Скрыть
50:2
50:3
50:4
50:5
50:6
50:7
50:8
50:9
50:10
50:11
50:13
50:14
50:15
50:16
50:17
50:19
50:20
50:21
50:23
50:25
50:27
50:29
50:30
50:31
Церковнославянский (рус)
Си́монъ сы́нъ оні́инъ иере́й вели́кiй, и́же въ животѣ́ сво­е́мъ состро́и до́мъ и во дни́ своя́ утверди́ це́рковь.
И тѣ́мъ основана́ бы́сть высота́ сугу́ба, воз­движе́нiе высо́ко огражде́нiя церко́внаго.
Во дни́ его́ ума́лишася сосу́ди водні́и, ро́въ я́ко мо́ря окруже́нiе.
Блюды́й лю́ди своя́ от­ паде́нiя и укрѣпи́вый гра́дъ во обсѣде́нiи.
Ко́ль просла́вленъ бы́сть въ сожи́тел­ст­вѣ люді́й, во исхо́дѣ до́му катапета́смы?
я́ко звѣзда́ у́трен­няя посредѣ́ облако́въ, а́ки луна́ полна́ во дне́хъ сво­и́хъ,
я́ко со́лнце сiя́ющее на це́рковь вы́шняго, и а́ки дуга́ свѣтя́щаяся на о́блацѣхъ сла́вы:
я́ко цвѣ́тъ ши́пковъ во дне́хъ весе́н­ныхъ, я́ко кри́нъ при­­ исхо́дищихъ воды́, я́ко стебло́ Лива́ново во дне́хъ жа́твы:
я́ко о́гнь и Лива́нъ на огни́щи,
я́коже сосу́дъ зла́тъ иско́ванъ, укра́­шенъ вся́кимъ ка́менiемъ многоцѣ́н­нымъ,
я́ко ма́слина износя́щая плоды́ и я́ко кипари́съ воз­раста́яй до о́блакъ.
Внегда́ взима́ти ему́ оде́жду сла́вы и облача́тися ему́ въ соверше́нiе хвале́нiя, въ восхожде́нiи олтаря́ свята́го просла́ви оде́жду святы́ни.
Внегда́ же прiима́ти ча́сти от­ ру́къ иере́йскихъ, и то́й стоя́ше при­­ огни́щи олтаря́:
о́крестъ его́ вѣне́цъ бра́тiи, я́ко прозябе́нiе ке́дрско въ Лива́нѣ, и окружи́ша его́ я́ко сте́блiе фи́никово:
и вси́ сы́нове Ааро́ни во сла́вѣ сво­е́й, и при­­ноше́нiе Госпо́дне въ рука́хъ и́хъ предъ всѣ́мъ собо́ромъ Изра́илевымъ.
И соверше́нiе служи́телей на олтаре́хъ, е́же украси́ти при­­ноше́нiе вы́шняго Вседержи́теля,
простре́ на ча́шу воз­лiя́нiя ру́ку свою́, изгнете́ от­ кро́ве гро́здныя, воз­лiя́ на основа́нiе олтаря́ въ воню́ благо­уха́нiя вы́шнему всѣ́хъ Царе́ви.
Тогда́ возопи́ша сы́нове Ааро́ни, труба́ми ко́ваными воструби́ша, услы́шанъ сотвори́ша гла́съ вели́къ на па́мять предъ вы́шнимъ.
Тогда́ вси́ лю́дiе о́бще при­­спѣ́ша и падо́ша ни́цы на земли́ поклони́тися Го́сподеви сво­ему́ Вседержи́телю Бо́гу вы́шнему:
и восхвали́ша пѣвцы́ гла́сы сво­и́ми, въ вели́цѣмъ гла́сѣ услади́ся пѣ́нiе:
и помоли́шася лю́дiе Го́споду вы́шнему моли́твою предъ ми́лостивымъ, до́ндеже соверши́ся красота́ Госпо́дня, и слу́жбу свою́ сконча́ша.
Тогда́ соше́дъ воз­дви́же ру́ки своя́ на ве́сь собо́ръ сыно́въ Изра́илевыхъ, да́ти благослове́нiе Го́сподеви от­ усте́нъ сво­и́хъ и и́менемъ его́ похвали́тися.
И повтори́ поклоне́нiе прiя́ти благослове́нiе от­ вы́шняго.
И ны́нѣ благослове́нiе Бо́га всѣ́хъ, ве́лiя творя́щаго еди́наго всю́ду, воз­нося́щаго дни́ на́шя от­ ложе́снъ и творя́щаго съ на́ми по ми́лости сво­е́й:
да да́стъ на́мъ весе́лiе се́рдца, и да бу́детъ ми́ръ во дни́ на́шя во Изра́или я́коже дни́ вѣ́ка:
да увѣ́ритъ съ на́ми ми́лость свою́ и во дни́ своя́ изба́витъ ны́.
Два́ язы́ка омерзѣ́ста души́ мо­е́й, а тре́тiй нѣ́сть язы́къ:
сѣдя́щiи на горѣ́ самарі́йстѣй и Филисти́мляне, и лю́дiе бу́и живу́щiи въ Сики́мѣхъ.
Наказа́нiе ра́зума и вѣ́дѣнiя начерта́ въ кни́зѣ се́й иису́съ сы́нъ Сира́ховъ, Иерусали́млянинъ, и́же одожди́ прему́дрость от­ се́рдца сво­его́.
Блаже́нъ, и́же въ си́хъ поживе́тъ, и и́же я́ положи́тъ въ се́рдцы сво­е́мъ, упрему́дрит­ся.
А́ще бо сотвори́тъ сiя́, ко всѣ́мъ укрѣпи́т­ся, я́ко свѣ́тъ Госпо́день слѣ́дъ его́.
Синодальный
Симон, сын Онии, великий священник, при жизни своей исправил дом и во дни свои укрепил храм:
им положено основание двойного возвышения – возведение высокой ограды храма;
во дни его уменьшено водохранилище, окружность медного моря;
чтобы предохранить народ свой от бедствия, он укрепил город против осады.
Как величествен был он среди народа, при выходе из завесы храма!
Как утренняя звезда среди облаков, как луна полная во днях,
как солнце, сияющее над храмом Всевышнего, и как радуга, сияющая в величественных облаках,
как цвет роз в весенние дни, как лилии при источниках вод, как ветвь ливана в летние дни,
как огонь с ладаном в кадильнице,
как кованый золотой сосуд, украшенный всякими драгоценными камнями,
как маслина с плодами и как возвышающийся до облаков кипарис.
Когда он принимал великолепную одежду и облекался во все величественное украшение, то, при восхождении к святому жертвеннику, освещал блеском окружность святилища.
Также, когда он принимал жертвенные части из рук священников, стоя у огня жертвенника, –
вокруг него был венец братьев, как отрасли кедра на Ливане, и они окружали его как финиковые ветви,
и все сыны Аарона в славе своей, и приношение Господу в руках их пред всем собранием Израиля.
В довершение служб на алтаре, чтобы увенчать приношение Всевышнему Вседержителю,
он простирал свою руку к жертвенной чаше, лил в нее из винограда кровь и выливал ее к подножию жертвенника в воню́ благоухания Вышнему Всецарю.
Тогда сыны Аароновы восклицали, трубили коваными трубами и издавали громкий голос в напоминание пред Всевышним.
Тогда весь народ вместе спешил падать лицем на землю, чтобы поклониться Господу своему, Вседержителю, Богу Вышнему;
а песнопевцы восхваляли Его своими голосами; в пространном храме раздавалось сладостное пение,
и народ молился Господу Всевышнему молитвою пред Милосердым, доколе совершалось славословие Господа, – и так оканчивали они службу Ему.
Тогда он, сойдя, поднимал руки свои на все собрание сынов Израилевых, чтобы устами своими преподать благословение Господа и похвалиться именем Его;
народ повторял поклонение, чтобы принять благословение от Всевышнего.
И ныне все благословляйте Бога, Который везде совершает великие дела, Который продлил дни наши от утробы и поступает с нами по милости Своей:
да даст Он нам веселие сердца, и да будет во дни наши мир в Израиле до дней века;
да сохранит милость Свою к нам и в свое время да избавит нас!
Двумя народами гнушается душа моя, а третий не есть народ:
это сидящие на горе Сеир, Филистимляне и глупый народ, живущий в Сикимах.
Учение мудрости и благоразумия начертал в книге сей я, Иисус, сын Сирахов, Иерусалимлянин, который излил мудрость от сердца своего.
Блажен, кто будет упражняться в сих наставлениях, – и кто положит их на сердце, тот сделается мудрым;
а если будет исполнять, то все возможет; ибо свет Господень – путь его.
Цр҃ко́внослав
Сі́мѡнъ сы́нъ ѻ҆ні́инъ і҆ере́й вели́кїй, и҆́же въ животѣ̀ свое́мъ состро́и до́мъ и҆ во дни̑ своѧ̑ ᲂу҆твердѝ це́рковь.
И҆ тѣ́мъ ѡ҆снована̀ бы́сть высота̀ сꙋгꙋ́ба, воздвиже́нїе высо́ко ѡ҆гражде́нїѧ церко́внагѡ.
Во дни̑ є҆гѡ̀ ᲂу҆ма́лишасѧ сосꙋ́ди водні́и, ро́въ {Въ нѣ́к.: мѣ́дь.} ꙗ҆́кѡ мо́рѧ ѡ҆крꙋже́нїе.
Блюды́й лю́ди своѧ̑ ѿ паде́нїѧ и҆ ᲂу҆крѣпи́вый гра́дъ во ѡ҆бсѣде́нїи.
Ко́ль просла́вленъ бы́сть въ сожи́тельствѣ люді́й, во и҆схо́дѣ до́мꙋ катапета́смы {завѣ́сы};
ꙗ҆́кѡ ѕвѣзда̀ ᲂу҆́треннѧѧ посредѣ̀ ѡ҆блакѡ́въ, а҆́ки лꙋна̀ полна̀ во дне́хъ свои́хъ,
ꙗ҆́кѡ со́лнце сїѧ́ющее на це́рковь вы́шнѧгѡ, и҆ а҆́ки дꙋга̀ свѣтѧ́щаѧсѧ на ѡ҆́блацѣхъ сла́вы:
ꙗ҆́кѡ цвѣ́тъ ши́пкѡвъ во дне́хъ весе́нныхъ, ꙗ҆́кѡ крі́нъ при и҆схо́дищихъ воды̀, ꙗ҆́кѡ стебло̀ лїва́ново во дне́хъ жа́твы:
ꙗ҆́кѡ ѻ҆́гнь и҆ лїва́нъ на ѻ҆гни́щи,
ꙗ҆́коже сосꙋ́дъ зла́тъ и҆ско́ванъ, ᲂу҆кра́шенъ всѧ́кимъ ка́менїемъ многоцѣ́ннымъ,
ꙗ҆́кѡ ма́слина и҆зносѧ́щаѧ плоды̀ и҆ ꙗ҆́кѡ кѷпарі́съ возраста́ѧй до ѡ҆́блакъ.
Внегда̀ взима́ти є҆мꙋ̀ ѻ҆де́ждꙋ сла́вы и҆ ѡ҆блача́тисѧ є҆мꙋ̀ въ соверше́нїе хвале́нїѧ, въ восхожде́нїи ѻ҆лтарѧ̀ ст҃а́гѡ просла́ви ѻ҆де́ждꙋ ст҃ы́ни.
Внегда́ же прїима́ти ча̑сти ѿ рꙋ́къ і҆ере́йскихъ, и҆ то́й стоѧ́ше при ѻ҆гни́щи ѻ҆лтарѧ̀:
ѡ҆́крестъ є҆гѡ̀ вѣне́цъ бра́тїи, ꙗ҆́кѡ прозѧбе́нїе ке́дрско въ лїва́нѣ, и҆ ѡ҆крꙋжи́ша є҆го̀ ꙗ҆́кѡ сте́блїе фі́нїково:
и҆ всѝ сы́нове а҆арѡ̑ни во сла́вѣ свое́й, и҆ приноше́нїе гдⷭ҇не въ рꙋка́хъ и҆́хъ пред̾ всѣ́мъ собо́ромъ і҆и҃левымъ.
И҆ соверше́нїе слꙋжи́телей на ѻ҆лтаре́хъ, є҆́же ᲂу҆краси́ти приноше́нїе вы́шнѧгѡ Вседержи́телѧ,
прострѐ на ча́шꙋ возлїѧ́нїѧ рꙋ́кꙋ свою̀, и҆згнетѐ ѿ кро́ве гро́здныѧ, возлїѧ̀ на ѡ҆снова́нїе ѻ҆лтарѧ̀ въ воню̀ благоꙋха́нїѧ вы́шнемꙋ всѣ́хъ цр҃е́ви.
Тогда̀ возопи́ша сы́нове а҆арѡ̑ни, трꙋба́ми ко́ваными вострꙋби́ша, ᲂу҆слы́шанъ сотвори́ша гла́съ вели́къ на па́мѧть пред̾ вы́шнимъ.
Тогда̀ всѝ лю́дїе ѻ҆́бще приспѣ́ша и҆ падо́ша ни́цы на землѝ поклони́тисѧ гдⷭ҇еви своемꙋ̀ Вседержи́телю бг҃ꙋ вы́шнемꙋ:
и҆ восхвали́ша пѣвцы̀ гла̑сы свои́ми, въ вели́цѣмъ гла́сѣ ᲂу҆слади́сѧ пѣ́нїе:
и҆ помоли́шасѧ лю́дїе гдⷭ҇ꙋ вы́шнемꙋ моли́твою пред̾ млⷭ҇тивымъ, до́ндеже соверши́сѧ красота̀ гдⷭ҇нѧ, и҆ слꙋ́жбꙋ свою̀ сконча́ша.
Тогда̀ соше́дъ воздви́же рꙋ́ки своѧ̑ на ве́сь собо́ръ сынѡ́въ і҆и҃левыхъ, да́ти бл҃гослове́нїе гдⷭ҇еви ѿ ᲂу҆сте́нъ свои́хъ и҆ и҆́менемъ є҆гѡ̀ похвали́тисѧ.
И҆ повторѝ поклоне́нїе прїѧ́ти блгⷭ҇ве́нїе ѿ вы́шнѧгѡ.
И҆ нн҃ѣ благослове́нїе бг҃а всѣ́хъ, вє́лїѧ творѧ́щагѡ є҆ди́нагѡ всю́дꙋ, возносѧ́щагѡ дни̑ на́шѧ ѿ ложе́снъ и҆ творѧ́щагѡ съ на́ми по млⷭ҇ти свое́й:
да да́стъ на́мъ весе́лїе се́рдца, и҆ да бꙋ́детъ ми́ръ во дни̑ на́шѧ во і҆и҃ли ꙗ҆́коже дни̑ вѣ́ка:
да ᲂу҆вѣ́ритъ съ на́ми млⷭ҇ть свою̀ и҆ во дни̑ своѧ̑ и҆зба́витъ ны̀.
Два̀ ꙗ҆зы̑ка ѡ҆мерзѣ́ста дꙋшѝ мое́й, а҆ тре́тїй нѣ́сть ꙗ҆зы́къ:
сѣдѧ́щїи на горѣ̀ самарі́йстѣй и҆ фѷлїсті́млѧне, и҆ лю́дїе бꙋ́и живꙋ́щїи въ сїкі́мѣхъ.
Наказа́нїе ра́зꙋма и҆ вѣ́дѣнїѧ начерта̀ въ кни́зѣ се́й і҆исꙋ́съ сы́нъ сїра́ховъ, і҆ерⷭ҇ли́млѧнинъ, и҆́же ѡ҆дождѝ премꙋ́дрость ѿ се́рдца своегѡ̀.
Блаже́нъ, и҆́же въ си́хъ поживе́тъ, и҆ и҆́же ѧ҆̀ положи́тъ въ се́рдцы свое́мъ, ᲂу҆премꙋ́дритсѧ.
А҆́ще бо сотвори́тъ сїѧ̑, ко всѣ̑мъ ᲂу҆крѣпи́тсѧ, ꙗ҆́кѡ свѣ́тъ гдⷭ҇ень слѣ́дъ є҆гѡ̀.
Der Oberste Priester Simeon, der Sohn von Onias, besserte den Tempel aus und erneuerte ihn.
Er legte die Fundamente für die hohe Doppelmauer und die Befestigungen am Tempel.
Zu seiner Zeit wurde der Wasserspeicher angelegt, er hatte den gleichen Umfang wie das »Meer« aus Bronze.
Simeon machte sich Gedanken, wie er das Volk schützen könnte; darum befestigte er die Stadt für den Fall einer Belagerung.
Wie herrlich war er, wenn er aus dem Tempelhaus heraustrat und alles Volk ihn umringte!
Er war wie der Morgenstern, der zwischen den Wolken hervorleuchtet, wie der volle Mond,
wie die Sonne, die über dem Tempel des Höchsten strahlt, wie der Regenbogen mit seiner leuchtenden Pracht in den Wolken,
wie die blühenden Rosen zur Frühlingszeit, wie Lilien an einer Quelle, wie das Grün des Libanons im Sommer,
wie brennender Weihrauch auf der Räucherpfanne, wie ein Gefäß, ganz aus Gold getrieben und mit Edelsteinen aller Art verziert,
wie ein Ölbaum voller Früchte, wie eine Zypresse, die bis in die Wolken ragt.
Wenn er seine Amtskleidung anlegte und sich mit all ihrer Pracht schmückte, um zu dem heiligen Altar hinaufzugehen, dann erfüllte er den Vorhof des Tempels mit herrlichem Glanz.
Wenn er aus den Händen der Priester die Teile des Opfers entgegennahm und dabei neben dem Opferfeuer des Altars stand, von seinen Brüdern umgeben wie von einem Kranz, dann war er wie eine Zeder auf dem Libanon, die in einem Kreis von Palmen steht.
So standen die Nachkommen Aarons in ihrer Pracht vor der ganzen Gemeinde Israels und hielten die Opfergaben für den Herrn in ihren Händen.
Wenn Simeon seinen Dienst am Altar vollzog und das Opfer bereitet hatte für Gott, den Höchsten, den Herrn der Welt,
dann griff seine Hand nach der Schale, um daraus Wein an den Sockel des Altars zu gießen, eine duftende Gabe für den Höchsten, den König der Welt.
Darauf stießen die Priester laute Rufe aus und bliesen die Trompeten aus gehämmertem Silber. Mit dem lauten Schall erinnerten sie den Höchsten an sein Volk.
Sogleich warf sich das ganze versammelte Volk nieder, um den Herrn anzubeten, Gott, den Höchsten, den Herrscher der Welt.
Und dann fingen die Sänger an, ihn zu preisen, und ihre wunderschönen Weisen ertönten mit mächtigem Schall.
Das Volk verharrte im Gebet zum Herrn, dem Höchsten, der voll Erbarmen ist, bis der Gottesdienst zum Abschluss gekommen war.
Dann kam Simeon vom Altar herab, hob seine Hände über die Gemeinde der Israeliten und erteilte ihr den Segen des Herrn, wobei ihm die Ehre zuteil wurde, den heiligen Namen auszusprechen.
Die Gemeinde hatte sich unterdessen zum zweiten Mal niedergeworfen, um den Segen des Höchsten zu empfangen.
Nun preist alle Gott, dem die ganze Welt gehört
und der überall Gewaltiges vollbringt!
Von Mutterleib an sorgt er für uns;
er beschenkt uns mit Glück und Gelingen
und erweist uns täglich sein Erbarmen.
Er fülle unsere Herzen mit Freude
und schenke uns in unserer Zeit den Frieden,
den Israel in der Vorzeit hatte!
Er gewähre uns immer sein Erbarmen
und rette uns jetzt zu unserer Zeit!
Zwei Völker gibt es, die ich nicht ausstehen kann, und das dritte ist gar kein richtiges Volk:
die Bewohner des Berglandes Edom, die Philister und die unverständigen Samariter.
Unterweisung voll von Einsicht und Weisheit habe ich, Jesus, der Sohn Eleasars und Enkel Sirachs aus Jerusalem, in diesem Buch niedergeschrieben; alle meine Kenntnisse und Erfahrungen habe ich darin einfließen lassen.
Unvergängliche Freude ist dem gewiss, der sich immer wieder mit dieser Unterweisung beschäftigt. Wer sie sich zu Herzen nimmt, wird weise.
Wenn er sie in die Tat umsetzt, wird er in jeder Lage stark sein; denn die Ehrfurcht vor dem Herrn leitet ihn.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки