Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Соломона

 
 • Тогда́ ста́нетъ во дерзнове́нiи мно́зѣ пра́ведникъ предъ лице́мъ оскорби́в­шихъ его́ и от­мета́ющихъ труды́ его́:
 • ви́дящiи смяту́т­ся стра́хомъ тя́жкимъ и ужа́снут­ся о пресла́внѣмъ спасе́нiи его́,
 • и реку́тъ въ себѣ́ ка́ющеся и въ тѣснотѣ́ ду́ха воз­дыха́юще: се́й бѣ́, его́же имѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и въ при́тчу поноше́нiя.
 • Безу́мнiи, житiе́ его́ вмѣни́хомъ неи́стово и кончи́ну его́ безче́стну:
 • ка́ко вмѣни́ся въ Сы́нѣ́хъ Бо́жiихъ, и во святы́хъ жре́бiй его́ е́сть?
 • У́бо заблуди́хомъ от­ пути́ и́стин­наго, и пра́вды свѣ́тъ не облиста́ на́мъ, и со́лнце не воз­сiя́ на́мъ:
 • беззако́н­ныхъ испо́лнихомся сте́зь и поги́бели и ходи́хомъ въ пусты́ни непроходи́мыя, пути́ же Госпо́дня не увѣ́дѣхомъ.
 • Что́ по́льзова на́мъ горды́ня, и бога́т­ст­во съ велича́нiемъ что́ воз­даде́ на́мъ?
 • Преидо́ша вся́ о́на я́ко сѣ́нь и я́ко вѣ́сть претека́ющая.
 • Я́ко кора́бль преходя́й волну́ющуюся во́ду, его́же прохо́ду нѣ́сть стопы́ обрѣсти́, ниже́ стези́ ше́­ст­вiя его́ въ волна́хъ:
 • или́ я́ко пти́цы, прелета́ющiя по а́еру, ни еди́но обрѣта́ет­ся зна́менiе пути́, я́звою же смуща́яй бiе́мый ду́хъ ле́гкiй, и разсѣца́емый си́лою шумя́щею движе́нiемъ кри́лъ прелетѣ́, и посе́мъ ни еди́но зна́менiе обрѣ́теся прохо́ду въ не́мъ:
 • или́ я́ко стрѣло́ю испуще́ною на намѣ́реное мѣ́сто разсѣ́чен­ный а́еръ внеза́пу въ себѣ́ самѣ́мъ заключе́нъ бы́сть, я́ко не позна́тися прохо́ду ея́:
 • та́ко и мы́ рожде́ни оскудѣ́хомъ и добродѣ́тели у́бо ни еди́наго зна́менiя мо́жемъ показа́ти, во зло́бѣ же на́­шей сконча́хомся.
 • И́бо упова́нiе нечести́ваго, я́ко пра́хъ от­ вѣ́тра подъе́млемый и я́ко пѣ́на мя́гка от­ бу́ри расто́ргнена, и я́ко ды́мъ от­ вѣ́тра разлива́ет­ся и я́ко па́мять при­­ше́лца еди́наго дне́ пре́йде:
 • пра́ведницы же во вѣ́ки живу́тъ, и во гдѣ́ мзда́ и́хъ, и попече́нiе и́хъ у вы́шняго:
 • сего́ ра́ди прiи́мутъ ца́р­ст­вiе благолѣ́пiя и вѣне́цъ добро́ты от­ руки́ Госпо́дни, я́ко десни́цею покры́етъ и́хъ и мы́шцею защи́титъ и́хъ.
 • Прiи́метъ всеору́жiе рве́нiе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ,
 • облече́т­ся въ броня́ пра́вды и воз­ложи́тъ шле́мъ су́дъ нелицемѣ́ренъ,
 • прiи́метъ щи́тъ непобѣди́мый преподо́бiе,
 • поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ во ору́жiе: спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя.
 • По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лнiины, и я́ко от­ благокру́гла лу́ка облако́въ на намѣ́ренiе полетя́тъ:
 • и от­ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды: воз­негоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ на́гло:
 • сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы, и я́ко ви́хоръ развѣ́етъ и́хъ:
 • и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́нiе, и злодѣ́й­ст­во преврати́тъ престо́лы си́льныхъ.
 • Тогда праведник с великим дерзновением станет пред лицем тех, которые оскорбляли его и презирали подвиги его;
 • они же, увидев, смутятся великим страхом и изумятся неожиданности спасения его
 • и, раскаиваясь и воздыхая от стеснения духа, будут говорить сами в себе: «это тот самый, который был у нас некогда в посмеянии и притчею поругания.
