Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • Поми́луй ны́, Влады́ко, Бо́же всѣ́хъ, и воз­зри́,
 • и наложи́ стра́хъ тво́й на вся́ язы́ки:
 • воз­дви́гни ру́ку твою́ на язы́ки чу́жды, и да у́зрятъ си́лу твою́.
 • Я́коже предъ ни́ми освяти́л­ся еси́ въ на́съ, та́кожде предъ на́ми воз­вели́чися на ни́хъ:
 • и да позна́ютъ тя́, я́коже и мы́ позна́хомъ тя́, я́ко нѣ́сть Бо́га ра́звѣ тебе́, Го́споди.
 • Обнови́ зна́менiя и измѣни́ чудеса́,
 • просла́ви ру́ку и мы́шцу десну́ю [твою́], воз­дви́гни я́рость и излі́й гнѣ́въ,
 • изми́ сопоста́та и сотри́ врага́,
 • поспѣши́ вре́мя и помяни́ кля́тву, и да повѣ́дятъ вели́чiя твоя́.
 • Гнѣ́вомъ огня́ пояде́нъ да бу́детъ спаса́яйся, и озлобля́ющiи люді́й тво­и́хъ да обря́щутъ па́губу.
 • Сокруши́ главы́ князе́й вра́жiихъ, глаго́лющихъ: нѣ́сть ра́звѣ на́съ.
 • Собери́ вся́ колѣ́на Иа́ковля и наслѣ́д­ст­вуй и́хъ я́коже от­ нача́ла.
 • Поми́луй лю́ди, Го́споди, нарѣче́н­ныя и́менемъ тво­и́мъ, и Изра́иля, его́же пе́рвенцемъ наре́клъ еси́.
 • Уще́дри гра́дъ святы́ни тво­ея́, Иерусали́мъ, мѣ́сто поко́ища тво­его́.
 • Испо́лни Сiо́на взя́ти словеса́ твоя́, и от­ сла́вы тво­ея́ лю́ди твоя́.
 • Да́ждь свидѣ́тел­ст­во су́щымъ от­ нача́ла тва́ремъ тво­и́мъ и воз­дви́гни проро́че­ст­вiя су́щая о и́мени тво­е́мъ:
 • да́ждь мзду́ терпя́щымъ тебе́, и проро́цы тво­и́ да увѣ́рят­ся.
 • Услы́ши, Го́споди, мольбы́ моли́твен­никъ тво­и́хъ, по благослове́нiю Ааро́ню о лю́дехъ тво­и́хъ,
 • и уразумѣ́ютъ вси́ су́щiи на земли́, я́ко ты́ Госпо́дь еси́, Бо́гъ вѣко́въ.
 • Вся́ко бра́шно я́стъ чре́во: е́сть же бра́шно бра́шна добрѣ́е.
 • Горта́нь вкуша́етъ бра́шна от­ ло́ва, та́ко се́рдце разуми́во словеса́ ло́жна.
 • Се́рдце стропти́во да́стъ печа́ль, и человѣ́къ много­иску́сный воз­да́стъ ему́.
 • Вся́каго му́жеска по́лу прiи́метъ жена́: е́сть же дще́рь дще́ре лу́чше.
 • Добро́та же́нска весели́тъ лице́ и надъ все́ жела́нiе человѣ́ческо предуспѣва́етъ:
 • а́ще е́сть на язы́цѣ ея́ ми́лость и кро́тость, нѣ́сть му́жъ ея́ то́ченъ сыно́мъ человѣ́ческимъ.
 • Стяжа́вый жену́ начина́етъ имѣ́ти стяжа́нiе, помо́щника по себѣ́ и столпа́ поко́ю.
 • Идѣ́же нѣ́сть огра́ды, расхище́но бу́детъ имѣ́нiе, и идѣ́же нѣ́сть жены́, воз­до́хнетъ скита́яся:
 • кто́ бо повѣ́ритъ вооруже́ну разбо́йнику преходя́щу от­ гра́да во гра́дъ?
 • Та́кожде и человѣ́ку не иму́щу гнѣзда́ и обита́ющу, идѣ́же обвечеря́етъ.
 • Помилуй нас, Владыко, Боже всех, и призри,
 • и наведи на все народы страх Твой.
 • Воздвигни руку Твою на чужие народы, и да позна́ют они могущество Твое.
 • Как пред ними Ты явил святость Твою в нас, так пред нами яви величие Твое в них, –
 • и да познают они Тебя, как мы познали, что нет Бога, кроме Тебя, Господи.
 • Возобнови знамения и сотвори новые чудеса;
 • прославь руку и правую мышцу Твою; воздвигни ярость и пролей гнев;
 • истреби противника и уничтожь врага;
 • ускори время и вспомни клятву, и да возвестят о великих делах Твоих.
 • Яростью огня да будет истреблен убегающий от меча, и угнетающие народ Твой да найдут погибель.
 • Сокруши головы начальников вражеских, которые говорят: «никого нет, кроме нас!»
 • Собери все колена Иакова и соделай их наследием Твоим, как было сначала.
 • Помилуй, Господи, народ, названный по имени Твоему, и Израиля, которого Ты нарек первенцем.
 • Умилосердись над городом святыни Твоей, над Иерусалимом, местом покоя Твоего.
 • Наполни Сион хвалою обетований Твоих, и Твоею славою – народ Твой.
 • Даруй свидетельство тем, которые от начала были достоянием Твоим, и воздвигни пророчества от имени Твоего.
 • Даруй награду надеющимся на Тебя, и да веруют пророкам Твоим.
 • Услышь, Господи, молитву рабов Твоих, по благословению Аарона, о народе Твоем, –
 • и познают все живущие на земле, что Ты – Господь, Бог веков.
 • Желудок принимает в себя всякую пищу, но пища пищи лучше:
 • гортань отличает пищу из дичи, так разумное сердце – слова ложные.
 • Лукавое сердце причинит печаль, но человек многоопытный воздаст ему.
 • Женщина примет всякого мужа, но девица девицы лучше:
 • красота жены веселит лице и всего вожделеннее для мужа;
 • если есть на языке ее приветливость и кротость, то муж ее выходит из ряда сынов человеческих.
 • Приобретающий жену полагает начало стяжанию, приобретает соответственно ему помощника, опору спокойствия его.
 • Где нет ограды, там расхитится имение; а у кого нет жены, тот будет вздыхать скитаясь:
 • ибо кто поверит вооруженному разбойнику, скитающемуся из города в город?
 • Так и человеку, не имеющему оседлости и останавливающемуся для ночлега там, где он запоздает.
 • Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda,
 • infondi il tuo timore su tutte le nazioni.
 • Alza la tua mano sulle nazioni straniere,

  perché vedano la tua potenza.
 • Come davanti a loro ti sei mostrato santo in mezzo a noi,

  così davanti a noi móstrati grande fra di loro.
 • Ti riconoscano, come anche noi abbiamo riconosciuto

  che non c'è Dio al di fuori di te, o Signore.
 • Rinnova i segni e ripeti i prodigi,
 • glorifica la tua mano e il tuo braccio destro.
 • Risveglia il tuo sdegno e riversa la tua ira,
 • distruggi l'avversario e abbatti il nemico.
 • Affretta il tempo e ricòrdati del giuramento,

  e si narrino le tue meraviglie.
 • Sia consumato dall'ira del fuoco chi è sopravvissuto

  e cadano in rovina quelli che maltrattano il tuo popolo.
 • Schiaccia le teste dei capi nemici

  che dicono: "Non c'è nessuno al di fuori di noi".
 • Raduna tutte le tribù di Giacobbe,

  rendi loro l'eredità come era al principio.
 • Abbi pietà, Signore, del popolo chiamato con il tuo nome,

  d'Israele che hai reso simile a un primogenito.
 • Abbi pietà della tua città santa,

  di Gerusalemme, luogo del tuo riposo.
 • Riempi Sion della celebrazione delle tue imprese

  e il tuo popolo della tua gloria.
 • Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio,

  risveglia le profezie fatte nel tuo nome.
 • Ricompensa coloro che perseverano in te,

  i tuoi profeti siano trovati degni di fede.

  Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi,
 • secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo,

  e riconoscano tutti quelli che abitano sulla terra

  che tu sei il Signore, il Dio dei secoli.
 • Il ventre consuma ogni cibo,

  eppure un cibo è preferibile a un altro.
 • Il palato distingue al gusto la selvaggina,

  così un cuore intelligente i discorsi bugiardi.
 • Un cuore perverso è causa di dolore,

  un uomo dalla molta esperienza lo ripaga.
 • Una donna accetta qualsiasi marito,

  ma vi è una giovane che è migliore di un'altra.
 • La bellezza di una donna allieta il volto

  e sorpassa ogni desiderio dell'uomo.
 • Se sulla sua lingua vi è bontà e dolcezza,

  suo marito non è un comune mortale.
 • Chi si procura una sposa, possiede il primo dei beni,

  un aiuto adatto a lui e una colonna d'appoggio.
 • Dove non esiste siepe, la proprietà viene saccheggiata,

  dove non c'è donna, l'uomo geme randagio.
 • Chi si fida di un agile ladro che corre di città in città?

  Così è per l'uomo che non ha un nido

  e che si corica là dove lo coglie la notte.