Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Сол. 2Сол. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга Товита

 
 • И опечáлився плáкахъ, и моли́хся съ болѣ́знiю, глагóля:
 • прáведенъ еси́, Гóсподи, и вся́ дѣлá твоя́, и вси́ путié тво­и́ ми́лость и и́стина, и сýдъ и́стиненъ и прáведенъ ты́ сýдиши во вѣ́къ:
 • помяни́ мя́ и при́зри на мя́ да не от­мщáеши ми́ грѣхи́ моя́ и невѣ́дѣнiя моя́ и отéцъ мо­и́хъ, и́миже согрѣши́ша предъ тобóю:
 • преслýшаша бо зáповѣди твоя́ и дáлъ еси́ нáсъ въ расхищéнiе и плѣнéнiе и смéрть и въ при́тчу поношéнiя всѣ́мъ язы́комъ, въ ня́же расточи́хомся:
 • и ны́нѣ мнóги судьбы́ твоя́ сýть и и́стин­ны, твори́ти со мнóю о грѣсѣ́хъ мо­и́хъ и отéцъ мо­и́хъ, я́ко не сотвори́хомъ повелѣ́нiй тво­и́хъ, не бó ходи́хомъ во и́стинѣ предъ тобóю:
 • и ны́нѣ, я́коже угóдно предъ тобóю, сотвори́ со мнóю: повели́ отъ­я́ти дýхъ мóй, я́ко да разрѣшýся и бýду земля́, понéже ýне éсть ми́ умрéти, нéжели жи́ву бы́тн, занé поношéнiя лжи́ва слы́шахъ, и печáль éсть мнóга во мнѣ́: повели́ от­рѣши́тися ми́ от­ нýжды ужé на вѣ́чное мѣ́сто, да не от­врати́ши лицá тво­егó от­ менé.
 • Въ тóйже дéнь случи́ся дщéри Рагуи́левѣй Сáррѣ бо екватáнѣхъ мидíи, и тóй поноси́мѣй бы́ти от­ рабы́нь отцá ея́:
 • áко бя́ше данá седми́ мужéмъ, и Асмодéй лукáвый дéмонъ уби́ и́хъ, прéжде дáже бы́ти и́мъ съ нéю я́ко съ женáми: и рѣ́ша éй: не разумѣ́еши ли убивáющи тво­и́хъ мужéй? ужé сéдмь имѣ́ла еси́, и ни еди́наго и́хъ нареклáся еси́:
 • чтó нáсъ бiéши? áще измрóша, иди́ съ ни́ми, да не ви́димъ тво­егó сы́на или́ дщéре во вѣ́къ.
 • Сiя́ слы́шав­ши опечáлися зѣлó, я́ко удави́тися, и речé: еди́на ýбо éсмь отцý мо­емý: áще сотворю́ сié, укори́зна емý бýдетъ, и стáрость егó н­нзведý съ болѣ́знiю во áдъ.
 • И моля́шеся при­­ окóнцы и речé: благословéнъ еси́, Гóсподи Бóже мóй, и благословéно и́мя твоé святóе и честнóе во вѣ́ки: да благословя́тъ тя́ вся́ дѣлá твоя́ во вѣ́къ:
 • и ны́нѣ, Гóсподи, óчи мо­и́ и лицé моé ко тебѣ́ дáхъ:
 • рѣ́хъ да разрѣши́ши мя́ от­ земли́ и да не слы́шу áзъ ктомý поношéнiя:
 • ты́ вѣ́сн, Гóсподи, я́ко чистá éсмь от­ вся́каго грѣхá мýжня
 • и не оскверни́хъ и́мене мо­егó н­нжé и́мене отцá мо­егó въ земли́ плѣнéнiя мо­егó: единорóдна éсмь отцý мо­емý, и нѣ́сть емý ?óтрочища, и́же наслѣ́дитъ егó, нижé брáта бли́жняго, нижé сýщаго емý сы́на да соблюдý мя томý въ женý: ужé погибóша ми́ сéдмь: вскýю ми́ жи́ти? и áще не угóдно éсть тебѣ́ уби́ти мя́, повели́ при­­зрѣ́ти на мя́ и поми́ловати мя́, да не ктомý слы́шу поношéнiе.
 • И услы́ша Госпóдь моли́тву обо­и́хъ предъ слáвою вели́каго Рафаи́ла,
 • и пóсланъ бѣ́ изцѣли́ти обо­и́хъ, тови́ту очи́стити бѣ́льма и Сáрру дщéрь Рагуи́леву дáти товíи сы́ну тови́тову въ женý, и связáти Асмодéа лукáваго дéмона, занé товíи подобáетъ наслѣ́дити ю́. Въ тó врéмя воз­врати́вся тови́тъ, вни́де въ дóмъ свóй, а Сáрра дщи́ Рагуи́лева сни́де от­ гóрницы сво­ея́.
 • И при­­звá тови́тъ товíю сы́на сво­егó и речé емý: промы́сли, чáдо мздý человѣ́ку ходи́в­шему съ тобóю: и при­­ложи́ти емý подобáетъ.
 • И речé: óтче, не бýду оби́жденъ дáвъ емý пóлъ, я́же при­­несóхъ,
 • понéже при­­ведé мя́ тебѣ́ здрáва и женý мою́ изцѣли́, и сребрó моé при­­несé, и тебé тáкожде уврачевá.
 • И речé стáрецъ: прáведно éсть емý.
 • И при­­звá áнгела и речé емý: воз­ми́ пóлъ всѣ́хъ, я́же при­­несóсте, и пойди́ здрáвъ.
 • Тогдá при­­звáвъ обо­и́хъ тáйно, речé и́ма: благослови́те Бóга и томý исповѣ́дайтеся, и вели́чiе дади́те емý, и исповѣ́дайтеся емý предъ всѣ́ми живýщими о си́хъ, я́же сотвори́ съ вáма: добрó éже благослови́ти Бóга и воз­носи́ти и́мя егó, словесá дѣ́лъ Бóжiихъ благо­чéстно сказýюще: и да не лѣнитéся исповѣ́датися емý:
 • тáйну царéву добрó храни́ти, дѣлá же Бóжiя от­крывáти слáвно: добрó твори́те, и злó не обря́щетъ вы́:
 • блáго моли́тва съ постóмъ и ми́лостынею и прáвдою: блáго мáлое съ прáвдою, нéжели мнóго съ непрáвдою: добрó твори́ти ми́лостыню, нéжели сокрóвище­с­т­вовати злáто,
 • ми́лостыня бо от­ смéрти избавля́етъ и тáя очищáетъ вся́къ грѣ́х: творя́щiи ми́лостыни и прáвды испóлнят­ся жи́зни,
 • согрѣшáющiи же врази́ сýть сво­егó животá:
 • не утаю́ от­ вáсъ вся́каго словесé, рѣ́хъ бо: тáйну царéву храни́ти добрó, дѣлá же Бóжiя от­крывáти слáвно:
 • и ны́нѣ, егдá моли́л­ся еси́ ты́ и невѣ́стка твоя́ Сáрра, áзъ при­­ношáхъ пáмять моли́твы вá­шея предъ святáго, и егдá погребáлъ еси́ мéртвыя, подóбнѣ при­­сýт­ст­вовахъ тебѣ́,
 • и егдá не лѣни́л­ся еси́ востáти и остáвити обѣ́дъ твóй, да от­шéдъ покры́еши мéртваго, не утаи́л­ся еси́ менé благотворя́й, но съ тобóю бѣ́хъ:
 • и ны́нѣ послá мя Бóгъ изцѣли́ти тя́ и невѣ́стку твою́ Сáрру:
 • áзъ éсмь Рафаи́лъ, еди́нъ от­ седми́ святы́хъ áнгеловъ, и́же при­­нóсятъ моли́твы святы́хъ и вхóдятъ предъ слáву святáго.
 • И смятóстася óба и падóста на лицé, занé убоя́стася.
 • И речé и́ма: не бóйтеся, я́ко ми́ръ вáма бýдетъ, Бóга же благослови́те во вѣ́къ:
 • я́ко не сво­éю си́ благодáтiю, но вóлею Бóга нá­шего прiидóхъ, сегó рáди благослови́те егó во вѣ́къ:
 • вся́ дни́ явля́хся вáма, и не ядóхъ, нижé пи́хъ, но видѣ́нiе вы́ зря́сте:
 • и ны́нѣ исповѣ́дайтеся Бóгу, занé восхождý къ послáв­шему мя́, и напиши́те вся́, я́же соверши́шася, въ кни́гу.
 • И востáста и не ктомý ви́дѣста егó:
 • и исповѣ́даста дѣлá вéлiя и чýдная Бóжiя, и кáко яви́ся и́ма áнгелъ Госпóдень.
 • Опечалившись, я заплакал и молился со скорбью, говоря:
 • праведен Ты, Господи, и все дела Твои и все пути Твои – милость и истина, и судом истинным и правым судишь Ты вовек!
 • Воспомяни меня и призри на меня: не наказывай меня за грехи мои и заблуждения мои и отцов моих, которыми они согрешили пред Тобою!
 • Ибо они не послушали заповедей Твоих, и Ты предал нас на расхищение и пленение и смерть, и в притчу поношения пред всеми народами, между которыми мы рассеяны.
 • И, поистине, многи и праведны суды Твои – делать со мною по грехам моим и грехам отцов моих, потому что не исполняли заповедей Твоих и не поступали по правде пред Тобою.
 • Итак, твори со мною, что Тебе благоугодно; повели взять дух мой, чтобы я разрешился и обратился в землю, ибо мне лучше умереть, нежели жить, так как я слышу лживые упреки, и глубока скорбь во мне! Повели освободить меня от этой тяготы в обитель вечную и не отврати лица Твоего от меня.
 • В тот самый день случилось и Сарре, дочери Рагуиловой, в Екбатанах Мидийских терпеть укоризны от служанок отца своего
 • за то, что она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умерщвлял их прежде, нежели они были с нею, как с женою. Они говорили ей: разве тебе не совестно, что ты задушила мужей твоих? Уже семерых ты имела, но не назвалась именем ни одного из них.
 • Что нас бить за них? Они умерли: иди и ты за ними, чтобы нам не видеть твоего сына или дочери вовек!
 • Услышав это, она весьма опечалилась, так что решилась было лишить себя жизни, но подумала: я одна у отца моего; если сделаю это, бесчестие ему будет, и я сведу старость его с печалью в преисподнюю.
 • И стала она молиться у окна и говорила: благословен Ты, Господи Боже мой, и благословенно имя Твое святое и славное вовеки: да благословляют Тебя все творения Твои вовек!
 • И ныне к Тебе, Господи, обращаю очи мои и лице мое;
 • молю, возьми меня от земли сей и не дай мне слышать еще укоризны!
 • Ты знаешь, Господи, что я чиста от всякого греха с мужем
 • и не обесчестила имени моего, ни имени отца моего в земле плена моего; я единородная у отца моего, и нет у него сына, который мог бы наследовать ему, ни брата близкого, ни сына братнего, которому я могла бы сберечь себя в жену: уже семеро погибли у меня. Для чего же мне жить? А если не угодно Тебе умертвить меня, то благоволи призреть на меня и помиловать меня, чтобы мне не слышать более укоризны!
 • И услышана была молитва обоих пред славою великого Бога, и послан был Рафаил исцелить обоих:
 • снять бельма у Товита и Сарру, дочь Рагуилову, дать в жену Товии, сыну Товитову, связав Асмодея, злого духа; ибо Товии предназначено наследовать ее.- И в одно и то же время Товит, по возвращении, вошел в дом свой, а Сарра, дочь Рагуилова, сошла с горницы своей.
 • И призвал Товит сына своего Товию и сказал ему: приготовь, сын мой, плату человеку, который ходил с тобою; ему надобно еще прибавить.
 • Он отвечал: отец мой, я не буду в убытке, если отдам ему половину всего, что принес;
 • потому что он привел меня к тебе здоровым и жену мою уврачевал, и серебро мое принес, и тебя также исцелил.
 • Старец сказал: так и следует ему.
 • И призвал Ангела и сказал ему: возьми половину всего, что вы принесли, и иди с миром.
 • Тогда, отозвав обоих особо, Ангел сказал им: благословляйте Бога, прославляйте Его, признавайте величие Его и исповедуйте пред всеми живущими, что Он сделал для вас. Доброе дело – благословлять Бога, превозносить имя Его и благоговейно проповедовать о делах Божиих; и вы не ленитесь прославлять Его.
 • Тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально. Делайте добро, и зло не постигнет вас.
 • Доброе дело – молитва с постом и милостынею и справедливостью. Лучше малое со справедливостью, нежели многое с неправдою; лучше творить милостыню, нежели собирать золото,
 • ибо милостыня от смерти избавляет и может очищать всякий грех. Творящие милостыни и дела правды будут долгоденствовать.
 • Грешники же суть враги своей жизни.
 • Не скрою от вас ничего; я сказал уже: тайну цареву прилично хранить, а о делах Божиих объявлять похвально.
 • Когда молился ты и невестка твоя Сарра, я возносил память молитвы вашей пред Святаго, и когда ты хоронил мертвых, я также был с тобою.
 • И когда ты не обленился встать и оставить обед свой, чтобы пойти и убрать мертвого, твоя благотворительность не утаилась от меня, но я был с тобою.
 • И ныне Бог послал меня уврачевать тебя и невестку твою Сарру.
 • Я – Рафаил, один из семи святых Ангелов, которые возносят молитвы святых и восходят пред славу Святаго.
 • Тогда оба смутились и пали лицем на землю, потому что были в страхе.
 • Но он сказал им: не бойтесь, мир будет вам. Благословляйте Бога вовек.
 • Ибо я пришел не по своему произволению, а по воле Бога нашего; потому и благословляйте Его вовек.
 • Все дни я был видим вами, но я не ел и не пил, – только взорам вашим представлялось это.
 • Итак, прославляйте теперь Бога, потому что я восхожу к Пославшему меня, и напишите все совершившееся в книгу.
 • И встали они и более уже не видели его.
 • И стали рассказывать о великих и чудных делах Божиих, и как явился им Ангел Господень.
Рейтинг@Mail.ru Мобильная версия сайта
Обратная связь