Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Захарии

 
 • И обрати́хся и воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, се́рпъ летя́щь.
 • И рече́ ко мнѣ́: что́ ты́ ви́диши? И рѣ́хъ: а́зъ ви́жду се́рпъ летя́щь, въ долготу́ лакте́й два́десять и въ широту́ десяти́ лакте́й.
 • И рече́ ко мнѣ́: сiя́ кля́тва исходя́щая на лице́ всея́ земли́: зане́ вся́къ та́ть от­ сего́ да́же до сме́рти от­мще́нъ бу́детъ, и вся́къ клены́йся во лжу́ от­ сего́ до сме́рти от­мсти́т­ся.
 • И изнесу́ его́, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель, и вни́детъ въ до́мъ та́тя и въ до́мъ клену́щагося и́менемъ мо­и́мъ во лжу́, и всели́т­ся посредѣ́ до́му его́, и сконча́етъ его́ и древа́ его́ и ка́менiе его́.
 • И изы́де а́нгелъ глаго́ляй во мнѣ́ и рече́ ко мнѣ́: воз­зри́ очи́ма тво­и́ма и ви́ждь исходя́щее сiе́. И рѣ́хъ:
 • что́ есть? И рече́: сiя́ мѣ́ра исходя́щая. И рече́: сiя́ непра́вда и́хъ по все́й земли́.
 • И се́, тала́нтъ оловя́нъ взе́мляйся, и се́, жена́ еди́на сѣдя́ше посредѣ́ мѣ́ры.
 • И рече́: сiя́ е́сть беззако́нiе. И ве́рже ю́ въ среди́ну мѣ́ры и вве́рже ка́мень оловя́ный во уста́ ея́.
 • И воз­ведо́хъ о́чи мо­и́ и ви́дѣхъ, и се́, двѣ́ жены́ исходя́щыя, и ду́хъ въ крилѣ́хъ и́хъ, и тѣ́ имя́ху кри́ла, я́ко крилѣ́ вдо́довы: и взя́ша мѣ́ру между́ земле́ю и между́ не́бомъ.
 • И рѣ́хъ ко а́нгелу глаго́лющему во мнѣ́: ка́мо сiя́ от­но́сятъ мѣ́ру?
 • И рече́ ко мнѣ́: созда́ти е́й хра́мину въ земли́ Вавило́нстѣй и угото́вати, и положа́тъ ю́ та́мо на угото́ванiе свое́.
 • И опять поднял я глаза мои и увидел: вот летит свиток.
 • И сказал он мне: что видишь ты? Я отвечал: вижу летящий свиток; длина его двадцать локтей, а ширина его десять локтей.
 • Он сказал мне: это проклятие, исходящее на лице всей земли; ибо всякий, кто крадет, будет истреблен, как написано на одной стороне, и всякий, клянущийся ложно, истреблен будет, как написано на другой стороне.
 • Я навел его, говорит Господь Саваоф, и оно войдет в дом татя и в дом клянущегося Моим именем ложно, и пребудет в доме его, и истребит его, и дерева его, и камни его.
 • И вышел Ангел, говоривший со мною, и сказал мне: подними еще глаза твои и посмотри, что это выходит?
 • Когда же я сказал: что это? Он отвечал: это выходит ефа, и сказал: это образ их по всей земле.
 • И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела одна женщина посреди ефы.
 • И сказал он: эта женщина – само нечестие, и бросил ее в средину ефы, а на отверстие ее бросил свинцовый кусок.
 • И поднял я глаза мои и увидел: вот, появились две женщины, и ветер был в крыльях их, и крылья у них как крылья аиста; и подняли они ефу и понесли ее между землею и небом.
 • И сказал я Ангелу, говорившему со мною: куда несут они эту ефу?
 • Тогда сказал он мне: чтобы устроить для нее дом в земле Сеннаар, и когда будет все приготовлено, то она поставится там на своей основе.
 • καὶ ἐπέστρεψα καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δρέπανον πετόμενον
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με τί σὺ βλέπεις καὶ εἶπα ἐγὼ ὁρῶ δρέπανον πετόμενον μῆκος πήχεων εἴκοσι καὶ πλάτος πήχεων δέκα
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με αὕτη ἡ ἀρὰ ἡ ἐκπορευομένη ἐπι­̀ προ­́σωπον πάσης τῆς γῆς διότι πᾶς ὁ κλέπτης ἐκ τούτου ἕως θανάτου ἐκδικηθή­σε­ται καὶ πᾶς ὁ ἐπι­́ορκος ἐκ τούτου ἕως θανάτου ἐκδικηθή­σε­ται
 • καὶ ἐξοίσω αὐτό λέγει κύριος παν­τοκράτωρ καὶ εἰσελεύ­­σε­ται εἰς τὸν οἶκον τοῦ κλέπτου καὶ εἰς τὸν οἶκον τοῦ ὀμνύον­τος τῷ ὀνόματί μου ἐπι­̀ ψεύ­δει καὶ κατα­λύσει ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ συν­τελέσει αὐτὸν καὶ τὰ ξύλα αὐτοῦ καὶ τοὺς λίθους αὐτοῦ
 • καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπεν προ­́ς με ἀνάβλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου καὶ ἰδὲ τί τὸ ἐκπορευόμενον τοῦτο
 • καὶ εἶπα τί ἐστιν καὶ εἶπεν τοῦτο τὸ μέτρον τὸ ἐκπορευόμενον καὶ εἶπεν αὕτη ἡ ἀδικία αὐτῶν ἐν πάσῃ τῇ γῇ
 • καὶ ἰδοὺ τάλαν­τον μολίβου ἐξαιρόμενον καὶ ἰδοὺ μία γυνὴ ἐκάθητο ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου
 • καὶ εἶπεν αὕτη ἐστὶν ἡ ἀνομία καὶ ἔρριψεν αὐτὴν ἐν μέσῳ τοῦ μέτρου καὶ ἔρριψεν τὸν λίθον τοῦ μολίβου εἰς τὸ στόμα αὐτῆς
 • καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ δύο γυναῖκες ἐκπορευόμεναι καὶ πνεῦμα ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν καὶ αὗται εἶχον πτέρυγας ὡς πτέρυγας ἔποπος καὶ ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀνὰ μέσον τῆς γῆς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ οὐρανοῦ
 • καὶ εἶπα προ­̀ς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦν­τα ἐν ἐμοί ποῦ αὗται ἀπο­φέρουσιν τὸ μέτρον
 • καὶ εἶπεν προ­́ς με οἰκοδομῆσαι αὐτῷ οἰκίαν ἐν γῇ Βαβυλῶνος καὶ ἑτοιμάσαι καὶ θήσουσιν αὐτὸ ἐκεῖ ἐπι­̀ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτοῦ
 • Кайрадан башымды кљтљрєп, учуп келе жаткан тєрмљк китепти кљрдєм.
 • Ошондо ал менден: «Сен эмнени кљрєп турасыњ?» – деп сурады. Мен ага: «Учуп келе жаткан тєрмљк китепти кљрєп турам, анын узундугу жыйырма чыканак, туурасы он чыканак экен», – дедим.
 • Ал мага мындай деди: «Бул – бєт жер бетине тєшкљн каргыш. Анткени анын бир жак бетинде жазылгандай, ким уурулук кылса, ал жок кылынат; анын экинчи бетинде жазылгандай, ким калп карганса, ал жок кылынат».
 • «Мен аны каптаттым, – дейт Себайот Тењир, – ал уурунун єйєнљ жана Менин ысымым менен калп каргангандын єйєнљ кирип, анын єйєндљ болуп, анын љзєн да, дарактарын да, таштарын да жок кылат».
 • Анан мени менен сєйлљшкљн периште чыгып, мага мындай деди: «Башыњды дагы кљтљрєп кара: Эмне чыгып келе жатат?»
 • Мен: «Бул эмне?» – деп сураганда, ал: «Бул чыгып келе жаткан – эйфа, бул – алардын бєт жер жєзєндљгє бейнеси», – деп жооп берди.
 • Ошондо бир тегерек коргошун љйдљ кљтљрєлдє. Ал жерде, эйфанын ичинде бир аял отуруптур.
 • Анан ал: «Бул аял – мыйзамсыздыктын љзє», – деди да, аны эйфанын ичине тєрттє, ал эми эйфанын оозуна тегерек коргошунду ыргытты.
 • Анан мен башымды кљтљрєп карасам, эки аял чыгып келе жатыптыр, алардын канаттарында шамал бар экен, алардын канаттары илегилектин канаттарына окшош экен. Алар эйфаны жер менен асмандын ортосунда кљтљрєп жљнљштє.
 • Анан мени менен сєйлљшкљн периштеден: «Алар бул эйфаны кайда кљтљрєп бара жатышат?» – деп сурадым.
 • Ошондо ал мага: «Аялга Шинар жеринде єй куруп бериш єчєн кљтљрєп бара жатышат. Yй даяр болгондо, ал ошол жерге, љзєнєн ордуна коюлат», – деп жооп берди.