Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Соломона

 
 • Слы́шите у́бо, ца́рiе, и разумѣ́йте: научи́теся, судiи́ конце́въ земли́:
 • внуши́те, содержа́щiи мно́же­ст­ва и гордя́щiися о наро́дѣхъ язы́ковъ:
 • я́ко дана́ е́сть от­ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла от­ вы́шняго, и́же истя́жетъ дѣла́ ва́ша и помышле́нiя испыта́етъ:
 • я́ко слузи́ су́ще ца́р­ст­ва его́ не суди́сте пра́во, ни сохрани́сте зако́на, ниже́ по во́ли Бо́жiей ходи́сте.
 • Стра́шно и ско́ро яви́т­ся ва́мъ: я́ко су́дъ жесточа́йшiй преиму́щымъ быва́етъ,
 • и́бо ма́лый досто́инъ е́сть ми́лости, си́льнiи же си́льнѣ истя́зани бу́дутъ.
 • Не щади́тъ бо лица́ всѣ́хъ Влады́ка, ниже́ усрами́т­ся вельмо́жи, я́ко ма́ла и вели́ка се́й сотвори́, подо́бнѣ же проразумѣва́етъ о всѣ́хъ:
 • держа́внымъ же крѣ́пко насто­и́тъ испыта́нiе.
 • Къ ва́мъ у́бо, О, ца́рiе, словеса́ моя́, да научи́теся прему́дрости и не паде́те:
 • и́бо сохраня́ющiи преподо́бнѣ преподо́бная преподо́бни бу́дутъ, и и́же научи́в­шiися си́мъ, обря́щутъ от­вѣ́тъ.
 • Возжелѣ́йте у́бо слове́съ мо­и́хъ, воз­люби́те и накажи́теся.
 • Свѣтла́ и не увяда́ема е́сть прему́дрость, и удо́бно ви́дит­ся от­ лю́бящихъ ю́, и обря́щет­ся от­ и́щущихъ ю́:
 • предваря́етъ жела́ющымъ предувѣ́дѣтися.
 • У́треневавый къ не́й не утруди́т­ся: при­­сѣдя́щую бо обря́щетъ при­­ вратѣ́хъ сво­и́хъ.
 • Е́же бо мы́слити о не́й, ра́зума [е́сть] соверше́н­ство, и бдя́й ея́ ра́ди вско́рѣ безъ печа́ли бу́детъ:
 • я́ко досто́йныхъ ея́ сама́ обхо́дитъ и́щущи, и на стезя́хъ показу́ет­ся и́мъ благопрiя́тно, и во все́мъ провидѣ́нiи срѣта́етъ и́хъ.
 • Нача́ло бо ея́ и́стин­нѣйшее наказа́нiя воз­желѣ́нiе,
 • попече́нiе же наказа́нiя любы́, любы́ же хране́нiе зако́новъ ея́,
 • хране́нiе же зако́новъ утвержде́нiе нерастлѣ́нiя [е́сть], нерастлѣ́нiе же твори́тъ бли́зъ бы́ти Бо́га:
 • воз­желѣ́нiе у́бо прему́дрости воз­во́дитъ къ ца́р­ст­ву [вѣ́чному].
 • А́ще у́бо наслажда́етеся престо́лами и ски́птры, О, ца́рiе люді́й, почти́те прему́дрость, да во вѣ́ки ца́р­ст­вуете.
 • Что́ же е́сть прему́дрость, и ка́ко бы́сть, воз­вѣщу́,
 • и не утаю́ от­ ва́съ та́инъ, но от­ нача́ла рожде́нiя изслѣ́жду,
 • и положу́ на свѣ́тъ ра́зумъ ея́ и не премину́ю и́стины,
 • ниже́ за́вистiю та́ющему спу́ть­ст­вую, я́ко се́й не бу́детъ при­­ча́ст­никъ прему́дрости.
 • Мно́же­с­т­во же прему́дрыхъ спасе́нiе мíру, и ца́рь прему́дръ утвержде́нiе лю́демъ.
 • Сего́ ра́ди прiими́те наказа́нiе по словесе́мъ мо­и́мъ, и поле́зно бу́детъ ва́мъ.
 • Итак, слушайте, цари, и разумейте, научитесь, судьи концов земли!
 • Внимайте, обладатели множества и гордящиеся пред народами!
 • От Господа дана вам держава, и сила – от Вышнего, Который исследует ваши дела и испытает намерения.
 • Ибо вы, будучи служителями Его царства, не судили справедливо, не соблюдали закона и не поступали по воле Божией.
 • Страшно и скоро Он явится вам, – и строг суд над начальствующими,
 • ибо меньший заслуживает помилование, а сильные сильно будут истязаны.
 • Господь всех не убоится лица и не устрашится величия, ибо Он сотворил и малого и великого и одинаково промышляет о всех;
 • но начальствующим предстоит строгое испытание.
 • Итак, к вам, цари, слова мои, чтобы вы научились премудрости и не падали.
 • Ибо свято хранящие святое освятятся, и научившиеся тому найдут оправдание.
 • Итак, возжелайте слов моих, полюбите и научитесь.
 • Премудрость светла и неувядающа, и легко созерцается любящими ее, и обретается ищущими ее;
 • она даже упреждает желающих познать ее.
 • С раннего утра ищущий ее не утомится, ибо найдет ее сидящею у дверей своих.
 • Помышлять о ней есть уже совершенство разума, и бодрствующий ради нее скоро освободится от забот,
 • ибо она сама обходит и ищет достойных ее, и благосклонно является им на путях, и при всякой мысли встречается с ними.
 • Начало ее есть искреннейшее желание учения,
 • а забота об учении – любовь, любовь же – хранение законов ее, а наблюдение законов – залог бессмертия,
 • а бессмертие приближает к Богу;
 • поэтому желание премудрости возводит к царству.
 • Итак, властители народов, если вы услаждаетесь престолами и скипетрами, то почтите премудрость, чтобы вам царствовать во веки.
 • Что же есть премудрость, и как она произошла, я возвещу,
 • и не скрою от вас тайн, но исследую от начала рождения,
 • и открою познание ее, и не миную истины;
 • и не пойду вместе с истаевающим от зависти, ибо таковой не будет причастником премудрости.
 • Множество мудрых – спасение миру, и царь разумный – благосостояние народа.
 • Итак учитесь от слов моих, и получите пользу.
 • მაშ, მისმინეთ, მეფენო და გულისხმაჰყავით და ისწავლეთ, მსაჯულნო დედამიწის კიდეთა!
 • ყურად იღეთ მრავლის მფლობელნო, რომელნიც ქედმაღლობთ ხალხთა წინაშე!
 • უფლისგან მოგენიჭათ თქვენ სიმტკიცე და მეუფება - უზენაესისგან. იგი გამოიძიებს თქვენს საქმეებს და თქვენს ზრახვებსაც გამოსცდის,
 • რადგან მისი სამეფოს მსახურნი იყავით და მართლად არ განსაჯეთ, არც რჯული დაიცავით და არც ღვთის ნებისაებრ წარემართეთ.
 • ზარდამცემად და მეყსეულად გამოგეცხადებათ, რადგან აღზევებულთა მსჯავრი მკაცრი იქნება.
 • ბეჩავი კაცი შეწყალების ღირსია, მძლავრნი კი მძლავრობით ეწამებიან.
 • რადგან სახეს არ მოარიდებს მათ ყოველთა მეუფე და არც მათ სიდიადეს შეუშინდება, რადგან მცირეცა და დიდიც მისი შექმნილია და ერთნაირად იზრახავს ყველასათვის.
 • ძლიერებს კი მკაცრი ელოდებათ განკითხვა.
 • ასე, რომ თქვენთვისაა, ჰოი, ხელმწიფევ, ჩემი სიტყვები, რათა ისწავლოთ სიბრძნე და არ შეცდეთ.
 • რადგან სიწმიდეთა სიწმიდით შემნახველნი განიწმიდებიან და გამართლებას იპოვიან მასში განსწავლულნი.
 • მაშ, დაეწაფეთ ჩემს სიტყვებს, შეიყვარეთ და განისწავლენით.
 • შუქმფენი და უჭკნობია სიბრძნე, მის მოყვარულთაგან ადვილგანსაჭვრეტი და იპოვნიან მას მისი მძებნელნი.
 • წინასწარ ეცხადება მისი შეცნობის მოწადინეთ.
 • დილაადრიანად მისი მძებნელი არ დაიღლება, რადგან თავის კართან იპოვის ჩამომჯდარს.
 • მისი შემეცნების სურვილი გონების სრულქმნაა და ვინც მისთვის ფხიზლობს, საზრუნავთაგან თავს სწრაფად დაიხსნის.
 • რადგან თავადვე ეძებს თავის ღირსებას, გზებზე მოწყალედ ეცხადება და ყოველი ფიქრისას წინ ეგებება.
 • მისი დასაბამი სწავლის ჭეშმარიტი სურვილია,
  18. ხოლო სწავლაზე ზრუნვა მისი სიყვარულია; სიყვარული კი მისი კანონების დაცვაა და კანონთა დაცვა უკვდავების საწინდარია.
 • და უკვდავება ხომ ღმერთთან გვაახლოებს.
 • ამიტომაც სიბრძნის წყურვილი მეფობამდე გვამაღლებს.
 • ამიტომ, ტახტითა და სკიპტრით რომ ხარობთ, ხალხთა მბრძანებელნო, პატივი მიაგეთ სიბრძნეს, რათა საუკუნოდ იმეუფოთ.
 • ხოლო რა არის სიბრძნე და როგორ იშვა, გამოგიცხადებთ
 • და არ დაგიმალავთ საიდუმლოებებს, არამედ მოვძებნი მის კვალს შესაქმის დასაბამიდანვე,
 • ნათელს მოვფენ მის შემეცნებას და ჭეშმარიტებას გვერდს არ ავუვლი.
 • არც შურით ჩამომდნართან ერთად ვივლი, რადგან შურიანი ვერ ეზიარება სიბრძნეს.
 • ბრძენთა სიმრავლე სოფლის ხსნაა და გონიერი მეფე - ხალხის სიმტკიცე.
 • ამგვარად, განისწავლეთ ჩემი სიტყვებით და მარგებელი იქნება თქვენთვის.