Апо­стол на цер­ков­но­сла­вян­ском и в Си­но­даль­ном переводе

За­ча­ла

23456789101112131415161718192021А21Б22232425262728293031323334353637383940А40Б40В41424344454647484950А51А50Б51Б525354555657А57Б58А58Б58В58Г59606162636465666768А68Б6970717273А73Б73В74А74Б7576777879А79Б8081А81Б82838485868788А88Б8990919293949596А96Б96В979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121А121Б122123124125А125Б125В126127128129130А130Б131132133, 206134135136137138139140141142143А143Б143В144145146147148149150151152153154А154Б155156157158159160161162163164165166167А167Б168169170171172173174175176177178179180181182А182Б183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208А208Б209210А210Б210В211212213214215А215Б216217218219220А220Б221222223224А224Б225226227228229230А230Б231232233234235236237238239240241242243244245246247248249А249Б250251252253254255256257258259260А260Б261262263264265266267268269270271272273274А274Б275276277278279280А280Б281282283284285А285Б285В286287288289290А290Б291292293294295296297298299300А300Б301302А302Б302В303304305306307308309310311А311Б312313314315316317318А318Б319320321А321Б322323324325326327328329А329Б330331А331Б332333А333Б334335.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов [зач. 1А – 51А]

По­сла­ние Иа­ко­ва [зач. 50Б – 57Б]

1‑е по­сла­ние Пет­ра [зач. 58А – 63]

2‑е по­сла­ние Пет­ра [зач. 64 – 68А]

1‑е по­сла­ние Иоан­на [зач. 68Б – 74Б]

2‑е по­сла­ние Иоан­на [зач. 75]

3‑е по­сла­ние Иоан­на [зач. 76]

По­сла­ние Иуды [зач. 77–78]

По­сла­ние к Рим­ля­нам [зач. 79А – 121Б]

1‑е по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам [зач. 122 – 166]

2‑е по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам [зач. 167А – 197]

По­сла­ние к Га­ла­там [зач. 198 – 215Б]

По­сла­ние к Ефе­ся­нам [зач. 216 – 234]

По­сла­ние к Фи­лип­пий­цам [зач. 235 – 248]

По­сла­ние к Ко­лос­ся­нам [зач. 249А – 261]

1‑е по­сла­ние к Фес­са­ло­ни­кий­цам [зач. 262 – 273]

2‑е по­сла­ние к Фес­са­ло­ни­кий­цам [зач. 274А – 277]

1‑е по­сла­ние к Ти­мо­фею [зач. 278 – 289]

2‑е по­сла­ние к Ти­мо­фею [зач. 290А – 299]

По­сла­ние к Ти­ту [зач. 300А – 302Б]

По­сла­ние к Фи­ли­мо­ну [зач. 302В]

По­сла­ние к Ев­ре­ям [зач. 303 – 335]

При­ло­же­ние:
По­ря­док чте­ния Апостола:

На все сед­ми­цы Ве­ли­ким постом

Про­ким­ны и аллилуиарии:

Вос­крес­ные Дней сед­ми­цы

Сбор­ник две­на­дца­ти месяцев

Про­ким­ны, Апо­сто­лы и аллилуиарии:

Об­щие свя­тым На раз­ные случаи

Де­я­ния свя­тых Апостолов

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, зачaло №.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 1А

Пeр­вое ќбw сл0во сотвори1хъ њ всёхъ q fе0філе, ±же на­чaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти, дa­же до днE, в0ньже за­по­вё­давъ ґпcтолwмъ д¦омъ с™hмъ, и5хже и3збрA, воз­несeсz. пред8 ни1миже и3 по­стaви себE жи1ва по стра­дaніи своeмъ, во мн0зэхъ и4стинныхъ знa­меніихъ дeнь­ми четhре­десzтьми kв­лszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи б9іи. съ ни1миже и3 kдhй, по­ве­лЁ и5мъ t їерусали1ма не tлучaтисz, но ждaти њб­это­вaніz џ§а, є4же слh­ша­сте t менE: ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ днeхъ. nни1 же u5бо со­шeд­ше­сz, во­про­шa­ху є3го2, глаг0люще: гDи, ѓще въ лё­то сіE ўстроsе­ши цrтвіе ї}лево; речe же къ ни1мъ: нёсть вa­ше ра­зу­мё­ти вре­менA и3 лё­та, ±же nц7ъ положи2 во своeй влa­сти. но пріи1мете си1лу, на­шeд­шу с™0му д¦у на вы2: и3 бy­де­те ми2 сви­дё­те­ли во їерусали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 са­марjи, и3 дa­же до по­слёд­нихъ земли2.

Первую кни­гу на­пи­сал я к те­бе, Фе­о­фил, о всем, что Иисус де­лал и че­му учил от на­ча­ла до то­го дня, в ко­то­рый Он воз­нес­ся, дав Свя­тым Ду­хом по­ве­ле­ния Апо­сто­лам, ко­то­рых Он из­брал, ко­то­рым и явил Се­бя жи­вым, по стра­да­нии Сво­ем, со мно­ги­ми вер­ны­ми до­ка­за­тель­ства­ми, в про­дол­же­ние со­ро­ка дней яв­ля­ясь им и го­во­ря о Цар­ствии Бо­жи­ем. И, со­брав их, Он по­ве­лел им: не от­лу­чай­тесь из Иеру­са­ли­ма, но жди­те обе­щан­но­го от От­ца, о чем вы слы­ша­ли от Ме­ня, ибо Иоанн кре­стил во­дою, а вы, че­рез несколь­ко дней по­сле се­го, бу­де­те кре­ще­ны Ду­хом Свя­тым. По­се­му они, сой­дясь, спра­ши­ва­ли Его, го­во­ря: не в сие ли вре­мя, Гос­по­ди, вос­ста­нов­ля­ешь Ты цар­ство Из­ра­и­лю? Он же ска­зал им: не ва­ше де­ло знать вре­ме­на или сро­ки, ко­то­рые Отец по­ло­жил в Сво­ей вла­сти, но вы при­ме­те си­лу, ко­гда сой­дет на вас Дух Свя­той; и бу­де­те Мне сви­де­те­ля­ми в Иеру­са­ли­ме и во всей Иудее и Са­ма­рии и да­же до края земли.

Деян 1:1–8
Свет­лое Хри­сто­во Воскресение.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, зачaло №.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 1Б

Пeр­вое ќбw сл0во сотвори1хъ њ всёхъ q fе0філе, ±же на­чaтъ ї}съ твори1ти же и3 ўчи1ти, дa­же до днE, в0ньже за­по­вё­давъ ґпcтолwмъ д¦омъ с™hмъ, и5хже и3збрA, воз­несeсz. пред8 ни1миже и3 по­стaви себE жи1ва по стра­дaніи своeмъ, во мн0зэхъ и4стинныхъ знa­меніихъ дeнь­ми четhре­десzтьми kв­лszсz и5мъ, и3 глаг0лz ±же њ цrтвіи б9іи. съ ни1миже и3 kдhй, по­ве­лЁ и5мъ t їерусали1ма не tлучaтисz, но ждaти њб­это­вaніz џ§а, є4же слh­ша­сте t менE: ћкw їwaннъ ќбw кrти1лъ є4сть вод0ю, вh же и4мате кrти1тисz д¦омъ с™hмъ, не по мн0зэхъ си1хъ днeхъ. nни1 же u5бо со­шeд­ше­сz, во­про­шa­ху є3го2, глаг0люще: гDи, ѓще въ лё­то сіE ўстроsе­ши цrтвіе ї}лево; речe же къ ни1мъ: нёсть вa­ше ра­зу­мё­ти вре­менA и3 лё­та, ±же nц7ъ положи2 во своeй влa­сти. но пріи1мете си1лу, на­шeд­шу с™0му д¦у на вы2: и3 бy­де­те ми2 сви­дё­те­ли во їерусали1мэ же и3 во всeй їудeи и3 са­марjи, и3 дa­же до по­слёд­нихъ земли2. и3 сі‰ рeкъ, зрs­щымъ и5мъ, взsт­сz: и3 џб­лакъ под8sтъ є3го2 t џчію и4хъ. и3 ћкw взи­рa­ю­ще бs­ху на нб7о, и3дyщу є3мY, и3 сE мy­жа двA стa­ста пред8 ни1ми во nдeжди бэлЁ, я5же и3 рек0ста: мy­жіе галілeй­стіи, что2 сто­и­тE зрs­ще на нб7о; сeй ї}съ воз­несhй­сz t вaсъ на нб7о, тaкож­де пріи1детъ, и4мже џбра­зомъ ви1дэсте є3го2 и3дyща на нб7о. то­гдA возврати1шасz во їерусали1мъ t горы2 на­ри­цaе­мыz є3леHнъ, ћже є4сть бли1зъ їерусали1ма, суб­бHты и3мyщіz пyть.

Первую кни­гу, Фе­о­фил, со­ста­вил я о всем, что с са­мо­го на­ча­ла де­лал и че­му учил Иисус, до то­го дня, ко­гда Он был воз­не­сен, дав Ду­хом Свя­тым по­ве­ле­ния Апо­сто­лам, ко­то­рых Он из­брал, ко­то­рым Он и по­ка­зал Се­бя жи­вым, по стра­да­нии Сво­ём, со мно­ги­ми до­ка­за­тель­ства­ми, со­рок дней яв­ля­ясь им и го­во­ря о Цар­стве Бо­жи­ем. И за тра­пе­зою, Он по­ве­лел им не от­лу­чать­ся из Иеру­са­ли­ма, но ждать обе­щан­но­го От­цом, “о чем вы слы­ша­ли от Ме­ня. Ибо Иоанн кре­стил во­дою, вы же бу­де­те кре­ще­ны Ду­хом Свя­тым, по ис­те­че­нии немно­гих этих дней”. Итак, со­брав­шись вме­сте, они спра­ши­ва­ли Его: “Гос­по­ди, не в это ли вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ешь Ты Цар­ство Из­ра­и­лю?” И Он ска­зал им: “Не вам знать вре­ме­на и сро­ки, ко­то­рые Отец уста­но­вил Сво­ею вла­стью. Но вы при­ме­те си­лу, ко­гда най­дет Свя­той Дух на вас, и вы бу­де­те Мо­и­ми сви­де­те­ля­ми и в Иеру­са­ли­ме, и во всей Иудее и Са­ма­рии, и до пре­де­ла зем­ли”. И, ска­зав это, – по­ка они смот­ре­ли – Он был под­нят, и об­ла­ко скры­ло Его из глаз их. И как взо­ры их бы­ли устрем­ле­ны к небу, во вре­мя Его от­ше­ствия, вот два му­жа пред­ста­ли им в оде­я­ни­ях бе­лых, и ска­за­ли: “Му­жи Га­ли­лей­ские, что вы сто­и­те, гля­дя на небо? Этот Иисус, воз­не­сен­ный от вас на небо, при­дет та­ким же об­ра­зом, как вы ви­де­ли Его, от­хо­дя­щим на небо”. То­гда воз­вра­ти­лись они в Иеру­са­лим с го­ры, на­зы­ва­е­мой Еле­он, ко­то­рая на­хо­дит­ся близ Иеру­са­ли­ма в рас­сто­я­нии суб­бот­не­го пути.

Деян 1:1–12
Воз­не­се­ние Господне.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло в7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 2

Во дни2 џны, возврати1шасz ґпc­ли во їерусали1мъ t горы2 на­ри­цaе­мыz є3леHнъ, ћже є4сть бли1зъ їерусали1ма, суб­бHты и3мyщіz пyть. и3 є3гдA внид0ша, взыд0ша на г0рницу, и3дёже бs­ху пре­бы­вa­ю­ще, пeтръ же и3 їaкwвъ, и3 їwaннъ и3 ґн­дрeй, філjппъ и3 fw­мA, варfо­ло­мeй и3 матfeй, їaкwвъ ґл­фeовъ, и3 сj­мwнъ зи­лHтъ, и3 їy­да їaкwвль. сjи вси2 бs­ху тер­пs­ще є3динодyшнw въ моли1твэ и3 молeніи, съ женa­ми, и3 марjею м™рію ї}совою, и3 съ брaтіею є3гw2. и3 во дни2 тhz, во­стaвъ пeтръ по­сре­дЁ ўчени6къ, речE: бё же и3мeнъ нар0да вкy­пэ, ћкw сто2 и3 двa­десzть: мy­жіе брaтіе, по­добa­ше скон­чaтисz писaнію се­мY, є4же пред­речE д¦ъ с™hй ўсты2 дв7довыми њ їyдэ, бhв­шемъ вожди2 є4мшымъ ї}са: ћкw при­чтeнъ бЁ съ нa­ми, и3 пріsлъ бs­ше жрeбій слyж­бы сеS. по­добaетъ u5бо t сходи1вшихсz съ нa­ми му­жeй, во всsко лё­то, въ нe­же вни1де и3 и3зhде въ нaсъ гDь ї}съ: на­чeнъ t кре­щeніz їwaн­но­ва, дa­же до днE, в0ньже воз­несeсz на нб7о t нaсъ, сви­дё­те­лю вос­кrніz є3гw2 бhти съ нa­ми є3ди1ному t си1хъ. и3 по­стaви­ша двA, їH­си­фа, на­ри­цaе­ма­го вар­сaву, и4же на­речeнъ бhсть їyстъ, и3 матfjа. и3 помоли1вшесz, рё­ша: ты2 гDи серд­це­вёд­че всёхъ, покажи2 є3г0же и3збрaлъ є3си2 t сею2 двою2 є3ди1наго, пріsти жрeбій слу­жeніz сегw2 и3 ґп0стольства, и3з8 негH­же и3спадE їy­да, и3ти2 въ мё­сто своE. и3 дa­ша жрє1біz и4ма: и3 па­дE жрeбій на матfjа, и3 при­чтeнъ бhсть ко є3динонaдесzти ґпcтолwмъ.

В те дни воз­вра­ти­лись Апо­сто­лы в Иеру­са­лим с го­ры, на­зы­ва­е­мой Еле­он, ко­то­рая на­хо­дит­ся близ Иеру­са­ли­ма, в рас­сто­я­нии суб­бот­не­го пу­ти. И, при­дя, взо­шли в гор­ни­цу, где и пре­бы­ва­ли, Петр и Иа­ков, Иоанн и Ан­дрей, Фи­липп и Фо­ма, Вар­фо­ло­мей и Мат­фей, Иа­ков Ал­фе­ев и Си­мон Зи­лот, и Иуда, брат Иа­ко­ва. Все они еди­но­душ­но пре­бы­ва­ли в мо­лит­ве и мо­ле­нии, с неко­то­ры­ми же­на­ми и Ма­ри­ею, Ма­те­рию Иису­са, и с бра­тья­ми Его. И в те дни Петр, став по­сре­ди уче­ни­ков, ска­зал (бы­ло же со­бра­ние че­ло­век око­ло ста два­дца­ти): му­жи бра­тия! Над­ле­жа­ло ис­пол­нить­ся то­му, что в Пи­са­нии пред­рек Дух Свя­той уста­ми Да­ви­да об Иуде, быв­шем во­жде тех, ко­то­рые взя­ли Иису­са; он был со­при­чис­лен к нам и по­лу­чил жре­бий слу­же­ния се­го. Итак на­доб­но, что­бы один из тех, ко­то­рые на­хо­ди­лись с на­ми во всё вре­мя, ко­гда пре­бы­вал и об­ра­щал­ся с на­ми Гос­подь Иисус, на­чи­ная от кре­ще­ния Иоан­но­ва до то­го дня, в ко­то­рый Он воз­нес­ся от нас, был вме­сте с на­ми сви­де­те­лем вос­кре­се­ния Его. И по­ста­ви­ли дво­их: Иоси­фа, на­зы­ва­е­мо­го Вар­са­вою, ко­то­рый про­зван Иустом, и Мат­фия; и по­мо­ли­лись и ска­за­ли: Ты, Гос­по­ди, Серд­це­ве­дец всех, по­ка­жи из сих дво­их од­но­го, ко­то­ро­го Ты из­брал при­нять жре­бий се­го слу­же­ния и Апо­столь­ства, от ко­то­ро­го от­пал Иуда, что­бы ид­ти в свое ме­сто. И бро­си­ли о них жре­бий, и вы­пал жре­бий Мат­фию, и он со­при­чис­лен к один­на­дца­ти Апостолам.

Деян 1:12–17; 21–26
По­не­дель­ник Свет­лой седмицы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло G.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 3

Во дни2 џны, є3гдA скон­чавa­шасz днjе пzть­десsт­ни­цы, бё­ша вси2 ґпc­ли є3динодyшнw вкy­пэ. и3 бhсть внезa­пу съ нб7сE шyмъ, ћкw носи1му ды­хaнію бyр­ну, и3 и3сп0лни вeсь д0мъ, и3дёже бs­ху сэдs­ще. и3 kви1шасz и5мъ разд­элe­ни љзh­цы ћкw џг­нен­ни, сё­де же на є3ди1номъ к0емждо и4хъ. и3 и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 на­чa­ша глаг0лати и3нhми љзhки, ћко­же д¦ъ даs­ше и5мъ про­вэ­щавaти. бs­ху же во їерусали1мэ живy­щіи їудє1и, мy­жіе бла­го­го­вёй­ніи t всегw2 kзhка, и4же под8 нб7сeмъ. бhв­шу же глa­су се­мY, сни1десz нар0дъ и3 смzтeсz, ћкw слh­ша­ху є3ди1нъ к0йждо и4хъ свои1мъ љзhкомъ глаг0лющихъ и5хъ. див­лs­хусz же вси2 и3 чудs­хусz, глаг0люще дрyгъ ко дрy­гу: не сe ли вси2 сjи сyть глаг0лющіи галілeане; и3 кaкw мы2 слh­шимъ к0ждо св0й љзhкъ нaшъ, въ нeм­же роди1хомсz; пaрfzне, и3 ми1дzне, и3 є3ламjте, и3 живy­щіи въ ме­со­по­тa­міи, во їудeи же и3 кап­па­до­кjи, въ п0нтэ и3 во ґсjи, во фрm­гjи же и3 пам­фmлjи, во є3гЂптэ и3 странaхъ лівЂи, ћже при кmринjи, и3 при­ходs­щіи ри1млzне, їудє1и же и3 при­шeль­цы, кри1тzне и3 ґрaв­лzне, слh­шимъ глаг0лющихъ и5хъ нa­ши­ми љзhки вели1чіz б9іz.

В те дни, при на­ступ­ле­нии дня Пя­ти­де­сят­ни­цы все Апо­сто­лы бы­ли еди­но­душ­но вме­сте. И вне­зап­но сде­лал­ся шум с неба, как бы от несу­ще­го­ся силь­но­го вет­ра, и на­пол­нил весь дом, где они на­хо­ди­лись. И яви­лись им раз­де­ля­ю­щи­е­ся язы­ки, как бы ог­нен­ные, и по­чи­ли по од­но­му на каж­дом из них. И ис­пол­ни­лись все Ду­ха Свя­то­го, и на­ча­ли го­во­рить на иных язы­ках, как Дух да­вал им ве­щать. В Иеру­са­ли­ме же на­хо­ди­лись Иудеи, лю­ди на­бож­ные, из вся­ко­го на­ро­да под небом. Ко­гда сде­лал­ся этот шум, со­брал­ся на­род, и при­шел в смя­те­ние, ибо каж­дый слы­шал их го­во­ря­щих его на­ре­чи­ем. И все изум­ля­лись и ди­ви­лись, го­во­ря меж­ду со­бою: сии го­во­ря­щие не все ли Га­ли­ле­яне? Как же мы слы­шим каж­дый соб­ствен­ное на­ре­чие, в ко­то­ром ро­ди­лись. Пар­фяне, и Ми­дяне, и Ела­ми­ты, и жи­те­ли Ме­со­по­та­мии, Иудеи и Кап­па­до­кии, Пон­та и Асии, Фри­гии и Пам­фи­лии, Егип­та и ча­стей Ли­вии, при­ле­жа­щих к Ки­ри­нее, и при­шед­шие из Ри­ма, Иудеи и про­зе­ли­ты, кри­тяне и ара­ви­тяне, слы­шим их на­ши­ми язы­ка­ми го­во­ря­щих о ве­ли­ких де­лах Божиих?

Деян 2:1–11
Неде­ля Пятидесятницы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло д7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 4

Во дни2 џны, стaвъ пeтръ со є3динонaдесzтьми воздви1же глaсъ св0й, и3 речE и5мъ: мy­жіе їудeй­стіи, и3 живy­щіи во їерусали1мэ вси2, сіE вaмъ разyм­но да бy­детъ и3 внуши1те глаг0лы моS: не бо2, ћко­же вы2 непщyе­те, сjи піs­ни сyть: є4сть бо чaсъ трeтій днE. но сіE є4сть речeн­ное прор0комъ їHи­лемъ: и3 бy­детъ въ по­слёд­ніz дни2 глаг0летъ гDь, и3злію2 t д¦а моегw2 на всsку пл0ть, и3 про­рекyтъ сh­но­ве вa­ши, и3 дщє1ри вa­шz, и3 ю4ноши вa­ши видBніz ќзрzтъ, и3 стaр­цы вa­ши сHніz ви1дzтъ. и4бо на рабы2 моS, и3 на рабы6ни моS, во дни2 џны и3злію2 t д¦а моегw2, и3 про­рекyтъ. и3 дaмъ чу­десA на нб7си2 го­рЁ, и3 знa­мєніz на земли2 ни1зу, кр0вь, и3 џгнь, и3 курeніе дh­ма. с0лнце преложи1тсz во тмY, и3 лунA въ кр0вь, прeж­де дa­же не пріити2 дню2 гD­ню вели1кому и3 про­свэ­щeн­но­му. и3 бy­детъ, всsкъ, и4же ѓще при­зо­вeтъ и4мz гDне, спасeтсz.

В те дни Петр, став с один­на­дца­тью, воз­вы­сил го­лос свой и воз­гла­сил им: му­жи Иудей­ские, и все жи­ву­щие в Иеру­са­ли­ме! сие да бу­дет вам из­вест­но, и вни­май­те сло­вам мо­им: они не пья­ны, как вы ду­ма­е­те, ибо те­перь тре­тий час дня; но это есть пред­ре­чен­ное про­ро­ком Ио­и­лем: И бу­дет в по­след­ние дни, го­во­рит Бог, из­лию от Ду­ха Мо­е­го на вся­кую плоть, и бу­дут про­ро­че­ство­вать сы­ны ва­ши и до­че­ри ва­ши; и юно­ши ва­ши бу­дут ви­деть ви­де­ния, и стар­цы ва­ши сно­ви­де­ни­я­ми вра­зум­ля­е­мы бу­дут. И на ра­бов Мо­их и на ра­бынь Мо­их в те дни из­лию от Ду­ха Мо­е­го, и бу­дут про­ро­че­ство­вать. И по­ка­жу чу­де­са на небе ввер­ху и зна­ме­ния на зем­ле вни­зу, кровь и огонь и ку­ре­ние ды­ма. Солн­це пре­вра­тит­ся во тьму, и лу­на – в кровь, преж­де неже­ли на­сту­пит день Гос­по­день, ве­ли­кий и слав­ный. И бу­дет: вся­кий, кто при­зо­вет имя Гос­подне, спасется.

Деян 2:14–21
Втор­ник Свет­лой седмицы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло є7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 5

Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: мy­жіе ї}льстіи, по­слy­шай­те сло­вeсъ си1хъ: ї}са на­зwрeа, мy­жа t бGа и3звёствованна въ вaсъ си1лами, и3 чудесы2, и3 знa­меніи, ±же сотвори2 тёмъ бGъ по­сре­дЁ вaсъ, ћко­же и3 сa­ми вё­сте: сего2 на­ре­ко­вaн­нымъ со­вё­томъ и3 про­ра­зу­мёніемъ б9іимъ прe­да­на пріeм­ше, рукa­ми беззак0нныхъ пригв0ждьше, ўби1сте: є3г0же бGъ воскреси2, разрэши1въ болBз­ни смє1ртныz, ћко­же не бs­ше м0щно дер­жa­ну бhти є3мY t неS. давjдъ бо глаг0летъ њ нeмъ: пред­зрёхъ гDа пре­до мн0ю вh­ну, ћкw њдес­нyю менE є4сть, да не подви1жусz. сегw2 рa­ди возвесели1сz сeрд­це моE, и3 возрa­до­васz љзhкъ м0й: є3щe же и3 пл0ть моS всели1тсz на ўпо­вaніи. ћкw не њстaви­ши души2 мо­еS во ѓдэ, ни­жE дa­си препод0бному тво­е­мY ви1дэти и3стлёніz. сказaлъ ми2 є3си2 пути6 жи­во­тA, и3сп0лниши мS весeліz съ ли­цeмъ твои1мъ. мy­жіе брaтіе, дост0итъ рещи2 съ дерз­но­вeніемъ къ вaмъ њ патріaр­сэ давjдэ, ћкw и3 ќм­ре, и3 по­гребeнъ бhсть, и3 гр0бъ є3гw2 є4сть въ нaсъ дa­же до днE сегw2. прор0къ u5бо сhй, и3 вё­дый, ћкw клsт­вою клsт­сz є3мY бGъ, t плодA чрeслъ є3гw2, по пл0ти воздви1гнути хrтA, и3 посади1ти є3го2 на пrт0лэ є3гw2: предви1дэвъ глаг0ла њ вос­кrніи хrт0вэ, ћкw не њстaвисz ду­шA є3гw2 во ѓдэ, ни пл0ть є3гw2 ви1дэ и3стлёніz. сего2 ї}са воскреси2 бGъ, є3мyже вси2 мы2 є3смы2 сви­дё­те­ли. десни1цею u5бо б9іею воз­несeсz, и3 њб­это­вaніе с™aгw д¦а пріeмъ t nц7A, и3зліS сіE, є4же вы2 нhнэ ви1дите и3 слh­ши­те. не бо2 давjдъ взh­де на небесA, глаг0летъ бо сaмъ: речE гDь гDви мо­е­мY, сэди2 њдес­нyю менE, д0ндеже по­ло­жY враги2 твоS подн0жіе н0гъ твои1хъ. твeр­дw u5бо да ра­зу­мёетъ вeсь д0мъ ї}левъ, ћкw и3 гDа и3 хrтA є3го2 бGъ сотвори1лъ є4сть, сего2 ї}са, є3г0же вы2 распsсте.

В те дни ска­зал Петр на­ро­ду: му­жи Из­ра­иль­ские! вы­слу­шай­те сло­ва сии: Иису­са На­зо­рея, Му­жа, за­сви­де­тель­ство­ван­но­го вам от Бо­га си­ла­ми и чу­де­са­ми и зна­ме­ни­я­ми, ко­то­рые Бог со­тво­рил че­рез Него сре­ди вас, как и са­ми зна­е­те, Се­го, по опре­де­лен­но­му со­ве­ту и пред­ве­де­нию Бо­жию пре­дан­но­го, вы взя­ли и, при­гвоз­див ру­ка­ми без­за­кон­ных, уби­ли; но Бог вос­кре­сил Его, рас­торг­нув узы смер­ти, по­то­му что ей невоз­мож­но бы­ло удер­жать Его. Ибо Да­вид го­во­рит о Нем: ви­дел я пред со­бою Гос­по­да все­гда, ибо Он одес­ную ме­ня, дабы я не по­ко­ле­бал­ся. От­то­го воз­ра­до­ва­лось серд­це мое и воз­ве­се­лил­ся язык мой; да­же и плоть моя упо­ко­ит­ся в упо­ва­нии, ибо Ты не оста­вишь ду­ши мо­ей в аде и не дашь свя­то­му Тво­е­му уви­деть тле­ния. Ты дал мне по­знать путь жиз­ни, Ты ис­пол­нишь ме­ня ра­до­стью пред ли­цом Тво­им. Му­жи бра­тия! да бу­дет поз­во­ле­но с дерз­но­ве­ни­ем ска­зать вам о пра­от­це Да­ви­де, что он и умер и по­гре­бен, и гроб его у нас до се­го дня. Бу­дучи же про­ро­ком и зная, что Бог с клят­вою обе­щал ему от пло­да чресл его воз­двиг­нуть Хри­ста во пло­ти и по­са­дить на пре­сто­ле его, Он преж­де ска­зал о вос­кре­се­нии Хри­ста, что не остав­ле­на ду­ша Его в аде, и плоть Его не ви­де­ла тле­ния. Се­го Иису­са Бог вос­кре­сил, че­му все мы сви­де­те­ли. Итак Он, быв воз­не­сен дес­ни­цею Бо­жи­ею и при­няв от От­ца обе­то­ва­ние Свя­то­го Ду­ха, из­лил то, что вы ныне ви­ди­те и слы­ши­те. Ибо Да­вид не вос­шел на небе­са; но сам го­во­рит: ска­зал Гос­подь Гос­по­ду мо­е­му: се­ди одес­ную Ме­ня, до­ко­ле по­ло­жу вра­гов Тво­их в под­но­жие ног Тво­их. Итак твер­до знай, весь дом Из­ра­и­лев, что Бог со­де­лал Гос­по­дом и Хри­стом Се­го Иису­са, Ко­то­ро­го вы распяли.

Деян 2:22–36
Сре­да Cвет­лой седмицы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло ѕ7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 6

Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: по­кaй­тесz, и3 да крести1тсz кjйж­до вaсъ во и4мz ї}са хrтA, во њстав­лeніе гр­эхHвъ, и3 пріи1мете дaръ с™aгw д¦а. вaмъ бо є4сть њб­это­вaніе и3 чaдwмъ вa­шымъ, и3 всёмъ д†льнимъ, є3ли1ки ѓще при­зо­вeтъ гDь бGъ нaшъ. и3 и3нhми словесы2 мн0жайшими за­сви­дё­тель­ство­ва­ше, и3 молs­ше |, глаг0лz: спаси1тесz t р0да стропти1вагw сегw2. и4же u5бо лю­бeз­нw пріs­ша сл0во є3гw2, крести1шасz: и3 приложи1шасz въ дeнь т0й дyшъ ћкw три2 тhсz­щи. бs­ху же тер­пs­ще во ўчeніи ґпcлъ, и3 во њб­щeніи, и3 въ пре­лом­лeніи хлё­ба, и3 въ моли1твахъ. бhсть же на всsкой души2 стрaхъ: мн0га бо чу­десA и3 знa­мєніz ґпc­лы бh­ша во їерусали1мэ.

В те дни ска­зал Петр на­ро­ду: по­кай­тесь, и да кре­стит­ся каж­дый из вас во имя Иису­са Хри­ста для про­ще­ния гре­хов; и по­лу­чи­те дар Свя­то­го Ду­ха. Ибо вам при­над­ле­жит обе­то­ва­ние и де­тям ва­шим и всем даль­ним, ко­го ни при­зо­вет Гос­подь Бог наш. И дру­ги­ми мно­ги­ми сло­ва­ми он сви­де­тель­ство­вал и уве­ще­вал, го­во­ря: спа­сай­тесь от ро­да се­го раз­вра­щен­но­го. Итак охот­но при­няв­шие сло­во его кре­сти­лись, и при­со­еди­ни­лось в тот день душ око­ло трех ты­сяч. И они по­сто­ян­но пре­бы­ва­ли в уче­нии Апо­сто­лов, в об­ще­нии и пре­лом­ле­нии хле­ба и в мо­лит­вах. Был же страх на вся­кой ду­ше; и мно­го чу­дес и зна­ме­ний со­вер­ши­лось че­рез Апо­сто­лов в Иерусалиме.

Деян 2:38–43
Чет­верг Cвет­лой седмицы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло з7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 7

Во дни2 џны, вкy­пэ пeтръ и3 їwaннъ вос­хож­дa­ста во свzти1лище на моли1тву, въ чaсъ девsтый. и3 нёкій мyжъ хр0мъ t чрe­ва мa­те­ре сво­еS сhй, носи1мь бы­вa­ше, є3г0же по­ла­гa­ху по всS дни2 пред8 двeрь­ми церк0вными, рек0мыми крaс­ны­ми, проси1ти ми1лостыни t входs­щихъ въ цeр­ковь. и4же ви1дэвъ пет­рA и3 їwaн­на, хо­тs­щыz вни1ти въ цeр­ковь, про­шa­ше ми1лостыни. воз­зрёвъ же пeтръ нaнь со їwaн­номъ, речE: воззри2 на ны2. џнъ же при­л­э­жa­ше и4ма, мнS нёчто t нею2 пріsти. речe же пeтръ: среб­рA и3 злaта нёсть ў менE, но є4же и4мамъ, сіe ти даю2: во и4мz ї}са хrтA на­зwрeа, во­стa­ни и3 ходи2. и3 є4мъ є3го2 за дес­нyю рyку воздви1же: ѓбіе же ўтверди1стэсz є3гw2 плес­нЁ и3 глeз­нэ. и3 вскочи1въ стA и3 хож­дa­ше, и3 вни1де съ ни1ма въ цeр­ковь, ходS, и3 ска­чS, и3 хвалS бGа.

В то вре­мя Петр и Иоанн шли вме­сте в храм в час мо­лит­вы де­вя­тый. И был че­ло­век, хро­мой от чре­ва ма­те­ри его, ко­то­ро­го но­си­ли и са­жа­ли каж­дый день при две­рях хра­ма, на­зы­ва­е­мых Крас­ны­ми, про­сить ми­ло­сты­ни у вхо­дя­щих в храм. Он, уви­дев Пет­ра и Иоан­на пе­ред вхо­дом в храм, про­сил у них ми­ло­сты­ни. Петр с Иоан­ном, всмот­рев­шись в него, ска­за­ли: взгля­ни на нас. И он при­сталь­но смот­рел на них, на­де­ясь по­лу­чить от них что-ни­будь. Но Петр ска­зал: се­реб­ра и зо­ло­та нет у ме­ня; а что имею, то даю те­бе: во имя Иису­са Хри­ста На­зо­рея встань и хо­ди. И, взяв его за пра­вую ру­ку, под­нял; и вдруг укре­пи­лись его ступ­ни и ко­ле­ни, и вско­чив, стал, и на­чал хо­дить, и во­шел с ни­ми в храм, хо­дя и ска­ча, и хва­ля Бога.

Деян 3:1–8
Пят­ни­ца Cвет­лой седмицы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, зачaло }.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 8

Во дни2 џны, дер­жa­щусz и3сцэлёвшему хром0му пет­рA и3 їwaн­на, притек0ша къ ни1мъ вси2 лю1діе въ притв0ръ, на­ри­цaе­мый со­ло­мH­новъ, ўжaс­ни. ви1дэвъ же пeтръ tвэ­щавa­ше къ лю1демъ: мy­жіе ї}льтzне, что2 чу­ди­тeсz њ сeмъ; и3ли2 на ны2 что2 взи­рaе­те, ћкw своeю ли си1лою, и3ли2 бла­гочeстіемъ сотвори1хомъ є3го2 ходи1ти; бGъ ґвраa­мовъ, и3 їсаa­ковъ, и3 їaкwвль, бGъ nтє1цъ нa­шихъ про­слaви џтро­ка своего2 ї}са, є3г0же вы2 предa­сте, и3 tверг0стесz є3гw2 пред8 ли­цeмъ пілaто­вымъ, сyж­дь­шу џно­му пусти1ти. вh же с™aгw и3 првd­на­гw tверг0стесz, и3 и3спроси1сте мy­жа ўбjй­цу дaти вaмъ: на­чaль­ни­ка же жи1зни ўби1сте, є3г0же бGъ воскреси2 t мeрт­выхъ, є3мyже мы2 сви­дё­те­ли є3смы2. и3 њ вёрэ и4мене є3гw2, сего2, є3г0же ви1дите и3 знaе­те, ўтверди2 и4мz є3гw2: и3 вё­ра, ћже є3гw2 рa­ди, да­дE є3мY всю2 цё­лость сію2 пред8 всё­ми вaми.

В то вре­мя, как ис­це­лен­ный хро­мой не от­хо­дил от Пет­ра и Иоан­на, то весь на­род в изум­ле­нии сбе­жал­ся к ним в при­твор, на­зы­ва­е­мый Со­ло­мо­нов. Уви­дев это, Петр ска­зал на­ро­ду: му­жи Из­ра­иль­ские! что ди­ви­тесь се­му, или что смот­ри­те на нас, как буд­то бы мы сво­ею си­лою или бла­го­че­сти­ем сде­ла­ли то, что он хо­дит? Бог Ав­ра­ама и Иса­а­ка и Иа­ко­ва, Бог от­цов на­ших, про­сла­вил Сы­на Сво­е­го Иису­са, Ко­то­ро­го вы пре­да­ли и от Ко­то­ро­го от­рек­лись пе­ред ли­цом Пи­ла­та, ко­гда он по­ла­гал осво­бо­дить Его. Но вы от Свя­то­го и Пра­вед­но­го от­рек­лись, и про­си­ли да­ро­вать вам че­ло­ве­ка убий­цу, а На­чаль­ни­ка жиз­ни уби­ли. Се­го Бог вос­кре­сил из мерт­вых, че­му мы сви­де­те­ли. И ра­ди ве­ры во имя Его, имя Его укре­пи­ло се­го, ко­то­ро­го вы ви­ди­те и зна­е­те, и ве­ра, ко­то­рая от Него, да­ро­ва­ла ему ис­це­ле­ние сие пе­ред все­ми вами.

Деян 3:11–16
Суб­бо­та Свет­лой седмицы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло f7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 9

Во дни2 џны, речE пeтръ къ лю1демъ: по­кaй­тесz и3 њбрати1тесz, да њчи1ститесz t грBхъ вa­шихъ. ћкw да пріи1дутъ вре­менA про­хлaд­на t ли­цA гDнz, и3 п0слетъ про­на­речeн­на­го вaмъ хrтA ї}са: є3г0же по­добaетъ нб7си2 ќбw пріsти, дa­же до лётъ ўстроeніz всёхъ, ±же глаг0ла бGъ ўсты2 всёхъ с™hхъ свои1хъ прорHкъ t вё­ка. мwmсeй ќбw ко nц7є1мъ речE: ћкw прор0ка вaмъ воздви1гнетъ гDь бGъ вaшъ t брaтіи вa­шеz, ћкw менE: тогw2 по­слy­шай­те по все­мY, є3ли6ка ѓще речeтъ къ вaмъ. бy­детъ же, всsка ду­шA, ћже ѓще не по­слy­ша­етъ прbр0ка џна­гw, потреби1тсz t людeй. и3 вси1 же прор0цы t са­мyи­ла и3 и5же по си1хъ, є3ли1цы глаг0лаша, тaкож­де предвозвэсти1ша дни2 сіS. вы2 є3стE сh­но­ве прорHкъ, и3 за­вё­та, є3г0же за­вэ­щA бGъ ко nц7є1мъ вa­шымъ, глаг0лz ко ґвраa­му: и3 њ сё­ме­ни твоeмъ воз­бла­го­сло­вsт­сz всS nтeчєствіz земн†z. вaмъ пeр­вэе бGъ воздви1гій џтро­ка своего2 ї}са, по­слA є3го2 бl­го­сло­вs­ща вaсъ, во є4же tврати1тисz вaмъ ко­мyж­до t ѕлHбъ вaшихъ.

В то вре­мя ска­зал Петр на­ро­ду: по­кай­тесь и об­ра­ти­тесь, что­бы за­гла­ди­лись гре­хи ва­ши, да при­дут вре­ме­на от­ра­ды от ли­ца Гос­по­да, и да по­шлет Он пред­на­зна­чен­но­го вам Иису­са Хри­ста, Ко­то­ро­го небо долж­но бы­ло при­нять до вре­мен со­вер­ше­ния все­го, что го­во­рил Бог уста­ми всех свя­тых Сво­их про­ро­ков от ве­ка. Мо­и­сей ска­зал от­цам: Гос­подь Бог ваш воз­двиг­нет вам из бра­тьев ва­ших Про­ро­ка, как ме­ня, слу­шай­тесь Его во всем, что Он ни бу­дет го­во­рить вам; и бу­дет, что вся­кая ду­ша, ко­то­рая не по­слу­ша­ет Про­ро­ка то­го, ис­тре­бит­ся из на­ро­да. И все про­ро­ки, от Са­му­и­ла и по­сле него, сколь­ко их ни го­во­ри­ли, так­же пред­воз­ве­сти­ли дни сии. Вы сы­ны про­ро­ков и за­ве­та, ко­то­рый за­ве­щал Бог от­цам ва­шим, го­во­ря Ав­ра­аму: и в се­ме­ни тво­ем бла­го­сло­вят­ся все пле­ме­на зем­ные. Бог, вос­кре­сив Сы­на Сво­е­го Иису­са, к вам пер­вым по­слал Его бла­го­сло­вить вас, от­вра­щая каж­до­го от злых дел ваших.

Деян 3:19–26
По­не­дель­ник 2 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, зачaло ‹.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 10

Во дни2 џны, глаг0лющымъ ґпcлwмъ къ лю1демъ, наид0ша на ни1хъ свz­щeн­ни­цы и3 воев0да цRк0вный, и3 саддукє1и: жaлz­ще си2, за є4же ўчи1ти и5мъ лю1ди, и3 воз­вэ­щaти њ ї}сэ вос­кrніе мeрт­выхъ: и3 возложи1ша на ни1хъ рyки, и3 положи1ша и5хъ въ со­блюдeніе до ќтріz: бё бо вe­черъ ўжE. мн0зи же t слh­шав­шихъ сл0во, вё­ро­ва­ша: и3 бhсть число2 му­жeй ћкw тhсzщъ пsть. бhсть же наyтріе со­брaтисz кнzзє1мъ и4хъ, и3 стaр­цємъ, и3 кни1жникwмъ во їерусали1мъ: и3 ѓн­нэ ґрхіерeю, и3 каіa­фэ, и3 їwaн­ну, и3 ґлеxaн­д­ру, и3 є3ли1цы бё­ша t р0да ґрхіерeй­ска. и3 по­стaв­ль­ше и5хъ по­сре­дЁ, во­про­шa­ху: к0ею си1лою, и3ли2 к0имъ и4менемъ сотвори1сте сіE вы2; то­гдA пeтръ и3сп0лнивсz д¦а с™а, речE къ ни1мъ: кнs­зи лю1дстіи и3 стaр­цы ї}левы, ѓще мы2 днeсь и3стzзyеми є3смы2 њ бла­год­эsніи че­ло­вё­ка нe­мощ­на, њ чес0мъ сeй спасeсz: разyм­но бy­ди всёмъ вaмъ, и3 всёмъ лю1демъ ї}лєвымъ, ћкw во и4мz ї}са хrтA на­зwрeа, є3г0же вы2 рас­пs­сте, є3г0же бGъ воскреси2 t мeрт­выхъ, њ сeмъ сeй стои1тъ пред8 вa­ми здрaвъ.

В то вре­мя, ко­гда Апо­сто­лы го­во­ри­ли к на­ро­ду, к ним при­сту­пи­ли свя­щен­ни­ки и на­чаль­ни­ки стра­жи при хра­ме и сад­ду­кеи, до­са­дуя на то, что они учат на­род и про­по­ве­ду­ют в Иису­се вос­кре­се­ние из мерт­вых; и на­ло­жи­ли на них ру­ки и от­да­ли их под стра­жу до утра; ибо уже был ве­чер. Мно­гие же из слу­шав­ших сло­во уве­ро­ва­ли; и бы­ло чис­ло та­ко­вых лю­дей око­ло пя­ти ты­сяч. На дру­гой день со­бра­лись в Иеру­са­лим на­чаль­ни­ки их и ста­рей­ши­ны, и книж­ни­ки, и Ан­на пер­во­свя­щен­ник, и Ка­иа­фа, и Иоанн, и Алек­сандр, и про­чие из ро­да пер­во­свя­щен­ни­че­ско­го; и, по­ста­вив их по­сре­ди, спра­ши­ва­ли: ка­кою си­лою или ка­ким име­нем вы сде­ла­ли это? То­гда Петр, ис­пол­нив­шись Ду­ха Свя­то­го, ска­зал им: на­чаль­ни­ки на­ро­да и ста­рей­ши­ны Из­ра­иль­ские! Ес­ли от нас се­го­дня тре­бу­ют от­ве­та в бла­го­де­я­нии че­ло­ве­ку немощ­но­му, как он ис­це­лен, то да бу­дет из­вест­но всем вам и все­му на­ро­ду Из­ра­иль­ско­му, что име­нем Иису­са Хри­ста На­зо­рея, Ко­то­ро­го вы рас­пя­ли, Ко­то­ро­го Бог вос­кре­сил из мерт­вых, Им по­став­лен Он пе­ред ва­ми здрав.

Деян 4:1–10
Втор­ник 2 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло №i.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 11

Во дни2 џны, ви1дzще їудє1и петр0во дерз­но­вeніе и3 їwaн­но­во, и3 ра­зу­мёв­ше, ћкw че­ло­вё­ка некни6жна є3стA и3 прH­ста, див­лs­хусz: знa­ху же и5хъ, ћкw со ї}сомъ бё­ста. ви1дzще же и3сцэлёвшаго че­ло­вё­ка съ ни1ма стоs­ща, ничт0же и3мsху проти1ву рещи2. по­ве­лёв­ше же и4ма в0нъ и3з8 с0нмища и3зhти, стzзa­хусz ко дру­гъ­дрy­гу, глаг0люще: что2 сотвори1мъ че­ло­вё­ко­ма си1ма; ћкw ќбw нар0читое знa­меніе бhсть и4ма, всёмъ живy­щымъ во їерусали1мэ ћвэ, и3 не м0жемъ tврещи1сz. но да не б0лэе про­стрeт­сz въ лю1дехъ, пре­щeніемъ да запрети1мъ и4ма, кто­мY не глаг0лати њ и4мени сeмъ ни є3ди1ному t че­ло­вBкъ. и3 при­звaв­ше и5хъ, за­по­вё­да­ша и4ма tню1дъ не про­вэ­щавaти, ни­жE ўчи1ти њ и4мени ї}совэ. пeтръ же и3 їwaннъ tвэ­щaв­ше къ ни1мъ, рё­ста: ѓще прaвед­но є4сть пред8 бGомъ, вaсъ по­слy­ша­ти пa­че, нe­же­ли бGа, суди1те; не м0жемъ бо мы2, ±же ви1дэхомъ и3 слh­ша­хомъ, не глаг0лати. nни1 же при­за­прe­щ­ше и4ма, пусти1ша |, ничт0же њбрёт­ше, кaкw мy­чи­ти и5хъ, людeй рa­ди, ћкw вси2 про­слав­лs­ху бGа њ бhв­шемъ. лётъ бо бs­ше мн0жае четhре­десzти че­ло­вёкъ т0й, на нeм­же бhсть чy­до сіE и3сцэлeніz.

В то вре­мя Иудеи, ви­дя сме­лость Пет­ра и Иоан­на и при­ме­тив, что они лю­ди некниж­ные и про­стые, удив­ля­лись, меж­ду тем узна­ва­ли их, что они бы­ли с Иису­сом; ви­дя же ис­це­лен­но­го че­ло­ве­ка, сто­я­ще­го с ни­ми, ни­че­го не мог­ли ска­зать во­пре­ки. И, при­ка­зав им вый­ти вон из си­нед­ри­о­на, рас­суж­да­ли меж­ду со­бою, го­во­ря: что нам де­лать с эти­ми людь­ми? Ибо всем, жи­ву­щим в Иеру­са­ли­ме, из­вест­но, что ими сде­ла­но яв­ное чу­до, и мы не мо­жем от­верг­нуть се­го; но, что­бы бо­лее не раз­гла­си­лось это в на­ро­де, с угро­зою за­пре­тим им, что­бы не го­во­ри­ли об име­ни сем ни­ко­му из лю­дей. И, при­звав их, при­ка­за­ли им от­нюдь не го­во­рить и не учить о име­ни Иису­са. Но Петр и Иоанн ска­за­ли им в от­вет: су­ди­те, спра­вед­ли­во ли пред Бо­гом слу­шать вас бо­лее, неже­ли Бо­га? Мы не мо­жем не го­во­рить то­го, что ви­де­ли и слы­ша­ли. Они же, при­гро­зив, от­пу­сти­ли их, не на­хо­дя воз­мож­но­сти на­ка­зать их, по при­чине на­ро­да; по­то­му что все про­слав­ля­ли Бо­га за про­ис­шед­шее. Ибо лет бо­лее со­ро­ка бы­ло то­му че­ло­ве­ку, над ко­то­рым сде­ла­лось сие чу­до исцеления.

Деян 4:13–22
Сре­да 2 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло в7i.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 12

Во дни2 џны, tпущє1на бhв­ша ґпc­ла пріид0ста къ свои1мъ, и3 возвэсти1ста є3ли6ка къ ни1ма ґрхіерeи и3 стaр­цы рё­ша. nни1 же слh­шав­ше є3динодyшнw воздвиг0ша глaсъ къ бGу, и3 рек0ша: вLко, ты2 б9е сотвори1вый нб7о и3 зeм­лю и3 м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ: и4же ўсты2 дв7да џтро­ка твоегw2 речE: вскyю шатa­шасz kзh­цы, и3 лю1діе поучи1шасz тщє1тнымъ; пред­стa­ша цaріе зeм­стіи, и3 кнs­зи со­брa­шасz вкy­пэ, на гDа и3 на хrтA є3гw2. со­брa­шасz бо вои1стинну во грaдэ сeмъ на с™aго џтро­ка твоего2 ї}са, є3г0же по­мa­залъ є3си2, и4родъ же и3 пон­тjй­скій пілaтъ, съ kзhки и3 людьми2 ї}левыми, сотвори1ти, є3ли6ка рукA твоS и3 со­вётъ тв0й пред­на­речE бhти. и3 нhнэ, гDи, при1зри на прещє1ніz и4хъ, и3 дaждь ра­бHмъ твои1мъ со всsкимъ дерз­но­вeніемъ глаг0лати сл0во твоE: вне­гдA рyку твою2 про­стрeти ти2 во и3сцэлє1ніz, и3 знa­меніємъ и3 чудесє1мъ бы­вaти, и4менемъ с™hмъ џтро­ка твоегw2 ї}са. и3 помоли1вшымсz и5мъ, подви1жесz мё­сто, и3дёже бs­ху с0брани, и3 и3сп0лнишасz вси2 д¦а с™а, и3 глаг0лаху сл0во б9іе со дерзновeніемъ.

В то вре­мя Апо­сто­лы, быв от­пу­ще­ны, они при­шли к сво­им и пе­ре­ска­за­ли, что го­во­ри­ли им пер­во­свя­щен­ни­ки и ста­рей­ши­ны. Они же, вы­слу­шав, еди­но­душ­но воз­вы­си­ли го­лос к Бо­гу и ска­за­ли: Вла­ды­ко Бо­же, со­тво­рив­ший небо и зем­лю и мо­ре и всё, что в них! Ты уста­ми от­ца на­ше­го Да­ви­да, ра­ба Тво­е­го, ска­зал Ду­хом Свя­тым: что мя­тут­ся языч­ни­ки, и на­ро­ды за­мыш­ля­ют тщет­ное? Вос­ста­ли ца­ри зем­ные, и кня­зи со­бра­лись вме­сте на Гос­по­да и на Хри­ста Его. Ибо по­ис­ти­не со­бра­лись в го­ро­де сем на Свя­то­го Сы­на Тво­е­го Иису­са, по­ма­зан­но­го То­бою, Ирод и Пон­тий Пи­лат с языч­ни­ка­ми и на­ро­дом Из­ра­иль­ским, что­бы сде­лать то, че­му быть пред­опре­де­ли­ла ру­ка Твоя и со­вет Твой. И ныне, Гос­по­ди, воз­зри на угро­зы их, и дай ра­бам Тво­им со всею сме­ло­стью го­во­рить сло­во Твое, то­гда как Ты про­сти­ра­ешь ру­ку Твою на ис­це­ле­ния и на со­де­ла­ние зна­ме­ний и чу­дес име­нем Свя­то­го Сы­на Тво­е­го Иису­са. И, по мо­лит­ве их, по­ко­ле­ба­лось ме­сто, где они бы­ли со­бра­ны, и ис­пол­ни­лись все Ду­ха Свя­то­го, и го­во­ри­ли сло­во Бо­жие с дерзновением.

Деян 4:23–31
Чет­верг 2 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло Gi.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 13

Во дни2 џны, мyжъ нёкій ґнaніа и4менемъ, съ сап­фjрою жен0ю своeю, продa­ста село2: и3 ўтаи2 t цэны2, свё­ду­щей и3 же­нЁ є3гw2, и3 при­нeсъ чaсть нё­кую, пред8 но­гa­ми ґпcлъ положи2. речe же пeтръ: ґнaніе, почто2 и3сп0лни са­танA сeрд­це твоE, со­лгaти д¦у с™0му, и3 ўтаи1ти t цэны2 селA; сy­щее те­бЁ, не твоe ли бЁ; и3 продa­ное, не въ твоeй ли влa­сти бs­ше; что2 ћкw положи1лъ є3си2 въ сeрд­цэ твоeмъ вeщь сію2; не че­ло­вёкwмъ со­лгaлъ є3си2, но бGу. слh­шавъ же ґнaніа сло­весA сі‰, пaдъ и4здше. и3 бhсть стрaхъ вели1къ на всёхъ слh­ша­щихъ сі‰. встaв­ше же ю4ноши, взs­ша є3го2, и3 и3знeсше погреб0ша. бhсть же ћкw трeмъ часHмъ минyв­шымъ и3 женA є3гw2 не вё­ду­щи бhв­ша­гw, вни1де. tвэ­щaвъ же є4й пeтръ: рцh ми, ѓще на толи1цэ село2 tдa­ста; nнa же речE: є4й, на толи1цэ. пeтръ же речE къ нeй: что2 ћкw согласи1стасz и3скуси1ти д¦а гDнz; сE н0ги по­грeб­шихъ мy­жа твоего2 при двeрехъ, и3 и3знесyтъ тS. па­дe же ѓбіе пред8 но­гa­ма є3гw2, и3 и4здше. вшeд­ше же ю4ноши њбрэт0ша ю5 мeрт­ву, и3 и3знeсше погреб0ша бли1зъ мy­жа є3S. и3 бhсть стрaхъ вели1къ на всeй цeрк­ви, и3 на всёхъ слh­ша­щихъ сі‰.

В те дни неко­то­рый муж, име­нем Ана­ния, с же­ною сво­ею Сап­фи­рою, про­дав име­ние, ута­ил из це­ны, с ве­до­ма и же­ны сво­ей, а неко­то­рую часть при­нес и по­ло­жил к но­гам Апо­сто­лов. Но Петр ска­зал: Ана­ния! Для че­го ты до­пу­стил са­тане вло­жить в серд­це твое мысль со­лгать Ду­ху Свя­то­му и ута­ить из це­ны зем­ли? Чем ты вла­дел, не твое ли бы­ло, и при­об­ре­тен­ное про­да­жею не в тво­ей ли вла­сти на­хо­ди­лось? Для че­го ты по­ло­жил это в серд­це тво­ем? Ты со­лгал не че­ло­ве­кам, а Бо­гу. Услы­шав сии сло­ва, Ана­ния пал без­ды­ха­нен; и ве­ли­кий страх объ­ял всех, слы­шав­ших это. И встав, юно­ши при­го­то­ви­ли его к по­гре­бе­нию и, вы­не­ся, по­хо­ро­ни­ли. Ча­са че­рез три по­сле се­го при­шла и же­на его, не зная о слу­чив­шем­ся. Петр же спро­сил ее: ска­жи мне, за столь­ко ли про­да­ли вы зем­лю? Она ска­за­ла: да, за столь­ко. Но Петр ска­зал ей: что это со­гла­си­лись вы ис­ку­сить Ду­ха Гос­под­ня? вот, вхо­дят в две­ри по­гре­бав­шие му­жа тво­е­го; и те­бя вы­не­сут. Вдруг она упа­ла у ног его и ис­пу­сти­ла дух. И юно­ши, вой­дя, на­шли ее мерт­вою и, вы­не­ся, по­хо­ро­ни­ли под­ле му­жа ее. И ве­ли­кий страх объ­ял всю цер­ковь и всех слы­шав­ших это.

Деян 5:1–11
Пят­ни­ца 2 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло д7i.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 14

Во дни2 џны, рукa­ми ґпcль­ски­ми бh­ша знa­мєніz и3 чу­десA въ лю1дехъ мнH­га: и3 бs­ху є3динодyшнw вси2 въ притв0рэ со­ло­мH­ни. t пр0чихъ же никт0же смёz­ше при­л­эплsтисz и5мъ, но ве­ли­чa­ху и5хъ лю1діе. пa­че же при­ла­гa­хусz вё­ру­ю­щіи гDви, мн0жество му­жeй и3 жeнъ. ћкw и3 на ст0гны и3зноси1ти нед{жныz, и3 по­ла­гaти на по­стeлzхъ и3 на nд­рёхъ: да грzдy­щу пет­рY, понE сёнь є3гw2 њсэни1тъ нё­ко­е­го t ни1хъ. схож­дa­ше же сz и3 мн0жество t nкрeст­ныхъ гра­дHвъ во їеrли1мъ, при­но­сs­ще нед{жныz и3 стрaж­ду­щыz t д{хъ нечи1стыхъ, и5же и3сцэлэвaхусz вси2. во­стaвъ же ґрхіерeй, и3 вси2 и5же съ ни1мъ, сy­щаz є4ресь сад­дукeй­скаz, и3сп0лнишасz зaви­сти. и3 возложи1ша рyки своS на ґпc­лы, и3 по­слa­ша и5хъ въ со­блюдeніе џб­щее. ѓгGлъ же гDнь н0щію tвeр­зе двє1ри темни1цы, и3звeдъ же и5хъ, речE: и3ди1те, и3 стaв­ше глаг0лите въ цeрк­ви лю1демъ всS глаг0лы жи1зни сеS.

В те дни ру­ка­ми Апо­сто­лов со­вер­ша­лись в на­ро­де мно­гие зна­ме­ния и чу­де­са; и все еди­но­душ­но пре­бы­ва­ли в при­тво­ре Со­ло­мо­но­вом. Из по­сто­рон­них же ни­кто не смел при­стать к ним, а на­род про­слав­лял их. Ве­ру­ю­щих же бо­лее и бо­лее при­со­еди­ня­лось к Гос­по­ду, мно­же­ство муж­чин и жен­щин, так что вы­но­си­ли боль­ных на ули­цы и по­ла­га­ли на по­сте­лях и кро­ва­тях, дабы хо­тя тень про­хо­дя­ще­го Пет­ра осе­ни­ла ко­го из них. Схо­ди­лись так­же в Иеру­са­лим мно­гие из окрест­ных го­ро­дов, неся боль­ных и нечи­сты­ми ду­ха­ми одер­жи­мых, ко­то­рые и ис­це­ля­лись все. Пер­во­свя­щен­ник же и с ним все, при­над­ле­жав­шие к ере­си сад­ду­кей­ской, ис­пол­ни­лись за­ви­сти, и на­ло­жи­ли ру­ки свои на Апо­сто­лов, и за­клю­чи­ли их в на­род­ную тем­ни­цу. Но Ан­гел Гос­по­день но­чью от­во­рил две­ри тем­ни­цы и, вы­ве­дя их, ска­зал: иди­те и, став в хра­ме, го­во­ри­те на­ро­ду все сии сло­ва жизни.

Деян 5:12–20
Неде­ля 2 по­сле Пас­хи, св. Апо­сто­ла Фомы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло є7i.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 15

Во дни2 џны, слh­шав­ше ґпc­ли внид0ша по ќтре­ни­цэ въ цeр­ковь, и3 ўчa­ху. при­шeдъ же ґрхіерeй, и3 и5же съ ни1мъ, со­звa­ша соб0ръ, и3 всS стaр­цы t сы­нHвъ ї}левыхъ, и3 по­слa­ша во ўзи1лище привести2 и5хъ. слуги1 же шeд­ше, не њбрэт0ша и5хъ въ темни1цэ, воз­врa­щ­ше же сz возвэсти1ша, глаг0люще: ћкw темни1цу ќбw њбрэт0хомъ за­клю­чe­ну, со всsкимъ ўтвер­ждeніемъ, и3 блюсти1тели стоs­щыz пред8 двeрь­ми: tвeрз­ше же, внyтрь ни є3ди1нагw њбрэт0хомъ. ћко­же слh­ша­ша сло­весA сіS, ґрхіерeй же, и3 воев0да церк0вный, и3 первосщ7eнницы, недо­ум­э­вa­хусz њ ни1хъ, что2 ќбw бy­детъ сіE. при­шeдъ же нё­кто возвэсти2 и5мъ, глаг0лz: ћкw сE мy­жіе, и5хже всади1сте въ темни1цу, сyть въ цRк­ви стоs­ще и3 ўчa­ще лю1ди. то­гдA шeдъ воев0да со слу­гa­ми, при­ведE и5хъ, не съ нyж­дею: боs­хусz бо людeй, да не кa­меніемъ побію1тъ и5хъ. при­вeд­ше же и5хъ по­стaви­ша на с0нмищи: и3 вопроси2 и5хъ ґрхіерeй, глаг0лz: не за­пре­щeніемъ ли запрети1хомъ вaмъ, не ўчи1ти њ и4мени сeмъ; и3 сE и3сп0лнисте їеrли1мъ ўчeніемъ вa­шимъ, и3 х0щете навести2 на ны2 кр0вь чlвё­ка сегw2. tвэ­щaвъ же пeтръ, и3 ґпc­ли рё­ша: по­ви­но­вaтисz по­добaетъ бGо­ви пa­че, нe­же­ли че­ло­вёкwмъ. бGъ nтє1цъ нa­шихъ воздви1же ї}са, є3г0же вы2 ўби1сте по­вё­сив­ше на дрe­вэ. сего2 бGъ на­чaль­ни­ка и3 сп7са возвh­си десни1цею своeю, дaти по­каsніе ї}леви, и3 њстав­лeніе гр­эхHвъ. и3 мы2 є3смы2 тогw2 сви­дё­те­ли гла­гHлъ си1хъ, и3 д¦ъ же с™hй, є3г0же да­дE бGъ по­винy­ю­щым­сz є3мY. nни1 же слh­шав­ше, рас­пы­хa­хусz, и3 со­вэ­щa­ша ўби1ти и5хъ.

В то вре­мя, Апо­сто­лы во­шли утром в храм и учи­ли. Меж­ду тем пер­во­свя­щен­ник и ко­то­рые с ним, при­дя, со­зва­ли си­нед­ри­он и всех ста­рей­шин из сы­нов Из­ра­и­ле­вых и по­сла­ли в тем­ни­цу при­ве­сти Апо­сто­лов. Но слу­жи­те­ли, при­дя, не на­шли их в тем­ни­це и, воз­вра­тив­шись, до­нес­ли, го­во­ря: тем­ни­цу мы на­шли за­пер­тою со всею предо­сто­рож­но­стью и стра­жей сто­я­щи­ми пе­ред две­ря­ми; но, от­во­рив, не на­шли в ней ни­ко­го. Ко­гда услы­ша­ли эти сло­ва пер­во­свя­щен­ник, на­чаль­ник стра­жи и про­чие пер­во­свя­щен­ни­ки, недо­уме­ва­ли, что бы это зна­чи­ло. При­шел же некто и до­нес им, го­во­ря: вот, му­жи, ко­то­рых вы за­клю­чи­ли в тем­ни­цу, сто­ят в хра­ме и учат на­род. То­гда на­чаль­ник стра­жи по­шел со слу­жи­те­ля­ми и при­вел их без при­нуж­де­ния, по­то­му что бо­я­лись на­ро­да, что­бы не по­би­ли их кам­ня­ми. При­ве­дя же их, по­ста­ви­ли в си­нед­ри­оне; и спро­сил их пер­во­свя­щен­ник, го­во­ря: не за­пре­ти­ли ли мы вам на­креп­ко учить о име­ни сем? и вот, вы на­пол­ни­ли Иеру­са­лим уче­ни­ем ва­шим и хо­ти­те на­ве­сти на нас кровь То­го Че­ло­ве­ка. Петр же и Апо­сто­лы в от­вет ска­за­ли: долж­но по­ви­но­вать­ся боль­ше Бо­гу, неже­ли че­ло­ве­кам. Бог от­цов на­ших вос­кре­сил Иису­са, Ко­то­ро­го вы умерт­ви­ли, по­ве­сив на дре­ве. Его воз­вы­сил Бог дес­ни­цею Сво­ею в На­чаль­ни­ка и Спа­си­те­ля, дабы дать Из­ра­и­лю по­ка­я­ние и про­ще­ние гре­хов. Сви­де­те­ли Ему в сем мы и Дух Свя­той, Ко­то­ро­го Бог дал по­ви­ну­ю­щим­ся Ему. Слы­шав это, они раз­ры­ва­лись от гне­ва и умыш­ля­ли умерт­вить их.

Деян 5:21–33
Суб­бо­та 2 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло ѕ7i.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 16

Во дни2 џны, ўмн0жившымсz ўче­ни­кHмъ, бhсть роп­тaніе є4ллинwмъ ко є3врeємъ, ћкw пре­зи­рaе­ми бы­вa­ху во все­д­нeв­нэмъ слу­жeніи вдови6цы и4хъ. при­звaв­ше же дванa­десzть мн0жество ўчени6къ, рё­ша: не ўг0дно є4сть нaмъ, њстaв­ль­шымъ сл0во б9іе, служи1ти тра­пe­замъ. ўсмотри1те u5бо брaтіе, мy­жы t вaсъ сви­дё­тель­ство­ва­ны сeд­мь, и3сп0лнены д¦а с™а и3 пре­мyд­ро­сти, и5хже по­стaвимъ над8 слyж­бою сeю: мh же въ моли1твэ и3 слу­жeніи сл0ва пребy­демъ. и3 ўг0дно бhсть сл0во сіE пред8 всёмъ нар0домъ. и3 и3збрaша сте­фa­на, мy­жа и3сп0лнена вё­ры, и3 д¦а с™а, и3 філjп­па, и3 пр0хwра, и3 нікан0ра, и3 тj­мw­на, и3 пар­мe­на, и3 ніколaа, при­шeль­ца ґн­тіохjй­ска­го: я5же по­стaви­ша пред8 ґпc­лы, и3 помоли1вшесz положи1ша на нS рyки. и3 сл0во б9іе рас­тs­ше, и3 мн0жашесz число2 ўчени6къ во їерусали1мэ ѕэлw2: мн0гъ же нар0дъ свz­щeн­ни­кwвъ по­слy­ша­ху вёры.

В дни, ко­гда умно­жи­лись уче­ни­ки, про­изо­шел у Ел­ли­ни­стов ро­пот на Ев­ре­ев за то, что вдо­ви­цы их пре­не­бре­га­е­мы бы­ли в еже­днев­ном раз­да­я­нии по­треб­но­стей. То­гда две­на­дцать Апо­сто­лов, со­звав мно­же­ство уче­ни­ков, ска­за­ли: нехо­ро­шо нам, оста­вив сло­во Бо­жие, об­слу­жи­вать сто­лы. Итак, бра­тия, вы­бе­ри­те из сре­ды се­бя семь че­ло­век из­ве­дан­ных, ис­пол­нен­ных Свя­то­го Ду­ха и муд­ро­сти; их по­ста­вим на эту служ­бу, а мы по­сто­ян­но пре­бу­дем в мо­лит­ве и слу­же­нии сло­ва. И угод­но бы­ло это пред­ло­же­ние все­му со­бра­нию; и из­бра­ли Сте­фа­на, му­жа, ис­пол­нен­но­го ве­ры и Ду­ха Свя­то­го, и Фи­лип­па, и Про­хо­ра, и Ни­ка­но­ра, и Ти­мо­на, и Пар­ме­на, и Ни­ко­лая Ан­тио­хий­ца, об­ра­щен­но­го из языч­ни­ков; их по­ста­ви­ли пе­ред Апо­сто­ла­ми, и сии, по­мо­лив­шись, воз­ло­жи­ли на них ру­ки. И сло­во Бо­жие рос­ло, и чис­ло уче­ни­ков весь­ма умно­жа­лось в Иеру­са­ли­ме; и из свя­щен­ни­ков очень мно­гие по­ко­ри­лись вере.

Деян 6:1–7
Неде­ля 3 по­сле Пас­хи, св. Жен Мироносиц.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло з7i.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 17

Во дни2 џны, сте­фaнъ и3сп0лнь вё­ры и3 си1лы, творs­ше знa­мєніz и3 чу­десA вє1ліz въ лю1дехъ. во­стa­ша же нё­цыи t с0нма глаг0лемагw лівер­тjн­ска, и3 кmринeй­ска, и3 ґлеxaн­др­ска, и3 и5же t кілікjи и3 ґсjи, стzзa­ю­ще­сz со сте­фa­номъ: и3 не мо­жa­ху проти1ву стaти пре­мyд­ро­сти и3 д¦у, и4мже глаг0лаше. то­гдA под8усти1ша мy­жы, глаг0лющыz: ћкw слh­ша­хомъ є3го2 глаг0люща глаг0лы хyль­ныz на мwmсeа и3 на бGа. сподвиг0ша же лю1ди и3 стaр­цы и3 кни1жники, и3 на­пaд­ше восхи1тиша є3го2, и3 привед0ша на с0нмище. по­стaви­ша же сви­дё­те­ли л0жны, глаг0лющыz: ћкw че­ло­вёкъ сeй не пре­стаeтъ глаг0лы хyль­ныz глаг0лz на мё­сто с™0е сіE и3 зак0нъ. слh­ша­хомъ бо є3го2 глаг0люща, ћкw ї}съ на­зwрeй сeй разори1тъ мё­сто сіE, и3 и3змэни1тъ nбh­чаи, ±же пре­да­дE нaмъ мwmсeй. и3 воз­зрёв­ше нaнь вси2 сэдs­щіи въ с0нмищи, ви1дэша ли­цE є3гw2, ћкw ли­цE ѓгG­ла. речe же ґрхіерeй: ѓще ќбw сі‰ тaкw сyть; џнъ же речE: мy­жіе брaтіе и3 nц7ы2, по­слy­шай­те: бGъ слa­вы kви1сz nц7Y нa­ше­му ґвраa­му, сy­щу въ ме­со­по­тa­міи, прeж­де дa­же не всели1тисz є3мY въ хар­рaнь. и3 речE къ немY: и3зhди t земли2 тво­еS, и3 t р0да твоегw2, и3 t д0му nц7A твоегw2, и3 пріиди2 въ зeм­лю, ю4же ѓще ти2 по­ка­жY. то­гдA и3зшeдъ t земли2 хал­дeй­скіz, всели1сz въ хар­рaнь: и3 tтy­ду, по ўмeрт­віи nц7A є3гw2, пресели2 є3го2 въ зeм­лю сію2, на нeй­же вы2 нhнэ жи­ветE. и3 не да­дE є3мY на­слёдіz въ нeй, ни­жE стопы2 нH­гу: со­ло­мHнъ же со­здA є3мY хрaмъ. но вhш­ній не въ ру­ко­творeн­ныхъ цRк­вахъ живeтъ, ћко­же прор0къ глаг0летъ: нб7о мнЁ прест0лъ є4сть, зем­лs же подн0жіе но­гa­ма мои1ма. кjй хрaмъ сози1ждете ми2, глаг0летъ гDь, и3ли2 к0е мё­сто пок0ищу мо­е­мY; не рукa ли моS сотвори2 сі‰ вс‰; же­сто­ко­вhй­ніи и3 неwбрё­зан­ніи сердцы2 и3 ўшесы2, вы2 при1снw д¦у с™0му проти1витесz, ћко­же nц7ы2 вa­ши, тaкw и3 вы2. кого2 t прорHкъ не и3згнaша nц7ы2 вa­ши; и3 ўби1ша предвозвэсти1вшыz њ при­шeствіи прaвед­на­гw, є3гHже вы2 нhнэ предa­телє и3 ўбjй­цы бh­сте: и4же пріs­сте зак0нъ ўстроeніемъ ѓгGль­скимъ, и3 не сохрани1сте. слh­ша­ще же сі‰, рас­пы­хa­хусz сердцы2 свои1ми, и3 скре­жетa­ху зубы2 нaнь. сте­фaнъ же сhй и3сп0лнь д¦а с™а, воз­зрёвъ на нe­бо, ви1дэ слaву б9ію, и3 ї}са стоs­ща њдес­нyю бGа, и3 речE: сE ви1жу нб7сA tвeр­ста, и3 сн7а че­ло­вё­ча њдес­нyю стоs­ща бGа. возопи1вше же глa­сомъ вeліимъ, за­ты­кa­ху ќши свои2, и3 ўстреми1шасz є3динодyшнw нaнь. и3 и3звeдше внЁ грa­да, кa­меніемъ по­бивa­ху є3го2: и3 сви­дё­теліе, снeм­ше ри6зы своS, положи1ша при но­гY ю4ноши на­ри­цaе­ма­гw сav­ла: и3 кa­меніемъ по­бивa­ху сте­фa­на, молs­щасz и3 глаг0люща: гDи ї}се, пріими2 дyхъ м0й. прекл0нь же колB­на, возопи2 глa­сомъ вeліимъ: гDи, не по­стaви и5мъ гр­эхA сегw2. и3 сі‰ рeкъ ќспе.

В те дни Сте­фан, ис­пол­нен­ный ве­ры и си­лы, со­вер­шал ве­ли­кие чу­де­са и зна­ме­ния в на­ро­де. Неко­то­рые из так на­зы­ва­е­мой си­на­го­ги Ли­бер­тин­цев и Ки­ри­ней­цев и Алек­сан­дрий­цев и неко­то­рые из Ки­ли­кии и Асии всту­пи­ли в спор со Сте­фа­ном; но не мог­ли про­ти­во­сто­ять муд­ро­сти и Ду­ху, Ко­то­рым он го­во­рил. То­гда на­учи­ли они неко­то­рых ска­зать: мы слы­ша­ли, как он го­во­рил хуль­ные сло­ва на Мо­и­сея и на Бо­га. И воз­бу­ди­ли на­род и ста­рей­шин и книж­ни­ков и, на­пав, схва­ти­ли его и по­ве­ли в си­нед­ри­он. И пред­ста­ви­ли лож­ных сви­де­те­лей, ко­то­рые го­во­ри­ли: этот че­ло­век не пе­ре­ста­ет го­во­рить хуль­ные сло­ва на свя­тое ме­сто сие и на за­кон. Ибо мы слы­ша­ли, как он го­во­рил, что Иисус На­зо­рей раз­ру­шит ме­сто сие и пе­ре­ме­нит обы­чаи, ко­то­рые пе­ре­дал нам Мо­и­сей. И все, си­дя­щие в си­нед­ри­оне, смот­ря на него, ви­де­ли ли­це его, как ли­це Ан­ге­ла. То­гда ска­зал Пер­во­свя­щен­ник: так ли это? Но он ска­зал: му­жи бра­тия и от­цы! по­слу­шай­те. Бог сла­вы явил­ся от­цу на­ше­му Ав­ра­аму в Ме­со­по­та­мии, преж­де пе­ре­се­ле­ния его в Хар­ран, и ска­зал ему: вый­ди из зем­ли тво­ей и из род­ства тво­е­го и из до­ма от­ца тво­е­го, и пой­ди в зем­лю, ко­то­рую по­ка­жу те­бе. То­гда он вы­шел из зем­ли Хал­дей­ской и по­се­лил­ся в Хар­ране; а от­ту­да, по смер­ти от­ца его, пе­ре­се­лил его Бог в сию зем­лю, в ко­то­рой вы ныне жи­ве­те. И не дал ему на ней на­след­ства ни на сто­пу но­ги; Со­ло­мон же по­стро­ил Ему дом. Но Все­выш­ний не в ру­ко­тво­рен­ных хра­мах жи­вет, как го­во­рит про­рок: Небо – пре­стол Мой, и зем­ля – под­но­жие ног Мо­их. Ка­кой дом со­зи­жде­те Мне, го­во­рит Гос­подь, или ка­кое ме­сто для по­коя Мо­е­го? Не Моя ли ру­ка со­тво­ри­ла всё сие? Же­сто­ко­вый­ные! лю­ди с необ­ре­зан­ным серд­цем и уша­ми! вы все­гда про­ти­ви­тесь Ду­ху Свя­то­му, как от­цы ва­ши, так и вы. Ко­го из про­ро­ков не гна­ли от­цы ва­ши? Они уби­ли пред­воз­ве­стив­ших при­ше­ствие Пра­вед­ни­ка, Ко­то­ро­го пре­да­те­ля­ми и убий­ца­ми сде­ла­лись ныне вы, – вы, ко­то­рые при­ня­ли за­кон при слу­же­нии Ан­ге­лов и не со­хра­ни­ли. Слу­шая сие, они рва­лись серд­ца­ми сво­и­ми и скре­же­та­ли на него зу­ба­ми. Сте­фан же, бу­дучи ис­пол­нен Ду­ха Свя­та­го, воз­зрев на небо, уви­дел сла­ву Бо­жию и Иису­са, сто­я­ще­го одес­ную Бо­га, и ска­зал: вот, я ви­жу небе­са от­вер­стые и Сы­на Че­ло­ве­че­ско­го, сто­я­ще­го одес­ную Бо­га. Но они, за­кри­чав гром­ким го­ло­сом, за­ты­ка­ли уши свои, и еди­но­душ­но устре­ми­лись на него, и, вы­ве­дя за го­род, ста­ли по­би­вать его кам­ня­ми. Сви­де­те­ли же по­ло­жи­ли свои одеж­ды у ног юно­ши, име­нем Савла, и по­би­ва­ли кам­ня­ми Сте­фа­на, ко­то­рый мо­лил­ся и го­во­рил: Гос­по­ди Иису­се! при­и­ми дух мой. И, пре­кло­нив ко­ле­ни, вос­клик­нул гром­ким го­ло­сом: Гос­по­ди! не вме­ни им гре­ха се­го. И, ска­зав сие, почил.

Де­ян 6:8–7:5А, 47–60
По­не­дель­ник 3 сед­ми­цы по­сле Пасхи.
27 де­каб­ря, пер­во­му­че­ни­ку и ар­хи­ди­а­ко­ну Стефану.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло }i.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 18

Во дни2 џны, філjппъ со­шeдъ во грaдъ са­марjй­скій, про­по­вё­да­ше и5мъ хrтA. вни­мa­ху же нар0ди глаг0лємымъ t філjп­па є3динодyшнw, слh­ша­ще и3 ви1дzще знa­мєніz, ±же творs­ше. дy­си бо нечи1стіи t мн0гихъ и3мyщихъ |, вопію1ще глa­сомъ вeліимъ, и3схождaху: мн0зи же раз­слaб­лен­ніи и3 хр0міи и3сцэли1шасz. и3 бhсть рa­дость вeліz во грaдэ т0мъ. мyжъ же нёкій, и4менемъ сj­мwнъ, прeж­де бЁ во грaдэ волх­вyz, и3 ўдив­лsz kзhкъ са­марjй­скій, глаг0лz нё­ко­е­го бhти себE вели1ка: є3мyже вни­мa­ху вси2 t мa­ла дa­же до вели1ка, глаг0люще: сeй є4сть си1ла б9іz вели1каz. вни­мa­ху же є3мY за сіE, ћкw дов0льно врe­мz волх­во­вaніи ўдив­лs­ше и5хъ. є3гдa же вё­ро­ва­ша філjп­пу бла­го­вэ­с­твy­ю­щу ±же њ цrтвіи б9іи, и3 њ и4мени ї}съ хrт0вэ, кре­щa­хусz мy­жіе же и3 жєны2. сj­мwнъ же и3 т0й вё­ро­ва, и3 крe­щсz, бЁ пре­бы­вaz ў філjп­па: ви1дz же си6лы и3 знa­мєніz вeліz бы­вaє­ма, ўжa­сенъ див­лs­ше­сz. слh­шав­ше же и5же во їерусали1мэ ґпc­ли, ћкw пріsтъ са­марjа сл0во б9іе, по­слa­ша къ ни1мъ пет­рA и3 їwaн­на: и4же со­шeд­ше, помоли1шасz њ ни1хъ, ћкw да пріи1мутъ д¦а с™aго. є3щe бо ни на є3ди1наго и4хъ бЁ при­шeлъ, т0чію кре­щe­ни бs­ху во и4мz гDа ї}са. то­гдA возложи1ша рy­цэ на нS, и3 пріs­ша д¦а с™aго.

В те дни Фи­липп при­шел в го­род Са­ма­рий­ский и про­по­ве­до­вал им Хри­ста. На­род еди­но­душ­но вни­мал то­му, что го­во­рил Фи­липп, слы­ша и ви­дя, ка­кие он тво­рил чу­де­са. Ибо нечи­стые ду­хи из мно­гих, одер­жи­мых ими, вы­хо­ди­ли с ве­ли­ким воп­лем, а мно­гие рас­слаб­лен­ные и хро­мые ис­це­ля­лись. И бы­ла ра­дость ве­ли­кая в том го­ро­де. На­хо­дил­ся же в го­ро­де неко­то­рый муж, име­нем Си­мон, ко­то­рый пе­ред тем волх­во­вал и изум­лял на­род Са­ма­рий­ский, вы­да­вая се­бя за ко­го-то ве­ли­ко­го. Ему вни­ма­ли все, от ма­ло­го до боль­шо­го, го­во­ря: сей есть ве­ли­кая си­ла Бо­жия. А вни­ма­ли ему по­то­му, что он нема­лое вре­мя изум­лял их волх­во­ва­ни­я­ми. Но, ко­гда по­ве­ри­ли Фи­лип­пу, бла­го­вест­ву­ю­ще­му о Цар­ствии Бо­жи­ем и о име­ни Иису­са Хри­ста, то кре­сти­лись и муж­чи­ны и жен­щи­ны. Уве­ро­вал и сам Си­мон и, кре­стив­шись, не от­хо­дил от Фи­лип­па; и, ви­дя со­вер­ша­ю­щи­е­ся ве­ли­кие си­лы и зна­ме­ния, изум­лял­ся. На­хо­див­ши­е­ся в Иеру­са­ли­ме Апо­сто­лы, услы­шав, что Са­ма­ряне при­ня­ли сло­во Бо­жие, по­сла­ли к ним Пет­ра и Иоан­на, ко­то­рые, при­дя, по­мо­ли­лись о них, что­бы они при­ня­ли Ду­ха Свя­то­го. Ибо Он не схо­дил еще ни на од­но­го из них, а толь­ко бы­ли они кре­ще­ны во имя Гос­по­да Иису­са. То­гда воз­ло­жи­ли ру­ки на них, и они при­ня­ли Ду­ха Святого.

Деян 8:5–17
Втор­ник 3 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло f7i.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 19

Во дни2 џны, ви1дэвъ сj­мwнъ, ћкw воз­ло­жeніемъ рyкъ ґпcль­скихъ даeт­сz д¦ъ с™hй, при­несE и5мъ сребро2, глаг0лz: дади1те и3 мнЁ влaсть сію2, да на нег0же ѓще по­ло­жY рy­цэ, пріи1метъ д¦а с™aго. пeтръ же речE къ немY: сребро2 твоE съ тоб0ю да бy­детъ въ поги1бель, ћкw дaръ б9ій непщевaлъ є3си2 сребр0мъ стz­жaти. нёсть ти2 чa­сти, ни жрeбіz въ словеси2 сeмъ: и4бо сeрд­це твоE нёсть прaво пред8 бGомъ. по­кaй­сz u5бо њ ѕл0бэ твоeй сeй, и3 моли1сz бGу, ѓще ќбw tпy­стит­сz ти2 по­мыш­лeніе сeрд­ца твоегw2: въ жeл­чи бо г0рести, и3 сою1зэ непрaв­ды, зрю1 тz сy­ща. tвэ­щaвъ же сj­мwнъ речE: помоли1тесz вы2 њ мнЁ ко гDу, ћкw да ничт0же си1хъ нaй­детъ на мS, ±же рек0сте. nни1 же u5бо за­сви­дё­тель­ство­вав­ше и3 глаг0лавше сл0во гDне, возврати1шасz во їерусали1мъ, и3 мнH­гимъ вeсємъ са­марjй­скимъ благовэсти1ша.

В те дни Си­мон, уви­дев, что че­рез воз­ло­же­ние рук Апо­столь­ских по­да­ет­ся Дух Свя­той, при­нес им день­ги, го­во­ря: дай­те и мне власть сию, что­бы тот, на ко­го я воз­ло­жу ру­ки, по­лу­чал Ду­ха Свя­то­го. Но Петр ска­зал ему: се­реб­ро твое да бу­дет в по­ги­бель с то­бою, по­то­му что ты по­мыс­лил дар Бо­жий по­лу­чить за день­ги. Нет те­бе в сем ча­сти и жре­бия, ибо серд­це твое непра­во пред Бо­гом. Итак по­кай­ся в сем гре­хе тво­ем, и мо­лись Бо­гу: мо­жет быть, от­пу­стит­ся те­бе по­мы­сел серд­ца тво­е­го; ибо ви­жу те­бя ис­пол­нен­но­го горь­кой жел­чи и в узах неправ­ды. Си­мон же ска­зал в от­вет: по­мо­ли­тесь вы за ме­ня Гос­по­ду, дабы не по­стиг­ло ме­ня ни­что из ска­зан­но­го ва­ми. Они же, за­сви­де­тель­ство­вав и про­по­ве­дав сло­во Гос­подне, об­рат­но по­шли в Иеру­са­лим и во мно­гих се­ле­ни­ях Са­ма­рий­ских про­по­ве­да­ли Евангелие.

Деян 8:18–25
Сре­да 3 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 20

Во дни2 џны, ѓгGлъ гDнь речE къ філjп­пу, глаг0лz: во­стa­ни и3 и3ди2 на полyдне, на пyть сходs­щій t їерусали1ма въ гa­зу, и3 т0й є4сть пyстъ. и3 во­стaвъ п0йде: и3 сE мyжъ мyрінъ, є3vнyхъ, си1ленъ канда­кjи цари1цы мyрін­скіz, и4же бЁ над8 всё­ми сокр0вищи є3S: и4же пріи1де поклони1тисz во їерусали1мъ. бё же воз­вра­щazсz, и3 сэдS на колесни1цэ своeй, чтs­ше прbр0ка и3сaію. речe же д¦ъ къ філjп­пу: приступи2, и3 прилэпи1сz колесни1цэ сeй. при­тeкъ же філjппъ, ўслh­ша є3го2 чтy­ща прbр0ка и3сaію, и3 речE: u5бо ра­зу­мёе­ши ли, ±же чтe­ши; џнъ же речE: кaкw ќбw мо­гY ра­зу­мё­ти, ѓще не кто2 на­стaвитъ мS; ўмоли1 же філjп­па воз­шeд­ша сёсти съ ни1мъ. сл0во же писaніz, є4же чтs­ше, бЁ сіE: ћкw nв­чA на за­колeніе ведeсz, и3 ћкw ѓг­нецъ прs­мw стри­гy­ще­му є3го2 без­глa­сенъ, тaкw не tверзaетъ ќстъ свои1хъ. во сми­рeніи є3гw2 сyдъ є3гw2 взsт­сz: р0дъ же є3гw2 кто2 и3сповёсть; ћкw взeм­лет­сz t земли2 жив0тъ є3гw2. tвэ­щaвъ же кa­же­никъ къ філjп­пу, речE: молю1 тz, њ к0мъ прbр0къ глаг0летъ сіE; њ се­бё ли, и3ли2 њ и3н0мъ нё­ко­емъ; tвeрзъ же філjппъ ўстA своS, и3 на­чeнъ t писaніz сегw2, благовэсти2 є3мY ї}са. ћко­же и3дsху путeмъ, пріид0ша на нё­кую в0ду, и3 речE кa­же­никъ: сE водA, что2 воз­бранsетъ ми2 кrти1тисz; речe же є3мY філjппъ: ѓще вё­ру­е­ши t всегw2 сeрд­ца твоегw2, м0щно ти2 є4сть. tвэ­щaвъ же речE: вё­рую сн7а б9іz бhти ї}са хrтA. и3 по­ве­лЁ стaти колесни1цэ: и3 снид0ста џба на в0ду, філjппъ же и3 кa­же­никъ: и3 кrти2 є3го2. є3гдa же и3зыд0ста t воды2, д¦ъ с™hй на­па­дE на кa­же­ни­ка. ѓгGлъ же гDнь восхи1ти філjп­па, и3 не ви1дэ є3гw2 кто­мY кa­же­никъ: и3дsше бо въ пyть св0й рaдуzсz.

В те дни Ан­гел Гос­по­день ска­зал Фи­лип­пу: встань и иди на пол­день, на до­ро­гу, иду­щую из Иеру­са­ли­ма в Га­зу, на ту, ко­то­рая пу­ста. Он встал и по­шел. И вот, муж Ефи­оп­ля­нин, ев­нух, вель­мо­жа Канда­кии, ца­ри­цы Ефи­оп­ской, хра­ни­тель всех со­кро­вищ ее, при­ез­жав­ший в Иеру­са­лим для по­кло­не­ния, воз­вра­щал­ся и, си­дя на ко­лес­ни­це сво­ей, чи­тал про­ро­ка Ис­а­ию. Дух ска­зал Фи­лип­пу: по­дой­ди и при­стань к сей ко­лес­ни­це. Фи­липп по­до­шел и, услы­шав, что он чи­та­ет про­ро­ка Ис­а­ию, ска­зал: ра­зу­ме­ешь ли, что чи­та­ешь? Он ска­зал: как мо­гу ра­зу­меть, ес­ли кто не на­ста­вит ме­ня? и по­про­сил Фи­лип­па взой­ти и сесть с ним. А ме­сто из Пи­са­ния, ко­то­рое он чи­тал, бы­ло сие: как ов­ца, ве­ден был Он на за­кла­ние, и, как аг­нец пред стри­гу­щим его без­гла­сен, так Он не от­вер­за­ет уст Сво­их. В уни­чи­же­нии Его суд Его со­вер­шил­ся. Но род Его кто разъ­яс­нит? ибо взем­лет­ся от зем­ли жизнь Его. Ев­нух же ска­зал Фи­лип­пу: про­шу те­бя ска­зать: о ком про­рок го­во­рит это? о се­бе ли, или о ком дру­гом? Фи­липп от­верз уста свои и, на­чав от се­го Пи­са­ния, бла­го­вест­во­вал ему об Иису­се. Меж­ду тем, про­дол­жая путь, они при­е­ха­ли к во­де; и ев­нух ска­зал: вот во­да; что пре­пят­ству­ет мне кре­стить­ся? Фи­липп же ска­зал ему: ес­ли ве­ру­ешь от все­го серд­ца, мож­но. Он ска­зал в от­вет: ве­рую, что Иисус Хри­стос есть Сын Бо­жий. И при­ка­зал оста­но­вить ко­лес­ни­цу, и со­шли оба в во­ду, Фи­липп и ев­нух; и кре­стил его. Ко­гда же они вы­шли из во­ды, Дух Свя­той со­шел на ев­ну­ха, а Фи­лип­па вос­хи­тил Ан­гел Гос­по­день, и ев­нух уже не ви­дел его, и про­дол­жал путь, радуясь.

Деян 8:26–39
Чет­верг 3 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7а.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 21А

Во дни2 џны, філjппъ њбрё­тесz во ґзHтэ: и3 про­ходS бла­го­вэ­с­тво­вa­ше гра­дHмъ всёмъ, д0ндеже пріити2 є3мY въ ке­сарjю. сavлъ же, є3щE ды­хaz пре­щeніемъ и3 ўбjй­ствомъ на ўченики2 гD­ни, при­стy­пль ко ґрхіерeю, и3спроси2 t негw2 посл†ніz въ да­мaскъ къ соб0рищємъ, ћкw да ѓще нBкіz њбрs­щетъ тогw2 пути2 сy­щыz, мy­жы же и3 жєны2, свs­за­ны при­ведeтъ во їерусали1мъ. вне­гдa же и3ти2, бhсть є3мY прибли1житисz къ да­мaску, и3 внезa­пу њб­ли­стA є3го2 свётъ t небесE: и3 пaдъ на зeм­лю, слh­ша глaсъ глаг0лющъ є3мY: сav­ле, сav­ле, чт0 мz г0ниши; речe же: кт0 є3си гDи; гDь же речE: ѓзъ є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши: жесток0 ти є4сть проти1ву рож­нY прaти. тре­пe­ща же и3 ўжасazсz, глаг0ла: гDи, чт0 мz х0щеши твори1ти; и3 гDь речE къ немY: во­стa­ни и3 вни1ди во грaдъ, и3 речeт­сz ти2, чт0 ти по­добaетъ твори1ти. мy­жіе же и3дyщіи съ ни1мъ, стоs­ху чудs­ще­сz, слh­ша­ще ќбw глaсъ, ни­ко­гH­же ви1дzще. во­стaвъ же сavлъ t земли2, и3 tвeр­сты­ма nчи1ма свои1ма ни є3ди1нагw ви1дzше: ведy­ще же є3го2 за рyку, введ0ша въ да­мaскъ. и3 бЁ дни2 три2 не ви1дz, и3 ни kдE, ни­жE пи1тъ. бё же нё­кто ўчени1къ въ да­мaс­цэ, и4менемъ ґнaніа, и3 речE къ немY гDь въ ви­дёніи: ґнaніе. џнъ же речE, сE ѓзъ гDи. гDь же къ немY: во­стaвъ поиди2 на ст0гну на­ри­цaе­мую прaвую, и3 взыщи2 въ до­мY їy­до­вэ сav­ла и4менемъ, тарсzни1на: сe бо моли1тву дёетъ. и3 ви1дэ въ ви­дёніи мy­жа и4менемъ ґнaнію, вшeд­ша и3 возл0жша нaнь рyку, ћкw да пр0зритъ. tвэ­щa же ґнaніа: гDи, слh­шахъ t мн0гихъ њ мy­жи сeмъ, коли6ка ѕлA сотвори2 с™ы6мъ твои1мъ во їерусали1мэ. и3 здЁ и4мать влaсть t ґрхіерє1й, свzзaти всS на­ри­цa­ю­щыz и4мz твоE. речe же къ немY гDь: и3ди2, ћкw сосyдъ и3збрaнъ ми2 є4сть сeй, пронести2 и4мz моE пред8 kзhки, и3 царьми2 и3 сынми2 ї}левыми. ѓзъ бо ска­жY є3мY, є3ли6ка по­добaетъ є3мY њ и4мени моeмъ по­стра­дaти. п0йде же ґнaніа, и3 вни1де въ хрa­ми­ну, и3 возл0жъ нaнь рy­цэ, речE: сav­ле брa­те, гDь ї}съ kв­лeй ти сz на пути2, и4мже шeлъ є3си2, по­слa мz, ћкw да пр0зриши, и3 и3сп0лнишисz д¦а с™а. и3 ѓбіе tпад0ша t џчію є3гw2 ћкw че­шуS: про­зрё же ѓбіе, и3 во­стaвъ крести1сz: и3 пріeмъ пи1щу, ўкрэпи1сz.

В те дни Фи­липп ока­зал­ся в Азо­те и, про­хо­дя, бла­го­вест­во­вал всем го­ро­дам, по­ка при­шел в Ке­са­рию. Савл же, еще ды­ша угро­за­ми и убий­ством на уче­ни­ков Гос­по­да, при­шел к пер­во­свя­щен­ни­ку и вы­про­сил у него пись­ма в Да­маск к си­на­го­гам, что­бы, ко­го най­дет по­сле­ду­ю­щих се­му уче­нию, и муж­чин и жен­щин, свя­зав, при­во­дить в Иеру­са­лим. Ко­гда же он шел и при­бли­жал­ся к Да­мас­ку, вне­зап­но оси­ял его свет с неба. Он упал на зем­лю и услы­шал го­лос, го­во­ря­щий ему: Савл, Савл! что ты го­нишь Ме­ня? Он ска­зал: кто Ты, Гос­по­ди? Гос­подь же ска­зал: Я Иисус, Ко­то­ро­го ты го­нишь. Труд­но те­бе ид­ти про­тив рож­на. Он в тре­пе­те и ужа­се ска­зал: Гос­по­ди! что по­ве­лишь мне де­лать? и Гос­подь ска­зал ему: встань и иди в го­род; и ска­за­но бу­дет те­бе, что те­бе на­доб­но де­лать. Лю­ди же, шед­шие с ним, сто­я­ли в оце­пе­не­нии, слы­ша го­лос, а ни­ко­го не ви­дя. Савл встал с зем­ли, и с от­кры­ты­ми гла­за­ми ни­ко­го не ви­дел. И по­ве­ли его за ру­ки, и при­ве­ли в Да­маск. И три дня он не ви­дел, и не ел, и не пил. В Да­мас­ке был один уче­ник, име­нем Ана­ния; и Гос­подь в ви­де­нии ска­зал ему: Ана­ния! Он ска­зал: я, Гос­по­ди. Гос­подь же ска­зал ему: встань и пой­ди на ули­цу, так на­зы­ва­е­мую Пря­мую, и спро­си в Иуди­ном до­ме Тар­ся­ни­на, по име­ни Савла; он те­перь мо­лит­ся, и ви­дел в ви­де­нии му­жа, име­нем Ана­нию, при­шед­ше­го к нему и воз­ло­жив­ше­го на него ру­ку, что­бы он про­зрел. Ана­ния от­ве­чал: Гос­по­ди! я слы­шал от мно­гих о сем че­ло­ве­ке, сколь­ко зла сде­лал он свя­тым Тво­им в Иеру­са­ли­ме; и здесь име­ет от пер­во­свя­щен­ни­ков власть вя­зать всех, при­зы­ва­ю­щих имя Твое. Но Гос­подь ска­зал ему: иди, ибо он есть Мой из­бран­ный со­суд, что­бы воз­ве­щать имя Мое пе­ред на­ро­да­ми и ца­ря­ми и сы­на­ми Из­ра­и­ле­вы­ми. И Я по­ка­жу ему, сколь­ко он дол­жен по­стра­дать за имя Мое. Ана­ния по­шел и во­шел в дом и, воз­ло­жив на него ру­ки, ска­зал: брат Савл! Гос­подь Иисус, явив­ший­ся те­бе на пу­ти, ко­то­рым ты шел, по­слал ме­ня, что­бы ты про­зрел и ис­пол­нил­ся Свя­то­го Ду­ха. И тот­час как бы че­шуя от­па­ла от глаз его, и вдруг он про­зрел; и, встав, кре­стил­ся, и, при­няв пи­щи, укрепился.

Деян 8:40–9:19
Пят­ни­ца 3 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7а t полY.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 21Б

Во дни2 џны, бЁ нё­кто ўчени1къ въ да­мaс­цэ, и4менемъ ґнaніа, и3 речE къ немY гDь въ ви­дёніи: ґнaніе. џнъ же речE, сE ѓзъ гDи. гDь же къ немY: во­стaвъ поиди2 на ст0гну на­ри­цaе­мую прaвую, и3 взыщи2 въ до­мY їy­до­вэ сav­ла и4менемъ, тарсzни1на: сe бо моли1тву дёетъ. и3 ви1дэ въ ви­дёніи мy­жа и4менемъ ґнaнію, вшeд­ша и3 возл0жша нaнь рyку, ћкw да пр0зритъ. tвэ­щa же ґнaніа: гDи, слh­шахъ t мн0гихъ њ мy­жи сeмъ, коли6ка ѕлA сотвори2 с™ы6мъ твои1мъ во їерусали1мэ. и3 здЁ и4мать влaсть t ґрхіерє1й, свzзaти всS на­ри­цa­ю­щыz и4мz твоE. речe же къ немY гDь: и3ди2, ћкw сосyдъ и3збрaнъ ми2 є4сть сeй, пронести2 и4мz моE пред8 kзhки, и3 царьми2 и3 сынми2 ї}левыми. ѓзъ бо ска­жY є3мY, є3ли6ка по­добaетъ є3мY њ и4мени моeмъ по­стра­дaти. п0йде же ґнaніа, и3 вни1де въ хрa­ми­ну, и3 возл0жъ нaнь рy­цэ, речE: сav­ле брa­те, гDь ї}съ kв­лeй ти сz на пути2, и4мже шeлъ є3си2, по­слa мz, ћкw да пр0зриши, и3 и3сп0лнишисz д¦а с™а. и3 ѓбіе tпад0ша t џчію є3гw2 ћкw че­шуS: про­зрё же ѓбіе, и3 во­стaвъ крести1сz: и3 пріeмъ пи1щу, ўкрэпи1сz.

В те дни был некий уче­ник в Да­мас­ке име­нем Ана­ния; и Гос­подь в ви­де­нии ска­зал ему: Ана­ния! Он ска­зал: я, Гос­по­ди. Гос­подь же ска­зал ему: встань и пой­ди на ули­цу, так на­зы­ва­е­мую Пря­мую, и спро­си в Иуди­ном до­ме Тар­ся­ни­на, по име­ни Савла; он те­перь мо­лит­ся, и ви­дел в ви­де­нии му­жа, име­нем Ана­нию, при­шед­ше­го к нему и воз­ло­жив­ше­го на него ру­ку, что­бы он про­зрел. Ана­ния от­ве­чал: Гос­по­ди! я слы­шал от мно­гих о сем че­ло­ве­ке, сколь­ко зла сде­лал он свя­тым Тво­им в Иеру­са­ли­ме; и здесь име­ет от пер­во­свя­щен­ни­ков власть вя­зать всех, при­зы­ва­ю­щих имя Твое. Но Гос­подь ска­зал ему: иди, ибо он есть Мой из­бран­ный со­суд, что­бы воз­ве­щать имя Мое пе­ред на­ро­да­ми и ца­ря­ми и сы­на­ми Из­ра­и­ле­вы­ми. И Я по­ка­жу ему, сколь­ко он дол­жен по­стра­дать за имя Мое. Ана­ния по­шел и во­шел в дом и, воз­ло­жив на него ру­ки, ска­зал: брат Савл! Гос­подь Иисус, явив­ший­ся те­бе на пу­ти, ко­то­рым ты шел, по­слал ме­ня, что­бы ты про­зрел и ис­пол­нил­ся Свя­та­го Ду­ха. И тот­час как бы че­шуя от­па­ла от глаз его, и вдруг он про­зрел; и, встав, кре­стил­ся, и, при­няв пи­щи, укрепился.

Деян 9:10–19
1 ок­тяб­ря, св. Апо­сто­лу Анании.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7в.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 22

Во дни2 џны, бhсть сavлъ съ сy­щи­ми въ да­мaс­цэ ўче­ни­кa­ми дни2 нёкіz: и3 ѓбіе на с0нмищахъ про­по­вё­да­ше ї}са, ћкw сeй є4сть сн7ъ б9ій. див­лs­хусz же вси2 слh­ша­щіи, и3 глаг0лаху: не сeй ли є4сть гони1вый во їерусали1мэ на­ри­цa­ю­щыz и4мz сіE, и3 здЁ на сіE пріи1де, да свs­за­ны ты6z при­ведeтъ ко ґрхіерeємъ; сavлъ же пa­че кр­эплs­ше­сz, и3 сму­щa­ше їудє1и живy­щыz въ да­мaс­цэ, пре­пи­рaz, ћкw сeй є4сть хrт0съ. ћко­же и3сп0лнишасz днjе дов0льны, со­вэ­щa­ша їудє1и ўби1ти є3го2. ўвё­данъ же бhсть сav­лу со­вётъ и4хъ: стре­жa­ху же врaтъ дeнь и3 н0щь, ћкw да ўбію1тъ є3го2. поeм­ше же є3го2 ўченицы2 н0щію, свё­си­ша по стэнЁ въ к0шницэ. при­шeдъ же сavлъ во їерусали1мъ, по­ку­шa­ше­сz при­л­эплsтисz ўче­ни­кHмъ: и3 вси2 боs­хусz є3гw2, не вё­ру­ю­ще, ћкw є4сть ўчени1къ. вар­нa­ва же пріeмъ є3го2, при­ведE ко ґпcлwмъ, и3 по­вё­да и5мъ, кaкw на пути2 ви1дэ гDа, и3 ћкw глаг0ла є3мY, и3 кaкw въ да­мaс­цэ дерзa­ше њ и4мени ї}совэ. и3 бs­ше съ ни1ми входS и3 и3сходS во їерусали1мэ, и3 дерзaz њ и4мени гDа ї}са. глаг0лаше же и3 стzзa­ше­сz съ є4ллины: nни1 же и3скaху ўби1ти є3го2. ра­зу­мёв­ше же брaтіz свед0ша є3го2 въ ке­сарjю, и3 tпусти1ша є3го2 въ тaрсъ. цє1ркви же по всeй їудeи и3 галілeи и3 са­марjи и3мёzху ми1ръ, со­зидa­ю­ще­сz и3 ходs­ще въ стрaсэ гD­ни, и3 ўт­э­шeніемъ с™aгw д¦а ўмножaхусz.

В те дни был Савл несколь­ко дней с уче­ни­ка­ми в Да­мас­ке. И тот­час стал про­по­ве­до­вать в си­на­го­гах об Иису­се, что Он есть Сын Бо­жий. И все слы­шав­шие ди­ви­лись и го­во­ри­ли: не тот ли это са­мый, ко­то­рый гнал в Иеру­са­ли­ме при­зы­ва­ю­щих имя сие? да и сю­да за тем при­шел, что­бы вя­зать их и ве­сти к пер­во­свя­щен­ни­кам. А Савл бо­лее и бо­лее укреп­лял­ся и при­во­дил в за­ме­ша­тель­ство Иуде­ев, жи­ву­щих в Да­мас­ке, до­ка­зы­вая, что Сей есть Хри­стос. Ко­гда же про­шло до­воль­но вре­ме­ни, Иудеи со­гла­си­лись убить его. Но Савл узнал об этом умыс­ле их. А они день и ночь сте­рег­ли у во­рот, что­бы убить его. Уче­ни­ки же но­чью, взяв его, спу­сти­ли по стене в кор­зине. Савл при­был в Иеру­са­лим и ста­рал­ся при­стать к уче­ни­кам; но все бо­я­лись его, не ве­ря, что он уче­ник. Вар­на­ва же, взяв его, при­шел к Апо­сто­лам и рас­ска­зал им, как на пу­ти он ви­дел Гос­по­да, и что го­во­рил ему Гос­подь, и как он в Да­мас­ке сме­ло про­по­ве­до­вал во имя Иису­са. И пре­бы­вал он с ни­ми, вхо­дя и ис­хо­дя, в Иеру­са­ли­ме, и сме­ло про­по­ве­до­вал во имя Гос­по­да Иису­са. Го­во­рил так­же и со­стя­зал­ся с Ел­ли­ни­ста­ми; а они по­ку­ша­лись убить его. Бра­тия, узнав о сем, от­пра­ви­ли его в Ке­са­рию и пре­про­во­ди­ли в Тарс. Церк­ви же по всей Иудее, Га­ли­лее и Са­ма­рии бы­ли в по­кое, на­зи­да­ясь и хо­дя в стра­хе Гос­под­нем; и, при уте­ше­нии от Свя­то­го Ду­ха, умножались.

Де­ян 9:19Б–31
Суб­бо­та 3 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7г.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 23

Во дни2 џны, бhсть пет­рY по­сэ­щa­ю­щу всёхъ, сни1ти и3 ко с™hмъ живy­щымъ въ лЂд­дэ. њбрё­те же тa­мw че­ло­вё­ка нё­ко­е­го, и4менемъ є3нeа, t nсми2 лётъ ле­жa­ща на nд­рЁ, и4же бЁ раз­слaб­ленъ. и3 речE є3мY пeтръ: є3нeе, и3сцэлsетъ тS ї}съ хrт0съ, во­стa­ни съ по­стe­ли тво­еS. и3 ѓбіе во­стA. и3 ви1дэша є3го2 вси2 живy­щіи въ лЂд­дэ и3 во ґс­сарHнэ, и5же њбрати1шасz ко гDу. во їoп­пjи же бЁ нё­каz ўчени1ца и4менемъ тавjfа, ћже сказaе­ма глаг0летсz, сeр­на: сіS бs­ше и3сп0лнена благи1хъ дёлъ и3 млcтынь, ±же творs­ше. бhсть же во дни2 тhz бо­лёв­шей є4й ўмрeти: њмhв­ше же ю5, положи1ша въ г0рницэ. бли1зъ же сy­щей лЂд­дэ їoп­пjи, ўченицы2 слh­шав­ше, ћкw пeтръ є4сть въ нeй, по­слa­ша двA мy­жа къ немY, молs­ще є3го2 не њблэни1тисz пріити2 до ни1хъ. во­стaвъ же пeтръ и4де съ ни1ма, є3г0же при­шeд­ша возвед0ша въ г0рницу: и3 пред­стa­ша є3мY всS вдови1цы плa­чу­щz, и3 по­казy­ю­щz ри6зы и3 nдє1жды, є3ли6ка творs­ше съ ни1ми сy­щи сeр­на. и3згнaвъ же в0нъ вс‰ пeтръ, прекл0нь колB­на помоли1сz, и3 њбрa­щсz къ тё­лу, речE: тавjfо, во­стa­ни. nнa же tвeр­зе џчи свои2, и3 ви1дэвши пет­рA, сё­де. подaвъ же є4й рyку, воздви1же ю5: и3 при­звaвъ с™hz и3 вдови6цы, по­стaви ю5 жи1ву. ўвё­да­но же бhсть сE по всeй їoп­пjи, и3 мн0зи вё­ро­ва­ша въ гDа.

В те дни Петр, об­хо­дя всех, при­шел и к свя­тым, жи­ву­щим в Лид­де. Там на­шел он од­но­го че­ло­ве­ка, име­нем Энея, ко­то­рый во­семь уже лет ле­жал в по­сте­ли в рас­слаб­ле­нии. Петр ска­зал ему: Эней! ис­це­ля­ет те­бя Иисус Хри­стос; встань с по­сте­ли тво­ей. И он тот­час встал. И ви­де­ли его все, жи­ву­щие в Лид­де и в Са­роне, ко­то­рые и об­ра­ти­лись к Гос­по­ду. В Иоп­пии на­хо­ди­лась од­на уче­ни­ца, име­нем Та­вифа, что зна­чит: “сер­на”; она бы­ла ис­пол­не­на доб­рых дел и тво­ри­ла мно­го ми­ло­стынь. Слу­чи­лось в те дни, что она за­не­мог­ла и умер­ла. Ее омы­ли и по­ло­жи­ли в гор­ни­це. А как Лид­да бы­ла близ Иоп­пии, то уче­ни­ки, услы­шав, что Петр на­хо­дит­ся там, по­сла­ли к нему двух че­ло­век про­сить, что­бы он не за­мед­лил прий­ти к ним. Петр, встав, по­шел с ни­ми; и ко­гда он при­был, вве­ли его в гор­ни­цу, и все вдо­ви­цы со сле­за­ми пред­ста­ли пе­ред ним, по­ка­зы­вая ру­баш­ки и пла­тья, ка­кие де­ла­ла Сер­на, жи­вя с ни­ми. Петр вы­слал всех вон и, пре­кло­нив ко­ле­ни, по­мо­лил­ся, и, об­ра­тив­шись к те­лу, ска­зал: Та­вифа! встань. И она от­кры­ла гла­за свои и, уви­дев Пет­ра, се­ла. Он, по­дав ей ру­ку, под­нял ее, и, при­звав свя­тых и вдо­виц, по­ста­вил ее пе­ред ни­ми жи­вою. Это сде­ла­лось из­вест­ным по всей Иоп­пии, и мно­гие уве­ро­ва­ли в Господа.

Деян 9:32–42
Неде­ля 4 по­сле Пас­хи, о расслабленном.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7д.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 24

Во дни2 џны, мyжъ нёкій бЁ въ ке­сарjи, и4менемъ корни1лій, с0тникъ t спj­ры на­ри­цa­ю­щіzсz їталjй­скіz, бла­го­го­вё­инъ и3 боsй­сz бGа со всёмъ д0момъ свои1мъ, творsй ми1лwстыни мнH­ги лю1демъ, и3 молsй­сz бGу все­гдA: ви1дэ въ ви­дёніи ћвэ, ћкw въ чaсъ девsтый днE, ѓгG­ла б9іz сшeд­ша къ немY, и3 рeк­ша є3мY: корни1ліе. џнъ же воз­зрёвъ нaнь, и3 при­стрa­шенъ бhвъ, речE: чт0 є3сть гDи; речe же є3мY: моли1твы твоS, и3 ми1лwстыни твоS взыд0ша на пa­мzть пред8 бGа. и3 нhнэ посли2 во їoп­пjю му­жeй, и3 призови2 сj­мw­на на­ри­цaе­ма­го пет­рA. сeй стрaн­ству­етъ ў нё­ко­е­гw сj­мw­на ўсмарS, є3мyже є4сть д0мъ при м0ри: т0й речeтъ те­бЁ глаг0лы, въ ни1хже спасe­шисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. и3 ћко­же tи1де ѓгGлъ глаг0лzй корни1лію, пригласи1въ двA t ра­бHвъ свои1хъ, и3 в0ина бlгочести1ва t слу­жa­щихъ є3мY, и3 сказaвъ и5мъ вс‰, по­слA и5хъ во їoп­пjю. воyтріе же пу­ть­шeству­ю­щымъ и5мъ, и3 ко грa­ду при­бли­жa­ю­щым­сz, взh­де пeтръ на г0рницу помоли1тисz, въ чaсъ ше­стhй. бhсть же пріaл­ченъ, и3 хо­тs­ше вкуси1ти: гот0вzщымъ же џнэмъ, на­па­дE нaнь ќжасъ, и3 ви1дэ нб7о tвeр­сто, и3 сходsщъ нaнь сосyдъ нёкій ћкw плащани1цу вeлію, по четhремъ крaємъ при­вs­занъ, и3 ни1зу спу­щaемь на зeм­лю: въ нeм­же бs­ху всS чет­ве­ронH­гаz земли2, и3 ѕвёріе и3 гa­ди, и3 пти1цы нбc­ныz. и3 бhсть глaсъ къ немY: во­стaвъ пeт­ре, заколи2 и3 ћждь. пeтръ же речE: ни­кaко­же гDи, ћкw николи1же kд0хъ всsко сквeр­но и3ли2 нечи1сто. и3 сE глaсъ пaки къ немY втори1цею: ±же бGъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. сіe же бhсть три1щи: и3 пaки взsсz сосyдъ на нб7о.

В те дни в Ке­са­рии был неко­то­рый муж, име­нем Кор­ни­лий, сот­ник из пол­ка, на­зы­ва­е­мо­го Ита­лий­ским, бла­го­че­сти­вый и бо­я­щий­ся Бо­га со всем до­мом сво­им, тво­рив­ший мно­го ми­ло­сты­ни на­ро­ду и все­гда мо­лив­ший­ся Бо­гу. Он в ви­де­нии яс­но ви­дел око­ло де­вя­то­го ча­са дня Ан­ге­ла Бо­жия, ко­то­рый во­шел к нему и ска­зал ему: Кор­ни­лий! Он же, взгля­нув на него и ис­пу­гав­шись, ска­зал: что, Гос­по­ди? Ан­гел от­ве­чал ему: мо­лит­вы твои и ми­ло­сты­ни твои при­шли на па­мять пред Бо­гом. Итак по­шли лю­дей в Иоп­пию и при­зо­ви Си­мо­на, на­зы­ва­е­мо­го Пет­ром. Он го­стит у неко­е­го Си­мо­на ко­жев­ни­ка, ко­то­ро­го дом на­хо­дит­ся при мо­ре; он ска­жет те­бе сло­ва, ко­то­ры­ми спа­сешь­ся ты и весь дом твой. Ко­гда Ан­гел, го­во­рив­ший с Кор­ни­ли­ем, ото­шел, то он, при­звав дво­их из сво­их слуг и бла­го­че­сти­во­го во­и­на из на­хо­див­ших­ся при нем и, рас­ска­зав им все, по­слал их в Иоп­пию. На дру­гой день, ко­гда они шли и при­бли­жа­лись к го­ро­ду, Петр око­ло ше­сто­го ча­са взо­шел на верх до­ма по­мо­лить­ся. И по­чув­ство­вал он го­лод, и хо­тел есть. Меж­ду тем, как при­го­тов­ля­ли, он при­шел в ис­ступ­ле­ние и ви­дит от­вер­стое небо и схо­дя­щий к нему неко­то­рый со­суд, как бы боль­шое по­лот­но, при­вя­зан­ное за че­ты­ре уг­ла и опус­ка­е­мое на зем­лю; в нем на­хо­ди­лись вся­кие чет­ве­ро­но­гие зем­ные, зве­ри, пре­смы­ка­ю­щи­е­ся и пти­цы небес­ные. И был глас к нему: встань, Петр, за­ко­ли и ешь. Но Петр ска­зал: нет, Гос­по­ди, я ни­ко­гда не ел ни­че­го сквер­но­го или нечи­сто­го. То­гда в дру­гой раз был глас к нему: что Бог очи­стил, то­го ты не по­чи­тай нечи­стым. Это бы­ло три­жды; и со­суд опять под­нял­ся на небо.

Деян 10:1–16
По­не­дель­ник 4 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7є.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 25

Во дни2 џны, со­шeдъ пeтръ къ мужє1мъ п0сланнымъ къ немY t корни1ліа, речE: сE ѓзъ є4смь, є3гHже и4щете: кaz є4сть винA, є3sже рa­ди пріид0сте; nни1 же рек0ша: корни1лій с0тникъ, мyжъ прaве­денъ и3 боsй­сz бGа, сви­дё­тель­ство­ванъ t всегw2 kзhка їудeй­ска, ўвэ­щeнъ є4сть t ѓгG­ла с™а, при­звaти тS въ д0мъ св0й, и3 слh­ша­ти глаг0лы t тебE. при­звaвъ же и5хъ, ўчреди2. наyтріе же пeтръ во­стaвъ и4де съ ни1ми, и3 нё­цыи t брaтій и5же t їoп­пjи, и3д0ша съ ни1мъ. и3 наyтріе внид0ша въ ке­сарjю: корни1лій же бЁ чaz и5хъ, со­звaвъ ср0дники своS и3 лю­бeз­ныz дрy­ги. ћко­же бhсть вни1ти пет­рY, срё­те є3го2 корни1лій, и3 пaдъ на нH­гу є3гw2 поклони1сz. пeтръ же воздви1же є3го2, глаг0лz: во­стa­ни, и3 ѓзъ сaмъ чlвёкъ є4смь. и3 съ ни1мъ бе­сё­дуz вни1де, и3 њбрё­те со­брaв­шы­zсz мнH­ги. речe же къ ни1мъ: вы2 вё­сте, ћкw не лё­по є4сть мy­жу їудeа­ни­ну при­л­эплsтисz, и3ли2 приходи1ти ко и3ноплемeннику: и3 мнЁ бGъ по­казA, ни є3ди1наго сквeр­на, и3ли2 нечи1ста глаг0лати че­ло­вё­ка. тём­же и3 без8 сум­нёніz пріид0хъ при­звaнъ. во­про­шaю вы2 u5бо, к0имъ сл0вомъ по­слa­сте по менE; и3 корни1лій речE: t четвeр­та­гw днE дa­же до сегw2 часA бёхъ по­стsсz, и3 въ девsтый чaсъ молsсz въ до­мY моeмъ: и3 сE мyжъ стA пре­до мн0ю во nдeж­дэ свёт­лэ, и3 речE: корни1ліе, ўслh­ша­на бhсть моли1тва твоS, и3 млcты­ни твоS по­мzнy­шасz пред8 бGомъ. посли2 u5бо во їoп­пjю, и3 призови2 сj­мw­на, и4же на­ри­цaет­сz пeтръ: сeй стрaн­ству­етъ въ до­мY сj­мw­на ўсмарS, бли1зъ м0рz, и4же при­шeдъ возглаг0летъ те­бЁ. ѓбіе u5бо по­слaхъ къ те­бЁ: тh же д0брэ сотвори1лъ є3си2 при­шeдъ. нhнэ u5бо вси2 мы2 пред8 бGомъ предстои1мъ, слh­ша­ти вс‰ по­велBн­наz те­бЁ t бGа.

В то вре­мя, Петр, сой­дя к лю­дям, при­слан­ным к нему от Кор­ни­лия, ска­зал: я тот, ко­то­ро­го вы ище­те; за ка­ким де­лом при­шли вы? Они же ска­за­ли: Кор­ни­лий сот­ник, муж доб­ро­де­тель­ный и бо­я­щий­ся Бо­га, одоб­ря­е­мый всем на­ро­дом Иудей­ским, по­лу­чил от свя­то­го Ан­ге­ла по­ве­ле­ние при­звать те­бя в дом свой и по­слу­шать ре­чей тво­их. То­гда Петр, при­гла­сив их, уго­стил. А на дру­гой день, встав, по­шел с ни­ми, и неко­то­рые из бра­тий Иоп­пий­ских по­шли с ним. В сле­ду­ю­щий день при­шли они в Ке­са­рию. Кор­ни­лий же ожи­дал их, со­звав род­ствен­ни­ков сво­их и близ­ких дру­зей. Ко­гда Петр вхо­дил, Кор­ни­лий встре­тил его и по­кло­нил­ся, пав к но­гам его. Петр же под­нял его, го­во­ря: встань; я то­же че­ло­век. И, бе­се­дуя с ним, во­шел в дом, и на­шел мно­гих со­брав­ших­ся. И ска­зал им: вы зна­е­те, что Иудею воз­бра­не­но со­об­щать­ся или сбли­жать­ся с ино­пле­мен­ни­ком; но мне Бог от­крыл, что­бы я не по­чи­тал ни од­но­го че­ло­ве­ка сквер­ным или нечи­стым. По­се­му я, бу­дучи по­зван, и при­шел бес­пре­ко­слов­но. Итак спра­ши­ваю: для ка­ко­го де­ла вы при­зва­ли ме­ня? Кор­ни­лий ска­зал: чет­вер­то­го дня я по­стил­ся до те­пе­реш­не­го ча­са, и в де­вя­том ча­су мо­лил­ся в сво­ем до­ме, и вот, стал пре­до мною муж в свет­лой одеж­де, и го­во­рит: Кор­ни­лий! услы­ша­на мо­лит­ва твоя, и ми­ло­сты­ни твои вос­по­мя­ну­лись пред Бо­гом. Итак по­шли в Иоп­пию и при­зо­ви Си­мо­на, на­зы­ва­е­мо­го Пет­ром; он го­стит в до­ме ко­жев­ни­ка Си­мо­на при мо­ре; он при­дет и ска­жет те­бе. Тот­час по­слал я к те­бе, и ты хо­ро­шо сде­лал, что при­шел. Те­перь все мы пред­сто­им пред Бо­гом, что­бы вы­слу­шать все, что по­ве­ле­но те­бе от Бога.

Деян 10:21–33
Втор­ник 4 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7ѕ.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 26

Во дни2 џны, tвeрзъ пeтръ ўстA, речE: пои1стиннэ ра­зум­э­вaю, ћкw не на ли­цA зри1тъ бGъ: но во всsкомъ kзh­цэ боsй­сz є3гw2, и3 дё­лаzй прaв­ду, пріs­тенъ є3мY є4сть: сл0во є4же по­слA сы­нHмъ ї}левымъ, бl­го­вэ­с­твyz ми1ръ ї}съ хrт0мъ, сeй є4сть всBмъ гDь. вы2 вё­сте глаг0лъ бhв­шій по всeй їудeи, на­чeн­шій­сz t галілeи по кре­щeніи, є4же про­по­вё­да їwaннъ: ї}са и4же t на­за­рeта, ћкw по­мa­за є3го2 бGъ д¦омъ с™hмъ и3 си1лою, и4же пр0йде бла­го­дё­тель­ствуz, и3 и3сцэлsz вс‰ наси1лwванныz t діaво­ла, ћкw бGъ бs­ше съ ни1мъ. и3 мы2 є3смы2 сви­дё­телє всёхъ, ±же сотвори2 во стра­нЁ їудeй­ст­эй, и3 во їеrли1мэ, є3г0же и3 ўби1ша по­вё­ш­ше на дрe­вэ. сего2 бGъ воскреси2 въ трeтій дeнь, и3 да­дE є3мY kв­лeн­ну бhти, не всёмъ лю1демъ, но нaмъ сви­дё­телємъ преднаречє1ннымъ t бGа, и5же съ ни1мъ kд0хомъ и3 пи1хомъ, по вос­кресeніи є3гw2 t мeрт­выхъ. и3 по­ве­лЁ нaмъ про­по­вё­да­ти лю1демъ, и3 за­сви­дё­тель­ство­ва­ти, ћкw т0й є4сть на­речeн­ный t бGа судіS живhмъ и3 мє1ртвымъ. њ сeмъ вси2 прор0цы сви­дё­тель­ству­ютъ, њстав­лeніе гр­эхHвъ пріsти и4менемъ є3гw2, всsко­му вё­ру­ю­ще­му в0нь.

В то вре­мя Петр от­верз уста и ска­зал: ис­тин­но по­знаю, что Бог нели­це­при­я­тен, но во вся­ком на­ро­де бо­я­щий­ся Его и по­сту­па­ю­щий по прав­де при­я­тен Ему. Он по­слал сы­нам Из­ра­и­ле­вым сло­во, бла­го­вест­вуя мир чрез Иису­са Хри­ста; Сей есть Гос­подь всех. Вы зна­е­те про­ис­хо­див­шее по всей Иудее, на­чи­ная от Га­ли­леи, по­сле кре­ще­ния, про­по­ве­дан­но­го Иоан­ном: как Бог Ду­хом Свя­тым и си­лою по­ма­зал Иису­са из На­за­ре­та, и Он хо­дил, бла­го­тво­ря и ис­це­ляя всех, об­ла­да­е­мых диа­во­лом, по­то­му что Бог был с Ним. И мы сви­де­те­ли все­го, что сде­лал Он в стране Иудей­ской и в Иеру­са­ли­ме, и что на­ко­нец Его уби­ли, по­ве­сив на дре­ве. Се­го Бог вос­кре­сил в тре­тий день, и дал Ему яв­лять­ся не все­му на­ро­ду, но сви­де­те­лям, предъ­из­бран­ным от Бо­га, нам, ко­то­рые с Ним ели и пи­ли, по вос­кре­се­нии Его из мерт­вых. И Он по­ве­лел нам про­по­ве­до­вать лю­дям и сви­де­тель­ство­вать, что Он есть опре­де­лен­ный от Бо­га Су­дия жи­вых и мерт­вых. О Нем все про­ро­ки сви­де­тель­ству­ют, что вся­кий ве­ру­ю­щий в Него по­лу­чит про­ще­ние гре­хов име­нем Его.

Деян 10:34–43
Чет­верг 4 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7з.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 27

Во дни2 џны, глаг0лющу пет­рY глаг0лы сі‰, на­па­дE д¦ъ с™hй на вс‰ слh­ша­щыz сл0во. и3 ўжас0шасz и5же t њбрё­за­ніz вёр­ніи, є3ли1цы пріид0ша съ петр0мъ, ћкw и3 на kзhки дaръ с™aгw д¦а и3зліsсz: слh­ша­ху бо и5хъ глаг0лющихъ љзhки, и3 ве­ли­чa­ю­щихъ бGа. то­гдA tвэ­щA пeтръ: є3дA в0ду возбрани1ти м0жетъ кто2, є4же не крести1тисz си6мъ, и5же д¦ъ с™hй пріs­ша, ћко­же и3 мы2; по­ве­лё же и5мъ кrти1тисz во и4мz ї}съ хrт0во: то­гдA моли1ша є3го2 пребhти ў ни1хъ дни2 нёкіz. слh­ша­ша же ґпc­ли и3 брaтіz сy­щіи во їудeи, ћкw и3 kзh­цы пріs­ша сл0во б9іе. и3 є3гдA взh­де пeтръ во їеrли1мъ, пре­пи­рa­хусz съ ни1мъ и5же t њбрё­за­ніz, глаг0люще: ћкw къ мужє1мъ њбрё­за­ніz не и3мyщымъ вшeлъ є3си2, и3 ћлъ є3си2 съ ни1ми. на­чeнъ же пeтръ, скa­зо­ва­ше и5мъ по рs­ду, глаг0лz: ѓзъ бёхъ во грaдэ їoп­пjй­ст­эмъ молsсz, и3 ви1дэхъ во ќжасэ ви­дёніе, сходsщъ сосyдъ нёкій, ћкw плащани1цу вeлію, t четhрехъ крaєвъ низ­пу­щaе­му съ нб7сE, и3 пріи1де дa­же до менE: въ ню1же воз­зрёвъ смот­рsхъ, и3 ви1дэхъ чет­ве­ронH­гаz зем­нaz, и3 ѕвё­ри, и3 гa­ды, и3 пти6цы нбc­ныz. слh­шахъ же глaсъ глаг0лющъ мнЁ: во­стaвъ пeт­ре, заколи2 и3 ћждь. рёхъ же: ни­кaко­же гDи, ћкw всsко сквeр­но и3 нечи1сто николи1же вни1де во ўстA моS. tвэ­щa же ми2 глaсъ втори1цею съ нб7сE глаг0лющъ: ±же бGъ њчи1стилъ є4сть, ты2 не скверни2. сіe же бhсть три1жды: и3 пaки взs­шасz вс‰ на нб7о.

В то вре­мя, ко­гда Петр про­дол­жал речь, Дух Свя­той со­шел на всех, слу­шав­ших сло­во. И ве­ру­ю­щие из об­ре­зан­ных, при­шед­шие с Пет­ром, изу­ми­лись, что дар Свя­то­го Ду­ха из­лил­ся и на языч­ни­ков, ибо слы­ша­ли их го­во­ря­щих язы­ка­ми и ве­ли­ча­ю­щих Бо­га. То­гда Петр ска­зал: кто мо­жет за­пре­тить кре­стить­ся во­дою тем, ко­то­рые, как и мы, по­лу­чи­ли Свя­то­го Ду­ха? И ве­лел им кре­стить­ся во имя Иису­са Хри­ста. По­том они про­си­ли его про­быть у них несколь­ко дней. Услы­ша­ли Апо­сто­лы и бра­тия, быв­шие в Иудее, что и языч­ни­ки при­ня­ли сло­во Бо­жие. И ко­гда Петр при­шел в Иеру­са­лим, об­ре­зан­ные упре­ка­ли его, го­во­ря: ты хо­дил к лю­дям необ­ре­зан­ным и ел с ни­ми. Петр же на­чал пе­ре­ска­зы­вать им по по­ряд­ку, го­во­ря: в го­ро­де Иоп­пии я мо­лил­ся, и в ис­ступ­ле­нии ви­дел ви­де­ние: схо­дил неко­то­рый со­суд, как бы боль­шое по­лот­но, за че­ты­ре уг­ла спус­ка­е­мое с неба, и спу­сти­лось ко мне. Я по­смот­рел в него и, рас­смат­ри­вая, уви­дел чет­ве­ро­но­гих зем­ных, зве­рей, пре­смы­ка­ю­щих­ся и птиц небес­ных. И услы­шал я го­лос, го­во­ря­щий мне: встань, Петр, за­ко­ли и ешь. Я же ска­зал: нет, Гос­по­ди, ни­че­го сквер­но­го или нечи­сто­го ни­ко­гда не вхо­ди­ло в уста мои. И от­ве­чал мне го­лос вто­рич­но с неба: что Бог очи­стил, то­го ты не по­чи­тай нечи­стым. Это бы­ло три­жды, и опять под­ня­лось всё на небо.

Деян 10:44–11:10
Пят­ни­ца 4 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7и.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 28

Во дни2 џны, раз­сёzв­шіисz ґп0столи t ск0рби бhв­шіz при сте­фaнэ, проид0ша дa­же до фінікjи, и3 кЂ­п­ра, и3 ґн­тіохjи, ни є3ди1ному же глаг0люще сл0ва, т0кмw їудeємъ. бs­ху же нё­цыи t ни1хъ мy­жіе кЂпр­стіи и3 кmринeй­стіи, и5же вшeд­ше во ґн­тіохjю, глаг0лаху къ є4ллинwмъ, бла­го­вэ­с­твy­ю­ще гDа ї}са. и3 бЁ рукA гDнz съ ни1ми: мн0гое же число2 вё­ро­вав­ше, њбрати1шасz ко гDу. слh­ша­но же бhсть сл0во њ ни1хъ во ќшію цRкве, сy­щіz во їерусали1мэ: и3 по­слa­ша вар­нaву преити2 дa­же до ґн­тіохjи. и4же при­шeдъ, и3 ви1дэвъ бла­годaть б9ію, возрa­до­васz: и3 ўт­э­шa­ше вс‰ и3зволeніемъ сeрд­ца тер­пё­ти њ гDэ. ћкw бЁ мyжъ блaгъ, и3 и3сп0лнь д¦а с™а и3 вё­ры: и3 приложи1сz нар0дъ мн0гъ гDви. и3зhде же вар­нa­ва въ тaрсъ взыс­кaти сav­ла: и3 њбрётъ є3го2, при­ведE и5 во ґн­тіохjю. бhсть же и5мъ лё­то цё­ло со­би­рaтисz въ цRк­ви, и3 ўчи1ти нар0дъ мн0гъ, нарещи1 же прeж­де во ґн­тіохjи ўченики2, хрістіa­ны. t ў§ни6къ же, по є3ли1ку кто2 и3мёzше что2, и3зв0лиша кjйж­до и4хъ на слyж­бу по­слaти живy­щымъ во їудeи брaтіzмъ: е4же и3 сотвори1ша, по­слaв­ше къ стaр­цємъ рук0ю вар­нaв­лею и3 сavлею.

В те дни уче­ни­ки, рас­се­яв­ши­е­ся от го­не­ния, быв­ше­го по­сле Сте­фа­на, про­шли до Фи­ни­кии и Ки­п­ра и Ан­тио­хии, ни­ко­му не про­по­ве­дуя сло­во, кро­ме Иуде­ев. Бы­ли же неко­то­рые из них Ки­пряне и Ки­ри­ней­цы, ко­то­рые, при­дя в Ан­тио­хию, го­во­ри­ли Ел­ли­нам, бла­го­вест­вуя Гос­по­да Иису­са. И бы­ла ру­ка Гос­под­ня с ни­ми, и ве­ли­кое чис­ло, уве­ро­вав, об­ра­ти­лось к Гос­по­ду. До­шел слух о сем до церк­ви Иеру­са­лим­ской, и по­ру­чи­ли Вар­на­ве ид­ти в Ан­тио­хию. Он, при­быв и уви­дев бла­го­дать Бо­жию, воз­ра­до­вал­ся и убеж­дал всех дер­жать­ся Гос­по­да ис­крен­ним серд­цем; ибо он был муж доб­рый и ис­пол­нен­ный Ду­ха Свя­то­го и ве­ры. И при­ло­жи­лось до­воль­но на­ро­да к Гос­по­ду. По­том Вар­на­ва по­шел в Тарс ис­кать Савла и, най­дя его, при­вел в Ан­тио­хию. Це­лый год со­би­ра­лись они в церк­ви и учи­ли нема­лое чис­ло лю­дей, и уче­ни­ки в Ан­тио­хии в пер­вый раз ста­ли на­зы­вать­ся Хри­сти­а­на­ми. То­гда уче­ни­ки по­ло­жи­ли, каж­дый по до­стат­ку сво­е­му, по­слать по­со­бие бра­тьям, жи­ву­щим в Иудее, что и сде­ла­ли, по­слав со­бран­ное к пре­сви­те­рам че­рез Вар­на­ву и Савла.

Деян 11:19–26; 29–30
Неде­ля 5 по­сле Пас­хи, о самарянке.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло к7f.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 29

Во дни2 џны, возложи2 и4рwдъ цaрь рy­цэ њѕл0бити нBкіz и5же t цRкве. ўби1 же їaкw­ва брaта їwaн­но­ва мечeмъ. и3 ви1дэвъ, ћкw г0дэ є4сть їудeємъ, приложи2 ћти и3 пет­рA: бs­ху же днjе њпрэсн0чніи. є3г0же и3 є4мъ всади2 въ темни1цу, предaвъ четhрємъ четвери1цамъ в0инwвъ стрещи2 є3го2, хо­тS по пaс­цэ и3звести2 є3го2 къ лю1демъ. и3 u5бо пет­рA стре­жa­ху въ темни1цэ: мlтва же бЁ при­лёж­на, бы­вaе­маz t цRкве къ бGу њ нeмъ. є3гдa же хо­тs­ше є3го2 и3звести2 и4рwдъ, въ нощи2 т0й бЁ пeтръ спS меж­дY двэмA в0инома, свs­занъ же­лёз­но­ма ќже­ма двэмA, стрa­жіе же пред8 двeрь­ми стре­жa­ху темни1цы. и3 сE ѓгGлъ гDнь пред­стA, и3 свётъ воз­сіS въ хрa­минэ: толк­нyвъ же въ рeб­ра пет­рA, воздви1же є3го2, глаг0лz: во­стa­ни вск0рэ. и3 спад0ша є3мY ќжz же­лёз­наz съ рукY. речe же ѓгGлъ къ немY: пре­поs­шисz, и3 вступи2 въ плесни1цы твоS: сотвори1 же тaкw. и3 глаг0ла є3мY: њб­ле­цhсz въ ри1зу твою2, и3 по­слёд­ствуй ми2. и3 и3зшeдъ въ слёдъ є3гw2 и3дsше, и3 не вёдz­ше, ћкw и4стина є4сть бhв­шее t ѓгG­ла: мнs­ше же ви­дёніе зрё­ти. про­шeд­ша же пeрвую стрa­жу и3 вторyю, пріид0ста ко вратHмъ же­лёз­нымъ, вводs­щымъ во грaдъ, ±же њ се­бЁ tверз0шасz и4ма. и3 и3зшeдше преид0ша ст0гну є3ди1ну, и3 ѓбіе tступи2 ѓгGлъ t негw2. и3 пeтръ бhвъ въ се­бЁ, речE: нhнэ вёмъ вои1стинну, ћкw по­слA бGъ ѓгG­ла своего2, и3 и3з8sтъ мS и3з8 руки2 и4рwдовы, и3 t всегw2 чazніz людeй їудeйскихъ.

В те дни царь Ирод под­нял ру­ки на неко­то­рых из при­над­ле­жа­щих к церк­ви, что­бы сде­лать им зло, и убил Иа­ко­ва, бра­та Иоан­но­ва, ме­чом. Ви­дя же, что это при­ят­но Иуде­ям, вслед за тем взял и Пет­ра, – то­гда бы­ли дни опрес­но­ков, – и, за­дер­жав его, по­са­дил в тем­ни­цу, и при­ка­зал че­ты­рем чет­ве­ри­цам во­и­нов сте­речь его, на­ме­ре­ва­ясь по­сле Пас­хи вы­ве­сти его к на­ро­ду. Итак Пет­ра сте­рег­ли в тем­ни­це, меж­ду тем цер­ковь при­леж­но мо­ли­лась о нем Бо­гу. Ко­гда же Ирод хо­тел вы­ве­сти его, в ту ночь Петр спал меж­ду дву­мя во­и­на­ми, ско­ван­ный дву­мя це­пя­ми, и стра­жи у две­рей сте­рег­ли тем­ни­цу. И вот, Ан­гел Гос­по­день пред­стал, и свет оси­ял тем­ни­цу. Ан­гел, толк­нув Пет­ра в бок, про­бу­дил его и ска­зал: встань ско­рее. И це­пи упа­ли с рук его. И ска­зал ему Ан­гел: опо­яшь­ся и обуй­ся. Он сде­лал так. По­том го­во­рит ему: на­день одеж­ду твою и иди за мною. Петр вы­шел и сле­до­вал за ним, не зная, что де­ла­е­мое Ан­ге­лом бы­ло дей­стви­тель­но, а ду­мая, что ви­дит ви­де­ние. Прой­дя первую и вто­рую стра­жу, они при­шли к же­лез­ным во­ро­там, ве­ду­щим в го­род, ко­то­рые са­ми со­бою от­во­ри­лись им: они вы­шли, и про­шли од­ну ули­цу, и вдруг Ан­ге­ла не ста­ло с ним. То­гда Петр, при­дя в се­бя, ска­зал: те­перь я ви­жу во­ис­ти­ну, что Гос­подь по­слал Ан­ге­ла Сво­е­го и из­ба­вил ме­ня из ру­ки Иро­да и от все­го, че­го ждал на­род Иудейский.

Деян 12:1–11
Суб­бо­та 4 сед­ми­цы по­сле Пасхи.
23 ап­ре­ля, ве­ли­ко­муч. Георгию.
30 ап­ре­ля, св. Апо­сто­лу Иа­ко­ву Зеведееву.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло l.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 30

Во дни2 џны, смотри1въ пeтръ пріи1де въ д0мъ марj­инъ м™ре їwaн­но­вы, на­ри­цaе­ма­гw мaр­ка, и3дёже бs­ху мн0зи с0брани и3 молs­ще­сz. толк­нyв­шу же пет­рY во вратA дворA, приступи2 слh­ша­ти nтрокови1ца и4менемъ р0ди: и3 по­знaв­ши глaсъ петр0въ, t рa­до­сти не tвeр­зе врaтъ: при­тeк­ши же сказA пет­рA стоs­ща пред8 враты2. nни1 же къ нeй рё­ша: бэс­нyе­ши ли сz; nнa же кр­эплs­ше­сz тaкw бhти. nни1 же глаг0лаху: ѓгGлъ є3гw2 є4сть. пeтръ же пре­бы­вa­ше тол­кjй: tвeрз­ше же ви1дэша є3го2, и3 ўжас0шасz. по­маaвъ же и5мъ рук0ю мол­чaти, сказA и5мъ, кaкw гDь є3го2 и3зведE и3з8 темни1цы. речe же: возвэсти1те їaкwву и3 брaтіzмъ сі‰. и3 и3зшeдъ и4де во и4но мёсто.

В то вре­мя Петр, осмот­рев­шись, при­шел к до­му Ма­рии, ма­те­ри Иоан­на, на­зы­ва­е­мо­го Мар­ком, где мно­гие со­бра­лись и мо­ли­лись. Ко­гда же Петр по­сту­чал­ся у во­рот, то вы­шла по­слу­шать слу­жан­ка, име­нем Ро­да, и, узнав го­лос Пет­ра, от ра­до­сти не от­во­ри­ла во­рот, но, вбе­жав, объ­яви­ла, что Петр сто­ит у во­рот. А те ска­за­ли ей: в сво­ем ли ты уме? Но она утвер­жда­ла свое. Они же го­во­ри­ли: это Ан­гел его. Меж­ду тем Петр про­дол­жал сту­чать. Ко­гда же от­во­ри­ли, то уви­де­ли его и изу­ми­лись. Он же, дав знак ру­кою, что­бы мол­ча­ли, рас­ска­зал им, как Гос­подь вы­вел его из тем­ни­цы, и ска­зал: уве­домь­те о сем Иа­ко­ва и бра­тьев. По­том, вый­дя, по­шел в дру­гое место.

Деян 12:12–17
По­не­дель­ник 5 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lа.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 31

Во дни2 џны, вар­нa­ва и3 сavлъ возврати1стасz и3з8 їеrли1ма во ґн­тіохjю, и3сп0лнивше слyж­бу, поeм­ше съ соб0ю и3 їwaн­на, на­ри­цaе­ма­го мaр­ка. бs­ху же нё­цыи во цRк­ви сy­щей во ґн­тіохjи, прор0цы и3 ўчи1теліе, вар­нa­ва же и3 сm­меHнъ, на­ри­цaе­мый нj­геръ, и3 лукjй кmринeа­н­инъ, и3 манаи1нъ со и4рwдомъ чет­вер­тов­лaст­ни­комъ вос­пи­тaн­ный, и3 сavлъ. слу­жa­щымъ же и5мъ гDви, и3 по­стs­щым­сz, речE д¦ъ с™hй: tдэли1те ми2 вар­нaву и3 сav­ла на дё­ло, на нe­же при­звaхъ и5хъ. то­гдA пости1вшесz, и3 помоли1вшесz, и3 возл0жше рyки на нS, tпусти1ша и5хъ. сіS ќбw п0слана бhв­ша t д¦а с™а, снид0ста въ се­леvкjю, tтy­ду же tплh­ша въ кЂ­пръ. и3 бhв­ше въ са­ла­мjнэ, воз­вэ­щa­ста сл0во б9іе въ с0нмищахъ їудeй­скихъ: и3мёста же и3 їwaн­на слу­гY. про­шeд­ша же џст­ровъ дa­же до пa­фа, њбрэт0ста нё­ко­е­го мy­жа волх­вA лжепрор0ка їудeа­ни­на, є3мyже и4мz варіисyсъ: и4же бЁ со ґнfm­пaтомъ сeр­гіемъ пav­ломъ, мy­жемъ разyм­нымъ. сeй при­звaвъ вар­нaву и3 сav­ла, взыс­кA ўслh­ша­ти сл0во б9іе. со­про­тив­лs­ше­сz же и4ма є3ллЂма в0лхвъ, тaкw бо сказyет­сz и4мz є3гw2, и3скjй разврати1ти ґнfm­пaта t вё­ры. сavлъ же, и4же и3 пavелъ, и3сп0лнисz д¦а с™а, и3 воз­зрёвъ нaнь, речE: q и3сп0лненне всsкіz льсти2 и3 всsкіz ѕл0бы, сhне діaволь, врa­же всsкіz прaв­ды, не пре­стa­не­ши ли раз­вра­щaz пути2 гD­ни пр†выz; и3 нhнэ сE рукA гDнz на тS, и3 бy­де­ши слёпъ, не ви1дz с0лнца до врe­мене. внезa­пу же на­па­дE нaнь мрaкъ и3 тмA, и3 њсzзaz и3скaше во­ждA. то­гдA ви1дэвъ ґнfm­пaтъ бhв­шее, вё­ро­ва, дивsсz њ ўчeніи гDни.

В те дни Вар­на­ва и Савл, по ис­пол­не­нии по­ру­че­ния, воз­вра­ти­лись из Иеру­са­ли­ма (в Ан­тио­хию), взяв с со­бою и Иоан­на, про­зван­но­го Мар­ком. В Ан­тио­хии, в та­мош­ней церк­ви бы­ли неко­то­рые про­ро­ки и учи­те­ли: Вар­на­ва, и Си­ме­он, на­зы­ва­е­мый Ни­гер, и Лу­ций Ки­ри­не­янин, и Ма­наил, со­вос­пи­тан­ник Иро­да тет­рар­ха, и Савл. Ко­гда они слу­жи­ли Гос­по­ду и по­сти­лись, Дух Свя­той ска­зал: от­де­ли­те Мне Вар­на­ву и Савла на де­ло, к ко­то­ро­му Я при­звал их. То­гда они, со­вер­шив пост и мо­лит­ву и воз­ло­жив на них ру­ки, от­пу­сти­ли их. Сии, быв по­сла­ны Ду­хом Свя­тым, при­шли в Се­лев­кию, а от­ту­да от­плы­ли в Кипр; и, быв в Са­ла­мине, про­по­ве­до­ва­ли сло­во Бо­жие в си­на­го­гах Иудей­ских; име­ли же при се­бе и Иоан­на для слу­же­ния. Прой­дя весь ост­ров до Па­фа, на­шли они неко­то­ро­го волх­ва, иудей­ско­го лже­про­ро­ка, име­нем Ва­ри­и­су­са, ко­то­рый на­хо­дил­ся с про­кон­су­лом Сер­ги­ем Пав­лом, му­жем ра­зум­ным. Сей, при­звав Вар­на­ву и Савла, по­же­лал услы­шать сло­во Бо­жие. А Ели­ма волхв (ибо то зна­чит имя его) про­ти­вил­ся им, ста­ра­ясь от­вра­тить про­кон­су­ла от ве­ры. Но Савл, он же и Па­вел, ис­пол­нив­шись Ду­ха Свя­то­го и устре­мив на него взор, ска­зал: о, ис­пол­нен­ный вся­ко­го ко­вар­ства и вся­ко­го зло­дей­ства, сын диа­во­ла, враг вся­кой прав­ды! пе­ре­ста­нешь ли ты со­вра­щать с пря­мых пу­тей Гос­под­них? И ныне вот, ру­ка Гос­под­ня на те­бя: ты бу­дешь слеп и не уви­дишь солн­ца до вре­ме­ни. И вдруг на­пал на него мрак и тьма, и он, об­ра­ща­ясь ту­да и сю­да, ис­кал во­жа­то­го. То­гда про­кон­сул, уви­дев про­ис­шед­шее, уве­ро­вал, ди­вясь уче­нию Господню.

Деян 12:25–13:12
Втор­ник 5 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lв.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 32

Во дни2 џны, tвeз­ше­сz t пa­фа, пavелъ и3 сy­щіи съ ни1мъ, пріид0ша въ пер­гjю пам­фmлjй­скую. їwaннъ же tлучи1всz t ни1хъ, возврати1сz во їерусали1мъ: nни1 же про­шeд­ше t пер­гjи, пріид0ша во ґн­тіохjю пісідjй­скую: и3 вшeд­ше въ с0нмище въ дeнь суб­бHт­ный, сэд0ша. по чтeніи же зак0на и3 прорHкъ, по­слa­ша на­чaль­ни­цы с0нмища къ ни1мъ, глаг0люще: мy­жіе брaтіе, ѓще є4сть сл0во въ вaсъ ўт­э­шeніz къ лю1демъ, глаг0лите. во­стaвъ же пavелъ, и3 по­маaвъ рук0ю, речE: мy­жіе ї}льтzне, и3 боs­щіисz бGа, ўслh­ши­те. бGъ людeй си1хъ, и3збрA nц7ы2 нa­шы, и3 лю1ди воз­несE въ при­шeль­ствіи въ земли2 є3гЂпетстэй: и3 мhш­цею выс0кою и3зведE и5хъ и3з8 неS. и3 до четhре­десzти лётъ пре­пи­тA и5хъ въ пу­стh­ни. и3 низложи1въ kзы6къ сeд­мь, въ земли2 ха­наaн­ст­эй, да­дE и5мъ въ на­слёдіе зeм­лю и4хъ. и3 по си1хъ ћкw лётъ четhре­ста и3 пzть­десsтъ, да­дE и5мъ судіи6 до са­мyи­ла прор0ка. и3 tтy­ду проси1ша ца­рS, и3 да­дE и5мъ бGъ саy­ла, сh­на кj­со­ва, мy­жа t ко­лё­на веніа­мj­но­ва, лётъ четhре­десzть. и3 пре­стaвль є3го2, воздви1же и5мъ дв7да въ ца­рS, є3мyже и3 речE, сви­дё­тель­ство­вавъ: њбрэт0хъ дв7да сн7а їес­сeо­ва, мy­жа по сeрд­цу мо­е­мY, и4же сотвори1тъ вс‰ хо­тёніz моS. t сегw2 сё­мене бGъ, по њб­это­вaнію, воздви1же ї}лю спасeніе, ї}са: про­по­вё­дав­шу їwaн­ну пред8 ли­цeмъ вни1тіz є3гw2 кре­щeніе по­каsніz, всёмъ лю1демъ ї}левымъ.

В те дни, от­плыв из Па­фа, Па­вел и быв­шие при нем при­бы­ли в Пер­гию, в Пам­фи­лии. Но Иоанн, от­де­лив­шись от них, воз­вра­тил­ся в Иеру­са­лим. Они же, про­хо­дя от Пер­гии, при­бы­ли в Ан­тио­хию Пи­си­дий­скую и, вой­дя в си­на­го­гу в день суб­бот­ний, се­ли. По­сле чте­ния за­ко­на и про­ро­ков, на­чаль­ни­ки си­на­го­ги по­сла­ли ска­зать им: му­жи бра­тия! ес­ли у вас есть сло­во на­став­ле­ния к на­ро­ду, го­во­ри­те. Па­вел, встав и дав знак ру­кою, ска­зал: му­жи Из­ра­иль­тяне и бо­я­щи­е­ся Бо­га! по­слу­шай­те. Бог на­ро­да се­го из­брал от­цов на­ших и воз­вы­сил сей на­род во вре­мя пре­бы­ва­ния в зем­ле Еги­пет­ской, и мыш­цею воз­не­сен­ною вы­вел их из нее, и око­ло со­ро­ка лет вре­ме­ни пи­тал их в пу­стыне. И, ис­тре­бив семь на­ро­дов в зем­ле Ха­на­ан­ской, раз­де­лил им в на­сле­дие зем­лю их. И по­сле се­го, око­ло че­ты­рех­сот пя­ти­де­ся­ти лет, да­вал им су­дей до про­ро­ка Са­му­и­ла. По­том про­си­ли они ца­ря, и Бог дал им Са­у­ла, сы­на Ки­со­ва, му­жа из ко­ле­на Ве­ни­а­ми­но­ва. Так про­шло лет со­рок. От­ри­нув его, по­ста­вил им ца­рем Да­ви­да, о ко­то­ром и ска­зал, сви­де­тель­ствуя: на­шел Я му­жа по серд­цу Мо­е­му, Да­ви­да, сы­на Иес­се­е­ва, ко­то­рый ис­пол­нит все хо­те­ния Мои. Из его-то потом­ства Бог по обе­то­ва­нию воз­двиг Из­ра­и­лю Спа­си­те­ля Иису­са. Пе­ред са­мым яв­ле­ни­ем Его Иоанн про­по­ве­до­вал кре­ще­ние по­ка­я­ния все­му на­ро­ду Израильскому.

Деян 13:13–24
Сре­да 5 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lг.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 33

Во дни2 џны, ћко­же скон­чавa­ше їwaннъ течeніе, глаг0лаше: ког0 мz непщyе­те бhти, нёсмь ѓзъ, но сE грzдeтъ по мнЁ, є3мyже нёсмь дост0инъ разрэши1ти ре­мeнь са­по­гY є3гw2. мy­жіе брaтіе, сh­но­ве р0да ґвраaм­лz, и3 и5же въ вaсъ боs­щіисz бGа: вaмъ сл0во спасeніz сегw2 по­слaсz. живy­щіи бо во їерусали1мэ, и3 кнs­зи и4хъ сегw2 не ра­зу­мёв­ше, и3 глa­сы прор0ческіz, по всS суб­бHты чтH­мыz, њсуди1вше є3го2, и3сп0лниша. и3 ниеди1ныz вины2 смeрт­ныz њбрёт­ше, проси1ша ў пілaта ўби1ти є3го2. ћко­же скон­чa­ша вс‰, ±же њ нeмъ пи1сана, снeм­ше съ дрe­ва, положи1ша во гр0бэ. бGъ же воскреси2 є3го2 t мeрт­выхъ: и44же kви1сz на дни2 мнH­ги, со­воз­шeд­шымъ съ ни1мъ t галілeи во їерусали1мъ, и5же нhнэ сyть сви­дё­теліе є3гw2 къ лю1демъ. и3 мы2 вaмъ бла­го­вэ­с­твyемъ њб­это­вaніе бhв­шее ко nц7є1мъ, ћкw сіE бGъ и3сп0лнилъ є4сть нaмъ чaдwмъ и4хъ, воздви1гъ ї}са.

В те дни, при окон­ча­нии сво­е­го по­при­ща, Иоанн го­во­рил: за ко­го по­чи­та­е­те вы ме­ня? я не тот; но вот, идет за мною, у Ко­то­ро­го я недо­сто­ин раз­вя­зать обувь на но­гах. Му­жи бра­тия, де­ти ро­да Ав­ра­амо­ва, и бо­я­щи­е­ся Бо­га меж­ду ва­ми! вам по­сла­но сло­во спа­се­ния се­го. Ибо жи­те­ли Иеру­са­ли­ма и на­чаль­ни­ки их, не узнав Его и осу­див, ис­пол­ни­ли сло­ва про­ро­че­ские, чи­та­е­мые каж­дую суб­бо­ту, и, не най­дя в Нем ни­ка­кой ви­ны, до­стой­ной смер­ти, про­си­ли Пи­ла­та убить Его. Ко­гда же ис­пол­ни­ли всё на­пи­сан­ное о Нем, то, сняв с дре­ва, по­ло­жи­ли Его во гроб. Но Бог вос­кре­сил Его из мерт­вых. Он в про­дол­же­ние мно­гих дней яв­лял­ся тем, ко­то­рые вы­шли с Ним из Га­ли­леи в Иеру­са­лим и ко­то­рые ныне суть сви­де­те­ли Его пе­ред на­ро­дом. И мы бла­го­вест­ву­ем вам, что обе­то­ва­ние, дан­ное от­цам, Бог ис­пол­нил нам, де­тям их, вос­кре­сив Иисуса.

Деян 13:25–32
29 ав­гу­ста, усек­но­ве­ние гла­вы Иоан­на Крестителя.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lд.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 34

Во дни2 џны, пavелъ и3 вар­нa­ва прибэг0ста во грa­ды лmка0нскіz, въ лЂст­ру и3 дeрвію, и3 во nкрє1стныz и4хъ: и3 тa­мw бё­ста бла­го­вэ­с­твy­ю­ща. и3 нё­кто мyжъ въ лЂстр­эхъ нe­мо­щенъ но­гa­ма сэдs­ше, хр0мъ t чрe­ва мa­те­ре сво­еS сhй, и4же николи1же бЁ ходи1лъ. сeй слh­ша­ше пav­ла глаг0люща: и4же воз­зрёвъ нaнь, и3 ви1дэвъ, ћкw вё­ру и4мать здрaвъ бhти, речE вeліимъ глa­сомъ: те­бЁ глаг0лю, во и4мz гDа ї}са хrтA, встa­ни на нH­гу твою2 прaвъ: и3 ѓбіе возскочи2 и3 хож­дa­ше. нар0ди же ви1дэвше, є4же сотвори2 пavелъ, воздвиг0ша глaсъ св0й лmка0нски глаг0люще: б0зи ўпод0бльшесz че­ло­вёкwмъ снид0ша къ нaмъ. на­ри­цa­ху же u5бо вар­нaву дjа, пav­ла же є3рмjа, понe­же т0й бs­ше на­чaль­никъ сл0ва. жрeцъ же дjевъ сy­ща­гw пред8 грa­домъ и4хъ, при­ведE ю3нцы2, и3 при­несE вэнцы2 пред8 вратA, съ нар0ды хо­тs­ше жрeти. слh­шав­ша же ґпc­ла, вар­нa­ва и3 пavелъ, рас­терзaв­ша ри6зы своS, вскочи1ста въ нар0дъ зо­вy­ща, и3 глаг0люща: мy­жіе, что2 сі‰ тво­ри­тE; и3 мы2 по­до­бострaст­на є3смA вaмъ че­ло­вё­ка, бl­го­вэ­с­твy­ю­ща вaмъ, t си1хъ сyет­ныхъ њбра­щaтисz къ бGу жи1ву, и4же сотвори2 нб7о и3 зeм­лю, и3 м0ре, и3 вс‰ ±же въ ни1хъ. и4же въ ми­мо­шeд­шыz р0ды њстaвилъ бЁ всS kзhки ходи1ти въ путeхъ и4хъ. и3 u5бо не несви­дё­тель­ство­ва­на себE њстaви, бла­го­творS, съ нб7сE нaмъ до­ждe­вы даS, и3 вре­менA пло­донHс­на, и3сполнsz пи1щею и3 весeліемъ серд­цA нa­ша. и3 сі‰ глаг0люща, є3двA ўстaви­ста нар0ды не жрeти и4ма: но tити2 ко­е­мyж­до во своsси.

В те дни Па­вел и Вар­на­ва уда­ли­лись в Ли­ка­он­ские го­ро­да Ли­ст­ру и Дер­вию и в окрест­но­сти их, и там бла­го­вест­во­ва­ли. В Ли­ст­ре неко­то­рый муж, не вла­дев­ший но­га­ми, си­дел, бу­дучи хром от чре­ва ма­те­ри сво­ей, и ни­ко­гда не хо­дил. Он слу­шал го­во­рив­ше­го Пав­ла, ко­то­рый, взгля­нув на него и уви­дев, что он име­ет ве­ру для по­лу­че­ния ис­це­ле­ния, ска­зал гром­ким го­ло­сом: те­бе го­во­рю во имя Гос­по­да Иису­са Хри­ста: стань на но­ги твои пря­мо. И он тот­час вско­чил и стал хо­дить. На­род же, уви­дев, что сде­лал Па­вел, воз­вы­сил свой го­лос, го­во­ря по-ли­ка­он­ски: бо­ги в об­ра­зе че­ло­ве­че­ском со­шли к нам. И на­зы­ва­ли Вар­на­ву Зев­сом, а Пав­ла Ер­ми­ем, по­то­му что он на­чаль­ство­вал в сло­ве. Жрец же идо­ла Зев­са, на­хо­див­ше­го­ся пе­ред их го­ро­дом, при­ве­дя к во­ро­там во­лов и при­не­ся вен­ки, хо­тел вме­сте с на­ро­дом со­вер­шить жерт­во­при­но­ше­ние. Но Апо­сто­лы Вар­на­ва и Па­вел, услы­шав о сем, разо­дра­ли свои одеж­ды и, бро­сив­шись в на­род, гро­мо­глас­но го­во­ри­ли: му­жи! что вы это де­ла­е­те? И мы – по­доб­ные вам лю­ди, и бла­го­вест­ву­ем вам, что­бы вы об­ра­ти­лись от сих лож­ных к Бо­гу жи­во­му, Ко­то­рый со­тво­рил небо и зем­лю, и мо­ре, и все, что в них, Ко­то­рый в про­шед­ших ро­дах по­пу­стил всем на­ро­дам хо­дить сво­и­ми пу­тя­ми, хо­тя и не пе­ре­ста­вал сви­де­тель­ство­вать о Се­бе бла­го­де­я­ни­я­ми, по­да­вая нам с неба до­жди и вре­ме­на пло­до­нос­ные и ис­пол­няя пи­щею и ве­се­ли­ем серд­ца на­ши. И, го­во­ря сие, они ед­ва убе­ди­ли на­род не при­но­сить им жерт­вы и ид­ти каж­до­му домой.

Де­ян 14:6–18А
Сре­да 4 сед­ми­цы по­сле Пас­хи, Пре­по­ло­ве­ние Пятидесятницы.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lє.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 35

Во дни2 џны, и3зhде пavелъ съ вар­нa­вою въ дeрвію. бl­го­вэ­с­тво­вa­ста же грa­ду то­мY и3 научи1ста мн0ги, возврати1стасz въ лЂст­ру, и3 їконjю, и3 ґн­тіохjю: ўтвер­ждa­ю­ще дy­шы ўче­ни­кHвъ, молs­ще пребhти въ вёрэ, и3 ћкw мн0гими скорбьми2 по­добaетъ нaмъ вни1ти въ цrтвіе б9іе. рукопол0жше же и5мъ пре­с‭те­ры на всS цRк­ви, и3 помоли1вшесz съ пост0мъ, предa­ста и5хъ гDви, въ нег0же вё­ро­ва­ша. и3 про­шeд­ша пісідjю, пріид0ста въ пам­фmлjю: и3 глаг0лавша въ пер­гjи сл0во гDне, снид0ста во ґт­талjю. и3 tтy­ду tплh­ста во ґн­тіохjю, tню1дуже бё­ста прe­да­на бl­годaти б9іей въ дё­ло, є4же скон­чa­ста. при­шeд­ша же и3 со­брaв­ша цR­ковь, сказa­ста є3ли6ка сотвори2 бGъ съ ни1ма, и3 ћкw tвeр­зе kзhкwмъ двeрь вёры.

В те дни уда­лил­ся Па­вел с Вар­на­вою в Дер­вию. Про­по­ве­дав Еван­ге­лие се­му го­ро­ду и при­об­ре­тя до­воль­но уче­ни­ков, они об­рат­но про­хо­ди­ли Ли­ст­ру, Ико­нию и Ан­тио­хию, утвер­ждая ду­ши уче­ни­ков, уве­ще­вая пре­бы­вать в ве­ре и по­учая, что мно­ги­ми скор­бя­ми над­ле­жит нам вой­ти в Цар­ствие Бо­жие. Ру­ко­по­ло­жив же им пре­сви­те­ров к каж­дой церк­ви, они по­мо­ли­лись с по­стом и пре­да­ли их Гос­по­ду, в Ко­то­ро­го уве­ро­ва­ли. По­том, прой­дя че­рез Пи­си­дию, при­шли в Пам­фи­лию, и, про­по­ве­дав сло­во Гос­подне в Пер­гии, со­шли в Ат­та­лию; а от­ту­да от­плы­ли в Ан­тио­хию, от­ку­да бы­ли пре­да­ны бла­го­да­ти Бо­жи­ей на де­ло, ко­то­рое и ис­пол­ни­ли. При­быв ту­да и со­брав цер­ковь, они рас­ска­за­ли всё, что со­тво­рил Бог с ни­ми и как Он от­верз дверь ве­ры язычникам.

Деян 14:20–27
Чет­верг 5 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lѕ.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 36

Во дни2 џны, во­стa­ша нё­цыи t є4реси фарісeй­скіz вё­ро­вав­шіи, глаг0люще: ћкw по­добaетъ њбрё­за­ти и5хъ, за­вэ­щавaти же блюсти2 зак0нъ мwmсeовъ. со­брa­шасz же ґпc­ли и3 стaр­цы вёд­эти њ словеси2 сeмъ. мн0гу же взыс­кaнію бhв­шу, во­стaвъ пeтръ речE къ ни1мъ: мy­жіе брaтіе, вы2 вё­сте, ћкw t днjй пeр­выхъ бGъ въ нaсъ и3збрA, ўсты2 мои1ми ўслh­ша­ти kзhкwмъ сл0во бl­го­вё­стіz, и3 вё­ро­ва­ти. и3 серд­це­вё­децъ бGъ сви­дё­тель­ство­ва и5мъ, дaвъ и5мъ д¦а с™aго, ћко­же и3 нaмъ. и3 ничт0же разсуди2 меж­дY нa­ми же и3 џнэми, вё­рою њчи1щъ серд­цA и4хъ. нhнэ u5бо что2 и3скушaете бGа, хо­тs­ще возложи1ти и4го на вы6и ўчн7кHмъ, є3гHже ни nтцы2 нa­ши, ни мы2 возмог0хомъ понести2; но бl­годaтію гDа ї}са хrтA вё­ру­емъ спасти1сz, ћко­же и3 nни2. ўмол­чa же всE мн0жество, и3 по­слy­ша­ху вар­нa­вы и3 пav­ла по­вё­да­ю­щихъ, є3ли1ка сотвори2 бGъ знa­мєніz и3 чу­десA во kзh­ц­эхъ и4ма. по ўмол­чaніи же и4хъ tвэ­щA їaкwвъ, глаг0лz: мy­жіе брaтіе, по­слy­шай­те менE. сm­меHнъ по­вё­да, ћкw прeж­де бGъ посэти2 пріsти t kзы6къ лю1ди њ и4мени своeмъ. и3 се­мY со­гласy­ютъ сло­весA прорHкъ, ћко­же пи1шетъ: по си1хъ њбра­щyсz, и3 сози1жду кр0въ дв7довъ пaд­шій, и3 рас­кH­па­наz є3гw2 сози1жду, и3 и3спрaвлю є3го2: ћкw да взh­щутъ пр0чіи че­ло­вё­цы гDа, и3 вси2 kзh­цы, въ ни1хже на­речeсz и4мz моE: глаг0летъ гDь, творsй сі‰ вс‰. раз{мна t вё­ка сyть бGо­ви всS дэлA є3гw2. сегw2 рa­ди ѓзъ суж­дY, не сту­жaти t kзы6къ њбра­щa­ю­щым­сz къ бGу: но за­по­вё­да­ти и5мъ њгребaтисz t трeбъ јдwль­скихъ, и3 t блудA, и3 ўдaв­ле­ни­ны, и3 t кр0ве: и3, є3ли6ка неугHд­на се­бЁ бhти, и3ны6мъ не твори1ти. мwmсeй бо t родHвъ дрeв­нихъ, по всS грa­ды про­по­вё­да­ю­щыz є3го2 и4мать въ с0нмищахъ, по всS суб­бHты чт0мый. то­гдA и3зв0лисz ґпcтолwмъ и3 стaр­цємъ со всeю цR­ко­вію, и3збрaвше мy­жа t ни1хъ, по­слaти во ґн­тіохjю съ пav­ломъ и3 вар­нa­вою: їy­ду, на­ри­цaе­ма­го вар­сaву, и3 сj­лу, мy­жа нарH­чи­та въ брaтіи. на­писaв­ше рукa­ма и4хъ сі‰: ґпcто­ли, и3 стaр­цы, и3 брaтіz, сy­щымъ во ґн­тіохjи, и3 сmрjи, и3 кілікjи брaтіи, и5же t kзы6къ, њ гDэ рa­до­ва­тисz. понe­же ќбw слh­ша­хомъ, ћкw нё­цыи t нaсъ и3зшeдше возмути1ша вaсъ словесы2, раз­вра­щa­ю­ще дy­шы вa­шz, глаг0люще, њбрё­за­тисz и3 блюсти2 зак0нъ, и5мже мы2 не за­вэ­щa­хомъ: и3зв0лисz нaмъ со­брaв­шым­сz є3динодyшнw, и3збрaнныz мy­жы по­слaти къ вaмъ, съ возлю1бленныма нa­ши­ма вар­нa­вою и3 пav­ломъ, че­ло­вё­ко­ма предaв­ше­ма ду­шS своS њ и4мени гDа нa­ше­гw ї}са хrтA. по­слa­хомъ u5бо їy­ду и3 сj­лу, и3 тёхъ сл0вомъ сказy­ю­щихъ т†zжде. и3зв0лисz бо с™0му д¦у и3 нaмъ, ничт0же мн0жае возложи1ти вaмъ тzготы2, рaз­вэ нyжд­ныхъ си1хъ: њгребaтисz t їдw­ло­жeрт­вен­ныхъ, и3 кр0ве, и3 ўдaв­ле­ни­ны, и3 блудA: и3, є3ли6ка не х0щете вaмъ бhти други6мъ не твори1те: t ни1хже со­блюдa­ю­ще себE д0брэ со­тво­ри­тE. здрaв­ствуй­те. nни1 же u5бо п0слани бhв­ше, пріид0ша во ґн­тіохjю: и3 со­брaв­ше нар0дъ, вдa­ша по­слaніе. прочeт­ше же возрa­до­ва­шасz њ ўт­э­шeніи. їy­да же и3 сj­ла, и3 тA прорHка сy­ща, сл0вомъ мн0зэмъ ўтё­ши­ста брaтію и3 ўтверди1ста. пребhв­ше же тa­мw врe­мz, tпущє1на бh­ста съ ми1ромъ t брaтій ко ґпcлwмъ. и3зв0лисz же сjлэ пребhти тa­мw, їy­да же возврати1сz во їерусали1мъ.

В те дни вос­ста­ли неко­то­рые из фа­ри­сей­ской ере­си уве­ро­вав­шие и го­во­ри­ли, что долж­но об­ре­зы­вать языч­ни­ков и за­по­ве­до­вать со­блю­дать за­кон Мо­и­се­ев. Апо­сто­лы и пре­сви­те­ры со­бра­лись для рас­смот­ре­ния се­го де­ла. По дол­гом рас­суж­де­нии Петр, встав, ска­зал им: му­жи бра­тия! вы зна­е­те, что Бог от дней пер­вых из­брал из нас ме­ня, что­бы из уст мо­их языч­ни­ки услы­ша­ли сло­во Еван­ге­лия и уве­ро­ва­ли; и Серд­це­ве­дец Бог дал им сви­де­тель­ство, да­ро­вав им Ду­ха Свя­то­го, как и нам; и не по­ло­жил ни­ка­ко­го раз­ли­чия меж­ду на­ми и ими, ве­рою очи­стив серд­ца их. Что же вы ныне ис­ку­ша­е­те Бо­га, же­лая воз­ло­жить на выи уче­ни­ков иго, ко­то­ро­го не мог­ли по­не­сти ни от­цы на­ши, ни мы? Но мы ве­ру­ем, что бла­го­да­тию Гос­по­да Иису­са Хри­ста спа­сем­ся, как и они. То­гда умолк­ло все со­бра­ние и слу­ша­ло Вар­на­ву и Пав­ла, рас­ска­зы­вав­ших, ка­кие зна­ме­ния и чу­де­са со­тво­рил Бог че­рез них сре­ди языч­ни­ков. По­сле же то­го, как они умолк­ли, на­чал речь Иа­ков и ска­зал: му­жи бра­тия! по­слу­шай­те ме­ня. Си­мон изъ­яс­нил, как Бог пер­во­на­чаль­но при­з­рел на языч­ни­ков, что­бы со­ста­вить из них на­род во имя Свое. И с сим со­глас­ны сло­ва про­ро­ков, как на­пи­са­но: По­том об­ра­щусь и вос­со­здам ски­нию Да­ви­до­ву пад­шую, и то, что в ней раз­ру­ше­но, вос­со­здам, и ис­прав­лю ее, что­бы взыс­ка­ли Гос­по­да осталь­ные из лю­дей и все на­ро­ды, меж­ду ко­то­ры­ми воз­ве­стит­ся имя Мое, го­во­рит Гос­подь, тво­ря­щий все сие. Ве­до­мы Бо­гу от веч­но­сти все де­ла Его. По­се­му я по­ла­гаю не за­труд­нять об­ра­ща­ю­щих­ся к Бо­гу из языч­ни­ков, а на­пи­сать им, что­бы они воз­дер­жи­ва­лись от осквер­нен­но­го идо­ла­ми, от блу­да, удав­ле­ни­ны и кро­ви, и что­бы не де­ла­ли дру­гим то­го, че­го не хо­тят се­бе. Ибо за­кон Мо­и­се­ев от древ­них ро­дов по всем го­ро­дам име­ет про­по­ве­ду­ю­щих его и чи­та­ет­ся в си­на­го­гах каж­дую суб­бо­ту. То­гда Апо­сто­лы и пре­сви­те­ры со всею цер­ко­вью рас­су­ди­ли, из­брав из сре­ды се­бя му­жей, по­слать их в Ан­тио­хию с Пав­лом и Вар­на­вою, имен­но: Иу­ду, про­зы­ва­е­мо­го Вар­са­вою, и Си­лу, му­жей, на­чаль­ству­ю­щих меж­ду бра­ти­я­ми, на­пи­сав и вру­чив им сле­ду­ю­щее: “Апо­сто­лы и пре­сви­те­ры и бра­тия – на­хо­дя­щим­ся в Ан­тио­хии, Си­рии и Ки­ли­кии бра­ти­ям из языч­ни­ков: ра­до­вать­ся. По­ели­ку мы услы­ша­ли, что неко­то­рые, вы­шед­шие от нас, сму­ти­ли вас сво­и­ми ре­ча­ми и по­ко­ле­ба­ли ва­ши ду­ши, го­во­ря, что долж­но об­ре­зы­вать­ся и со­блю­дать за­кон, че­го мы им не по­ру­ча­ли, то мы, со­брав­шись, еди­но­душ­но рас­су­ди­ли, из­брав му­жей, по­слать их к вам с воз­люб­лен­ны­ми на­ши­ми Вар­на­вою и Пав­лом, че­ло­ве­ка­ми, пре­дав­ши­ми ду­ши свои за имя Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. Итак мы по­сла­ли Иу­ду и Си­лу, ко­то­рые изъ­яс­нят вам то же и сло­вес­но. Ибо угод­но Свя­то­му Ду­ху и нам не воз­ла­гать на вас ни­ка­ко­го бре­ме­ни бо­лее, кро­ме се­го необ­хо­ди­мо­го: воз­дер­жи­вать­ся от идо­ло­жерт­вен­но­го и кро­ви, и удав­ле­ни­ны, и блу­да, и не де­лать дру­гим то­го, че­го се­бе не хо­ти­те. Со­блю­дая сие, хо­ро­шо сде­ла­е­те. Будь­те здра­вы”. Итак, от­прав­лен­ные при­шли в Ан­тио­хию и, со­брав лю­дей, вру­чи­ли пись­мо. Они же, про­чи­тав, воз­ра­до­ва­лись о сем на­став­ле­нии. Иуда и Си­ла, бу­дучи так­же про­ро­ка­ми, обиль­ным сло­вом пре­по­да­ли на­став­ле­ние бра­ти­ям и утвер­ди­ли их. Про­быв там неко­то­рое вре­мя, они с ми­ром от­пу­ще­ны бы­ли бра­ти­я­ми к Апо­сто­лам. Но Си­ле рас­су­ди­лось остать­ся там. (А Иуда воз­вра­тил­ся в Иерусалим.)

Деян 15:5–34
Пят­ни­ца 5 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lз.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 37

Во дни2 џны, пavелъ и3 вар­нa­ва живs­ста во ґн­тіохjи, ўчa­ще и3 бла­го­вэ­с­твy­ю­ще сл0во гDне, и3 со и3нёми мн0гими. по нё­кихъ же днeхъ, речE пavелъ къ вар­нa­вэ: воз­врa­щ­ше­сz по­добaетъ посэти1ти брaтію нa­шу во всёхъ грaд­эхъ, въ ни1хже про­по­вё­да­хомъ сл0во гDне, кaкw пре­бы­вa­ютъ. вар­нa­ва же вос­хо­тЁ поsти съ соб0ю їwaн­на, на­ри­цaе­ма­го мaр­ка. пavелъ же глаг0лаше: tстy­пль­ша­гw t нaю t пам­фmлjи, и3 не шeд­ша­гw съ нa­ми на дё­ло, въ нe­же по­ло­жe­ни бh­хомъ, не поsти сегw2 съ соб0ю. бhсть u5бо рaс­прz, ћкw tлучи1тисz и4ма t себE, вар­нa­ва ќбw поeмъ мaр­ка, tплы2 въ кЂ­пръ: пavелъ же и3збрaвъ сj­лу, и3зhде прe­данъ бl­годaти б9іей, t брaтій. про­хож­дa­ше сmрjю и3 кілікjю, ўтвер­ждaz цє1ркви.

В те дни Па­вел и Вар­на­ва жи­ли в Ан­тио­хии, уча и бла­го­вест­вуя, вме­сте с дру­ги­ми мно­ги­ми, сло­во Гос­подне. По неко­то­ром вре­ме­ни Па­вел ска­зал Вар­на­ве: пой­дем опять, по­се­тим бра­тьев на­ших по всем го­ро­дам, в ко­то­рых мы про­по­ве­да­ли сло­во Гос­подне, как они жи­вут. Вар­на­ва хо­тел взять с со­бою Иоан­на, на­зы­ва­е­мо­го Мар­ком. Но Па­вел по­ла­гал не брать от­став­ше­го от них в Пам­фи­лии и не шед­ше­го с ни­ми на де­ло, на ко­то­рое они бы­ли по­сла­ны. От­сю­да про­изо­шло огор­че­ние, так что они раз­лу­чи­лись друг с дру­гом; и Вар­на­ва, взяв Мар­ка, от­плыл в Кипр; а Па­вел, из­брав се­бе Си­лу, от­пра­вил­ся, быв по­ру­чен бра­ти­я­ми бла­го­да­ти Бо­жи­ей, и про­хо­дил Си­рию и Ки­ли­кию, утвер­ждая церкви.

Деян 15:35–41
Суб­бо­та 5 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lи.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 38

Во дни2 џны, бhсть и3дyщымъ ґп0столwмъ на моли1тву, nтрокови1ца нё­каz и3мyщаz дyхъ пытли1въ срё­те нaсъ, ћже тz­жaніе мн0го даs­ше господє1мъ свои1мъ волх­вy­ю­щи. тA по­слё­до­вав­ши пav­лу и3 нaмъ, взы­вa­ше глаг0лющи: сjи че­ло­вё­цы раби2 бGа вhш­нz­гw сyть, и5же воз­вэ­щa­ютъ нaмъ пyть спасeніz. сe же творs­ше на мн0ги дни2. стужи1въ же си2 пavелъ, и3 њбрa­щсz, дy­хо­ви речE: за­пре­щaю ти2 и4менемъ ї}са хrтA, и3зhди и3з8 неS: и3 и3зhде въ т0мъ ча­сЁ. ви1дэвше же госп0діе є3S, ћкw и3зhде на­дeж­да тz­жaніz и4хъ, поeм­ше пav­ла и3 сj­лу, влек0ша на т0ргъ ко кнzзє1мъ. и3 ввeд­ше и5хъ къ воев0дамъ, рё­ша: сjи че­ло­вё­цы воз­му­щa­ютъ грaдъ нaшъ, їудeє сy­ще. и3 за­вэ­щавa­ютъ nбh­чаи, ±же не дост0итъ нaмъ пріи­мaти, ни твори1ти, ри1млzнwмъ сy­щымъ. и3 сни1десz нар0дъ на ни1хъ, и3 во­евH­ды рас­терзaв­ше и5мъ ри1зы, велs­ху пa­ли­ца­ми би1ти и5хъ. мн0ги же дaв­ше и5мъ р†ны, всади1ша въ темни1цу, за­вэ­щaв­ше темни1чному стрa­жу твeр­дw стрещи2 и5хъ: и4же таково2 за­вэ­щaніе пріeмъ, всади2 и5хъ во внyтрен­нюю темни1цу, и3 н0ги и4хъ заби2 въ клaдэ. въ полy­но­щи же пavелъ и3 сj­ла молs­щасz поs­ста бGа: по­слy­ша­ху же и4хъ ю4зницы. внезa­пу же трyсъ бhсть вeлій, ћкw по­ко­лебaтисz њс­но­вaнію темни1чному: tверз0ша же сz ѓбіе двє1ри всS, и3 всBмъ ю4зы њсла­бё­ша. воз­бyж­дь­сz же темни1чный стрaжъ, и3 ви1дэвъ tвeр­сты двє1ри темни1цы, и3звлeкъ н0жъ, хо­тs­ше себE ўби1ти, мнS и3збёгшz ю4зники. возгласи1 же глa­сомъ вeліимъ пavелъ, глаг0лz: ничт0же сотвори2 се­бЁ ѕлA, вси1 бо є3смы2 здЁ. проси1въ же свэщи2, вскочи2, и3 трe­пе­тенъ бhвъ, при­па­дE къ пav­лу и3 сjлэ: и3 и3звeдъ и5хъ в0нъ, речE: госп0діе, чт0 ми по­добaетъ твори1ти, да спасyсz; џна же рек0ста: вё­руй въ гDа ї}са хrтA, и3 спасe­шисz ты2, и3 вeсь д0мъ тв0й. и3 глаг0ласта є3мY сл0во гDне, и3 всBмъ и5же въ до­мY є3гw2. и3 поeмъ | въ т0й же чaсъ н0щи, и3змы2 t рaнъ, и3 крести1сz сaмъ, и3 свои2 є3мY вси2 ѓбіе. ввeдъ же | въ д0мъ св0й, по­стaви тра­пe­зу, и3 возрa­до­васz со всёмъ д0момъ свои1мъ, вё­ро­вавъ бGу.

В те дни, ко­гда Апо­сто­лы шли в мо­лит­вен­ный дом, встре­ти­лась нам од­на слу­жан­ка, одер­жи­мая ду­хом про­ри­ца­тель­ным, ко­то­рая че­рез про­ри­ца­ние до­став­ля­ла боль­шой до­ход гос­по­дам сво­им. Идя за Пав­лом и за на­ми, она кри­ча­ла, го­во­ря: эти лю­ди – ра­бы Бо­га Все­выш­не­го, ко­то­рые воз­ве­ща­ют нам путь спа­се­ния. Это она де­ла­ла мно­го дней. Па­вел, воз­не­го­до­вав, об­ра­тил­ся и ска­зал ду­ху: име­нем Иису­са Хри­ста по­ве­ле­ваю те­бе вый­ти из нее. И дух вы­шел в тот же час. То­гда гос­по­да ее, ви­дя, что ис­чез­ла на­деж­да до­хо­да их, схва­ти­ли Пав­ла и Си­лу и по­влек­ли на пло­щадь к на­чаль­ни­кам. И, при­ве­дя их к во­е­во­дам, ска­за­ли: сии лю­ди, бу­дучи Иуде­я­ми, воз­му­ща­ют наш го­род и про­по­ве­ду­ют обы­чаи, ко­то­рых нам, Рим­ля­нам, не сле­ду­ет ни при­ни­мать, ни ис­пол­нять. На­род так­же вос­стал на них, а во­е­во­ды, со­рвав с них одеж­ды, ве­ле­ли бить их пал­ка­ми и, дав им мно­го уда­ров, вверг­ли в тем­ни­цу, при­ка­зав тем­нич­но­му стра­жу креп­ко сте­речь их. По­лу­чив та­кое при­ка­за­ние, он вверг­нул их во внут­рен­нюю тем­ни­цу и но­ги их за­бил в ко­ло­ду. Око­ло по­лу­но­чи Па­вел и Си­ла, мо­лясь, вос­пе­ва­ли Бо­га; уз­ни­ки же слу­ша­ли их. Вдруг сде­ла­лось ве­ли­кое зем­ле­тря­се­ние, так что по­ко­ле­ба­лось ос­но­ва­ние тем­ни­цы; тот­час от­во­ри­лись все две­ри, и у всех узы осла­бе­ли. Тем­нич­ный же страж, про­бу­див­шись и уви­дев, что две­ри тем­ни­цы от­во­ре­ны, из­влек меч и хо­тел умерт­вить се­бя, ду­мая, что уз­ни­ки убе­жа­ли. Но Па­вел воз­гла­сил гром­ким го­ло­сом, го­во­ря: не де­лай се­бе ни­ка­ко­го зла, ибо все мы здесь. Он по­тре­бо­вал ог­ня, вбе­жал в тем­ни­цу и в тре­пе­те при­пал к Пав­лу и Си­ле, и, вы­ве­дя их вон, ска­зал: го­су­да­ри мои! что мне де­лать, что­бы спа­стись? Они же ска­за­ли: ве­руй в Гос­по­да Иису­са Хри­ста, и спа­сешь­ся ты и весь дом твой. И про­по­ве­да­ли сло­во Гос­подне ему и всем, быв­шим в до­ме его. И, взяв их в тот час но­чи, он омыл ра­ны их и немед­лен­но кре­стил­ся сам и все до­маш­ние его. И, при­ве­дя их в дом свой, пред­ло­жил тра­пе­зу и воз­ра­до­вал­ся со всем до­мом сво­им, что уве­ро­вал в Бога.

Деян 16:16–34
Неде­ля 6 по­сле Пас­хи, о слепом.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло lf.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 39

Во дни2 џны, пavелъ и3 сj­ла пре­шeд­ша ґмфіп0ль и3 ґпол­лHнію, внид0ста въ солyнь, и3дёже бЁ с0нмище їудeй­ское. по nбh­чаю же сво­е­мY пavелъ вни1де къ ни1мъ, и3 по суб­бHты три2 стzзa­ше­сz съ ни1ми t писaній, сказyz и3 пред­ла­гaz и5мъ, ћкw хrтY по­добa­ше по­стра­дaти, и3 вос­крeс­ну­ти t мeрт­выхъ: и3 ћкw сeй ї}съ, є3г0же ѓзъ про­по­вё­даю вaмъ, є4сть хrт0съ. и3 нё­цыи t ни1хъ вё­ро­ва­ша, и3 приложи1шасz къ пav­лу и3 сjлэ, t чести1выхъ є4ллинъ мн0жество мн0го, и3 t жeнъ бlгор0дныхъ не мa­ло. за­зрёв­ше же непок0ршіисz їудeє, и3 пріeм­ше крам0льники нёкіz мy­жы ѕлhz, и3 со­брaв­ше нар0дъ, м0лвzху по грa­ду: на­шeд­ше же на д0мъ їасс0новъ, и3скaху и5хъ и3звести2 къ нар0ду. не њбрёт­ше же и5хъ, влечa­ху їасс0на, и3 нёкіz t брaтій ко гра­до­на­чaль­ни­кwмъ, вопію1ще: ћкw и5же разврати1ша все­лeн­ную, сjи здЁ пріид0ша: и4же пріsтъ їасс0нъ. и3 сjи вси2 проти1внw ве­лёніємъ кe­са­ре­вымъ творsтъ, цRS глаг0люще и3н0го бhти, ї}са. смzт0ша же нар0дъ, и3 гра­до­на­чaль­ни­ки слh­ша­щыz сі‰. взeм­ше же дов0льное t їасс0на и3 t пр0чихъ, tпусти1ша и5хъ. брaтіz же ѓбіе въ нощи2 tслa­ша пav­ла и3 сj­лу въ бeрію: и5же при­шeд­ше, и3д0ша въ соб0ръ їудeй­скій. сjи же бs­ху бlгор0днэйши живy­щихъ въ солyнэ, и5же пріs­ша сл0во со всёмъ ўсeр­діемъ, по всS дни2 раз­суж­дa­ю­ще пис†ніz, ѓще сyть сі‰ тaкw. мн0зи ќбw t ни1хъ вё­ро­ва­ша, и3 t є4ллинскихъ жeнъ бла­гоoбрaз­ныхъ, и3 му­жeй не мaлw. и3 ћкw ўвё­да­ша и5же t солyнz їудє1и, ћкw и3 въ бeріи про­по­вё­дасz t пav­ла сл0во б9іе, пріид0ша и3 тa­мw дви1жуще и3 сму­щa­ю­ще нар0ды. ѓбіе же то­гдA брaтіz tпусти1ша пav­ла и3ти2 на пом0ріе: њстa­ста же сj­ла и3 ті­моfeй тa­мw. про­вож­дa­ю­щіи же пav­ла, вед0ша є3го2 дa­же до ґfи1нъ: и3 пріeм­ше зa­по­вэдь къ сjлэ и3 ті­моfeю, да ћкw ско­рёе пріи1дутъ къ немY, и3зыд0ша.

В те дни Па­вел и Си­ла прой­дя че­рез Ам­фи­поль и Апол­ло­нию, при­шли в Фес­са­ло­ни­ку, где бы­ла Иудей­ская си­на­го­га. Па­вел, по сво­е­му обык­но­ве­нию, во­шел к ним и три суб­бо­ты го­во­рил с ни­ми из Пи­са­ний, от­кры­вая и до­ка­зы­вая им, что Хри­сту над­ле­жа­ло по­стра­дать и вос­крес­нуть из мерт­вых и что Сей Хри­стос есть Иисус, Ко­то­ро­го я про­по­ве­дую вам. И неко­то­рые из них уве­ро­ва­ли и при­со­еди­ни­лись к Пав­лу и Си­ле, как из Ел­ли­нов, чту­щих Бо­га, ве­ли­кое мно­же­ство, так и из знат­ных жен­щин нема­ло. Но неуве­ро­вав­шие Иудеи, возрев­но­вав и взяв с пло­ща­ди неко­то­рых негод­ных лю­дей, со­бра­лись тол­пою и воз­му­ща­ли го­род и, при­сту­пив к до­му Иа­со­на, до­мо­га­лись вы­ве­сти их к на­ро­ду. Не най­дя же их, по­влек­ли Иа­со­на и неко­то­рых бра­тьев к го­род­ским на­чаль­ни­кам, кри­ча, что эти все­свет­ные воз­му­ти­те­ли при­шли и сю­да, а Иа­сон при­нял их, и все они по­сту­па­ют про­тив по­ве­ле­ний ке­са­ря, по­чи­тая дру­го­го ца­рем, Иису­са. И встре­во­жи­ли на­род и го­род­ских на­чаль­ни­ков, слу­шав­ших это. Но сии, по­лу­чив удо­сто­ве­ре­ние от Иа­со­на и про­чих, от­пу­сти­ли их. Бра­тия же немед­лен­но но­чью от­пра­ви­ли Пав­ла и Си­лу в Ве­рию, ку­да они при­быв, по­шли в си­на­го­гу Иудей­скую. Здеш­ние бы­ли бла­го­мыс­лен­нее Фес­са­ло­ник­ских: они при­ня­ли сло­во со всем усер­ди­ем, еже­днев­но раз­би­рая Пи­са­ния, точ­но ли это так. И мно­гие из них уве­ро­ва­ли, и из Ел­лин­ских по­чет­ных жен­щин и из муж­чин нема­ло. Но ко­гда Фес­са­ло­ник­ские Иудеи узна­ли, что и в Ве­рии про­по­ве­да­но Пав­лом сло­во Бо­жие, то при­шли и ту­да, воз­буж­дая и воз­му­щая на­род. То­гда бра­тия тот­час от­пу­сти­ли Пав­ла, как буд­то иду­ще­го к мо­рю; а Си­ла и Ти­мо­фей оста­лись там. Со­про­вож­дав­шие Пав­ла про­во­ди­ли его до Афин и, по­лу­чив при­ка­за­ние к Си­ле и Ти­мо­фею, что­бы они ско­рее при­шли к нему, отправились.

Деян 17:1–15
По­не­дель­ник 6 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 40А

Во дни2 џны, во ґfи1нэхъ ждy­щу пav­лу сj­лы и3 ті­моfeа, раз­дра­жa­ше­сz д¦ъ є3гw2 въ нeмъ, зрs­щемъ јдwлъ п0лнъ сyщъ грaдъ. стzзa­ше­сz же ќбw на с0нмищи со їудє1и и3 съ чести1выми, и3 на т0ржищи по всS дни2 съ при­клю­чa­ю­щи­мисz. нё­цыи же t є3пік{ръ, и3 t стHікъ фі­лосHфъ, стzзa­хусz съ ни1мъ, и3 нё­цыи глаг0лаху: что2 ќбw х0щетъ суесл0вивый сeй глаг0лати; и3нjи же, чужди1хъ бо­гHвъ мни1тсz про­по­вёд­никъ бhти: ћкw ї}са и3 вос­кrніе бl­го­вэ­с­тво­вa­ше и5мъ. поeм­ше же є3го2, вед0ша на ґре­о­пaгъ, глаг0люще: м0жемъ ли ра­зу­мё­ти, что2 н0вое сіE глаг0лемое тоб0ю ўчeніе, стр†нна бо нё­каz вла­гaе­ши во ўше­сA нa­ша: х0щемъ u5бо ра­зу­мё­ти, что2 хо­тsтъ сі‰ бhти; ґfинeи же вси2, и3 при­ходs­щіи стрaн­ніи, ни во чт0же и4но ўпраж­нs­хусz, рaз­вэ глаг0лати что2, и3ли2 слh­ша­ти н0вое. стaвъ же пavелъ по­сре­дЁ ґре­о­пa­га, речE: мy­жіе ґfинeй­стіи, по все­мY зрю2 вы2 ѓки благочести1выz. про­ходs бо и3 со­глs­даz чествов†ніz вa­ша, њбрэт0хъ и3 кa­пи­ще, на нeм­же бЁ напи1сано: невё­до­мо­му бGу. є3г0же ќбw не вё­ду­ще бl­го­лёп­нw чтетE, сего2 ѓзъ про­по­вё­дую вaмъ. бGъ сотвори1вый мjръ, и3 вс‰ ±же въ нeмъ, сeй нб7сE и3 земли2 гDь сhй, не въ ру­ко­творeн­ныхъ хрaм­эхъ живeтъ: ни t рyкъ че­ло­вё­че­скихъ ўгождє1ніz пріeм­летъ, трe­буz что2, сaмъ даS всBмъ жив0тъ, и3 ды­хaніе, и3 вс‰. сотвори1лъ же є4сть t є3ди1ныz кр0ве вeсь kзhкъ че­ло­вёчь, жи1ти по все­мY ли­цY земн0му, ўстaвивъ пред8учинeнаz вре­менA и3 пре­дё­лы селeніz и4хъ: взыс­кaти гDа, да понE њсs­жутъ є3го2, и3 њбрs­щутъ, ћкw не далe­че t є3ди1нагw ко­е­гHж­до нaсъ сy­ща. њ нeмъ бо живeмъ, и3 дви1жемсz, и3 є3смы2. ћко­же и3 нё­цыи t вa­шихъ кни6жникъ рек0ша: се­гH бо и3 р0дъ є3смы2. р0дъ u5бо сy­ще б9ій, не д0лжни є3смы2 непщевaти, под0бно бhти бжcтво2 злaту, и3ли2 среб­рY, и3ли2 кa­ме­ню худ0жнэ на­чер­тaн­ну, и3 смыш­лeнію че­ло­вё­чу. лBта u5бо невёд­эніz пре­зи­рaz бGъ, нhнэ по­вел­э­вaетъ че­ло­вёкwмъ всёмъ всю1ду по­кazтисz. за­нE ўстaвилъ є4сть дeнь, в0ньже х0щетъ суди1ти все­лeн­нэй въ прaв­дэ, њ мy­жэ, є3г0же пред­у­стaви, вё­ру по­даS всBмъ, воскреси1въ є3го2 t мeрт­выхъ. слh­шав­ше же вос­кресeніе мeрт­выхъ, џвіи ќбw ру­гa­хусz: џвіи же рё­ша, да слh­шимъ тS пaки њ сeмъ. и3 тaкw пavелъ и3зhде t среды2 и4хъ. нё­цыи же мy­жіе прилэпи1вшесz є3мY, вё­ро­ва­ша: въ ни1хже бЁ и3 діонЂсій ґре­о­па­гjт­скій, и3 женA и4менемъ дa­марь, и3 друзjи съ ни1ми.

В те дни, Па­вел ожи­дая в Афи­нах Си­лу и Ти­мо­фея, воз­му­тил­ся ду­хом при ви­де это­го го­ро­да, пол­но­го идо­лов. Итак он рас­суж­дал в си­на­го­ге с Иуде­я­ми и с чту­щи­ми Бо­га, и еже­днев­но на пло­ща­ди со встре­ча­ю­щи­ми­ся. Неко­то­рые из эпи­ку­рей­ских и сто­и­че­ских фи­ло­со­фов ста­ли спо­рить с ним; и од­ни го­во­ри­ли: “что хо­чет ска­зать этот суе­слов?”, а дру­гие: “ка­жет­ся, он про­по­ве­ду­ет о чу­жих бо­же­ствах”, по­то­му что он бла­го­вест­во­вал им Иису­са и вос­кре­се­ние. И, взяв его, при­ве­ли в аре­о­паг и го­во­ри­ли: мо­жем ли мы знать, что это за но­вое уче­ние, про­по­ве­ду­е­мое то­бою? Ибо что-то стран­ное ты вла­га­ешь в уши на­ши. По­се­му хо­тим знать, что это та­кое? Афи­няне же все и жи­ву­щие у них ино­стран­цы ни в чем охот­нее не про­во­ди­ли вре­мя, как в том, что­бы го­во­рить или слу­шать что-ни­будь но­вое. И, став Па­вел сре­ди аре­о­па­га, ска­зал: Афи­няне! по все­му ви­жу я, что вы как бы осо­бен­но на­бож­ны. Ибо, про­хо­дя и осмат­ри­вая ва­ши свя­ты­ни, я на­шел и жерт­вен­ник, на ко­то­ром на­пи­са­но “неве­до­мо­му Бо­гу”. Се­го-то, Ко­то­ро­го вы, не зная, чти­те, я про­по­ве­дую вам. Бог, со­тво­рив­ший мир и всё, что в нем, Он, бу­дучи Гос­по­дом неба и зем­ли, не в ру­ко­тво­рен­ных хра­мах жи­вет и не тре­бу­ет слу­же­ния рук че­ло­ве­че­ских, как бы име­ю­щий в чем-ли­бо нуж­ду, Сам да­руя все­му жизнь и ды­ха­ние и всё. От од­ной кро­ви Он про­из­вел весь род че­ло­ве­че­ский для оби­та­ния по все­му ли­цу зем­ли, на­зна­чив пред­опре­де­лен­ные вре­ме­на и пре­де­лы их оби­та­нию, дабы они ис­ка­ли Бо­га, не ощу­тят ли Его и не най­дут ли, хо­тя Он и неда­ле­ко от каж­до­го из нас: ибо мы Им жи­вем и дви­жем­ся и су­ще­ству­ем, как и неко­то­рые из ва­ших сти­хо­твор­цев го­во­ри­ли: “мы Его и род”. Итак мы, бу­дучи ро­дом Бо­жи­им, не долж­ны ду­мать, что Бо­же­ство по­доб­но зо­ло­ту, или се­реб­ру, или кам­ню, по­лу­чив­ше­му об­раз от ис­кус­ства и вы­мыс­ла че­ло­ве­че­ско­го. Итак, остав­ляя вре­ме­на неве­де­ния, Бог ныне по­ве­ле­ва­ет лю­дям всем по­всю­ду по­ка­ять­ся, ибо Он на­зна­чил день, в ко­то­рый бу­дет пра­вед­но су­дить все­лен­ную, по­сред­ством пред­опре­де­лен­но­го Им Му­жа, по­дав удо­сто­ве­ре­ние всем, вос­кре­сив Его из мерт­вых. Услы­шав о вос­кре­се­нии мерт­вых, од­ни на­сме­ха­лись, а дру­гие го­во­ри­ли: об этом по­слу­ша­ем те­бя в дру­гое вре­мя. Итак Па­вел вы­шел из сре­ды их. Неко­то­рые же му­жи, при­став к нему, уве­ро­ва­ли; меж­ду ни­ми был Ди­о­ни­сий Аре­о­па­гит и жен­щи­на, име­нем Да­марь, и дру­гие с ними.

Деян 17:16–34
3 ок­тяб­ря, св. Ди­о­ни­сию Ареопагиту.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7 t полY.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 40Б

Во дни2 џны, поeм­ше пav­ла вед0ша на ґре­о­пaгъ, глаг0люще: м0жемъ ли ра­зу­мё­ти, что2 н0вое сіE глаг0лемое тоб0ю ўчeніе, стр†нна бо нё­каz вла­гaе­ши во ўше­сA нa­ша: х0щемъ u5бо ра­зу­мё­ти, что2 хо­тsтъ сі‰ бhти; ґfинeи же вси2, и3 при­ходs­щіи стрaн­ніи, ни во чт0же и4но ўпраж­нs­хусz, рaз­вэ глаг0лати что2, и3ли2 слh­ша­ти н0вое. стaвъ же пavелъ по­сре­дЁ ґре­о­пa­га, речE: мy­жіе ґfинeй­стіи, по все­мY зрю2 вы2 ѓки благочести1выz. про­ходs бо и3 со­глs­даz чествов†ніz вa­ша, њбрэт0хъ и3 кa­пи­ще, на нeм­же бЁ напи1сано: невё­до­мо­му бGу. є3г0же ќбw не вё­ду­ще бl­го­лёп­нw чтетE, сего2 ѓзъ про­по­вё­дую вaмъ. бGъ сотвори1вый мjръ, и3 вс‰ ±же въ нeмъ, сeй нб7сE и3 земли2 гDь сhй, не въ ру­ко­творeн­ныхъ хрaм­эхъ живeтъ: ни t рyкъ че­ло­вё­че­скихъ ўгождє1ніz пріeм­летъ, трe­буz что2, сaмъ даS всBмъ жив0тъ, и3 ды­хaніе, и3 вс‰. сотвори1лъ же є4сть t є3ди1ныz кр0ве вeсь kзhкъ че­ло­вёчь, жи1ти по все­мY ли­цY земн0му, ўстaвивъ пред8учинeнаz вре­менA и3 пре­дё­лы селeніz и4хъ: взыс­кaти гDа, да понE њсs­жутъ є3го2, и3 њбрs­щутъ, ћкw не далe­че t є3ди1нагw ко­е­гHж­до нaсъ сy­ща. њ нeмъ бо живeмъ, и3 дви1жемсz, и3 є3смы2.

В то вре­мя Афи­няне взяв Пав­ла, при­ве­ли его в аре­о­паг и го­во­ри­ли: мо­жем ли мы знать, что это за но­вое уче­ние, про­по­ве­ду­е­мое то­бою? Ибо что-то стран­ное ты вла­га­ешь в уши на­ши. По­се­му хо­тим знать, что это та­кое? Афи­няне же все и жи­ву­щие у них ино­стран­цы ни в чем охот­нее не про­во­ди­ли вре­мя, как в том, что­бы го­во­рить или слу­шать что-ни­будь но­вое. И, став Па­вел сре­ди аре­о­па­га, ска­зал: Афи­няне! по все­му ви­жу я, что вы как бы осо­бен­но на­бож­ны. Ибо, про­хо­дя и осмат­ри­вая ва­ши свя­ты­ни, я на­шел и жерт­вен­ник, на ко­то­ром на­пи­са­но “неве­до­мо­му Бо­гу”. Се­го-то, Ко­то­ро­го вы, не зная, чти­те, я про­по­ве­дую вам. Бог, со­тво­рив­ший мир и всё, что в нем, Он, бу­дучи Гос­по­дом неба и зем­ли, не в ру­ко­тво­рен­ных хра­мах жи­вет и не тре­бу­ет слу­же­ния рук че­ло­ве­че­ских, как бы име­ю­щий в чем-ли­бо нуж­ду, Сам да­руя все­му жизнь и ды­ха­ние и всё. От од­ной кро­ви Он про­из­вел весь род че­ло­ве­че­ский для оби­та­ния по все­му ли­цу зем­ли, на­зна­чив пред­опре­де­лен­ные вре­ме­на и пре­де­лы их оби­та­нию, дабы они ис­ка­ли Бо­га, не ощу­тят ли Его и не най­дут ли, хо­тя Он и неда­ле­ко от каж­до­го из нас: ибо мы Им жи­вем и дви­жем­ся и существуем.

Де­ян 17:19–28А
Втор­ник 6 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 40В

Во дни2 џны, tлучи1сz пavелъ t ґfи1нъ, пріи1де въ корjнfъ. и3 њбрё­те нё­ко­е­го їудeа­ни­на и4менемъ ґкЂ­лу, п0нтzнина р0домъ, н0вw при­шeд­ша t їталjи, и3 пріскjл­лу женY є3гw2, за­нE по­ве­лёлъ бs­ше клаvдjй tлучи1тисz всёмъ їудeємъ t ри1ма, пріи1де къ ни1мъ: и3 за­нE є3динохуд0жникwмъ бhти и5мъ, пребhсть ў ни1хъ, и3 дё­ла­ше: бs­ху бо скинотв0рцы хи1тростію. стzзa­ше­сz же на с0нмищахъ по всS суб­бHты, и3 пре­пи­рa­ше їудє1и и3 є4ллины. и3 ћко­же снид0ста t макед0ніи сj­ла же и3 ті­моfeй, ту­жa­ше д¦омъ пavелъ, сви­дё­тель­ствуz їудewмъ ї}са бhти хrтA. проти1вzщымсz же и5мъ и3 хyлz­щымъ, њтрsсъ ри6зы своS, речE къ ни1мъ: кр0вь вa­ша на главaхъ вa­шихъ: чи1стъ ѓзъ, t нн7э во kзhки и3дY. и3 пре­шeдъ tтy­ду, пріи1де въ д0мъ нё­ко­е­гw и4менемъ їy­ста, чтy­ща бGа, є3мyже хрa­ми­на бЁ вскрaй с0нмища. крjспъ же на­чaль­никъ соб0ра, вё­ро­ва гDви со всёмъ д0момъ свои1мъ: и3 мн0зи t корjнfzнъ слh­шав­ше вё­ро­ва­ху, и3 кре­щa­хусz. речe же гDь въ ви­дёніи нощн0мъ пav­лу: не б0йсz, но глаг0ли, и3 да не ўм0лкнеши: за­нE ѓзъ є4смь съ тоб0ю, и3 никт0же приложи1тъ њѕл0бити тS: за­нE лю1діе сyть ми2 мн0зи во грaдэ сeмъ. сэдs­ше же тa­мw лё­то и3 мBсzцъ шeсть, ўчS въ ни1хъ сл0ву б9ію.

В те дни Па­вел, оста­вив Афи­ны, при­шел в Ко­ринф; и, най­дя неко­то­ро­го Иудея, име­нем Аки­лу, ро­дом Пон­тя­ни­на, недав­но при­шед­ше­го из Ита­лии, и При­с­кил­лу, же­ну его, – по­то­му что Клав­дий по­ве­лел всем Иуде­ям уда­лить­ся из Ри­ма, – при­шел к ним; и, по оди­на­ко­во­сти ре­мес­ла, остал­ся у них и ра­бо­тал; ибо ре­меслом их бы­ло де­ла­ние па­ла­ток. Во вся­кую же суб­бо­ту он го­во­рил в си­на­го­ге и убеж­дал Иуде­ев и Ел­ли­нов. А ко­гда при­шли из Ма­ке­до­нии Си­ла и Ти­мо­фей, то Па­вел по­нуж­да­ем был ду­хом сви­де­тель­ство­вать Иуде­ям, что Иисус есть Хри­стос. Но как они про­ти­ви­лись и зло­сло­ви­ли, то он, отряс­ши одеж­ды свои, ска­зал к ним: кровь ва­ша на гла­вах ва­ших; я чист; от­ныне иду к языч­ни­кам. И по­шел от­ту­да, и при­шел к неко­то­ро­му чту­ще­му Бо­га, име­нем Иусту, ко­то­ро­го дом был под­ле си­на­го­ги. Кри­сп же, на­чаль­ник си­на­го­ги, уве­ро­вал в Гос­по­да со всем до­мом сво­им, и мно­гие из Ко­рин­фян, слу­шая, уве­ро­ва­ли и кре­сти­лись. Гос­подь же в ви­де­нии но­чью ска­зал Пав­лу: не бой­ся, но го­во­ри и не умол­кай, ибо Я с то­бою, и ни­кто не сде­ла­ет те­бе зла, по­то­му что у Ме­ня мно­го лю­дей в этом го­ро­де. И он оста­вал­ся там год и шесть ме­ся­цев, по­учая их сло­ву Божию.

Деян 18:1–11
11 мая, Об­нов­ле­ние Царьграда.
На ос­но­ва­ние города.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7а.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 41

Во дни2 џны, сшeдъ пavелъ въ ке­сарjю, воз­шeдъ и3 цэ­ло­вaвъ цR­ковь, сни1де бо ґн­тіохjю: и3 сотв0рь врe­мz нё­кое, и3зhде про­ходS по рs­ду га­латjй­скую странY и3 фрm­гjю, ўтвер­ждaz всS ўченики2. їудeа­н­инъ же нё­кто ґпол­лHсъ и4менемъ, ґлеxaн­дрz­н­инъ р0домъ, мyжъ сло­вe­сенъ, пріи1де во є3фeсъ, си1ленъ сhй въ кни1гахъ: сeй бЁ њгла­шeнъ пути2 гD­ню, и3 горS д¦омъ, глаг0лаше и3 ўчa­ше и3звёстнw ±же њ гDэ, вё­дый т0кмw кре­щeніе їwaн­но­во. сeй же на­чaтъ дерзaти на с0нмищахъ: слh­шав­ше же є3го2 ґкЂ­ла и3 пріскjл­ла, пріs­ша є3го2, и3 и3звёстнэе то­мY сказa­ша пyть гDнь. хо­тs­щу же є3мY преити2 во ґхaію, пред­по­слaв­ше брaтіz, на­писa­ша ўче­ни­кHмъ пріsти є3го2: и4же при­шeдъ тa­мw, пос0бствова мн0гw вё­ро­вав­шымъ бl­годaтію. твeр­дw бо їудє1и не пре­стаS њб­ли­чa­ше пред8 людьми2, сказyz писaнь­ми, ї}са бhти хrтA.

В те дни Па­вел, по­бы­вав в Ке­са­рии, при­хо­дил в Иеру­са­лим, при­вет­ство­вал цер­ковь и ото­шел в Ан­тио­хию. И, про­ве­дя там несколь­ко вре­ме­ни, вы­шел, и про­хо­дил по по­ряд­ку стра­ну Га­ла­тий­скую и Фри­гию, утвер­ждая всех уче­ни­ков. Некто Иудей, име­нем Апол­лос, ро­дом из Алек­сан­дрии, муж крас­но­ре­чи­вый и све­ду­щий в Пи­са­ни­ях, при­шел в Эфес. Он был на­став­лен в на­чат­ках пу­ти Гос­под­ня и, го­ря ду­хом, го­во­рил и учил о Гос­по­де пра­виль­но, зная толь­ко кре­ще­ние Иоан­но­во. Он на­чал сме­ло го­во­рить в си­на­го­ге. Услы­шав его, Аки­ла и При­с­кил­ла при­ня­ли его и точ­нее объ­яс­ни­ли ему путь Гос­по­день. А ко­гда он воз­на­ме­рил­ся ид­ти в Аха­ию, то бра­тия по­сла­ли к та­мош­ним уче­ни­кам, рас­по­ла­гая их при­нять его; и он, при­быв ту­да, мно­го со­дей­ство­вал уве­ро­вав­шим бла­го­да­тью, ибо он силь­но опро­вер­гал Иуде­ев все­на­род­но, до­ка­зы­вая Пи­са­ни­я­ми, что Иисус есть Христос.

Деян 18:22–28
Сре­да 6 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7в.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 42

Во дни2 џны бhсть вне­гдA бhти ґпол­лH­су въ корjнfэ, пav­лу же про­шeд­шу вhш­ніz страны6, пріити2 во є3фeсъ: и3 њбрётъ нёкіz ўченики2, речE къ ни1мъ: ѓще ќбw д¦ъ с™ъ пріs­ли є3стE вё­ро­вав­ше; nни1 же рё­ша къ немY: но ни­жE, ѓще д¦ъ с™hй є4сть, слh­ша­хомъ. речe же къ ни1мъ: во что2 ќбw кrти1стесz; nни1 же рек0ша: во їwaн­но­во кре­щeніе. речe же пavелъ: їwaннъ u5бо крести2 кре­щeніемъ по­каsніz, лю1демъ глаг0лz: во грzдy­ща­го по нeмъ да вё­ру­ютъ, си1рэчь, во хrтA ї}са. слh­шав­ше же, крести1шасz во и4мz гDа ї}са. и3 возл0жшу пav­лу на нS рy­цэ, пріи1де д¦ъ с™hй на нS: глаг0лаху же љзhки и3 прbр0чествоваху. бs­ше же всёхъ му­жeй ћкw дванa­десzть. вшeдъ же въ с0нмище, дерзa­ше, не њбинyzсz три2 мцcы бе­сё­дуz, и3 ўвэ­рsz ±же њ цrтвіи б9іи.

В те дни, во вре­мя пре­бы­ва­ния Апол­ло­са в Ко­рин­фе, Па­вел, прой­дя верх­ние стра­ны, при­был в Эфес и, най­дя там неко­то­рых уче­ни­ков, ска­зал им: при­ня­ли ли вы Свя­то­го Ду­ха, уве­ро­вав? Они же ска­за­ли ему: мы да­же и не слы­ха­ли, есть ли Дух Свя­той. Он ска­зал им: во что же вы кре­сти­лись? Они от­ве­ча­ли: во Иоан­но­во кре­ще­ние. Па­вел ска­зал: Иоанн кре­стил кре­ще­ни­ем по­ка­я­ния, го­во­ря лю­дям, что­бы ве­ро­ва­ли в Гря­ду­ще­го по нем, то есть во Хри­ста Иису­са. Услы­шав это, они кре­сти­лись во имя Гос­по­да Иису­са, и, ко­гда Па­вел воз­ло­жил на них ру­ки, нис­шел на них Дух Свя­той, и они ста­ли го­во­рить ины­ми язы­ка­ми и про­ро­че­ство­вать. Всех их бы­ло че­ло­век око­ло две­на­дца­ти. При­дя в си­на­го­гу, он небо­яз­нен­но про­по­ве­до­вал три ме­ся­ца, бе­се­дуя и удо­сто­ве­ряя о Цар­ствии Божием.

Деян 19:1–8
Пят­ни­ца 6 сед­ми­цы по­сле Пасхи.
7 ян­ва­ря, Иоан­ну Крестителю.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7г.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 43

Во дни2 џны, во є3ди1ну t суб­бHтъ со­брaв­шым­сz ўче­ни­кHмъ преломи1ти хлёбъ, пavелъ бе­сё­до­ва­ше къ ни1мъ, хо­тS и3зhти наyтріе: про­стрe же сл0во до полy­но­щи. бs­ху же свэщы2 мн0ги въ г0рницэ, и3дёже бё­хомъ с0брани. сэдs же нё­кто ю4ноша, и4менемъ є3vтЂхъ, во nк­нЁ, њтzг­чeнъ сн0мъ глуб0кимъ, глаг0лющу пav­лу њ мн0зэ, прекл0ньсz t снA, па­дE t трекр0вника д0лу: и3 взs­ша є3го2 мeрт­ва. со­шeдъ же пavелъ на­па­дE нaнь, и3 њб8eмъ є3го2 речE: не м0лвите, и4бо ду­шA є3гw2 въ нeмъ є4сть. воз­шeдъ же и3 прел0мль хлёбъ, и3 вкyшъ, дов0льнw же бе­сё­до­вавъ дa­же до зари2, и3 тaкw и3зhде. привед0ша же џтро­ка жи1ва, и3 ўтё­ши­шасz не мaлw.

В те дни, в пер­вый день неде­ли, ко­гда уче­ни­ки со­бра­лись для пре­лом­ле­ния хле­ба, Па­вел, на­ме­ре­ва­ясь от­пра­вить­ся в сле­ду­ю­щий день, бе­се­до­вал с ни­ми и про­дол­жил сло­во до по­лу­но­чи. В гор­ни­це, где мы со­бра­лись, бы­ло до­воль­но све­тиль­ни­ков. Во вре­мя про­дол­жи­тель­ной бе­се­ды Пав­ло­вой один юно­ша, име­нем Ев­тих, си­дев­ший на окне, по­гру­зил­ся в глу­бо­кий сон и, по­шат­нув­шись, сон­ный упал вниз с тре­тье­го жи­лья, и под­нят мерт­вым. Па­вел, сой­дя, пал на него и, об­няв его, ска­зал: не тре­вожь­тесь, ибо ду­ша его в нем. Взой­дя же и пре­ло­мив хлеб и вку­сив, бе­се­до­вал до­воль­но, да­же до рас­све­та, и по­том вы­шел. Меж­ду тем от­ро­ка при­ве­ли жи­во­го, и нема­ло утешились.

Деян 20:7–12
Суб­бо­та 6 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7д.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 44

Во дни2 џны, суди2 пavелъ ми1мw и3ти2 є3фeсъ, ћкw да не бy­детъ є3мY за­кос­нё­ти во ґсjи: тщa­ше бо сz, ѓще возм0жно бy­детъ, въ дeнь пzть­десsт­ный бhти во їеrли1мэ. t міли1та же по­слaвъ во є3фeсъ, при­звA пре­с‭те­ры цRк0вныz. и3 ћко­же пріид0ша къ немY, речE къ ни1мъ: вни­мaй­те u5бо се­бЁ, и3 все­мY стa­ду, въ нeм­же вaсъ д¦ъ с™hй по­стaви є3пcкопы, пасти2 цR­ковь гDа и3 бGа, ю4же стz­жA кр0вію своeю. ѓзъ бо вёмъ сіE, ћкw по tшeствіи моeмъ вни1дутъ в0лцы тsж­цы въ вaсъ, не ща­дs­щіи стa­да. и3 t вaсъ са­мёхъ во­стa­нутъ мy­жіе глаг0лющіи развращє1наz, є4же tтор­гaти ўчн7ки2 въ слёдъ себE. сегw2 рa­ди бди1те, по­минa­ю­ще, ћкw три2 лBта н0щь и3 дeнь не пре­стаsхъ ўчS со слезa­ми є3ди1наго ког0ждо вaсъ. и3 нhнэ предаю2 вaсъ, брaтіе, бGо­ви, и3 сл0ву бl­годaти є3гw2, мо­гy­ще­му на­здaти, и3 дaти вaмъ на­слёдіе во њсвz­щeн­ныхъ всёхъ. среб­рA и3ли2 злaта и3ли2 ри1зъ, ни є3ди1нагw воз­желaхъ. сa­ми вё­сте, ћкw трe­бо­ванію мо­е­мY и3 сy­щымъ со мн0ю, послужи1стэ рy­цэ мои2 сjи. вс‰ сказaхъ вaмъ, ћкw тaкw труж­дa­ю­щым­сz по­добaетъ за­сту­пaти немощны6z, по­минaти же сл0во гDа ї}са, ћкw сaмъ речE: бла­жeн­нэе є4сть пa­че даsти, нe­же­ли пріи­мaти. и3 сі‰ рeкъ, прекл0нь кw­лё­на своS, со всё­ми и4ми помоли1сz.

В те дни Па­вел рас­су­дил ми­но­вать Эфес, что­бы не за­мед­лить ему в Асии; по­то­му что он по­спе­шал, ес­ли мож­но, в день Пя­ти­де­сят­ни­цы быть в Иеру­са­ли­ме. Из Ми­ли­та же по­слав в Эфес, он при­звал пре­сви­те­ров церк­ви, и, ко­гда они при­шли к нему, он ска­зал им: вни­май­те се­бе и все­му ста­ду, в ко­то­ром Дух Свя­той по­ста­вил вас блю­сти­те­ля­ми, па­сти Цер­ковь Гос­по­да и Бо­га, ко­то­рую Он при­об­рел Се­бе Кро­вию Сво­ею. Ибо я знаю, что, по от­ше­ствии мо­ем, вой­дут к вам лю­тые вол­ки, не ща­дя­щие ста­да; и из вас са­мих вос­ста­нут лю­ди, ко­то­рые бу­дут го­во­рить пре­врат­но, дабы увлечь уче­ни­ков за со­бою. По­се­му бодр­ствуй­те, па­мя­туя, что я три го­да день и ночь непре­стан­но со сле­за­ми учил каж­до­го из вас. И ныне пре­даю вас, бра­тия, Бо­гу и сло­ву бла­го­да­ти Его, мо­гу­ще­му на­зи­дать вас бо­лее и дать вам на­сле­дие со все­ми освя­щен­ны­ми. Ни се­реб­ра, ни зо­ло­та, ни одеж­ды я ни от ко­го не по­же­лал: са­ми зна­е­те, что нуж­дам мо­им и нуж­дам быв­ших при мне по­слу­жи­ли ру­ки мои сии. Во всем по­ка­зал я вам, что, так тру­дясь, на­доб­но под­дер­жи­вать сла­бых и па­мя­то­вать сло­ва Гос­по­да Иису­са, ибо Он Сам ска­зал: “бла­жен­нее да­вать, неже­ли при­ни­мать”. Ска­зав это, он пре­кло­нил ко­ле­ни свои и со все­ми ими помолился.

Де­ян 20:16–18А; 28–36
Неде­ля 7 по­сле Пас­хи, Свя­тых от­цов I Все­лен­ско­го Собора.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7є.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 45

Во дни2 џны, и3зшeдше пavелъ и3 и5же съ ни1мъ, пріид0хомъ въ ке­сарjю: и3 вшeд­ше въ д0мъ філjп­па бl­го­вёст­ни­ка, сy­ща t седми2 діaкwнъ, пребh­хомъ ў негw2. се­гH же бs­ху дщє1ри дэви6цы четhри про­ри­цa­ю­щыz. пре­бы­вa­ю­щымъ же нaмъ тa­мw дни2 мн0ги, сни1де нё­кто t їудeи прор0къ, и4менемъ ґгaвъ: и3 при­шeдъ къ нaмъ, и3 взeмъ п0zсъ пav­ловъ, свzзaвъ же свои2 рy­цэ и3 н0зэ, речE: тaкw глаг0летъ д¦ъ с™hй, мy­жа, є3гHже є4сть п0zсъ сeй, тaкw свs­жутъ є3го2 во їеrли1мэ їудє1и, и3 пре­да­дsтъ въ рy­цэ kзhкwвъ. и3 ћко­же слh­ша­хомъ сі‰ моли1хомъ, мh же и3 на­мёст­ніи, не восходи1ти є3мY во їерусали1мъ. tвэ­щaвъ же пavелъ, и3 речE: что2 тво­ри­тE, плa­чу­ще и3 со­кру­шa­ю­ще ми2 сeрд­це; ѓзъ бо не т0чію свs­занъ бhти хо­щY, но и3 ўмрeти во їеrли1мэ гот0въ є4смь, за и4мz гDа ї}са. не по­винy­ю­щусz же є3мY, ўмол­чa­хомъ, рeк­ше: в0лz гDнz да бyдетъ.

В те дни Па­вел и быв­шие с ним, вый­дя, при­шли в Ке­са­рию и, вой­дя в дом Фи­лип­па бла­го­вест­ни­ка, од­но­го из се­ми диа­ко­нов, оста­лись у него. У него бы­ли че­ты­ре до­че­ри де­ви­цы, про­ро­че­ству­ю­щие. Меж­ду тем как мы пре­бы­ва­ли у них мно­гие дни, при­шел из Иудеи некто про­рок, име­нем Агав, и, вой­дя к нам, взял по­яс Пав­лов и, свя­зав се­бе ру­ки и но­ги, ска­зал: так го­во­рит Дух Свя­той: му­жа, чей этот по­яс, так свя­жут в Иеру­са­ли­ме Иудеи и пре­да­дут в ру­ки языч­ни­ков. Ко­гда же мы услы­ша­ли это, то и мы и та­мош­ние про­си­ли, что­бы он не хо­дил в Иеру­са­лим. Но Па­вел в от­вет ска­зал: что вы де­ла­е­те? что пла­че­те и со­кру­ша­е­те серд­це мое? я не толь­ко хо­чу быть уз­ни­ком, но го­тов уме­реть в Иеру­са­ли­ме за имя Гос­по­да Иису­са. Ко­гда же мы не мог­ли уго­во­рить его, то успо­ко­и­лись, ска­зав: да бу­дет во­ля Господня!

Деян 21:8–14
По­не­дель­ник 7 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7ѕ.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 46

Во дни2 џны, поeмъ пavелъ мy­жы џны, наyтріе съ ни1ми њчи1щсz, вни1де во с™и1лище, воз­вэ­щaz и3сполнeніе днeй њчи­щeніz, д0ндеже принесено2 бhсть за є3ди1наго коег0ждо и4хъ при­но­шeніе. и3 ћко­же хо­тs­ху сeд­мь днjй скон­чaтисz, и5же t ґсjи їудє1и, ви1дэвше є3го2 во с™и1лищи, на­вa­ди­ша вeсь нар0дъ, и3 возложи1ша нaнь рy­цэ, вопію1ще: мy­жіе ї}льстіи, помози1те: сeй є4сть че­ло­вёкъ, и4же на лю1ди и3 зак0нъ, и3 на мё­сто сіE, всёхъ всю1ду ўчи1тъ: є3щe же и3 є4ллины введE въ цR­ковь, и3 њскверни2 с™0е мё­сто сіE. бs­ху бо ви1дэли тро­фj­ма є3фeсzнина во грaдэ съ ни1мъ, є3г0же мнs­ху, ћкw въ цR­ковь ввeлъ є4сть пavелъ. подви1жесz же грaдъ вeсь, и3 бhсть стечeніе лю1демъ: и3 є4мше пav­ла, влечa­ху є3го2 в0нъ и3з8 цRкве: и3 ѓбіе затвори1шасz двє1ри. и4щущымъ же и5мъ ўби1ти є3го2, взh­де вёсть къ тhсzщ­ни­ку спj­ры, ћкw вeсь возмути1сz їерусали1мъ. џнъ же ѓбіе пои1мъ в0ины и3 с0тники, при­течE на нS: nни1 же ви1дэвше тhсzщ­ни­ка и3 в0ины, пре­стa­ша би1ти пavла.

В то вре­мя Па­вел, взяв тех му­жей и очи­стив­шись с ни­ми, в сле­ду­ю­щий день во­шел в храм и объ­явил окон­ча­ние дней очи­ще­ния, ко­гда долж­но быть при­не­се­но за каж­до­го из них при­но­ше­ние. Ко­гда же семь дней окан­чи­ва­лись, то­гда Асий­ские Иудеи, уви­дев его в хра­ме, воз­му­ти­ли весь на­род и на­ло­жи­ли на него ру­ки, кри­ча: му­жи Из­ра­иль­ские, по­мо­ги­те! этот че­ло­век всех по­всю­ду учит про­тив на­ро­да и за­ко­на и ме­ста се­го; при­том и Ел­ли­нов ввел в храм и осквер­нил свя­тое ме­сто сие. Ибо пе­ред тем они ви­де­ли с ним в го­ро­де Тро­фи­ма Эфе­ся­ни­на и ду­ма­ли, что Па­вел его ввел в храм. Весь го­род при­шел в дви­же­ние, и сде­ла­лось сте­че­ние на­ро­да; и, схва­тив Пав­ла, по­влек­ли его вон из хра­ма, и тот­час за­пер­ты бы­ли две­ри. Ко­гда же они хо­те­ли убить его, до ты­ся­че­на­чаль­ни­ка пол­ка до­шла весть, что весь Иеру­са­лим воз­му­тил­ся. Он, тот­час взяв во­и­нов и сот­ни­ков, устре­мил­ся на них; они же, уви­дев ты­ся­че­на­чаль­ни­ка и во­и­нов, пе­ре­ста­ли бить Павла.

Деян 21:26–32
Втор­ник 7 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7з.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 47

Во дни2 џны, воз­зрёвъ пavелъ на с0нмъ, речE: мy­жіе брaтіе, ѓзъ всeю с0вэстію благ0ю жи1тельствовахъ пред8 бGомъ, дa­же до сегw2 днE. ґрхіерeй же ґнaніа по­ве­лЁ пред­стоs­щымъ є3мY би1ти є3гw2 ўстA. то­гдA пavелъ речE къ немY: би1ти тS и4мать бGъ, стэно2 по­вaп­ле­наz: и3 ты2 сэди1ши судs ми по зак0ну, пре­сту­пaz же зак0нъ вели1ши да бію1тъ мS. пред­стоs­щіи же рё­ша: ґрхіерeю ли б9ію до­са­ждaе­ши; речe же пavелъ: не вё­дахъ брaтіе, ћкw ґрхіерeй є4сть: пи1сано бо є4сть: кнs­зю людeй твои1хъ да не речe­ши ѕлA. ра­зу­мёвъ же пavелъ, ћкw є3ди1на чaсть є4сть саддукє1й, дру­гaz же фарісє1й, воз­звA въ с0нмищи: мy­жіе брaтіе, ѓзъ фарісeй є4смь, сhнъ фарісeовъ: њ ўпо­вaніи и3 њ вос­кrніи мeрт­выхъ ѓзъ сyдъ пріeм­лю. сe же є3мY рeк­шу, бhсть рaс­прz меж­дY сад­дукeи и3 фарісeи, и3 раздэли1сz нар0дъ. сад­дукeи бо глаг0лютъ, не бhти вос­кресeніz, ни ѓгG­ла, ни д¦а: фарісeи же и3сповёдуютъ nбоS. бhсть же кли1чь вели1къ, и3 во­стaв­ше кни1жницы чa­сти фарісeй­скіz, прs­хусz меж­дY соб0ю глаг0люще: ни є3ди1но ѕло2 њбр­этaемъ въ чlвё­цэ сeмъ, ѓще ли же д¦ъ глаг0ла є3мY, и3ли2 ѓгGлъ, не проти1вимсz бGу. мн0зэ же бhв­шей рaс­прэ, боsсz тhсzщ­никъ, да не рас­терзaнъ бy­детъ пavелъ t ни1хъ, по­ве­лЁ в0инwмъ сни1ти, и3 восхи1тити є3го2 t среды2 и4хъ, и3 вести2 є3го2 въ п0лкъ. въ на­стaв­шую же н0щь пред­стaвъ є3мY гDь, речE: дерзaй пav­ле: ћко­же бо сви­дё­тель­ство­валъ є3си2 ±же њ мнЁ во їерусали1мэ, си1це ти2 по­добaетъ и3 въ ри1мэ свидётельствовати.

В то вре­мя, Па­вел, устре­мив взор на си­нед­ри­он, ска­зал: му­жи бра­тия! я всею доб­рою со­ве­стью жил пред Бо­гом до се­го дня. Пер­во­свя­щен­ник же Ана­ния сто­яв­шим пе­ред ним при­ка­зал бить его по устам. То­гда Па­вел ска­зал ему: Бог бу­дет бить те­бя, сте­на под­бе­лен­ная! ты си­дишь, что­бы су­дить по за­ко­ну, и, во­пре­ки за­ко­ну, ве­лишь бить ме­ня. Пред­сто­я­щие же ска­за­ли: пер­во­свя­щен­ни­ка Бо­жия по­но­сишь? Па­вел ска­зал: я не знал, бра­тия, что он пер­во­свя­щен­ник; ибо на­пи­са­но: на­чаль­ству­ю­ще­го в на­ро­де тво­ем не зло­словь. Узнав же Па­вел, что тут од­на часть сад­ду­ке­ев, а дру­гая фа­ри­се­ев, воз­гла­сил в си­нед­ри­оне: му­жи бра­тия! я фа­ри­сей, сын фа­ри­сея; за ча­я­ние вос­кре­се­ния мерт­вых ме­ня су­дят. Ко­гда же он ска­зал это, про­изо­шла рас­пря меж­ду фа­ри­се­я­ми и сад­ду­ке­я­ми, и со­бра­ние раз­де­ли­лось. Ибо сад­ду­кеи го­во­рят, что нет вос­кре­се­ния, ни Ан­ге­ла, ни ду­ха; а фа­ри­сеи при­зна­ют и то и дру­гое. Сде­лал­ся боль­шой крик; и, встав, книж­ни­ки фа­ри­сей­ской сто­ро­ны спо­ри­ли, го­во­ря: ни­че­го ху­до­го мы не на­хо­дим в этом че­ло­ве­ке; ес­ли же дух или Ан­гел го­во­рил ему, не бу­дем про­ти­вить­ся Бо­гу. Но как раз­дор уве­ли­чил­ся, то ты­ся­че­на­чаль­ник, опа­са­ясь, что­бы они не рас­тер­за­ли Пав­ла, по­ве­лел во­и­нам сой­ти взять его из сре­ды их и от­ве­сти в кре­пость. В сле­ду­ю­щую ночь Гос­подь, явив­шись ему, ска­зал: дер­зай, Па­вел; ибо, как ты сви­де­тель­ство­вал о Мне в Иеру­са­ли­ме, так над­ле­жит те­бе сви­де­тель­ство­вать и в Риме.

Деян 23:1–11
Сре­да 7 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7и.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 48

Во дни2 џны, ґгрjп­па цaрь и3 вер­нікjа снид0ста въ ке­сарjю цэ­ло­вaти фи1ста. и3 ћко­же мн0ги дни2 пребh­ста тY, фи1стъ сказA царю2 ±же њ пavлэ, глаг0лz: мyжъ нёкій є4сть њстaв­ленъ t фи1ліxа ќз­никъ, њ нeм­же, бhв­шу ми2 во їерусали1мэ, kви1ша ґрхіерeи и3 стaр­цы їудeй­стіи, просs­ще нaнь судA. къ ни1мже tвэ­щaхъ: ћкw нёсть nбh­чай ри1млzнwмъ вh­да­ти че­ло­вё­ка к0его на поги1бель, прeж­де дa­же њкле­ветaе­мый не и4мать пред8 ли­цeмъ клевe­щу­щихъ є3го2, и3 мё­сто tвё­та пріи1метъ њ своeмъ со­гр­э­шeніи. сшeд­шым­сz же и5мъ здЁ, за­кос­нёніе ни є3ди1но сотв0рь, наyтріе сёдъ на суди1щи, по­ве­лёхъ привести2 мy­жа. џкре­стъ же є3гw2 стaв­ше клеветницы2, ни є3ди1ну винY, ±же ѓзъ непщевaхъ, нанес0ша. стzз†ніz же нё­каz њ своeй разли1чнэй вёрэ и3мsху къ немY, и3 њ нё­ко­емъ ї}сэ ўмeр­шемъ, є3г0же глаг0лаше пavелъ жи1ва бhти.

В те дни царь Агрип­па и Ве­ре­ни­ка при­бы­ли в Ке­са­рию по­здра­вить Фе­ста. И как они про­ве­ли там мно­го дней, то Фест пред­ло­жил ца­рю де­ло Пав­ло­во, го­во­ря: здесь есть че­ло­век, остав­лен­ный Фе­лик­сом в узах, на ко­то­ро­го, в быт­ность мою в Иеру­са­ли­ме, с жа­ло­бою яви­лись пер­во­свя­щен­ни­ки и ста­рей­ши­ны Иудей­ские, тре­буя осуж­де­ния его. Я от­ве­чал им, что у Рим­лян нет обык­но­ве­ния вы­да­вать ка­ко­го-ни­будь че­ло­ве­ка на смерть, преж­де неже­ли об­ви­ня­е­мый бу­дет иметь об­ви­ни­те­лей на­ли­цо и по­лу­чит сво­бо­ду за­щи­щать­ся про­тив об­ви­не­ния. Ко­гда же они при­шли сю­да, то, без вся­ко­го от­ла­га­тель­ства, на дру­гой же день сел я на су­дей­ское ме­сто и по­ве­лел при­ве­сти то­го че­ло­ве­ка. Об­сту­пив его, об­ви­ни­те­ли не пред­ста­ви­ли ни од­но­го из об­ви­не­ний, ка­кие я пред­по­ла­гал; но они име­ли неко­то­рые спо­ры с ним об их Бо­го­по­чи­та­нии и о ка­ком-то Иису­се умер­шем, о Ко­то­ром Па­вел утвер­ждал, что Он жив.

Деян 25:13–19
Чет­верг 7 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло м7f.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 49

Во дни2 џны, ґгрjп­па къ пav­лу речE: по­вел­э­вaет­сz ти2 њ се­бЁ са­мо­мY глаг0лати. то­гдA пavелъ про­стeръ рyку, tвэ­щавa­ше: њ всёхъ, њ ни1хже њкле­ветaемь є4смь t їудє1й, царю2 ґгрjп­по, непщyю себE бl­жeн­на бhти, ћкw пред8 тоб0ю tвэ­щaти днeсь и4мамъ: пa­че же вёд­ца тS сy­ща свё­дый всёхъ їудeй­скихъ nбh­чаєвъ и3 взыс­кaній. тём­же молю1сz ти2, долготерпэли1внw по­слy­ша­ти менE. жи­тіE ќбw моE є4же t ю4ности, и3спeрва бhв­шее во kзh­цэ моeмъ во їерусали1мэ, вёдzтъ вси2 їудє1и: вёдz­ще мS и3спeрва, ѓще хо­тsтъ сви­дё­тель­ство­ва­ти, ћкw по и3звёстнэй є4реси нa­шеz вё­ры, жи1хъ фарісeй. въ ни1хже и3дhй въ да­мaскъ, со влaстію и3 по­ве­лёніемъ є4же t ґрхіерє1й, въ полyд­ни, на пути2 ви1дэхъ, царю2, съ нб7сE пa­че сіsніz с0лнечнагw, њсіsв­шій мS свётъ, и3 со мн0ю и3дyщихъ. всёмъ же пaд­шымъ нaмъ на зeм­лю, слh­шахъ глaсъ глаг0лющъ ко мнЁ, и3 вэ­щa­ющъ є3врeйскимъ љзhкомъ: сav­ле, сav­ле, чт0 мz г0ниши, жe­сто­ко ти2 є4сть проти1ву рож­нA прaти. ѓзъ же рёхъ. кто2 є3си2 гDи; џнъ же речE: ѓзъ є4смь ї}съ, є3г0же ты2 г0ниши. но во­стa­ни, и3 стa­ни на но­гY твоeю: на сe бо kви1хсz ти2, сотвори1ти тS слу­гY и3 сви­дё­телz, и4хже ви1дэлъ є3си2, и3 и4хже kвлю2 те­бЁ, и3з8имaz тS t людeй їудeй­скихъ, и3 t kзhкъ, къ ни1мже ѓзъ тS послю2: tвeр­сти џчи и4хъ, да њбратsт­сz t тмы2 въ свётъ, и3 t џб­ла­сти сатанины2 къ бGу, є4же пріsти и5мъ њстав­лeніе гр­эхHвъ, и3 до­стоsніе во с™hхъ вё­рою, ћже въ мS. тём­же царю2 ґгрjп­по, не бhхъ проти1венъ нбc­но­му ви­дёнію: но сy­щымъ въ да­мaс­цэ прeж­де и3 во їерусали1мэ, и3 во всsкой стра­нЁ їудeй­ст­эй, и3 kзhкwмъ про­по­вё­дую по­кazтисz, и3 њбрати1тисz къ бGу, до­стHй­на по­каsнію дэлA творsще.

В то вре­мя Агрип­па ска­зал Пав­лу: поз­во­ля­ет­ся те­бе го­во­рить за се­бя. То­гда Па­вел, про­стер­ши ру­ку, стал го­во­рить в свою за­щи­ту: царь Агрип­па! по­чи­таю се­бя счаст­ли­вым, что се­го­дня мо­гу за­щи­щать­ся пе­ред то­бою во всем, в чем об­ви­ня­ют ме­ня Иудеи, тем бо­лее, что ты зна­ешь все обы­чаи и спор­ные мне­ния Иуде­ев. По­се­му про­шу те­бя вы­слу­шать ме­ня ве­ли­ко­душ­но. Жизнь мою от юно­сти мо­ей, ко­то­рую сна­ча­ла про­во­дил я сре­ди на­ро­да мо­е­го в Иеру­са­ли­ме, зна­ют все Иудеи; они из­дав­на зна­ют обо мне, ес­ли за­хо­тят сви­де­тель­ство­вать, что я жил фа­ри­се­ем по стро­жай­ше­му в на­шем ве­ро­ис­по­ве­да­нии уче­нию. Для се­го, идя в Да­маск со вла­стью и по­ру­че­ни­ем от пер­во­свя­щен­ни­ков, сре­ди дня на до­ро­ге я уви­дел, го­су­дарь, с неба свет, пре­вос­хо­дя­щий сол­неч­ное си­я­ние, оси­яв­ший ме­ня и шед­ших со мною. Все мы упа­ли на зем­лю, и я услы­шал го­лос, го­во­рив­ший мне на ев­рей­ском язы­ке: Савл, Савл! что ты го­нишь Ме­ня? Труд­но те­бе ид­ти про­тив рож­на. Я ска­зал: кто Ты, Гос­по­ди? Он ска­зал: “Я Иисус, Ко­то­ро­го ты го­нишь. Но встань и стань на но­ги твои; ибо Я для то­го и явил­ся те­бе, что­бы по­ста­вить те­бя слу­жи­те­лем и сви­де­те­лем то­го, что ты ви­дел и что Я от­крою те­бе, из­бав­ляя те­бя от на­ро­да Иудей­ско­го и от языч­ни­ков, к ко­то­рым Я те­перь по­сы­лаю те­бя от­крыть гла­за им, что­бы они об­ра­ти­лись от тьмы к све­ту и от вла­сти са­та­ны к Бо­гу, и ве­рою в Ме­ня по­лу­чи­ли про­ще­ние гре­хов и жре­бий с освя­щен­ны­ми”. По­это­му, царь Агрип­па, я не вос­про­ти­вил­ся небес­но­му ви­де­нию, но спер­ва жи­те­лям Да­мас­ка и Иеру­са­ли­ма, по­том всей зем­ле Иудей­ской и языч­ни­кам про­по­ве­до­вал, что­бы они по­ка­я­лись и об­ра­ти­лись к Бо­гу, де­лая де­ла, до­стой­ные покаяния.

Деян 26:1–5; 12–20
21 мая, св. ца­рю Константину.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло н7.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 50А

Во дни2 џны, ћко­же сyж­де­но бhсть tплhти нaмъ во їталjю, предa­ху пav­ла же и3 и3нhz нёкіz ю4зники с0тнику, и4менемъ їyлію, спj­ры се­ва­стjй­скіz. вшeд­ше же въ корaбль ґдра­мЂт­скій, вос­хо­тёв­ше плhти во ґсjй­скаz мB­ста, tвез0хомсz, сy­щу съ нa­ми ґрістaр­ху макед0нzнину t солyнz. въ дру­гjй же при­стa­хомъ въ сідHнэ: человэколю1біе же їyлій пav­ло­ви дёz, по­ве­лЁ къ дру­гHмъ шeд­шу, при­л­э­жaніе ўлучи1ти. и3 tтy­ду tвeз­ше­сz, при­плh­хомъ въ кЂ­пръ, за­нE вёт­ри бs­ху проти1вни. пучи1ну же кілікjй­скую и3 пам­фmлjй­скую преплhв­ше, пріид0хомъ въ мЂ­ры лmкjй­скіz. и3 тa­мw њбрётъ с0тникъ корaбль ґлеxан­дрjй­скій, пло­вyщъ во їталjю, всади1 ны в0нь. во мн0ги же дни2 к0снw плa­ва­ю­ще, и3 є3двA бhв­ше въ кнjдэ, не њстав­лs­ю­щу нaсъ вёт­ру, при­плh­хомъ под8 кри1тъ, при сал­мHнэ. є3двa же и3збирaюще крaй, пріид0хомъ на мё­сто нё­кое, на­ри­цaе­мое д0брое при­стa­ни­ще, є3мyже бли1зъ бЁ грaдъ ласeй. мн0гу же врe­ме­ни минyв­шу, и3 сy­щу ўжE небез­бёд­ну плa­ванію, за­нe­же и3 п0стъ ўжE бЁ пре­шeлъ, со­вё­то­ва­ше пavелъ, глаг0лz и5мъ: мy­жіе, ви1жу, ћкw съ до­са­ждeніемъ и3 мн0гою тщет0ю, не т0кмw брe­мене и3 ко­раб­лS, но и3 дyшъ нa­шихъ х0щетъ бhти плa­ваніе. с0тникъ же к0рмчіz и3 наvкли1ра по­слy­ша­ше пa­че, нe­же­ли пav­ломъ глаг0лемыхъ. не доб­рy же при­стa­ни­щу сy­щу ко њзи­мёнію, мн0зи со­вётъ даs­ху tвезти1сz tтy­ду, ѓще кaкw возм0гутъ, дости1гше фінікjи њзи­мё­ти, въ при­стa­ни­щи кри1тстэмъ зрs­щемъ къ лjву и3 къ хH­ру. дх­нyв­шу же ю4гу, мнёв­ше в0лю свою2 ўлучи1ти, воздви1гше вBт­ри­ла, плh­ху вскрaй кри1та. не по мн0зэ же воз­вёz проти1венъ є3мY вётръ бyренъ, на­ри­цaе­мый є3vроклЂдwнъ. вос­хи­щe­ну же бhв­шу кораблю2, и3 не мо­гy­щу сопроти1витисz вёт­ру, вдaв­ше­сz вол­нaмъ носи1ми бё­хомъ. џст­ровъ же нёкій ми­мо­тeк­ше, на­ри­цa­ю­щсz клаvдjй, є3двA возмог0хомъ ўдер­жaти ладію2: ю4же во­стsг­ше, всsкимъ џбра­зомъ по­мо­гa­ху, под­твер­ждa­ю­ще корaбль: боs­ще­сz да не въ сЂрть впа­дyтъ, низпусти1вше пaрусъ, си1це носи1ми бё­ху. вельми1 же њбу­ревaє­мымъ нaмъ, наyтріе и3зметaніе творs­ху. и3 въ трeтій дeнь свои1ми рукa­ми ћд­ри­ло корaб­лен­ное и3зверг0хомъ. ни с0лнцу же, ни ѕвэ­здaмъ ћв­ль­шым­сz на мн0ги дни2, и3 зи­мЁ не мaлэ на­ле­жa­щи, пр0чее tи­мa­ше­сz на­дeж­да всS є4же спасти1сz нaмъ. мн0гу же неzдeнію сy­щу, то­гдA стaвъ пavелъ по­сре­дЁ и4хъ, речE: по­добa­ше ќбw, q мy­жіе, по­слy­шав­ше менE, не tвезти1сz t кри1та, и3 и3збhти до­са­ждeніz сегw2 и3 тщеты2. и3 сE нhнэ молю1 вы бl­годyш­ство­ва­ти: поги1бель бо ни є3ди1ной души2 t вaсъ бy­детъ, рaз­вэ ко­раб­лS. пред­стa бо ми2 въ сію2 н0щь, є3гHже ѓзъ є4смь, є3мyже и3 слу­жY, ѓгGлъ б9ій, глаг0лz: не б0йсz пav­ле, кe­са­рю ти2 по­добaетъ пред­стaти, и3 сE да­ро­вA те­бЁ бGъ вс‰ плa­ва­ю­щыz съ тоб0ю. тём­же дерзaй­те мy­жіе, вё­рую бо бGо­ви, ћкw тaкw бy­детъ, и4мже џбра­зомъ речe­но ми2 бhсть. во џст­ровъ же нёкій по­добaетъ нaмъ при­стaти. и3 ћко­же чет­вер­таzнa­десzть н0щь бhсть, носи6мымъ нaмъ во ґдріaт­ской пучи1нэ въ полy­но­щи, непщевa­ху корaб­ле­ни­цы при­бли­жaтисz и5мъ къ нё­ко­ей стра­нЁ: и3 и3змёривше глу­бинY, њбрэт0ша са­жe­ней двa­десzть. мaлw же пре­шeд­ше, и3 пaки и3змёривше, њбрэт0ша са­жe­ней пzть­нa­десzть: боs­ще­сz же, да не кaкw въ прyд­наz мB­ста впа­дyтъ, t н0са ко­раб­лS вeрг­ше кHт­вы четh­ре, молs­хом­сz, да дeнь бy­детъ. корaб­ле­ни­кwмъ же и4щущымъ бэ­жaти и3з8 ко­раб­лS, и3 низ­вё­сив­шымъ ладію2 въ м0ре, и3звётомъ ѓки t н0са хо­тs­щымъ кHт­вы про­стeр­ти, речE пavелъ с0тнику, и3 в0инwмъ: ѓще не сjи пребy­дутъ въ корабли2, вы2 спасти1сz не м0жете. то­гдA в0ини tрё­за­ша ќжz ладіи2, и3 њстaви­ша ю5 tпa­сти. є3гдa же ќбw хо­тs­ше дeнь бhти молs­ше пavелъ вс‰ пріsти пи1щу, глаг0лz: че­ты­ре­на­десsтый днeсь дeнь чa­ю­ще, не ћд­ше пре­бы­вaе­те, ничт0же вкуси1вше. тём­же молю2 вaсъ пріsти пи1щу: сe бо къ вa­ше­му спасeнію є4сть: ни є3ди1ному же t вaсъ влaсъ главы2 tпа­дeтъ. рeкъ же сі‰, и3 пріeмъ хлёбъ, бlгодари2 бGа пред8 всё­ми, и3 прел0мль на­чaтъ ћсти. бl­го­на­дeж­ни же бhв­ше вси2, и3 тjи пріs­ша пи1щу. бё же въ корабли2 всёхъ дyшъ двё­стэ сeд­мь­десzтъ и3 шeсть. на­сh­щ­ше­сz же брaш­на, њблегчи1ша корaбль, и3зметaюще пшени1цу въ м0ре. є3гдa же дeнь бhсть, земли2 не по­знавa­ху: нёд­ро же нё­кое смот­рs­ху и3мyщее пес0къ, на нe­же со­вэ­щa­ша, ѓще м0щно є4сть, и3звлещи2 корaбль. и3 кHт­вы со­брaв­ше везs­хусz по м0рю, и3 кyп­нw њслa­бив­ше ќжz корми1лwмъ, и3 воздви1гше мa­лое вёт­ри­ло къ дh­шу­ще­му вёт­ре­цу, вез0хомсz на крaй. впaд­ше же въ мё­сто и3с0пное, ўвzзи1ша корaбль, и3 н0съ ќбw ўвsз­шій пребhсть недви1жимь: корми1ло же раз­бивa­ше­сz t нyж­ды в0лнъ. в0инwмъ же со­вётъ бhсть, да ќз­ни­ки ўбію1тъ, да не кто2 по­плhвъ и3збёгнетъ. с0тникъ же хо­тS соблюсти2 пav­ла, возбрани2 со­вё­ту и4хъ: по­ве­лё же мо­гy­щымъ плa­ва­ти, и3зскочи1вше пeр­вэе, и3зhти на крaй. ґ пр0чіи, џви ќбw на дщи1цахъ, џви же на нё­чемъ t ко­раб­лS. и3 тaкw бhсть всBмъ спасти1сz на зeмлю.

В те дни, ко­гда ре­ше­но бы­ло плыть нам в Ита­лию, то от­да­ли Пав­ла и неко­то­рых дру­гих уз­ни­ков сот­ни­ку Ав­гу­сто­ва пол­ка, име­нем Юлию. Мы взо­шли на Адра­мит­ский ко­рабль и от­пра­ви­лись, на­ме­ре­ва­ясь плыть око­ло Асий­ских мест. С на­ми был Ари­старх, Ма­ке­до­ня­нин из Фес­са­ло­ни­ки. На дру­гой день при­ста­ли к Си­до­ну. Юлий, по­сту­пая с Пав­лом че­ло­ве­ко­лю­би­во, поз­во­лил ему схо­дить к дру­зьям и вос­поль­зо­вать­ся их усер­ди­ем. От­пра­вив­шись от­ту­да, мы при­плы­ли в Кипр, по при­чине про­тив­ных вет­ров, и, пе­ре­плыв мо­ре про­тив Ки­ли­кии и Пам­фи­лии, при­бы­ли в Ми­ры Ли­кий­ские. Там сот­ник на­шел Алек­сан­дрий­ский ко­рабль, плы­ву­щий в Ита­лию, и по­са­дил нас на него. Мед­лен­но пла­вая мно­гие дни и ед­ва по­рав­няв­шись с Кни­дом, по при­чине небла­го­при­ят­но­го нам вет­ра, мы под­плы­ли к Кри­ту при Сал­моне. Про­брав­шись же с тру­дом ми­мо него, при­бы­ли к од­но­му ме­сту, на­зы­ва­е­мо­му Хо­ро­шие При­ста­ни, близ ко­то­ро­го был го­род Ла­сея. Но как про­шло до­воль­но вре­ме­ни, и пла­ва­ние бы­ло уже опас­но, по­то­му что и пост уже про­шел, то Па­вел со­ве­то­вал, го­во­ря им: му­жи! я ви­жу, что пла­ва­ние бу­дет с за­труд­не­ни­я­ми и с боль­шим вре­дом не толь­ко для гру­за и ко­раб­ля, но и для на­шей жиз­ни. Но сот­ник бо­лее до­ве­рял корм­че­му и на­чаль­ни­ку ко­раб­ля, неже­ли сло­вам Пав­ла. А как при­стань не бы­ла при­спо­соб­ле­на к зи­мов­ке, то мно­гие да­ва­ли со­вет от­пра­вить­ся от­ту­да, что­бы, ес­ли мож­но, дой­ти до Фи­ни­ка, при­ста­ни Крит­ской, ле­жа­щей про­тив юго-за­пад­но­го и се­ве­ро-за­пад­но­го вет­ра, и там пе­ре­зи­мо­вать. По­дул юж­ный ве­тер, и они, по­ду­мав, что уже по­лу­чи­ли же­ла­е­мое, от­пра­ви­лись, и по­плы­ли по­бли­зо­сти Кри­та. Но ско­ро под­нял­ся про­тив него ве­тер бур­ный, на­зы­ва­е­мый эв­ро­кли­дон. Ко­рабль схва­ти­ло так, что он не мог про­ти­вить­ся вет­ру, и мы но­си­лись, от­дав­шись вол­нам. И, на­бе­жав на один ост­ро­вок, на­зы­ва­е­мый Клав­дой, мы ед­ва мог­ли удер­жать лод­ку. Под­няв ее, ста­ли упо­треб­лять по­со­бия и об­вя­зы­вать ко­рабль; бо­ясь же, что­бы не сесть на мель, спу­сти­ли па­рус и та­ким об­ра­зом но­си­лись. На дру­гой день, так как нас силь­но би­ло бу­рей, на­ча­ли вы­бра­сы­вать груз, а на тре­тий мы сво­и­ми ру­ка­ми по­бро­са­ли с ко­раб­ля ве­щи. Но как мно­гие дни не вид­но бы­ло ни солн­ца, ни звезд и про­дол­жа­лась нема­лая бу­ря, то на­ко­нец ис­че­за­ла вся­кая на­деж­да к на­ше­му спа­се­нию. И как дол­го не ели, то Па­вел, став по­сре­ди них, ска­зал: му­жи! над­ле­жа­ло по­слу­шать­ся ме­ня и не от­хо­дить от Кри­та, чем и из­бе­жа­ли бы сих за­труд­не­ний и вре­да. Те­перь же убеж­даю вас обод­рить­ся, по­то­му что ни од­на ду­ша из вас не по­гиб­нет, а толь­ко ко­рабль. Ибо Ан­гел Бо­га, Ко­то­ро­му при­над­ле­жу я и Ко­то­ро­му слу­жу, явил­ся мне в эту ночь и ска­зал: “не бой­ся, Па­вел! те­бе долж­но пред­стать пред ке­са­ря, и вот, Бог да­ро­вал те­бе всех плы­ву­щих с то­бою”. По­се­му обод­ри­тесь, му­жи, ибо я ве­рю Бо­гу, что бу­дет так, как мне ска­за­но. Нам долж­но быть вы­бро­шен­ны­ми на ка­кой-ни­будь ост­ров. В че­тыр­на­дца­тую ночь, как мы но­си­мы бы­ли в Ад­ри­а­ти­че­ском мо­ре, око­ло по­лу­но­чи ко­ра­бель­щи­ки ста­ли до­га­ды­вать­ся, что при­бли­жа­ют­ся к ка­кой-то зем­ле, и, вы­ме­рив глу­би­ну, на­шли два­дцать са­жен; по­том на неболь­шом рас­сто­я­нии, вы­ме­рив опять, на­шли пят­на­дцать са­жен. Опа­са­ясь, что­бы не по­пасть на ка­ме­ни­стые ме­ста, бро­си­ли с кор­мы че­ты­ре яко­ря, и ожи­да­ли дня. Ко­гда же ко­ра­бель­щи­ки хо­те­ли бе­жать с ко­раб­ля и спус­ка­ли на мо­ре лод­ку, де­лая вид, буд­то хо­тят бро­сить яко­ря с но­са, Па­вел ска­зал сот­ни­ку и во­и­нам: ес­ли они не оста­нут­ся на ко­раб­ле, то вы не мо­же­те спа­стись. То­гда во­и­ны от­сек­ли ве­рев­ки у лод­ки, и она упа­ла. Пе­ред на­ступ­ле­ни­ем дня Па­вел уго­ва­ри­вал всех при­нять пи­щу, го­во­ря: се­го­дня че­тыр­на­дца­тый день, как вы, в ожи­да­нии, оста­е­тесь без пи­щи, не вку­шая ни­че­го. По­то­му про­шу вас при­нять пи­щу: это по­слу­жит к со­хра­не­нию ва­шей жиз­ни; ибо ни у ко­го из вас не про­па­дет во­лос с го­ло­вы. Ска­зав это и взяв хлеб, он воз­бла­го­да­рил Бо­га пе­ред все­ми и, раз­ло­мив, на­чал есть. То­гда все обод­ри­лись и так­же при­ня­ли пи­щу. Бы­ло же всех нас на ко­раб­ле две­сти семь­де­сят шесть душ. На­сы­тив­шись же пи­щею, ста­ли об­лег­чать ко­рабль, вы­ки­ды­вая пше­ни­цу в мо­ре. Ко­гда на­стал день, зем­ли не узна­ва­ли, а усмот­ре­ли толь­ко неко­то­рый за­лив, име­ю­щий от­ло­гий бе­рег, к ко­то­ро­му и ре­ши­лись, ес­ли мож­но, при­стать с ко­раб­лем. И, под­няв яко­ря, по­шли по мо­рю и, раз­вя­зав ру­ли и под­няв ма­лый па­рус по вет­ру, дер­жа­ли к бе­ре­гу. По­па­ли на ко­су, и ко­рабль сел на мель. Нос увяз и остал­ся недви­жим, а кор­ма раз­би­ва­лась си­лою волн. Во­и­ны со­гла­си­лись бы­ло умерт­вить уз­ни­ков, что­бы кто-ни­будь, вы­плыв, не убе­жал. Но сот­ник, же­лая спа­сти Пав­ла, удер­жал их от се­го на­ме­ре­ния, и ве­лел уме­ю­щим пла­вать пер­вым бро­сить­ся и вый­ти на зем­лю, про­чим же спа­сать­ся ко­му на дос­ках, а ко­му на чем-ни­будь от ко­раб­ля; и та­ким об­ра­зом все спас­лись на землю.

Деян 27:1–44
Пят­ни­ца 7 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

Дэ‰ніz с™hхъ ґпcлъ, за­чa­ло н7а.

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 51А

Во дни2 џны, спасe­ни бhв­ше и5же њ пavлэ t ко­раб­лS, то­гдA ра­зу­мё­ша, ћкw џст­ровъ мелjтъ на­ри­цaет­сz. вaр­ва­ри же творs­ху не мa­лое ми­лосeр­діе нaмъ: воз­г­нё­щ­ше бо џгнь, пріs­ша всёхъ нaсъ, за на­стоs­щій д0ждь и3 зи1му. сгра­мaжд­шу же пav­лу р0ждіz мн0жество, и3 возл0жшу на џгнь, є3хjдна t теплоты2 и3зшeдши, сэк­нY въ рyку є3гw2. и3 ћко­же ви1дэша вaр­ва­ри ви1сzщу ѕмію2 t руки2 є3гw2, глаг0лаху дрyгъ ко дрy­гу: всsкw ўбjй­ца є4сть чlвёкъ сeй, є3г0же спасe­на t м0рz, сyдъ б9ій жи1ти не њстaви. т0й же ќбw tтрsсъ ѕмію2 во џгнь, ничт0же ѕло2 по­стра­дA. nни1 же чaz­ху є3го2 хо­тs­ща воз­го­рё­тисz, и3ли2 пa­сти внезa­пу мeрт­ва: на мн0зэ же тогw2 чa­ю­щымъ, и3 ничт0же ѕло2 въ нeмъ бhв­ше ви1дzщымъ, претв0ршесz, глаг0лаху б0га того2 бhти. џкре­стъ же мё­ста џна­гw бs­ху сє1ла пeр­ва­гw во џст­ро­вэ и4менемъ по­плjа, и4же пріи1мъ нaсъ, три2 дни2 лю­бeз­нэ ўчреди2. бhсть же nт­цY по­плjе­ву nгнeмъ и3 вод­нhмъ труд0мъ њдержи1му ле­жaти: къ немy­же пavелъ вшeдъ, и3 помоли1всz, и3 возл0жъ рy­цэ свои2 нaнь, и3сцэли2 є3го2. се­мy же бhв­шу, и3 пр0чіи и3мyщіи недy­ги во џст­ро­вэ т0мъ, при­хож­дa­ху, и3 и3сцэлэвaхусz: и4же и3 мн0гими честьми2 почт0ша нaсъ, и3 tвозs­щым­сz нaмъ, ±же на по­трe­бу, вложи1ша. по трeхъ же мёсz­ц­эхъ tвез0хомсz въ корабли2 ґлеxан­дрjй­ст­эмъ, подпи1саномъ діоскy­ры, пре­зи­мёв­шемъ во џст­ро­вэ. и3 до­плhв­ше въ сmра­кy­сы, пребh­хомъ дни2 три2. tтy­ду же tплhв­ше, пріид0хомъ въ ри­гjю: и3 по є3ди1номъ дни2 воз­вёzв­шу ю4гу, во вторhй дeнь пріид0хомъ въ поті0лы: и3дёже њбрёт­ше брaтію, ўмолe­ни бh­хомъ t ни1хъ пребhти днeй сeд­мь: и3 тaкw въ ри1мъ и3д0хомъ. и3 t тa­мw брaтіz, слh­шав­ше ±же њ нaсъ, и3зыд0ша во срё­теніе нa­ше дa­же до ґп­пjе­ва тор­гA, и3 тріeхъ кор­чeм­ницъ, и5же ви1дэвъ пavелъ, и3 бlгодари1въ бGа, пріsтъ дерз­но­вeніе. є3гдa же пріид0хомъ въ ри1мъ, с0тникъ пре­да­дE ќз­ни­ки воев0дэ: пav­лу же по­ве­лЁ пре­бы­вaти nс0бь, со­блюдa­ю­щымъ є3го2 в0инwмъ. бhсть же по днeхъ трeхъ, со­звaти пav­лу сy­щыz їудeєвъ пє1рвыz: сшeд­шым­сz же и5мъ, глаг0лаше къ ни1мъ: мy­жіе брaтіе, ѓзъ ничт0же проти1вно сотв0рь лю1демъ, и3ли2 nбh­чаємъ nтeчєскимъ, ќз­никъ t їерусали1млzнъ прe­данъ бhхъ въ рy­цэ ри1млzнwмъ: и4же разсуди1вше ±же њ мнЁ, хо­тs­ху пусти1ти, за­нE ни є3ди1нэй ви­нЁ смeрт­нэй бhти во мнЁ. сопроти1въ же глаг0лющымъ їудeємъ, нyж­да ми2 бhсть нарещи2 кe­сарz: не ћкw kзhкъ м0й и3мёz въ чес0мъ њкле­ветaти. сеS рa­ди ќбw вины2 ўмоли1хъ вaсъ ви1дэти, и3 бе­сё­до­ва­ти: на­дeж­ды бо рa­ди ї}левы вери1гами си1ми њб­ло­жeнъ є4смь. nни1 же къ немY рё­ша: мы2 ни­жE писaніz њ те­бЁ пріs­хомъ t їудє1й, ни­жE при­шeдъ кто2 t брaтій возвэсти2, и3ли2 глаг0ла что2 њ те­бЁ ѕло2. м0лимсz же t тебE слh­ша­ти ±же мyдр­ству­е­ши: њ є4реси бо сeй вё­до­мо є4сть нaмъ, ћкw всю1ду сопроти1въ глаг0лема є4сть. ўстaвив­ше же є3мY дeнь, пріид0ша къ немY въ стран­но­пріeм­ни­цу мн0жайшіи, и5мже сказa­ше сви­дё­тель­ствуz цrтвіе б9іе, и3 ўвэ­рsz и5хъ ±же њ ї}сэ, t зак0на мwmсeо­ва и3 прbрHкъ, t ќт­ра дa­же до вe­че­ра. и3 џви ќбw вё­ро­ва­ху глаг0лємымъ, џви же не вё­ро­ва­ху. несо­глaс­ни же сy­ще дрyгъ ко дрy­гу tхож­дa­ху, рeк­шу пav­лу глаг0лъ є3ди1нъ: ћкw д0брэ д¦ъ с™hй глаг0ла и3сaіемъ прbр0комъ ко nц7є1мъ нa­шымъ, глаг0лz: и3ди2 къ лю1демъ си1мъ, и3 рцы2: слy­хомъ ўслh­ши­те, и3 не и4мате ра­зу­мё­ти: и3 ви1дzще ќзри­те, и3 не и4мате ви1дэти. њде­бе­лё бо сeрд­це людeй си1хъ, и3 ўши1ма тsж­кw слh­ша­ша, и3 џчи свои2 смэжи1ша: да не кaкw ўви1дzтъ nчи1ма, и3 ўши1ма ўслh­шатъ, и3 сeрд­цемъ ўра­зу­мё­ютъ, и3 њбратsт­сz, и3 и3сцэлю2 и5хъ. вё­до­мо u5бо да бy­детъ вaмъ, ћкw kзhкwмъ по­слaсz спасeніе б9іе, сjи и3 ўслh­шатъ. и3 сі‰ то­мY рeк­шу, tид0ша їудє1и, мн0гое и3мyще меж­дY соб0ю со­стzзaніе. пребhсть же пavелъ двA лё­та и3сп0лнь своeю мзд0ю, и3 пріи­мa­ше всS при­ходs­щыz къ немY, про­по­вё­дуz цrтвіе б9іе, и3 ўчS ±же њ гDэ нa­шемъ ї}сэ хr­тЁ, со всsкимъ дерз­но­вeніемъ невозбрaннw.

В то вре­мя, спас­шись, быв­шие с Пав­лом узна­ли, что ост­ров на­зы­ва­ет­ся Ме­лит. Ино­пле­мен­ни­ки ока­за­ли нам нема­лое че­ло­ве­ко­лю­бие, ибо они, по при­чине быв­ше­го до­ждя и хо­ло­да, раз­ло­жи­ли огонь и при­ня­ли всех нас. Ко­гда же Па­вел на­брал мно­же­ство хво­ро­ста и клал на огонь, то­гда ехид­на, вый­дя от жа­ра, по­вис­ла на ру­ке его. Ино­пле­мен­ни­ки, ко­гда уви­де­ли ви­ся­щую на ру­ке его змею, го­во­ри­ли друг дру­гу: вер­но этот че­ло­век – убий­ца, ко­гда его, спас­ше­го­ся от мо­ря, суд Бо­жий не остав­ля­ет жить. Но он, стрях­нув змею в огонь, не по­тер­пел ни­ка­ко­го вре­да. Они ожи­да­ли бы­ло, что у него бу­дет вос­па­ле­ние, или он вне­зап­но упа­дет мерт­вым; но, ожи­дая дол­го и ви­дя, что не слу­чи­лось с ним ни­ка­кой бе­ды, пе­ре­ме­ни­ли мыс­ли и го­во­ри­ли, что он Бог. Око­ло то­го ме­ста бы­ли по­ме­стья на­чаль­ни­ка ост­ро­ва, име­нем Пуб­лия; он при­нял нас и три дня дру­же­люб­но уго­щал. Отец Пуб­лия ле­жал, стра­дая го­ряч­кою и бо­лью в жи­во­те; Па­вел во­шел к нему, по­мо­лил­ся и, воз­ло­жив на него ру­ки свои, ис­це­лил его. По­сле се­го со­бы­тия и про­чие на ост­ро­ве, имев­шие бо­лез­ни, при­хо­ди­ли и бы­ли ис­це­ля­е­мы, и ока­зы­ва­ли нам мно­го по­че­сти и при отъ­ез­де снаб­ди­ли нуж­ным. Че­рез три ме­ся­ца мы от­плы­ли на Алек­сан­дрий­ском ко­раб­ле, на­зы­ва­е­мом Ди­о­с­ку­ры, зи­мо­вав­шем на том ост­ро­ве, и, при­плыв в Си­ра­ку­зы, про­бы­ли там три дня. От­ту­да от­плыв, при­бы­ли в Ри­гию; и как че­рез день по­дул юж­ный ве­тер, при­бы­ли на вто­рой день в Пу­те­ол, где на­шли бра­тьев, и бы­ли упро­ше­ны про­быть у них семь дней, а по­том по­шли в Рим. Та­мош­ние бра­тья, услы­шав о нас, вы­шли нам на­встре­чу до Ап­пи­е­вой пло­ща­ди и трех го­сти­ниц. Уви­дев их, Па­вел воз­бла­го­да­рил Бо­га и обод­рил­ся. Ко­гда же при­шли мы в Рим, то сот­ник пе­ре­дал уз­ни­ков во­е­на­чаль­ни­ку, а Пав­лу поз­во­ле­но жить осо­бо с во­и­ном, сте­ре­гу­щим его. Че­рез три дня Па­вел со­звал знат­ней­ших из Иуде­ев и, ко­гда они со­шлись, го­во­рил им: му­жи бра­тия! не сде­лав ни­че­го про­тив на­ро­да или оте­че­ских обы­ча­ев, я в узах из Иеру­са­ли­ма пре­дан в ру­ки Рим­лян. Они, су­див ме­ня, хо­те­ли осво­бо­дить, по­то­му что нет во мне ни­ка­кой ви­ны, до­стой­ной смер­ти; но так как Иудеи про­ти­во­ре­чи­ли, то я при­нуж­ден был по­тре­бо­вать су­да у ке­са­ря, впро­чем не с тем, что­бы об­ви­нить в чем-ли­бо мой на­род. По этой при­чине я и при­звал вас, что­бы уви­деть­ся и по­го­во­рить с ва­ми, ибо за на­деж­ду Из­ра­и­ле­ву об­ло­жен я эти­ми уза­ми. Они же ска­за­ли ему: мы ни пи­сем не по­лу­ча­ли о те­бе из Иудеи, ни из при­хо­дя­щих бра­тьев ни­кто не из­ве­стил о те­бе и не ска­зал че­го-ли­бо ху­до­го. Впро­чем же­ла­тель­но нам слы­шать от те­бя, как ты мыс­лишь; ибо из­вест­но нам, что об этом уче­нии вез­де спо­рят. И, на­зна­чив ему день, очень мно­гие при­шли к нему в го­сти­ни­цу; и он от утра до ве­че­ра из­ла­гал им уче­ние о Цар­ствии Бо­жи­ем, при­во­дя сви­де­тель­ства и удо­сто­ве­ряя их о Иису­се из за­ко­на Мо­и­се­е­ва и про­ро­ков. Од­ни убеж­да­лись сло­ва­ми его, а дру­гие не ве­ри­ли. Бу­дучи же не со­глас­ны меж­ду со­бою, они ухо­ди­ли, ко­гда Па­вел ска­зал сле­ду­ю­щие сло­ва: хо­ро­шо Дух Свя­той ска­зал от­цам на­шим че­рез про­ро­ка Ис­а­ию: пой­ди к на­ро­ду се­му и ска­жи: слу­хом услы­ши­те, и не ура­зу­ме­е­те, и оча­ми смот­реть бу­де­те, и не уви­ди­те. Ибо огру­бе­ло серд­це лю­дей сих, и уша­ми с тру­дом слы­шат, и очи свои со­мкну­ли, да не узрят оча­ми, и не услы­шат уша­ми, и не ура­зу­ме­ют серд­цем, и не об­ра­тят­ся, что­бы Я ис­це­лил их. Итак да бу­дет вам из­вест­но, что спа­се­ние Бо­жие по­сла­но языч­ни­кам: они и услы­шат. Ко­гда он ска­зал это, Иудеи ушли, мно­го спо­ря меж­ду со­бою. И жил Па­вел це­лых два го­да на сво­ем ижди­ве­нии и при­ни­мал всех, при­хо­див­ших к нему, про­по­ве­дуя Цар­ствие Бо­жие и уча о Гос­по­де Иису­се Хри­сте со вся­ким дерз­но­ве­ни­ем невозбранно.

Деян 28:1–31
Суб­бо­та 7 сед­ми­цы по­сле Пасхи.

По­сла­ние Иакова

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 50Б

Їaкwвъ, бGу и3 гDу ї}су хrтY рaбъ, nб­э­манa­десz­те ко­лё­но­ма, и5же въ раз­сёzніи, рa­до­ва­тисz. всsку рa­дость и3мёйте брaтіе моS, є3гдA во и3скушє1ніz впa­да­е­те разли6чна, вёдz­ще, ћкw и3скушeніе вa­шеz вё­ры со­дё­ло­ва­етъ тер­пё­ніе: тер­пё­ніе же дё­ло со­вер­шe­но да и4мать, ћкw да бy­де­те со­вер­шe­ни и3 все­цё­ли, ни въ чeмъ же ли­шe­ни. ѓще же кто2 t вaсъ ли­шeнъ є4сть пре­мyд­ро­сти, да пр0ситъ t даю1щагw бGа всBмъ вкy­пэ, и3 не по­но­шa­ю­ща­гw: и3 дaст­сz є3мY. да пр0ситъ же вё­рою, ничт0же сум­нsсz: сум­нsй бо сz ўпод0бисz вол­нeнію морск0му, вёт­ры воз­метaе­му и3 раз­вэ­вaе­му. да не мни1тъ че­ло­вёкъ џнъ, ћкw пріи1метъ что2 t бGа. мyжъ дво­едy­шенъ, неустр0енъ во всёхъ путeхъ свои1хъ. да хвa­лит­сz же брaтъ сми­рeн­ный въ вы­со­тЁ своeй. бо­гaтый же во сми­рeніи своeмъ: за­нE ћко­же цвётъ трав­нhй ми1мw и4детъ. воз­сіs бо с0лнце со зн0емъ, и3 и3зсуши2 травY, и3 цвётъ є3S tпа­дE, и3 бла­го­лё­піе ли­цA є3S поги1бе: си1це и3 бо­гaтый въ хож­дeніи своeмъ ўвzдaетъ. бла­жeнъ мyжъ, и4же претерпи1тъ и3скушeніе, за­нE и3скyсенъ бhвъ, пріи1метъ вэнeцъ жи1зни, є3г0же њб­э­щA бGъ лю1бzщымъ є3го2. никт0же и3скушaемь да глаг0летъ, ћкw t бGа и3скушaемь є4смь: бGъ бо нёсть и3скуси1тель ѕлы6мъ, не и3скушaетъ же т0й никог0же. к0ждо же и3скушaетсz, t сво­еS п0хоти влек0мь и3 пре­ль­щaемь. тa­же п0хоть за­чeн­ши раж­дaетъ грёхъ: грёхъ же со­дёzнъ раж­дaетъ смeрть. не льсти1тесz брaтіе моS возлю1блєннаz: всsко даsніе блa­го, и3 всsкъ дaръ со­вер­шeнъ свh­ше є4сть, сходsй t nц7A свётwвъ, ў негH­же нёсть прем­энeніz, и3ли2 пре­ло­жeніz стёнь. вос­хо­тёвъ бо породи2 нaсъ сл0вомъ и4стины, во є4же бhти нaмъ на­чaтокъ нёкій со­здaніємъ є3гw2.

Иа­ков, раб Бо­га и Гос­по­да Иису­са Хри­ста, две­на­дца­ти ко­ле­нам, на­хо­дя­щим­ся в рас­се­я­нии, – ра­до­вать­ся. С ве­ли­кою ра­до­стью при­ни­май­те, бра­тия мои, ко­гда впа­да­е­те в раз­лич­ные ис­ку­ше­ния, зная, что ис­пы­та­ние ва­шей ве­ры про­из­во­дит тер­пе­ние; тер­пе­ние же долж­но иметь со­вер­шен­ное дей­ствие, что­бы вы бы­ли со­вер­шен­ны во всей пол­но­те, без вся­ко­го недо­стат­ка. Ес­ли же у ко­го из вас недо­ста­ет муд­ро­сти, да про­сит у Бо­га, да­ю­ще­го всем про­сто и без упре­ков, – и даст­ся ему. Но да про­сит с ве­рою, ни­ма­ло не со­мне­ва­ясь, по­то­му что со­мне­ва­ю­щий­ся по­до­бен мор­ской волне, вет­ром под­ни­ма­е­мой и раз­ве­ва­е­мой. Да не ду­ма­ет та­кой че­ло­век по­лу­чить что-ни­будь от Гос­по­да. Че­ло­век с дво­я­щи­ми­ся мыс­ля­ми не тверд во всех пу­тях сво­их. Да хва­лит­ся брат уни­жен­ный вы­со­тою сво­ею, а бо­га­тый – уни­же­ни­ем сво­им, по­то­му что он прейдет, как цвет на тра­ве. Вос­хо­дит солн­це, на­ста­ет зной, и зно­ем ис­су­ша­ет тра­ву, цвет ее опа­да­ет, ис­че­за­ет кра­со­та ви­да ее; так увя­да­ет и бо­га­тый в пу­тях сво­их. Бла­жен че­ло­век, ко­то­рый пе­ре­но­сит ис­ку­ше­ние, по­то­му что, быв ис­пы­тан, он по­лу­чит ве­нец жиз­ни, ко­то­рый обе­щал Гос­подь лю­бя­щим Его. В ис­ку­ше­нии ни­кто не го­во­ри: Бог ме­ня ис­ку­ша­ет; по­то­му что Бог не ис­ку­ша­ет­ся злом и Сам не ис­ку­ша­ет ни­ко­го, но каж­дый ис­ку­ша­ет­ся, увле­ка­ясь и обо­льща­ясь соб­ствен­ною по­хо­тью; по­хоть же, за­чав, рож­да­ет грех, а сде­лан­ный грех рож­да­ет смерть. Не об­ма­ны­вай­тесь, бра­тия мои воз­люб­лен­ные. Вся­кое да­я­ние доб­рое и вся­кий дар со­вер­шен­ный нис­хо­дит свы­ше, от От­ца све­тов, у Ко­то­ро­го нет из­ме­не­ния и ни те­ни пе­ре­ме­ны. Вос­хо­тев, ро­дил Он нас сло­вом ис­ти­ны, что­бы нам быть неко­то­рым на­чат­ком Его созданий.

Иак 1:1–18
Сре­да 31 седмицы.

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7а.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 51Б

Брaтіе моS возлю1блєннаz, да бy­детъ всsкъ че­ло­вёкъ ск0ръ ўслh­ша­ти, и3 к0сенъ глаг0лати, к0сенъ во гнёвъ. гнёвъ бо мy­жа, прaв­ды б9іz не со­дё­ло­ва­етъ. сегw2 рa­ди tл0жше всsку сквeр­ну, и3 и3збhтокъ ѕл0бы, въ кр0тости пріими1те всаж­дeн­ное сл0во, мо­гy­щее спасти2 дy­шы вa­шz. бы­вaй­те же творцы2 сл0ва, ґ не т0чію слh­ша­те­ли, пре­ль­щa­ю­ще себE са­мёхъ. за­нE ѓще кто2 є4сть слh­ша­тель сл0ва, ґ не творeцъ, та­ко­вhй ўпод0бисz мy­жу смот­рs­ю­щу ли­цE бы­тіS своегw2 въ зер­цaлэ: ўсмотри1 бо себE, и3 tи1де, и3 ѓбіе забы2, как0въ бЁ. прини1кій же въ зак0нъ со­вер­шeнъ своб0ды, и3 пребhвъ: сeй не слh­ша­тель за­бhт­ливъ бhвъ, но творeцъ дё­ла, сeй бла­жeнъ въ дё­ланіи своeмъ бy­детъ. ѓще кто2 мни1тсz вё­ренъ бhти въ вaсъ, и3 не њбуз­до­вaетъ љзhка своегw2, но льсти1тъ сeрд­це своE, сегw2 сyет­на є4сть вё­ра. вё­ра бо чи­стA и3 несквeр­на пред8 бGомъ и3 nц7eмъ сіS є4сть, є4же по­сэ­щaти си1рыхъ и3 вдови1цъ въ ск0рбехъ и4хъ, и3 несквeр­на себE блюсти2 t мjра.

Бра­тия мои воз­люб­лен­ные, вся­кий че­ло­век да бу­дет скор на слы­ша­ние, мед­лен на сло­ва, мед­лен на гнев, ибо гнев че­ло­ве­ка не тво­рит прав­ды Бо­жи­ей. По­се­му, от­ло­жив вся­кую нечи­сто­ту и оста­ток зло­бы, в кро­то­сти при­ми­те на­саж­да­е­мое сло­во, мо­гу­щее спа­сти ва­ши ду­ши. Будь­те же ис­пол­ни­те­ли сло­ва, а не слы­ша­те­ли толь­ко, об­ма­ны­ва­ю­щие са­мих се­бя. Ибо, кто слу­ша­ет сло­во и не ис­пол­ня­ет, тот по­до­бен че­ло­ве­ку, рас­смат­ри­ва­ю­ще­му при­род­ные чер­ты ли­ца сво­е­го в зер­ка­ле: он по­смот­рел на се­бя, ото­шел и тот­час за­был, ка­ков он. Но кто вник­нет в за­кон со­вер­шен­ный, за­кон сво­бо­ды, и пре­бу­дет в нем, тот, бу­дучи не слу­ша­те­лем за­быв­чи­вым, но ис­пол­ни­те­лем де­ла, бла­жен бу­дет в сво­ем дей­ствии. Ес­ли кто из вас ду­ма­ет, что он бла­го­че­стив, и не обуз­ды­ва­ет сво­е­го язы­ка, но обо­льща­ет свое серд­це, у то­го пу­стое бла­го­че­стие. Чи­стое и непо­роч­ное бла­го­че­стие пред Бо­гом и От­цом есть то, что­бы при­зи­рать си­рот и вдов в их скор­бях и хра­нить се­бя неосквер­нен­ным от мира.

Иак 1:19–27
Чет­верг 31 седмицы.

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7в.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 52

Брaтіе, не на ли­цA зрs­ще и3мёйте вё­ру гDа нa­ше­гw ї}са хrтA слa­вы. ѓще бо вни1детъ въ с0нмище вa­ше мyжъ, злaтъ пeр­стень носS, въ ри1зэ свёт­лэ, вни1детъ же и3 ни1щъ въ хyдэ nдeж­дэ: и3 воз­зри­тE на носs­ща­го ри1зу свёт­лу, и3 речe­те є3мY, ты2 сs­ди здЁ д0брэ: и3 ни1щему речe­те, ты2 стa­ни тa­мw, и3ли2 сs­ди здЁ на подн0жіи моeмъ: и3 не разсмотри1сте въ се­бЁ, и3 бh­сте судіи6 по­мыш­лeній ѕлhхъ. слh­ши­те, брaтіе моS возлю1блєннаz, не бGъ ли и3збрA ни1щыz мj­ра сегw2 бо­гaты въ вёрэ, и3 на­слёд­ни­ки цaр­ствіz, є4же њб­э­щA лю1бzщымъ є3го2; вh же ўкори1сте ни1щаго. не бо­гaтіи ли наси1луютъ вaмъ, и3 тjи влекyтъ вы2 на суди6ща; не тjи ли хyлzтъ д0брое и4мz на­речeн­ное на вaсъ; ѓще ќбw зак0нъ со­вер­шaе­те цaр­скій, по писaнію: возлю1биши и4скреннzго своего2 ћко­же себE са­мa­го: д0брэ тво­ри­тE. ѓще ли на ли­цA зри­тE, то грёхъ со­д­э­вaе­те, њб­ли­чaе­ми t зак0на ћко­же пре­стyп­ни­цы. и4же бо вeсь зак0нъ со­блюдeтъ, согрэши1тъ же во є3ди1номъ, бhсть всBмъ пови1ненъ. рекjй бо, не прелюбы2 сотвори1ши: рeклъ є4сть, и3 не ўбіe­ши. ѓще ли не прелюбы2 сотвори1ши, ўбіe­ши же, бhсть пре­стyп­никъ зак0на. тaкw глаг0лите, и3 тaкw твори1те, ћкw зак0номъ своб0днымъ хо­тs­ще сyдъ пріsти. сyдъ бо без8 ми1лости не сотв0ршему ми1лости: и3 хвa­лит­сz ми1лость на судЁ.

Бра­тия, имей­те ве­ру в Иису­са Хри­ста на­ше­го Гос­по­да сла­вы, не взи­рая на ли­ца. Ибо, ес­ли в со­бра­ние ва­ше вой­дет че­ло­век с зо­ло­тым перст­нем, в бо­га­той одеж­де, вой­дет же и бед­ный в скуд­ной одеж­де, и вы, смот­ря на оде­то­го в бо­га­тую одеж­ду, ска­же­те ему: те­бе хо­ро­шо сесть здесь, а бед­но­му ска­же­те: ты стань там, или са­дись здесь, у ног мо­их, – то не пе­ре­су­жи­ва­е­те ли вы в се­бе и не ста­но­ви­тесь ли су­дья­ми с ху­ды­ми мыс­ля­ми? По­слу­шай­те, бра­тия мои воз­люб­лен­ные: не бед­ных ли ми­ра из­брал Бог быть бо­га­ты­ми ве­рою и на­след­ни­ка­ми Цар­ствия, ко­то­рое Он обе­щал лю­бя­щим Его? А вы пре­зре­ли бед­но­го. Не бо­га­тые ли при­тес­ня­ют вас, и не они ли вле­кут вас в су­ды? Не они ли бес­сла­вят доб­рое имя, ко­то­рым вы на­зы­ва­е­тесь? Ес­ли вы ис­пол­ня­е­те за­кон цар­ский, по Пи­са­нию: воз­лю­би ближ­не­го тво­е­го, как се­бя са­мо­го, – хо­ро­шо де­ла­е­те. Но ес­ли по­сту­па­е­те с ли­це­при­я­ти­ем, то грех де­ла­е­те, и пе­ред за­ко­ном ока­зы­ва­е­тесь пре­ступ­ни­ка­ми. Кто со­блю­да­ет весь за­кон и со­гре­шит в од­ном чем-ни­будь, тот ста­но­вит­ся ви­нов­ным во всем. Ибо Тот же, Кто ска­зал: не пре­лю­бо­дей­ствуй, ска­зал и: не убей; по­се­му, ес­ли ты не пре­лю­бо­дей­ству­ешь, но убьешь, то ты так­же пре­ступ­ник за­ко­на. Так го­во­ри­те и так по­сту­пай­те, как име­ю­щие быть су­ди­мы по за­ко­ну сво­бо­ды. Ибо суд без ми­ло­сти не ока­зав­ше­му ми­ло­сти; ми­лость пре­воз­но­сит­ся над судом.

Иак 2:1–13
Пят­ни­ца 31 седмицы.

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7г.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 53

Брaтіе, кaz п0льза є4сть, ѓще вё­ру глаг0летъ кто2 и3мёти, дёлъ же не и4мать; є3дA м0жетъ вё­ра спасти2 є3го2; ѓще же брaтъ и3ли2 сест­рA нa­га бy­де­та, и3 ли­шe­на бy­де­та днев­нhz пи1щи: речeтъ же и4ма кто2 t вaсъ: и3ди1та съ ми1ромъ, грёй­тасz и3 на­сы­щaй­тасz, не дaстъ же и4ма трe­бо­ваніz тэлeс­на­гw, кaz п0льза; тaкож­де и3 вё­ра, ѓще дёлъ не и4мать, мерт­вA є4сть њ себE. но речeтъ кто2: ты2 вё­ру и4маши, ѓзъ же дэлA и4мамъ: покажи1 ми вё­ру твою2 t дёлъ твои1хъ, и3 ѓзъ те­бЁ по­ка­жY t дёлъ мои1хъ вё­ру мою2. ты2 вё­ру­е­ши, ћкw бGъ є3ди1нъ є4сть, д0брэ твори1ши: и3 бё­си вё­ру­ютъ, и3 тре­пe­щутъ. х0щеши же ли ра­зу­мё­ти, q че­ло­вё­че сyетне, ћкw вё­ра без8 дёлъ мерт­вA є4сть; ґвраaмъ nц7ъ нaшъ не t дёлъ ли њправ­дaсz, воз­нeсъ їсаaка сh­на своего2 на жeрт­вен­никъ; ви1диши ли, ћкw вё­ра по­спё­ше­ство­ва­ше дэлHмъ є3гw2, и3 t дёлъ соверши1сz вё­ра; и3 соверши1сz писaніе глаг0лющее: вё­ро­ва же ґвраaмъ бGо­ви, и3 вмэни1сz є3мY въ прaв­ду, и3 дрyгъ б9ій на­речeсz. зри­тe ли u5бо, ћкw t дёлъ њправ­дaет­сz че­ло­вёкъ, ґ не t вё­ры є3ди1ныz; тaкож­де же и3 раaвъ блудни1ца не t дёлъ ли њправ­дaсz, пріeм­ши сх0дники, и3 и3нhмъ путeмъ и3звeдши и5хъ; ћко­же бо тё­ло без8 дy­ха мертво2 є4сть, тaкw и3 вё­ра без8 дёлъ мерт­вA є4сть.

Бра­тия, ка­кая поль­за, ес­ли кто го­во­рит, что он име­ет ве­ру, а дел не име­ет? Мо­жет ли эта ве­ра спа­сти его? Ес­ли брат или сест­ра на­ги и не име­ют днев­но­го про­пи­та­ния, а кто-ни­будь из вас ска­жет им: “иди­те с ми­ром, грей­тесь и пи­тай­тесь”, но не даст им по­треб­но­го для те­ла: что поль­зы? Так и ве­ра, ес­ли не име­ет дел, мерт­ва са­ма по се­бе. Но ска­жет кто-ни­будь: “ты име­ешь ве­ру, а я имею де­ла”: по­ка­жи мне ве­ру твою без дел тво­их, а я по­ка­жу те­бе ве­ру мою из дел мо­их. Ты ве­ру­ешь, что Бог един: хо­ро­шо де­ла­ешь; и бе­сы ве­ру­ют, и тре­пе­щут. Но хо­чешь ли знать, неосно­ва­тель­ный че­ло­век, что ве­ра без дел мерт­ва? Не де­ла­ми ли оправ­дал­ся Ав­ра­ам, отец наш, воз­ло­жив на жерт­вен­ник Иса­а­ка, сы­на сво­е­го? Ви­дишь ли, что ве­ра со­дей­ство­ва­ла де­лам его, и де­ла­ми ве­ра до­стиг­ла со­вер­шен­ства? И ис­пол­ни­лось сло­во Пи­са­ния: “ве­ро­вал Ав­ра­ам Бо­гу, и это вме­ни­лось ему в пра­вед­ность, и он на­ре­чен дру­гом Бо­жи­им”. Ви­ди­те ли, что че­ло­век оправ­ды­ва­ет­ся де­ла­ми, а не ве­рою толь­ко? По­доб­но и Ра­ав блуд­ни­ца не де­ла­ми ли оправ­да­лась, при­няв со­гля­да­та­ев и от­пу­стив их дру­гим пу­тем? Ибо, как те­ло без ду­ха мерт­во, так и ве­ра без дел мертва.

Иак 2:14–26
По­не­дель­ник 32 седмицы.

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7д.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 54

Брaтіе, не мн0зи ўчи1тели бы­вaй­те, вёдz­ще, ћкw б0льшее њсуж­дeніе пріи1мемъ: мн0гw бо со­гр­э­шaемъ вси2. ѓще кто2 въ сл0вэ не со­гр­э­шaетъ, сeй со­вер­шeнъ мyжъ, си1ленъ њбуздaти и3 всE тё­ло. сe бо и3 к0нємъ ўзды6 во ўстA вла­гaемъ, да по­винy­ют­сz нaмъ, и3 всE тё­ло и4хъ њбра­щaемъ. сE и3 корабли2 вели1цы сy­ще, и3 t жест0кихъ вёт­рwвъ за­точaе­ми, њбра­щa­ют­сz мa­лымъ корми1льцемъ, ѓмо­же стрем­лeніе прaвz­ща­гw х0щетъ. тaкож­де же и3 љзhкъ мaлъ ќдъ є4сть, и3 вельми2 хвa­лит­сz: сE мaлъ џгнь, и3 к0ль вели1ки вє1щи со­жи­гaетъ. и3 љзhкъ џгнь, лё­по­та непрaв­ды: си1це и3 љзhкъ во­дворsет­сz во ќд­эхъ нa­шихъ, сквер­нS всE тё­ло, и3 палS к0ло рож­дeніz нa­ше­гw, и3 њпалszсz t геeн­ны. всsко бо є3стество2 ѕвэ­рeй же и3 пти1цъ, г†дъ же и3 рhбъ, ўкрочaет­сz, и3 ўкроти1тсz є3стеств0мъ че­ло­вё­че­скимъ: љзhка же никт0же м0жетъ t че­ло­вBкъ ўкроти1ти, неудержи1мо бо ѕло2, и3сп0лнь ћда смертон0сна. тёмъ бла­го­слов­лsемъ бGа и3 nц7A, и3 тёмъ кленeмъ че­ло­вё­ки, бhв­шыz по под0бію б9ію: t тёхъ же ќстъ и3сх0дитъ бла­го­сло­вeніе и3 клsтва. не по­добaетъ брaтіе моS возлю1блєннаz, си6мъ тaкw бывaти.

Бра­тия, не мно­гие де­лай­тесь учи­те­ля­ми, зная, что мы под­верг­нем­ся боль­ше­му осуж­де­нию, ибо все мы мно­го со­гре­ша­ем. Кто не со­гре­ша­ет в сло­ве, тот че­ло­век со­вер­шен­ный, мо­гу­щий обуз­дать и все те­ло. Вот, мы вла­га­ем уди­ла в рот ко­ням, что­бы они по­ви­но­ва­лись нам, и управ­ля­ем всем те­лом их. Вот, и ко­раб­ли, как ни ве­ли­ки они и как ни силь­ны­ми вет­ра­ми но­сят­ся, неболь­шим ру­лем на­прав­ля­ют­ся, ку­да хо­чет корм­чий; так и язык – неболь­шой член, но мно­го де­ла­ет. По­смот­ри, неболь­шой огонь как мно­го ве­ще­ства за­жи­га­ет! И язык – огонь, при­кра­са неправ­ды; язык в та­ком по­ло­же­нии на­хо­дит­ся меж­ду чле­на­ми на­ши­ми, что осквер­ня­ет все те­ло и вос­па­ля­ет круг жиз­ни, бу­дучи сам вос­па­ля­ем от ге­ен­ны. Ибо вся­кое есте­ство зве­рей и птиц, пре­смы­ка­ю­щих­ся и мор­ских жи­вот­ных укро­ща­ет­ся и укро­ще­но есте­ством че­ло­ве­че­ским, а язык укро­тить ни­кто из лю­дей не мо­жет: это – неудер­жи­мое зло; он ис­пол­нен смер­то­нос­но­го яда. Им бла­го­слов­ля­ем Бо­га и От­ца, и им про­кли­на­ем лю­дей, со­тво­рен­ных по по­до­бию Бо­жию. Из тех же уст ис­хо­дит бла­го­сло­ве­ние и про­кля­тие: не долж­но, бра­тия мои, се­му так быть.

Иак 3:1–10
Втор­ник 32 седмицы.

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7є.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 55

Брaтіе, є3дA и3ст0чникъ t є3ди1нагw ќстіz и3сточaетъ слaд­кое и3 г0рькое; є3дA м0жетъ, брaтіе моS, смок0вница м†слины твори1ти, и3ли2 ві­но­грaд­наz лозA смHк­вы; тaко­же ни є3ди1нъ и3ст0чникъ слa­ну и3 слaд­ку твори1тъ в0ду. кто2 пре­мyдръ и3 худ0гъ въ вaсъ, да по­кa­жетъ t д0брагw жи­тіS дэлA своS, въ кр0тости и3 пре­мyд­ро­сти. ѓще же зaвисть г0рьку и4мате и3 рвeніе въ серд­цaхъ вa­шихъ, не хвали1тесz, ни лжи1те на и4стину. нёсть сіS пре­мyд­рость свh­ше низ­ходs­щи, но зeм­на, ду­шeв­на, бэс0вска. и3дёже бо зaвисть и3 рвeніе, тY нестроeніе и3 всsка ѕлA вeщь. ґ ћже свh­ше пре­мyд­рость, пeр­вэе ќбw чи­стA є4сть, пот0мъ же ми1рна, крот­кA, благопокорли1ва, и3сп0лнь ми1лости и3 плодHвъ благи1хъ, несум­нён­на, и3 нели­це­мёр­на. пл0дъ же прaв­ды въ ми1рэ сёет­сz творs­щымъ ми1ръ. tкy­ду бр†ни и3 св†ры въ вaсъ; не tсю1ду ли, t сластeй вa­шихъ вою1ющихъ во ќд­эхъ вa­шихъ; желaе­те, и3 не и4мате: ўбивaе­те и3 зави1дите, и3 не м0жете ўлучи1ти: сварsе­тесz и3 б0рете, и3 не и4мате, за­нE не пр0сите. пр0сите, и3 не пріeм­ле­те, за­нE ѕлЁ пр0сите, да въ сластeхъ вa­шихъ и3ждивeте. пре­лю­бо­дёи и3 пре­лю­бо­дёй­цы, не вё­сте ли, ћкw любы2 мj­ра сегw2 враж­дA бGу є4сть; и4же бо восх0щетъ дрyгъ бhти мj­ру, врaгъ б9ій бы­вaетъ. и3ли2 мни­тE, ћкw всyе писaніе глаг0летъ: къ зaви­сти желaетъ дyхъ, и4же всели1сz въ ны2; б0льшую же даeтъ бла­годaть. тём­же глаг0летъ: гDь гHр­дымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ благодaть.

Бра­тия, те­чет ли из од­но­го от­вер­стия ис­точ­ни­ка слад­кая и горь­кая во­да? Не мо­жет, бра­тия мои, смо­ков­ни­ца при­но­сить мас­ли­ны или ви­но­град­ная ло­за смок­вы. Так­же и один ис­точ­ник не мо­жет из­ли­вать со­ле­ную и слад­кую во­ду. Мудр ли и ра­зу­мен кто из вас, до­ка­жи это на са­мом де­ле доб­рым по­ве­де­ни­ем с муд­рою кро­то­стью. Но ес­ли в ва­шем серд­це вы име­е­те горь­кую за­висть и свар­ли­вость, то не хва­ли­тесь и не лги­те на ис­ти­ну. Это не есть муд­рость, нис­хо­дя­щая свы­ше, но зем­ная, ду­шев­ная, бе­сов­ская, ибо где за­висть и свар­ли­вость, там неустрой­ство и всё ху­дое. Но муд­рость, схо­дя­щая свы­ше, во-пер­вых, чи­ста, по­том мир­на, скром­на, по­слуш­ли­ва, пол­на ми­ло­сер­дия и доб­рых пло­дов, бес­при­страст­на и нели­це­мер­на. Плод же прав­ды в ми­ре се­ет­ся у тех, ко­то­рые хра­нят мир. От­ку­да у вас враж­ды и рас­при? не от­сю­да ли, от во­жде­ле­ний ва­ших, во­ю­ю­щих в чле­нах ва­ших? Же­ла­е­те – и не име­е­те; уби­ва­е­те и за­ви­ду­е­те – и не мо­же­те до­стиг­нуть; пре­пи­ра­е­тесь и враж­ду­е­те – и не име­е­те, по­то­му что не про­си­те. Про­си­те, и не по­лу­ча­е­те, по­то­му что про­си­те не на доб­ро, а что­бы упо­тре­бить для ва­ших во­жде­ле­ний. Пре­лю­бо­деи и пре­лю­бо­дей­цы! не зна­е­те ли, что друж­ба с ми­ром есть враж­да про­тив Бо­га? Итак, кто хо­чет быть дру­гом ми­ру, тот ста­но­вит­ся вра­гом Бо­гу. Или вы ду­ма­е­те, что на­прас­но го­во­рит Пи­са­ние: “до рев­но­сти лю­бит дух, жи­ву­щий в нас”? Но тем боль­шую да­ет бла­го­дать; по­се­му и ска­за­но: Бог гор­дым про­ти­вит­ся, а сми­рен­ным да­ет благодать.

Иак 3:11–4:6
Сре­да 32 седмицы.

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7ѕ.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 56

Возлю1бленніи, повини1тесz бGу, проти1витесz же діaво­лу, и3 бэжи1тъ t вaсъ. прибли1житесz бGу, и3 прибли1житсz вaмъ: њчи1стите рy­цэ грёш­ни­цы, и3спрaвите серд­цA вa­ша дво­едyш­ніи. постражди1те, и3 слези1те и3 плa­чи­тесz: смёхъ вaшъ въ плaчь да њбрати1тсz, и3 рa­дость въ сё­то­ваніе. смири1тесz пред8 гDемъ, и3 воз­несeтъ вы2. не њкле­ветaй­те дру­гъ­дрy­га брaтіе: њкле­ветazй бо брaта, и3ли2 њсуж­дazй брaта своего2, њкле­ветaетъ зак0нъ, и3 њсуж­дaетъ зак0нъ. ѓще ли зак0нъ њсуж­дaе­ши, нё­си творeцъ зак0на, но судіS. є3ди1нъ є4сть законопол0жникъ и3 судіS, мо­гjй спасти2 и3 погуби1ти: тh же кто2 є3си2 њсуж­дazй дрy­га; слh­ши­те нhнэ глаг0лющіи: днeсь и3ли2 ќтрэ п0йдемъ во џнъ грaдъ, и3 сотвори1мъ тY лё­то є3ди1но, и3 кyп­лю дёемъ, и3 пріwбрё­теніе: и4же не вё­сте, что2 ќтрэ случи1тсz. кaz бо жи1знь вa­ша; пa­ра бо є4сть, ћже вмaлэ kв­лsет­сz, пот0мъ же и3счезaетъ. вмё­стw є4же бы глаг0лати вaмъ: ѓще гDь восх0щетъ, и3 жи1ви бy­демъ, и3 сотвори1мъ сіE и3ли2 џно. нhнэ же хвa­ли­тесz въ гор­дhнzхъ вa­шихъ: всsка хвалA та­ко­вA ѕлA є4сть. вё­ду­ще­му ќбw добро2 твори1ти, и3 не творs­ще­му, грёхъ є3мY є4сть. пріиди1те нhнэ бо­гaтіи, плa­чи­тесz и3 ры­дaй­те њ лю1тыхъ ск0рбехъ вa­шихъ грzдy­щихъ на вы2. бо­гaт­ство вa­ше и3згни2, и3 ри6зы вa­шz м0ліе поzд0ша. злaто вa­ше и3 сребро2 и3зоржaвэ, и3 ржA и4хъ въ послушество2 на вaсъ бy­детъ, и3 снёсть плHти вa­шz ѓки џгнь, є3г0же снис­кa­сте въ по­слёд­ніz дни2. сE мздA дё­ла­те­лей дё­лав­шихъ ни6вы вa­шz, ўдер­жa­наz t вaсъ, во­піeтъ: и3 вопіє1ніz жaв­шихъ во ќши гDа са­ваHfа внид0ша. возвесели1стесz на земли2, и3 наслади1стесz ўпи­тa­сте серд­цA вa­ша ѓки въ дeнь за­колeніz. њсуди1сте, ўби1сте прaвед­на­го, не проти1витсz вaмъ. долготерпи1те u5бо брaтіе моS, до при­шeствіz гDнz: сE зем­ле­дё­лецъ ждeтъ чcт­нa­гw плодA t земли2, дол­го­тер­пS њ нeмъ, д0ндеже пріи1метъ д0ждь рaнъ и3 п0зденъ. долготерпи1те u5бо и3 вы2, ўтверди1те серд­цA вa­ша, ћкw при­шeствіе гDне прибли1жисz. не воз­ды­хaй­те дрyгъ на дрy­га брaтіе, да не њсуж­дe­ни бy­де­те: сE судіS пред8 двeрь­ми стои1тъ.

Воз­люб­лен­ные, по­ко­ри­тесь Бо­гу; про­ти­во­стань­те диа­во­лу, и убе­жит от вас. При­близь­тесь к Бо­гу, и при­бли­зит­ся к вам; очи­сти­те ру­ки, греш­ни­ки, ис­правь­те серд­ца, двое­душ­ные. Со­кру­шай­тесь, плачь­те и ры­дай­те; смех ваш да об­ра­тит­ся в плач, и ра­дость – в пе­чаль. Сми­ри­тесь пред Гос­по­дом, и воз­не­сет вас. Не зло­словь­те друг дру­га, бра­тия: кто зло­сло­вит бра­та или су­дит бра­та сво­е­го, тот зло­сло­вит за­кон и су­дит за­кон; а ес­ли ты су­дишь за­кон, то ты не ис­пол­ни­тель за­ко­на, но су­дья. Един За­ко­но­да­тель и Су­дия, мо­гу­щий спа­сти и по­гу­бить; а ты кто, ко­то­рый су­дишь дру­го­го? Те­перь по­слу­шай­те вы, го­во­ря­щие: “се­го­дня или зав­тра от­пра­вим­ся в та­кой-то го­род, и про­жи­вем там один год, и бу­дем тор­го­вать и по­лу­чать при­быль”; вы, ко­то­рые не зна­е­те, что слу­чит­ся зав­тра: ибо что та­кое жизнь ва­ша? Пар, яв­ля­ю­щий­ся на ма­лое вре­мя, а по­том ис­че­за­ю­щий. Вме­сто то­го, что­бы вам го­во­рить: “ес­ли угод­но бу­дет Гос­по­ду и жи­вы бу­дем, то сде­ла­ем то или дру­гое”, – вы, по сво­ей над­мен­но­сти, тще­сла­ви­тесь: вся­кое та­кое тще­сла­вие есть зло. Итак, кто ра­зу­ме­ет де­лать доб­ро и не де­ла­ет, то­му грех. По­слу­шай­те вы, бо­га­тые: плачь­те и ры­дай­те о бед­стви­ях ва­ших, на­хо­дя­щих на вас. Бо­гат­ство ва­ше сгни­ло, и одеж­ды ва­ши изъ­еде­ны мо­лью. Зо­ло­то ва­ше и се­реб­ро про­ржа­ве­ли, и ржав­чи­на их бу­дет сви­де­тель­ством про­тив вас и съест плоть ва­шу, как огонь: вы со­бра­ли се­бе со­кро­ви­ще на по­след­ние дни. Вот, пла­та, удер­жан­ная ва­ми у ра­бот­ни­ков, по­жав­ших по­ля ва­ши, во­пи­ет, и вопли жне­цов до­шли до слу­ха Гос­по­да Са­ва­о­фа. Вы рос­ко­ше­ство­ва­ли на зем­ле и на­сла­жда­лись; на­пи­та­ли серд­ца ва­ши, как бы на день за­кла­ния. Вы осу­ди­ли, уби­ли Пра­вед­ни­ка; Он не про­ти­вил­ся вам. Итак, бра­тия, будь­те дол­го­тер­пе­ли­вы до при­ше­ствия Гос­под­ня. Вот, зем­ле­де­лец ждет дра­го­цен­но­го пло­да от зем­ли и для него тер­пит дол­го, по­ка по­лу­чит дождь ран­ний и позд­ний. Дол­го­тер­пи­те и вы, укре­пи­те серд­ца ва­ши, по­то­му что при­ше­ствие Гос­подне при­бли­жа­ет­ся. Не се­туй­те, бра­тия, друг на дру­га, что­бы не быть осуж­ден­ны­ми: вот, Су­дия сто­ит у дверей.

Иак 4:7–5:9
Чет­верг 32 седмицы.

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7з.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 57А

Брaтіе, џбразъ пріими1те ѕло­стра­дaніz и3 дол­го­тер­пё­ніz, прор0ки, и5же глаг0лаша и4менемъ гD­нимъ. сE блажи1мъ тер­пs­щыz: тер­пё­ніе јwв­ле слh­ша­сте, и3 кончи1ну гD­ню ви1дэсте, ћкw мно­гом­лcтивъ є4сть гDь, и3 щeдръ. прeж­де же всёхъ брaтіе моS, не клени1тесz ни нб7омъ, ни зем­лeю: ни и3н0ю к0ею клsт­вою: бy­ди же вaмъ, є4же є4й, є4й: и3 є4же ни2, ни2: да не въ ли­це­мёріе впа­дe­те. ѕло­стрaж­детъ ли кто2 въ вaсъ: да моли1тву дёетъ. бла­годyш­ству­етъ ли кто2: да поeтъ. боли1тъ ли кто2 въ вaсъ: да при­зо­вeтъ пре­с‭те­ры цRк0вныz, и3 да моли1тву со­творsтъ над8 ни1мъ, по­мa­зав­ше є3го2 є3лeемъ во и4мz гDне: и3 моли1тва вё­ры спасeтъ болs­ща­го, и3 воздви1гнетъ є3го2 гDь: и3 ѓще грэхи2 бy­детъ сотвори1лъ, tпyстzт­сz є3мY. и3сповёдайте u5бо дрyгъ дрy­гу согрэшє1ніz, и3 моли1тесz дрyгъ за дрy­га, ћкw да и3сцэлёете: мн0гw бо м0жетъ мlтва прaвед­на­гw по­спэ­ше­ствyе­ма. и3ліA че­ло­вёкъ бЁ по­до­бострaстенъ нaмъ, и3 моли1твою помоли1сz, да не бy­детъ д0ждь: и3 не њдожди2 по земли2 лё­та три2 и3 мBсzцъ шeсть. и3 пaки помоли1сz, и3 нб7о д0ждь да­дE, и3 зем­лS про­зzбE пл0дъ св0й. брaтіе, ѓще кто2 въ вaсъ за­блy­дитъ t пути2 и4стины, и3 њбрати1тъ кто2 є3го2: да вёсть, ћкw њбрати1вый грёш­ни­ка t за­блуж­дeніz пути2 є3гw2, спасeтъ дy­шу t смeр­ти, и3 по­крhетъ мн0жество грэхHвъ.

Бра­тия, в при­мер зло­стра­да­ния и дол­го­тер­пе­ния возь­ми­те про­ро­ков, ко­то­рые го­во­ри­ли име­нем Гос­под­ним. Вот, мы убла­жа­ем тех, ко­то­рые тер­пе­ли. Вы слы­ша­ли о тер­пе­нии Иова и ви­де­ли ко­нец оно­го от Гос­по­да, ибо Гос­подь весь­ма ми­ло­серд и со­стра­да­те­лен. Преж­де же все­го, бра­тия мои, не кля­ни­тесь ни небом, ни зем­лею, и ни­ка­кою дру­гою клят­вою, но да бу­дет у вас: “да, да” и “нет, нет”, дабы вам не под­пасть осуж­де­нию. Зло­ст­раж­дет ли кто из вас, пусть мо­лит­ся. Ве­сел ли кто, пусть по­ет псал­мы. Бо­лен ли кто из вас, пусть при­зо­вет пре­сви­те­ров Церк­ви, и пусть по­мо­лят­ся над ним, по­ма­зав его еле­ем во имя Гос­подне. И мо­лит­ва ве­ры ис­це­лит бо­ля­ще­го, и вос­ста­вит его Гос­подь; и ес­ли он со­де­лал гре­хи, про­стят­ся ему. При­зна­вай­тесь друг пред дру­гом в про­ступ­ках и мо­ли­тесь друг за дру­га, что­бы ис­це­лить­ся: мно­го мо­жет уси­лен­ная мо­лит­ва пра­вед­но­го. Илия был че­ло­век, по­доб­ный нам, и мо­лит­вою по­мо­лил­ся, что­бы не бы­ло до­ждя: и не бы­ло до­ждя на зем­лю три го­да и шесть ме­ся­цев. И опять по­мо­лил­ся: и небо да­ло дождь, и зем­ля про­из­рас­ти­ла плод свой. Бра­тия! ес­ли кто из вас укло­нит­ся от ис­ти­ны, и об­ра­тит кто его, пусть тот зна­ет, что об­ра­тив­ший греш­ни­ка от лож­но­го пу­ти его спа­сет ду­шу от смер­ти и по­кро­ет мно­же­ство грехов.

Иак 5:10–20
20 июля, про­ро­ку Илии.
Во вре­мя засухи.

Їaкwв­ле соб0рное по­слaніе, за­чa­ло н7з.

По­сла­ние Иа­ко­ва, за­ча­ло 57Б

Брaтіе, џбразъ пріими1те ѕло­стра­дaніz и3 дол­го­тер­пё­ніz, прор0ки, и5же глаг0лаша и4менемъ гD­нимъ. сE блажи1мъ тер­пs­щыz: тер­пё­ніе јwв­ле слh­ша­сте, и3 кончи1ну гD­ню ви1дэсте, ћкw мно­гом­лcтивъ є4сть гDь, и3 щeдръ. прeж­де же всёхъ брaтіе моS, не клени1тесz ни нб7омъ, ни зем­лeю: ни и3н0ю к0ею клsт­вою: бy­ди же вaмъ, є4же є4й, є4й: и3 є4же ни2, ни2: да не въ ли­це­мёріе впа­дe­те. ѕло­стрaж­детъ ли кто2 въ вaсъ: да моли1тву дёетъ. бла­годyш­ству­етъ ли кто2: да поeтъ. боли1тъ ли кто2 въ вaсъ: да при­зо­вeтъ пре­с‭те­ры цRк0вныz, и3 да моли1тву со­творsтъ над8 ни1мъ, по­мa­зав­ше є3го2 є3лeемъ во и4мz гDне: и3 моли1тва вё­ры спасeтъ болs­ща­го, и3 воздви1гнетъ є3го2 гDь: и3 ѓще грэхи2 бy­детъ сотвори1лъ, tпyстzт­сz є3мY. и3сповёдайте u5бо дрyгъ дрy­гу согрэшє1ніz, и3 моли1тесz дрyгъ за дрy­га, ћкw да и3сцэлёете: мн0гw бо м0жетъ мlтва прaвед­на­гw поспэшествyема.

Бра­тия, в при­мер зло­стра­да­ния и дол­го­тер­пе­ния возь­ми­те про­ро­ков, ко­то­рые го­во­ри­ли име­нем Гос­под­ним. Вот, мы убла­жа­ем тех, ко­то­рые тер­пе­ли. Вы слы­ша­ли о тер­пе­нии Иова и ви­де­ли ко­нец оно­го от Гос­по­да, ибо Гос­подь весь­ма ми­ло­серд и со­стра­да­те­лен. Преж­де же все­го, бра­тия мои, не кля­ни­тесь ни небом, ни зем­лею, и ни­ка­кою дру­гою клят­вою, но да бу­дет у вас: “да, да” и “нет, нет”, дабы вам не под­пасть осуж­де­нию. Зло­ст­раж­дет ли кто из вас, пусть мо­лит­ся. Ве­сел ли кто, пусть по­ет псал­мы. Бо­лен ли кто из вас, пусть при­зо­вет пре­сви­те­ров Церк­ви, и пусть по­мо­лят­ся над ним, по­ма­зав его еле­ем во имя Гос­подне. И мо­лит­ва ве­ры ис­це­лит бо­ля­ще­го, и вос­ста­вит его Гос­подь; и ес­ли он со­де­лал гре­хи, про­стят­ся ему. При­зна­вай­тесь друг пред дру­гом в про­ступ­ках и мо­ли­тесь друг за дру­га, что­бы ис­це­лить­ся: мно­го мо­жет уси­лен­ная мо­лит­ва праведного.

Иак 5:10–16
О болящих.

Пер­вое по­сла­ние Петра

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, за­чa­ло н7и.

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 58А

Пeтръ ґпcлъ ї}съ хrт0въ, и3збрaннымъ при­шeль­цємъ раз­сёzніz, п0нта, га­латjи, кап­па­до­кjи, ґсjи и3 віfmнjи, по про­зрёнію бGа nц7A, во с™hню д¦а, въ по­слу­шaніе и3 кро­плeніе кр0ве ї}съ хrт0вы бла­годaть вaмъ и3 ми1ръ да ўмн0житсz. њ нeм­же спасeніи взыс­кa­ша и3 и3спытaша прbр0цы, и5же њ вa­шей бl­годaти прорек0ша: и3спытaюще, въ каково2 и3ли2 въ к0е врe­мz kв­лs­ше въ ни1хъ д¦ъ хrт0въ, прeж­де сви­дё­тель­ствуz њ хrт0выхъ стrтeхъ, и3 ±же по си1хъ слa­вахъ. и5мже tкрhсz, ћкw не и5мъ са­мёмъ, но нaмъ слу­жa­ху сі‰, ±же нhнэ возвэсти1шасz вaмъ бла­го­вэ­с­тво­вaв­ши­ми вaмъ д¦омъ с™hмъ, п0сланнымъ съ нб7сE, въ нs­же желa­ютъ ѓгG­ли прини1кнути. за­нE пи1сано є4сть въ писaніи: сE по­ла­гaю въ сіHнэ кa­мень краеуг0ленъ, и3збрaнъ, чeстенъ: и3 вё­руzй в0нь, не постыди1тсz. вaмъ ќбw чeсть вё­ру­ю­щымъ: ґ проти1вzщымсz кa­мень, є3гHже небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть во главY ќг­ла, и3 кa­мень пре­ты­кaніz, и3 кa­мень соб­лaз­на: њ нeм­же и3 пре­ты­кa­ют­сz, сл0ву про­тив­лs­ю­щіисz, на нe­же и3 по­ло­жe­ни бh­ша. вh же р0дъ и3збрaнъ, цrкое свz­щeніе kзhкъ с™ъ, лю1діе њб­нов­лeніz: ћкw да доб­ро­дётє­ли воз­вэ­с­ти­тE, и3з8 тмы2 вaсъ при­звaв­ша­гw въ чyд­ный є3гw2 свётъ: и4же и3ногдA не лю1діе, нhнэ же лю1діе б9іи: и5же не поми1ловани, нhнэ же поми1ловани бhсте.

Петр, Апо­стол Иису­са Хри­ста, при­шель­цам, рас­се­ян­ным в Пон­те, Га­ла­тии, Кап­па­до­кии, Асии и Вифи­нии, из­бран­ным, по пред­ве­де­нию Бо­га От­ца, при освя­ще­нии от Ду­ха, к по­слу­ша­нию и окроп­ле­нию Кро­вию Иису­са Хри­ста: бла­го­дать вам и мир да умно­жит­ся. К се­му-то спа­се­нию от­но­си­лись изыс­ка­ния и ис­сле­до­ва­ния про­ро­ков, ко­то­рые пред­ска­зы­ва­ли о на­зна­чен­ной вам бла­го­да­ти, ис­сле­дуя, на ко­то­рое и на ка­кое вре­мя ука­зы­вал су­щий в них Дух Хри­стов, ко­гда Он пред­воз­ве­щал Хри­сто­вы стра­да­ния и по­сле­ду­ю­щую за ни­ми сла­ву. Им от­кры­то бы­ло, что не им са­мим, а нам слу­жи­ло то, что ныне про­по­ве­да­но вам бла­го­вест­во­вав­ши­ми Ду­хом Свя­тым, по­слан­ным с небес, во что же­ла­ют про­ник­нуть Ан­ге­лы. Ибо ска­за­но в Пи­са­нии: вот, Я по­ла­гаю в Си­оне ка­мень кра­е­уголь­ный, из­бран­ный, дра­го­цен­ный; и ве­ру­ю­щий в Него не по­сты­дит­ся. Итак Он для вас, ве­ру­ю­щих, дра­го­цен­ность, а для неве­ру­ю­щих ка­мень, ко­то­рый от­верг­ли стро­и­те­ли, но ко­то­рый сде­лал­ся гла­вою уг­ла, ка­мень пре­ты­ка­ния и ка­мень со­блаз­на, о ко­то­рый они пре­ты­ка­ют­ся, не по­ко­ря­ясь сло­ву, на что они и остав­ле­ны. Но вы – род из­бран­ный, цар­ствен­ное свя­щен­ство, на­род свя­той, лю­ди, взя­тые в удел, дабы воз­ве­щать со­вер­шен­ства При­звав­ше­го вас из тьмы в чуд­ный Свой свет; неко­гда не на­род, а ныне на­род Бо­жий; неко­гда непо­ми­ло­ван­ные, а ныне помилованы.

1 Петр 1:1–2, 10–12; 2:6–10
Пят­ни­ца 32 седмицы.

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, за­чa­ло н7и №.

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 58Б

Брaтіе, бl­го­сло­вeнъ бGъ и3 nц7ъ гDа нa­ше­гw ї}съ хrтA, и4же по мн0зэй своeй млcти по­рож­дeй нaсъ во ўпо­вaніе жи1во, вос­кrніемъ ї}съ хrт0вымъ t мeрт­выхъ, въ на­слёдіе нетлён­но, и3 несквeр­но, и3 неувzдaе­мо, со­блюдe­но на нб7сёхъ вaсъ рa­ди: и5же си1лою б9іею со­блюдe­ни вё­рою, во спасeніе гот0вое kви1тисz во врe­мz по­слёд­нее. њ нeм­же рa­дуй­тесz, мaлw нhнэ, ѓще лё­по є4сть, приск0рбни бhв­ше въ разли1чныхъ на­пaстехъ: да и3скушeніе вa­шеz вё­ры, мно­го­чест­нёй­ше злaта ги1бнуща, nгнeмъ же и3скушeна, њбрs­щет­сz въ по­хвалY и3 чeсть и3 слaву, во tкро­вeніи ї}съ хrт0вэ. є3г0же не ви1дэвше лю1бите, и3 на нег0же нhнэ не зрs­ще, вё­ру­ю­ще же, рa­ду­е­тесz рa­до­стію неизглаг0лаиною и3 про­слaв­лен­ною: пріeм­лю­ще кончи1ну вёрэ вa­шей, спасeніе душaмъ.

Бра­тия, бла­го­сло­вен Бог и Отец Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, по ве­ли­кой Сво­ей ми­ло­сти воз­ро­див­ший нас вос­кре­се­ни­ем Иису­са Хри­ста из мерт­вых к упо­ва­нию жи­во­му, к на­след­ству нетлен­но­му, чи­сто­му, неувя­да­е­мо­му, хра­ня­ще­му­ся на небе­сах для вас, си­лою Бо­жи­ею че­рез ве­ру со­блю­да­е­мых ко спа­се­нию, го­то­во­му от­крыть­ся в по­след­нее вре­мя. О сем ра­дуй­тесь, по­скор­бев те­перь немно­го, ес­ли нуж­но, от раз­лич­ных ис­ку­ше­ний, дабы ис­пы­тан­ная ве­ра ва­ша ока­за­лась дра­го­цен­нее гиб­ну­ще­го, хо­тя и ог­нем ис­пы­ты­ва­е­мо­го зо­ло­та, к по­хва­ле и че­сти и сла­ве в яв­ле­ние Иису­са Хри­ста, Ко­то­ро­го, не ви­дев, лю­би­те, и Ко­то­ро­го до­се­ле не ви­дя, но ве­руя в Него, ра­ду­е­тесь ра­до­стью неиз­ре­чен­ною и пре­слав­ною, до­сти­гая на­ко­нец ве­рою ва­шею спа­се­ния душ.

1 Петр 1:3–9
29 июня, св. Апо­сто­лам Пет­ру и Пав­лу, па­ри­мия 1.

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, за­чa­ло н7и в7.

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 58В

Возлю1бленніи, пре­поs­сав­ше чрeс­ла по­мыш­лeніz вa­ше­гw, трезвs­ще­сz, со­вер­шeн­нэ ўпо­вaй­те на приноси1мую вaмъ бла­годaть, tкро­вeніемъ ї}съ хrт0вымъ: ћкw ч†да по­слу­шaніz, не преwбразy­ю­ще­сz пeр­вы­ми невёд­эніz вa­ше­гw по­хо­тёніи: но по звaв­ше­му вы2 с™0му, и3 сa­ми с™и во всeмъ житіи2 бy­ди­те. за­нE пи1сано є4сть: с™и бy­ди­те, ћкw ѓзъ с™ъ є4смь. и3 ѓще nц7A на­зы­вaе­те нели­це­мёр­нw судs­ща ко­мyж­до по дё­лу, со стрa­хомъ жи­тіS вa­ше­гw врe­мz жи1тельствуйте: вёдz­ще, ћкw не и3стлённымъ сребр0мъ, и3ли2 злaтомъ и3збaвистесz t сyет­на­гw вa­ше­гw жи­тіS nц7ы2 прe­дан­на­гw: но честн0ю кр0вію, ћкw ѓгн­ца непор0чна, и3 пречи1ста хrтA.

Воз­люб­лен­ные, пре­по­я­сав чрес­ла ума ва­ше­го, бодр­ствуя, со­вер­шен­но упо­вай­те на по­да­ва­е­мую вам бла­го­дать в яв­ле­нии Иису­са Хри­ста. Как по­слуш­ные де­ти, не со­об­ра­зуй­тесь с преж­ни­ми по­хо­тя­ми, быв­ши­ми в неве­де­нии ва­шем, но, по при­ме­ру при­звав­ше­го вас Свя­то­го, и са­ми будь­те свя­ты во всех по­ступ­ках. Ибо на­пи­са­но: будь­те свя­ты, по­то­му что Я свят. И ес­ли вы на­зы­ва­е­те От­цом То­го, Ко­то­рый нели­це­при­ят­но су­дит каж­до­го по де­лам, то со стра­хом про­во­ди­те вре­мя стран­ство­ва­ния ва­ше­го, зная, что не тлен­ным се­реб­ром или зо­ло­том ис­куп­ле­ны вы от су­ет­ной жиз­ни, пре­дан­ной вам от от­цов, но дра­го­цен­ною Кро­вию Хри­ста, как непо­роч­но­го и чи­сто­го Агнца.

1 Петр 1:13–19
29 июня, св. Апо­сто­лам Пет­ру и Пав­лу, па­ри­мия 2.

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, за­чa­ло н7и G.

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 58Г

Возлю1бленніи, молю2 ћкw при­шeль­цы и3 стрaн­ни­ки, њгребaтисz t плотски1хъ по­хо­тeй, ±же вою1ютъ на дy­шу: жи­тіE вa­ше и3мyще добр0 бо kзh­ц­эхъ: да њ нeм­же клевe­щутъ вaсъ, ѓки ѕло­дёєвъ, t д0брыхъ дёлъ ви1дэвше, про­слaвzтъ бGа въ дeнь по­сэ­щeніz. повини1тесz u5бо всsко­му че­ло­вё­чу со­здaнію, гDа рa­ди: ѓще царю2, ћкw преwб­ла­дa­ю­щу: ѓще ли же кнzзє1мъ, ћкw t негw2 пHслан­нымъ, во tм­щeніе ќбw ѕло­дёємъ, въ по­хвалy же бlготв0рцємъ. ћкw тaкw є4сть в0лz б9іz, бl­го­творs­щымъ њбуз­до­вaти безyм­ныхъ че­ло­вBкъ невёж­ство: ћкw своб0дни, ґ не ћкw при­кро­вeніе и3мyще ѕл0бы своб0ду, но ћкw раби2 б9іи. всёхъ по­чи­тaй­те: брaт­ство возлюби1те: бGа б0йтесz: ца­рS чти1те. раби2, по­винyй­тесz во всsкомъ стрaсэ вла­дh­камъ, не т0кмw благи1мъ и3 крHт­кимъ, но и3 стропти6вымъ. сe бо є4сть ўг0дно пред8 бGомъ, ѓще с0вэсти рa­ди б9іz терпи1тъ кто2 скHр­би, страж­дA без8 прaв­ды. кaz бо по­хвалA, ѓще со­гр­э­шa­ю­ще мy­чи­ми тер­пи­тE; но ѓще добро2 творs­ще, и3 стрaж­ду­ще тер­пи­тE, сіE ўг0дно пред8 бGомъ: на сіe бо и3 звa­ни бh­сте. за­нE и3 хrт0съ по­стра­дA по нaсъ, нaмъ њстaвль џбразъ, да по­слё­ду­емъ сто­пaмъ є3гw2. и4же гр­эхA не сотвори2, ни њбрё­тесz лeсть во ўстёхъ є3гw2: и4же ўкорsемь, проти1ву не ўкорs­ше: страж­дA не пре­щa­ше: пре­даs­ше же судs­ще­му прaвед­нw. и4же грэхи2 нa­шz сaмъ воз­несE на тёлэ своeмъ на дрeво: да t грBхъ и3збhвше, прaв­дою поживeмъ.

Воз­люб­лен­ные, про­шу вас, как при­шель­цев и стран­ни­ков, уда­лять­ся от плот­ских по­хо­тей, вос­ста­ю­щих на ду­шу, и про­вож­дать доб­ро­де­тель­ную жизнь меж­ду языч­ни­ка­ми, дабы они за то, за что зло­сло­вят вас, как зло­де­ев, уви­дя доб­рые де­ла ва­ши, про­сла­ви­ли Бо­га в день по­се­ще­ния. Итак будь­те по­кор­ны вся­ко­му че­ло­ве­че­ско­му на­чаль­ству, для Гос­по­да: ца­рю ли, как вер­хов­ной вла­сти, пра­ви­те­лям ли, как от него по­сы­ла­е­мым для на­ка­за­ния пре­ступ­ни­ков и для по­ощ­ре­ния де­ла­ю­щих доб­ро, – ибо та­ко­ва есть во­ля Бо­жия, что­бы мы, де­лая доб­ро, за­граж­да­ли уста неве­же­ству безум­ных лю­дей, – как сво­бод­ные, не как упо­треб­ля­ю­щие сво­бо­ду для при­кры­тия зла, но как ра­бы Бо­жии. Всех по­чи­тай­те, брат­ство лю­би­те, Бо­га бой­тесь, ца­ря чти­те. Слу­ги, со вся­ким стра­хом по­ви­нуй­тесь гос­по­дам, не толь­ко доб­рым и крот­ким, но и су­ро­вым. Ибо то угод­но Бо­гу, ес­ли кто, по­мыш­ляя о Бо­ге, пе­ре­но­сит скор­би, стра­дая неспра­вед­ли­во. Ибо что за по­хва­ла, ес­ли вы тер­пи­те, ко­гда вас бьют за про­ступ­ки? Но ес­ли, де­лая доб­ро и стра­дая, тер­пи­те, это угод­но Бо­гу. Ибо вы к то­му при­зва­ны, по­то­му что и Хри­стос по­стра­дал за нас, оста­вив нам при­мер, дабы мы шли по сле­дам Его. Он не сде­лал ни­ка­ко­го гре­ха, и не бы­ло ле­сти в устах Его. Бу­дучи зло­сло­вим, Он не зло­сло­вил вза­им­но; стра­дая, не угро­жал, но пре­да­вал то Су­дии Пра­вед­но­му. Он гре­хи на­ши Сам воз­нес те­лом Сво­им на дре­во, дабы мы, из­ба­вив­шись от гре­хов, жи­ли для правды.

1 Петр 2:11–24А
29 июня, св. Апо­сто­лам Пет­ру и Пав­лу, па­ри­мия 3.

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, за­чa­ло н7f.

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 59

Возлю1бленніи, хrт0съ по­стра­дA по нaсъ, нaмъ њстaвль џбразъ, да по­слё­ду­емъ сто­пaмъ є3гw2. и4же гр­эхA не сотвори2, ни њбрё­тесz лeсть во ўстёхъ є3гw2: и4же ўкорsемь, проти1ву не ўкорs­ше: страж­дA не пре­щa­ше: пре­даs­ше же судs­ще­му прaвед­нw. и4же грэхи2 нa­шz сaмъ воз­несE на тёлэ своeмъ на дрeво: да t грBхъ и3збhвше, прaв­дою по­живeмъ: є3гHже ћз­вою и3сцэлёсте. бё­сте бо ћкw џв­цы за­блyжд­шыz, не и3мyщz пa­сты­рz: но возврати1стесz нhнэ къ пa­сты­рю и3 посэти1телю дyшъ вa­шихъ. тaкож­де же и3 жєны2, по­винy­ю­щzсz свои1мъ мужє1мъ, да и3 ѓще нё­цыи не по­винy­ют­сz сл0ву, жeн­скимъ жи­тіeмъ без8 сл0ва пл­энe­ни бy­дутъ: ви1дэвше є4же со стрa­хомъ чи1сто жи­тіE вa­ше, и5мже да є4сть не внёш­нzz плетє1ніz вл†съ, и3 њбложє1ніz злaта, и3ли2 њдэ‰ніz ри1зъ лё­по­та. но по­таe­ный сeрд­ца че­ло­вёкъ, въ неис­тлёніи кр0ткагw и3 молчали1вагw д¦а, є4же є4сть пред8 бGомъ мно­го­цён­но. тaкw бо и3ногдA и3 с™hz жєны2, ўпо­вa­ю­щыz на бGа, ўкра­шa­ху себE, по­винy­ю­щzсz свои1мъ мужє1мъ: ћко­же сaр­ра по­слy­ша­ше ґвраa­ма, господи1на того2 зо­вy­щи: є3sже бh­сте ч†да, бла­го­творs­щz, и3 не боs­щzсz ни є3ди1нагw стрa­ха. мy­жіе тaкож­де, вкy­пэ живy­ще съ свои1ми женa­ми по рa­зу­му, ћкw немощ­нёй­шу сосy­ду жeн­ско­му воздаю1ще чeсть, ћкw и3 сна­слёд­ни­цы бl­годaт­ныz жи1зни, во є4же не пре­кра­щaтисz моли1твамъ вa­шымъ. конeцъ же, вси2 є3диномyдрени бy­ди­те, ми1лостиви, братолю1бцы, ми­лосeр­ди, благоутр0бни, мудролю1бцы, сми­ре­но­мyд­ри: не воздаю1ще ѕлA за ѕло2, и3ли2 до­са­ждeніz за до­са­ждeніе, сопроти1вное же бла­го­сло­вs­ще: вёдz­ще, ћкw на сE звa­ни бh­сте, да бла­го­сло­вeніе наслёдите.

Воз­люб­лен­ные, Хри­стос по­стра­дал за нас, оста­вив нам при­мер, дабы мы шли по сле­дам Его. Он не сде­лал ни­ка­ко­го гре­ха, и не бы­ло ле­сти в устах Его. Бу­дучи зло­сло­вим, Он не зло­сло­вил вза­им­но; стра­дая, не угро­жал, но пре­да­вал то Су­дии Пра­вед­но­му. Он гре­хи на­ши Сам воз­нес те­лом Сво­им на дре­во, дабы мы, из­ба­вив­шись от гре­хов, жи­ли для прав­ды: ра­на­ми Его вы ис­це­ли­лись. Ибо вы бы­ли, как ов­цы блуж­да­ю­щие (не имея пас­ты­ря), но воз­вра­ти­лись ныне к Пас­ты­рю и Блю­сти­те­лю душ ва­ших. Так­же и вы, же­ны, по­ви­нуй­тесь сво­им му­жьям, что­бы те из них, ко­то­рые не по­ко­ря­ют­ся сло­ву, жи­ти­ем жен сво­их без сло­ва при­об­ре­та­е­мы бы­ли, ко­гда уви­дят ва­ше чи­стое, бо­го­бо­яз­нен­ное жи­тие. Да бу­дет укра­ше­ни­ем ва­шим не внеш­нее пле­те­ние во­лос, не зо­ло­тые убо­ры или на­ряд­ность в одеж­де, но со­кро­вен­ный серд­ца че­ло­век в нетлен­ной кра­со­те крот­ко­го и мол­ча­ли­во­го ду­ха, что дра­го­цен­но пред Бо­гом. Так неко­гда и свя­тые же­ны, упо­вав­шие на Бо­га, укра­ша­ли се­бя, по­ви­ну­ясь сво­им му­жьям. Так Сар­ра по­ви­но­ва­лась Ав­ра­аму, на­зы­вая его гос­по­ди­ном. Вы – де­ти ее, ес­ли де­ла­е­те доб­ро и не сму­ща­е­тесь ни от ка­ко­го стра­ха. Так­же и вы, му­жья, об­ра­щай­тесь бла­го­ра­зум­но с же­на­ми, как с немощ­ней­шим со­су­дом, ока­зы­вая им честь, как со­на­след­ни­цам бла­го­дат­ной жиз­ни, дабы не бы­ло вам пре­пят­ствия в мо­лит­вах. На­ко­нец будь­те все еди­но­мыс­лен­ны, со­стра­да­тель­ны, бра­то­лю­би­вы, ми­ло­сер­ды, дру­же­люб­ны, сми­рен­но­муд­ры; не воз­да­вай­те злом за зло или ру­га­тель­ством за ру­га­тель­ство; на­про­тив, бла­го­слов­ляй­те, зная, что вы к то­му при­зва­ны, что­бы на­сле­до­вать благословение.

1 Петр 2:21Б–3:9
По­не­дель­ник 33 седмицы.

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, зачaло ….

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 60

Возлю1бленніи, хо­тsй жив0тъ люби1ти, и3 ви1дэти дни2 блa­ги, да ўдержи1тъ љзhкъ св0й t ѕлA, и3 ўст­нЁ свои2 є4же не глаг0лати льсти2: да ўклони1тсz t ѕлA, и3 да сотвори1тъ блa­го, да взh­щетъ ми1ра, и3 да держи1тсz є3гw2: за­нE џчи гD­ни на прaвєд­ныz, и3 ќши є3гw2 въ моли1тву и4хъ: ли­цe же гDне на творs­щыz ѕл†z, є4же потреби1ти и5хъ t земли2. и3 кто2 њѕл0битъ вaсъ, ѓще благ0му под0бницы бy­де­те; но ѓще и3 стрaж­де­те прaв­ды рa­ди, бла­жe­ни є3стE: стрa­ха же и4хъ не ўб0йтесz, ни­жE сму­щaй­тесz. гDа же бGа њсвzти1те въ с®цaхъ вa­шихъ: гот0ви же при1снw ко tвё­ту всsко­му во­про­шa­ю­ще­му вы2 сл0во њ вa­шемъ ўпо­вaніи, съ кр0тостію и3 стрa­хомъ, с0вэсть и3мyще блa­гу: да њ нeм­же клевe­щутъ вaсъ ѓки ѕло­дёєвъ, по­сты­дsт­сz ѕлосл0вzщіи вa­ше благ0е њ хr­тЁ жи­тіE. лyч­ше бо є4сть благ0е творs­щымъ, ѓще х0щетъ в0лz б9іz, по­стра­дaти, нe­же­ли ѕло2 творs­щымъ. за­нE и3 хrт0съ є3ди1ною њ гр­э­сёхъ нa­шихъ по­стра­дA, првd­никъ за непрaвед­ни­ки, да при­ведeтъ ны2 бGо­ви: ўмерщ­влeнъ ќбw бhвъ пл0тію, њжи1въ же д¦омъ: њ нeм­же и3 сy­щымъ въ темни1цэ ду­хо­вHмъ со­шeдъ про­по­вё­да, проти1вльшымсz и3ногдA, є3гдA њжидa­ше б9іе дол­го­тер­пё­ніе, во дни2 нHе­вы дё­ла­е­му ков­чe­гу, въ нeм­же мaлw, си1рэчь џсмь дyшъ, спас0шасz t воды2. є3гHже воwбра­жeніе нhнэ и3 нaсъ спасaетъ кре­щeніе, не плот­скjz tло­жeніе сквeр­ны, но с0вэсти блa­ги во­про­шeніе ў бGа, вос­кrніемъ ї}съ хrт0вымъ: и4же є4сть њдес­нyю бGа, воз­шeдъ на нб7о, пок0ршымсz є3мY ѓгGлwмъ, и3 властє1мъ и3 си1ламъ.

Воз­люб­лен­ные, кто лю­бит жизнь и хо­чет ви­деть доб­рые дни, тот удер­жи­вай язык свой от зла и уста свои от лу­ка­вых ре­чей; укло­няй­ся от зла и де­лай доб­ро; ищи ми­ра и стре­мись к нему, по­то­му что очи Гос­по­да об­ра­ще­ны к пра­вед­ным и уши Его к мо­лит­ве их, но ли­це Гос­подне про­тив де­ла­ю­щих зло (что­бы ис­тре­бить их с зем­ли). И кто сде­ла­ет вам зло, ес­ли вы бу­де­те рев­ни­те­ля­ми доб­ро­го? Но ес­ли и стра­да­е­те за прав­ду, то вы бла­жен­ны; а стра­ха их не бой­тесь и не сму­щай­тесь. Гос­по­да Бо­га свя­ти­те в серд­цах ва­ших; будь­те все­гда го­то­вы вся­ко­му, тре­бу­ю­ще­му у вас от­че­та в ва­шем упо­ва­нии, дать от­вет с кро­то­стью и бла­го­го­ве­ни­ем. Имей­те доб­рую со­весть, дабы тем, за что зло­сло­вят вас, как зло­де­ев, бы­ли по­сты­же­ны по­ри­ца­ю­щие ва­ше доб­рое жи­тие во Хри­сте. Ибо, ес­ли угод­но во­ле Бо­жи­ей, луч­ше по­стра­дать за доб­рые де­ла, неже­ли за злые; по­то­му что и Хри­стос, что­бы при­ве­сти нас к Бо­гу, од­на­жды по­стра­дал за гре­хи на­ши, пра­вед­ник за непра­вед­ных, быв умерщ­влен по пло­ти, но ожив ду­хом, ко­то­рым Он и на­хо­дя­щим­ся в тем­ни­це ду­хам, сой­дя, про­по­ве­дал, неко­гда непо­кор­ным ожи­дав­ше­му их Бо­жию дол­го­тер­пе­нию, во дни Ноя, во вре­мя стро­е­ния ков­че­га, в ко­то­ром немно­гие, то есть во­семь душ, спас­лись от во­ды. Так и нас ныне по­доб­ное се­му об­ра­зу кре­ще­ние, не плот­ской нечи­сто­ты омы­тие, но обе­ща­ние Бо­гу доб­рой со­ве­сти, спа­са­ет вос­кре­се­ни­ем Иису­са Хри­ста, Ко­то­рый, вос­шед на небо, пре­бы­ва­ет одес­ную Бо­га и Ко­то­ро­му по­ко­ри­лись Ан­ге­лы и Вла­сти и Силы.

1 Петр 3:10–22
Втор­ник 33 седмицы.

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, за­чa­ло …а.

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 61

Возлю1бленніи, хrтY ќбw по­стра­дaв­шу за ны2 пл0тію, и3 вы2 въ тy же мhсль воwружи1тесz: за­нE по­стра­дa­вый пл0тію, пре­стA t гр­эхA, во є4же не кто­мY въ че­ло­вё­че­скіz п0хwти, но въ в0лю б9ію пр0чее во пл0ти жи1ти врe­мz. до­влёетъ бо вaмъ ми­мо­шeд­шее врe­мz жи­тіS, в0лю kзh­че­скую твори1вшымъ, х0ждшымъ въ нечи­сто­тaхъ, въ п0хотехъ, въ скотол0жствэ, въ п0мыслэхъ, въ піsн­ст­вэ, въ коз­ло­гла­со­вaніихъ, въ ли­хо­имaніихъ, и3 бGо­мeрз­скихъ їдw­ло­слу­жeніихъ. њ нeм­же дивsт­сz, не сходs­щым­сz вaмъ въ т0 же блудA раз­ліsніе, хyлz­ще: и4же воз­да­дsтъ сл0во гот0ву сy­ще­му суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ. на сe бо и3 мє1ртвымъ благовэсти1сz, да сyдъ ќбw пріи1мутъ по че­ло­вё­ку пл0тію, по­живyтъ же по бз7э д¦омъ. всBмъ же кончи1на прибли1жисz. ўц­э­ло­мyд­ри­тесz u5бо, и3 трезви1тесz въ моли1твахъ. прeж­де же всёхъ дрyгъ ко дрy­гу люб0вь при­лёж­ну и3мёйте: за­нE люб0вь по­кры­вaетъ мн0жество гр­эхHвъ. страннолю1бцы дрyгъ ко дрy­гу, без8 роп­тaній. к0ждо ћко­же пріsтъ да­ро­вaніе, меж­дY себE си1мъ слу­жa­ще, ћкw д0бріи строи1теліе разли1чныz бла­годaти б9іz. ѓще кто2 глаг0летъ, ћкw сло­весA б9іz: ѓще кто2 слy­житъ, ћкw t крё­по­сти, ю4же по­даeтъ бGъ: да њ всeмъ слaвит­сz бGъ ї}съ хrт0мъ, є3мyже є4сть слa­ва и3 дер­жa­ва во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Воз­люб­лен­ные, как Хри­стос по­стра­дал за нас пло­тию, то и вы во­ору­жи­тесь тою же мыс­лью; ибо стра­да­ю­щий пло­тию пе­ре­ста­ет гре­шить, что­бы осталь­ное во пло­ти вре­мя жить уже не по че­ло­ве­че­ским по­хо­тям, но по во­ле Бо­жи­ей. Ибо до­воль­но, что вы в про­шед­шее вре­мя жиз­ни по­сту­па­ли по во­ле язы­че­ской, пре­да­ва­ясь нечи­сто­там, по­хо­тям (му­же­лож­ству, ско­то­лож­ству, по­мыс­лам), пьян­ству, из­ли­ше­ству в пи­ще и пи­тии и неле­по­му идо­ло­слу­же­нию; по­че­му они и ди­вят­ся, что вы не участ­ву­е­те с ни­ми в том же рас­пут­стве, и зло­сло­вят вас. Они да­дут от­вет Име­ю­ще­му вско­ре су­дить жи­вых и мерт­вых. Ибо для то­го и мерт­вым бы­ло бла­го­вест­ву­е­мо, что­бы они, под­верг­шись су­ду по че­ло­ве­ку пло­тию, жи­ли по Бо­гу ду­хом. Впро­чем бли­зок все­му ко­нец. Бо­лее же все­го имей­те усерд­ную лю­бовь друг ко дру­гу, по­то­му что лю­бовь по­кры­ва­ет мно­же­ство гре­хов. Будь­те стран­но­лю­би­вы друг ко дру­гу без ро­по­та. Слу­жи­те друг дру­гу, каж­дый тем да­ром, ка­кой по­лу­чил, как доб­рые до­мо­стро­и­те­ли мно­го­раз­лич­ной бла­го­да­ти Бо­жи­ей. Го­во­рит ли кто, го­во­ри как сло­ва Бо­жии; слу­жит ли кто, слу­жи по си­ле, ка­кую да­ет Бог, дабы во всем про­слав­лял­ся Бог че­рез Иису­са Хри­ста, Ко­то­ро­му сла­ва и дер­жа­ва во ве­ки ве­ков. Аминь.

1 Петр 4:1–11
Сре­да 33 седмицы.

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, за­чa­ло …в.

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 62

Возлю1бленніи, не диви1тесz є4же въ вaсъ раж­де­жeнію, ко и3скушeнію вaмъ бы­вaе­му, ћкw чyж­ду вaмъ случa­ю­щусz. но понe­же пріwб­щaе­тесz хrт0вымъ страстeмъ, рa­дуй­тесz, ћкw да и3 въ kв­лeніе слa­вы є3гw2 возрa­ду­е­тесz ве­селs­ще­сz. ѓще ўкорsе­ми бы­вaе­те њ и4мени хrт0вэ, бла­жe­ни є3стE: ћкw слa­вы, и3 б9ій д¦ъ на вaсъ по­чивaетъ: џнэми ќбw хy­лит­сz, ґ вa­ми про­слав­лsет­сz. да не кто2 u5бо t вaсъ по­стрaж­детъ ћкw ўбjй­ца, и3ли2 ћкw тaть, и3ли2 ћкw ѕло­дёй, и3ли2 ћкw чyждь посэти1тель. ѓще ли же ћкw хрістіa­н­инъ, да не стыди1тсz: да про­слав­лsетъ же бGа въ чa­сти сeй. ћкw врe­мz на­чaти сyдъ t д0му б9іz: ѓще ли прeж­де t вaсъ, кaz кончи1на проти1вzщымсz б9ію є3ђлію; и3 ѓще прaвед­никъ є3двA спасeт­сz, нечести1вый и3 грёш­ный гдЁ kви1тсz; тём­же и3 стрaж­ду­щіи по в0ли б9іей, ћкw вёр­ну зижди1телю, да пре­да­дsтъ дy­шы своS во бла­го­творeніе. стaр­цы ±же въ вaсъ молю2, ћкw стaрецъ сhй и3 сви­дё­тель хrт0вымъ страстeмъ, и4же и3 хо­тs­щей слa­вэ kви1тисz џбщ­никъ: паси1те є4же въ вaсъ стa­до б9іе, по­сэ­щa­ю­ще не нyж­дею, но в0лею, и3 по бз7э: ни­жE непрaвед­ны­ми при­бhт­ки, но ўсeрд­нw: ни ћкw њб­ла­дa­ю­ще при1чту, но џбра­зи бы­вaй­те стa­ду. и3 ћв­ль­шусz пас­ты­ре­на­чaль­ни­ку, пріи1мете неувzдaе­мый слa­вы вэнeцъ. тaко­же ю4ніи повини1тесz стaр­цємъ: вси1 же дру­гъ­дрy­гу по­винy­ю­ще­сz, сми­ре­но­мyдріе стzжи1те: за­нE бGъ гHр­дымъ проти1витсz, смирє1ннымъ же даeтъ бlгодaть.

Воз­люб­лен­ные, не чуж­дай­тесь ог­нен­но­го ис­ку­ше­ния, для ис­пы­та­ния вам по­сы­ла­е­мо­го, как при­клю­че­ния для вас стран­но­го, но как вы участ­ву­е­те в Хри­сто­вых стра­да­ни­ях, ра­дуй­тесь, да и в яв­ле­ние сла­вы Его воз­ра­ду­е­тесь и вос­тор­же­ству­е­те. Ес­ли зло­сло­вят вас за имя Хри­сто­во, то вы бла­жен­ны, ибо Дух Сла­вы, Дух Бо­жий по­чи­ва­ет на вас. Те­ми Он ху­лит­ся, а ва­ми про­слав­ля­ет­ся. Толь­ко бы не по­стра­дал кто из вас, как убий­ца, или вор, или зло­дей, или как по­ся­га­ю­щий на чу­жое; а ес­ли как Хри­сти­а­нин, то не сты­дись, но про­слав­ляй Бо­га за та­кую участь. Ибо вре­мя на­чать­ся су­ду с до­ма Бо­жия; ес­ли же преж­де с нас нач­нет­ся, то ка­кой ко­нец непо­ко­ря­ю­щим­ся Еван­ге­лию Бо­жию? И ес­ли пра­вед­ник ед­ва спа­са­ет­ся, то нече­сти­вый и греш­ный где явит­ся? Итак страж­ду­щие по во­ле Бо­жи­ей да пре­да­дут Ему, как вер­но­му Со­зда­те­лю, ду­ши свои, де­лая доб­ро. Пас­ты­рей ва­ших умо­ляю я, со­пас­тырь и сви­де­тель стра­да­ний Хри­сто­вых и со­участ­ник в сла­ве, ко­то­рая долж­на от­крыть­ся: па­си­те Бо­жие ста­до, ка­кое у вас, над­зи­рая за ним не при­нуж­ден­но, но охот­но и бо­го­угод­но, не для гнус­ной ко­ры­сти, но из усер­дия, и не гос­под­ствуя над на­сле­ди­ем Бо­жи­им, но по­да­вая при­мер ста­ду; и ко­гда явит­ся Пас­ты­ре­на­чаль­ник, вы по­лу­чи­те неувя­да­ю­щий ве­нец сла­вы. Так­же и млад­шие, по­ви­нуй­тесь пас­ты­рям; все же, под­чи­ня­ясь друг дру­гу, об­ле­ки­тесь сми­рен­но­муд­ри­ем, по­то­му что Бог гор­дым про­ти­вит­ся, а сми­рен­ным да­ет благодать.

1 Петр 4:12–5:5
Чет­верг 33 седмицы.

Петр0ва соб0рное посл†ніе пeр­вое, за­чa­ло …г.

Пер­вое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 63

Брaтіе, смири1тесz под8 крёп­кую рyку б9ію, да вы2 воз­несeтъ во врe­мz: всю2 пе­чaль вa­шу возвeрг­ше нaнь, ћкw т0й пе­чeт­сz њ вaсъ. трезви1тесz, б0дрствуйте, за­нE су­по­стaтъ вaшъ діaволъ, ћкw лeвъ ры­кaz х0дитъ, и3скjй кого2 поглоти1ти: є3мyже проти1витесz твeр­ди вё­рою вё­ду­ще, ћкw тё­же стр†сти случa­ют­сz вa­ше­му брaт­ству, є4же въ мjрэ. бGъ же всsкіz бl­годaти, при­звa­вый вaсъ въ вёч­ную свою2 слaву њ хr­тЁ ї}сэ, мaлw по­стра­дaв­шыz, т0й да соверши1тъ вы2, да ўтверди1тъ, да ўкрэпи1тъ, да њс­нуeтъ. то­мY слa­ва и3 дер­жa­ва, во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь. сілуa­номъ вaмъ вёр­нымъ брaтомъ. ћкw непщyю, вмaлэ на­писaхъ, молS и3 за­сви­дё­тель­ствуz, сeй бhти и4стиннэй бл­гdти б9іей, въ нeй­же сто­и­тE. цэлyетъ вы2 ћже въ вавmлHнэ со­из­брaн­наz, и3 мaр­ко сhнъ м0й. цэлyй­те дру­гъ­дрy­га лоб­зaніемъ люб­вE: ми1ръ вaмъ всёмъ њ хr­тЁ ї}сэ. ґми1нь.

Бра­тия, сми­ри­тесь под креп­кую ру­ку Бо­жию, да воз­не­сет вас в свое вре­мя. Все за­бо­ты ва­ши воз­ло­жи­те на Него, ибо Он пе­чет­ся о вас. Трез­ви­тесь, бодр­ствуй­те, по­то­му что про­тив­ник ваш диа­вол хо­дит, как ры­ка­ю­щий лев, ища, ко­го по­гло­тить. Про­ти­во­стой­те ему твер­дою ве­рою, зная, что та­кие же стра­да­ния слу­ча­ют­ся и с бра­тья­ми ва­ши­ми в ми­ре. Бог же вся­кой бла­го­да­ти, при­звав­ший нас в веч­ную сла­ву Свою во Хри­сте Иису­се, Сам, по крат­ко­вре­мен­ном стра­да­нии ва­шем, да со­вер­шит вас, да утвер­дит, да укре­пит, да со­де­ла­ет непо­ко­ле­би­мы­ми. Ему сла­ва и дер­жа­ва во ве­ки ве­ков. Аминь. Сие крат­ко на­пи­сал я вам чрез Си­лу­а­на, вер­но­го, как ду­маю, ва­ше­го бра­та, что­бы уве­рить вас, уте­шая и сви­де­тель­ствуя, что это ис­тин­ная бла­го­дать Бо­жия, в ко­то­рой вы сто­и­те. При­вет­ству­ет вас из­бран­ная, по­доб­но вам, цер­ковь в Ва­ви­лоне и Марк, сын мой. При­вет­ствуй­те друг дру­га лоб­за­ни­ем люб­ви. Мир вам всем во Хри­сте Иису­се. Аминь.

1 Петр 5:6–14
25 ап­ре­ля, св. Апо­сто­лу Марку.

Вто­рое по­сла­ние Петра

Петр0ва соб0рное посл†ніе втор0е, за­чa­ло …д.

Вто­рое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 64

Сj­мwнъ пeтръ, рaбъ и3 по­слaн­никъ ї}съ хrт0въ, рав­но­чeст­ную съ нa­ми получи1вшымъ вё­ру, въ прaв­дэ бGа нa­ше­гw и3 сп7са ї}са хrтA: бла­годaть вaмъ и3 ми1ръ да ўмн0житсz въ по­знaніи бGа и3 хrтA ї}са гDа нa­ше­гw: ћкw всS нaмъ бжcтвен­ныz си1лы є3гw2, ±же къ жи­во­тY и3 бла­гочeстію, по­данA, рa­з­умомъ при­звaв­ша­гw нaсъ слa­вою и3 доб­ро­дё­телію. и4миже честн†z нaмъ и3 вели6каz њбэтов†ніz да­ро­вa­шасz, ћкw да си1хъ рa­ди бy­де­те б9eственнагw при­чaст­ни­цы є3стествA, tбёг­ше ћже въ мjрэ п0хотныz тли2. и3 сa­мое же сіE тщaніе всE при­внeс­ше, подади1те въ вёрэ вa­шей доб­ро­дё­тель, въ доб­ро­дё­те­ли же рa­зумъ, въ рa­зумэ же воз­дер­жaніе, въ воз­дер­жaніи же тер­пё­ніе, въ тер­пё­ніи же бl­гочeстіе: во бl­гочeстіи же братолю1біе въ братолю1біи же люб0вь. си6мъ бо сy­щымъ въ вaсъ, и3 мн0жащымсz, не прaзд­ныхъ, ни­жE безпл0дныхъ со­творsтъ вы2, въ гDа нa­ше­гw ї}са хrтA по­знaніе. є3мyже бо нёсть си1хъ, слёпъ є4сть, мжaй, за­бвeніе пріeмъ чи­щeніz дрeв­нихъ свои1хъ гр­эхHвъ. тём­же пa­че брaтіе, потщи1тесz и3звёстно вa­ше звaніе и3 и3збрaніе твори1ти.

Си­мон Петр, раб и Апо­стол Иису­са Хри­ста, при­няв­шим с на­ми рав­но дра­го­цен­ную ве­ру по прав­де Бо­га на­ше­го и Спа­си­те­ля Иису­са Хри­ста: бла­го­дать и мир вам да умно­жит­ся в по­зна­нии Бо­га и Хри­ста Иису­са, Гос­по­да на­ше­го. Как от Бо­же­ствен­ной си­лы Его да­ро­ва­но нам все по­треб­ное для жиз­ни и бла­го­че­стия, че­рез по­зна­ние При­звав­ше­го нас сла­вою и бла­го­стию, ко­то­ры­ми да­ро­ва­ны нам ве­ли­кие и дра­го­цен­ные обе­то­ва­ния, дабы вы че­рез них со­де­ла­лись при­част­ни­ка­ми Бо­же­ско­го есте­ства, уда­лив­шись от гос­под­ству­ю­ще­го в ми­ре рас­тле­ния по­хо­тью: то вы, при­ла­гая к се­му все ста­ра­ние, по­ка­жи­те в ве­ре ва­шей доб­ро­де­тель, в доб­ро­де­те­ли рас­су­ди­тель­ность, в рас­су­ди­тель­но­сти воз­дер­жа­ние, в воз­дер­жа­нии тер­пе­ние, в тер­пе­нии бла­го­че­стие, в бла­го­че­стии бра­то­лю­бие, в бра­то­лю­бии лю­бовь. Ес­ли это в вас есть и умно­жа­ет­ся, то вы не оста­не­тесь без успе­ха и пло­да в по­зна­нии Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. А в ком нет се­го, тот слеп, за­крыл гла­за, за­был об очи­ще­нии преж­них гре­хов сво­их. По­се­му, бра­тия, бо­лее и бо­лее ста­рай­тесь де­лать твер­дым ва­ше зва­ние и избрание.

2 Петр 1:1–10
Пят­ни­ца 33 седмицы.

Петр0ва соб0рное посл†ніе втор0е, за­чa­ло …є.

Вто­рое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 65

Брaтіе, потщи1тесz и3звёстно вa­ше звaніе и3 и3збрaніе твори1ти. сі‰ бо творs­ще, не и4мате согрэши1ти ни­ко­гдa­же. си1це бо nби1льнw при­подaст­сz вaмъ вх0дъ въ вёч­ное цrтво гDа нa­ше­гw и3 сп7са ї}са хrтA. є3гw2 рa­ди не њблэню1сz вос­по­минaти при1снw вaмъ њ си1хъ, ѓще и3 вё­ди­те, и3 ўтвер­ждe­ни є3стE въ на­стоs­щей и4стинэ. прaвед­но бо мню2, донeл­э­же є4смь въ сeмъ тэлеси2, воз­став­лsти вaсъ вос­по­минaніемъ: вё­дый, ћкw ск0рw є4сть tло­жeніе тэлесE моегw2, ћко­же и3 гDь нaшъ ї}съ хrт0съ сказA мнЁ. пот­щyсz же и3 все­гдA и3мёти вaсъ по моeмъ и3сх0дэ, є4же њ си1хъ пa­мzть твори1ти. не ўхищ­рeн­нымъ бо бaс­немъ по­слё­до­вав­ше, сказa­хомъ вaмъ си1лу и3 при­шeствіе гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, но самови1дцы бhв­ше вели1чествію џна­гw. пріeмъ бо t бGа nц7A чeсть и3 слaву, глa­су при­шeд­шу къ немY та­ко­вY t ве­ле­лёп­ныz слa­вы: сeй є4сть сн7ъ м0й возлю1бленный, њ нeм­же ѓзъ благоизв0лихъ. и3 сeй глaсъ мы2 слh­ша­хомъ съ нб7сE сшeдшъ, съ ни1мъ сy­ще на го­рЁ свz­тёй. и3 и4мамы и3звёстнэйшее прор0ческое сл0во, є3мyже вни­мa­ю­ще ћко­же свэти1лу сіs­ю­щу въ тeм­нэмъ мё­стэ, д0брэ тво­ри­тE, д0ндеже дeнь њзари1тъ, и3 денни1ца воз­сіsетъ въ серд­цaхъ вaшихъ.

Бра­тия, ста­рай­тесь бо­лее и бо­лее де­лать твер­дым ва­ше зва­ние и из­бра­ние; так по­сту­пая, ни­ко­гда не пре­ткне­тесь, ибо так от­кро­ет­ся вам сво­бод­ный вход в веч­ное Цар­ство Гос­по­да на­ше­го и Спа­си­те­ля Иису­са Хри­ста. Для то­го я ни­ко­гда не пе­ре­ста­ну на­по­ми­нать вам о сем, хо­тя вы то и зна­е­те, и утвер­жде­ны в на­сто­я­щей ис­тине. Спра­вед­ли­вым же по­чи­таю, до­ко­ле на­хо­жусь в этой те­лес­ной хра­мине, воз­буж­дать вас на­по­ми­на­ни­ем, зная, что ско­ро дол­жен оста­вить хра­ми­ну мою, как и Гос­подь наш Иисус Хри­стос от­крыл мне. Бу­ду же ста­рать­ся, что­бы вы и по­сле мо­е­го от­ше­ствия все­гда при­во­ди­ли это на па­мять. Ибо мы воз­ве­сти­ли вам си­лу и при­ше­ствие Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, не хит­ро­спле­тен­ным бас­ням по­сле­дуя, но быв оче­вид­ца­ми Его ве­ли­чия. Ибо Он при­нял от Бо­га От­ца честь и сла­ву, ко­гда от ве­ли­че­ствен­ной сла­вы при­нес­ся к Нему та­кой глас: Сей есть Сын Мой воз­люб­лен­ный, в Ко­то­ром Мое бла­го­во­ле­ние. И этот глас, при­нес­ший­ся с небес, мы слы­ша­ли, бу­дучи с Ним на свя­той го­ре. И при­том мы име­ем вер­ней­шее про­ро­че­ское сло­во; и вы хо­ро­шо де­ла­е­те, что об­ра­ща­е­тесь к нему, как к све­тиль­ни­ку, си­я­ю­ще­му в тем­ном ме­сте, до­ко­ле не нач­нет рас­све­тать день и не взой­дет утрен­няя звез­да в серд­цах ваших.

2 Петр 1:10–19
6 ав­гу­ста, Пре­об­ра­же­ние Господне.

Петр0ва соб0рное посл†ніе втор0е, за­чa­ло …ѕ.

Вто­рое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 66

Возлю1бленніи, сіE прeж­де вё­ду­ще, ћкw всsко прор0чество кни1жное, по сво­е­мY сказaнію не бы­вaетъ. ни бо2 в0лею бhсть ко­гдA чlвёкwмъ прbр0чество, но t с™aгw д¦а про­свэ­щaе­ми глаг0лаша с™jи б9іи чlвё­цы. бh­ша же и3 лжи1віи прор0цы въ лю1дехъ, ћко­же и3 въ вaсъ бy­дутъ лжи1віи ўчи1тели, и5же внесyтъ є4рєси поги1бели, и3 и3скyпльшагw и5хъ вLки tметa­ю­ще­сz, при­водs­ще се­бЁ ск0ру поги1бель: и3 мн0зи по­слёд­ству­ютъ и4хъ нечи­сто­тaмъ, и4миже пyть и4стинный по­хy­лит­сz. и3 въ пре­умно­жeніи льсти1выхъ сло­вeсъ вaсъ ўло­вsтъ: и4хже сyдъ и3скони2 не косни1тъ, и3 поги1бель и4хъ не дрeм­летъ. ѓще бо бGъ ѓг­гелwвъ согрэши1вшихъ не по­ща­дЁ, но плени1цами мрaка свzзaвъ пре­да­дE на сyдъ мy­чи­мы блюсти2: и3 пeр­ва­гw мj­ра не по­ща­дЁ, но nсмa­го нHа прaв­ды про­по­вёд­ни­ка сохрани2, пот0пъ мj­ру нечeство­вав­шихъ на­ведE. и3 грa­ды со­дHм­скіz и3 го­мHрр­скіz сжeгъ, разорeніемъ њсуди2, џбразъ хо­тs­щымъ нечeство­ва­ти положи1въ. и3 прaвед­на­го лHта њби1дима t беззак0нныхъ въ нечи­сто­тЁ сожи1тіz и3збaви: ви­дёніемъ бо и3 слy­хомъ првd­ный живhй въ ни1хъ, дeнь t днE дy­шу прaвед­ну беззак0нными дё­лы мy­ча­ше. вёсть гDь благочєсти1выz t на­пa­сти и3збавлsти, непрaвед­ни­ки же на дeнь сyд­ный мy­чи­мы блюсти2.

Воз­люб­лен­ные, знай­те преж­де все­го то, что ни­ка­ко­го про­ро­че­ства в Пи­са­нии нель­зя раз­ре­шить са­мо­му со­бою. Ибо ни­ко­гда про­ро­че­ство не бы­ло про­из­но­си­мо по во­ле че­ло­ве­че­ской, но из­ре­ка­ли его свя­тые Бо­жии лю­ди, бу­дучи дви­жи­мы Ду­хом Свя­тым. Бы­ли и лже­про­ро­ки в на­ро­де, как и у вас бу­дут лже­учи­те­ли, ко­то­рые вве­дут па­губ­ные ере­си и, от­вер­га­ясь ис­ку­пив­ше­го их Гос­по­да, на­вле­кут са­ми на се­бя ско­рую по­ги­бель. И мно­гие по­сле­ду­ют их раз­вра­ту, и че­рез них путь ис­ти­ны бу­дет в по­но­ше­нии. И из лю­бо­с­тя­жа­ния бу­дут улов­лять вас льсти­вы­ми сло­ва­ми; суд им дав­но го­тов, и по­ги­бель их не дрем­лет. Ибо, ес­ли Бог ан­ге­лов со­гре­шив­ших не по­ща­дил, но, свя­зав уза­ми ад­ско­го мра­ка, пре­дал блю­сти на суд для на­ка­за­ния; и ес­ли не по­ща­дил пер­во­го ми­ра, но в вось­ми ду­шах со­хра­нил се­мей­ство Ноя, про­по­вед­ни­ка прав­ды, ко­гда на­вел по­топ на мир нече­сти­вых; и ес­ли го­ро­да Со­дом­ские и Го­морр­ские, осу­див на ис­треб­ле­ние, пре­вра­тил в пе­пел, по­ка­зав при­мер бу­ду­щим нече­стив­цам, а пра­вед­но­го Ло­та, утом­лен­но­го об­ра­ще­ни­ем меж­ду людь­ми неисто­во раз­врат­ны­ми, из­ба­вил (ибо сей пра­вед­ник, жи­вя меж­ду ни­ми, еже­днев­но му­чил­ся в пра­вед­ной ду­ше, ви­дя и слы­ша де­ла без­за­кон­ные) – то, ко­неч­но, зна­ет Гос­подь, как из­бав­лять бла­го­че­сти­вых от ис­ку­ше­ния, а без­за­кон­ни­ков со­блю­дать ко дню су­да, для наказания.

2 Петр 1:20–2:9
По­не­дель­ник 34 седмицы.

Петр0ва соб0рное посл†ніе втор0е, за­чa­ло …з.

Вто­рое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 67

Возлю1бленніи, вёсть гDь благочєсти1выz t на­пa­сти и3збавлsти, непрaвед­ни­ки же на дeнь сyд­ный мy­чи­мы блюсти2. наи­пa­че же во слёдъ плот­скjz п0хоти сквер­нeніz ходs­щыz, и3 њ гDь­ст­вэ нера­дs­щыz, про­дерзa­телє се­бЁ ўгHд­ни­цы, слa­вы не тре­пe­щутъ хyлz­ще: и3дёже ѓгG­ли крё­по­стію и3 си1лою б0льши сy­ще, не тер­пsтъ на сS t гDа ўкори1знена судA. сjи же, ћкw ск0ти жив0тни є3стеств0мъ бhв­ше въ поги1бель и3 тлю2, въ ни1хже не ра­зу­мё­ютъ хyлz­ще, во и3стлёніи своeмъ и3стлёютъ, пріeм­лю­ще мздY непрaвед­ну, слaсть мнs­ще все­д­нeв­ное на­сы­щeніе, скверни1тели и3 пор0чницы, пи­тa­ю­ще­сz лестьми2 свои1ми, kдy­ще съ вa­ми, џчи и3мyще и3сп0лнь блу­до­дэsніz, и3 непре­стaе­ма­гw гр­эхA, пре­ль­щa­ю­ще дy­шы неутвер­ждe­ны, сeрд­це на­учe­но лихои1мству и3мyще, клsт­вы ч†да: њстaв­ль­ше прa­вый пyть, заблуди1ша, по­слё­до­вав­ше пути2 ва­лаa­мо­ву вос0рова, и4же мздY непрaвед­ну возлюби2. њб­ли­чeніе же и3мЁ своегw2 беззак0ніz: под8zрeмникъ без­глa­сенъ, че­ло­вё­че­скимъ глa­сомъ про­вэ­щaвшъ, возбрани2 прbр0ка безy­міе. сjи сyть и3ст0чницы безв0дни, џб­ла­цы и3 мглы6 t вBтръ преноси1ми, и5мже мрaкъ тeм­ный во вё­ки блюдeт­сz. пре­гHр­даz бо суеты2 вэ­щa­ю­ще, пре­ль­щa­ютъ въ сквє1рны плот­скjz п0хоти, tбэ­гa­ю­ще и4хъ tню1дъ живy­щихъ во льсти2, своб0ду и5мъ њб­э­щавa­ю­ще, сa­ми раби2 сy­ще тлёніz: и4мже бо кто2 по­бэж­дeнъ бы­вaетъ, се­мY и3 раб0тенъ є4сть. ѓще бо tбёг­ше сквeрнъ мj­ра, въ рa­зумъ гDа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA, си1ми же пaки сплeт­ше­сz по­бэж­дaе­ми бы­вa­ютъ: бh­ша же и5мъ по­слBд­нzz гHр­ша пeр­выхъ. лyч­ше бо бЁ и5мъ не по­знaти пути2 прaв­ды, нe­же­ли по­знaв­шымъ возврати1тисz вспsть t прe­дан­ныz и5мъ с™hz зa­по­вэ­ди. случи1сz бо и5мъ и4стиннаz при1тча: пeсъ воз­врa­щсz на свою2 блев0тину, и3 свиніS њмhв­шисz, въ кaлъ ти1нный.

Воз­люб­лен­ные, зна­ет Гос­подь, как из­бав­лять бла­го­че­сти­вых от ис­ку­ше­ния, а без­за­кон­ни­ков со­блю­дать ко дню су­да, для на­ка­за­ния, а наи­па­че тех, ко­то­рые идут вслед сквер­ных по­хо­тей пло­ти, пре­зи­ра­ют на­чаль­ства, дерз­ки, свое­воль­ны и не стра­шат­ся зло­сло­вить выс­ших, то­гда как и Ан­ге­лы, пре­вос­хо­дя их кре­по­стью и си­лою, не про­из­но­сят на них пред Гос­по­дом уко­риз­нен­но­го су­да. Они, как бес­сло­вес­ные жи­вот­ные, во­ди­мые при­ро­дою, рож­ден­ные на улов­ле­ние и ис­треб­ле­ние, зло­сло­вя то, че­го не по­ни­ма­ют, в рас­тле­нии сво­ем ис­тре­бят­ся. Они по­лу­чат воз­мез­дие за без­за­ко­ние, ибо они по­ла­га­ют удо­воль­ствие во все­днев­ной рос­ко­ши; срам­ни­ки и осквер­ни­те­ли, они на­сла­жда­ют­ся об­ма­на­ми сво­и­ми, пир­ше­ствуя с ва­ми. Гла­за у них ис­пол­не­ны лю­бо­стра­стия и непре­стан­но­го гре­ха; они пре­льща­ют неутвер­жден­ные ду­ши; серд­це их при­уче­но к лю­бо­с­тя­жа­нию: это сы­ны про­кля­тия. Оста­вив пря­мой путь, они за­блу­ди­лись, идя по сле­дам Ва­ла­а­ма, сы­на Во­со­ро­ва, ко­то­рый воз­лю­бил мзду непра­вед­ную, но был об­ли­чен в сво­ем без­за­ко­нии: бес­сло­вес­ная осли­ца, про­го­во­рив че­ло­ве­че­ским го­ло­сом, оста­но­ви­ла безу­мие про­ро­ка. Это без­вод­ные ис­точ­ни­ки, об­ла­ка и мглы, го­ни­мые бу­рею: им при­го­тов­лен мрак веч­ной тьмы. Ибо, про­из­но­ся на­ду­тое пу­сто­сло­вие, они улов­ля­ют в плот­ские по­хо­ти и раз­врат тех, ко­то­рые ед­ва от­ста­ли от на­хо­дя­щих­ся в за­блуж­де­нии. Обе­ща­ют им сво­бо­ду, бу­дучи са­ми ра­бы тле­ния; ибо, кто кем по­беж­ден, тот то­му и раб. Ибо ес­ли, из­бег­нув скверн ми­ра чрез по­зна­ние Гос­по­да и Спа­си­те­ля на­ше­го Иису­са Хри­ста, опять за­пу­ты­ва­ют­ся в них и по­беж­да­ют­ся ими, то по­след­нее бы­ва­ет для та­ко­вых ху­же пер­во­го. Луч­ше бы им не по­знать пу­ти прав­ды, неже­ли, по­знав, воз­вра­тить­ся на­зад от пре­дан­ной им свя­той за­по­ве­ди. Но с ни­ми слу­ча­ет­ся по вер­ной по­сло­ви­це: пес воз­вра­ща­ет­ся на свою бле­во­ти­ну, и: вы­мы­тая сви­нья идет ва­лять­ся в грязи.

2 Петр 2:9–22
Втор­ник 34 седмицы.

Петр0ва соб0рное посл†ніе втор0е, за­чa­ло …и.

Вто­рое по­сла­ние Пет­ра, за­ча­ло 68А

Возлю1бленніи, сіE ўжE втор0е вaмъ пи­шY по­слaніе, въ ни1хже воз­буж­дaю вос­по­минaніемъ вaшъ чи1стый смhслъ: по­мzнyти прeж­де речє1нныz глаг0лы t с™hхъ прорHкъ, и3 ґпcлъ вa­шихъ и3 зa­по­вэ­дей гDа и3 сп7са. сіE прeж­де вёдz­ще, ћкw пріи1дутъ въ по­слёд­ніz дни2 ру­гa­телє, по свои1хъ п0хотехъ ходs­ще, и3 глаг0люще: гдё є3сть њб­это­вaніе при­шeствіz є3гw2; tнeл­э­же бо nц7ы2 ўсп0ша, вс‰ тaкw пре­бы­вa­ютъ t на­чa­ла со­здaніz. таи1тсz бо и5мъ сіE хо­тs­щымъ, ћкw нб7сA бё­ша и3спeрва, и3 зем­лS t воды2, и3 вод0ю со­стaв­ле­на, б9іимъ сл0вомъ: и4миже то­гдaш­ній мjръ, вод0ю по­то­плeнъ бhвъ, поги1бе. ґ нhнэш­нzz нб7сA и3 зем­лS тём­же сл0вомъ сокровє1на сyть, nгню2 блюдH­ма на дeнь судA, и3 поги1бели нечести1выхъ че­ло­вBкъ. є3ди1но же сіE да не ўтаи1тсz вaсъ возлю1бленніи, ћкw є3ди1нъ дeнь пред8 гDемъ ћкw тhсz­ща лётъ, и3 тhсz­ща лётъ ћкw дeнь є3ди1нъ. не косни1тъ гDь њб­это­вaніz, ћко­же нё­цыи кос­нёніе мнsтъ: но долготерпи1тъ на нaсъ, не хо­тS да кто2 поги1бнетъ, но да вси2 въ по­каsніе пріи1дутъ. пріи1детъ же дeнь гDнь ћкw тaть въ нощи2, в0ньже нб7сA ќбw съ шy­момъ ми1мw и4дутъ, стіхjи же сжи­гaе­мы разорsт­сz, зем­лs же и3 ±же на нeй дэлA сгорsтъ. си6мъ u5бо всёмъ разорsє­мымъ, кa­ц­эмъ по­добaетъ бhти вaмъ, во с™hхъ пре­бы­вaніихъ и3 бла­гочeстіихъ; чa­ю­щымъ и3 ско­рёе бhти желa­ю­щымъ при­шeствіz б9іzгw днE, є3гHже рa­ди нб7сA жег0ма разорsт­сz, и3 стіхjи њпалsе­ми рас­тa­ют­сz. н0ва же нб7сE, и3 н0вы земли2 по њб­это­вaнію є3гw2 чaемъ, въ ни1хже прaв­да живeтъ. тём­же возлю1бленніи, си1хъ чa­ю­ще, потщи1тесz несквeр­ни и3 непор0чни то­мY њбрэсти1сz въ ми1рэ: и3 гDа нa­ше­гw дол­го­тер­пё­ніе, спасeніе непщyй­те: ћко­же и3 возлю1бленный нaшъ брaтъ пavелъ, по дaн­нэй є3мY пре­мyд­ро­сти на­писA вaмъ. ћко­же и3 во всёхъ свои1хъ по­слaніихъ, глаг0лz въ ни1хъ њ си1хъ: въ ни1хже сyть неуд0бь раз{мна нBкаz, ±же нена­учe­ни и3 неутвер­ждe­ни раз­вра­щa­ютъ, ћко­же и3 прH­чаz пис†ніz, къ своeй поги1бели и5мъ. вh же u5бо возлю1бленніи, пред­вёдz­ще храни1тесz, да не лeстію беззак0нныхъ сведe­ни бhв­ше, tпа­дe­те своегw2 ўтвер­ждeніz: но да рас­тe­те во бl­годaти и3 рa­зумэ гDа нa­ше­гw и3 сп7са ї}са хrтA. то­мy слa­ва, и3 нhнэ, и3 въ дeнь вё­ка. ґми1нь.

Воз­люб­лен­ные, это уже вто­рое по­сла­ние пи­шу к вам, в них на­по­ми­на­ни­ем воз­буж­даю ваш чи­стый смысл, что­бы вы пом­ни­ли сло­ва, преж­де ска­зан­ные свя­ты­ми про­ро­ка­ми, и за­по­ведь Гос­по­да и Спа­си­те­ля, пре­дан­ную Апо­сто­ла­ми ва­ши­ми. Преж­де все­го знай­те, что в по­след­ние дни явят­ся наг­лые ру­га­те­ли, по­сту­па­ю­щие по соб­ствен­ным сво­им по­хо­тям и го­во­ря­щие: где обе­то­ва­ние при­ше­ствия Его? Ибо с тех пор, как ста­ли уми­рать от­цы, от на­ча­ла тво­ре­ния, всё оста­ет­ся так же. Ду­ма­ю­щие так не зна­ют, что вна­ча­ле сло­вом Бо­жи­им небе­са и зем­ля со­став­ле­ны из во­ды и во­дою: по­то­му то­гдаш­ний мир по­гиб, быв по­топ­лен во­дою. А ны­неш­ние небе­са и зем­ля, со­хра­нен­ные тем же Сло­вом, сбе­ре­га­ют­ся ог­ню на день су­да и по­ги­бе­ли нече­сти­вых лю­дей. Од­но то не долж­но быть со­кры­то от вас, воз­люб­лен­ные, что у Гос­по­да один день, как ты­ся­ча лет, и ты­ся­ча лет, как один день. Не мед­лит Гос­подь ис­пол­не­ни­ем обе­то­ва­ния, как неко­то­рые по­чи­та­ют то про­мед­ле­ни­ем; но дол­го­тер­пит нас, не же­лая, что­бы кто по­гиб, но что­бы все при­шли к по­ка­я­нию. При­дет же день Гос­по­день, как тать но­чью, и то­гда небе­са с шу­мом прейдут, сти­хии же, раз­го­рев­шись, раз­ру­шат­ся, зем­ля и все де­ла на ней сго­рят. Ес­ли так всё это раз­ру­шит­ся, то ка­ки­ми долж­но быть в свя­той жиз­ни и бла­го­че­стии вам, ожи­да­ю­щим и же­ла­ю­щим при­ше­ствия дня Бо­жия, в ко­то­рый вос­пла­ме­нен­ные небе­са раз­ру­шат­ся и раз­го­рев­ши­е­ся сти­хии рас­та­ют? Впро­чем мы, по обе­то­ва­нию Его, ожи­да­ем но­во­го неба и но­вой зем­ли, на ко­то­рых оби­та­ет прав­да. Итак, воз­люб­лен­ные, ожи­дая се­го, пот­щи­тесь явить­ся пред Ним неосквер­нен­ны­ми и непо­роч­ны­ми в ми­ре; и дол­го­тер­пе­ние Гос­по­да на­ше­го по­чи­тай­те спа­се­ни­ем, как и воз­люб­лен­ный брат наш Па­вел, по дан­ной ему пре­муд­ро­сти, на­пи­сал вам, как он го­во­рит об этом и во всех по­сла­ни­ях, в ко­то­рых есть нечто неудо­бо­вра­зу­ми­тель­ное, что невеж­ды и неутвер­жден­ные, к соб­ствен­ной сво­ей по­ги­бе­ли, пре­вра­ща­ют, как и про­чие Пи­са­ния. Итак вы, воз­люб­лен­ные, бу­дучи пред­ва­ре­ны о сем, бе­ре­ги­тесь, что­бы вам не увлечь­ся за­блуж­де­ни­ем без­за­кон­ни­ков и не от­пасть от сво­е­го утвер­жде­ния, но воз­рас­тай­те в бла­го­да­ти и по­зна­нии Гос­по­да на­ше­го и Спа­си­те­ля Иису­са Хри­ста. Ему сла­ва и ныне и в день веч­ный. Аминь.

2 Петр 3:1–18
Сре­да 34 седмицы.

Пер­вое по­сла­ние Иоанна

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло …и.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 68Б

Е$же бЁ и3спeрва, є4же слh­ша­хомъ, є4же ви1дэхомъ nчи1ма нa­ши­ма, є4же ўзрё­хомъ, и3 рyки нa­шz њсzзa­ша њ словеси2 жив0тнэмъ: и3 жив0тъ kви1сz, и3 ви1дэхомъ, и3 сви­дё­тель­ству­емъ, и3 воз­вэ­щaемъ вaмъ жив0тъ вёч­ный, и4же бЁ ў nц7A, и3 kви1сz нaмъ. є4же ви1дэхомъ и3 слh­ша­хомъ, по­вё­да­емъ вaмъ, да и3 вы2 nб­щeніе и4мате съ нa­ми: nб­щeніе же нa­ше со nц7eмъ и3 съ сн7омъ є3гw2 ї}сомъ хrт0мъ. и3 сі‰ пи1шемъ вaмъ, да рa­дость вa­ша бy­детъ и3сп0лнена. и3 сіE є4сть њб­это­вaніе, є4же слh­ша­хомъ t негw2, и3 по­вё­да­емъ вaмъ ћкw бGъ свётъ є4сть, и3 тмы2 въ нeмъ нёсть ни є3ди1ныz. ѓще речeмъ, ћкw nб­щeніе и4мамы съ ни1мъ, и3 во тмЁ х0димъ, лжeмъ, и3 не твори1мъ и4стины. ѓще ли же во свётэ х0димъ, ћко­же сaмъ т0й є4сть во свётэ, nб­щeніе и4мамы дрyгъ ко дрy­гу, и3 кр0вь ї}са хrтA сн7а є3гw2 њчи­щaетъ нaсъ t всsка­гw грэхA.

О том, что бы­ло от на­ча­ла, что мы слы­ша­ли, что ви­де­ли сво­и­ми оча­ми, что рас­смат­ри­ва­ли и что ося­за­ли ру­ки на­ши, о Сло­ве жиз­ни, – ибо жизнь яви­лась, и мы ви­де­ли и сви­де­тель­ству­ем, и воз­ве­ща­ем вам сию веч­ную жизнь, ко­то­рая бы­ла у От­ца и яви­лась нам, – о том, что мы ви­де­ли и слы­ша­ли, воз­ве­ща­ем вам, что­бы и вы име­ли об­ще­ние с на­ми: а на­ше об­ще­ние – с От­цом и Сы­ном Его, Иису­сом Хри­стом. И сие пи­шем вам, что­бы ра­дость ва­ша бы­ла со­вер­шен­на. И вот бла­го­ве­стие, ко­то­рое мы слы­ша­ли от Него и воз­ве­ща­ем вам: Бог есть свет, и нет в Нем ни­ка­кой тьмы. Ес­ли мы го­во­рим, что име­ем об­ще­ние с Ним, а хо­дим во тьме, то мы лжем и не по­сту­па­ем по ис­тине; ес­ли же хо­дим во све­те, по­доб­но как Он во све­те, то име­ем об­ще­ние друг с дру­гом, и Кровь Иису­са Хри­ста, Сы­на Его, очи­ща­ет нас от вся­ко­го греха.

1 Ин 1:1–7
8 мая, св. Апо­сто­лу Иоан­ну Богослову.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло …f.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 69

Возлю1бленніи, ѓще речeмъ, ћкw гр­эхA не и4мамы, себE пре­ль­щaемъ, и3 и4стины нёсть въ нaсъ. ѓще и3сповёдаемъ грэхи2 нa­шz, вё­ренъ є4сть и3 прaве­денъ, да њстaвитъ нaмъ грэхи2 нa­шz, и3 њчи1ститъ нaсъ t всsкіz непрaв­ды. ѓще речeмъ, ћкw не согрэши1хомъ: лжA твори1мъ є3го2, и3 сл0во є3гw2 нёсть въ нaсъ. ч†дца моS, сі‰ пи­шY вaмъ, да не со­гр­э­шaе­те: и3 ѓще кто2 согрэши1тъ, ходaтаz и4мамы ко nц7Y, ї}са хrтA првd­ни­ка. и3 т0й њчи­щeніе є4сть њ гр­э­сёхъ нa­шихъ: не њ нa­шихъ же т0чію, но и3 њ всегw2 мj­ра. и3 њ сeмъ ра­зу­мёемъ, ћкw по­знa­хомъ є3го2, ѓще зa­пw­вэ­ди є3гw2 со­блюдaемъ. глаг0лzй, ћкw по­знaхъ є3го2, и3 зa­пw­вэ­ди є3гw2 не со­блюдaетъ, л0жъ є4сть, и3 въ сeмъ и4стины нёсть. и4же бо ѓще блюдeтъ сл0во є3гw2, пои1стиннэ въ сeмъ любы2 б9іz со­вер­шeн­на є4сть. њ сeмъ ра­зу­мёемъ, ћкw въ нeмъ є3смы2: глаг0лzй въ нeмъ пре­бы­вaти, д0лженъ є4сть, ћко­же џнъ ходи1лъ є4сть, и3 сeй тaкож­де да х0дитъ.

Воз­люб­лен­ные, ес­ли мы го­во­рим, что не име­ем гре­ха, – об­ма­ны­ва­ем са­мих се­бя, и ис­ти­ны нет в нас. Ес­ли ис­по­ве­ду­ем гре­хи на­ши, то Он, бу­дучи ве­рен и пра­ве­ден, про­стит нам гре­хи на­ши и очи­стит нас от вся­кой неправ­ды. Ес­ли го­во­рим, что мы не со­гре­ши­ли, то пред­став­ля­ем Его лжи­вым, и сло­ва Его нет в нас. Де­ти мои! сие пи­шу вам, что­бы вы не со­гре­ша­ли; а ес­ли бы кто со­гре­шил, то мы име­ем хо­да­тая пред От­цом, Иису­са Хри­ста, пра­вед­ни­ка; Он есть уми­ло­стив­ле­ние за гре­хи на­ши, и не толь­ко за на­ши, но и за гре­хи все­го ми­ра. А что мы по­зна­ли Его, узна­ём из то­го, что со­блю­да­ем Его за­по­ве­ди. Кто го­во­рит: “я по­знал Его”, но за­по­ве­дей Его не со­блю­да­ет, тот лжец, и нет в нем ис­ти­ны; а кто со­блю­да­ет сло­во Его, в том ис­тин­но лю­бовь Бо­жия со­вер­ши­лась: из се­го узна­ём, что мы в Нем. Кто го­во­рит, что пре­бы­ва­ет в Нем, тот дол­жен по­сту­пать так, как Он поступал.

1 Ин 1:8–2:6
Чет­верг 34 седмицы.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло o7.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 70

Возлю1бленніи, не зa­по­вэдь н0ву пи­шY вaмъ, но зa­по­вэдь вeт­ху, ю4же и3мёсте и3спeрва: зa­по­вэдь вeт­ха є4сть сл0во, є4же слh­ша­сте и3спeрва. пaки зa­по­вэдь н0ву пи­шY вaмъ, є4же є4сть пои1стиннэ въ нeмъ и3 въ вaсъ, ћкw тмA ми1мw х0дитъ, и3 свётъ и4стинный сeй сіsетъ. глаг0лzй во свётэ бhти, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, во тмЁ є4сть до­сeлэ. лю­бsй брaта своего2, во свётэ пре­бы­вaетъ, и3 соб­лaз­на въ нeмъ нёсть: ґ ненави1дzй брaта своего2, во тмЁ є4сть, и3 во тмЁ х0дитъ, и3 не вёсть кa­мw и4детъ, ћкw тмA њслэпи2 џчи є3мY. пи­шY вaмъ чaд­ца, ћкw њстав­лs­ют­сz вaмъ грэси2 и4мене є3гw2 рa­ди. пи­шY вaмъ nтцы2, ћкw по­знa­сте без­на­чaль­на­го. пи­шY вaмъ ю4нwши, ћкw побэди1сте лукa­ва­го. пи­шY вaмъ дё­ти, ћкw по­знa­сте nц7A. писaхъ вaмъ nтцы2, ћкw по­знa­сте и3ск0ннаго. писaхъ вaмъ ю4нwши, ћкw крёп­цы є3стE, и3 сл0во б9іе въ вaсъ пре­бы­вaетъ, и3 побэди1сте лукa­ва­го. не люби1те мj­ра, ни ±же въ мjрэ: ѓще кто2 лю1битъ мjръ, нёсть люб­вE џ§и въ нeмъ. ћкw всE є4же въ мjрэ, п0хоть плот­скaz, и3 п0хоть nчи1ма, и3 г0рдость жи­тeй­скаz, нёсть t nц7A, но њ мj­ра сегw2 є4сть. и3 мjръ прех0дитъ, и3 п0хоть є3гw2: ґ творsй в0лю б9ію пре­бы­вaетъ во вёки.

Воз­люб­лен­ные, пи­шу вам не но­вую за­по­ведь, но за­по­ведь древ­нюю, ко­то­рую вы име­ли от на­ча­ла. За­по­ведь древ­няя есть сло­во, ко­то­рое вы слы­ша­ли от на­ча­ла. Но при­том и но­вую за­по­ведь пи­шу вам, что есть ис­тин­но и в Нем и в вас: по­то­му что тьма про­хо­дит и ис­тин­ный свет уже све­тит. Кто го­во­рит, что он во све­те, а нена­ви­дит бра­та сво­е­го, тот еще во тьме. Кто лю­бит бра­та сво­е­го, тот пре­бы­ва­ет во све­те, и нет в нем со­блаз­на. А кто нена­ви­дит бра­та сво­е­го, тот на­хо­дит­ся во тьме, и во тьме хо­дит, и не зна­ет, ку­да идет, по­то­му что тьма осле­пи­ла ему гла­за. Пи­шу вам, де­ти, по­то­му что про­ще­ны вам гре­хи ра­ди име­ни Его. Пи­шу вам, от­цы, по­то­му что вы по­зна­ли Су­ще­го от на­ча­ла. Пи­шу вам, юно­ши, по­то­му что вы по­бе­ди­ли лу­ка­во­го. Пи­шу вам, от­ро­ки, по­то­му что вы по­зна­ли От­ца. Я на­пи­сал вам, от­цы, по­то­му что вы по­зна­ли Без­на­чаль­но­го. Я на­пи­сал вам, юно­ши, по­то­му что вы силь­ны, и сло­во Бо­жие пре­бы­ва­ет в вас, и вы по­бе­ди­ли лу­ка­во­го. Не лю­би­те ми­ра, ни то­го, что в ми­ре: кто лю­бит мир, в том нет люб­ви От­чей. Ибо всё, что в ми­ре: по­хоть пло­ти, по­хоть очей и гор­дость жи­тей­ская, не есть от От­ца, но от ми­ра се­го. И мир про­хо­дит, и по­хоть его, а ис­пол­ня­ю­щий во­лю Бо­жию пре­бы­ва­ет вовек.

1 Ин 2:7–17
Пят­ни­ца 34 седмицы.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло o7а.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 71

Дё­ти, по­слёд­нzz годи1на є4сть: и3 ћко­же слh­ша­сте, ћкw ґн­тjхрістъ грzдeтъ, и3 нhнэ ґн­тjхрі­сти мн0зи бh­ша: t сегw2 ра­зум­э­вaемъ, ћкw по­слёд­ній чaсъ є4сть. t нaсъ и3зыд0ша, но не бё­ша t нaсъ: ѓще бы t нaсъ бh­ли, пребh­ли ќбw бh­ша съ нa­ми: но да kвsт­сz, ћкw не сyть вси2 t нaсъ. и3 вы2 по­мa­за­ніе и4мате t с™aгw, и3 вё­сте вс‰. не писaхъ вaмъ, ћкw не вё­сте и4стины, но ћкw вё­сте ю5: и3 ћкw всsка лжA t и4стины нёсть. кт0 є3сть лжи1вый, т0чію tметazй­сz, ћкw ї}съ нёсть хrт0съ: сeй є4сть ґн­тjхрістъ, tметazй­сz nц7A и3 сн7а. всsкъ tметazй­сz сн7а, ни nц7A и4мать: ґ и3сповёдаzй сн7а, и3 nц7A и4мать. вы2 ќбw є4же слh­ша­сте и3спeрва, въ вaсъ да пре­бы­вaетъ. и3 ѓще въ вaсъ пребy­детъ є4же и3спeрва слh­ша­сте, и3 вы2 въ сн7э и3 nц7Ё пребy­де­те. и3 сіE є4сть њб­это­вaніе, є4же сaмъ њб­э­щA нaмъ, жив0тъ вёч­ный. сі‰ писaхъ вaмъ њ льстs­щихъ вaсъ: и3 вы2 по­мa­за­ніе є4же пріs­сте t негw2, въ вaсъ пре­бы­вaетъ, и3 не трe­бу­е­те, да кто2 ўчи1тъ вы2: но ћкw то2 сa­мо по­мa­за­ніе ўчи1тъ вы2 њ всeмъ, и3 и4стинно є4сть, и3 нёсть л0жно: и3 ћко­же научи2 вaсъ, пре­бы­вaй­те въ нeмъ. и3 нhнэ ч†дца, пре­бы­вaй­те въ нeмъ, да є3гдA kви1тсz, и4мамы дерз­но­вeніе, и3 не посрами1мсz t негw2 въ при­шeствіи є3гw2. ѓще вё­сте, ћкw прaвед­никъ є4сть, ра­зу­мёй­те, ћкw всsкъ творsй прaв­ду, t негw2 роди1сz. ви1дите, ка­ко­вY люб0вь дaлъ є4сть nц7ъ нaмъ, да ч†да б9іz на­речeм­сz, и3 є3смы2: сегw2 рa­ди мjръ не знaетъ нaсъ, за­нE не по­знA є3гw2. возлю1бленніи, нhнэ ч†да б9іz є3смы2, и3 не u5 kви1сz, что2 бy­демъ: вё­мы же, ћкw є3гдA kви1тсz, под0бни є3мY бy­демъ, и3 ќзримъ є3го2, ћко­же є4сть. и3 всsкъ и3мёzй на­дeж­ду сію2 нaнь, њчи­щaетъ себE, ћко­же џнъ чи1стъ є4сть. всsкъ творsй грёхъ, и3 беззак0ніе твори1тъ: и3 грёхъ є4сть беззак0ніе. и3 вё­сте, ћкw џнъ kви1сz, да грэхи2 нa­шz в0з8метъ и3 гр­эхA въ нeмъ нёсть. всsкъ и4же въ нeмъ пре­бы­вazй, не со­гр­э­шaетъ: всsкъ со­гр­э­шazй, не ви1дэ є3гw2, ни по­знA є3гw2. чaд­ца, никт0же да льсти1тъ вaсъ: творsй прaв­ду, прaвед­никъ є4сть, ћко­же џнъ прaве­денъ є4сть. творsй грёхъ, t діaво­ла є4сть, ћкw и3спeрва діaволъ со­гр­э­шaетъ. сегw2 рa­ди kви1сz сн7ъ б9ій, да разруши1тъ дэлA діaволz. всsкъ рож­дeн­ный t бGа, гр­эхA не твори1тъ, ћкw сё­мz є3гw2 въ нeмъ пре­бы­вaетъ: и3 не м0жетъ со­гр­э­шaти, ћкw t бGа рож­дeнъ є4сть. сегw2 рa­ди kв­лe­на сyть чa­да б9іz, и3 чa­да діaволz.

Де­ти, по­след­нее вре­мя. И как вы слы­ша­ли, что при­дет ан­ти­христ, и те­перь по­яви­лось мно­го ан­ти­хри­стов, то мы и по­зна­ём из то­го, что по­след­нее вре­мя. Они вы­шли от нас, но не бы­ли на­ши: ибо ес­ли бы они бы­ли на­ши, то оста­лись бы с на­ми; но они вы­шли, и че­рез то от­кры­лось, что не все на­ши. Впро­чем, вы име­е­те по­ма­за­ние от Свя­то­го и зна­е­те всё. Я на­пи­сал вам не по­то­му, что­бы вы не зна­ли ис­ти­ны, но по­то­му, что вы зна­е­те ее, рав­но как и то, что вся­кая ложь не от ис­ти­ны. Кто лжец, ес­ли не тот, кто от­вер­га­ет, что Иисус есть Хри­стос? Это ан­ти­христ, от­вер­га­ю­щий От­ца и Сы­на. Вся­кий, от­вер­га­ю­щий Сы­на, не име­ет и От­ца; а ис­по­ве­ду­ю­щий Сы­на име­ет и От­ца. Итак, что вы слы­ша­ли от на­ча­ла, то и да пре­бы­ва­ет в вас; ес­ли пре­бу­дет в вас то, что вы слы­ша­ли от на­ча­ла, то и вы пре­бу­де­те в Сыне и в От­це. Обе­то­ва­ние же, ко­то­рое Он обе­щал нам, есть жизнь веч­ная. Это я на­пи­сал вам об обо­льща­ю­щих вас. Впро­чем, по­ма­за­ние, ко­то­рое вы по­лу­чи­ли от Него, в вас пре­бы­ва­ет, и вы не име­е­те нуж­ды, что­бы кто учил вас; но как са­мое сие по­ма­за­ние учит вас все­му, и оно ис­тин­но и нелож­но, то, че­му оно на­учи­ло вас, в том пре­бы­вай­те. Итак, де­ти, пре­бы­вай­те в Нем, что­бы, ко­гда Он явит­ся, иметь нам дерз­но­ве­ние и не по­сты­дить­ся пред Ним в при­ше­ствие Его. Ес­ли вы зна­е­те, что Он пра­вед­ник, знай­те и то, что вся­кий, де­ла­ю­щий прав­ду, рож­ден от Него. Смот­ри­те, ка­кую лю­бовь дал нам Отец, что­бы нам на­зы­вать­ся и быть детьми Бо­жи­и­ми. Мир по­то­му не зна­ет нас, что не по­знал Его. Воз­люб­лен­ные, мы те­перь де­ти Бо­жии; но еще не от­кры­лось, что бу­дем. Зна­ем толь­ко, что, ко­гда от­кро­ет­ся, бу­дем по­доб­ны Ему, по­то­му что уви­дим Его, как Он есть. И вся­кий, име­ю­щий сию на­деж­ду на Него, очи­ща­ет се­бя так, как Он чист. Вся­кий, де­ла­ю­щий грех, де­ла­ет и без­за­ко­ние; и грех есть без­за­ко­ние. И вы зна­е­те, что Он явил­ся для то­го, что­бы взять гре­хи на­ши, и что в Нем нет гре­ха. Вся­кий, пре­бы­ва­ю­щий в Нем, не со­гре­ша­ет; вся­кий со­гре­ша­ю­щий не ви­дел Его и не по­знал Его. Де­ти! да не обо­льща­ет вас ни­кто. Кто де­ла­ет прав­ду, тот пра­ве­ден, по­доб­но как Он пра­ве­ден. Кто де­ла­ет грех, тот от диа­во­ла, по­то­му что сна­ча­ла диа­вол со­гре­шил. Для се­го-то и явил­ся Сын Бо­жий, что­бы раз­ру­шить де­ла диа­во­ла. Вся­кий, рож­ден­ный от Бо­га, не де­ла­ет гре­ха, по­то­му что се­мя Его пре­бы­ва­ет в нем; и он не мо­жет гре­шить, по­то­му что рож­ден от Бо­га. Де­ти Бо­жии и де­ти диа­во­ла узна­ют­ся так.

1 Ин 2:18–3:10А
По­не­дель­ник 35 седмицы.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло o7в.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 72

Возлю1бленніи, всsкъ не творsй прaв­ды, нёсть t бGа, и3 не лю­бsй брaта своегw2. ћкw сE є4сть за­вэ­щaніе, є4же слh­ша­сте и3спeрва, да лю1бимъ дру­гъ­дрy­га: не ћко­же кaінъ t лукa­ва­гw бЁ, и3 за­клA брaта своего2: за кyю винY за­клA є3го2; ћкw дэлA є3гw2 лукa­ва бё­ша, ґ брaта є3гw2 прaвєд­на. не чуди1тесz брaтіе моS, ѓще ненави1дитъ вaсъ мjръ. мы2 вё­мы, ћкw преид0хомъ t смeр­ти въ жив0тъ, ћкw лю1бимъ брaтію: не лю­бsй бо брaта, пре­бы­вaетъ въ смeр­ти. всsкъ ненави1дzй брaта своего2, че­ло­вэ­ко­убjй­ца є4сть: и3 вё­сте, ћкw всsкъ че­ло­вэ­ко­убjй­ца не и4мать жи­во­тA вёч­на­гw въ се­бЁ пре­бы­вa­ю­ща. њ сeмъ по­знa­хомъ люб0вь, ћкw џнъ по нaсъ дy­шу свою2 положи2: и3 мы2 д0лжни є3смы2 по брaтіи дy­шы по­ла­гaти. и4же u5бо и4мать бо­гaт­ство мj­ра сегw2, и3 ви1дитъ брaта своего2 трe­бу­ю­ща, и3 затвори1тъ ўтр0бу свою2 t негw2, кaкw любы2 б9іz пре­бы­вaетъ въ нeмъ; чaд­ца моS, не лю1бимъ сл0вомъ, ни­жE љзhкомъ, но дё­ломъ и3 и4стиною. и3 њ сeмъ ра­зу­мёемъ, ћкw t и4стины є3смы2, и3 пред8 ни1мъ сми­рsемъ серд­цA нa­ша: за­нE ѓще за­зи­рaетъ нaмъ сeрд­це нa­ше, ћкw б0лій є4сть бGъ сeрд­ца нa­ше­гw, и3 вёсть вс‰.

Воз­люб­лен­ные, вся­кий, не де­ла­ю­щий прав­ды, не есть от Бо­га, рав­но и не лю­бя­щий бра­та сво­е­го. Ибо та­ко­во бла­го­вест­во­ва­ние, ко­то­рое вы слы­ша­ли от на­ча­ла, что­бы мы лю­би­ли друг дру­га, не так, как Ка­ин, ко­то­рый был от лу­ка­во­го и убил бра­та сво­е­го. А за что убил его? За то, что де­ла его бы­ли злы, а де­ла бра­та его пра­вед­ны. Не ди­ви­тесь, бра­тия мои, ес­ли мир нена­ви­дит вас. Мы зна­ем, что мы пе­ре­шли из смер­ти в жизнь, по­то­му что лю­бим бра­тьев; не лю­бя­щий бра­та пре­бы­ва­ет в смер­ти. Вся­кий, нена­ви­дя­щий бра­та сво­е­го, есть че­ло­ве­ко­убий­ца; а вы зна­е­те, что ни­ка­кой че­ло­ве­ко­убий­ца не име­ет жиз­ни веч­ной, в нем пре­бы­ва­ю­щей. Лю­бовь по­зна­ли мы в том, что Он по­ло­жил за нас ду­шу Свою: и мы долж­ны по­ла­гать ду­ши свои за бра­тьев. А кто име­ет до­ста­ток в ми­ре, но, ви­дя бра­та сво­е­го в нуж­де, за­тво­ря­ет от него серд­це свое, – как пре­бы­ва­ет в том лю­бовь Бо­жия? Де­ти мои! ста­нем лю­бить не сло­вом или язы­ком, но де­лом и ис­ти­ною. И вот по че­му узна­ём, что мы от ис­ти­ны, и успо­ка­и­ва­ем пред Ним серд­ца на­ши; ибо ес­ли серд­це на­ше осуж­да­ет нас, то на­сколь­ко бо­лее Бог, по­то­му что Бог боль­ше серд­ца на­ше­го и зна­ет всё.

1 Ин 3:10Б–20
Втор­ник 35 седмицы.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло o7г №.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 73А

Возлю1бленніи, ѓще сeрд­це нa­ше не зaзритъ нaмъ, дерз­но­вeніе и4мамы къ бGу: и3 є3гHже ѓще пр0симъ, пріeм­лемъ t негw2: ћкw зa­пw­вэ­ди є3гw2 со­блюдaемъ, и3 ўгHд­наz пред8 ни1мъ твори1мъ. и3 сіS є4сть зa­по­вэдь є3гw2, да вё­ру­емъ во и4мz сн7а є3гw2 ї}са хrтA, и3 лю1бимъ дру­гъ­дрy­га, ћко­же дaлъ є4сть зa­по­вэдь нaмъ. и3 со­блюдazй зa­пw­вэ­ди є3гw2, въ нeмъ пре­бы­вaетъ, и3 т0й въ нeмъ: и3 њ сeмъ ра­зу­мёемъ, ћкw пре­бы­вaетъ въ нaсъ, t д¦а, є3г0же дaлъ є4сть нaмъ. возлю1бленніи, не всsко­му дy­ху вё­руй­те, но и3скушaйте дy­хи, ѓще t бGа сyть: ћкw мн0зи лжепрор0цы и3зыд0ша въ мjръ. њ сeмъ по­знавaй­те д¦а б9іz, и3 дy­ха лeст­ча: всsкъ д¦ъ, и4же и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти при­шeд­ша, t бGа є4сть. и3 всsкъ дyхъ, и4же не и3сповёдуетъ ї}са хrтA во пл0ти при­шeд­ша, t бGа нёсть: и3 сeй є4сть ґн­тjхрі­стовъ, є3г0же слh­ша­сте, ћкw грzдeтъ, и3 нhнэ въ мjрэ є4сть ўжE. вы2 t бGа є3стE чaд­ца, и3 побэди1сте тёхъ: ћкw б0лій є4сть и4же въ вaсъ, нe­же­ли и4же въ мjрэ. nни2 t мj­ра сyть, сегw2 рa­ди t мj­ра глаг0лютъ, и3 мjръ тёхъ по­слy­ша­етъ. мы2 t бGа є3смы2: и4же знaетъ бGа, по­слy­ша­етъ нaсъ: и3 и4же нёсть t бGа, не по­слy­ша­етъ нaсъ. њ сeмъ по­знавaемъ д¦а и4стины, и3 дy­ха лeстча.

Воз­люб­лен­ные, ес­ли серд­це на­ше не осуж­да­ет нас, то мы име­ем дерз­но­ве­ние к Бо­гу, и, че­го ни по­про­сим, по­лу­чим от Него, по­то­му что со­блю­да­ем за­по­ве­ди Его и де­ла­ем бла­го­угод­ное пред Ним. А за­по­ведь Его та, что­бы мы ве­ро­ва­ли во имя Сы­на Его Иису­са Хри­ста и лю­би­ли друг дру­га, как Он за­по­ве­дал нам. И кто со­хра­ня­ет за­по­ве­ди Его, тот пре­бы­ва­ет в Нем, и Он в том. А что Он пре­бы­ва­ет в нас, узна­ём по ду­ху, ко­то­рый Он дал нам. Воз­люб­лен­ные, не вся­ко­му ду­ху верь­те, но ис­пы­ты­вай­те ду­хов, от Бо­га ли они, по­то­му что мно­го лже­про­ро­ков по­яви­лось в ми­ре. Ду­ха Бо­жия (и ду­ха за­блуж­де­ния) узна­вай­те так: вся­кий дух, ко­то­рый ис­по­ве­ду­ет Иису­са Хри­ста, при­шед­ше­го во пло­ти, есть от Бо­га; а вся­кий дух, ко­то­рый не ис­по­ве­ду­ет Иису­са Хри­ста, при­шед­ше­го во пло­ти, не есть от Бо­га, но это дух ан­ти­хри­ста, о ко­то­ром вы слы­ша­ли, что он при­дет и те­перь есть уже в ми­ре. Де­ти, вы от Бо­га, и по­бе­ди­ли их; ибо Тот, Кто в вас, боль­ше то­го, кто в ми­ре. Они от ми­ра, по­то­му и го­во­рят по-мир­ски, и мир слу­ша­ет их. Мы от Бо­га; зна­ю­щий Бо­га слу­ша­ет нас; кто не от Бо­га, тот не слу­ша­ет нас. По се­му-то узна­ём ду­ха ис­ти­ны и ду­ха заблуждения.

1 Ин 3:21–4:6
Сре­да 35 седмицы.
26 сен­тяб­ря, св. Апо­сто­лу Иоан­ну Бо­го­сло­ву, 1 паримия.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло o7г в7.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 73Б

Возлю1бленніи ѓще си1це возлюби1лъ є4сть нaсъ бGъ, и3 мы2 д0лжни є3смы2 дру­гъ­дрy­га люби1ти. бGа никт0же ни­гдё­же ви1дэ. ѓще дру­гъ­дрy­га лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пре­бы­вaетъ, и3 любы2 є3гw2 со­вер­шeн­на є4сть въ нaсъ. њ сeмъ ра­зу­мёемъ, ћкw въ нeмъ пре­бы­вaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. и3 мы2 ви1дэхомъ и3 сви­дё­тель­ству­емъ, ћкw nц7ъ по­слA сн7а сп7си1телz мj­ру: и4же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пре­бы­вaетъ, и3 т0й въ бз7э. и3 мы2 по­знa­хомъ и3 вё­ро­ва­х­омъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ. бGъ любы2 є4сть, и3 пре­бы­вazй въ любви2, въ бз7э пре­бы­вaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пребывaетъ.

Воз­люб­лен­ные, ес­ли так воз­лю­бил нас Бог, то и мы долж­ны лю­бить друг дру­га. Бо­га ни­кто ни­ко­гда не ви­дел. Ес­ли мы лю­бим друг дру­га, то Бог в нас пре­бы­ва­ет, и лю­бовь Его со­вер­шен­на есть в нас. Что мы пре­бы­ва­ем в Нем и Он в нас, узна­ём из то­го, что Он дал нам от Ду­ха Сво­е­го. И мы ви­де­ли и сви­де­тель­ству­ем, что Отец по­слал Сы­на Спа­си­те­лем ми­ру. Кто ис­по­ве­ду­ет, что Иисус есть Сын Бо­жий, в том пре­бы­ва­ет Бог, и он в Бо­ге. И мы по­зна­ли лю­бовь, ко­то­рую име­ет к нам Бог, и уве­ро­ва­ли в нее. Бог есть лю­бовь, и пре­бы­ва­ю­щий в люб­ви пре­бы­ва­ет в Бо­ге, и Бог в нем.

1 Ин 4:11–16
26 сен­тяб­ря, св. Апо­сто­лу Иоан­ну Бо­го­сло­ву, 2 паримия.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло o7г t полY.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 73В

Возлю1бленніи, бGа никт0же ни­гдё­же ви1дэ. ѓще дру­гъ­дрy­га лю1бимъ, бGъ въ нaсъ пре­бы­вaетъ, и3 любы2 є3гw2 со­вер­шeн­на є4сть въ нaсъ. њ сeмъ ра­зу­мёемъ, ћкw въ нeмъ пре­бы­вaемъ, и3 т0й въ нaсъ, ћкw t д¦а своегw2 дaлъ є4сть нaмъ. и3 мы2 ви1дэхомъ и3 сви­дё­тель­ству­емъ, ћкw nц7ъ по­слA сн7а сп7си1телz мj­ру: и4же ѓще и3сповёсть, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій, бGъ въ нeмъ пре­бы­вaетъ, и3 т0й въ бз7э. и3 мы2 по­знa­хомъ и3 вё­ро­ва­х­омъ люб0вь, ю4же и4мать бGъ въ нaсъ. бGъ любы2 є4сть, и3 пре­бы­вazй въ любви2, въ бз7э пре­бы­вaетъ, и3 бGъ въ нeмъ пре­бы­вaетъ. њ сeмъ со­вер­шaет­сz любы2 съ нa­ми, да дерз­но­вeніе и4мамы въ дeнь сyд­ный: за­нE ћко­же џнъ є4сть, и3 мы2 є3смы2 въ мjрэ сeмъ. стрa­ха нёсть въ любви2, но со­вер­шeн­на любы2 в0нъ и3згонsетъ стрaхъ: ћкw стрaхъ мyку и4мать: боsй­сz же, не соверши1сz въ любви2. мы2 лю1бимъ є3го2, ћкw т0й пeр­вэе возлюби1лъ є4сть нaсъ.

Воз­люб­лен­ные, Бо­га ни­кто ни­ко­гда не ви­дел. Ес­ли мы лю­бим друг дру­га, то Бог в нас пре­бы­ва­ет, и лю­бовь Его со­вер­шен­на есть в нас. Что мы пре­бы­ва­ем в Нем и Он в нас, узна­ём из то­го, что Он дал нам от Ду­ха Сво­е­го. И мы ви­де­ли и сви­де­тель­ству­ем, что Отец по­слал Сы­на Спа­си­те­лем ми­ру. Кто ис­по­ве­ду­ет, что Иисус есть Сын Бо­жий, в том пре­бы­ва­ет Бог, и он в Бо­ге. И мы по­зна­ли лю­бовь, ко­то­рую име­ет к нам Бог, и уве­ро­ва­ли в нее. Бог есть лю­бовь, и пре­бы­ва­ю­щий в люб­ви пре­бы­ва­ет в Бо­ге, и Бог в нем. Лю­бовь до то­го со­вер­шен­ства до­сти­га­ет в нас, что мы име­ем дерз­но­ве­ние в день су­да, по­то­му что по­сту­па­ем в ми­ре сем, как Он. В люб­ви нет стра­ха, но со­вер­шен­ная лю­бовь из­го­ня­ет страх, по­то­му что в стра­хе есть му­че­ние. Бо­я­щий­ся несо­вер­шен в люб­ви. Бу­дем лю­бить Его, по­то­му что Он преж­де воз­лю­бил нас.

1 Ин 4:12–19
26 сен­тяб­ря, св. Апо­сто­лу Иоан­ну Богослову.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло o7д G.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 74А

Возлю1бленніи, ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жъ є4сть: и4бо не лю­бsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; и3 сію2 зa­по­вэдь и4мамы t негw2, да лю­бsй бGа, лю1битъ и3 брaта своего2. всsкъ вё­руzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рож­дeнъ є4сть: и3 всsкъ лю­бsй р0ждшаго, лю1битъ и3 рож­дeн­на­го t негw2. њ сeмъ вё­мы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ и3 зa­пw­вэ­ди є3гw2 со­блюдaемъ. сіs бо є4сть любы2 б9іz, да зa­пw­вэ­ди є3гw2 со­блюдaемъ, и3 зa­пw­вэ­ди є3гw2 тsж­ки не сyть. ћкw всsкъ рож­дeн­ный t бGа, по­бэж­дaетъ мjръ: и3 сіS є4сть по­бё­да по­бёжд­шаz мjръ, вё­ра нa­ша. кто2 є4сть по­бэж­дazй мjръ, т0кмw вё­руzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій;

Воз­люб­лен­ные, ес­ли кто го­во­рит: “я люб­лю Бо­га”, а бра­та сво­е­го нена­ви­дит, тот лжец: ибо не лю­бя­щий бра­та сво­е­го, ко­то­ро­го ви­дит, как мо­жет лю­бить Бо­га, Ко­то­ро­го не ви­дит? И мы име­ем от Него та­кую за­по­ведь, что­бы лю­бя­щий Бо­га лю­бил и бра­та сво­е­го. Вся­кий ве­ру­ю­щий, что Иисус есть Хри­стос, от Бо­га рож­ден, и вся­кий, лю­бя­щий Ро­див­ше­го, лю­бит и Рож­ден­но­го от Него. Что мы лю­бим де­тей Бо­жи­их, узна­ём из то­го, ко­гда лю­бим Бо­га и со­блю­да­ем за­по­ве­ди Его. Ибо это есть лю­бовь к Бо­гу, что­бы мы со­блю­да­ли за­по­ве­ди Его; и за­по­ве­ди Его не тяж­ки. Ибо вся­кий, рож­ден­ный от Бо­га, по­беж­да­ет мир; и сия есть по­бе­да, по­бе­див­шая мир, ве­ра на­ша. Кто по­беж­да­ет мир, как не тот, кто ве­ру­ет, что Иисус есть Сын Божий?

1 Ин 4:20–5:5
26 сен­тяб­ря, св. Апо­сто­лу Иоан­ну Бо­го­сло­ву, 3 паримия.

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло o7д.

Пер­вое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 74Б

Возлю1бленніи, ѓще кто2 речeтъ, ћкw люблю2 бGа, ґ брaта своего2 ненави1дитъ, л0жъ є4сть: и4бо не лю­бsй брaта своегw2, є3г0же ви1дэ, бGа, є3гHже не ви1дэ, кaкw м0жетъ люби1ти; и3 сію2 зa­по­вэдь и4мамы t негw2, да лю­бsй бGа, лю1битъ и3 брaта своего2. всsкъ вё­руzй, ћкw ї}съ є4сть хrт0съ, t бGа рож­дeнъ є4сть: и3 всsкъ лю­бsй р0ждшаго, лю1битъ и3 рож­дeн­на­го t негw2. њ сeмъ вё­мы, ћкw лю1бимъ ч†да б9іz, є3гдA бGа лю1бимъ и3 зa­пw­вэ­ди є3гw2 со­блюдaемъ. сіs бо є4сть любы2 б9іz, да зa­пw­вэ­ди є3гw2 со­блюдaемъ, и3 зa­пw­вэ­ди є3гw2 тsж­ки не сyть. ћкw всsкъ рож­дeн­ный t бGа, по­бэж­дaетъ мjръ: и3 сіS є4сть по­бё­да по­бёжд­шаz мjръ, вё­ра нa­ша. кто2 є4сть по­бэж­дazй мjръ, т0кмw вё­руzй, ћкw ї}съ є4сть сн7ъ б9ій; сeй є4сть при­шe­дый вод0ю и3 кр0вію и3 д¦омъ, ї}съ хrт0съ, не вод0ю т0чію, но вод0ю и3 кр0вію: и3 д¦ъ є4сть сви­дё­тель­ствуzй, ћкw д¦ъ є4сть и4стина. ћкw тріE сyть сви­дё­тель­ству­ю­щіи на нб7си2, nц7ъ, сл0во, и3 с™hй д¦ъ: и3 сjи три2 є3ди1но сyть. и3 тріE сyть сви­дё­тель­ству­ю­щіи на земли2, д¦ъ и3 водA, и3 кр0вь: и3 тріE во є3ди1но сyть. ѓще сви­дё­тель­ство че­ло­вё­че­ское пріeм­лемъ, сви­дё­тель­ство б9іе б0ле є4сть: ћкw сіE є4сть сви­дё­тель­ство б9іе, є4же сви­дё­тель­ство­ва њ сн7э своeмъ. вё­руzй въ сн7а б9іz, и4мать сви­дё­тель­ство въ се­бЁ: не вё­руzй бGо­ви, лжA сотвори1лъ є4сть є3го2, ћкw не вё­ро­ва во сви­дё­тель­ство, є4же сви­дё­тель­ство­ва бGъ њ сн7э своeмъ. и3 сіE є4сть сви­дё­тель­ство, ћкw жив0тъ вёч­ный дaлъ є4сть нaмъ бGъ, и3 сeй жив0тъ въ сн7э є3гw2 є4сть. и3мёzй сн7а б9іz, и4мать жив0тъ: ґ не и3мёzй сн7а б9іz, жи­во­тA не и4мать. сі‰ писaхъ вaмъ вё­ру­ю­щымъ во и4мz сн7а б9іz, да вё­сте, ћкw жив0тъ вёч­ный и4мате, и3 да вё­ру­е­те во и4мz сн7а б9іz. и3 сіE є4сть дерз­но­вeніе, є4же и4мамы къ немY, ћкw ѓще чесw2 пр0симъ по в0ли є3гw2, по­слy­ша­етъ нaсъ. и3 ѓще вё­мы, ћкw по­слy­ша­етъ нaсъ, є4же ѓще пр0симъ, вё­мы, ћкw и4мамы прошє1ніz, и4хже проси1хомъ t негw2. ѓще кто2 ќзритъ брaта своего2 со­гр­э­шa­ю­ща грёхъ не къ смeр­ти, да пр0ситъ, и3 дaстъ є3мY жив0тъ, со­гр­э­шa­ю­щымъ не къ смeр­ти. є4сть грёхъ къ смeр­ти: не њ т0мъ глаг0лю, да м0литсz. всsка непрaв­да грёхъ є4сть, и3 є4сть грёхъ не къ смeр­ти. вё­мы, ћкw всsкъ рож­дeн­ный t бGа не со­гр­э­шaетъ: но рож­дeн­ный t бGа блюдeтъ себE, и3 лукa­вый не при­ка­сaет­сz є3мY. вё­мы, ћкw t бGа є3смы2, и3 мjръ вeсь во ѕлЁ лежи1тъ. вё­мы же, ћкw сн7ъ б9ій пріи1де, и3 дaлъ є4сть нaмъ свётъ и3 рa­зумъ, да по­знaемъ бGа и4стиннаго, и3 да бy­демъ во и4стиннэмъ сн7э є3гw2 ї}сэ хr­тЁ: сeй є4сть и4стинный бGъ, и3 жив0тъ вёч­ный. ч†дца, храни1те себE t трeбъ јдwль­скихъ. ґми1нь.

Воз­люб­лен­ные, ес­ли кто го­во­рит: “я люб­лю Бо­га”, а бра­та сво­е­го нена­ви­дит, тот лжец: ибо не лю­бя­щий бра­та сво­е­го, ко­то­ро­го ви­дит, как мо­жет лю­бить Бо­га, Ко­то­ро­го не ви­дит? И мы име­ем от Него та­кую за­по­ведь, что­бы лю­бя­щий Бо­га лю­бил и бра­та сво­е­го. Вся­кий ве­ру­ю­щий, что Иисус есть Хри­стос, от Бо­га рож­ден, и вся­кий, лю­бя­щий Ро­див­ше­го, лю­бит и Рож­ден­но­го от Него. Что мы лю­бим де­тей Бо­жи­их, узна­ём из то­го, ко­гда лю­бим Бо­га и со­блю­да­ем за­по­ве­ди Его. Ибо это есть лю­бовь к Бо­гу, что­бы мы со­блю­да­ли за­по­ве­ди Его; и за­по­ве­ди Его нетяж­ки. Ибо вся­кий, рож­ден­ный от Бо­га, по­беж­да­ет мир; и сия есть по­бе­да, по­бе­див­шая мир, ве­ра на­ша. Кто по­беж­да­ет мир, как не тот, кто ве­ру­ет, что Иисус есть Сын Бо­жий? Сей есть Иисус Хри­стос, при­шед­ший во­дою и кро­вию и Ду­хом, не во­дою толь­ко, но во­дою и кро­вию, и Дух сви­де­тель­ству­ет о Нем, по­то­му что Дух есть ис­ти­на. Ибо три сви­де­тель­ству­ют на небе: Отец, Сло­во и Свя­той Дух; и Сии три суть еди­но. И три сви­де­тель­ству­ют на зем­ле: дух, во­да и кровь; и сии три об од­ном. Ес­ли мы при­ни­ма­ем сви­де­тель­ство че­ло­ве­че­ское, сви­де­тель­ство Бо­жие – боль­ше, ибо это есть сви­де­тель­ство Бо­жие, ко­то­рым Бог сви­де­тель­ство­вал о Сыне Сво­ем. Ве­ру­ю­щий в Сы­на Бо­жия име­ет сви­де­тель­ство в се­бе са­мом; не ве­ру­ю­щий Бо­гу пред­став­ля­ет Его лжи­вым, по­то­му что не ве­ру­ет в сви­де­тель­ство, ко­то­рым Бог сви­де­тель­ство­вал о Сыне Сво­ем. Сви­де­тель­ство сие со­сто­ит в том, что Бог да­ро­вал нам жизнь веч­ную, и сия жизнь в Сыне Его. Име­ю­щий Сы­на (Бо­жия) име­ет жизнь; не име­ю­щий Сы­на Бо­жия не име­ет жиз­ни. Сие на­пи­сал я вам, ве­ру­ю­щим во имя Сы­на Бо­жия, дабы вы зна­ли, что вы, ве­руя в Сы­на Бо­жия, име­е­те жизнь веч­ную. И вот ка­кое дерз­но­ве­ние мы име­ем к Нему, что, ко­гда про­сим че­го по во­ле Его, Он слу­ша­ет нас. А ко­гда мы зна­ем, что Он слу­ша­ет нас во всем, че­го бы мы ни про­си­ли, – зна­ем и то, что по­лу­ча­ем про­си­мое от Него. Ес­ли кто ви­дит бра­та сво­е­го со­гре­ша­ю­ще­го гре­хом не к смер­ти, то пусть мо­лит­ся, и Бог даст ему жизнь, то есть со­гре­ша­ю­ще­му гре­хом не к смер­ти. Есть грех к смер­ти: не о том го­во­рю, что­бы он мо­лил­ся. Вся­кая неправ­да есть грех; но есть грех не к смер­ти. Мы зна­ем, что вся­кий, рож­ден­ный от Бо­га, не гре­шит; но рож­ден­ный от Бо­га хра­нит се­бя, и лу­ка­вый не при­ка­са­ет­ся к нему. Мы зна­ем, что мы от Бо­га и что весь мир ле­жит во зле. Зна­ем так­же, что Сын Бо­жий при­шел и дал нам свет и ра­зум, да по­зна­ем Бо­га ис­тин­но­го и да бу­дем в ис­тин­ном Сыне Его Иису­се Хри­сте. Сей есть ис­тин­ный Бог и жизнь веч­ная. Де­ти, хра­ни­те се­бя от идо­лов. Аминь.

1 Ин 4:20–5:21
Чет­верг 35 седмицы.

Вто­рое по­сла­ние Иоанна

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе втор0е, за­чa­ло o7є.

Вто­рое по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 75

Стaрецъ и3збрaннэй гос­подhнэ, и3 чaдwмъ є3S, и5хже ѓзъ люблю2 вои1стинну: и3 не ѓзъ т0чію, но и3 вси2 ра­зу­мёв­шіи и4стину: за и4стину пре­бы­вa­ю­щую въ нaсъ, и3 съ нa­ми бy­детъ во вё­ки. да бy­детъ съ вa­ми бl­годaть, ми1лость, ми1ръ t бGа nц7A, и3 t гDа ї}са хrтA сн7а џ§а, во и4стинэ и3 любви2. возрa­до­вах­сz ѕэлw2, ћкw њбрэт0хъ t ч†дъ твои1хъ ходs­щz во и4стинэ, ћко­же зa­по­вэдь пріs­хомъ t nц7A. и3 нhнэ молю1 тz, гос­по­жE, не ћкw зa­по­вэдь пи­шY те­бЁ н0ву, но ю4же и4мамы и3спeрва, да лю1бимъ дру­гъ­дрy­га. и3 сіS є4сть любы2, да х0димъ по зa­по­вэ­демъ є3гw2. сіS є4сть зa­по­вэдь, ћко­же слh­ша­сте и3спeрва, да въ нeй х0дите. за­нE мн0зи лестцы2 внид0ша въ мjръ, не и3сповёдающе ї}са хrтA при­шeд­ша во пл0ти: сeй є4сть льстeцъ и3 ґн­тjхрістъ. блюди1те себE, да не по­гу­би­тE ±же дё­ла­сте дHбраz, но да мздY со­вер­шeн­ну воспріи1мете. всsкъ пре­сту­пazй, и3 не пре­бы­вazй во ўчeніи хrт0вэ, бGа не и4мать: пре­бы­вazй же во ўчeніи хrт0вэ, сeй и3 nц7A и3 сн7а и4мать. ѓще кто2 прих0дитъ къ вaмъ, и3 сегw2 ўчeніz не прин0ситъ, не пріeм­ли­те є3го2 въ д0мъ, и3 рa­до­ва­тисz є3мY не глаг0лите. глаг0лzй бо є3мY рa­до­ва­тисz, соwб­щaет­сz дэлHмъ є3гw2 ѕлhмъ. мнH­га и3мёхъ писaти вaмъ, и3 не вос­хо­тёхъ хар­тіeю и3 черни1ломъ: но на­дё­юсz пріити2 къ вaмъ, и3 ўсты2 ко ўстHмъ глаг0лати, да рa­дость вa­ша бy­детъ и3сп0лнена. цэлy­ютъ тS чa­да сестры2 тво­еS и3збрaнныz. ґми1нь.

Ста­рец – из­бран­ной гос­по­же и де­тям ее, ко­то­рых я люб­лю по ис­тине, и не толь­ко я, но и все, по­знав­шие ис­ти­ну, ра­ди ис­ти­ны, ко­то­рая пре­бы­ва­ет в нас и бу­дет с на­ми во­век. Да бу­дет с ва­ми бла­го­дать, ми­лость, мир от Бо­га От­ца и от Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сы­на От­че­го, в ис­тине и люб­ви. Я весь­ма об­ра­до­вал­ся, что на­шел из де­тей тво­их, хо­дя­щих в ис­тине, как мы по­лу­чи­ли за­по­ведь от От­ца. И ныне про­шу те­бя, гос­по­жа, не как но­вую за­по­ведь пред­пи­сы­вая те­бе, но ту, ко­то­рую име­ем от на­ча­ла, что­бы мы лю­би­ли друг дру­га. Лю­бовь же со­сто­ит в том, что­бы мы по­сту­па­ли по за­по­ве­дям Его. Это та за­по­ведь, ко­то­рую вы слы­ша­ли от на­ча­ла, что­бы по­сту­па­ли по ней. Ибо мно­гие обо­льсти­те­ли во­шли в мир, не ис­по­ве­ду­ю­щие Иису­са Хри­ста, при­шед­ше­го во пло­ти: та­кой че­ло­век есть обо­льсти­тель и ан­ти­христ. На­блю­дай­те за со­бою, что­бы нам не по­те­рять то­го, над чем мы тру­ди­лись, но что­бы по­лу­чить пол­ную на­гра­ду. Вся­кий, пре­сту­па­ю­щий уче­ние Хри­сто­во и не пре­бы­ва­ю­щий в нем, не име­ет Бо­га; пре­бы­ва­ю­щий в уче­нии Хри­сто­вом име­ет и От­ца и Сы­на. Кто при­хо­дит к вам и не при­но­сит се­го уче­ния, то­го не при­ни­май­те в дом и не при­вет­ствуй­те его. Ибо при­вет­ству­ю­щий его участ­ву­ет в злых де­лах его. Мно­гое имею пи­сать вам, но не хо­чу на бу­ма­ге чер­ни­ла­ми, а на­де­юсь прий­ти к вам и го­во­рить уста­ми к устам, что­бы ра­дость ва­ша бы­ла пол­на. При­вет­ству­ют те­бя де­ти сест­ры тво­ей из­бран­ной. Аминь.

2 Ин 1:1–13
Пят­ни­ца 35 седмицы.

Тре­тье по­сла­ние Иоанна

Їwaн­но­ва соб0рное по­слaніе трeтіе, за­чa­ло o7ѕ.

Тре­тье по­сла­ние Иоан­на, за­ча­ло 76

Стaрецъ гaіе­ви возлю1бленному, є3г0же ѓзъ люблю2 вои1стинну. возлю1бленне, пa­че всёхъ молю1сz њ те­бЁ, спё­zтисz те­бЁ, здрaв­ство­ва­ти, ћко­же спё­ет­сz ти2 ду­шA. возрa­до­вах­сz ѕэлw2 при­шeд­шымъ брaтіzмъ, и3 сви­дё­тель­ству­ю­щымъ твою2 и4стину, ћко­же ты2 во и4стинэ х0диши. б0льши сеS не и4мамъ рa­до­сти, да слh­шу моS ч†да во и4стинэ ходs­щz. возлю1бленне, вёр­нw твори1ши, є4же ѓще дё­ла­е­ши въ брaтію, и3 въ стр†нныz: и4же сви­дё­тель­ство­ва­ша њ твоeй любви2 пред8 цR­ко­вію, и5хже пред­по­слaвъ дост0йнw бGу, д0брэ твори1ши. њ и4мени бо є3гw2 и3зыд0ша, ничт0же пріeм­лю­ще t kзы6къ. мы2 u5бо д0лжни є3смы2 пріи­мaти та­ко­вhхъ, да по­спёш­ни­цы бy­демъ и4стинэ. писaхъ цRк­ви: но первстволю1бецъ и4хъ діотрефи1съ не пріeм­летъ нaсъ. сегw2 рa­ди ѓще пріидY, вос­по­мzнY є3мY дэлA, ±же твори1тъ, словесы2 лукa­вы­ми ўкорsz нaсъ: и3 недов0ленъ бы­вaz њ си1хъ, ни сaмъ пріeм­летъ брaтію, и3 хо­тs­щымъ воз­бранsетъ, и3 t цRкве и3зг0нитъ. возлю1бленне, не ўпо­доб­лsй­сz ѕл0му, но бlг0му. бl­го­творsй t бGа є4сть: ґ ѕло­творsй, не ви1дэ бGа. дими1тріеви сви­дё­тель­ство­васz t всёхъ, и3 t сa­мыz и4стины: и3 мh же сви­дё­тель­ству­емъ, и3 вё­сте, ћкw сви­дё­тель­ство нa­ше и4стинно є4сть. мнH­га и3мёхъ писaти, но не хо­щY черни1ломъ и3 тр0стію писaти те­бЁ. ўпо­вaю же ѓбіе ви1дэти тS, и3 ўсты2 ко ўстHмъ глаг0лати. ми1ръ те­бЁ. цэлy­ютъ тS дрy­зи: цэлyй дрy­ги по и4мени. ґми1нь.

Ста­рец – воз­люб­лен­но­му Га­ию, ко­то­ро­го я люб­лю по ис­тине. Воз­люб­лен­ный, мо­люсь, что­бы ты здрав­ство­вал и пре­успе­вал во всем, как пре­успе­ва­ет ду­ша твоя. Ибо я весь­ма об­ра­до­вал­ся, ко­гда при­шли бра­тия и за­сви­де­тель­ство­ва­ли о тво­ей вер­но­сти, как ты хо­дишь в ис­тине. Для ме­ня нет боль­шей ра­до­сти, как слы­шать, что де­ти мои хо­дят в ис­тине. Воз­люб­лен­ный, ты как вер­ный по­сту­па­ешь в том, что де­ла­ешь для бра­тьев и для стран­ни­ков. Они за­сви­де­тель­ство­ва­ли пе­ред цер­ко­вью о тво­ей люб­ви. Ты хо­ро­шо по­сту­пишь, ес­ли от­пу­стишь их, как долж­но ра­ди Бо­га, ибо они ра­ди име­ни Его по­шли, не взяв ни­че­го от языч­ни­ков. Итак мы долж­ны при­ни­мать та­ко­вых, что­бы сде­лать­ся со­ра­бот­ни­ка­ми ис­тине. Я пи­сал церк­ви; но лю­бя­щий пер­вен­ство­вать у них Ди­о­треф не при­ни­ма­ет нас. По­се­му, ес­ли я при­ду, то на­пом­ню о де­лах, ко­то­рые он де­ла­ет, по­но­ся нас злы­ми сло­ва­ми, и не до­воль­ству­ясь тем, и сам не при­ни­ма­ет бра­тьев, и за­пре­ща­ет же­ла­ю­щим, и из­го­ня­ет из церк­ви. Воз­люб­лен­ный, не под­ра­жай злу, но доб­ру. Кто де­ла­ет доб­ро, тот от Бо­га; а де­ла­ю­щий зло не ви­дел Бо­га. О Ди­мит­рии за­сви­де­тель­ство­ва­но все­ми и са­мою ис­ти­ною; сви­де­тель­ству­ем так­же и мы, и вы зна­е­те, что сви­де­тель­ство на­ше ис­тин­но. Мно­гое имел я пи­сать; но не хо­чу пи­сать к те­бе чер­ни­ла­ми и тро­стью, а на­де­юсь ско­ро уви­деть те­бя и по­го­во­рить уста­ми к устам. Мир те­бе. При­вет­ству­ют те­бя дру­зья; при­вет­ствуй дру­зей по­имен­но. Аминь.

3 Ин 1:1–15
По­не­дель­ник сыр­ной седмицы.

По­сла­ние Иуды

Їy­ди­но соб0рное по­слaніе, за­чa­ло o7з.

По­сла­ние Иуды, за­ча­ло 77

Їy­да ї}су хrтY рaбъ, брaтъ же їaкwву, сy­щымъ њ бз7э nц7Ё њсвzщє1ннымъ, ї}съ хrт0мъ соблюдє1ннымъ зв†ннымъ: ми1лость вaмъ, и3 ми1ръ, и3 любы2 да ўмн0житсz. возлю1бленніи, всsко тщaніе творS писaти вaмъ њ џб­щемъ спасeніи вa­шемъ, нyж­да ми2 бhсть писaти вaмъ, молS под­визaтисz њ предaн­нэй вёрэ с™ы6мъ є3ди1ною. привнид0ша бо нё­цыи че­ло­вё­цы дрeв­ле пред8устaвленніи на сіE њсуж­дeніе, нечести1віи, бGа нa­ше­гw бl­годaть пре­ла­гa­ю­щіи въ сквeр­ну, и3 є3ди1нагw вLки бGа, и3 гDа нa­ше­гw ї}са хrтA tметa­ю­щіисz. вос­по­мzнyти же вaмъ хо­щY, вё­ду­щымъ и3 вaмъ є3ди1ною сіE, ћкw гDь лю1ди t земли2 є3гЂпетскіz спасE, послэди2 невё­ро­вав­шыz погуби2. ѓг­ге­лы же не соблю1дшыz своегw2 на­чaль­ства, но њстaв­ль­шыz своE жили1ще, на сyдъ вели1кагw днE, ќза­ми вёч­ны­ми под8 мрaкомъ со­блюдE. ћко­же сод0ма и3 гом0рра, и3 nкрeст­ныz и4хъ грa­ды, под0бнымъ и4хъ џбра­зомъ преблуди1вшz, и3 ходи1вшz въ слёдъ пл0ти и3нhz, пред­ле­жaтъ въ по­казaніе, nгнS вёч­на­гw сyдъ под8eмше. тaкож­де ќбw и3 сjи сHніz ви1дzще, пл0ть ќбw сквер­нsтъ, гDь­ства же tметa­ют­сz, слa­вы же хyлz­ще не тре­пe­щутъ. міхаи1лъ же ґрхa­гGлъ, є3гдA со діaво­ломъ раз­суж­дaz глаг0лаше њ мwmсeо­вэ тэлеси2, не смёz­ше судA навести2 хyль­на, но речE: да запрети1тъ те­бЁ гDь. сjи же є3ли6ка ќбw не вёдzтъ, хyлzтъ: є3ли6ка же по є3стествY ћкw безсловє1снаz живHт­наz вёдzтъ, въ си1хъ сквернsтсz.

Иуда, раб Иису­са Хри­ста, брат Иа­ко­ва, при­зван­ным, ко­то­рые освя­ще­ны Бо­гом От­цем и со­хра­не­ны Иису­сом Хри­стом: ми­лость вам и мир и лю­бовь да умно­жат­ся. Воз­люб­лен­ные! имея все усер­дие пи­сать вам об об­щем спа­се­нии, я по­чел за нуж­ное на­пи­сать вам уве­ща­ние – под­ви­зать­ся за ве­ру, од­на­жды пре­дан­ную свя­тым. Ибо вкра­лись неко­то­рые лю­ди, из­древ­ле пред­на­зна­чен­ные к се­му осуж­де­нию, нече­сти­вые, об­ра­ща­ю­щие бла­го­дать Бо­га на­ше­го в по­вод к рас­пут­ству и от­вер­га­ю­щи­е­ся еди­но­го Вла­ды­ки Бо­га и Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. Я хо­чу на­пом­нить вам, уже зна­ю­щим это, что Гос­подь, из­ба­вив на­род из зем­ли Еги­пет­ской, по­том неве­ро­вав­ших по­гу­бил, и ан­ге­лов, не со­хра­нив­ших сво­е­го до­сто­ин­ства, но оста­вив­ших свое жи­ли­ще, со­блю­да­ет в веч­ных узах, под мра­ком, на суд ве­ли­ко­го дня. Как Со­дом и Го­мор­ра и окрест­ные го­ро­да, по­доб­но им блу­до­дей­ство­вав­шие и хо­див­шие за иною пло­тию, под­верг­шись каз­ни ог­ня веч­но­го, по­став­ле­ны в при­мер, – так точ­но бу­дет и с си­ми меч­та­те­ля­ми, ко­то­рые осквер­ня­ют плоть, от­вер­га­ют на­чаль­ства и зло­сло­вят вы­со­кие вла­сти. Ми­ха­ил Ар­хан­гел, ко­гда го­во­рил с диа­во­лом, спо­ря о Мо­и­се­е­вом те­ле, не смел про­из­не­сти уко­риз­нен­но­го су­да, но ска­зал: “да за­пре­тит те­бе Гос­подь”. А сии зло­сло­вят то, че­го не зна­ют; что же по при­ро­де, как бес­сло­вес­ные жи­вот­ные, зна­ют, тем рас­тле­ва­ют себя.

Иуд 1:1–10
Втор­ник сыр­ной седмицы.

Їy­ди­но соб0рное по­слaніе, за­чa­ло o7и.

По­сла­ние Иуды, за­ча­ло 78

Г0ре и5мъ, ћкw въ пyть кaі­новъ ходи1ша, и3 въ лeсть ва­лаa­мо­вы мзды2 проліs­шасz, и3 въ пре­рэкaніи кор­рeо­вэ погиб0ша. сjи сyть въ люб­вaхъ вa­шихъ скверни1тели, съ вa­ми kдy­ще, без8 боsз­ни себE пасy­ще: џб­ла­цы безв0дни, t вBтръ преноси1ми: дре­весA є3сeнна, без­плHд­на, двaж­ды ўмeр­ша, и3скоренє1на: в0лны сви­рё­пыz м0рz, вос­пэнs­ю­ще своS сты­дBніz: ѕвёз­ды прелє1стныz, и5мже мрaкъ тмы2 во вё­ки блюдeт­сz. прор0чествова же и3 њ си1хъ сед­мhй t ґдa­ма є3нHхъ, глаг0лz: сE пріи1детъ гDь во тмaхъ с™hхъ ѓгGлъ свои1хъ, сотвори1ти сyдъ њ всёхъ, и3 и3з8wбличи1ти всёхъ нечести1выхъ њ всёхъ дёл­эхъ нечeстіz и4хъ, и4миже нечeство­ва­ша, и3 њ всёхъ жест0кихъ сло­ве­сёхъ и4хъ, и5хже глаг0лаша нaнь грёш­ни­цы нечести1віи. сjи сyть ропотницы2, ўкори1тели, чaсть пор0чна, въ п0хотехъ свои1хъ ходs­ще, нечeстіемъ и3 за­ко­но­пре­ступлeніемъ: и3 ўстA и4хъ глаг0лютъ пре­гHр­даz, чудs­ще­сz ли1цамъ п0льзы рa­ди. вh же возлю1бленніи, по­минaй­те глаг0лы пре­жде­речeн­ныz t ґпcлъ гDа нa­ше­гw ї}са хrтA. за­нE глаг0лаху вaмъ, ћкw въ по­слёд­нее врe­мz бy­дутъ ру­гa­те­ли, по свои1хъ п0хотехъ ходs­ще и3 нечeстіихъ. сjи сyть tд­элs­ю­ще себE t є3ди1ности вё­ры, и3 сyть тэлeс­ни, д¦а не и3мyще. вh же возлю1бленніи, с™0ю вa­шею вё­рою на­зидa­ю­ще себE, д¦омъ с™hмъ, и3 молs­ще­сz, сa­ми себE въ любви2 б9іей со­блюдaй­те, ждy­ще ми1лости гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, въ жи1знь вёч­ную. и3 џвэхъ ќбw ми1луйте раз­суж­дa­ю­ще: џвэхъ же стрa­хомъ спасaй­те, t nгнS вос­хи­щa­ю­ще: њб­ли­чaй­те же съ боsз­нію, ненави1дzще и3 ћже t пл0ти њсквер­нe­ную ри1зу. мо­гy­ще­му же сохрани1ти вы2 без8 гр­эхA, и3 без8 сквeр­ны, и3 по­стaви­ти пред8 слa­вою своeю непор0чны въ рa­до­сти, є3ди1ному пре­мyдро­му бGу и3 сп7су нa­ше­му, ї}сомъ хrт0мъ гDемъ нa­шимъ слa­ва и3 вели1чіе, дер­жa­ва и3 влaсть, прeж­де всегw2 вё­ка, и3 нhнэ, и3 во вс‰ вё­ки. ґми1нь.

Го­ре им, по­то­му что идут пу­тем Ка­и­но­вым, пре­да­ют­ся обо­льще­нию мзды, как Ва­ла­ам, и в упор­стве по­ги­ба­ют, как Ко­рей. Та­ко­вые бы­ва­ют со­блаз­ном на ва­ших ве­че­рях люб­ви; пир­ше­ствуя с ва­ми, без стра­ха утуч­ня­ют се­бя. Это без­вод­ные об­ла­ка, но­си­мые вет­ром; осен­ние де­ре­вья, бес­плод­ные, два­жды умер­шие, ис­торг­ну­тые; сви­ре­пые мор­ские вол­ны, пе­ня­щи­е­ся сра­мо­та­ми сво­и­ми; звез­ды блуж­да­ю­щие, ко­то­рым блю­дет­ся мрак тьмы на ве­ки. О них про­ро­че­ство­вал и Енох, седь­мой от Ада­ма, го­во­ря: “се, идет Гос­подь со тьма­ми свя­тых Ан­ге­лов Сво­их – со­тво­рить суд над все­ми и об­ли­чить всех меж­ду ни­ми нече­сти­вых во всех де­лах, ко­то­рые про­из­ве­ло их нече­стие, и во всех же­сто­ких сло­вах, ко­то­рые про­из­но­си­ли на Него нече­сти­вые греш­ни­ки”. Это роп­щу­щие, ни­чем не до­воль­ные, по­сту­па­ю­щие по сво­им по­хо­тям (нече­сти­во и без­за­кон­но); уста их про­из­но­сят на­ду­тые сло­ва; они ока­зы­ва­ют ли­це­при­я­тие для ко­ры­сти. Но вы, воз­люб­лен­ные, помни­те пред­ска­зан­ное Апо­сто­ла­ми Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. Они го­во­ри­ли вам, что в по­след­нее вре­мя по­явят­ся ру­га­те­ли, по­сту­па­ю­щие по сво­им нече­сти­вым по­хо­тям. Это лю­ди, от­де­ля­ю­щие се­бя (от един­ства ве­ры), ду­шев­ные, не име­ю­щие ду­ха. А вы, воз­люб­лен­ные, на­зи­дая се­бя на свя­тей­шей ве­ре ва­шей, мо­лясь Ду­хом Свя­тым, со­хра­няй­те се­бя в люб­ви Бо­жи­ей, ожи­дая ми­ло­сти от Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, для веч­ной жиз­ни. И к од­ним будь­те ми­ло­сти­вы, с рас­смот­ре­ни­ем, а дру­гих стра­хом спа­сай­те, ис­тор­гая из ог­ня, об­ли­чай­те же со стра­хом, гну­ша­ясь да­же одеж­дою, ко­то­рая осквер­не­на пло­тью. Мо­гу­ще­му же со­блю­сти вас от па­де­ния и по­ста­вить пред сла­вою Сво­ею непо­роч­ны­ми в ра­до­сти, Еди­но­му Пре­муд­ро­му Бо­гу, Спа­си­те­лю на­ше­му чрез Иису­са Хри­ста Гос­по­да на­ше­го, сла­ва и ве­ли­чие, си­ла и власть преж­де всех ве­ков, ныне и во все ве­ки. Аминь.

Иуд 1:11–25
Чет­верг сыр­ной седмицы.

По­сла­ние к Римлянам

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло o7f.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 79А

Пavелъ рaбъ ї}съ хrт0въ, звaнъ ґпcлъ, и3збрaнъ въ бла­го­вё­стіе б9іе, є4же прeж­де њб­э­щA прор0ки свои1ми въ писaніихъ с™hхъ, њ сн7э своeмъ, бhв­шемъ t сё­мене дв7дова по пл0ти, на­речeн­нэмъ сн7э б9іи въ си1лэ, по д¦у свzтh­ни, и3з8 вос­кrніz t мeрт­выхъ ї}са хrтA гDа нa­ше­гw, и4мже пріs­хомъ бl­годaть и3 ґпcль­ство въ по­слу­шaніе вё­ры во всёхъ kзh­ц­эхъ, њ и4мени є3гw2: въ ни1хже є3стE и3 вы2 звa­ни ї}су хrтY. всёмъ сy­щымъ въ ри1мэ, возлю1блєннымъ бGу, зв†ннымъ с™ы6мъ: бl­годaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нa­ше­гw, и3 гDа ї}са хrтA. не хо­щy же не вёд­эти вaмъ брaтіе, ћкw мн0жицею вос­хо­тёхъ пріити2 къ вaмъ, и3 воз­бранeнъ бhхъ до­сeлэ, да нёкій пл0дъ и3мёю и3 въ вaсъ, ћко­же и3 въ пр0чихъ kзh­ц­эхъ. є4ллинwмъ же и3 вaр­варwмъ, м{дрымъ же и3 нераз{мнымъ д0лженъ є4смь. тaкw є4сть є4же по мо­е­мY ўсeр­дію, и3 вaмъ сy­щымъ въ ри1мэ благовэсти1ти. не сты­жyсz бо бl­го­вэ­с­тво­вaніемъ хrт0вымъ: си1ла бо б9іz є4сть во спасeніе всsко­му вё­ру­ю­ще­му, їудeо­ви же прeж­де, и3 є4ллину. прaв­да бо б9іz въ нeмъ kв­лsет­сz t вё­ры въ вё­ру, ћко­же є4сть пи1сано: прaвед­ный же t вё­ры жи1въ бyдетъ.

Па­вел, раб Иису­са Хри­ста, при­зван­ный Апо­стол, из­бран­ный к бла­го­ве­стию Бо­жию, ко­то­рое Бог преж­де обе­щал че­рез про­ро­ков Сво­их, в свя­тых пи­са­ни­ях, о Сыне Сво­ем, Ко­то­рый ро­дил­ся от се­ме­ни Да­ви­до­ва по пло­ти и от­крыл­ся Сы­ном Бо­жи­им в си­ле, по ду­ху свя­ты­ни, че­рез вос­кре­се­ние из мерт­вых, о Иису­се Хри­сте Гос­по­де на­шем, че­рез Ко­то­ро­го мы по­лу­чи­ли бла­го­дать и апо­столь­ство, что­бы во имя Его по­ко­рять ве­ре все на­ро­ды, меж­ду ко­то­ры­ми на­хо­ди­тесь и вы, при­зван­ные Иису­сом Хри­стом, – всем на­хо­дя­щим­ся в Ри­ме воз­люб­лен­ным Бо­жи­им, при­зван­ным свя­тым: бла­го­дать вам и мир от Бо­га От­ца на­ше­го и Гос­по­да Иису­са Хри­ста. Не хо­чу, бра­тия, оста­вить вас в неве­де­нии, что я мно­го­крат­но на­ме­ре­вал­ся прий­ти к вам (но встре­чал пре­пят­ствия да­же до­ныне), что­бы иметь некий плод и у вас, как и у про­чих на­ро­дов. Я дол­жен и Ел­ли­нам и вар­ва­рам, муд­ре­цам и невеж­дам. Итак, что до ме­ня, я го­тов бла­го­вест­во­вать и вам, на­хо­дя­щим­ся в Ри­ме. Ибо я не сты­жусь бла­го­вест­во­ва­ния Хри­сто­ва, по­то­му что оно есть си­ла Бо­жия ко спа­се­нию вся­ко­му ве­ру­ю­ще­му, во-пер­вых, Иудею, по­том и Ел­ли­ну. В нем от­кры­ва­ет­ся прав­да Бо­жия от ве­ры в ве­ру, как на­пи­са­но: пра­вед­ный ве­рою жив будет.

Рим 1:1–7; 13–17
Втор­ник 1 сед­ми­цы по­сле Пятидесятницы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло o7f t полY.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 79Б

Брaтіе, бла­годaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нa­ше­гw, и3 гDа ї}са хrтA. пeр­вое ќбw бlгодарю2 бGа моего2 ї}сомъ хrт0мъ њ всёхъ вaсъ, ћкw вё­ра вa­ша воз­вэ­щaет­сz во всeмъ мjрэ. сви­дё­тель бо ми2 є4сть бGъ, є3мyже слу­жY д¦омъ мои1мъ, во бла­го­вэ­с­тво­вaніи сн7а є3гw2, ћкw без­пре­стa­ни пa­мzть њ вaсъ творю2: все­гдA въ моли1твахъ мои1хъ молsсz, ѓще ќбw ко­гдA по­спё­шенъ бy­ду в0лею б9іею пріити2 къ вaмъ. желaю бо ви1дэти вaсъ, да нё­кое подaмъ вaмъ да­ро­вaніе д¦0вное ко ўтвер­жeнію вa­ше­му: сіe же є4сть со­утё­ши­тисz въ вaсъ вё­рою џб­щею вa­шею же и3 моeю.

Бра­тия, бла­го­дать вам и мир от Бо­га От­ца на­ше­го и Гос­по­да Иису­са Хри­ста. Преж­де все­го бла­го­да­рю Бо­га мо­е­го че­рез Иису­са Хри­ста за всех вас, что ве­ра ва­ша воз­ве­ща­ет­ся во всем ми­ре. Сви­де­тель мне Бог, Ко­то­ро­му слу­жу ду­хом мо­им в бла­го­вест­во­ва­нии Сы­на Его, что непре­стан­но вос­по­ми­наю о вас, все­гда про­ся в мо­лит­вах мо­их, что­бы во­ля Бо­жия ко­гда-ни­будь бла­го­по­спе­ши­ла мне прий­ти к вам, ибо я весь­ма же­лаю уви­деть вас, что­бы пре­по­дать вам некое да­ро­ва­ние ду­хов­ное к утвер­жде­нию ва­ше­му, то есть уте­шить­ся с ва­ми ве­рою об­щею, ва­шею и моею.

Рим 1:7–12
Суб­бо­та 1 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 80

Брaтіе, tкры­вaет­сz гнёвъ б9ій съ нб7сE, на всsкое нечeстіе и3 непрaв­ду че­ло­вё­че­скую, со­дер­жa­щихъ и4стину въ непрaв­дэ. за­нe­же разyм­ное б9іе, ћвэ є4сть въ ни1хъ: бGъ бо kви1лъ є4сть и5мъ. неви6димаz бо є3гw2, t со­здaніz мj­ра, творeнь­ми по­мыш­лsє­ма, ви6дима сyть, и3 прис­носyщ­наz си1ла є3гw2 и3 бжcтво2: во є4же бhти и5мъ без8tвётнымъ. за­нe­же ра­зу­мёв­ше бGа, не ћкw бGа про­слaви­ша, и3ли2 бlгодари1ша: но њсуети1шасz по­мыш­лeніи свои1ми, и3 њмрачи1сz неразyм­ное и4хъ сeрд­це. глаг0лющесz бhти мyд­ры, њб8юродёша: и3 и3змэни1ша слaву нетлён­на­гw бGа, въ под0біе џбра­за тлён­на че­ло­вё­ка, и3 пти1цъ, и3 чет­ве­ронHгъ, и3 г†дъ. тём­же и3 пре­да­дE и5хъ бGъ въ п0хотехъ сер­дeцъ и4хъ въ нечи­сто­тY, во є4же скверни1тисz тэлесє1мъ и4хъ въ се­бЁ са­мёхъ. и4же премэни1ша и4стину б9ію во лжY, и3 почт0ша и3 послужи1ша твaри пa­че твор­цA, и4же є4сть бл­гcвeнъ во вё­ки, ґми1нь. сегw2 рa­ди пре­да­дE и5хъ бGъ въ стр†сти без­чeстіz: и3 жєнh бо и4хъ и3змэни1ша є3стeственную под0бу въ през8естeственную. тaкож­де и3 мy­жи, њстaв­ль­ше є3стeственную под0бу жeн­ска п0ла, разжег0шасz п0хотію своeю дрyгъ на дрy­га, мy­жи на му­жeхъ стyдъ со­д­э­вa­ю­ще, и3 воз­мeздіе є4же по­добa­ше прeле­сти и4хъ, въ се­бЁ воспріeмлюще.

Бра­тия, от­кры­ва­ет­ся гнев Бо­жий с неба на вся­кое нече­стие и неправ­ду лю­дей, по­дав­ля­ю­щих ис­ти­ну неправ­дою. Ибо, что мож­но знать о Бо­ге, яв­но для них, по­то­му что Бог явил им. Ибо неви­ди­мое Его, веч­ная си­ла Его и Бо­же­ство, от со­зда­ния ми­ра че­рез рас­смат­ри­ва­ние тво­ре­ний ви­ди­мы, так что они без­от­вет­ны. Но как они, по­знав Бо­га, не про­сла­ви­ли Его, как Бо­га, и не воз­бла­го­да­ри­ли, но осу­е­ти­лись в ум­ство­ва­ни­ях сво­их, и омра­чи­лось несмыс­лен­ное их серд­це; на­зы­вая се­бя муд­ры­ми, обе­зу­ме­ли, и сла­ву нетлен­но­го Бо­га из­ме­ни­ли в об­раз, по­доб­ный тлен­но­му че­ло­ве­ку, и пти­цам, и чет­ве­ро­но­гим, и пре­смы­ка­ю­щим­ся, – то и пре­дал их Бог в по­хо­тях сер­дец их нечи­сто­те, так что они сквер­ни­ли са­ми свои те­ла. Они за­ме­ни­ли ис­ти­ну Бо­жию ло­жью, и по­кло­ня­лись, и слу­жи­ли тва­ри вме­сто Твор­ца, Ко­то­рый бла­го­сло­вен во ве­ки, аминь. По­то­му пре­дал их Бог по­стыд­ным стра­стям: жен­щи­ны их за­ме­ни­ли есте­ствен­ное упо­треб­ле­ние про­ти­во­есте­ствен­ным; по­доб­но и муж­чи­ны, оста­вив есте­ствен­ное упо­треб­ле­ние жен­ско­го по­ла, раз­жи­га­лись по­хо­тью друг на дру­га, муж­чи­ны на муж­чи­нах де­лая срам и по­лу­чая в са­мих се­бе долж­ное воз­мез­дие за свое заблуждение.

Рим 1:18–27
Сре­да 1 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7а.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 81А

Брaтіе, ћко­же не и3скуси1ша и3мёти бGа въ рa­зумэ, сегw2 рa­ди пре­да­дE | бGъ въ неис­кy­сенъ ќмъ, твори1ти неподHб­наz: и3сп0лнены всsкіz непрaв­ды, блу­жeніz, лукaв­ства, ли­хо­имaніz, ѕл0бы: и3сп0лнены зaви­сти, ўбjй­ства, рвeніz, льсти2, ѕло­нрaвіz: шепотники2, клеветники2, бо­го­мeрз­ски, досади1тели, ве­ли­чa­вы, г0рды, њбр­этa­те­ли ѕлhхъ, роди1телємъ непокори1вы, неразyм­ны, непримири1тельны, нелюб0вны, неклzтвохрани1тельны, неми1лостивны. нё­цыи же и3 њправ­дaніе б9іе ра­зу­мёв­ше, ћкw та­кwвaz творs­щіи дост0йни смeр­ти сyть, не т0чію сa­ми творsтъ, но и3 со­из­волs­ютъ творs­щымъ. сегw2 рa­ди без8tвётенъ є3си2, q чlвё­че, всsкъ судsй: и4мже бо суд0мъ сy­ди­ши дрy­га, себE њсуж­дaе­ши: т†zжде бо твори1ши судsй. вё­мы же, ћкw сyдъ б9ій є4сть пои1стиннэ на творs­щихъ та­кwвaz. по­мыш­лsе­ши ли же сі‰, q чlвё­че! судsй та­кwвaz творs­щымъ, и3 творS сaмъ т†zжде, ћкw ты2 и3збэжи1ши ли судA б9іz; и3ли2 њ бо­гaт­ст­вэ бl­го­сти є3гw2, и3 кр0тости и3 дол­го­тер­пё­ніи неради1ши, невё­дый, ћкw бl­гость б9іz на по­каsніе тS ведeтъ; по жест0кости же твоeй, и3 непо­кazн­но­му сeрд­цу, со­би­рaе­ши се­бЁ гнёвъ въ дeнь гнё­ва, и3 tкро­вeніz прaвед­на­гw судA б9іz. и4же воздaстъ ко­е­мyж­до по дэлHмъ є3гw2: џвымъ ќбw по тер­пё­нію дё­ла бl­гa­гw, слaву и3 чeсть и3 нетлёніе и4щущымъ, жив0тъ вёч­ный: ґ и5же по рвeнію про­тив­лs­ю­щым­сz ќбw и4стинэ, по­винy­ю­щым­сz же непрaв­дэ, ћрость и3 гнёвъ. ск0рбь и3 тэс­но­тA на всsку дy­шу че­ло­вё­ка творs­ща­гw ѕл0е, їудeа же прeж­де и3 є4ллина.

Бра­тия, по­сколь­ку языч­ни­ки не за­бо­ти­лись иметь Бо­га в ра­зу­ме, то пре­дал их Бог пре­врат­но­му уму – де­лать непо­треб­ства, так что они ис­пол­не­ны вся­кой неправ­ды, блу­да, лу­кав­ства, ко­ры­сто­лю­бия, зло­бы, ис­пол­не­ны за­ви­сти, убий­ства, рас­прей, об­ма­на, зло­нра­вия, зло­ре­чи­вы, кле­вет­ни­ки, бо­го­не­на­вист­ни­ки, обид­чи­ки, са­мо­хва­лы, гор­ды, изоб­ре­та­тель­ны на зло, непо­слуш­ны ро­ди­те­лям, без­рас­суд­ны, ве­ро­лом­ны, нелю­бов­ны, непри­ми­ри­мы, неми­ло­сти­вы. Они зна­ют пра­вед­ный суд Бо­жий, что де­ла­ю­щие та­кие де­ла до­стой­ны смер­ти; од­на­ко не толь­ко их де­ла­ют, но и де­ла­ю­щих одоб­ря­ют. Итак, не из­ви­ни­те­лен ты, вся­кий че­ло­век, су­дя­щий дру­го­го, ибо тем же су­дом, ка­ким су­дишь дру­го­го, осуж­да­ешь се­бя, по­то­му что, су­дя дру­го­го, де­ла­ешь то же. А мы зна­ем, что по­ис­ти­не есть суд Бо­жий на де­ла­ю­щих та­кие де­ла. Неуже­ли ду­ма­ешь ты, че­ло­век, что из­бе­жишь су­да Бо­жия, осуж­дая де­ла­ю­щих та­кие де­ла и (сам) де­лая то же? Или пре­не­бре­га­ешь бо­гат­ство бла­го­сти, кро­то­сти и дол­го­тер­пе­ния Бо­жия, не ра­зу­мея, что бла­гость Бо­жия ве­дет те­бя к по­ка­я­нию? Но, по упор­ству тво­е­му и нерас­ка­ян­но­му серд­цу, ты сам се­бе со­би­ра­ешь гнев на день гне­ва и от­кро­ве­ния пра­вед­но­го су­да от Бо­га, Ко­то­рый воз­даст каж­до­му по де­лам его: тем, ко­то­рые по­сто­ян­ством в доб­ром де­ле ищут сла­вы, че­сти и бес­смер­тия, – жизнь веч­ную; а тем, ко­то­рые упор­ству­ют и не по­ко­ря­ют­ся ис­тине, но пре­да­ют­ся неправ­де, – ярость и гнев. Скорбь и тес­но­та вся­кой ду­ше че­ло­ве­ка, де­ла­ю­ще­го злое, во-пер­вых, Иудея, по­том и Еллина.

Рим 1:28–2:9
Чет­верг 1 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7а t полY.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 81Б

Брaтіе, слa­ва и3 чeсть и3 ми1ръ всsко­му дё­ла­ю­ще­му бlг0е, їудeе­ви же прeж­де и3 є4ллину. нёсть бо на ли­цA зрёніz ў бGа. є3ли1цы бо беззак0ннw согрэши1ша, беззак0ннw и3 поги1бнутъ: и3 є3ли1цы въ зак0нэ согрэши1ша, зак0номъ сyдъ пріи1мутъ. не слh­ша­теліе бо зак0на прaвед­ни пред8 бGомъ, но творцы2 зак0на, сjи њправ­дsт­сz. є3гдa бо kзh­цы не и3мyще зак0на, є3стеств0мъ за­кHн­наz творsтъ: сjи зак0на не и3мyще, сa­ми се­бЁ сyть зак0нъ: и4же kв­лs­ютъ дё­ло зак0нное напи1сано въ серд­цaхъ свои1хъ, спо­слу­ше­ствy­ю­щи и5мъ с0вэсти, и3 меж­дY соб0ю по­мыслHмъ, њсуж­дa­ю­щымъ и3ли2 tвэ­щa­ю­щымъ, въ дeнь є3гдA сy­дитъ бGъ т†йнаz че­ло­вёкwмъ, по бl­го­вё­стію мо­е­мY, ї}сомъ хrт0мъ.

Бра­тия, сла­ва и честь и мир вся­ко­му, де­ла­ю­ще­му доб­рое, во-пер­вых, Иудею, по­том и Ел­ли­ну! Ибо нет ли­це­при­я­тия у Бо­га. Те, ко­то­рые, не имея за­ко­на, со­гре­ши­ли, вне за­ко­на и по­гиб­нут; а те, ко­то­рые под за­ко­ном со­гре­ши­ли, по за­ко­ну осу­дят­ся (по­то­му что не слу­ша­те­ли за­ко­на пра­вед­ны пред Бо­гом, но ис­пол­ни­те­ли за­ко­на оправ­да­ны бу­дут, ибо ко­гда языч­ни­ки, не име­ю­щие за­ко­на, по при­ро­де за­кон­ное де­ла­ют, то, не имея за­ко­на, они са­ми се­бе за­кон: они по­ка­зы­ва­ют, что де­ло за­ко­на у них на­пи­са­но в серд­цах, о чем сви­де­тель­ству­ет со­весть их и мыс­ли их, то об­ви­ня­ю­щие, то оправ­ды­ва­ю­щие од­на дру­гую) в день, ко­гда, по бла­го­вест­во­ва­нию мо­е­му, Бог бу­дет су­дить тай­ные де­ла лю­дей че­рез Иису­са Христа.

Рим 2:10–16
Неде­ля 2.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7в.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 82

Брaтіе, є3гдA kзh­цы не и3мyще зак0на, є3стеств0мъ за­кHн­наz творsтъ: сjи зак0на не и3мyще, сa­ми се­бЁ сyть зак0нъ: и4же kв­лs­ютъ дё­ло зак0нное напи1сано въ серд­цaхъ свои1хъ, спо­слу­ше­ствy­ю­щи и5мъ с0вэсти, и3 меж­дY соб0ю по­мыслHмъ, њсуж­дa­ю­щымъ и3ли2 tвэ­щa­ю­щымъ, въ дeнь є3гдA сy­дитъ бGъ т†йнаz че­ло­вёкwмъ, по бl­го­вё­стію мо­е­мY, ї}сомъ хrт0мъ. сE ты2 їудeй и3менyешисz, и3 по­чивaе­ши на зак0нэ, и3 хвa­ли­шисz њ бз7э: и3 ра­зу­мёе­ши в0лю, и3 раз­суж­дaе­ши л{чшаz, на­учaемь t зак0на. ўпо­вaz же себE во­ждA бhти слэпы6мъ, свё­та сy­щымъ во тмЁ, на­казa­телz без{мнымъ, ўчи1телz мла­дeн­цємъ, и3мyща џбразъ рa­зу­ма и3 и4стины въ зак0нэ: на­учaz u5бо и3нaго, себe ли не ўчи1ши; про­по­вё­даz не крa­сти, крa­де­ши; глаг0лz не прелюбы2 твори1ти, прелюбы2 твори1ши; гну­шazсz јдwлъ, с™†z крa­де­ши, и4же въ зак0нэ хвa­ли­шисz, пре­ступлeніемъ зак0на бGа без­чeству­е­ши. и4мz бо б9іе вa­ми хy­лит­сz во kзh­ц­эхъ, ћко­же є4сть пи1сано. њбрё­за­ніе u5бо п0льзуетъ, ѓще зак0нъ твори1ши: ѓще же зак0на пре­стyп­никъ є3си2, њбрё­за­ніе твоE неwбрё­за­ніе бhсть. ѓще u5бо неwбрё­за­ніе њправ­дaніе зак0на сохрани1тъ, не неwбрё­за­ніе ли є3гw2 во њбрё­за­ніе вмэни1тсz, и3 њсy­дитъ є4же t є3стествA неwбрё­за­ніе зак0нъ со­вер­шa­ю­щее, тебE, и4же писaніемъ и3 њбрё­за­ніемъ сy­ща пре­стyп­ни­ка зак0на. не бо2 и4же ћвэ їудeй є4сть, ни є4же ћвэ во пл0ти, њбрё­за­ніе: но и4же втaй­нэ їудeй, и3 њбрё­за­ніе сeрд­ца д¦омъ, ґ не писaніемъ: є3мyже по­хвалA не t че­ло­вBкъ, но t бGа.

Бра­тия, ко­гда языч­ни­ки, не име­ю­щие за­ко­на, по при­ро­де за­кон­ное де­ла­ют, то, не имея за­ко­на, они са­ми се­бе за­кон: они по­ка­зы­ва­ют, что де­ло за­ко­на у них на­пи­са­но в серд­цах, о чем сви­де­тель­ству­ет со­весть их и мыс­ли их, то об­ви­ня­ю­щие, то оправ­ды­ва­ю­щие од­на дру­гую) в день, ко­гда, по бла­го­вест­во­ва­нию мо­е­му, Бог бу­дет су­дить тай­ные де­ла лю­дей че­рез Иису­са Хри­ста. Вот, ты на­зы­ва­ешь­ся Иуде­ем, и успо­ка­и­ва­ешь се­бя за­ко­ном, и хва­лишь­ся Бо­гом, и зна­ешь во­лю Его, и ра­зу­ме­ешь луч­шее, на­уча­ясь из за­ко­на, и уве­рен о се­бе, что ты пу­те­во­ди­тель сле­пых, свет для на­хо­дя­щих­ся во тьме, на­став­ник невежд, учи­тель мла­ден­цев, име­ю­щий в за­коне об­ра­зец ве­де­ния и ис­ти­ны: как же ты, уча дру­го­го, не учишь се­бя са­мо­го? Про­по­ве­дуя не красть, кра­дешь? го­во­ря: “не пре­лю­бо­дей­ствуй”, пре­лю­бо­дей­ству­ешь? гну­ша­ясь идо­лов, свя­то­тат­ству­ешь? Хва­лишь­ся за­ко­ном, а пре­ступ­ле­ни­ем за­ко­на бес­че­стишь Бо­га? Ибо ра­ди вас, как на­пи­са­но, имя Бо­жие ху­лит­ся у языч­ни­ков. Об­ре­за­ние по­лез­но, ес­ли ис­пол­ня­ешь за­кон; а ес­ли ты пре­ступ­ник за­ко­на, то об­ре­за­ние твое ста­ло необ­ре­за­ни­ем. Итак, ес­ли необ­ре­зан­ный со­блю­да­ет по­ста­нов­ле­ния за­ко­на, то его необ­ре­за­ние не вме­нит­ся ли ему в об­ре­за­ние? И необ­ре­зан­ный по при­ро­де, ис­пол­ня­ю­щий за­кон, не осу­дит ли те­бя, пре­ступ­ни­ка за­ко­на при Пи­са­нии и об­ре­за­нии? Ибо не тот Иудей, кто та­ков по на­руж­но­сти, и не то об­ре­за­ние, ко­то­рое на­руж­но, на пло­ти; но тот Иудей, кто внут­ренне та­ков, и то об­ре­за­ние, ко­то­рое в серд­це, по ду­ху, а не по бук­ве: ему и по­хва­ла не от лю­дей, но от Бога.

Рим 2:14–29
Пят­ни­ца 1 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7г.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 83

Брaтіе, не и4же ћвэ їудeй є4сть, ни є4же ћвэ во пл0ти, њбрё­за­ніе: но и4же втaй­нэ їудeй, и3 њбрё­за­ніе сeрд­ца д¦омъ, ґ не писaніемъ: є3мyже по­хвалA не t че­ло­вBкъ, но t бGа. что2 u5бо ли1шше їудeю; и3ли2 кaz п0льза њбрё­за­ніz; мн0гw по всsко­му џбра­зу: пeр­вэе ќбw, ћкw ввё­ре­на бh­ша и5мъ сло­весA б9іz. чт0 бо, ѓще не вё­ро­ва­ша нё­цыи; є3дA ќбw невёр­ствіе и4хъ вё­ру б9ію ўпраздни1тъ; да не бy­детъ: да бy­детъ же бGъ и4стиненъ, всsкъ же че­ло­вёкъ л0жъ, ћко­же є4сть пи1сано: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши вне­гдA суди1ти ти2. ѓще ли непрaв­да нa­ша б9ію прaв­ду со­став­лsетъ, что2 речeмъ; є3дa ли непрaве­денъ бGъ, на­носsй гнёвъ; по че­ло­вё­ку глаг0лю, да не бy­детъ: понe­же кaкw суди1ти и4мать бGъ мj­ру; ѓще ќбw и4стина б9іz въ моeй лжи2 и3збhточествова въ слaву є3гw2: что2 є3щE и3 ѓзъ ћкw грёш­никъ њсуж­дa­юсz; и3 не ћко­же хy­лим­сz, и3 ћко­же глаг0лютъ нё­цыи нaсъ глаг0лати: ћкw сотвори1мъ ѕл†z, да пріи1дутъ благ†z: и4хже сyдъ прaве­денъ є4сть. что2 u5бо; пре­имёемъ ли; ни­кaко­же: пред8укори1хомъ бо їудє1и же и3 є4ллины всS под8 грэх0мъ бhти, ћко­же є4сть пи1сано: ћкw нёсть прaве­денъ никт0же. нёсть ра­зум­э­вazй, и3 нёсть взыс­кazй бGа. вси2 ўклони1шасz, вкy­пэ непо­трeб­ни бh­ша: нёсть творsй бl­го­стh­ню, нёсть дa­же до є3ди1нагw. гр0бъ tвeр­стъ гор­тaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщa­ху: ћдъ ѓс­пі­денъ под8 ўст­нa­ми и4хъ: и4хже ўстA клsт­вы и3 г0рести пHл­на сyть. ск0ры н0ги и4хъ проліsти кр0вь: со­кру­шeніе и3 њѕ­лоб­лeніе на путeхъ и4хъ: и3 пути2 ми1рнагw не по­знa­ша. нёсть стрa­ха б9іz пред8 nчи1ма и4хъ.

Бра­тия, не тот Иудей, кто та­ков по на­руж­но­сти, и не то об­ре­за­ние, ко­то­рое на­руж­но, на пло­ти; но тот Иудей, кто внут­ренне та­ков, и то об­ре­за­ние, ко­то­рое в серд­це, по ду­ху, а не по бук­ве: ему и по­хва­ла не от лю­дей, но от Бо­га. Итак, ка­кое пре­иму­ще­ство быть Иуде­ем, или ка­кая поль­за от об­ре­за­ния? Ве­ли­кое пре­иму­ще­ство во всех от­но­ше­ни­ях, а наи­па­че в том, что им вве­ре­но сло­во Бо­жие. Ибо что же? ес­ли неко­то­рые и невер­ны бы­ли, невер­ность их уни­что­жит ли вер­ность Бо­жию? Ни­как. Бог ве­рен, а вся­кий че­ло­век лжив, как на­пи­са­но: Ты пра­ве­ден в сло­вах Тво­их и по­бе­дишь в су­де Тво­ем. Ес­ли же на­ша неправ­да от­кры­ва­ет прав­ду Бо­жию, то что ска­жем? не бу­дет ли Бог неспра­вед­лив, ко­гда изъ­яв­ля­ет гнев? (го­во­рю по че­ло­ве­че­ско­му рас­суж­де­нию). Ни­как. Ибо ина­че как Бо­гу су­дить мир? Ибо, ес­ли вер­ность Бо­жия воз­вы­ша­ет­ся мо­ею невер­но­стью к сла­ве Бо­жи­ей, за что еще ме­ня же су­дить, как греш­ни­ка? И не де­лать ли нам зло, что­бы вы­шло доб­ро, как неко­то­рые зло­сло­вят нас и го­во­рят, буд­то мы так учим? Пра­ве­ден суд на та­ко­вых. Итак, что же? име­ем ли мы пре­иму­ще­ство? Ни­сколь­ко. Ибо мы уже до­ка­за­ли, что как Иудеи, так и Ел­ли­ны, все под гре­хом, как на­пи­са­но: нет пра­вед­но­го ни од­но­го; нет ра­зу­ме­ю­ще­го; ни­кто не ищет Бо­га; все со­вра­ти­лись с пу­ти, до од­но­го негод­ны; нет де­ла­ю­ще­го доб­ро, нет ни од­но­го. Гор­тань их – от­кры­тый гроб; язы­ком сво­им об­ма­ны­ва­ют; яд ас­пи­дов на гу­бах их. Уста их пол­ны зло­сло­вия и го­ре­чи. Но­ги их быст­ры на про­ли­тие кро­ви; раз­ру­ше­ние и па­гу­ба на пу­тях их; они не зна­ют пу­ти ми­ра. Нет стра­ха Бо­жия пе­ред гла­за­ми их.

Рим 2:28–3:18
По­не­дель­ник 2 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7д.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 84

Брaтіе, вё­мы, ћкw є3ли6ка зак0нъ глаг0летъ, сy­щымъ въ зак0нэ глаг0летъ: да всsка ўстA за­гра­дsт­сz, и3 пови1ненъ бy­детъ вeсь мjръ бGо­ви. за­нE t дёлъ зак0на не њправди1тсz всsка пл0ть пред8 ни1мъ: зак0номъ бо по­знaніе гр­эхA. нhнэ же кро­мЁ зак0на прaв­да б9іz kви1сz, сви­дё­тель­ству­е­ма t зак0на и3 прорHкъ: прaв­да же б9іz вё­рою ї}съ хrт0вою, во всS и3 на всёхъ вё­ру­ю­щихъ. нёсть бо рaзн­ствіz: вси1 бо согрэши1ша, и3 ли­шe­ни сyть слa­вы б9іz, њправ­дaе­ми тyне бl­годaтію є3гw2, и3збавлeніемъ є4же њ хr­тЁ ї}сэ. є3г0же предположи2 бGъ њчи­щeніе вё­рою въ кр0ви є3гw2, въ kв­лeніе прaв­ды сво­еS, за tпу­щeніе прeж­де бhв­шихъ гр­эхHвъ: въ дол­го­тер­пё­ніи б9іи, и3 въ по­казaніе прaв­ды є3гw2 въ нhнэш­нее врe­мz, во є4же бhти є3мY прaвед­ну, и3 њправ­дa­ю­щу сy­ща­го t вё­ры ї}совы.

Бра­тия, мы зна­ем, что за­кон, ес­ли что го­во­рит, го­во­рит к со­сто­я­щим под за­ко­ном, так что за­граж­да­ют­ся вся­кие уста, и весь мир ста­но­вит­ся ви­но­вен пред Бо­гом, по­то­му что де­ла­ми за­ко­на не оправ­да­ет­ся пред Ним ни­ка­кая плоть; ибо за­ко­ном по­зна­ёт­ся грех. Но ныне, неза­ви­си­мо от за­ко­на, яви­лась прав­да Бо­жия, о ко­то­рой сви­де­тель­ству­ют за­кон и про­ро­ки, прав­да Бо­жия че­рез ве­ру в Иису­са Хри­ста во всех и на всех ве­ру­ю­щих, ибо нет раз­ли­чия, по­то­му что все со­гре­ши­ли и ли­ше­ны сла­вы Бо­жи­ей, по­лу­чая оправ­да­ние да­ром, по бла­го­да­ти Его, ис­куп­ле­ни­ем во Хри­сте Иису­се, ко­то­ро­го Бог пред­ло­жил в жерт­ву уми­ло­стив­ле­ния в Кро­ви Его че­рез ве­ру, для по­ка­за­ния прав­ды Его в про­ще­нии гре­хов, со­де­лан­ных преж­де, во вре­мя дол­го­тер­пе­ния Бо­жия, к по­ка­за­нию прав­ды Его в на­сто­я­щее вре­мя, да явит­ся Он пра­вед­ным и оправ­ды­ва­ю­щим ве­ру­ю­ще­го в Иисуса.

Рим 3:19–26
Суб­бо­та 2 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7є.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 85

Брaтіе, мhс­лимъ вё­рою њправ­дaтисz че­ло­вё­ку, без8 дёлъ зак0на. и3ли2 їудeєвъ бGъ т0кмw, ґ не и3 kзhкwвъ; є4й и3 kзhкwвъ. понe­же є3ди1нъ бGъ, и4же њправди1тъ њбрё­за­ніе t вё­ры, и3 неwбрё­за­ніе вё­рою. зак0нъ ли u5бо разорsемъ вё­рою; да не бy­детъ: но зак0нъ ўтвер­ждaемъ. что2 u5бо речeмъ, ґвраa­ма nц7A нa­ше­го њбрэсти2 по пл0ти; ѓще бо ґвраaмъ t дёлъ њправ­дaсz, и4мать по­хвалY, но не ў бGа. чт0 бо писaніе глаг0летъ; вё­ро­ва же ґвраaмъ бGо­ви, и3 вмэни1сz є3мY въ прaвду.

Бра­тия, мы при­зна­ём, что че­ло­век оправ­ды­ва­ет­ся ве­рою, неза­ви­си­мо от дел за­ко­на. Неуже­ли Бог есть Бог Иуде­ев толь­ко, а не и языч­ни­ков? Ко­неч­но, и языч­ни­ков, по­то­му что один Бог, Ко­то­рый оправ­да­ет об­ре­зан­ных по ве­ре и необ­ре­зан­ных че­рез ве­ру. Итак, мы уни­что­жа­ем за­кон ве­рою? Ни­как; но за­кон утвер­жда­ем. Что же, ска­жем, Ав­ра­ам, отец наш, при­об­рел по пло­ти? Ес­ли Ав­ра­ам оправ­дал­ся де­ла­ми, он име­ет по­хва­лу, но не пред Бо­гом. Ибо что го­во­рит Пи­са­ние? По­ве­рил Ав­ра­ам Бо­гу, и это вме­ни­лось ему в праведность.

Рим 3:28–4:3
Суб­бо­та 3 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7ѕ.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 86

Брaтіе, дё­ла­ю­ще­му мздA не вм­энsет­сz по бl­годaти, но по д0лгу. ґ не дё­ла­ю­ще­му, вё­ру­ю­ще­му же во њправ­дa­ю­ща­го нечести1ва, вм­энsет­сz вё­ра є3гw2 въ прaв­ду. ћко­же и3 дв7дъ глаг0летъ бла­жeн­ство че­ло­вё­ка, є3мyже вм­энsетъ бGъ прaв­ду без8 дёлъ зак0на: бl­жe­ни, и4хже tпусти1шасz без­за­кHніz, и3 и4хже при­крh­шасz грэси2. бl­жeнъ мyжъ, є3мyже не вмэни1тъ гDь гр­эхA. бла­жeн­ство u5бо сіE, на њбрё­за­ніе ли, и3ли2 на неwбрё­за­ніе; глаг0лемъ бо: ћкw вмэни1сz ґвраa­му вё­ра въ прaв­ду. кaкw u5бо вмэни1сz є3мY; во њбрё­за­ніи ли сy­щу, и3ли2 въ неwбрё­за­ніи; не во њбрё­за­ніи, но въ неwбрё­за­ніи. и3 знa­меніе пріsтъ њбрё­за­ніz, пе­чaть прaв­ды вё­ры, ћже въ неwбрё­за­ніи: ћкw бhти є3мY nц7Y всёхъ вё­ру­ю­щихъ въ неwбрё­за­ніи, во є4же вмэни1тисz и3 тBмъ въ прaв­ду: и3 nц7Y њбрё­за­ніz не сy­щымъ т0чію t њбрё­за­ніz, но и3 ходs­щымъ въ сто­пaхъ вё­ры, ћже въ неwбрё­за­ніи nц7A нa­ше­гw ґвраaма.

Бра­тия, воз­да­я­ние де­ла­ю­ще­му вме­ня­ет­ся не по ми­ло­сти, но по дол­гу. А не де­ла­ю­ще­му, но ве­ру­ю­ще­му в То­го, Кто оправ­ды­ва­ет нече­сти­во­го, ве­ра его вме­ня­ет­ся в пра­вед­ность. Так и Да­вид на­зы­ва­ет бла­жен­ным че­ло­ве­ка, ко­то­ро­му Бог вме­ня­ет пра­вед­ность неза­ви­си­мо от дел: Бла­жен­ны, чьи без­за­ко­ния про­ще­ны и чьи гре­хи по­кры­ты. Бла­жен че­ло­век, ко­то­ро­му Гос­подь не вме­нит гре­ха. Бла­жен­ство сие от­но­сит­ся к об­ре­за­нию, или к необ­ре­за­нию? Мы го­во­рим, что Ав­ра­аму ве­ра вме­ни­лась в пра­вед­ность. Ко­гда вме­ни­лась? по об­ре­за­нии или до об­ре­за­ния? Не по об­ре­за­нии, а до об­ре­за­ния. И знак об­ре­за­ния он по­лу­чил, как пе­чать пра­вед­но­сти че­рез ве­ру, ко­то­рую имел в необ­ре­за­нии, так что он стал от­цом всех ве­ру­ю­щих в необ­ре­за­нии, что­бы и им вме­ни­лась пра­вед­ность, и от­цом об­ре­зан­ных, не толь­ко при­няв­ших об­ре­за­ние, но и хо­дя­щих по сле­дам ве­ры от­ца на­ше­го Ав­ра­ама, ко­то­рую имел он в необрезании.

Рим 4:4–12
Втор­ник 2 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7з.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 87

Брaтіе, не зак0номъ њб­это­вaніе ґвраa­му, и3ли2 сё­ме­ни є3гw2, є4же бhти є3мY на­слёд­ни­ку мjро­ви, но прaв­дою вё­ры. ѓще бо сy­щіи t зак0на на­слёд­ни­цы: и3спраздни1сz вё­ра, и3 разори1сz њб­это­вaніе. зак0нъ бо гнёвъ со­дё­ло­ва­етъ: и3дёже бо нёсть зак0на, тY ни пре­ступлeніz. сегw2 рa­ди t вё­ры, да по бl­годaти, во є4же бhти и3звёстну њб­это­вaнію все­мY сё­ме­ни, не т0чію сy­ще­му t зак0на: но и3 сy­ще­му t вё­ры ґвраa­мо­вы, и4же є4сть nц7ъ всёмъ нaмъ. ћко­же є4сть пи1сано: ћкw nц7A мнH­гимъ kзhкwмъ положи1хъ тS, прs­мw є3мyже вё­ро­ва бGу, жи­во­творs­ще­му мє1ртвыz, и3 на­ри­цa­ю­щу не с{щаz ћкw с{щаz. и4же пa­че ўпо­вaніz во ўпо­вaніе вё­ро­ва, во є4же бhти є3мY nц7Y мнH­гимъ kзhкwмъ, по речeн­но­му: тaкw бy­детъ сё­мz твоE. и3 не и3знем0гъ вё­рою, ни ўсмот­рЁ сво­еS пл0ти ўжE ўмерщ­влe­ныz, сто­лё­тенъ нё­гдэ сhй, и3 мeрт­во­сти ло­жeснъ сaр­ри­ныхъ. во њб­это­вaніи же б9іи не ўсум­нёсz невё­ро­ваніемъ: но возм0же вё­рою, дaвъ слaву бGо­ви. и3 и3звёстенъ бhвъ, ћкw є4же њб­э­щA, си1ленъ є4сть и3 сотвори1ти. тём­же и3 вмэни1сz є3мY въ прaв­ду. не пи1сано же бhсть за того2 є3ди1наго т0чію, ћкw вмэни1сz є3мY: но и3 за ны2, и5мже х0щетъ вмэни1тисz, вё­ру­ю­щымъ во воскRси1вшаго ї}са хrтA гDа нa­ше­го и3з8 мeрт­выхъ, и4же прe­данъ бhсть за прегрэшє1ніz нa­ша, и3 во­стA за њправ­дaніе нaше.

Бра­тия, не за­ко­ном да­ро­ва­но Ав­ра­аму, или се­ме­ни его, обе­то­ва­ние – быть на­след­ни­ком ми­ра, но пра­вед­но­стью ве­ры. Ес­ли утвер­жда­ю­щи­е­ся на за­коне суть на­след­ни­ки, то тщет­на ве­ра, без­дей­ствен­но обе­то­ва­ние; ибо за­кон про­из­во­дит гнев, по­то­му что, где нет за­ко­на, нет и пре­ступ­ле­ния. Итак по ве­ре, что­бы бы­ло по ми­ло­сти, дабы обе­то­ва­ние бы­ло непре­лож­но для всех, не толь­ко по за­ко­ну, но и по ве­ре по­том­ков Ав­ра­ама, ко­то­рый есть отец всем нам (как на­пи­са­но: Я по­ста­вил те­бя от­цом мно­гих на­ро­дов) пред Бо­гом, Ко­то­ро­му он по­ве­рил, жи­во­тво­ря­щим мерт­вых и на­зы­ва­ю­щим несу­ще­ству­ю­щее, как су­ще­ству­ю­щее. Он, сверх на­деж­ды, по­ве­рил с на­деж­дою, че­рез что сде­лал­ся от­цом мно­гих на­ро­дов, по ска­зан­но­му: “так мно­го­чис­лен­но бу­дет се­мя твое”. И, не из­не­мог­ши в ве­ре, он не по­мыш­лял, что те­ло его, по­чти сто­лет­не­го, уже омерт­ве­ло, и утро­ба Сар­ри­на в омерт­ве­нии; не по­ко­ле­бал­ся в обе­то­ва­нии Бо­жи­ем неве­ри­ем, но пре­был тверд в ве­ре, воз­дав сла­ву Бо­гу и бу­дучи вполне уве­рен, что Он си­лен и ис­пол­нить обе­щан­ное. По­то­му и вме­ни­лось ему в пра­вед­ность. А впро­чем не в от­но­ше­нии к нему од­но­му на­пи­са­но, что вме­ни­лось ему, но и в от­но­ше­нии к нам; вме­нит­ся и нам, ве­ру­ю­щим в То­го, Кто вос­кре­сил из мерт­вых Иису­са Хри­ста, Гос­по­да на­ше­го, Ко­то­рый пре­дан за гре­хи на­ши и вос­крес для оправ­да­ния нашего.

Рим 4:13–25
Сре­да 2 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7и.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 88А

Брaтіе, њправди1вшесz вё­рою, ми1ръ и4мамы къ бGу гDемъ нa­шимъ ї}съ хrт0мъ. и4мже и3 при­ведeніе њбрэт0хомъ вё­рою во бла­годaть сію2, въ нeй­же стои1мъ, и3 хвa­лим­сz ўпо­вaніемъ слa­вы б9іz. не т0чію же, но и3 хвa­лим­сz въ ск0рбехъ, вёдz­ще, ћкw ск0рбь тер­пё­ніе со­дё­ло­ва­етъ: тер­пё­ніе же и3скyсство, и3скyсство же ўпо­вaніе: ўпо­вaніе же не посрами1тъ: ћкw любы2 б9іz и3зліsсz въ серд­цA нa­ша, д¦омъ с™hмъ дaн­нымъ нaмъ. є3щe бо хrт0съ сy­щымъ нaмъ немощны6мъ, по врe­ме­ни за нечести1выхъ ќм­ре. є3двa бо за прaвед­ни­ка кто2 ќмретъ, за бl­гa­го бо нeг­ли кто2 и3 дeрз­нетъ ўмрeти. со­став­лsетъ же свою2 люб0вь въ нaсъ бGъ, ћкw є3щE грёш­ни­кwмъ сy­щымъ нaмъ, хrт0съ за ны2 ќм­ре: мн0гw же u5бо пa­че њправ­дa­ни бhв­ше нhнэ кр0вію є3гw2, спасeм­сz и4мъ t гнё­ва. ѓще бо врази2 бhв­ше, примири1хомсz бGу смeр­тію сн7а є3гw2, мн0жае пa­че примири1вшесz, спасeм­сz въ жи­во­тЁ є3гw2.

Бра­тия, оправ­дав­шись ве­рою, мы име­ем мир с Бо­гом че­рез Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, че­рез Ко­то­ро­го ве­рою и по­лу­чи­ли мы до­ступ к той бла­го­да­ти, в ко­то­рой сто­им и хва­лим­ся на­деж­дою сла­вы Бо­жи­ей. И не сим толь­ко, но хва­лим­ся и скор­бя­ми, зная, что от скор­би про­ис­хо­дит тер­пе­ние, от тер­пе­ния опыт­ность, от опыт­но­сти на­деж­да, а на­деж­да не по­сты­жа­ет, по­то­му что лю­бовь Бо­жия из­ли­лась в серд­ца на­ши Ду­хом Свя­тым, дан­ным нам. Ибо Хри­стос, ко­гда еще мы бы­ли немощ­ны, в опре­де­лен­ное вре­мя умер за нече­сти­вых. Ибо ед­ва ли кто умрет за пра­вед­ни­ка; раз­ве за бла­го­де­те­ля, мо­жет быть, кто и ре­шит­ся уме­реть. Но Бог Свою лю­бовь к нам до­ка­зы­ва­ет тем, что Хри­стос умер за нас, ко­гда мы бы­ли еще греш­ни­ка­ми. По­се­му тем бо­лее ныне, бу­дучи оправ­да­ны Кро­вию Его, спа­сем­ся Им от гне­ва. Ибо ес­ли, бу­дучи вра­га­ми, мы при­ми­ри­лись с Бо­гом смер­тью Сы­на Его, то тем бо­лее, при­ми­рив­шись, спа­сем­ся жиз­нью Его.

Рим 5:1–10
Неде­ля 3.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7и t полY.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 88Б

Брaтіе, хrт0съ сy­щымъ нaмъ немощны6мъ, по врe­ме­ни за нечести1выхъ ќм­ре. є3двa бо за прaвед­ни­ка кто2 ќмретъ, за бl­гa­го бо нeг­ли кто2 и3 дeрз­нетъ ўмрeти. со­став­лsетъ же свою2 люб0вь въ нaсъ бGъ, ћкw є3щE грёш­ни­кwмъ сy­щымъ нaмъ, хrт0съ за ны2 ќм­ре: мн0гw же u5бо пa­че њправ­дa­ни бhв­ше нhнэ кр0вію є3гw2, спасeм­сz и4мъ t гнё­ва. ѓще бо врази2 бhв­ше, примири1хомсz бGу смeр­тію сн7а є3гw2, мн0жае пa­че примири1вшесz, спасeм­сz въ жи­во­тЁ є3гw2. не т0чію же, но и3 хвa­лим­сz њ бз7э гDемъ нa­шимъ ї}съ хrт0мъ, и4мже нhнэ при­ми­рeніе пріsхомъ.

Бра­тия, Хри­стос, ко­гда еще мы бы­ли немощ­ны, в опре­де­лен­ное вре­мя умер за нече­сти­вых. Ибо ед­ва ли кто умрет за пра­вед­ни­ка; раз­ве за бла­го­де­те­ля, мо­жет быть, кто и ре­шит­ся уме­реть. Но Бог Свою лю­бовь к нам до­ка­зы­ва­ет тем, что Хри­стос умер за нас, ко­гда мы бы­ли еще греш­ни­ка­ми. По­се­му тем бо­лее ныне, бу­дучи оправ­да­ны Кро­вию Его, спа­сем­ся Им от гне­ва. Ибо ес­ли, бу­дучи вра­га­ми, мы при­ми­ри­лись с Бо­гом смер­тью Сы­на Его, то тем бо­лее, при­ми­рив­шись, спа­сем­ся жиз­нью Его. И не до­воль­но се­го, но и хва­лим­ся Бо­гом чрез Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, по­сред­ством Ко­то­ро­го мы по­лу­чи­ли ныне примирение.

Рим 5:6–11
Ве­ли­кая Пят­ни­ца на 3 часе.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло п7f.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 89

Брaтіе, ѓще врази2 бhв­ше, примири1хомсz бGу смeр­тію сн7а є3гw2, мн0жае пa­че примири1вшесz, спасeм­сz въ жи­во­тЁ є3гw2. не т0чію же, но и3 хвa­лим­сz њ бз7э гDемъ нa­шимъ ї}съ хrт0мъ, и4мже нhнэ при­ми­рeніе пріs­хомъ. сегw2 рa­ди, ћко­же є3ди1нэмъ че­ло­вё­комъ грёхъ въ мjръ вни1де, и3 грэх0мъ смeрть: и3 тaкw смeрть во всS че­ло­вё­ки вни1де, въ нeм­же вси2 согрэши1ша. до зак0на бо грёхъ бЁ въ мjрэ: грёхъ же не вм­энs­ше­сz, не сy­щу зак0ну. но цaр­ство­ва смeрть t ґдa­ма дa­же до мwmсeа, и3 над8 несо­грё­ш­ши­ми, по под0бію пре­ступлeніz ґдa­мо­ва, и4же є4сть џбразъ бy­ду­ща­гw. но не ћко­же пре­гр­э­шeніе, тaкw и3 дaръ. ѓще бо пре­гр­э­шeніемъ є3ди1нагw мн0зи ўмр0ша: мн0жае пa­че бl­годaть б9іz и3 дaръ, бла­годaтію є3ди1нагw че­ло­вё­ка ї}са хrтA, во мн0гихъ преизли1шествова. и3 не ћко­же є3ди1нэмъ со­грё­ш­шимъ, да­ро­вaніе: грёхъ бо и3з8 є3ди1нагw во њсуж­дeніе, дaръ же t мн0гихъ пре­гр­э­шeній, во њправдaніе.

Бра­тия, ес­ли, бу­дучи вра­га­ми, мы при­ми­ри­лись с Бо­гом смер­тью Сы­на Его, то тем бо­лее, при­ми­рив­шись, спа­сем­ся жиз­нью Его. И не до­воль­но се­го, но и хва­лим­ся Бо­гом чрез Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, по­сред­ством Ко­то­ро­го мы по­лу­чи­ли ныне при­ми­ре­ние. По­се­му, как од­ним че­ло­ве­ком грех во­шел в мир, и гре­хом смерть, так и смерть пе­ре­шла во всех лю­дей, по­то­му что в нем все со­гре­ши­ли. Ибо и до за­ко­на грех был в ми­ре; но грех не вме­ня­ет­ся, ко­гда нет за­ко­на. Од­на­ко же смерть цар­ство­ва­ла от Ада­ма до Мо­и­сея и над несо­гре­шив­ши­ми по­доб­но пре­ступ­ле­нию Ада­ма, ко­то­рый есть об­раз бу­ду­ще­го. Но дар бла­го­да­ти не как пре­ступ­ле­ние. Ибо ес­ли пре­ступ­ле­ни­ем од­но­го под­верг­лись смер­ти мно­гие, то тем бо­лее бла­го­дать Бо­жия и дар по бла­го­да­ти од­но­го Че­ло­ве­ка, Иису­са Хри­ста, пре­из­бы­то­че­ству­ют для мно­гих. И дар не как суд за од­но­го со­гре­шив­ше­го; ибо суд за од­но пре­ступ­ле­ние – к осуж­де­нию; а дар бла­го­да­ти – к оправ­да­нию от мно­гих преступлений.

Рим 5:10–16
Чет­верг 2 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, зачaло §.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 90

Брaтіе, ѓще є3ди1нагw пре­гр­э­шeніемъ, смeрть цaр­ство­ва є3ди1нэмъ: мн0жае пa­че и3збhтокъ бла­годaти, и3 дaръ прaв­ды пріeм­лю­ще, въ жи1зни во­ца­рsт­сz є3ди1нэмъ ї}съ хrт0мъ. тём­же ќбw ћко­же є3ди1нагw пре­гр­э­шeніемъ во всS че­ло­вё­ки вни1де њсуж­дeніе: тaко­же и3 є3ди1нагw њправ­дaніемъ во всS че­ло­вё­ки вни1де њправ­дaніе жи1зни. ћко­же бо њслу­шaніемъ є3ди1нагw че­ло­вё­ка грёш­ни бh­ша мн0зи: си1це и3 по­слу­шaніемъ є3ди1нагw прaвед­ни бy­дутъ мн0зи. зак0нъ же привни1де, да ўмн0житсz пре­гр­э­шeніе: и3дёже бо ўмн0жисz грёхъ, пре­из­бhточь­ство­ва бl­годaть. да ћко­же цaр­ство­ва грёхъ во смeрть, тaко­же и3 бl­годaть воцRи1тсz прaв­дою, въ жи1знь вёч­ную, ї}съ хrт0мъ гDемъ нa­шимъ. что2 u5бо речeмъ; пребy­демъ ли во гр­э­сЁ, да бла­годaть преумн0житсz; да не бy­детъ. и4же бо ўмр0хомъ гр­эхY, кaкw пaки њживeмъ њ нeмъ;

Бра­тия, ес­ли пре­ступ­ле­ни­ем од­но­го смерть цар­ство­ва­ла по­сред­ством од­но­го, то тем бо­лее при­ем­лю­щие оби­лие бла­го­да­ти и дар пра­вед­но­сти бу­дут цар­ство­вать в жиз­ни по­сред­ством еди­но­го Иису­са Хри­ста. По­се­му, как пре­ступ­ле­ни­ем од­но­го всем че­ло­ве­кам осуж­де­ние, так прав­дою од­но­го всем че­ло­ве­кам оправ­да­ние к жиз­ни. Ибо, как непо­слу­ша­ни­ем од­но­го че­ло­ве­ка сде­ла­лись мно­гие греш­ны­ми, так и по­слу­ша­ни­ем од­но­го сде­ла­ют­ся пра­вед­ны­ми мно­гие. За­кон же при­шел по­сле, и та­ким об­ра­зом умно­жи­лось пре­ступ­ле­ние. А ко­гда умно­жил­ся грех, ста­ла пре­и­зоби­ло­вать бла­го­дать, дабы, как грех цар­ство­вал к смер­ти, так и бла­го­дать во­ца­ри­лась че­рез пра­вед­ность к жиз­ни веч­ной Иису­сом Хри­стом, Гос­по­дом на­шим. Что же ска­жем? оста­вать­ся ли нам в гре­хе, что­бы умно­жи­лась бла­го­дать? Ни­как. Мы умер­ли для гре­ха: как же нам жить в нем?

Рим 5:17–6:2
Пят­ни­ца 2 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §а.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 91

Брaтіе, є3ли1цы во хrтA ї}са кrти1хомсz, въ смeрть є3гw2 кrти1хомсz. спогреб0хомсz u5бо є3мY кR­щeніемъ въ смeрть: да ћко­же во­стA хrт0съ t мeрт­выхъ слa­вою џ§ею, тaкw и3 мы2 во њб­нов­лeніи жи1зни ходи1ти нaч­немъ. ѓще бо соoбрaз­ни бh­хомъ под0бію смeр­ти є3гw2, то и3 вос­кресeнію бy­демъ. сіE вёдz­ще, ћкw вeт­хій нaшъ че­ло­вёкъ съ ни1мъ рас­пsт­сz, да ўпраздни1тсz тё­ло грэх0вное, ћкw кто­мY не раб0тати нaмъ гр­эхY. ўмeрый бо њправди1сz t гр­эхA. ѓще ли ўмр0хомъ со хrт0мъ, вё­ру­емъ, ћкw и3 жи1ви бy­демъ съ ни1мъ: вёдz­ще, ћкw хrт0съ во­стA t мeрт­выхъ, кто­мY ўжE не ўми­рaетъ, смeрть є3мY кто­мY не њб­ла­дaетъ. є4же бо ќм­ре, гр­эхY ќм­ре є3ди1ною: ґ є4же живeтъ, бGо­ви живeтъ. тaко­же и3 вы2 по­мыш­лsй­те себE, мє1ртвымъ ќбw бhти гр­эхY, живы6мъ же бGо­ви, њ хr­тЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Бра­тия, все мы, кре­стив­ши­е­ся во Хри­ста Иису­са, в смерть Его кре­сти­лись? Итак мы бы­ли с Ним по­гре­бе­ны кре­ще­ни­ем в смерть, дабы, как Хри­стос вос­крес из мерт­вых сла­вою От­ца, так и нам хо­дить в об­нов­лен­ной жиз­ни. Ибо ес­ли мы со­еди­не­ны с Ним по­до­би­ем смер­ти Его, то долж­ны быть со­еди­не­ны и по­до­би­ем вос­кре­се­ния, зная то, что вет­хий наш че­ло­век рас­пят с Ним, что­бы упразд­не­но бы­ло те­ло гре­хов­ное, дабы нам не быть уже ра­ба­ми гре­ху; ибо умер­ший осво­бо­дил­ся от гре­ха. Ес­ли же мы умер­ли со Хри­стом, то ве­ру­ем, что и жить бу­дем с Ним, зная, что Хри­стос, вос­крес­нув из мерт­вых, уже не уми­ра­ет: смерть уже не име­ет над Ним вла­сти. Ибо, что Он умер, то умер од­на­жды для гре­ха; а что жи­вет, то жи­вет для Бо­га. Так и вы по­чи­тай­те се­бя мерт­вы­ми для гре­ха, жи­вы­ми же для Бо­га во Хри­сте Иису­се, Гос­по­де нашем.

Рим 6:3–11
Ве­ли­кая Суббота.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §в.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 92

Брaтіе, по­мыш­лsй­те себE, мє1ртвымъ ќбw бhти гр­эхY, живы6мъ же бGо­ви, њ хr­тЁ ї}сэ гDэ нa­шемъ. да не цaр­ству­етъ u5бо грёхъ въ мeрт­вен­нэмъ вa­шемъ тёлэ, во є4же по­слy­ша­ти є3гw2 въ п0хотехъ є3гw2: ни­жe пред­став­лsй­те ќды вa­шz nр{жіz непрaв­ды гр­эхY: но пред­став­лsй­те себE бGо­ви, ћкw t мeрт­выхъ жи1вы, и3 ќды вa­шz nр{жіz прaв­ды бGо­ви. грёхъ бо вa­ми да не њб­ла­дaетъ: нё­сте бо под8 зак0номъ, но под8 бл­гdтію. что2 u5бо; согрэши1мъ ли, за­нE нёсмы под8 зак0номъ, но под8 бl­годaтію; да не бy­детъ. не вё­сте ли, ћкw є3мyже пред­став­лsе­те себE рабы6 въ по­слу­шaніе, раби2 є3стE, є3гHже по­слy­ша­е­те, и3ли2 гр­эхA въ смeрть, и3ли2 по­слу­шaніz въ прaв­ду; бlгодари1мъ u5бо бGа, ћкw бё­сте раби2 гр­эхY, по­слy­ша­сте же t сeрд­ца, в0ньже и3 предaстесz џбразъ ўчeніz.

Бра­тия, по­чи­тай­те се­бя мерт­вы­ми для гре­ха, жи­вы­ми же для Бо­га во Хри­сте Иису­се, Гос­по­де на­шем. Итак да не цар­ству­ет грех в смерт­ном ва­шем те­ле, что­бы вам по­ви­но­вать­ся ему в по­хо­тях его; и не пре­да­вай­те чле­нов ва­ших гре­ху в ору­дия неправ­ды, но пред­ставь­те се­бя Бо­гу, как ожив­ших из мерт­вых, и чле­ны ва­ши Бо­гу в ору­дия пра­вед­но­сти. Грех не дол­жен над ва­ми гос­под­ство­вать, ибо вы не под за­ко­ном, но под бла­го­да­тью. Что же? ста­нем ли гре­шить, по­то­му что мы не под за­ко­ном, а под бла­го­да­тью? Ни­как. Неуже­ли вы не зна­е­те, что, ко­му вы от­да­е­те се­бя в ра­бы для по­слу­ша­ния, то­го вы и ра­бы, ко­му по­ви­ну­е­тесь, или ра­бы гре­ха к смер­ти, или по­слу­ша­ния к пра­вед­но­сти? Бла­го­да­ре­ние Бо­гу, что вы, быв преж­де ра­ба­ми гре­ха, от серд­ца ста­ли по­слуш­ны то­му об­ра­зу уче­ния, ко­то­ро­му пре­да­ли себя.

Рим 6:11–17
Суб­бо­та 4 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §г.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 93

Брaтіе, своб0ждшесz же t гр­эхA, пораб0тистесz прaв­дэ. че­ло­вё­че­ско глаг0лю, за нe­мощь пл0ти вa­шеz: ћко­же ќбw пред­стaви­сте ќды вa­шz рабы2 нечи­сто­тЁ, и3 беззак0нію въ беззак0ніе: тaкw нhнэ пред­стaви­те ќды вa­шz рабы2 прaв­дэ во с™hню. є3гдa бо раби2 бё­сте гр­эхA, своб0дни бё­сте t прaв­ды. кjй u5бо то­гдA и3мёсте пл0дъ, њ ни1хже нhнэ сты­ди­тeсz; кончи1на бо џнэхъ, смeрть. нhнэ же своб0ждшесz t гр­эхA, пораб0щшесz же бGо­ви, и4мате пл0дъ вaшъ во с™hню, кончи1ну же жи1знь вёч­ную. nбр0цы бо гр­эхA смeрть: да­ро­вaніе же б9іе, жив0тъ вёч­ный, њ хr­тЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Бра­тия, осво­бо­див­шись от гре­ха, вы ста­ли ра­ба­ми пра­вед­но­сти. Го­во­рю по рас­суж­де­нию че­ло­ве­че­ско­му, ра­ди немо­щи пло­ти ва­шей. Как пре­да­ва­ли вы чле­ны ва­ши в ра­бы нечи­сто­те и без­за­ко­нию на де­ла без­за­кон­ные, так ныне пред­ставь­те чле­ны ва­ши в ра­бы пра­вед­но­сти на де­ла свя­тые. Ибо, ко­гда вы бы­ли ра­ба­ми гре­ха, то­гда бы­ли сво­бод­ны от пра­вед­но­сти. Ка­кой же плод вы име­ли то­гда? Та­кие де­ла, ка­ких ныне са­ми сты­ди­тесь, по­то­му что ко­нец их – смерть. Но ныне, ко­гда вы осво­бо­ди­лись от гре­ха и ста­ли ра­ба­ми Бо­гу, плод ваш есть свя­тость, а ко­нец – жизнь веч­ная. Ибо воз­мез­дие за грех – смерть, а дар Бо­жий – жизнь веч­ная во Хри­сте Иису­се, Гос­по­де нашем.

Рим 6:18–23
Неде­ля 4.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §д.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 94

Брaтіе, вё­ду­щымъ зак0нъ глаг0лю, ћкw зак0нъ њб­ла­дaетъ над8 чlвё­комъ, во є3ли1ко врe­мz живeтъ; и4бо му­жaтаz женA жи1ву мy­жу при­вs­за­на є4сть зак0номъ: ѓще ли же ќмретъ мyжъ є3S, разрэши1тсz t зак0на мy­же­ска­гw. тём­же u5бо жи1ву сy­щу мy­жу, пре­лю­бо­дёй­ца бы­вaетъ, ѓще бy­детъ мy­же­ви и3н0му. ѓще ли ќмретъ мyжъ є3S, своб0дна є4сть t зак0на, не бhти є4й пре­лю­бо­дёй­цэ, бhв­шей мy­жу и3н0му. тём­же брaтіе моS, и3 вы2 ўмр0сте зак0ну тё­ломъ хrт0вымъ, во є4же бhти вaмъ и3н0му, во­стaв­ше­му и3з8 мeрт­выхъ, да пл0дъ при­несeмъ бGо­ви. є3гдa бо бё­хомъ во пл0ти, стр†сти гр­эхHв­ныz, ±же зак0номъ, дёй­ство­ва­ху во ќд­эхъ нa­шихъ, во є4же пл0дъ твори1ти смeр­ти. нhнэ же ўпраздни1хомсz t зак0на, ўмeр­ше и4мже держи1ми бё­хомъ: ћкw раб0тати нaмъ бGо­ви во њб­нов­лeніи д¦а, ґ не въ вeт­хо­сти пи1смене. что2 u5бо речeмъ; зак0нъ ли грёхъ; да не бy­детъ. но гр­эхA не знaхъ, т0чію зак0номъ: п0хоти же не вё­дахъ, ѓще не зак0нъ глаг0лаше: не пох0щеши. винy же пріeмъ грёхъ зa­по­вэ­дію, со­дё­ла во мнЁ всsку п0хоть: без8 зак0на бо грёхъ мeртвъ є4сть. ѓзъ же живsхъ кро­мЁ зак0на и3ногдA: при­шeд­ши же зa­по­вэ­ди, грёхъ ќбw њживE, ѓзъ же ўмр0хъ: и3 њбрё­тесz ми2 зa­по­вэдь, ћже въ жив0тъ, сіS въ смeрть. грёхъ бо винY пріeмъ зa­по­вэ­дію, прельсти1 мz, и3 т0ю ўмертви1 мz. тём­же u5бо зак0нъ свsтъ, и3 зa­по­вэдь свzтA, и3 прaвед­на и3 бла­гA. благ0е ли u5бо бhсть мнЁ смeрть; да не бy­детъ: но грёхъ, да kви1тсz грёхъ, бlги1мъ ми2 со­д­э­вaz смeрть: да бy­детъ по премн0гу грё­шенъ грёхъ зaповэдію.

Бра­тия, раз­ве вы не зна­е­те, (ибо го­во­рю зна­ю­щим за­кон), что за­кон име­ет власть над че­ло­ве­ком, по­ка он жив? За­муж­няя жен­щи­на при­вя­за­на за­ко­ном к жи­во­му му­жу; а ес­ли умрет муж, она осво­бож­да­ет­ся от за­ко­на за­му­же­ства. По­се­му, ес­ли при жи­вом му­же вый­дет за дру­го­го, на­зы­ва­ет­ся пре­лю­бо­дей­цею; ес­ли же умрет муж, она сво­бод­на от за­ко­на, и не бу­дет пре­лю­бо­дей­цею, вый­дя за дру­го­го му­жа. Так и вы, бра­тия мои, умер­ли для за­ко­на те­лом Хри­сто­вым, что­бы при­над­ле­жать дру­го­му, Вос­крес­ше­му из мерт­вых, да при­но­сим плод Бо­гу. Ибо, ко­гда мы жи­ли по пло­ти, то­гда стра­сти гре­хов­ные, об­на­ру­жи­ва­е­мые за­ко­ном, дей­ство­ва­ли в чле­нах на­ших, что­бы при­но­сить плод смер­ти; но ныне, умер­ши для за­ко­на, ко­то­рым бы­ли свя­за­ны, мы осво­бо­ди­лись от него, что­бы нам слу­жить Бо­гу в об­нов­ле­нии ду­ха, а не по вет­хой бук­ве. Что же ска­жем? Неуже­ли от за­ко­на грех? Ни­как. Но я не ина­че узнал грех, как по­сред­ством за­ко­на. Ибо я не по­ни­мал бы и по­же­ла­ния, ес­ли бы за­кон не го­во­рил: не по­же­лай. Но грех, взяв по­вод от за­по­ве­ди, про­из­вел во мне вся­кое по­же­ла­ние: ибо без за­ко­на грех мертв. Я жил неко­гда без за­ко­на; но ко­гда при­шла за­по­ведь, то грех ожил, а я умер; и та­ким об­ра­зом за­по­ведь, дан­ная для жиз­ни, по­слу­жи­ла мне к смер­ти, по­то­му что грех, взяв по­вод от за­по­ве­ди, обо­льстил ме­ня и умерт­вил ею. По­се­му за­кон свят, и за­по­ведь свя­та и пра­вед­на и добра. Итак, неуже­ли доб­рое сде­ла­лось мне смер­то­нос­ным? Ни­как; но грех, ока­зы­ва­ю­щий­ся гре­хом по­то­му, что по­сред­ством доб­ро­го при­чи­ня­ет мне смерть, так что грех ста­но­вит­ся крайне гре­шен по­сред­ством заповеди.

Рим 7:1–13
По­не­дель­ник 3 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §є.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 95

Брaтіе, вё­мы, ћкw зак0нъ дух0венъ є4сть: ѓзъ же пл0тzнъ є4смь, пр0данъ под8 грёхъ. є4же бо со­д­э­вaю, не ра­зу­мёю: не є4же бо хо­щY, сіE творю2: но є4же ненави1жду, то2 со­дё­ло­ваю. ѓще ли є4же не хо­щY, сіE творю2, хвалю2 зак0нъ ћкw д0бръ. нhнэ же не кто­мY ѓзъ сіE со­д­э­вaю, но живhй во мнЁ грёхъ. вёмъ бо, ћкw не живeтъ во мнЁ, си1рэчь въ пл0ти моeй, д0брое: є4же бо хо­тё­ти, прилэжи1тъ ми2: ґ є4же со­дёzти д0брое, не њбр­этaю. не є4же бо хо­щY д0брое, творю2: но є4же не хо­щY ѕл0е, сіE со­д­э­вaю. ѓще ли є4же не хо­щY ѓзъ, сіE творю2: ўжE не ѓзъ сіE творю2, но живhй во мнЁ грёхъ. њбр­этaю u5бо зак0нъ, хо­тs­щу ми2 твори1ти д0брое, ћкw мнЁ ѕл0е прилэжи1тъ. со­услаж­дa­юсz бо зак0ну б9ію по внyтрен­не­му че­ло­вё­ку. ви1жду же и4нъ зак0нъ во ќд­эхъ мои1хъ, проти1ву вою1ющъ зак0ну ўмA моегw2, и3 пл­энs­ющъ мS зак0номъ грэх0внымъ, сy­щимъ во ќд­эхъ мои1хъ. nкаs­ненъ ѓзъ че­ло­вёкъ: кт0 мz и3збaвитъ t тё­ла смeр­ти сеS; благодарю2 бGа моего2 ї}съ хrт0мъ гDемъ нa­шимъ. тём­же u5бо сaмъ ѓзъ ўм0мъ мои1мъ раб0таю зак0ну б9ію, пл0тію же зак0ну грэх0вному. ни є3ди1но u5бо нhнэ њсуж­дeніе сy­щымъ њ хr­тЁ ї}сэ, не по пл0ти ходs­щымъ, но по дy­ху. зак0нъ бо д¦а жи1зни њ хr­тЁ ї}сэ, свободи1лъ мS є4сть t зак0на грэх0внагw и3 смeрти.

Бра­тия, мы зна­ем, что за­кон ду­хо­вен, а я пло­тян, про­дан гре­ху. Ибо не по­ни­маю, что де­лаю: по­то­му что не то де­лаю, что хо­чу, а что нена­ви­жу, то де­лаю. Ес­ли же де­лаю то, че­го не хо­чу, то со­гла­ша­юсь с за­ко­ном, что он добр, а по­то­му уже не я де­лаю то, но жи­ву­щий во мне грех. Ибо знаю, что не жи­вет во мне, то есть в пло­ти мо­ей, доб­рое; по­то­му что же­ла­ние добра есть во мне, но что­бы сде­лать оное, то­го не на­хо­жу. Доб­ро­го, ко­то­ро­го хо­чу, не де­лаю, а злое, ко­то­ро­го не хо­чу, де­лаю. Ес­ли же де­лаю то, че­го не хо­чу, уже не я де­лаю то, но жи­ву­щий во мне грех. Итак я на­хо­жу за­кон, что, ко­гда хо­чу де­лать доб­рое, при­ле­жит мне злое. Ибо по внут­рен­не­му че­ло­ве­ку на­хо­жу удо­воль­ствие в за­коне Бо­жи­ем; но в чле­нах мо­их ви­жу иной за­кон, про­ти­во­бор­ству­ю­щий за­ко­ну ума мо­е­го и де­ла­ю­щий ме­ня плен­ни­ком за­ко­на гре­хов­но­го, на­хо­дя­ще­го­ся в чле­нах мо­их. Бед­ный я че­ло­век! кто из­ба­вит ме­ня от се­го те­ла смер­ти? Бла­го­да­рю Бо­га мо­е­го Иису­сом Хри­стом, Гос­по­дом на­шим. Итак тот же са­мый я умом мо­им слу­жу за­ко­ну Бо­жию, а пло­тию за­ко­ну гре­ха. Итак нет ныне ни­ка­ко­го осуж­де­ния тем, ко­то­рые во Хри­сте Иису­се жи­вут не по пло­ти, но по ду­ху, по­то­му что за­кон ду­ха жиз­ни во Хри­сте Иису­се осво­бо­дил ме­ня от за­ко­на гре­ха и смерти.

Рим 7:14–8:2
Втор­ник 3 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §ѕ.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 96А

Брaтіе, зак0нъ д¦а жи1зни њ хr­тЁ ї}сэ, свободи1лъ мS є4сть t зак0на грэх0внагw и3 смeр­ти. немощн0е бо зак0на, въ нeм­же немо­ще­ство­вa­ше пл0тію, бGъ сн7а своего2 по­слA въ под0біи пл0ти гр­эхA, и3 њ гр­э­сЁ њсуди2 грёхъ во пл0ти: да њправ­дaніе зак0на и3сп0лнитсz въ нaсъ, не по пл0ти ходs­щихъ, но по дy­ху. сy­щіи бо по пл0ти, плотск†z мyдр­ству­ютъ: ґ и5же по дy­ху, ду­хHв­наz. муд­ро­вaніе бо плотск0е, смeрть є4сть: ґ муд­ро­вaніе дух0вное, жив0тъ и3 ми1ръ. за­нE муд­ро­вaніе плотск0е, враж­дA на бGа: зак0ну бо б9ію не по­корsет­сz, ни­жe бо м0жетъ. сy­щіи же во пл0ти бGу ўгоди1ти не м0гутъ. вh же нё­сте во пл0ти, но въ дyсэ: понe­же д¦ъ б9ій живeтъ въ вaсъ. ѓще ли кто2 д¦а хrт0ва не и4мать, сeй нёсть є3гHвъ. ѓще ли хrт0съ въ вaсъ, пл0ть ќбw мерт­вA гр­эхA рa­ди: дyхъ же живeтъ прaв­ды рa­ди. ѓще ли же д¦ъ воскреси1вшагw ї}са t мeрт­выхъ живeтъ въ вaсъ, воздви1гій хrтA и3з8 мeрт­выхъ, њживотвори1тъ и3 мeрт­вєн­наz тэлесA вa­ша, живy­щимъ д¦омъ є3гw2 въ вaсъ. тём­же u5бо брaтіе, д0лжни є3смы2 не пл0ти, є4же по пл0ти жи1ти. ѓще бо по пл0ти жи­ветE, и4мате ўмрeти: ѓще ли д¦омъ дэ‰ніz плот­скaz ўмерщ­влsе­те, жи1ви бyдете.

Бра­тия, за­кон ду­ха жиз­ни во Хри­сте Иису­се осво­бо­дил ме­ня от за­ко­на гре­ха и смер­ти. Как за­кон, ослаб­лен­ный пло­тию, был бес­си­лен, то Бог по­слал Сы­на Сво­е­го в по­до­бии пло­ти гре­хов­ной в жерт­ву за грех и осу­дил грех во пло­ти, что­бы оправ­да­ние за­ко­на ис­пол­ни­лось в нас, жи­ву­щих не по пло­ти, но по ду­ху. Ибо жи­ву­щие по пло­ти о плот­ском по­мыш­ля­ют, а жи­ву­щие по ду­ху – о ду­хов­ном. По­мыш­ле­ния плот­ские суть смерть, а по­мыш­ле­ния ду­хов­ные – жизнь и мир, по­то­му что плот­ские по­мыш­ле­ния суть враж­да про­тив Бо­га; ибо за­ко­ну Бо­жию не по­ко­ря­ют­ся, да и не мо­гут. По­се­му жи­ву­щие по пло­ти Бо­гу уго­дить не мо­гут. Но вы не по пло­ти жи­ве­те, а по ду­ху, ес­ли толь­ко Дух Бо­жий жи­вет в вас. Ес­ли же кто Ду­ха Хри­сто­ва не име­ет, тот и не Его. А ес­ли Хри­стос в вас, то те­ло мерт­во для гре­ха, но дух жив для пра­вед­но­сти. Ес­ли же Дух То­го, Кто вос­кре­сил из мерт­вых Иису­са, жи­вет в вас, то Вос­кре­сив­ший Хри­ста из мерт­вых ожи­вит и ва­ши смерт­ные те­ла Ду­хом Сво­им, жи­ву­щим в вас. Итак, бра­тия, мы не долж­ни­ки пло­ти, что­бы жить по пло­ти; ибо ес­ли жи­ве­те по пло­ти, то умре­те, а ес­ли ду­хом умерщ­вля­е­те де­ла плот­ские, то жи­вы будете.

Рим 8:2–13
Сре­да 3 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §ѕ t полY.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 96Б

Брaтіе, немощн0е зак0на, въ нeм­же немо­ще­ство­вa­ше пл0тію, бGъ сн7а своего2 по­слA въ под0біи пл0ти гр­эхA, и3 њ гр­э­сЁ њсуди2 грёхъ во пл0ти: да њправ­дaніе зак0на и3сп0лнитсz въ нaсъ, не по пл0ти ходs­щихъ, но по дy­ху. сy­щіи бо по пл0ти, плотск†z мyдр­ству­ютъ: ґ и5же по дy­ху, ду­хHв­наz. муд­ро­вaніе бо плотск0е, смeрть є4сть: ґ муд­ро­вaніе дух0вное, жив0тъ и3 ми1ръ. за­нE муд­ро­вaніе плотск0е, враж­дA на бGа: зак0ну бо б9ію не по­корsет­сz, ни­жe бо м0жетъ. сy­щіи же во пл0ти бGу ўгоди1ти не м0гутъ. вh же нё­сте во пл0ти, но въ дyсэ: понe­же д¦ъ б9ій живeтъ въ вaсъ.

Бра­тия, так как за­кон, ослаб­лен­ный пло­тию, был бес­си­лен, то Бог по­слал Сы­на Сво­е­го в по­до­бии пло­ти гре­хов­ной в жерт­ву за грех и осу­дил грех во пло­ти, что­бы оправ­да­ние за­ко­на ис­пол­ни­лось в нас, жи­ву­щих не по пло­ти, но по ду­ху. Ибо жи­ву­щие по пло­ти о плот­ском по­мыш­ля­ют, а жи­ву­щие по ду­ху – о ду­хов­ном. По­мыш­ле­ния плот­ские суть смерть, а по­мыш­ле­ния ду­хов­ные – жизнь и мир, по­то­му что плот­ские по­мыш­ле­ния суть враж­да про­тив Бо­га; ибо за­ко­ну Бо­жию не по­ко­ря­ют­ся, да и не мо­гут. По­се­му жи­ву­щие по пло­ти Бо­гу уго­дить не мо­гут. Но вы не по пло­ти жи­ве­те, а по ду­ху, ес­ли толь­ко Дух Бо­жий жи­вет в вас.

Рим 8:3–9А
28 де­каб­ря, св. му­че­ни­кам Никомидийским.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §ѕ t полY.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 96В

Брaтіе, сy­щіи во пл0ти бGу ўгоди1ти не м0гутъ. вh же нё­сте во пл0ти, но въ дyсэ: понe­же д¦ъ б9ій живeтъ въ вaсъ. ѓще ли кто2 д¦а хrт0ва не и4мать, сeй нёсть є3гHвъ. ѓще ли хrт0съ въ вaсъ, пл0ть ќбw мерт­вA гр­эхA рa­ди: дyхъ же живeтъ прaв­ды рa­ди. ѓще ли же д¦ъ воскреси1вшагw ї}са t мeрт­выхъ живeтъ въ вaсъ, воздви1гій хrтA и3з8 мeрт­выхъ, њживотвори1тъ и3 мeрт­вєн­наz тэлесA вa­ша, живy­щимъ д¦омъ є3гw2 въ вaсъ. тём­же u5бо брaтіе, д0лжни є3смы2 не пл0ти, є4же по пл0ти жи1ти. ѓще бо по пл0ти жи­ветE, и4мате ўмрeти: ѓще ли д¦омъ дэ‰ніz плот­скaz ўмерщ­влsе­те, жи1ви бy­де­те: є3ли1цы бо д¦омъ б9іимъ в0дzтсz, сjи сyть сн7ове б9іи.

Бра­тия, жи­ву­щие по пло­ти Бо­гу уго­дить не мо­гут. Но вы не по пло­ти жи­ве­те, а по ду­ху, ес­ли толь­ко Дух Бо­жий жи­вет в вас. Ес­ли же кто Ду­ха Хри­сто­ва не име­ет, тот и не Его. А ес­ли Хри­стос в вас, то те­ло мерт­во для гре­ха, но дух жив для пра­вед­но­сти. Ес­ли же Дух То­го, Кто вос­кре­сил из мерт­вых Иису­са, жи­вет в вас, то Вос­кре­сив­ший Хри­ста из мерт­вых ожи­вит и ва­ши смерт­ные те­ла Ду­хом Сво­им, жи­ву­щим в вас. Итак, бра­тия, мы не долж­ни­ки пло­ти, что­бы жить по пло­ти; ибо ес­ли жи­ве­те по пло­ти, то умре­те, а ес­ли ду­хом умерщ­вля­е­те де­ла плот­ские, то жи­вы бу­де­те. Ибо все, во­ди­мые Ду­хом Бо­жи­им, суть сы­ны Божии.

Рим 8:8–14
4 ян­ва­ря, св. 70 Апостолам.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §з.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 97

Брaтіе, є3ли1цы д¦омъ б9іимъ в0дzтсz, сjи сyть сн7ове б9іи. не пріs­сте бо д¦а раб0ты пaки въ боsзнь: но пріs­сте д¦ъ сы­но­по­ло­жeніz, њ нeм­же во­піeмъ: ѓв­ва џ§е. сa­мый д¦ъ по­слу­ше­ствyетъ д¦ови нa­ше­му, ћкw є3смы2 чa­да б9іz. ѓще же чa­да, и3 на­слёд­ни­цы: на­слёд­ни­цы ќбw бGу, сна­слёд­ни­цы же хrтY: понe­же съ ни1мъ стрaж­демъ, да и3 съ ни1мъ про­слaвим­сz. непщyю бо, ћкw недост0йны стрa­сти нhнэш­нz­гw врe­мене къ хо­тs­щей слa­вэ kви1тисz въ нaсъ. чazніе бо твaри, tкро­вeніе сн7Hвъ б9іихъ чaетъ. су­е­тё бо твaрь по­винyсz не в0лею, но за по­винyв­ша­го ю5 на ўпо­вaніи, ћкw и3 са­мA твaрь свободи1тсz t раб0ты и3стлёніz, въ своб0ду слa­вы ч†дъ б9іихъ.

Бра­тия, все, во­ди­мые Ду­хом Бо­жи­им, суть сы­ны Бо­жии. По­то­му что вы не при­ня­ли ду­ха раб­ства, что­бы опять жить в стра­хе, но при­ня­ли Ду­ха усы­нов­ле­ния, Ко­то­рым взы­ва­ем: “Ав­ва, От­че!” Сей са­мый Дух сви­де­тель­ству­ет ду­ху на­ше­му, что мы – де­ти Бо­жии. А ес­ли де­ти, то и на­след­ни­ки, на­след­ни­ки Бо­жии, со­на­след­ни­ки же Хри­сту, ес­ли толь­ко с Ним стра­да­ем, что­бы с Ним и про­сла­вить­ся. Ибо ду­маю, что ны­неш­ние вре­мен­ные стра­да­ния ни­че­го не сто­ят в срав­не­нии с тою сла­вою, ко­то­рая от­кро­ет­ся в нас. Ибо тварь с на­деж­дою ожи­да­ет от­кро­ве­ния сы­нов Бо­жи­их, по­то­му что тварь по­ко­ри­лась су­е­те не доб­ро­воль­но, но по во­ле по­ко­рив­ше­го ее, в на­деж­де, что и са­ма тварь осво­бож­де­на бу­дет от раб­ства тле­нию в сво­бо­ду сла­вы де­тей Божиих.

Рим 8:14–21
Суб­бо­та 5 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §и.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 98

Брaтіе, вё­мы, ћкw всS твaрь съ нa­ми со­воз­ды­хaетъ, и3 сбо­лёз­ну­етъ дa­же до нhнэ: не т0чію же, но и3 сa­ми на­чaтокъ д¦а и3мyще, и3 мы2 сa­ми въ се­бЁ воз­ды­хaемъ, всы­нов­лeніz чa­ю­ще, и3збавлeніz тё­лу нa­ше­му. ўпо­вaніемъ бо спас0хомсz. ўпо­вaніе же ви1димое, нёсть ўпо­вaніе: є4же бо ви1дитъ кто2, что2 и3 ўпо­вaетъ; ѓще ли є3гHже не ви1димъ, на­дёем­сz, тер­пё­ніемъ ждeмъ. си1це же и3 д¦ъ спос0бствуетъ нaмъ въ нe­мо­щехъ нa­шихъ: њ чес0мъ бо пом0лимсz, ћко­же по­добaетъ, не вё­мы: но сaмъ д¦ъ ходaтай­ству­етъ њ нaсъ воз­ды­хaніи неизглаг0ланными. и3спытazй же серд­цA вёсть, чт0 є3сть муд­ро­вaніе д¦а, ћкw по бGу при­по­вё­ду­етъ њ с™hхъ.

Бра­тия, мы зна­ем, что вся тварь со­во­куп­но сте­на­ет и му­чит­ся до­ныне; и не толь­ко она, но и мы са­ми, имея на­ча­ток Ду­ха, и мы в се­бе сте­на­ем, ожи­дая усы­нов­ле­ния, ис­куп­ле­ния те­ла на­ше­го. Ибо мы спа­се­ны в на­деж­де. На­деж­да же, ко­гда ви­дит, не есть на­деж­да; ибо ес­ли кто ви­дит, то че­го ему и на­де­ять­ся? Но ко­гда на­де­ем­ся то­го, че­го не ви­дим, то­гда ожи­да­ем в тер­пе­нии. Так­же и Дух под­креп­ля­ет нас в немо­щах на­ших; ибо мы не зна­ем, о чем мо­лить­ся, как долж­но, но Сам Дух хо­да­тай­ству­ет за нас воз­ды­ха­ни­я­ми неиз­ре­чен­ны­ми. Ис­пы­ту­ю­щий же серд­ца зна­ет, ка­кая мысль у Ду­ха, по­то­му что Он хо­да­тай­ству­ет за свя­тых по во­ле Божией.

Рим 8:22–27
Чет­верг 3 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло §f.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 99

Брaтіе, вё­мы, ћкw лю1бzщымъ бGа вс‰ по­спэ­ше­ствy­ютъ во благ0е, сy­щымъ по пред8увёдэнію зв†ннымъ. и5хже бо пред8увёдэ, тёхъ и3 пред8устaви соoбр†знымъ бhти џбра­зу сн7а своегw2, ћкw бhти є3мY первор0дну во мн0гихъ брaтіzхъ. ґ и5хже пред8устaви, тёхъ и3 при­звA: ґ и5хже при­звA, си1хъ и3 њправ­дA: ґ и5хже њправ­дA, си1хъ и3 про­слaви. что2 u5бо речeмъ къ си6мъ; ѓще бGъ по нaсъ, кто2 на ны2; и4же ќбw своегw2 сн7а не по­ща­дЁ, но за ны2 вс‰ прe­далъ є4сть є3го2: кaкw ќбw не и3 съ ни1мъ вс‰ нaмъ дaр­ству­етъ; кто2 поeм­летъ на и3збр†нныz б9іz; бGъ њправ­дazй: кто2 њсуж­дazй; хrт0съ ї}съ ўмeрый, пa­че же и3 вос­кресhй, и4же и3 є4сть њдес­нyю бGа, и4же и3 ходaтай­ству­етъ њ нaсъ: кт0 ны разлучи1тъ t люб­вE б9іz; ск0рбь ли, и3ли2 тэс­но­тA, и3ли2 гонeніе, и3ли2 глaдъ, и3ли2 на­го­тA, и3ли2 бэдA, и3ли2 мeчь; ћко­же є4сть пи1сано: ћкw тебE рa­ди ўмерщ­влsе­ми є3смы2 вeсь дeнь, вмэни1хомсz ћко­же џв­цы за­колeніz. но њ си1хъ всёхъ пре­по­бэж­дaемъ за возлю1бльшаго ны2. и3звэсти1хсz бо, ћкw ни смeрть, ни жив0тъ, ни ѓгG­ли, ни нач†ла, ни­жE си6лы, ни насто‰щаz, ни грzд{щаz, ни вы­со­тA, ни глу­бинA, ни и4на твaрь кaz возм0жетъ нaсъ разлучи1ти t люб­вE б9іz, ћже њ хr­тЁ ї}сэ гDэ нaшемъ.

Бра­тия, мы зна­ем, что лю­бя­щим Бо­га, при­зван­ным по Его из­во­ле­нию, все со­дей­ству­ет ко бла­гу. Ибо ко­го Он пре­дуз­нал, тем и пред­опре­де­лил быть по­доб­ны­ми об­ра­зу Сы­на Сво­е­го, дабы Он был пер­во­род­ным меж­ду мно­ги­ми бра­ти­я­ми. А ко­го Он пред­опре­де­лил, тех и при­звал, а ко­го при­звал, тех и оправ­дал; а ко­го оправ­дал, тех и про­сла­вил. Что же ска­зать на это? Ес­ли Бог за нас, кто про­тив нас? Тот, Ко­то­рый Сы­на Сво­е­го не по­ща­дил, но пре­дал Его за всех нас, как с Ним не да­ру­ет нам и все­го? Кто бу­дет об­ви­нять из­бран­ных Бо­жи­их? Бог оправ­ды­ва­ет их. Кто осуж­да­ет? Хри­стос Иисус умер, но и вос­крес: Он и одес­ную Бо­га, Он и хо­да­тай­ству­ет за нас. Кто от­лу­чит нас от люб­ви Бо­жи­ей: скорбь, или тес­но­та, или го­не­ние, или го­лод, или на­го­та, или опас­ность, или меч? как на­пи­са­но: за Те­бя умерщ­вля­ют нас вся­кий день, счи­та­ют нас за овец, об­ре­чен­ных на за­кла­ние. Но все сие пре­одо­ле­ва­ем си­лою Воз­лю­бив­ше­го нас. Ибо я уве­рен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ан­ге­лы, ни На­ча­ла, ни Си­лы, ни на­сто­я­щее, ни бу­ду­щее, ни вы­со­та, ни глу­би­на, ни дру­гая ка­кая тварь не мо­жет от­лу­чить нас от люб­ви Бо­жи­ей во Хри­сте Иису­се, Гос­по­де нашем.

Рим 8:28–39
Мученикам.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло R.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 100

Брaтіе, и4стину глаг0лю њ хr­тЁ, не лгY, по­слу­ше­ствy­ю­щи ми2 с0вэсти моeй д¦омъ с™hмъ, ћкw ск0рбь ми2 є4сть вeліz, и3 непрестаю1щаz бо­лёзнь сeрд­цу мо­е­мY. моли1лъ бhхъ бо сz сaмъ ѓзъ tлучeнъ бhти t хrтA по брaтіи моeй, ср0дницэхъ мои1хъ по пл0ти, и4же сyть ї}льте, и4хже всы­нов­лeніе, и3 слa­ва, и3 за­вё­ти, и3 за­ко­но­по­ло­жeніе, и3 слу­жeніе, и3 њбэтов†ніz: и4хже nц7ы2, и3 t ни1хже хrт0съ по пл0ти, сhй над8 всё­ми бGъ, бl­го­сло­вeнъ во вё­ки, ґми1нь.

Бра­тия, ис­ти­ну го­во­рю во Хри­сте, не лгу, сви­де­тель­ству­ет мне со­весть моя в Ду­хе Свя­том, что ве­ли­кая для ме­ня пе­чаль и непре­стан­ное му­че­ние серд­цу мо­е­му: я же­лал бы сам быть от­лу­чен­ным от Хри­ста за бра­тьев мо­их, род­ных мне по пло­ти, то есть Из­ра­иль­тян, ко­то­рым при­над­ле­жат усы­нов­ле­ние и сла­ва, и за­ве­ты, и за­ко­но­по­ло­же­ние, и бо­го­слу­же­ние, и обе­то­ва­ния; их и от­цы, и от них Хри­стос по пло­ти, су­щий над всем Бог, бла­го­сло­вен­ный во ве­ки, аминь.

Рим 9:1–5
Суб­бо­та 6 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rа.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 101

Брaтіе, не тaко­же ћкw tпа­дE сл0во б9іе: не вси1 бо сy­щіи t ї}лz, сjи ї}ль: ни за­нE сyть сё­мz ґвраaм­ле, вси2 ч†да: но њ їсаa­цэ, речE, на­речeт­сz ти2 сё­мz. си1рэчь, не ч†да плотск†z, сіS ч†да б9іz, но ч†да њб­это­вaніz, при­чи­тa­ют­сz въ сё­мz: њб­это­вaніz бо сл0во сіE: на сіE врe­мz пріидY, и3 бy­детъ сaр­рэ сhнъ. не т0чію же, но и3 ревeк­ка t є3ди1нагw л0жа їсаaка nц7A нa­ше­гw и3мyщи. не ќбw р0ждшымсz, ни сотв0ршымъ чесо2 блa­го и3ли2 ѕло2 да по и3збрaнію пред­ло­жeніе б9іе пребy­детъ, не t дёлъ, но t при­зы­вa­ю­ща­гw, речeсz є4й: ћкw б0лій пораб0таетъ мeнь­ше­му. ћко­же є4сть пи1сано: їaкw­ва возлюби1хъ, и3сavа же возненави1дэхъ. что2 u5бо речeмъ; є3дA непрaв­да ў бGа; да не бy­детъ. мwmсeо­ви бо глаг0летъ: поми1лую, є3г0же ѓще поми1лую: и3 ўщeд­рю, є3г0же ѓще ўщeд­рю. тём­же u5бо ни хо­тs­ща­гw, ни текy­ща­гw, но ми1лующагw бGа. глаг0летъ бо писaніе фа­раH­но­ви: ћкw на и4стое сіE воздвиг0хъ тS, ћкw да по­ка­жY тоб0ю си1лу мою2: и3 ћкw да возвэсти1тсz и4мz моE по всeй земли2. тём­же u5бо, є3г0же х0щетъ, ми1луетъ: ґ є3г0же х0щетъ, њже­сточaетъ. речe­ши же ми2 u5бо: чесw2 рa­ди ќбw ўкорsетъ; в0ли бо є3гw2 кто2 проти1витисz м0жетъ;

Бра­тия, не то, что­бы сло­во Бо­жие не сбы­лось: ибо не все те Из­ра­иль­тяне, ко­то­рые от Из­ра­и­ля; и не все де­ти Ав­ра­ама, ко­то­рые от се­ме­ни его, но ска­за­но: в Иса­а­ке на­ре­чет­ся те­бе се­мя. То есть не плот­ские де­ти суть де­ти Бо­жии, но де­ти обе­то­ва­ния при­зна­ют­ся за се­мя. А сло­во обе­то­ва­ния та­ко­во: в это же вре­мя при­ду, и у Сар­ры бу­дет сын. И не од­но это; но так бы­ло и с Ре­век­кою, ко­гда она за­ча­ла в од­но вре­мя двух сы­но­вей от Иса­а­ка, от­ца на­ше­го. Ибо, ко­гда они еще не ро­ди­лись и не сде­ла­ли ни­че­го доб­ро­го или ху­до­го (дабы из­во­ле­ние Бо­жие в из­бра­нии про­ис­хо­ди­ло не от дел, но от При­зы­ва­ю­ще­го), ска­за­но бы­ло ей: боль­ший бу­дет в по­ра­бо­ще­нии у мень­ше­го, как и на­пи­са­но: Иа­ко­ва Я воз­лю­бил, а Ис­а­ва воз­не­на­ви­дел. Что же ска­жем? Неуже­ли неправ­да у Бо­га? Ни­как. Ибо Он го­во­рит Мо­и­сею: ко­го ми­ло­вать, по­ми­лую; ко­го жа­леть, по­жа­лею. Итак по­ми­ло­ва­ние за­ви­сит не от же­ла­ю­ще­го и не от под­ви­за­ю­ще­го­ся, но от Бо­га ми­лу­ю­ще­го. Ибо Пи­са­ние го­во­рит фа­ра­о­ну: для то­го са­мо­го Я и по­ста­вил те­бя, что­бы по­ка­зать над то­бою си­лу Мою и что­бы про­по­ве­да­но бы­ло имя Мое по всей зем­ле. Итак, ко­го хо­чет, ми­лу­ет; а ко­го хо­чет, оже­сто­ча­ет. Ты ска­жешь мне: “за что же еще об­ви­ня­ет? Ибо кто про­ти­во­ста­нет во­ле Его?”

Рим 9:6–19
Пят­ни­ца 3 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rв.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 102

Брaтіе, бGъ є3г0же х0щетъ, ми1луетъ: ґ є3г0же х0щетъ, њже­сточaетъ. речe­ши же ми2 u5бо: чесw2 рa­ди ќбw ўкорsетъ; в0ли бо є3гw2 кто2 проти1витисz м0жетъ; тём­же u5бо, q че­ло­вё­че! ты2 кто2 є3си2, проти1въ tвэ­щazй бGо­ви; є3дA речeтъ здaніе со­здaв­ше­му є5: почт0 мz сотвори1лъ є3си2 тaкw; и3ли2 не и4мать влa­сти скудeль­никъ на брeніи, t то­гH­же см­э­шeніz сотвори1ти, џвъ ќбw сосyдъ въ чeсть, џвъ же не въ чeсть; ѓще ли же хо­тS бGъ по­казaти гнёвъ св0й, и3 kви1ти си1лу свою2, пре­несE во мн0зэ дол­го­тер­пё­ніи сосy­ды гнё­ва со­вер­шe­ны въ поги1бель: и3 да скa­жетъ бо­гaт­ство слa­вы сво­еS на сосyд­эхъ ми1лости, ±же пред8угот0ва въ слaву: и5хже и3 при­звA нaсъ, не т0чію t їудє1й, но и3 t kзы6къ. ћко­же и3 во їwсjи глаг0летъ: на­рекY не лю1ди моS лю1ди моS, и3 невозлю1бленую возлю1блену. и3 бy­детъ на мё­стэ, и3дёже речeсz и5мъ: не лю1діе мои2 є3стE вы2, тa­мw на­рекyт­сz сh­но­ве бGа живa­гw. и3сaіа же во­піeтъ њ ї}ли: ѓще бy­детъ число2 сы­нHвъ ї}левыхъ, ћкw пес0къ мор­скjй, њстa­нокъ спасeт­сz. сл0во бо скон­чавaz и3 со­кра­щaz въ прaв­дэ, ћкw сл0во со­кра­щe­но сотвори1тъ гDь на земли2. и3 ћко­же про­речE и3сaіа: ѓще не бы2 гDь са­ваHfъ њстaвилъ нaмъ сё­мене, ћко­же сод0мъ ќбw бh­ли бh­хомъ, и3 ћко­же гом0рру ўпод0билисz бh­хомъ. что2 u5бо речeмъ; ћкw kзh­цы не гонs­щіи прaв­ду, постиг0ша прaв­ду: прaв­ду же, ћже t вё­ры. ї}ль же гонS зак0нъ прaв­ды, въ зак0нъ прaв­ды не пости1же. чесw2 рa­ди; за­нE не t вё­ры, но t дёлъ зак0на: пре­ткнy­шасz бо њ кa­мень пре­ты­кaніz. ћко­же є4сть пи1сано: сE по­ла­гaю въ сіHнэ кa­мень пре­ты­кaніz, и3 кa­мень соб­лaз­на: и3 всsкъ вё­руzй в0нь, не постыди1тсz.

Бра­тия, Бог, ко­го хо­чет, ми­лу­ет; а ко­го хо­чет, оже­сто­ча­ет. Ты ска­жешь мне: “за что же еще об­ви­ня­ет? Ибо кто про­ти­во­ста­нет во­ле Его?” А ты кто, че­ло­век, что спо­ришь с Бо­гом? Из­де­лие ска­жет ли сде­лав­ше­му его: “за­чем ты ме­ня так сде­лал?” Не вла­стен ли гор­шеч­ник над гли­ною, что­бы из той же сме­си сде­лать один со­суд для по­чет­но­го упо­треб­ле­ния, а дру­гой для низ­ко­го? Что же, ес­ли Бог, же­лая по­ка­зать гнев и явить мо­гу­ще­ство Свое, с ве­ли­ким дол­го­тер­пе­ни­ем ща­дил со­су­ды гне­ва, го­то­вые к по­ги­бе­ли, дабы вме­сте явить бо­гат­ство сла­вы Сво­ей над со­су­да­ми ми­ло­сер­дия, ко­то­рые Он при­го­то­вил к сла­ве, над на­ми, ко­то­рых Он при­звал не толь­ко из Иуде­ев, но и из языч­ни­ков? Как и у Осии го­во­рит: не Мой на­род на­зо­ву Мо­им на­ро­дом, и не воз­люб­лен­ную – воз­люб­лен­ною. И на том ме­сте, где ска­за­но им: вы не Мой на­род, там на­зва­ны бу­дут сы­на­ми Бо­га жи­во­го. А Ис­а­ия про­воз­гла­ша­ет об Из­ра­и­ле: хо­тя бы сы­ны Из­ра­и­ле­вы бы­ли чис­лом, как пе­сок мор­ской, толь­ко оста­ток спа­сет­ся; ибо де­ло окан­чи­ва­ет и ско­ро ре­шит по прав­де, де­ло ре­ши­тель­ное со­вер­шит Гос­подь на зем­ле. И, как пред­ска­зал Ис­а­ия: ес­ли бы Гос­подь Са­ва­оф не оста­вил нам се­ме­ни, то мы сде­ла­лись бы, как Со­дом, и бы­ли бы по­доб­ны Го­мор­ре. Что же ска­жем? Языч­ни­ки, не ис­кав­шие пра­вед­но­сти, по­лу­чи­ли пра­вед­ность, пра­вед­ность от ве­ры. А Из­ра­иль, ис­кав­ший за­ко­на пра­вед­но­сти, не до­стиг до за­ко­на пра­вед­но­сти. По­че­му? по­то­му что ис­ка­ли не в ве­ре, а в де­лах за­ко­на. Ибо пре­ткну­лись о ка­мень пре­ткно­ве­ния, как на­пи­са­но: вот, по­ла­гаю в Си­оне ка­мень пре­ткно­ве­ния и ка­мень со­блаз­на; но вся­кий, ве­ру­ю­щий в Него, не постыдится.

Рим 9:18–33
По­не­дель­ник 4 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rг.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 103

Брaтіе, бла­го­волeніе моегw2 сeрд­ца, и3 моли1тва ћже къ бGу, по ї}ли є4сть во спасeніе. сви­дё­тель­ствую бо и5мъ, ћкw рeв­ность б9ію и4мутъ, но не по рa­зу­му. не ра­зу­мё­ю­ще бо б9іz прaв­ды, и3 свою2 прaв­ду и4щуще по­стaви­ти, прaв­дэ б9іей не по­винy­шасz. кончи1на бо зак0на хrт0съ, въ прaв­ду всsко­му вё­ру­ю­ще­му. мwmсeй бо пи1шетъ прaв­ду, ю4же t зак0на: ћкw сотвори1вый т† чlвёкъ, жи1въ бy­детъ въ ни1хъ. ґ ћже t вё­ры прaв­да, си1це глаг0летъ: да не речe­ши въ сeрд­цы твоeмъ: кто2 взh­детъ на нб7о; си1рэчь хrтA свести2. и3ли2 кто2 сни1детъ въ бeзд­ну; си1рэчь хrтA t мeрт­выхъ возвести2. но что2 глаг0летъ писaніе; бли1зъ ти2 глаг0лъ є4сть во ўстёхъ твои1хъ, и3 въ сeрд­цэ твоeмъ: си1рэчь, глаг0лъ вё­ры, є3г0же про­по­вё­да­емъ. ћкw ѓще и3сповёси ўсты2 твои1ми гDа ї}са, и3 вё­ру­е­ши въ сeрд­цэ твоeмъ, ћкw бGъ того2 воздви1же и3з8 мeрт­выхъ, спасe­шисz. сeрд­цемъ бо вё­ру­ет­сz въ прaв­ду: ўстh же и3сповёдуетсz во спасeніе.

Бра­тия, же­ла­ние мо­е­го серд­ца и мо­лит­ва к Бо­гу об Из­ра­и­ле во спа­се­ние. Ибо сви­де­тель­ствую им, что име­ют рев­ность по Бо­ге, но не по рас­суж­де­нию. Ибо, не ра­зу­мея пра­вед­но­сти Бо­жи­ей и уси­ли­ва­ясь по­ста­вить соб­ствен­ную пра­вед­ность, они не по­ко­ри­лись пра­вед­но­сти Бо­жи­ей, по­то­му что ко­нец за­ко­на – Хри­стос, к пра­вед­но­сти вся­ко­го ве­ру­ю­ще­го. Мо­и­сей пи­шет о пра­вед­но­сти от за­ко­на: ис­пол­нив­ший его че­ло­век жив бу­дет им. А пра­вед­ность от ве­ры так го­во­рит: не го­во­ри в серд­це тво­ем: кто взой­дет на небо? то есть Хри­ста све­сти. Или кто сой­дет в без­дну? то есть Хри­ста из мерт­вых воз­ве­сти. Но что го­во­рит Пи­са­ние? Близ­ко к те­бе сло­во, в устах тво­их и в серд­це тво­ем, то есть сло­во ве­ры, ко­то­рое про­по­ве­ду­ем. Ибо ес­ли уста­ми тво­и­ми бу­дешь ис­по­ве­до­вать Иису­са Гос­по­дом и серд­цем тво­им ве­ро­вать, что Бог вос­кре­сил Его из мерт­вых, то спа­сешь­ся, по­то­му что серд­цем ве­ру­ют к пра­вед­но­сти, а уста­ми ис­по­ве­ду­ют ко спасению.

Рим 10:1–10
Неде­ля 5.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rд.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 104

Брaтіе, глаг0летъ писaніе: всsкъ вё­руzй в0нь, не постыди1тсz. нёсть бо рaзн­ствіz їудeе­ви же и3 є4ллину: т0й бо бGъ всёхъ, бо­гатsй во всёхъ при­зы­вa­ю­щихъ є3го2. всsкъ бо, и4же ѓще при­зо­вeтъ и4мz гDне, спасeт­сz. кaкw u5бо при­зо­вyтъ, въ нег0же не вё­ро­ва­ша; кaкw же ўвё­ру­ютъ, є3гHже не ўслh­ша­ша; кaкw же ўслh­шатъ, без8 про­по­вё­да­ю­ща­гw; кaкw же про­по­вёдzтъ, ѓще не п0слани бy­дутъ; ћко­же є4сть пи1сано: к0ль красны2 н0ги бла­го­вэ­с­твy­ю­щихъ ми1ръ, бла­го­вэ­с­твy­ю­щихъ бlг†z. но не вси2 по­слy­ша­ша бl­го­вэ­с­тво­вaніz: и3сaіа бо глаг0летъ: гDи, кто2 вё­ро­ва слy­ху нa­ше­му; тём­же ќбw вё­ра t слy­ха: слyхъ же глаг0ломъ б9іимъ. но глаг0лю, є3дA не слh­ша­ша; тём­же ќбw во всю2 зeм­лю и3зhде вэ­щaніе и4хъ, и3 въ концы2 все­лeн­ныz глаг0лы и4хъ. но глаг0лю, є3дA не ра­зу­мЁ ї}ль; пeр­вый мwmсeй глаг0летъ: ѓзъ раз­дра­жY вы2 не њ kзh­цэ, но њ kзh­цэ неразyм­нэ про­гнё­ваю вaсъ. и3сaіа же дерзaетъ и3 глаг0летъ: њбрэт0хсz не и4щущымъ менE, kв­лeнъ бhхъ не во­про­шa­ю­щымъ њ мнЁ. ко ї}лю же глаг0летъ: вeсь дeнь воз­дёхъ рy­цэ мои2 къ лю1демъ непокори1вымъ и3 пре­рэкa­ю­щымъ. глаг0лю u5бо: є3дA tри1ну бGъ лю1ди своS; да не бy­детъ: и4бо и3 ѓзъ ї}льтzнинъ є4смь, t сё­мене ґвраaм­лz, ко­лё­на веніа­мj­но­ва. не tри1ну бGъ людeй свои1хъ, и5хже прeж­де разумЁ.

Бра­тия, Пи­са­ние го­во­рит: вся­кий, ве­ру­ю­щий в Него, не по­сты­дит­ся. Здесь нет раз­ли­чия меж­ду Иуде­ем и Ел­ли­ном, по­то­му что один Гос­подь у всех, бо­га­тый для всех, при­зы­ва­ю­щих Его. Ибо вся­кий, кто при­зо­вет имя Гос­подне, спа­сет­ся. Но как при­зы­вать То­го, в Ко­го не уве­ро­ва­ли? Как ве­ро­вать в То­го, о Ком не слы­ха­ли? как слы­шать без про­по­ве­ду­ю­ще­го? И как про­по­ве­до­вать, ес­ли не бу­дут по­сла­ны? как на­пи­са­но: как пре­крас­ны но­ги бла­го­вест­ву­ю­щих мир, бла­го­вест­ву­ю­щих бла­гое! Но не все по­слу­ша­лись бла­го­вест­во­ва­ния. Ибо Ис­а­ия го­во­рит: Гос­по­ди! кто по­ве­рил слы­шан­но­му от нас? Итак ве­ра от слы­ша­ния, а слы­ша­ние от сло­ва Бо­жия. Но спра­ши­ваю: раз­ве они не слы­ша­ли? На­про­тив, по всей зем­ле про­шел го­лос их, и до пре­де­лов все­лен­ной сло­ва их. Еще спра­ши­ваю: раз­ве Из­ра­иль не знал? Но пер­вый Мо­и­сей го­во­рит: Я воз­бу­жу в вас рев­ность не на­ро­дом, раз­дра­жу вас на­ро­дом несмыс­лен­ным. А Ис­а­ия сме­ло го­во­рит: Ме­ня на­шли не ис­кав­шие Ме­ня; Я от­крыл­ся не во­про­шав­шим о Мне. Об Из­ра­и­ле же го­во­рит: це­лый день Я про­сти­рал ру­ки Мои к на­ро­ду непо­слуш­но­му и упор­но­му. Итак, спра­ши­ваю: неуже­ли Бог от­верг на­род Свой? Ни­как. Ибо и я Из­ра­иль­тя­нин, от се­ме­ни Ав­ра­амо­ва, из ко­ле­на Ве­ни­а­ми­но­ва. Не от­верг Бог на­ро­да Сво­е­го, ко­то­рый Он на­пе­ред знал.

Рим 10:11–11:2А
Втор­ник 4 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rє.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 105

Брaтіе, не вё­сте ли њ и3ліи2, что2 глаг0летъ писaніе; ћкw при­по­вё­ду­етъ бGо­ви на ї}лz, глаг0лz: гDи, прор0ки твоS и3зби1ша, и3 nлтари2 твоS рас­ко­пa­ша: и3 ѓзъ њстaхъ є3ди1нъ, и3 и4щутъ дy­шу мою2 и3з8sти. но что2 глаг0летъ є3мY б9eственный tвётъ; њстaвихъ се­бЁ сeд­мь тhсzщъ му­жeй, и5же не преклони1ша колB­на пред8 ваa­ломъ. тaкw u5бо и3 въ нhнэш­нее врe­мz, њстa­нокъ по и3збрaнію бла­годaти бhсть. ѓще ли по бl­годaти, то не t дёлъ: за­нE бl­годaть, ўжE не бы­вaетъ бла­годaть. ѓще ли t дёлъ, кто­мY нёсть бла­годaть: за­нe бо дё­ло, ўжE нёсть дё­ло. что2 u5бо; є3гHже и3скaше ї}ль, сегw2 не получи2, ґ и3збрaніе получи2: пр0чіи же њслэпи1шасz. ћко­же є4сть пи1сано: да­дE и5мъ бGъ дyхъ ўми­лeніz, џчи не ви1дэти, и3 ќши не слh­ша­ти, дa­же до днeш­нz­гw днE. и3 дв7дъ глаг0летъ: да бy­детъ тра­пe­за и4хъ въ сёть и3 въ л0въ и3 въ соб­лaзнъ, и3 въ воз­даsніе и5мъ. да по­мра­чaт­сz џчи и4хъ є4же не ви1дэти, и3 хребeтъ и4хъ вh­ну слz­цaй. глаг0лю u5бо, є3дA согрэши1ша, да tпа­дyтъ; да не бy­детъ: но тёхъ па­дeніемъ, спасeніе kзhкwмъ, во є4же раздражи1ти и5хъ. ѓще ли же пре­гр­э­шeніе и4хъ бо­гaт­ство мj­ру, и3 tпа­дeніе и4хъ бо­гaт­ство kзhкwмъ: кольми2 пa­че и3сполнeніе и4хъ;

Бра­тия, не зна­е­те ли вы, что го­во­рит Пи­са­ние в по­вест­во­ва­нии об Илии? Как он жа­лу­ет­ся Бо­гу на Из­ра­и­ля, го­во­ря: Гос­по­ди, про­ро­ков Тво­их уби­ли, жерт­вен­ни­ки Твои раз­ру­ши­ли; остал­ся я один, и мо­ей ду­ши ищут. Что же го­во­рит ему Бо­же­ский от­вет? Я со­блюл Се­бе семь ты­сяч че­ло­век, ко­то­рые не пре­кло­ни­ли ко­ле­ни пе­ред Ва­а­лом. Так и в ны­неш­нее вре­мя, по из­бра­нию бла­го­да­ти, со­хра­нил­ся оста­ток. Но ес­ли по бла­го­да­ти, то не по де­лам; ина­че бла­го­дать не бы­ла бы уже бла­го­да­тью. А ес­ли по де­лам, то это уже не бла­го­дать; ина­че де­ло не есть уже де­ло. Что же? Из­ра­иль, че­го ис­кал, то­го не по­лу­чил; из­бран­ные же по­лу­чи­ли, а про­чие оже­сто­чи­лись, как на­пи­са­но: Бог дал им дух усып­ле­ния, гла­за, ко­то­ры­ми не ви­дят, и уши, ко­то­ры­ми не слы­шат, да­же до се­го дня. И Да­вид го­во­рит: да бу­дет тра­пе­за их се­тью, те­не­та­ми и пет­лею в воз­мез­дие им; да по­мра­чат­ся гла­за их, что­бы не ви­деть, и хре­бет их да бу­дет сог­бен на­все­гда. Итак спра­ши­ваю: неуже­ли они пре­ткну­лись, что­бы со­всем пасть? Ни­как. Но от их па­де­ния спа­се­ние языч­ни­кам, что­бы воз­бу­дить в них рев­ность. Ес­ли же па­де­ние их – бо­гат­ство ми­ру, и оску­де­ние их – бо­гат­ство языч­ни­кам, то тем бо­лее пол­но­та их.

Рим 11:2–12
Сре­да 4 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rѕ.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 106

Брaтіе, вaмъ глаг0лю kзhкwмъ, понe­же u5бо є4смь ѓзъ kзhкwмъ ґпcлъ, слyж­бу мою2 про­слав­лsю: ѓще кaкw раз­дра­жY мою2 пл0ть, и3 спасY нBкіz t ни1хъ. ѓще бо tло­жeніе и4хъ, при­ми­рeніе мj­ру: что2 пріsтіе, рaз­вэ жи1знь и3з8 мeрт­выхъ; ѓще ли на­чaтокъ с™ъ, то и3 прим­э­шeніе: и3 ѓще к0рень с™ъ, то и3 вBтви. ѓще ли нё­цыи t вёт­вей tломи1шасz, тh же ди1віz мaс­ли­на сhй, прицэпи1лсz є3си2 въ ни1хъ, и3 при­чaст­никъ к0рене и3 мa­сти мaс­лин­ныz бhлъ є3си2. не хвали1сz на вBтви. ѓще ли же хвa­ли­шисz, не ты2 к0рень н0сиши, но к0рень тебE. речe­ши ќбw: tломи1шасz вётви, да ѓзъ прицэплю1сz. д0брэ: невёріемъ tломи1шасz, тh же вё­рою стои1ши. не вы­со­ко­мyдр­ствуй, но б0йсz. ѓще бо бGъ є3стeственныхъ вёт­вей не по­ща­дЁ: да не кaкw и3 тебE не пощади1тъ. ви1ждь u5бо бl­гость и3 непо­ща­дёніе б9іе: на tпaд­шихъ ќбw непо­ща­дёніе, ґ на те­бЁ бl­гость б9іz, ѓще пребy­де­ши въ бl­го­сти: ѓще ли же ни2, то и3 ты2 tсё­ченъ бy­де­ши. и3 nни1 же, ѓще не пребy­дутъ въ невёр­ствіи, при­ц­эпsт­сz: си1ленъ бо є4сть бGъ пaки прицэпи1ти и5хъ. ѓще бо ты2 t є3стeственныz tсё­ченъ ди1віz мaс­ли­ны, и3 чрез8 є3стество2 прицэпи1лсz є3си2 къ д0брэй мaс­линэ: кольми2 пa­че сjи, и5же по є3стествY, при­ц­эпsт­сz своeй мaслинэ.

Бра­тия, вам го­во­рю, языч­ни­кам. Как Апо­стол языч­ни­ков, я про­слав­ляю слу­же­ние мое. Не воз­бу­жу ли рев­ность в срод­ни­ках мо­их по пло­ти и не спа­су ли неко­то­рых из них? Ибо ес­ли от­вер­же­ние их – при­ми­ре­ние ми­ра, то что бу­дет при­ня­тие, как не жизнь из мерт­вых? Ес­ли на­ча­ток свят, то и це­лое; и ес­ли ко­рень свят, то и вет­ви. Ес­ли же неко­то­рые из вет­вей от­ло­ми­лись, а ты, ди­кая мас­ли­на, при­вил­ся на ме­сто их и стал общ­ни­ком кор­ня и со­ка мас­ли­ны, то не пре­воз­но­сись пе­ред вет­вя­ми. Ес­ли же пре­воз­но­сишь­ся, то вспом­ни, что не ты ко­рень дер­жишь, но ко­рень те­бя. Ска­жешь: “вет­ви от­ло­ми­лись, что­бы мне при­вить­ся”. Хо­ро­шо. Они от­ло­ми­лись неве­ри­ем, а ты дер­жишь­ся ве­рою: не гор­дись, но бой­ся. Ибо ес­ли Бог не по­ща­дил при­род­ных вет­вей, то смот­ри, по­ща­дит ли и те­бя. Итак ви­дишь бла­гость и стро­гость Бо­жию: стро­гость к от­пад­шим, а бла­гость к те­бе, ес­ли пре­бу­дешь в бла­го­сти Бо­жи­ей; ина­че и ты бу­дешь от­се­чен. Но и те, ес­ли не пре­бу­дут в неве­рии, при­вьют­ся, по­то­му что Бог си­лен опять при­вить их. Ибо ес­ли ты от­се­чен от ди­кой по при­ро­де мас­ли­ны и не по при­ро­де при­вил­ся к хо­ро­шей мас­лине, то тем бо­лее сии при­род­ные при­вьют­ся к сво­ей маслине.

Рим 11:13–24
Чет­верг 4 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rз.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 107

Брaтіе, не хо­щY вaсъ не вёд­эти тaй­ны сеS да не бy­де­те њ се­бЁ мyд­ри, ћкw њсл­эплeніе t чa­сти ї}леви бhсть, д0ндеже и3сполнeніе kзhкwвъ вни1детъ. и3 тaкw вeсь ї}ль спасeт­сz, ћко­же є4сть пи1сано: пріи1детъ t сіH­на и3збавлszй, и3 tврати1тъ нечeстіе t їaкw­ва. и3 сeй и5мъ t менE за­вётъ, є3гдA tи­мY грэхи2 и4хъ. по бла­го­вэ­с­тво­вaнію ќбw, врази2 вaсъ рa­ди: по и3збрaнію же, возлю1блени nц7ъ рa­ди. нерас­кazн­на бо даров†ніz, и3 звaніе б9іе. ћко­же бо и3 вы2 и3ногдA проти1вистесz бGо­ви, нhнэ же поми1ловани бh­сте си1хъ про­тив­лeніемъ. тaкож­де и3 сjи нhнэ проти1вишасz вa­шей ми1лости, да и3 тjи поми1ловани бy­дутъ. затвори1 бо бGъ всёхъ въ про­тив­лeніе, да всёхъ поми1луетъ. q глу­бинA бо­гaт­ства, и3 пре­мyд­ро­сти, и3 рa­зу­ма б9іz! ћкw неис­пhта­ни сy­до­ве є3гw2, и3 неиз­слё­до­ва­ни путіE є3гw2. кт0 бо ра­зу­мЁ ќмъ гDнь; и3ли2 кто2 со­вёт­никъ є3мY бhсть; и3ли2 кто2 прeж­де да­дE є3мY, и3 воздaст­сz є3мY; ћкw и3з8 тогw2, и3 тёмъ, и3 въ нeмъ всsчєскаz: то­мY слa­ва во вё­ки, ґми1нь.

Бра­тия, я не хо­чу оста­вить вас в неве­де­нии о тайне сей, – что­бы вы не меч­та­ли о се­бе, – что оже­сто­че­ние про­изо­шло в Из­ра­и­ле от­ча­сти, до вре­ме­ни, по­ка вой­дет пол­ное чис­ло языч­ни­ков; и так весь Из­ра­иль спа­сет­ся, как на­пи­са­но: при­дет от Си­о­на Из­ба­ви­тель, и от­вра­тит нече­стие от Иа­ко­ва. И сей за­вет им от Ме­ня, ко­гда сни­му с них гре­хи их. В от­но­ше­нии к бла­го­ве­стию, они вра­ги ра­ди вас; а в от­но­ше­нии к из­бра­нию, воз­люб­лен­ные Бо­жии ра­ди от­цов. Ибо да­ры и при­зва­ние Бо­жие непре­лож­ны. Как и вы неко­гда бы­ли непо­слуш­ны Бо­гу, а ныне по­ми­ло­ва­ны, по непо­слу­ша­нию их, так и они те­перь непо­слуш­ны для по­ми­ло­ва­ния вас, что­бы и са­ми они бы­ли по­ми­ло­ва­ны. Ибо всех за­клю­чил Бог в непо­слу­ша­ние, что­бы всех по­ми­ло­вать. О, без­дна бо­гат­ства и пре­муд­ро­сти и ве­де­ния Бо­жия! Как непо­сти­жи­мы судь­бы Его и неис­сле­ди­мы пу­ти Его! Ибо кто по­знал ум Гос­по­день? Или кто был со­вет­ни­ком Ему? Или кто дал Ему на­пе­ред, что­бы Он дол­жен был воз­дать? Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему сла­ва во ве­ки, аминь.

Рим 11:25–36
Пят­ни­ца 4 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rи.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 108

Брaтіе, молю2 вaсъ щедр0тами б9іими, пред­стaви­те тэлесA вa­ша жeрт­ву жи1ву, с™у, благоуг0дну бGо­ви, сло­вeс­ное слу­жeніе вa­ше: и3 не соwбразyй­тесz вё­ку се­мY, но преwбразyй­тесz њб­нов­лeніемъ ўмA вa­ше­гw, во є4же и3скушaти вaмъ, чт0 є3сть в0лz б9іz, бl­гaz, и3 ўг0днаz, и3 со­вер­шeн­наz; глаг0лю ќбw бl­годaтію дaв­ше­юсz мнЁ, всsко­му сy­ще­му въ вaсъ, не мyдр­ство­ва­ти пa­че, є4же по­добaетъ мyдр­ство­ва­ти: но мyдр­ство­ва­ти въ цэ­ло­мyдріи, ко­е­мyж­до ћко­же бGъ раздэли1лъ є4сть мё­ру вёры.

Бра­тия, умо­ляю вас ми­ло­сер­ди­ем Бо­жи­им, пред­ставь­те те­ла ва­ши в жерт­ву жи­вую, свя­тую, бла­го­угод­ную Бо­гу, для ра­зум­но­го слу­же­ния ва­ше­го, и не со­об­ра­зуй­тесь с ве­ком сим, но пре­об­ра­зуй­тесь об­нов­ле­ни­ем ума ва­ше­го, что­бы вам по­зна­вать, что есть во­ля Бо­жия, бла­гая, угод­ная и со­вер­шен­ная. По дан­ной мне бла­го­да­ти, вся­ко­му из вас го­во­рю: не ду­май­те о се­бе бо­лее, неже­ли долж­но ду­мать; но ду­май­те скром­но, по ме­ре ве­ры, ка­кую каж­до­му Бог уделил.

Рим 12:1–3
Суб­бо­та 7 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rf.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 109

Брaтіе, ћко­же во є3ди1номъ тэлеси2, мн0ги ќды и4мамы, ќды же вси2 не т0жде и4мутъ дё­ланіе: тaкож­де мн0зи є3ди1но тё­ло є3смы2 њ хr­тЁ, ґ по є3ди1ному дру­гъ­дрy­гу ќди. рa­до­ва­тисz съ рa­ду­ю­щи­мисz, и3 плa­ка­ти съ плa­чу­щи­ми. т0жде дрyгъ ко дрy­гу мyдр­ству­ю­ще, не вы­сHкаz мyдр­ству­ю­ще, но сми­рeн­ны­ми ведy­ще­сz, не бы­вaй­те мyд­ри њ се­бЁ. ни є3ди1ному же ѕлA за ѕло2 воздаю1ще, про­мыш­лs­ю­ще дHбраz пред8 всё­ми чlвё­ки. ѓще возм0жно, є4же t вaсъ, со всё­ми че­ло­вё­ки ми1ръ и3мёйте. не себE tм­щa­ю­ще возлю1бленніи, но дади1те мё­сто гнё­ву: пи1сано бо є4сть: мнЁ tм­щeніе, ѓзъ воздaмъ, глаг0летъ гDь. ѓще u5бо ѓл­четъ врaгъ тв0й, ўхлё­би є3го2: ѓще ли жaж­детъ, нап0й є3го2. сіe бо творS, ќгліе џг­не­но со­би­рaе­ши на главY є3гw2. не по­бэж­дeнъ бы­вaй t ѕлA, но по­бэж­дaй благи1мъ ѕл0е.

Бра­тия, как в од­ном те­ле у нас мно­го чле­нов, но не у всех чле­нов од­но и то же де­ло, так мы, мно­гие, со­став­ля­ем од­но те­ло во Хри­сте, а по­рознь один для дру­го­го чле­ны. Ра­дуй­тесь с ра­ду­ю­щи­ми­ся и плачь­те с пла­чу­щи­ми. Будь­те еди­но­мыс­лен­ны меж­ду со­бою; не вы­со­ко­мудр­ствуй­те, но по­сле­дуй­те сми­рен­ным; не меч­тай­те о се­бе; ни­ко­му не воз­да­вай­те злом за зло, но пе­ки­тесь о доб­ром пе­ред все­ми че­ло­ве­ка­ми. Ес­ли воз­мож­но с ва­шей сто­ро­ны, будь­те в ми­ре со все­ми людь­ми. Не мсти­те за се­бя, воз­люб­лен­ные, но дай­те ме­сто гне­ву Бо­жию. Ибо на­пи­са­но: Мне от­мще­ние, Я воз­дам, го­во­рит Гос­подь. Итак, ес­ли враг твой го­ло­ден, на­кор­ми его; ес­ли жаж­дет, на­пой его: ибо, де­лая сие, ты со­бе­решь ему на го­ло­ву го­ря­щие уго­лья. Не будь по­беж­ден злом, но по­беж­дай зло добром.

Рим 12:4–5; 15–21
По­не­дель­ник 5 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Ri.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 110

Брaтіе, и3мyще даров†ніz по бl­годaти дaн­нэй нaмъ разли1чна: ѓще прор0чество, по мёрэ вё­ры: ѓще ли слу­жeніе, въ слу­жeніи: ѓще ўчsй, во ўчeніи: ѓще ўт­э­шazй, во ўт­э­шeніи: по­давazй, въ про­сто­тЁ: пред­стоsй, со тщaніемъ: ми1луzй, съ д0брымъ и3зволeніемъ. любы2 нели­це­мёр­на, ненави1дzщи ѕл0е, при­л­эплs­ю­щисz бlг0му. братолю1біемъ дрyгъ ко дрy­гу лю­бeз­ни, чeстію дру­гъ­дрy­га б0льша творs­ще. тщaніемъ не лэни1ви, д¦омъ горs­ще, гDви раб0тающе. ўпо­вaніемъ рa­ду­ю­ще­сz, скHр­би тер­пs­ще, въ мlт­вэ пре­бы­вa­ю­ще. трe­бо­ваніємъ с™hхъ пріwб­щa­ю­ще­сz, страннолю1біz дер­жa­ще­сz. бl­го­слов­лsй­те гонs­щыz вы2: блгcви1те, ґ не клени1те.

Бра­тия, по­сколь­ку по дан­ной нам бла­го­да­ти мы име­ем раз­лич­ные да­ро­ва­ния, то, име­ешь ли про­ро­че­ство, про­ро­че­ствуй по ме­ре ве­ры; име­ешь ли слу­же­ние, пре­бы­вай в слу­же­нии; учи­тель ли, – в уче­нии; уве­ща­тель ли, уве­ще­вай; раз­да­ва­тель ли, раз­да­вай в про­сто­те; на­чаль­ник ли, на­чаль­ствуй с усер­ди­ем; бла­го­тво­ри­тель ли, бла­го­тво­ри с ра­ду­ши­ем. Лю­бовь да бу­дет непри­твор­на; от­вра­щай­тесь зла, при­леп­ляй­тесь к доб­ру; будь­те бра­то­лю­би­вы друг к дру­гу с неж­но­стью; в по­чти­тель­но­сти друг дру­га пре­ду­пре­ждай­те; в усер­дии не осла­бе­вай­те; ду­хом пла­ме­ней­те; Гос­по­ду слу­жи­те; уте­шай­тесь на­деж­дою; в скор­би будь­те тер­пе­ли­вы, в мо­лит­ве по­сто­ян­ны; в нуж­дах свя­тых при­ни­май­те уча­стие; рев­нуй­те о стран­но­при­им­стве. Бла­го­слов­ляй­те го­ни­те­лей ва­ших; бла­го­слов­ляй­те, а не проклинайте.

Рим 12:6–14
Неде­ля 6.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло р№i.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 111

Брaтіе, всsка ду­шA властeмъ пре­дер­жa­щымъ да по­винyет­сz. нёсть бо влaсть ѓще не t бGа: сy­щыz же вл†сти t бGа ўчинены2 сyть. тём­же про­тив­лszй­сz влa­сти, б9ію по­ве­лёнію про­тив­лsет­сz: про­тив­лs­ю­щіисz же, се­бЁ грёхъ пріeм­лютъ. кнs­зи бо не сyть боsзнь дHб­рымъ дэлHмъ, но ѕлы6мъ. х0щеши же ли не боsтисz влa­сти; бlг0е твори2, и3 и3мёти бy­де­ши по­хвалY t негw2. б9ій бо слу­гA є4сть, те­бЁ во благ0е. ѓще ли ѕл0е твори1ши, б0йсz: не бо без8 ўмA мeчь н0ситъ: б9ій бо слу­гA є4сть, tмсти1тель въ гнёвъ ѕл0е творs­ще­му. тём­же по­трe­ба по­ви­но­вaтисz не т0кмw за гнёвъ, но и3 за с0вэсть. се­гH бо рa­ди и3 д†ни да­етE: служи1тели бо б9іи сyть во и4стое сіE пре­бы­вa­ю­ще. воздади1те u5бо всBмъ дHлж­наz: є3мyже ќбw ўр0къ, ўр0къ: ґ є3мyже дaнь, дaнь: ґ є3мyже стрaхъ, стрaхъ: и3 є3мyже чeсть, чeсть. ни є3ди1ному же ничи1мже д0лжни бы­вaй­те, т0чію є4же люби1ти дру­гъ­дрy­га: лю­бsй бо дрy­га, зак0нъ и3сп0лни. є4же бо, не прелюбы2 сотвори1ши, не ўбіe­ши, не ўкрa­де­ши, не лже­сви­дё­тель­ству­е­ши, не пох0щеши: и3 ѓще кaz и4на зa­по­вэдь, въ сeмъ словеси2 со­вер­шaет­сz: во є4же возлю1биши и4скреннzго твоего2 ћко­же сaмъ себE. любы2 и4скреннему ѕлA не твори1тъ: и3сполнeніе u5бо зак0на любы2 є4сть.

Бра­тия, вся­кая ду­ша да бу­дет по­кор­на выс­шим вла­стям, ибо нет вла­сти не от Бо­га; су­ще­ству­ю­щие же вла­сти от Бо­га уста­нов­ле­ны. По­се­му про­ти­вя­щий­ся вла­сти про­ти­вит­ся Бо­жию уста­нов­ле­нию. А про­ти­вя­щи­е­ся са­ми на­вле­кут на се­бя осуж­де­ние. Ибо на­чаль­ству­ю­щие страш­ны не для доб­рых дел, но для злых. Хо­чешь ли не бо­ять­ся вла­сти? Де­лай доб­ро, и по­лу­чишь по­хва­лу от нее, ибо на­чаль­ник есть Бо­жий слу­га, те­бе на доб­ро. Ес­ли же де­ла­ешь зло, бой­ся, ибо он не на­прас­но но­сит меч: он Бо­жий слу­га, от­мсти­тель в на­ка­за­ние де­ла­ю­ще­му злое. И по­то­му на­доб­но по­ви­но­вать­ся не толь­ко из стра­ха на­ка­за­ния, но и по со­ве­сти. Для се­го вы и по­да­ти пла­ти­те, ибо они Бо­жии слу­жи­те­ли, сим са­мым по­сто­ян­но за­ня­тые. Итак от­да­вай­те вся­ко­му долж­ное: ко­му по­дать, по­дать; ко­му об­рок, об­рок; ко­му страх, страх; ко­му честь, честь. Не оста­вай­тесь долж­ны­ми ни­ко­му ни­чем, кро­ме вза­им­ной люб­ви; ибо лю­бя­щий дру­го­го ис­пол­нил за­кон. Ибо за­по­ве­ди: не пре­лю­бо­дей­ствуй, не уби­вай, не кра­ди, не лже­сви­де­тель­ствуй, не по­же­лай чу­жо­го и все дру­гие за­клю­ча­ют­ся в сем сло­ве: лю­би ближ­не­го тво­е­го, как са­мо­го се­бя. Лю­бовь не де­ла­ет ближ­не­му зла; итак лю­бовь есть ис­пол­не­ние закона.

Рим 13:1–10
Суб­бо­та 8 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рв7i.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 112

Брaтіе, нhнэ бли­жaй­шее нaмъ спасeніе, нe­же­ли є3гдA вё­ро­ва­х­омъ. н0щь ќбw прeй­де, ґ дeнь прибли1жисz: tложи1мъ u5бо дэлA тє1мнаz, и3 њб­лечeм­сz во nрy­жіе свё­та. ћкw во дни2 бl­гоoбрaз­нw да х0димъ, не коз­ло­гла­со­вaніи и3 піsн­ст­вы, не лю­бод­эsніи и3 сту­до­дэsніи, не рвeніемъ и3 зaви­стію: но њб­ле­цh­тесz гDемъ нa­шимъ ї}съ хrт0мъ, и3 пл0ти ўг0діz не твори1те въ п0хоти. и3знемогaющаго же въ вёрэ пріeм­ли­те, не въ со­мнёніе по­мыш­лeній. џвъ бо вё­ру­етъ ћсти вс‰, ґ и3знемогazй ѕє1ліz да ћстъ. kдhй не kдy­ща­го да не ўкорsетъ: и3 не kдhй kдy­ща­го да не њсуж­дaетъ: бGъ бо є3го2 пріsтъ. ты2 кто2 є3си2 судsй чуж­дe­му ра­бY; сво­е­мY гDе­ви стои1тъ, и3ли2 пa­да­етъ, стa­нетъ же: си1ленъ бо є4сть бGъ по­стaви­ти є3го2.

Бра­тия, ныне бли­же к нам спа­се­ние, неже­ли ко­гда мы уве­ро­ва­ли. Ночь про­шла, а день при­бли­зил­ся: итак от­верг­нем де­ла тьмы и об­ле­чем­ся в ору­жия све­та. Как днем, бу­дем ве­сти се­бя бла­го­чин­но, не пре­да­ва­ясь ни пи­ро­ва­ни­ям и пьян­ству, ни сла­до­стра­стию и рас­пут­ству, ни ссо­рам и за­ви­сти; но об­ле­ки­тесь в Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, и по­пе­че­ния о пло­ти не пре­вра­щай­те в по­хо­ти. Немощ­но­го в ве­ре при­ни­май­те без спо­ров о мне­ни­ях. Ибо иной уве­рен, что мож­но есть все, а немощ­ный ест ово­щи. Кто ест, не уни­чи­жай то­го, кто не ест; и кто не ест, не осуж­дай то­го, кто ест, по­то­му что Бог при­нял его. Кто ты, осуж­да­ю­щий чу­жо­го ра­ба? Пе­ред сво­им Гос­по­дом сто­ит он, или па­да­ет. И бу­дет вос­став­лен, ибо си­лен Бог вос­ста­вить его.

Рим 13:11Б–14:4
Неде­ля сыропустная.
24 июня, Рож­де­ство Иоан­на Предтечи.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рGi.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 113

Брaтіе, мyдр­ствуzй дeнь, гDе­ви мyдр­ству­етъ: и3 не мyдр­ствуzй дeнь, гDе­ви не мyдр­ству­етъ. kдhй, гDе­ви ћстъ, благодари1тъ бо бGа: и3 не kдhй, гDе­ви не ћстъ, и3 благодари1тъ бGа. никт0же бо нaсъ се­бЁ живeтъ, и3 никт0же се­бЁ ўми­рaетъ. ѓще ќбw живeмъ, гDе­ви живeмъ: ѓще же ўми­рaемъ, гDе­ви ўми­рaемъ: ѓще u5бо живeмъ, ѓще ўми­рaемъ, гD­ни є3смы2. на сіe бо хrт0съ и3 ќм­ре, и3 вос­кR­се, и3 њживE, да и3 мeрт­вы­ми и3 живh­ми њбладaетъ.

Бра­тия, кто раз­ли­ча­ет дни, для Гос­по­да раз­ли­ча­ет; и кто не раз­ли­ча­ет дней, для Гос­по­да не раз­ли­ча­ет. Кто ест, для Гос­по­да ест, ибо бла­го­да­рит Бо­га; и кто не ест, для Гос­по­да не ест, и бла­го­да­рит Бо­га. Ибо ни­кто из нас не жи­вет для се­бя, и ни­кто не уми­ра­ет для се­бя; а жи­вем ли – для Гос­по­да жи­вем; уми­ра­ем ли – для Гос­по­да уми­ра­ем: и по­то­му, жи­вем ли или уми­ра­ем, – все­гда Гос­под­ни. Ибо Хри­стос для то­го и умер, и вос­крес, и ожил, что­бы вла­ды­че­ство­вать и над мерт­вы­ми и над живыми.

Рим 14:6–9
Суб­бо­та 9 седмицы.
В па­мять усоп­ших (по­не­дель­ник).

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рд7i.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 114

Брaтіе, на сіE хrт0съ и3 ќм­ре, и3 вос­кR­се, и3 њживE, да и3 мeрт­вы­ми и3 живh­ми њб­ла­дaетъ. тh же почто2 њсуж­дaе­ши брaта твоего2; и3ли2 ты2 что2 ўни­чи­жaе­ши брaта твоего2; вси1 бо пред­стa­немъ суди1щу хrт0ву. пи1сано бо є4сть: живY ѓзъ, глаг0летъ гDь, ћкw мнЁ поклони1тсz всsко ко­лё­но, и3 всsкъ kзhкъ и3сповёстсz бGо­ви. тём­же u5бо кjйж­до нaсъ њ се­бЁ сл0во дaстъ бGу. не кто­мY u5бо дру­гъ­дрy­га њсуж­дaемъ: но сіE пa­че суди1те, є4же не по­ла­гaти пре­ты­кaніz брaту, и3ли2 соб­лaз­на. вёмъ, и3 и3звэщeнъ є4смь њ хr­тЁ ї}сэ, ћкw ничт0же сквeр­но сa­мо соб0ю, т0чію по­мыш­лs­ю­ще­му что2 сквeр­но бhти, џно­му сквeр­но є4сть. ѓще ќбw брaш­на рa­ди брaтъ тв0й скорби1тъ, ўжE не по любви2 х0диши: не брaш­номъ твои1мъ того2 по­губ­лsй, за нег0же хrт0съ ќм­ре. да не хy­лит­сz u5бо вa­ше благ0е. нёсть бо цrтво б9іе брaш­но и3 пи­тіE, но прaв­да, и3 ми1ръ, и3 рa­дость њ д©э с™э: и4же бо си1ми слy­житъ хrт0ви, бlгоуг0денъ є4сть бGо­ви, и3 и3скyсенъ человёкwмъ.

Бра­тия, Хри­стос для то­го и умер, и вос­крес, и ожил, что­бы вла­ды­че­ство­вать и над мерт­вы­ми и над жи­вы­ми. А ты что осуж­да­ешь бра­та тво­е­го? Или и ты, что уни­жа­ешь бра­та тво­е­го? Все мы пред­ста­нем на суд Хри­стов. Ибо на­пи­са­но: жи­ву Я, го­во­рит Гос­подь, пре­до Мною пре­кло­нит­ся вся­кое ко­ле­но, и вся­кий язык бу­дет ис­по­ве­до­вать Бо­га. Итак каж­дый из нас за се­бя даст от­чет Бо­гу. Не ста­нем же бо­лее су­дить друг дру­га, а луч­ше су­ди­те о том, как бы не по­да­вать бра­ту слу­чая к пре­ткно­ве­нию или со­блаз­ну. Я знаю и уве­рен в Гос­по­де Иису­се, что нет ни­че­го в се­бе са­мом нечи­сто­го; толь­ко по­чи­та­ю­ще­му что-ли­бо нечи­стым, то­му нечи­сто. Ес­ли же за пи­щу огор­ча­ет­ся брат твой, то ты уже не по люб­ви по­сту­па­ешь. Не гу­би тво­ею пи­щею то­го, за ко­го Хри­стос умер. Да не ху­лит­ся ва­ше доб­рое. Ибо Цар­ствие Бо­жие не пи­ща и пи­тие, но пра­вед­ность и мир и ра­дость во Свя­том Ду­хе. Кто сим слу­жит Хри­сту, тот уго­ден Бо­гу и до­сто­ин одоб­ре­ния от людей.

Рим 14:9–18
Втор­ник 5 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рє7i.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 115

Брaтіе, ми1ръ возлю1бимъ, и3 ±же къ со­здaнію дрyгъ ко дрy­гу. не брaш­на рa­ди разорsй дё­ло б9іе: всs бо чи1ста, но ѕло2 че­ло­вё­ку пре­ты­кaніемъ kдy­ще­му. добро2 не ћсти мsсъ, ни­жE пи1ти вінA, ни њ нeм­же брaтъ тв0й пре­ты­кaет­сz, и3ли2 со­блаз­нsет­сz, и3ли2 и3знемогaетъ. ты2 вё­ру и4маши, њ се­бЁ сaмъ и3мёй пред8 бGомъ: бла­жeнъ не њсуж­дazй себE, њ нeм­же и3скушaетсz. ґ со­мнszй­сz, ѓще ћстъ, њсуж­дaет­сz, за­нE не t вё­ры: всsко же, є4же не t вё­ры, грёхъ є4сть. мо­гy­ще­му же вaсъ ўтверди1ти по бl­го­вэ­с­тво­вaнію мо­е­мY, и3 про­по­вё­данію ї}съ хrт0ву, по tкро­вeнію тaй­ны, лё­ты вёч­ны­ми ўмол­чaн­ныz, ћв­ль­шіzсz же нhнэ писaніи прор0ческими, по по­ве­лёнію вёч­на­гw бGа, въ по­слу­шaніе вё­ры, во всёхъ kзh­ц­эхъ по­знaв­шіzсz, є3ди1ному пре­мyдро­му бGу, ї}съ хrт0мъ, є3мyже слa­ва во вё­ки. ґми1нь.

Бра­тия, бу­дем ис­кать то­го, что слу­жит к ми­ру и ко вза­им­но­му на­зи­да­нию. Ра­ди пи­щи не раз­ру­шай де­ла Бо­жия. Все чи­сто, но ху­до че­ло­ве­ку, ко­то­рый ест на со­блазн. Луч­ше не есть мя­са, не пить ви­на и не де­лать ни­че­го та­ко­го, от­че­го брат твой пре­ты­ка­ет­ся, или со­блаз­ня­ет­ся, или из­не­мо­га­ет. Ты име­ешь ве­ру? Имей ее сам в се­бе, пред Бо­гом. Бла­жен, кто не осуж­да­ет се­бя в том, что из­би­ра­ет. А со­мне­ва­ю­щий­ся, ес­ли ест, осуж­да­ет­ся, по­то­му что не по ве­ре; а все, что не по ве­ре, грех. Мо­гу­ще­му же утвер­дить вас, по бла­го­вест­во­ва­нию мо­е­му и про­по­ве­ди Иису­са Хри­ста, по от­кро­ве­нию тай­ны, о ко­то­рой от веч­ных вре­мен бы­ло умол­ча­но, но ко­то­рая ныне яв­ле­на, и че­рез пи­са­ния про­ро­че­ские, по по­ве­ле­нию веч­но­го Бо­га, воз­ве­ще­на всем на­ро­дам для по­ко­ре­ния их ве­ре, Еди­но­му Пре­муд­ро­му Бо­гу, че­рез Иису­са Хри­ста, сла­ва во ве­ки. Аминь.

Рим 14:19–26
Суб­бо­та сыропустная.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рѕ7i.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 116

Брaтіе, д0лжни є3смы2 мы2 си1льніи нe­мw­щи немощ­нhхъ носи1ти, и3 не се­бЁ ўго­ждaти. кjйж­до же вaсъ бли1жнему да ўго­ждaетъ во благ0е къ со­здaнію. и4бо и3 хrт0съ не се­бЁ ўгоди2, но ћко­же є4сть пи1сано: поношє1ніz по­носs­щихъ те­бЁ, напад0ша на мS. є3ли6ка бо преднапи1сана бh­ша, въ нa­ше на­казaніе пред­на­писa­шасz, да тер­пё­ніемъ и3 ўт­э­шeніемъ писaній, ўпо­вaніе и4мамы. бGъ же тер­пё­ніz и3 ўт­э­шeніz, да дaстъ вaмъ т0жде мyдр­ство­ва­ти дрyгъ ко дрy­гу, њ хr­тЁ ї}сэ: да є3динодyшнw є3ди1ными ўсты2 слaви­те бGа, и3 nц7A гDа нa­ше­гw ї}са хrтA. тём­же пріeм­ли­те дру­гъ­дрy­га, ћко­же и3 хrт0съ пріsтъ вaсъ во слaву б9ію.

Бра­тия, мы, силь­ные, долж­ны сно­сить немо­щи бес­силь­ных и не се­бе уго­ждать. Каж­дый из нас дол­жен уго­ждать ближ­не­му, во бла­го, к на­зи­да­нию. Ибо и Хри­стос не Се­бе уго­ждал, но, как на­пи­са­но: зло­сло­вия зло­сло­вя­щих Те­бя па­ли на Ме­ня. А все, что пи­са­но бы­ло преж­де, на­пи­са­но нам в на­став­ле­ние, что­бы мы тер­пе­ни­ем и уте­ше­ни­ем из Пи­са­ний со­хра­ня­ли на­деж­ду. Бог же тер­пе­ния и уте­ше­ния да да­ру­ет вам быть в еди­но­мыс­лии меж­ду со­бою, по уче­нию Хри­ста Иису­са, дабы вы еди­но­душ­но, еди­ны­ми уста­ми сла­ви­ли Бо­га и От­ца Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. По­се­му при­ни­май­те друг дру­га, как и Хри­стос при­нял вас в сла­ву Божию.

Рим 15:1–7
Неде­ля 7.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рз7i.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 117

Брaтіе, пріeм­ли­те дру­гъ­дрy­га, ћко­же и3 хrт0съ пріsтъ вaсъ во слaву б9ію. глаг0лю же, хrтA ї}са служи1телz бhв­ша њбрё­за­ніz по и4стинэ б9іей, во є4же ўтверди1ти њбэтов†ніz nц7є1въ: ґ kзhкwмъ по ми1лости, про­слaви­ти бGа, ћко­же є4сть пи1сано: сегw2 рa­ди и3сповёмсz те­бЁ во kзh­ц­эхъ гDи, и3 и4мени тво­е­мY пою2. и3 пaки глаг0летъ: возвесели1тесz kзh­цы съ людьми2 є3гw2. и3 пaки: хвали1те гDа вси2 kзh­цы, и3 похвали1те є3го2 вси2 лю1діе. и3 пaки и3сaіа глаг0летъ: бy­детъ к0рень їес­сeовъ, и3 во­стаsй вла­дё­ти над8 kзhки, на того2 kзh­цы ўпо­вa­ютъ. бGъ же ўпо­вaніz, да и3сп0лнитъ вaсъ всsкіz рa­до­сти и3 ми1ра въ вёрэ, и3збhточествовати вaмъ во ўпо­вaніи, си1лою д¦а с™aгw. и3звэщeнъ же є4смь брaтіе моS, и3 сaмъ ѓзъ њ вaсъ, ћкw и3 сa­ми вы2 п0лни є3стE блa­го­сти, и3сп0лнени всsка­гw рa­зу­ма, мо­гy­ще и3 и3нhz научи1ти. дeрз­эе же писaхъ вaмъ брaтіе моS, t чa­сти, ћкw вос­по­минaz вaмъ, за бла­годaть дaн­ную ми2 t бGа: во є4же бhти ми2 служи1телю ї}съ хrт0ву во kзh­ц­эхъ, свz­щен­но­дёй­ству­ю­щу бла­го­вэ­с­тво­вaніе б9іе, да бy­детъ при­но­шeніе є4же t kзы6къ бла­го­пріsт­но, и3 њсвz­щeн­но д¦омъ с™hмъ.

Бра­тия, при­ни­май­те друг дру­га, как и Хри­стос при­нял вас в сла­ву Бо­жию. Ра­зу­мею то, что Иисус Хри­стос сде­лал­ся слу­жи­те­лем для об­ре­зан­ных – ра­ди ис­ти­ны Бо­жи­ей, что­бы ис­пол­нить обе­щан­ное от­цам, а для языч­ни­ков – из ми­ло­сти, что­бы сла­ви­ли Бо­га, как на­пи­са­но: за то бу­ду сла­вить Те­бя, (Гос­по­ди,) меж­ду языч­ни­ка­ми, и бу­ду петь име­ни Тво­е­му. И еще ска­за­но: воз­ве­се­ли­тесь, языч­ни­ки, с на­ро­дом Его. И еще: хва­ли­те Гос­по­да, все языч­ни­ки, и про­слав­ляй­те Его, все на­ро­ды. Ис­а­ия так­же го­во­рит: бу­дет ко­рень Иес­се­ев, и вос­ста­нет вла­деть на­ро­да­ми; на Него языч­ни­ки на­де­ять­ся бу­дут. Бог же на­деж­ды да ис­пол­нит вас вся­кой ра­до­сти и ми­ра в ве­ре, дабы вы, си­лою Ду­ха Свя­то­го, обо­га­ти­лись на­деж­дою. И сам я уве­рен о вас, бра­тия мои, что и вы пол­ны бла­го­сти, ис­пол­не­ны вся­ко­го по­зна­ния и мо­же­те на­став­лять друг дру­га; но пи­сал вам, бра­тия, с неко­то­рою сме­ло­стью, от­ча­сти как бы в на­по­ми­на­ние вам, по дан­ной мне от Бо­га бла­го­да­ти быть слу­жи­те­лем Иису­са Хри­ста у языч­ни­ков и со­вер­шать свя­щен­но­дей­ствие бла­го­вест­во­ва­ния Бо­жия, дабы сие при­но­ше­ние языч­ни­ков, бу­дучи освя­ще­но Ду­хом Свя­тым, бы­ло бла­го­при­ят­но Богу.

Рим 15:7–16
Сре­да 5 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло р}i.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 118

Брaтіе, и4мамъ по­хвалY њ хr­тЁ ї}сэ, ћже къ бGу. не смёю бо глаг0лати что2, и4хже не со­дёz хrт0съ мн0ю, въ по­слу­шaніе kзhкwвъ, сл0вомъ и3 дё­ломъ, въ си1лэ знa­меній и3 чудeсъ, си1лою д¦а б9іz: ћко­же ми2 t їерусали1ма и3 џкре­стъ дa­же до їл­лmрjка и3сп0лнити бла­го­вэ­с­тво­вaніе хrт0во. си1це же пот­щaх­сz благовэсти1ти, не и3дёже и3меновaсz хrт0съ, да не на чу­жeмъ њс­но­вaніи сози1жду: но ћко­же є4сть пи1сано: и5мже не возвэсти1сz њ нeмъ, ќзрzтъ: и3 и5же не слh­ша­ша, ўра­зу­мё­ютъ. тём­же и3 воз­бранeнъ бhхъ мн0гажды пріити2 къ вaмъ. нhнэ же кто­мY мё­ста не и3мhй въ странaхъ си1хъ, желaніе же и3мhй пріити2 къ вaмъ t мн0гихъ лётъ: ћкw ѓще по­идY во їс­пaнію, пріидY къ вaмъ. ўпо­вaю бо ми1мw грzдhй ви1дэти вaсъ, и3 вa­ми проводи1тисz тa­мw, ѓще вaсъ прeж­де t чa­сти на­сh­щусz. нhнэ же грzдY во їерусали1мъ, слу­жsй с™hмъ. бlговоли1ша бо макед0ніа и3 ґхaіа њб­щeніе нё­кое сотвори1ти къ ни1щымъ с™hмъ, живy­щымъ во їерусали1мэ. благоволи1ша бо, и3 д0лжни и5мъ сyть: ѓще бо въ дух0вныхъ и4хъ при­чaст­ни­ки бh­ша kзh­цы, д0лжни сyть и3 въ плотски1хъ послужи1ти и5мъ. сіE u5бо скон­чaвъ, и3 за­пе­чат­лёвъ и5мъ пл0дъ сeй, по­идY вa­ми во їс­пaнію. вёмъ же, ћкw грzдhй къ вaмъ во и3сполнeніи бла­го­сло­вeніz бла­го­вё­стіz хrт0ва пріидY.

Бра­тия, я мо­гу по­хва­лить­ся в Иису­се Хри­сте в том, что от­но­сит­ся к Бо­гу, ибо не осме­люсь ска­зать что-ни­будь та­кое, че­го не со­вер­шил Хри­стос че­рез ме­ня, в по­ко­ре­нии языч­ни­ков ве­ре, сло­вом и де­лом, си­лою зна­ме­ний и чу­дес, си­лою Ду­ха Бо­жия, так что бла­го­вест­во­ва­ние Хри­сто­во рас­про­стра­не­но мною от Иеру­са­ли­ма и окрест­но­сти до Ил­ли­ри­ка. При­том я ста­рал­ся бла­го­вест­во­вать не там, где уже бы­ло из­вест­но имя Хри­сто­во, дабы не со­зи­дать на чу­жом ос­но­ва­нии, но как на­пи­са­но: не имев­шие о Нем из­ве­стия уви­дят, и не слы­шав­шие узна­ют. Сие-то мно­го раз и пре­пят­ство­ва­ло мне прий­ти к вам. Ныне же, не имея та­ко­го ме­ста в сих стра­нах, а с дав­них лет имея же­ла­ние прий­ти к вам, как толь­ко пред­при­му путь в Ис­па­нию, при­ду к вам. Ибо на­де­юсь, что, про­хо­дя, уви­жусь с ва­ми и что вы про­во­ди­те ме­ня ту­да, как ско­ро на­сла­жусь об­ще­ни­ем с ва­ми, хо­тя от­ча­сти. А те­перь я иду в Иеру­са­лим, что­бы по­слу­жить свя­тым, ибо Ма­ке­до­ния и Аха­ия усерд­ству­ют неко­то­рым по­да­я­ни­ем для бед­ных меж­ду свя­ты­ми в Иеру­са­ли­ме. Усерд­ству­ют, да и долж­ни­ки они пе­ред ни­ми. Ибо ес­ли языч­ни­ки сде­ла­лись участ­ни­ка­ми в их ду­хов­ном, то долж­ны и им по­слу­жить в те­лес­ном. Ис­пол­нив это и вер­но до­ста­вив им сей плод усер­дия, я от­прав­люсь че­рез ва­ши ме­ста в Ис­па­нию, и уве­рен, что ко­гда при­ду к вам, то при­ду с пол­ным бла­го­сло­ве­ни­ем бла­го­вест­во­ва­ния Христова.

Рим 15:17–29
Чет­верг 5 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рf7i.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 119

Брaтіе, молю1 вы гDемъ нa­шимъ ї}съ хrт0мъ, и3 люб0вію д¦а, спо­спёш­ствуй­те ми2 въ мlтвахъ њ мнЁ къ бGу: да и3збaвлюсz t про­тив­лs­ю­щих­сz во їудeи, и3 да слyж­ба моS ћже во їерусали1мэ бла­го­пріsт­на бy­детъ с™ы6мъ. да съ рa­до­стію пріидY къ вaмъ в0лею б9іею, и3 ўпок0юсz съ вa­ми. бGъ же ми1ра со всё­ми вa­ми, ґми1нь.

Бра­тия, умо­ляю вас, бра­тия, Гос­по­дом на­шим Иису­сом Хри­стом и лю­бо­вью Ду­ха, под­ви­зать­ся со мною в мо­лит­вах за ме­ня к Бо­гу, что­бы из­ба­вить­ся мне от неве­ру­ю­щих в Иудее и что­бы слу­же­ние мое для Иеру­са­ли­ма бы­ло бла­го­при­ят­но свя­тым, дабы мне в ра­до­сти, ес­ли Бо­гу угод­но, прий­ти к вам и успо­ко­ить­ся с ва­ми. Бог же ми­ра да бу­дет со все­ми ва­ми, аминь.

Рим 15:30–33
Суб­бо­та 10 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло Rк.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 120

Брaтіе, вручaю вaмъ фjву сест­рY нa­шу, сy­щу служи1тельницу цeркве, ћже въ ке­гхрeехъ: да пріи1мете ю5 њ гDэ дост0йнэ с™ы6мъ, и3 спо­спёш­ствуй­те є4й, њ нeй­же ѓще t вaсъ по­трe­бу­етъ вe­щи: и4бо сіS за­стyп­ни­ца мнH­гимъ бhсть, и3 са­мо­мY мнЁ. цэлyй­те пріскjл­лу и3 ґкЂ­лу, спо­спBш­ни­ка моS њ хr­тЁ ї}сэ: и4же по души2 моeй своS вhz положи1ша: и5хже не ѓзъ є3ди1нъ благодарю2, но и3 всS цeрк­ви kзhчєскіz: и3 до­мaш­нюю и4хъ цeр­ковь. цэлyй­те є3пенeта возлю1бленнаго ми2, и4же є4сть на­чaтокъ ґхaіи во хrтA. цэлyй­те маріaмъ, ћже мн0гw труди1сz њ нaсъ. цэлyй­те ґн­д­ронjка и3 їунjю, ср0дники моS и3 сплён­ни­ки моS, и5же сyть нар0читы во ґпcл­эхъ, и5же и3 прeж­де менE вё­ро­ва­ша во хrтA. цэлyй­те ґм­плjа возлю1бленнаго ми2 њ гDэ. цэлyй­те ўрвa­на, спо­спёш­ни­ка нa­ше­го њ хr­тЁ, и3 стахЂа возлю1бленнаго ми2. цэлyй­те ґпeл­ліа и3скyсна њ хr­тЁ. цэлyй­те сy­щыz t ґрі­сто­вy­ла. цэлyй­те и3родіHна ср0дника моего2. цэлyй­те и5же t нар­кjс­са, сy­щыz њ гDэ. цэлyй­те трm­фe­ну и3 трm­фH­су, труж­дa­ю­щы­zсz њ гDэ. цэлyй­те пер­сj­ду возлю1бленную, ћже мн0гw труди1сz њ гDэ. цэлyй­те рy­фа и3збрaннаго њ гDэ, и3 м™рь є3гw2 и3 мою2. цэлyй­те ґсmг­крjта, флe­гон­та, є4рма, патр0ва, є3рмjа, и3 сy­щую съ ни1ми брaтію. цэлyй­те філол0га и3 їулjю, ни­рeа и3 сест­рY є3гw2, и3 nлmм­пa­на, и3 сy­щыz съ ни1ми всS с™hz. цэлyй­те дрyгъ дрy­га лоб­зaніемъ с™hмъ. цэлy­ютъ вы2 всS цRк­ви хrт0вы.

Бра­тия, пред­став­ляю вам Фи­ву, сест­ру на­шу, диа­ко­нис­су церк­ви Кен­х­рей­ской. При­ми­те ее для Гос­по­да, как при­лич­но свя­тым, и по­мо­ги­те ей, в чем она бу­дет иметь нуж­ду у вас, ибо и она бы­ла по­мощ­ни­цею мно­гим и мне са­мо­му. При­вет­ствуй­те При­с­кил­лу и Аки­лу, со­труд­ни­ков мо­их во Хри­сте Иису­се (ко­то­рые го­ло­ву свою по­ла­га­ли за мою ду­шу, ко­то­рых не я один бла­го­да­рю, но и все церк­ви из языч­ни­ков), и до­маш­нюю их цер­ковь. При­вет­ствуй­те воз­люб­лен­но­го мо­е­го Епе­не­та, ко­то­рый есть на­ча­ток Аха­ии для Хри­ста. При­вет­ствуй­те Ма­ри­ам, ко­то­рая мно­го тру­ди­лась для нас. При­вет­ствуй­те Ан­д­ро­ни­ка и Юнию, срод­ни­ков мо­их и уз­ни­ков со мною, про­сла­вив­ших­ся меж­ду Апо­сто­ла­ми и преж­де ме­ня еще уве­ро­вав­ших во Хри­ста. При­вет­ствуй­те Ам­плия, воз­люб­лен­но­го мне в Гос­по­де. При­вет­ствуй­те Ур­ба­на, со­труд­ни­ка на­ше­го во Хри­сте, и Ста­хия, воз­люб­лен­но­го мне. При­вет­ствуй­те Апел­ле­са, ис­пы­тан­но­го во Хри­сте. При­вет­ствуй­те вер­ных из до­ма Ари­сто­ву­ло­ва. При­вет­ствуй­те Иро­ди­о­на, срод­ни­ка мо­е­го. При­вет­ствуй­те из до­маш­них Нар­кис­са тех, ко­то­рые в Гос­по­де. При­вет­ствуй­те Три­фе­ну и Три­фо­су, тру­дя­щих­ся о Гос­по­де. При­вет­ствуй­те Пер­си­ду воз­люб­лен­ную, ко­то­рая мно­го по­тру­ди­лась о Гос­по­де. При­вет­ствуй­те Ру­фа, из­бран­но­го в Гос­по­де, и ма­терь его и мою. При­вет­ствуй­те Асин­кри­та, Фле­гон­та, Ер­ма, Па­тро­ва, Ер­мия и дру­гих с ни­ми бра­тьев. При­вет­ствуй­те Фи­ло­ло­га и Юлию, Ни­рея и сест­ру его, и Олим­па­на, и всех с ни­ми свя­тых. При­вет­ствуй­те друг дру­га с це­ло­ва­ни­ем свя­тым. При­вет­ству­ют вас все церк­ви Христовы.

Рим 16:1–16
Пят­ни­ца 5 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рк7а.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 121А

Брaтіе, молю1 вы блюди1тесz t творs­щихъ р†спри и3 разд0ры, кро­мЁ ўчeніz, є3мyже вы2 научи1стесz, и3 ўклони1тесz t ни1хъ. та­ко­вjи бо гDви нa­ше­му ї}су хrтY не раб0таютъ, но сво­е­мY чрeву: и5же бlги1ми словесы2 и3 бl­го­сло­вeніемъ пре­ль­щa­ютъ серд­цA неѕл0бивыхъ. вa­ше бо по­слу­шaніе ко всBмъ дости1же: рa­ду­юсz же є4же њ вaсъ. хо­щy же вaсъ м{дрымъ ќбw бhти во благ0е, просты6мъ же въ ѕл0е. бGъ же ми1ра да сокруши1тъ са­танY под8 н0ги вa­шz вск0рэ. бла­годaть гDа нa­ше­гw ї}са хrтA съ вa­ми, ґми1нь. цэлyетъ вaсъ ті­моfeй спо­спёш­никъ м0й, и3 лукjй, и3 їaсwнъ, и3 сwсі­пaтръ, ср0дницы мои2. цэлyю вы2 и3 ѓзъ тeр­тій, на­писa­вый по­слaніе сіE њ гDэ. цэлyетъ вы2 гaіе страннопріи1мецъ м0й, и3 цRкве всеS. цэлyетъ вы2 є3рaстъ строи1тель грaд­скій, и3 куaртъ брaтъ. бl­годaть гDа нa­ше­гw ї}са хrтA со всё­ми вa­ми. ґми1нь.

Бра­тия, умо­ляю вас, осте­ре­гай­тесь про­из­во­дя­щих раз­де­ле­ния и со­блаз­ны, во­пре­ки уче­нию, ко­то­ро­му вы на­учи­лись, и укло­няй­тесь от них; ибо та­кие лю­ди слу­жат не Гос­по­ду на­ше­му Иису­су Хри­сту, а сво­е­му чре­ву, и лас­ка­тель­ством и крас­но­ре­чи­ем обо­льща­ют серд­ца про­сто­душ­ных. Ва­ша по­кор­ность ве­ре всем из­вест­на; по­се­му я ра­ду­юсь за вас, но же­лаю, что­бы вы бы­ли муд­ры на доб­ро и про­сты на зло. Бог же ми­ра со­кру­шит са­та­ну под но­га­ми ва­ши­ми вско­ре. Бла­го­дать Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста с ва­ми. Аминь. При­вет­ству­ют вас Ти­мо­фей, со­труд­ник мой, и Лу­ций, Иа­сон и Со­си­патр, срод­ни­ки мои. При­вет­ствую вас в Гос­по­де и я, Тер­тий, пи­сав­ший сие по­сла­ние. При­вет­ству­ет вас Га­ий, стран­но­при­и­мец мой и всей церк­ви. При­вет­ству­ет вас Ераст, го­род­ской каз­но­хра­ни­тель, и брат Кварт. Бла­го­дать Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста со все­ми ва­ми. Аминь.

Рим 16:17–24
По­не­дель­ник 6 седмицы.

Къ ри1млzнwмъ по­слaніе, за­чa­ло рк7а.

По­сла­ние к Рим­ля­нам, за­ча­ло 121Б

Брaтіе, молю1 вы блюди1тесz t творs­щихъ р†спри и3 разд0ры, кро­мЁ ўчeніz, є3мyже вы2 научи1стесz, и3 ўклони1тесz t ни1хъ. та­ко­вjи бо гDви нa­ше­му ї}су хrтY не раб0таютъ, но сво­е­мY чрeву: и5же бlги1ми словесы2 и3 бl­го­сло­вeніемъ пре­ль­щa­ютъ серд­цA неѕл0бивыхъ. вa­ше бо по­слу­шaніе ко всBмъ дости1же: рa­ду­юсz же є4же њ вaсъ. хо­щy же вaсъ м{дрымъ ќбw бhти во благ0е, просты6мъ же въ ѕл0е. бGъ же ми1ра да сокруши1тъ са­танY под8 н0ги вa­шz вск0рэ. бла­годaть гDа нa­ше­гw ї}са хrтA съ вa­ми, ґми1нь.

Бра­тия, умо­ляю вас, осте­ре­гай­тесь про­из­во­дя­щих раз­де­ле­ния и со­блаз­ны, во­пре­ки уче­нию, ко­то­ро­му вы на­учи­лись, и укло­няй­тесь от них; ибо та­кие лю­ди слу­жат не Гос­по­ду на­ше­му Иису­су Хри­сту, а сво­е­му чре­ву, и лас­ка­тель­ством и крас­но­ре­чи­ем обо­льща­ют серд­ца про­сто­душ­ных. Ва­ша по­кор­ность ве­ре всем из­вест­на; по­се­му я ра­ду­юсь за вас, но же­лаю, что­бы вы бы­ли муд­ры на доб­ро и про­сты на зло. Бог же ми­ра со­кру­шит са­та­ну под но­га­ми ва­ши­ми вско­ре. Бла­го­дать Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста с ва­ми. Аминь.

Рим 16:17–20
Неде­ля 1 Ве­ли­ко­го По­ста, на мо­леб­ном пении.

Пер­вое по­сла­ние к Коринфянам

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7в.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 122

Пavелъ звaнъ ґпcлъ ї}съ хrт0въ, в0лею б9іею, и3 сwсfeнъ брaтъ: цRк­ви б9іей сy­щей въ корjнfэ, њсвzщє1ннымъ њ хr­тЁ ї}сэ, звaн­нымъ с™ы6мъ, со всё­ми при­зы­вa­ю­щи­ми и4мz гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, во всsкомъ мё­стэ, тёхъ же и3 нa­шемъ. бl­годaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нa­ше­гw, и3 гDа ї}са хrтA. благодарю2 бGа моего2 все­гдA њ вaсъ, њ бl­годaти б9іей дaн­нэй вaмъ њ хr­тЁ ї}сэ: ћкw во всeмъ њбогати1стесz њ нeмъ, во всsкомъ сл0вэ, и3 всsкомъ рa­зумэ, ћко­же сви­дё­тель­ство хrт0во и3звэсти1сz въ вaсъ: ћкw вaмъ не лиши1тисz ни во є3ди1номъ да­ро­вaніи, чa­ю­щымъ tкро­вeніz гDа нa­ше­гw ї}са хrтA: и4же и3 ўтверди1тъ вaсъ дa­же до кон­цA непови1нны, въ дeнь гDа нa­ше­гw ї}са хrтA. вё­ренъ бGъ, и4мже звa­ни бh­сте во nб­щeніе сн7а є3гw2 ї}са хrтA гDа нaшегw.

Па­вел, во­лею Бо­жи­ею при­зван­ный Апо­стол Иису­са Хри­ста, и Со­сфен брат, церк­ви Бо­жи­ей, на­хо­дя­щей­ся в Ко­рин­фе, освя­щен­ным во Хри­сте Иису­се, при­зван­ным свя­тым, со все­ми при­зы­ва­ю­щи­ми имя Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, во вся­ком ме­сте, у них и у нас: бла­го­дать вам и мир от Бо­га От­ца на­ше­го и Гос­по­да Иису­са Хри­ста. Непре­стан­но бла­го­да­рю Бо­га мо­е­го за вас, ра­ди бла­го­да­ти Бо­жи­ей, да­ро­ван­ной вам во Хри­сте Иису­се, по­то­му что в Нем вы обо­га­ти­лись всем, вся­ким сло­вом и вся­ким по­зна­ни­ем, – ибо сви­де­тель­ство Хри­сто­во утвер­ди­лось в вас, – так что вы не име­е­те недо­стат­ка ни в ка­ком да­ро­ва­нии, ожи­дая яв­ле­ния Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, Ко­то­рый и утвер­дит вас до кон­ца, что­бы вам быть непо­вин­ны­ми в день Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. Ве­рен Бог, Ко­то­рым вы при­зва­ны в об­ще­ние Сы­на Его Иису­са Хри­ста, Гос­по­да нашего.

1 Кор 1:1–9
Втор­ник 6 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7г.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 123

Брaтіе, бl­годaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нa­ше­гw, и3 гDа ї}са хrтA. благодарю2 бGа моего2 все­гдA њ вaсъ, њ бl­годaти б9іей дaн­нэй вaмъ њ хr­тЁ ї}сэ: ћкw во всeмъ њбогати1стесz њ нeмъ, во всsкомъ сл0вэ, и3 всsкомъ рa­зумэ, ћко­же сви­дё­тель­ство хrт0во и3звэсти1сz въ вaсъ: ћкw вaмъ не лиши1тисz ни во є3ди1номъ да­ро­вaніи, чa­ю­щымъ tкро­вeніz гDа нa­ше­гw ї}са хrтA: и4же и3 ўтверди1тъ вaсъ дa­же до кон­цA непови1нны, въ дeнь гDа нa­ше­гw ї}са хrтA. вё­ренъ бGъ, и4мже звa­ни бh­сте во nб­щeніе сн7а є3гw2 ї}са хrтA гDа нaшегw.

Бра­тия, бла­го­дать вам и мир от Бо­га От­ца на­ше­го и Гос­по­да Иису­са Хри­ста. Непре­стан­но бла­го­да­рю Бо­га мо­е­го за вас, ра­ди бла­го­да­ти Бо­жи­ей, да­ро­ван­ной вам во Хри­сте Иису­се, по­то­му что в Нем вы обо­га­ти­лись всем, вся­ким сло­вом и вся­ким по­зна­ни­ем, – ибо сви­де­тель­ство Хри­сто­во утвер­ди­лось в вас, – так что вы не име­е­те недо­стат­ка ни в ка­ком да­ро­ва­нии, ожи­дая яв­ле­ния Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, Ко­то­рый и утвер­дит вас до кон­ца, что­бы вам быть непо­вин­ны­ми в день Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. Ве­рен Бог, Ко­то­рым вы при­зва­ны в об­ще­ние Сы­на Его Иису­са Хри­ста, Гос­по­да нашего.

1 Кор 1:3–9
Суб­бо­та 11 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7д.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 124

Брaтіе, молю1 вы и4менемъ гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, да т0жде глаг0лете вси2, и3 да не сyть въ вaсъ р†спри: да є3стe же ўтвер­ждe­ни въ т0мже ра­зу­мёніи, и3 въ т0йже мhс­ли. возвэсти1сz бо ми2 њ вaсъ, брaтіе моS, п0сланными t хл0иса, ћкw рвє1ніz въ вaсъ сyть. глаг0лю же сE, ћкw к0йждо вaсъ глаг0летъ: ѓзъ ќбw є4смь пav­ловъ, ѓзъ же ґпол­лH­совъ, ѓзъ же ки1финъ, ѓзъ же хrт0въ. є3дA раздэли1сz хrт0съ; є3дA пavелъ рас­пsт­сz по вaсъ; и3ли2 во и4мz пav­ло­во кrти1стесz; благодарю2 бGа, ћкw ни є3ди1наго t вaсъ кrти1хъ, т0чію крjс­па и3 гaіа: да никт0же речeтъ, ћкw въ моE и4мz кrти1хъ. кrти1хъ же и3 стефани1новъ д0мъ: пр0чее не вёмъ, ѓще кого2 и3нaго кrти1хъ. не по­слa бо менE хrт0съ кrти1ти, но бlговэсти1ти: не въ пре­мyд­ро­сти сл0ва, да не и3спраздни1тсz кrтъ хrт0въ. сл0во бо кrт­ное, по­ги­бa­ю­щымъ ќбw ю3р0дство є4сть, ґ спасaє­мымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть.

Бра­тия, умо­ляю вас име­нем Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, что­бы все вы го­во­ри­ли од­но, и не бы­ло меж­ду ва­ми раз­де­ле­ний, но что­бы вы со­еди­не­ны бы­ли в од­ном ду­хе и в од­них мыс­лях. Ибо от до­маш­них Хло­и­ных сде­ла­лось мне из­вест­ным о вас, бра­тия мои, что меж­ду ва­ми есть спо­ры. Я ра­зу­мею то, что у вас го­во­рят: “я Пав­лов”; “я Апол­ло­сов”; “я Ки­фин”; “а я Хри­стов”. Раз­ве раз­де­лил­ся Хри­стос? Раз­ве Па­вел рас­пял­ся за вас? Или во имя Пав­ла вы кре­сти­лись? Бла­го­да­рю Бо­га, что я ни­ко­го из вас не кре­стил, кро­ме Кри­спа и Га­ия, дабы не ска­зал кто, что я кре­стил в мое имя. Кре­стил я так­же Сте­фа­нов дом; а кре­стил ли еще ко­го, не знаю. Ибо Хри­стос по­слал ме­ня не кре­стить, а бла­го­вест­во­вать, не в пре­муд­ро­сти сло­ва, что­бы не упразд­нить кре­ста Хри­сто­ва. Ибо сло­во о кре­сте для по­ги­ба­ю­щих юрод­ство есть, а для нас, спа­са­е­мых, – си­ла Божия.

1 Кор 1:10–18
Неде­ля 8.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7є.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 125А

Брaтіе, сл0во крeст­ное, по­ги­бa­ю­щымъ ќбw ю3р0дство є4сть, ґ спасaє­мымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть. пи1сано бо є4сть: погублю2 пре­мyд­рость пре­мyд­рыхъ, и3 рa­зумъ разyм­ныхъ tвeр­гу. гдЁ пре­мyдръ; гдЁ кни1жникъ; гдЁ совопр0сникъ вё­ка сегw2; не њбуи1 ли бGъ пре­мyд­рость мj­ра сегw2; понe­же бо въ пре­мyд­ро­сти б9іей не ра­зу­мЁ мjръ пре­мyд­ро­стію бGа, бlгоизв0лилъ бGъ бyй­ствомъ пр0повэди спасти2 вё­ру­ю­щихъ. понe­же и3 їудeє знa­меніz пр0сzтъ и3 є4ллини пре­мyд­ро­сти и4щутъ: мh же про­по­вё­ду­емъ хrтA рaс­пzта, їудeємъ ќбw соб­лaзнъ, є4ллинwмъ же безy­міе: са­мёмъ же зв†ннымъ, їудeємъ же и3 є4ллинwмъ, хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію премyдрость.

Бра­тия, сло­во о кре­сте для по­ги­ба­ю­щих юрод­ство есть, а для нас, спа­са­е­мых, – си­ла Бо­жия. Ибо на­пи­са­но: по­губ­лю муд­рость муд­ре­цов, и ра­зум ра­зум­ных от­верг­ну. Где муд­рец? Где книж­ник? Где со­во­прос­ник ве­ка се­го? Не об­ра­тил ли Бог муд­рость ми­ра се­го в безу­мие? Ибо ко­гда мир сво­ею муд­ро­стью не по­знал Бо­га в пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей, то бла­го­угод­но бы­ло Бо­гу юрод­ством про­по­ве­ди спа­сти ве­ру­ю­щих. Ибо и Иудеи тре­бу­ют чу­дес, и Ел­ли­ны ищут муд­ро­сти; а мы про­по­ве­ду­ем Хри­ста рас­пя­то­го, для Иуде­ев со­блазн, а для Ел­ли­нов безу­мие, для са­мих же при­зван­ных, Иуде­ев и Ел­ли­нов, Хри­ста, Бо­жию си­лу и Бо­жию премудрость.

1 Кор 1:18–24
14 сен­тяб­ря, Воз­дви­же­ние Кре­ста Господня.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7є.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 125Б

Брaтіе, сл0во крeст­ное, по­ги­бa­ю­щымъ ќбw ю3р0дство є4сть, ґ спасaє­мымъ нaмъ си1ла б9іz є4сть. пи1сано бо є4сть: погублю2 пре­мyд­рость пре­мyд­рыхъ, и3 рa­зумъ разyм­ныхъ tвeр­гу. гдЁ пре­мyдръ; гдЁ кни1жникъ; гдЁ совопр0сникъ вё­ка сегw2; не њбуи1 ли бGъ пре­мyд­рость мj­ра сегw2; понe­же бо въ пре­мyд­ро­сти б9іей не ра­зу­мЁ мjръ пре­мyд­ро­стію бGа, бlгоизв0лилъ бGъ бyй­ствомъ пр0повэди спасти2 вё­ру­ю­щихъ. понe­же и3 їудeє знa­меніz пр0сzтъ и3 є4ллини пре­мyд­ро­сти и4щутъ: мh же про­по­вё­ду­емъ хrтA рaс­пzта, їудeємъ ќбw соб­лaзнъ, є4ллинwмъ же безy­міе: са­мёмъ же зв†ннымъ, їудeємъ же и3 є4ллинwмъ, хrтA, б9ію си1лу и3 б9ію пре­мyд­рость. за­нE бyее б9іе, пре­мyдр­эе че­ло­вBкъ є4сть: и3 немощн0е б9іе, кр­эп­чaе че­ло­вBкъ є4сть. ви1дите бо звaніе вa­ше брaтіе, ћкw не мн0зи ли пре­мyд­ри по пл0ти; не мн0зи ли си1льни; не мн0зи ли бlгор0дни; но бyzz мj­ра и3збрA бGъ, да пре­мyд­рыz посрами1тъ: и3 нe­мwщ­наz мj­ра и3збрA бGъ, да посрами1тъ крBп­каz: и3 ху­дорHд­наz мj­ра, и3 ўничижє1ннаz и3збрA бGъ, и3 не сy­щаz, да с{щаz ўпраздни1тъ: ћкw да не по­хвa­лит­сz всsка пл0ть пред8 бGомъ. и3з8 негH­же вы2 є3стE њ хr­тЁ ї}сэ, и4же бhсть нaмъ пре­мyд­рость t бGа, прaв­да же и3 њсвz­щeніе, и3 и3збавлeніе: да, ћко­же пи1шетсz, хвалsй­сz, њ гDэ да хвa­лит­сz. и3 ѓзъ при­шeдъ къ вaмъ брaтіе, пріид0хъ не по превосх0дному словеси2, и3ли2 пре­мyд­ро­сти, воз­вэ­щaz вaмъ сви­дё­тель­ство б9іе. не суди1хъ бо вёд­эти что2 въ вaсъ, т0чію ї}са хrтA, и3 сего2 рaспzта.

Бра­тия, сло­во о кре­сте для по­ги­ба­ю­щих юрод­ство есть, а для нас, спа­са­е­мых, – си­ла Бо­жия. Ибо на­пи­са­но: по­губ­лю муд­рость муд­ре­цов, и ра­зум ра­зум­ных от­верг­ну. Где муд­рец? Где книж­ник? Где со­во­прос­ник ве­ка се­го? Не об­ра­тил ли Бог муд­рость ми­ра се­го в безу­мие? Ибо ко­гда мир сво­ею муд­ро­стью не по­знал Бо­га в пре­муд­ро­сти Бо­жи­ей, то бла­го­угод­но бы­ло Бо­гу юрод­ством про­по­ве­ди спа­сти ве­ру­ю­щих. Ибо и Иудеи тре­бу­ют чу­дес, и Ел­ли­ны ищут муд­ро­сти; а мы про­по­ве­ду­ем Хри­ста рас­пя­то­го, для Иуде­ев со­блазн, а для Ел­ли­нов безу­мие, для са­мих же при­зван­ных, Иуде­ев и Ел­ли­нов, Хри­ста, Бо­жию си­лу и Бо­жию пре­муд­рость; по­то­му что немуд­рое Бо­жие пре­муд­рее лю­дей, и немощ­ное Бо­жие силь­нее лю­дей. По­смот­ри­те, бра­тия, кто вы, при­зван­ные: не мно­го из вас муд­рых по пло­ти, не мно­го силь­ных, не мно­го бла­го­род­ных; но Бог из­брал немуд­рое ми­ра, что­бы по­сра­мить муд­рых, и немощ­ное ми­ра из­брал Бог, что­бы по­сра­мить силь­ное; и незнат­ное ми­ра и уни­чи­жен­ное и ни­че­го не зна­ча­щее из­брал Бог, что­бы упразд­нить зна­ча­щее, – для то­го, что­бы ни­ка­кая плоть не хва­ли­лась пред Бо­гом. От Него и вы во Хри­сте Иису­се, Ко­то­рый сде­лал­ся для нас пре­муд­ро­стью от Бо­га, пра­вед­но­стью и освя­ще­ни­ем и ис­куп­ле­ни­ем, что­бы бы­ло, как на­пи­са­но: хва­ля­щий­ся хва­лись Гос­по­дом. И ко­гда я при­хо­дил к вам, бра­тия, при­хо­дил воз­ве­щать вам сви­де­тель­ство Бо­жие не в пре­вос­ход­стве сло­ва или муд­ро­сти, ибо я рас­су­дил быть у вас незна­ю­щим ни­че­го, кро­ме Иису­са Хри­ста, и при­том распятого.

1 Кор 1:18–2:2
Ве­ли­кая Пятница.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7є t полY.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 125В

Брaтіе, ви1дите звaніе вa­ше, ћкw не мн0зи ли пре­мyд­ри по пл0ти; не мн0зи ли си1льни; не мн0зи ли бlгор0дни; но бyzz мj­ра и3збрA бGъ, да пре­мyд­рыz посрами1тъ: и3 нe­мwщ­наz мj­ра и3збрA бGъ, да посрами1тъ крBп­каz: и3 ху­дорHд­наz мj­ра, и3 ўничижє1ннаz и3збрA бGъ, и3 не сy­щаz, да с{щаz ўпраздни1тъ: ћкw да не по­хвa­лит­сz всsка пл0ть пред8 бGомъ.

Бра­тия, по­смот­ри­те кто вы, при­зван­ные: не мно­го из вас муд­рых по пло­ти, не мно­го силь­ных, не мно­го бла­го­род­ных; но Бог из­брал немуд­рое ми­ра, что­бы по­сра­мить муд­рых, и немощ­ное ми­ра из­брал Бог, что­бы по­сра­мить силь­ное; и незнат­ное ми­ра и уни­чи­жен­ное и ни­че­го не зна­ча­щее из­брал Бог, что­бы упразд­нить зна­ча­щее, – для то­го, что­бы ни­ка­кая плоть не хва­ли­лась пред Богом.

1 Кор 1:26–29
Суб­бо­та 12 седмицы.
Суб­бо­та по­сле Воздвижения.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7ѕ.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 126

Брaтіе, пре­мyд­рость глаг0лемъ въ со­вер­шeн­ныхъ: пре­мyд­рость же не вё­ка сегw2, ни кнzзeй вё­ка сегw2 престаю1щихъ: но глаг0лемъ пре­мyд­рость б9ію въ тaй­нэ со­кро­вeн­ную, и4же пред8устaви бGъ прeж­де вBкъ въ слaву нa­шу: ю4же никт0же t кнzзeй вё­ка сегw2 ра­зу­мЁ. ѓще бо бh­ша ра­зу­мё­ли, не бh­ша гDа слa­вы рaс­пz­ли. но ћко­же є4сть пи1сано: и4хже џко не ви1дэ, и3 ќхо не слh­ша, и3 на сeрд­це, че­ло­вё­ку не взыд0ша, ±же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2.

Бра­тия, муд­рость мы про­по­ве­ду­ем меж­ду со­вер­шен­ны­ми, но муд­рость не ве­ка се­го и не вла­стей ве­ка се­го пре­хо­дя­щих, но про­по­ве­ду­ем пре­муд­рость Бо­жию, тай­ную, со­кро­вен­ную, ко­то­рую пред­на­зна­чил Бог преж­де ве­ков к сла­ве на­шей, ко­то­рой ни­кто из вла­стей ве­ка се­го не по­знал; ибо ес­ли бы по­зна­ли, то не рас­пя­ли бы Гос­по­да сла­вы. Но, как на­пи­са­но: не ви­дел то­го глаз, не слы­ша­ло ухо, и не при­хо­ди­ло то на серд­це че­ло­ве­ку, что при­го­то­вил Бог лю­бя­щим Его.

1 Кор 2:6–9
Суб­бо­та 13 седмицы.
Суб­бо­та пе­ред Воздвижением.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7з.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 127

Брaтіе, и4хже џко не ви1дэ и3 ќхо не слh­ша, и3 на сeрд­це, че­ло­вё­ку не взыд0ша, ±же ўгот0ва бGъ лю1бzщымъ є3го2. нaмъ же бGъ tкрhлъ є4сть д¦омъ свои1мъ: д¦ъ бо вс‰ и3спытyетъ, и3 глубины6 б9іz. кт0 бо вёсть t че­ло­вBкъ, ±же въ че­ло­вё­цэ, т0чію д¦ъ чlвё­ка живy­щій въ нeмъ; тaко­же и3 б9іz никт0же вёсть, т0чію д¦ъ б9ій. мh же не дyхъ мj­ра сегw2 пріs­хомъ, но д¦ъ и4же t бGа, да вё­мы ±же t бGа даров†ннаz нaмъ. я4же и3 глаг0лемъ, не въ на­учe­ныхъ чlвё­че­скіz пре­мyд­ро­сти сло­ве­сёхъ, но въ на­учe­ныхъ д¦а с™aгw, ду­хHв­наz дух0вными сраз­суж­дa­ю­ще. ду­шeвенъ же че­ло­вёкъ не пріeм­летъ ±же д¦а б9іz: ю3р0дство бо є3мY є4сть, и3 не м0жетъ ра­зу­мё­ти, за­нE дух0внэ во­стzзyет­сz. дух0вный же во­стzзyетъ ќбw вс‰, ґ сaмъ т0й ни t є3ди1нагw во­стzзyет­сz. кт0 бо ра­зу­мЁ ќмъ гDнь, и4же и3з8zсни1тъ и5; мh же ќмъ хrт0въ и4мамы. и3 ѓзъ брaтіе, не мог0хъ вaмъ глаг0лати ћкw ду­хHв­нымъ, но ћкw плHтz­нымъ, ћкw мла­дeн­цємъ њ хr­тЁ. млек0мъ вы2 напои1хъ, ґ не брaш­номъ: не ќбw мо­жa­сте, но ни є3щE м0жете нhнэ: є3щe бо пл0тстіи є3стE. и3дёже бо въ вaсъ з†висти, и3 рвє1ніz, и3 р†спри, не пл0тстіи ли є3стE, и3 по че­ло­вё­ку х0дите; є3гдa бо глаг0летъ кто2: ѓзъ ќбw є4смь пav­ловъ: дру­гjй же, ѓзъ ґпол­лH­совъ: не пл0тстіи ли є3стE; кто2 ќбw є4сть пavелъ; кт0 же ли ґпол­лHсъ; но т0чію служи1телє, и4миже вё­ро­ва­сте, и3 ко­мyж­до ћко­же гDь да­дE. ѓзъ насади1хъ, ґпол­лHсъ напои2: бGъ же возрасти2. тём­же ни на­саж­дazй є4сть что2, ни на­паszй, но воз­ра­щazй бGъ. на­саж­дazй же и3 на­паszй, є3ди1но є3стA, кjйж­до же свою2 мздY пріи1метъ по сво­е­мY трудY.

Бра­тия, не ви­дел то­го глаз, не слы­ша­ло ухо, и не при­хо­ди­ло то на серд­це че­ло­ве­ку, что при­го­то­вил Бог лю­бя­щим Его. А нам Бог от­крыл это Ду­хом Сво­им; ибо Дух все про­ни­ца­ет, и глу­би­ны Бо­жии. Ибо кто из лю­дей зна­ет, что в че­ло­ве­ке, кро­ме ду­ха че­ло­ве­че­ско­го, жи­ву­ще­го в нем? Так и Бо­жье­го ни­кто не зна­ет, кро­ме Ду­ха Бо­жия. Но мы при­ня­ли не ду­ха ми­ра се­го, а Ду­ха от Бо­га, дабы знать да­ро­ван­ное нам от Бо­га, что и воз­ве­ща­ем не от че­ло­ве­че­ской муд­ро­сти изу­чен­ны­ми сло­ва­ми, но изу­чен­ны­ми от Ду­ха Свя­то­го, со­об­ра­жая ду­хов­ное с ду­хов­ным. Ду­шев­ный че­ло­век не при­ни­ма­ет то­го, что от Ду­ха Бо­жия, по­то­му что он по­чи­та­ет это безу­ми­ем; и не мо­жет ра­зу­меть, по­то­му что о сем на­доб­но су­дить ду­хов­но. Но ду­хов­ный су­дит о всем, а о нем су­дить ни­кто не мо­жет. Ибо кто по­знал ум Гос­по­день, что­бы мог су­дить его? А мы име­ем ум Хри­стов. И я не мог го­во­рить с ва­ми, бра­тия, как с ду­хов­ны­ми, но как с плот­ски­ми, как с мла­ден­ца­ми во Хри­сте. Я пи­тал вас мо­ло­ком, а не твер­дою пи­щею, ибо вы бы­ли еще не в си­лах, да и те­перь не в си­лах, по­то­му что вы еще плот­ские. Ибо ес­ли меж­ду ва­ми за­висть, спо­ры и раз­но­гла­сия, то не плот­ские ли вы? и не по че­ло­ве­че­ско­му ли обы­чаю по­сту­па­е­те? Ибо ко­гда один го­во­рит: “я Пав­лов”, а дру­гой: “я Апол­ло­сов”, то не плот­ские ли вы? Кто Па­вел? Кто Апол­лос? Они толь­ко слу­жи­те­ли, че­рез ко­то­рых вы уве­ро­ва­ли, и при­том по­сколь­ку каж­до­му дал Гос­подь. Я на­са­дил, Апол­лос по­ли­вал, но воз­рас­тил Бог; по­се­му и на­саж­да­ю­щий и по­ли­ва­ю­щий есть ни­что, а все Бог да­ю­щий рост. На­саж­да­ю­щий же и по­ли­ва­ю­щий суть од­но; но каж­дый по­лу­чит свою на­гра­ду по сво­е­му труду.

1 Кор 2:9–16; 3:1–8
Сре­да 6 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7и.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 128

Брaтіе, бGу є3смы2 по­спёш­ни­цы: б9іе тz­жaніе, б9іе здaніе є3стE. по бла­годaти б9іей дaн­нэй мнЁ, ћкw пре­мyдръ ґрхітeк­тwнъ њс­но­вaніе положи1хъ, и4нъ же на­зидaетъ: кjйж­до же да блюдeтъ, кaкw на­зидaетъ. њс­но­вaніz бо и3нaгw никт0же м0жетъ положи1ти пa­че ле­жa­ща­гw, є4же є4сть ї}съ хrт0съ. ѓще ли кто2 на­зидaетъ на њс­но­вaніи сeмъ, злaто, сребро2, кa­меніе честн0е: дро­вA, сё­но, тр0стіе: ко­гHж­до дё­ло kв­лe­но бy­детъ, дeнь бо kви1тъ, за­нE nгнeмъ tкры­вaет­сz, и3 ко­гHж­до дё­ло kков0же є4сть, џгнь и3скyситъ. и3 є3гHже ѓще дё­ло пребy­детъ, є3г0же на­здA, мздY пріи1метъ. ґ є3гHже дё­ло сгори1тъ, tтщети1тсz: сaмъ же спасeт­сz, тaкож­де ћко­же nгнeмъ. не вё­сте ли, ћкw хрaмъ б9ій є3стE, и3 д¦ъ б9ій живeтъ въ вaсъ; ѓще кто2 б9ій хрaмъ растли1тъ, растли1тъ сего2 бGъ: хрaмъ бо б9ій с™ъ є4сть, и4же є3стE вы2.

Бра­тия, мы со­ра­бот­ни­ки у Бо­га, а вы Бо­жия ни­ва, Бо­жие стро­е­ние. Я, по дан­ной мне от Бо­га бла­го­да­ти, как муд­рый стро­и­тель, по­ло­жил ос­но­ва­ние, а дру­гой стро­ит на нем; но каж­дый смот­ри, как стро­ит. Ибо ни­кто не мо­жет по­ло­жить дру­го­го ос­но­ва­ния, кро­ме по­ло­жен­но­го, ко­то­рое есть Иисус Хри­стос. Стро­ит ли кто на этом ос­но­ва­нии из зо­ло­та, се­реб­ра, дра­го­цен­ных кам­ней, де­ре­ва, се­на, со­ло­мы, – каж­до­го де­ло об­на­ру­жит­ся; ибо день по­ка­жет, по­то­му что в огне от­кры­ва­ет­ся, и огонь ис­пы­та­ет де­ло каж­до­го, ка­ко­во оно есть. У ко­го де­ло, ко­то­рое он стро­ил, усто­ит, тот по­лу­чит на­гра­ду. А у ко­го де­ло сго­рит, тот по­тер­пит урон; впро­чем сам спа­сет­ся, но так, как бы из ог­ня. Раз­ве не зна­е­те, что вы храм Бо­жий, и Дух Бо­жий жи­вет в вас? Ес­ли кто ра­зо­рит храм Бо­жий, то­го по­ка­ра­ет Бог: ибо храм Бо­жий свят; а этот храм – вы.

1 Кор 3:9–17
Неде­ля 9 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рк7f.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 129

Брaтіе, никт0же себE да пре­ль­щaетъ. ѓще кто2 мни1тсz мyдръ бhти въ вaсъ въ вё­цэ сeмъ, бyй да бы­вaетъ, ћкw да пре­мyдръ бy­детъ. пре­мyд­рость бо мj­ра сегw2, бyй­ство ў бGа є4сть. пи1сано бо є4сть: за­пинazй прем{дрымъ въ ко­вaр­ст­вэ и4хъ. и3 пaки: гDь вёсть помышлє1ніz че­ло­вё­чес­ка, ћкw сyть сyєт­на. тём­же никт0же да хвa­лит­сz въ че­ло­вё­ц­эхъ: вс‰ бо вa­ша сyть. ѓще пavелъ, и3ли2 ґпол­лHсъ, и3ли2 ки1фа, и3ли2 мjръ, и3ли2 жив0тъ, и3ли2 смeрть, и3ли2 насто‰щаz, и3ли2 б{дущаz, вс‰ вa­ша сyть. вh же хrт0вы, хrт0съ же б9ій.

Бра­тия, ни­кто не обо­льщай са­мо­го се­бя. Ес­ли кто из вас ду­ма­ет быть муд­рым в ве­ке сем, тот будь безум­ным, что­бы быть муд­рым. Ибо муд­рость ми­ра се­го есть безу­мие пред Бо­гом, как на­пи­са­но: улов­ля­ет муд­рых в лу­кав­стве их. И еще: Гос­подь зна­ет ум­ство­ва­ния муд­ре­цов, что они су­ет­ны. Итак ни­кто не хва­лись че­ло­ве­ка­ми, ибо все ва­ше: Па­вел ли, или Апол­лос, или Ки­фа, или мир, или жизнь, или смерть, или на­сто­я­щее, или бу­ду­щее, – все ва­ше; вы же – Хри­сто­вы, а Хри­стос – Божий.

1 Кор 3:18–23
Чет­верг 6 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло Rл.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 130А

Брaтіе, тaкw нaсъ да непщyетъ че­ло­вёкъ, ћкw слуги6 хrт0вы, и3 строи1тели тaй­намъ б9іимъ. ґ є4же пр0чее и4щетсz въ строи1телехъ, да вё­ренъ кто2 њбрs­щет­сz. мнё же не вели1ко є4сть, да t вaсъ и3стzжyсz, и3ли2 t че­ло­вё­че­ска­гw днE: но ни сaмъ себE во­стzзyю. ничес0же бо себE свёмъ: но ни њ сeмъ њправ­дa­юсz: во­стzзyzй же мS гDь є4сть. тём­же прeж­де врe­мене ничт0же суди1те, д0ндеже пріи1детъ гDь, и4же во свётэ при­ведeтъ т†йнаz тмы2, и3 њб8zви1тъ со­вё­ты сердє1чныz: и3 то­гдA по­хвалA бy­детъ ко­мyж­до t бGа.

Бра­тия, каж­дый дол­жен ра­зу­меть нас, как слу­жи­те­лей Хри­сто­вых и до­мо­стро­и­те­лей та­ин Бо­жи­их. От до­мо­стро­и­те­лей же тре­бу­ет­ся, что­бы каж­дый ока­зал­ся вер­ным. Для ме­ня очень ма­ло зна­чит, как су­ди­те обо мне вы или как су­дят дру­гие лю­ди; я и сам не сужу о се­бе. Ибо хо­тя я ни­че­го не знаю за со­бою, но тем не оправ­ды­ва­юсь; су­дия же мне Гос­подь. По­се­му не су­ди­те ни­как преж­де вре­ме­ни, по­ка не при­дет Гос­подь, Ко­то­рый и осве­тит скры­тое во мра­ке и об­на­ру­жит сер­деч­ные на­ме­ре­ния, и то­гда каж­до­му бу­дет по­хва­ла от Бога.

1 Кор 4:1–5
Суб­бо­та 14 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло Rл t полY.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 130Б

Брaтіе, прeж­де врe­мене ничт0же суди1те, д0ндеже пріи1детъ гDь, и4же во свётэ при­ведeтъ т†йнаz тмы2, и3 њб8zви1тъ со­вё­ты сердє1чныz: и3 то­гдA по­хвалA бy­детъ ко­мyж­до t бGа. сі‰ же брaтіе моS, преwбрази1хъ на себE и3 ґпол­лH­са, вaсъ рa­ди: да t нaю на­учи­тeсz, не пa­че напи1санныхъ мyдр­ство­ва­ти, да не є3ди1нъ по є3ди1ному гор­ди­тeсz на дру­гa­го. кт0 бо тS раз­суж­дaетъ; чт0 же и4маши, є3гHже нё­си пріsлъ; ѓще же и3 пріsлъ є3си2, что2 хвa­ли­шисz ћкw не пріeмъ; сE сhти є3стE, сE њбогати1стесz, без8 нaсъ цaр­ство­ва­сте: и3 є3щE ќбw да во­ца­ри­тeсz, да и3 мы2 бh­хомъ съ вa­ми цaрствовали.

Бра­тия, не су­ди­те ни­как преж­де вре­ме­ни, по­ка не при­дет Гос­подь, Ко­то­рый и осве­тит скры­тое во мра­ке и об­на­ру­жит сер­деч­ные на­ме­ре­ния, и то­гда каж­до­му бу­дет по­хва­ла от Бо­га. Это, бра­тия, при­ло­жил я к се­бе и Апол­ло­су ра­ди вас, что­бы вы на­учи­лись от нас не мудр­ство­вать сверх то­го, что на­пи­са­но, и не пре­воз­но­си­лись один пе­ред дру­гим. Ибо кто от­ли­ча­ет те­бя? Что ты име­ешь, че­го бы не по­лу­чил? А ес­ли по­лу­чил, что хва­лишь­ся, как буд­то не по­лу­чил? Вы уже пре­сы­ти­лись, вы уже обо­га­ти­лись, вы ста­ли цар­ство­вать без нас. О, ес­ли бы вы и в са­мом де­ле цар­ство­ва­ли, что­бы и нам с ва­ми царствовать!

1 Кор. 4:5–8
Пят­ни­ца 6 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlа.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 131

Брaтіе, бGъ ны2 по­слaн­ни­ки по­слёд­ніz kви2 ћкw на­смeрт­ни­ки: за­нE поз0ръ бh­хомъ мj­ру, и3 ѓгGлwмъ, и3 че­ло­вёкwмъ. мы2 ќбw бyи хrтA рa­ди, вh же мyд­ри њ хr­тЁ: мы2 нe­мощ­ни, вh же крёп­цы: вы2 слaв­ни, мh же без­чeст­ни. до нhнэш­нz­гw часA и3 ѓл­чемъ, и3 жaж­демъ, и3 на­го­тyемъ, и3 стрaж­демъ, и3 ски­тaем­сz, и3 труж­дaем­сz, дё­ла­ю­ще свои1ми рукa­ми: ўкорsе­ми, бl­го­слов­лsемъ: гони1ми, терпи1мъ: хy­ли­ми, ўт­э­шaем­сz: ћко­же nтрe­би мj­ру бh­хомъ, всBмъ по­прaніе до­сeлэ. не срам­лsz вaсъ сі‰ пи­шY, но ћко­же ч†да моS возлю1блєннаz на­казyю. ѓще бо и3 мн0ги пё­сту­ны и4мате њ хr­тЁ, но не мн0ги nтцы2: њ хr­тё бо ї}сэ бла­го­вэ­с­тво­вaніемъ ѓзъ вы2 роди1хъ. молю1 же вaсъ: под0бни мнЁ бы­вaй­те, ћко­же ѓзъ хrтY.

Бра­тия, нам, по­след­ним по­слан­ни­кам, Бог су­дил быть как бы при­го­во­рен­ны­ми к смер­ти, по­то­му что мы сде­ла­лись по­зо­ри­щем для ми­ра, для Ан­ге­лов и лю­дей. Мы безум­ны Хри­ста ра­ди, а вы муд­ры во Хри­сте; мы немощ­ны, а вы креп­ки; вы в сла­ве, а мы в бес­че­стии. Да­же до­ныне тер­пим го­лод и жаж­ду, и на­го­ту и по­бои, и ски­та­ем­ся, и тру­дим­ся, ра­бо­тая сво­и­ми ру­ка­ми. Зло­сло­вят нас, мы бла­го­слов­ля­ем; го­нят нас, мы тер­пим; ху­лят нас, мы мо­лим; мы как сор для ми­ра, как прах, все­ми по­пи­ра­е­мый до­ныне. Не к по­сты­же­нию ва­ше­му пи­шу сие, но вра­зум­ляю вас, как воз­люб­лен­ных де­тей мо­их. Ибо, хо­тя у вас ты­ся­чи на­став­ни­ков во Хри­сте, но не мно­го от­цов; я ро­дил вас во Хри­сте Иису­се бла­го­вест­во­ва­ни­ем. По­се­му умо­ляю вас: под­ра­жай­те мне, как я Христу.

1 Кор 4:9–16
Неде­ля 10.
Апостолам.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlв.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 132

Брaтіе, по­слaхъ къ вaмъ ті­моfeа, и4же ми2 є4сть чa­до возлю1блено и3 вёр­но њ гDэ: и4же вaмъ вос­по­мs­нетъ пути6 моS, ±же њ хr­тЁ ї}сэ, ћко­же вез­дЁ и3 во всsкой цRк­ви ўчY. ћкw не грzдy­щу ми2 къ вaмъ, раз­гор­дё­шасz нё­цыи. пріидy же ск0рw къ вaмъ, ѓще гDь восх0щетъ, и3 ўра­зу­мёю не сл0во раз­гор­дёв­ших­сz, но си1лу. не въ словеси1 бо цrтво б9іе, но въ си1лэ. что2 х0щете; съ пa­ли­цею ли пріидY къ вaмъ, и3ли2 съ люб0вію, и3 д¦омъ кр0тости; tню1дъ слh­шит­сz въ вaсъ блу­жeніе: и3 таково2 блу­жeніе, kков0 же ни во kзh­ц­эхъ и3менyетсz, ћкw нё­ко­е­му и3мёти женY џт­чую. и3 вы2 раз­гор­дё­сте, и3 не пa­че плa­ка­сте, да и4зметсz t среды2 вaсъ со­дёz­вый дё­ло сіE. ѓзъ u5бо ћкw не ў вaсъ сhй тё­ломъ, тy же живhй д¦омъ, ўжE суди1хъ ћкw тa­мw сhй, со­дёzв­ша­го си1це сіE, њ и4мени гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, со­брaв­шым­сz вaмъ и3 мо­е­мY д¦у, съ си1лою гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, предaти та­ко­вa­го са­та­нЁ во и3змождeніе пл0ти, да дyхъ спасeт­сz въ дeнь гDа нa­ше­гw ї}са хrтA.

Бра­тия, я по­слал к вам Ти­мо­фея, мо­е­го воз­люб­лен­но­го и вер­но­го в Гос­по­де сы­на, ко­то­рый на­пом­нит вам о пу­тях мо­их во Хри­сте, как я учу вез­де во вся­кой церк­ви. Как я не иду к вам, то неко­то­рые у вас воз­гор­ди­лись; но я ско­ро при­ду к вам, ес­ли угод­но бу­дет Гос­по­ду, и ис­пы­таю не сло­ва воз­гор­див­ших­ся, а си­лу, ибо Цар­ство Бо­жие не в сло­ве, а в си­ле. Че­го вы хо­ти­те? с жез­лом прий­ти к вам, или с лю­бо­вью и ду­хом кро­то­сти? Есть вер­ный слух, что у вас по­яви­лось блу­до­де­я­ние, и при­том та­кое блу­до­де­я­ние, ка­ко­го не слыш­но да­же у языч­ни­ков, что некто вме­сто же­ны име­ет же­ну от­ца сво­е­го. И вы воз­гор­ди­лись, вме­сто то­го, что­бы луч­ше пла­кать, дабы изъ­ят был из сре­ды вас сде­лав­ший та­кое де­ло. А я, от­сут­ствуя те­лом, но при­сут­ствуя у вас ду­хом, уже ре­шил, как бы на­хо­дясь у вас: сде­лав­ше­го та­кое де­ло, в со­бра­нии ва­шем во имя Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, об­ще с мо­им ду­хом, си­лою Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, пре­дать са­тане во из­мож­де­ние пло­ти, что­бы дух был спа­сен в день Гос­по­да на­ше­го Иису­са Христа.

1 Кор 4:17–5:5
Суб­бо­та 15 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlг, ©ѕ.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 133, 206

Брaтіе, мaлъ квaсъ всE см­э­шeніе квa­ситъ; њчи1стите u5бо вeт­хій квaсъ, да бy­де­те н0во см­э­шeніе, ћко­же є3стE без­квaс­ни: и4бо пaс­ха нa­ша за ны2 по­жрeнъ бhсть хrт0съ. тём­же да прaзд­ну­емъ, не въ квaсэ вeт­сэ, ни въ квaсэ ѕл0бы и3 лукaв­ства, но въ без­квaсіихъ чистоты2 и3 и4стины. хrт0съ ны2 и3скупи1лъ є4сть t клsт­вы зак0нныz, бhвъ по нaсъ клsтва: пи1сано бо є4сть: пр0клzтъ всsкъ ви1сzй на дрe­вэ. да въ kзh­ц­эхъ бl­го­сло­вeніе ґвраaм­ле бy­детъ њ хr­тЁ ї}сэ, да њб­это­вaніе д¦а пріи1мемъ вёрою.

Бра­тия, ма­лая за­квас­ка ква­сит все те­сто. Итак очи­сти­те ста­рую за­квас­ку, что­бы быть вам но­вым те­стом, так как вы бес­квас­ны, ибо Пас­ха на­ша, Хри­стос, за­клан за нас. По­се­му ста­нем празд­но­вать не со ста­рою за­квас­кою, не с за­квас­кою по­ро­ка и лу­кав­ства, но с опрес­но­ка­ми чи­сто­ты и ис­ти­ны. Хри­стос ис­ку­пил нас от клят­вы за­ко­на, сде­лав­шись за нас клят­вою (ибо на­пи­са­но: про­клят всяк, ви­ся­щий на дре­ве), дабы бла­го­сло­ве­ние Ав­ра­амо­во че­рез Хри­ста Иису­са рас­про­стра­ни­лось на языч­ни­ков, что­бы нам по­лу­чить обе­щан­но­го Ду­ха верою.

1 Кор 5:6Б–8; Гал 3:13–14
Ве­ли­кая Суб­бо­та, на утрени.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlд.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 134

Брaтіе, писaхъ вaмъ въ по­слaніи, не прим­э­шaтисz блуд­ни­кHмъ. и3 не всsкw блуд­ни­кHмъ мj­ра сегw2, и3ли2 лихои1мцємъ, и3ли2 хи1щникwмъ, и3ли2 їдwлослужи1телємъ: понe­же ќбw д0лжни є3стE t мj­ра сегw2 и3зhти. нhнэ же писaхъ вaмъ, не прим­э­шaтисz: ѓще нёкій брaтъ и3менyемь бy­детъ блудни1къ, и3ли2 лихои1мецъ, и3ли2 їдwлослужи1тель, и3ли2 досади1тель, и3ли2 піs­ни­ца, и3ли2 хи1щникъ: съ та­ко­вhмъ ни­жE ћсти. чт0 бо ми2 и3 внёш­нихъ суди1ти; не внyтрєн­нимъ ли вы2 сy­ди­те; внBш­нимъ же бGъ сy­дитъ: и3 и3зми1те ѕлa­го t вaсъ са­мёхъ. смёетъ ли кто2 t вaсъ, вeщь и3мёz ко и3н0му, суди1тисz t непрaвед­ныхъ, ґ не t свzтhхъ; не вё­сте ли, ћкw с™jи мjро­ви хо­тsтъ суди1ти; и3 ѓще вa­ми сyдъ пріи1метъ мjръ, недост0йни є3стE суди1щємъ худhмъ: не вё­сте ли, ћкw ѓг­гелwмъ суди1ти х0щемъ, ґ не т0чію житє1йскимъ; житє1йскаz бо суди6ща ѓще и4мате, ўни­чи­жe­ныхъ въ цRк­ви, си1хъ по­са­ждaй­те. къ срa­му вaмъ глаг0лю: тaкw ли нёсть въ вaсъ мyдръ ни є3ди1нъ, и4же м0жетъ разсуди1ти меж­дY брaтій свои1хъ; но брaтъ съ брaтомъ сy­дит­сz, и3 то2 пред8 невёр­ны­ми. ўжE ќбw tню1дъ вaмъ срaмъ є4сть, ћкw тzжбы6 и4мате меж­дY соб0ю. почто2 не пa­че њби1дими є3стE; почто2 не пa­че ли­шe­ни бы­вaе­те; но вы2 сa­ми њби1дите, и3 ли­шaе­те, да є3щE брaтію. и3ли2 не вё­сте, ћкw непрaвед­ни­цы цrтвіz б9іz не на­слёдzтъ; не льсти1те себE, ни блудницы2, ни їдwлослужи1тели, ни пре­лю­бо­дёи, ни скверни1тели, ни ма­ла­кjи, ни мужел0жницы, ни лихои1мцы, ни тaтіе, ни піs­ни­цы, ни досади1тели, ни хи1щницы цrтвіz б9іz не на­слёдzтъ. и3 си1ми ќбw нё­цыи бё­сте: но њмhстесz, но њсвzти1стесz, но њправди1стесz и4менемъ гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, и3 д¦омъ бGа нaшегw.

Бра­тия, я пи­сал вам в по­сла­нии – не со­об­щать­ся с блуд­ни­ка­ми; впро­чем не во­об­ще с блуд­ни­ка­ми ми­ра се­го, или ли­хо­им­ца­ми, или хищ­ни­ка­ми, или идо­ло­слу­жи­те­ля­ми, ибо ина­че над­ле­жа­ло бы вам вый­ти из ми­ра се­го. Но я пи­сал вам не со­об­щать­ся с тем, кто, на­зы­ва­ясь бра­том, оста­ет­ся блуд­ни­ком, или ли­хо­им­цем, или идо­ло­слу­жи­те­лем, или зло­ре­чи­вым, или пья­ни­цею, или хищ­ни­ком; с та­ким да­же и не есть вме­сте. Ибо что мне су­дить и внеш­них? Не внут­рен­них ли вы су­ди­те? Внеш­них же су­дит Бог. Итак, из­верг­ни­те раз­вра­щен­но­го из сре­ды вас. Как сме­ет кто у вас, имея де­ло с дру­гим, су­дить­ся у нече­сти­вых, а не у свя­тых? Раз­ве не зна­е­те, что свя­тые бу­дут су­дить мир? Ес­ли же ва­ми бу­дет су­дим мир, то неуже­ли вы недо­стой­ны су­дить ма­ло­важ­ные де­ла? Раз­ве не зна­е­те, что мы бу­дем су­дить ан­ге­лов, не тем ли бо­лее де­ла жи­тей­ские? А вы, ко­гда име­е­те жи­тей­ские тяж­бы, по­став­ля­е­те сво­и­ми су­дья­ми ни­че­го не зна­ча­щих в церк­ви. К сты­ду ва­ше­му го­во­рю: неуже­ли нет меж­ду ва­ми ни од­но­го ра­зум­но­го, ко­то­рый мог бы рас­су­дить меж­ду бра­тья­ми сво­и­ми? Но брат с бра­том су­дит­ся, и при­том пе­ред невер­ны­ми. И то уже весь­ма уни­зи­тель­но для вас, что вы име­е­те тяж­бы меж­ду со­бою. Для че­го бы вам луч­ше не оста­вать­ся оби­жен­ны­ми? для че­го бы вам луч­ше не тер­петь ли­ше­ния? Но вы са­ми оби­жа­е­те и от­ни­ма­е­те, и при­том у бра­тьев. Или не зна­е­те, что непра­вед­ные Цар­ства Бо­жия не на­сле­ду­ют? Не об­ма­ны­вай­тесь: ни блуд­ни­ки, ни идо­ло­слу­жи­те­ли, ни пре­лю­бо­деи, ни ру­ко­блуд­ни­ки, ни му­же­лож­ни­ки, ни во­ры, ни ли­хо­им­цы, ни пья­ни­цы, ни зло­ре­чи­вые, ни хищ­ни­ки – Цар­ства Бо­жия не на­сле­ду­ют. И та­ки­ми бы­ли неко­то­рые из вас; но омы­лись, но освя­ти­лись, но оправ­да­лись име­нем Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста и Ду­хом Бо­га нашего.

1 Кор 5:9–6:11
По­не­дель­ник 7 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlє.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 135

Брaтіе, вс‰ ми2 лёть сyть, но не вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но не ѓзъ њб­ла­дaнъ бy­ду t когw2. бр†шна чрeву, и3 чрeво брaш­нwмъ: бGъ же и3 сіE и3 сі‰ да ўпраздни1тъ: тё­ло же не блу­жeнію, но гDви, и3 гDь тё­лу. бGъ же и3 гDа воздви1же, и3 нaсъ воздви1гнетъ си1лою своeю. не вё­сте ли, ћкw тэлесA вa­ша ќдо­ве хrт0вы сyть; взeмъ ли u5бо ќды хrт0вы, сотворю2 ќды блудни1чи; да не бy­детъ. и3ли2 не вё­сте, ћкw при­л­эплszй­сz сквер­но­дёй­цэ, є3ди1но тё­ло є4сть съ блу­до­дёй­цею; бy­де­та бо, речE, џба въ пл0ть є3ди1ну. при­л­эплszй­сz же гDви, є3ди1нъ д¦ъ є4сть съ гDемъ. бё­гай­те блу­до­дэsніz: всsкъ бо грёхъ, є3г0же ѓще сотвори1тъ чlвёкъ, кро­мЁ тё­ла є4сть: ґ блудsй, во своE тё­ло со­гр­э­шaетъ. и3ли2 не вё­сте, ћкw тэлесA вa­ша хрaмъ живy­ща­гw въ вaсъ с™aгw д¦а сyть, є3г0же и4мате t бGа, и3 нё­сте свои2; кyп­ле­ни бо є3стE цэн0ю. про­слaви­те u5бо бGа въ тэле­сёхъ вa­шихъ, и3 въ ду­шaхъ вa­шихъ, ±же сyть б9іz.

Бра­тия, все мне поз­во­ли­тель­но, но не все по­лез­но; все мне поз­во­ли­тель­но, но ни­что не долж­но об­ла­дать мною. Пи­ща для чре­ва, и чре­во для пи­щи; но Бог уни­что­жит и то и дру­гое. Те­ло же не для блу­да, но для Гос­по­да, и Гос­подь для те­ла. Бог вос­кре­сил Гос­по­да, вос­кре­сит и нас си­лою Сво­ею. Раз­ве не зна­е­те, что те­ла ва­ши суть чле­ны Хри­сто­вы? Итак от­ни­му ли чле­ны у Хри­ста, что­бы сде­лать их чле­на­ми блуд­ни­цы? Да не бу­дет! Или не зна­е­те, что со­во­куп­ля­ю­щий­ся с блуд­ни­цею ста­но­вит­ся од­но те­ло с нею? ибо ска­за­но: два бу­дут од­на плоть. А со­еди­ня­ю­щий­ся с Гос­по­дом есть один дух с Гос­по­дом. Бе­гай­те блу­да; вся­кий грех, ка­кой де­ла­ет че­ло­век, есть вне те­ла, а блуд­ник гре­шит про­тив соб­ствен­но­го те­ла. Не зна­е­те ли, что те­ла ва­ши суть храм жи­ву­ще­го в вас Свя­то­го Ду­ха, Ко­то­ро­го име­е­те вы от Бо­га, и вы не свои? Ибо вы куп­ле­ны до­ро­гою це­ною. По­се­му про­слав­ляй­те Бо­га и в те­лах ва­ших и в ду­шах ва­ших, ко­то­рые суть Божии.

1 Кор 6:12–20
Неде­ля 34, о блуд­ном сыне.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlѕ.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 136

Брaтіе, про­слaви­те бGа въ тэле­сёхъ вa­шихъ, и3 въ ду­шaхъ вa­шихъ, ±же сyть б9іz. ґ њ ни1хже писa­сте ми2, добро2 че­ло­вё­ку же­нЁ не при­ка­сaтисz. но блу­до­дэsніz рa­ди, кjйж­до свою2 женY да и4мать, и3 кazж­до женA своего2 мy­жа да и4мать. же­нЁ мyжъ д0лжную люб0вь да воз­даeтъ, тaкож­де и3 женA мy­жу. женA свои1мъ тё­ломъ не вла­дёетъ, но мyжъ: тaкож­де и3 мyжъ свои1мъ тё­ломъ не вла­дёетъ, но женA. не ли­шaй­те себE дру­гъ­дрy­га, т0чію по со­глaсію ко врe­ме­ни, да пре­бы­вaе­те въ по­стЁ и3 моли1твэ: и3 пaки вкy­пэ со­би­рaй­тесz, да не и3скушaетъ вaсъ са­танA невоз­дер­жaніемъ вa­шимъ. сіe же глаг0лю по со­вё­ту, ґ не по по­ве­лёнію. хо­щy бо, да вси2 че­ло­вё­цы бy­дутъ ћко­же и3 ѓзъ: но к0ждо своE да­ро­вaніе и4мать t бGа, џвъ ќбw си1це, џвъ же си1це. глаг0лю же безбр†чнымъ и3 вдови1цамъ: добро2 и5мъ є4сть, ѓще пребy­дутъ ћко­же и3 ѓзъ. ѓще ли не ўдер­жaт­сz, да по­сz­гa­ютъ: лyч­ше бо є4сть жени1тисz, нe­же­ли раз­жизaтисz. ґ њжени1вшымсz за­вэ­щавaю, не ѓзъ, но гDь: же­нЁ t мy­жа не раз­лучaтисz. ѓще ли же и3 разлучи1тсz, да пре­бы­вaетъ без­брaч­на, и3ли2 да смири1тсz съ мy­жемъ свои1мъ: и3 мy­жу жены2 не tпу­щaти. пр0чымъ же ѓзъ глаг0лю, ґ не гDь: ѓще кот0рый брaтъ женY и4мать невёр­ну, и3 тA благоволи1тъ жи1ти съ ни1мъ, да не њстав­лsетъ є3S.

Бра­тия, про­слав­ляй­те Бо­га и в те­лах ва­ших и в ду­шах ва­ших, ко­то­рые суть Бо­жии. А о чем вы пи­са­ли ко мне, то хо­ро­шо че­ло­ве­ку не ка­сать­ся жен­щи­ны. Но, во из­бе­жа­ние блу­да, каж­дый имей свою же­ну, и каж­дая имей сво­е­го му­жа. Муж ока­зы­вай жене долж­ное бла­го­рас­по­ло­же­ние; по­доб­но и же­на му­жу. Же­на не власт­на над сво­им те­лом, но муж; рав­но и муж не вла­стен над сво­им те­лом, но же­на. Не укло­няй­тесь друг от дру­га, раз­ве по со­гла­сию, на вре­мя, для упраж­не­ния в по­сте и мо­лит­ве, а по­том опять будь­те вме­сте, что­бы не ис­ку­шал вас са­та­на невоз­дер­жа­ни­ем ва­шим. Впро­чем это ска­за­но мною как поз­во­ле­ние, а не как по­ве­ле­ние. Ибо же­лаю, что­бы все лю­ди бы­ли, как и я; но каж­дый име­ет свое да­ро­ва­ние от Бо­га, один так, дру­гой ина­че. Без­брач­ным же и вдо­вам го­во­рю: хо­ро­шо им оста­вать­ся, как я. Но ес­ли не мо­гут воз­дер­жать­ся, пусть всту­па­ют в брак; ибо луч­ше всту­пить в брак, неже­ли раз­жи­гать­ся. А всту­пив­шим в брак не я по­ве­ле­ваю, а Гос­подь: жене не раз­во­дить­ся с му­жем, – ес­ли же раз­ве­дет­ся, то долж­на оста­вать­ся без­брач­ною, или при­ми­рить­ся с му­жем сво­им, – и му­жу не остав­лять же­ны сво­ей. Про­чим же я го­во­рю, а не Гос­подь: ес­ли ка­кой брат име­ет же­ну неве­ру­ю­щую, и она со­глас­на жить с ним, то он не дол­жен остав­лять ее.

1 Кор 6:20Б–7:12
Втор­ник 7 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlз.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 137

Брaтіе, ѓще кот0рый брaтъ женY и4мать невёр­ну, и3 тA благоволи1тъ жи1ти съ ни1мъ, да не њстав­лsетъ є3S. и3 женA ѓще и4мать мy­жа невёр­на, и3 т0й благоволи1тъ жи1ти съ нeю, да не њстав­лsетъ є3гw2. свzти1тсz бо мyжъ невё­ренъ, њ же­нЁ вёр­нэ, и3 свzти1тсz женA невёр­на, њ мy­жи вёр­нэ: и3нaче бо ч†да вa­ша нечи1ста бh­ли бы, нhнэ же с™а сyть. ѓще ли невёр­ный tлучaет­сz, да разлучи1тсz: не пораб0тисz бо брaтъ и3ли2 сест­рA въ та­ко­вhхъ: въ ми1ръ бо при­звA нaсъ гDь бGъ. чт0 бо вё­си, жe­но, ѓще мy­жа спасe­ши; и3ли2 что2 вё­си, мy­жу, ѓще женY спасe­ши; т0чію ко­е­мyж­до ћко­же раздэли1лъ є4сть бGъ, кjйж­до ћко­же при1званъ бhсть гDемъ, тaкw да х0дитъ: и3 тaкw во всёхъ цRк­вахъ по­вел­э­вaю. во њбрё­за­ніи ли кто2 при1званъ бhсть; да не tт0ргнетсz: въ неwбрё­за­ніи ли кто2 при1званъ бhсть; да не њбрё­зу­ет­сz. њбрё­за­ніе ничт0же є4сть, и3 неwбрё­за­ніе ничт0же є4сть: но со­блюдeніе зa­по­вэ­дей б9іихъ. кjйж­до въ звaніи, въ нeм­же при1званъ бhсть, въ т0мъ да пре­бы­вaетъ. рaбъ ли при1званъ бhлъ є3си2; да не неради1ши: но ѓще и3 м0жеши своб0денъ бhти, б0льши пораб0ти себE. при1званный бо њ гDэ рaбъ, своб0дникъ гDнь є4сть: тaкож­де и3 при1званный своб0дникъ, рaбъ є4сть хrт0въ. цэн0ю кyп­ле­ни є3стE: не бy­ди­те раби2 че­ло­вёкwмъ. кjйж­до въ нeм­же при1званъ бhсть брaтіе, въ т0мъ да пре­бы­вaетъ пред8 бGомъ.

Бра­тия, ес­ли ка­кой брат име­ет же­ну неве­ру­ю­щую, и она со­глас­на жить с ним, то он не дол­жен остав­лять ее; и же­на, ко­то­рая име­ет му­жа неве­ру­ю­ще­го, и он со­гла­сен жить с нею, не долж­на остав­лять его. Ибо неве­ру­ю­щий муж освя­ща­ет­ся же­ною ве­ру­ю­щею, и же­на неве­ру­ю­щая освя­ща­ет­ся му­жем ве­ру­ю­щим. Ина­че де­ти ва­ши бы­ли бы нечи­сты, а те­перь свя­ты. Ес­ли же неве­ру­ю­щий хо­чет раз­ве­стись, пусть раз­во­дит­ся; брат или сест­ра в та­ких слу­ча­ях. не свя­за­ны; к ми­ру при­звал нас Гос­подь. По­че­му ты зна­ешь, же­на, не спа­сешь ли му­жа? Или ты, муж, по­че­му зна­ешь, не спа­сешь ли же­ны? Толь­ко каж­дый по­сту­пай так, как Бог ему опре­де­лил, и каж­дый, как Гос­подь при­звал. Так я по­ве­ле­ваю по всем церк­вам. При­зван ли кто об­ре­зан­ным, не скры­вай­ся; при­зван ли кто необ­ре­зан­ным, не об­ре­зы­вай­ся. Об­ре­за­ние ни­что и необ­ре­за­ние ни­что, но всё в со­блю­де­нии за­по­ве­дей Бо­жи­их. Каж­дый оста­вай­ся в том зва­нии, в ко­то­ром при­зван. Ра­бом ли ты при­зван, не сму­щай­ся; но ес­ли и мо­жешь сде­лать­ся сво­бод­ным, то луч­шим вос­поль­зуй­ся. Ибо раб, при­зван­ный в Гос­по­де, есть сво­бод­ный Гос­по­да; рав­но и при­зван­ный сво­бод­ным есть раб Хри­стов. Вы куп­ле­ны до­ро­гою це­ною; не де­лай­тесь ра­ба­ми че­ло­ве­ков. В ка­ком зва­нии кто при­зван, бра­тия, в том каж­дый и оста­вай­ся пред Богом.

1 Кор 7:12Б–24
Сре­да 7 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlи.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 138

Брaтіе, кjйж­до въ нeм­же при1званъ бhсть, въ т0мъ да пре­бы­вaетъ пред8 бGомъ. њ дё­вахъ же по­ве­лёніz гDнz не и4мамъ: со­вётъ же даю2, ћкw поми1лованъ t гDа вё­ренъ бhти. мню2 u5бо сіE добро2 бhти за на­стоs­щую нyж­ду: ћкw добро2 че­ло­вё­ку тaкw бhти. при­вzзaлъ ли сz є3си2 же­нЁ; не и3щи2 раз­р­э­шeніz: tрэши1лъ ли сz є3си2 жены2; не и3щи2 жены2. ѓще ли же и3 њжe­ни­шисz, не согрэши1лъ є3си2: и3 ѓще по­сs­г­нетъ дё­ва, не согрэши1ла є4сть. ск0рбь же пл0ти и3мёти бy­дутъ та­ко­вjи, ѓзъ же вы2 щаж­дY. сіe же глаг0лю брaтіе, ћкw врe­мz пре­кра­щe­но є4сть пр0чее, да и3 и3мyщіи жєны2, ћко­же не и3мyщіи бy­дутъ. и3 плa­чу­щіисz, ћко­же не плa­чу­щіи, и3 рa­ду­ю­щіисz, ћко­же не рa­ду­ю­ще­сz: и3 ку­пy­ю­щіи, ћкw не со­дер­жa­ще. и3 трe­бу­ю­щіи мj­ра сегw2, ћкw не трe­бу­ю­ще: прех0дитъ бо џбразъ мj­ра сегw2. хо­щy же вaсъ без­пе­чaль­ны бhти. не њжени1выйсz пе­чeт­сz њ гD­нихъ, кaкw ўгоди1ти гDви: ґ њжени1выйсz пе­чeт­сz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти же­нЁ. раздэли1сz женA и3 дё­ва. не по­сsг­шаz пе­чeт­сz њ гD­нихъ, да є4сть с™A и3 тё­ломъ и3 д¦омъ: ґ по­сsг­шаz пе­чeт­сz њ мірски1хъ, кaкw ўгоди1ти мy­жу. сіe же на п0льзу вaмъ са­мёмъ глаг0лю, не да сило2 вaмъ на­ло­жY, но къ бl­гоoбрaзію и3 бl­го­при­сту­пaнію гDви безм0лвну.

Бра­тия, в ка­ком зва­нии кто при­зван, в том каж­дый и оста­вай­ся пред Бо­гом. От­но­си­тель­но дев­ства я не имею по­ве­ле­ния Гос­под­ня, а даю со­вет, как по­лу­чив­ший от Гос­по­да ми­лость быть Ему вер­ным. По на­сто­я­щей нуж­де за луч­шее при­знаю, что хо­ро­шо че­ло­ве­ку оста­вать­ся так. Со­еди­нен ли ты с же­ной? Не ищи раз­во­да. Остал­ся ли без же­ны? не ищи же­ны. Впро­чем, ес­ли и же­нишь­ся, не со­гре­шишь; и ес­ли де­ви­ца вый­дет за­муж, не со­гре­шит. Но та­ко­вые бу­дут иметь скор­би по пло­ти; а мне вас жаль. Я вам ска­зы­ваю, бра­тия: вре­мя уже ко­рот­ко, так что име­ю­щие жен долж­ны быть, как не име­ю­щие; и пла­чу­щие, как не пла­чу­щие; и ра­ду­ю­щи­е­ся, как не ра­ду­ю­щи­е­ся; и по­ку­па­ю­щие, как не при­об­ре­та­ю­щие; и поль­зу­ю­щи­е­ся ми­ром сим, как не поль­зу­ю­щи­е­ся; ибо про­хо­дит об­раз ми­ра се­го. А я хо­чу, что­бы вы бы­ли без за­бот. Неже­на­тый за­бо­тит­ся о Гос­под­нем, как уго­дить Гос­по­ду; а же­на­тый за­бо­тит­ся о мир­ском, как уго­дить жене. Есть раз­ность меж­ду за­муж­нею и де­ви­цею: неза­муж­няя за­бо­тит­ся о Гос­под­нем, как уго­дить Гос­по­ду, что­бы быть свя­тою и те­лом и ду­хом; а за­муж­няя за­бо­тит­ся о мир­ском, как уго­дить му­жу. Го­во­рю это для ва­шей же поль­зы, не с тем, что­бы на­ло­жить на вас узы, но что­бы вы бла­го­чин­но и непре­стан­но слу­жи­ли Гос­по­ду без развлечения.

1 Кор 7:24–35
Чет­верг 7 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рlf.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 139

Брaтіе, къ п0льзэ вaмъ са­мёмъ глаг0лю, не да сило2 вaмъ на­ло­жY, но къ бl­гоoбрaзію и3 бl­го­при­сту­пaнію гDви безм0лвну. ѓще ли же кто2 без8wбрази1ти њ дё­вэ своeй непщyетъ, ѓще є4сть пре­возрaст­на, и3 тaкw долж­нA є4сть бhти: є4же х0щетъ да твори1тъ, не со­гр­э­шaетъ, ѓще по­сs­г­нетъ. ґ и4же стои1тъ твeр­дw сeрд­цемъ, не и3мhй нyж­ды, влaсть же и4мать њ своeй в0ли, и3 сE разсуди1лъ є4сть въ сeрд­цэ своeмъ блюсти2 дё­ву свою2, д0брэ твори1тъ. тём­же и3 вдаsй брaку свою2 дё­ву, д0брэ твори1тъ: и3 не вдаsй, лyч­ше твори1тъ. женA при­вs­за­на є4сть зак0номъ, въ є3ли1ко врe­мz живeтъ мyжъ є3S. ѓще же ќмретъ мyжъ є3S, своб0дна є4сть за нег0же х0щетъ по­сs­г­ну­ти, т0чію њ гDэ. бl­жeн­нэй­ша же є4сть, ѓще тaкw пребy­детъ, по мо­е­мY со­вё­ту: мню1 бо сz и3 ѓзъ д¦а б9іz и3мёти. њ їдw­ло­жeрт­вен­ныхъ же вё­мы, ћкw вси2 рa­зумъ и4мамы: рa­зумъ ќбw кичи1тъ, ґ любы2 со­зидaетъ. ѓще ли кто2 мни1тсz вёд­эти что2, не u5 что2 ра­зу­мЁ, ћко­же по­добaетъ ра­зу­мё­ти. ѓще же кто2 лю1битъ бGа, сeй по­знaнъ бhсть t негw2. њ kдeніи же їдw­ло­жeрт­вен­ныхъ вё­мы, ћкw јдwлъ ничт0же є4сть въ мjрэ, и3 ћкw никт0же бGъ и4нъ, т0кмw є3ди1нъ. ѓще бо и3 сyть глаг0леміи б0зи и3ли2 на нб7си2, и3ли2 на земли2, ћко­же сyть б0зи мн0зи, и3 госп0діе мн0зи: но нaмъ є3ди1нъ бGъ nц7ъ, и3з8 негH­же вс‰, и3 мы2 ў негw2: и3 є3ди1нъ гDь ї}съ хrт0съ, и4мже вс‰, и3 мы2 тёмъ. но не во всёхъ рa­зумъ: нё­цыи же с0вэстію јдwль­скою, дa­же до­сeлэ ћко­же їдw­ло­жeрт­вен­ное kдsтъ, и3 с0вэсть и4хъ немощ­нA сy­щи, скверни1тсz.

Бра­тия, я го­во­рю для ва­шей же поль­зы, не с тем, что­бы на­ло­жить на вас узы, но что­бы вы бла­го­чин­но и непре­стан­но слу­жи­ли Гос­по­ду без раз­вле­че­ния. Ес­ли же кто по­чи­та­ет непри­лич­ным для сво­ей де­ви­цы то, что­бы она, бу­дучи в зре­лом воз­расте, оста­ва­лась так, тот пусть де­ла­ет, как хо­чет: не со­гре­шит; пусть та­ко­вые вы­хо­дят за­муж. Но кто непо­ко­ле­би­мо тверд в серд­це сво­ем и, не бу­дучи стес­ня­ем нуж­дою, но бу­дучи вла­стен в сво­ей во­ле, ре­шил­ся в серд­це сво­ем со­блю­дать свою де­ву, тот хо­ро­шо по­сту­па­ет. По­се­му вы­да­ю­щий за­муж свою де­ви­цу по­сту­па­ет хо­ро­шо; а не вы­да­ю­щий по­сту­па­ет луч­ше. Же­на свя­за­на за­ко­ном, до­ко­ле жив муж ее; ес­ли же муж ее умрет, сво­бод­на вый­ти, за ко­го хо­чет, толь­ко в Гос­по­де. Но она бла­жен­нее, ес­ли оста­нет­ся так, по мо­е­му со­ве­ту; а ду­маю, и я имею Ду­ха Бо­жия. О идо­ло­жерт­вен­ных яст­вах мы зна­ем, по­то­му что мы все име­ем зна­ние; но зна­ние над­ме­ва­ет, а лю­бовь на­зи­да­ет. Кто ду­ма­ет, что он зна­ет что-ни­будь, тот ни­че­го еще не зна­ет так, как долж­но знать. Но кто лю­бит Бо­га, то­му да­но зна­ние от Него. Итак об упо­треб­ле­нии в пи­щу идо­ло­жерт­вен­но­го мы зна­ем, что идол в ми­ре ни­что, и что нет ино­го Бо­га, кро­ме Еди­но­го. Ибо хо­тя и есть так на­зы­ва­е­мые бо­ги, или на небе, или на зем­ле, так как есть мно­го бо­гов и гос­под мно­го, – но у нас один Бог Отец, из Ко­то­ро­го все, и мы для Него, и один Гос­подь Иисус Хри­стос, Ко­то­рым все, и мы Им. Но не у всех та­кое зна­ние: неко­то­рые и до­ныне с со­ве­стью, при­зна­ю­щею идо­лов, едят идо­ло­жерт­вен­ное как жерт­вы идоль­ские, и со­весть их, бу­дучи немощ­на, оскверняется.

1 Кор 7:35–8:7
Пят­ни­ца 7 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло Rм.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 140

Брaтіе, брaш­но нaсъ не по­стaвитъ пред8 бGомъ: ни­жe бо ѓще ћмы, и3збhточествуемъ, ни­жE ѓще не ћмы, ли­шaем­сz. блюди1те же, да не кaкw влaсть вa­ша сіS пре­ткно­вeніе бy­детъ немощны6мъ. ѓще бо кто2 ви1дитъ тS и3мyща рa­зумъ, въ трe­би­щи воз­ле­жa­ща, не с0вэсть ли є3гw2 немощ­нA сy­щи сози1ждетсz їдw­ло­жeрт­вєн­наz ћсти; и3 поги1бнетъ немощ­нhй брaтъ въ твоeмъ рa­зумэ, є3гHже рa­ди хrт0съ ќм­ре. тaко­же со­гр­э­шa­ю­ще въ брaтію, и3 бію1ще и4хъ с0вэсть нe­мощ­ну сy­щу, во хrтA со­гр­э­шaе­те. тём­же ѓще брaш­но со­блаз­нsетъ брaта моего2, не и4мамъ ћсти мs­са во вё­ки, да не соблазню2 брaта моегw2. нёсмь ли ґпcлъ; нёсмь ли своб0дь; не ї}са хrтa ли гDа нa­ше­го ви1дэхъ; не дё­ло ли моE вы2 є3стE њ гDэ; ѓще ќбw и3ны6мъ нёсмь ґпcлъ, но ќбw вaмъ є4смь. пе­чaть бо моегw2 ґпcль­ства, вы2 є3стE њ гDэ.

Бра­тия, пи­ща не при­бли­жа­ет нас к Бо­гу: ибо, едим ли мы, ни­че­го не при­об­ре­та­ем; не едим ли, ни­че­го не те­ря­ем. Бе­ре­ги­тесь од­на­ко же, что­бы эта сво­бо­да ва­ша не по­слу­жи­ла со­блаз­ном для немощ­ных. Ибо ес­ли кто-ни­будь уви­дит, что ты, имея зна­ние, си­дишь за сто­лом в ка­пи­ще, то со­весть его, как немощ­но­го, не рас­по­ло­жит ли и его есть идо­ло­жерт­вен­ное? И от зна­ния тво­е­го по­гиб­нет немощ­ный брат, за ко­то­ро­го умер Хри­стос. А со­гре­шая та­ким об­ра­зом про­тив бра­тьев и уязв­ляя немощ­ную со­весть их, вы со­гре­ша­е­те про­тив Хри­ста. И по­то­му, ес­ли пи­ща со­блаз­ня­ет бра­та мо­е­го, не бу­ду есть мя­са во­век, что­бы не со­блаз­нить бра­та мо­е­го. Не Апо­стол ли я? Не сво­бо­ден ли я? Не ви­дел ли я Иису­са Хри­ста, Гос­по­да на­ше­го? Не мое ли де­ло вы в Гос­по­де? Ес­ли для дру­гих я не Апо­стол, то для вас Апо­стол; ибо пе­чать мо­е­го апо­столь­ства – вы в Господе.

1 Кор 8:8–9:2
Неде­ля 35, мясопустную.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7а.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 141

Брaтіе, пе­чaть моегw2 ґпcль­ства, вы2 є3стE њ гDэ. м0й tвётъ во­стzзy­ю­щымъ менE, сeй є4сть: є3дA не и4мамы влa­сти, ћсти и3 пи1ти; є3дA не и4мамы влa­сти, сест­рY женY води1ти, ћкw и3 пр0чіи ґпc­ли и3 брaтіz гDнz, и3 ки1фа; и3ли2 є3ди1нъ ѓзъ и3 вар­нa­ва не и4мамы влa­сти є4же не дё­ла­ти; кто2 в0инствуетъ свои1ми nбр0ки ко­гдA; и3ли2 кто2 на­саж­дaетъ ві­но­грaдъ, и3 t плодA є3гw2 не ћстъ; и3ли2 кто2 пасeтъ стa­до, и3 t млекA стa­да не ћстъ; є3дA по че­ло­вё­ку сі‰ глаг0лю; не и3 зак0нъ ли сі‰ глаг0летъ; въ мwmсeо­вэ бо зак0нэ пи1шетъ: да не загради1ши ўст­нY волA мо­ло­тs­ща. є3дA њ вол0вэхъ ради1тъ бGъ; и3ли2 нaсъ рa­ди, всsкw глаг0летъ; нaсъ бо рa­ди вписaсz, ћкw њ на­дeжди д0лженъ є4сть њрsй њрaти: и3 мо­ло­тsй, съ на­дeж­дею своегw2 ўпо­вaніz при­ча­щaтисz. ѓще мы2 ду­хHв­наz сёz­хомъ вaмъ: вели1ко ли, ѓще мы2 вa­ша тэлє1снаz п0жнемъ; ѓще и3нjи влa­сти вa­шеz при­ча­щa­ют­сz, не пa­че ли мы2; но не сотвори1хомъ по џб­ла­сти сeй, но вс‰ терпи1мъ, да не пре­кра­щeніе к0е дa­мы бl­го­вэ­с­тво­вaнію хrт0ву.

Бра­тия, пе­чать мо­е­го апо­столь­ства – вы в Гос­по­де. Вот моя за­щи­та про­тив осуж­да­ю­щих ме­ня. Или мы не име­ем вла­сти есть и пить? Или не име­ем вла­сти иметь спут­ни­цею сест­ру же­ну, как и про­чие Апо­сто­лы, и бра­тья Гос­под­ни, и Ки­фа? Или один я и Вар­на­ва не име­ем вла­сти не ра­бо­тать? Ка­кой во­ин слу­жит ко­гда-ли­бо на сво­ем со­дер­жа­нии? Кто, на­са­див ви­но­град, не ест пло­дов его? Кто, па­ся ста­до, не ест мо­ло­ка от ста­да? По че­ло­ве­че­ско­му ли толь­ко рас­суж­де­нию я это го­во­рю? Не то же ли го­во­рит и за­кон? Ибо в Мо­и­се­е­вом за­коне на­пи­са­но: не за­граж­дай рта у во­ла мо­ло­тя­ще­го. О во­лах ли пе­чет­ся Бог? Или, ко­неч­но, для нас го­во­рит­ся? Так, для нас это на­пи­са­но; ибо, кто па­шет, дол­жен па­хать с на­деж­дою, и кто мо­ло­тит, дол­жен мо­ло­тить с на­деж­дою по­лу­чить ожи­да­е­мое. Ес­ли мы по­се­я­ли в вас ду­хов­ное, ве­ли­ко ли то, ес­ли по­жнем у вас те­лес­ное? Ес­ли дру­гие име­ют у вас власть, не па­че ли мы? Од­на­ко мы не поль­зо­ва­лись сею вла­стью, но все пе­ре­но­сим, дабы не по­ста­вить ка­кой пре­гра­ды бла­го­вест­во­ва­нию Христову.

1 Кор 9:2Б–12
Неде­ля 11.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7в.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 142

Брaтіе, не вё­сте ли, ћкw дё­ла­ю­щіи свzщє1ннаz, t свzти1лища kдsтъ, и3 слу­жa­щіи nлтарю2, со nл­тарeмъ сдэлs­ют­сz; тaкw и3 гDь по­ве­лЁ про­по­вё­да­ю­щымъ бl­го­вё­стіе, t бl­го­вё­стіz жи1ти. ѓзъ же ни є3ди1но сотвори1хъ t си1хъ: не писaхъ же сі‰, да тaкw бy­детъ њ мнЁ: д0брэе бо мнЁ пa­че ўмрeти, нe­же­ли по­хвалY мою2 кто2 да и3спраздни1тъ. ѓще бо бl­го­вэ­с­твyю, нёсть ми2 похвалы2: нyж­да бо ми2 належи1тъ. г0ре же мнЁ є4сть, ѓще не бl­го­вэ­с­твyю. ѓще ќбw в0лею сіE творю2, мздY и4мамъ: ѓще ли нев0лею, строeніе ми2 є4сть предано2. кaz ќбw ми2 є4сть мздA; да бла­го­вэ­с­твyzй без8 мзды2 по­ло­жY бла­го­вё­стіе хrт0во, во є4же не твори1ти ми2 по џб­ла­сти моeй въ благовэствовaніи.

Бра­тия, раз­ве вы не зна­е­те, что свя­щен­но­дей­ству­ю­щие пи­та­ют­ся от свя­ти­ли­ща? Что слу­жа­щие жерт­вен­ни­ку бе­рут до­лю от жерт­вен­ни­ка? Так и Гос­подь по­ве­лел про­по­ве­ду­ю­щим Еван­ге­лие жить от бла­го­вест­во­ва­ния. Но я не поль­зо­вал­ся ни­чем та­ко­вым. И на­пи­сал это не для то­го, что­бы так бы­ло для ме­ня. Ибо для ме­ня луч­ше уме­реть, неже­ли что­бы кто уни­что­жил по­хва­лу мою. Ибо ес­ли я бла­го­вест­вую, то нечем мне хва­лить­ся, по­то­му что это необ­хо­ди­мая обя­зан­ность моя, и го­ре мне, ес­ли не бла­го­вест­вую! Ибо ес­ли де­лаю это доб­ро­воль­но, то бу­ду иметь на­гра­ду; а ес­ли недоб­ро­воль­но, то ис­пол­няю толь­ко вве­рен­ное мне слу­же­ние. За что же мне на­гра­да? За то, что, про­по­ве­дуя Еван­ге­лие, бла­го­вест­вую о Хри­сте без­воз­мезд­но, не поль­зу­ясь мо­ею вла­стью в благовествовании.

1 Кор 9:13–18
По­не­дель­ник 8 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7г.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 143А

Брaтіе, своб0денъ сhй t всёхъ, всёмъ себE пораб0тихъ, да мно­жaй­шыz пріwбрs­щу. бhхъ їудeємъ, ћкw їудeй, да їудє1и пріwбрs­щу: под­за­кHн­нымъ, ћкw подзак0ненъ, да под­за­кHн­ныz пріwбрs­щу. без­за­кHн­нымъ, ћкw беззак0ненъ, не сhй беззак0нникъ бGу, но зак0нникъ хrтY, да пріwбрs­щу без­за­кHн­ныz. бhхъ немwщ­нhмъ ћкw нe­мо­щенъ, да немwщ­нhz пріwбрs­щу: всёмъ бhхъ вс‰, да всsкw нBкіz спасY. сіe же творю2 за бла­го­вё­стіе, да соo1бщникъ є3мY бy­ду. не вё­сте ли, ћкw текy­щіи въ поз0рищи, вси2 ќбw текyтъ, є3ди1нъ же пріeм­летъ п0честь; тaкw те­цh­те, да пости1гнете. всsкъ же под­визazй­сz, t всёхъ воздержи1тсz: и3 nни2 ќбw да и3стлёненъ вэнeцъ пріи1мутъ, мh же неис­тлё­ненъ. ѓзъ u5бо тaкw текY, не ћкw без­вёст­нw: тaкw под­визa­юсz, не ћкw воздyхъ біsй: но ўмерщ­влsю тё­ло моE и3 по­ра­бо­щaю, да не кaкw и3ны6мъ про­по­вё­дуz, сaмъ неключи1мь бyду.

Бра­тия, бу­дучи сво­бо­ден от всех, я всем по­ра­бо­тил се­бя, дабы боль­ше при­об­ре­сти: для Иуде­ев я был как Иудей, что­бы при­об­ре­сти Иуде­ев; для под­за­кон­ных был как под­за­кон­ный, что­бы при­об­ре­сти под­за­кон­ных; для чуж­дых за­ко­на – как чуж­дый за­ко­на, – не бу­дучи чужд за­ко­на пред Бо­гом, но под­за­ко­нен Хри­сту, – что­бы при­об­ре­сти чуж­дых за­ко­на; для немощ­ных был как немощ­ный, что­бы при­об­ре­сти немощ­ных. Для всех я сде­лал­ся всем, что­бы спа­сти по край­ней ме­ре неко­то­рых. Сие же де­лаю для Еван­ге­лия, что­бы быть со­участ­ни­ком его. Не зна­е­те ли, что бе­гу­щие на ри­ста­ли­ще бе­гут все, но один по­лу­ча­ет на­гра­ду? Так бе­ги­те, что­бы по­лу­чить. Все по­движ­ни­ки воз­дер­жи­ва­ют­ся от все­го: те для по­лу­че­ния вен­ца тлен­но­го, а мы – нетлен­но­го. И по­то­му я бе­гу не так, как на невер­ное, бьюсь не так, что­бы толь­ко бить воз­дух; но усми­ряю и по­ра­бо­щаю те­ло мое, дабы, про­по­ве­дуя дру­гим, са­мо­му не остать­ся недостойным.

1 Кор 9:19–27
На­ве­че­рие Бо­го­яв­ле­ния (по­не­дель­ник – пятница).

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7г t полY.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 143Б

Брaтіе, своб0денъ сhй t всёхъ, всёмъ себE пораб0тихъ, да мно­жaй­шыz пріwбрs­щу. бhхъ їудeємъ, ћкw їудeй, да їудє1и пріwбрs­щу: под­за­кHн­нымъ, ћкw подзак0ненъ, да под­за­кHн­ныz пріwбрs­щу. без­за­кHн­нымъ, ћкw беззак0ненъ, не сhй беззак0нникъ бGу, но зак0нникъ хrтY, да пріwбрs­щу без­за­кHн­ныz. бhхъ немwщ­нhмъ ћкw нe­мо­щенъ, да немwщ­нhz пріwбрs­щу: всёмъ бhхъ вс‰, да всsкw нBкіz спасY. сіe же творю2 за бла­го­вё­стіе, да соo1бщникъ є3мY бy­ду. не вё­сте ли, ћкw текy­щіи въ поз0рищи, вси2 ќбw текyтъ, є3ди1нъ же пріeм­летъ п0честь; тaкw те­цh­те, да пости1гнете. всsкъ же под­визazй­сz, t всёхъ воздержи1тсz: и3 nни2 ќбw да и3стлёненъ вэнeцъ пріи1мутъ, мh же неис­тлё­ненъ. ѓзъ u5бо тaкw текY, не ћкw без­вёст­нw: тaкw под­визa­юсz, не ћкw воздyхъ біsй: но ўмерщ­влsю тё­ло моE и3 по­ра­бо­щaю, да не кaкw и3ны6мъ про­по­вё­дуz, сaмъ неключи1мь бy­ду. не хо­щy же вaсъ не вёд­эти, брaтіе, ћкw nтцы2 нa­ши вси2 под8 џб­ла­комъ бh­ша, и3 вси2 скво­зЁ м0ре проид0ша: и3 вси2 въ мwmсeа крести1шасz во џб­ла­цэ и3 въ м0ри: и3 вси2 т0жде брaш­но дух0вное kд0ша: и3 вси2 т0жде пи1во дух0вное пи1ша: піs­ху бо t дух0внагw по­слё­ду­ю­ща­гw кa­мене, кa­мень же бЁ хrт0съ.

Бра­тия, бу­дучи сво­бо­ден от всех, я всем по­ра­бо­тил се­бя, дабы боль­ше при­об­ре­сти: для Иуде­ев я был как Иудей, что­бы при­об­ре­сти Иуде­ев; для под­за­кон­ных был как под­за­кон­ный, что­бы при­об­ре­сти под­за­кон­ных; для чуж­дых за­ко­на – как чуж­дый за­ко­на, – не бу­дучи чужд за­ко­на пред Бо­гом, но под­за­ко­нен Хри­сту, – что­бы при­об­ре­сти чуж­дых за­ко­на; для немощ­ных был как немощ­ный, что­бы при­об­ре­сти немощ­ных. Для всех я сде­лал­ся всем, что­бы спа­сти по край­ней ме­ре неко­то­рых. Сие же де­лаю для Еван­ге­лия, что­бы быть со­участ­ни­ком его. Не зна­е­те ли, что бе­гу­щие на ри­ста­ли­ще бе­гут все, но один по­лу­ча­ет на­гра­ду? Так бе­ги­те, что­бы по­лу­чить. Все по­движ­ни­ки воз­дер­жи­ва­ют­ся от все­го: те для по­лу­че­ния вен­ца тлен­но­го, а мы – нетлен­но­го. И по­то­му я бе­гу не так, как на невер­ное, бьюсь не так, что­бы толь­ко бить воз­дух; но усми­ряю и по­ра­бо­щаю те­ло мое, дабы, про­по­ве­дуя дру­гим, са­мо­му не остать­ся недо­стой­ным. Не хо­чу оста­вить вас, бра­тия, в неве­де­нии, что от­цы на­ши все бы­ли под об­ла­ком, и все про­шли сквозь мо­ре; и все кре­сти­лись в Мо­и­сея в об­ла­ке и в мо­ре; и все ели од­ну и ту же ду­хов­ную пи­щу; и все пи­ли од­но и то же ду­хов­ное пи­тие: ибо пи­ли из ду­хов­но­го по­сле­ду­ю­ще­го кам­ня; ка­мень же был Христос.

1 Кор 9:19–10:4
На­ве­че­рие Бо­го­яв­ле­ния (суб­бо­та, воскресенье).

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7г t полY.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 143В

Брaтіе, не хо­щY вaсъ не вёд­эти, ћкw nтцы2 нa­ши вси2 под8 џб­ла­комъ бh­ша, и3 вси2 скво­зЁ м0ре проид0ша: и3 вси2 въ мwmсeа крести1шасz во џб­ла­цэ и3 въ м0ри: и3 вси2 т0жде брaш­но дух0вное kд0ша: и3 вси2 т0жде пи1во дух0вное пи1ша: піs­ху бо t дух0внагw по­слё­ду­ю­ща­гw кa­мене, кa­мень же бЁ хrт0съ.

Бра­тия, я не хо­чу оста­вить вас в неве­де­нии, что от­цы на­ши все бы­ли под об­ла­ком, и все про­шли сквозь мо­ре; и все кре­сти­лись в Мо­и­сея в об­ла­ке и в мо­ре; и все ели од­ну и ту же ду­хов­ную пи­щу; и все пи­ли од­но и то же ду­хов­ное пи­тие: ибо пи­ли из ду­хов­но­го по­сле­ду­ю­ще­го кам­ня; ка­мень же был Христос.

1 Кор 10:1–4
Ве­ли­кое освя­ще­ние воды.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7д.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 144

Брaтіе, не во мно­жaй­шихъ и4хъ благоволи2 бGъ: по­ра­жe­ни бо бh­ша въ пу­стh­ни. сі‰ же џбра­зы нaмъ бh­ша, ћкw не бhти нaмъ по­хот­ни­кHмъ ѕлhхъ, ћко­же и3 nни2 по­хо­тё­ша. ни їдwлослужи1тели бы­вaй­те, ћко­же нё­цыи t ни1хъ, ћко­же є4сть пи1сано: сэд0ша лю1діе ћсти и3 пи1ти, и3 во­стa­ша и3грaти. ни­жE соб­лy­димъ, ћко­же нё­цыи t ни1хъ соблуди1ша, и3 пад0ша во є3ди1нъ дeнь двa­десzть три2 тhсz­щи. ни да и3скушaимъ хrтA, ћко­же нё­цыи t ни1хъ и3скуси1ша, и3 t ѕмjй погиб0ша. ни ропщи1те, ћко­же нё­цыи t ни1хъ роп­тa­ша, и3 погиб0ша t всегуби1телz. сі‰ же вс‰ џбра­зи при­лучa­хусz џнэмъ: пи1сана же бh­ша въ на­учeніе нa­ше, въ ни1хже концы2 вBкъ достиг0ша. тём­же мнsй­сz стоsти, да блюдeт­сz, да не падeтъ.

Бра­тия, не о мно­гих из от­цов на­ших бла­го­во­лил Бог, ибо они по­ра­же­ны бы­ли в пу­стыне. А это бы­ли об­ра­зы для нас, что­бы мы не бы­ли по­хот­ли­вы на злое, как они бы­ли по­хот­ли­вы. Не будь­те так­же идо­ло­по­клон­ни­ка­ми, как неко­то­рые из них, о ко­то­рых на­пи­са­но: на­род сел есть и пить, и встал иг­рать. Не ста­нем блу­до­дей­ство­вать, как неко­то­рые из них блу­до­дей­ство­ва­ли, и в один день по­гиб­ло их два­дцать три ты­ся­чи. Не ста­нем ис­ку­шать Хри­ста, как неко­то­рые из них ис­ку­ша­ли и по­гиб­ли от змей. Не роп­щи­те, как неко­то­рые из них роп­та­ли и по­гиб­ли от ис­тре­би­те­ля. Все это про­ис­хо­ди­ло с ни­ми, как об­ра­зы; а опи­са­но в на­став­ле­ние нам, до­стиг­шим по­след­них ве­ков. По­се­му, кто ду­ма­ет, что он сто­ит, бе­ре­гись, что­бы не упасть.

1 Кор 10:5–12
Втор­ник 8 недели.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7є.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 145

Брaтіе, мнsй­сz стоsти, да блюдeт­сz, да не па­дeтъ. и3скушeніе вaсъ не дости1же, т0чію че­ло­вё­че­ское: вё­ренъ же бGъ, и4же не њстaвитъ вaсъ и3скуси1тисz пa­че, є4же м0жете, но сотвори1тъ со и3скушeніемъ и3 и3збhтіе, ћкw возмощи2 вaмъ понести2. тём­же брaтіе моS возлю1бленнаz, бё­гай­те t їдw­ло­слу­жeніz. ћкw м{дрымъ глаг0лю: суди1те вы2, є4же глаг0лю. чa­ша бла­го­сло­вeніz, ю4же бла­го­слов­лsемъ, не њб­щeніе ли кр0ве хrт0вы є4сть; хлёбъ, є3г0же л0мимъ, не њб­щeніе ли тё­ла хrт0ва є4сть; ћкw є3ди1нъ хлёбъ, є3ди1но тё­ло є3смы2 мн0зи: вси1 бо t є3ди1нагw хлё­ба при­ча­щaем­сz. ви1дите ї}лz по пл0ти: не kдy­щіи ли жє1ртвы, џбщ­ни­цы nл­тарeви сyть; что2 u5бо глаг0лю; ћкw јдwлъ чт0 є3сть; и3ли2 їдw­ло­жeрт­вен­ное чт0 є3сть; но за­нE ±же жрyтъ kзh­цы, бэс­Hмъ жрyтъ, ґ не бGо­ви: не хо­щy же вaсъ џбщ­ни­кwвъ бhти бэс­Hмъ. не м0жете чa­шу гD­ню пи1ти, и3 чa­шу бэс0вскую: не м0жете тра­пeзэ гD­ней при­ча­щaтисz, и3 тра­пeзэ бэс0встэй. и3ли2 раз­дра­жaемъ гDа; є3дA кр­эп­чaй­ши є3гw2 є3смы2;

Бра­тия, кто ду­ма­ет, что он сто­ит, бе­ре­гись, что­бы не упасть. Вас по­стиг­ло ис­ку­ше­ние не иное, как че­ло­ве­че­ское; и ве­рен Бог, Ко­то­рый не по­пу­стит вам быть ис­ку­ша­е­мы­ми сверх сил, но при ис­ку­ше­нии даст и об­лег­че­ние, так что­бы вы мог­ли пе­ре­не­сти. Итак, воз­люб­лен­ные мои, убе­гай­те идо­ло­слу­же­ния. Я го­во­рю вам как рас­су­ди­тель­ным; са­ми рас­су­ди­те о том, что го­во­рю. Ча­ша бла­го­сло­ве­ния, ко­то­рую бла­го­слов­ля­ем, не есть ли при­об­ще­ние Кро­ви Хри­сто­вой? Хлеб, ко­то­рый пре­лом­ля­ем, не есть ли при­об­ще­ние Те­ла Хри­сто­ва? Один хлеб, и мы мно­гие од­но те­ло; ибо все при­ча­ща­ем­ся от од­но­го хле­ба. По­смот­ри­те на Из­ра­и­ля по пло­ти: те, ко­то­рые едят жерт­вы, не участ­ни­ки ли жерт­вен­ни­ка? Что же я го­во­рю? То ли, что идол есть что-ни­будь, или идо­ло­жерт­вен­ное зна­чит что-ни­будь? Нет, но что языч­ни­ки, при­но­ся жерт­вы, при­но­сят бе­сам, а не Бо­гу. Но я не хо­чу, что­бы вы бы­ли в об­ще­нии с бе­са­ми. Не мо­же­те пить ча­шу Гос­под­ню и ча­шу бе­сов­скую; не мо­же­те быть участ­ни­ка­ми в тра­пе­зе Гос­под­ней и в тра­пе­зе бе­сов­ской. Неуже­ли мы ре­шим­ся раз­дра­жать Гос­по­да? Раз­ве мы силь­нее Его?

1 Кор 10:12–22
Сре­да 8 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7ѕ.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 146

Брaтіе, всs ми лёть сyть, но не вс‰ на п0льзу: вс‰ ми2 лёть сyть, но не всS на­зидa­ютъ. никт0же своегw2 си2 да и4щетъ, но є4же бли1жнzгw к0йждо. всE, є4же на т0ржищи про­даe­мое, kди1те, ничт0же сум­нs­ще­сz за с0вэсть. гDнz бо зем­лS, и3 и3сполнeніе є3S. ѓще ли кто2 t невёр­ныхъ при­зы­вaетъ вы2, и3 х0щете и3ти2, всE пред­ла­гaе­мое вaмъ kди1те, ничт0же сум­нs­ще­сz за с0вэсть. ѓще ли же кто2 вaмъ речeтъ: сіE їдw­ло­жeрт­вен­но є4сть: не kди1те, за џно­го по­вё­дав­ша­го и3 с0вэсть: гDнz бо зем­лS, и3 и3сполнeніе є3S.

Бра­тия, все мне поз­во­ли­тель­но, но не все по­лез­но; все мне поз­во­ли­тель­но, но не все на­зи­да­ет. Ни­кто не ищи сво­е­го, но каж­дый поль­зы дру­го­го. Все, что про­да­ет­ся на тор­гу, ешь­те без вся­ко­го ис­сле­до­ва­ния, для спо­кой­ствия со­ве­сти; ибо Гос­под­ня зем­ля, и что на­пол­ня­ет ее. Ес­ли кто из невер­ных по­зо­вет вас, и вы за­хо­ти­те пой­ти, то все, пред­ла­га­е­мое вам, ешь­те без вся­ко­го ис­сле­до­ва­ния, для спо­кой­ствия со­ве­сти. Но ес­ли кто ска­жет вам: это идо­ло­жерт­вен­ное, – то не ешь­те ра­ди то­го, кто объ­явил вам, и ра­ди со­ве­сти. Ибо Гос­под­ня зем­ля, и что на­пол­ня­ет ее.

1 Кор 10:23–28
Суб­бо­та 16 седмицы.
Суб­бо­та мясопустная.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7з.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 147

Брaтіе, ѓще кто2 вaмъ речeтъ: сіE їдw­ло­жeрт­вен­но є4сть: не kди1те, за џно­го по­вё­дав­ша­го и3 с0вэсть: гDнz бо зем­лS, и3 и3сполнeніе є3S. с0вэсть же глаг0лю не свою2, но дру­гa­гw: вскyю бо своб0да моS сy­дит­сz t и3нhz с0вэсти; ѓще ѓзъ бl­годaтію при­ча­щa­юсz, почто2 хулY пріeм­лю, њ нeм­же ѓзъ благодарю2; ѓще u5бо ћсте, ѓще ли піетE, ѓще ли и4но что2 тво­ри­тE, вс‰ въ слaву б9ію твори1те. без­пре­ткно­вe­ни бы­вaй­те їудeємъ, и3 є4ллинwмъ, и3 цeрк­ви б9іей. ћко­же и3 ѓзъ во всeмъ всBмъ ўго­ждaю, не и3скjй сво­еS п0льзы, но мн0гихъ, да спасyт­сz. под­ра­жa­те­ли мнЁ бы­вaй­те, ћко­же и3 ѓзъ хrтY. хвалю1 же вы2 брaтіе, ћкw вс‰ моS п0мните, и3 ћко­же предaхъ вaмъ, пред†ніz дер­жи­тE. хо­щy же вaсъ вёд­эти, ћкw всsко­му мy­жу главA, хrт0съ є4сть: главa же же­нЁ, мyжъ: главa же хrтY, бGъ. всsкъ мyжъ моли1тву дёzй, и3ли2 прор0чествуzй по­крhтою глав0ю, срам­лsетъ главY свою2. и3 всsка женA моли1тву дё­ю­щаz, и3ли2 прор0чествующаz tкро­вeн­ною глав0ю, срам­лsетъ главY свою2: є3ди1но бо є4сть и3 т0жде є4же бhти њстри1женнэй. ѓще ќбw не по­кры­вaет­сz женA, да стри­жeт­сz: ѓще ли же срaмъ же­нЁ стри1щисz и3ли2 бри1тисz, да по­кры­вaет­сz. мyжъ бо не д0лженъ є4сть по­кры­вaти главY, џбразъ и3 слa­ва б9іz сhй: женa же слa­ва мy­жу є4сть.

Бра­тия, ес­ли кто ска­жет вам: это идо­ло­жерт­вен­ное, – то не ешь­те ра­ди то­го, кто объ­явил вам, и ра­ди со­ве­сти. Ибо Гос­под­ня зем­ля, и что на­пол­ня­ет ее. Со­весть же ра­зу­мею не свою, а дру­го­го: ибо для че­го мо­ей сво­бо­де быть су­ди­мой чу­жою со­ве­стью? Ес­ли я с бла­го­да­ре­ни­ем при­ни­маю пи­щу, то для че­го по­ри­цать ме­ня за то, за что я бла­го­да­рю? Итак, еди­те ли, пье­те ли, или иное что де­ла­е­те, все де­лай­те в сла­ву Бо­жию. Не по­да­вай­те со­блаз­на ни Иуде­ям, ни Ел­ли­нам, ни церк­ви Бо­жи­ей, так, как и я уго­ждаю всем во всем, ища не сво­ей поль­зы, но поль­зы мно­гих, что­бы они спас­лись. Будь­те под­ра­жа­те­ля­ми мне, как я Хри­сту. Хва­лю вас, бра­тия, что вы все мое помни­те и дер­жи­те пре­да­ния так, как я пе­ре­дал вам. Хо­чу так­же, что­бы вы зна­ли, что вся­ко­му му­жу гла­ва Хри­стос, жене гла­ва – муж, а Хри­сту гла­ва – Бог. Вся­кий муж, мо­ля­щий­ся или про­ро­че­ству­ю­щий с по­кры­тою го­ло­вою, бес­че­стит свою го­ло­ву. И вся­кая же­на, мо­ля­ща­я­ся или про­ро­че­ству­ю­щая с от­кры­тою го­ло­вою, бес­че­стит свою го­ло­ву, ибо это то же, как ес­ли бы она бы­ла обри­тая. Ибо ес­ли же­на не хо­чет по­кры­вать­ся, то пусть и стри­жет­ся; а ес­ли жене стыд­но быть остри­жен­ной или обри­той, пусть по­кры­ва­ет­ся. Итак муж не дол­жен по­кры­вать го­ло­ву, по­то­му что он есть об­раз и сла­ва Бо­жия; а же­на есть сла­ва мужа.

1 Кор 10:28–11:7
Чет­верг 8 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7и.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 148

Брaтіе, нёсть мyжъ t жены2, но женA t мy­жа: и4бо не с0зданъ бhсть мyжъ жены2 рa­ди, но женA мy­жа рa­ди. сегw2 рa­ди долж­нA є4сть женA влaсть и3мёти на гла­вЁ, ѓгGлъ рa­ди. nбa­че ни мyжъ без8 жены2, ни женA без8 мy­жа њ гDэ. ћко­же бо женA t мy­жа, си1це и3 мyжъ жен0ю: вс‰ же t бGа. въ вaсъ са­мёхъ суди1те: лё­по ли є4сть же­нЁ tкро­вeн­нэ бGу моли1тисz; и3ли2 и3 не сa­мое є3стество2 ўчи1тъ вы2, ћкw мyжъ ќбw ѓще власы2 расти1тъ, без­чeстіе є3мY є4сть. женa же ѓще власы2 расти1тъ, слa­ва є4й є4сть: за­нE рас­тёніе власHвъ, вмё­стw њд­эsніz дано2 бhсть є4й. ѓще ли кто2 мни1тсz сп0рливъ бhти, мы2 та­ко­вa­гw nбh­чаz не и4мамы, ни­жE цRк­ви б9іz. сіe же за­вэ­щавaz, не хвалю2, ћкw не на лyч­шее, но на хyд­шее сби­рaе­тесz. пeр­вое ќбw, сходs­щым­сz вaмъ въ цR­ковь, слh­шу въ вaсъ р†спри сy­щz, и3 чaсть нё­кую си1хъ вё­рую. по­добaетъ бо и3 є3ресє1мъ въ вaсъ бhти, да и3скyсніи kв­лe­ни бы­вa­ютъ въ вaсъ. сходs­щым­сz ќбw вaмъ вкy­пэ, нёсть госп0дскую вe­че­рю ћсти: к0ждо бо свою2 вe­че­рю пред­варsетъ въ снэдeніе: и3 џвъ ќбw ѓл­четъ, џвъ же ўпивaет­сz. є3дa бо до­мHвъ не и4мате, во є4же ћсти и3 пи1ти; и3ли2 њ цRк­ви б9іей нера­ди­тE, и3 срам­лsе­те не и3мyщыz; что2 вaмъ рекY; похвалю1 ли вы2 њ сeмъ; не похвалю2.

Бра­тия, не муж от же­ны, но же­на от му­жа; и не муж со­здан для же­ны, но же­на для му­жа. По­се­му же­на и долж­на иметь на го­ло­ве сво­ей знак вла­сти над нею, для Ан­ге­лов. Впро­чем ни муж без же­ны, ни же­на без му­жа, в Гос­по­де. Ибо как же­на от му­жа, так и муж че­рез же­ну; все же – от Бо­га. Рас­су­ди­те са­ми, при­лич­но ли жене мо­лить­ся Бо­гу с непо­кры­тою го­ло­вою? Не са­ма ли при­ро­да учит вас, что ес­ли муж рас­тит во­ло­сы, то это бес­че­стье для него, но ес­ли же­на рас­тит во­ло­сы, для нее это честь, так как во­ло­сы да­ны ей вме­сто по­кры­ва­ла? А ес­ли бы кто за­хо­тел спо­рить, то мы не име­ем та­ко­го обы­чая, ни церк­ви Бо­жии. Но, пред­ла­гая сие, не хва­лю вас, что вы со­би­ра­е­тесь не на луч­шее, а на худ­шее. Ибо, во-пер­вых, слы­шу, что, ко­гда вы со­би­ра­е­тесь в цер­ковь, меж­ду ва­ми бы­ва­ют раз­де­ле­ния, че­му от­ча­сти и ве­рю. Ибо над­ле­жит быть и раз­но­мыс­ли­ям меж­ду ва­ми, дабы от­кры­лись меж­ду ва­ми ис­кус­ные. Да­лее, вы со­би­ра­е­тесь, так, что это не зна­чит вку­шать ве­че­рю Гос­под­ню; ибо вся­кий по­спе­ша­ет преж­де дру­гих есть свою пи­щу, так что иной бы­ва­ет го­ло­ден, а иной упи­ва­ет­ся. Раз­ве у вас нет до­мов на то, что­бы есть и пить? Или пре­не­бре­га­е­те цер­ковь Бо­жию и уни­жа­е­те неиму­щих? Что ска­зать вам? по­хва­лить ли вас за это? Не похвалю.

1 Кор 11:8–22
Пят­ни­ца 8 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рм7f.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 149

Брaтіе, ѓзъ пріsхъ t гDа, є4же и3 предaхъ вaмъ: ћкw гDь ї}съ, въ н0щь, въ ню1же прe­данъ бы­вa­ше, пріeмъ хлёбъ, и3 благодари1въ, преломи2, и3 речE: пріими1те, kди1те: сіE є4сть тё­ло моE, є4же за вы2 ломи1мое: сіE твори1те въ моE вос­по­минaніе. тaкож­де и3 чa­шу по вe­че­ри, глаг0лz: сіS чa­ша н0вый за­вётъ є4сть въ моeй кр0ви: сіE твори1те, є3ли1жды ѓще піe­те, въ моE вос­по­минaніе. є3ли1жды бо ѓще ћсте хлёбъ сeй, и3 чa­шу сію2 піe­те, смeрть гD­ню воз­вэ­щaе­те, д0ндеже ќбw пріи1детъ. тём­же и4же ѓще ћстъ хлёбъ сeй, и3ли2 піeтъ чa­шу гD­ню недост0йнэ, пови1ненъ бy­детъ тё­лу и3 кр0ви гD­ни. да и3скушaетъ же че­ло­вёкъ себE, и3 тaкw t хлё­ба да ћстъ, и3 t чa­ши да піeтъ. kдhй бо и3 піsй недост0йнэ, сyдъ се­бЁ ћстъ и3 піeтъ, не раз­суж­дaz тё­ла гDнz. сегw2 рa­ди въ вaсъ мн0зи нe­мощ­ни и3 недyж­ли­ви и3 спsтъ дов0льни. ѓще бо бh­хомъ себE раз­суж­дa­ли, не бh­хомъ њсуж­дe­ни бh­ли. суди1ми же t гDа, на­казyем­сz, да не съ мjромъ њсyдимсz.

Бра­тия, я от Са­мо­го Гос­по­да при­нял то, что и вам пе­ре­дал, что Гос­подь Иисус в ту ночь, в ко­то­рую пре­дан был, взял хлеб и, воз­бла­го­да­рив, пре­ло­мил и ска­зал: при­и­ми­те, яди­те, это есть Те­ло Мое, за вас ло­ми­мое; это со­вер­шай­те в Мое вос­по­ми­на­ние. Так­же и ча­шу по­сле ве­че­ри, и ска­зал: эта ча­ша есть но­вый за­вет в Мо­ей Кро­ви; это со­вер­шай­те, ко­гда толь­ко бу­де­те пить, в Мое вос­по­ми­на­ние. Ибо вся­кий раз, ко­гда вы еди­те хлеб сей и пье­те ча­шу сию, смерть Гос­под­ню воз­ве­ща­е­те, до­ко­ле Он при­дет. По­се­му, кто бу­дет есть хлеб сей или пить ча­шу Гос­под­ню недо­стой­но, ви­но­вен бу­дет про­тив Те­ла и Кро­ви Гос­под­ней. Да ис­пы­ты­ва­ет же се­бя че­ло­век, и та­ким об­ра­зом пусть ест от хле­ба се­го и пьет из ча­ши сей. Ибо, кто ест и пьет недо­стой­но, тот ест и пьет осуж­де­ние се­бе, не рас­суж­дая о Те­ле Гос­под­нем. От­то­го мно­гие из вас немощ­ны и боль­ны и нема­ло уми­ра­ет. Ибо ес­ли бы мы су­ди­ли са­ми се­бя, то не бы­ли бы су­ди­мы. Бу­дучи же су­ди­мы, на­ка­зы­ва­ем­ся от Гос­по­да, что­бы не быть осуж­ден­ны­ми с миром.

1 Кор 11:23–32
Ве­ли­кий Четверг.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло Rн.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 150

Брaтіе, ѓще бh­хомъ сa­ми себE раз­суж­дa­ли, не бh­хомъ њсуж­дe­ни бh­ли. суди1ми же t гDа, на­казyем­сz, да не съ мjромъ њсy­дим­сz. тём­же брaтіе моS, сходs­ще­сz ћсти, дру­гъ­дрy­га жди1те. ѓще ли кто2 ѓл­четъ, въ до­мY да ћстъ, да не въ грёхъ сх0дитесz. њ пр0чихъ же, є3гдA пріидY, ўстр0ю. њ дух0вныхъ же брaтіе, не хо­щY вaсъ не вёд­эти. вё­сте, ћкw є3гдA невёр­ни бё­сте, ко јдwлwмъ без­глaс­нымъ ћкw вед0ми вед0стесz. тём­же сказyю вaмъ, ћкw никт0же д¦омъ б9іимъ глаг0лzй, речeтъ ґнafе­ма ї}са: и3 никт0же м0жетъ рещи2 гDа ї}са, т0чію д¦омъ с™hмъ. раздэлє1ніz же да­ро­вaній сyть, ґ т0йжде д¦ъ: и3 раздэлє1ніz слу­жeній сyть, ґ т0йжде гDь: и3 раздэлє1ніz дёй­ствъ сyть, ґ т0йжде є4сть бGъ, дёй­ствуzй вс‰ во всёхъ.

Бра­тия, ес­ли бы мы су­ди­ли са­ми се­бя, то не бы­ли бы су­ди­мы. Бу­дучи же су­ди­мы, на­ка­зы­ва­ем­ся от Гос­по­да, что­бы не быть осуж­ден­ны­ми с ми­ром. По­се­му, бра­тия мои, со­би­ра­ясь на ве­че­рю, друг дру­га жди­те. А ес­ли кто го­ло­ден, пусть ест до­ма, что­бы со­би­рать­ся вам не на осуж­де­ние. Про­чее устрою, ко­гда при­ду. Не хо­чу оста­вить вас, бра­тия, в неве­де­нии и о да­рах ду­хов­ных. Зна­е­те, что ко­гда вы бы­ли языч­ни­ка­ми, то хо­ди­ли к без­глас­ным идо­лам, так, как бы ве­ли вас. По­то­му ска­зы­ваю вам, что ни­кто, го­во­ря­щий Ду­хом Бо­жи­им, не про­из­не­сет ана­фе­мы на Иису­са, и ни­кто не мо­жет на­звать Иису­са Гос­по­дом, как толь­ко Ду­хом Свя­тым. Да­ры раз­лич­ны, но Дух один и тот же; и слу­же­ния раз­лич­ны, а Гос­подь один и тот же; и дей­ствия раз­лич­ны, а Бог один и тот же, про­из­во­дя­щий все во всех.

1 Кор 11:31–12:6
По­не­дель­ник 9 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7а.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 151

Брaтіе, ко­мyж­до даeт­сz kв­лeніе д¦а на п0льзу. џво­му бо д¦омъ даeт­сz сл0во пре­мyд­ро­сти: и3н0му же сл0во рa­зу­ма, њ т0мже д©э: друг0му же вё­ра, тём­же д¦омъ: и3н0му же даров†ніz и3сцэлeній, њ т0мже д©э. друг0му же дBй­ствіz си1лъ, и3н0му же прbр0чество, друг0му же разсуждє1ніz ду­хо­вHмъ, и3н0му же р0ди љзhкwвъ, друг0му же сказ†ніz љзhкwвъ. вс‰ же сі‰ дёй­ству­етъ є3ди1нъ и3 т0йжде д¦ъ, разд­элsz влaстію ко­е­мyж­до, ћко­же х0щетъ.

Бра­тия, каж­до­му да­ет­ся про­яв­ле­ние Ду­ха на поль­зу. Од­но­му да­ет­ся Ду­хом сло­во муд­ро­сти, дру­го­му сло­во зна­ния, тем же Ду­хом; ино­му ве­ра, тем же Ду­хом; ино­му да­ры ис­це­ле­ний, тем же Ду­хом; ино­му чу­до­тво­ре­ния, ино­му про­ро­че­ство, ино­му раз­ли­че­ние ду­хов, ино­му раз­ные язы­ки, ино­му ис­тол­ко­ва­ние язы­ков. Все же сие про­из­во­дит один и тот же Дух, раз­де­ляя каж­до­му осо­бо, как Ему угодно.

1 Кор 12:7–11
17 но­яб­ря, св. Гри­го­рию еп. Неокесарийскому.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7в.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 152

Брaтіе, ћко­же тё­ло є3ди1но є4сть, и3 ќды и4мать мн0ги: вси1 же ќды є3ди1нагw тё­ла, мн0зи сy­ще, є3ди1но сyть тё­ло, тaкw и3 хrт0съ. и4бо є3ди1нэмъ д¦омъ мы2 вси2 во є3ди1но тё­ло кrти1хомсz, ѓще їудє1и, ѓще є4ллини, и3ли2 раби2, и3ли2 своб0дни: и3 вси2 є3ди1нэмъ д¦омъ напои1хомсz. и4бо тё­ло нёсть є3ди1нъ ќдъ, но мн0зи. ѓще речeтъ но­гA, ћкw нёсмь рукA, нёсмь t тё­ла: є3дA сегw2 рa­ди нёсть t тё­ла; и3 ѓще речeтъ ќхо, ћкw нёсмь џко, нёсмь t тё­ла: є3дA сегw2 рa­ди нёсть t тё­ла; ѓще всE тё­ло џко, гдЁ слyхъ; ѓще же всE слyхъ, гдЁ ўхaніе; нhнэ же положи2 бGъ ќды, є3ди1наго коег0ждо и4хъ въ тэлеси2, ћко­же и3зв0ли. ѓще ли бh­ша вси2 є3ди1нъ ќдъ, гдЁ тё­ло; нhнэ же мн0зи ќбw ќдо­ве, є3ди1но же тё­ло. не м0жетъ же џко рещи2 ру­цЁ: не трeбэ ми2 є3си2. и3ли2 пaки главA но­гa­ма, не трeбэ ми2 є3стE. но мн0гw пa­че мнs­щіисz ќди тё­ла немощ­нёй­ши бhти, нyж­нэй­ши сyть: и3 и5хже мни1мъ без­чeст­нэй­шихъ бhти тё­ла, си1мъ чeсть мн0жайшую при­ла­гaемъ: и3 небла­гоoбрaз­ніи нa­ши, бла­гоoбрaзіе мн0жайше и4мутъ: ґ бла­гоoбрaз­ніи нa­ши, не трeбэ и4мутъ. но бGъ раствори2 тё­ло, ху­дёй­ше­му б0льшу дaвъ чeсть: да не бy­детъ рaс­при въ тэлеси2. но да т0жде въ се­бЁ пе­кyт­сz ќди. и3 ѓще стрaж­детъ є3ди1нъ ќдъ, съ ни1мъ стрaж­дутъ вси2 ќди: ѓще ли же слaвит­сz є3ди1нъ ќдъ, съ ни1мъ рa­ду­ют­сz вси2 ќди.

Бра­тия, как те­ло од­но, но име­ет мно­гие чле­ны, и все чле­ны од­но­го те­ла, хо­тя их и мно­го, со­став­ля­ют од­но те­ло, – так и Хри­стос. Ибо все мы од­ним Ду­хом кре­сти­лись в од­но те­ло, Иудеи или Ел­ли­ны, ра­бы или сво­бод­ные, и все на­по­е­ны од­ним Ду­хом. Те­ло же не из од­но­го чле­на, но из мно­гих. Ес­ли но­га ска­жет: я не при­над­ле­жу к те­лу, по­то­му что я не ру­ка, то неуже­ли она по­то­му не при­над­ле­жит к те­лу? И ес­ли ухо ска­жет: я не при­над­ле­жу к те­лу, по­то­му что я не глаз, то неуже­ли оно по­то­му не при­над­ле­жит к те­лу? Ес­ли все те­ло глаз, то где слух? Ес­ли все слух, то где обо­ня­ние? Но Бог рас­по­ло­жил чле­ны, каж­дый в со­ста­ве те­ла, как Ему бы­ло угод­но. А ес­ли бы все бы­ли один член, то где бы­ло бы те­ло? Но те­перь чле­нов мно­го, а те­ло од­но. Не мо­жет глаз ска­зать ру­ке: ты мне не на­доб­на; или так­же го­ло­ва но­гам: вы мне не нуж­ны. На­про­тив, чле­ны те­ла, ко­то­рые ка­жут­ся сла­бей­ши­ми, го­раз­до нуж­нее, и ко­то­рые нам ка­жут­ся ме­нее бла­го­род­ны­ми в те­ле, о тех бо­лее при­ла­га­ем по­пе­че­ния; и небла­го­об­раз­ные на­ши бо­лее бла­го­вид­но по­кры­ва­ют­ся, а бла­го­об­раз­ные на­ши не име­ют в том нуж­ды. Но Бог со­раз­ме­рил те­ло, вну­шив о ме­нее со­вер­шен­ном боль­шее по­пе­че­ние, дабы не бы­ло раз­де­ле­ния в те­ле, а все чле­ны оди­на­ко­во за­бо­ти­лись друг о дру­ге. По­се­му, стра­да­ет ли один член, стра­да­ют с ним все чле­ны; сла­вит­ся ли один член, с ним ра­ду­ют­ся все члены.

1 Кор 12:12–26
Втор­ник 9 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7г.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 153

Брaтіе, вы2 є3стE тё­ло хrт0во, и3 ќди t чa­сти. и3 џвы ќбw положи2 бGъ въ цRк­ви, пeр­вэе ґпc­лы, втор0е прbр0ки, трeтіе ўчи1тели: пот0мже си6лы, тa­же даров†ніz и3сцэлeній, заступлє1ніz, правлє1ніz, р0ди љзhкwвъ: є3дA вси2 ґпc­ли; є3дA вси2 прbр0цы; є3дA вси2 ўчи1тели; є3дA вси2 си6лы; є3дA вси2 даров†ніz и4мутъ и3сцэлeній; є3дA вси2 љзы6ки глаг0лютъ; є3дA вси2 сказy­ютъ; рев­нyй­те же да­ро­вaній б0льшихъ: и3 є3щE по пре­вос­хож­дeнію пyть вaмъ по­казyю. ѓще љзы6ки че­ло­вё­че­ски­ми глаг0лю и3 ѓгGль­ски­ми, люб­вe же не и4мамъ, бhхъ ћкw мёдь звенs­щи, и3ли2 кmм­вaлъ звz­цazй. и3 ѓще и4мамъ прор0чество, и3 вёмъ т†йны всS, и3 вeсь рa­зумъ: и3 ѓще и4мамъ всю2 вё­ру, ћкw и3 г0ры пре­став­лsти, люб­вe же не и4мамъ, ничт0же є4смь. и3 ѓще раздaмъ всS и3мBніz моS, и3 ѓще предaмъ тё­ло моE во є4же сжещи2 є5, люб­вe же не и4мамъ, ни­кaz п0льза ми2 є4сть. любы2 долготерпи1тъ, млcрд­ству­етъ: любы2 не зави1дитъ: любы2 не превозн0ситсz, не горди1тсz: ни безчи1нствуетъ, не и4щетъ своs си, не раз­дра­жaет­сz, не мhс­литъ ѕлA: не рa­ду­ет­сz њ непрaв­дэ, рa­ду­ет­сz же њ и4стинэ: вс‰ лю1битъ, все­мY вё­ру є4млетъ, вс‰ ўпо­вaетъ, вс‰ терпи1тъ: любы2 николи1же tпaдаетъ.

Бра­тия, вы – те­ло Хри­сто­во, а по­рознь – чле­ны. И иных Бог по­ста­вил в Церк­ви, во-пер­вых, Апо­сто­ла­ми, во-вто­рых, про­ро­ка­ми, в‑третьих, учи­те­ля­ми; да­лее, иным дал си­лы чу­до­дей­ствен­ные, так­же да­ры ис­це­ле­ний, вспо­мо­же­ния, управ­ле­ния, раз­ные язы­ки. Все ли Апо­сто­лы? Все ли про­ро­ки? Все ли учи­те­ли? Все ли чу­до­твор­цы? Все ли име­ют да­ры ис­це­ле­ний? Все ли го­во­рят язы­ка­ми? Все ли ис­тол­ко­ва­те­ли? Рев­нуй­те о да­рах боль­ших, и я по­ка­жу вам путь еще пре­вос­ход­ней­ший. Ес­ли я го­во­рю язы­ка­ми че­ло­ве­че­ски­ми и ан­гель­ски­ми, а люб­ви не имею, то я – медь зве­ня­щая или ким­вал зву­ча­щий. Ес­ли имею дар про­ро­че­ства, и знаю все тай­ны, и имею вся­кое по­зна­ние и всю ве­ру, так что мо­гу и го­ры пе­ре­став­лять, а не имею люб­ви, – то я ни­что. И ес­ли я раз­дам все име­ние мое и от­дам те­ло мое на со­жже­ние, а люб­ви не имею, нет мне в том ни­ка­кой поль­зы. Лю­бовь дол­го­тер­пит, ми­ло­серд­ству­ет, лю­бовь не за­ви­ду­ет, лю­бовь не пре­воз­но­сит­ся, не гор­дит­ся, не бес­чин­ству­ет, не ищет сво­е­го, не раз­дра­жа­ет­ся, не мыс­лит зла, не ра­ду­ет­ся неправ­де, а со­ра­ду­ет­ся ис­тине; все по­кры­ва­ет, все­му ве­рит, все­го на­де­ет­ся, все пе­ре­но­сит. Лю­бовь ни­ко­гда не перестает.

1 Кор 12:27–13:8А
Бессребренникам.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7д.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 154А

Брaтіе, любы2 долготерпи1тъ, млcрд­ству­етъ: любы2 не зави1дитъ: любы2 не превозн0ситсz, не горди1тсz: ни безчи1нствуетъ, не и4щетъ своs си, не раз­дра­жaет­сz, не мhс­литъ ѕлA: не рa­ду­ет­сz њ непрaв­дэ, рa­ду­ет­сz же њ и4стинэ: вс‰ лю1битъ, все­мY вё­ру є4млетъ, вс‰ ўпо­вaетъ, вс‰ терпи1тъ: любы2 николи1же tпa­да­етъ, ѓще же прор0чєствіz ўпразд­нsт­сz, ѓще ли љзh­цы ўм0лкнутъ, ѓще рa­зумъ и3спраздни1тсz. tчa­сти бо ра­зум­э­вaемъ, и3 t чa­сти прор0чествуемъ. є3гдa же пріи1детъ со­вер­шeн­ное, то­гдA є4же t чa­сти, ўпраздни1тсz. є3гдA бёхъ мL­нецъ, ћкw мL­нецъ глаг0лахъ, ћкw мла­дe­нецъ мyдр­ство­вахъ, ћкw мла­дe­нецъ смыш­лsхъ: є3гдa же бhхъ мyжъ, tверг0хъ мLн­чєскаz. ви1димъ бо нhнэ ћко­же зер­цa­ломъ въ га­дaніи то­гдa же ли­цeмъ къ ли­цY: нhнэ ра­зу­мёю t чa­сти то­гдa же по­знaю, ћко­же и3 по­знaнъ бhхъ. нhнэ же пре­бы­вa­ютъ вё­ра, на­дeж­да, любы2, три2 сіS: б0льши же си1хъ, любы2. держи1тесz люб­вE: рев­нyй­те же ду­хHв­нымъ, пa­че же да прор0чествуете. глаг0лzй бо љзhки, не че­ло­вёкwмъ глаг0летъ, но бGу: никт0же бо слh­шитъ, д¦омъ же глаг0летъ т†йны. прор0чествуzй же, че­ло­вёкwмъ глаг0летъ со­зидaніе, и3 ўт­э­шeніе, и3 ўтвер­ждeніе. глаг0лzй бо љзhки, себE зи1ждетъ: ґ прор0чествуzй, цR­ковь зи1ждетъ. хо­щy же всёхъ вaсъ глаг0лати љзhки, пa­че же да про­ри­цaе­те: б0лій бо прор0чествуzй, нe­же­ли глаг0лzй љзhки, рaз­вэ ѓще кто2 сказyетъ, да цR­ковь со­зидaніе пріeмлетъ.

Бра­тия, лю­бовь дол­го­тер­пит, ми­ло­серд­ству­ет, лю­бовь не за­ви­ду­ет, лю­бовь не пре­воз­но­сит­ся, не гор­дит­ся, не бес­чин­ству­ет, не ищет сво­е­го, не раз­дра­жа­ет­ся, не мыс­лит зла, не ра­ду­ет­ся неправ­де, а со­ра­ду­ет­ся ис­тине; все по­кры­ва­ет, все­му ве­рит, все­го на­де­ет­ся, все пе­ре­но­сит. Лю­бовь ни­ко­гда не пе­ре­ста­ет, хо­тя и про­ро­че­ства пре­кра­тят­ся, и язы­ки умолк­нут, и зна­ние упразд­нит­ся. Ибо мы от­ча­сти зна­ем, и от­ча­сти про­ро­че­ству­ем; ко­гда же на­ста­нет со­вер­шен­ное, то­гда то, что от­ча­сти, пре­кра­тит­ся. Ко­гда я был мла­ден­цем, то по-мла­ден­че­ски го­во­рил, по-мла­ден­че­ски мыс­лил, по-мла­ден­че­ски рас­суж­дал; а как стал му­жем, то оста­вил мла­ден­че­ское. Те­перь мы ви­дим как бы сквозь туск­лое стек­ло, га­да­тель­но, то­гда же ли­цом к ли­цу; те­перь знаю я от­ча­сти, а то­гда по­знаю, по­доб­но как я по­знан. А те­перь пре­бы­ва­ют сии три: ве­ра, на­деж­да, лю­бовь; но лю­бовь из них боль­ше. До­сти­гай­те люб­ви; рев­нуй­те о да­рах ду­хов­ных, осо­бен­но же о том, что­бы про­ро­че­ство­вать. Ибо кто го­во­рит на незна­ко­мом язы­ке, тот го­во­рит не лю­дям, а Бо­гу; по­то­му что ни­кто не по­ни­ма­ет его, он тай­ны го­во­рит ду­хом; а кто про­ро­че­ству­ет, тот го­во­рит лю­дям в на­зи­да­ние, уве­ща­ние и уте­ше­ние. Кто го­во­рит на незна­ко­мом язы­ке, тот на­зи­да­ет се­бя; а кто про­ро­че­ству­ет, тот на­зи­да­ет цер­ковь. Же­лаю, что­бы вы все го­во­ри­ли язы­ка­ми; но луч­ше, что­бы вы про­ро­че­ство­ва­ли; ибо про­ро­че­ству­ю­щий пре­вос­ход­нее то­го, кто го­во­рит язы­ка­ми, раз­ве он при­том бу­дет и изъ­яс­нять, что­бы цер­ковь по­лу­чи­ла назидание.

1 Кор 13:4–14:5
Сре­да 9 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7д t полY.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 154Б

Брaтіе, є3гдA бёхъ мL­нецъ, ћкw мL­нецъ глаг0лахъ, ћкw мла­дe­нецъ мyдр­ство­вахъ, ћкw мла­дe­нецъ смыш­лsхъ: є3гдa же бhхъ мyжъ, tверг0хъ мLн­чєскаz. ви1димъ бо нhнэ ћко­же зер­цa­ломъ въ га­дaніи то­гдa же ли­цeмъ къ ли­цY: нhнэ ра­зу­мёю t чa­сти то­гдa же по­знaю, ћко­же и3 по­знaнъ бhхъ. нhнэ же пре­бы­вa­ютъ вё­ра, на­дeж­да, любы2, три2 сіS: б0льши же си1хъ, любы2. держи1тесz люб­вE: рев­нyй­те же ду­хHв­нымъ, пa­че же да прор0чествуете. глаг0лzй бо љзhки, не че­ло­вёкwмъ глаг0летъ, но бGу: никт0же бо слh­шитъ, д¦омъ же глаг0летъ т†йны. прор0чествуzй же, че­ло­вёкwмъ глаг0летъ со­зидaніе, и3 ўт­э­шeніе, и3 ўтвер­ждeніе. глаг0лzй бо љзhки, себE зи1ждетъ: ґ прор0чествуzй, цR­ковь зи1ждетъ. хо­щy же всёхъ вaсъ глаг0лати љзhки, пa­че же да про­ри­цaе­те: б0лій бо прор0чествуzй, нe­же­ли глаг0лzй љзhки, рaз­вэ ѓще кто2 сказyетъ, да цR­ковь со­зидaніе пріeмлетъ.

Бра­тия, ко­гда я был мла­ден­цем, то по-мла­ден­че­ски го­во­рил, по-мла­ден­че­ски мыс­лил, по-мла­ден­че­ски рас­суж­дал; а как стал му­жем, то оста­вил мла­ден­че­ское. Те­перь мы ви­дим как бы сквозь туск­лое стек­ло, га­да­тель­но, то­гда же ли­цом к ли­цу; те­перь знаю я от­ча­сти, а то­гда по­знаю, по­доб­но как я по­знан. А те­перь пре­бы­ва­ют сии три: ве­ра, на­деж­да, лю­бовь; но лю­бовь из них боль­ше. До­сти­гай­те люб­ви; рев­нуй­те о да­рах ду­хов­ных, осо­бен­но же о том, что­бы про­ро­че­ство­вать. Ибо кто го­во­рит на незна­ко­мом язы­ке, тот го­во­рит не лю­дям, а Бо­гу; по­то­му что ни­кто не по­ни­ма­ет его, он тай­ны го­во­рит ду­хом; а кто про­ро­че­ству­ет, тот го­во­рит лю­дям в на­зи­да­ние, уве­ща­ние и уте­ше­ние. Кто го­во­рит на незна­ко­мом язы­ке, тот на­зи­да­ет се­бя; а кто про­ро­че­ству­ет, тот на­зи­да­ет цер­ковь. Же­лаю, что­бы вы все го­во­ри­ли язы­ка­ми; но луч­ше, что­бы вы про­ро­че­ство­ва­ли; ибо про­ро­че­ству­ю­щий пре­вос­ход­нее то­го, кто го­во­рит язы­ка­ми, раз­ве он при­том бу­дет и изъ­яс­нять, что­бы цер­ковь по­лу­чи­ла назидание.

1 Кор 13:11–14:5
15 июля, св. Ки­ри­ку и Иулитте.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7є.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 155

Брaтіе, ѓще пріидY къ вaмъ љзhки глаг0лz, кyю вaмъ п0льзу сотворю2, ѓще вaмъ не глаг0лю и3ли2 во tкро­вeніи, и3ли2 въ рa­зумэ, и3ли2 въ прор0чествіи, и3ли2 въ на­учeніи; nбa­че безд{шнаz глaсъ даю1щаz, ѓще со­пёль, ѓще гyс­ли, ѓще рaзн­ствіz пис­кaніємъ не да­дsтъ, кaкw разyм­но бy­детъ пис­кaніе, и3ли2 гудeніе; и4бо ѓще без­вё­стенъ глaсъ трубA дaстъ, кто2 ўгот0витсz на брaнь; тaкw и3 вы2 ѓще небла­го­разyм­но сл0во да­ди­тE љзhкомъ, кaкw ўра­зу­мёет­сz глаг0лемое, бy­де­те бо въ воздyхъ глаг0люще. толи1ки ќбw, ѓще ключи1тсz, р0ди гласHвъ сyть въ мjрэ, и3 ни є3ди1нъ и4хъ без­глa­сенъ. ѓще u5бо не ўвёмъ си1лы глa­са, бy­ду глаг0лющему и3ноzзhчникъ: и3 глаг0лющій, мнЁ и3ноzзhчникъ. тaкw и3 вы2, понe­же ревни1тели є3стE д¦овHмъ, ±же къ со­здaнію цRкве проси1те, да и3збhточествуете. тём­же глаг0лzй љзhкомъ, да м0литсz, да сказyетъ. ѓще бо молю1сz љзhкомъ, д¦ъ м0й м0литсz, ґ ќмъ м0й без8 плодA є4сть. что2 u5бо є4сть; помолю1сz д¦омъ, помолю1сz же и3 ўм0мъ: воспою2 д¦омъ, воспою1 же и3 ўм0мъ. понe­же ѓще бlгослови1ши д¦омъ, и3сполнszй мё­сто невёж­ды, кaкw речeтъ, ґми1нь, по тво­е­мY бла­го­дарeнію: понe­же не вёсть, что2 глаг0леши. ты2 ќбw д0брэ бlгодари1ши: но дру­гjй не со­зидaет­сz. благодарю2 бGа моего2, пa­че всёхъ вaсъ љзhки глаг0лz: но въ цRк­ви хо­щY пsть сло­вeсъ ўм0мъ мои1мъ глаг0лати, да и3 и4ны п0льзую, нe­же­ли тмы6 сло­вeсъ љзhкомъ.

Бра­тия, ес­ли я при­ду к вам, бра­тия, и ста­ну го­во­рить на незна­ко­мых язы­ках, то ка­кую при­не­су вам поль­зу, ко­гда не изъ­яс­нюсь вам или от­кро­ве­ни­ем, или по­зна­ни­ем, или про­ро­че­ством, или уче­ни­ем? И без­душ­ные ве­щи, из­да­ю­щие звук, сви­рель или гус­ли, ес­ли не про­из­во­дят раз­дель­ных то­нов, как рас­по­знать то, что иг­ра­ют на сви­ре­ли или на гус­лях? И ес­ли тру­ба бу­дет из­да­вать неопре­де­лен­ный звук, кто ста­нет го­то­вить­ся к сра­же­нию? Так ес­ли и вы язы­ком про­из­но­си­те невра­зу­ми­тель­ные сло­ва, то как узна­ют, что вы го­во­ри­те? Вы бу­де­те го­во­рить на ве­тер. Сколь­ко, на­при­мер, раз­лич­ных слов в ми­ре, и ни од­но­го из них нет без зна­че­ния. Но ес­ли я не ра­зу­мею зна­че­ния слов, то я для го­во­ря­ще­го чу­же­стра­нец, и го­во­ря­щий для ме­ня чу­же­стра­нец. Так и вы, рев­нуя о да­рах ду­хов­ных, ста­рай­тесь обо­га­тить­ся ими к на­зи­да­нию церк­ви. А по­то­му, го­во­ря­щий на незна­ко­мом язы­ке, мо­лись о да­ре ис­тол­ко­ва­ния. Ибо ко­гда я мо­люсь на незна­ко­мом язы­ке, то хо­тя дух мой и мо­лит­ся, но ум мой оста­ет­ся без пло­да. Что же де­лать? Ста­ну мо­лить­ся ду­хом, ста­ну мо­лить­ся и умом; бу­ду петь ду­хом, бу­ду петь и умом. Ибо ес­ли ты бу­дешь бла­го­слов­лять ду­хом, то сто­я­щий на ме­сте про­сто­лю­ди­на как ска­жет: “аминь” при тво­ем бла­го­да­ре­нии? Ибо он не по­ни­ма­ет, что ты го­во­ришь. Ты хо­ро­шо бла­го­да­ришь, но дру­гой не на­зи­да­ет­ся. Бла­го­да­рю Бо­га мо­е­го: я бо­лее всех вас го­во­рю язы­ка­ми; но в церк­ви хо­чу луч­ше пять слов ска­зать умом мо­им, что­бы и дру­гих на­ста­вить, неже­ли тьму слов на незна­ко­мом языке.

1 Кор 14:6–19
Чет­верг 9 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7ѕ.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 156

Брaтіе, не дё­ти бы­вaй­те ўмы2, но ѕл0бою мла­дeн­ствуй­те, ўмh же со­вер­шe­ни бы­вaй­те. въ зак0нэ пи1шетъ: ћкw и3нhми љзhки, и3 ўстны2 и3нhми возглаг0лю лю1демъ си1мъ: и3 ни тaкw по­слy­ша­ютъ менE, глаг0летъ гDь. тём­же љзh­цы въ знa­меніе сyть, не вё­ру­ю­щымъ, но невBр­нымъ: ґ прор0чество, не невBр­нымъ, но вё­ру­ю­щымъ. ѓще ќбw сни1детсz цR­ковь всS вкy­пэ, и3 вси2 љзhки глаг0лютъ: вни1дутъ же и3 неразy­мивіи, и3ли2 невёр­ніи, не рекyтъ ли, ћкw бэс­нyе­тесz: ѓще же вси2 прор0чествуютъ, вни1детъ же нёкій невё­ренъ, и3ли2 невёж­да: њб­ли­чaет­сz всё­ми, и3 и3стzзyетсz t всёхъ. и3 си1це т†йнаz сeрд­ца є3гw2 kвлє1на бы­вa­ютъ: и3 тaкw пaдъ ни1цъ, покл0нитсz бGо­ви, воз­вэ­щaz, ћкw вои1стинну бGъ съ вa­ми є4сть.

Бра­тия, не будь­те де­ти умом: на злое будь­те мла­ден­цы, а по уму будь­те со­вер­шен­но­лет­ни. В за­коне на­пи­са­но: ины­ми язы­ка­ми и ины­ми уста­ми бу­ду го­во­рить на­ро­ду се­му; но и то­гда не по­слу­ша­ют Ме­ня, го­во­рит Гос­подь. Итак язы­ки суть зна­ме­ние не для ве­ру­ю­щих, а для неве­ру­ю­щих; про­ро­че­ство же не для неве­ру­ю­щих, а для ве­ру­ю­щих. Ес­ли вся цер­ковь сой­дет­ся вме­сте, и все ста­нут го­во­рить незна­ко­мы­ми язы­ка­ми, и вой­дут к вам незна­ю­щие или неве­ру­ю­щие, то не ска­жут ли, что вы бес­ну­е­тесь? Но ко­гда все про­ро­че­ству­ют, и вой­дет кто неве­ру­ю­щий или незна­ю­щий, то он все­ми об­ли­ча­ет­ся, все­ми су­дит­ся. И та­ким об­ра­зом тай­ны серд­ца его об­на­ру­жи­ва­ют­ся, и он па­дет ниц, по­кло­нит­ся Бо­гу и ска­жет: ис­тин­но с ва­ми Бог.

1 Кор 14:20–25
Суб­бо­та 17 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7з.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 157

Брaтіе, є3гдA сх0дитесz, к0ждо вaсъ pал0мъ и4мать, ўчeніе и4мать, љзhкъ и4мать, tкро­вeніе и4мать, сказaніе и4мать: вс‰ же къ со­здaнію да бы­вa­ютъ. ѓще љзhкомъ кто2 глаг0летъ, по двэмA, и3ли2 мн0жае по тріeмъ, и3 по чa­сти, и3 є3ди1нъ да сказyетъ. ѓще ли не бy­детъ сказa­тель, да молчи1тъ въ цRк­ви, се­бё же да глаг0летъ и3 бGо­ви. прbр0цы же двA и3ли2 тріE да глаг0лютъ, и3 друзjи да раз­суж­дa­ютъ. ѓще ли и3н0му tкрhет­сz сэдs­щу, пeр­вый да молчи1тъ. м0жете бо вси2 по є3ди1ному прор0чествовати, да вси2 ўчaт­сz, и3 вси2 ўт­э­шa­ют­сz. и3 дy­си прор0честіи, прор0кwмъ по­винy­ют­сz. нёсть бо нестроeніz бGъ, но ми1ра, ћкw во всёхъ цRк­вахъ с™hхъ. жєны2 вa­шz въ цRк­вахъ да мол­чaтъ, не по­ве­лёсz бо и5мъ глаг0лати, но по­ви­но­вaтисz, ћко­же и3 зак0нъ глаг0летъ. ѓще ли че­со­мY научи1тисz хо­тsтъ, въ до­мY свои1хъ му­жeй да во­про­шa­ютъ: срaм­но бо є4сть же­нЁ въ цRк­ви глаг0лати. и3ли2 t вaсъ сл0во б9іе и3зhде; и3ли2 въ вaсъ є3ди1ныхъ дости1же; ѓще кто2 мни1тсz прор0къ бhти и3ли2 дух0венъ, да ра­зу­мёетъ, ±же пи­шY вaмъ, за­нE гD­ни сyть зa­пw­вэ­ди. ѓще ли кто2 не ра­зу­мёетъ, да не ра­зум­э­вaетъ. тём­же, брaтіе моS, рев­нyй­те є4же прор0чествовати: и3 є4же глаг0лати љзhки не воз­бранsй­те. вс‰ же бла­гоoбрaз­нw и3 по чи1ну да бывaютъ.

Бра­тия, ко­гда вы схо­ди­тесь, и у каж­до­го из вас есть пса­лом, есть по­уче­ние, есть язык, есть от­кро­ве­ние, есть ис­тол­ко­ва­ние, – все сие да бу­дет к на­зи­да­нию. Ес­ли кто го­во­рит на незна­ко­мом язы­ке, го­во­ри­те двое, или мно­го трое, и то по­рознь, а один изъ­яс­няй. Ес­ли же не бу­дет ис­тол­ко­ва­те­ля, то мол­чи в церк­ви, а го­во­ри се­бе и Бо­гу. И про­ро­ки пусть го­во­рят двое или трое, а про­чие пусть рас­суж­да­ют. Ес­ли же дру­го­му из си­дя­щих бу­дет от­кро­ве­ние, то пер­вый мол­чи. Ибо все один за дру­гим мо­же­те про­ро­че­ство­вать, что­бы всем по­учать­ся и всем по­лу­чать уте­ше­ние. И ду­хи про­ро­че­ские по­слуш­ны про­ро­кам, по­то­му что Бог не есть Бог неустрой­ства, но ми­ра. Так бы­ва­ет во всех церк­вах у свя­тых. Же­ны ва­ши в церк­вах да мол­чат, ибо не поз­во­ле­но им го­во­рить, а быть в под­чи­не­нии, как и за­кон го­во­рит. Ес­ли же они хо­тят че­му на­учить­ся, пусть спра­ши­ва­ют о том до­ма у му­жей сво­их; ибо непри­лич­но жене го­во­рить в церк­ви. Раз­ве от вас вы­шло сло­во Бо­жие? Или до вас од­них до­стиг­ло? Ес­ли кто по­чи­та­ет се­бя про­ро­ком или ду­хов­ным, тот да ра­зу­ме­ет, что я пи­шу вам, ибо это за­по­ве­ди Гос­под­ни. А кто не ра­зу­ме­ет, пусть не ра­зу­ме­ет. Итак, бра­тия, рев­нуй­те о том, что­бы про­ро­че­ство­вать, но не за­пре­щай­те го­во­рить и язы­ка­ми; толь­ко всё долж­но быть бла­го­при­стой­но и чинно.

1 Кор 14:26–40
Пят­ни­ца 9 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7и.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 158

Брaтіе, сказyю вaмъ бла­го­вэ­с­тво­вaніе, є4же благовэсти1хъ вaмъ, є4же и3 пріs­сте, въ нeм­же и3 сто­и­тE: и4мже и3 спасaе­тесz, кa­ц­эмъ сл0вомъ благовэсти1хъ вaмъ, ѓще со­дер­жи­тE, рaз­вэ ѓще не всyе вё­ро­ва­сте. предaхъ бо вaмъ и3спeрва, є4же и3 пріsхъ, ћкw хrт0съ ќм­ре грBхъ нa­шихъ рa­ди, по писaніємъ, и3 ћкw по­гребeнъ бhсть, и3 ћкw во­стA въ трeтій дeнь, по писaніємъ. и3 ћкw kви1сz ки1фэ, тa­же є3динонaдесzтимъ. пот0мъ же kви1сz б0ле пzти2 сHтъ брaтіzмъ є3ди1ною, t ни1хже мн0жайшіи пре­бы­вa­ютъ до­сeлэ, нё­цыи же и3 почи1ша. пот0мъ же kви1сz їaкwву: тa­же ґпcлwмъ всёмъ. послэди1 же всёхъ, ћкw нё­ко­е­му и4звергу, kви1сz и3 мнЁ. ѓзъ бо є4смь мнjй ґпcлwвъ, и4же нёсмь дост0инъ нарещи1сz ґпcлъ, за­нE гони1хъ цR­ковь б9ію. бl­годaтію же б9іею є4смь, є4же є4смь, и3 бl­годaть є3гw2, ћже во мнЁ, не тщA бhсть, но пa­че всёхъ и4хъ потруди1хсz: не ѓзъ же, но бла­годaть б9іz, ћже со мн0ю. ѓще ќбw ѓзъ, ѓще ли nни2, тaкw про­по­вё­ду­емъ, и3 тaкw вёровасте.

Бра­тия, на­по­ми­наю вам Еван­ге­лие, ко­то­рое я бла­го­вест­во­вал вам, ко­то­рое вы и при­ня­ли, в ко­то­ром и утвер­ди­лись, ко­то­рым и спа­са­е­тесь, ес­ли пре­по­дан­ное удер­жи­ва­е­те так, как я бла­го­вест­во­вал вам, ес­ли толь­ко не тщет­но уве­ро­ва­ли. Ибо я пер­во­на­чаль­но пре­по­дал вам, что и сам при­нял, то есть, что Хри­стос умер за гре­хи на­ши, по Пи­са­нию, и что Он по­гре­бен был, и что вос­крес в тре­тий день, по Пи­са­нию, и что явил­ся Ки­фе, по­том две­на­дца­ти; по­том явил­ся бо­лее неже­ли пя­ти­стам бра­тий в од­но вре­мя, из ко­то­рых боль­шая часть до­ныне в жи­вых, а неко­то­рые и по­чи­ли; по­том явил­ся Иа­ко­ву, так­же всем Апо­сто­лам; а по­сле всех явил­ся и мне, как неко­е­му из­вер­гу. Ибо я наи­мень­ший из Апо­сто­лов, и недо­сто­ин на­зы­вать­ся Апо­сто­лом, по­то­му что гнал цер­ковь Бо­жию. Но бла­го­да­тию Бо­жи­ею есмь то, что есмь; и бла­го­дать Его во мне не бы­ла тщет­на, но я бо­лее всех их по­тру­дил­ся: не я, впро­чем, а бла­го­дать Бо­жия, ко­то­рая со мною. Итак я ли, они ли, мы так про­по­ве­ду­ем, и вы так уверовали.

1 Кор 15:1–11
Неде­ля 12.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло рн7f.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 159

Брaтіе, ѓще хrт0съ про­по­вё­ду­ет­сz, ћкw и3з8 мeрт­выхъ во­стA, кaкw глаг0лютъ нё­цыи въ вaсъ, ћкw вос­кrніz мeрт­выхъ нёсть; и3 ѓще вос­кrніz мeрт­выхъ нёсть, то2 ни хrт0съ во­стA. ѓще же хrт0съ не во­стA, тщE u5бо про­по­вё­даніе нa­ше, тщa же и3 вё­ра вa­ша. њбр­этaем­сz же и3 лже­сви­дё­телє б9іи, ћкw по­слу­ше­ство­вa­хомъ на бGа, ћкw воскреси2 хrтA, є3гHже не воскреси2, ѓще ќбw мeрт­віи не востаю1тъ: ѓще бо мeрт­віи не востаю1тъ, то2 ни хrт0съ во­стA. ѓще же хrт0съ не во­стA, сyет­на вё­ра вa­ша, є3щE є3стE во гр­э­сёхъ вa­шихъ. u5бо и3 ўмeр­шіи њ хr­тЁ, погиб0ша. и3 ѓще въ жи­во­тЁ сeмъ ўпо­вa­ю­ще є3смы2 во хrтA т0чію, nкаsн­нэй­ши всёхъ че­ло­вBкъ є3смы2.

Бра­тия, ес­ли о Хри­сте про­по­ве­ду­ет­ся, что Он вос­крес из мерт­вых, то как неко­то­рые из вас го­во­рят, что нет вос­кре­се­ния мерт­вых? Ес­ли нет вос­кре­се­ния мерт­вых, то и Хри­стос не вос­крес; а ес­ли Хри­стос не вос­крес, то и про­по­ведь на­ша тщет­на, тщет­на и ве­ра ва­ша. При­том мы ока­за­лись бы и лже­сви­де­те­ля­ми о Бо­ге, по­то­му что сви­де­тель­ство­ва­ли бы о Бо­ге, что Он вос­кре­сил Хри­ста, Ко­то­ро­го Он не вос­кре­шал, ес­ли, то есть, мерт­вые не вос­кре­са­ют; ибо ес­ли мерт­вые не вос­кре­са­ют, то и Хри­стос не вос­крес. А ес­ли Хри­стос не вос­крес, то ве­ра ва­ша тщет­на: вы еще во гре­хах ва­ших. По­это­му и умер­шие во Хри­сте по­гиб­ли. И ес­ли мы в этой толь­ко жиз­ни на­де­ем­ся на Хри­ста, то мы несчаст­нее всех людей.

1 Кор 15:12–19
По­не­дель­ник 10 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло Rx.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 160

Брaтіе, хrт0съ во­стA t мeрт­выхъ, на­чaтокъ ўмeр­шымъ бhсть: понe­же бо чlвё­комъ смeрть бhсть, и3 чlвё­комъ вос­кrніе мeрт­выхъ. ћко­же бо њ ґдaмэ вси2 ўми­рa­ютъ, тaкож­де и3 њ хr­тЁ вси2 њживyтъ. к0ждо же во своeмъ чинY: на­чaтокъ хrт0съ, пот0мъ же хrтY вё­ро­вав­шіи, въ при­шeствіи є3гw2. тa­же кончи1на, є3гдA предaстъ цrтво бGу и3 nц7Y: є3гдA и3спраздни1тъ всsко на­чaль­ство, и3 всsку влaсть и3 си1лу. по­добaетъ бо є3мY цaр­ство­ва­ти, д0ндеже положи1тъ всS враги2 под8 но­гa­ма свои1ма. по­слёд­ній же врaгъ и3спраздни1тсz смeрть: вс‰ бо покори2 под8 н0зэ є3гw2, вне­гдa же рещи2, ћкw вс‰ покорє1на сyть є3мY, ћвэ ћкw рaз­вэ пок0ршагw є3мY вс‰. є3гдa же покори1тъ є3мY всsчєскаz, то­гдA и3 сaмъ сн7ъ покори1тсz пок0ршему є3мY всsчєскаz, да бy­детъ бGъ всsчєскаz во всёхъ.

Бра­тия, Хри­стос вос­крес из мерт­вых, пер­ве­нец из умер­ших. Ибо, как смерть че­рез че­ло­ве­ка, так че­рез че­ло­ве­ка и вос­кре­се­ние мерт­вых. Как в Ада­ме все уми­ра­ют, так во Хри­сте все ожи­вут, каж­дый в сво­ем по­ряд­ке: пер­ве­нец Хри­стос, по­том Хри­сто­вы, в при­ше­ствие Его. А за­тем ко­нец, ко­гда Он пре­даст Цар­ство Бо­гу и От­цу, ко­гда упразд­нит вся­кое на­чаль­ство и вся­кую власть и си­лу. Ибо Ему над­ле­жит цар­ство­вать, до­ко­ле низ­ло­жит всех вра­гов под но­ги Свои. По­след­ний же враг ис­тре­бит­ся – смерть, по­то­му что все по­ко­рил под но­ги Его. Ко­гда же ска­за­но, что Ему все по­ко­ре­но, то яс­но, что кро­ме То­го, Ко­то­рый по­ко­рил Ему все. Ко­гда же все по­ко­рит Ему, то­гда и Сам Сын по­ко­рит­ся По­ко­рив­ше­му все Ему, да бу­дет Бог все во всем.

1 Кор 15:20–28
В па­мять усоп­ших (чет­верг).

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло р…а.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 161

Брaтіе, что2 со­творsтъ кре­стs­щіисz мeрт­выхъ рa­ди; ѓще tню1дъ мeрт­віи не востаю1тъ, что2 и3 кре­щa­ют­сz мeрт­выхъ рa­ди; почт0 же и3 мы2 бэды6 пріeм­лемъ на всsкъ чaсъ; по всS дни2 ўми­рaю, тaкw ми2 вa­ша по­хвалA брaтіе, ю4же и4мамъ њ хr­тЁ ї}сэ гDэ нa­шемъ. ѓще бо по че­ло­вё­ку со ѕвё­ремъ борsх­сz въ є3фeсэ, кaz ми2 п0льза, ѓще мeрт­віи не востаю1тъ; да ћмы и3 піeмъ, ќтрэ бо ќмремъ. не льсти1тесz: тлsтъ nбh­чаи блa­ги бе­сё­ды ѕлы6. и3стрезви1тесz прaвед­нw, и3 не со­гр­э­шaй­те: невёд­эніе бо б9іе нё­цыи и4мутъ: къ срa­му вaмъ глаг0лю. но речeтъ нё­кто: кaкw во­стa­нутъ мeрт­віи; к0имъ же тё­ломъ пріи1дутъ; безyмне, ты2 є4же сёе­ши, не њживeтъ, ѓще не ќмретъ. и3 є4же сёе­ши, не тё­ло бy­ду­щее сёе­ши, но голо2 зeр­но, ѓще случи1тсz, пшени1цы и3ли2 и3н0го t пр0чихъ: бGъ же даeтъ є3мY тё­ло, ћко­же восх0щетъ, и3 ко­е­мyж­до сё­ме­ни своE тёло.

Бра­тия, что де­ла­ют кре­стя­щи­е­ся для мерт­вых? Ес­ли мерт­вые со­всем не вос­кре­са­ют, то для че­го и кре­стят­ся для мерт­вых? Для че­го и мы еже­час­но под­вер­га­ем­ся бед­стви­ям? Я каж­дый день уми­раю: сви­де­тель­ству­юсь в том по­хва­лою ва­шею, бра­тия, ко­то­рую я имею во Хри­сте Иису­се, Гос­по­де на­шем. По рас­суж­де­нию че­ло­ве­че­ско­му, ко­гда я бо­рол­ся со зве­ря­ми в Эфе­се, ка­кая мне поль­за, ес­ли мерт­вые не вос­кре­са­ют? Ста­нем есть и пить, ибо зав­тра умрем! Не об­ма­ны­вай­тесь: ху­дые со­об­ще­ства раз­вра­ща­ют доб­рые нра­вы. Отрез­ви­тесь, как долж­но, и не гре­ши­те; ибо, к сты­ду ва­ше­му ска­жу, неко­то­рые из вас не зна­ют Бо­га. Но ска­жет кто-ни­будь: как вос­крес­нут мерт­вые? и в ка­ком те­ле при­дут? Без­рас­суд­ный! То, что ты се­ешь, не ожи­вет, ес­ли не умрет. И ко­гда ты се­ешь, то се­ешь не те­ло бу­ду­щее, а го­лое зер­но, ка­кое слу­чит­ся, пше­нич­ное или дру­гое ка­кое; но Бог да­ет ему те­ло, как хо­чет, и каж­до­му се­ме­ни свое тело.

1 Кор 15:29–38
Втор­ник 10 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло р…в.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 162

Брaтіе, не всsка пл0ть тa же пл0ть: но и4на ќбw пл0ть че­ло­вёкwмъ, и4на же пл0ть ско­тHмъ, и4на же рh­бамъ, и4на же пти1цамъ. и3 тэлесA нбc­наz, и3 тэлесA зем­нaz: но и4на ќбw нбc­нымъ слa­ва, и3 и4на земны6мъ. и4на слa­ва с0лнцу, и3 и4на слa­ва лу­нЁ, и3 и4на слa­ва ѕвэ­здaмъ: ѕвэ­здa бо t ѕвэзды2 рaзн­ству­етъ во слa­вэ. тaкож­де и3 вос­кrніе мeрт­выхъ: сёет­сz въ тлёніе, во­стаeтъ въ нетлёніи: сёет­сz не въ чeсть, во­стаeтъ въ слa­вэ: сёет­сz въ нe­мо­щи, во­стаeтъ въ си1лэ: сёет­сz тё­ло ду­шeв­ное, во­стаeтъ тё­ло д¦0вное: є4сть тё­ло ду­шeв­ное, и3 є4сть тё­ло д¦0вное. тaкw и3 пи1сано є4сть: бhсть пeр­вый чlвёкъ ґдaмъ въ дy­шу жи1ву, по­слёд­ній ґдaмъ, въ д¦ъ животворsщъ.

Бра­тия, не вся­кая плоть та­кая же плоть; но иная плоть у лю­дей, иная плоть у ско­тов, иная у рыб, иная у птиц. Есть те­ла небес­ные и те­ла зем­ные; но иная сла­ва небес­ных, иная зем­ных. Иная сла­ва солн­ца, иная сла­ва лу­ны, иная звезд; и звез­да от звез­ды раз­нит­ся в сла­ве. Так и при вос­кре­се­нии мерт­вых: се­ет­ся в тле­нии, вос­ста­ет в нетле­нии; се­ет­ся в уни­чи­же­нии, вос­ста­ет в сла­ве; се­ет­ся в немо­щи, вос­ста­ет в си­ле; се­ет­ся те­ло ду­шев­ное, вос­ста­ет те­ло ду­хов­ное. Есть те­ло ду­шев­ное, есть те­ло и ду­хов­ное. Так и на­пи­са­но: пер­вый че­ло­век Адам стал ду­шою жи­ву­щею; а по­след­ний Адам есть дух животворящий.

1 Кор 15:39–45
Суб­бо­та 18 седмицы.
В па­мять усоп­ших (втор­ник).

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло р…г.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 163

Брaтіе, пeр­вый че­ло­вёкъ t земли2 пeр­стенъ, вторhй чlвёкъ гDь съ нб7сE. kк0въ пeрст­ный, такови2 и3 пeрст­ніи: и3 kк0въ нбc­ный, тa­цы же и3 нбcніи. и3 ћко­же њблек0хомсz во џбразъ пeрст­на­гw, да њб­лечeм­сz и3 во џбразъ нбc­на­гw. сіe же глаг0лю, брaтіе, ћкw пл0ть и3 кр0вь цrтвіz б9іz на­слё­ди­ти не м0гутъ, ни­жE тлёніе нетлёніz на­слёд­ству­етъ. сE тaй­ну вaмъ глаг0лю: вси1 бо не ќс­пнемъ, вси1 же и3змэни1мсz, вск0рэ, во мгно­вeніи џка, въ по­слёд­нэй тру­бЁ: вострy­битъ бо, и3 мeрт­віи во­стa­нутъ нетлён­ни, и3 мы2 и3змэни1мсz. по­добaетъ бо тлён­но­му се­мY њблещи1сz въ нетлёніе, и3 мeрт­вен­но­му се­мY њблещи1сz въ без­смeр­тіе. є3гдa же тлён­ное сіE њб­лечeт­сz въ нетлёніе, и3 смeрт­ное сіE њб­лечeт­сz въ без­смeр­тіе, то­гдA бy­детъ сл0во напи1санное: по­жeр­та бhсть смeрть по­бё­дою. гдё ти смeр­те, жa­ло; гдё ти ѓде, по­бё­да; жa­ло же смeр­ти, грёхъ: си1ла же гр­эхA, зак0нъ. бGу же бла­го­дарeніе, дaв­ше­му нaмъ по­бё­ду гDемъ нa­шимъ ї}съ хrт0мъ.

Бра­тия, пер­вый че­ло­век – из зем­ли, перст­ный; вто­рой че­ло­век – Гос­подь с неба. Ка­ков перст­ный, та­ко­вы и перст­ные; и ка­ков небес­ный, та­ко­вы и небес­ные. И как мы но­си­ли об­раз перст­но­го, бу­дем но­сить и об­раз небес­но­го. Но то ска­жу вам, бра­тия, что плоть и кровь не мо­гут на­сле­до­вать Цар­ствия Бо­жия, и тле­ние не на­сле­ду­ет нетле­ния. Го­во­рю вам тай­ну: не все мы умрем, но все из­ме­ним­ся вдруг, во мгно­ве­ние ока, при по­след­ней тру­бе; ибо вос­тру­бит, и мерт­вые вос­крес­нут нетлен­ны­ми, а мы из­ме­ним­ся. Ибо тлен­но­му се­му над­ле­жит об­лечь­ся в нетле­ние, и смерт­но­му се­му об­лечь­ся в бес­смер­тие. Ко­гда же тлен­ное сие об­ле­чет­ся в нетле­ние и смерт­ное сие об­ле­чет­ся в бес­смер­тие, то­гда сбу­дет­ся сло­во на­пи­сан­ное: по­гло­ще­на смерть по­бе­дою. Смерть, где твое жа­ло? Ад, где твоя по­бе­да? Жа­ло же смер­ти – грех; а си­ла гре­ха – за­кон. Бла­го­да­ре­ние Бо­гу, да­ро­вав­ше­му нам по­бе­ду Гос­по­дом на­шим Иису­сом Христом!

1 Кор 15:47–57
В па­мять усоп­ших (пят­ни­ца).

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло р…д.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 164

Брaтіе, твeр­ди бы­вaй­те, непо­стyп­ни, и3збhточествующе въ дёлэ гD­ни все­гдA: вёдz­ще, ћкw трyдъ вaшъ нёсть т0щъ пред8 гDемъ. њ ми1лостыни же, ћже ко с™ы6мъ, ћко­же ўстр0ихъ цRк­вамъ га­латjй­скимъ, тaкw и3 вы2 со­творsй­те. по є3ди1нэй t суб­бHтъ к0ждо вaсъ да по­ла­гaетъ ў себE, со­хранsz є4же ѓще что2 бl­го поспэши1тсz: да не є3гдA пріидY, то­гдA собр†ніz бы­вa­ютъ. є3гдa же пріидY, и5хже ѓще и3скyсите по­слaнь­ми, си1хъ послю2 tнести2 бл­гdть вa­шу во їерусали1мъ.

Бра­тия, будь­те твер­ды, непо­ко­ле­би­мы, все­гда пре­успе­вай­те в де­ле Гос­под­нем, зная, что труд ваш не тще­тен пред Гос­по­дом. При сбо­ре же для свя­тых по­сту­пай­те так, как я уста­но­вил в церк­вах Га­ла­тий­ских. В пер­вый день неде­ли каж­дый из вас пусть от­ла­га­ет у се­бя и сбе­ре­га­ет, сколь­ко поз­во­лит ему со­сто­я­ние, что­бы не де­лать сбо­ров, ко­гда я при­ду. Ко­гда же при­ду, то, ко­то­рых вы из­бе­ре­те, тех от­прав­лю с пись­ма­ми, для до­став­ле­ния ва­ше­го по­да­я­ния в Иерусалим.

1 Кор 15:58–16:3
Суб­бо­та 19 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло р…є.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 165

Брaтіе, ѓще дост0йно бy­детъ и3 мнЁ и3ти2, со мн0ю п0йдутъ. пріидy же къ вaмъ, є3гдA макед0нію прейдY: макед0нію бо про­хож­дY. ў вaсъ же, ѓще случи1тсz мнЁ, пребy­ду, и3ли2 и3 њзи­мёю, да вh мz пров0дите, ѓмо­же ѓще по­идY. не хо­щy бо вaсъ нhнэ въ ми­мо­хож­дeніи ви1дэти: ўпо­вaю же врe­мz нё­кое пребhти ў вaсъ, ѓще гDь повели1тъ. пребy­ду же во є3фeсэ до пентік0стіи: двeрь бо ми2 tвeр­зесz вели1ка и3 по­спёш­на, и3 сопроти1вніи мн0зи. ѓще же пріи1детъ ті­моfeй, блюди1те, да без8 стрa­ха бy­детъ ў вaсъ: дё­ло бо гDне дё­ла­етъ, ћко­же и3 ѓзъ. да никт0же u5бо є3го2 ўничижи1тъ: проводи1те же є3го2 съ ми1ромъ, да пріи1детъ ко мнЁ: ждy бо є3го2 съ брaтіею. њ ґпол­лHсэ же брaтэ, мн0гw моли1хъ є3го2, да пріи1детъ къ вaмъ съ брaтіею: и3 всsкw не бЁ в0лz, да нhнэ пріи1детъ: пріи1детъ же, є3гдA ўпраздни1тсz.

Бра­тия, ес­ли при­лич­но бу­дет и мне от­пра­вить­ся, то из­бран­ные ва­ми пой­дут со мной. Я при­ду к вам, ко­гда прой­ду Ма­ке­до­нию; ибо я иду че­рез Ма­ке­до­нию. У вас же, мо­жет быть, по­жи­ву, или и пе­ре­зи­мую, что­бы вы ме­ня про­во­ди­ли, ку­да пой­ду. Ибо я не хо­чу ви­деть­ся с ва­ми те­перь ми­мо­хо­дом, а на­де­юсь про­быть у вас несколь­ко вре­ме­ни, ес­ли Гос­подь поз­во­лит. В Эфе­се же я про­бу­ду до Пя­ти­де­сят­ни­цы, ибо для ме­ня от­вер­ста ве­ли­кая и ши­ро­кая дверь, и про­тив­ни­ков мно­го. Ес­ли же при­дет к вам Ти­мо­фей, смот­ри­те, что­бы он был у вас без­опа­сен; ибо он де­ла­ет де­ло Гос­подне, как и я. По­се­му ни­кто не пре­не­бре­гай его, но про­во­ди­те его с ми­ром, что­бы он при­шел ко мне, ибо я жду его с бра­ти­я­ми. А что до бра­та Апол­ло­са, я очень про­сил его, что­бы он с бра­ти­я­ми по­шел к вам; но он ни­как не хо­тел ид­ти ныне, а при­дет, ко­гда ему бу­дет удобно.

1 Кор 16:4–12
Сре­да 10 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе пeр­вое, за­чa­ло р…ѕ.

Пер­вое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 166

Брaтіе, б0дрствуйте, ст0йте въ вёрэ, му­жaй­тесz ўтвер­ждaй­тесz. вс‰ вaмъ люб0вію да бы­вa­ютъ. молю1 же вы2 брaтіе: вё­сте д0мъ стефани1новъ, ћкw є4сть на­чaтокъ ґхaіи, и3 въ слу­жeніе с™ы6мъ ўчини1ша себE: да и3 вы2 по­винyй­тесz таковы6мъ, и3 всsко­му спо­спёш­ству­ю­щу и3 труж­дa­ю­щусz. возрa­до­вах­сz же њ при­шeствіи стефани1новэ, и3 фур­тунaто­вэ, и3 ґхaі­ко­вэ, ћкw вa­ше ли­шeніе сjи и3сп0лниша. пок0иша бо м0й дyхъ и3 вaшъ: по­знавaй­те u5бо таковы6z. цэлy­ютъ вы2 цRк­ви ґсjй­скіz. цэлy­ютъ вы2 њ гDэ мн0гw ґкЂ­ла и3 пріскjл­ла, съ до­мaш­нею и4хъ цR­ко­вію. цэлy­ютъ вы2 брaтіz всS. цэлyй­те дру­гъ­дрy­га лоб­зaніемъ с™hмъ. цэ­ло­вaніе моeю рук0ю пavлею. ѓще кто2 не лю1битъ гDа ї}са хrтA, да бy­детъ пр0клzтъ: марaн ґfA. бl­годaть гDа нa­ше­гw ї}са хrтA съ вa­ми: и3 любы2 моS со всё­ми вa­ми, њ хr­тЁ ї}сэ, ґми1нь.

Бра­тия, бодр­ствуй­те, стой­те в ве­ре, будь­те му­же­ствен­ны, твер­ды. Все у вас да бу­дет с лю­бо­вью. Про­шу вас, бра­тия (вы зна­е­те се­мей­ство Сте­фа­но­во, что оно есть на­ча­ток Аха­ии и что они по­свя­ти­ли се­бя на слу­же­ние свя­тым), будь­те и вы по­чти­тель­ны к та­ко­вым и ко вся­ко­му со­дей­ству­ю­ще­му и тру­дя­ще­му­ся. Я рад при­бы­тию Сте­фа­на, Фор­ту­на­та и Аха­и­ка: они вос­пол­ни­ли для ме­ня от­сут­ствие ва­ше, ибо они мой и ваш дух успо­ко­и­ли. По­чи­тай­те та­ко­вых. При­вет­ству­ют вас церк­ви Асий­ские; при­вет­ству­ют вас усерд­но в Гос­по­де Аки­ла и При­с­кил­ла с до­маш­нею их цер­ко­вью. При­вет­ству­ют вас все бра­тия. При­вет­ствуй­те друг дру­га свя­тым це­ло­ва­ни­ем. Мое, Пав­ло­во, при­вет­ствие соб­ствен­но­руч­но. Кто не лю­бит Гос­по­да Иису­са Хри­ста, ана­фе­ма. Ма­рана­фа. Бла­го­дать Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста с ва­ми, и лю­бовь моя со все­ми ва­ми во Хри­сте Иису­се. Аминь.

1 Кор 16:13–24
Неде­ля 13.

Вто­рое по­сла­ние к Коринфянам

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло р…з.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 167А

Пavелъ по­слaн­никъ ї}съ хrт0въ, в0лею б9іею: и3 ті­моfeй брaтъ, цeрк­ви б9іей сy­щей въ корjнfэ, со с™hми всё­ми сy­щи­ми во всeй ґхaіи: бl­годaть вaмъ и3 ми1ръ t бGа nц7A нa­ше­гw, и3 гDа ї}са хrтA. бl­го­сло­вeнъ бGъ, и3 nц7ъ гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, nц7ъ щедр0тъ и3 бGъ всsкіz ўтё­хи: ўт­э­шazй нaсъ њ всsкой ск0рби нa­шей, ћкw возмощи2 нaмъ ўтё­ши­ти сy­щыz во всsкой ск0рби, ўт­э­шeніемъ, и4мже ўт­э­шaем­сz сa­ми t бGа. за­нE ћко­же и3збhточествуютъ страд†ніz хrт0ва въ нaсъ, тaкw хrт0мъ и3збhточествуетъ и3 ўт­э­шeніе нa­ше. ѓще ли же скорби1мъ, њ вa­шемъ ўт­э­шeніи, и3 спасeніи, дёй­ству­ю­щем­сz въ тер­пё­ніи тёх­же стра­дaній, ±же и3 мы2 стрaж­демъ: и3 ўпо­вaніе нa­ше и3звёстно њ вaсъ. ѓще ли ўт­э­шaем­сz, њ вa­шемъ ўт­э­шeніи и3 спасeніи: вёдz­ще, за­нE ћко­же џбщ­ни­цы є3стE страстeмъ нa­шымъ, тaкож­де и3 ўтэшeнію.

Па­вел, во­лею Бо­жи­ею Апо­стол Иису­са Хри­ста, и Ти­мо­фей брат, церк­ви Бо­жи­ей, на­хо­дя­щей­ся в Ко­рин­фе, со все­ми свя­ты­ми по всей Аха­ии: бла­го­дать вам и мир от Бо­га От­ца на­ше­го и Гос­по­да Иису­са Хри­ста. Бла­го­сло­вен Бог и Отец Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, Отец ми­ло­сер­дия и Бог вся­ко­го уте­ше­ния, уте­ша­ю­щий нас во вся­кой скор­би на­шей, что­бы и мы мог­ли уте­шать на­хо­дя­щих­ся во вся­кой скор­би тем уте­ше­ни­ем, ко­то­рым Бог уте­ша­ет нас са­мих! Ибо по ме­ре, как умно­жа­ют­ся в нас стра­да­ния Хри­сто­вы, умно­жа­ет­ся Хри­стом и уте­ше­ние на­ше. Скор­бим ли мы, скор­бим для ва­ше­го уте­ше­ния и спа­се­ния, ко­то­рое со­вер­ша­ет­ся пе­ре­не­се­ни­ем тех же стра­да­ний, ка­кие и мы тер­пим. И на­деж­да на­ша о вас твер­да. Уте­ша­ем­ся ли, уте­ша­ем­ся для ва­ше­го уте­ше­ния и спа­се­ния, зная, что вы участ­ву­е­те как в стра­да­ни­ях на­ших, так и в утешении.

2 Кор 1:1–7
Чет­верг 10 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло р…з.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 167Б

Брaтіе, бl­го­сло­вeнъ бGъ, и3 nц7ъ гDа нa­ше­гw ї}са хrтA, nц7ъ щедр0тъ и3 бGъ всsкіz ўтё­хи: ўт­э­шazй нaсъ њ всsкой ск0рби нa­шей, ћкw возмощи2 нaмъ ўтё­ши­ти сy­щыz во всsкой ск0рби, ўт­э­шeніемъ, и4мже ўт­э­шaем­сz сa­ми t бGа. за­нE ћко­же и3збhточествуютъ страд†ніz хrт0ва въ нaсъ, тaкw хrт0мъ и3збhточествуетъ и3 ўт­э­шeніе нa­ше. ѓще ли же скорби1мъ, њ вa­шемъ ўт­э­шeніи, и3 спасeніи, дёй­ству­ю­щем­сz въ тер­пё­ніи тёх­же стра­дaній, ±же и3 мы2 стрaж­демъ: и3 ўпо­вaніе нa­ше и3звёстно њ вaсъ. ѓще ли ўт­э­шaем­сz, њ вa­шемъ ўт­э­шeніи и3 спасeніи: вёдz­ще, за­нE ћко­же џбщ­ни­цы є3стE страстeмъ нa­шымъ, тaкож­де и3 ўтэшeнію.

Бра­тия, бла­го­сло­вен Бог и Отец Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста, Отец ми­ло­сер­дия и Бог вся­ко­го уте­ше­ния, уте­ша­ю­щий нас во вся­кой скор­би на­шей, что­бы и мы мог­ли уте­шать на­хо­дя­щих­ся во вся­кой скор­би тем уте­ше­ни­ем, ко­то­рым Бог уте­ша­ет нас са­мих! Ибо по ме­ре, как умно­жа­ют­ся в нас стра­да­ния Хри­сто­вы, умно­жа­ет­ся Хри­стом и уте­ше­ние на­ше. Скор­бим ли мы, скор­бим для ва­ше­го уте­ше­ния и спа­се­ния, ко­то­рое со­вер­ша­ет­ся пе­ре­не­се­ни­ем тех же стра­да­ний, ка­кие и мы тер­пим. И на­деж­да на­ша о вас твер­да. Уте­ша­ем­ся ли, уте­ша­ем­ся для ва­ше­го уте­ше­ния и спа­се­ния, зная, что вы участ­ву­е­те как в стра­да­ни­ях на­ших, так и в утешении.

2 Кор 1:3–7
Мученикам.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло р…и.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 168

Брaтіе, не хо­щY вaсъ не вёд­эти њ ск0рби нa­шей бhв­шей нaмъ во ґсjи, ћкw по премн0гу и3 пa­че си1лы њтzготи1хомсz, ћкw не на­дёzтисz нaмъ и3 жи1ти. но сa­ми въ се­бЁ њсуж­дeніе смeр­ти и3мёхомъ, да не на­дё­ю­ще­сz бy­демъ на сS, но на бGа воз­став­лs­ю­ща­го мє1ртвыz: и4же t толи1кіz смeр­ти и3збaвилъ ны2 є4сть, и3 и3збавлsетъ: нaнь­же и3 ўпо­вa­хомъ, ћкw и3 є3щE и3збaвитъ. по­спэ­шa­ю­щымъ и3 вaмъ по нaсъ моли1твою: да t мнHгъ ли1цъ є4же въ нaсъ да­ро­вaніе, мн0гими благодари1тсz њ вaсъ.

Бра­тия, мы не хо­тим оста­вить вас, бра­тия, в неве­де­нии о скор­би на­шей, быв­шей с на­ми в Асии, по­то­му что мы отяг­че­ны бы­ли чрез­мер­но и сверх си­лы, так что не на­де­я­лись остать­ся в жи­вых. Но са­ми в се­бе име­ли при­го­вор к смер­ти, для то­го, что­бы на­де­ять­ся не на са­мих се­бя, но на Бо­га, вос­кре­ша­ю­ще­го мерт­вых, Ко­то­рый и из­ба­вил нас от столь близ­кой смер­ти, и из­бав­ля­ет, и на Ко­то­ро­го на­де­ем­ся, что и еще из­ба­вит, при со­дей­ствии и ва­шей мо­лит­вы за нас, дабы за да­ро­ван­ное нам, по хо­да­тай­ству мно­гих, мно­гие воз­бла­го­да­ри­ли за нас.

2 Кор 1:8–11
Суб­бо­та 20 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло р…f.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 169

Брaтіе, по­хвалeніе нa­ше сіE є4сть, сви­дё­тель­ство с0вэсти нa­шеz, ћкw въ про­сто­тЁ и3 чи­сто­тЁ б9іей, ґ не въ мyд­ро­сти пл0ти, но бl­годaтію б9іею жи1хомъ въ мjрэ, мн0жае же ў вaсъ. не и3н†z бо пи1шемъ вaмъ, но ±же чтетE, и3 ра­зум­э­вaе­те: ўпо­вaю же, ћкw и3 до кон­цA ўра­зу­мёе­те: ћко­же и3 ра­зу­мё­сте нaсъ t чa­сти, ћкw по­хвалeніе вaмъ є3смы2, ћко­же и3 вы2 нaмъ, въ дeнь гDа нa­ше­гw ї}са хrтA. и3 си1мъ ўпо­вaніемъ хо­тёхъ къ вaмъ пріити2 прeж­де, да вторyю бl­годaть и4мате: и3 вa­ми проити2 въ макед0нію, и3 пaки t макед0ніи пріити2 къ вaмъ, и3 вa­ми проводи1тисz во їудeю. сіe же хо­тS, є3дA что2 ќбw легкот0ю дёzхъ; и3ли2 ±же со­вэ­щавaю, по пл0ти со­вэ­щавaю; да бy­детъ ў менE є4же є4й, є4й: и3 є4же ни2, ни2. вё­ренъ же бGъ, ћкw сл0во нa­ше, є4же къ вaмъ, не бhсть є4й и3 ни2. и4бо б9ій сн7ъ ї}съ хrт0съ, и4же ў вaсъ нa­ми про­по­вё­дан­ный, мн0ю и3 сілуa­номъ и3 ті­моfeемъ, не бhсть є4й и3 ни2: но въ нeмъ сам0мъ є4й бhсть. є3ли6ка бо њбэтов†ніz б9іz, въ т0мъ є4й, и3 въ т0мъ ґми1нь, бGу къ слa­вэ нaми.

Бра­тия, по­хва­ла на­ша сия есть сви­де­тель­ство со­ве­сти на­шей, что мы в про­сто­те и бо­го­угод­ной ис­крен­но­сти, не по плот­ской муд­ро­сти, но по бла­го­да­ти Бо­жи­ей, жи­ли в ми­ре, осо­бен­но же у вас. И мы пи­шем вам не иное, как то, что вы чи­та­е­те или ра­зу­ме­е­те, и что, как на­де­юсь, до кон­ца ура­зу­ме­е­те, так как вы от­ча­сти и ура­зу­ме­ли уже, что мы бу­дем ва­шею по­хва­лою, рав­но и вы на­шею, в день Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста. И в этой уве­рен­но­сти я на­ме­ре­вал­ся прий­ти к вам ра­нее, что­бы вы вто­рич­но по­лу­чи­ли бла­го­дать, и че­рез вас прой­ти в Ма­ке­до­нию, из Ма­ке­до­нии же опять прий­ти к вам; а вы про­во­ди­ли бы ме­ня в Иудею. Имея та­кое на­ме­ре­ние, лег­ко­мыс­лен­но ли я по­сту­пил? Или, что я пред­при­ни­маю, по пло­ти пред­при­ни­маю, так что у ме­ня то “да, да”, то “нет, нет”? Ве­рен Бог, что сло­во на­ше к вам не бы­ло то “да”, то “нет”. Ибо Сын Бо­жий, Иисус Хри­стос, про­по­ве­дан­ный у вас на­ми, мною и Си­лу­а­ном и Ти­мо­фе­ем, не был “да” и “нет”; но в Нем бы­ло “да”, – ибо все обе­то­ва­ния Бо­жии в Нем “да” и в Нем “аминь”, – в сла­ву Бо­жию, че­рез нас.

2 Кор 1:12–20
Пят­ни­ца 10 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло Ro.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 170

Брaтіе, и3звэствyzй нaсъ съ вa­ми во хrтA, и3 по­мa­за­вый нaсъ, бGъ: и4же и3 за­пе­чат­лё­вый нaсъ, и3 дa­вый њб­ручeніе д¦а въ серд­цA нa­ша. ѓзъ же сви­дё­телz бGа при­зы­вaю на мою2 дy­шу, ћкw ща­дS вaсъ кто­мY не пріид0хъ въ корjнfъ: не ћкw њб­ла­дaемъ вёрэ вa­шей, но ћкw спо­спёш­ни­цы є3смы2 вa­шей рa­до­сти: вё­рою бо сто­и­тE. суди1хъ же въ се­бЁ сіE, не пaки ск0рбію къ вaмъ пріити2. ѓще бо ѓзъ ск0рбь творю2 вaмъ: то2 кто2 є4сть ве­селszй мS, т0чію пріeм­лzй ск0рбь t менE; и4бо писaхъ вaмъ сіE и4стое, да не при­шeдъ ск0рбь на ск0рбь пріи­мY, њ ни1хже по­добa­ше ми2 рa­до­ва­тисz, на­дёzсz на всS вы2: ћкw моS рa­дость всёхъ вaсъ є4сть. t пе­чa­ли бо мн0гіz и3 туги2 сeрд­ца на­писaхъ вaмъ мн0гими слезa­ми, не ћкw да њскор­би­тeсz, но люб0вь да по­знaе­те, ю4же и4мамъ и3з8oби1льнw къ вaмъ.

Бра­тия, утвер­жда­ю­щий нас с ва­ми во Хри­сте и по­ма­зав­ший нас есть Бог, Ко­то­рый и за­пе­чат­лел нас и дал за­лог Ду­ха в серд­ца на­ши. Бо­га при­зы­ваю во сви­де­те­ли на ду­шу мою, что, ща­дя вас, я до­се­ле не при­хо­дил в Ко­ринф, не по­то­му, буд­то мы бе­рем власть над ве­рою ва­шею; но мы спо­спе­ше­ству­ем ра­до­сти ва­шей: ибо ве­рою вы твер­ды. Итак я рас­су­дил сам в се­бе не при­хо­дить к вам опять с огор­че­ни­ем. Ибо ес­ли я огор­чаю вас, то кто об­ра­ду­ет ме­ня, как не тот, кто огор­чен мною? Это са­мое и пи­сал я вам, дабы, при­дя, не иметь огор­че­ния от тех, о ко­то­рых мне над­ле­жа­ло ра­до­вать­ся: ибо я во всех вас уве­рен, что моя ра­дость есть ра­дость и для всех вас. От ве­ли­кой скор­би и стес­нен­но­го серд­ца я пи­сал вам со мно­ги­ми сле­за­ми, не для то­го, что­бы огор­чить вас, но что­бы вы по­зна­ли лю­бовь, ка­кую я в из­быт­ке имею к вам.

2 Кор 1:21–2:4
Неде­ля 14.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло рo7а.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 171

Брaтіе, моS рa­дость всёхъ вaсъ є4сть. t пе­чa­ли бо мн0гіz и3 туги2 сeрд­ца на­писaхъ вaмъ мн0гими слезa­ми, не ћкw да њскор­би­тeсz, но люб0вь да по­знaе­те, ю4же и4мамъ и3з8oби1льнw къ вaмъ. ѓще ли кто2 њскорби1лъ менE, не менE њскорби2, но t чa­сти, да не њтzг­чY, всёхъ вaсъ. дов0льно бо таков0му за­пре­щeніе сіE, є4же t мн0гихъ. тём­же сопроти1вное пa­че вaмъ да­ро­вaти и3 ўтё­ши­ти, да не кaкw мн0гою ск0рбію по­жeртъ бy­детъ та­ко­вhй. тём­же молю1 вы, ўтверди1те къ немY люб0вь. на сіe бо и3 писaхъ, да ра­зу­мёю и3скyсство вa­ше, ѓще во всeмъ послушли1ви є3стE. є3мyже ѓще что2 дaру­е­те, и3 ѓзъ и4бо ѓзъ ѓще что2 да­ро­вaхъ, є3мyже да­ро­вaхъ, вaсъ рa­ди њ ли­цЁ ї}съ хrт0вэ. да не њби1дими бy­демъ t сатаны2: не не ра­зум­э­вaемъ бо ўмыш­лeній є3гw2. при­шeдъ же въ трwa­ду во бла­го­вё­стіе хrт0во, и3 двeри tвeр­зе­нэ ми2 бhв­шей њ гDэ, не и3мёхъ пок0z дy­ху мо­е­мY, не њбрёт­шу ми2 тjта брaта моегw2: но tрeксz и5мъ, и3зыд0хъ въ макед0нію. бGу же бла­го­дарeніе, все­гдA побэди1тели нaсъ творs­ще­му њ хr­тЁ ї}сэ, и3 воню2 рa­зу­ма є3гw2 kв­лs­ю­щу нa­ми во всsкомъ мё­стэ. ћкw хrт0во бла­го­ухaніе є3смы2 бGови.

Бра­тия, моя ра­дость есть ра­дость и для всех вас. От ве­ли­кой скор­би и стес­нен­но­го серд­ца я пи­сал вам со мно­ги­ми сле­за­ми, не для то­го, что­бы огор­чить вас, но что­бы вы по­зна­ли лю­бовь, ка­кую я в из­быт­ке имею к вам. Ес­ли же кто огор­чил, то не ме­ня огор­чил, но ча­стью, – что­бы не ска­зать мно­го, – и всех вас. Для та­ко­го до­воль­но се­го на­ка­за­ния от мно­гих, так что вам луч­ше уже про­стить его и уте­шить, дабы он не был по­гло­щен чрез­мер­ною пе­ча­лью. И по­то­му про­шу вас ока­зать ему лю­бовь. Ибо я для то­го и пи­сал, что­бы узнать на опы­те, во всем ли вы по­слуш­ны. А ко­го вы в чем про­ща­е­те, то­го и я; ибо и я, ес­ли в чем про­стил ко­го, про­стил для вас от ли­ца Хри­сто­ва, что­бы не сде­лал нам ущер­ба са­та­на, ибо нам не безыз­вест­ны его умыс­лы. При­дя в Тро­аду для бла­го­вест­во­ва­ния о Хри­сте, хо­тя мне и от­вер­ста бы­ла дверь Гос­по­дом, я не имел по­коя ду­ху мо­е­му, по­то­му что не на­шел там бра­та мо­е­го Ти­та; но, про­стив­шись с ни­ми, я по­шел в Ма­ке­до­нию. Но бла­го­да­ре­ние Бо­гу, Ко­то­рый все­гда да­ет нам тор­же­ство­вать во Хри­сте и бла­го­уха­ние по­зна­ния о Се­бе рас­про­стра­ня­ет на­ми во вся­ком ме­сте. Ибо мы Хри­сто­во бла­го­уха­ние Богу.

2 Кор 2:3Б–15А
По­не­дель­ник 11 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло рo7в.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 172

Брaтіе, бGу бла­го­дарeніе, все­гдA побэди1тели нaсъ творs­ще­му њ хr­тЁ ї}сэ, и3 воню2 рa­зу­ма є3гw2 kв­лs­ю­щу нa­ми во всsкомъ мё­стэ. ћкw хrт0во бла­го­ухaніе є3смы2 бGо­ви, въ спасaе­мыхъ, и3 въ по­ги­бa­ю­щихъ. џвэмъ ќбw вонS смeрт­наz въ смeрть: џвэмъ же вонS жив0тнаz въ жив0тъ. и3 къ си1мъ кто2 дов0ленъ; нёсмы бо, ћко­же мн0зи, нечи1стw про­по­вё­да­ю­щіи сл0во б9іе: но ћкw t чистоты2, но ћкw t бGа, пред8 бGомъ во хr­тЁ глаг0лемъ. за­чинaемъ ли пaки ±же нaсъ са­мёхъ и3звэщавaти вaмъ; и3ли2 трe­бу­емъ, ћко­же нё­цыи, и3звэщавaтельныхъ по­слaній къ вaмъ, и3ли2 t вaсъ и3звэсти1тельныхъ; по­слaніе бо нa­ше вы2 є3стE, напи1саное въ серд­цaхъ нa­шихъ, знaе­мое и3 про­чи­тaе­мое t всёхъ че­ло­вBкъ. kв­лsе­ми, ћкw є3стE по­слaніе хrт0во, слy­же­ное нa­ми, напи1сано не черни1ломъ, но д¦омъ бGа жи1ва: не на скри­жaл­эхъ кa­мен­ныхъ, но на скри­жaл­эхъ сeрд­ца пл0тzныхъ.

Бра­тия, бла­го­да­ре­ние Бо­гу, Ко­то­рый все­гда да­ет нам тор­же­ство­вать во Хри­сте и бла­го­уха­ние по­зна­ния о Се­бе рас­про­стра­ня­ет на­ми во вся­ком ме­сте. Ибо мы Хри­сто­во бла­го­уха­ние Бо­гу в спа­са­е­мых и в по­ги­ба­ю­щих: для од­них за­пах смер­то­нос­ный на смерть, а для дру­гих за­пах жи­ви­тель­ный на жизнь. И кто спо­со­бен к се­му? Ибо мы не по­вре­жда­ем сло­ва Бо­жия, как мно­гие, но про­по­ве­ду­ем ис­крен­но, как от Бо­га, пред Бо­гом, во Хри­сте. Неуже­ли нам сно­ва зна­ко­мить­ся с ва­ми? Неуже­ли нуж­ны для нас, как для неко­то­рых, одоб­ри­тель­ные пись­ма к вам или от вас? Вы – на­ше пись­мо, на­пи­сан­ное в серд­цах на­ших, узна­ва­е­мое и чи­та­е­мое все­ми че­ло­ве­ка­ми; вы по­ка­зы­ва­е­те со­бою, что вы – пись­мо Хри­сто­во, че­рез слу­же­ние на­ше на­пи­сан­ное не чер­ни­ла­ми, но Ду­хом Бо­га жи­во­го, не на скри­жа­лях ка­мен­ных, но на пло­тя­ных скри­жа­лях сердца.

2 Кор 2:14–3:3
Втор­ник 11 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло рo7г.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 173

Брaтіе, на­дёzніе таково2 и4мамы хrт0мъ къ бGу: не ћкw дов0льни є3смы2 t себE по­мhс­ли­ти что2, ћкw t себE, но дов0льство нa­ше t бGа. и4же и3 ўдов0ли нaсъ служи1тели бhти н0ву за­вё­ту, не пи1смене, но д¦у: писмs бо ўбивaетъ, ґ д¦ъ животвори1тъ. ѓще ли слу­жeніе смeр­ти писмены2 њбра­зо­вa­но въ кa­ме­нехъ, бhсть въ слaву, ћкw не мощи2 взи­рaти сы­нHмъ ї}левымъ на ли­цE мwmсeо­во слa­вы рa­ди ли­цA є3гw2 престаю1щіz: кaкw не мн0жае пa­че слу­жeніе д¦а бy­детъ въ слa­вэ; ѓще бо слу­жeніе њсуж­дeніz, слa­ва: мн0гw пa­че и3збhточествуетъ слу­жeніе прaв­ды въ слa­вэ. и4бо не про­слaвисz про­слaв­лен­ное въ чa­сти сeй, за пре­вос­ходs­щую слaву. ѓще бо престаю1щее, слa­вою: мн0гw пa­че пре­бы­вa­ю­щее, въ слaвэ.

Бра­тия, та­кую уве­рен­ность мы име­ем в Бо­ге че­рез Хри­ста, не по­то­му, что­бы мы са­ми спо­соб­ны бы­ли по­мыс­лить что от се­бя, как бы от се­бя, но спо­соб­ность на­ша от Бо­га. Он дал нам спо­соб­ность быть слу­жи­те­ля­ми Но­во­го За­ве­та, не бук­вы, но ду­ха, по­то­му что бук­ва уби­ва­ет, а дух жи­во­тво­рит. Ес­ли же слу­же­ние смер­то­нос­ным бук­вам, на­чер­тан­ное на кам­нях, бы­ло так слав­но, что сы­ны Из­ра­и­ле­вы не мог­ли смот­реть на ли­це Мо­и­се­е­во по при­чине сла­вы ли­ца его пре­хо­дя­щей, – то не го­раз­до ли бо­лее долж­но быть слав­но слу­же­ние ду­ха? Ибо ес­ли слу­же­ние осуж­де­ния слав­но, то тем па­че изоби­лу­ет сла­вою слу­же­ние оправ­да­ния. То про­слав­лен­ное да­же не ока­зы­ва­ет­ся слав­ным с сей сто­ро­ны, по при­чине пре­иму­ще­ствен­ной сла­вы по­сле­ду­ю­ще­го. Ибо, ес­ли пре­хо­дя­щее слав­но, тем бо­лее слав­но пребывающее.

2 Кор 3:4–11
Сре­да 11 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло рo7д.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 174

Брaтіе, и3мyще таково2 ўпо­вaніе, мн0гимъ дерз­но­вeніемъ дёй­ству­емъ: и3 не ћко­же мwmсeй по­ла­гa­ше по­кры­вa­ло на ли­цЁ своeмъ, за є4же не мощи2 взи­рaти сы­нHмъ ї}левымъ на конeцъ престаю1щагw: но њслэпи1шасz помышлє1ніz и4хъ: дa­же бо до сегw2 днE, т0жде по­кры­вa­ло во чтeніи вeт­ха­гw за­вё­та пре­бы­вaетъ неtкро­вe­но, за­нE њ хr­тЁ пре­стаeтъ. но дa­же до днeсь, вне­гдA чтeт­сz мwmсeй, по­кры­вa­ло на сeрд­цэ и4хъ лежи1тъ: вне­гдa же њбратsт­сz ко гDу, взи­мaет­сz по­кры­вa­ло. гDь же д¦ъ є4сть: ґ и3дёже д¦ъ гDнь, тY своб0да. мh же вси2 tкро­вeн­нымъ ли­цeмъ слaву гD­ню взи­рa­ю­ще, въ т0йже џбразъ преwбразyем­сz t слa­вы въ слaву, ћко­же t гDнz д¦а.

Бра­тия, имея та­кую на­деж­ду, мы дей­ству­ем с ве­ли­ким дерз­но­ве­ни­ем, а не так, как Мо­и­сей, ко­то­рый по­ла­гал по­кры­ва­ло на ли­цо свое, что­бы сы­ны Из­ра­и­ле­вы не взи­ра­ли на ко­нец пре­хо­дя­ще­го. Но умы их ослеп­ле­ны: ибо то же са­мое по­кры­ва­ло до­ныне оста­ет­ся несня­тым при чте­нии Вет­хо­го За­ве­та, по­то­му что оно сни­ма­ет­ся Хри­стом. До­ныне, ко­гда они чи­та­ют Мо­и­сея, по­кры­ва­ло ле­жит на серд­це их; но ко­гда об­ра­ща­ют­ся к Гос­по­ду, то­гда это по­кры­ва­ло сни­ма­ет­ся. Гос­подь есть Дух; а где Дух Гос­по­день, там сво­бо­да. Мы же все от­кры­тым ли­цом, как в зер­ка­ле, взи­рая на сла­ву Гос­под­ню, пре­об­ра­жа­ем­ся в тот же об­раз от сла­вы в сла­ву, как от Гос­под­ня Духа.

2 Кор 3:12–18
Суб­бо­та 21 седмицы.

Къ корjнfzнwмъ по­слaніе втор0е, за­чa­ло рo7є.

Вто­рое по­сла­ние к Ко­рин­фя­нам, за­ча­ло 175

Брaтіе, и3мyще