Еван­ге­лия на раз­ные случаи

На кре­щeніе человёкwвъ:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло рѕ7i.

При со­вер­ше­нии Та­ин­ства Крещения

От Мат­фея за­ча­ло 116.

Во врe­мz брaка:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло ѕ7.

При со­вер­ше­нии Та­ин­ства Брака

От Иоан­на за­ча­ло 6.

Е#ђліа на њсвz­щeніе є3лeа, сeд­мь їерeєвъ:

Пeр­вый їерeй: Е#ђліе луки2, за­чa­ло н7г.

Вторhй їерeй: Е#ђліе луки2, за­чa­ло §д.

Трeтій їерeй: Е#ђліе матfeа, за­чa­ло lд t полY.

Четвeр­тый їерeй: Е#ђліе матfeа, за­чa­ло к7ѕ.

Пsтый їерeй: Е#ђліе матfeа, за­чa­ло Rд.

Ше­стhй їерeй: Е#ђліе матfeа, за­чa­ло …в.

Сед­мhй їерeй: Е#ђліе матfeа, за­чa­ло l.

При со­вер­ше­нии Та­ин­ства Елеосвящения

1. От Лу­ки за­ча­ло 53.

2. От Лу­ки за­ча­ло 94.

3. От Мат­фея за­ча­ло 34Б.

4. От Мат­фея за­ча­ло 26.

5. От Мат­фея за­ча­ло 104.

6. От Мат­фея за­ча­ло 62.

7. От Мат­фея за­ча­ло 30.

И#сповёданію:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло l. И#ли2 луки2, за­чa­ло o7и.

При со­вер­ше­нии Та­ин­ства Покаяния

От Мат­фея за­ча­ло 30 или от Лу­ки за­ча­ло 78.

Жeнъ и3сповёданію:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7и.

При ис­по­ве­ди женщин

От Иоан­на за­ча­ло 28.

На по­стри­жeніе монaхwвъ:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло lf.

На по­стри­же­ние монахов

От Мат­фея за­ча­ло 39.

На по­гребeніе мірsнъ:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

На по­гре­бе­ние мирян

От Иоан­на за­ча­ло 16.

На по­гребeніе монaхwвъ:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

На по­гре­бе­ние монахов

От Иоан­на за­ча­ло 16.

На по­гребeніе їерeєвъ:

Пeр­вое: Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

Втор0е: Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло є7i.

Трeтіе: Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7а.

Четвeр­тое: Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7в.

Пsтое: Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7г.

На по­гре­бе­ние священников

1. От Иоан­на за­ча­ло 16.

2. От Иоан­на за­ча­ло 15.

3. От Иоан­на за­ча­ло 21.

4. От Иоан­на за­ча­ло 22.

5. От Иоан­на за­ча­ло 23.

На по­гребeніе младeнцєвъ:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7а.

На по­гре­бе­ние младенцев

От Иоан­на за­ча­ло 21.

Ѓv­гу­ста въ ґ дeнь, на њсвz­щeніе воды2:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло д7i.

На ма­лом освя­ще­нии воды

От Иоан­на за­ча­ло 14Б.

На њсвz­щeніе цeркве:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло lз t полY.

На освя­ще­ние храма

От Иоан­на за­ча­ло 37Б или от Мат­фея 67Б.

На њс­но­вaніе и3 на њб­нов­лeніе грaда:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло …з.

На ос­но­ва­ние города

От Мат­фея за­ча­ло 67Б.

Во ўми­рeніи и3 со­единeніи пра­во­слaв­ныz вёры:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло к7 t полY.

На служ­бе о ми­ре и еди­не­нии в пра­во­слав­ной вере

От Мат­фея за­ча­ло 20Б.

Њ ўми­рeніи и3 со­единeніи цeркве:

Е#ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7а.

На служ­бе о уми­ре­нии и со­еди­не­нии Церкви

От Мар­ка за­ча­ло 51.

По­слё­до­ваніе въ ми1ръ:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7и t полY.

На служ­бе о мире

От Иоан­на за­ча­ло 48Б.

За лю1ди во врe­мz брaни:

Е#ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7а.

На служ­бе о по­бе­де во вре­мя войны

От Мар­ка за­ча­ло 51.

Въ на­шeствіи в†рваръ:

Е#ђліе луки2, за­чa­ло o7.

На служ­бе при на­па­де­нии врага

От Лу­ки за­ча­ло 70.

Во nб­щенyж­діи:

Е#ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7а.

На служ­бе во вре­мя об­ще­ствен­ных бедствий

От Мар­ка за­ча­ло 51.

Во врe­мz ћзвъ:

Е#ђліе луки2, за­чa­ло ѕ7i.

На служ­бе во вре­мя эпидемии

От Лу­ки за­ча­ло 16.

Въ стрaхъ трyса:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло к7з.

На служ­бе во вре­мя землетрясения

От Мат­фея за­ча­ло 27.

Въ за­палeніи nгнS:

Е#ђліе луки2, за­чa­ло …f.

На служ­бе во вре­мя пожара

От Лу­ки за­ча­ло 69.

Во врe­мz безд0ждіz:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло …є.

На служ­бе во вре­мя засухи

От Мат­фея за­ча­ло 65.

Во врe­мz безвeдріz:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло к7 t полY.

На служ­бе во вре­мя за­тяж­ных дождей

От Мат­фея за­ча­ло 20Б.

Над8 болs­щимъ:

Пeр­вое: Е#ђліе матfeа, за­чa­ло к7ѕ.

Втор0е: Е#ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7а.

Трeтіе: Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло Gi.

На служ­бе о болящем

Пер­вое: от Мат­фея за­ча­ло 26.

Вто­рое: от Мар­ка за­ча­ло 21.

Тре­тье: от Иоан­на за­ча­ло 13.

Над8 и3мyщимъ дyхъ недyга:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло к7и, и3ли2 o7в. И#ли2 мaр­ка, за­чa­ло f7i, и3ли2 м7. И#ли2 луки2, м7ѕ.

Над име­ю­щим дух недуга

От Мат­фея за­ча­ло 28 или 72, или от Мар­ка за­ча­ло 19 или 40, или от Лу­ки за­ча­ло 46.

За творs­щихъ ми1лостыню:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло к7 t полY.

На служ­бе за тво­ря­щих милостыню

От Мат­фея за­ча­ло 20Б.

За всsко прошeніе:

Е#ђліе матfeа, за­чa­ло к7 t полY. И#ли2 мaр­ка, за­чa­ло н7а. И#ли2 луки2, за­чa­ло п7и.

Конeцъ и3 бGу слaва.

На вся­кое прошение

От Мат­фея за­ча­ло 20Б, или от Мар­ка за­ча­ло 51, или от Лу­ки за­ча­ло 88.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки