Скрыть
1:1
1:3
1:4
1:7
1:8
1:10
1:12
1:13
1:15
1:16
1:19
1:20
1:22
Церковнославянский (рус)
Кни́га слове́съ тови́та, сы́на товiи́лева, сы́на Ананiи́лева, сы́на Адуи́лева, сы́на гаваи́лева, от­ сѣ́мене Асiи́лева, от­ пле́мене Нефѳали́мля,
и́же плѣне́нъ бѣ́ во дни́ енемесса́ра Са́ра царя́ Ассирі́йска от­ Ѳи́свы, я́же е́сть одесну́ю киді́а Нефѳали́мля въ Галиле́и вы́ше Аси́ра. А́зъ тови́тъ путе́мъ и́стины ходи́хъ и пра́вды вся́ дни́ живота́ мо­его́
и ми́лостыни мно́ги твори́хъ бра́тiи мо­е́й и языку мо­ему́, ше́дшымъ со мно́ю во страну́ Ассирі́йскую въ Ниневі́ю:
и егда́ бѣ́хъ во странѣ́ мо­е́й въ земли́ и́зра́илевѣ, юнѣйшу ми́ су́щу, все́ пле́мя Нефѳали́ма отца́ мо­его́ от­ступи́ от­ до́му і́ерусали́мля, избра́н­наго от­ колѣ́нъ Изра́илевыхъ, е́же жре́ти всѣ́мъ колѣ́номъ: и освяще́нъ бы́сть хра́мъ обита́нiя вы́шнему и созда́нъ бы́сть во вся́ ро́ды вѣ́ка:
и вся́ колѣ́на ку́пно от­ступи́в­шая жря́ху Ваа́ловѣ ю́ницѣ, и до́мъ Нефѳали́ма отца́ мо­его́:
а́зъ же еди́нъ хожда́хъ мно́гажды во Иерусали́мъ въ пра́здники, я́коже пи́сано е́сть всему́ Изра́илю въ повелѣ́нiи вѣ́чнѣ, нача́тки и десяти́ны плодо́въ и первостриже́нiя имѣ́яй,
и дая́хъ я́ і́ере́емъ сыно́мъ Ааро́нимъ ко олтарю́: от­ всѣ́хъ плодо́въ десяти́ну дая́хъ сыно́мъ Леві́инымъ служа́щымъ во і́ерусали́мѣ, и втору́ю десяти́ну продая́хъ, и хожда́хъ и иждива́хъ я́ во і́ерусали́мѣ на ко́­еждо лѣ́то,
тре́тiю же дая́хъ, и́мже подоба́­ше, я́коже заповѣ́да Девво́ра ма́ти отца́ мо­его́, зане́ си́ръ оста́хъ от­ отца́ мо­его́.
И егда́ бы́хъ му́жъ, поя́хъ а́н­ну жену́ от­ сѣ́мене оте́че­ст­ва на́­шего, и роди́хъ от­ нея́ тові́ю.
И егда́ плѣне́ни бы́хомъ въ Ниневі́ю, вся́ бра́тiя моя́ и и́же от­ ро́да мо­его́ ядо́ша от­ хлѣ́бовъ язы́ческихъ:
а́зъ же соблюдо́хъ ду́шу мою́ е́же не я́сти,
я́ко па́мят­ст­вовахъ Бо́га все́ю душе́ю мо­е́ю.
И даде́ вы́шнiй благода́ть и добро́ту предъ енемесса́ромъ, и бы́хъ его́ купе́цъ:
и идо́хъ въ миді́ю и вда́хъ гаваи́лу бра́ту гаврі́еву въ ра́гахъ миді́йскихъ сребра́ де́сять тала́нтъ.
И егда́ у́мре енемесса́ръ, воцари́ся сен­нахири́мъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́, и путiе́ его́ непостоя́н­ни бы́ша, и ктому́ не воз­мого́хъ ити́ въ миді́ю.
И во дне́хъ енемесса́ра ми́лостыни мно́ги твори́хъ бра́тiи мо­е́й:
хлѣ́бы моя́ дая́хъ а́лчущымъ и одѣя́нiе наги́мъ, и а́ще ко́­его от­ ро́да мо­его́ ви́дѣхъ уме́рша и изве́ржена внѣ́ стѣны́ нiневі́и, погреба́хъ его́:
и а́ще ко́­его убива́­ше сен­нахири́мъ ца́рь, егда́ прiи́де бѣжа́й от­ Иуде́и, погреба́хъ и́хъ о́тай: мно́гихъ бо уби́ въ я́рости сво­е́й: и иско́ма быва́ху от­ царя́ тѣлеса́, и не обрѣта́хуся.
Ше́дъ же еди́нъ от­ су́щихъ въ Ниневі́и, сказа́ царю́ о мнѣ́, я́ко погреба́ю и́хъ. И скры́хся. Уѣ́давъ же, я́ко и́щутъ мя́ уби́ти, убоя́вся от­идо́хъ:
и разгра́блена бы́ша вся́ имѣ́нiя моя́, и не оста́ся ми́ ничто́же, кромѣ́ а́н­ны жены́ мо­ея́ и тові́и сы́на мо­его́.
И не преидо́ша дні́е пятьдеся́тъ, доне́лѣже уби́ста его́ два́ сы́на его́ и бѣжа́ста въ го́ры Араратскiя: и воцари́ся сахерда́нъ сы́нъ его́ вмѣ́сто его́, и поста́ви Ахiа́хара Анаи́ла, сы́на бра́та мо­его́, надъ всѣ́мъ сочисле́нiемъ ца́р­ст­вiя сво­его́ и надъ всѣ́мъ устро­е́нiемъ.
И проси́ Ахiа́харъ о мнѣ́, и прiидо́хъ въ Ниневі́ю. Ахiа́харъ же бѣ́ вiиоче́рпчiй и надъ пе́рстнемъ, и управи́тель и сочисли́тель, и поста́ви его́ сахерда́нъ вторы́мъ: бѣ́ же сы́нъ бра́та мо­его́.
Синодальный
Книга сказаний Товита, сына Товиилова, Ананиилова, Адуилова, Гаваилова, из племени Асиилова, из колена Неффалимова,
который во дни Ассирийского царя Енемессара взят был в плен из Фисвы, находящейся по правую сторону Кидия Неффалимова, в Галилее, выше Асира. Я, Товит, во все дни жизни моей ходил путями истины и правды
и делал много благодеяний братьям моим и народу моему, пришедшим вместе со мною в страну Ассирийскую, в Ниневию.
Когда я жил в стране моей, в земле Израиля, будучи еще юношею, тогда все колено Неффалима, отца моего, находилось в отпадении от дома Иерусалима, избранного от всех колен Израиля, чтобы всем им приносить там жертвы, где освящен храм селения Всевышнего и утвержден во все роды навек.
Как все отложившиеся колена приносили жертвы Ваалу, юнице, так и дом Неффалима, отца моего.
Я же один часто ходил в Иерусалим на праздники, как предписано всему Израилю установлением вечным, с начатками и десятинами произведений земли и начатками шерсти овец,
и отдавал это священникам, сынам Аароновым, для жертвенника: десятину всех произведений давал сынам Левииным, служащим в Иерусалиме; другую десятину продавал, и каждый год ходил и издерживал ее в Иерусалиме;
а третью давал, кому следовало, как заповедала мне Деввора, мать отца моего, когда я после отца моего остался сиротою.
Достигнув мужеского возраста, я взял жену Анну из отеческого нашего рода и родил от нее Товию.
Когда я отведен был в плен в Ниневию, все братья мои и одноплеменники мои ели от снедей языческих,
а я соблюдал душу мою и не ел,
ибо я помнил Бога всею душею моею.
И даровал мне Всевышний милость и благоволение у Енемессара, и я был у него поставщиком;
и ходил в Мидию, и отдал на сохранение Гаваилу, брату Гаврия, в Рагах Мидийских, десять талантов серебра.
Когда же умер Енемессар, вместо него воцарился сын его Сеннахирим, которого пути не были постоянны, и я уже не мог ходить в Мидию.
Во дни Енемессара я делал много благодеяний братьям моим:
алчущим давал хлеб мой, нагим одежды мои и, если кого из племени моего видел умершим и выброшенным за стену Ниневии, погребал его.
Тайно погребал я и тех, которых убивал царь Сеннахирим, когда, обращенный в бегство, возвратился из Иудеи. А он многих умертвил в ярости своей. И отыскивал царь трупы, но их не находили.
Один из Ниневитян пошел и донес царю, что я погребаю их; тогда я скрылся. Узнав же, что меня ищут убить, от страха убежал из города.
И было расхищено все имущество мое, и не осталось у меня ничего, кроме Анны, жены моей, и Товии, сына моего.
Но не прошло пятидесяти дней, как два сына его убили его и убежали в горы Араратские. И воцарился вместо него сын его Сахердан, который поставил Ахиахара Анаила, сына брата моего, над всею счетною частью царства своего и над всем домоправлением.
И ходатайствовал Ахиахар за меня, и я возвратился в Ниневию. Ахиахар же был и виночерпий и хранитель перстня, и домоправитель и казначей; и Сахердан поставил его вторым по себе; он был сын брата моего.
Dieses Buch enthält die Geschichte Tobits. Tobit stammte aus der Sippe Asiël im Stamm Naftali. Er war ein Sohn Tobiëls, seine weiteren Vorfahren hießen Hananel, Aduël, Gabaël, Rafaël und Raguël.
Seine Heimat war das Dorf Tischbe südlich von Kedesch-Naftali in Obergaliläa; es liegt oberhalb von Hazor, jenseits der Straße, die nach Westen führt, nördlich von Pegor. Von dort wurde er zur Zeit des Assyrerkönigs Salmanassar nach Assyrien verschleppt.
Tobit erzählt: Ich habe mich mein Leben lang bemüht, das Rechte zu tun und Gottes Gebote zu befolgen.

