Скрыть
7:1
7:2
7:6
7:7
7:8
7:12
7:13
7:16
7:21
7:23
7:27
7:28
7:30
7:32
Церковнославянский (рус)
Не твори́ зла́, и не пости́гнетъ тя́ зло́:
от­ступи́ от­ непра́вды, и уклони́т­ся от­ тебе́.
Сы́не, не сѣ́й на бразда́хъ непра́вды и не и́маши пожа́ти и́хъ седмери́цею.
Не проси́ у Го́спода влады́че­ст­ва, ниже́ от­ царя́ сѣда́лища сла́вы.
Не оправда́й себе́ предъ Бо́гомъ и предъ царе́мъ не мудри́ся.
Не ищи́, да бу́деши судiя́, егда́ не воз­мо́жеши отъ­я́ти непра́вды: да не когда́ убо­и́шися лица́ си́льнаго и положи́ши собла́знъ въ пра́вости тво­е́й.
Не согрѣша́й во мно́же­ст­вѣ гра́да и не низлага́й себе́ въ наро́дѣ.
Не свяжи́ два́жды грѣха́, и во еди́нѣмъ бо не непови́ненъ бу́деши.
Не рцы́: на мно́же­с­т­во даро́въ мо­и́хъ воз­зри́тъ, и при­­нося́щу ми́ Бо́гу вы́шнему, прiи́метъ.
Не малоду́ше­ст­вуй въ моли́твѣ тво­е́й и ми́лостыню твори́ти не пре́зри.
Не руга́йся человѣ́ку су́щу въ го́рести души́ его́: е́сть бо смиря́яй и воз­нося́й.
Не ори́ лжи́ на бра́та тво­его́, ниже́ дру́гу то́жде твори́.
Не восхощи́ лга́ти вся́кiя лжи́: учаще́нiе бо ея́ не на бла́го.
Не бу́ди велерѣ́чивъ во мно́же­ст­вѣ ста́рецъ и не повтори́ сло́ва въ моли́твѣ тво­е́й.
Не воз­ненави́ди тру́днаго дѣ́ла и земледѣ́лiя от­ вы́шняго со́здана.
Не при­­вмѣня́й себе́ ко мно́же­ст­ву грѣ́шниковъ.
18Помяни́, я́ко гнѣ́въ не заме́длитъ,
17Смири́ ду́шу твою́ зѣло́.
поне́же ме́сть нечести́ваго о́гнь и че́рвь.
Не измѣни́ дру́га ни на что́, ни бра́та при́сна на зла́тѣ Софи́рстѣмъ.
Не от­ступа́й от­ жены́ прему́дры и бла́ги, и́бо благода́ть ея́ па́че зла́та.
Не озло́би раба́ дѣ́ла­ю­ща во и́стинѣ, ниже́ нае́мника вдаю́ща ду́шу свою́.
Раба́ разуми́ва да лю́битъ душа́ твоя́, и не лиши́ его́ свобо́ды.
Е́сть ли ти́ ско́тъ, при­­зира́й его́, и а́ще ти́ бу́детъ потре́бенъ, да пребу́детъ ти́.
Су́ть ли ти́ ча́да, накажи́ я́ и преклони́ от­ ю́ности вы́ю и́хъ.
Су́ть ли ти́ дще́ри, внима́й тѣ́лу и́хъ и не явля́й весе́лаго къ ни́мъ лица́ тво­его́.
Вы́дай дще́рь, и бу́деши соверши́вый дѣ́ло вели́ко: и му́жеви разуми́ву да́ждь ю́.
Е́сть ли ти́ жена́ по души́, не изжени́ ея́.
Всѣ́мъ се́рдцемъ тво­и́мъ прославля́й отца́ тво­его́ и ма́тернихъ болѣ́зней не забу́ди:
помяни́, я́ко тѣ́ма рожде́нъ еси́, и что́ и́ма воз­да́си, я́коже о́на тебѣ́?
Все́ю душе́ю тво­е́ю благоговѣ́й Го́сподеви и иере́и его́ чти́.
Все́ю си́лою [тво­е́ю] воз­люби́ сотво́ршаго тя́ и служи́телей его́ не оста́ви.
Бо́йся Го́спода и просла́ви иере́а, и да́ждь ча́сть ему́, я́коже заповѣ́дано ти́:
нача́тки, и о согрѣше́нiи, и дая́нiе мы́шцей, и же́ртву святы́ни, и нача́токъ святы́хъ.
И ни́щему простри́ ру́ку твою́, да соверши́т­ся благослове́нiе твое́.
Благода́ть дая́нiя предъ вся́кимъ живы́мъ [да бу́детъ], и надъ мертвеце́мъ не воз­брани́ благода́ти.
Не устраня́йся от­ пла́чущихъ и съ сѣ́ту­ю­щими сѣ́туй.
Не лѣни́ся посѣща́ти боля́ща: си́ми бо воз­лю́бленъ бу́деши.
Во всѣ́хъ словесѣ́хъ тво­и́хъ помина́й послѣ́дняя твоя́, и во вѣ́ки не согрѣши́ши.
Синодальный
Не делай зла, и тебя не постигнет зло;
удаляйся от неправды, и она уклонится от тебя.
Сын мой! не сей на бороздах неправды, и не будешь в семь раз более пожинать с них.
Не проси у Господа власти, и у царя – почетного места.
Не оправдывай себя пред Господом, и не мудрствуй пред царем.
Не домогайся сделаться судьею, чтобы не оказаться тебе бессильным сокрушить неправду, чтобы не убояться когда-либо лица сильного и не положить тени на правоту твою.
Не греши против городского общества, и не роняй себя пред народом.
Не прилагай греха ко греху, ибо и за один не останешься ненаказанным.
Не говори: «Он призрит на множество даров моих, и, когда я принесу их Богу Вышнему, Он примет».
Не малодушествуй в молитве твоей и не пренебрегай подавать милостыню.
Не насмехайся над человеком, находящимся в горести души его; ибо есть Смиряющий и Возвышающий.
Не выдумывай лжи на брата твоего, и не делай того же против друга.
Не желай говорить какую бы то ни было ложь; ибо повторение ее не послужит ко благу.
Пред собранием старших не многословь, и не повторяй слова в прошении твоем.
Не отвращайся от трудной работы и от земледелия, которое учреждено от Вышнего.
Не прилагайся ко множеству грешников.
18Помни, что гнев не замедлит,
17Глубоко смири душу твою.
что наказание нечестивому – огонь и червь.
Не меняй друга на сокровище, и брата однокровного – на золото Офирское.
Не оставляй умной и доброй жены, ибо достоинство ее драгоценнее золота.
Не обижай раба, трудящегося усердно, ни наемника, преданного тебе душею.
Разумного раба да любит душа твоя, и не откажи ему в свободе.
Есть у тебя скот? наблюдай за ним, и если он полезен тебе, пусть остается у тебя.
Есть у тебя сыновья? учи их и с юности нагибай шею их.
Есть у тебя дочери? имей попечение о теле их и не показывай им веселого лица твоего.
Выдай дочь в замужество, и сделаешь великое дело, и подари ее мужу разумному.
Есть у тебя жена по душе? не отгоняй ее.
Всем сердцем почитай отца твоего и не забывай родильных болезней матери твоей.
Помни, что ты рожден от них: и что можешь ты воздать им, как они тебе?
Всею душею твоею благоговей пред Господом и уважай священников Его.
Всею силою люби Творца твоего, и не оставляй служителей Его.
Бойся Господа, и почитай священника, и давай ему часть, как заповедано тебе:
начатки, и за грех, и даяние плеч, и жертву освящения, и начатки святых.
И к бедному простирай руку твою, дабы благословение твое было совершенно.
Милость даяния да будет ко всякому живущему, но и умершего не лишай милости.
Не устраняйся от плачущих, и с сетующими сетуй.
Не ленись посещать больного, ибо за это ты будешь возлюблен.
Во всех делах твоих помни о конце твоем, и вовек не согрешишь.
Эстонский
Manitsus õigeks käitumiseks ühiskonnas
Ära tee kurja, siis ei sünni kurja ka sinule!
Hoidu ülekohtust, siis põgeneb see sinu juurest!
Mu poeg, ära külva ülekohtu vagudesse, sest lõikama pead seda seitsmekordselt!
Ära nõua Issanda käest ülemvalitsust ega kuningalt aujärge!
Issanda ees ära pea ennast õigeks ja kuninga ees ära targuta!
Ära püüa saada kohtumõistjaks: sina ehk ei suuda väärtegusid lõpetada; võib-olla kardad võimukandja palet ja annad oma õiglusele häbimärgi.
Ära tee pattu linna elanike vastu ja ära alanda iseennast rahvahulga ees!
Ära korda pattu, sest üheainsagi pärast ei jää sa karistuseta!
Ära ütle: „Tema vaatab minu andide rohkuse peale, ja kui toon need Jumalale, Kõigekõrgemale, siis ta võtab need vastu.”
Palvetades ära ole pelglik ja ära unusta almuste andmist!
Ära pilka inimest, kellel on hingevalu, sest üks on, kes alandab ja ülendab!
Ära külva valet oma venna vastu, ära tee seda ka oma sõbrale!
Ära kunagi taha valet rääkida, sest sellega harjumine ei ole hea!
Ära ole lobiseja vanade seltskonnas, ja oma palves ära korruta sõnu!
Ära põlga töö vaeva, ära põlga põllutööd, mis on Kõigekõrgema poolt seatud!
Ära lase ennast lugeda patuste kilda, pea meeles, et karistus ei viibi!
Alanda oma hinge üliväga, sest tuli ja uss on jumalakartmatu karistuseks!
Õigest perekonnaelust
Ära vaheta sõpra raha vastu ega ausat venda Oofiri kulla vastu!
Ära lahku targast ja heast naisest, sest tema armsus on ülem kui kuld!
Ära tee paha ustavalt töötavale orjale ega palgalisele, kes annab oma hinge!
Sinu hing armastagu mõistlikku orja, ära keela temale vabadust!
On sul kariloomi, siis hoia neid, ja kui sulle on kasulik, siis pea neid edasi!
Laste kasvatamisest
On sul lapsi, siis kasvata neid, ja pane nad tööle noorpõlvest alates!
On sul tütreid, siis valva nende ihu ja ära näita neile liiga lahket nägu!
Tütart mehele pannes sooritad suure teo, aga anna ta mõistlikule mehele!
On sul meelepärane naine, siis ära hülga teda, aga põlatule ära ennast usalda!
Vanemate austamisest
Austa oma isa kõigest südamest ja ära unusta oma ema sünnitusvalusid!
Pea meeles, et oled neist sündinud - ja kuidas sa tasud neile, mis nemad on sinule teinud?
Ohvriannid Issanda teenreile
Karda Issandat kõigest hingest ja austa tema preestreid!
Armasta oma Loojat kõigest jõust ja ära jäta maha tema teenreid!
Karda Issandat ja austa preestrit ja anna temale, nagu sind on kästud, osa uudseviljast, süüohvrist, tõstelõivust, pühitsusohvrist ja anna esmaand sellest, mis on püha!
Vaeste ja abitute aitamisest
Siruta oma käsi ka vaesele, et sinu õnnistus oleks täielik!
Helde and kõigile elavaile - aga ka surnule ära keela heldust!
Ära puudu nutjate juurest ja leina leinajatega!
Ära kõhkle külastamast haiget inimest, sest kui sa seda teed, siis armastatakse sind!
Kõigis tegudes mõtle oma lõpule, siis sa ei tee iialgi pattu!
Не творѝ ѕла̀, и҆ не пости́гнетъ тѧ̀ ѕло̀:
ѿстꙋпѝ ѿ непра́вды, и҆ ᲂу҆клони́тсѧ ѿ тебє̀.
Сы́не, не сѣ́й на бразда́хъ непра̑вды и҆ не и҆́маши пожа́ти и҆̀хъ седмери́цею.
Не просѝ ᲂу҆ гдⷭ҇а влады́чества, нижѐ ѿ царѧ̀ сѣда́лища сла́вы.
Не ѡ҆правда́й себѐ пред̾ бг҃омъ и҆ пред̾ царе́мъ не мꙋдри́сѧ.
Не и҆щѝ, да бꙋ́деши сꙋдїѧ̀, є҆гда̀ не возмо́жеши ѿѧ́ти непра̑вды: да не когда̀ ᲂу҆бои́шисѧ лица̀ си́льнагѡ и҆ положи́ши собла́знъ въ пра́вости твое́й.
Не согрѣша́й во мно́жествѣ гра́да и҆ не низлага́й себѐ въ наро́дѣ.
Не свѧжѝ два́жды грѣха̀, и҆ во є҆ди́нѣмъ бо не непови́ненъ бꙋ́деши.
Не рцы̀: на мно́жество дарѡ́въ мои́хъ воззри́тъ, и҆ приносѧ́щꙋ мѝ бг҃ꙋ вы́шнемꙋ, прїи́метъ.
Не малодꙋ́шествꙋй въ моли́твѣ твое́й и҆ ми́лостыню твори́ти не пре́зри.
Не рꙋга́йсѧ человѣ́кꙋ сꙋ́щꙋ въ го́рести дꙋшѝ є҆гѡ̀: є҆́сть бо смирѧ́ѧй и҆ возносѧ́й.
Не ѡ҆рѝ лжѝ на бра́та твоего̀, нижѐ дрꙋ́гꙋ то́жде творѝ.
Не восхощѝ лга́ти всѧ́кїѧ лжѝ: ᲂу҆чаще́нїе бо є҆ѧ̀ не на бла́го.
Не бꙋ́ди велерѣ́чивъ во мно́жествѣ ста́рєцъ и҆ не повторѝ сло́ва въ моли́твѣ твое́й.
Не возненави́ди трꙋ́днагѡ дѣ́ла и҆ земледѣ́лїѧ ѿ вы́шнѧгѡ со́здана.
Не привмѣнѧ́й себѐ ко мно́жествꙋ грѣ́шникѡвъ.
Смирѝ дꙋ́шꙋ твою̀ ѕѣлѡ̀.
Помѧнѝ, ꙗ҆́кѡ гнѣ́въ не заме́длитъ,
поне́же ме́сть нечести́вагѡ ѻ҆́гнь и҆ че́рвь.
Не и҆змѣнѝ дрꙋ́га ни на что̀, ни бра́та прⷭ҇на на зла́тѣ сѡфі́рстѣмъ.
Не ѿстꙋпа́й ѿ жены̀ премꙋ́дры и҆ бла́ги, и҆́бо благода́ть є҆ѧ̀ па́че зла́та.
Не ѡ҆ѕло́би раба̀ дѣ́лающа во и҆́стинѣ, нижѐ нае́мника вдаю́ща дꙋ́шꙋ свою̀.
Раба̀ разꙋми́ва да лю́битъ дꙋша̀ твоѧ̀, и҆ не лишѝ є҆го̀ свобо́ды.
Є҆́сть ли тѝ ско́тъ, призира́й є҆го̀, и҆ а҆́ще тѝ бꙋ́детъ потре́бенъ, да пребꙋ́детъ тѝ.
Сꙋ́ть ли тѝ ча̑да, накажѝ ѧ҆̀ и҆ преклонѝ ѿ ю҆́ности вы́ю и҆́хъ.
Сꙋ́ть ли тѝ дщє́ри, внима́й тѣ́лꙋ и҆́хъ и҆ не ꙗ҆влѧ́й весе́лагѡ къ ни̑мъ лица̀ твоегѡ̀.
Вы́дай дще́рь, и҆ бꙋ́деши соверши́вый дѣ́ло вели́ко: и҆ мꙋ́жеви разꙋми́вꙋ да́ждь ю҆̀.
Є҆́сть ли тѝ жена̀ по дꙋшѝ, не и҆зженѝ є҆ѧ̀.
Всѣ́мъ се́рдцемъ твои́мъ прославлѧ́й ѻ҆тца̀ твоего̀ и҆ ма́тернихъ болѣ́зней не забꙋ́ди:
помѧнѝ, ꙗ҆́кѡ тѣ́ма рожде́нъ є҆сѝ, и҆ что̀ и҆́ма возда́си, ꙗ҆́коже ѡ҆́на тебѣ̀;
Все́ю дꙋше́ю твое́ю благоговѣ́й гдⷭ҇еви и҆ і҆ерє́и є҆гѡ̀ чтѝ.
Все́ю си́лою (твое́ю) возлюбѝ сотво́ршаго тѧ̀ и҆ слꙋжи́телей є҆гѡ̀ не ѡ҆ста́ви.
Бо́йсѧ гдⷭ҇а и҆ просла́ви і҆ере́а, и҆ да́ждь ча́сть є҆мꙋ̀, ꙗ҆́коже заповѣ́дано тѝ:
нача́тки, и҆ ѡ҆ согрѣше́нїи, и҆ даѧ́нїе мы́шцей, и҆ же́ртвꙋ ст҃ы́ни, и҆ нача́токъ ст҃ы́хъ.
И҆ ни́щемꙋ прострѝ рꙋ́кꙋ твою̀, да соверши́тсѧ благослове́нїе твоѐ.
Благода́ть даѧ́нїѧ пред̾ всѧ́кимъ живы́мъ (да бꙋ́детъ), и҆ над̾ мертвеце́мъ не возбранѝ благода́ти.
Не ᲂу҆странѧ́йсѧ ѿ пла́чꙋщихъ и҆ съ сѣ́тꙋющими сѣ́тꙋй.
Не лѣни́сѧ посѣща́ти болѧ́ща: си́ми бо возлю́бленъ бꙋ́деши.
Во всѣ́хъ словесѣ́хъ твои́хъ помина́й послѣ̑днѧѧ твоѧ̑, и҆ во вѣ́ки не согрѣши́ши.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки