Скрыть
6:1
6:2
6:5
см.:Ис.2:17;
6:6
6:8
6:9
6:10
6:11
6:13
6:15
6:20
6:22
6:24
6:27
Церковнославянский (рус)
Слы́шите у́бо, ца́рiе, и разумѣ́йте: научи́теся, судiи́ конце́въ земли́:
внуши́те, содержа́щiи мно́же­ст­ва и гордя́щiися о наро́дѣхъ язы́ковъ:
я́ко дана́ е́сть от­ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла от­ вы́шняго, и́же истя́жетъ дѣла́ ва́ша и помышле́нiя испыта́етъ:
я́ко слузи́ су́ще ца́р­ст­ва его́ не суди́сте пра́во, ни сохрани́сте зако́на, ниже́ по во́ли Бо́жiей ходи́сте.
Стра́шно и ско́ро яви́т­ся ва́мъ: я́ко су́дъ жесточа́йшiй преиму́щымъ быва́етъ,
и́бо ма́лый досто́инъ е́сть ми́лости, си́льнiи же си́льнѣ истя́зани бу́дутъ.
Не щади́тъ бо лица́ всѣ́хъ Влады́ка, ниже́ усрами́т­ся вельмо́жи, я́ко ма́ла и вели́ка се́й сотвори́, подо́бнѣ же проразумѣва́етъ о всѣ́хъ:
держа́внымъ же крѣ́пко насто­и́тъ испыта́нiе.
Къ ва́мъ у́бо, О, ца́рiе, словеса́ моя́, да научи́теся прему́дрости и не паде́те:
и́бо сохраня́ющiи преподо́бнѣ преподо́бная преподо́бни бу́дутъ, и и́же научи́в­шiися си́мъ, обря́щутъ от­вѣ́тъ.
Возжелѣ́йте у́бо слове́съ мо­и́хъ, воз­люби́те и накажи́теся.
Свѣтла́ и не увяда́ема е́сть прему́дрость, и удо́бно ви́дит­ся от­ лю́бящихъ ю́, и обря́щет­ся от­ и́щущихъ ю́:
предваря́етъ жела́ющымъ предувѣ́дѣтися.
У́треневавый къ не́й не утруди́т­ся: при­­сѣдя́щую бо обря́щетъ при­­ вратѣ́хъ сво­и́хъ.
Е́же бо мы́слити о не́й, ра́зума [е́сть] соверше́н­ство, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ:
я́ко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ и́щущи, и на стезя́хъ показу́ет­ся и́мъ благопрiя́тно, и во все́мъ провидѣ́нiи срѣта́етъ и́хъ.
Нача́ло бо ея́ и́стин­нѣйшее наказа́нiя воз­желѣ́нiе,
попече́нiе же наказа́нiя любы́, любы́ же хране́нiе зако́новъ ея́,
хране́нiе же зако́новъ утвержде́нiе нерастлѣ́нiя [е́сть], нерастлѣ́нiе же твори́тъ бли́зъ бы́ти Бо́га:
воз­желѣ́нiе у́бо прему́дрости воз­во́дитъ къ ца́р­ст­ву [вѣ́чному].
А́ще у́бо наслажда́етеся престо́лами и ски́птры, О, ца́рiе люді́й, почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́р­ст­вуете.
Что́ же е́сть прему́дрость, и ка́ко бы́сть, воз­вѣщу́,
и не утаю́ от­ ва́съ та́инъ, но от­ нача́ла рожде́нiя изслѣ́жду,
и положу́ на свѣ́тъ ра́зумъ ея́ и не премину́ю и́стины,
ниже́ за́вистiю та́ющему спу́ть­ст­вую, я́ко се́й не бу́детъ при­­ча́ст­никъ прему́дрости.
Мно́же­с­т­во же прему́дрыхъ спасе́нiе мíру, и ца́рь прему́дръ утвержде́нiе лю́демъ.
Сего́ ра́ди прiими́те наказа́нiе по словесе́мъ мо­и́мъ, и поле́зно бу́детъ ва́мъ.
Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи концов земли!
Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред народами!
От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего, Который исследует ваши дела и испытает намерения.
Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией.
Страшно и скоро Он явится вам, – и строг суд над начальствующими,
ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут истязаны.
Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого и великого и одинаково промышляет о всех;
но начальствующим предстоит строгое испытание.
Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали.
Ибо свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому найдут оправдание.
Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь.
Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее;
она даже упреждает желающих познать ее.
С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящею у дверей своих.
Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот,
ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними.
Начало ее есть искреннейшее желание учения,
а забота об учении – любовь, любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия,
а бессмертие приближает к Богу;
поэтому желание премудрости возводит к царству.
Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать во веки.
Что же есть премудрость, и как она произошла, я возвещу,
и не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения,
и открою познание ее, и не миную истины;
и не пойду вместе с истаевающим от зависти, ибо таковой не будет причастником премудрости.
Множество мудрых – спасение миру, и царь разумный – благосостояние народа.
Итак учитесь от слов моих, и получите пользу.
Толкования стиха Скопировать ссылку Скопировать текст Добавить в избранное
Библ. энциклопедия Библейский словарь Словарь библ. образов Практическая симфония
Цитата из Библии каждое утро
TG: t.me/azbible
Viber: vb.me/azbible