Скрыть
1:1
1:3
1:4
1:7
1:8
1:10
1:12
1:13
1:15
1:16
1:19
1:20
1:22
Церковнославянский (рус)
Кни́га слове́съ тови́та, сы́на товiи́лева, сы́на Ананiи́лева, сы́на Адуи́лева, сы́на гаваи́лева, от­ сѣ́мене Асiи́лева, от­ пле́мене Нефѳали́мля,
и́же плѣне́нъ бѣ́ во дни́ енемесса́ра Са́ра царя́ Ассирі́йска от­ Ѳи́свы, я́же е́сть одесну́ю киді́а Нефѳали́мля въ Галиле́и вы́ше Аси́ра. А́зъ тови́тъ путе́мъ и́стины ходи́хъ и пра́вды вся́ дни́ живота́ мо­его́
и ми́лостыни мно́ги твори́хъ бра́тiи мо­е́й и языку мо­ему́, ше́дшымъ со мно́ю во страну́ Ассирі́йскую въ Ниневі́ю:
и егда́ бѣ́хъ во странѣ́ мо­е́й въ земли́ и́зра́илевѣ, юнѣйшу ми́ су́щу, все́ пле́мя Нефѳали́ма отца́ мо­его́ от­ступи́ от­ до́му і́ерусали́мля, избра́н­наго от­ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, е́же жре́ти всѣ́мъ колѣ́номъ: и освяще́нъ бы́сть хра́мъ обита́нiя вы́шнему и созда́нъ бы́сть во вся́ ро́ды вѣ́ка:
и вся́ колѣ́на ку́пно от­ступи́в­шая жря́ху Ваа́ловѣ ю́ницѣ, и до́мъ Нефѳали́ма отца́ мо­его́:
а́зъ же еди́нъ хожда́хъ мно́гажды во Иерусали́мъ въ пра́здники, я́коже пи́сано е́сть всему́ Изра́илю въ повелѣ́нiи вѣ́чнѣ, нача́тки и десяти́ны плодо́въ и первостриже́нiя имѣ́яй,
и дая́хъ я́ і́ере́емъ сыно́мъ Ааро́нимъ ко олтарю́: от­ всѣ́хъ плодо́въ десяти́ну дая́хъ сыно́мъ Леві́инымъ служа́щымъ во і́ерусали́мѣ, и втору́ю десяти́ну продая́хъ, и хожда́хъ и иждива́хъ я́ во і́ерусали́мѣ на ко́­еждо лѣ́то,
тре́тiю же дая́хъ, и́мже подоба́­ше, я́коже заповѣ́да Девво́ра ма́ти отца́ мо­его́, зане́ си́ръ оста́хъ от­ отца́ мо­его́.
И егда́ бы́хъ му́жъ, поя́хъ а́н­ну жену́ от­ сѣ́мене оте́че­ст­ва на́­шего, и роди́хъ от­ нея́ тові́ю.
И егда́ плѣне́ни бы́хомъ въ Ниневі́ю, вся́ бра́тiя моя́ и и́же от­ ро́да мо­его́ ядо́ша от­ хлѣ́бовъ язы́ческихъ:
а́зъ же соблюдо́хъ ду́шу мою́ е́же не я́сти,
я́ко па́мят­ст­вовахъ Бо́га все́ю душе́ю мо­е́ю.
И даде́ вы́шнiй благода́ть и добро́ту предъ енемесса́ромъ, и бы́хъ его́ купе́цъ:
и идо́хъ въ миді́ю и вда́хъ гаваи́лу бра́ту гаврі́еву въ ра́гахъ миді́йскихъ сребра́ де́сять тала́нтъ.
И егда́ у́мре енемесса́ръ, воцари́ся сен­нахири́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́, и путiе́ его́ непостоя́н­ни бы́ша, и ктому́ не воз­мого́хъ ити́ въ миді́ю.
И во дне́хъ енемесса́ра ми́лостыни мно́ги твори́хъ бра́тiи мо­е́й:
хлѣ́бы моя́ дая́хъ а́лчущымъ и одѣя́нiе наги́мъ, и а́ще ко́­его от­ ро́да мо­его́ ви́дѣхъ уме́рша и изве́ржена внѣ́ стѣны́ нiневі́и, погреба́хъ его́:
и а́ще ко́­его убива́­ше сен­нахири́мъ ца́рь, егда́ прiи́де бѣжа́й от­ Иуде́и, погреба́хъ и́хъ о́тай: мно́гихъ бо уби́ въ я́рости сво­е́й: и иско́ма быва́ху от­ царя́ тѣлеса́, и не обрѣта́хуся.
Ше́дъ же еди́нъ от­ су́щихъ въ Ниневі́и, сказа́ царю́ о мнѣ́, я́ко погреба́ю и́хъ. И скры́хся. Уѣ́давъ же, я́ко и́щутъ мя́ уби́ти, убоя́вся от­идо́хъ:
и разгра́блена бы́ша вся́ имѣ́нiя моя́, и не оста́ся ми́ ничто́же, кромѣ́ а́н­ны жены́ мо­ея́ и тові́и сы́на мо­его́.
И не преидо́ша дні́е пятьдеся́тъ, доне́лѣже уби́ста его́ два́ сы́на его́ и бѣжа́ста въ го́ры Араратскiя: и воцари́ся сахерда́нъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́, и поста́ви Ахiа́хара Анаи́ла, сы́на бра́та мо­его́, надъ всѣ́мъ сочисле́нiемъ ца́р­ст­вiя сво­его́ и надъ всѣ́мъ устро­е́нiемъ.
И проси́ Ахiа́харъ о мнѣ́, и прiидо́хъ въ Ниневі́ю. Ахiа́харъ же бѣ́ вiиоче́рпчiй и надъ пе́рстнемъ, и управи́тель и сочисли́тель, и поста́ви его́ сахерда́нъ вторы́мъ: бѣ́ же сы́нъ бра́та мо­его́.
Синодальный
Книга сказаний Товита, сына Товиилова, Ананиилова, Адуилова, Гаваилова, из племени Асиилова, из колена Неффалимова,
который во дни Ассирийского царя Енемессара взят был в плен из Фисвы, находящейся по правую сторону Кидия Неффалимова, в Галилее, выше Асира. Я, Товит, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды
и делал много благодеяний братьям моим и народу моему, пришедшим вместе со мною в страну Ассирийскую, в Ниневию.
Когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношею, тогда все колено Неффалима, отца моего, находилось в отпадении от дома Иерусалима, избранного от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм селения Всевышнего и утвержден во все роды навек.
Как все отложившиеся колена приносили жертвы Ваалу, юнице, так и дом Неффалима, отца моего.
Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец,
и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника: десятину всех произведений давал сынам Левииным, служащим в Иерусалиме; другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме;
а третью давал, кому следовало, как заповедала мне Деввора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою.
Достигнув мужеского возраста, я взял жену Анну из отеческого нашего рода и родил от нее Товию.
Когда я отведен был в плен в Ниневию, все братья мои и одноплеменники мои ели от снедей языческих,
а я соблюдал душу мою и не ел,
ибо я помнил Бога всею душею моею.
И даровал мне Всевышний милость и благоволение у Енемессара, и я был у него поставщиком;
и ходил в Мидию, и отдал на сохранение Гаваилу, брату Гаврия, в Рагах Мидийских, десять талантов серебра.
Когда же умер Енемессар, вместо него воцарился сын его Сеннахирим, которого пути не были постоянны, и я уже не мог ходить в Мидию.
Во дни Енемессара я делал много благодеяний братьям моим:
алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои и, если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневии, погребал его.
Тайно погребал я и тех, которых убивал царь Сеннахирим, когда, обращенный в бегство, возвратился из Иудеи. А он многих умертвил в ярости своей. И отыскивал царь трупы, но их не находили.
Один из Ниневитян пошел и донес царю, что я погребаю их; тогда я скрылся. Узнав же, что меня ищут убить, от страха убежал из города.
И было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Товии, сына моего.
Но не прошло пятидесяти дней, как два сына его убили его и убежали в горы Араратские. И воцарился вместо него сын его Сахердан, который поставил Ахиахара Анаила, сына брата моего, над всею счетною частью царства своего и над всем домоправлением.
И ходатайствовал Ахиахар за меня, и я возвратился в Ниневию. Ахиахар же был и виночерпий и хранитель перстня, и домоправитель и казначей; и Сахердан поставил его вторым по себе; он был сын брата моего.
Кни́га слове́съ тѡві́та, сы́на тѡвїи́лева, сы́на а҆нанїи́лева, сы́на а҆дꙋи́лева, сы́на гаваи́лева, ѿ сѣ́мене а҆сїи́лева, ѿ пле́мене нефѳалі́млѧ,
и҆́же плѣне́нъ бѣ̀ во дни̑ є҆немесса́ра са́ра царѧ̀ а҆ссѷрі́йска ѿ ѳі́свы, ꙗ҆́же є҆́сть ѡ҆деснꙋ́ю кѷді́а нефѳалі́млѧ въ галїле́и вы́ше а҆си́ра. А҆́зъ тѡві́тъ пꙋте́мъ и҆́стины ходи́хъ и҆ пра́вды всѧ̑ дни̑ живота̀ моегѡ̀
и҆ ми́лѡстыни мнѡ́ги твори́хъ бра́тїи мое́й и҆ ꙗ҆зы́кꙋ моемꙋ̀, ше́дшымъ со мно́ю во странꙋ̀ а҆ссѷрі́йскꙋю въ нїнеѵі́ю:
и҆ є҆гда̀ бѣ́хъ во странѣ̀ мое́й въ землѝ і҆и҃левѣ, ю҆нѣ́йшꙋ мѝ сꙋ́щꙋ, всѐ пле́мѧ нефѳалі́ма ѻ҆тца̀ моегѡ̀ ѿстꙋпѝ ѿ до́мꙋ і҆ерⷭ҇ли́млѧ, и҆збра́ннагѡ ѿ колѣ́нъ і҆и҃левыхъ, є҆́же жре́ти всѣ̑мъ колѣ́нѡмъ: и҆ ѡ҆свѧще́нъ бы́сть хра́мъ ѡ҆бита́нїѧ вы́шнемꙋ и҆ созда́нъ бы́сть во всѧ̑ ро́ды вѣ́ка:
и҆ всѧ̑ колѣ̑на кꙋ́пнѡ ѿстꙋпи̑вшаѧ жрѧ́хꙋ ваа́ловѣ ю҆́ницѣ, и҆ до́мъ нефѳалі́ма ѻ҆тца̀ моегѡ̀:
а҆́зъ же є҆ди́нъ хожда́хъ мно́гажды во і҆ерⷭ҇ли́мъ въ пра́здники, ꙗ҆́коже пи́сано є҆́сть всемꙋ̀ і҆и҃лю въ повелѣ́нїи вѣ́чнѣ, нача́тки и҆ десѧти̑ны плодѡ́въ и҆ первострижє́нїѧ и҆мѣ́ѧй,
и҆ даѧ́хъ ѧ҆̀ і҆ере́ємъ сынѡ́мъ а҆арѡ̑нимъ ко ѻ҆лтарю̀: ѿ всѣ́хъ плодѡ́въ десѧти́нꙋ даѧ́хъ сынѡ́мъ леѵі̑инымъ слꙋжа́щымъ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ, и҆ вторꙋ́ю десѧти́нꙋ продаѧ́хъ, и҆ хожда́хъ и҆ и҆ждива́хъ ѧ҆̀ во і҆ерⷭ҇ли́мѣ на ко́еждо лѣ́то,
тре́тїю же даѧ́хъ, и҆́мже подоба́ше, ꙗ҆́коже заповѣ́да деввѡ́ра ма́ти ѻ҆тца̀ моегѡ̀, занѐ си́ръ ѡ҆ста́хъ ѿ ѻ҆тца̀ моегѡ̀.
И҆ є҆гда̀ бы́хъ мꙋ́жъ, поѧ́хъ а҆́ннꙋ женꙋ̀ ѿ сѣ́мене ѻ҆те́чества на́шегѡ, и҆ роди́хъ ѿ неѧ̀ тѡві́ю.
И҆ є҆гда̀ плѣне́ни бы́хомъ въ нїнеѵі́ю, всѧ̑ бра́тїѧ моѧ̑ и҆ и҆̀же ѿ ро́да моегѡ̀ ꙗ҆до́ша ѿ хлѣ́бѡвъ ꙗ҆зы́ческихъ:
а҆́зъ же соблюдо́хъ дꙋ́шꙋ мою̀ є҆́же не ꙗ҆́сти,
ꙗ҆́кѡ па́мѧтствовахъ бг҃а все́ю дꙋше́ю мое́ю.
И҆ дадѐ вы́шнїй благода́ть и҆ добро́тꙋ пред̾ є҆немесса́ромъ, и҆ бы́хъ є҆гѡ̀ кꙋпе́цъ:
и҆ и҆до́хъ въ миді́ю и҆ вда́хъ гаваи́лꙋ бра́тꙋ гаврі́евꙋ въ ра́гахъ миді́йскихъ сребра̀ де́сѧть тала̑нтъ.
И҆ є҆гда̀ ᲂу҆́мре є҆немесса́ръ, воцари́сѧ сеннахирі́мъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀, и҆ пꙋтїѐ є҆гѡ̀ непостоѧ́нни бы́ша, и҆ ктомꙋ̀ не возмого́хъ и҆тѝ въ миді́ю.
И҆ во дне́хъ є҆немесса́ра ми́лѡстыни мнѡ́ги твори́хъ бра́тїи мое́й:
хлѣ́бы моѧ̑ даѧ́хъ а҆́лчꙋщымъ и҆ ѡ҆дѣѧ́нїе наги̑мъ, и҆ а҆́ще ко́его ѿ ро́да моегѡ̀ ви́дѣхъ ᲂу҆ме́рша и҆ и҆зве́ржена внѣ̀ стѣны̀ нїнеѵі́и, погреба́хъ є҆го̀:
и҆ а҆́ще ко́его ᲂу҆бива́ше сеннахирі́мъ ца́рь, є҆гда̀ прїи́де бѣжа́й ѿ і҆ꙋде́и, погреба́хъ и҆̀хъ ѡ҆́тай: мно́гихъ бо ᲂу҆бѝ въ ꙗ҆́рости свое́й: и҆ и҆скѡ́ма быва́хꙋ ѿ царѧ̀ тѣлеса̀, и҆ не ѡ҆брѣта́хꙋсѧ.
Ше́дъ же є҆ди́нъ ѿ сꙋ́щихъ въ нїнеѵі́и, сказа̀ царю̀ ѡ҆ мнѣ̀, ꙗ҆́кѡ погреба́ю и҆̀хъ. И҆ скры́хсѧ. Оу҆вѣ́давъ же, ꙗ҆́кѡ и҆́щꙋтъ мѧ̀ ᲂу҆би́ти, ᲂу҆боѧ́всѧ ѿидо́хъ:
и҆ разгра́блєна бы́ша всѧ̑ и҆мѣ́нїѧ моѧ̑, и҆ не ѡ҆ста́сѧ мѝ ничто́же, кромѣ̀ а҆́нны жены̀ моеѧ̀ и҆ тѡві́и сы́на моегѡ̀.
И҆ не преидо́ша дні́е пѧтьдесѧ́тъ, доне́лѣже ᲂу҆би́ста є҆го̀ два̀ сы̑на є҆гѡ̀ и҆ бѣжа́ста въ го́ры а҆рара̑тскїѧ: и҆ воцари́сѧ сахерда́нъ сы́нъ є҆гѡ̀ вмѣ́стѡ є҆гѡ̀, и҆ поста́ви а҆хїа́хара а҆наи́ла, сы́на бра́та моегѡ̀, над̾ всѣ́мъ сочисле́нїемъ ца́рствїѧ своегѡ̀ и҆ над̾ всѣ́мъ ᲂу҆строе́нїемъ.
И҆ просѝ а҆хїа́харъ ѡ҆ мнѣ̀, и҆ прїидо́хъ въ нїнеѵі́ю. А҆хїа́харъ же бѣ̀ вїноче́рпчїй и҆ над̾ пе́рстнемъ, и҆ ᲂу҆прави́тель и҆ сочисли́тель, и҆ поста́ви є҆го̀ сахерда́нъ вторы́мъ: бѣ́ же сы́нъ бра́та моегѡ̀.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки