Быт. Исх. Лев. Чис. Втор. Нав. Суд. Руф. 1Цар. 2Цар. 3Цар. 4Цар. 1Пар. 2Пар. 1Ездр. Неем. 2Ездр. Тов. Иудиф. Эсф. 1Мак. 2Мак. 3Мак. 3Ездр. Иов. Пс. Притч. Еккл. Песн. Прем. Сир. Ис. Иер. Плч. Посл.Иер. Вар. Иез. Дан. Ос. Иоил. Ам. Авд. Ион. Мих. Наум. Авв. Соф. Агг. Зах. Мал. Мф. Мк. Лк. Ин. Деян. Иак. 1Пет. 2Пет. 1Ин. 2Ин. 3Ин. Иуд. Рим. 1Кор. 2Кор. Гал. Еф. Флп. Кол. 1Фес. 2Фес. 1Тим. 2Тим. Тит. Флм. Евр. Откр.

Книга пророка Захарии

 
 • И бы́сть въ четве́ртое лѣ́то, при­­ да́рiи цари́, бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи въ четве́ртый ме́сяца девя́таго, и́же е́сть хаселе́въ.
 • И посла́ въ Веѳи́ль сараса́ръ и Арвесее́ръ ца́рь и му́жiе его́ моли́ти Го́спода,
 • глаго́ля ко свяще́н­никомъ, и́же во хра́мѣ Го́спода [Бо́га] Вседержи́теля, и проро́комъ, глаго́ля: а́ще вни́де здѣ́ въ пя́тый ме́сяцъ святы́ня, [пла́чя или́ постя́ся,] я́коже сотвори́хъ уже́ мно́га лѣ́та.
 • И бы́сть сло́во Го́спода Вседержи́теля ко мнѣ́ глаго́ля:
 • рцы́ ко всѣ́мъ лю́демъ земли́ и ко свяще́н­никомъ глаго́ля: а́ще пости́стеся или́ плачево́пль­ствисте въ пяти́нахъ или́ седми́нахъ [ме́сяца], и се́, се́дмьдесятъ лѣ́тъ, посто́мъ ли пости́стеся ми́?
 • и а́ще я́сте или́ пiете́, не вы́ ли я́сте и пiете́?
 • Не сiя́ ли су́ть словеса́, я́же глаго́ла Госпо́дь рука́ми проро́ковъ пре́жнихъ, егда́ бѣ́ Иерусали́мъ населе́нъ и гобзу́ющь, и гра́ди его́ о́крестъ, и наго́рная и подо́льная населе́на бя́ху?
 • И бы́сть сло́во Госпо́дне ко заха́рiи глаго́ля:
 • си́це глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель: су́дъ пра́веденъ суди́те и ми́лость и щедро́ты твори́те кі́йждо ко бра́ту сво­ему́,
 • а вдови́цы и си́ра, и при­­ше́лца и убо́га не наси́ль­ствуйте, и зло́бы кі́йждо бра́та сво­его́ да не по́мнитъ въ сердца́хъ сво­и́хъ.
 • И не покори́шася, е́же внима́ти, и да́ша плещы́ презира́ющыя, и ушеса́ своя́ отяготи́ша, е́же не слы́шати,
 • и се́рдце свое́ учини́ша непокори́во, не послу́шати зако́на мо­его́ и слове́съ, я́же посла́ Госпо́дь Вседержи́тель Ду́хомъ сво­и́мъ руко́ю проро́ковъ пре́жнихъ: и бы́сть гнѣ́въ вели́кiй от­ Го́спода Вседержи́теля.
 • И бу́детъ, я́коже рече́, и не услы́шаша его́: си́це возопiю́тъ, и не и́мамъ услы́шати, глаго́летъ Госпо́дь Вседержи́тель:
 • и от­ве́ргу я́ во вся́ язы́ки, и́же не разумѣ́ша, и земля́ запустѣ́етъ послѣди́ и́хъ от­ проходя́щаго и от­ воз­враща́ющагося: и учини́ша избра́н­ную зе́млю въ запустѣ́нiе.
 • В четвертый год царя Дария было слово Господне к Захарии, в четвертый день девятого месяца, Хаслева,
 • когда Вефиль послал Сарецера и Регем-Мелеха и спутников его помолиться пред лицем Господа
 • и спросить у священников, которые в доме Господа Саваофа, и у пророков, говоря: «плакать ли мне в пятый месяц и поститься, как я делал это уже много лет?»
 • И было ко мне слово Господа Саваофа:
 • скажи всему народу земли сей и священникам так: когда вы постились и плакали в пятом и седьмом месяце, притом уже семьдесят лет, для Меня ли вы постились? для Меня ли?
 • И когда вы едите и когда пьете, не для себя ли вы едите, не для себя ли вы пьете?
 • Не те же ли слова провозглашал Господь через прежних пророков, когда еще Иерусалим был населен и покоен, и города вокруг него, южная страна и низменность, были населены?
 • И было слово Господне к Захарии:
 • так говорил тогда Господь Саваоф: производи́те суд справедливый и оказывайте милость и сострадание каждый брату своему;
 • вдовы́ и сироты́, пришельца и бедного не притесняйте и зла друг против друга не мыслите в сердце вашем.
 • Но они не хотели внимать, отворотились от Меня, и уши свои отяготили, чтобы не слышать.
 • И сердце свое окаменили, чтобы не слышать закона и слов, которые посылал Господь Саваоф Духом Своим через прежних пророков; за то и постиг их великий гнев Господа Саваофа.
 • И было: как Он взывал, а они не слушали, так и они взывали, а Я не слушал, говорит Господь Саваоф.
 • И Я развеял их по всем народам, которых они не знали, и земля сия опустела после них, так что никто не ходил по ней ни взад, ни вперед, и они сделали вожделенную страну пустынею.
 • καὶ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει ἐπι­̀ Δαρείου τοῦ βασιλέως ἐγένετο λόγος κυρίου προ­̀ς Ζαχαριαν τετράδι τοῦ μηνὸς τοῦ ἐνάτου ὅς ἐστιν Χασελευ
 • καὶ ἐξαπέστειλεν εἰς Βαιθηλ Σαρασαρ καὶ Αρβεσεερ ὁ βασιλεὺς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ τοῦ ἐξιλάσασθαι τὸν κύριον
 • λέγων προ­̀ς τοὺς ἱερεῖς τοὺς ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου παν­τοκράτορος καὶ προ­̀ς τοὺς προ­φήτας λέγων εἰσελήλυθεν ὧδε ἐν τῷ μηνὶ τῷ πέμπτῳ τὸ ἁγίασμα καθότι ἐποίησα ἤδη ἱκανὰ ἔτη
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου τῶν δυνάμεων προ­́ς με λέγων
 • εἰπὸν προ­̀ς ἅπαν­τα τὸν λαὸν τῆς γῆς καὶ προ­̀ς τοὺς ἱερεῖς λέγων ἐὰν νηστεύ­σητε ἢ κόψησθε ἐν ταῖς πέμπταις ἢ ἐν ταῖς ἑβδόμαις καὶ ἰδοὺ ἑβδομήκον­τα ἔτη μὴ νηστείαν νενηστεύ­κατέ μοι
 • καὶ ἐὰν φάγητε ἢ πίητε οὐχ ὑμεῖς ἔσθετε καὶ ὑμεῖς πίνετε
 • οὐχ οὗτοι οἱ λόγοι εἰσίν οὓς ἐλάλησεν κύριος ἐν χερσὶν τῶν προ­φητῶν τῶν ἔμπρο­σθεν ὅτε ἦν Ιερουσαλημ κατοικουμένη καὶ εὐθηνοῦσα καὶ αἱ πόλεις αὐτῆς κυκλόθεν καὶ ἡ ὀρεινὴ καὶ ἡ πεδινὴ κατῳκεῖτο
 • καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου προ­̀ς Ζαχαριαν λέγων
 • τάδε λέγει κύριος παν­τοκράτωρ κρίμα δίκαιον κρίνατε καὶ ἔλεος καὶ οἰκτιρμὸν ποιεῖτε ἕκασ­τος προ­̀ς τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ
 • καὶ χήραν καὶ ὀρφανὸν καὶ προ­σήλυτον καὶ πένητα μὴ κατα­δυναστεύ­ετε καὶ κακίαν ἕκασ­τος τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ μὴ μνησικακείτω ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν
 • καὶ ἠπείθησαν τοῦ προ­σέχειν καὶ ἔδωκαν νῶτον παρα­φρονοῦν­τα καὶ τὰ ὦτα αὐτῶν ἐβάρυναν τοῦ μὴ εἰσακούειν
 • καὶ τὴν καρδίαν αὐτῶν ἔταξαν ἀπειθῆ τοῦ μὴ εἰσακούειν τοῦ νόμου μου καὶ τοὺς λόγους οὓς ἐξαπέστειλεν κύριος παν­τοκράτωρ ἐν πνεύ­ματι αὐτοῦ ἐν χερσὶν τῶν προ­φητῶν τῶν ἔμπρο­σθεν καὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγά­λη παρα­̀ κυρίου παν­τοκράτορος
 • καὶ ἔσται ὃν τρόπον εἶπεν καὶ οὐκ εἰσήκουσαν αὐτοῦ οὕτως κεκράξον­ται καὶ οὐ μὴ εἰσακούσω λέγει κύριος παν­τοκράτωρ
 • καὶ ἐκβαλῶ αὐτοὺς εἰς πάν­τα τὰ ἔθνη ἃ οὐκ ἔγνωσαν καὶ ἡ γῆ ἀφανισθή­σε­ται κατόπισθεν αὐτῶν ἐκ διοδεύ­ον­τος καὶ ἐξ ἀναστρέφον­τος καὶ ἔταξαν γῆν ἐκλεκτὴν εἰς ἀφανισμόν
 • وكان في السنة الرابعة لداريوس الملك ان كلام الرب صار الى زكريا في الرابع من الشهر التاسع في كسلو

 • لما ارسل اهل بيت ايل شراصر ورجم ملك ورجالهم ليصلّوا قدام الرب

 • وليكلموا الكهنة الذين في بيت رب الجنود والانبياء قائلين أأبكي في الشهر الخامس منفصلا كما فعلت كم من السنين هذه

 • ثم صار اليّ كلام رب الجنود قائلا

 • قل لجميع شعب الارض وللكهنة قائلا. لما صمتم ونحتم في الشهر الخامس والشهر السابع وذلك هذه السبعين سنة فهل صمتم صوما لي انا.

 • ولما اكلتم ولما شربتم أفما كنتم انتم الآكلين وانتم الشاربين.

 • أليس هذا هو الكلام الذي نادى به الرب عن يد الانبياء الاولين حين كانت اورشليم معمورة ومستريحة ومدنها حولها والجنوب والسهل معمورين

 • وكان كلام الرب الى زكريا قائلا.

 • هكذا قال رب الجنود قائلا. اقضوا قضاء الحق واعملوا احسانا ورحمة كل انسان مع اخيه.

 • ولا تظلموا الارملة ولا اليتيم ولا الغريب ولا الفقير ولا يفكر احد منكم شرا على اخيه في قلبكم.

 • فابوا ان يصغوا واعطوا كتفا معاندة وثقّلوا آذانهم عن السمع.

 • بل جعلوا قلبهم ماسا لئلا يسمعوا الشريعة والكلام الذي ارسله رب الجنود بروحه عن يد الانبياء الاولين فجاء غضب عظيم من عند رب الجنود.

 • فكان كما نادى هو فلم يسمعوا كذلك ينادون هم فلا اسمع قال رب الجنود.

 • واعصفهم الى كل الامم الذين لم يعرفوهم. فخربت الارض وراءهم لا ذاهب ولا آئب فجعلوا الارض البهجة خرابا