Meinen Landsleuten, die mit mir nach Ninive ins Land der Assyrer verschleppt worden sind, habe ich viel Gutes getan.

In meiner Jugend, als ich noch in meiner Heimat im Land Israel war, hatte ich miterleben müssen, wie der ganze Stamm meines Vorfahren Naftali sich vom Königshaus Davids und von Jerusalem lossagte. Dabei hatte doch Gott die Stadt Jerusalem aus allen Stämmen Israels ausgewählt und hatte bestimmt, dass alle im Volk Israel ihm dort ihre Opfer bringen sollten. Dort war der Tempel gebaut und geweiht worden, in dem Gott für alle Zeiten gegenwärtig sein wollte.
Alle meine Verwandten und Stammesgenossen opferten auf allen Bergen Galiläas dem Stier, den König Jerobeam von Israel in der Stadt Dan hatte aufstellen lassen.
Oft war ich der Einzige, der zu den Festen nach Jerusalem ging, wie es dem ganzen Volk Israel als ewige Ordnung vorgeschrieben ist.

Pünktlich brachte ich die vorgeschriebenen Abgaben dorthin: die ersten Früchte meiner Ernte und die Erstgeburten meiner Herden, den zehnten Teil meines Viehbesitzes und die erste Schur meiner Schafe.

Ich gab das alles den Priestern aus dem Geschlecht Aarons als Opfergabe. Den Leviten, die am Tempel in Jerusalem Dienst tun, brachte ich den zehnten Teil von Getreide, Wein und Öl, Granatäpfeln, Feigen und anderen Früchten.

Den zweiten Zehnten, der ebenfalls in sechs von sieben Jahren fällig wird, tauschte ich in Geld um und gab es alljährlich für das Fest in Jerusalem aus.

Jedes dritte Jahr entrichtete ich den dritten Zehnten und gab ihn den Witwen und Waisen und den Fremden, die sich unserem Glauben angeschlossen hatten. Wir verzehrten ihn gemeinsam, wie es das Gesetz Moses vorschreibt und wie es mich Debora, die Mutter meines Vaters, gelehrt hatte. Mein Vater war nämlich schon früh gestorben und hatte mich als Waise zurückgelassen.
Als ich herangewachsen war, heiratete ich eine Frau aus meiner Sippe. Sie gebar mir einen Sohn, den ich Tobias nannte.
Später wurde ich mit dem ganzen Volk des Nordreichs Israel nach Ninive verschleppt. Dort aßen meine Verwandten und alle anderen aus Israel von den unreinen Speisen der fremden Völker;
ich aber hielt mich streng an die Nahrungsvorschriften in unserem Gesetz.
Und weil ich meinem Gott mit ganzem Herzen treu blieb,
sorgte Gott, der Höchste, dafür, dass König Salmanassar auf mich aufmerksam wurde. Ich erhielt den Auftrag, den gesamten Bedarf für seine Hofhaltung zu beschaffen.
Solange Salmanassar lebte, reiste ich für ihn nach Medien und kaufte dort für ihn ein. Bei dieser Gelegenheit hinterlegte ich einmal in Medien bei meinem Landsmann Gabaël, dem Sohn Gabris, zehn Zentner Silberstücke, in Beuteln abgepackt.
Als dann Salmanassar starb und sein Sohn Sanherib ihm auf den Thron folgte, konnte ich nicht mehr nach Medien reisen, weil die Wege dorthin durch Aufständische unsicher gemacht wurden.
Schon zu Lebzeiten Salmanassars hatte ich meinen Brüdern und Schwestern, den verschleppten Israeliten, viel Gutes getan.
Ich teilte mein Brot mit den Hungernden und kleidete die, die nichts anzuziehen hatten. Wenn ich sah, dass man verstorbene Israeliten vor die Mauer von Ninive geworfen hatte, begrub ich sie.
Als dann Sanherib nach Judäa zog und den König des Himmels schmähte, musste er vor dessen Strafgericht fliehen, und als er nach Ninive zurückkehrte, tötete er in seinem Zorn viele aus meinem Volk. Deren Leichen holte ich heimlich weg und begrub sie. Sanherib bemerkte ihr Verschwinden und ließ nach ihnen suchen; aber sie waren nirgends zu finden.
Ein Mann aus Ninive zeigte mich beim König an und ich musste mich verstecken. Weil der König nach mir suchen ließ und mich töten wollte, fürchtete ich um mein Leben und floh.
Mein ganzer Besitz wurde beschlagnahmt und ging in die Hand des Königs über. Es blieb mir nichts außer meiner Frau Hanna und meinem Sohn Tobias.
Aber keine vierzig Tage vergingen, da wurde Sanherib von zweien seiner Söhne ermordet. Sie mussten ins Gebirge Ararat fliehen und sein Sohn Asarhaddon folgte ihm auf dem Thron. Dieser übergab Achikar, dem Sohn meines Bruders Hanaël, die Verantwortung für die Verwaltung seines Reiches und für alle seine Geldangelegenheiten.
Achikar legte beim König ein Wort für mich ein und so konnte ich nach Ninive zurückkehren. Schon unter Sanherib war er Obermundschenk, Siegelbewahrer, Reichsverwalter und Schatzmeister, also der mächtigste Mann nach dem König, gewesen. Asarhaddon bestätigte ihn in dieser Stellung. Achikar zählte zu meiner Sippe und war mein Neffe.
Копировать текст Копировать ссылку Толкования стиха

Настройки