Скрыть
9:1
см.: Ин.1:3;
9:3
9:6
9:10
9:12
9:14
9:18
9:19
Церковнославянский (рус)
Бо́же отце́въ и Го́споди ми́лости тво­ея́, сотвори́вый вся́ сло́вомъ тво­и́мъ
и прему́дростiю тво­е́ю устро́ивый человѣ́ка, да владѣ́етъ сотворе́н­ными от­ тебе́ тва́рьми,
и да управля́етъ мíръ въ преподо́бiи и пра́вдѣ, и въ правотѣ́ души́ су́дъ да су́дитъ:
да́ждь мнѣ́ тво­и́мъ престо́ломъ при­­сѣдя́щую прему́дрость и не от­ри́ни мене́ от­ о́трокъ тво­и́хъ:
я́ко а́зъ ра́бъ тво́й и сы́нъ рабы́ни тво­ея́, человѣ́къ не́мощенъ и маловре́мененъ и ума́ленъ въ ра́зумѣ суда́ и зако́новъ.
А́ще бо кто́ бу́детъ и соверше́нъ въ сынѣ́хъ человѣ́ческихъ, от­су́т­ст­ву­ю­щей тво­е́й прему́дрости, ни во что́же вмѣни́т­ся.
Ты́ избра́лъ мя́ еси́ царя́ лю́демъ тво­и́мъ и судiю́ сыно́мъ тво­и́мъ и дще́ремъ,
и ре́клъ ми́ еси́ созда́ти хра́мъ въ горѣ́ святѣ́й тво­е́й и во гра́дѣ обита́нiя тво­его́ олта́рь, подо́бiемъ ски́нiи [тво­ея́] святы́я, ю́же предугото́валъ еси́ от­ нача́ла.
И съ тобо́ю прему́дрость вѣ́дущая дѣла́ твоя́ и при­­су́т­ст­ву­ю­щая тогда́, егда́ мíръ твори́лъ еси́, и вѣ́дущая, что́ е́сть уго́дно предъ очи́ма тво­и́ма и что́ пра́во въ за́повѣдехъ тво­и́хъ:
посли́ ю́ съ небе́съ святы́хъ и от­ престо́ла сла́вы тво­ея́ посли́ ю́: да су́щи со мно́ю труди́т­ся, и увѣ́мъ, что́ благо­уго́дно е́сть предъ тобо́ю:
вѣ́сть бо она́ вся́ и разумѣ́етъ, и наста́витъ мя́ въ дѣ́лѣхъ мо­и́хъ цѣлому́дрен­нѣ и сохрани́тъ мя́ во сла́вѣ сво­е́й:
и бу́дутъ прiя́тна дѣла́ моя́, и разсужду́ лю́ди твоя́ пра́веднѣ, и бу́ду досто́инъ престо́ловъ отца́ мо­его́.
Кто́ бо от­ человѣ́къ позна́етъ совѣ́тъ Бо́жiй? или́ кто́ помы́слитъ, что́ хо́щетъ Бо́гъ?
Помышле́нiя бо сме́ртныхъ боязли́ва, и погрѣши́телна умышле́нiя на́ша:
тѣ́ло бо тлѣ́н­ное отягоща́етъ ду́шу, и земно́е жили́ще обременя́етъ у́мъ многопопечи́теленъ.
И едва́ разумѣва́емъ, я́же на земли́, и я́же въ рука́хъ обрѣта́емъ со трудо́мъ: а я́же на небесѣ́хъ, кто́ изслѣ́ди?
Во́лю же твою́ кто́ позна́, а́ще бы не ты́ да́лъ еси́ прему́дрость и посла́лъ еси́ Ду́ха свята́го тво­его́ от­ высоты́?
И та́ко испра́вишася стези́ су́щихъ на земли́, и я́же тебѣ́ уго́дна, научи́шася человѣ́цы
и прему́дростiю спасо́шася.
Синодальный
Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим
и премудростию Твоею устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями
и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд!
Даруй мне приседящую престолу Твоему премудрость и не отринь меня от отроков Твоих,
ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный и кратковременный и слабый в разумении суда и законов.
Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости он будет признан за ничто.
Ты избрал меня царем народа Твоего и судьею сынов Твоих и дщерей;
Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего, по подобию святой скинии, которую Ты предуготовил от начала.
С Тобою премудрость, которая знает дела Твои и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими и что право по заповедям Твоим:
ниспошли ее от святых небес и от престола славы Твоей ниспошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою;
ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих, и сохранит меня в своей славе;
и дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола отца моего.
Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? или кто может уразуметь, что угодно Господу?
Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны,
ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум.
Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками, а что на небесах – кто исследовал?
Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не ниспослал свыше святаго Твоего Духа?
И так исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе,
и спаслись премудростью.
Грузинский
ღმერთო მამა-პაპათა და წყალობის უფალო, რომელმაც ყოველივე შექმენი შენი სიტყვით,
გამომსახველო კაცისა შენი სიბრძნით, რათა მეუფებდეს იგი შენ მიერ გაჩენილ ქმნილებებზე,
რათა სიწმიდით და სიმართლით განაგებდეს სოფელს და წრფელი სულით სჯიდეს სამართალს!
მომმადლე სიბრძნე, შენს ტახტზე დაბრძანებული, და ნუ გამომრიცხავ შენს მსახურთაგან.
რადგან მე მონა ვარ შენი და ძე შენი მხევლისა, კაცი უძლური და დღემოკლე, მსჯავრისა და რჯულის უმეცარი;
რადგან ადამიანის ძეთა შორის თვით სრულქმნილიც კი არარად ითვლება, თუ შორსაა შენი სიბრძნისგან.
შენ გამომარჩიე მე მეფედ შენი ერისა და მსაჯულად ძეთა და ასულთა შენთა;
მიბრძანე ტაძრის აშენება შენს წმინდა მთაზე და საკურთხევლისა შენს სამყოფელ ქალაქში. მსგავსად წმიდა კარვისა, რომელიც დასაბამიდანვე წინასწარ განამზადე.
შენთან არის სიბრძნე, რომელმაც უწყის შენი საქმეები, რომელიც თან გახლდა, როცა სამყაროს ქმნიდი, რომელმაც უწყის, რა არის სათნო შენს თვალში და რა არის სწორი შენს მცნებათა მიხედვით.
მოავლინე იგი წმიდა ზეცათაგან და შენი დიდების ტახტიდან წარმოგზავნე, რათა შემეწიოს ჩემს შრომაში, რათა შევიცნო, თუ რა არის შენი მოსაწონი.
რადგან მან ყოველივე იცის და ყველაფერი ესმის, ბრძნულად წარმიძღვება ჩემს მოქმედებაში და დამიცავს მე თავისი დიდებით.
ჩემი საქმეები შეწყნარებული იქნება, განვსჯი სამართლიანად შენს ერს და გავხდები ჩემი მამის ტახტის ღირსი.
რადგან კაცთაგან რომელი შეიცნობს ღვთის განზრახვას? ან უფლის ნებას ვინ მიხვდება?
რადგან უსუსურია მოკვდავთა ფიქრები და ჩვენი ზრახვები მერყევია.
რადგან განხრწნადი ხორცი ამძიმებს სულს და ეს მიწიერი კარავი ტვირთად აწევს ფიქრით სავსე გონებას.
ძლივს ვხვდებით მას, რაც მიწაზეა, და რაც ხელთა გვაქვს, ძნელად ვპოულობთ, ხოლო რაც ცაშია, ვინ გამოიკვლია?
განგებას შენსას ვინ შეიცნობდა, შენ რომ სიბრძნე არ მოგეცა, და მაღლიდან შენი წმიდა სული არ მოგევლინებინა?
ასე წარიმართნენ მიწიერთა გზები, ადამიანები მიხვდნენ შენს მოსაწონს
და სიბრძნით გადარჩნენ.
"Dio dei padri e Signore della misericordia,

che tutto hai creato con la tua parola,
e con la tua sapienza hai formato l'uomo

perché dominasse sulle creature che tu hai fatto,
e governasse il mondo con santità e giustizia

ed esercitasse il giudizio con animo retto,
dammi la sapienza, che siede accanto a te in trono,

e non mi escludere dal numero dei tuoi figli,
perché io sono tuo schiavo e figlio della tua schiava,

uomo debole e dalla vita breve,

incapace di comprendere la giustizia e le leggi.
Se qualcuno fra gli uomini fosse perfetto,

privo della sapienza che viene da te, sarebbe stimato un nulla.
Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo

e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie;
mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte,

un altare nella città della tua dimora,

immagine della tenda santa

che ti eri preparata fin da principio.
Con te è la sapienza che conosce le tue opere,

che era presente quando creavi il mondo;

lei sa quel che piace ai tuoi occhi

e ciò che è conforme ai tuoi decreti.
Inviala dai cieli santi,

mandala dal tuo trono glorioso,

perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica

e io sappia ciò che ti è gradito.
Ella infatti tutto conosce e tutto comprende:

mi guiderà con prudenza nelle mie azioni

e mi proteggerà con la sua gloria.
Così le mie opere ti saranno gradite;

io giudicherò con giustizia il tuo popolo

e sarò degno del trono di mio padre.
Quale uomo può conoscere il volere di Dio?

Chi può immaginare che cosa vuole il Signore?
I ragionamenti dei mortali sono timidi

e incerte le nostre riflessioni,
perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima

e la tenda d'argilla opprime una mente piena di preoccupazioni.
A stento immaginiamo le cose della terra,

scopriamo con fatica quelle a portata di mano;

ma chi ha investigato le cose del cielo?
Chi avrebbe conosciuto il tuo volere,

se tu non gli avessi dato la sapienza

e dall'alto non gli avessi inviato il tuo santo spirito?
Così vennero raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra;

gli uomini furono istruiti in ciò che ti è gradito

e furono salvati per mezzo della sapienza".


Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки