Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Иисуса, Сына Сирахова

 
 • И по се́мъ воста́ наѳа́нъ проро́че­с­т­вовати во дни́ дави́довы.
 • Я́коже ту́къ от­луче́нъ от­ же́ртвы ми́рныя, та́ко дави́дъ от­ сыно́въ Изра́илевыхъ.
 • Со львы́ игра́­ше я́ко съ ко́злищи и съ медвѣ́дми я́ко со а́гнцы о́вчими.
 • Во ю́ности сво­е́й не уби́лъ ли исполи́на, и отъ­я́тъ поноше́нiе от­ люді́й,
 • егда́ простре́ ру́ку съ ка́менемъ изъ пра́щи низложи́ти горды́ню голiа́ѳову?
 • Призва́ бо Го́спода вы́шняго, и вдаде́ въ десни́цу его́ крѣ́пость низложи́ти человѣ́ка си́льна на бра́ни, воз­нести́ ро́гъ люді́й сво­и́хъ.
 • Си́це во тма́хъ просла́ви его́ и восхвали́ его́ во благослове́нiихъ Госпо́днихъ, внегда́ носи́ти ему́ вѣне́цъ сла́вы.
 • Потреби́ бо враги́ о́крестъ и уничижи́ Филисти́мляны проти́вники: да́же додне́сь сокруши́ и́мъ ро́гъ.
 • Во вся́цѣмъ дѣ́лѣ сво­е́мъ даде́ исповѣ́данiе свято́му вы́шнему глаго́ломъ сла́вы:
 • всѣ́мъ се́рдцемъ сво­и́мъ восхвали́ и воз­люби́ сотво́ршаго и́.
 • И поста́ви пѣвцы́ пря́мо олтаре́ви, и зву́комъ и́хъ услажда́ти пѣ́нiе.
 • Даде́ во пра́здницѣхъ благолѣ́пiе и украси́ времена́ да́же до сконча́нiя, внегда́ воспѣва́ти и́мъ и́мя свято́е его́ и от­ у́тра гласи́ти во святи́лищи.
 • Госпо́дь отъ­я́ грѣхи́ его́ и воз­несе́ во вѣ́къ ро́гъ его́, и даде́ ему́ завѣ́тъ ца́рскiй и престо́лъ сла́вы во Изра́или.
 • По се́мъ воста́ сы́нъ разуми́ченъ и сего́ ра́ди обита́ въ простра́н­ствѣ:
 • соломо́нъ воцари́ся во дне́хъ ми́ра, я́ко Бо́гъ препоко́и о́крестъ, да сози́ждетъ до́мъ во и́мя его́ и да угото́витъ святи́лище во вѣ́къ.
 • Ко́ль пре­умудри́л­ся еси́ во ю́ности сво­е́й и напо́лнил­ся еси́ я́ко рѣка́ ра́зума.
 • Зе́млю покры́ душа́ твоя́, и испо́лнилъ еси́ при́тчами гада́нiй:
 • про́йде и́мя твое́ во о́стровы дале́че, и воз­лю́бленъ бы́лъ еси́ въ ми́рѣ тво­е́мъ.
 • Въ пѣ́снехъ и паримiа́хъ и во при́тчахъ и во сказа́нiихъ удиви́шася тебѣ́ страны́.
 • И́менемъ Го́спода Бо́га, нарѣче́н­наго Бо́га Изра́илева,
 • собра́лъ еси́ я́ко мѣ́дь зла́то и я́ко о́лово умно́жилъ еси́ сребро́.
 • Вда́лъ еси́ бока́ твоя́ жена́мъ и порабо́тил­ся еси́ тѣ́ломъ тво­и́мъ:
 • да́лъ еси́ поро́къ сла́вѣ тво­е́й и оскверни́лъ еси́ сѣ́мя твое́, нанести́ гнѣ́въ на ча́да твоя́, и умили́тися о безу́мiи тво­е́мъ: е́же раздѣли́тися на дво́е ца́р­ст­ву, и от­ Ефре́ма нача́тися ца́р­ст­ву непокори́ву.
 • Госпо́дь же не оста́витъ ми́лости сво­ея́ и не растли́тъ от­ дѣ́лъ сво­и́хъ, ниже́ истреби́тъ избра́н­наго сво­его́ изча́дiй и сѣ́мя воз­люби́в­шаго его́ не и́зметъ.
 • И Иа́кову даде́ оста́нокъ, и дави́ду от­ него́ ко́рень.
 • И почи́ соломо́нъ со отцы́ сво­и́ми
 • и оста́ви по себѣ́ от­ сѣ́мене сво­его́ лю́демъ безу́мiе,
 • и умаля́ющася ра́зумомъ ровоа́ма, и́же от­ста́ви лю́ди от­ совѣ́та сво­его́,
 • и иеровоа́ма сы́на нава́това, и́же сотвори́ согрѣши́ти Изра́илю и даде́ Ефре́му пу́ть ко грѣху́.
 • И умно́жишася грѣси́ и́хъ зѣло́, от­ступи́ти и́мъ от­ земли́ сво­ея́:
 • и вся́ко лука́в­ст­во изыска́ша, до́ндеже ме́сть прiи́де на ня́.
 • После сего явился Нафан, чтобы пророчествовать во дни Давида.
 • Как тук, отделенный от мирной жертвы, так Давид от сынов Израилевых.
 • Он играл со львами, как с козлятами, и с медведями, как с ягнятами.
 • В юности своей не убил ли он исполина, не снял ли поношение с народа,
 • когда поднял руку с пращным камнем и низложил гордыню Голиафа?
 • Ибо он воззвал к Господу Всевышнему, и Он дал крепость правой руке его – поразить человека, сильного в войне, и возвысить рог народа своего.
 • Так прославил народ его тьмами и восхвалил его в благословениях Господа, как достойного венца славы,
 • ибо он истребил окрестных врагов и смирил враждебных Филистимлян, – даже доныне сокрушил рог их.
 • После каждого дела своего он приносил благодарение Святому Всевышнему словом хвалы;
 • от всего сердца он воспевал и любил Создателя своего.
 • И поставил пред жертвенником песнопевцев, чтобы голосом их услаждать песнопение.
 • Он дал праздникам благолепие и с точностью определил времена, чтобы они хвалили святое имя Его и с раннего утра оглашали святилище.
 • И Господь отпустил ему грехи и навеки вознес рог его и даровал ему завет царственный и престол славы в Израиле.
 • После него восстал мудрый сын его и ради отца жил счастливо.
 • Соломон царствовал в мирные дни, потому что Бог успокоил его со всех сторон, дабы он построил дом во имя Его и приготовил святилище навеки.
 • Как мудр был ты в юности твоей и, подобно реке, полон разума!
 • Душа твоя покрыла землю, и ты наполнил ее загадочными притчами;
 • имя твое пронеслось до отдаленных островов, и ты был любим за мир твой;
 • за песни и изречения, за притчи и изъяснения тебе удивлялись страны.
 • Во имя Господа Бога, наименованного Богом Израиля,
 • ты собрал золото, как медь, и умножил серебро, как свинец.
 • Но ты наклонил чресла твои к женщинам и поработился им телом твоим;
 • ты положил пятно на славу твою и осквернил семя твое так, что навел гнев на детей твоих, – и они горько оплакивали твое безумие, – что власть разделилась надвое, и от Ефрема произошло непокорное царство.
 • Но Господь не оставит Своей милости и не разрушит ни одного из дел Своих, не истребит потомков избранного Своего и не искоренит семени возлюбившего Его.
 • И Он дал Иакову остаток, и Давиду – корень от него.
 • И почил Соломон с отцами своими,
 • и оставил по себе от семени своего безумие народу,
 • скудного разумом Ровоама, который отвратил от себя народ чрез свое совещание,
 • и Иеровоама, сына Наватова, который ввел в грех Израиля и Ефрему указал путь греха.
 • И весьма умножились грехи их, так что они изгнаны были из земли своей;
 • и посягали они на всякое зло, доколе не пришло на них мщение.
 • И҆ по се́мъ воста̀ наѳа́нъ прⷪ҇ро́чествовати во дни̑ даві́дѡвы.
 • Ꙗ҆́коже тꙋ́къ ѿлꙋче́нъ ѿ же́ртвы ми́рныѧ, та́кѡ даві́дъ ѿ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ.
 • Со львы̑ и҆гра́ше ꙗ҆́кѡ съ кѡ́злищи и҆ съ медвѣ́дми ꙗ҆́кѡ со а҆́гнцы ѻ҆́вчими.
 • Во ю҆́ности свое́й не ᲂу҆би́лъ ли и҆споли́на, и҆ ѿѧ́тъ поноше́нїе ѿ люді́й,
 • є҆гда̀ прострѐ рꙋ́кꙋ съ ка́менемъ и҆з̾ пра́щи низложи́ти горды́ню голїа́ѳовꙋ;
 • Призва́ бо гдⷭ҇а вы́шнѧгѡ, и҆ вдадѐ въ десни́цꙋ є҆гѡ̀ крѣ́пость низложи́ти человѣ́ка си́льна на бра́ни, вознестѝ ро́гъ люді́й свои́хъ.
 • Си́це во тьма́хъ просла́ви є҆го̀ и҆ восхвалѝ є҆го̀ во блгⷭ҇ве́нїихъ гдⷭ҇нихъ, внегда̀ носи́ти є҆мꙋ̀ вѣне́цъ сла́вы.
 • Потреби́ бо врагѝ ѡ҆́крестъ и҆ ᲂу҆ничижѝ фѷлїсті́млѧны проти́вники: да́же додне́сь сокрꙋшѝ и҆̀мъ ро́гъ.
 • Во всѧ́цѣмъ дѣ́лѣ свое́мъ дадѐ и҆сповѣ́данїе ст҃о́мꙋ вы́шнемꙋ глаго́ломъ сла́вы:
 • всѣ́мъ се́рдцемъ свои́мъ восхвалѝ и҆ возлюбѝ сотво́ршаго и҆̀.
 • И҆ поста́ви пѣвцы̀ прѧ́мѡ ѻ҆лтаре́ви, и҆ звꙋ́комъ и҆́хъ ᲂу҆слажда́ти пѣ́нїе.
 • Дадѐ во пра́здницѣхъ благолѣ́пїе и҆ ᲂу҆красѝ времена̀ да́же до сконча́нїѧ, внегда̀ воспѣва́ти и҆̀мъ и҆́мѧ ст҃о́е є҆гѡ̀ и҆ ѿ ᲂу҆́тра гласи́ти во свѧти́лищи.
 • Гдⷭ҇ь ѿѧ̀ грѣхѝ є҆гѡ̀ и҆ вознесѐ во вѣ́къ ро́гъ є҆гѡ̀, и҆ дадѐ є҆мꙋ̀ завѣ́тъ ца́рскїй и҆ престо́лъ сла́вы во і҆и҃ли.
 • По се́мъ воста̀ сы́нъ разꙋми́ченъ и҆ сегѡ̀ ра́ди ѡ҆бита̀ въ простра́нствѣ:
 • соломѡ́нъ воцари́сѧ во дне́хъ ми́ра, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ препоко́и ѡ҆́крестъ, да сози́ждетъ до́мъ во и҆́мѧ є҆гѡ̀ и҆ да ᲂу҆гото́витъ свѧти́лище во вѣ́къ.
 • Ко́ль преꙋмꙋдри́лсѧ є҆сѝ во ю҆́ности свое́й и҆ напо́лнилсѧ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ рѣка̀ ра́зꙋма.
 • Зе́млю покры̀ дꙋша̀ твоѧ̀, и҆ и҆спо́лнилъ є҆сѝ при́тчами гада́нїй:
 • про́йде и҆́мѧ твоѐ во ѻ҆́стровы дале́че, и҆ возлю́бленъ бы́лъ є҆сѝ въ ми́рѣ твое́мъ.
 • Въ пѣ́снехъ и҆ парїмїа́хъ и҆ во при́тчахъ и҆ во сказа́нїихъ ᲂу҆диви́шасѧ тебѣ̀ страны̑.
 • И҆́менемъ гдⷭ҇а бг҃а, нарече́ннагѡ бг҃а і҆и҃лева,
 • собра́лъ є҆сѝ ꙗ҆́кѡ мѣ́дь зла́то и҆ ꙗ҆́кѡ ѻ҆́лово ᲂу҆мно́жилъ є҆сѝ сребро̀.
 • Вда́лъ є҆сѝ бока̀ твоѧ̑ жена́мъ и҆ порабо́тилсѧ є҆сѝ тѣ́ломъ твои́мъ:
 • да́лъ є҆сѝ поро́къ сла́вѣ твое́й и҆ ѡ҆скверни́лъ є҆сѝ сѣ́мѧ твоѐ, нанестѝ гнѣ́въ на ча̑да твоѧ̑, и҆ ᲂу҆мили́тисѧ ѡ҆ безꙋ́мїи твое́мъ: є҆́же раздѣли́тисѧ на дво́е ца́рствꙋ, и҆ ѿ є҆фре́ма нача́тисѧ ца́рствꙋ непокори́вꙋ.
 • Гдⷭ҇ь же не ѡ҆ста́витъ млⷭ҇ти своеѧ̀ и҆ не растли́тъ ѿ дѣ́лъ свои́хъ, нижѐ и҆стреби́тъ и҆збра́ннагѡ своегѡ̀ и҆сча́дїй и҆ сѣ́мѧ возлюби́вшагѡ є҆го̀ не и҆́зметъ.
 • И҆ і҆а́кѡвꙋ дадѐ ѡ҆ста́нокъ, и҆ даві́дꙋ ѿ негѡ̀ ко́рень.
 • И҆ почѝ соломѡ́нъ со ѻ҆тцы̑ свои́ми
 • и҆ ѡ҆ста́ви по себѣ̀ ѿ сѣ́мене своегѡ̀ лю́демъ безꙋ́мїе,
 • и҆ ᲂу҆малѧ́ющасѧ ра́зꙋмомъ ровоа́ма, и҆́же ѿста́ви лю́ди ѿ совѣ́та своегѡ̀,
 • и҆ і҆еровоа́ма сы́на нава́това, и҆́же сотворѝ согрѣши́ти і҆и҃лю и҆ дадѐ є҆фре́мꙋ пꙋ́ть ко грѣхꙋ̀.
 • И҆ ᲂу҆мно́жишасѧ грѣсѝ и҆́хъ ѕѣлѡ̀, ѿстꙋпи́ти и҆̀мъ ѿ землѝ своеѧ̀:
 • и҆ всѧ́ко лꙋка́вство и҆зыска́ша, до́ндеже ме́сть прїи́де на нѧ̀.