Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Премудрости Соломона

 
 • Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости тво­ея́, сотвори́вый вся́ сло́вомъ тво­и́мъ
 • и прему́дростiю тво­е́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ сотворе́н­ными от­ тебе́ тва́рьми,
 • и да управля́етъ мíръ въ преподо́бiи и пра́вдѣ, и въ правотѣ́ души́ су́дъ да су́дитъ:
 • да́ждь мнѣ́ тво­и́мъ престо́ломъ при­­сѣдя́щую прему́дрость и не от­ри́ни мене́ от­ о́трокъ тво­и́хъ:
 • я́ко а́зъ ра́бъ тво́й и сы́нъ рабы́ни тво­ея́, человѣ́къ не́мощенъ и маловре́мененъ и ума́ленъ въ ра́зумѣ суда́ и зако́новъ.
 • А́ще бо кто́ бу́детъ и соверше́нъ въ сынѣ́хъ человѣ́ческихъ, от­су́т­ст­ву­ю­щей тво­е́й прему́дрости, ни во что́же вмѣни́т­ся.
 • Ты́ избра́лъ мя́ еси́ царя́ лю́демъ тво­и́мъ и судiю́ сыно́мъ тво­и́мъ и дще́ремъ,
 • и ре́клъ ми́ еси́ созда́ти хра́мъ въ горѣ́ святѣ́й тво­е́й и во гра́дѣ обита́нiя тво­его́ олта́рь, подо́бiемъ ски́нiи [тво­ея́] святы́я, ю́же предугото́валъ еси́ от­ нача́ла.
 • И съ тобо́ю прему́дрость вѣ́дущая дѣла́ твоя́ и при­­су́т­ст­ву­ю­щая тогда́, егда́ мíръ твори́лъ еси́, и вѣ́дущая, что́ е́сть уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма и что́ пра́во въ за́повѣдехъ тво­и́хъ:
 • посли́ ю́ съ небе́съ святы́хъ и от­ престо́ла сла́вы тво­ея́ посли́ ю́: да су́щи со мно́ю труди́т­ся, и увѣ́мъ, что́ благо­уго́дно е́сть предъ тобо́ю:
 • вѣ́сть бо она́ вся́ и разумѣ́етъ, и наста́витъ мя́ въ дѣ́лѣхъ мо­и́хъ цѣлому́дрен­нѣ и сохрани́тъ мя́ во сла́вѣ сво­е́й:
 • и бу́дутъ прiя́тна дѣла́ моя́, и разсужду́ лю́ди твоя́ пра́веднѣ, и бу́ду досто́инъ престо́ловъ отца́ мо­его́.
 • Кто́ бо от­ человѣ́къ позна́етъ совѣ́тъ Бо́жiй? или́ кто́ помы́слитъ, что́ хо́щетъ Бо́гъ?
 • Помышле́нiя бо сме́ртныхъ боязли́ва, и погрѣши́телна умышле́нiя на́ша:
 • тѣ́ло бо тлѣ́н­ное отягоща́етъ ду́шу, и земно́е жили́ще обременя́етъ у́мъ многопопечи́теленъ.
 • И едва́ разумѣва́емъ, я́же на земли́, и я́же въ рука́хъ обрѣта́емъ со трудо́мъ: а я́же на небесѣ́хъ, кто́ изслѣ́ди?
 • Во́лю же твою́ кто́ позна́, а́ще бы не ты́ да́лъ еси́ прему́дрость и посла́лъ еси́ Ду́ха свята́го тво­его́ от­ высоты́?
 • И та́ко испра́вишася стези́ су́щихъ на земли́, и я́же тебѣ́ уго́дна, научи́шася человѣ́цы
 • и прему́дростiю спасо́шася.
 • Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим
 • и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями
 • и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд!
 • Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих,
 • ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов.
 • Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто.
 • Ты избрал меня царем народа Твоего и судьею сынов Твоих и дщерей;
 • Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой скинии, которую Ты предуготовил от начала.
 • С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим:
 • ниспошли ее от святых небес и от престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою;
 • ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе;
 • и дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца моего.
 • Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может уразуметь, что угодно Господу?
 • Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны,
 • ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум.
 • Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал?
 • Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святаго Твоего Духа?
 • И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе,
 • и спаслись премудростью.
 • θεὲ πατέρων καὶ κύριε τοῦ ἐλέους ὁ ποιήσας τὰ πάν­τα ἐν λόγῳ σου
 • καὶ τῇ σοφίᾳ σου κατα­σκευάσας ἄνθρωπον ἵνα δεσπόζῃ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων
 • καὶ διέπῃ τὸν κόσμον ἐν ὁσιότητι καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἐν εὐθύτητι ψυχῆς κρίσιν κρίνῃ
 • δός μοι τὴν τῶν σῶν θρόνων πάρεδρον σοφίαν καὶ μή με ἀπο­δοκιμάσῃς ἐκ παίδων σου
 • ὅτι ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου ἄνθρωπος ἀσθενὴς καὶ ὀλιγοχρόνιος καὶ ἐλάσ­σων ἐν συν­έσει κρίσεως καὶ νόμων
 • κἂν γάρ τις ᾖ τέλειος ἐν υἱοῖς ἀνθρώπων τῆς ἀπο­̀ σοῦ σοφίας ἀπο­ύσης εἰς οὐδὲν λογισθή­σε­ται
 • σύ με προ­είλω βασιλέα λαοῦ σου καὶ δικαστὴν υἱῶν σου καὶ θυγατέρων
 • εἶπας οἰκοδομῆσαι ναὸν ἐν ὄρει ἁγίῳ σου καὶ ἐν πόλει κατα­σκηνώσεώς σου θυσιαστήριον μίμημα σκηνῆς ἁγίας ἣν προ­ητοίμασας ἀπ᾿ ἀρχῆς
 • καὶ μετὰ σοῦ ἡ σοφία ἡ εἰδυῖα τὰ ἔργα σου καὶ παροῦσα ὅτε ἐποίεις τὸν κόσμον καὶ ἐπι­σταμένη τί ἀρεστὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου καὶ τί εὐθὲς ἐν ἐν­τολαῖς σου
 • ἐξαπόστειλον αὐτὴν ἐξ ἁγίων οὐρανῶν καὶ ἀπο­̀ θρόνου δόξης σου πέμψον αὐτήν ἵνα συμπαροῦσά μοι κοπιάσῃ καὶ γνῶ τί εὐάρεστόν ἐστιν παρα­̀ σοί
 • οἶδε γὰρ ἐκείνη πάν­τα καὶ συνίει καὶ ὁδηγήσει με ἐν ταῖς πράξεσί μου σωφρόνως καὶ φυλάξει με ἐν τῇ δόξῃ αὐτῆς
 • καὶ ἔσται προ­σδεκτὰ τὰ ἔργα μου καὶ δια­κρινῶ τὸν λαόν σου δικαίως καὶ ἔσομαι ἄξιος θρόνων πατρός μου
 • τίς γὰρ ἄνθρωπος γνώ­σε­ται βουλὴν θεοῦ ἢ τίς ἐνθυμηθή­σε­ται τί θέλει ὁ κύριος
 • λογισμοὶ γὰρ θνητῶν δειλοί καὶ ἐπι­σφαλεῖς αἱ ἐπι­́νοιαι ἡμῶν
 • φθαρτὸν γὰρ σῶμα βαρύνει ψυχήν καὶ βρίθει τὸ γεῶδες σκῆνος νοῦν πολυφρόν­τιδα
 • καὶ μόλις εἰκάζομεν τὰ ἐπι­̀ γῆς καὶ τὰ ἐν χερσὶν εὑρίσκομεν μετὰ πόνου τὰ δὲ ἐν οὐρανοῖς τίς ἐξιχνίασεν
 • βουλὴν δέ σου τίς ἔγνω εἰ μὴ σὺ ἔδωκας σοφίαν καὶ ἔπεμψας τὸ ἅγιόν σου πνεῦμα ἀπο­̀ ὑψίστων
 • καὶ οὕτως διωρθώθησαν αἱ τρίβοι τῶν ἐπι­̀ γῆς καὶ τὰ ἀρεστά σου ἐδιδάχθησαν ἄνθρωποι
 • 18aκαὶ τῇ σοφίᾳ ἐσώθησαν