По­ря­док чте­ния Еван­ге­лия Ве­ли­ким постом

Суб­бHта пeр­ваz постA:

На літур­гjи: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло ‹. И# с™0му: їwaн­на, за­чa­ло н7в.

Суб­бо­та 1 Ве­ли­ко­го поста

На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 10 и свя­то­му: от Иоан­на за­ча­ло 52.

Недёлz пeр­ваz постA:

На ќтре­ни: є3ђліе вос­крeс­ное. На літур­гjи: їwaн­на, за­чa­ло є7.

Неде­ля 1 Ве­ли­ко­го поста

На утре­ни: Еван­ге­лие вос­крес­ное. На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 5. На мо­леб­ном пе­нии: от Мат­фея за­ча­ло 75.

Суб­бHта вторaz постA:

Е#ђліе мaр­ка, за­чa­ло ѕ7. И# за ўпок0й: їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

Суб­бо­та 2 Ве­ли­ко­го поста

На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 6 и за упо­кой: от Иоан­на за­ча­ло 16.

Недёлz вторaz постA:

На ќтре­ни: є3ђліе вос­крeс­ное. На літур­гjи: мaр­ка, за­чa­ло з7. И# с™0му: їwaн­на, за­чa­ло lѕ.

Неде­ля 2 Ве­ли­ко­го поста

На утре­ни: Еван­ге­лие вос­крес­ное. На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 7 и свя­то­му: от Иоан­на за­ча­ло 36.

Суб­бHта трeтіz постA:

Е#ђліе мaр­ка, за­чa­ло }. И# за ўпок0й: їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

Суб­бо­та 3 Ве­ли­ко­го поста

На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 8 и за упо­кой: от Иоан­на за­ча­ло 16.

Недёлz трeтіz постA:

На ќтре­ни: є3ђліе вос­крeс­ное. На літур­гjи: мaр­ка, за­чa­ло lз.

Неде­ля 3 Ве­ли­ко­го поста

На утре­ни: Еван­ге­лие вос­крес­ное. На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 37.

Суб­бHта четвeр­таz постA:

Е#ђліе мaр­ка, за­чa­ло lа. И# за ўпок0й їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

Суб­бо­та 4 Ве­ли­ко­го поста

На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 31 и за упо­кой: от Иоан­на за­ча­ло 16.

Недёлz четвeр­таz постA:

На ќтре­ни: є3ђліе вос­крeс­ное. На літур­гjи: мaр­ка, за­чa­ло м7. И# препод0бному: матfeа, зачaло ‹.

Неде­ля 4 Ве­ли­ко­го поста

На утре­ни: Еван­ге­лие вос­крес­ное. На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 40 и свя­то­му: от Мат­фея за­ча­ло 10А.

Суб­бHта пsтаz постA:

Е#ђліе мaр­ка, за­чa­ло №i. И# бцdэ: луки2, за­чa­ло н7д.

Суб­бо­та 5 Ве­ли­ко­го поста

На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 35 и Бо­го­ро­ди­це: от Лу­ки за­ча­ло 54.

Недёлz пsтаz постA:

На ќтре­ни: є3ђліе вос­кr­ное. На літур­гjи: мaр­ка, за­чa­ло м7з. И# препод0бнэи: луки2, за­чa­ло lг.

Неде­ля 5 Ве­ли­ко­го поста

На утре­ни: Еван­ге­лие вос­крес­ное. На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 47 и пре­по­доб­ной: от Лу­ки за­ча­ло 33.

Суб­бHта ше­стaz лaзарева:

Е#ђліе їwaн­на, за­чa­ло lf.

Суб­бо­та 6 Ве­ли­ко­го по­ста, Лазарева

На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 39.

Въ недё­лю цвэтон0сную:

На ќтре­ни: є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7г. На літур­гjи: є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7а.

Неде­ля Ваий

На утре­ни: от Мат­фея за­ча­ло 83А. На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 41А.

Во с™hй и3 вели1кій понедёльникъ:

На ќтре­ни: є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7д. На літур­гjи: є3ђліе матfeа, за­чa­ло §и.

Ве­ли­кий понедельник

На утре­ни: от Мат­фея за­ча­ло 84Б. На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 98.

Во с™hй и3 вели1кій вт0рникъ:

На ќтре­ни: є3ђліе матfeа за­чa­ло §. На літур­гjи: є3ђліе матfeа, за­чa­ло Rв.

Ве­ли­кий вторник

На утре­ни: от Мат­фея за­ча­ло 90Б. На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 102.

Во с™yю и3 вели1кую срeду:

На ќтре­ни: є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7а t полY. На літур­гjи: є3ђліе матfeа, за­чa­ло Rи.

Ве­ли­кая среда

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 41Б. На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 108.

Во с™hй и3 вели1кій четверт0къ:

На ќтре­ни: є3ђліе луки2, за­чa­ло Rи t полY. На літур­гjи: є3ђліе матfeа, за­чa­ло Rз.

Ве­ли­кий четверг

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 108Б. На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 107.

На ўмо­вeніи н0гъ, є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7д. По ўмо­вeніи н0гъ, є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7є.

На умо­ве­нии ног: от Иоан­на за­ча­ло 44. По умо­ве­нии ног: от Иоан­на за­ча­ло 45.

Е#ђлій в7i, с™hхъ стrтeй,
гDа бGа и3 сп7са нa­ше­гw ї}са хrтA.

Е#ђліе №, їwaн­на, за­чa­ло м7ѕ:

Нhнэ про­слaвисz сн7ъ чlвё­че­скій: Конeцъ: И# ўченицы2 є3гw2.

12 Еван­ге­лий свя­тых страстей
Гос­по­да Бо­га и Спа­си­те­ля на­ше­го Иису­са Христа

1. От Иоан­на за­ча­ло 46.

Е#ђліе в7, їwaн­на, за­чa­ло н7и:

И#зhде ї}съ со ўченики2 свои1ми: Конeцъ: Но да kдsтъ фaску.

2. От Иоан­на за­ча­ло 58.

Е#ђліе G, матfeа, за­чa­ло Rf:

В0ини є4мше ї}са вед0ша: Конeцъ: Плa­касz г0рькw.

3. От Мат­фея за­ча­ло 109.

Е#ђліе д7, їwaн­на, за­чa­ло н7f:

Вед0ша ї}са t каіa­фы: Конeцъ: Пре­да­дE є3го2 и5мъ, да рaспнетсz.

4. От Иоан­на за­ча­ло 59А.

Е#ђліе є7, матfeа, за­чa­ло р№i:

Ви1дэвъ їy­да предa­вый ї}са: Конeцъ: Понести2 кrтъ є3гw2.

5. От Мат­фея за­ча­ло 111.

Е#ђліе ѕ7, мaр­ка, за­чa­ло …з:

В0ини вед0ша ї}са: Конeцъ: Вё­ру и3мeмъ є3мY.

6. От Мар­ка за­ча­ло 67А.

Е#ђліе з7, матfeа, за­чa­ло рGi:

При­шeд­ше в0ини на мё­сто: Конeцъ: Вои1стинну б9ій сн7ъ бЁ сeй.

7. От Мат­фея за­ча­ло 113.

Е#ђліе и5, луки2, за­чa­ло р№i:

Ведs­ху со ї}сомъ и3 и4на двA: Конeцъ: Зрs­ще си1хъ.

8. От Лу­ки за­ча­ло 111.

Е#ђліе f7, їwaн­на, за­чa­ло …а:

Стоs­ху при кr­тЁ ї}совэ: Конeцъ: Е#г0же пробод0ша.

9. От Иоан­на за­ча­ло 61А.

Е#ђліе ‹, мaр­ка, за­чa­ло …f:

Пріи1де їH­сифъ t ґрі­маfeа: Конeцъ: ГдЁ є3го2 полагaху.

10. От Мар­ка за­ча­ло 69А.

Е#ђліе №i, їwaн­на, за­чa­ло …в:

Моли2 пілaта їH­сифъ: Конeцъ: Положи1ста ї}са.

11. От Иоан­на за­ча­ло 62.

Е#ђліе в7i, матfeа, за­чa­ло рд7i:

Во ќтрій дeнь, и4же є4сть по пzт­цЁ: Конeцъ: Знa­ме­нав­ше кa­мень съ кустwдjею.

12. От Мат­фея за­ча­ло 114.

По­слё­до­ваніе часHвъ с™aгw и3 вели1кагw пzткA.

Чaсъ №: є3ђліе матfeа, за­чa­ло Ri:

Ќт­ру бhв­шу: Конeцъ: И# м™и сн7у зеведeову.

Ве­ли­кая пятница

На пер­вом ча­се: от Мат­фея за­ча­ло 110А.

Чaсъ G: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …з:

В0ини вед0ша ї}са: Конeцъ: Съ ни1мъ во їерусали1мъ.

На тре­тьем ча­се: от Мар­ка за­ча­ло 67Б.

Чaсъ ѕ7: є3ђліе луки2, за­чa­ло р№i:

Ведs­ху со ї}сомъ и3 и4на двA ѕло­дёz: Конeцъ: Зрs­ще си1хъ.

На ше­стом ча­се: от Лу­ки за­ча­ло 111.

Чaсъ f7: є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло н7f:

Вед0ша ї}са t каіa­фы въ претHръ: Конeцъ: Е#г0же пробод0ша.

На де­вя­том ча­се: от Иоан­на за­ча­ло 59Б.

Во с™hй и3 вели1кій пzт0къ, вe­черъ: Е#ђліе матfeа, за­чa­ло Ri: [Чти2 ћко­же пи1шетъ.]

На ве­черне: от Мат­фея за­ча­ло 110Б.

Во с™yю и3 вели1кую суббHту:

На ќтре­ни по славосл0віи: є3ђліе матfeа, за­чa­ло рд7i. На літур­гjи: є3ђліе матfeа, за­чa­ло рє7i.

Ве­ли­кая суббота

На утре­ни по сла­во­сло­вии: от Мат­фея за­ча­ло 114. На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 115.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки