Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • И по се́мъ воста́ наѳа́нъ проро́че­с­т­вовати во дни́ дави́довы.
 • Я́коже ту́къ от­луче́нъ от­ же́ртвы ми́рныя, та́ко дави́дъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Со львы́ игра́­ше я́ко съ ко́злищи и съ медвѣ́дми я́ко со а́гнцы о́вчими.
 • Во ю́ности сво­е́й не уби́лъ ли исполи́на, и отъ­я́тъ поноше́нiе от­ люді́й,
 • егда́ простре́ ру́ку съ ка́менемъ изъ пра́щи низложи́ти горды́ню голiа́ѳову?
 • Призва́ бо Го́спода вы́шняго, и вдаде́ въ десни́цу его́ крѣ́пость низложи́ти человѣ́ка си́льна на бра́ни, воз­нести́ ро́гъ люді́й сво­и́хъ.
 • Си́це во тма́хъ просла́ви его́ и восхвали́ его́ во благослове́нiихъ Госпо́днихъ, внегда́ носи́ти ему́ вѣне́цъ сла́вы.
 • Потреби́ бо враги́ о́крестъ и уничижи́ Филисти́мляны проти́вники: да́же додне́сь сокруши́ и́мъ ро́гъ.
 • Во вся́цѣмъ дѣ́лѣ сво­е́мъ даде́ исповѣ́данiе свято́му вы́шнему глаго́ломъ сла́вы:
 • всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ восхвали́ и воз­люби́ сотво́ршаго и́.
 • И поста́ви пѣвцы́ пря́мо олтаре́ви, и зву́комъ и́хъ услажда́ти пѣ́нiе.
 • Даде́ во пра́здницѣхъ благолѣ́пiе и украси́ времена́ да́же до сконча́нiя, внегда́ воспѣва́ти и́мъ и́мя свято́е его́ и от­ у́тра гласи́ти во святи́лищи.
 • Госпо́дь отъ­я́ грѣхи́ его́ и воз­несе́ во вѣ́къ ро́гъ его́, и даде́ ему́ завѣ́тъ ца́рскiй и престо́лъ сла́вы во Изра́или.
 • По се́мъ воста́ сы́нъ разуми́ченъ и сего́ ра́ди обита́ въ простра́н­ствѣ:
 • соломо́нъ воцари́ся во дне́хъ ми́ра, я́ко Бо́гъ препоко́и о́крестъ, да сози́ждетъ до́мъ во и́мя его́ и да угото́витъ святи́лище во вѣ́къ.
 • Ко́ль пре­умудри́л­ся еси́ во ю́ности сво­е́й и напо́лнил­ся еси́ я́ко рѣка́ ра́зума.
 • Зе́млю покры́ душа́ твоя́, и испо́лнилъ еси́ при́тчами гада́нiй:
 • про́йде и́мя твое́ во о́стровы дале́че, и воз­лю́бленъ бы́лъ еси́ въ ми́рѣ тво­е́мъ.
 • Въ пѣ́снехъ и паримiа́хъ и во при́тчахъ и во сказа́нiихъ удиви́шася тебѣ́ страны́.
 • И́менемъ Го́спода Бо́га, нарѣче́н­наго Бо́га Изра́илева,
 • собра́лъ еси́ я́ко мѣ́дь зла́то и я́ко о́лово умно́жилъ еси́ сребро́.
 • Вда́лъ еси́ бока́ твоя́ жена́мъ и порабо́тил­ся еси́ тѣ́ломъ тво­и́мъ:
 • да́лъ еси́ поро́къ сла́вѣ тво­е́й и оскверни́лъ еси́ сѣ́мя твое́, нанести́ гнѣ́въ на ча́да твоя́, и умили́тися о безу́мiи тво­е́мъ: е́же раздѣли́тися на дво́е ца́р­ст­ву, и от­ Ефре́ма нача́тися ца́р­ст­ву непокори́ву.
 • Госпо́дь же не оста́витъ ми́лости сво­ея́ и не растли́тъ от­ дѣ́лъ сво­и́хъ, ниже́ истреби́тъ избра́н­наго сво­его́ изча́дiй и сѣ́мя воз­люби́в­шаго его́ не и́зметъ.
 • И Иа́кову даде́ оста́нокъ, и дави́ду от­ него́ ко́рень.
 • И почи́ соломо́нъ со отцы́ сво­и́ми
 • и оста́ви по себѣ́ от­ сѣ́мене сво­его́ лю́демъ безу́мiе,
 • и умаля́ющася ра́зумомъ ровоа́ма, и́же от­ста́ви лю́ди от­ совѣ́та сво­его́,
 • и иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же сотвори́ согрѣши́ти Изра́илю и даде́ Ефре́му пу́ть ко грѣху́.
 • И умно́жишася грѣси́ и́хъ зѣло́, от­ступи́ти и́мъ от­ земли́ сво­ея́:
 • и вся́ко лука́в­ст­во изыска́ша, до́ндеже ме́сть прiи́де на ня́.
 • После сего явился Нафан, чтобы пророчествовать во дни Давида.
 • Как тук, отделенный от мирной жертвы, так Давид от сынов Израилевых.
 • Он играл со львами, как с козлятами, и с медведями, как с ягнятами.
 • В юности своей не убил ли он исполина, не снял ли поношение с народа,
 • когда поднял руку с пращным камнем и низложил гордыню Голиафа?
 • Ибо он воззвал к Господу Всевышнему, и Он дал крепость правой руке его – поразить человека, сильного в войне, и возвысить рог народа своего.
 • Так прославил народ его тьмами и восхвалил его в благословениях Господа, как достойного венца славы,
 • ибо он истребил окрестных врагов и смирил враждебных Филистимлян, – даже доныне сокрушил рог их.
 • После каждого дела своего он приносил благодарение Святому Всевышнему словом хвалы;
 • от всего сердца он воспевал и любил Создателя своего.
 • И поставил пред жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение.
 • Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя Его и с раннего утра оглашали святилище.
 • И Господь отпустил ему грехи и навеки вознес рог его и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле.
 • После него восстал мудрый сын его и ради отца жил счастливо.
 • Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя Его и приготовил святилище навеки.
 • Как мудр был ты в юности твоей и, подобно реке, полон разума!
 • Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами;
 • имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой;
 • за песни и изречения, за притчи и изъяснения тебе удивлялись страны.
 • Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля,
 • ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец.
 • Но ты наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим;
 • ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, – и они горько оплакивали твое безумие, – что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство.
 • Но Господь не оставит Своей милости и не разрушит ни одного из дел Своих, не истребит потомков избранного Своего и не искоренит семени возлюбившего Его.
 • И Он дал Иакову остаток, и Давиду – корень от него.
 • И почил Соломон с отцами своими,
 • и оставил по себе от семени своего безумие народу,
 • скудного разумом Ровоама, который отвратил от себя народ чрез свое совещание,
 • и Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля и Ефрему указал путь греха.
 • И весьма умножились грехи их, так что они изгнаны были из земли своей;
 • и посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение.
 • Dopo di lui sorse Natan,

  per profetizzare nei giorni di Davide.
 • Come dal sacrificio di comunione si preleva il grasso,

  così Davide fu scelto tra i figli d'Israele.
 • Egli scherzò con leoni come con capretti,

  con gli orsi come con agnelli.
 • Nella sua giovinezza non ha forse ucciso il gigante

  e cancellato l'ignominia dal popolo,

  alzando la mano con la pietra nella fionda

  e abbattendo la tracotanza di Golia?
 • Egli aveva invocato il Signore, l'Altissimo,

  che concesse alla sua destra la forza

  di eliminare un potente guerriero

  e innalzare la potenza del suo popolo.
 • Così lo esaltarono per i suoi diecimila,

  lo lodarono nelle benedizioni del Signore

  offrendogli un diadema di gloria.
 • Egli infatti sterminò i nemici all'intorno

  e annientò i Filistei, suoi avversari;

  distrusse la loro potenza fino ad oggi.
 • In ogni sua opera celebrò il Santo,

  l'Altissimo, con parole di lode;

  cantò inni a lui con tutto il suo cuore

  e amò colui che lo aveva creato.
 • Introdusse musici davanti all'altare

  e con i loro suoni rese dolci le melodie.

  Ogni giorno essi eseguono le loro musiche.
 • Conferì splendore alle feste,

  abbellì i giorni festivi fino alla perfezione,

  facendo lodare il nome santo del Signore

  ed echeggiare fin dal mattino il santuario.
 • Il Signore perdonò i suoi peccati,

  innalzò la sua potenza per sempre,

  gli concesse un'alleanza regale

  e un trono di gloria in Israele.
 • Dopo di lui sorse un figlio saggio,

  che, grazie a lui, abitò in un vasto territorio.
 • Salomone regnò nei giorni di pace,

  per lui Dio concesse tranquillità all'intorno,

  perché costruisse una casa per il suo nome

  e preparasse un santuario per sempre.
 • Come fosti saggio nella tua giovinezza

  e fosti colmo d'intelligenza come un fiume!
 • La tua fama ricoprì la terra,

  che tu riempisti di sentenze difficili.
 • Il tuo nome giunse lontano, fino alle isole,

  e fosti amato nella tua pace.
 • Per i canti, i proverbi, le sentenze

  e per i responsi ti ammirarono i popoli.
 • Nel nome del Signore Dio,

  che è chiamato Dio d'Israele,

  hai accumulato l'oro come stagno,

  hai ammassato l'argento come piombo.
 • Ma hai steso i tuoi fianchi accanto alle donne

  e ne fosti dominato nel tuo corpo.
 • Hai macchiato la tua gloria

  e hai profanato la tua discendenza,

  così da attirare l'ira divina sui tuoi figli

  ed essere colpito per la tua stoltezza.
 • Perciò fu diviso in due il tuo dominio

  e da Èfraim ebbe inizio un regno ribelle.
 • Ma il Signore non ha rinnegato la sua misericordia,

  non ha lasciato cadere nessuna delle sue parole.

  Non ha fatto perire la posterità del suo eletto

  e non ha distrutto la stirpe di colui che lo aveva amato.

  Egli concesse un resto a Giacobbe

  e a Davide un germoglio nato da lui.
 • Salomone andò a riposare con i suoi padri

  e dopo di sé lasciò un discendente,

  stoltezza del popolo e privo di senno,

  Roboamo, che si alienò il popolo con le sue decisioni,

  e Geroboamo, figlio di Nabat, che indusse Israele a peccare

  e aprì a Èfraim la via del peccato.
 • Le loro colpe si moltiplicarono

  tanto da farli esiliare dal proprio paese.
 • Essi commisero ogni genere di malvagità,

  finché non giunse su di loro la vendetta.