 • Безумные, мы почитали жизнь его сумасшествием и кончину его бесчестною!
 • Как же он причислен к сынам Божиим, и жребий его – со святыми?
 • Итак, мы заблудились от пути истины, и свет правды не светил нам, и солнце не озаряло нас.
 • Мы преисполнились делами беззакония и погибели и ходили по непроходимым пустыням, а пути Господня не познали.
 • Какую пользу принесло нам высокомерие, и что доставило нам богатство с тщеславием?
 • Все это прошло как тень и как молва быстротечная.
 • Как после прохождения корабля, идущего по волнующейся воде, невозможно найти следа, ни стези дна его в волнах;
 • или как от птицы, пролетающей по воздуху, никакого не остается знака ее пути, но легкий воздух, ударяемый крыльями и рассекаемый быстротою движения, пройден движущимися крыльями, и после того не осталось никакого знака прохождения по нему;
 • или как от стрелы, пущенной в цель, разделенный воздух тотчас опять сходится, так что нельзя узнать, где прошла она;
 • так и мы родились и умерли, и не могли показать никакого знака добродетели, но истощились в беззаконии нашем».
 • Ибо надежда нечестивого исчезает, как прах, уносимый ветром, и как тонкий иней, разносимый бурею, и как дым, рассеиваемый ветром, и проходит, как память об однодневном госте.
 • А праведники живут во веки; награда их – в Господе, и попечение о них – у Вышнего.
 • Посему они получат царство славы и венец красоты от руки Господа, ибо Он покроет их десницею и защитит их мышцею.
 • Он возьмет всеоружие – ревность Свою, и тварь вооружит к отмщению врагам;
 • облечется в броню – в правду, и возложит на Себя шлем – нелицеприятный суд;
 • возьмет непобедимый щит – святость;
 • строгий гнев Он изострит, как меч, и мир ополчится с Ним против безумцев.
 • Понесутся меткие стрелы молний и из облаков, как из туго натянутого лука, полетят в цель.
 • И, как из каменометного орудия, с яростью посыплется град; вознегодует на них вода морская и реки свирепо потопят их;
 • восстанет против них дух силы и, как вихрь, развеет их.
 • Так беззаконие опустошит всю землю, и злодеяние ниспровергнет престолы сильных.
 • Тогда̀ ста́нетъ во дерзнове́нїи мно́зѣ првⷣникъ пред̾ лице́мъ ѡ҆скорби́вшихъ є҆го̀ и҆ ѿмета́ющихъ трꙋды̀ є҆гѡ̀:
 • ви́дѧщїи смѧтꙋ́тсѧ стра́хомъ тѧ́жкимъ и҆ ᲂу҆жа́снꙋтсѧ ѡ҆ пресла́внѣмъ спасе́нїи є҆гѡ̀,
 • и҆ рекꙋ́тъ въ себѣ̀ ка́ющесѧ и҆ въ тѣснотѣ̀ дꙋ́ха воздыха́юще: се́й бѣ̀, є҆го́же и҆мѣ́хомъ нѣ́когда въ посмѣ́хъ и҆ въ при́тчꙋ поноше́нїѧ.
 • Безꙋ́мнїи, житїѐ є҆гѡ̀ вмѣни́хомъ неи́стово и҆ кончи́нꙋ є҆гѡ̀ безче́стнꙋ:
 • ка́кѡ вмѣни́сѧ въ сн҃ѣ́хъ бж҃їихъ, и҆ во ст҃ы́хъ жре́бїй є҆гѡ̀ є҆́сть;
 • Оу҆̀бо заблꙋди́хомъ ѿ пꙋтѝ и҆́стиннагѡ, и҆ пра́вды свѣ́тъ не ѡ҆блиста̀ на́мъ, и҆ со́лнце не возсїѧ̀ на́мъ:
 • беззако́нныхъ и҆спо́лнихомсѧ сте́зь и҆ поги́бели и҆ ходи́хомъ въ пꙋсты̑ни непроходи̑мыѧ, пꙋти́ же гдⷭ҇нѧ не ᲂу҆вѣ́дѣхомъ.
 • Что̀ по́льзова на́мъ горды́нѧ, и҆ бога́тство съ велича́нїемъ что̀ воздадѐ на́мъ;
 • Преидо́ша всѧ̑ ѡ҆́на ꙗ҆́кѡ сѣ́нь и҆ ꙗ҆́кѡ вѣ́сть претека́ющаѧ.
 • Ꙗ҆́кѡ кора́бль преходѧ́й волнꙋ́ющꙋюсѧ во́дꙋ, є҆гѡ́же прохо́дꙋ нѣ́сть стопы̀ ѡ҆брѣстѝ, нижѐ стезѝ ше́ствїѧ є҆гѡ̀ въ волна́хъ:
 • и҆лѝ ꙗ҆́кѡ пти́цы, прелета́ющїѧ по а҆́ерꙋ, ни є҆ди́но ѡ҆брѣта́етсѧ зна́менїе пꙋтѝ, ꙗ҆́звою же смꙋща́ѧй бїе́мый дꙋ́хъ ле́гкїй, и҆ разсѣца́емый си́лою шꙋмѧ́щею движе́нїемъ кри́лъ прелетѣ̀, и҆ посе́мъ ни є҆ди́но зна́менїе ѡ҆брѣ́тесѧ прохо́дꙋ въ не́мъ:
 • и҆лѝ ꙗ҆́кѡ стрѣло́ю и҆спꙋще́ною на намѣ́реное мѣ́сто разсѣ́ченный а҆́еръ внеза́пꙋ въ себѣ̀ самѣ́мъ заключе́нъ бы́сть, ꙗ҆́кѡ не позна́тисѧ прохо́дꙋ є҆ѧ̀:
 • та́кѡ и҆ мы̀ рожде́ни ѡ҆скꙋдѣ́хомъ и҆ добродѣ́тели ᲂу҆́бѡ ни є҆ди́нагѡ зна́менїѧ мо́жемъ показа́ти, во ѕло́бѣ же на́шей сконча́хомсѧ.
 • И҆́бо ᲂу҆пова́нїе нечести́вагѡ, ꙗ҆́кѡ пра́хъ ѿ вѣ́тра под̾е́млемый и҆ ꙗ҆́кѡ пѣ́на мѧ́гка ѿ бꙋ́ри расто́ргнена, и҆ ꙗ҆́кѡ ды́мъ ѿ вѣ́тра разлива́етсѧ и҆ ꙗ҆́кѡ па́мѧть прише́льца є҆ди́нагѡ днѐ пре́йде:
 • првⷣницы же во вѣ́ки живꙋ́тъ, и҆ во гдѣ̀ мзда̀ и҆́хъ, и҆ попече́нїе и҆́хъ ᲂу҆ вы́шнѧгѡ:
 • сегѡ̀ ра́ди прїи́мꙋтъ црⷭ҇твїе благолѣ́пїѧ и҆ вѣне́цъ добро́ты ѿ рꙋкѝ гдⷭ҇ни, ꙗ҆́кѡ десни́цею покры́етъ и҆̀хъ и҆ мы́шцею защи́титъ и҆̀хъ.
 • Прїи́метъ всеѻрꙋ́жїе рве́нїе своѐ и҆ воѡрꙋжи́тъ тва́рь въ ме́сть врагѡ́мъ,
 • ѡ҆блече́тсѧ въ брѡнѧ̀ пра́вды и҆ возложи́тъ шле́мъ сꙋ́дъ нелицемѣ́ренъ,
 • прїи́метъ щи́тъ непобѣди́мый преподо́бїе,
 • поѡстри́тъ же напра́сный гнѣ́въ во ѻ҆рꙋ́жїе: спобо́ретъ же съ ни́мъ мі́ръ на безꙋ̑мныѧ.
 • По́йдꙋтъ праволꙋ̑чныѧ стрѣ́лы мѡ́лнїины, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿ благокрꙋ́гла лꙋ́ка ѡ҆блакѡ́въ на намѣ́ренїе полетѧ́тъ:
 • и҆ ѿ каменоме́тныѧ ꙗ҆́рости и҆спо́лнь падꙋ́тъ гра́ды: вознегодꙋ́етъ на ни́хъ вода̀ морска́ѧ, рѣ́ки же потопѧ́тъ на́глѡ:
 • сопроти́въ ста́нетъ и҆̀мъ дꙋ́хъ си́лы, и҆ ꙗ҆́кѡ ви́хоръ развѣ́етъ и҆̀хъ:
 • и҆ ѡ҆пꙋстоши́тъ всю̀ зе́млю беззако́нїе, и҆ ѕлодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ.