Мlтвы ќтрєнніz.

Вос­прzнyвъ без8 лёно­сти, и3 и3стрезви1всz, востaвъ t снA, рцы2 сіE:

Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.

Посeмъ пост0й мaлw молчA, д0ндеже ўти­шaтсz вс‰ ч{вствіz, и3 тогдA сотвори2 три2 покл0ны, глаг0лz:

Мlтва мытарS:

Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.

Тaже начни2 си1це.

Мlтва предначинaтельнаz:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.

Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Мlтва с™0му д¦у:

ЦRю2 нбc­ный, ўтё­ши­телю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰ и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подa­телю, пріиди2 и3 всели1сz въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.

Трис™0е:

С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:

Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва гDнz:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. Хлёбъ нaшъ насyщ­ный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нaшымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Тропари2 трbчны:

Востaвше t снA, при­пa­да­емъ ти2, бlже, и3 ѓгGль­скую пёснь вопіeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

Слaва: T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3 сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

И# нhнэ: Внезaпу судіS пріи1детъ, и3 кое­гHждо дэ‰ніz њбна­жaтсz, но стрa­хомъ зовeмъ въ полy­нощи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.

ГDи, поми1луй. [в7i.]

И# мlтву сію2 ко прес™ёй трbцэ:

T снA востaвъ, бlгодарю1 тz с™az трbце, ћкw мн0гіz рaди твоеS бlго­сти и3 дол­го­тер­пё­ніz, не про­гнё­валсz є3си2 на мS лэни1ваго и3 грёш­наго, нижE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежa­щаго воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтре­не­вати, и3 славосл0вити дер­жaву твою2. И# нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєн­ныz, tвeрзи мо‰ ўстA, поучaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 разу­мёти зaпw­вэди тво‰, и3 твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповёданіи сер­дeч­нэмъ, и3 вос­пэ­вaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу нaшему. [Покл0нъ.]

Pал0мъ н7:

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пaче њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэ­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3 весeліе: возрa­ду­ютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2 t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. НаучY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрa­ду­етсz љзhкъ м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeр­зеши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ сокру­шeнъ: сeрдце сокру­шeнно и3 сми­рeнно бGъ не ўничижи1тъ. Ўбlжи2 гDи, бlго­волeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: тогдA воз­ло­жaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.

Сmмв0лъ правослaвныz вёры:

[№] Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3 земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рож­дeн­наго прeжде всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рож­дeнна, не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. [G] Нaсъ рaди чело­вBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeд­шаго съ нб7съ, и3 воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёч­шасz. [д7] Рас­пs­таго же за ны2 при пон­тjй­ст­эмъ пілaтэ, и3 стра­дaвша, и3 погребeна. [є7] И# вос­кr­шаго въ трeтій дeнь, по писaніємъ. [ѕ7] И# воз­шeд­шаго на нб7сA, и3 сэдsща њдес­нyю nц7A. [з7] И# пaки грzдy­щаго со слa­вою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію не бyдетъ концA. [}] И# въ д¦а с™aго, гDа живо­творs­щаго, и4же t nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спо­кланsема и3 сслaвима, глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую цRковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њстав­лeніе грэхHвъ. [№i] Чaю вос­кrніz мeрт­выхъ: [в7i] И# жи1зни бyду­щагw вёка. Ґми1нь.

Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw:

Б9е, њчи1сти мS грёш­наго, ћкw николи1же сотвори1хъ бlг0е пред8 тоб0ю, но и3збaви мS t лукa­вагw, и3 да бyдетъ во мнЁ в0лz твоS: да неw­суж­дeннw tвeрзу ўстA мо‰ недо­стHй­наz, и3 восхвалю2 и4мz твоE с™0е, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, тогHжде с™aгw:

T снA востaвъ, полy­нощ­ную пёснь при­ношy ти сп7се, и3 при­пa­даz вопію1 ти: не дaждь ми2 ўснyти во грэх0внэй смeрти, но ўщeдри мS, рас­пнhйсz в0лею, и3 лежa­щаго мS въ лёно­сти ўскори1въ воз­стaви, и3 сп7си1 мz въ пред­стоsніи и3 мlтвэ, и3 по снЁ нощ­нёмъ воз­сіsй ми2 дeнь без­грё­шенъ хrтE б9е, и3 сп7си1 мz.

Мlтва G, тогHжде с™aгw:

Къ тебЁ вLко чlвэколю1бче, t снA востaвъ при­бэ­гaю, и3 на дэлA тво‰ под­визa­юсz млcр­діемъ твои1мъ, и3 молю1сz тебЁ: помози2 мнЁ на всsкое врeмz, во всsкой вeщи, и3 и3збaви мS t всsкіz мір­скjz ѕлhz вeщи, и3 діaволь­скагw поспэ­шeніz, и3 сп7си1 мz, и3 введи2 въ цrтво твоE вёч­ное. Тh бо є3си2 м0й сотвори1тель, и3 всsкому бlгу про­мhс­лен­никъ и3 подa­тель: њ тебё же всE ўпо­вaніе моE, и3 тебЁ слaву воз­сы­лaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва д7, тогHжде с™aгw:

ГDи, и4же мн0гою твоeю бlго­стію и3 вели1кими щедр0тами твои1ми дaлъ є3си2 мнЁ рабY тво­емY мимо­шeд­шее врeмz н0щи сеS без8 напa­сти прейти2 t всsкагw ѕлA проти1вна: ты2 сaмъ вLко, всs­че­скихъ тв0рче, спод0би мS и4стиннымъ твои1мъ свё­томъ, и3 про­свэ­щeн­нымъ сeрд­цемъ, твори1ти в0лю твою2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:

ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhш­нихъ живhй, и3 на смирє1нныz при­зи­рazй, сердцa же и3 ўтрHбы и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz чело­вёкwвъ ћвэ пред­вё­дый, без­на­чaль­ный и3 прис­носyщ­ный свёте, ў негHже нёсть прем­энeніz, и3ли2 пре­ло­жeніz њсэнeніе: сaмъ без­смeрт­ный цRю2, пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ настоs­щее врeмz, на мн0жество твои1хъ щедр0тъ дерзa­юще, t сквeр­ныхъ къ тебЁ ўстeнъ твори1мъ: и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дёломъ, и3 сл0вомъ, и3 мhслію, вёд­эніемъ и3ли2 невёд­эніемъ согрэшє1ннаz нaми, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха. И# дaруй нaмъ б0дреннымъ сeрд­цемъ и3 трeз­вен­ною мhслію всю2 настоs­щагw житіS н0щь прейти2, њжидa­ю­щымъ при­шeствіz свёт­лагw и3 kвлeн­нагw днE є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA, в0ньже со слa­вою судіS всёхъ пріи1детъ, комyждо tдaти по дэлHмъ є3гw2: да не пaдше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3 воздви1жени въ дёланіе, њбрs­щемсz гот0ви, въ рaдость и3 бжcтвен­ный черт0гъ слaвы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзд­ну­ю­щихъ глaсъ непре­стaн­ный, и3 неиз­речeн­наz слa­дость зрs­щихъ твоегw2 лицA добр0ту неиз­речeн­ную. Тh бо є3си2 и4стинный свётъ, про­свэ­щazй и3 њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва ѕ7, тогHжде с™aгw:

ТS бlгослови1мъ, вhш­ній б9е и3 гDи млcти, творs­щаго при1снw съ нaми вели6каz же и3 неиз­слёдw­ван­наz, сл†внаz же и3 ўж†снаz, и4хже нёсть числA, подaв­шаго нaмъ с0нъ во ўпо­коeніе нeмощи нaшеz, и3 њслаб­лeніе трудHвъ мно­го­трyд­ныz пл0ти. Бlгодари1мъ тS, ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нaшими, но чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежa­щыz ны2 воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити дер­жaву твою2. Тёмже м0лимъ без­мёр­ную твою2 бlгость: просвэти2 нaшz мы6сли, nчесA, и3 ќмъ нaшъ t тsж­кагw снA лёно­сти воз­стaви: tвeрзи н†ша ўстA, и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непо­колeб­лемw пёти же и3 и3сповёдатисz тебЁ, во всёхъ и3 t всёхъ слaви­мому бGу, без­на­чaль­ному nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3 всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 живо­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва з7.
Пёснь полyнощнаz, ко прес™ёй бцdэ:

Воспэ­вaю бlгодaть твою2 вLчце, молю1 тz, ќмъ м0й њбlгодати2. Сту­пaти прaвw мS настaви, путю2 хrт0выхъ зaпо­вэ­дей. Бдёти къ пёсни ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонs­ющи. Свs­зана плени1цами грэ­хо­па­дeній, моль­бaми твои1ми разрэши2, бGо­не­вё­сто. Въ нощи2 мS и3 во дни2 сохранsй, борю1щихъ вр†гъ и3збавлsющи мS. Жиз­нодa­телz бGа р0ждшаz, ўмерщ­влeна мS страстьми2 њживи2. Ћже свётъ невечeр­ній р0ждшаz, дyшу мою2 њслёп­шую просвэти2. q ди1внаz вLчнz палaто, д0мъ д¦а б9eственна менE сотвори2. ВрачA р0ждшаz, ўвра­чyй души2 моеS мно­голBт­ныz стр†сти. Вол­нy­ю­щасz житeй­скою бyрею, ко стези1 мz покаsніz напрaви. И#збaви мS nгнS вёч­ну­ю­щагw, и3 чeрвіz же ѕлaгw, и3 тaр­тара: да мS не kви1ши бэс­Hмъ рaдо­ваніе, и4же мнH­гимъ грэхHмъ пови1нника. Н0ва сотвори1 мz, њбет­шaв­шаго нечyв­ствен­ными, пренепор0чнаz, согрэшє1ніи. Стрaнна мyки всsкіz покажи1 мz, и3 всёхъ вLку ўмоли2. Нбc­наz ми2 ўлучи1ти весє1ліz со всёми с™hми спод0би. Прес™az дв7о, ўслhши глaсъ непо­трeб­нагw рабA твоегw2. Струю2 давaй мнЁ слезaмъ пречcтаz, души2 моеS сквeрну њчи­щa­ющи. Стен†ніz t сeрдца при­ношy ти непре­стaннw, ўсeрд­ствуй вLчце. Молeб­ную слyжбу мою2 пріими2, и3 бGу бlгоутр0бному принеси2. Превh­ш­шаz ѓгGлъ, мір­скaгw мS превh­шша сли1тіz сотвори2. Свэтон0снаz сёне нбc­наz, д¦0вную бlгодaть во мнЁ напрaви. Рyцэ воз­дёю и3 ўстнЁ къ похвалeнію, њсквер­нeны сквeр­ною, всенепор0чнаz. Душет­лён­ныхъ мS пaко­стей и3збaви, хrтA при­лёжнw ўмолs­ющи: є3мyже чeсть и3 поклонeніе подобaетъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY:

Многом­лcтиве и3 все­м­лcтиве б9е м0й, гDи ї}се хrтE, мн0гіz рaди любвE сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши всёхъ. И# пaки, сп7се, сп7си1 мz по бlгодaти, молю1 тz: ѓще бо t дёлъ сп7сeши мS, нёсть сE бlгодaть и3 дaръ, но д0лгъ пaче. Е$й, мн0гій въ щедр0тахъ, и3 неиз­речeн­ный въ млcти! Вёруzй бо въ мS, рeклъ є3си2, q хrтE м0й, жи1въ бyдетъ, и3 не ќзритъ смeрти во вёки. Ѓще ќбw вёра, ћже въ тS, сп7сaетъ tч†zнныz, сE вёрую: сп7си1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2 и3 создa­тель. Вёра же вмё­стw дёлъ да вмэни1тсz мнЁ, б9е м0й, не њбрs­щеши бо дёлъ tню1дъ њправ­дa­ю­щихъ мS. Но тA вёра моS да довлёетъ вмё­стw всёхъ, тA да tвэ­щaетъ, тA да њправди1тъ мS, тA да покa­жетъ мS при­чaст­ника слaвы твоеS вёч­ныz. Да не ќбw похи1титъ мS сатанA, и3 похвa­литсz, сл0ве, є4же tт0ргнути мS t твоеS руки2 и3 њгрaды. Но и3ли2 хощY, сп7си1 мz, и3ли2 не хощY, хrтE сп7се м0й, предвари2 ск0рw, ск0рw, погиб0хъ: тh бо є3си2 бGъ м0й t чрeва мaтере моеS. Спод0би мS гDи, нhнэ возлюби1ти тS, ћкоже возлюби1хъ и3ногдA т0й сaмый грёхъ, и3 пaки пораб0тати тебЁ без8 лёно­сти т0щнw, ћкоже пораб0тахъ прeжде сатанЁ льсти1вому. Наи­пaче же пораб0таю тебЁ гDу и3 бGу моемY ї}су хrтY, во вс‰ дни6 животA моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва f7,
ко храни1телю человёческіz жи1зни ѓгGлу:

С™hй ѓгGле, пред­стоsй nкаsн­нэй моeй души2 и3 стрaст­нэй моeй жи1зни, не њстaви менє2 грёш­нагw, нижE tступи2 t менє2 за невоз­дер­жaніе моE: не дaждь мёста лукaвому дeмону њбла­дaти мн0ю, наси1льствомъ смeрт­нагw сегw2 тэлесE: ўкрэпи2 бёд­ству­ю­щую и3 худyю мою2 рyку, и3 настaви мS на пyть сп7сeніz. Е$й, с™hй ѓгGле б9ій, храни1телю и3 покрови1телю nкаsн­ныz моеS души2 и3 тёла, вс‰ мнЁ прости2, є3ли1кими тS њскорби1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2: и3 ѓще что2 согрэши1хъ въ пре­шeд­шую н0щь сію2, покрhй мS въ настоs­щій дeнь, и3 сохрани1 мz t всsкагw и3скушeніz проти1внагw, да ни въ к0емъ грэсЁ про­гнё­ваю бGа: и3 моли1сz за мS ко гDу, да ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна покa­жетъ мS рабA своеS бlго­сти. Ґми1нь.

Мlтва ‹, ќтреннzz конeчнаz,
ко прес™ёй бцdэ:

Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными моль­бaми tжени2 t менє2 сми­рeн­нагw и3 nкаsн­нагw рабA твоегw2, ўнhніе, забвeніе, неразy­міе, нера­дёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3 х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsн­нагw моегw2 сeрдца, и3 t помра­чeн­нагw ўмA моегw2. И# погаси2 плa­мень страстeй мои1хъ, ћкw ни1щъ є4смь и3 nкаs­ненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ вос­по­минaній, и3 пред­пріsтій, и3 t всёхъ дёй­ствъ ѕлhхъ свободи1 мz. Ћкw бlго­сло­вeна є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвитсz пречcтн0е и4мz твоE во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтвенное призывaніе с™aгw,
є3гHже и4мz н0сиши:

Моли2 бGа њ мнЁ, с™hй ўг0дниче б9ій [и4м>къ], ћкw ѓзъ ўсeрднw къ тебЁ при­бэ­гaю, ск0рому пом0щнику и3 мlтвен­нику њ души2 моeй.

Пёснь прес™ёй бцdэ, глaсъ д7:

Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaт­наz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlго­сло­вeна ты2 въ женaхъ, и3 бlго­сло­вeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2 дyшъ нaшихъ.

Тропaрь кrтY, глaсъ №, мlтва за nтeчество:

Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды правосл†внымъ хrтіaнwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

Мlтва њ живhхъ:

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтцA моего2 дух0внаго [и4м>къ], роди1телей мои1хъ [и4м>къ], ср0дникwвъ [и4м>къ], начaль­ни­кwвъ, настaв­ни­кwвъ, бlго­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ.

Мlтва њ ўс0пшихъ:

Ўпок0й, гDи, дyшы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ: [роди1телей мои1хъ], ср0дникwвъ [и4м>къ], бlго­дё­те­лей [и4м>къ], и3 всёхъ пра­во­слaв­ныхъ хrтіaнъ, и3 прости2 и5мъ вс‰ согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, и3 дaруй и5мъ цrтвіе нбcное.

Ѓще м0жеши, чти2 помsн­никъ вмё­стw си1хъ крaт­кихъ мlтвъ њ живhхъ и3 ўс0пшихъ.

Њкончаніе мlтвъ:

Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу, прис­нобl­жeн­ную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Tпyстъ:

ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, прпdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.


Помsнникъ.

Е#г0же д0лжно є4сть монaху и3ли2 мірzни1ну на всsкъ дeнь по скон­чaніи келeй­нагw прaвила, со всsкимъ ўми­лeніемъ чести2.

Њ живhхъ:

Помzни2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, млcти и3 щед­рHты тво‰ t вёка сyщыz, и4хже рaди и3 вочlвё­чилсz є3си2, и3 рас­пsтіе и3 смeрть, сп7сeніz рaди прaвw въ тS вёру­ю­щихъ, пре­тер­пёти и3зв0лилъ є3си2: и3 вос­кRсъ и3з8 мeрт­выхъ, воз­нeслсz є3си2 на нб7сA, и3 сэди1ши њдес­нyю бGа nц7A, и3 при­зи­рaеши на смирє1нныz мольбы6 всёмъ сeрд­цемъ при­зы­вa­ю­щихъ тS: приклони2 ќхо твоE, и3 ўслhши сми­рeн­ное молeніе менє2 непо­трeб­нагw рабA твоегw2, въ воню2 бlго­ухaніz д¦0внагw тебЁ за вс‰ лю1ди тво‰ при­но­сs­щагw. И# въ пeр­выхъ помzни2 цRковь твою2 с™yю, соб0рную и3 ґпcль­скую, ю4же снаб­дёлъ є3си2 чcтн0ю твоeю кр0вію, и3 ўтверди2, и3 ўкрэпи2, и3 разшири2, ўмн0жи, ўмири2, и3 непреwбори1му ѓдо­выми враты2 во вёки сохрани2: раздир†ніz цRквeй ўтиши2, шат†ніz kзhчєскаz ўгаси2, и3 є3ресeй вост†ніz ск0рw разори2 и3 и3скорени2, и3 въ ничт0же си1лою с™aгw твоегw2 д¦а њбрати2. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй бGохрани1мую странY нaшу, вл†сти и3 в0инство є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего с™ёйшаго патріaрха [и4м>къ], преwсщ7є1нныz мит­ро­полjты, ґрхіе­пcкпы и3 є3пcкпы правосл†вныz, їерє1и же и3 діaконы, и3 вeсь при1четъ цRк0вный, ±же постaвилъ є3си2 пасти2 сло­вeс­ное твоE стaдо: и3 мlтвами и4хъ поми1луй, и3 сп7си1 мz грёш­наго. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтцA моего2 дух0внаго [и4м>къ], и3 с™hми є3гw2 мlтвами прости2 мо‰ согрэшє1ніz. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй роди1тели мо‰ [и4м>къ], брaтію и3 сестры6, и3 ср0дники мо‰ по пл0ти, и3 вс‰ бли6жніz р0да моегw2, и3 дрyги, и3 дaруй и5мъ м‡рнаz тво‰ и3 прем‡рнаz бlг†z. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй стaрцы и3 ю5ныz, ни1щыz и3 сироты6 и3 вдови6цы, и3 сyщыz въ болёзни и3 въ печaл­эхъ, бэдaхъ же и3 ск0рбехъ, њбстоsніихъ и3 плэнeніихъ, темни1цахъ же и3 заточeніихъ, и3зрsднэе же въ гонeніихъ тебє2 рaди и3 вёры пра­во­слaв­ныz t kзы6къ безб0жныхъ, t tст{пникъ и3 t є3ретікHвъ, сyщыz рабы6 тво‰: и3 помzни2 |, посэти2, ўкрэпи2, ўтёши, и3 вск0рэ си1лою твоeю њслaбу, своб0ду и3 и3збaву и5мъ подaждь. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй пHслан­ныz въ слyжбу, путе­шeству­ю­щыz, nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 сестры6, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй и5хже ѓзъ безy­міемъ мои1мъ соблазни1хъ, и3 t пути2 сп7си1тельнагw tврати1хъ, къ дэлHмъ ѕлы6мъ и3 неподHб­нымъ привед0хъ: бжcтвен­нымъ твои1мъ пр0мысломъ къ пути сп7сeніz пaки возврати2. [Покл0нъ.]

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй ненави1дzщыz и3 њби1дzщыz мS, и3 творs­щыz ми2 пaкw­сти, и3 не њстaви и5хъ поги1бнути менє2 рaди грёш­нагw. [Покл0нъ.]

Tступи1вшыz t пра­во­слaв­ныz вёры, и3 поги1бельными є3ресьми2 њслэплє1нныz, свё­томъ твоегw2 познaніz просвэти2, и3 с™ёй твоeй ґпcль­стэй соб0рнэй цRкви причти2. [Покл0нъ.]

Њ ўс0пшихъ:

Помzни2, гDи, t житіS сегw2 tшeд­шыz с™ёйшыz патріaрхи, преwсщ7є1нныz мит­ро­полjты, ґрхіе­пcкпы и3 є3пcкпы правосл†вныz, во їерeй­ст­эмъ же и3 при1чтэ цRк0внэмъ и3 и4ночестэмъ чи1нэ тебЁ послужи1вшыz, и3 въ вёч­ныхъ твои1хъ селeніихъ со с™hми ўпок0й. [Покл0нъ.]

Помzни2, гDи, дyшы ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, [роди1телей мои1хъ] [и4м>къ], и3 всёхъ ср0дникwвъ по пл0ти: и3 прости2 и4хъ вс‰ согрэшє1ніz вHль­наz и3 невHль­наz, дaруz и5мъ цrтвіе и3 при­чaстіе вёч­ныхъ твои1хъ бlги1хъ, и3 твоеS без­ко­нeч­ныz и3 бlжeн­ныz жи1зни насла­ждeніе. [Покл0нъ.]

Помzни2, гDи, и3 вс‰ въ надeжди вос­кrніz и3 жи1зни вёч­ныz ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 сестры6, и3 здЁ лежa­щыz, и3 повсю1ду, правосл†вныz хrтіaны, и3 со с™hми твои1ми, и3дёже при­сэ­щaетъ свётъ лицA твоегw2, всели2, и3 нaсъ поми1луй, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. Ґми1нь. [Покл0нъ.]

СіE глаг0ли три1жды:

Подaждь, гDи, њстав­лeніе грэхHвъ всBмъ прeжде tшeд­шымъ въ вёрэ и3 надeжди вос­кrніz nтцє1мъ, брaтіzмъ и3 сест­рaмъ нaшымъ, и3 сотвори2 и5мъ вёч­ную пaмzть.

Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки