Скрыть
1:15
Церковнославянский (рус)
Возлюби́те пра́вду, судя́щiи зе́млю: му́др­ст­вуйте о Го́сподѣ въ благосты́ни и въ простотѣ́ се́рдца взыщи́те его́:
я́ко обрѣта́ет­ся не искуша́ющымъ его́, явля́ет­ся же не невѣ́ру­ю­щымъ ему́.
Стропти́вая бо помышле́нiя от­луча́ютъ от­ Бо́га: искуша́емая си́ла облича́етъ безу́мныхъ.
Я́ко въ злохудо́жну ду́шу не вни́детъ прему́дрость, ниже́ обита́етъ въ тѣлеси́ пови́н­нѣмъ грѣху́:
святы́й бо Ду́хъ наказа́нiя от­бѣжи́тъ льсти́ва и отъ­и́мет­ся от­ помышле́нiй неразу́мныхъ и обличи́т­ся от­ находя́щiя непра́вды.
Человѣко­люби́въ бо ду́хъ прему́дрости и не обезвини́тъ ху́льника от­ усте́нъ его́: я́ко вну́трен­нихъ его́ свидѣ́тель е́сть Бо́гъ и се́рдца его́ испыта́тель и́стиненъ и язы́ка слы́шатель:
я́ко Ду́хъ Госпо́день испо́лни вселе́н­ную, и содержа́й вся́ ра́зумъ и́мать гла́са.
Сего́ ра́ди вѣща́яй непра́ведная никто́же утаи́т­ся, и не ми́мо и́детъ его́ облича́ющь су́дъ.
Въ совѣ́тѣхъ бо нечести́ваго истяза́нiе бу́детъ, слове́съ же его́ слы́шанiе ко Го́споду прiи́детъ во обличе́нiе беззако́нiй его́:
я́ко у́хо рве́нiя слы́шитъ вся́, и молва́ ропта́нiй не кры́ет­ся.
Храни́теся у́бо от­ ропта́нiя неполе́зна и от­ оболга́нiя щади́те язы́къ: я́ко вѣща́нiе та́йное тще́ не пре́йдетъ, уста́ же лжу́щая убива́ютъ ду́шу.
Не вожделѣ́йте сме́рти въ заблужде́нiи живота́ ва́­шего, ниже́ при­­влека́йте поги́бели дѣла́ми ру́къ ва́шихъ:
я́ко Бо́гъ сме́рти не сотвори́, ни весели́т­ся о поги́бели живы́хъ.
Созда́ бо во е́же бы́ти всѣ́мъ, и спаси́телны бытiя́ мíра, ни бо́ е́сть въ ни́хъ врачева́нiя губи́телнаго, ниже́ а́ду ца́р­ст­вiя на земли́.
Пра́вда бо безсме́ртна е́сть: [непра́вда же сме́рти снабдѣ́нiе:]
нечести́вiи же рука́ма и словесы́ при­­зва́ша ю́, други́ню вмѣни́ша ю́ и иста́яша, и завѣ́тъ положи́ша съ не́ю, я́ко досто́йни су́ть о́ноя ча́сти бы́ти.
Синодальный
Любите справедливость, судьи земли, право мыслите о Господе, и в простоте сердца ищите Его,
ибо Он обретается неискушающими Его и является не неверующим Ему.
Ибо неправые умствования отдаляют от Бога, и испытание силы Его обличит безумных.
В лукавую душу не войдет премудрость и не будет обитать в теле, порабощенном греху,
ибо святый Дух премудрости удалится от лукавства и уклонится от неразумных умствований, и устыдится приближающейся неправды.
Человеколюбивый дух – премудрость, но не оставит безнаказанным богохульствующего устами, потому что Бог есть свидетель внутренних чувств его и истинный зритель сердца его, и слышатель языка его.
Дух Господа наполняет вселенную и, как все объемлющий, знает всякое слово.
Посему никто, говорящий неправду, не утаится, и не минет его обличающий суд.
Ибо будет испытание помыслов нечестивого, и слова́ его взойдут к Господу в обличение беззаконий его;
потому что ухо ревности слышит все, и ропот не скроется.
Итак, хранитесь от бесполезного ропота и берегитесь от злоречия языка, ибо и тайное слово не пройдет даром, а клевещущие уста убивают душу.
Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и не привлекайте к себе погибели делами рук ваших.
Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих,
ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле.
Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть:
нечестивые привлекли ее и руками и словами, сочли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием.
Греческий
Ἀγαπήσατε δικαιοσύνην οἱ κρίνον­τες τὴν γῆν φρονήσατε περὶ τοῦ κυρίου ἐν ἀγαθότητι καὶ ἐν ἁπλότητι καρδίας ζητήσατε αὐτόν
ὅτι εὑρίσκεται τοῖς μὴ πειράζουσιν αὐτόν ἐμφανίζεται δὲ τοῖς μὴ ἀπιστοῦσιν αὐτῷ
σκολιοὶ γὰρ λογισμοὶ χωρίζουσιν ἀπο­̀ θεοῦ δοκιμαζομένη τε ἡ δύναμις ἐλέγχει τοὺς ἄφρονας
ὅτι εἰς κακότεχνον ψυχὴν οὐκ εἰσελεύ­­σε­ται σοφία οὐδὲ κατοικήσει ἐν σώματι κατα­́χρεῳ ἁμαρτίας
ἅγιον γὰρ πνεῦμα παιδείας φεύ_κ­σε­ται δόλον καὶ ἀπαναστή­σε­ται ἀπο­̀ λογισμῶν ἀσυν­έτων καὶ ἐλεγχθή­σε­ται ἐπελθούσης ἀδικίας
φιλάνθρωπον γὰρ πνεῦμα σοφία καὶ οὐκ ἀθῳώσει βλάσφημον ἀπο­̀ χειλέων αὐτοῦ ὅτι τῶν νεφρῶν αὐτοῦ μάρτυς ὁ θεὸς καὶ τῆς καρδίας αὐτοῦ ἐπι­́σκοπος ἀληθὴς καὶ τῆς γλώσ­σης ἀκουστής
ὅτι πνεῦμα κυρίου πεπλή­ρωκεν τὴν οἰκουμένην καὶ τὸ συν­έχον τὰ πάν­τα γνῶσιν ἔχει φωνῆς
δια­̀ τοῦτο φθεγγό­με­νος ἄδικα οὐδεὶς μὴ λάθῃ οὐδὲ μὴ παροδεύ­σῃ αὐτὸν ἐλέγχουσα ἡ δίκη
ἐν γὰρ δια­βουλίοις ἀσεβοῦς ἐξέτασις ἔσται λόγων δὲ αὐτοῦ ἀκοὴ προ­̀ς κύριον ἥξει εἰς ἔλεγχον ἀνομημάτων αὐτοῦ
ὅτι οὖς ζηλώσεως ἀκροᾶται τὰ πάν­τα καὶ θροῦς γογγυσμῶν οὐκ ἀπο­κρύπτεται
φυλάξασθε τοίνυν γογγυσμὸν ἀνωφελῆ καὶ ἀπο­̀ κατα­λαλιᾶς φείσασθε γλώσ­σης ὅτι φθέγμα λαθραῖον κενὸν οὐ πορεύ­­σε­ται στόμα δὲ κατα­ψευδο­́μενον ἀναιρεῖ ψυχήν
μὴ ζηλοῦτε θάνατον ἐν πλάνῃ ζωῆς ὑμῶν μηδὲ ἐπι­σπᾶσθε ὄλεθρον ἐν ἔργοις χειρῶν ὑμῶν
ὅτι ὁ θεὸς θάνατον οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ τέρπεται ἐπ᾿ ἀπωλείᾳ ζών­των
ἔκτισεν γὰρ εἰς τὸ εἶναι τὰ πάν­τα καὶ σωτήριοι αἱ γενέσεις τοῦ κόσμου καὶ οὐκ ἔστιν ἐν αὐταῖς φάρμακον ὀλέθρου οὔτε ᾅδου βασίλειον ἐπι­̀ γῆς
δικαιοσύνη γὰρ ἀθάνατός ἐστιν
ἀσεβεῖς δὲ ταῖς χερσὶν καὶ τοῖς λόγοις προ­σεκαλέσαν­το αὐτόν φίλον ἡγησάμενοι αὐτὸν ἐτάκησαν καὶ συν­θήκην ἔθεν­το προ­̀ς αὐτόν ὅτι ἄξιοί εἰσιν τῆς ἐκείνου μερίδος εἶναι
Amate la giustizia, voi giudici della terra,

pensate al Signore con bontà d'animo

e cercatelo con cuore semplice.
Egli infatti si fa trovare da quelli che non lo mettono alla prova,

e si manifesta a quelli che non diffidano di lui.
I ragionamenti distorti separano da Dio;

ma la potenza, messa alla prova, spiazza gli stolti.
La sapienza non entra in un'anima che compie il male

né abita in un corpo oppresso dal peccato.
Il santo spirito, che ammaestra, fugge ogni inganno,

si tiene lontano dai discorsi insensati

e viene scacciato al sopraggiungere dell'ingiustizia.
La sapienza è uno spirito che ama l'uomo,

e tuttavia non lascia impunito il bestemmiatore per i suoi discorsi,

perché Dio è testimone dei suoi sentimenti,

conosce bene i suoi pensieri

e ascolta ogni sua parola.
Lo spirito del Signore riempie la terra

e, tenendo insieme ogni cosa, ne conosce la voce.
Per questo non può nascondersi chi pronuncia cose ingiuste,

né lo risparmierà la giustizia vendicatrice.
Si indagherà infatti sui propositi dell'empio,

il suono delle sue parole giungerà fino al Signore

a condanna delle sue iniquità,
perché un orecchio geloso ascolta ogni cosa,

perfino il sussurro delle mormorazioni non gli resta segreto.
Guardatevi dunque da inutili mormorazioni,

preservate la lingua dalla maldicenza,

perché neppure una parola segreta sarà senza effetto;

una bocca menzognera uccide l'anima.
Non affannatevi a cercare la morte con gli errori della vostra vita,

non attiratevi la rovina con le opere delle vostre mani,
perché Dio non ha creato la morte

e non gode per la rovina dei viventi.
Egli infatti ha creato tutte le cose perché esistano;

le creature del mondo sono portatrici di salvezza,

in esse non c'è veleno di morte,

né il regno dei morti è sulla terra.
La giustizia infatti è immortale.
Ma gli empi invocano su di sé la morte con le opere e con le parole;

ritenendola amica, si struggono per lei

e con essa stringono un patto,

perché sono degni di appartenerle.


Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки