Часы2 с™hz пaсхи.

По­добaетъ вё­да­ти, ћкw t сегw2 днE с™hz и3 вели1кіz недё­ли пaс­хи, дa­же до суб­бHты, часы2 и3 по­вечeріе си1це пою1тсz.

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Хrт0съ вос­кR­се и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть по­прaвъ, и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Три1жды.]

Глaсъ ѕ7:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному без­грёш­но­му. КrтY тво­е­мY по­кланsем­сz хrтE, и3 с™0е вос­кrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaз­вэ тебє2 и3н0гw не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёр­ніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву вос­кrнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рa­дость все­мY мj­ру. Все­гдA бl­го­сло­вs­ще гDа, поeмъ вос­кrніе є3гw2: рас­пsтіе бо пре­тер­пёвъ, смeр­тію смeрть разруши2. [Три1жды.]

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќт­ро ±же њ марjи, и3 њбрёт­шыz кa­мень tвалeнъ t гр0ба, слh­ша­ху t ѓгG­ла: во свётэ прис­носyщ­нэмъ сy­ща­го, съ мeрт­вы­ми что2 и4щете ћкw че­ло­вё­ка; ви1дите грHб­ныz пелєны2, те­цh­те, и3 мj­ру про­по­вё­ди­те, ћкw во­стA гDь, ўмертви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ че­ло­вё­че­скій. [Е#ди1нощи.]

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ сниз­шeлъ є3си2, без­смeртне, но ѓдо­ву разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 вос­кrлъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэ­щa­вый: рa­дуй­тесz! и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaд­шымъ по­даsй вос­кrніе. [Е#ди1нощи.]

И# тропари2:

Во гр0бэ пл0тски, во ѓдэ же съ ду­шeю ћкw бGъ, въ раи1 же съ разб0йникомъ, и3 на пrт0лэ бhлъ є3си2, хrтE, со nц7eмъ и3 д¦омъ, вс‰ и3сполнszй неwпи1санный.

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.

Ћкw живон0сецъ, ћкw раS крас­нёй­шій, вои1стинну и3 черт0га всsка­гw цaр­ска­гw по­казaсz свэт­лёй­шій, хrтE, гр0бъ тв0й, и3ст0чникъ нa­ше­гw воскrніz.

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

Вhш­нz­гw њсщ7eнное бжcтвен­ное селeніе, рa­дуй­сz. Тоб0ю бо да­дeсz рa­дость, бцdе, зо­вy­щымъ: бl­го­сло­вe­на ты2 въ женaхъ є3си2, всенепор0чнаz вLчце.

Тa­же, ГDи, поми1луй. [м7.]

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сy­щую бцdу тS величaемъ.

Мlтва­ми с™hхъ nтє1цъ нa­шихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

И# пaки глаг0лемъ под0бнэ: Хrт0съ вос­кR­се и3з8 мeрт­выхъ, смeр­тію смeрть по­прaвъ, и3 сy­щымъ во гро­бёхъ жив0тъ да­ро­вaвъ. [Три1жды.]

Слa­ва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рa­ди пречcтыz тво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Print Friendly, PDF & Email
Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки