По­ря­док чте­ния Еван­ге­лия на все седмицы

Во с™yю и3 вели1кую недё­лю пaсхи:

На літур­гjи є3ђліе їwaн­на, зачaло №.
Въ тy же недё­лю вe­че­ра: є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …є.

Неде­ля Пасхи

На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 1.
На ве­черне: от Иоан­на за­ча­ло 65Б.

Въ по­не­дёль­никъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло в7.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло рGi.

Въ срe­ду є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло д7.

Въ четверт0къ є3ђліе їwaн­на, зачaло }.

Въ пzт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло з7. И# бцdэ: луки2, за­чa­ло н7д.

Въ суб­бHту є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло №i.

По­не­дель­ник: от Иоан­на за­ча­ло 2.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 113.

Сре­да: от Иоан­на за­ча­ло 4.

Чет­верг: от Иоан­на за­ча­ло 8.

Пят­ни­ца: от Иоан­на за­ча­ло 7 и Бо­го­ро­ди­це: от Лу­ки за­ча­ло 54.

Суб­бо­та: от Иоан­на за­ча­ло 11.

Недёлz в7, њ fwмЁ:

На ќтре­ни є3ђліе матfeа, за­чa­ло рѕ7i.
На літур­гjи є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …є.

Неде­ля 2 по Па­схе, о Фоме

На утре­ни: от Мат­фея за­ча­ло 116.
На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 65А.

Въ по­не­дёль­никъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло ѕ7.

Во вт0рникъ є3ђліе їwaн­на, зачaло ‹.

Въ срe­ду є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло є7i.

Въ четверт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

Въ пzт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло з7i.

Въ суб­бHту є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло f7i.

По­не­дель­ник: от Иоан­на за­ча­ло 6.

Втор­ник: от Иоан­на за­ча­ло 10.

Сре­да: от Иоан­на за­ча­ло 15.

Чет­верг: от Иоан­на за­ча­ло 16.

Пят­ни­ца: от Иоан­на за­ча­ло 17.

Суб­бо­та: от Иоан­на за­ча­ло 19.

Недёлz G, њ мmрон0сицахъ:

На ќтре­ни є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло o7а.
На літур­гjи є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …f.

Неде­ля 3 по Па­схе, о мироносицах

На утре­ни: от Мар­ка за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии: от Мар­ка за­ча­ло 69Б.

Въ по­не­дёль­никъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло Gi.

Во вт0рникъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7.

Въ срe­ду є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7а.

Въ четверт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7в.

Въ пzт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7г.

Въ суб­бHту є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло н7в.

По­не­дель­ник: от Иоан­на за­ча­ло 13.

Втор­ник: от Иоан­на за­ча­ло 20.

Сре­да: от Иоан­на за­ча­ло 21.

Чет­верг: от Иоан­на за­ча­ло 22.

Пят­ни­ца: от Иоан­на за­ча­ло 23.

Суб­бо­та: от Иоан­на за­ча­ло 52.

Недёлz д7, њ разслaбленнэмъ:

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рв7i.
На літур­гjи є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло д7i.

Неде­ля 4 по Па­схе, о расслабленном

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 112.
На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 14А.

Въ по­не­дёль­никъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7д.

Во вт0рникъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7є.

Въ срe­ду пре­по­ло­вeніz є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7ѕ.

Въ четверт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7f.

Въ пzт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло l.

Въ суб­бHту є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло lа.

По­не­дель­ник: от Иоан­на за­ча­ло 24.

Втор­ник: от Иоан­на за­ча­ло 25.

Сре­да пре­по­ло­ве­ния: от Иоан­на за­ча­ло 26 .

Чет­верг: от Иоан­на за­ча­ло 29.

Пят­ни­ца: от Иоан­на за­ча­ло 30.

Суб­бо­та: от Иоан­на за­ча­ло 31.

Недёлz є7, њ самарzнhни:

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …г.
На літур­гjи є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло в7i.

Неде­ля 5 по Па­схе, о самарянке

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 63.
На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 12.

Въ по­не­дёль­никъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло lв.

Во вт0рникъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло lг.

Въ срe­ду є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло }i.

Въ четверт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло lє.

Въ пzт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло lз.

Въ суб­бHту є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло lи.

По­не­дель­ник: от Иоан­на за­ча­ло 32.

Втор­ник: от Иоан­на за­ча­ло 33.

Сре­да: от Иоан­на за­ча­ло 18.

Чет­верг: от Иоан­на за­ча­ло 35А.

Пят­ни­ца: от Иоан­на за­ча­ло 37А.

Суб­бо­та: от Иоан­на за­ча­ло 38.

Недёлz ѕ7, њ слэп0мъ:

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …д.
На літур­гjи є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло lд.

Неде­ля 6 по Па­схе, о слепом

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 64.
На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 34.

Въ по­не­дёль­никъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7.

Во вт0рникъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7в.

Въ срe­ду є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7г.

По­не­дель­ник: от Иоан­на за­ча­ло 40.

Втор­ник: от Иоан­на за­ча­ло 42А.

Сре­да: от Иоан­на за­ча­ло 43.

Въ четверт0къ ѕ7 недё­ли, воз­несeніе гDне:

На ќтре­ни є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло o7а.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло рд7i.

Чет­верг, Воз­не­се­ние Господне

На утре­ни: от Мар­ка за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 114.

Въ пzт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7з.

Въ суб­бHту є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7и.

Пят­ни­ца: от Иоан­на за­ча­ло 47.

Суб­бо­та: от Иоан­на за­ча­ло 48А.

Недёлz з7, с™hхъ nц7ъ:

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …ѕ.
На літур­гjи є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло н7ѕ.

Неде­ля 7 по Па­схе, свя­тых отец 1 Все­лен­ско­го собора

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 66.
На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 56.

Въ по­не­дёль­никъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло м7f.

Во вт0рникъ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло н7г.

Въ срe­ду є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло н7д.

Въ четверт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло н7є.

Въ пzт0къ є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло н7з.

Въ суб­бHту є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …з. И# за ўпок0й: є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

По­не­дель­ник: от Иоан­на за­ча­ло 49.

Втор­ник: от Иоан­на за­ча­ло 53.

Сре­да: от Иоан­на за­ча­ло 54 .

Чет­верг: от Иоан­на за­ча­ло 55.

Пят­ни­ца: от Иоан­на за­ча­ло 57.

Суб­бо­та: от Иоан­на за­ча­ло 67 и за упо­кой: от Иоан­на за­ча­ло 16.

Недёлz }:

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …є.
На літур­гjи є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло к7з.

Неде­ля Пятидесятницы

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 65В.
На ли­тур­гии: от Иоан­на за­ча­ло 27.

Въ по­не­дёль­никъ с™aгw д¦а: є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7є.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, зачaло ‹.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло в7i.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло Gi.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло д7i.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло є7i.

По­не­дель­ник Свя­то­го Ду­ха: от Мат­фея за­ча­ло 75.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 10Б.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 12.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 13.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 14.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 15.

Недёлz № всёхъ с™hхъ: [Глaсъ }]

На ќтре­ни є3ђліе матfeа, за­чa­ло рѕ7i.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло lи.

Неде­ля 1 по Пя­ти­де­сят­ни­це, всех свя­тых (глас 8)

На утре­ни: от Мат­фея за­ча­ло 116.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 38А.

Въ по­не­дёль­никъ в7: є3ђліе матfeа, за­чa­ло f7i.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7в.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7г.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7з.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло lа.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7.

По­не­дель­ник 2 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 19.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 22.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 23.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 27.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 31.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 20А.

Недёлz в7 по всёхъ с™hхъ: [Глaсъ №]

На ќтре­ни є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло o7.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло f7.
И# с™hмъ є3ђліе матfeа, зачaло ‹.

Неде­ля 2 по Пя­ти­де­сят­ни­це, всех свя­тых, в зем­ле Рос­сий­ской про­си­яв­ших, глас 1

На утре­ни: от Мар­ка за­ча­ло 70.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 9
и свя­тым: от Мат­фея за­ча­ло 10А.

Въ по­не­дёль­никъ G: є3ђліе матfeа, за­чa­ло lд.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, за­чa­ло lє.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло lѕ.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло lз.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло lи.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7д.

По­не­дель­ник 3 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 34А.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 35.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 36.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 37.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 38Б.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 24.

Недёлz G: [Глaсъ в7]

На ќтре­ни є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло o7а.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло }i.

Неде­ля 3, глас 2

На утре­ни: от Мар­ка за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 18.

Въ по­не­дёль­никъ д7: є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа за­чa­ло м7а.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7в.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7г.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7д.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7ѕ.

По­не­дель­ник 4 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 40.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 41.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 42.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 43.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 44.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 26.

Недёлz д7: [Глaсъ G]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рв7i.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7є.

Неде­ля 4, глас 3

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 112.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 25.

Въ по­не­дёль­никъ є7: є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7є.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7ѕ.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7и.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7f.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, зачaло }.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло l.

По­не­дель­ник 5 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 45.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 46А.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 48.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 49.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 50.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 30.

Недёлz є7: [Глaсъ д7]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рGi.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7и.

Неде­ля 5, глас 4

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 113.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 28.

Въ по­не­дёль­никъ ѕ7: є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7а.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7в.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7г.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7д.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7є.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло lв.

По­не­дель­ник 6 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 51.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 52А.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 53.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 54.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 55.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 32.

Недёлz ѕ7: [Глaсъ є7]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рд7i.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло к7f

Неде­ля 6, глас 5

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 114.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 29.

Въ по­не­дёль­никъ з7: є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7ѕ.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7з.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, зачaло ….

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло …а.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло …г.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло lf.

По­не­дель­ник 7 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 56.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 57.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 60.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 61.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 63.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 39.

Недёлz з7: [Глaсъ ѕ7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …г.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло lг.

Неде­ля 7, глас 6

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 63.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 33.

Въ по­не­дёль­никъ }: є3ђліе матfeа, за­чa­ло …є.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, за­чa­ло …ѕ.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло …и.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло …f.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7а.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7з.

По­не­дель­ник 8 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 65.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 66.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 68.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 69.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 71.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 47.

Недёлz }: [Глaсъ з7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …д.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7и.

Неде­ля 8, глас 7

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 64.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 58.

Въ по­не­дёль­никъ f7: є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7д.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7ѕ.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7а.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7г.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло …д.

По­не­дель­ник 9 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 74.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 76.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 80.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 81.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 83Б.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 64.

Недёлz f7: [Глaсъ }]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …є.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло н7f.

Неде­ля 9, глас 8

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 65А.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 59.

Въ по­не­дёль­никъ ‹: є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7д.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа за­чa­ло п7є.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7ѕ.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7и.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло §а.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7г.

По­не­дель­ник 10 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 84А.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 85.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 86.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 88.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 91.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 73.

Недёлz ‹: [Глaсъ №]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …ѕ.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7в.

Неде­ля 10, глас 1

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 66.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 72.

Въ по­не­дёль­никъ №i: є3ђліе матfeа, за­чa­ло §д.

Во вт0рникъ є3ђліе матfeа, за­чa­ло §є.

Въ срe­ду є3ђліе матfeа, за­чa­ло §ѕ.

Въ четверт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло §f.

Въ пzт0къ є3ђліе матfeа, за­чa­ло R.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7и.

По­не­дель­ник 11 сед­ми­цы: от Мат­фея за­ча­ло 94.

Втор­ник: от Мат­фея за­ча­ло 95.

Сре­да: от Мат­фея за­ча­ло 96.

Чет­верг: от Мат­фея за­ча­ло 99.

Пят­ни­ца: от Мат­фея за­ча­ло 100.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 78.

Недёлz №i: [Глaсъ в7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …з.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7з.

Неде­ля 11, глас 2

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 67.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 77.

Въ по­не­дёль­никъ в7i: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло в7.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло G.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло д7.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло є7.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло f7.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7в.

По­не­дель­ник 12 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 2А.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 3.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 4.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 5.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 9.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 82.

Недёлz в7i: [Глaсъ G]

На ќтре­ни є3ђліе матfeа, за­чa­ло рѕ7i.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло o7f.

Неде­ля 12, глас 3

На утре­ни: от Мат­фея за­ча­ло 116.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 79.

Въ по­не­дёль­никъ Gi: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло №i.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло в7i.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло Gi.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло д7i.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло є7i.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, зачaло §.

По­не­дель­ник 13 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 11.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 12.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 13.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 14.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 15.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 90А.

Недёлz Gi: [Глaсъ д7]

На ќтре­ни є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло o7.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7з.

Неде­ля 13, глас 4

На утре­ни: от Мар­ка за­ча­ло 70.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 87.

Въ по­не­дёль­никъ д7i: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло ѕ7i.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло з7i.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло }i.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло f7i.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло §г.

По­не­дель­ник 14 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 16.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 17.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 18.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 19.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 20.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 93.

Недёлz д7i: [Глaсъ є7]

На ќтре­ни є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло o7а.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло п7f.

Неде­ля 14, глас 5

На утре­ни: от Мар­ка за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 89.

Въ по­не­дёль­никъ є7i: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7а.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7в.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7г.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7є.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7ѕ.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло §з.

По­не­дель­ник 15 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 21.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 22.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 23.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 25.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 26.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 97.

Недёлz є7i: [Глaсъ ѕ7]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рв7i.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло §в.

Неде­ля 15, глас 6

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 112.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 92.

Въ по­не­дёль­никъ ѕ7i: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7з.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7и.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло к7f.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло l.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло lв.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло Rа.

По­не­дель­ник 16 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 27.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 28.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 29.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 30.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 32.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 101.

Недёлz ѕ7i: [Глaсъ з7]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рGi.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло Rє.

Неде­ля 16, глас 7

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 113.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 105.

Въ по­не­дёль­никъ з7i: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7и.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7а.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7в.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7г.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло Rд.

По­не­дель­ник 17 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 48.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 50.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 51.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 52.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 53.

Суб­бо­та: от Мат­фея за­ча­ло 104.

Недёлz з7i: [Глaсъ }]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рд7i.
На літур­гjи є3ђліе матfeа, за­чa­ло …в.

Неде­ля 17, глас 8

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 114.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 62.

Въ по­не­дёль­никъ }i: є3ђліе луки2, зачaло ‹.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло №i.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло в7i.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло Gi.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло д7i.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло є7i.

По­не­дель­ник 18 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 10.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 11.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 12.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 13.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 14.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 15.

Недёлz }i: [Глaсъ №]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …г.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло з7i.

Неде­ля 18, глас 1

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 63.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 17.

Въ по­не­дёль­никъ f7i: є3ђліе луки2, за­чa­ло ѕ7i.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло }i.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло к7а.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло к7г.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло к7д.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло f7i.

По­не­дель­ник 19 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 16.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 18.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 21.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 23.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 24.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 19.

Недёлz f7i: [Глaсъ в7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …д.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло к7ѕ.

Неде­ля 19, глас 2

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 64.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 26.

Въ по­не­дёль­никъ к7: є3ђліе луки2, за­чa­ло к7є.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, к7з.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло к7и.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2 за­чa­ло lа.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло lв.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло к7.

По­не­дель­ник 20 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 25.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 27.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 28.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 31.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 32.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 20.

Недёлz к7: [Глaсъ G]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …є.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло l.

Неде­ля 20, глас 3

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 65А.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 30.

Въ по­не­дёль­никъ к7а: є3ђліе луки2, за­чa­ло lг.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло lд.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло lз.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2 м7а.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2 за­чa­ло м7в.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло к7в.

По­не­дель­ник 21 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 33.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 34.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 37.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 41.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 42.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 22.

Недёлz к7а: [Глaсъ д7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …ѕ.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло lє.

Неде­ля 21, глас 4

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 66.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 35.

Въ по­не­дёль­никъ к7в: є3ђліе луки2, за­чa­ло м7г.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло м7д.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло м7з.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло м7и.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло н7.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло к7f.

По­не­дель­ник 22 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 43.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 44.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 47.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 48А.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 50А.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 29.

Недёлz к7в: [Глaсъ є7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …з.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло п7г.

Неде­ля 22, глас 5

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 67.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 83.

Въ по­не­дёль­никъ к7г: є3ђліе луки2, за­чa­ло н7в.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло н7є.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло н7ѕ.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло н7з.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло н7и.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло lѕ.

По­не­дель­ник 23 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 52.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 55.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 56.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 57.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 58.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 36.

Недёлz к7г: [Глaсъ ѕ7]

На ќтре­ни є3ђліе матfeа, за­чa­ло рѕ7i.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло lи.

Неде­ля 23, глас 6

На утре­ни: от Мат­фея за­ча­ло 116.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 38.

Въ по­не­дёль­никъ к7д: є3ђліе луки2, за­чa­ло н7f.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, зачaло ….

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло …а.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло …в.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло …г.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло м7.

По­не­дель­ник 24 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 59.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 60.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 61.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 62.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 63.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 40.

Недёлz к7д: [Глaсъ з7]

На ќтре­ни є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло o7.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло lf.

Неде­ля 24, глас 7

На утре­ни: от Мар­ка за­ча­ло 70.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 39.

Въ по­не­дёль­никъ к7є: є3ђліе луки2, за­чa­ло …є.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло …и.

Въ срe­ду є3ђліе луки2 за­чa­ло …f.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло o7.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло o7г.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло м7ѕ.

По­не­дель­ник 25 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 65.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 68.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 69.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 70.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 73.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 46.

Недёлz к7є: [Глaсъ }]

На ќтре­ни є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло o7а.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло н7г.

Неде­ля 25, глас 8

На утре­ни: от Мар­ка за­ча­ло 71.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 53.

Въ по­не­дёль­никъ к7ѕ: є3ђліе луки2, за­чa­ло o7є.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло o7з.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло o7и.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло п7.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло п7в.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло м7f.

По­не­дель­ник 26 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 75.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 77.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 78.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 80.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 82.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 49.

Недёлz к7ѕ: [Глaсъ №]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рв7i.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло …ѕ.

Неде­ля 26, глас 1

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 112.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 66.

Въ по­не­дёль­никъ к7з: є3ђліе луки2, за­чa­ло п7ѕ.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло п7з.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, зачaло §.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло §в.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло §є.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло н7а.

По­не­дель­ник 27 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 86.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 87.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 90.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 92.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 95.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 51Б.

Недёлz к7з: [Глaсъ в7]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рGi.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло o7а.

Неде­ля 27, глас 2

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 113.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 71.

Въ по­не­дёль­никъ к7и: є3ђліе луки2, за­чa­ло §з.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло §и.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло §f.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло R.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло Rа.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло …з.

По­не­дель­ник 28 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 97.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 98.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 99.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 100.

Пят­ни­ца: от Лу­ки за­ча­ло 101.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 67.

Недёлz к7и: [Глaсъ G]

На ќтре­ни є3ђліе луки2, за­чa­ло рд7i.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло o7ѕ.

Неде­ля 28, глас 3

На утре­ни: от Лу­ки за­ча­ло 114.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 76.

Въ по­не­дёль­никъ к7f: є3ђліе луки2, за­чa­ло Rв.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло Rѕ.

Въ срe­ду є3ђліе луки2, за­чa­ло Rд.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло Rз.

Въ пzт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло Rи.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло o7в.

По­не­дель­ник 29 сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 102.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 106.

Сре­да: от Лу­ки за­ча­ло 104.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 107.

Пят­ни­ца: от Лу­ки зачало108А.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 72.

Недёлz к7f: [Глaсъ д7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …г.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло п7є.

Неде­ля 29, глас 4

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 63.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 85.

Въ по­не­дёль­никъ l: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло lг.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло lд.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло lѕ.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло lf.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7а.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло o7д.

По­не­дель­ник 30 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 33.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 34.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 36.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 39.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 41.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 74.

Недёлz l: [Глaсъ є7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …д.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло §а.

Неде­ля 30, глас 5

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 64.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 91.

Въ по­не­дёль­никъ lа: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7в.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7г.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7д.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7є.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7ѕ.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло п7а.

По­не­дель­ник 31 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 42.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 43.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 44.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 45.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 46.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 81.

Недёлz lа: [Глaсъ ѕ7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …є.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло §г.

Неде­ля 31, глас 6

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 65А.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 93.

Въ по­не­дёль­никъ lв: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7и.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7а.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7в.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7г.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло п7д.

По­не­дель­ник 32 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 48.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 50.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 51.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 52.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 53.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 84.

Недёлz lв: [Глaсъ з7]

На ќтре­ни є3ђліе їwaн­на, за­чa­ло …ѕ.
На літур­гjи є3ђліе луки2, за­чa­ло §д.

Неде­ля 32, глас 7

На утре­ни: от Иоан­на за­ча­ло 66.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 94.

Въ по­не­дёль­никъ lг: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7д.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7є.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7ѕ.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7з.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7и.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло п7и.

По­не­дель­ник 33 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 54.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 55.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 56.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 57.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 58.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 88.

Недёлz lг, њ мытари2, и3 фарісeи:

Е#ђліе ќтрен­нее, воскrное.
На літур­гjи: є3ђліе луки2, за­чa­ло п7f.

Неде­ля 33, о мы­та­ре и фарисее

На утре­ни: Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 89.

Въ по­не­дёль­никъ lд: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло н7f.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, зачaло ….

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …а.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …в.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …г.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло Rг.

По­не­дель­ник 34 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 59.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 60.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 61.

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 62.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 63.

Суб­бо­та: от Лу­ки за­ча­ло 103.

Недёлz lд, њ блyд­нэмъ сhнэ:

Е#ђліе ќтрен­нее, воскrное.
На літур­гjи: є3ђліе луки2, за­чa­ло o7f.

Неде­ля 34, о блуд­ном сыне

На утре­ни: Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии: от Лу­ки за­ча­ло 79.

Въ по­не­дёль­никъ lє: є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло м7f.

Во вт0рникъ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …д.

Въ срe­ду є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …є.

Въ четверт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …ѕ.

Въ пzт0къ є3ђліе мaр­ка, за­чa­ло …и.

Въ суб­бHту є3ђліе луки2, за­чa­ло Rє. И# за ўпок0й їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

По­не­дель­ник 35 сед­ми­цы: от Мар­ка за­ча­ло 49.

Втор­ник: от Мар­ка за­ча­ло 64.

Сре­да: от Мар­ка за­ча­ло 65 .

Чет­верг: от Мар­ка за­ча­ло 66.

Пят­ни­ца: от Мар­ка за­ча­ло 68.

Суб­бо­та мя­со­пуст­ная: от Лу­ки за­ча­ло 105 и за упо­кой: от Иоан­на за­ча­ло 16.

Недёлz мz­со­пyст­наz:

Е#ђліе ќтрен­нее, воскrное.
На літур­гjи: є3ђліе матfeа, за­чa­ло Rѕ.

Неде­ля 35, мясопустная

На утре­ни: Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 106.

Въ по­не­дёль­никъ сhр­ной недё­ли: є3ђліе луки2, за­чa­ло §ѕ.

Во вт0рникъ є3ђліе луки2, за­чa­ло Rf.

Въ срe­ду же и3 пzт0къ не бы­вaетъ літургjа.

Въ четверт0къ є3ђліе луки2, за­чa­ло Ri.

Въ суб­бHту є3ђліе матfeа, за­чa­ло ѕ7i. И# nц7є1въ є3ђліе матfeа, за­чa­ло м7г.

По­не­дель­ник сы­ро­пуст­ной сед­ми­цы: от Лу­ки за­ча­ло 96.

Втор­ник: от Лу­ки за­ча­ло 109.

Сре­да и пят­ни­ца: ли­тур­гии не бывает.

Чет­верг: от Лу­ки за­ча­ло 110.

Суб­бо­та сы­ро­пуст­ная от Мат­фея за­ча­ло 16 и свя­тым: от Мат­фея за­ча­ло 43.

Недёлz сы­ро­пyст­наz:

Е#ђліе ќтрен­нее, воскrное.
На літур­гjи: є3ђліе матfeа, за­чa­ло з7i.

Неде­ля сыропустная

На утре­ни: Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии: от Мат­фея за­ча­ло 17.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки