Православное Богослужение
Переводы Богослужебных книг

 

Главная \ Церковь \ Богослужения \ Переводы богослужебных книг \ Канонник\ Каноны на церковнославянском


 

КанHны и3 ґкafісты.

Для корректного отображения церковнославянского текста должны быть установлены шрифты: Irmologion, Triodion или Orthodox

Содержaніе.

КанHны:

ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ.

ўмили1тельный со ґкafістомъ.

покаsнный ї}су хrтY.

с™hz пaсхи.

ржcтвA хrт0ва.

чcтн0му и3 животворsщему кrтY.

вели1кій канHнъ ґндрeа кри1тскагw.

КанHны ко прес™ёй бцdэ:

молeбный.

бlгодaренъ со ґкafістомъ.

ржcтвY прес™hz бцdы.

покр0ву прес™hz бцdы.

пред8 їкHною є3S ўтоли2 мо‰ печ†ли.

пред8 їкHною є3S скоропослyшница.

пред8 їкHною є3S троерyчица.

КанHны:

с™hмъ ґрхaгGлwмъ и3 ѓгGлwмъ.

ґрхістрати1гу міхаи1лу.

ґрхaгGлу гавріи1лу.

ѓгGлу храни1телю.

с™0му їwaнну п®тeчи.

со ґкafістомъ ніколaю чудотв0рцу.

с™и1телю спmрідHну, трімmfyнтскому чудотв0рцу.

сщ7енном§нику кmпріaну и3 м§ницэ їустjнэ.

великом§нку и3 цэли1телю пантелеи1мону.

м§нку трЂфwну.

прпdбному сeргію рaдонежскому.

прпdбному ґлеxaндру сви1рскому.

прпdбному серафjму сар0вскому.

првdному їwaнну кронштaдтскому.

прпdбнэй марjи є3гЂптzныни.

бlговBрнымъ петрY и3 феврHніи, мyрwмскимъ.

првdнэй ѓннэ, мaтере прес™hz бцdы.

Ґкafісты:

ї}су сладчaйшему.

прес™ёй бцdэ.

ніколaю чудотв0рцу.


 

КанHнъ ко с™ёй и3 живоначaльнэй трbцэ.

Тропaрь, глaсъ }:

Бlгословeнъ є3си2 хrтE б9е нaшъ, и4же премyдры ловцы2 kвлeй, низпослaвъ и5мъ д¦а с™aго, и3 тёми ўловлeй вселeнную, человэколю1бче слaва тебЁ.

КанHнъ, глaсъ №.
Творeніе митрофaново,
є3гHже краестр0чіе: Е#ди1но тS пою2 трис0лнечное є3стество2.
Пёснь №.

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо безсмeртне, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Е#ди1но тріmпостaсное начaло, серафjми нем0лчнw слaвzтъ: безначaльное, присносyщное, твори1тельное всёхъ, непостижи1мое, є4же и3 всsкъ kзhкъ вёрнw почитaетъ пёсньми.

Да человёкwмъ є3ди1нственное, трисіsтельное твоE kви1ши б9ество2, создaвый прeжде человёка, по твоемY w4бразу воwбрази1лъ є3си2, ќмъ є3мY, и3 сл0во и3 дyхъ дaвъ, ћкw чlвэколю1бецъ.

Слaва: Свhше показyz є3ди1нственную бGоначaльныхъ въ тріeхъ v3постaсэхъ держaву, џ§е, рeклъ є3си2 равнодётельному твоемY сн7у, и3 д¦у: пріиди1те сошeдше, љзhки и4хъ сліsимъ.

И# нhнэ: Ќмъ ќбw є4сть нерождeнный nц7ъ, њбрaзнw премyдрыми предречeсz, сл0во же собезначaльно, соестeственный сн7ъ и3 д¦ъ с™hй, и4же въ дв7э сл0ва создaвшій воплощeніе.

Пёснь G.

Їрм0съ: Е#ди1не вёдый человёческагw существA нeмощь, и3 ми1лостивнw въ нE воwбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ °с™hй: њдушевлeнный хрaме° неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Ты2 дрeвле ћвэ ґвраaму ћкw kви1лсz є3си2 тріmпостaсный, є3ди1нственъ же є3стеств0мъ б9ествA, бGосл0віz и4стиннэйшее њбрaзно kви1лъ є3си2: и3 вёрнw поeмъ тS, є3диноначaльнаго бGа, и3 трис0лнечнаго.

И#з8 тебE роди1выйсz бGолёпнw нетлённw џ§е, возсіS свётъ t свёта, сн7ъ непремёненъ, и3 д¦ъ б9eственный, свётъ и3зhде: є3ди1нагw б9ествA свётлости тріmпостaснэй покланsемсz вёрнw, и3 слaвимъ.

Слaва: Е#ди1ница трbца преестeственнэ, неизречeннw пaче смhсла, ќмными существы2 слaвитсz, трис™hми глaсы нем0лчную вопію1щими хвалY: и4миже соглaснw поeтсz и3 нaми тріmпостaсный гDь.

И# нhнэ: И#з8 тебE врeменнэ без8 сёмене произhде вышшелётный, ўпод0бивыйсz нaмъ неви1димый, и3 є3ди1ному є3стествY и3 гDьству џ§у научи1въ, и3 сн70вню, и3 д¦ову, бцdе: тёмже тS слaвимъ.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Nц7Y и3 сн7у поклони1мсz вси2, и3 д¦у прaвому и3 равночeстну, слaва трbцэ несоздaннэй, и3 преб9eственнэй си1лэ, ю4же слaвzтъ безпл0тныхъ чи1нове: сію2 днeсь и3 земнор0дніи со стрaхомъ вёрнw восхвaлимъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Настaви ны2 на пyть покаsніz, ўклонsющыzсz при1снw къ безпyтіємъ ѕHлъ, и3 пребlгaго прогнёвающыz гDа, неискусобрaчнаz бlгословeннаz мRjе, прибёжище tчazнныхъ человёкwвъ, б9іе пребывaніе.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Г0ру тS бlгодaтію б9іею пріwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му, во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Возсіsй ми2 бGоначaліе трис0лнечное, сіsньми твои1хъ бGодётельныхъ њзарeній, въ сердeчныхъ nчесёхъ добр0тэ мечтaтисz, є4же пaче ўмA бGоначaльныz твоеS свётлости, и3 свэтодётельнагw и3 слaдкагw причaстіz.

Пeрвэе нб7сA ўтверди1лъ є3си2 гDи, и3 всю2 си1лу и4хъ сл0вомъ твои1мъ вседётельнымъ, и3 д¦омъ ќстъ соестeственнымъ, съ ни1миже владhчествуеши всsческими въ трисіsтельнэ є3диноначaліи б9ествA.

Слaва: Ћкw создaлъ є3си2 мS по w4бразу твоемY и3 под0бію, бGоначaльнаz и3 вседётельнаz трbце, несліsннаz є3ди1нице вразуми2, просвэти2, во є4же твори1ти в0лю твою2 с™yю, бlгyю въ крёпости, и3 совершeнную.

И# нhнэ: РодилA є3си2 t трbцы є3ди1наго пречcтаz, бGоначaльнэйша сн7а, вопл0щшасz нaсъ рaди и3з8 тебE, њзарsюща земнор0дныхъ, трис0лнечнагw б9ествA невечeрнимъ свётомъ и3 сіsньми.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и3 њсвэти1вый кrт0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2 свётомъ твоегw2 бGоразyміz, правослaвнw пою1щихъ тS.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Ћже пeрвой ѓгGльской непосрeдственнэ ќтвари, непристyпными твоеS добр0ты лучaми њсіzвaемой бhти бlговоли1вши, твои1ми свётлостьми просвэти2, трbце є3диноначaльственнэйшаz, правослaвнw тебE пою1щихъ.

Нhнэ є3стество2, є3ди1нственное бGоначaліz трис0лнечное, воспэвaетъ тS.є4же њсуществовaла є3си2 за бlгость, прегрэшeній и3збавлeніе и3 напaстей и3спрошaющи, и3 бёдъ и3 скорбeй.

Слaва: Nц7A, и3 сн7а, и3 д¦а с™aго, є3ди1но є3стество2 и3 б9ество2 вёрою слaвимъ, дэли1тельное, нераздёльное, є3ди1нагw бGа неви1димыz и3 ви1димыz же твaри.

И# нhнэ: Речє1ніz вс‰ прbр0чєскаz преднаписaша, пречcтаz, твоE ржcтво2, неизречeнное и3 неуд0бь сказyемое, є4же мы2 познaхомъ, тайноводи1тельное є3ди1нственнагw и3 трис0лнечнагw б9ествA.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz ћкw џвцы заколeніz, сп7си2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ: тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Равностaтную си1лу ћкw и3мyщи, трbце пресyщественнаz, въ т0ждествэ хотёніz, є3ди1ница є3си2 простA и3 нераздёльна: ты2 ќбw нaсъ си1лою твоeю соблюди2. [Двaжды.]

Слaва: Ты2 вс‰ вёки хотёніемъ твои1мъ, ћкw бlга состaвила є3си2 t не сyщихъ, непостижи1маz трbце, тaже и3 человёка создалA є3си2: но и3 нhнэ t всsкагw и3збaви мS њбстоsніz.

И# нhнэ: С0лнца незаходи1магw д0мъ былA є3си2, создaвшагw и3 въ чинY постaвльшагw свэти6ла вели6каz всеси1льнэ, пречcтаz дв7о бGоневёстнаz: но и3 нhнэ страстeй мS и3збaви помрачeніz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й сп7се:

Трbцэ с™ёй, и3 нераздёльному є3стествY, въ трeхъ ли1цэхъ сэк0мэй несёченw, и3 пребывaющей нераздёльнэй по существY б9ествA, поклони1мсz земнор0дніи со стрaхомъ, и3 слaвимъ ћкw творцA и3 вLку, бGа пребlгaго.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Ўпрaви чcтаz, nкаsнную мою2 дyшу, и3 ўщeдри ю5 t мн0жества прегрэшeній, во глубинY поп0лзшуюсz поги1бели, всенепор0чнаz, и3 въ чaсъ мS стрaшный смeртный ты2 и3схити2 њглаг0лующихъ дeмwнwвъ, и3 всsкіz мyки.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE ќмную бцdе, пeщь разсмотрsемъ вёрніи: ћкоже бо џтроки сп7сE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2, во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Сл0ве б9ій, соестeственное сіsніе вседержи1телz бGа, ћкоже њбэщaлъ є3си2 є4же ў тебE, бGодётельное вселeніе сотвори2, ћкw бlгоутр0бенъ, со nц7eмъ твои1мъ и3 д¦омъ: и3 стрaшна бэсHмъ мS покажи2, и3 страстeмъ. [Двaжды.]

Слaва: Да твоегw2 бlгоутр0біz вLко покaжеши пучи1ну нaмъ, сн7а твоегw2 послaвъ къ нaшему смирeнію, пaки воwбрази1лъ є3си2 на пeрвую свётлость, но и3 нhнэ б9eственнымъ мS вразуми2 д¦омъ.

И# нhнэ: И$же на херувjмстэмъ пrт0лэ носи1мый, и3 всёхъ цRь, во чрeвэ твоeмъ дв7ственнэмъ всели1сz пречcтаz, всёхъ и3збавлsz t и3стлёніz, ћкw чlвэколю1бецъ: но и3 нhнэ твои1ми мS мlтвами сохрани2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Чyда преестeственнагw показA w4бразъ, nгнер0снаz пeщь дрeвле: џгнь бо не њпали2 ю4ныz дёти, хrт0во kвлsz безсёменное t дв7ы б9eственное ржcтво2. тёмъ воспэвaюще воспои1мъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Мaніемъ бGодётельнымъ, гDи всёхъ, тріmпостaсне и3 вседержи1телю, нб7сA простeрлъ є3си2 ћкw к0жу: тaже и3 земли2 повёсилъ є3си2 глубинY, всемогyщею твоeю длaнію. тёмже и3 рабы6 тво‰ ўкрэпи2 люб0вію и3 вёрою твоeю чlвэколю1бче: да тS слaвимъ желaніемъ во вёки. [Двaжды.]

Слaва: Просвэти2 бGоначaльнымъ свётомъ пою1щихъ тS, трис0лнечный свёте ли1цы, є3ди1нственный же пaки существ0мъ, и3 къ твои6мъ свэтод†тельнымъ лучaмъ взирaти при1снw: и4миже насhщусz слaвы твоеS слaдкіz, и3 свэтодaтельныz, и3 пребогaтыz: и3 превозношy тz вёрнw во вёки.

И# нhнэ: ВознесE на нб7сA, человёческое пріeмъ є3стество2 непрел0жнэ сн7ъ тв0й пречcтаz бцdе, превосхождeніемъ бlгости и3збaвль дрeвніz тли2. є3мyже бlгодaрственнw воспэвaемъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: W$бразъ чи1стагw ржcтвA твоегw2, nгнепали1маz купинA показA неwпaльнаz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти м0лимсz пeщь, да тS бцdе непрестaннw величaемъ.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Сп7си2 сп7си1телю твaри, чyвственныz же и3 ќмныz рабы6 тво‰ t врaжіz навёта и3 њѕлоблeніz, прес™az трbце є3диносyщнаz, и3 соблюдaй стaдо твоE вhну ненавётнw. [Двaжды.]

Слaва: Да глубинY неизчeтную сyщественныz покaжеши твоеS бlгости, дaлъ є3си2 нaмъ њбёты: трис0лнечный, и3 є3диноначaльный б9е всеси1льный, сп7си1тельныz твои6мъ рабHмъ, и5хже соверши1ти спод0би.

И# нhнэ: При1зри на н†ша молє1ніz, и4же въ тріeхъ бGоначaльныхъ v3постaсэхъ, є3ди1нъ сhй бGъ во и4стинэ вёруемый: и3 подaждь твои6мъ рабHмъ ўтэшeніе, мlтвами пречcтыz и3 препётыz бGомaтере.

И# мlтва, прес™ёй трbцэ,
творeніе мaрка и4нока.

Всемогyщаz и3 животворsщаz с™az трbце, и3 свэтоначaльнаz, ћже мjрную всsкую и3 премjрную твaрь, за є3ди1ну бlгость t не сyщихъ приведhй, и3 промышлsz, и3 содержaщи, и4же по пр0чихъ твои1хъ неизречeнныхъ њ земн0мъ р0дэ бlгодэsніихъ, и3 покаsніе нaмъ, рaди плотскaгw неможeніz, до смeрти даровaвый: не њстaви нaсъ nкаsнныхъ въ лукaвыхъ нaшихъ дэsніихъ ўмрeти, нижE ѕлоначaльнику и3 зави1стцу и3 губи1телю посмёшство бhти: зри1ши бо, бlгосeрде, є3ли1къ u5бо џнагw на нaсъ навётъ и3 враждA, є3ли1ко же и3 нaше страстовaніе и3 слaбость и3 небрежeніе. Но неwск{дныz тво‰ бlгwсти содёлай на нaсъ, м0лимъ на всsкій дeнь и3 чaсъ прогнёвающіи тS, чтcнhхъ и3 животв0рныхъ зaповэдей преступлeніемъ. И# вс‰ ќбw всегw2 прешeдшагw животA нaшегw, и3 до нhнэшнzгw часA согрэшє1ннаz нaми, въ дэsніихъ и3ли2 глаг0ланіихъ и3ли2 въ помышлeніихъ, њстaви и3 прости2. Спод0би же нaсъ, пр0чее скончaти житіE въ покаsніи, и3 ўмилeніи, и3 соблюдeніи с™hхъ твои1хъ повелёній. Ѓще ќбw слaдостію прельсти1вшесz, многоwбрaзнэ согрэши1хомъ, и3ли2 мeрзкими похотьми2 неполeзными и3 врeдными њбольсти1вшесz препроводи1хомъ: Ѓще гнёвомъ и3 ћростію подви1гшесz безсловeсною, кого2 брaта нaшего њскорби1хомъ: Ѓще љзhкомъ неизбёжныхъ и3 стр0потныхъ, и3 крёпкихъ сэтeй њб8sхомсz: Ѓще к0имъ чyвствъ нaшихъ, и3ли2 всёми, в0лею, и3ли2 нев0лею, вёдуще и3ли2 не вёдуще, t восхищeніz и3ли2 поучeніz, безyмнw пополз0хомсz: Ѓще же лукaвыми п0мыслы и3 сyетными с0вэсть њскверни1хомъ: Ѓще ли к0имъ други1мъ w4бразомъ прегрэши1хомъ t предпріsтіz и3 nбhчаz томи1ми ѕлaгw, прости2 нaмъ и3 њстaви вс‰ всещeдре, пребlже и3 многомлcтиве. И# дaруй нaмъ пр0чее б0дрость и3 си1лу, во є4же твори1ти в0лю твою2 бlгу, и3 бlгоуг0дну, и3 совершeнну: Да нощнaгw и3 мрaчнагw ѕлA, свэтови1днымъ покаsніемъ премёншесz, и3 ћкw во дни2 бlгоwбрaзнw ходsще, и3 њчищeни њб8zви1мсz чlвэколю1бію твоемY недост0йніи, воспэвaюще тS и3 величaюще во вёки, ґми1нь.

 

КанHнъ ўмили1тельный
со ґкafістомъ
ко гDу нaшему ї}су хrтY.

КанHнъ, глaсъ в7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Ї}се сладчaйшій хrтE, ї}се долготерпэли1ве, души2 моеS ћзвы и3сцэли2 ї}се, и3 ўслади2 сeрдце моE, многомлcтиве, молю1сz, ї}се сп7се м0й, да величaю тS сп7сaемый.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Ї}се сладчaйшій хrтE, ї}се tвeрзи покаsніz ми2 двeрь, чlвэколю1бче ї}се, и3 пріими1 мz тебЁ припaдающа, и3 тeплэ просsща, ї}се сп7се м0й, согрэшeній прощeніz.

Слaва: Ї}се сладчaйшій хrтE, ї}се и3схити1 мz и3з8 руки2 льсти1вагw веліaра, ї}се, и3 сотвори2 деснaго предстоsтелz слaвы твоеS, ї}се сп7се м0й, чaсти шyіz мS и3збавлszй.

И# нhнэ: Ї}са р0ждшаz бGа, вLчце, моли2 њ непотрeбныхъ рабёхъ пречcтаz, ћкw да мyки мlтвами твои1ми и3збaвимсz, несквeрнаz, њсквернeнніи, слaвы присносyщныz наслаждaющесz.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰. возвесели1 бо сz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть првdнъ пaче тебE гDи.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Ўслhши чlвэколю1бче ї}се м0й рабA твоего2, вопію1ща во ўмилeніи: и3 и3збaви мS ї}се њсуждeніz и3 мyки, є3ди1не долготерпэли1ве, ї}се сладчaйшій многомлcтиве.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Под8ими2 рабA твоего2 ї}се м0й, припaдающа со слезaми, ї}се м0й, и3 сп7си2 ї}се м0й кaющагосz мS, и3 геeнны вLко и3збaви, ї}се сладчaйшій многомлcтиве.

Слaва: Врeмz, ї}се м0й, є4же дaлъ ми2 є3си2, во стрaсти и3жди1хъ, ї}се м0й. тёмже ї}се м0й, не tвeржи мS, но воззови2, молю1сz, вLко, ї}се сладчaйшій, и3 сп7си2.

И# нhнэ: Дв7о р0ждшаz ї}са моего2, моли2 и3збaвити мS геeнны, є3ди1но предстaтельство њскорблsемыхъ, бGобlгодaтнаz, и3 спод0би мS жи1зни, всенепор0чнаz, нестарёющіzсz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:

Сп7се м0й ї}се, блyднаго сп7сhй, сп7се м0й ї}се, пріeмый блудни1цу, и3 менE нhнэ поми1луй, ї}се многомлcтиве: сп7си2, ўщeдри, q ї}се бlгодётелю, ћкоже, бlгоутр0бне, манассjю, ї}се м0й, ћкw є3ди1нъ чlвэколю1бецъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй гDи.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

И#сцэли2 ї}се м0й души2 моеS ћзвы, ї}се м0й, молю1сz, и3 руки1 мz и3схити2, ї}се м0й бlгоутр0бне, душетлённагw веліaра, и3 сп7си2.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Согрэши1хъ, ї}се м0й сладчaйшій бlгоутр0бне: ї}се м0й, сп7си1 мz прибэгaющаго къ покр0ву твоемY, ї}се долготерпэли1ве, и3 цrтвіz твоегH мz спод0би.

Слaва: Никт0же согрэши2, ї}се м0й, ћкоже согрэши1хъ ѓзъ nкаsнный: но припaдаю молsсz, ї}се м0й, сп7си1 мz, и3 жи1зни, ї}се м0й, наслёдіе ми2 дaруй.

И# нhнэ: Всепётаz, ї}са р0ждшаz гDа, того2 моли2 и3збaвити мyки вс‰ пою1щыz тS, и3 бцdу вои1стинну и3менyющыz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тьмЁ лежaщихъ, сп7сeніе tчazнныхъ хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо рaзвэ тебE бGа не знaю.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Ты2 просвэщeніе, ї}се м0й, ўмA моегw2, ты2 сп7сeніе tчazнныz души2 моеS, сп7се, ты2 ї}се м0й мyки и3збaви и3 геeнны мS зовyща: сп7си2, ї}се м0й хrтE, мS nкаsннаго.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Всеконeчнw, ї}се м0й, къ стрaсти безчeстіz низвeрженъ нhнэ зовY: ты2 ї}се м0й, п0мощи ми2 рyку низпослaвъ, и3ст0ргни зовyща: сп7си2 ї}се м0й хrтe мz nкаsннаго.

Слaва: Њсквернeнъ ќмъ, ї}се м0й, њбносS, взывaю ти2: њчи1сти мS t сквeрны прегрэшeній, и3 и3збaви мS во глубины6 ѕл0бы t невёдэніz низпоп0лзшагосz, сп7се ї}се м0й, и3 сп7си1 мz, молю1сz.

И# нhнэ: Ї}са р0ждшаz nтрокови1це бGороди1тельнице, того2 ўмоли2 сп7сти2 вс‰ правосл†вныz, монaхи и3 мірск‡z, и3 геeнны и3збaвити зовyщыz: рaзвэ тебє2 предстaтельства твeрдагw не знaемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Ї}се м0й хrтE многомлcтиве, и3сповёдающасz пріими1 мz вLко, q ї}се, и3 сп7си1 мz, и3 t тли2, ї}се, мS и3схити2.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Ї}се м0й, никт0же бhсть и4нъ блудни1къ, ћкоже ѓзъ стрaстный, q ї}се чlвэколю1бче: но ты2 ї}се мS сп7си2.

Слaва: Ї}се м0й, блудни1цу и3 блyднаго, и3 манассjю и3 мытарS преид0хъ, q ї}се м0й, страстьми2, и3 разб0йника, ї}се, и3 нінеvjтzны.

И# нhнэ: Ї}са хrтA моего2 р0ждшаz пречcтаz дв7о, є3ди1на несквeрнаz, њсквернeна сyща мS, мlтвъ твои1хъ v3ссHпомъ нhнэ њчи1сти.

Тaже, чти2 кондаки2 и3 јкосы:

Ґкafістъ сладчaйшему
гDу нaшему ї}су хrтY, глaсъ }:
Кондaкъ №.

Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t вёчныz смeрти, похв†льнаz восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, зовyща:

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Јкосъ №.

ЃгGлwвъ тв0рче, и3 гDи си1лъ, tвeрзи ми2 недоумённый ќмъ и3 љзhкъ, на похвалY пречcтагw твоегw2 и4мене, ћкоже глух0му и3 гугни1вому дрeвле слyхъ и3 љзhкъ tвeрзлъ є3си2, и3 глаг0лаше зовhй такwвaz:

Ї}се пречyдный, ѓгGлwвъ ўдивлeніе:

Ї}се преси1льный, прароди1телей и3збавлeніе.

Ї}се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе:

Ї}се преслaвный, царeй ўкрэплeніе.

Ї}се прелюби1мый, прbр0кwвъ и3сполнeніе:

Ї}се преди1вный, м§нкwвъ крёпосте.

Ї}се прети1хій, монaхwвъ рaдосте:

Ї}се премлcтивый, пресвЂтерwвъ слaдосте.

Ї}се премлcрдый, п0стникwвъ воздержaніе:

Ї}се преслaдостный, прпdбныхъ рaдованіе.

Ї}се пречcтнhй, дёвственныхъ цэломyдріе:

Ї}се предвёчный, грёшникwвъ сп7сeніе.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ в7.

Ви1дz вдови1цу ѕёльнэ плaчущу, гDи, ћкоже бо тогдA ўмлcрдивсz, сhна є3S на погребeніе нес0ма воскRси1лъ є3си2: си1це и3 њ мнЁ ўмлcрдисz, чlвэколю1бче, и3 грэхми2 ўмерщвлeнную мою2 дyшу воскRси2, зовyщую: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ неуразумённый разумёти філjппъ и3щS, гDи покажи2 нaмъ nц7A, глаг0лаше. Тh же къ немY: толи1кое врeмz сhй со мн0ю, не познaлъ ли є3си2, ћкw nц7ъ во мнЁ, и3 ѓзъ во nц7Ё є4смь; тёмже, неизслёдованне, со стрaхомъ зовy ти:

Ї}се, б9е предвёчный:

Ї}се, цRю2 преси1льный.

Ї}се, вLко долготерпэли1вый:

Ї}се, сп7се премлcтивый.

Ї}се, храни1телю м0й пребlгjй:

Ї}се, њчи1сти грэхи2 мо‰.

Ї}се, tими2 беззакHніz мо‰:

Ї}се, tпусти2 непр†вды мо‰.

Ї}се, надeждо моS, не њстaви менє2:

Ї}се, пом0щниче м0й, не tри1ни менє2.

Ї}се, создaтелю м0й, не забyди менє2:

Ї}се, пaстырю м0й, не погуби2 менє2.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ G.

Си1лою свhше ґпcлы њблекjй ї}се, во їеrли1мэ сэдsщыz, њблецы2 и3 менE њбнажeннаго t всsкагw бlготворeніz, теплот0ю д¦а с™aгw твоегw2, и3 дaждь ми2 съ люб0вію пёти тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мёzй богaтство млcрдіz, мытари2 и3 грёшники, и3 невBрныz призвaлъ є3си2 ї}се: не прeзри и3 менє2 нhнэ, под0бнагw и5мъ, но ћкw многоцённое мЂро, пріими2 пёснь сію2:

Ї}се, си1ло непобэди1маz:

Ї}се, млcте безконeчнаz.

Ї}се, красото2 пресвётлаz:

Ї}се, любы2 неизречeннаz.

Ї}се, сн7е бGа живaгw:

Ї}се, поми1луй мS грёшнаго.

Ї}се, ўслhши мS въ беззак0ніихъ зачaтаго:

Ї}се, њчи1сти мS во грэсёхъ рождeннаго.

Ї}се, научи1 мz непотрeбнаго:

Ї}се, њсвэти1 мz тeмнаго.

Ї}се, њчи1сти мS сквeрнаго:

Ї}се, возведи1 мz блyднаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ д7.

Бyрю внyтрь и3мёzй помышлeній сумни1тельныхъ, пeтръ ўтопaше: ўзрёвъ же во пл0ти тS сyща ї}се, и3 по водaмъ ходsща, познA тS бGа и4стиннаго, и3 рyку сп7сeніz получи1въ, речE: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhша слэпhй мимоходsща тS, гDи, путeмъ, вопіsше: ї}се сн7е дв7довъ, поми1луй мS: и3 призвaвъ tвeрзлъ є3си2 џчи є3гw2. Просвэти2 ќбw млcтію твоeю џчи мhслєнныz сeрдца и3 менє2, вопію1ща ти2, и3 глаг0люща:

Ї}се, вhшнихъ создaтелю:

Ї}се, ни1жнихъ и3скупи1телю.

Ї}се, преисп0днихъ потреби1телю:

Ї}се, всеS твaри ўкраси1телю.

Ї}се, души2 моеS ўтёшителю:

Ї}се, ўмA моегw2 просвэти1телю.

Ї}се, сeрдца моегw2 весeліе:

Ї}се, тёла моегw2 здрaвіе.

Ї}се сп7се м0й, сп7си1 мz:

Ї}се свёте м0й, просвэти1 мz.

Ї}се, мyки всsкіz и3збaви мS:

Ї}се, сп7си1 мz недост0йнаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ є7.

БGот0чною кр0вію, ћкоже и3скупи1лъ є3си2 нaсъ дрeвле t зак0нныz клsтвы ї}се, си1це и3зми2 нaсъ t сёти, є4юже ѕмjй запsтъ ны2 страстьми2 плотски1ми, и3 блyднымъ наваждeніемъ, и3 ѕлhмъ ўнhніемъ, вопію1щыz ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэвше џтроцы є3врeйстіи во w4бразэ человёчестэмъ создaвшаго рук0ю человёка, и3 вLку разумёвше є3го2, потщaшасz вётвьми ўгоди1ти є3мY, њсaнна вопію1ще. Мh же пёснь прин0симъ ти2 глаг0люще:

Ї}се, б9е и4стинный:

Ї}се, сн7е дв7довъ.

Ї}се, цRю2 преслaвный:

Ї}се, ѓгнче непор0чный.

Ї}се, пaстырю преди1вный:

Ї}се, храни1телю во млaдости моeй.

Ї}се, корми1телю во ю4ности моeй:

Ї}се, похвало2 въ стaрости моeй.

Ї}се, надeждо въ смeрти моeй:

Ї}се, животE по смeрти моeй.

Ї}се, ўтэшeніе моE на судЁ твоeмъ:

Ї}се, желaніе моE, не посрами2 менє2 тогдA.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ ѕ7.

ПроповBдникъ бGон0сныхъ вэщaніе и3 глаг0лы и3сполнsz ї}се, на земли2 ћвльсz, и3 съ человёки невмэсти1мый пожи1лъ є3си2, и3 болBзни нaшz под8sлъ є3си2. Tню1дуже рaнами твои1ми мы2 и3сцэлёвше, пёти навык0хомъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

ВозсіS вселeннэй просвэщeніе и4стины твоеS, и3 tгнaсz лeсть бэс0вскаz: јдwли бо, сп7се нaшъ, не терпsще твоеS крёпости, пад0ша. Мh же сп7сeніе получи1вше, вопіeмъ ти2:

Ї}се, и4стино, лeсть tгонsщаz:

Ї}се, свёте превhшшій всёхъ свётлостей.

Ї}се цRю2, премогazй всёхъ крёпwсти:

Ї}се б9е, пребывazй въ млcти.

Ї}се, хлёбе жив0тный, насhти мS ѓлчущаго:

Ї}се, и3ст0чниче рaзума, нап0й мS жaждущаго.

Ї}се, nдeждо весeліz, њдёй мS тлённаго:

Ї}се, покр0ве рaдости, покрhй мS недост0йнаго.

Ї}се, подaтелю просsщымъ, дaждь ми2 плaчь за грэхи2 мо‰:

Ї}се, њбрётеніе и4щущихъ, њбрsщи дyшу мою2.

Ї}се, tвeрзителю толкyщымъ, tвeрзи сeрдце моE nкаsнное:

Ї}се, и3скупи1телю грёшныхъ, њчи1сти беззакHніz мо‰.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ з7.

ХотS сокровeнную тaйну t вёка tкрhти, ћкw nвчA на заколeніе ведeнъ бhлъ є3си2 ї}се, и3 ћкw ѓгнецъ прsмw стригyщагw є3го2 безглaсенъ, и3 ћкw бGъ и3з8 мeртвыхъ воскrлъ є3си2, и3 со слaвою на нб7сA вознeслсz є3си2, и3 нaсъ совоздви1глъ є3си2, зовyщихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Ди1вную показA твaрь kвлeйсz творeцъ нaмъ: без8 сёмене t дв7ы воплоти1сz, и3з8 гр0ба печaти не руши1въ воскRсе, и3 ко ґпcлwмъ двeремъ затворє1ннымъ съ пл0тію вни1де. Тёмже чудsщесz, воспои1мъ:

Ї}се, сл0ве неwб8имeнный:

Ї}се, сл0ве несоглzдaемый.

Ї}се, си1ло непостижи1маz:

Ї}се, мyдросте недомhслимаz.

Ї}се, б9ество2 неwпи1санное:

Ї}се, гDьство неисчeтное.

Ї}се, цrтво непобэди1мое:

Ї}се, вLчество безконeчное.

Ї}се, крёпосте высочaйшаz:

Ї}се, влaсте вёчнаz.

Ї}се, тв0рче м0й, ўщeдри мS:

Ї}се, сп7се м0й, сп7си1 мz.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ }.

Стрaннw бGа вочlвёчшасz ви1дzще, ўстрани1мсz сyетнагw мjра, и3 ќмъ на бжcтвєннаz возложи1мъ: сегH бо рaди бGъ на зeмлю сни1де, да нaсъ на нб7сA возведeтъ, вопію1щихъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неисчeтный, є3гдA в0лею нaсъ рaди пострадA, и3 смeртію своeю нaшу смeрть ўмертви2, и3 воскrніемъ жив0тъ даровA, пою1щымъ:

Ї}се, слaдосте сердeчнаz:

Ї}се, крёпосте тэлeснаz.

Ї}се, свётлосте душeвнаz:

Ї}се, быстрото2 ќмнаz.

Ї}се, рaдосте с0вэстнаz:

Ї}се, надeждо и3звёстнаz.

Ї}се, пaмzте предвёчнаz:

Ї}се, похвало2 выс0каz.

Ї}се, слaво моS превознесeннаz:

Ї}се, желaніе моE, не tри1ни менє2.

Ї}се, пaстырю м0й, взыщи2 менE:

Ї}се, сп7се м0й, сп7си2 менE.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ f7.

ВсE є3стество2 ѓгGльское безпрестaни слaвитъ прес™0е и4мz твоE ї}се на нб7си2, с™ъ, с™ъ, с™ъ, вопію1ще: мh же грёшніи на земли2 брeнными ўстнaми вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкоже ры6бы безгл†сныz ви1димъ њ тебЁ, ї}се сп7се нaшъ: недоумёютъ бо глаг0лати, кaкw бGъ непрел0жный, и3 чlвёкъ совершeнный пребывaеши; мh же тaинству дивsщесz, вопіeмъ вёрнw:

Ї}се, б9е предвёчный:

Ї}се, цRю2 цaрствующихъ.

Ї}се, вLко владёющихъ:

Ї}се, судіE живhхъ и3 мeртвыхъ.

Ї}се, надeждо ненадeжныхъ:

Ї}се, ўтэшeніе плaчущихъ.

Ї}се, слaво ни1щихъ:

Ї}се, не њсуди1 мz по дэлHмъ мои6мъ.

Ї}се, њчи1сти мS по млcти твоeй:

Ї}се, tжени2 t менє2 ўнhніе.

Ї}се, просвэти2 мо‰ мы6сли сердє1чныz:

Ї}се, дaждь ми2 пaмzть смeртную.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 хотS мjръ, вост0че вост0кwмъ, къ тeмному зaпаду, є3стествY нaшему пришeдъ, смири1лсz є3си2 до смeрти: тёмже превознесeсz и4мz твоE пaче всsкагw и4мене, и3 t всёхъ колёнъ нбcныхъ и3 земнhхъ слhшиши: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

ЦRю2 превёчный, ўтёшителю хrтE и4стинный, њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, ћкоже њчи1стилъ є3си2 дeсzть прокажeнныхъ: и3 и3сцэли1 ны, ћкоже и3сцэли1лъ є3си2 сребролюби1вую дyшу закхeа мытарS, да вопіeмъ ти2 во ўмилeніи, зовyще:

Ї}се, сокр0вище нетлённое:

Ї}се, богaтство неистощи1мое.

Ї}се, пи1ще крёпкаz:

Ї}се, питіE неисчерпaемое.

Ї}се, ни1щихъ њдэsніе:

Ї}се, вдHвъ заступлeніе.

Ї}се, си1рыхъ защи1тниче:

Ї}се, труждaющихсz п0моще.

Ї}се, стрaнныхъ настaвниче:

Ї}се, плaвающихъ к0рмчій.

Ї}се, бyрныхъ њти1шіе:

Ї}се б9е, воздви1гни мS пaдшаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ №i.

Пёніе всеумилeнное приношy ти недост0йный, вопію1 ти ћкw хананeа: ї}се, поми1луй мS: не дщeрь бо, но пл0ть и4мамъ страстьми2 лю1тэ бэсsщуюсz, и3 ћростію пали1мую, и3 и3сцэлeніе дaждь вопію1щу ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтоподaтельна свэти1льника сyщымъ во тьмЁ неразyміz, прeжде гонsй тS пavелъ, бGоразyмнагw глaса си1лу внуши2, и3 душeвную быстротY ўzсни2: си1це и3 менє2 тє1мныz зBницы душє1вныz просвэти2, зовyща:

Ї}се, цRю2 м0й прекрёпкій:

Ї}се, б9е м0й преси1льный.

Ї}се, гDи м0й пребезсмeртный:

Ї}се, создaтелю м0й преслaвный.

Ї}се, настaвниче м0й пред0брый:

Ї}се, пaстырю м0й прещeдрый.

Ї}се, вLко м0й премлcтивый:

Ї}се, сп7се м0й премлcрдый.

Ї}се, просвэти2 мо‰ ч{вствіz потемнє1ннаz страстьми2:

Ї}се, и3сцэли2 моE тёло њструплeнное грэхми2.

Ї}се, њчи1сти м0й ќмъ t п0мыслwвъ сyетныхъ:

Ї}се, сохрани2 сeрдце моE t п0хотей лукaвыхъ.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть подaждь ми2, всёхъ долгHвъ рэши1телю, ї}се, и3 пріими1 мz кaющасz, ћкоже пріsлъ є3си2 петрA tвeргшагосz тебє2, и3 призови1 мz ўнывaющаго, ћкоже дрeвле пavла гонsща тS, и3 ўслhши мS вопію1ща ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще твоE вочlвёченіе, восхвалsемъ тS вси2, и3 вёруемъ со fwм0ю, ћкw гDь и3 бGъ є3си2, сэдsй со nц7eмъ, и3 хотsй суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ. ТогдA ќбw спод0би мS деснaгw стоsніz, вопію1щаго:

Ї}се, цRю2 предвёчный, поми1луй мS:

Ї}се, цвёте бlгов0нный, њбlгоухaй мS.

Ї}се, теплото2 люби1маz, њгрёй мS:

Ї}се, хрaме предвёчный, покрhй мS.

Ї}се, nдeждо свётлаz, ўкраси1 мz:

Ї}се, би1сере чcтнhй, њсіsй мS.

Ї}се, кaменю драгjй, просвэти1 мz:

Ї}се, сlнце прaвды, њсвэти1 мz.

Ї}се, свёте с™hй, њблистaй мS:

Ї}се, болёзни душeвныz и3 тэлeсныz и3збaви мS.

Ї}се, и3з8 руки2 сопроти1вныz и3зми1 мz:

Ї}се, nгнS неугаси1магw, и3 пр0чихъ вёчныхъ мyкъ свободи1 мz.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ Gi.

q преслaдкій и3 всещeдрый ї}се! Пріими2 нhнэ мaлое молeніе сіE нaше, ћкоже пріsлъ є3си2 вдови1цы двЁ лє1птэ, и3 сохрани2 достоsніе твоE t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t нашeствіz и3ноплемє1нникъ, t недyга и3 глaда, t всsкіz ск0рби и3 смертон0сныz рaны, и3 грzдyщіz и3зми2 мyки всёхъ, вопію1щихъ ти2: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки:

Јкосъ №.

ЃгGлwвъ тв0рче, и3 гDи си1лъ, tвeрзи ми2 недоумённый ќмъ и3 љзhкъ, на похвалY пречcтагw твоегw2 и4мене, ћкоже глух0му и3 гугни1вому дрeвле слyхъ и3 љзhкъ tвeрзлъ є3си2, и3 глаг0лаше зовhй такwвaz:

Ї}се пречyдный, ѓгGлwвъ ўдивлeніе:

Ї}се преси1льный, прароди1телей и3збавлeніе.

Ї}се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе:

Ї}се преслaвный, царeй ўкрэплeніе.

Ї}се прелюби1мый, прbр0кwвъ и3сполнeніе:

Ї}се преди1вный, м§нкwвъ крёпосте.

Ї}се прети1хій, монaхwвъ рaдосте:

Ї}се премлcтивый, пресвЂтерwвъ слaдосте.

Ї}се премлcрдый, п0стникwвъ воздержaніе:

Ї}се преслaдостный, прпdбныхъ рaдованіе.

Ї}се пречcтнhй, дёвственныхъ цэломyдріе:

Ї}се предвёчный, грёшникwвъ сп7сeніе.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ №, глaсъ }:

Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t вёчныz смeрти, похв†льнаz восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, зовyща:

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Пёснь з7.

Їрм0съ: W$бразу злат0му на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2 џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz: посредё же nгнS ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

ХrтE ї}се, никт0же согрэши2 на земли2 t вёка, q ї}се м0й, ћкоже согрэши1хъ ѓзъ nкаsнный и3 блyдный. тёмже ї}се м0й, вопію1 ти: пою1ща мS ўщeдри, бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

ХrтE ї}се, ко стрaху твоемY вопію2, пригвозди1 мz, q ї}се м0й, и3 њкорми2 нhнэ ко пристaнищу бlгоwти1шному, ћкw да, ї}се м0й щeдре, пою1 ти сп7сaемый: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слaва: ХrтE ї}се, тьмaми њбэщaхъ тебЁ стрaстный, q ї}се м0й, покаsніе, но солгaхъ nкаsнный. Тёмже ї}се м0й вопію1 ти: нечyвственнэ пребывaющую дyшу мою2 просвэти2 хrтE, nтцє1въ б9е бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ: ХrтA ї}са р0ждшаz стрaннw, и3 пaче є3стествA, того2 моли2 всенепор0чнаz, ±же чрез8 є3стество2 мо‰ прегрэшє1ніz вс‰ прости1ти ми2, nтрокови1це, да зовY сп7сaемь: бlгословeна є3си2 бGа пл0тію р0ждшаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

ТS ї}се м0й молю2, ћкоже блудни1цу, ї}се м0й, и3збaвилъ є3си2 мн0гихъ согрэшeній: тaкw и3 менE, ї}се хrтE м0й, и3збaви, и3 њчи1сти њсквернeнную дyшу мою2, ї}се м0й.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Преклони1всz, ї}се, безсловeсными сластьми2, безсловeсенъ kви1хсz, и3 скотHмъ вои1стинну, q ї}се м0й, стрaстнw nкаsнный ўпод0бихсz, сп7се: тёмже, ї}се, безсловeсіz мS и3збaви.

Слaва: Впaдъ, q ї}се, въ душетлBнныz разб0йники, њбнажи1хсz nдeжды, ї}се м0й, бGоткaнныz нhнэ, и3 лежY рaнами ўsзвленъ: є3лeй, хrтE м0й, возлeй на мS и3 віно2.

И# нhнэ: Ї}са моего2 и3 бGа носи1вшаz хrтA несказaннw, бцdе мRjе, того2 моли2 при1снw t бёдъ сп7сти1сz рабHмъ твои6мъ, и3 пэвцє1мъ твои6мъ, неискусомyжнаz дв7о.

Пёснь f7.

Їрм0съ: T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію, пришeдшаго њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw пёсньми величaемъ.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

Манассjю, ї}се м0й, мытарS, блудни1цу, блyднаго, щeдре ї}се, и3 разб0йника преид0хъ, ї}се м0й, въ дёлэхъ стyдныхъ и3 безмёстныхъ, ї}се: но ты2 ї}се м0й, предвари1въ мS сп7си2.

Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.

T ґдaма, ї}се м0й, согрэши1вшыz вс‰, прeжде зак0на и3 въ зак0нэ, ї}се, и3 по зак0нэ nкаsнный и3 бlгодaти, ї}се м0й, побэди1хъ страстьми2 nкаsннw: но ты2 ї}се м0й, судьбaми твои1ми сп7си1 мz.

Слaва: Да не tлучeнъ бyду, ї}се м0й, неизречeнныz твоеS слaвы, да не ўлучY чaсти, ї}се, шyіz, сладчaйшій ї}се: но тh мz дєснhмъ nвцaмъ твои6мъ, хrтE ї}се м0й, сочетaвъ ўпок0й, ћкw бlгоутр0бенъ.

И# нhнэ: Ї}са, бцdе, є3г0же носи1ла є3си2, є3ди1на неискусомyжнаz дв7о мRjе, того2 чcтаz ўми1лостиви, ћкw сн7а твоего2 и3 зижди1телz, и3збaвити притекaющыz къ тебЁ и3скушeній и3 бёдъ, и3 nгнS бyдущагw.

Свэти1ленъ:

Ї}се, премyдрости и3 смhсла подaтелю, ни1щымъ корми1телю, си6рымъ застyпниче, болsщымъ врачY, и3сцэли2 и3 просвэти2 моE сeрдце ї}се, стрyпы грэх0вными и3 страстeй тлeю покровeнное ї}се, и3 сп7си1 мz.

БGор0диченъ:

Сіsніемъ дв7о и3з8 тебE возсіsвшагw свёта, ќмъ м0й њзари2, сeрдце просвэти2, тьмY грэх0вную tгонsющи, и3 мглY лёности моеS потреблsющи.

Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и4же неизречeннагw рaди твоегw2 чlвэколю1біz на конeцъ вэкHвъ во пл0ть њболкjйсz t приснодв7ы мRjи! Слaвимъ њ нaсъ твоE сп7си1тельное промышлeніе раби2 твои2, вLко: пэсносл0вимъ тS, ћкw тебє2 рaди nц7A познaхомъ: бlгослови1мъ тS, є3гHже рaди и3 д¦ъ с™hй въ мjръ пріи1де: покланsемсz твоeй по пл0ти пречcтэй м™ри, таковёй стрaшнэй тaйнэ послужи1вшей: восхвалsемъ тво‰ ѓгGльскаz ликосто‰ніz, ћкw воспэвaтели и3 служи1тели твоегw2 вели1чествіz: ўбlжaемъ п®тeчу їwaнна, тебE крести1вшаго, гDи: почитaемъ и3 провозвэсти1вшыz тS прbр0ки: прославлsемъ ґпcлы тво‰ с™ы6z: торжествyемъ же и3 м§нки, сщ7eнники же тво‰ слaвимъ, и3 покланsемсz прпdбнымъ твои6мъ, и3 вс‰ тво‰ првdники пёстунствуемъ. Таковaго и3 толи1кw мн0гаго и3 неизречeннаго ли1ка бжcтвеннаго въ мlтву прив0димъ тебЁ всещeдрому бGу раби2 твои2, и3 сегw2 рaди пр0симъ нaшымъ согрэшeніємъ прощeніz, є4же дaруй нaмъ всёхъ твои1хъ рaди с™hхъ, и3зрsднэе же с™hхъ твои1хъ щедр0тъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

 

КанHнъ покаsнный
ко гDу нaшему ї}су хrтY.

Тропaрь всеми1лостивагw сп7са, глaсъ }:

Съ вhшнихъ призирaz, ўбHгіz пріeмлz, посэти2 нaсъ њѕл0блєнныz грэхи6, вLко всеми1лостиве, моли1твами бцdы, дaруй душaмъ нaшымъ вeлію ми1лость.

КанHнъ, глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную пёснь пои1мъ, вопіsше.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёшный и3 њбременeнный къ тебЁ вLцэ и3 бGу моемY: не смёю же взирaти на нб7о, т0кмw молю1сz, глаг0лz: дaждь ми2 гDи ќмъ, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.

Q г0ре мнЁ грёшному! пaче всёхъ человBкъ nкаsненъ є4смь: покаsніz нёсть во мнЁ: дaждь ми2 гDи слeзы, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.

Слaва: Безyмне nкаsнне человёче, въ лёности врeмz губи1ши: помhсли житіE твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плaчисz њ дёлэхъ твои1хъ г0рькw.

И# нhнэ: М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на мS грёшнаго, и3 t сёти діaволи и3збaви мS, и3 на пyть покаsніz настaви мS, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени и3сповёданіz твоегw2.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

ВнегдA постaвлени бyдутъ прест0ли на суди1щи стрaшнэмъ, тогдA всёхъ человBкъ дэлA њбличaтсz: г0ре тaмw бyдетъ грBшнымъ, въ мyку tсылaємымъ: и3 то2 вёдущи, душE моS, покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.

Првdницы возрaдуютсz, ґ грёшніи восплaчутсz: тогдA никт0же возм0жетъ помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша њсyдzтъ нaсъ. Тёмже прeжде концA покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.

Слaва: Ўвы2 мнЁ великогрёшному! и4же дёлы и3 мhсльми њскверни1всz, ни кaпли слeзъ и3мёю t жестосeрдіz: нhнэ возни1кни t земли2, душE моS, и3 покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.

И# нhнэ: СE взывaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, и3 поучaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ же грёшный добрA всегдA бёгаю: но ты2, млcтиваz, поми1луй мS, да покaюсz t ѕлhхъ мои1хъ дёлъ.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ ѕ7:

Помышлsю дeнь стрaшный, и3 плaчусz дэsній мои1хъ лукaвыхъ: кaкw tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ воззрю2 на судію2, блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е є3динор0дный, и3 дш7е с™hй, поми1луй мS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Свsзанъ мн0гими нhнэ плени1цами грэхHвъ, и3 содержи1мь лю1тыми страстьми2 и3 бэдaми, къ тебЁ прибэгaю моемY сп7сeнію, и3 вопію2: помози1 ми, дв7о, м™и б9іz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь бGолёпнw поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Шир0къ пyть здЁ и3 ўг0дный сл†сти твори1ти, но г0рькw бyдетъ въ послёдній дeнь, є3гдA душA t тёла разлучaтисz бyдетъ: блюди1сz t си1хъ, человёче, цrтвіz рaди б9іz.

Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY наeмничу ўдeржуеши; брaта твоего2 не лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши; њстaви ќбw сі‰, душE моS, и3 покaйсz цrтвіz рaди б9іz.

Слaва: Q безyмный человёче, док0лэ ўглэбaеши ћкw пчелA, собирaющи богaтство твоE; вск0рэ бо поги1бнетъ ћкw прaхъ и3 пeпелъ: но б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz.

И# нhнэ: ГпcжE бцdе, поми1луй мS грёшнаго, и3 въ добродётели ўкрэпи2, и3 соблюди1 мz, да нaглаz смeрть не похи1титъ мS негот0ваго, и3 доведи1 мz, дв7о, цrтвіz б9іz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2 дyшы люб0вію њзари2, молю1сz: тS вёдэти, сл0ве б9ій, и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Воспомzни2, nкаsнный человёче, кaкw лжaмъ, клеветaмъ, разб0ю, нeмощемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ рaди порабощeнъ є3си2; душE моS грёшнаz, тогH ли восхотёла є3си2;

Трепeщутъ ми2 ќди, всёми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взирazй, ўши1ма слhшай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй, всего2 себE геeннэ предаsй: душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;

Слaва: БлудникA и3 разб0йника кaющасz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ лёностію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3 ѕлы6мъ дэлHмъ пораб0тихсz: душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;

И# нhнэ: Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице всBмъ человёкwмъ, м™и б9іz, помози2 мнЁ недост0йному, душa бо моS грёшнаz тогw2 восхотЁ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2 жив0тъ м0й, многомлcтиве.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

ЖитіE на земли2 блyднw пожи1хъ, и3 дyшу во тьмY предaхъ: нhнэ ќбw молю1 тz, млcтивый вLко: свободи1 мz t раб0ты сеS врaжіz, и3 дaждь ми2 рaзумъ твори1ти в0лю твою2.

Кто2 твори1тъ такwвaz, ћкоже ѓзъ; ћкоже бо свиніS лежи1тъ въ калY, тaкw и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2 гDи, и3ст0ргни мS t гнyса сегw2, и3 дaждь ми2 сeрдце твори1ти зaпwвэди тво‰.

Слaва: Воспрzни2, nкаsнный человёче, къ бGу, воспомzнyвъ сво‰ согрэшє1ніz, припaдаz ко творцY, слезS и3 стенS, т0йже ћкw млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ знaти в0лю свою2.

И# нhнэ: Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 неви1димагw ѕлA сохрани1 мz, пречтcаz, и3 пріими2 мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у твоемY, да дaстъ ми2 ќмъ твори1ти в0лю свою2.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

ДушE моS, почто2 грэхaми богатёеши; почто2 в0лю діaволю твори1ши; въ чес0мъ надeжду полагaеши; престaни t си1хъ, и3 њбрати1сz къ бGу съ плaчемъ, зовyщи: млcрде гDи, поми1луй мS грёшнаго.

Јкосъ: Помhсли, душE моS, г0рькій чaсъ смeрти, и3 стрaшный сyдъ творцA твоегw2 и3 бGа: ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, душE, и3 въ вёчный џгнь введyтъ: u5бо прeжде смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи, поми1луй мS грёшнаго.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Не надёйсz, душE моS, на тлённое богaтство, и3 на непрaведное собрaніе, вс‰ бо сі‰ не вёси комY њстaвиши, но возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.

Не ўповaй, душE моS, на тэлeсное здрaвіе, и3 на скоромимоходsщую красотY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 младjи ўмирaютъ, но возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.

Слaва: Воспомzни2, душE моS, вёчное житіE, цrтво нбcное, ўгот0ванное с™ы6мъ, и3 тьмY кромёшнюю, и3 гнёвъ б9ій ѕлы6мъ, и3 возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.

И# нhнэ: Припади2, душE моS, къ б9іей м™ри, и3 помоли1сz т0й, є4сть бо ск0раz пом0щница кaющымсz, ўм0литъ сн7а хrтA бGа, и3 поми1луетъ мS недост0йнаго.

Пёснь }.

Їрм0съ: И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 првdнагw жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Кaкw не и4мамъ плaкатисz, є3гдA помышлsю смeрть; ви1дэхъ бо во гр0бэ лежaща брaта моего2, безслaвна и3 безwбрaзна: что2 ќбw чaю; и3 на что2 надёюсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeжде концA покаsніе. [Двaжды.]

Слaва: Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ, и3 вси2 во своeмъ чи1ну стaнутъ, стaріи и3 младjи, влады6ки и3 кнsзи, дBвы и3 сщ7eнницы: гдЁ њбрsщусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь ми2 гDи прeжде концA покаsніе.

И# нhнэ: Пречcтаz бцdе, пріими2 недост0йную мlтву мою2, и3 сохрани1 мz t нaглыz смeрти, и3 дaруй ми2 прeжде концA покаsніе.

Пёснь f7.

Їрм0съ: БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же всечcтаz, kви1сz человёкwмъ сл0во воплощeнно: є3г0же величaюще, съ нбcными вHи тS ўбlжaемъ.

Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.

Нhнэ къ вaмъ прибэгaю, ѓгGли, ґрхaгGли, и3 вс‰ нбcныz си6лы, ў пrт0ла б9іz стоsщіи, моли1тесz ко творцY своемY, да и3збaвитъ дyшу мою2 t мyки вёчныz.

Нhнэ плaчусz къ вaмъ, с™jи патріaрси, цaріе и3 прbр0цы, ґпcли и3 с™и1тели, и3 вси2 и3збрaнніи хrтHвы: помози1те ми2 на судЁ, да сп7сeтъ дyшу мою2 t си1лы врaжіz.

Слaва: Нhнэ къ вaмъ воздэжY рyцэ, с™jи м§нцы, пусты6нницы, дёвствєнницы, првdницы, и3 вси2 с™jи, молsщіисz ко гDу за вeсь мjръ, да поми1луетъ мS въ чaсъ смeрти моеS.

И# нhнэ: М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1льнэ надёющемусz, ўмоли2 сн7а своего2, да постaвитъ мS недост0йнаго њдеснyю себє2, є3гдA сsдетъ судsй живhхъ и3 мeртвыхъ. Ґми1нь.

Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:

ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стр†сти мо‰ и3сцэли1вый, и3 ћзвами твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый, дaруй мнЁ, мн0гw тебЁ прегрэши1вшему, слeзы ўмилeніz, сраствори2 моемY тёлу t њбонsніz животворsщагw тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2 твоeю чcтн0ю кр0вію, t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2: возвhси м0й ќмъ къ тебЁ, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t пр0пасти поги1бели, ћкw не и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz, не и4мамъ слезы2 ўтёшительныz, возводsщіz ч†да ко своемY наслёдію. Њмрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ страстeхъ, не могY воззрёти къ тебЁ въ болёзни, не могY согрётисz слезaми ±же къ тебЁ любвE. Но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное во взыскaніе твоE: дaруй мнЁ бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 w4браза. Њстaвихъ тS, не њстaви менє2: и3зhди на взыскaніе моE: возведи2 къ пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw твоегw2 стaда: воспитaй мS съ ни1ми t ѕлaка бжcтвенныхъ твои1хъ тaинствъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ с™hz пaсхи.

Тропaрь, во глaсъ є7:

Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ.

Пeрвый стjхъ: Да воскрeснетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.

Вторhй стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw тaетъ в0скъ t лицA nгнS. Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.

Трeтій стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz, ґ прaвєдницы да возвеселsтсz. Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.

Четвeртый стjхъ: Сeй дeнь є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz в0нь. Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.

Слaва: Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.

И# нhнэ: Хrт0съ воскрeсе: є3ди1ножды.

КанHнъ,
творeніе с™aгw їwaнна дамаски1на, глaсъ №.
Пёснь №.

Їрм0съ: Воскrніz дeнь, просвэти1мсz лю1діе: пaсха, гDнz пaсха! t смeрти бо къ жи1зни, и3 t земли2 къ нб7си2, хrт0съ бGъ нaсъ преведE, побёдную пою1щыz.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Њчи1стимъ ч{вствіz, и3 ќзримъ непристyпнымъ свётомъ воскrніz, хrтA блистaющасz, и3 рaдуйтесz, рекyща ћснw да ўслhшимъ, побёдную пою1ще.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Нб7сA u5бо дост0йнw да веселsтсz, землs же да рaдуетсz, да прaзднуетъ же мjръ, ви1димый же вeсь и3 неви1димый: хrт0съ бо востA, весeліе вёчное.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ўмерщвлeніz предёлъ сломи1ла є3си2, вёчную жи1знь р0ждшаz хrтA, и3з8 гр0ба возсіsвшаго днeсь, дв7о всенепор0чнаz, и3 мjръ просвэти1вшаго.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Воскrшаго ви1дэвши сн7а твоего2 и3 бGа, рaдуйсz со ґпcлы бGобlгодaтнаz чcтаz: и3 є4же рaдуйсz пeрвэе, ћкw всёхъ рaдости винA, воспріsла є3си2, бGом™и всенепор0чнаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Пріиди1те пи1во піeмъ н0вое, не t кaмене непл0дна чудодёемое, но нетлёніz и3ст0чникъ, и3з8 гр0ба њдожди1вша хrтA, въ нeмже ўтверждaемсz.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Нhнэ вс‰ и3сп0лнишасz свёта, нб7о же и3 землS и3 преиспHднzz: да прaзднуетъ u5бо всS твaрь востaніе хrт0во, въ нeмже ўтверждaетсz.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

ВчерA спогреб0хсz тебЁ хrтE, совостаю2 днeсь воскrшу тебЁ, сраспинaхсz тебЁ вчерA, сaмъ мS спрослaви, сп7се, во цrтвіи твоeмъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

На нетлённую жи1знь прихождY днeсь бlгостію р0ждшагwсz и3з8 тебє2, чcтаz, и3 всBмъ концє1мъ свётъ њблистaвшагw.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

БGа є3г0же родилA є3си2 пл0тію, и3з8 мeртвыхъ, ћкоже речE, востaвша ви1дэвши чcтаz, ликyй, и3 сегw2 ћкw бGа, пречcтаz, возвеличaй.

V#пакои2, глaсъ д7:

Предвари1вшыz ќтро ±же њ марjи, и3 њбрётшыz кaмень tвалeнъ t гр0ба, слhшаху t ѓгGла: во свётэ присносyщнэмъ сyщаго, съ мeртвыми что2 и4щете ћкw человёка; ви1дите грHбныz пелєны2, тецhте, и3 мjру проповёдите, ћкw востA гDь, ўмертви1вый смeрть, ћкw є4сть сн7ъ бGа, сп7сaющагw р0дъ человёческій.

Пёснь д7.

Їрм0съ: На бжcтвеннэй стрaжи, бGоглаг0ливый ґввакyмъ да стaнетъ съ нaми, и3 покaжетъ свэтон0сна ѓгGла, ћснw глаг0люща: днeсь сп7сeніе мjру, ћкw воскRсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Мyжескій ќбw п0лъ, ћкw развeрзый двcтвенную ўтр0бу, kви1сz хrт0съ: ћкw чlвёкъ же, ѓгнецъ наречeсz: непор0ченъ же, ћкw невкyсенъ сквeрны, нaша пaсха, и3 ћкw бGъ и4стиненъ, совершeнъ речeсz.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Ћкw є3динолётный ѓгнецъ, бlгословeнный нaмъ вэнeцъ хrт0съ, в0лею за всёхъ заклaнъ бhсть, пaсха чcти1тельнаz, и3 пaки и3з8 гр0ба крaсное прaвды нaмъ возсіS сlнце.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

БGоoц7ъ ќбw дв7дъ пред8 сённымъ ковчeгомъ скакaше и3грaz, лю1діе же б9іи с™jи, nбразHвъ сбытіE зрsще, весели1мсz бжcтвеннэ, ћкw воскRсе хrт0съ, ћкw всеси1ленъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Создaвый ґдaма твоего2 прaoц7а чcтаz, зи1ждетсz t тебє2, и3 смeртное жили1ще разори2 своeю смeртію днeсь, и3 њзари2 вс‰ бжcтвенными блистaньми воскrніz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Е#г0же родилA є3си2 хrтA, прекрaснw и3з8 мeртвыхъ возсіsвша, чcтаz, зрsщи, д0браz и3 непор0чнаz въ женaхъ и3 крaснаz, днeсь во сп7сeніе всёхъ, со ґпcлы рaдующисz того2 прославлsй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренюемъ ќтреннюю глубокY, и3 вмёстw мЂра пёснь принесeмъ вLцэ, и3 хrтA ќзримъ, прaвды сlнце, всBмъ жи1знь возсіsюща.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Безмёрное твоE бlгоутр0біе ѓдовыми ќзами содержи1міи зрsще, къ свёту и3дsху хrтE, весeлыми ногaми, пaсху хвaлzще вёчную.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Пристyпимъ свэщен0сніи, и3сходsщу хrтY и3з8 гр0ба ћкw женихY, и3 спрaзднуимъ любопрaзднственными чи1нми пaсху б9ію сп7си1тельную.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Просвэщaетсz бжcтвенными лучaми и3 живон0сными воскrніz сн7а твоегw2, бGом™и пречcтаz, и3 рaдости и3сполнsетсz бlгочести1выхъ собрaніе.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Не развeрзлъ є3си2 вратA двcтва въ воплощeніи, гр0ба не разруши1лъ є3си2 печaтей, цRю2 создaніz: toнyдуже воскrшаго тS зрsщи м™и, рaдовашесz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Снизшeлъ є3си2 въ преиспHднzz земли2, и3 сокруши1лъ є3си2 верєи2 вёчныz, содержaщыz св‰занныz, хrтE, и3 триднeвенъ ћкw t ки1та їHна, воскRслъ є3си2 t гр0ба.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Сохрани1въ цBла знaмєніz хrтE, воскRслъ є3си2 t гр0ба, ключи2 дв7ы не вреди1вый въ ржcтвЁ твоeмъ, и3 tвeрзлъ є3си2 нaмъ р†йскіz двє1ри.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Сп7се м0й, жив0е же и3 нежeртвенное заколeніе, ћкw бGъ сaмъ себE в0лею привeдъ nц7Y, совоскRси1лъ є3си2 всер0днаго ґдaма, воскRсъ t гр0ба.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Возведeсz дрeвле держи1мое смeртію и3 тлёніемъ, воплоти1вшимсz t твоегw2 пречcтагw чрeва, къ нетлённэй, и3 присносyщнэй жи1зни, бцdе дв7о.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Сни1де въ преиспHднzz земли2, въ ложеснA тво‰ чcтаz сшeдый, и3 всели1выйсz и3 воплоти1выйсz пaче ўмA, и3 воздви1же съ соб0ю ґдaма, воскRсъ t гр0ба.

Кондaкъ, глaсъ }:

Ѓще и3 во гр0бъ снизшeлъ є3си2, безсмeртне, но ѓдову разруши1лъ є3си2 си1лу, и3 воскrлъ є3си2 ћкw побэди1тель хrтE б9е, женaмъ мmрон0сицамъ вэщaвый: рaдуйтесz! и3 твои6мъ ґпcлwмъ ми1ръ дaруzй, пaдшымъ подаsй воскrніе.

Јкосъ: Е$же прeжде с0лнца сlнце зашeдшее и3ногдA во гр0бъ, предвари1ша ко ќтру, и4щущыz ћкw днE мmронHсицы дBвы, и3 другA ко друзёй вопіsху: q други1ни! пріиди1те, вонsми помaжемъ тёло живон0сное и3 погребeное, пл0ть воскRси1вшагw пaдшаго ґдaма, лежaщую во гр0бэ. И$демъ, потщи1мсz ћкоже волсви2, и3 поклони1мсz, и3 принесeмъ м›ра ћкw дaры, не въ пеленaхъ, но въ плащани1цэ њбви1тому, и3 плaчимъ, и3 возопіи1мъ: q вLко, востaни, пaдшымъ подаsй воскrніе.

Тaже глаг0лемъ во глaсъ ѕ7:

Воскrніе хrт0во ви1дэвше, поклони1мсz с™0му гDу ї}су, є3ди1ному безгрёшному. КrтY твоемY покланsемсz хrтE, и3 с™0е воскrніе твоE поeмъ и3 слaвимъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ. Пріиди1те вси2 вёрніи, поклони1мсz с™0му хrт0ву воскrнію: сe бо пріи1де кrт0мъ рaдость всемY мjру. ВсегдA бlгословsще гDа, поeмъ воскrніе є3гw2: распsтіе бо претерпёвъ, смeртію смeрть разруши2. [Три1жды.]

ВоскRсъ ї}съ t гр0ба, ћкоже проречE, дадE нaмъ жив0тъ вёчный, и3 вeлію ми1лость. [Три1жды.]

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроки t пeщи и3збaвивый, бhвъ чlвёкъ, стрaждетъ ћкw смeртенъ, и3 стrтію смeртное въ нетлёніz њблачи1тъ бlголепіе, є3ди1нъ бlгословeнъ nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленъ.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Жєны2 съ мЂры бGом{дрыz въ слёдъ тебє2 течaху: є3г0же ћкw мeртва со слезaми и3скaху, поклони1шасz рaдующыzсz жив0му бGу, и3 пaсху тaйную твои6мъ хrтE ўченикHмъ бlговэсти1ша.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Смeрти прaзднуемъ ўмерщвлeніе, ѓдово разрушeніе, и3н0гw житіS вёчнагw начaло, и3 и3грaюще поeмъ вин0внаго, є3ди1наго бlгословeннаго nтцє1въ бGа, и3 препрослaвленнаго.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Ћкw вои1стинну сщ7eннаz, и3 всепрaзднственнаz сіS сп7си1тельнаz н0щь, и3 свэтозaрнаz, свэтон0снагw днE востaніz сyщи провозвёстница: въ нeйже безлётный свётъ и3з8 гр0ба пл0тски всBмъ возсіS.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ўмертви1въ сн7ъ тв0й смeрть, всенепор0чнаz, днeсь, всBмъ смє1ртнымъ пребывaющій жив0тъ во вёки вэкHвъ даровA, є3ди1нъ бlгословeнный nтцє1въ бGъ, и3 препрослaвленный.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Всёмъ цrтвуzй создaніемъ, бhвъ чlвёкъ, всели1сz во твою2 бGоблагодaтнаz ўтр0бу, и3 распsтіе претерпёвъ и3 смeрть, воскRсе бGолёпнw, совозстaвивъ нaсъ ћкw всеси1ленъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Сeй наречeнный и3 с™hй дeнь, є3ди1нъ суббHтъ цRь и3 гDь, прaздникwвъ прaздникъ, и3 торжество2 є4сть торжeствъ: в0ньже бlгослови1мъ хrтA во вёки.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Пріиди1те н0вагw віногрaда рождeніz, бжcтвеннагw весeліz, въ нар0читомъ дни2 воскrніz, цrтвіz хrт0ва пріwбщи1мсz, пою1ще є3го2 ћкw бGа во вёки.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Возведи2 џкрестъ џчи твои2 сіHне и3 ви1ждь: сe бо пріид0ша къ тебЁ ћкw бGосвBтлаz свэти6ла, t зaпада, и3 сёвера, и3 м0рz, и3 вост0ка ч†да тво‰, въ тебЁ бlгослов‰щаz хrтA во вёки.

Припёвъ: Прес™az трbце б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Џ§е вседержи1телю, и3 сл0ве, и3 дш7е, треми2 соединsемое во v3постaсэхъ є3стество2, пресyщественне и3 пребжcтвенне, въ тS кrти1хомсz, и3 тS бlгослови1мъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пріи1де тоб0ю въ мjръ гDь, дв7о бцdе, и3 чрeво ѓдово раст0ргъ, смє1ртнымъ нaмъ воскrніе даровA: тёмже бlгослови1мъ є3го2 во вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Всю2 низложи1въ смeрти держaву сн7ъ тв0й дв7о, свои1мъ воскrніемъ, ћкw бGъ крёпкій совознесE нaсъ и3 њбожи2: тёмже воспэвaемъ є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їеrли1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. Ликyй нhнэ, и3 весели1сz сіHне. Тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Q бжcтвеннагw, q любeзнагw, q сладчaйшагw твоегw2 глaса! Съ нaми бо нел0жнw њбэщaлсz є3си2 бhти, до скончaніz вёка хrтE: є3г0же, вёрніи, ўтверждeніе надeжди и3мyще, рaдуемсz.

Припёвъ: Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ.

Q пaсха вeліz и3 сщ7eннэйшаz, хrтE! q мyдросте, и3 сл0ве б9ій, и3 си1ло! подавaй нaмъ и4стэе тебє2 причащaтисz, въ невечeрнэмъ дни2 цrтвіz твоегw2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Соглaснw дв7о, тебE бlжи1мъ вёрніи: рaдуйсz двeре гDнz: рaдуйсz грaде њдушевлeнный: рaдуйсz, є3sже рaди нaмъ нhнэ возсіS свётъ, и3з8 тебє2 рождeннагw и3з8 мeртвыхъ воскrніz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Весели1сz и3 рaдуйсz бжcтвеннаz двeре свёта: зашeдый бо ї}съ во гр0бъ возсіS, просіsвъ с0лнца свэтлёе, и3 вBрныz вс‰ њзари1въ, бGорaдованнаz вLчце.

Е#xапостілaрій. Самоглaсенъ:

Пл0тію ўснyвъ, ћкw мeртвъ, цRю2 и3 гDи, триднeвенъ воскRслъ є3си2, ґдaма воздви1гъ t тли2, и3 ўпраздни1въ смeрть: пaсха нетлёніz, мjра сп7сeніе. [Три1жды.]

Стіхи6ры пaсхи. Глaсъ є7.

Стjхъ: Да воскрeснетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2.

Пaсха сщ7eннаz нaмъ днeсь показaсz: пaсха н0ва с™az: пaсха тaинственнаz: пaсха всечестнaz: пaсха хrт0съ и3збaвитель: пaсха непор0чнаz: пaсха вели1каz: пaсха вёрныхъ: пaсха двє1ри р†йскіz нaмъ tверзaющаz: пaсха всёхъ њсвzщaющаz вёрныхъ.

Стjхъ: Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ.

Пріиди1те t видёніz жєны2 бlговBстницы, и3 сіHну рцhте: пріими2 t нaсъ рaдости бlговёщеніz, воскресeніz хrт0ва: красyйсz, ликyй, и3 рaдуйсz їерусали1ме, цRS хrтA ўзрёвъ и3з8 гр0ба, ћкw женихA происходsща.

Стjхъ: Тaкw да поги1бнутъ грёшницы t лицA б9іz, ґ прaвєдницы да возвеселsтсz.

МmронHсицы жєны2, ќтру глубокY, предстaвшz гр0бу живодaвца, њбрэт0ша ѓгGла на кaмени сэдsща, и3 т0й провэщaвъ и5мъ си1це глаг0лаше: что2 и4щете живaгw съ мeртвыми; что2 плaчете нетлённагw во тли2; шeдше проповёдите ўченикHмъ є3гw2.

Стjхъ: Сeй дeнь, є3г0же сотвори2 гDь, возрaдуемсz и3 возвесели1мсz в0нь.

Пaсха крaснаz, пaсха, гDнz пaсха, пaсха всечестнaz нaмъ возсіS. пaсха, рaдостію дрyгъ дрyга њб8и1мемъ. q пaсха! и3збавлeніе ск0рби, и4бо и3з8 гр0ба днeсь ћкw t черт0га возсіsвъ хrт0съ, жєны2 рaдости и3сп0лни глаг0лz: проповёдите ґпcлwмъ.

Слaва и3 нhнэ, глaсъ є7: Воскrніz дeнь, и3 просвэти1мсz торжеств0мъ, и3 дрyгъ дрyга њб8и1мемъ. рцeмъ брaтіе, и3 ненави1дzщымъ нaсъ, прости1мъ вс‰ воскrніемъ, и3 тaкw возопіи1мъ: Хrт0съ воскрeсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ даровaвъ.

 

КанHны ржcтвY
гDа бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ржcтво2 твоE, хrтE б9е нaшъ, возсіS мjрови свётъ рaзума: въ нeмъ бо ѕвэздaмъ служaщіи, ѕвэзд0ю ўчaхусz, тебЁ клaнzтисz сlнцу прaвды, и3 тебE вёдэти съ высоты2 вост0ка: гDи, слaва тебЁ.

КанHна двA.
КанHнъ пeрвый, творeніе кЂръ космы2,
є3гHже краегранeсіе:
Хrт0съ вочlвёчивсz, є4же бЁ, бGъ пребывaетъ.
Глaсъ №. Пёснь №.

Їрм0съ: Хrт0съ раждaетсz, слaвите. хrт0съ съ нб7съ, срsщите. хrт0съ на земли2, возноси1тесz. п0йте гDеви всS землS, и3 весeліемъ восп0йте, лю1діе, ћкw прослaвисz.

Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И#стлёвша преступлeніемъ, по б9ію џбразу бhвшаго, всегw2 тлёніz сyща, лyчшіz tпaдша бжcтвенныz жи1зни, пaки њбновлsетъ мyдрый содётель, ћкw прослaвисz.

Ви1дэвъ зижди1тель ги1блема человёка, рукaми є3г0же создA, приклони1въ нб7сA сх0дитъ: сег0 же t дв7ы бжcтвенныz чcтыz, всего2 њсуществyетъ, вои1стинну вопл0щсz, ћкw прослaвисz.

Мyдрость, сл0во, и3 си1ла, сн7ъ сhй џ§ій и3 сіsніе, хrт0съ бGъ, си1лъ ўтаи1всz, є3ли1кw премjрныхъ, и3 є3ли1кw на земли2, и3 вочlвёчсz њбнови1лъ є4сть нaсъ, ћкw прослaвисz.

Другjй канHнъ. Творeніе кЂръ їwaнна.
Глaсъ т0йже.

Слaва: И#знесE чрeво свzщeнное сл0во ћвэ неwпaльнw живопи1санное купин0ю, смэшeна зрaкомъ человёчимъ бGа, є4vы nкаsнную ўтр0бу клsтвы дрeвніz разрэшaющее г0рькіz: є3г0же земнjи слaвимъ.

И# нhнэ: ПоказA ѕвэздA прeжде с0лнца, сл0во, пришeдшее ўстaвити грэхи2, волхвHмъ, ћвэ во ўб0зэмъ вертeпэ, ми1лостиваго тебE, пеленaми пови1та: є3г0же рaдующесz ви1дzху самого2 и3 чlвёка и3 гDа.

Пёснь G.

Їрм0съ: Прeжде вBкъ t nц7A рождeнному нетлённw сн7у, и3 въ послBднzz t дв7ы воплощeнному безсёменнw хrтY бGу возопіи1мъ: вознесhй р0гъ нaшъ, с™ъ є3си2, гDи.

Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И$же духновeніz причaщсz лyчшагw ґдaмъ пeрстный, и3 къ тлёнію поп0лзсz жeнскою лeстію, хrтA t жены2 ви1дz, вопіeтъ: и4же менє2 рaди по мнЁ бhвъ, свsтъ є3си2, гDи.

Соoбрaзенъ брeнному ўмалeнію растворeніемъ, хrтE, бhвъ, и3 причaстіемъ пл0ти г0ршіz, подaвъ бжcтвеннагw є3стествA, зeмленъ бhвъ, и3 пребhвъ бGъ, и3 возвhсивый р0гъ нaшъ, свsтъ є3си2, гDи.

Виfлеeме, весели1сz, кнzзeй їyдовыхъ сhй цRь: ї}лz бо пасhй, на рaмэхъ херувjмскихъ, и3зъ тебє2 пр0йде хrт0съ ћвэ: и3 вознесhй р0гъ нaшъ надъ всёми воцRи1сz.

И$нъ.
Слaва: Невёсты пречcтыz пребогaтое ржcтво2, ви1дэти пaче ўмA спод0бивсz, ли1къ свирsющихъ преклонsшесz стрaннымъ џбразомъ: чи1нъ же пою1щихъ безпл0тныхъ, цRS хrтA безсёменнw вопл0щшагосz.

И# нhнэ: Высот0ю цrтвуzй нб7съ, милосeрдіемъ совершaетъ њ нaсъ, и3зъ безневёстныz nтрокови1цы: невещeственъ сhй прeжде, но п0слэжде сл0во њдебелёвшо пл0тію, да пaдшаго къ себЁ привлечeтъ первоздaннаго.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

V#пакои2, глaсъ }:

Начaтокъ kзhкwвъ, нб7о тебЁ принесE, лежaщему младeнцу во ћслехъ, ѕвэзд0ю волхвы2 призвaвый, ±же и3 ўжасaше, не ски1птры и3 прест0ли, но послёднzz нищетA: чт0 бо хyждше вертeпа; чт0 же смирeншее пелeнъ; въ ни1хже просіS бжcтвA твоегw2 богaтство: гDи, слaва тебЁ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Жeзлъ и3зъ к0рене їессeова, и3 цвётъ t негw2, хrтE, t дв7ы прозsблъ є3си2, и3зъ горы2 хвaльный, приwсэнeнныz чaщи, пришeлъ є3си2 вопл0щсz t неискусомyжныz, невещeственный и3 б9е, слaва си1лэ твоeй, гDи.

Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Е#г0же дрeвле проречE їaкwвъ, kзhкwвъ њжидaніе, хrтE, t колёна їyдова возсіsлъ є3си2, и3 си1лу дамaскову, самарjйскую же корhсть пришeлъ є3си2 и3спроврещи2, лeсть премэнsz въ мёру бGолёпну: слaва си1лэ твоeй, гDи.

ВолхвA дрeвле валаaма словeсъ ўченики2, мyдрыz ѕвэздоблюсти1тели, рaдости и3сп0лнилъ є3си2: ѕвэздA t їaкwва возсіsвъ, вLко: kзhкwвъ начaтокъ вводи1мый, пріsлъ же є3си2 ћвэ: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Ћкw на руно2, во чрeво дв7ы сшeлъ є3си2 д0ждь, хrтE, и3 ћкw к†пли на зeмлю кaплющыz. є3fі0піа и3 fарсjсъ, и3 ґравjтстіи џстрови же, савA ми1дwвъ всю2 зeмлю держaщіи, припад0ша тебЁ, сп7се: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И$нъ.
Рaбенъ произhде человёкwмъ вhшній, в0лею пл0ть пріи1мъ t дв7ы, ћдъ њчи1стити ѕмjевы главы2, приводS вс‰ къ свёту живон0сному, бGъ сhй, t врaтъ безс0лнечныхъ.

Слaва: Kзhцы, и5же дрeвле тлeю погружeни, пaгубы ѕэлw2 врaжіz ўбэжaвше, возн0сzтъ рyки съ похвaльными пёсньми, є3ди1наго чтyще хrтA, ћкw бlгодётелz, къ нaмъ ми1лостивнw пришeдшаго.

И# нhнэ: И#зъ к0рене и3зрaстши їессeева, дв7о, ўстaвы прешлA є3си2 человёческагw существA, џ§ее р0ждши превёчное сл0во, ћкw благоволи2 сaмъ запечaтанную ўтр0бу проити2, и3стощaніемъ стрaннымъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: БGъ сhй мjра, nц7ъ щедр0тъ, вели1кагw совёта твоегw2 ѓгGла, ми1ръ подавaюща, послaлъ є3си2 нaмъ. тёмъ бGоразyміz къ свёту настaвльшесz, t н0щи ќтренююще, славосл0вимъ тS, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Въ рабёхъ кeсаревымъ повелёніемъ написaтисz пок0рьсz: и3 нaсъ рабы6 сyщыz, врагA и3 грэхA свободи1лъ є3си2, хrтE. вeсь же по нaмъ њбнищaвъ, и3 пeрстнагw t самагw2 є3динeніz и3 њбщeніz бGосодёлалъ є3си2.

СE дв7а, ћкоже дрeвле речE, во чрeвэ пріeмши родилA є4сть бGа вочеловёчшасz, и3 пребывaетъ дв7а. є3sже рaди примири1вшесz бGу грёшніи, бцdу сyщую вои1стинну вёрніи воспои1мъ.

И$нъ.
Слaва: Лю1тую враждY, ю4же къ нaмъ вLка tсэкaz пaки, плотски1мъ пришeствіемъ, да держaщаго разруши1тъ душетлёющаго, мjръ сочетaz съ невещeственными существы2, положи1въ пристyпна, р0ждшаго, твaри.

И# нhнэ: Лю1діе ви1дэша дрeвле њмрачeнніи по днeхъ свётъ вhшніz свётлости: kзhки же бGу наслёдіе сн7ъ прин0ситъ, подаS тaмw неизречeнную бlгодaть, и3дёже мн0жайшій процвэтE грёхъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: И#зъ ўтр0бы їHну младeнца и3зблевA морскjй ѕвёрь, kковA пріsтъ: въ дв7у же всeльшеесz сл0во, и3 пл0ть пріeмшее, пр0йде сохрaншее нетлённу. є3гHже бо не пострадA и3стлёніz, р0ждшую сохрани2 невреждeнну.

Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Пріи1де вопл0щсz хrт0съ бGъ нaшъ и3зъ чрeва, є3г0же nц7ъ прeжде денни1цы раждaетъ: правлє1ніz же держA пречи1стыхъ си1лъ, въ ћслехъ ск0тіихъ возлежи1тъ, и3 пеленaми повивaетсz: разрэшaетъ же многоплетє1нныz плєни1цы прегрэшeній.

Ю$но и3зъ ґдaма nтрочA смэшeніz, роди1сz сн7ъ, и3 вBрнымъ дадeсz, бyдущагw вёка сeй є4сть nц7ъ и3 начaльникъ: и3 нарицaетсz вели1кагw совёта ѓгGлъ. сeй крёпокъ бGъ є4сть, и3 держaй џбластію всю2 твaрь.

И$нъ.
Слaва: И$же бЁ и3спeрва къ бGу, бGъ сл0во, нhнэ ўтверждaетъ немощн0е дрeвле: ви1дэвъ сохрани1ти, є4же по нaмъ существо2, и4мже себE вторhмъ nбщeніемъ ѓбіе проzвлsz страстeй своб0дное.

И# нhнэ: Грzдeтъ нaсъ рaди, и3зъ ґвраaмлихъ чрeслъ, темнопaдшыz во мрaцэ прегрэшeній, сhны воздви1гнути д0лу пони1кшихъ: и4же во свётэ њбитazй и3 ћслехъ, чрезъ достоsніе, нhнэ благоволи1въ въ человёческое спасeніе.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ:

Дв7а днeсь пресyщественнаго раждaетъ, и3 землS вертeпъ непристyпному прин0ситъ. ѓгGли съ пaстырьми славосл0вzтъ, волсви1 же со ѕвэзд0ю путешeствуютъ: нaсъ бо рaди роди1сz nтрочA млaдо превёчный бGъ.

Јкосъ: Е#дeмъ виfлеeмъ tвeрзе, пріиди1те ви1димъ, пи1щу въ тaйнэ њбрэт0хомъ: пріиди1те, пріи1мемъ с{щаz р†йскаz внyтрь вертeпа: тaмw kви1сz к0рень ненапоeнъ, прозzбaz tпущeніе: тaмw њбрётесz клaдzзь неиск0панъ, и3зъ негHже дв7дъ пи1ти дрeвле возжадaсz. тaмw дв7а р0ждши младeнца, жaжду ўстaви ѓбіе ґдaмову и3 дв7дову. сегw2 рaди къ немY и4демъ, гдЁ роди1сz nтрочA млaдо превёчный бGъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы, благочeстію совоспитaни, ѕлочести1вагw велёніz небрeгше, џгненнагw прещeніz не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене стоsще, поsху: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Пaстыріе свирsюще, ўжaсно свэтоzвлeніе получи1ша: слaва бо гDнz њблистA и5хъ, и3 ѓгGлъ, восп0йте, вопіS: ћкw роди1сz хrт0съ, nтцє1въ бGъ бlгословeнный.

Внезaпу съ сл0вомъ ѓгGловымъ нбcнаz вHинства, слaва, вопіsху, бGу въ вhшнихъ, на земли2 ми1ръ, въ человёцэхъ благоволeніе: хrт0съ возсіS, nтцє1въ бGъ бlгословeнный.

Глаг0лъ что2 сeй, рек0ша пaстыріе; прешeдше ўви1димъ бhвшее, бжcтвеннагw хrтA. виfлеeма же дошeдше, съ р0ждшею покланsхусz, воспэвaюще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И$нъ.
Слуги6 ќбw неи1стовнw попалsетъ, спасaетъ же всепалsщаz со стрaхомъ ю4ныz, седмочи1сленнымъ разжжeніемъ возвhшена: и5хже вэнчA плaмень, незави1стнw гDу подаю1щу благочeстіz рaди р0су.

Слaва: Пом0щниче хrтE человёкwмъ, проти1вное гадaніе, воплощeніе неизглаг0ланное и3мёzй, посрами1лъ є3си2: богaтство њбожeніz носsй, воwбрaжсz нhнэ, є3гHже рaди ўповaніемъ, свhше въ преисп0дній пріид0хомъ мрaкъ.

И# нhнэ: ЅлЁ неудержaннw возвышaемый, нечeстнw бэсsщійсz t развращeніz мjра, низложи1лъ є3си2 всем0щнэ грёхъ, ±же привлечE прeжде, днeсь же t сётей спасaеши, вопл0щсz в0лею бlгодётелю.

Пёснь }.

Їрм0съ: Чyда преестeственнагw, росодaтельнаz и3з8wбрази2 пeщь џбразъ. не бо2, ±же пріsтъ, пали1тъ ю4ныz, ћкw нижE џгнь бжcтвA дв7ы, въ ню1же вни1де ўтр0бу. тёмъ, воспэвaюще, воспоeмъ: да бlгослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Влечeтъ вавmлHнz дщи2 џтроки плэнє1нныz дв7довы t сіHна къ себЁ: дарон0сцы же слeтъ волхвы2 дёти, дв7довэ бGопріsтнэй дщeри молsщыzсz. тёмъ воспэвaюще воспоeмъ: да благослови1тъ твaрь вс‰ гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Nргaны ўклони1ша плачє1вныz пBсни, не поsху бо въ земли2 чуждeй џтроцы сіHновы: вавmлHнскую же разрэшaетъ лeсть всю2, и3 мусік‡йскіz состaвы, въ виfлеeмэ возсіsвъ хrт0съ. тёмъ воспэвaюще воспои1мъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

Коры6сти вавmлHнъ цrтва сіHнz, и3 плэнeнное богaтство пріsтъ: сокрHвища же хrт0съ въ сіHнъ сегw2, и3 цари2 ѕвэзд0ю наставлsz ѕвэздоблюсти1тели влечeтъ. тёмъ воспэвaюще воспои1мъ: да благослови1тъ твaрь всS гDа, и3 превозн0ситъ во вс‰ вёки.

И$нъ.
Слaва: Пaгубы ўбэжaвши, є4же њбожи1тисz прeлестію непрестaннw поeтъ и3зліsвшагосz сл0ва, ю4ношески всS съ трeпетомъ твaрь, неслaвну хвалY боsщисz прин0ситъ, тлённа сyщи, ѓще и3 мyдрэ терпsше.

И# нhнэ: Грzдeши, заблyждше на пaжить њбращaz цвэтотв0рную, и3зъ пустhнныхъ холмHвъ, kзhкwвъ возстaніе, человёческое є3стество2, си1лу нyжную человэкоубjйцы ўгаси1ти: мyжъ же kви1всz и3 бGъ промышлeніемъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Тaинство стрaнное ви1жу и3 преслaвное: нeбо, вертeпъ: прест0лъ херувjмскій, дв7у: ћсли, вмэсти1лище, въ ни1хже возлежE невмэсти1мый хrт0съ бGъ: є3г0же, воспэвaюще, величaемъ.

Припёвъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.

И#зрsдное течeніе зрsще волсви2 неoбhчныz н0выz ѕвэзды2 новосіsющіz, нб7сA просвэщaющіz, хrтA цRS знaменующіz на земли2, р0ждшагосz въ виfлеeмэ, на спасeніе нaше.

Новорождeнное, волхвHмъ глаг0лющымъ, nтрочA цRь, є3г0же ѕвэздA kви2, гдё є3сть, томy бо поклони1тисz пріид0хомъ: kрsсz и4рwдъ смущaшесz, хrтA ўби1ти бGоб0рецъ шатazсz.

И#спытA и4рwдъ врeмz ѕвэзды2, є3sже вождeніемъ волсви2 въ виfлеeмэ покланsхусz хrтY съ дaры: є4юже ко nтeчеству наставлsеми, лю1таго дэтоубjйцу њстaвиша порyгана.

И$нъ.
Слaва: Џбразы несвBтлы, и3 сBни приведeны, q м™и чcтаz, ви1дэвше сл0ва, н0ва ћвльшагwсz t врaтъ заключeнныхъ: мнsщіи же и4стинную свётлость, дост0йнw твою2 благослови1мъ ўтр0бу.

И# нhнэ: Желaніе получи1вше, и3 б9іz пришeствіz хrтокрaсніи лю1діе спод0бльшесz, нhнэ ўтэшaютсz пaки бытіeмъ: ћкw живон0сну благодaть даeши, дв7о чcтаz, поклони1тисz слaвэ.

Свэти1ленъ.

Посэти1лъ ны2 є4сть свhше сп7съ нaшъ, вост0къ вост0кwвъ, и3 сyщіи во тмЁ и3 сёни њбрэт0хомъ и4стину: и4бо t дв7ы роди1сz гDь.

 

КанHнъ чcтн0му и3 животворsщему кrтY.

Тропaрь чcтн0му кrтY, глaсъ №:

Сп7си2 гDи лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды на сопроти1вныz дaруz, и3 твоE сохранsz кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.

КанHнъ, творeніе григ0ріа сінаи1та. Глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Припёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.

Кrте всеси1льне, ґпcлwвъ похвалA, прпdбныхъ ўтверждeніе, и3 вёрныхъ знaменіе, їерaрхwвъ и3 м§нкwвъ слaва, побёда и3 ўтверждeніе всёхъ хвaлzщихъ тS.

Кrте всечcтнhй, четвероконeчнаz си1ла, ґпcлwвъ бlголёпіе, и3 м§нкwвъ крёпость, немощнhхъ здрaвіе показaлсz є3си2, мeртвыхъ воскrніе, пaдающихъ воздви1женіе.

Слaва: Кrте, тh ми си1ла бyди, крёпость и3 держaва, и3збaвитель и3 предрaтникъ на борю1щыz мS, щи1тъ и3 храни1тель, побёда и3 ўтверждeніе моE, при1снw соблюдaz мS и3 покрывaz.

И# нhнэ: На кrтЁ всенепор0чнаz твоего2 сн7а ћкw ўзрёла є3си2, nрyжіе ск0рбное ўтр0бу твою2 растерзA, и3 восклицaла є3си2 рыдaющи въ болёзни: но ѓбіе прослaвила є3си2 кrтA си1лу.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Припёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.

Кrте, прпdбныхъ nрyжіе, nбою1дный мeчь хrт0въ, вёрныхъ ўдобрeніе, болsщихъ и3сцэлeніе и3 заступлeніе, и3 воздви1женіе ўмeршихъ всечcтне.

Кrте, њсновaніе бlгочeстіz, бэсHмъ показaлсz є3си2 губи1тель, цRквамъ бlголёпіе, нечести6вымъ поги1бель, врагHмъ посрамлeніе въ дeнь сyдный.

Слaва: Кrте живон0сный, тh ми бyди крёпость, и3 побёда, и3 щи1тъ, и3 стэнA нерaтуема, бэсHмъ tгнaніе, и3 помыслHмъ погашeніе, и3 ўмA моегw2 сохранeніе.

И# нhнэ: Распsтіе пон0сное, дв7о вLчце, тв0й сн7ъ претерпёлъ є4сть, и3 смeрть непод0бную: но вознeссz, низвeрже проти6вныz вр†жіz си6лы, ћкw безсмeртенъ.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Повелённое тaйнw:

Проwбражaше тaйнw дрeвле їисyсъ наvи1нъ крестA w4бразъ: є3гдA рyцэ прострE крестови1днw сп7се м0й, и3 стA с0лнце, д0ндеже враги2 низложи2 противостоsщыz ти2 бGу: нhнэ же зaйде, на кrтЁ тS зрS, д0ндеже держaву смeртную разруши1въ, вeсь мjръ совоздви1глъ є3си2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ, на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ, пріи1де ї}съ преб9eственный, нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: слaва хrтE, си1лэ твоeй.

Припёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.

Четвероконeчный сhй мjръ, и3 ћкw триoбою1дный мeчь, нач†ла тьмы2 сэчeши, нaми воwбражaемь, кrте nрyжіе вели1кое хrт0во, и3 непобэди1мое побэди1тельство всеси1льное.

ТвоS высотA живон0сне кrте, воздyшнаго кнsзz біeтъ, и3 глубинA, всеS бeздны закалaетъ ѕмjz: широтY пaки воwбражaетъ, низлагaz мірскaго кнsзz крёпостію твоeю.

Слaва: Вознeссz сопривлeклъ є3си2 пaдшыz, воздви1глъ є3си2 є3стество2 земн0е, пrт0лу б9ію спрослaвилсz є3си2 кrте высото2 вели1каz, мірскjй м0сте, дyшу мою2 t страстeй глубины2 вознеси2 вск0рэ.

И# нhнэ: Кrтоwбрaзнw пречcтаz nтрокови1це бцdе, дл†ни твои2 распростeрши, ко и4же на кrтЁ воздви1женному, и3 моли6твы дв7о нhнэ принеси2, за всёхъ вёрнw молsщихсz тебЁ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Припёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.

Кrте, нбcнаz лёствице с™hни, степeнємъ настaвниче, хrт0ва высотA и3 слaва є3си2, б9іи w4бразъ назнaменателенъ мjру, неви1димому же и3 ви1димому є3диночcтне.

Кrте, w4бразе неиспи1санный си1лою, њсщ7eніе водaмъ, њчищeніе воздyху, њсщ7eніе и3 просвэщeніе всsкому, мyжества знaменіе, и3 хrт0въ ски1птръ непрел0жный проти6вныz въ зeмлю попирaz.

Слaва: Кrте всеси1льне, ѕлочести6выz низложи2 враги2, ненави1дzщыz и3 хyлzщыz тS безyмнw, kзhки попали2, и3 ўгаси2 шат†ніz и4хъ. q кrте всес™hй и3 хrтон0сный, сохрани2 нaсъ держaвою твоeю.

И# нhнэ: Всёхъ цRи1це вLчце, ски1птромъ ржcтвA твоегw2 разруши2, дв7и1це, востaніе хyлzщихъ кrтную си1лу. дaждь крёпость и3 њчищeніе, побёду и3 п0мощь вёрному їмперaтору нaшему.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечcтн0е, совершaюще прaзднество, бGомyдріи бGом™ре, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Припёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.

Кrтъ всёхъ воскrніе, кrтъ пaдшихъ и3справлeніе, страстeй ўмерщвлeніе, и3 пл0ти пригвождeніе, кrтъ душaмъ слaва, и3 свётъ вёчный.

Кrтъ врагHвъ губи1тель, кrтъ ѕлочести1выхъ ћзва и3 плэнeніе, и3 вёрныхъ держaва, бlгочести1выхъ храни1тель, и3 бэсHвъ tгони1тель.

Слaва: Кrтъ страстeй пaгуба, кrтъ помыслHвъ tгнaніе, кrтъ сокрушeніе kзhческо и3скуси1тельно, и3 духовHмъ показaсz лови1тельство.

И# нhнэ: Кrтъ воздви1жетсz, и3 пaдаютъ духHвъ воздyшныхъ чи1нове: кrтъ снисх0дитъ, и3 нечести1віи вси2 ўжасaютсz, ћкw м0лнію ви1дzще кrтную си1лу.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ д7. Самопод0бенъ:

Вознесhйсz на кrтъ в0лею, тезоимени1тому твоемY н0вому жи1тельству щедрHты тво‰ дaруй хrтE б9е: возвесели2 нaсъ си1лою твоeю, побBды даS нaмъ на сопостaты, пос0біе и3мyщу твоE, nрyжіе ми1ра, непобэди1мую побёду.

Јкосъ: И$же до трeтіzгw небесE восхищeнъ бhсть въ рaй, и3 глаг0лы слhшавъ неизречє1нныz и3 б9eствєнныz, и4хже не лёть љзhки [человёческими] глаг0лати, что2 галaтwмъ пи1шетъ, ћкw рачи1теліе писaній прочт0сте и3 познaсте: мнЁ, глаг0летъ, хвали1тисz да не бyдетъ, т0кмw во є3ди1номъ кrтЁ гDни, на нeмже страдaвъ ўби2 стр†сти. того2 ќбw и3 мы2 и3звёстнw держи1мъ кrтъ гDень, хвалY вси2: є4сть бо нaмъ сп7си1тельное сіE дрeво, nрyжіе ми1ра, непобэди1маz побёда.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.

Нераздёльную трbцу и3 несліsнну, є3стество2 є3ди1нствомъ бGосл0вимъ, nц7A нерождeнна, и3 рождeнна сн7а, и3 с™aго и3сходи1тельнаго б9eственнаго д¦а, пёсньми пою1ще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Незаходи1тельными м0лніzми твои1ми, тріmпостaсне, нaши њзари2 ќмныz џчи, добр0ту твою2, трисвётне, пресyщественную зрёти, ћже человёкwмъ недовёдомаz, и3 непристyпнаz ѓгGлwмъ.

Слaва: Лучaми свёта твоегw2 пaдшую мою2 дyшу возведи2 t глубины2, бlгjй б9е препётый и3 всеси1льный, поп0лзшуюсz t свёта бlгодaтнагw, и3 во тьмY воглyбльшуюсz.

И# нhнэ: Кrтоwбрaзнw простeрши рyцэ чcтаz, къ распростeршему свои2 рyцэ на дрeвэ кrтнэмъ, и3 вознeсшему є3стество2 нaше, и3 ўмертви1вшему враждє1бныz полки2, молsщи не престaй.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2, ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Припёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.

ВысотA хrт0выхъ стrтeй, и3 лyкъ и3 nрyжіе и3 мeчь, nрyжіе непостhдное, и3 си1ла непобэди1маz, хrт0во подн0жіе, и3 побэди1тельство на враги2, знaменіе цaрствіz, ски1птре вёрныхъ, показaлсz є3си2 кrте побэдон0сне.

Воздви1глъ є3си2 нaше пaдшее є3стество2, хrт0мъ распeншимсz, и3 совозстaвилъ, высото2 б9eственнаz, глубино2 неизглаг0ланнаz, хrт0во ты2 є3си2 знaменіе, кrте пребогaте, и3 широтA безмёрнаz, и3 знaменіе непостижи1мыz трbцы, жизнон0сче.

Слaва: Ўстнaми, душeю же и3 сeрдцемъ кrтъ гDень лобызaюще, пріиди1те нhнэ вознесeмъ вси2 и3 возвели1чимъ, покланsющесz рцeмъ вкyпэ пёснь пречcтую, вопію1ще: рaдуйсz вели1кое богaтство кrте, цRк0вное ўкрашeніе.

И# нhнэ: Дрeво жи1зни и3 сп7сeніz, дрeво безсмeртіz, дрeво рaзума, дрeво трилюбeзно, нетлённо и3 неизнурsемо, кrтъ трисостaвный, чcтн0е дрeво: трbцы бо н0ситъ тріmпостaсныz w4бразъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz всебlжeннаz, бцdе чcтаz приснодв7о.

Припёвъ: Слaва, гDи, кrтY твоемY чcтн0му.

Кто2 слы6шана сотвори1тъ, ћкоже пи1шетсz, дBйствіz тво‰ міролюбeзный кrте, си6лы и3 чудесA, и3 ўмeршымъ востaніе; и3 мjръ вeсь совознeслъ є3си2, вознесhйсz къ бGу многожелaемый.

Ўтвержeніе вBрнымъ, кrтъ требlжeнный, знaменіе и3 похвалA, дрeво всеси1льное: кrтъ хrт0въ вели1кій и3 совершeнный, ґпcлwмъ похвалA, прпdбнымъ ўтвержeніе, и3 м§нкwмъ крёпость и3 держaва, побёда и3 похвалA.

Слaва: Рaдуйсz кrте, w4бразе неwпи1санный и3 многоимени1тый, дрeво требогaтное, стрaшно же и3 всебlжeнно. рaдуйсz кrте всес™hй и3 всеси1льный. рaдуйсz храни1телю жи1зни нaшеz, гDень кrте многопётый.

И# нhнэ: Кrте чcтнhй, храни1тель души2 и3 тёлу бyди ми2, w4бразомъ свои1мъ бёсы низлагaz, враги2 tгонsz, стр†сти ўпражнsz, и3 бlгословeніе дaруz ми2, и3 жи1знь, и3 си1лу содёйствіемъ с™aгw д¦а, и3 чcтнhми пречcтыz мольбaми.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: ЎченикHмъ:

Кrтъ, храни1тель всеS вселeнныz, кrтъ, красотA цRкве: кrтъ, вёрныхъ ўтверждeніе: кrтъ, ѓгGлwвъ слaва, и3 дeмwнwвъ ћзва.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Ў кrтA предстоsщи, тS безсёменнw р0ждшаz, и3 рыдaющи вопіsше: ўвы2 сладчaйшее чaдо, кaкw зашeлъ є3си2 t џчію моeю; кaкw въ мeртвыхъ вмэни1лсz є3си2;

Мlтва къ гDу нaшему ї}су хrтY.

ГDи ї}се хrтE, сн7е бGа живaгw, тв0рче нб7а и3 земли2, сп7си1телю мjра, сE ѓзъ недост0йный, и3 пaче всёхъ грэшнёйшій, смирeннw колBна сeрдца моегw2 прeдъ слaвою вели1чества твоегw2 преклонsz, воспэвaю и3 величaю безмёрное страдaніе твоE, и3 бlгодарeніе тебЁ цRю2 всёхъ и3 бGу приношY, ћкw бlгоизв0лилъ є3си2 сни1ти съ нбcнагw пrт0ла твоегw2, и3 воплоти1тисz t пречcтыz дв7ы мRjи, рaди сп7сeніz человёческагw: безпл0тенъ сhй, плотск0е є3стество2 б9ествY совокуплsz, богaтъ сhй, в0лею њбнищaлъ є3си2, да человёка во цrтвіи твоeмъ њбогати1ши: труды2 и3 всsкіz человёчєскіz бэды6, ћкw человёкъ, на себЁ понeслъ є3си2, да всBмъ во всsкихъ печaлехъ и3 нyждахъ пос0бствуеши: четhредесzть днeй пости1выйсz, всёмъ къ воздержaнію пyть показaлъ є3си2: мн0жицею t лукaвыхъ и3скушeнъ бhлъ є3си2, всёхъ t и3скушeній всsкихъ и3збавлsz. Вёмъ всеси1льный вLко, ћкw вс‰ сі‰ тебЁ непотрє1бна бhша, но человёческагw рaди сп7сeніz, вс‰ претерпёлъ є3си2: прeданъ бhлъ є3си2 за три1десzть срeбрєнникъ, да человёка и3скyпиши t лю1тыz раб0ты врaжіz: t немлcтивыхъ їудє1й, ћкw неѕл0бивый ѓгнецъ, похищeнъ бhлъ є3си2, р0дъ человёческій t поглощeніz в0лка мhсленнагw и3сторгaz: на суди1щи пред8 ѓнною и3 каіaфою предстaлъ є3си2, всёхъ t њсуждeніz nгнS вёчнагw tводS: свsзанъ, порyганъ, њплевaнъ, t л0жныхъ свидётелей њклеветaнъ, и3 на пон0сную смeрть њсуждeнъ, человёка t всsкіz напaсти, мучeніz и3 вёчныz смeрти свобождaz: пілaту, ник0егw ѕлA содёzвый, прeданъ бhлъ є3си2, и3 ко и4рwду п0сланъ, и3 пaки порyганъ, человёка t ѕлaгw њбстоsніz и3 t поругaній врaжіихъ и3збавлsz. Что2 ќбw воздaмъ тебЁ, вLко чlвэколю1бче, њ всёхъ, ћже претерпёлъ є3си2 менE рaди грёшнагw; не вёмъ: душa бо и3 тёло, и3 вс‰ бlг†z, t тебE сyть, и3 вс‰ мо‰ тво‰ сyть, и3 ѓзъ тв0й є4смь: т0чію на безчи1сленное твоE млcрдіе, бlгоутр0бне гDи, надёzсz, пою2 твоE неизречeнное долготерпёніе, величaю неисповэди1мое смотрeніе твоE, слaвлю твою2 безмёрную млcть, и4миже преклони1лсz є3си2 менE рaди њсуждeннагw, да ѓзъ њправдaнъ бyду. Къ столпY, сп7се, привsзанъ, и3 безъ млcти біeнъ, млcтивъ сhй, разрэши1 мz, молю1сz, t грэхHвъ мои1хъ: тeрніемъ вэнчaнъ, души2 моеS грэх0вное тeрніе и3скорени2: тр0стію біeнъ по главЁ, сокруши2 главY ѕмjz, ўzзвлsющагw мS жaломъ грэхA: въ багрsну ри1зу њболчeнъ, и3 мучи1телємъ прeданъ, просвэти1 ми цRю2 прес™hй, њдэsніе душeвное, да вни1ду въ черт0гъ тв0й всекрaсный: въ разб0йники вмэнeнъ, и3 кrтъ на р†му своє1ю понесhй, разб0йника врагA и4щущаго дyшу мою2 ўби1ти, твои1мъ кrт0мъ прожени2. Чт0 же возглаг0лю њ неизречeнномъ чlвэколю1біи твоeмъ, хrтE сп7си1телю; т0чію въ сокрушeніи сeрдца моегw2, покланszсz твои6мъ пречcтымъ страстeмъ, и3 вселюбeзнw ты6z лобызaz, вопію2: поми1луй мS грёшнаго. На кrтЁ пригвозди1тисz и3зв0ливый, пригвозди2 зaповэдемъ твои1мъ сeрдце моE: воздви1женъ со кrт0мъ на горЁ голг0fэ, воздви1гни мы6сли мо‰ къ нб7си2, да всегдA гHрнzz мyдрствую: жeлчію со џцтомъ напоeнъ, њгорчeнное ми2 грэх0мъ сeрдце ўслади2 люб0вію твоeю, и3 жaждуща нап0й пот0комъ слaдости твоеS: рyцэ свои2 пречcтэи распрострhй на пріsтіе всёхъ, пріими1 мz грёшнаго: н0зэ пригвождeнны и3мёвый, хотS всегдA со грёшники бhти, бyди со мн0ю грёшнымъ, возбранsz ногaмъ мои6мъ t всsкагw пути2 лукaвагw: сeрдце tвeрсто и3мёвый, kви2 мнЁ бlгодaть свою2 грёшному: главY прес™yю на кrтЁ преклони1вый, ўслhши недостHйныz мlтвы моS. Q пречyднаz и3 неизмёримаz глубино2 млcрдіz, хrтE б9е, за враги2 распинaтели сво‰ бGу nц7Y моли1выйсz, дaждь и3 мнЁ грёшному сію2 бlгодaть, люби1ти враги2 мо‰ и3 моли1тисz за ни1хъ: разб0йнику кaющемусz рaй tвeрзый, воззри2, свёте м0й, на мS грёшнаго, подaждь покаsніе, и3 tвeрзи ми2 двє1ри млcти твоеS, и3 помzни1 мz недост0йнаго во цrтвіи твоeмъ. Наконeцъ, д¦а своего2 прес™aго предaвый въ рyцэ бGу nц7Y, пріими2, создaтелю, дyхъ м0й, во врeмz кончи1ны моеS: со кrтA снsтъ, и3 во гр0бэ ћкw мeртвъ положeнъ, сп7се, живhй во свётэ непристyпнэмъ, возми2 t менE тsжкое брeмz грэх0вное, и3 не возгнушaйсz, чlвэколю1бче, всели1тисz во гр0бъ сeрдца моегw2 недост0йнагw, на ўмерщвлeніе моегw2 плотскaгw мудровaніz: ћкw да не ктомY себЁ брeнное создaніе твоE, но тебЁ гDви и3 бGу моемY живhй, твои1мъ, q всемлcтиве, бlгоутр0біемъ, спод0блюсz ви1дэти тебE создaтелz и3 сп7си1телz моего2, за пріsтіе смeрти кrтныz, слaвою, и3 чeстію вэнчaннаго, во свётэ неприкосновeнныz твоеS слaвы: и3дёже со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, бlги1мъ, и3 животворsщимъ, и3 є3диносyщнымъ твои1мъ д¦омъ цrтвуеши прeжде вёкъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ,
поeмый во всsкой ск0рби душeвнэй,
и3 њбстоsніи.

Тропaрь бцdэ, глaсъ д7:

Къ бцdэ прилёжнw нhнэ притецeмъ грёшніи и3 смирeнніи, и3 припадeмъ въ покаsніи зовyще и3з8 глубины2 души2: вLчце, помози2, на ны2 милосeрдовавши, потщи1сz, погибaемъ t мн0жества прегрэшeній, не tврати2 тво‰ рабы6 тщы2, тs бо и3 є3ди1ну надeжду и4мамы.

Слaва, и3 нhнэ: Не ўмолчи1мъ никогдA бцdе, си6лы тво‰ глаг0лати недост0йніи: ѓще бо ты2 не бы2 предстоsла молsщи, кто2 бы нaсъ и3збaвилъ t толи1кихъ бёдъ; кт0 же бы сохрани1лъ до нhнэ своб0дны; не tстyпимъ вLчце, t тебE, тво‰ бо рабы6 сп7сaеши при1снw t всsкихъ лю1тыхъ.

КанHнъ ко прест7ёй бцdэ,
творeніе fеостирjкта монaха. Глaсъ }.
Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю сп7сeніz и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2.

Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2, всенепор0чнаz.

Слaва: Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3 помышлeніе.

И# нhнэ: Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz бжcтвеннагw и3 промышлeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw же роди1тельница.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS, бGороди1тельнице дв7о: тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY, бlги1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.

Молю2 дв7о, душeвное смущeніе и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на пречcтаz.

Слaва: Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz богaтство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeннаz.

И# нhнэ: Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2 и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю сокр0вище, пренепор0чнаz, неиждивaемое.

Тaже:

Сп7си2 t бёдъ рабы6 тво‰, бцdе, ћкw вси2 по бз7э къ тебЁ прибэгaемъ, ћкw неруши1мэй стэнЁ и3 предстaтельству.

При1зри бlгосeрдіемъ, всепётаz бцdе, на моE лю1тое тэлесE њѕлоблeніе, и3 и3сцэли2 души2 моеS болёзнь.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Тропaрь, глaсъ в7:

Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2 мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.

Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.

Наслаждaющесz пречcтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь.

Слaва: На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низлежaщу ми2, ћкw бlголюби1ва, помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о.

И# нhнэ: Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму, и3мyще тS всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.

И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3 ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.

Слaва: Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто, просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz бжcтвенный и3 превёчный.

И# нhнэ: И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2 б9е, возведи1 мz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Смeрти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о, моли2 гDа и3 сн7а твоего2, врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.

Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7о, и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу, и3 молю1сz всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.

Слaва: Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ всесовершeнное сп7сeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3 просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaдуемсz: q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t страстeй и3 бёдъ сп7си2.

И# нhнэ: На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz, тебЁ молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ возстaви мS.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

Јкосъ: Простри2 дл†ни тво‰, и4миже всёхъ вLку ћкw мLнца пріsла є3си2, за мн0жество блaгости: не њстaви нaсъ всегдA надёющихсz на тS, б0дренною твоeю моли1твою, и3 неисчeстною простhнею ўщeдри нaсъ, и3 подaждь душaмъ нaшымъ милосeрдіе твоE, во вёки и3сточaющи: тебe бо и4мамы грёшніи застyпницу t находsщихъ на ны2 бёдъ и3 ѕHлъ. но, ћкw и3мyщи милосeрдіz щедрHты, ўскори2 на моли1тву, и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

И$нъ кондaкъ, глсъ тойже7:

Не и4мамы и3ны1z п0мощи, не и4мамы и3ны1z наде1жды, ра1звэ тебє2, пречcтаzа дв7о. Ты2 нам помози2, на тебе2 надёмсz, и3 тоб0ю хва1лимсz, твои1 бо є3смы2 раби2, да не постыдимсz.

Стихи1ра, глaсъ тойже7:

Не ввёри мS человёческому предстaтельству, прес™az вLце, но пріими2 молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдержи1тъ мS, терпёти не могY дeмwнскагw стрэлsніz, покр0ва не и4мамъ, нижE гдЁ прибёгну њкаsнный, всегдA побэждaемь, и3 ўтэшeніz не и4мамъ, рaзвэ тебE вLчце мjра, ўповaніе и3 предстaтельство вёрныхъ, не прeзри молeніе моE, полeзно сотвори2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2 и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ вёрою зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Слaва: Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3 ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовyщымъ показaлъ є3си2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ: Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

П0мощи ћже t тебє2 трeбующыz не прeзри, дв7о, пою1щыz и3 превозносsщыz тS во вёки.

Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о: да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки.

Слaва: И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.

И# нhнэ: Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды, дв7о: тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бGор0дицу тS и3сповёдуемъ, сп7сeніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.

Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.

Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3 стэнA неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ и3 весeліе.

Слaва: Свёта твоегw2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёдэніz tгонsющи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.

И# нhнэ: На мёстэ њѕлоблeніz нeмощи, смири1вшагосz дв7о, и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.

Стихи1ры, глaсъ в7:

Вhшшую нб7съ, и3 чи1стшую свётлостей с0лнечныхъ, и3збaвльшую нaсъ t клsтвы, вLчцу мjра пёсньми почти1мъ.

T мн0гихъ мои1хъ грэхHвъ немощствyетъ тёло, немощствyетъ и3 душA моS: къ тебЁ прибэгaю бlгодaтнэй, надeжде ненадeжныхъ, ты2 ми2 помози2.

ВLчце и3 м™и и3збaвителz, пріими2 молeніе недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, да ходaтайствуеши къ р0ждшемусz t тебE. Q вLчце мjра, бyди ходaтаица!

Поeмъ прилёжнw тебЁ пёснь нhнэ всепётой бцdэ, рaдостнw, со п®тeчею, и3 всёми с™hми, моли2 бцdе, є4же џщeдрити ны2.

Вс‰ ѓгGлwвъ вHинства, п®тeче гDнь, ґпcлwвъ двоенадесsтице, с™jи вси2 съ бцdею, сотвори1те мlтву, во є4же сп7сти1сz нaмъ.

Мlтвы ко прес™ёй бцdэ:

ЦRи1це моS пребlгaz, надeждо моS бцdе, пріsтелище си1рыхъ, и3 стрaнныхъ предстaтельнице, скорбsщихъ рaдосте, њби1димыхъ покрови1тельнице! Зри1ши мою2 бэдY, зри1ши мою2 ск0рбь: помози1 ми ћкw нeмощну, њкорми1 мz ћкw стрaнна: њби1ду мою2 вёси, разрэши2 тY, ћкоже в0лиши: ћкw не и4мамъ и3нhz п0мощи рaзвэ тебє2, ни и3нhz предстaтельницы, ни бlгjz ўтёшительницы, т0кмw тебE, q бGом™и: ћкw да сохрани1ши мS, и3 покрhеши во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Къ комY возопію2, вLчце; къ комY прибёгну въ г0рести моeй, ѓще не къ тебЁ, цRи1це нбcнаz; кто2 плaчь м0й и3 воздыхaніе моE пріи1метъ, ѓще не ты2, пренепор0чнаz, надeждо хrтіaнъ и3 прибёжище нaмъ грBшнымъ; кто2 пaче тебє2 въ напaстехъ защи1титъ; Ўслhши u5бо стенaніе моE, и3 приклони2 ќхо твоE ко мнЁ, вLчце м™и бGа моегw2, и3 не прeзри менє2 трeбующагw твоеS п0мощи, и3 не tри1ни менє2 грёшнагw. Вразуми2 и3 научи1 мz, цRи1це нбcнаz: не tступи2 t менє2 рабA твоегw2, вLчце, за роптaніе моE, но бyди мнЁ м™и и3 застyпница. Вручaю себE млcтивому покр0ву твоемY: приведи1 мz грёшнаго къ ти1хой и3 безмzтeжнэй жи1зни, да плaчусz њ грэсёхъ мои1хъ. Къ комy бо прибёгну пови1нный ѓзъ, ѓще не къ тебЁ, ўповaнію и3 прибёжищу грёшныхъ, надeждою на неизречeнную млcть твою2 и3 щедрHты тво‰ њкрилsемь; Q вLчце цRи1це нбcнаz! ты2 мнЁ ўповaніе и3 прибёжище, покр0въ и3 заступлeніе и3 п0мощь. ЦRи1це моS пребlгaz и3 ск0раz застyпнице! покрhй твои1мъ ходaтайствомъ мо‰ прегрэшє1ніz, защити2 менE t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ўмzгчи2 сердцA ѕлhхъ человBкъ, востаю1щихъ на мS. Q м™и гDа моегw2 творцA! ты2 є3си2 к0рень двcтва и3 неувzдaемый цвётъ чcтоты2. Q бGороди1тельнице! ты2 подaждь ми2 п0мощь немощствyющему плотски1ми страстьми2 и3 болёзнующему сeрдцемъ: є3ди1но бо твоE и3 съ тоб0ю твоегw2 сн7а и3 бGа нaшегw и4мамъ заступлeніе: и3 твои1мъ пречyднымъ заступлeніемъ да и3збaвлюсz t всsкіz бэды2 и3 напaсти, q пренепор0чнаz и3 преслaвнаz б9іz м™и мRjе. Тёмже со ўповaніемъ глаг0лю и3 вопію2: рaдуйсz, бlгодaтнаz: рaдуйсz, њбрaдованнаz: рaдуйсz, пребlгословeннаz: гDь съ тоб0ю.

 

КанHнъ бlгодaренъ со ґкafістомъ
ко прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ
и3 приснодв7э мRjи.

Тропaрь, глaсъ }:

Повелённое тaйнw пріeмъ въ рaзумэ, въ кр0вэ їHсифовэ тщaніемъ предстA безпл0тный, глаг0лz неискусобрaчнэй: приклони1вый схождeніемъ нб7сA, вмэщaетсz неизмённw вeсь въ тS. є3г0же и3 ви1дz въ ложеснaхъ твои1хъ пріeмша рaбій зрaкъ, ўжасaюсz звaти тебЁ: Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

КанHнъ бlгодaренъ прес™ёй бцdэ,
є3гHже краегранeсіе сицево2:
Рaдости пріsтелище, тебЁ подобaетъ рaдоватисz є3ди1нэй.
Творeніе їHсифово, глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Хrт0ву кни1гу њдушевлeнную, запечатлённую тS д¦омъ, вели1кій ґрхaгGлъ чcтаz, зрS возглашaше ти2: рaдуйсz, рaдости пріsтелище, є4юже прамaтернzz клsтва разрэши1тсz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ґдaмово и3справлeніе, рaдуйсz дв7о бGоневёсто, ѓдово ўмерщвлeніе рaдуйсz всенепор0чнаz, палaто всёхъ цRS: рaдуйсz, пrт0ле џгненный вседержи1телz.

Слaва: Цвёте неувzдaемый, рaдуйсz є3ди1на прозsбшаz ћблоко бlгов0нное. рaдуйсz р0ждшаz бlгоухaніе є3ди1нагw цRS. рaдуйсz неискусобрaчнаz, мjрови сп7сeніе.

И# нhнэ: Чистоты2 сокр0вище, рaдуйсz, є4юже t падeніz нaшегw востaхомъ. рaдуйсz, сладкоухaнный крjне вLчце, вёрныхъ бlгоухazй, кади1ло бlгов0нное, и3 мЂро многоцённое.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Клaсъ прозsбшаz б9eственный, ћкw ни1ва неwрaннаz ћвэ, рaдуйсz њдушевлeннаz трапeзо, хлёбъ жив0тный вмёщшаz. рaдуйсz, живHтныz воды2 и3ст0чниче неистощaемый вLчце.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ю$нице ю3нцA р0ждшаz непор0чнаго, рaдуйсz вBрнымъ. рaдуйсz ѓгнице, р0ждшаz б9іzго ѓгнца, взeмлющаго мjра всегw2 прегрэшє1ніz. рaдуйсz тeплое њчисти1лище.

Слaва: Ќтро свэтлёйшее, рaдуйсz є3ди1на сlнца носsщаz хrтA свёта жили1ще. рaдуйсz, тьмY разруши1вшаz, и3 мр†чныz бёсы tню1дъ tгнaвшаz.

И# нhнэ: Рaдуйсz, двeре є3ди1на, є4юже сл0во пр0йде є3ди1но, верєи2 и3 вратA ѓдwва, вLчце, ржcтв0мъ твои1мъ сокруши1вшаz. рaдуйсz б9eственный вх0де сп7сaемыхъ, бGоневёсто.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ, на пrт0лэ б9ествA, во џблацэ лeгцэ, пріи1де ї}съ преб9eственный, нетлённою длaнію, и3 сп7сE зовyщыz: слaва хrтE си1лэ твоeй.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Во глaсэхъ пёній, дв7о тебЁ вопіeмъ всепётаz: рaдуйсz, тyчнаz горо2 и3 ўсырeннаz д¦омъ. рaдуйсz свёщниче, и3 стaмно мaнну носsщаz, ўслаждaющаz всёхъ бlгочести1выхъ ч{вства.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Њчисти1лище мjру, рaдуйсz, пречcтаz вLчце. рaдуйсz лёствице, t земли2 всёхъ возвhсившаz бlгодaтію. рaдуйсz м0сте, вои1стинну преводsй всёхъ t смeрти къ животY пою1щихъ тS.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Нб7съ превhшшаz, рaдуйсz, земли2 њсновaніе, въ твои1хъ ложеснaхъ пречcтаz, нетрyднw носи1вшаz. рaдуйсz червлени1це, багрzни1цу б9eственную њмочи1вшаz, t кровeй твои1хъ, цReви си1ламъ.

Слaва: Законодaвца р0ждшаz и4стиннаго, рaдуйсz вLчце, беззакHніz всёхъ тyне њчищaющаго. недовёдомаz глубино2, высото2 неизречeннаz, браконеискyснаz, є4юже мы2 њбожи1хомсz.

И# нhнэ: ТS и3сплeтшую мjрови нерукоплетeнный вэнeцъ пэсносл0вимъ, рaдуйсz, тебЁ дв7о зовyще: храни1лище всёхъ и3 њграждeніе, и3 ўтверждeніе, и3 сщ7eнное прибёжище.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Пyть р0ждшаz жи1зни, рaдуйсz пренепор0чнаz, t пот0па грэх0внагw мjръ спaсшаz: рaдуйсz бGоневёсто, слhшаніе и3 глаг0ланіе стрaшное: рaдуйсz пребывaніе вLки твaри.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Крёпость и3 ўтверждeніе человёкwвъ, рaдуйсz пречcтаz, мёсто њсщ7eніz слaвы, ўмерщвлeніе ѓдово, черт0же всесвётлый. рaдуйсz ѓгGлwвъ рaдосте: рaдуйсz п0моще вёрнw молsщихсz тебЁ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Nгнеwбрaзнаz колесни1це сл0ва, рaдуйсz вLчце, њдушевлeнный раю2, дрeво посредЁ и3мyщи жи1зни гDа, є3гHже слaдость њживотворsетъ вёрою причащaющихсz, и3 тли2 подклони1вшихсz.

Слaва: Ўкрэплsеми си1лою твоeю, вёрнw вопіeмъ ти2: рaдуйсz, грaде всёхъ цRS, пресл†внаz и3 достослы6шаннаz њ нeйже глагHлана бhша ћвэ, горо2 несэк0маz: рaдуйсz глубино2 неизмёримаz.

И# нhнэ: Прострaнное селeніе сл0ва, рaдуйсz пречcтаz, сосyде, б9eственный би1серъ произвeдшаz. рaдуйсz, всечyдное всёхъ къ бGу примирeніе, бlжaщихъ тS бцdе всегдA.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество бGомyдріи, бGом™ре, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Черт0же сл0ва несквeрный, винA всёхъ њбожeніz, рaдуйсz пречcтаz, прbр0кwвъ њглашeніе: рaдуйсz, ґпcлwвъ ўдобрeніе.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

T тебE росA ўкaну, плaмень многоб0жіz ўгаси1вшаz. тёмъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, руно2 њдушевлeнное, є4же гедеHнъ, дв7о, предви1дэ.

Слaва: СE тебЁ [дв7о] рaдуйсz, зовeмъ: пристaнище нaмъ бyди влaющымсz, и3 њти1шіе въ пучи1нэ скорбeй, и3 соблaзнwвъ всёхъ бори1телz.

И# нhнэ: Рaдости винA, њбlгодати2 нaшъ п0мыслъ, є4же звaти тебЁ: рaдуйсz неwпали1маz купино2, џблаче всесвётлый, вBрныz непрестaннw њсэнsющій.

Посeмъ кондаки2 и3 јкосы прес™ёй бцdэ.
Глaсъ }.

Кондaкъ №: Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Јкосъ №: ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhй къ нeй таков†z: рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ: рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ. рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе: рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе. рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы: рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма. рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище: рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰. рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце: рaдуйсz, ўтр0бо б9eственнагw воплощeніz. рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь: рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ в7: Ви1дzщи с™az себE въ чистотЁ, глаг0летъ гавріи1лу дeрзостнw: преслaвное твоегw2 глaса неудобопріsтельно души2 моeй kвлsетсz: безсёменнагw бо зачaтіz ржcтво2 кaкw глаг0леши, зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ в7: Рaзумъ недоразумэвaемый, разумёти дв7а и4щущи, возопи2 къ служaщему: и3з8 бокY чи6сту, сн7у кaкw є4сть роди1тисz м0щно, рцh ми; къ нeйже џнъ речE со стрaхомъ, nбaче зовhй си1це: рaдуйсz, совёта неизречeннагw таи1ннице: рaдуйсz, молчaніz просsщихъ вёро. рaдуйсz, чудeсъ хrт0выхъ начaло: рaдуйсz, велёній є3гw2 глави1зно. рaдуйсz, лёствице нбcнаz, є4юже сни1де бGъ: рaдуйсz, м0сте преводsй сyщихъ t земли2 на нб7о. рaдуйсz, ѓгGлwвъ многословyщее чyдо: рaдуйсz бэсHвъ многоплачeвный стрyпе. рaдуйсz, свётъ неизречeннw роди1вшаz: рaдуйсz, є4же кaкw, ни є3ди1нагоже научи1вшаz. рaдуйсz, премyдрыхъ превосходsщаz рaзумъ: рaдуйсz, вёрныхъ њзарsющаz смhслы.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ G: Си1ла вhшнzгw њсэни2 тогдA къ зачaтію браконеискyсную, и3 бlгоплHднаz тоS ложеснA, ћкw село2 показA слaдкое, всBмъ хотsщымъ жaти сп7сeніе, внегдA пёти си1це: Ґллилyіа.

Јкосъ G: И#мyщи бGопріsтную дв7а ўтр0бу, востечE ко є3лісавeти: мLнцъ же џноz ѓбіе познaвъ сеS цэловaніе, рaдовашесz, и3 и3грaньми ћкw пёсньми вопіsше къ бцdэ: рaдуйсz, џтрасли неувzдaемыz розго2: рaдуйсz, плодA безсмeртнагw стzжaніе. рaдуйсz, дёлателz дёлающаz чlвэколю1бца: рaдуйсz, сади1телz жи1зни нaшеz р0ждшаz. рaдуйсz, ни1во, растsщаz гобзовaніе щедр0тъ: рaдуйсz, трапeзо, носsщаz nби1ліе њчищeній. рaдуйсz, ћкw рaй пи1щный процвэтaеши: рaдуйсz, ћкw пристaнище душaмъ гот0виши. рaдуйсz, пріsтное мlтвы кади1ло: рaдуйсz, всегw2 мjра њчищeніе. рaдуйсz, б9іе къ смє1ртнымъ бlговолeніе: рaдуйсz, смeртныхъ къ бGу дерзновeніе.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ д7: Бyрю внyтрь и3мёz помышлeній сумни1тельныхъ, цэломyдренный їHсифъ смzтeсz, къ тебЁ зрS небрaчнэй, и3 бракоwкрaдованную помышлsz, непор0чнаz: ўвёдэвъ же твоE зачaтіе t д¦а с™а, речE: Ґллилyіа.

Јкосъ д7: Слhшаша пaстыріе ѓгGлwвъ пою1щихъ плотск0е хrт0во пришeствіе, и3 тeкше ћкw къ пaстырю, ви1дzтъ сего2 ћкw ѓгнца непор0чна, во чрeвэ мRjинэ ўпaсшасz, ю4же пою1ще рёша: рaдуйсz, ѓгнца и3 пaстырz м™и: рaдуйсz, дв0ре словeсныхъ nвeцъ. рaдуйсz, неви1димыхъ врагHвъ мучeніе: рaдуйсz, рaйскихъ двeрей tверзeніе. рaдуйсz, ћкw нбcнаz срaдуютсz земны6мъ: рaдуйсz, ћкw зємнaz сликовствyютъ нбcнымъ. рaдуйсz, ґпcлwвъ немHлчнаz ўстA: рaдуйсz, страстотeрпцєвъ непобэди1маz дeрзосте. рaдуйсz, твeрдое вёры ўтверждeніе: рaдуйсz, свётлое бlгодaти познaніе. рaдуйсz, є4юже њбнажи1сz ѓдъ: рaдуйсz, є4юже њблек0хомсz слaвою.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ є7: БGотeчную ѕвэздY ўзрёвше волсви2, тоS послёдоваша зари2: и3 ћкw свэти1льникъ держaще ю5, т0ю и3спытaху крёпкаго царS: и3 дости1гше непостижи1маго, возрaдовашасz є3мY вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ є7: Ви1дэша џтроцы халдeйстіи на рукY дв7и1чу, создaвшаго рукaма человёки, и3 вLку разумэвaюще є3го2, ѓще и3 рaбій пріsтъ зрaкъ, потщaшасz дарми2 послужи1ти є3мY, и3 возопи1ти бlгословeннэй: рaдуйсz, ѕвэзды2 незаходи1мыz м™и: рaдуйсz, зарE тaинственнагw днE. рaдуйсz, прeлести пeщь ўгаси1вшаz: рaдуйсz, трbцы таи1нники просвэщaющаz. рaдуйсz, мучи1телz безчеловёчнаго и3зметaющаz t начaльства: рaдуйсz, гDа чlвэколю1бца показaвшаz хrтA. рaдуйсz, вaрварскагw и3збавлsющаz служeніz: рaдуйсz, тимёніz и3з8имaющаz дёлъ. рaдуйсz, nгнS поклонeніе ўгаси1вшаz: рaдуйсz, плaмене страстeй и3змэнsющаz. рaдуйсz, вёрныхъ настaвнице цэломyдріz: рaдуйсz, всёхъ родHвъ весeліе.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ ѕ7: ПроповBдницы бGон0сніи бhвше волсви2, возврати1шасz въ вавmлHнъ, скончaвше твоE прbр0чество: и3 проповёдавше тS хrтA всBмъ, њстaвиша и4рwда ћкw буесл0вzща, не вёдуща пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7: Возсіsвый во є3гЂптэ просвэщeніе и4стины, tгнaлъ є3си2 лжи2 тьмY: јдwли бо є3гw2 сп7се, не терпsще твоеS крёпости, пад0ша. си1хъ же и3збaвльшіисz вопіsху къ бцdэ: рaдуйсz, и3справлeніе человёкwвъ: рaдуйсz, низпадeніе бэсHвъ. рaдуйсz, прeлести держaву попрaвшаz: рaдуйсz, јдwльскую лeсть њбличи1вшаz. рaдуйсz м0ре, потопи1вшее фараHна мhсленнаго: рaдуйсz, кaменю, напои1вшій жaждущыz жи1зни. рaдуйсz, џгненный ст0лпе, наставлszй сyщыz во тьмЁ: рaдуйсz, покр0ве мjру, ши1ршій џблака. рaдуйсz пи1ще, мaнны пріeмнице: рaдуйсz, слaдости с™hz служи1тельнице. рaдуйсz, землE њбэтовaніz: рaдуйсz, и3з8 неsже течeтъ мeдъ и3 млеко2.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ з7: Хотsщу сmмеHну t нhнэшнzгw вёка престaвитисz прелeстнагw, вдaлсz є3си2 ћкw мLнцъ томY: но познaлсz є3си2 є3мY и3 бGъ совершeнный. тёмже ўдиви1сz твоeй неизречeннэй премyдрости, зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ з7: Н0вую показA твaрь ћвльсz зижди1тель, нaмъ И# t негw2 бhвшымъ, и3з8 безсёменныz прозsбъ ўтр0бы, и3 сохрани1въ ю5, ћкоже бЁ, нетлённу. да чyдо ви1дzще воспои1мъ ю5, вопію1ще: рaдуйсz, цвёте нетлёніz: рaдуйсz, вёнче воздержaніz. рaдуйсz, воскrніz w4бразъ њблистaющаz: рaдуйсz, ѓгGльское житіE kвлsющаz. рaдуйсz дрeво свэтлоплодови1тое, t негHже питaютсz вёрніи: рaдуйсz дрeво бlгосэнноли1ственное, и4мже покрывaютсz мн0зи. рaдуйсz, во чрeвэ носsщаz и3збaвителz плэнє1ннымъ: рaдуйсz, р0ждшаz настaвника заблyждшымъ. рaдуйсz, судіи2 првdнагw ўмолeніе: рaдуйсz, мн0гихъ согрэшeній прощeніе. рaдуйсz, nдeждо наги1хъ дерзновeніz: рaдуйсz, любы2 всsкое желaніе побэждaющаz.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ }: Стрaнное ржcтво2 ви1дэвше, ўстрани1мсz мjра, ќмъ на нб7сA прел0жше: сегH бо рaди выс0кій бGъ, на земли2 kви1сz смирeнный человёкъ, хотsй привлещи2 къ высотЁ, томY вопію1щыz: Ґллилyіа.

Јкосъ }: Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неwпи1санное сл0во: снизхождeніе бо б9eственное, не прехождeніе же мёстное бhсть, и3 ржcтво2 t дв7ы бGопріsтныz, слhшащіz сі‰: рaдуйсz, бGа невмэсти1магw вмэсти1лище: рaдуйсz, честнaгw тaинства двє1ри. рaдуйсz, невёрныхъ сумни1тельное слhшаніе: рaдуйсz, вёрныхъ и3звёстнаz похвало2. рaдуйсz, колесни1це прес™az, сyщагw на херувjмэхъ: рaдуйсz, селeніе преслaвное, сyщагw на серафjмэхъ. рaдуйсz, проти6внаz въ т0жде собрaвшаz: рaдуйсz, дв7ство и3 ржcтво2 сочетaвшаz. рaдуйсz, є4юже разрэши1сz преступлeніе: рaдуйсz, є4юже tвeрзесz рaй. рaдуйсz, ключY цrтвіz хrт0ва: рaдуйсz, надeждо бл†гъ вёчныхъ.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ f7: Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz, вели1кому твоегw2 вочlвёченіz дёлу: непристyпнаго бо ћкw бGа, зрsше всBмъ пристyпнаго человёка, нaмъ ќбw спребывaюща, слhшаща же t всёхъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7: Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкw ры6бы безгл†сныz, ви1димъ њ тебЁ бцdе: недоумэвaютъ бо глаг0лати, є4же кaкw, и3 дв7а пребывaеши, и3 роди1ти возмоглA є3си2; мh же тaинству дивsщесz, вёрнw вопіeмъ: рaдуйсz, премyдрости б9іz пріsтелище: рaдуйсz, промышлeніz є3гw2 сокр0вище. рaдуйсz, любом{дрыz нем{дрыz kвлsющаz: рaдуйсz, хитрословє1сныz безсловє1сныz њбличaющаz: рaдуйсz, ћкw њбуsша лю1тіи взыскaтелє: рaдуйсz, ћкw ўвzд0ша баснотв0рцы. рaдуйсz, ґfінє1йскаz плетє1ніz растерзaющаz: рaдуйсz, ры6барскіz мрє1жи и3сполнsющаz. рaдуйсz, и3з8 глубины2 невёдэніz и3звлачaющаz: рaдуйсz, мнHги въ рaзумэ просвэщaющаz. рaдуйсz, кораблю2 хотsщихъ сп7сти1сz: рaдуйсz, пристaнище житeйскихъ плaваній.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ ‹: Сп7сти2 хотS мjръ, и4же всёхъ ўкраси1тель, къ семY самоwбэтовaнъ пріи1де, и3 пaстырь сhй ћкw бGъ, нaсъ рaди kви1сz по нaмъ человёкъ: под0бнымъ бо под0бное призвaвъ, ћкw бGъ слhшитъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹: СтэнA є3си2 дёвамъ бцdе дв7о, и3 всBмъ къ тебЁ прибэгaющымъ: и4бо нб7сE и3 земли2 творeцъ ўстр0и тS пречcтаz, всeльсz во ўтр0бэ твоeй, и3 вс‰ приглашaти тебЁ научи1въ: рaдуйсz, ст0лпе дёвства: рaдуйсz, двeрь сп7сeніz: рaдуйсz, начaльнице мhсленнагw наздaніz: рaдуйсz, подaтельнице б9eственныz бlгости. рaдуйсz, тh бо њбнови1ла є3си2 зач†тыz стyднw: рaдуйсz, тh бо наказaла є3си2 њкрaдєнныz ўм0мъ. рaдуйсz, тли1телz смhслwвъ ўпражнsющаz: рaдуйсz, сёzтелz чистоты2 р0ждшаz. рaдуйсz, черт0же безсёменнагw ўневёщеніz: рaдуйсz, вёрныхъ гDви сочетaвшаz. рaдуйсz, д0браz младопитaтельнице дёвамъ: рaдуйсz, невэстокраси1тельнице дyшъ с™hхъ.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ №i: Пёніе всsкое побэждaетсz, спрострeтисz тщaщеесz ко мн0жеству мн0гихъ щедр0тъ твои1хъ: равночи6сленныz бо пескA пBсни ѓще прин0симъ ти2 цRю2 с™hй, ничт0же совершaемъ дост0йно, ±же дaлъ є3си2 нaмъ тебЁ вопію1щымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i: Свэтопріeмную свэщY, сyщымъ во тьмЁ ћвльшуюсz, зри1мъ с™yю дв7у: невещeственный бо вжигaющи џгнь, наставлsетъ къ рaзуму б9eственному вс‰, зарeю ќмъ просвэщaющаz, звaніемъ же почитaемаz, си1ми. рaдуйсz, лучE ќмнагw сlнца: рaдуйсz, свэти1ло незаходи1магw свёта. рaдуйсz, м0лніе дyшы просвэщaющаz: рaдуйсz, ћкw гр0мъ, враги2 ўстрашaющаz. рaдуйсz, ћкw многосвётлое возсіzвaеши просвэщeніе: рaдуйсz, ћкw многотекyщую и3сточaеши рэкY. рaдуйсz, купёли живописyющаz w4бразъ: рaдуйсz, грэх0вную teмлющаz сквeрну. рaдуйсz, бaне, њмывaющаz с0вэсть: рaдуйсz чaше, чeрплющаz рaдость. рaдуйсz, њбонsніе хrт0ва бlгоухaніz: рaдуйсz, животE тaйнагw весeліz,

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ в7i: Бlгодaть дaти восхотёвъ долгHвъ дрeвнихъ, всёхъ долгHвъ рэши1тель человёкwмъ, пріи1де соб0ю ко tшeдшымъ тогw2 бlгодaти: и3 раздрaвъ рукописaніе, слhшитъ t всёхъ си1це: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i: Пою1ще твоE ржcтво2, хвaлимъ тS вси2, ћкw њдушевлeнный хрaмъ бцdе: во твоeй бо всели1всz ўтр0бэ, содержaй вс‰ рук0ю гDь, њсвzти2, прослaви, научи2 вопи1ти тебЁ всёхъ: рaдуйсz, селeніе бGа и3 сл0ва: рaдуйсz, с™az с™hхъ б0льшаz. рaдуйсz, ковчeже позлащeнный д¦омъ: рaдуйсz, сокр0вище животA неистощи1мое. рaдуйсz, честнhй вёнче царeй бlгочести1выхъ: рaдуйсz, честнaz похвало2 їерeєвъ бlгоговёйныхъ. рaдуйсz, цeркве непоколеби1мый ст0лпе: рaдуйсz, цaрствіz неруши1маz стэно2. рaдуйсz, є4юже воздви1жутсz побBды: рaдуйсz, є4юже низпaдаютъ врази2. рaдуйсz, тёла моегw2 врачевaніе: рaдуйсz, души2 моеS сп7сeніе.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ Gi: Q всепётаz м™и, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во, нhнэшнее пріeмши приношeніе, t всsкіz и3збaви напaсти всёхъ, и3 бyдущіz и3зми2 мyки, тебЁ вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки чтeтсz №-й јкосъ: ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhй къ нeй таков†z: рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ: рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ. рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе: рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе. рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы: рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма. рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище: рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰. рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце: рaдуйсz, ўтр0бо б9eственнагw воплощeніz. рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь: рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY.

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

И# пaки №-й кондaкъ: Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2 бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше. рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Воспэвaемъ тS вопію1ще: рaдуйсz, колесни1це сlнца ќмнагw, лозо2 и4стиннаz, гр0здъ зрёлый воздёлавшаz, віно2 и3сточaющій, дyшы веселsщее вёрою тS слaвzщихъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

ВрачA всёхъ человBкъ р0ждшаz, рaдуйсz бGоневёсто, жeзле тaйный, цвётъ неувzдaемый процвётшій, рaдуйсz вLчце, є4юже рaдости наполнsемсz, и3 жи1знь наслёдствуемъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Вэтjйствующій не м0жетъ љзhкъ вLчце пэсносл0вити тS, пaче бо серафjмwвъ возвhсиласz є3си2, р0ждши цRS хrтA. є3г0же моли2 грaду семY и3збaвитисz t мн0гихъ и3скушeній.

Слaва: Хвaлzтъ тS бlжaще концы2, и3 люб0вію зовyтъ тебЁ: рaдуйсz сви1тче, въ нeмже пeрстомъ написaсz џ§ее сл0во чcтаz. є3г0же моли2, въ кни6ги живHтныz, рабHмъ твои6мъ написaтисz бцdе.

И# нhнэ: М0лимъ раби2 твои2, и3 приклонsемъ колёно сeрдца нaшегw: приклони2 ќхо твоE чcтаz, и3 сп7си2 скорбьми2 погружaємыz при1снw, и3 соблюди2 t всsкагw врaжіz плэнeніz тв0й грaдъ бцdе.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочєсти1выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть: тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ. гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ложесны2 сл0во пріsла є3си2, вс‰ носsщаго носи1ла є3си2, млек0мъ питaла є3си2, мaніемъ питaющаго вселeнную всю2, чcтаz, є3мyже поeмъ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мwmсeй ўразумЁ въ купинЁ вели1кое тaинство ржcтвA твоегw2: џтроцы же проwбрази1ша сіE ћвственнэе посредЁ nгнS стоsще, и3 не њпалsеми, нетлённаz с™az дв7о. тёмъ тS почитaемъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Прeжде прeлестію њбнажи1вшіисz въ ри1зу нетлёніz њблек0хомсz ржcтв0мъ твои1мъ: и3 сэдsщіи во тьмЁ прегрэшeній, свётъ ви1дэхомъ, свёта жили1ще nтрокови1це. тёмъ тS поeмъ во вс‰ вёки.

Слaва: Мeртвіи тоб0ю њживлsютсz, жи1знь бо v3постaсную родилA є3си2, нэмjи прeжде, благоглаг0ливи бывaютъ, прокажeнніи њчищaютсz, недyзи tгонsютсz, духHвъ воздyшныхъ мн0жєства побэждaютсz, дв7о человёкwвъ сп7сeніе.

И# нhнэ: Мjру р0ждшаz сп7сeніе, и4мже t земли2 на высотY взsти бhхомъ, рaдуйсz всебlгословeннаz, покр0ве и3 держaво, стэно2 и3 ўтверждeніе, пою1щымъ чcтаz: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный, да взыгрaетсz дyхомъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz всебlжeннаz, бцdе чcтаz приснодв7о.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Да тебЁ вёрніи, рaдуйсz зовeмъ тоб0ю рaдости прич†стницы бhвше присносyщныz, и3збaви нaсъ напaстей, вaрварскагw плэнeніz, и3 всsкіz и3нhz рaны, за мн0жество nтрокови1це прегрэшeній, находsщіz человёкwмъ согрэшaющымъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Kви1ласz є3си2 просвэщeніе нaше и3 ўтверждeніе. тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz ѕвэздо2 незаходи1маz, вводsщаz въ мjръ вели1кое сlнце. рaдуйсz, є3дeмъ tвeрзшаz заключeнный чcтаz. рaдуйсz сосyде, мЂро неистощи1мое на тS и3зліsнное пріeмшій.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Стaнемъ бlгоговёйнw въ домY бGа нaшегw, и3 возопіи1мъ: рaдуйсz, мjру вLчце. рaдуйсz мRjе, гпcжE всёхъ нaсъ. рaдуйсz, є3ди1на непор0чнаz въ женaхъ и3 д0браz. рaдуйсz, ст0лпе џгненный, вводsщій въ вhшнюю жи1знь человёчество.

Слaва: Голуби1це ми1лостиваго р0ждшаz, рaдуйсz приснодв7о: препод0бныхъ всёхъ, рaдуйсz похвало2, страдaльцєвъ вэнчaніе. рaдуйсz всёхъ прaведныхъ б9eственное ўдобрeніе, и3 нaмъ вBрнымъ сп7сeніе.

И# нhнэ: Пощади2 б9е наслёдіе твоE, грэхи2 нaшz вс‰ презрёвъ нhнэ, на сіE и3мёz молsщую тS, на земли2 безсёменнw тебE р0ждшую, вели1кіz рaди млcти восхотёвшагw воwбрази1тисz хrтE въ человёчество.

Е#xапостілaрій. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

И#грaйте ликовствyюще, съ весeліемъ восп0йте, гавріи1лъ дв7э рaдость приносsй предстA, въ назарeтэ нhнэ грaдэ рaдость бlговёщеніz: рaдуйсz чcтаz и3 непор0чнаz, мjра предстaтельство, рaдуйсz нбcный пrт0ле.

Мlтва ко прес™ёй бцdэ:

Пріими2, всебlгом0щнаz, пречтcаz гпcжE, вLчце бGороди1тельнице, сі‰ честны6z дaры, тебЁ є3ди1нэй прикл†дныz, t нaсъ недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, t всёхъ родHвъ и3збрaннаz, всёхъ твaрей нбcныхъ и3 земнhхъ вhшшаz ћвльшаzсz. Понeже бо тебє2 рaди бhсть гDи си1лъ съ нaми, и3 тоб0ю сн7а б9іz познaхомъ, и3 спод0бихомсz с™aгw тёла є3гw2 и3 пречтcыz кр0ве є3гw2. Тёмже бlжeнна є3си2 въ р0дэхъ родHвъ, бGобlжeннаz, херувjмwвъ свэтлёйши и3 серафjмwвъ чтcнёйши сyщаz. И# нhнэ, всепётаz прес™az бцdе, не престaй молsщисz њ нaсъ недост0йныхъ рабёхъ твои1хъ, є4же и3збaвитисz нaмъ t всsкагw совёта лукaвагw и3 t всsкагw њбстоsніz, и3 сохрани1тисz нaмъ невреждє1нымъ t всsкагw kдови1тагw прил0га діaвольскагw. Но дaже до концA мlтвами твои1ми неwсуждeнныхъ нaсъ соблюди2: ћкw да твои1мъ заступлeніемъ и3 п0мощію сп7сaеми, слaву, хвалY, бlгодарeніе и3 поклонeніе за вс‰ въ трbцэ є3ди1ному бGу и3 всёхъ создaтелю возсылaемъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7 ко прес™ёй бцdэ:

Q прес™az гпcжE вLчце бцdе! Вhшши є3си2 всёхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, и3 всеS твaри чcтнёйши, пом0щница є3си2 њби1димыхъ, ненадёющихсz надёzніе, ўб0гихъ застyпница, печaльныхъ ўтэшeніе, ѓлчущихъ корми1тельница, наги1хъ њдэsніе, больнhхъ и3сцэлeніе, грёшныхъ сп7сeніе, хrтіaнъ всёхъ поможeніе и3 заступлeніе. Q всемлcтиваz гпcжE, дв7о бцdе вLчце! Млcтію твоeю сп7си2 и3 поми1луй с™ёйшыz патріaрхи правосл†вныz, преwсщ7є1нныz митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы, и3 вeсь сщ7eнническій и3 и4ноческій чи1нъ, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны ри1зою твоeю чcтн0ю защити2: и3 ўмоли2, гпcжE, и3з8 тебє2 без8 сёмене воплоти1вшагосz хrтA бGа нaшего, да препоsшетъ нaсъ си1лою своeю свhше на неви6димыz и3 ви6димыz враги2 нaшz. Q всемлcтиваz гпcжE вLчце бцdе, воздви1гни нaсъ и3з8 глубины2 грэх0вныz, и3 и3збaви нaсъ t глaда, губи1тельства, t трyса и3 пот0па, t nгнS и3 мечA, t нахождeніz и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни, и3 t напрaсныz смeрти, и3 t нападeніz врaжіz, и3 t тлетв0рныхъ вBтръ, и3 t смертон0сныz ћзвы, и3 t всsкагw ѕлA. Подaждь, гпcжE, ми1ръ и3 здрaвіе рабHмъ твои6мъ, всBмъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ, и3 просвэти2 и5мъ ќмъ и3 џчи сердє1чныz, є4же ко спасeнію: и3 спод0би ны2 грBшныz рабы6 тво‰, цrтвіz сн7а твоегw2, хrтA бGа нaшегw: ћкw держaва є3гw2 бlгословeна и3 препрослaвлена, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHны ржcтвY
прес™hz вLчцы нaшеz бцdы,
и3 приснодв7ы марjи.

Тропaрь, глaсъ д7:

Ржcтво2 твоE бцdе дв7о, рaдость возвэсти2 всeй вселeннэй: и3зъ тебє1 бо возсіS сlнце прaвды, хrт0съ бGъ нaшъ, и3 разруши1въ клsтву, дадE благословeніе, и3 ўпраздни1въ смeрть, даровA нaмъ жив0тъ вёчный.

КанHна двA. КанHнъ пeрвый,
творeніе кЂръ їwaнна. Глaсъ в7.

Пёснь №.

Їрм0съ: Грzди1те, лю1діе, пои1мъ пёснь хrтY бGу, раздёльшему м0ре, и3 настaвльшему лю1ди, ±же и3зведE и3зъ раб0ты є3гЂпетскіz, ћкw прослaвисz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Грzди1те вёрніи, д¦омъ бжcтвеннымъ рaдующесz, ю4же t непл0дове днeсь пришeдшую, человёкwвъ на спасeніе, приснодв7у nтрокови1цу пёсньми почти1мъ.

Рaдуйсz, чcтаz, м™и и3 рабо2 хrтA бGа, ћже пeрвому ходaтаица бlжeнству, человёческій р0дъ тS, вси2 дост0йнw пёсньми слaвимъ.

Жи1зни раждaетсz днeсь м0стъ, и4мже человёцы воззвaніе падeніz, є4же t ѓда, њбрётшіи, хrтA жизнодaвца пёсньми прославлsютъ.

И$нъ канHнъ кЂръ ґндрeа. Глaсъ }.
Пёснь №.

Да ликовствyетъ всS твaрь, да весели1тсz же и3 дв7дъ, ћкw t колёна и3 t сёмене є3гw2 произhде жeзлъ, цвётъ носsщи гDа, творцA всsческихъ.

С™az с™hхъ, во с™ёмъ с™и1лищи младeнецъ возлагaетсz, воспитaтисz t руки2 ѓгGловы: вси2 ќбw вёрнw спрaзднуимъ въ ржcтвЁ є3S.

Непл0ды нераждaющаz ѓнна, но не безчaдна бGу: сe бо пронаречeсz t родHвъ чcтаz дв7а м™и. тёмже є3стествA и3зрасти2 зижди1телz, въ рaбіи џбразэ.

ТS неѕл0бивую ѓгницу, ѓгнца хrтA, младeнца t чрeва твоегw2 привeдшую въ нaше существо2, вси2 t ѓнны рождeнную тS, пёсньми почитaемъ.

Слaва: Три2 безначaльна слaвлю, три2 свsта пою2, три2 соприсносyщна въ существЁ є3ди1номъ проповёдую: є3ди1нъ бо во nц7Ё, и3 сн7э, и3 д©э, славосл0витсz бGъ.

И# нhнэ: Кто2 ви1дэ nтрочA, є3г0же не всёz nтeцъ, млек0мъ питaемое; и3ли2 гдЁ ви1дэна бhсть дёва мaти; и4стиннw пaче ўмA nбо‰, бGороди1тельнице чcтаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвлeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Непор0чнw бGу пожи1вшіи, всёхъ роди1сте спасeніе, бGомyдріи роди1телє зижди1телz р0ждшіz и3 бGа нaшего.

ВсBмъ жи1знь и3сточazй гDь, t непл0дове произведE дв7у, въ ню1же всели1тисz и3зв0ли, и3 по ржcтвЁ сохрани1въ нетлённу.

Ѓннинъ пл0дъ, марjю днeсь, гр0здъ р0ждшую живон0сный, ћкw бцdу воспои1мъ, предстaтельницу же всёхъ и3 пом0щницу.

И$нъ.

Воспитaвшисz во с™†z с™hхъ, дв7о пречcтаz бцdе, вhшши kви1ласz є3си2 твaри, зижди1телz пл0тію пор0ждши.

Бlгословeнно чрeво твоE, цэломyдреннаz ѓнно, пл0дъ бо и3зрасти1ла є3си2 дёвства, ю4же безсёменнw питaтелz твaри р0ждшую, и3 и3збaвителz ї}са.

ТS блажи1тъ приснодв7о всS твaрь, t ѓнны днeсь р0ждшуюсz, t к0рене їессeева жeзлъ пречcтъ цвётъ, хrтA и3зрасти1вшую.

ТS вhшшую всеS твaри, бцdе, показyz чcтаz, сн7ъ тв0й, є4же t ѓнны вели1читъ твоE ржcтво2, и3 всёхъ весели1тъ днeсь.

Слaва: ТебЁ покланsемсz, џ§е безначaльне существ0мъ, поeмъ безлётнаго сн7а твоего2, и3 чтeмъ соприсносyщнаго д¦а твоего2, ћкw є3ди1наго тр0е є3стеств0мъ бGа.

И# нhнэ: Свэтодaвца и3 начaльника жи1зни человёческіz, р0ждшаz чcтаz бцdе, kви1ласz є3си2 сокр0вище жи1зни нaшеz, и3 двeрь непристyпнагw свёта.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Дв7а марjа и3 бцdа и4стиннw, ћкw џблакъ свёта днeсь возсіS нaмъ, и3 t прaведныхъ предгрzдeтъ въ слaву нaшу. не ктомY ґдaмъ њсуждaетсz, и3 є4vа t ќзъ свободи1сz, и3 сегw2 рaди зовeмъ, вопію1ще со дерзновeніемъ є3ди1нэй чcтэй: рaдость возвэщaетъ ржcтво2 твоE всeй вселeннэй.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, слyхъ твоегw2 смотрeніz, и3 прослaвихъ тS є3ди1не чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Воспэвaемъ тS, гDи, вBрнымъ спаси1тельное пристaнище подaвшаго всBмъ, тебE р0ждшую.

ТS, бGоневёсто, похвалY всBмъ хrт0съ kви2 и3 держaву, пою1щымъ вёрнw твоE тaинство.

Неискусобрaчнаz вLчце, твои1ми моли1твами и3збавлsеми прегрэшeній, благоразyмнw вси1 тz ўблажaемъ.

И$нъ.

Патріaрхъ їaкwвъ, прови1дэвъ сп7се, вели6чіz ћснw строeніz твоегw2, вопіsше дyхомъ, ко їyдэ глаг0лz тaйнw: t лёторасли возшeлъ є3си2 сhне м0й, возвэщaz тS t дв7ы бGа.

Нhнэ жeзлъ ґарHновъ t к0рене дв7дова прозsбшій, нhнэ дв7а чcтаz происх0дитъ: и3 сликовствyетъ нб7о и3 землS, и3 вс‰ nтeчєствіz kзhкwвъ, и3 ѓнна и3 їwакjмъ тaинственнw.

Нhнэ да весели1тсz нб7о, да рaдуетсz же землS, и3 да ликyетъ їwакjмъ и3 дв7дъ. џвъ ќбw ћкw роди1тель тв0й, и4стиннw р0ждшіz бGа: џвъ же ћкw прaoтецъ тв0й, проповёдаz тво‰ вели1чєствіz, чcтаz.

Срaдуетсz тебЁ днeсь бGомyдреннаz ѓнно, вселeннаz: и3збaвителz бо тоS, м™рь процвэлA є3си2, ю4же t к0рене прозsбшую дв7дова, жeзлъ си1лы нaмъ носsщую цвётъ хrтA.

Слaва: Слaвлю безначaльна бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, є3диносyщную трbцу несоздaнную, є4йже предстоsтъ серафjми благоговёйнw, зовyще: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е.

И# нhнэ: Пребезначaльное начaло, начaло пріeмлетъ и3зъ тебє2 бGороди1тельнице, плотски1мъ врeменемъ, и3 пребывaетъ собезначaльно, и3 вопл0щсz сл0во џ§ее, и3 д¦у соприсносyщное, сохранsz бжcтвенное дост0инство.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Сэннопи1санный мрaкъ гадaній разори1въ, и3 вёрныхъ прибhтіемъ и4стины, бGоoтрокови1цею њзари1въ сердцA, и3 нaсъ свётомъ твои1мъ, хrтE, настaви.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Воспои1мъ лю1діе всёхъ винY, сyщаго по нaмъ бhти вин0внаго: є3sже џбразу рaдовахусz сподоблsеми прbр0цы, kвлeнное спасeніе t тоS плодsще.

T сyха прозzбeніе жезлA їерeева, ї}лю показA проразсуждeніе: и3 нhнэ свётлость прозsбшихъ преслaвнw свётитъ, t непл0дове всеслaвное рождeніе.

И$нъ.

Пречcтое твоE ржcтво2, дв7о непор0чнаz, несказaнное и3 зачaтіе, неизглаг0ланно и3 рождeніе твоE, невёсто неневёстнаz: бGъ бо бЁ вeсь въ мS њблекjйсz.

Днeсь да веселsтсz ѓгGльстіи чи1ни, пёсньми да ликyютъ сyщіи и3зъ ґдaма: роди1сz бо жeзлъ, цвётъ возрасти1вшій хrтA є3ди1наго, и3збaвителz нaшего.

Днeсь є4vа разрэшaетсz њсуждeніz, разрэшaетсz же и3 непл0дство, и3 ґдaмъ дрeвніz клsтвы, њ рождествЁ твоeмъ: тоб0ю бо t тли2 и3збaвихомсz.

Слaва тебЁ, прослaвльшему непл0дную днeсь: роди1 бо жeзлъ присноцвэтyщій t њбэщaніz, t негHже прозzбE хrт0съ, цвётъ жи1зни нaшеz.

Слaва: Слaва тебЁ, џ§е с™hй, б9е нерождeнне: слaва тебЁ, сн7е безлётне, є3динор0дне: слaва тебЁ, дш7е бжcтвенный и3 сопрест0льный, t nц7A происходsй, и3 въ сн7э пребывazй.

И# нhнэ: Бhсть чрeво твоE сlнца носи1ло: пребhсть чистотA твоS ћкоже прeжде невреди1ма, дв7о: хrт0съ бо сlнце, ћкw t черт0га жени1хъ, kви1сz и3зъ тебє2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Ко гDу t ки1та їHна возопи2: тh мz возведи2 и3зъ глубины2 ѓда, молю1сz, да ћкw и3збaвителю, во глaсэ хвалeніz, и4стины же дyхомъ пожрY тебЁ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ко гDу въ ск0рби непл0дства возопи1ша, бGом™ре бGомyдріи роди1тели, и3 сію2 въ р0ды родHвъ роди1ша, на џбщее спасeніе и3 похвалY.

Пріsша нбcный дaръ t бGа дост0инъ, бGом™ре бGомyдріи роди1тели, самёхъ херувjмwвъ превhшшее носи1ло, сл0ва и3 зижди1телz роди1тельницу.

И$нъ.

С™yю с™hхъ сyщу, цэломyдренніи роди1тели твои2, чcтаz, возложи1ша тS въ хрaмэ гDни воспитaтисz чeстнw, и3 ўгот0ватисz въ м™рь є3мY.

НеплHды и3 мaтєри ликyйте, дерзaйте, и3 и3грaйте безч†дныz: безчaдна бо непл0ды бцdу прозzбaетъ, ћже и3збaвитъ t болёзней є4vу, и3 клsтвы ґдaма.

Слhшу дв7да пою1ща тебЁ: приведyтсz дBвы во слёдъ тебє2, приведyтсz въ хрaмъ цReвъ, и3 съ ни1мъ тS и3 ѓзъ дщeрь цReву воспэвaю.

Поeмъ с™0е твоE ржcтво2, чти1мъ и3 непор0чное зачaтіе твоE, невёсто бGозвaннаz и3 дв7о, слaвzтъ же съ нaми ѓгGлwвъ чи1ни, и3 с™hхъ дyшы.

Слaва: Въ тебЁ трbческое тaинство поeтсz, и3 слaвитсz чcтаz: nц7ъ бо благоволи2, и3 сл0во всели1сz въ тS, и3 бжcтвенный д¦ъ тебE њсэни2.

И# нhнэ: Златaz кади1льница былA є3си2, џгнь бо во ўтр0бэ твоeй всели1сz, сл0во t д¦а с™а, и3 человёческимъ зрaкомъ въ тебЁ ви1дэсz, бGороди1тельнице чcтаz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ д7:

Їwакjмъ и3 ѓнна поношeніz безчaдства, и3 ґдaмъ и3 є4vа t тли2 смeртныz свободи1стасz пречcтаz, во с™ёмъ ржcтвЁ твоeмъ. то2 прaзднуютъ и3 лю1діе твои2, вины2 прегрэшeній и3збaвльшесz, внегдA звaти ти2: непл0ды раждaетъ бцdу, и3 питaтельницу жи1зни нaшеz.

Јкосъ: Моли1тва кyпнw и3 воздыхaніе, непл0дства и3 безчaдства, їwакjма же и3 ѓнны бlгопріsтное, и3 во ќши гDни вни1де, и3 прозzбE пл0дъ живон0сенъ мjру. џвъ бо моли1тву на горЁ творsше: џва же въ садЁ поношeніе ношaше, но съ рaдостію: непл0ды раждaетъ бцdу, и3 питaтельницу жи1зни нaшеz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: КупинA въ горЁ nгненеwпaльнаz, и3 росон0снаz пeщь халдeйскаz, ћвэ предписa тz, бGоневёсто: бжcтвенный бо невещeственный въ вещeственнэмъ чрeвэ, џгнь неwпaльнw пріsла є3си2. тёмже и3зъ тебє2 р0ждшемусz поeмъ: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

ТвоE въ вещeственныхъ kвлeніихъ законопол0жникъ возбрани1сz разумёти, и3 вели1кое пречcтаz тaинство, не мyдрствовати земнорeвнwстнаz nбрaзнw наказyемь и3ногдA. тёмже ўди1вльсz чудеси2, глаг0лаше: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Г0ру и3 двeрь нбcную, и3 мhсленную тS лёствицу бGолёпнw ли1къ бжcтвенный пронаречE: t тебє1 бо кaмень tсэчeсz не рукaми мyжескими, и3 двeрь є4юже пр0йде гDь, и4же чудeсъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И$нъ.

Прaзднуемъ чcтаz, и3 вёрнw покланsемсz с™0му твоемY ржcтвY, пою1ще сн7а твоего2, и4мже и3збaвихомсz дрeвнzгw ґдaмова нhнэ њсуждeніz.

Нhнэ ѓнна весели1тсz, и3 вопіeтъ хвaлzщисz: непл0ды сyщи, роди1хъ б9ію м™рь, є3sже рaди њсуждeніе є4vино разрэши1сz, и3 ћже въ печaлэхъ болёзнь.

Ґдaмъ свободи1сz, и3 є4vа ликyетъ, и3 вопію1тъ дyхомъ къ тебЁ бцdе: тоб0ю и3збaвихомсz первор0дныz клsтвы, ћвльшусz хrтY.

Q чрeво, вмэсти1вшее б9іе селeніе. q ўтр0бо, носи1вшаz нб7съ ши1ршую. прест0лъ с™hй, мhсленный ківHтъ свzщeніz.

Слaва: Nц7A прослaвимъ, сн7а, и3 д¦а, во є3ди1нствэ б9ествA, трbцу прес™yю, нераздёльную, несоздaнную, и3 соприсносyщную, и3 є3диносyщную.

И# нhнэ: Ты2 бGа є3ди1на родилA дв7о преслaвнw: ты2 є3стество2 њбнови1ла є3си2 ржcтв0мъ твои1мъ, марjе: ты2 є4vу разрэши1ла є3си2 первор0дныz клsтвы, бGороди1тельнице чcтаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пещи2 џтрочестэй проwбрази1лъ є3си2 и3ногдA твою2 м™рь, гDи, џбразъ же сіS и3зъ nгнS и3з8имaше, неwпaльнw входsщыz: ю4же поeмъ ћвльшуюсz тоб0ю концє1мъ днeсь, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ћже къ бGу нaшегw примирeніz, пред8wпредэлeннаz ски1ніz, є4же бhти нhнэ начинaетъ, и3мyщи роди1ти сл0ва, нaмъ дебельств0мъ пл0ти ћвльшасz, є3г0же поeмъ, и3зъ не сyщихъ во є4же бhти тёмъ пріeмшіи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

Непл0дства преложeніе, мірск0е благи1хъ разрэши2 непл0дство, и3 ћсно чyдо хrтA показA, къ земны6мъ пришeдша. є3г0же поeмъ, и3зъ не сyщихъ во є4же бhти тёмъ пріeмшіи, и3 превозн0симъ во вс‰ вёки.

И$нъ.

Сотвори1вый пресл†внаz непл0днэй ўтр0бэ, tвeрзый ѓнны неражд†ющаz ложеснA, и3 пл0дъ є4й дaвъ, ты2 б9е с™hй, ты2 сн7е дв7ы, ты2 t сеS пл0ть пріsлъ є3си2 присноцвэтyщіz дв7ы и3 бцdы.

Затворszй бeздну и3 tверзazй ю5, возносsй в0ду во џблацэхъ, и3 даsй д0ждь, ты2 дaвый гDи, t непл0днагw к0рене прозsбнути ѓнны с™hz пречи1стъ пл0дъ, и3 роди1ти бцdу.

Дёлателю мhслей нaшихъ, и3 насади1телю дyшъ нaшихъ, ты2 непл0дную зeмлю благопл0дну показaвый: ты2 дрeвле сухyю, родови1ту, благоклaсну, браздY плодон0сну содёлалъ є3си2 ѓнну с™yю, пречи1стъ пл0дъ и3зрасти1ти бцdу.

Пріиди1те вси2 ќзримъ, ћкw t черт0га мaла, б9ій грaдъ нhнэ раждaемый, и4же t двeри ўтр0бныz и3сх0дъ и3мyщую, вх0дъ же не вёдущу nбщeніz: є3ди1нъ бGъ зижди1тель сeю пр0йде стезeю стрaнною.

Слaва: Q трbце пресyщнаz, є3ди1нице собезначaльнаz! тS поeтъ и3 трепeщетъ мн0жество ѓгGлъ, нeбо и3 землS, и3 бє1здны ўжасaютсz, человёцы благословsтъ, џгнь раб0таетъ, вс‰ послyшаютъ тебE трbце с™az со стрaхомъ, ±же въ твaри.

И# нhнэ: Q новёйшагw слhшаніz: бGъ, сhнъ жены2! q безсёменнагw ржcтвA: безмyжнаz м™и, и3 рождeнное бGъ! q ўжaснагw видёніz! q зачaтіz стрaннагw дв7ы! q несказaннагw ржcтвA! и4стиннw пaче ўмA вс‰, и3 видёніz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ћже прeжде с0лнца свэти1льника бGа возсіsвшаго, пл0тски къ нaмъ пришeдшаго, и3зъ бокY дв7и1чу, неизречeннw воплоти1вшаz, бlгословeннаz, всечcтаz, тS, бцdу, величaемъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

И$же непокори6вымъ лю1демъ и3зъ кaмене и3сточи1въ в0ду, благопокори6вымъ же kзhкwмъ, дaруетъ t чрeслъ непл0дныхъ пл0дъ на весeліе нaмъ, тS бGомaти пречcтаz, ю4же дост0йнw величaемъ.

Напрaснагw дрeвнzгw tsтельницу њсуждeніz, и3 прамaтере и3справлeніе: ю4же р0да къ бGу винY присвоeніz, къ зижди1телю м0стъ, тS бцdе величaемъ.

И$нъ.

Дост0йное бGомaти твоеS чистоты2 ржcтво2 наслёдовала є3си2, чрeзъ њбэщaніе: и3ногдa бо непл0днэй, бGопрозzбeнъ пл0дъ вдалaсz є3си2. тёмъ тS вс‰ племенA зємнaz непрестaннw величaемъ.

И#сп0лнисz вопію1щагw прbр0чество, глаг0летъ бо: возстaвлю ски1нію пaдшую свzщeннагw дв7да, въ тебЁ чcтаz проwбрази1вшуюсz, є3sже рaди всёхъ человёкwвъ пeрсть, въ тёло создaсz б9іе.

Пеленaмъ покланsемсz твои1мъ бцdе, слaвимъ дaвшаго пл0дъ прeжде непл0днэй, и3 tвeрзшаго ложеснA нераждaющей преслaвнw: твори1тъ бо вс‰, є3ли6ка х0щетъ, бGъ сhй самовлaстенъ.

Ћкw дaръ тебЁ бцdе, пэснопёніе, t ѓнны р0ждшейсz вёрнw дарон0симъ: мaтєри, м™рь: дBвы же, дв7у є3ди1ну: славосл0вzще покланsемсz тебЁ, поeмъ и3 слaвимъ.

Слaва: Чyжде є4сть беззакHннымъ слaвити безначaльную трbцу, nц7A, и3 сн7а же, и3 с™aго д¦а, несоздaнное вседержaвство: є4юже мjръ вeсь содержи1тсz, мaніемъ держaвы є3S.

И# нhнэ: Вмэсти1ла є3си2 во ўтр0бэ твоeй дв7омaти, є3ди1наго t трbцы хrтA цRS, є3г0же поeтъ всS твaрь, и3 трепeщутъ вhшніи чи1ни: того2 моли2 всечcтаz, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Свэти1ленъ:

T непл0дныz днeсь ѓнны цвётъ произhде бцdа, вс‰ благов0ніz бжcтвеннаго и3сполнsющи концы2 мjра, и3 рaдости всю2 наполнsющи твaрь: ю4же пою1ще дост0йнw восхвалsемъ, ћкw сyщу земнор0дныхъ превhшшую.

Слaва, и3 нhнэ: Ґдaме њбнови1сz, и3 є4vа возвели1чисz, прbр0цы со ґпcлы ликyйте и3 прaведными: џбщаz бо рaдость возсіS, ѓгGлwвъ же и3 человёкwвъ, t прaведныхъ днeсь їwакjма и3 ѓнны бцdа марjа.

 

КанHнъ покр0ва
прес™hz вLчцы нaшеz бцdы
и3 приснодв7ы мRjи.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь благовёрніи лю1діе свётлw прaзднуемъ, њсэнsеми твои1мъ, бGомaти, пришeствіемъ, и3 къ твоемY взирaюще пречcтому џбразу, ўми1льнw глаг0лемъ: покрhй нaсъ честнhмъ твои1мъ покр0вомъ, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA, молsщи сн7а твоего2 хrтA бGа нaшего, спасти2 дyшы нaшz.

КанHнъ бцdы, глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Съ чи1нми с™hхъ ѓгGлъ, и3 съ собHры прbрHкъ и3 ґпcлъ, въ слaвэ вели1цэй, ћкw м™и б9іz днeсь въ цeрковь вшeдши за хrтіaны м0лишисz, t напaсти и3 печaли и3збавлsеши вс‰, покрывaющи твоeю ми1лостію.

Ски1нію тS мwmсeй, и3 жeзлъ ґарHновъ и3меновA: тh бо жив0тное дрeво хrтA процвэлA є3си2, къ немyже дерзновeніе и3мyщи, за ны2 чествyющыz тS цRи1це, помоли1сz, и3збaвити нaсъ t всsкагw ѕлA: да твоегw2 покр0ва прaздникъ слaвимъ.

Слaва: Не ћкw предъ ківHтомъ дрeвле собрaвъ дв7дъ ли1ки, и3грaетъ, но пaче нhнэ съ чи1нми с™hхъ предъ тоб0ю текyще въ цRковь, тебЁ клaнzющесz глаг0лютъ: моли2 за чествyющыz тS лю1ди, да тв0й слaвzще покр0въ, чeстнw прaзднуемъ.

И# нhнэ: Пою1тъ тS бцdе, ѓгGльстіи чи1ни, и3 слaвzтъ патріaрси со с™и1тєли, предъ лицeмъ ти2 текyще въ цeрковь. съ ни1миже тS тогдA с™hй ґндрeй ви1дэ за ны2 грBшныz къ бGу молsщуюсz поми1ловати лю1ди, слaвzщыz твоегw2 покр0ва прaздникъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ, вэнцє1въ слaвы спод0би.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Клaсъ прозsбшаz бжcтвенный, ћкw ни1ва неwрaннаz ћвэ. рaдуйсz њдушевлeннаz трапeзо, хлёбъ жив0тный вмёщшаz. рaдуйсz, жив0тныz воды2 и3ст0чниче неистощи1мый, вLчце.

Твои2 раби2 вLчце, въ цeркви твоeй вёрою предстоsще, твоеS њжидaемъ ми1лости: посэти2 нaше смирeніе, и3 твои1мъ с™hмъ покр0вомъ защити2 лю1ди t всsкагw ѕлA.

Многоимени1таz дв7о, прbрHки проwбраженA чeстнw, и5же тебЁ нhнэ со ѓгGлы слyжатъ. съ ни1миже њ нaсъ къ бGу моли1сz, да твоегw2 покр0ва с™hй дeнь рaдующесz вси2 свётлw прaзднуемъ.

Слaва: ГедеHнъ тS руно2 проwбрази2, на тs бо ћкw росA хrт0съ бGъ сни1де, къ немyже бцdе, моли1сz, побёду дaти в0инству нaшему на враги2, да ћкw мадіaмы низложи1въ, прослaвитъ с™hй тв0й прaздникъ.

И# нhнэ: Пaче с0лнечныхъ л{чь, твои1мъ блистaющимъ њмоф0ромъ, њсвэщaеши цeрковь и3 лю1ди, и3 тмY грэхHвъ нaшихъ tг0ниши посэщeніемъ твои1мъ бцdе, къ сн7у твоемY и3 бGу за ны2 молsщисz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

По G-й пёсни сэдaленъ, глaсъ є7:

Тeплаz предстaтельнице и3 непобэди1маz, ўповaніе и3звёстное и3 непостhдное, стэно2 и3 покр0ве и3 пристaнище прибэгaющымъ къ тебЁ, приснодв7о чcтаz, сн7а твоего2 и3 бGа моли2 со ѓгGлы, ўмирeніе дaти мjру, и3 спасeніе, и3 вeлію ми1лость.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Во глaсэхъ пёній, дв7о, тебЁ вопіeмъ всепётаz: рaдуйсz, тyчнаz горо2, и3 ўсырeннаz д¦омъ. рaдуйсz, свёщниче, и3 стaмно мaнну носsщаz, ўслаждaющаz всёхъ благочести1выхъ ч{вства.

Пaче ґарHнz ківHта, всю1 тz бGъ њсвzти1лъ є4сть д¦омъ бцdе, с™ы6мъ, и3 ѓгGлwмъ служи1ти тебЁ повелЁ, съ ни1миже за грaдъ и3 лю1ди моли1сz, тв0й слaвzщихъ честнhй прaздникъ.

Пріиди2 нhнэ въ слaвэ въ твою2 бцdе, цeрковь съ собHры всёхъ с™hхъ, ћкоже и3ногдa тz с™hй ґндрeй ви1дэ на воздyсэ свётлэ за хrтіaны молsщуюсz, и3 подaждь нaмъ твою2 ми1лость.

Слaва: Ўкрэпи2 вLчце слaвzщее тS в0инство нaше на проти6вныz враги2, ћкw дв7да на голіafа: да тебЁ веселsщесz вопіeмъ: рaдуйсz покр0ве с™hй, и3 застyпнице грaду нaшему.

И# нhнэ: ТебЁ припaдаемъ гпcжE, вёрою, и3 покланsющесz благодaрнw вопіeмъ ти2: рaдуйсz бGоблагодaтнаz дв7о, покр0ве и3 њграждeніе нaше, и3 пом0щнице въ бэдЁ сyщымъ, спаси2 нaсъ къ тебЁ прибэгaющихъ, на тs бо надёемсz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй: тh бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS, ми1ръ подавaющаz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Џдръ тS дрeвле соломHнъ написA, и3 л0жницу нбcнагw цRS, њбступaему серафjмы, є4же њ тебЁ речeсz бцdе. тёмъ тS нhнэ м0лимъ, м™и б9іz всес™az: покрhй: нaсъ t всёхъ бёдъ.

ТебЁ ѓгGлwвъ старBйшины, и3 честнjи прbр0цы со ґпcлы ћкw м™ри б9іи чeстнw слyжатъ, ви1дzще тS за мjръ моли1тву творsщу: тво‰ же прошє1ніz послyшавъ гDь, спасaетъ грaдъ и3 лю1ди на тS надёющыzсz.

Слaва: Вели1кій тS во прbр0цэхъ и3сaіа проречE, глаг0лz, бGа роди1ти неискусобрaчнw: тh бо чcтаz марjе, с™ёйши всёхъ былA є3си2, бGа бо во ўтр0бэ и3 на рукY носи1ла є3си2. є3мyже за ны2 моли1сz, твои1мъ њсэнsющи покр0вомъ вёрою тS слaвzщихъ.

И# нhнэ: Дух0вными парsще кри1лы с™hхъ соб0ри тaйнw пріид0ша тебЁ послужи1ти бцdе, ви1дzще тS на лeгцэ џблацэ слaвы, ко сп7су хrтY молsщуюсz, подaти побёду в0инству нaшему, погуби1ти вою1ющихъ нaсъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечестн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Їерeє бGомyдріи, въ цeркви твоeй съ людьми2 благочести1выми предстоsще, твоеS њжидaютъ, бцdе, ми1лости: премэни2 на рaдость нaшу печaль, рaдость бо родилA є3си2, всёхъ человёкwвъ грэхи2 tпусти1вшаго.

ТебЁ всS землS дaры прин0ситъ, ћкw цRи1цэ б9іи м™ри: ґрхіерє1и клaнzютсz, и3 лю1діе вси2 веселsтсz, покрывaеми t всsкагw ѕлA твои1ми, бцdе, моли1твами.

Слaва: Г0ру тS вели1ку даніи1лъ пронаписA: и3зъ тебє1 бо без8 сёмене роди1сz хrт0съ, и3 сокруши2 всю2 дeмwнскую лeсть, и3 всю2 своеS вёры и3сп0лни зeмлю. къ немyже за ны2 бцdе моли1сz, слaвzщыz твоегw2 покр0ва прaздникъ.

И# нhнэ: ЃгGльскій глaсъ взывaемъ ти2, пречcтаz: рaдуйсz пrт0ле б9ій, на нeмже їезекjиль ви1дэ гDа, въ под0біи чlвёка, носи1ма херувjмы. съ ни1миже за ны2 бцdе моли1сz, да спасeтъ дyшы нaшz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Дв7а днeсь предстои1тъ въ цeркви, и3 съ ли6ки с™hхъ неви1димw за ны2 м0литсz бGу: ѓгGли со ґрхіерє1и покланsютсz, ґпcли же со прbрHки ликовствyютъ: нaсъ бо рaди м0литъ бцdа превёчнаго бGа.

Јкосъ: ТоS преслaвныхъ чудeсъ пріиди1те лю1діе наслади1мсz: сeю бо ґдaмъ t тли2 и3збaвисz. тa бо и3 ковчeгъ, не нHемъ, но бGомъ сотворeнъ бhсть. дрeвле ќбw мwmсeй въ купинЁ џгненнэй бGа ви1дэти не возм0же: нhнэ же t тоS р0ждшагосz, всS землS знaетъ сн7а б9іz, къ немyже за ны2 м0литсz. сегw2 рaди прославлsемъ ю5, ћкw б9ію м™рь: нaсъ бо рaди бцdа м0литъ превёчнаго бGа.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи, пaче создaвшагw: но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz, пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Неиспи1санаz мн0гими прbрHки, несвёдома же бhсть, дв7о, нбcными служaщими бGу ѓгGлы: нhнэ же вси2 вёмы тS бцdу, и3 твоеS трeбуемъ п0мощи и3 заступлeніz, благословeннаz.

ГорA ўсырeннаz д¦омъ, ю4же ґввакyмъ ви1дэ точaщу вBрнымъ цэлeбную слaдость, бцdе дв7о, и3сцэли1 ны, сн7у твоемY вопію1щыz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Слaва: Преклони1вый нб7сA въ тS дв7о всели1сz, и3 нhнэ на моли1тву твою2 зри1тъ, бцdе чcтаz, твоE, цRи1це, и3сполнsz прошeніе: є3мyже за ны2 ўсeрднw помоли1сz, на тs бо надёемсz, бlгословeннаz.

И# нhнэ: Тв0рче сп7се нaшъ хrтE б9е, пріими2 моли1тву твоеS м™ре, ю4же тебЁ за ны2 грBшныz прин0ситъ, да тебЁ рaдующесz поeмъ: препётый nтє1цъ нaшихъ б9е бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Съ чи1нми ѓгGлъ, вLчце, съ честнhми и3 слaвными прbрHки, съ верх0вными ґпcлы, и3 со сщ7енномyчєники, и3 со ґрхіерє1и, за ны2 грBшныz бGу помоли1сz, твоегw2 покр0ва прaздникъ въ рwссjйстэй земли2 прослaвльшыz.

Гордhню и3 шат†ніz низложи2, и3 совёты непрaведныхъ разори2, зачинaющихъ р†ти погуби2, q б9іz м™и цари1це всечcтнaz! правослaвныхъ р0гъ возвhси, да тв0й прaздникъ слaвимъ, пречcтаz бцdе дв7о, зовyще: гDа воспэвaйте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Слaва: Ўсты2 приносsще тебЁ пёніе, и3 душeю вёрнw покланsемсz: и4бо внyтрь сердцA нaшz горsтъ: м™и б9іz пречcтаz, поми1луй нaсъ молsщихсz тебЁ, и3 гDа воспэвaющихъ, и3 превозносsщихъ є3го2 во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Мн0гими њтzгчи1хсz грэхи6, недоумёю по достоsнію написaти твоегw2 покр0ва, бцdе, похвалы2: но ћкw м™и б9іz, ўкраси2 тв0й прaздникъ чудесы2, да вси2 рaдующесz поeмъ гDа, и3 превозн0симъ є3го2 во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее свzщeнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Выс0кій цRю2, со nц7eмъ сэдsй, и3 њ сераф‡мъ воспэвaемый, при1зри на моли1тву м™рню, ю4же тебЁ за ны2 грBшныz прин0ситъ, и3 њчи1сти грэхи2 нaшz. спаси2 грaдъ, и3 лю1ди ўмн0жи: дaждь нaмъ здрaвіе тэлесE, и3 на пог†ныz побBды, моли1твами р0ждшіz тS.

ЃгGльскій глaсъ вопіeмъ тебЁ, дв7о бGоизбрaннаz: рaдуйсz, ћже ґдaма пaки въ рaй ввeдшаz, рaдуйсz, дeмwны прогонsщи твои1мъ и4менемъ. рaдуйсz, надeжде хrтіaнъ. рaдуйсz, њсвzщeніе дyшъ. рaдуйсz, храни1тельнице грaда нaшегw.

Слaва: Помzни2 нaсъ во твои1хъ мlтвахъ, гпcжE дв7о бцdе, да не поги1бнемъ за ўмножeніе грэхHвъ нaшихъ. покрhй нaсъ t всsкагw ѕлA и3 лю1тыхъ напaстей: на тs бо ўповaемъ и3 твоегw2 покр0ва прaздникъ чествyюще, тS величaемъ.

И# нhнэ: Дaръ t бGа пріsла є3си2, ћкw м™и б9іz, всёхъ хrтіaнъ недyги и3сцэлsти, и3 t бёдъ и3збавлsти, и3 грэхи2 tпущaти, и3 t плэнeніz спасaти, и3 всsкіz нyжды. но и3 нaсъ не прeзри, гпcжE: вёси бо, и4хже трeбуемъ, здрaвіz тэлесє1мъ, и3 душaмъ спасeніz.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите:

Q прес™az гпcжE дв7о бцdе! покрhй нaсъ чудeснымъ твои1мъ њмоф0ромъ, сохранsz грaдъ и3 лю1ди t всsкагw ѕлA, ћкоже тS пречyдный ґндрeй ви1дэ во влахeрнстэй цeркви молsщуюсz: и3 нhнэ нaмъ, гпcжE, посли2 вели1кую твою2 ми1лость.

 

КанHнъ прес™ёй бцdэ,
пред8 чудотв0рнэй їкHною є3S,
и3менyемыz ўтоли2 мо‰ печ†ли.

Тропaрь, глaсъ є7:

Ўтоли2 бwлёзни многовоздыхaющіz души2 моеS, ўтоли1вшаz всsку слезY t лицA земли2: тh бо человёкwмъ бwлёзни tг0ниши, и3 грёшныхъ скHрби разрушaеши: тебe бо вси2 стzжaхомъ надeжду и3 ўтверждeніе, прес™az м™и дв7о.

КанHнъ прес™ёй бцdэ, глaсъ в7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла: вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь: слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ћже всBмъ ўд0бь посл{шнаz въ ск0рби, и3 въ печaли помогaющаz, бцdе бlгaz, бlгодaть подaждь пёти тS дерзaющымъ, вLчце, скорбsщихъ рaдосте.

Многобогaтную бlгодaть стzжaвши, вLчце, дерзновeнною твоeю мlтвою преслaвнw и3зми1 мz t напaстей, ўб0гаго рабA твоего2, скорбsщихъ рaдосте.

Слaва: T вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ и3збaви, м0лимсz, къ тебЁ прибэгaющихъ, бцdе, и3 разори2 всsкъ совётъ борю1щихъ нaсъ.

И# нhнэ: Tими2 поношeніе человёческое, и3 клеветы6 навBтникъ t менE, бцdе, молю1 тz: да ўсeрднw слaвлю гDа, є3г0же питaла є3си2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверди2 нaсъ въ тебЁ, гDи, дрeвомъ ўмерщвлeй грёхъ, и3 стрaхъ тв0й всади2 въ сердцA нaсъ пою1щихъ тS.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

ВрагHвъ навёты разори2 сyєтныz, всепётаz бцdе, и3 не њскудёй мlтвами твои1ми, снабдsщи нaсъ восхвалsющихъ тS.

При1зри, чcтаz, млcтивнымъ твои1мъ џкомъ, и3 и3збaви мS всsкагw навёта ви1димыхъ и3 неви1димыхъ врагHвъ, њслэпи1вши зBницы nчeсъ и4хъ.

Слaва: Ѕл0е нападeніе врагHвъ, ћкw џгнь палsщее, и4щущихъ всегдA погуби1ти нaсъ, дв7о, рос0ю мlтвъ твои1хъ ўгаси2.

И# нhнэ: Неугаси1маz лампaдо, зарS присносіsтельнаz, н0щію мS скорбeй њдержи1ма просвэти2 мlтвами твои1ми, р0ждшаz сlнце слaвы хrтA.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2, ћкw бlгaz, на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву и3 потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

Сэдaленъ, глaсъ в7.

Молeніе тeплое и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2 и3 t бёдъ и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, глaсъ тв0й, є3г0же рeклъ є3си2, глaсъ вопію1щагw въ пустhни, ћкw возгремёлъ є3си2 над8 водaми мн0гими, твоемY свидётельствуzй сн7у, вeсь бhвъ сошeдшагw д¦а, возопи2: ты2 є3си2 хrт0съ, б9іz мyдрость и3 си1ла.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мlтву неусhпну, заступлeніе твeрдо м0лимъ: ўмлcрдисz и3 ви1ждь нaшу нестерпи1мую печaль, бwлёзни, скHрби, стр†сти: и3 бlгопремённw посэти2, м™и б9іz, рaдость ск0рую подаю1щи.

Не непричaстни є3смы2, вLчце, твоегw2 заступлeніz въ ск0рбехъ: тёмже и3 нhнэ нaмъ помози2 вск0рэ, лю1тэ њбуревaємымъ рyку простирaющи, чcтаz. бyди млcтива болёзнємъ нaшымъ, м™и б9іz, рaдость ск0рую подаю1щи.

Слaва: Не ўповaша, вLчце, на тS беззак0ннующіи, но ўповaша на љзhкъ человёчь, при1снw зави1стнw и3зліsвшійсz, непрaведнw проліsти кр0вь и4скреннzгw, рыкaюще: тh же, чcтаz, чє1люсти и4хъ сокруши2.

И# нhнэ: Смири2, вLчце, врагHвъ вознесeнную вhю велерёчующихъ, совёты и3 ѕлонр†віz, и3 сердцA поучaющаzсz ѕлы6мъ, на мS по вс‰ дни6: крёпость же и3 побёду подaждь призывaющымъ тS, м™и б9іz, рaдость ск0рую подаю1щи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќгль и3сaіи проzвлeйсz, сlнце и3з8 дв7ственныz ўтр0бы возсіS во тьмЁ заблyждшымъ, бGоразyміz просвэщeніе дaруz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Мlтвеннице нел0жнаz, ўповaніе хrтіaнъ, њбрaдованнаz, пріими2 мольбы6 t нaсъ, прилёжнw призывaющихъ и3 молsщихсz тебЁ.

И#ст0чникъ тS жи1зни сyщій, чcтаz, безсмeртіz и3сточaющій в0ды, земнор0дніи познaвше ўбlжaемъ.

Слaва: Воwружи1сz на ны2 лукaвнw врaгъ, љзhкомъ ћкоже мечeмъ погуби1ти хотS: но твоeю, бGороди1тельнице, крёпостію предвари2.

И# нhнэ: Пучи1ну, чcтаz, заступлeній кто2 и3зочтeтъ си1лы твоеS; тёмже нaсъ сyщихъ въ нyждэ ск0рw предвари2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Цэломyдріz сyщи ходaтаица, призывaющымъ тS нhнэ kви1сz, и3 t всsкихъ и3збaви напaстей и3 бёдъ, бGоневёсто.

ЅлодBйства вр†жіz разори2, и3 клеветы2 непрaвєдныz ўстaви, бlгословeннаz пречcтаz, и3збавлsющи непови6нныz t ск0рби.

Слaва: Лю1тыми грэхи2 њкружeни, и3 напaстными бэдaми потоплsеми, под8 б9eственный покр0въ тв0й прибэгaемъ, м™и хrтA бGа.

И# нhнэ: Неискусомyжнw р0ждши гDа, kви1сz по бжcтвЁ пaки дв7ствующи. q преслaвнагw чудесE, въ тебЁ содёланнагw, бGоневёсто!

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ ѕ7:

Не ввёри мS человёческому предстaтельству, прес™az вLчце, но пріими2 молeніе рабA твоегw2: ск0рбь бо њбдержи1тъ мS, терпёти не могY дeмwнскагw стрэлsніz, покр0ва не и4мамъ, нижE гдЁ прибёгну nкаsнный всегдA побэждaемь, и3 ўтэшeніz не и4мамъ, рaзвэ тебE, вLчце мjра, ўповaніе и3 предстaтельство вёрныхъ: не прeзри молeніе моE, полeзно сотвори2.

Јкосъ: Простри2 дл†ни свои2, и4миже всёхъ вLку ћкw мLнца пріsла є3си2, не њстaви нaсъ всегдA надёющихсz на тS. б0дренною твоeю мlтвою, и3 неисчeтною бlгостію ўщeдри нaсъ, и3 подaждь душaмъ нaшымъ млcрдіе своE въ вёки и3сточaющи: тебe бо и4мамы грёшніи застyпницу, t находsщихъ на ны2 бёдъ и3 ѕHлъ: но ћкw и3мyщаz млcрдіz щедрHты, ўскори2 на мlтву и3 потщи1сz на ўмолeніе, заступaющи при1снw, бцdе, чтyщихъ тS.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Да преслaвное ржcтво2 твоE хrтE, є4же t дв7ы, проwбрази1ши ћвэ, неwпали1мы въ пещи2 џтроки сохрани1лъ є3си2, пёсньми пою1щыz тебЁ: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Q бlгоутр0біz твоегw2, дв7о чcтаz! рэши1ши бо безмBрныz печ†ли и3 нап†сти, призывaющымъ въ нyждэ и3 њбстоsніи. тёмже и3 нhнэ помози2, бlгословeннаz, тS восхвалsющымъ.

Покажи2 ск0рое твоE заступлeніе, покажи2, ћкw м0жеши ћкw м™и бGа: призывaемъ тS t сeрдца, со слезaми припaдающе: ск0рбь ўкроти2 и3 болёзнь рабHвъ твои1хъ вск0рэ.

Слaва: ЎстA человёкwвъ, ћкw львHвъ лю1тыхъ, гр0ба тzжчaйше tверз0шасz г0рькw поглоти1ти мS: но ты2, бцdе, kви1сz надeжда ненадёющымсz, и3 низложи2 крёпость и4хъ бlгословeннаz.

И# нhнэ: Да ќзрzтъ врази2 и3 постыдsтсz: да разумёютъ и3 ви1дzтъ твою2, є4же по нaмъ сопроти1въ борю1щую си1лу, и3 въ пр0пасть преисп0днюю низложи2 и4хъ, бlгословeннаz, надeждо ненадёющихсz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Прибёжище нaше и3 мjру рaдованіе, бGороди1тельнице, ўмилосeрдитисz потщи1сz, и3 спёшнw бlгодaть твою2 подaждь нaмъ њскорблє1ннымъ, и3 заступи2, бlгaz, тво‰ рабы6.

Совётъ сyетенъ совэщaша лю1тэ на ны2 безб0жныхъ сHнмища, ћкоже прeжде ґхітофeлъ. но вопіeмъ: твои1ми мlтвами сeй разори2, низл0жши си1хъ крёпость, бцdе.

Слaва: Призывaющихъ тS, бцdе, t души2 нел0жнw, во всsкой ск0рби и3 въ болёзнехъ разли1чныхъ, и3 бэдaхъ лю1тыхъ, спёшнw ўслhши, вLчце, си1хъ и3збавлsющи при1снw мlтвами твои1ми.

И# нhнэ: Да и4мz твоE, бцdе, на земли2 славосл0витсz, и4же и3з8 тебE возсіsвъ, грёшникwмъ держaвную надeжду и3 стёну тS даровA: тоб0ю бо всsкое дыхaніе къ бGу притекaетъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Недоумёетъ всsкъ љзhкъ бlгохвали1ти по достоsнію, и3з8умэвaетъ же ќмъ и3 премjрный пёти тS бцdе: nбaче бlгaz сyщи, вёру пріими2, и4бо люб0вь вёси б9eственную нaшу, тh бо хrтіaнъ є3си2 предстaтельница, тS величaемъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Да загради1тсz всsкъ љзhкъ, лук†вымъ поучazйсz: да молчaтъ ўстнA льсти6ваz, и3 ўстA непрaведнw глагHлющаz на првdнаго беззак0ніе, гордhнею и3 зaвистію враждeбною вкyпэ, бцdы мlтвою и3 с™hхъ хrт0выхъ.

Въ мlтвахъ б0друю, чcтую бцdу призывaемъ вси2, болёзнію и3 ск0рбію њдержи1ми, взывaюще: вLчце чcтаz, ск0рw и3збaви t њдержaщихъ болёзней рабы6 тво‰ при1снw, ћкw по бз7э застyпницы и3нhz не и4мамы.

Слaва: Tчazвшихсz вeліе прибёжище, њбуревaемыхъ ти1хое пристaнище ты2 є3си2 бцdе. тёмже и3 мы2 притекaемъ, взывaюще: да не постыди1мсz, м™и и4стиннагw животA, но да бlгодарsще ўсeрднw тS величaемъ.

И# нhнэ: Пріими2, nтрокови1це пречcтаz, б9eственную пёснь, воздавaющи бlгодaть на тS надёющымсz: и3 мjръ и3спроси2 цRквамъ при1снw послaти, и3 nтeчеству нaшему њдолBніz и3 побBды, да хrтіaнскій всsкъ љзhкъ тS величaетъ.

Свэти1ленъ:

Тeплое заступлeніе въ бэдaхъ, въ печaлехъ ўтэшeніе, и3 къ бGу примирeніе, є4юже тли2 и3збaвихомсz, бGор0дицу вёрніи ўбlжaемъ.

Слaва, и3 нhнэ: ТS предстaтельницу и4мамы грёшніи, q прес™az дв7о! ты2 млcтива къ нaмъ сотвори2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего, м™рними твои1ми мlтвами.

Мlтва ко прес™ёй бцdэ:

Надeждо всBмъ концє1мъ земли2, пречтcаz дв7о, гпcжE бцdе, ўтэшeніе нaше! Не гнушaйсz нaсъ грёшныхъ, на твою1 бо млcть ўповaемъ: ўгаси2 горsщій въ нaсъ плaмень грэх0вный и3 покаsніемъ њроси2 и3зсHхшаz сердцA н†ша: њчи1сти ќмъ нaшъ t грэх0вныхъ п0мыслwвъ: пріими2 мwльбы2, t души2 и3 сeрдца со воздыхaніемъ тебЁ приноси6мыz. Бyди њ нaсъ ходaтаица къ сн7у твоемY и3 бGу, и3 tврати2 гнёвъ є3гw2 м™рними твои1ми мlтвами. Душє1вныz и3 тэлє1сныz ћзвы и3сцэли2, гпcжE вLчце: ўтоли2 болBзни дyшъ и3 тэлeсъ: ўтиши2 бyрю ѕлhхъ нападeній врaжескихъ, tими2 брeмz грэхHвъ нaшихъ, и3 не њстaви нaсъ до концA поги1бнути, и3 печaлію сокрушє1ннаz сердцA н†ша ўтёши, да слaвимъ тS до послёднzгw и3здыхaніz нaшегw.

Мlтва ко прес™ёй бцdэ
с™aгw є3фрeма сЂріна:

Дв7о вLчце бцdе, пaче є3стествA и3 сл0ва р0ждшаz є3динор0дное б9іе сл0во, творцA и3 вLку всеS ви1димыz и3 неви1димыz твaри, є3ди1наго t трbцы бGа, и3 бGа и3 чlвёка, њби1тель б9ествA ћвльшаzсz, вмэсти1лище всsкіz с™hни и3 бlгодaти, въ нeмже, по бlговолeнію бGа и3 nц7A, содёйствующу с™0му д¦у, всели1сz и3сполнeніе б9ествA тэлeснэ, цaрскимъ и3 бGолёпнымъ дост0инствомъ несравнeннw превознесeннаz и3 над8 всsкою твaрію преимyщаz, слaво и3 ўтэшeніе, и3 неизречeнное весeліе ѓгGлwвъ, ґпcлwвъ же и3 прbр0кwвъ цaрственный вёнче, мyченикwвъ преестeственное и3 ди1вное мyжество, поб0рнице въ п0двизэхъ и3 подaтельнице побёды, ўготовлsющаz подви1жникwмъ вэнцы2 и3 возда‰ніz вBчнаz и3 бGолBпнаz, всsкіz чeсти превhшшаz, чeсть и3 слaво прпdбныхъ, непогрэши1тельнаz путеуказaтельнице и3 настaвнице безм0лвіz, двeрь tкровeній и3 д¦0вныхъ т†инъ, и3ст0чниче свёта, вратA вBчныz жи1зни, неистощи1маz рэко2 милосeрдіz, неисчерпaемое м0ре всёхъ бGолёпныхъ даровaній и3 чудeсъ! ТебE пр0симъ и3 тебE м0лимъ, сострадaтельнэйшую м™рь чlвэколюби1вагw вLки: бyди ми1лостива къ нaмъ смирє1ннымъ и3 недостHйнымъ рабHмъ твои6мъ, при1зри бlгосeрдіемъ на плэнeніе и3 смирeніе нaше, ўврачyй сокрушє1ніz дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ, разсёй ви6димыz и3 неви6димыz враги2, бyди нaмъ недостHйнымъ ст0лпъ крёпокъ пред8 лицeмъ вр†гъ нaшихъ, брaнное њрyжіе, си1льное њполчeніе, воев0да и3 неwбори1маz поб0рница: kви2 нhнэ на нaсъ дрє1вніz и3 ди6вныz млcти тво‰, да ўвёдzтъ беззак0нніи врази2 нaши, ћкw сн7ъ тв0й и3 бGъ є3ди1нъ є4сть цRь и3 вLка, ћкw ты2 є3си2 вои1стину бцdа, р0ждшаz по пл0ти и4стиннаго бGа, ћкw вс‰ тебЁ возмHжна сyть, и3 є3ли6ка ѓще восх0щеши, вLчце, влaсть и4маши вс‰ сі‰ соверши1ти на нб7си2 и3 на земли2, и3 на всsко прошeніе даровaти, є3ли6ка коемyждо полє1зна сyть: болsщымъ здрaвіе, въ м0ри же сyщымъ тишинY и3 бlг0е плaваніе. Путешeствующымъ u5бо спутешeствуй и3 њхранsй |, плэнє1нныz сп7сaй t г0рькагw рaбства, ўтёши печ†льныz, њблегчи2 нищетY и3 всsкое и3н0е тэлeсное ѕлострадaніе: всёхъ свободи2 t душeвныхъ нед{гъ и3 страстeй неви1димыми твои1ми предстaтельствы и3 наставлє1ніи, ћкw да безпор0чнw и3 непреткновeннw пyть сеS врeменныz жи1зни соверши1вше, наслёдимъ тоб0ю и3 џнаz вBчнаz бл†га во цrтвіи нбcнэмъ. ВBрныz же цари2 нaшz, и5же стрaшнымъ и4менемъ є3динор0днагw сн7а твоегw2 почтeни сyть, и3 ўповaютъ на твоE предстaтельство и3 на млcть твою2, и3 во всёхъ и4мутъ тS свою2 ходaтаицу и3 поб0рницу, ўкрэпи2 неви1димw проти1ву њбстоsщихъ врагHвъ: разсёй w4блакъ ўнhніz, дyшы и4хъ њблежaщь: и3збaви | t душeвнагw ўтруждeніz, вмёстw же џнагw дaруй и5мъ свётлое бlгодyшіе и3 рaдость, пaки ўтверждaющи ми1ръ и3 безмzтeжіе держaвы и3 цaрства и4хъ. Сп7си2 мlтвами твои1ми, вLчце, сію2 тебЁ наипaче посвzщeнную пaству, всsкій грaдъ и3 странY, t глaда, трyса, пот0па, nгнS, мечA. нашeствіz и3ноплемeнникwвъ, междоус0бныz брaни, и3 всsкій прaведнw на ны2 дви1жимый гнёвъ tврати2, бlговолeніемъ и3 бlгодaтію є3динор0днагw сн7а и3 бGа твоегw2, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 со присносyщнымъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ прес™ёй бцdэ,
пред8 їкHною є3S,
нарицaемыz скоропослyшница.

Тропaрь, глaсъ д7:

Къ бGор0дицэ притецeмъ, сyщіи въ бэдaхъ, и3 с™ёй їкHнэ є3S нhнэ припадeмъ, съ вёрою зовyще и3зъ глубины2 души2: ск0рw нaше ўслhши молeніе, дв7о, ћкw скоропослyшница нарeкшаzсz. тебe бо раби2 твои2 въ нyждахъ гот0вую пом0щницу и4мамы.

КанHнъ,
творeніе прпdбнагw нікоди1ма свzтог0рца.
Глaсъ }.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ, ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Чудeсъ твои1хъ бжcтвенныхъ мн0жество благохвали1ти предпринимaz, тS молю2, дв7о, t сeрдца, скоропослyшнице, бlгодaть подaждь ми2.

Кто2 не и3зуми1тсz твоегw2 џбраза чудесє1мъ, дв7о, t негH бо служи1телю трапeзы возгласи1ла є3си2 три1жды, скоропослyшница нарeкшисz.

Слaва: Кaкw чудодэsніе твоE и3зрещи2 возмогY, nтрокови1це, тh бо прeжде непок0рнаго и4нока без8o1чна содёлала є3си2 и3 пaки сего2 ўстр0ила є3си2 ви1дzща.

И# нhнэ: Рaдуйсz, сщ7eннаz nби1тель дохіaрскаz: тh бо и4маши всёхъ гпcжY предстaтельницу и3 покр0въ, ћкоже самA nнA ћснw возвэсти2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Безчaдныхъ бlгочaдныхъ ты2, марjе, показaла є3си2 и3 непл0дныхъ жeнъ содёлала є3си2, скоропослyшнице, веселsщихсz њ чaдэхъ. кто2 ќбw не и3зуми1тсz, дв7о, вели1чію твоемY;

Булгaріz проповёдуетъ твоегw2 џбраза чудесA, q скоропослyшнице, вост0къ же и3 зaпадъ. и3ст0чникъ бо содёлаласz є3си2, точaщій бlгодaти всёмъ призывaющымъ и4мz твоE.

Слaва: Рaка болёзнь t руки2 и3счезaетъ честнhz жены2, дв7о, посэщeніемъ твои1мъ, тёмже стрaждущаz, t недyга свободи1вшисz, рaдующисz, проповёда благодaрствєннаz.

И# нhнэ: Чyднw ўкраси1сz їкHна твоS, скоропослyшнице, и3 пaче лучeй с0лнечныхъ њсвэщaетъ всёхъ бlгодaтію твоeю, пречcтаz. кто2 u5бо восхвaлитъ тS, на нб7си2 и3 на земли2 слaвимую!

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

По G-й пёсни сэдaленъ:

ВLчцу тS мjра вёмы, мRjе всепётаz, ћкw родилA є3си2 нaмъ всёхъ творцA, сп7си1телz мjра, и4же и3 прослaви тебE, пречcтую м™рь свою2, подаS тоб0ю бlгодaть и3 ми1лость чтyщымъ тS и3 молsщымсz тебЁ, бGор0дице.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰ и3 прослaвихъ твоE б9ество2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Во всёхъ концёхъ чудотв0рный тв0й џбразъ прослaвисz, и3 нhнэ вси2 ўстaми скоропослyшницу произн0сzтъ.

И# во снЁ, всецRи1це, и3 ћвэ, скоропослyшнице, kвлszсz, чудесA совершaеши въ мjрэ пресл†внаz.

Слaва: Кто2 твоE, дв7о, и4мz въ нyждэ всsкой призывaше, и3 ск0рw тогw2 не ўслhшала є3си2, ћкw скоропослyшница сyщаz;

И# нhнэ: Бlжeнна є3си2 дохіaрскаz nби1тель слaвнаz, їкHною бо њбогати1ласz є3си2 скоропослyшницы всечестн0ю.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Кaкw на тв0й пречcтый џбразъ ѓзъ, недост0йный, воззрю2, скоропослyшнице, нечи1стыми nчесы2 мои1ми.

М0ре и3 землS, всецRи1це, твоеS їкHны чудесA проповёдуютъ: твои1хъ бо бlгодaтей сі‰ nбоS наслади1шасz.

Слaва: Тaтz kвлsеши, пёнzзи похи1тивша бли1жнzгw, м™еродв7о, и3 возвращaеши прaвэднw сі‰ и3мyщему.

И# нhнэ: Что2 воздади1мъ тебЁ, всебlгaz, за бlгодaть мн0гую, ю4же kви1ла є3си2 нaмъ, даровaвъ їкHну твою2, богaтство сщ7eнное.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу и3 томY возвэщY печ†ли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz, ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ћкw любвеwби1льнаz м™рь ћвльшисz, призывaла є3си2 џтрока къ себЁ, д0ндеже и3збaвила є3си2 t руки2 разб0йникwвъ, м™родв7о. но да њбрэтeмъ тS и3 мы2, м™рь любвеwби1льную.

Не и4мамы раби2 твои2 и3н0гw, рaзвэ тебє2, предстaтельства и3 покр0ва. тёмже, чcтаz, t сeрдца вопіeмъ: всsкіz бэды2 свободи2 стaдо твоE и3 вёрныхъ, къ тебЁ прибэгaющихъ.

Слaва: Ћкоже спаслA є3си2 t морскjz бyри призвaвшихъ б9eственное и4мz твоE, тaкw и3 нaсъ t чyвственнагw крушeніz и3 мhсленнагw, дв7о, сп7си2 и3 въ ти6хіz прист†нища сп7сeніz ўпрaви.

И# нhнэ: Ми1ръ тS прибёжище стzжA и3 сп7сeніе: тёмъ, чcтаz, къ честнёй твоeй їкHнэ tвсю1ду притекaютъ лю1діе, и3 вси2 ск0рw и5хъ слyшающую њбрэтaютъ тS.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ }:

Въ м0ри житeйстэмъ њбуревaеміи, треволнeнію подпaдаемъ страстeй и3 и3скушeній. подaждь u5бо нaмъ, гпcжE, рyку п0мощи, ћкоже петр0ви сн7ъ тв0й, и3 ўскори2 t бёдъ и3збaвити ны2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице.

Јкосъ: И#дёже њсэни1тъ бlгодaть твоS, вLчце, тaмw недyжніи здрaви бывaютъ, бёдствующіи во бlгополyчіе прих0дzтъ, и3 всsкъ скорбsщій рaдости и3сполнsетсz. тёмже бlгодaтію твоeю њсэни2 и3 нaсъ, сицев†z р†достнаz тебЁ глаг0лющихъ: рaдуйсz, бGоблагодaтнаz, непристyпнагw б9ествA селeніе: рaдуйсz, с™az трапeзо, хлёбомъ жи1зни нaсъ снабдэвaющаz: рaдуйсz, мЂро многоцeнное, њбlгоухaющее вёрныхъ: рaдуйсz, мaслино, є3лeемъ милосeрдіz нaсъ ўмащaющаz: рaдуйсz, неистощи1мое сокр0вище дарHвъ: рaдуйсz, приснотекyщій и3ст0чниче чудeсъ: рaдуйсz, њби1димыхъ заступлeніе: рaдуйсz, њбуревaемыхъ бlгоути1шное пристaнище: рaдуйсz, глухи1хъ слhшаніе и3 свёте слэпhхъ: рaдуйсz, разслaбленныхъ ўкрэплeніе: рaдуйсz, свобождeніе плэнeнныхъ: рaдуйсz, мjра всегw2 ўповaніе: рaдуйсz, всебlгaz скоропослyшнице.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Слэпы6мъ даровaла є3си2 дёйствіе nчесє1мъ, дв7о, є4же ви1дэти, но и3 нaшz зBницы души2 и3 тэлесE просвэти2, да поeмъ при1снw вєли1чіz тво‰.

Глухи6мъ слhшаніе даровaла є3си2, мRjе скоропослyшнице, но и3 нaсъ всёхъ tвeрзи ўшесA души2 и3 тэлесE, ћкw да поeмъ при1снw вєли1чіz тво‰.

Слaва: Ћкоже дрeвле t пругHвъ и3збaвила є3си2 прибёгшихъ къ тебЁ, пречcтаz, тaкw и3 нaсъ t си1хъ и3 всsкагw врeда и3збaви, да поeмъ при1снw вєли1чіz тво‰.

И# нhнэ: Ћкw и3спрaвила є3си2 прeжде разслaбленнаго, тaкw и3 нaсъ, по nбою2 разслaбленныхъ, тeплымъ твои1мъ предстaтельствомъ и3спрaви, да поeмъ при1снw вєли1чіz тво‰.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ в0и ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

T всsкихъ болёзней, скоропослyшнице, нaсъ и3збaви, ћкоже t си1хъ мн0гихъ и3збaвила є3си2.

ЇкHна тво‰, дв7о, показaсz и3ст0чникъ чудeсъ, t негHже жaждущіи снабдэвaютсz и3з8oби1льнw.

Слaва: Поги1бшаго ты2 kвлsеши, гпcжE, и3 подаeши рaдость њбрётшымъ. к0ль мн0гаz є4сть џбраза твоегw2 бlгодaть.

И# нhнэ: Повелёнію твоемY, вLчце, повинyютсz вс‰ стіхjи, t ни1хже врeда да и3збавлsеши тS призывaющихъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бGор0дицу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Собери1тесz ўсeрднw въ nби1тель бжcтвенную ґрхaгGлwвъ, болsщіи: врaчь бо въ нeй пребывaетъ безмeздный.

Сщ7eннаz їкHна твоS другaz показaсz силоaмскаz купeль, дв7о, њчищaющаz и3 цэлsщаz болёзни души2 и3 тэлесE.

Слaва: Воспламенsетъ мS рачeніе зрёти твоегw2 џбраза благодaтную лёпоту, и3 насыщeніz не и4мамъ величaти тS!

И# нhнэ: Да ўви1жду тS, всебlгaz скоропослyшнице, во врeмz смeрти ўтэшaющую мS и3 зрaки дeмwнwвъ tгонsющую.

Свэти1ленъ:

Зрsщіи тS нhнэ на їкHнэ съ предвёчнымъ младeнцемъ, пр0симъ тебE, бGоневёсто: не лиши2 нaсъ и3 въ бyдущемъ вёцэ всебlжeннагw лицезрёніz твоегw2 и3 воплоти1вшагwсz t тебЁ сн7а б9іz, да со благоугоди1вшими є3мY и4мz є3гw2 и3 твоE величaемъ.

Мlтва ко прес™ёй бцdэ:

Пребlгословeннаz вLчце, приснодв7о бцdе, бGа сл0ва пaче всsкагw сл0ва на сп7сeніе нaше р0ждшаz, и3 бlгодaть є3гw2 преиз8oби1льнw пaче всёхъ пріи1мшаz, м0ре неисчерпaемое б9eственныхъ даровaній ћвльшаzсz и3 чудeсъ приснотекyщаz рэкA, и3зливaющаz бlгость всBмъ съ вёрою къ тебЁ прибэгaющымъ! ТвоемY чудотв0рному w4бразу припaдающе, м0лимсz тебЁ, всещeдрэй чlвэколюби1вагw вLки м™ри: ўдиви2 на нaсъ пребог†тыz млcти тво‰, и3 прошє1ніz н†ша, приноси6маz тебЁ, скоропослyшнице, и3сп0лнити ўскори2, вс‰ ±же на п0льзу, во ўтэшeніе и3 сп7сeніе коемyждо ўстроsющи. Посэти2, пребlгaz, рабы6 тво‰ бlгодaтію твоeю, и3 подaждь недyгующымъ цэльбY и3 совершeнное здрaвіе, њбуревaємымъ тишинY, плэнє1ннымъ своб0ду, и3 разли1чными w4бразы стрaждущыz ўтёши. И#збaви, всеми1лостиваz гпcжE, всsкъ грaдъ и3 странY t глaда, ћзвы, трyса, пот0па, nгнS, мечA и3 и3нhz кaзни врeменныz и3 вёчныz, м™рнимъ твои1мъ дерзновeніемъ гнёвъ б9ій t нaсъ tвращaющи: тaкожде и3 t душeвнагw разслаблeніz, њбуревaніz страстeй и3 грэхопадeній свободи2 рабы6 тво‰, ћкw да непреткновeннw во всsкомъ бlгочeстіи пожи1вше въ сeмъ вёцэ, и3 въ бyдущемъ вёчныхъ бл†гъ спод0бимсz, бlгодaтію и3 чlвэколю1біемъ сн7а твоегw2 и3 бGа, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7:

Q прес™az дв7о, м™и гDа вhшнzгw, скоропослyшнаz застyпнице всёхъ, къ тебЁ съ вёрою прибэгaющихъ! При1зри съ высоты2 нбcнагw вели1чіz твоегw2 на мS непотрeбнаго, ко с™ёй їкHнэ твоeй припaдающа: ўслhши ск0рw смирeнную мlтву менє2 грёшнагw и3 принеси2 ю5 къ сн7у твоемY: ўмоли2 є3го2, да њзари1тъ мрaчную дyшу мою2 свётомъ б9eственныz бlгодaти своеS и3 њчи1ститъ ќмъ м0й t п0мыслwвъ сyетныхъ, да ўмири1тъ стрaждущее моE сeрдце и3 и3сцэли1тъ р†ны є3гw2, да вразуми1тъ мS на дHбраz дэлA и3 ўкрэпи1тъ раб0тати є3мY со стрaхомъ, да прости1тъ вс‰ содBzннаz мн0ю ѕл†z, да и3збaвитъ t вёчныz мyки и3 не лиши1тъ нбcнагw своегw2 цrтвіz. q пребlгословeннаz бцdе! Ты2 бlгоизв0лила є3си2 нарещи1сz во w4бразэ твоeмъ скоропослyшница, повелэвaющи всBмъ притекaти къ тебЁ съ вёрою: не прeзри u5бо менє2 ск0рбнагw и3 не попусти2 поги1бнути мнЁ въ бeзднэ грэхHвъ мои1хъ. На тS по бз7э всE моE ўповaніе и3 надeжда сп7сeніz, и3 твоемY покр0ву и3 предстaтельству вручaю себE во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ ко прес™ёй вLчцэ бцdэ,
пред8 їкHною є3S и3менyемыz троерyчица.

Тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь всемjрнаz рaдость возсіS нaмъ вeліz: даровaсz с™ёй горЁ ґfHнстэй цэльбон0снаz твоS, вLчце бцdе, їкHна, со и3з8oбражeніемъ тричи1сленнw и3 нераздёльнw пречcтыхъ рyкъ тв0ихъ въ прославлeніе с™hz трbцы, созывaеши бо вёрныхъ и3 молsщихсz тебЁ њ сeмъ познaти, ћкw двэмA сн7а и3 гDа дeржиши, трeтію же kви2 на прибёжище и3 покр0въ чтyщымъ тS, t всsкихъ напaстей и3 бёдъ и3збавлsти, да вси2, притекaющіи къ тебЁ, вёрою пріeмлютъ неwскyднw t всёхъ ѕHлъ свобождeніе, t врагHвъ защищeніе, сегw2 рaди и3 мы2 вкyпэ со ґfHномъ вопіeмъ: рaдуйсz, бlгодaтнаz, гDь съ тоб0ю.

Другjй тропaрь, глaсъ д7:

Днeсь свётлw красyетсz цaрствующій грaдъ москвA, и3мёющи въ себЁ, q всемлcтивэйшаz, всеS твaри чcтнёйшаz, застyпнице нaша дв7о бцdе, чcтнhй џбразъ тв0й, и4мже подсHлнечныz концы2 земли2 ўдивлsеши и3 ми1ръ мjрови дaруеши, во џбразъ бо с™hz трbцы kвлsеши тріE руцЁ: двэмA ќбw сн7а своего2, хrтA бGа нaшего, н0сиши, трeтіею t напaстей и3 бёдъ вёрнw къ тебЁ прибэгaющихъ и3збавлsеши, t потоплeніz и3зымaеши, и3 всBмъ полє1знаz дaруеши, и3 прпdбному міхаи1лу мале0нскую г0ру показA, и3 всёхъ всегдA ми1луеши, чcтн0ю ри1зою своeю покрывaеши жи1тельство сіE и3 вс‰ грaды и3 страны2 н†ша, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, њбрaдованнаz.

КанHнъ, глaсъ №, є3г0же краегранeсіе:
Пресвzтaz дёва въ рукaхъ свои1хъ слaвитъ свzтyю трbцу.
Пёснь №.

Їрм0съ: ТвоS побэди1тельнаz десни1ца бGолёпнw въ крёпости прослaвисz: тa бо, безсмeртнэ, ћкw всемогyщаz, проти6вныz сотрE, ї}льтzнwмъ пyть глубины2 новосодёлавшаz.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ди1вны тво‰ чудесA, вLчце бцdе, ±же и3сцэли2 ўсёченную рyку деснyю прпdбному їwaнну дамаски1ну, є4юже по и3сцэлeніи пэснотворeніе написA въ прославлeніе и4мене твоегw2, и3 вси2, таков0му чудеси2 дивsщесz, вопію1тъ: рaдуйсz, пребlгословeннаz, въ болёзнехъ нaшихъ и3сцэлeніе.

ВLчце бцdе, и3звлеки1 мz и3з8 глубины2 напaстей и3 бёдъ, прибэгaю и3 ѓзъ под8 кр0въ тв0й и3 заступлeніе, да не и3зhду посрaмленъ и3 лишeнъ млcти твоеS, слезsщій пред8 чудотв0рною їкHною твоeю, на нeйже три2 руки2 и3з8oбражeны въ слaву бGа вhшнzгw.

Слaва: Q бGоблажeннаz и3 многоимени1таz дв7о м™и, и3ст0чникъ милосeрдіz и3 щедр0тъ, ѓзъ и3мёю къ тебЁ вёру вeлію, надeжду и3звёстную и3 люб0вь сердeчную, tврати2 вс‰кіz нап†сти t р†бъ твои1хъ, слaвимъ бо тричи1сленное и3 нераздёльное на їкHнэ пречcтыхъ рyкъ твои1хъ kвлeніе, и4миже ты2 с™yю трbцу во є3ди1нствэ прославлsеши.

И# нhнэ: ВLчце дв7о, кто2 не ўдиви1тсz всечcтнhz твоеS їкHны троерyчному kвлeнію, слaдостнw бо зрёти, кaкw ты2 премyдро тріmпостaсное бжcтво2 прославлsеши, ск0рw ўслhши, пречcтаz, молeніе нaше и3 защити2 рук0ю твоeю, ю4же трeтію kви2 нaмъ на заступлeніе.

Пёснь G.

Їрм0съ: Е#ди1не, вёдый человёческагw существA нeмощь и3 млcтивнw въ нE воoбрaжсz, препоsши мS съ высоты2 си1лою, є4же вопи1ти тебЁ, с™hй, њдушевлeнный хрaме неизречeнныz слaвы твоеS, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Съ высоты2 ґfHнскіz горы2 повсю1ду блистaетъ богaтство милосeрдіz твоегw2, вLчце бцdе, t с™hz їкHны, ю4же троерyчнw kви2 на прибёжище вBрнымъ, мh же къ тебЁ воззовeмъ: q м™и и3 дв7о! и3збaви нaсъ t nгнS, и3 мечA, и3 всёхъ бёдъ, пребlгословeннаz.

Безмёрную твою2 млcть на мнЁ славосл0влю и3 величaю въ пёснехъ бlгодaрныхъ чcтымъ сeрдцемъ и3 ўсты2, ћкw и3збaвила є3си2 менE всёхъ напaстей и3 бёдъ и3 не допусти1ла є3си2 поги1бнути до концA. и3 ѓзъ тебE, вLчцу бцdу, и3 чудесA џбраза твоегw2 величaти и3 прославлsти не престaну во вёки.

Слaва: ВысотA вели1ка ґfHнскіz горы2, но kвлeніе и3 чудесA їкHны твоеS неизречeннw превhше горы2, и3 бlгодaть б9іz въ нeй, ћкw м0ре неисчерпaемое, приходsщымъ вёрою: пріeмлютъ бо ўтэшeніе и3 въ напaстехъ и3збавлeніе: подaждь, q пребlгословeннаz дв7о, и3 мнЁ, бёдствующему, защищeніе ск0рое.

И# нhнэ: Ты2 є3си2 всёхъ скорбsщихъ прибёжище, и3 nби1димыхъ застyпница, и3 неруши1мый покр0въ въ бэдaхъ стрaждущихъ. тёмже, припaдаz, вопіeмъ тебЁ, дв7о пречcтаz: пріими2 молeніе нaше, t всеS души2 чcтнyю и3 преисп0лненную чудeсъ їкHну твою2 почитaющихъ.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ є7.
Под0бенъ: Собезначaльное сл0во:

Ћкw возлюби1ла є3си2 пaству твою2, бGор0ждшаz м™и, бlговоли2 даровaти є4й с™yю пречcтнyю свою2 їкHну, на нeйже премyдрость триmпостaсную въ пречcтыхъ рукaхъ свои1хъ прославлsеши, и3 подаeши познавaти въ трbцэ є3ди1наго бGа, и3 мнHгаz чудесA t їкHны твоеS вёрою и3 люб0вію тS призывaющымъ kвлsеши, и3 пaству свою2 њграждaеши, и3 подаeши всемY мjру, сп7сeніе и3 ўтверждeніе.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Г0ру тS, бlгодaтію б9іею приwсэнeнную, прозорли1выма ґввакyмъ ўсмотри1въ nчи1ма, и3з8 тебE и3зhти ї}леву провозглашaше с™0му во сп7сeніе нaше и3 њбновлeніе.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Њбнови1мъ сердцA вёрою, зрsще во ґfHнстэй горЁ н0вое вLчцы бцdы троерyчное kвлeніе. всsкъ, недоумэвaюще њ сeмъ, т0кмw молsщесz, тебЁ вопіeтъ: q м™и и3 дв7о, пріими2 молeніе нaше и3 подaждь млcть и3 защищeніе, и3 и3сп0лни љзhкъ и3 сердцA вёрныхъ дост0йнагw ти2 хвалeніz.

Рaдостною труб0ю ґfHнъ во вс‰ концы2 земли2 гласи1тъ: пріиди1те и3 ви1дите дэлA б9іz, кaкw пречcтаz дв7а на їкHнэ въ рукaхъ свои1хъ kвлsетъ трbчный ви1дъ бжcтвA, и4миже держи1тъ люб0вь и3 млcрдіе, восписyемъ сугyбо въ сердцaхъ нaшихъ рaдостную пёснь дост0йнагw є3S хвалeніz.

Слaва: Ћкw спод0бисz прпdбный міхаи1лъ малеи1нъ бlгодaть ћвнw t тебE, вLчце бцdе, ўлучи1ти, спод0би и3 менE, всепречcтаz, зрёти и3 разумёти, кaкw ты2 с™yю трbцу на їкHнэ въ рукaхъ свои1хъ прославлsеши, да восписyю въ сeрдцэ моeмъ тв0й џбразъ и3 молю1 тz: tвeрзи љзhкъ м0й и3 и3сп0лни є3го2 дост0йнагw тебE хвалeніz.

И# нhнэ: Грzди1те, лю1діе, ко ґfHну днeсь, є4же принести2 молeніе приснодв7э чcтэй бцdэ пред8 чyдною є3S їкHною, тричи1сленнw и3 нераздёльнw пречcтыми рукaми и3з8oбражaющую є3ди1ную си1лу бжcтвA, на сію1 же враги2 нaшz зрёти не м0гутъ, мh же, вёрніи, взирaюще на џную, вопіeмъ: tвeрзи нaмъ ўстA пёти пёснь дост0йнагw тебE хвалeніz.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти1вый сіsніемъ пришeствіz твоегw2 хrтE, и3 њсвэти1вый крест0мъ твои1мъ мjра концы2, сердцA просвэти2 свётомъ твоегw2 бGоразyміz правослaвнw пою1щихъ тS.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

ҐfHнскаz горA преисп0лнисz с™hнь, на нeйже kви1сz и3 прослaвисz с™az тво‰, вLчце бцdе, їкHна, крaсzщаzсz и3зліsніемъ t неS бlгодaти во и3сцэлeніе скорбsщихъ, и3 вси2 таков0му чудеси2 дивsтсz, ћкw три2 пречcтыz тво‰ рyки нaмъ kви2.

Сіsетъ добр0та, блистaютъ, ћкw сHлнечныz лучи2, t твоеS с™hz їкHны разли6чнаz чудесA, низпосли2 мнЁ, q пребlгословeннаz, покр0въ и3 заступлeніе твоE t врагHвъ, гyбzщихъ мS, тjи бо t руки2 твоеS поги1бнутъ, ћкw трeтію на їкHнэ и3з8zви2 нaмъ на заступлeніе.

Слaва: Преслaвное чyдо зри1тсz, всенепор0чнаz дв7о, на їкHнэ твоeй: во џбразъ с™hz трbцы рyки сво‰ kви2 и3 познaніе подаeши рабHмъ твои6мъ, ћкw двэмA держи1ши держaщаго вс‰, трeтіею же защищaеши во всёхъ напaстехъ вёрнw прибэгaющихъ къ тебЁ, мh же, вёрніи, вопіeмъ: рaдуйсz, застyпнице нaша всенадeжнаz.

И# нhнэ: Q, неизмэри1маz глубинA ржcтвA твоегw2! q, неизречeнное богaтство милосeрдіz твоегw2! ћкw безмBрныz пєчaли и3 напaсти въ рaдость нaмъ твори1ши, призывaющымъ тS въ нyждэ и3 њбстоsніи, подaждь же млcть твою2 въ стрaшный дeнь судA и3 и3спытaніz дёлъ чlвёческихъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њбhде нaсъ послёднzz бeздна, нёсть и3збавлszй, вмэни1хомсz, ћкw џвцы заколeніz, сп7си2 лю1ди тво‰, б9е нaшъ, тh бо крёпость немощствyющихъ и3 и3справлeніе.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Во ґfHнъ рaдостнw вси2 притецeмъ зрёти kвлeніе їкHны вLчцы бцdы, ћкw слaвитъ нбcнаго творцA въ трbцэ трис0лнечное є3стество2 и3 нaсъ тр0йческому покланsтисz ќчитъ бжcтвY, є4йже припaдаz, со слезaми вопіeмъ: q дв7о пречcтаz, tвeрзи нaша ўстA и3 и3сп0лни сeрдце вопи1ти тебЁ пёснь дост0йнагw хвалeніz.

Ўтэшeніе вeліе њбрэт0хъ души2 моeй въ бэдaхъ и3 напaстехъ прибэгaти къ тебЁ, бGороди1тельницэ, и3 ѓзъ къ цэльбон0снэй твоeй їкHнэ со слезaми вопію2: не прeзри, бцdе, слeзъ и3 воздыхaніz моегw2 и3 возведи2 t печaлей въ рaдость, ћкw и3 ґfHнъ рaдостнw ликовствyетъ, и3мyще чcтнhй џбразъ тв0й троерyчнагw kвлeніz.

Слaва: ВLчце, мjра сп7сeніе, вёрныхъ надeжда, покр0въ и3 заступлeніе, всеусeрднw припaдаz къ тебЁ, вопіeмъ: покажи2 на нaсъ, погибaющихъ, си1лу и3 бlгодaть цэльбон0сныz с™hz їкHны твоеS, и3збaви нaсъ всёхъ напaстей, да не престaнемъ величaти тебE, застyпницу въ печaлехъ вёрную.

И# нhнэ: Q всенепор0чнаz дв7о! бжcтвенное проречeніе ќстъ твои1хъ и3сп0лнисz, є4же њ рождeніи прпdбнагw міхаи1ла малеинA прeжде предреклA є3си2, рaдуетсz всS землS њ бжcтвеннэй си1лэ твоeй, весели1тсz глaсъ прaзднующихъ непрестaннw, зрsще твоегw2 лицA добр0ту неизречeнную, вeселw воспэвaюще: рaдуйсz, дв7о, хrтіaнъ похвало2.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

Днeсь весeлое настA нhнэ твоE торжество2 бGомaти пречcтаz, вси2 вёрніи и3сп0лнишасz рaдости и3 весeліz, ћкw спод0бльшесz и3зрsднw воспёти преди1вное kвлeніе чcтнaгw џбраза твоегw2 и3 р0ждшагосz и3з8 тебE мLнца, и4стинна же бGа, є3г0же двэмA рукaма њб8eмлеши, и3 трeтіею t напaстей и3 бёдъ нaсъ и3зымaеши и3 и3збавлsеши t всёхъ ѕHлъ и3 њбстоsній.

Јкосъ: ЃгGлwвъ творцA, и4стиннагw свёта хrтA, неизречeннw и3з8 тебE, бGомaти, возсіsвшагw, на їкHнэ чудeснэ kви2 и3 тричи1сленнымъ свои1мъ и3з8oбражeніемъ пречcтыхъ рyкъ твои1хъ вс‰ концы2 земли2 ўдиви2, тёмже бlгодaрственнw дерзaемъ вопи1ти тебЁ си1це: рaдуйсz, по чlвёчеству двэмA рукaма сн7а и3 бGа њб8eмлющаz: рaдуйсz, по бжcтвY трeтіею рук0ю t напaстей и3 бёдъ нaсъ и3збавлsющаz: рaдуйсz, стрaждущымъ въ печaлехъ помогaющаz: рaдуйсz, бwлёзни вск0рэ и3сцэлsющаz: рaдуйсz, ћкw тоб0ю защищaемсz t врагHвъ си1льныхъ, помышлsющихъ на ны2 ѕл†z: рaдуйсz, сохранsющаz t всёхъ ѕHлъ и3 њбстоsній.

Пёснь з7.

Їрм0съ: ТебE, ќмную, бцdе, пeщь, разсмотрsемъ, вёрніи, ћкоже бо џтроки сп7сE три2 превозноси1мый, мjръ њбнови2, во чрeвэ твоeмъ всецёлъ, хвaльный nтцє1въ бGъ и3 препрослaвленъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Q м™и бGа вhшнzгw, при1зри на молeніе вёрою къ тебЁ прибэгaющихъ: врази2 на мS њполчи1шасz, и3з8wстри1ша мeчь св0й, ўzзви1ти мS хотsще. тh же, ћкw защи1тница нaша, tыми2 поношeніz чlвёчєскіz и3 напр†сныz клевєты2, на тебE надёюсz, тh бо моS крёпость и3 защищeніе.

Ненави1дzщіи мS, творsще њби1ды, низпускaютъ стрёлы лукaвствіz, хотsще мS ѕэлw2 ўzзви1ти, ѓзъ же, пречcтаz вLчце, взирaz на їкHну твоегw2 троерyчнагw kвлeніz, ю4же даровA нaмъ ћкw стрaжа на враги2, приношY тебЁ молeніе: защити2, всепётаz, рук0ю твоeю менE, погибaющаго.

Слaва: ВLчце бцdе, сокруши2 ѕлы6z врагHвъ на мS пHмыслы и3 клевєты2 ўстaви, и3збавлsющи непови6нныz t ск0рби, и4мамы бо, пречcтаz дв7о, твою2 їкHну, бlгодaти преисп0лненную, врагHвъ ўстрашaющую и3 вёрнw прибэгaющихъ къ тебЁ ўвеселsющую.

И# нhнэ: Q дв7о пречcтаz! смири2 сердцA ѕлhхъ чlвBкъ, њби1дzщихъ и3 ненави1дzщихъ мS, и3 враждeбнw клzнyщихъ загради2 ўстA, да посрамsтсz врази2 и3 ќзрzтъ твою2 сопроти1въ борю1щую си1лу, сE млcтивнw ты2 нaсъ посэщaеши и3 зал0гъ бlгодaти їкHну твою2 ћкw стрaжа на враги2 дaруеши.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пещи2 џтроцы ї}лєвы, ћкоже въ горни1лэ, добр0тою благочeстіz чи1стэе злaта блещaхусz, гlг0люще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа, п0йте и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Ўслhши молeніе моE, вLчце всепётаz, њблeгчи брeмz бёдъ мои1хъ и3 напaстей, ћкw да возмогY воздaти тебЁ nбёты, ±же въ печaли гlг0лаша ўстA мо‰, слaвлю бо толи1кw чудeсное kвлeніе їкHны твоеS, возведи1 мz рук0ю твоeю и3з8 глубины2 бёдъ въ рaдость, воспэвaюща и3 превозносsща тS во вёки.

Q пребlгословeннаz дв7о! є3гдA приспЁ дeнь свётлагw торжествA kвлeніz пречyднагw џбраза твоегw2, тогдA ґfHнскаz горA крaситсz, ћкw пріeмлетъ многобогaтный дaръ во њгрaду свою2 зари2 бжcтвенныz. q дв7о, њзари2 сердцA н†ша свётомъ бжcтвA, є3г0же въ рукaхъ твои1хъ на їкHнэ прославлsеши, пою1щихъ и3 превозносsщихъ тS во вёки.

Слaва: Ќжасомъ њб8sти бhша и3 недоумэвaша њ сeмъ, кaкw три2 руки2 на їкHнэ нaмъ kви2, но т0кмw рaдостнw вопіeмъ: q вLчце дв7о, є3ди1ной тебЁ сіE дост0йно є4сть двэмA рукaма сн7а и3 гDа держaти, ґ трeтіею вBрныz t бёдъ и3збавлsти, пою1щихъ и3 превозносsщихъ тS во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Пою1тъ тS вси2 земнор0дніи и3 славосл0вzтъ си6лы нбcныz, ћкw м™рь хrтA бGа нaшегw, тh бо, сэдsщи на чcтнёмъ пrт0лэ бли1з8 прес™hz трbцы, во џбразъ є3S и3 три2 руки2 на їкHнэ kви2, моли2 ю5 њ нaсъ, пречcтаz, и3збaвитисz нaмъ мyкъ, да возрaдуютсz вси2, пою1щіи и3 превозносsщіи тS во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Џбразъ чcтагw ржcтвA твоегw2 nгнепали1маz купинA показA неwпали1маz: и3 нhнэ на нaсъ напaстей свирёпэющую ўгаси1ти, м0лимсz, пeщь, да тS, бцdе, непрестaннw величaемъ.

Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.

Безмёрнw наслади1хсz щедр0тъ и3 бlгодэsній твои1хъ ѓзъ, дв7о пречcтаz, и3 воспэвaю тS бlгодaрственными пёсньми пред8 їкHною твоeю, на нeйже зри1тсz чyдо чудесє1мъ: трeтіz пречcтаz рукA твоS, на п0мощь и3 защищeніе тS призывaющымъ.

Въ пёснехъ бlгодaрныхъ не престaну величaти тS, всепречcтаz дв7о бцdе, ћкw неисчє1тныz щедрHты низпослaла є3си2, проповёдуеши всBмъ чудесA цэльбонHсныz твоеS їкHны, ћкw подаeши въ болёзнехъ и3сцэлeніе, въ напaстехъ и3збавлeніе, тh бо є3си2 покр0въ всBмъ прибэгaющымъ.

Слaва: Ўдиви1ла є3си2 всёхъ вои1стинну, пренепор0чнаz дв7о, заступлeніемъ и3 покр0вомъ твои1мъ, врази2 мои2 tступи1ша t менE, вмёсто печaли рaдость ми2 даровA, и3 ѓзъ рaдостнw вопію2, ћкw цэльбон0снаz твоS їкHна ди6внаz чудесA показA, да вси2 вёдуще, ћкw ты2 є3си2 застyпница всBмъ прибэгaющымъ.

И# нhнэ: Ви1ждь, вLчце бцdе, неможeніе моE, недоумэвaю бо воспёти млcрдіе твоE на мнЁ, подaждь њбновлeніе сeрдцу моемY дост0йнw воспёти тебЁ пёснь, толи1кw чyдному на їкHнэ пречcтыхъ трeхъ рyкъ твои1хъ и3з8oбражeнію, тh бо є3си2 нел0жнаz застyпница хrтіaнъ.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

ГорA ґfHнскаz вопіeтъ: грzди1те, лю1діе, къ неистощи1мому и3ст0чнику цэльбон0снэй їкHнэ вLчцы нaшеz бцdы пріsти щедр0тъ мн0жество, вси1 бо прибэгaющіи получaютъ неисчeтнw дaры цэлє1бныz и3 вопію1тъ: вои1стинну ты2 є3си2, дв7о бlгословeннаz, всBмъ крёпость, держaва и3 заступлeніе.

Моли1тва.

Q прес™az и3 пребlгословeннаz дв7о бцdе мRjе! припaдаемъ и3 покланsемсz ти2 пред8 с™0ю троерyчною їкHною твоeю, воспоминaz преслaвное чyдо твоE, и3сцэлeніемъ ўсэчeнныz десни1цы прaведнагw їwaнна дамаски1на t їкHны сеS kвлeнное, є3г0же знaменіе донhнэ ви1димо є4сть на нeй, во џбразэ трeтіz руки2, къ и3з8oбражeнію твоемY приложeнныz. м0лимсz ти2 и3 пр0симъ тS, всебlгyю и3 всещeдрую р0да нaшегw застyпницу: ўслhши нaсъ, молsщихъ ти сz, и3 ћкоже бlжeннаго їwaнна, въ ск0рби и3 болёзни къ тебЁ возопи1вшаго, ўслhшала є3си2, тaкw и3 нaсъ не прeзри, скорбsщихъ и3 болёзнующихъ рaнами страстeй многоразли1чныхъ и3 къ тебЁ t души2 сокрушeнныz и3 смирeнныz ўсeрднw прибэгaющихъ. ты2 зри1ши, гпcжE всемлcтиваz, нeмwщи нaшz, њѕлоблeніе нaше, нyжду, потрeбу нaшу въ твоeй п0мощи и3 заступлeніи, ћкw tвсю1ду врагaми њкружeни є3смы2, и3 нёсть помогaющагw, нижE заступaющагw, ѓще не ты2 ўмилосeрдишисz њ нaсъ, вLчце. є4й, м0лимъ ти сz, вонми2 глaсу болёзненному нaшему и3 помози2 нaмъ с™оoтeческую правослaвную вёру до концA днeй нaшихъ непор0чнw сохрани1ти, во всёхъ зaповэдехъ гDнихъ неукл0ннw ходи1ти, покаsніе и4стинное њ грэсёхъ нaшихъ всегдA бGу приноси1ти и3 спод0битисz ми1рныz хrтіaнскіz кончи1ны и3 д0брагw tвёта на стрaшнемъ судЁ сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw, є3г0же ўмоли2 за нaсъ мaтернею мlтвою твоeю, да не њсyдитъ нaсъ по беззак0ніємъ нaшымъ, но да поми1луетъ нaсъ по вели1цэй и3 неизречeннэй млcти своeй. q всебlгaz! ўслhши нaсъ и3 не лиши2 нaсъ п0мощи твоеS держaвныz, да тоб0ю сп7сeніе получи1вше, воспоeмъ и3 прослaвимъ тS на земли2 живhхъ и3 р0ждшагосz t тебє2 и3скупи1телz нaшего гDа ї}са хrтA, є3мyже подобaетъ слaва и3 держaва, чeсть и3 поклонeніе, кyпнw со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, всегдA, нhнэ, и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

И$на моли1тва.

Q прес™az гпcжE вLчце бцdе, вeліе чyдо с™0му їwaнну дамаски1ну kви1вшаz, ћкw вёру и4стинную, надeжду несумнённую показaвшему! ўслhши нaсъ, грёшныхъ, пред8 чудотв0рною твоeю їкHною ўсeрднw молsщихсz и3 просsщихъ твоеS п0мощи: не tри1ни молeніz сегw2 мн0гихъ рaди прегрэшeній нaшихъ, но ћкw м™и млcрдіz и3 щедр0тъ, и3збaви нaсъ t болёзней, скорбeй и3 печaлей, прости2 содBzнныz нaми грэхи2, и3сп0лни рaдости и3 весeліz всёхъ, чтyщихъ с™yю їкHну твою2, да рaдостнw воспоeмъ и3 люб0вію прослaвимъ и4мz твоE, ћкw ты2 є3си2 t всёхъ родHвъ и3збрaннаz и3 бlгословeннаz во вёки вэкHвъ. ґми1нь.

 

КанHнъ
с™hмъ ґрхaгGлwмъ и3 ѓгGлwмъ.

Тропaрь, глaсъ д7:

Нбcныхъ в0инствъ ґрхістрати1зи, м0лимъ вaсъ при1снw мы2 недост0йніи, да вaшими мlтвами њградитE нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz вaшеz слaвы, сохранsюще ны2 припaдающыz прилёжнw, и3 вопію1щыz: t бёдъ и3збaвите ны2, ћкw чиноначaльницы вhшнихъ си1лъ.

КанHнъ безплHтнымъ, глaсъ },
є3гHже краегранeсіе сицево2: Да торжествyемъ бGомyдріи похвалY соб0ру безпл0тныхъ. ЇHсифово творeніе.
Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь возслeмъ лю1діе чyдному бGу нaшему, свободи1вшему ї}лz t раб0ты, пёснь побёдную пою1ще, и3 вопію1ще: пои1мъ тебЁ є3ди1ному вLцэ.

Припёвъ: С™jи ґрхaгGли и3 ѓгGли, моли1те бGа њ нaсъ.

Вси2 воспои1мъ лю1діе, вс‰ направлsющую невещeствєнныz ли1ки вhшнzгw чиноначaліz, трbцу несоздaнную, пою1ще: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е вседержи1телю.

Положи1лъ є3си2 твaрємъ начaтокъ, существо2 безпл0тное, тв0рче ѓгGлwвъ, пречcтый тв0й пrт0лъ њкружaющz, звaти ти2: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е вседержи1телю.

Слaва: Рaдуйсz гавріи1ле, б9іz воплощeніz возвэсти1телю, міхаи1ле же, чинHвъ невещeственныхъ предстaтелю, непрестaннw зовyще: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е вседержи1телю.

И# нhнэ: Трепeщу тaинства хrтE, твоегw2 схождeніz, ћкw и4же є3стеств0мъ бGъ, пріsлъ є3си2 t дв7ы роди1тисz ћкw человёкъ, да сп7сeши мjръ t раб0ты сопроти1внагw.

Пёснь G.

Їрм0съ: Стрaхъ тв0й гDи, всади2 въ сердцA р†бъ твои1хъ, и3 бyди нaмъ ўтверждeніе, тS во и4стинэ призывaющихъ.

Припёвъ: С™jи ґрхaгGли и3 ѓгGли, моли1те бGа њ нaсъ.

Крёпостію ўстaвилъ є3си2 безсмeртне си6льныz, совершaющыz прес™0е твоE хотёніе, тебЁ въ вhшнихъ всегдA предстоsщыz.

Ходaтаи твоегw2 вочlвёченіz, и3 честнaгw востaніz, ѓгGльскіz чиноначaльники хrтE, за ны2 пріими2 молsщыzсz.

Слaва: ЃгGлы пристaвилъ є3си2 храни1тели человёкwмъ, ћкw бlгоутр0бенъ, служи1тели же показaлъ є3си2 хrтE сп7сeніz, твои6мъ ўг0дникwмъ.

И# нhнэ: Неизречeннw р0ждши бGоневёсто сп7са и3 гDа, и3збaвльшаго нaсъ t тли2, тS вои1стинну призывaющихъ.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Повелённое:

Нбcныхъ начaльницы, и3 первостоsтеліе высокопрест0льныхъ и3 стрaшныхъ бжcтвенныz слaвы, міхаи1ле и3 гавріи1ле ґрхістрати1зи, ѓгGлwвъ чиноначaльницы, со всёми безпл0тными, q служи1теліе вLчни! њ мjрэ непрестaннw молsщесz, и3спроси1те њставлeніе прегрэшeнныхъ нaми, и3 млcть и3 бlгодaть њбрэсти2 въ дeнь сyдный.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: БGоблагодaтнаz, чcтаz, бlгословeннаz, бlгоутр0біz рaди щедр0тъ и3зъ тебє2 р0ждшагосz, съ вhшними си1лами, и3 ґрхaгGлы, и3 всёми безпл0тными моли2 непрестaннw, подaти нaмъ прeжде концA ми1лостивнw прощeніе грэхHвъ и3 житіS и3справлeніе, ћкw да њбрsщемъ ми1лость.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Всёлъ є3си2 на к0ни, ґпcлы тво‰ гDи, и3 пріsлъ є3си2 рукaма твои1ма ўзды6 и4хъ, и3 сп7сeніе бhсть э3ждeніе твоE, вёрнw пою1щымъ: слaва си1лэ твоeй гDи.

Припёвъ: С™jи ґрхaгGли и3 ѓгGли, моли1те бGа њ нaсъ.

Всёлъ є3си2 на ѓгGлы, ћкоже на к0ни чlвэколю1бче, и3 пріsтъ рук0ю твоeю вождA и4хъ, и3 сп7сeніе бhсть э3ждeніе твоE, вёрнw ти2 вопію1щымъ: слaва си1лэ твоeй гDи.

Покрывaетъ ѓгGлы добродётель твоS безсмeртне, и3 зємнhz и3сполнsетъ концы2 твоегw2 слaвнагw безначaльне, б9eственнагw хвалeніz, съ ни1миже тебЁ вопіeмъ: слaва си1лэ твоeй гDи.

Слaва: И#зшeлъ є3си2 щeдре, на сп7сeніе лю1демъ твои6мъ хrтE, созывaеши же дрyги си6лы тво‰: и3 весeліе бhсть во сп7сeніи твоeмъ безвє1щнымъ, вопію1щымъ: слaва си1лэ твоeй гDи.

И# нhнэ: Дв7а и3 м™и пaче є3стествA kви1ласz є3си2 пречcтаz, ћкw бGа тог0же и3 человёка хrтA родилA є3си2, t ѓгGлъ хвали1маго, людeй твои1хъ печaль преложи2 на рaдость, мlтвами твои1ми.

Пёснь є7.

Їрм0съ: T н0щи невёдэніz бGовёдэніемъ просвэти1вый концы2, просвэти1 мz ќтромъ чlвэколю1біz твоегw2, гDи.

Припёвъ: С™jи ґрхaгGли и3 ѓгGли, моли1те бGа њ нaсъ.

Невозврaтнымъ желaніемъ всегдA къ высотЁ хrтE носи1ми, крaйнее всёхъ желaніе, ѓгGльскіz си6лы непрестaннw слaвzтъ.

Ты2 раз{мныz по существY, нетлBнныz бlгодaтію твоeю хrтE, постaвилъ є3си2 пэвцы2 твоемY вели1чествію, ѓгGлы тво‰ по w4бразу содёлавъ непостижи1ме.

Слaва: Ты2 непреклHнны на гHршаz, къ тебЁ приближeніемъ хrтE, сохрани1лъ є3си2 тво‰ слуги6: и3ст0чникъ бо бlгости ты2 є3си2 бlготворS дост0йнw ти2 служaщымъ.

И# нhнэ: Ўмерщвлeнную мою2 дyшу страстьми2 мeрзкими, всенепор0чнаz њживи2, животY храни1телz р0ждши, и3 къ стезЁ вёчнэй и3 бlжeнному житію2 ўстреми2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: ЇHну въ ки1тэ гDи, є3ди1наго всели1лъ є3си2: менe же свsзаннаго мрeжами врaжіими, ћкw t тли2 џнаго, сп7си2.

Припёвъ: С™jи ґрхaгGли и3 ѓгGли, моли1те бGа њ нaсъ.

БGолёпнw t несуществA гDи, сл0вомъ привeлъ є3си2 существA нбcныхъ, безсмeртне, в0инствъ, свэтови1дны си1хъ содёловаz.

Слaва: Служи1теліе честнjи б9іz хвалeніz бhсте безпл0тніи, грaждане нбcніи, и3 б9eственнаz вои1стинну ски1ніz, творцY дост0йнw служaще.

И# нhнэ: Всепётаz, свёта пор0ждши, всBмъ свётъ даю1щаго, тьмY мои1хъ прегрэшeній чcтаz, tжени2 м™рними твои1ми къ немY мlтвами.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ в7:

Ґрхістрати1зи б9іи, служи1теліе б9eственныz слaвы, ѓгGлwвъ нач†льницы, и3 человёкwвъ наст†вницы, полeзное нaмъ проси1те и3 вeлію млcть, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1зи.

Јкосъ: Рeклъ є3си2 чlвэколю1бче, въ писaніихъ твои1хъ, мн0жеству рaдоватисz ѓгGлъ њ человёцэ є3ди1номъ кaющемсz, безсмeртне: тёмъ и3 мы2 въ беззак0ніихъ сyще, безгрёшне є3ди1не сердцевёдче, тS моли1ти всегдA дерзaемъ ћкw бlгоутр0бнаго, ўщeдрити нaсъ, и3 послaти недостHйнымъ ўмилeніе вLко, и3 подaти нaмъ прощeніе грэхHвъ: њ всёхъ бо нaсъ м0лzтсz тебЁ, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1зи.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы є3врeйстіи въ пещи2 попрaша плaмень дерзновeннw, и3 на р0су џгнь преложи1ша, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

Припёвъ: С™jи ґрхaгGли и3 ѓгGли, моли1те бGа њ нaсъ.

Свёты kви1лъ є3си2 щeдре, ѓгGлъ твои1хъ невещeственное существо2 неизречeннагw свёта и3сполнsемы, непрестaннw зовyщыz: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е во вёки.

Е#мyже предстоsтъ непрестaннw служaще тьмы6 ѓгGльскіz, лицa же зрёти не терпsтъ б9ествA, бlгословeнъ є3си2 зовyще, б9е во вёки.

Слaва: Сл0вомъ твои1мъ v3постaснымъ гDи, ѓгGльское є3стество2 содёлалъ є3си2, њс™и1въ же б9eственнымъ д¦омъ, трbцу бGосл0вити научи1лъ є3си2 б9е во вёки.

И# нhнэ, Трbченъ: Три2 ќбw зрsще сyщыz v3пост†си, неwпи1санное слaвимъ существо2, nц7A и3 сл0ва со д¦омъ, вопію1ще: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: На горЁ с™ёй прослaвльшасz, и3 въ купинЁ nгнeмъ приснодв7ы мwmсeови тaйну ћвльшаго, гDа п0йте, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™jи ґрхaгGли и3 ѓгGли, моли1те бGа њ нaсъ.

ЃгGльскому поревнyемъ житію2, и3 рaзумъ впери1мъ къ высотЁ, и3 съ ни1ми невещeственнw воспоeмъ гDа, и3 превозн0симъ во вёки.

Лик0вствєнницы ли1ка нбcнагw, и5же пrт0лъ њбстоsще слaвы, њ бз7э всегдA њбращaеми ѓгGли, пою1тъ и3 славосл0вzтъ во вс‰ вёки.

Слaва: Невещeственна nгнS творsщей плaмы, на высотЁ непрестaннw служaщихъ, и3 ѓгGлы дyхи kвлsющей, трbцэ покланsемсz, и3 славосл0вимъ во вс‰ вёки.

И# нhнэ: И$же во ўтр0бу всeльшасz дв7ы, и3 t сеS стрaннw и3 вhше сл0ва, дрeвнzго ґдaма наздaвша, гDа поeмъ и3 славосл0вимъ во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўстaвы прешлA є3си2 є3стествA, содётелz зачeнши и3 гDа, и3 двeрь сп7сeніz мjрови былA є3си2. тёмъ тS бцdе непрестaннw величaемъ.

Припёвъ: С™jи ґрхaгGли и3 ѓгGли, моли1те бGа њ нaсъ.

ТS неизречeннw совокупи1вшаго нбcнымъ хrтE земн†z, и3 є3ди1ну цRковь соверши1вша ѓгGлwмъ и3 человёкwмъ, непрестaннw величaемъ.

ЃгGли и3 ґрхaгGли, пrт0ли, вл†сти же и3 гDьствіz, нач†ла и3 си6лы, и3 херувjми, и3 серафjми, съ бцdею њ мjрэ моли1тесz.

Слaва: Всёхъ предстaтеліе показyющіисz, міхаи1лъ съ гавріи1ломъ, посэти1те t любвE чтyщыz всепрaзднственную пaмzть вaшу и3 вёрнw воспэвaющыz: спасaйте t всsкагw њбстоsніz.

И# нhнэ: Рaдуйсz с™az бGоневёсто, рaдуйсz, свётъ мjрови р0ждши вBрнымъ, рaдуйсz стэно2 и3 покр0ве всёхъ нaсъ: бGа ћкw бlгодaтелz, за ны2 непрестaннw моли2.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Џгненныхъ, ґрхістрати1же, слyгъ предстaтельство t nц7A пріsлъ є3си2, міхаи1ле, свётwвъ: тёмъ и3 сіsніе тогw2 слaвы сіsющее и4маши, њкрyгъ пречcтагw прест0ла ты2 предстоS, ћкw пeрвый невещeственныхъ чинHвъ.

Слaва: Под0бенъ: Со ўченики6: Невещeственныхъ си1лъ, ґрх†гGлъ и3 ѓгGлъ, гDьствъ и3 престHлъ, и3 нач†лъ предстaтель предъ бGомъ постоsнный, ґрхістрати1же бжcтвенне, міхаи1ле преслaвне: нестерпи1мому бо прест0лу предстоsй, покрhй, соблюди2, сохрани2 и3 спаси2 вс‰, вёрою тS почитaющыz, мірскaго предстaтелz.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Честнёйшаz є3си2 херув‡мъ слaвныхъ и3 сераф‡мъ, всепётаz, стрaшныхъ безъ сравнeніz слaвнэйшаz, и3 всёхъ с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшаz, пречcтаz: зижди1телz бо всёхъ пл0тски неизречeннw родилA є3си2, бцdе: є3г0же моли2, рабHмъ твои6мъ разрэшeніе даровaти прегрэшeній.

Мlтва ко с™hмъ ѓгGлwмъ.

Къ вaмъ, ћкw застyпникwмъ и3 храни1телємъ животA моегw2 ѓзъ њкаsнный припaдаz, молю1сz: подади1те мнЁ мlтвами вaшими дневн0е пребывaніе, бGоуг0днw и3 неискyснw t ѕлhхъ дэsній и3 помышлeній прейти2. Tвeрзите слyхъ ќшію моє1ю, да ўслhшу и3 разумёю дэлA и3 словесA б9іz душеполє1знаz, да прозрю2 внyтреннима nчи1ма, тьм0ю грэх0вною њбдержи1мый. Моли1те за мS, во вс‰ часы2 согрэшaющаго, да не поsстъ менE мeчь ћрости гDни: ѕэлH бо превзыд0ша беззакHніz мо‰ на главY мою2, и3 ћкw брeмz тsжкое њтzготёша на мнЁ. Тh же, гDи м0й гDи, при1зри на мS, и3 поми1луй мS, и3 и3зведи2 и3з8 темни1цы грэх0вныz дyшу мою2, прeжде дaже не tидY tсю1ду, и3 не пріидY на стрaшный џный сyдъ тв0й. Пріими2 молsщыzсz за ны2 с™ы6z ѓгGлы тво‰, и4же џкрестъ пrт0ла твоего2 вhну со стрaхомъ предстоsтъ, и3 тёхъ мlтвами, и3зрsднэе же пречcтыz твоеS м™ре, и3збaви мS стрaшнагw џнагw и3 гр0знагw судA твоегw2. Тh бо є3си2 ѓгнецъ б9ій, взeмлzй всегw2 мjра грэхи2, распsтый на кrтЁ нaшегw рaди сп7сeніz: вонми2 мlтвэ моeй, и3 посли2 ѓгGла храни1телz души2 моeй и3 тёлу, да тёмъ наставлsемь, и3збaвлюсz t всsкихъ врагHвъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, и3 спод0блюсz получи1ти твою2 ми1лость, со всёми t вёка тебЁ бlгоугоди1вшими: ћкw ты2 є3си2 бGъ нaшъ, и3 къ тебЁ прибэгaю, и3 на тS надёюсz, ѓще и3 согрэши1хъ пaче человёкъ, но тебE не tступи1хъ, ни рукY моє1ю воздёхъ ко и3н0му б0гу. ТебЁ молю1сz, гDи ї}се хrтE, тS бlгословлю2, и3 тебЁ покланsюсz t трbцы є3ди1ному, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ, ґми1нь.

 

КанHнъ с™aгw
ґрхістрати1га б9іz міхаи1ла.

Тропaрь, глaсъ д7:

Небeсныхъ в0инствъ ґрхістрати1же, м0лимъ тS при1снw мы2 недост0йніи, да твои1ми моли1твами њгради1ши нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz твоеS слaвы, сохранsz нaсъ припaдающихъ прилёжнw, и3 вопію1щихъ: t бёдъ и3збaви нaсъ, ћкw чиноначaльникъ вhшнихъ си1лъ.

КанHнъ ґрхaгGла, є3гHже краегранeсіе:
Пeрваго пою2 безтэлeсныхъ ўмHвъ. ЇHсифъ. Глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій міхаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Бжcтвенными свэтлостьми2 њблиставaемь всегдA, ќмъ м0й њзари2, є4же воспёти тS, ґрхістрати1же г0рнихъ в0инствъ, всёхъ ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ.

Ќмъ пребезначaльный, премjрнагw чиноначaльника показA чи1на, тS преслaвне ґрхістрати1же, и3 свётъ сyщихъ во тмЁ, и3 бжcтвенное ўкрашeніе цRкве своеS.

Слaва: ЎмHвъ предварsz нбcныхъ въ д©э, дHльнымъ же всеизрsднэйше міхаи1ле дaлсz є3си2, њграждeніе, и3 ўтверждeніе, и3 nрyжіе, враги2 закалaющее и3 потреблsющее.

И# нhнэ: Дв7о всенепор0чнаz, ћже ѓгGлwвъ благолёпіе, человёкwвъ п0моще: ты2 мнЁ помози2 мореплaвающему, и3 въ б{ри грэхA при1снw впaдающу и3 бёдствующу.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz, д¦0внw ўтверди2, въ б9eственнэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій міхаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Крёпостію бжcтвенною, воев0до ѓгGлwвъ всехвaльне, њбх0диши всю2 зeмлю, t лю1тыхъ ны2 и3зимaz призывaющыz твоE бжcтвенное и4мz.

Ћкw бжcтвенъ проповёдникъ, ћкw предстaтель вёрныхъ непостhденъ, заблyждшихъ путев0ждь, и3 наказaтель бhлъ є3си2, б9ій ґрхістрати1же бGови1днэйшій.

Слaва: Бжcтвеннагw сіsніz чи1стшее зерцaло бhлъ є3си2, kвлeніz честнaгw свётлw пріeмь д¦а, міхаи1ле первоaгGле досточyдне.

И# нhнэ: Невещeствєнныz ўмы2 состaвивый в0лею, въ вещeственное твоE чрeво всели1сz хотёніемъ, всенепор0чнаz, пл0тію зри1мь незрённый.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

Ли1къ ѓгGльскій ґрхістрати1га и3мёz, бжcтвеннаго міхаи1ла, съ ни1мъ с™ёй трbцэ нем0лчное приношaетъ пэснопёніе: и3зъ не сyщихъ бо содётель всsческихъ, вHинства nгнезрaчныхъ чинHвъ, сл0вомъ приведE.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Ўповaніе хrтіaнъ, прес™az дв7о, є3г0же родилA є3си2 бGа, пaче ўмa же и3 сл0ва, непрестaннw моли2 съ вhшними си1лами, подaти њставлeніе грэхHвъ нaшихъ всёхъ, и3 и3справлeніе житіS, вёрою и3 люб0вію при1снw тS слaвzщымъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ, пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій міхаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Ќмъ сhй пeрвый, состaвилъ є3си2 бжcтвєнныz ўмы2 хотёніемъ, начaльника посредЁ си1хъ міхаи1ла содёла, всебlжeннымъ причaстіемъ просвэщaема, и3 ќмными бGонач†ліи њблистaема.

Пёніе с™0е со прест0лы, и3 начaлы, и3 си1лами, и3 властьми2, и3 свzщeнными гDьствы возглашaеши трbцэ, преслaвне міхаи1ле, спасaz ны2 пою1щыz тS.

Слaва: Величaемъ всёхъ творцa же и3 гDа, за бlгоутр0біе дaвшаго њбхранeніе величaйшее, и3 неwбори1му стёну, и3 забрaло, міхаи1ла нaмъ свэтозaрнаго ґрхістрати1га.

И# нhнэ: Мhсленнw, дв7о, твоегw2 ржcтвA преслaвное скaзоваше дрeвле свzщенноzвлeнный, д¦омъ г0ру присённую ви1дz тS kснёйше, и3зъ неsже с™hй пріи1де бGъ воплощaемь.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ над8 всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій міхаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Kви1лсz є3си2 предводsщь дрeвнzго ї}лz, повелёніемъ сyщагw и3зъ їaкwва, чlвёкwмъ ћвльшагwсz дебельств0мъ тёла, міхаи1ле безтэлeсный, ѓгGлwвъ ґрхістрати1же.

Невещeственными сі‰ніи њбожaемь при1снw, причaстіемъ бGоначaльнымъ, и3 нaмъ њсіsніе свэтодaтельное подавaеши первоaгGле, преслaвнw ўдивлsемь.

Слaва: Ўкраси1сz бlгодaтію бжcтвенный тв0й хрaмъ: въ т0й бо пришeдъ, врачeвствъ пучи1ну є3го2 показaлъ є3си2, міхаи1ле первоaгGле, и3 страстeй потреби1телz.

И# нhнэ: Ќмныхъ ѓгGлwвъ тS показA бGъ вhшшую, всели1всz въ твоS, ложеснA чcтаz, всенепор0чнаz, є3г0же моли2 всегдA, ўщeдрити пою1щыz тS.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Б9eственное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество бGомyдріи бGомaтере, пріиди1те рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій міхаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Рaдуетсz вёрныхъ мн0жество благохвaлzщее тS, и3 слaвитъ всес™aго сл0ва, совокyпльшаго земны6z со ѓгGлы, міхаи1ле, своeю бlгостію.

ВHинства ї}лева спaслъ є3си2, kвлszсz, и3 бжcтвєннаz подаS повелBніz, ґрхістрати1же, враги2 низложи1лъ є3си2, и3 въ конeцъ сі‰ и3стреби1лъ є3си2.

Слaва: Ћкw ви1дэ тS їисyсъ наvи1нъ, поклони1сz, вопроси1въ честнaгw твоегw2 и3 с™aгw и4мене, начaльниче ѓгGлwвъ, благоговёніемъ и3 стрaхомъ держи1мь.

И# нhнэ: Бlжeни лю1діе при1снw блажaщіи тS, бlжeннаz, ћже бGа бlжeннаго р0ждшаz, земны6z за милосeрдіе неизречeннымъ є3динeніемъ њбожи1вшаго.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ в7:

Ґрхістрати1же б9ій, служи1телю б9eственныz слaвы, ѓгGлwвъ начaльниче, и3 человёкwвъ настaвниче, полeзное нaмъ проси2, и3 вeлію ми1лость, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

Јкосъ: Рeклъ є3си2, чlвэколю1бче, въ писaніихъ твои1хъ, мн0жеству рaдоватисz ѓгGлwвъ на нб7си2, њ человёцэ є3ди1номъ кaющемсz, безсмeртне. тёмже мы2, и5же въ беззак0ніихъ, безгрёшне є3ди1не сердцевёдче, тS моли1ти всегдA дерзaемъ ћкw бlгоутр0бнаго, ўщeдрити и3 низпослaти недостHйнымъ ўмилeніе, вLко, подаS нaмъ прощeніе: њ всёхъ бо нaсъ м0литсz тебЁ безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій міхаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Ўсмотри1въ даніи1лъ, ви1дэ купностоsща тS, блажeнне, и3 ўмудрsюща того2 въ хwвaрэ, видёніе, є4же ви1дэ гавріи1ле молніезрaчне, міхаи1ла чиноначaльника томY kвлsюща.

ЃгGлwвъ настaвники бGови6дныz, и3 свэтонHсныz, міхаи1ла и3 гавріи1ла нaши благ‡z ўтёшители, и3 предстaтели, и3 храни1тели восхвaлимъ вёрою велеглaснw.

Слaва: Красeнъ и3 всеблаголёпенъ и3 бGови1денъ сhй, в0ждь пaче ўмA невещeственныхъ духHвъ бhлъ є3си2, міхаи1ле свэтозaрнэйше: съ ни1ми ќбw њ всёхъ нaсъ моли1сz.

И# нhнэ: ЎмA вели1кагw и4стиннw сл0во присносyщное, дв7о, въ тS неизглаг0ланнw и3 стрaшнw всели1вшасz ви1дz, возопи2 гавріи1лъ ґрхaгGлъ: рaдуйсz, прест0ле высочaйшагw, бlгословeннаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2, ржcтво2 бGор0дичо сп7сло2 є4сть. тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій міхаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Мhсленныхъ безтэлeсныхъ чиноначaльникъ, моли1твенникъ человёкwвъ спаси1теленъ, бжcтвенъ б9ій служи1тель, міхаи1ле, показaлсz є3си2, поS непрестaннw: вс‰ дэлA благослови1те, п0йте гDа.

Свэти6льника двA всесвBтлаz, міхаи1ле и3 гавріи1ле, ґрхaгGли, трисвётлагw бжcтвA сіsньми, твaрь просвэщaющіи, лю1тыхъ мглY tгонsете.

Слaва: Ћкw д0бріи к0рмчіи ґрхaгGли, ко пристaнищу бжcтвенныz в0ли душeвный корaбль м0й спасaйте, t бyри грэхHвъ пaдшій и3 бёдствующій.

И# нhнэ: Невэстокраси1тель бжcтвенный ґрхaгGлъ предстaвъ, приглашaше тебЁ, є4же рaдуйсz невёсто б9іz безневёстнаz, ѓгGлwвъ слaво, и3 человёкwвъ спасeніе и3 њграждeніе.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGом™ре, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz всебlжeннаz бцdе, чcтаz приснодв7о.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій міхаи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

СE благолёпіе твоегw2, ґрхaгGле, бжcтвеннагw хрaма њсіsющее, свэтозaрнымъ твои1мъ присyтствіемъ, чудeсъ мHлніи и3спущaетъ, и3 тмы6 недyгwвъ всегдA tгонsетъ бжcтвенною бlгодaтію.

Ћкw супрyгъ красeнъ, и3 лёпотенъ сyще, вLчнимъ повелёніемъ, сyщымъ на земли2 слyжите, ґрхaгGли, t лю1тыхъ и3зимaюще, и3 всBмъ просвэщeніе посылaюще спаси1тельное, бжcтвеннымъ д¦омъ.

Днeсь рaдуютсz съ нaми безтэлeсніи бжcтвенніи ќми, воспэвaема ви1дzще сего2 t всёхъ, вели1каго и3 свётлаго ґрхістрати1га, и3 люб0вію съ нaми прaзднуютъ жизнодaвца величaюще.

Слaва: Бжcтвеннаz дв0ице, и3 свэтозaрна, ґрхaгGли, міхаи1ле всечeстне, и3 гавріи1ле препрослaвленне, трbцэ честнёй предстоsще, прегрэшeній вины2 и3 мyки хвaлzщыz вaсъ и3збaвите.

И# нhнэ: Глaсъ тебЁ бжcтвеннагw гавріи1ла прин0симъ рaдостнw, и3 взывaемъ: рaдуйсz раю2, дрeво посредЁ жи1зни и3мёzй пречcтаz преслaвнаz сл0ва палaто, рaдуйсz, дв7о всенепор0чнаz.

Свэти1ленъ:

Ћкоже дрeвле погрузи1лъ є3си2 рэки2 безчи6ннаz шє1ствіz и3 шумBніz, ґрхістрати1же слaвы: тaкw и3 нhнэ ґрхaгGле, kзhкwвъ гордhню, и3 дeмwнwвъ свэрBпства потреби2, ћкw да по д0лгу тS чтeмъ въ пёснехъ дост0йнw.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Почитaютъ ржcтво2 твоE безпл0тныхъ чи1ни: рaдости бо земн†z ты2 нап0лнила є3си2 є3ди1на. тёмъ тS всенепор0чную вёрніи слaвимъ, въ пёніихъ славосл0вzще: свётъ бо сyщымъ во тмЁ возсіsла є3си2, ћкw ќтренній возсіsвшій дeнь.

Мlтва №, с™0му ґрхaгGлу міхаи1лу.

С™hй и3 вели1кій ґрхaгGле б9ій міхаи1ле, неисповэди1мыz и3 пресyщественныz трbцы пeрвый во ѓгGлэхъ предстоsтелю, р0да же человёческагw пристaвниче и3 храни1телю, сокруши1вый съ в0инствы свои1ми главY прег0рдагw денни1цы на нб7си2 и3 всегдA посрамлszй ѕл0бу и3 ков†рства є3гw2 на земли2! Къ тебЁ съ вёрою прибэгaемъ и3 тебЁ съ люб0вію м0лимсz: бyди щи1тъ несокруши1мь и3 забрaло твeрдо с™ёй цRкви и3 правослaвному nтeчествію нaшему, њграждaz и4хъ молніен0снымъ мечeмъ твои1мъ t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ. Бyди настaвникъ премyдръ и3 споспёшникъ бlгочести1вэйшему їмперaтору нaшему, и3зносS є3мY t пrт0ла цRS цaрствующихъ просвэщeніе и3 си1лу, рaдость, ми1ръ и3 ўтэшeніе. Бyди в0ждь и3 сорaтай непобэди1мь хrтолюби1вому в0инству нaшему, вэнчaz є3го2 слaвою и3 побёдами над8 супост†ты, да познaютъ вси2 противаsющіисz нaмъ, ћкw съ нaми бGъ и3 с™jи ѓгGли є3гw2. Не њстaви же, q ґрхaгGле б9ій, п0мощію и3 заступлeніемъ твои1мъ и3 нaсъ, прославлsющихъ днeсь с™0е и4мz твоE: сe бо, ѓще и3 многогрёшни є3смы2, nбaче не х0щемъ въ беззак0ніихъ нaшихъ поги1бнути, но є4же њбрати1тисz ко гDу и3 њживлє1ннымъ бhти t негw2 на дэлA бlг†z. Њзари2 u5бо ќмъ нaшъ свётомъ б9іимъ, да возм0жемъ разумёти, что2 є4сть в0лz б9іz њ нaсъ бlгaz и3 совершeннаz, и3 вёдэти вс‰, ±же подобaетъ нaмъ твори1ти и3 ±же презирaти и3 њставлsти. Ўкрэпи2 бlгодaтію гDнею слaбую в0лю и3 немощн0е произволeніе нaше, да ўтверди1вшесz въ зак0нэ гDни, престaнемъ пр0чее влazтисz земнhми пHмыслы и3 похотьми2 пл0ти и3 рaди тлённагw и3 земнaгw вBчнаz и3 нбcнаz безyмнэ забывaти. Над8 всёми же си1ми и3спроси2 нaмъ свhше д¦ъ и4стиннагw покаsніz, нелицемёрную печaль по бз7э и3 сокрушeніе њ грэсёхъ нaшихъ, да њстаю1щее нaмъ число2 днeй врeменнагw житіS нaшегw во и3зглаждeніи ѕHлъ содёzнныхъ нaми соверши1мъ. Е#гдa же прибли1житсz чaсъ скончaніz нaшегw и3 свобождeніz t ќзъ брeннагw сегw2 тэлесE, не њстaви нaсъ, ґрхaгGле б9ій, беззащи1тныхъ проти1ву духHвъ ѕл0бы поднебeсныхъ, њбhкшихъ преграждaти души2 человёчестэй восх0дъ въ гHрнzz: да њхранsеми тоб0ю, безпреткновeннэ дости1гнемъ џныхъ преслaвныхъ селeній рaйскихъ, и3дёже нёсть печaль, ни воздыхaніе, но жи1знь безконeчнаz, и3 спод0бимсz ўзрёти пресвётлое лицE всебlгaгw гDа и3 вLки нaшегw и3 томY воздaти слaву, со nц7eмъ и3 с™hмъ д¦омъ, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7, томyже ґрхaгGлу.

Q с™hй міхаи1ле ґрхaгGле, свэтлоwбрaзный и3 гр0зный нбcнагw цRS воев0до! Прeжде стрaшнагw судA њслaби ми2 покazтисz t грэхHвъ мои1хъ, t сёти ловsщихъ и3збaви дyшу мою2 и3 приведи2 ю5 къ сотв0ршему ю5 бGу, сэдsщему на херувjмэхъ, и3 моли1сz њ нeй прилeжнw, да твои1мъ ходaтайствомъ п0слетъ ю5 въ мёсто пок0йное. q гр0зный воев0до нбcныхъ си1лъ, предстaтелю всёхъ ў пrт0ла вLки хrтA, храни1телю твeрдый всBмъ человёкwмъ и3 мyдрый њрyжниче, крёпкій воев0до нбcнагw цRS! поми1луй мS грёшнаго, трeбующаго твоегw2 заступлeніz, сохрани1 мz t всёхъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ вр†гъ, пaче же подкрэпи2 t ќжаса смeртнагw и3 t смущeніz діaвольскагw, и3 спод0би мS непостhднw предстaти создaтелю нaшему въ чaсъ стрaшнагw и3 прaведнагw судA є3гw2. q всес™hй вели1кій міхаи1ле ґрхістрати1же! не прeзри менE грёшнаго, молsщагосz тебЁ њ п0мощи и3 заступлeніи твоeмъ въ вёцэ сeмъ и3 въ бyдущемъ, но спод0би мS тaмw кyпнw съ тоб0ю слaвити nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ с™aгw
ґрхaгGла б9іz гавріи1ла.

Тропaрь, глaсъ д7:

Небeсныхъ в0инствъ ґрхістрати1же, м0лимъ тS при1снw мы2 недост0йніи, да твои1ми моли1твами њгради1ши нaсъ кр0вомъ кри1лъ невещeственныz твоеS слaвы, сохранsz нaсъ припaдающихъ прилёжнw, и3 вопію1щихъ: t бёдъ и3збaви нaсъ, ћкw чиноначaльникъ вhшнихъ си1лъ.

КанHнъ ґрхaгGла.
Творeніе їHсифово. Глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2 рaдуzсz тоS чудесA.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій гавріи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Ћкw свёта сyща, къ свёту крaйнэйшему невещeственными причащє1ніи, бжcтвеннаго и3 невещeственнаго молю1 тz, ґрхaгGле гDень: ќмъ м0й просвэти2 моли1твами твои1ми, ћкw да воспэвaю тS.

Состaвимъ днeсь ли1къ бжcтвенный веселsщесz, пeрваго почитaюще безпл0тныхъ ўмHвъ, неизречeнную рaдость возвэсти1вшаго, въ мjръ пришeдшую за бlгость.

Слaва: Предстaтелz тS величaйша, и3 къ бGу застyпника, и3 стёну, и3 ўтверждeніе, гавріи1ле, и3мyще, лю1бzщіи тS и3збавлsемсz t бёдъ, и3 врeда ѕміи1на, восхвалsющіи тS.

И# нhнэ: Чи1сту тS всенепор0чную гавріи1лъ ћкw ўзрЁ, рaдуйсz тебЁ, вLчце, свётлw возопи2: браконеискyснаz человёкwвъ спасeніе, ѓгGлwвъ похвалA, и3 честносл0віе.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz дух0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій гавріи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Причaстіемъ свёта невещeственнэйшагw, ћкw невещeственъ вои1стину, гавріи1ле, невещeственнw просвэщaемь свётъ ви1дэнъ бhлъ є3си2 вторhй, вещeствєнныz всегдA человёки просвэщaz пою1щыz тS.

Величaйшагw бlгослaвіz спод0билсz є3си2, вели1кое тaинство нaмъ tкрhвъ, величaйше ѓгGлwвъ: и4мже взsти бhхомъ t земли2 къ величaйшей высотЁ, вельми2 чтyщіи тS.

Слaва: Kви1сz всBмъ съ нб7сE, люб0вію и4щущымъ тS при1снw: и3 ўстaви бyрю на ны2 дви1жимую напaстей же и3 скорбeй, q гавріи1ле ґрхістрати1же!

И# нhнэ: Сказyz є4же дрeвле сокровeнное тaинство, nтрокови1це, тебЁ и3ногдA гавріи1лъ взывaше: рaдуйсz, б9іz палaто, въ ню1же всели1всz, вс‰ человёки њбожи2, ћкw благоутр0бенъ.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Кондaкъ, глaсъ }:

Пресвётлыz и3 честнhz, и3 вседётельныz, пренеисчeтныz и3 стрaшныz трbцы ты2 є3си2, ґрхістрати1же слaвный служи1телю и3 моли1твенниче, нhнэ непрестaннw моли2, и3збaвитисz нaмъ t всsкихъ бёдъ и3 мyкъ да зовeмъ ти2: рaдуйсz, покр0ве рабHмъ твои6мъ.

Сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz:

Безпл0тныхъ служи1телей ты2 пeрвенствуzй, прeжде вBкъ њпредэлeнное стрaшное тaинство, тебЁ є3ди1ному, гавріи1ле слaвне, ввёрисz, рождество2 неизречeнное с™hz дв7ы, рaдуйсz, провозглашaz є4й, њбрaдованнаz. тёмже тS д0лжнw вёрніи съ весeліемъ при1снw ўблажaемъ.

Слaва, и3 нhнэ, кrтобGор0диченъ: Ћкw невоздёланнаz, дв7о, лозA, краснёйшій гр0здъ прозzблA є3си2, и3сточaющъ нaмъ віно2 спасeніz, всёхъ веселsщее дyшы же и3 тэлесA. тёмже ћкw винy тz д0брыхъ блажaще при1снw, со ѓгGломъ вопіeмъ ти2: рaдуйсz, бlгодaтнаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Неизслёдный б9ій совётъ, є4же t дв7ы, воплощeніz тебє2 вhшнzгw прbр0къ ґввакyмъ ўсмотрsz, зовsше: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій гавріи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Стоsлъ є3си2 причaстіzми бGоначaльными дрeвле, гавріи1ле досточyдне, просвэщaz прbр0ка даніи1ла, и3 и3зложи1въ kвлeніе недовёдомыхъ д¦омъ.

Ўсты2 брeнными тS рaдостнw, џгненна є3стеств0мъ сyща, восхвалsемъ: и3зми1 ны nгнS всегдA палsщагw, бжcтвенными, гавріи1ле, ходaтайствы твои1ми.

Слaва: Пaче с0лнца въ б9eственную nдeжду, слaвою непристyпною блистaющусz, њдэвaема, ґрхістрати1же служи1телей, цRю2 предстои1ши нбcному веселsсz.

И# нhнэ: Всю1 тz д¦омъ гавріи1лъ приwчищeну, всенепор0чнаz, разумёвъ, вопіeтъ тебЁ ћвственнw: рaдуйсz, клsтвы и3збавлeніе, и3 прaoтцєвъ воззвaніе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій гавріи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

ЎмA причaстіемъ пeрвагw просвэщaемь, вторhй ви1дэнъ бhлъ є3си2 свётъ, зовhй со безчи1сленными ѓгGлъ чи1нми: с™ъ nц7ъ вседётель, сн7ъ собезначaленъ, и3 д¦ъ сопрест0ленъ.

Ви1дъ тв0й џгненъ, добр0та пречyдна, всsку мhсль ўжасaz, вeліz слaва, гавріи1ле величaйше, б9eственныхъ безпл0тныхъ начaльниче, всёхъ ўдобрeніе, вёрнw воспэвaющихъ тS.

Слaва: Бжcтвенный ћкw ви1дэ тS, во врeмz каждeніz дрeвле стоsща, захaріа, бывaетъ нёмъ: не вёрова бо твоемY возвэщeнію стрaшному, є3г0же и3згласи1лъ є3си2, гавріи1ле ґрхістрати1же.

И# нhнэ: Хрaмъ свzщeніz сyщи, всенепор0чнаz, глaсомъ гавріи1ла ґрхaгGла, во свzтhхъ почивaющаго родилA є3си2 всес™aго бGа, вс‰ њсвzщaющаго, и3 лю1тыхъ и3зимaющаго.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій гавріи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Земнjи kзhцы почести1 тz, ўмA свэтозaрнаго, и3 нбcнаго не возм0гутъ, пресвётлw просвэщaема, пaче ўмA неизречeннw бжcтвенными свэтлостьми2.

ЗарS с0лнца многосвётлаz, џгненныхъ слyгъ, ґрхістрати1же, свэтон0сными твои1ми ко вLцэ мольбaми, пою1щыz тS тмы2 страстeй и3схи1ти.

Слaва: Совёты kзhкwвъ разори2, вёру правослaвную ўтверди2, ўстaви разд0ры церкHвныz, ґрхaгGле, ко всёхъ творцY твои1ми моли1твами.

И# нhнэ: Глаг0лwвъ бжcтвенныхъ послушли1ва, чcтаz, гавріи1ловыхъ былA є3си2: и3 пребезначaльнаго сл0ва пл0тію родилA є3си2, безсловeсіz мjръ и3збaвльшаго.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Твє1рдыz:

Ґрхістрати1же б9ій, служи1телю б9eственныz слaвы, ѓгGлwвъ начaльниче, и3 человёкwвъ настaвниче, полeзное нaмъ проси2, и3 вeлію ми1лость, ћкw безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

Јкосъ: Рeклъ є3си2, человэколю1бче, въ писaніихъ твои1хъ, мн0жеству рaдоватисz ѓгGлъ на нб7си2 њ человёцэ є3ди1номъ кaющемсz, безсмeртне. тёмже мы2, и5же въ беззак0ніихъ, безгрёшне є3ди1не сердцевёдче, тS моли1ти всегдA дерзaемъ, ћкw бlгоутр0бнаго, ўщeдрити, и3 низпослaти недостHйнымъ ўмилeніе, вLко, подаsй нaмъ прощeніе, њ всёхъ бо нaсъ м0литсz тебЁ безпл0тныхъ ґрхістрати1гъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій гавріи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Їwaнново рождество2, слaвне, возвэсти1лъ є3си2 захaріи и3ногдA внyтрь бжcтвеннагw хрaма, предстоsщу и3 пою1щу и3збaвителю и3 бGу: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

Преслaвное хрaма твоегw2 благолёпіе пресвётлw, гавріи1ле, њсвэщaетъ дyшы вёрныхъ, и3 повелэвaетъ велеглaснw вопи1ти: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ, благословeнъ є3си2.

Слaва: Просвэщaемь причaстіемъ, ґрхістрати1же, пeрвагw свёта тaйнw, вторhй свётъ вои1стинну ви1дэнъ бhлъ є3си2, пою1щыz просвэщaz всегдA: препётый nтцє1въ гDь и3 бGъ благословeнъ є3си2.

И# нhнэ: П0сланъ бhсть гавріи1лъ ґрхістрати1гъ, рaдость возвэщaz тебЁ, дв7ом™и чcтаz, є3sже рaди печaль престA, и3 клsтва вои1стинну њнепл0дствисz, и3 благословeніе процвэтE вBрнымъ во вёки.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки благочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій гавріи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

СвzщеннослHвіи свzщeнными, тS лю1діе свzщeнніи пою1тъ веселsщесz: тh бо всевин0вное сл0во воплощaемо, є4же по нaмъ, ґрхaгGле, сyщей t нaсъ приглашaеши дв7э, пaче ўмa же и3 сл0ва. тёмже тS почитaемъ во вс‰ вёки.

ЎмY вели1кому же и3 пeрвому, невещeственнw, ґрхaгGле, соединszсz, ўсты2 џгненными твои1ми поeши пэснопёніе стрaшное, є4же пою1тъ вси2 ѓгGльстіи ли1цы: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Благослaвіzми ћвэ и3спещрeнъ бжcтвенными, прех0диши нбcнаz, тaже и3 земн†z, совершaz свzщє1ннаz хотBніz хrтA всёхъ бGа: ѓгGлwвъ начaльниче гавріи1ле, красотA вёрою при1снw тS хвaлzщихъ.

Слaва: Пл0тію по v3постaси сл0во человёкwмъ примэси1тисz хотS, и3мsше тS предтекyща, и3 пред8угот0вающа свzщeнную палaту, q сщ7eнный гавріи1ле: гDа п0йте, вопію1ща, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Ћкw прест0лъ красeнъ цReвъ, ћкw всёхъ твaрей преимyщую. ћкw пресyщнагw є3ди1ну њсуществовaвшую, человёки њбожи1вшагw соединeніемъ лyчшимъ ржcтвA неизречeннагw и3 стрaннагw, благословeнную воспои1мъ дв7у.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz, д¦омъ просвэщaемь, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всеблажeннаz бцdе, чи1стаz приснодв7о.

Припёвъ: С™hй ґрхістрати1же б9ій гавріи1ле, моли2 бGа њ нaсъ.

Предстои1ши стрaшнw прест0лу благодaти служA, и3 њблистaемь свэтоли6тіи сyщими пaче ўмA, и3 свzщeннw њбожaемь, и3 свётъ зри1мь, и3 просвэщaz вёрою чествyющыz тS, сщ7eнне гавріи1ле ґрхістрати1же.

Ћкоже нeбо зри1шисz ѕвэздaми ўкрaшено, бжcтвенными свэтлостьми2, и3 ћкоже воев0да, рукaми держи1ши ски1птръ пресвётлый: и3 претекaеши всю2 зeмлю, в0лю вLчню всегдA творS, и3 лю1тыхъ вBрныz и3зимaz.

Ўтиши2 лю1тую вaрварскую бyрю, воздви1жемую всегдA на рабы6 тво‰: церкHвныz ўстaви разд0ры: пою1щымъ тS подaждь прегрэшeній и3збавлeніе, вBрнымъ же дaруй побэди1тєльнаz, гавріи1ле, тeплымъ предстaтельствомъ твои1мъ.

Слaва: Пред0браz дв0ице и3 преслaвнаz, міхаи1ле и3 гавріи1ле, прест0лу предстоsще бжcтвенныz слaвы, всBмъ проси1те грэхHвъ прощeніz, и3 ѕлhхъ премэнeніz, ћкw предстaтеліе, и3 ћкw блaгости вLчни во всeмъ под0бzщесz.

И# нhнэ: Свётъ блистaніz рождеств0мъ твои1мъ возсіS, и3 просвэти2 всю2 подс0лнечную, и3 предстaтелz тмы2 погуби2, бGороди1тельнице всечcтаz, ѓгGлwвъ хвало2, и3 человёкwвъ всёхъ спасeніе, непрестaнными глaсы восхвалsющихъ тS.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

Ґрхістрати1же б9ій, въ кр0вэ крил{ твоє1ю њполчи1всz, њгради1 мz прибэгaющаго къ тебЁ, и3 во и3сх0дэ и3збaви мS г0рькихъ и3стzзaтелей, и3 спаси1 мz мольбaми твои1ми.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: БGъ нaмъ, чcтаz, прибёжище и3 си1лу, и3 п0мощь тS подадE, въ ск0рбехъ нaшихъ и3 во њбстоsніихъ: всёхъ u5бо нaсъ и3збaви t бёдъ нaшихъ.

Мlтва с™0му ґрхaгGлу гавріи1лу.

Q с™hй вели1кій ґрхaгGле гавріи1ле, б9ію пrт0лу предстоsй и3 њзарeніемъ t б9eственнагw свёта њсіsнный, вёдэніемъ же непостижи1мыхъ т†инъ њ превёчнэй премyдрости є3гw2 просвэщeнный! Всеусeрднw молю1 тz, настaви мS къ покаsнію t ѕлhхъ дёлъ и3 ко ўтверждeнію въ вёрэ моeй, ўкрэпи2 и3 њгради2 дyшу мою2 t и3скушeній прельсти1тельныхъ, и3 ўмоли2 создaтелz нaшего њ tпущeніи грэхHвъ мои1хъ. q с™hй вели1кій гавріи1ле ґрхaгGле! не прeзри менE грёшнаго, молsщагосz тебЁ њ п0мощи и3 заступлeніи твоeмъ въ вёцэ сeмъ и3 въ бyдущемъ, но при1снw пом0щникъ мнЁ kви1сz, да непрестaннw слaвлю nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а держaву и3 твоE предстaтельство во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ ѓгGлу храни1телю.

Тропaрь, глaсъ ѕ7:

ЃгGле б9ій, храни1телю м0й с™hй, жив0тъ м0й соблюди2 во стрaсэ хrтA бGа, ќмъ м0й ўтверди2 во и4стиннэмъ пути2, и3 къ любви2 г0рнэй ўzзви2 дyшу мою2, да тоб0ю направлsемь, получY t хrтA бGа вeлію млcть.

КанHнъ, глaсъ }.
Пёснь №.

Їрм0съ: Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.

Припёвъ ї}су: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.

Пёснь воспёти и3 восхвали1ти, сп7се, твоего2 рабA дост0йнw спод0би, безпл0тному ѓгGлу, настaвнику и3 храни1телю моемY.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Е#ди1нъ ѓзъ въ неразyміи и3 въ лёности нhнэ лежY, настaвниче м0й и3 храни1телю, не њстaви менє2 погибaюща.

Слaва: Ќмъ м0й твоeю мlтвою напрaви, твори1ти ми2 б9іz повелBніz, да получY t бGа tдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти ми2 ѕлhхъ настaви мS, молю1сz ти2.

И# нhнэ: Моли1сz дв7и1це њ мнЁ рабЁ твоeмъ ко бlгодaтелю, со храни1телемъ мои1мъ ѓгGломъ, и3 настaви мS твори1ти зaпwвэди сн7а твоегw2, и3 творцA моегw2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

ВсE помышлeніе моE и3 дyшу мою2 къ тебЁ возложи1хъ, храни1телю м0й, ты2 t всsкіz мS напaсти врaжіz и3збaви.

Врaгъ попирaетъ мS и3 њѕлоблsетъ, и3 поучaетъ всегдA твори1ти сво‰ хотBніz: но ты2, настaвниче м0й, не њстaви менє2 погибaюща.

Слaва: Пёти пёснь со бlгодарeніемъ и3 ўсeрдіемъ творцY и3 бGу дaждь ми2, и3 тебЁ бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY: и3збaвителю м0й, и3зми1 мz t вр†гъ њѕлоблsющихъ мS.

И# нhнэ: И#сцэли2 пречcтаz, мо‰ многонед{жныz стрyпы, ±же въ души2, прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со мн0ю.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

T любвE душeвныz вопію1 ти, храни1телю моеS души2, всес™hй м0й ѓгGле: покрhй мS и3 соблюди2 t лукaвагw ловлeніz всегдA, и3 къ жи1зни настaви нбcнэй, вразумлsz, и3 просвэщaz, и3 ўкрэплsz мS.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Бцdе безневёстнаz пречcтаz, ћже без8 сёмене р0ждши всёхъ вLку, того2 со ѓгGломъ храни1телемъ мои1мъ моли2, и3збaвити ми сz всsкагw недоумёніz, и3 дaти ўмилeніе и3 свётъ души2 моeй, и3 согрэшeніємъ њчищeніе, ћже є3ди1на вск0рэ заступaющи.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1телю м0й, и3 не њстaви менє2: но при1снw въ ми1рэ житіE моE соблюди2, и3 подaждь ми2 сп7сeніе неwбори1мое.

Ћкw застyпника и3 храни1телz животY моемY пріeмъ тS t бGа ѓгGле, молю1 тz, с™hй: t всsкихъ мS бёдъ свободи2.

Слaва: Мою2 сквeрность твоeю с™hнею њчи1сти, храни1телю м0й, и3 t чaсти шyіz да tлучeнъ бyду мlтвами твои1ми, и3 причaстникъ слaвы kвлю1сz.

И# нhнэ: Недоумёніе предлежи1тъ ми2 t њбышeдшихъ мS ѕHлъ, пречcтаz: но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо є3ди1нэй прибэг0хъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренююще вопіeмъ ти2: гDи, сп7си1 ны. Тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, храни1телю м0й с™hй, сего2 ўмоли2 t њскорблsющихъ мS ѕHлъ и3збaвити.

Свёте свётлый, свётлw просвэти2 дyшу мою2, настaвниче м0й и3 храни1телю, t бGа дaнный ми2 ѓгGле.

Слaва: Спsща мS ѕлЁ тzгот0ю грэх0вною ћкw бдsща сохрани2, ѓгGле б9ій, и3 возстaви мS на славосл0віе молeніемъ твои1мъ.

И# нhнэ: МRjе, гпcжE бцdе безневёстнаz, надeждо вёрныхъ, вр†жіz возношє1ніz низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Всsкихъ мS напaстей свободи2, и3 t печaлей сп7си2, молю1сz ти2 с™hй ѓгGле, дaнный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый.

Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2 с™hй ѓгGле, и3 мhслити ми2 полє1знаz всегдA настaви мS.

Слaва: Ўстaви сeрдце моE t настоsщагw мzтeжа, и3 бдёти ўкрэпи1 мz во бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 настaви мS чyднw къ тишинЁ жив0тнэй.

И# нhнэ: Сл0во б9іе въ тS всели1сz бцdе, и3 человёкwмъ тS показA нбcную лёствицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhшній сошeлъ є4сть.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ д7:

Kви1сz мнЁ млcрдъ, с™hй ѓгGле гDень, храни1телю м0й, и3 не tлучaйсz t менє2 сквeрнагw, но просвэти1 мz свётомъ неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.

Јкосъ: Ўничижeнную дyшу мою2 мн0гими соблaзны, ты2 с™hй предстaтелю, неизречeнныz слaвы нбcныz спод0би, и3 пэвє1цъ съ ли1ки безпл0тныхъ си1лъ б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3 п0мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэти2, да твоeю слaвою ѓгGле м0й њбогащyсz, и3 низложи2 ѕломhслzщыz мнЁ враги2, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Млcтивъ бyди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDень ѓгGле: и3мёю бо тS застyпника во всeмъ животЁ моeмъ, настaвника же и3 храни1телz, t бGа даровaннаго ми2 во вёки.

Не њстaви въ пyть шeствующіz души2 моеS nкаsнныz ўби1ти разб0йникwмъ, с™hй ѓгGле, ћже ти2 t бGа преданA бhсть непор0чнэ: но настaви ю5 на пyть покаsніz.

Слaва: Всю2 посрaмлену дyшу мою2 привождY t лукaвыхъ ми2 пHмыслъ и3 дёлъ: но предвари2 настaвниче м0й, и3 и3сцэлeніе ми2 подaждь бlги1ми п0мыслы, ўклонsти ми сz всегдA на пр†выz стєзи2.

И# нhнэ: Премyдрости и3сп0лни всёхъ, и3 крёпости бжcтвенныz, v3постaснаz премdросте вhшнzгw, бцdы рaди, вёрою вопію1щихъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ м0й, рабA твоегw2, пребlгjй ѓгGле, и3 не њстaви менє2 во вёки.

ЃгGла тS сyща бlга, души2 моеS настaвника и3 храни1телz, пребlжeнне, воспэвaю во вёки.

Слaва: Бyди ми2 покр0въ и3 забрaло въ дeнь и3спытaніz всёхъ человBкъ, в0ньже nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг†z же и3 ѕл†z.

И# нhнэ: Бyди ми2 пом0щница и3 тишинA, бцdе приснодв7о, рабY твоемY, и3 не њстaви менє2 лишeна бhти твоегw2 владhчества.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.

Припёвъ: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.

Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3 првdныхъ ликHвъ сотвори1 мz причaстника.

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.

Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти, гDень ѓгGле, бlг†z и3 полє1знаz дaруй, ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и3 непор0чна.

Слaва: Ћкw и3мёz дерзновeніе къ цRю2 нбcному, того2 моли2, съ пр0чими безпл0тными, поми1ловати мS nкаsннаго.

И# нhнэ: Мн0го дерзновeніе и3мyщи дв7о, къ вопл0щшемусz и3з8 тебє2, преложи1 мz t ќзъ, и3 разрэшeніе ми2 подaждь и3 сп7сeніе, мlтвами твои1ми.

Мlтва ко ѓгGлу храни1телю:

ЃгGле хrт0въ с™hй, къ тебЁ припaдаz молю1сz, храни1телю м0й с™hй, придaнный мнЁ на соблюдeніе души2 и3 тёлу моемY грёшному t с™aгw кRщeніz. ѓзъ же своeю лёностію и3 свои1мъ ѕлhмъ nбhчаемъ прогнёвахъ твою2 пречcтую свётлость, и3 tгнaхъ тS t себє2 всёми стyдными дёлы: лжaми, клеветaми, зaвистію, њсуждeніемъ, през0рствомъ, непок0рствомъ, братоненавидёніемъ и3 ѕлопомнёніемъ, сребролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію, скyпостію, њб8zдeніемъ без8 сhтости и3 њпи1вствомъ, многоглаг0ланіемъ, ѕлhми п0мыслы и3 лукaвыми, г0рдымъ nбhчаемъ и3 блyднымъ возбэшeніемъ, и3мhй самохотёніе на всsкое плотск0е вожделёніе. q ѕл0е моE произволeніе, є3гHже и3 ск0ти безсловeсніи не творsтъ! Да кaкw возм0жеши воззрёти на мS, и3ли2 приступи1ти ко мнЁ ѓки псY смердsщему; кот0рыма nчи1ма, ѓгGле хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeтшасz ѕлЁ во гнyсныхъ дёлэхъ; да кaкw ўжE возмогY tпущeніz проси1ти гHрькимъ и3 ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук†вымъ дэsніємъ, въ нsже впaдаю по вс‰ дни6 и3 нHщи, и3 на всsкъ чaсъ; Но молю1сz ти2 припaдаz, храни1телю м0й с™hй, ўмлcрдисz на мS грёшнаго и3 недост0йнаго рабA твоего2 [и4м>къ], бyди ми2 пом0щникъ и3 застyпникъ на ѕлaго моего2 сопроти1вника, с™hми твои1ми мlтвами, и3 цrтвіz б9іz причaстника мS сотвори2, со всёми с™hми, всегдA, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ с™0му їwaнну п®тeчи.

Тропaрь, глaсъ в7.

Пaмzть првdнагw съ похвалaми, тебё же довлёетъ свидётельство гDне, п®тeче: показaлъ бо сz є3си2 вои1стинну и3 прbр0кwвъ чcтнёйшій, ћкw и3 въ струsхъ кrти1ти спод0билсz є3си2 проповёданнаго. тёмже за и4стину пострадaвъ рaдуzсz, бlговэсти1лъ є3си2 и3 сyщымъ во ѓдэ, бGа ћвльшагосz пл0тію, взeмлющаго грёхъ мjра, и3 подаю1щаго нaмъ вeлію млcть.

КанHнъ п®тeчи їwaнну, є3гHже краестр0чіе: Кrти1телю, сію2 мlтву пріими2.
Творeніе їHсифово. Глaсъ в7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла: вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть, препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: С™hй вели1кій їwaнне п®тeче гDень, моли2 бGа њ нaсъ.

Кrти1телю и3 п®тeче хrт0въ, погружaемый всегдA сластьми2 тэлeсными ќмъ м0й ўпрaви, и3 в0лны страстeй ўкроти2, ћкw да въ тишинЁ б9eственнэй бhвъ пэсносл0влю тS.

Недоумённымъ просвэти1всz просвэщeніемъ, ћкw многосвётлаz ѕвэздA, мhсленному вост0ку предтeклъ є3си2: и4мже њзари1тисz сeрдцу моемY, кrти1телю моли2, њмрачeнному всёми бэс0вскими преложeніи.

Слaва: Въ рэцЁ бeздну и3ногдA всемyдре погрузи1лъ є3си2, пот0пъ содэвaющую бlгодaтію, всегw2 преступлeніz: но молю1сz, пот0ки бlжeнне мои1хъ прегрэшeній и3зсуши2, б9eственнымъ ходaтайствомъ твои1мъ.

И# нhнэ: ЧCтыz дв7ы бGа воплоти1вшіz ср0дникъ бhлъ є3си2 бlжeнне п®тeче, съ нeюже тS чти1мъ и3 м0лимъ, и5же въ б9eственнэмъ хрaмэ твоeмъ нhнэ живyще, хрaмы и3 нaсъ сотвори2 д¦а с™aгw.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1 бо сz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть с™ъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть првdнъ, пaче тебE гDи.

Припёвъ: С™hй вели1кій їwaнне п®тeче гDень, моли2 бGа њ нaсъ.

И#сцэли2 стрyпы души2 моеS, ќмъ м0й њмрачeнный небрежeніемъ, њзари2 б9eственнымъ твои1мъ ходaтайствомъ гDень п®тeче: и3 всsкагw и3збaви мS сопроти1внагw њбстоsніz, молю1сz.

Непл0дствіе разрэши1лъ є3си2 р0ждшіz, роди1всz б9іимъ промышлeніемъ премyдре прbр0че: непл0дное ќбw сeрдце моE плодон0сно нhнэ содёлай гDень п®тeче ходaтайствомъ твои1мъ, добродётелей приноси1ти прозzбє1ніz.

Слaва: И$же люб0вію твоeю созидaющаго б9eственный д0мъ, вhшнzгw житіS ўлучи1ти моли2, вёрою хрaму твоемY служaщыz, хрaмы д¦а б9eственнагw сотвори2, кrти1телю и3 п®тeче, ходaтайствы твои1ми.

И# нhнэ: Веселsшесz п®тeча въ ложеснaхъ носи1мь м™рнихъ, и3 покланsшесz гDу носи1му въ ложеснaхъ твои1хъ бGобlгодaтнаz, є3г0же моли2 t всsкіz ск0рби и3збaвити мS.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Повелённое:

Захaріинъ глaсъ свётлw разрэши2, словесE глaсъ р0ждсz п®тeча, и3 зак0на непл0діе всBмъ показA зовhй: покaйтесz сyщіи на земли2, сe бо пріи1де и3 kви1сz ї}съ, вс‰ хотS и3збaвити t пeрвыz клsтвы, просвэщaz крещeніемъ: вои1стинну чyдо преслaвно.

Слaва, глaсъ д7. Под0бенъ: Ўдиви1сz: Ћкоже с0лнце свётло, и3зъ чрeва є3лісавeти возсіS нaмъ захaріинъ сhнъ, и3 џтчее разрэши2 безглaсіе, и3 всBмъ лю1демъ въ дерзновeніи мн0зэ, и3спрaвите, вопіS, пyть гDень: и4бо т0й свободи1тъ, и3 спасeтъ къ немY притекaющыz. є3г0же проповёдалъ є3си2, їwaнне, моли2, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Њбнови1ла є3си2, чcтаz, б9eственнымъ ржcтв0мъ твои1мъ, и3стлёвшее во страстeхъ земнор0дныхъ мeртвенное существо2, и3 воздви1гла є3си2 вс‰ t смeрти къ животY нетлёніz. тёмже тS по д0лгу блажи1мъ вси2, дв7о препрослaвленнаz, ћкоже прореклA є3си2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи вопл0щьсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй гDи.

Припёвъ: С™hй вели1кій їwaнне п®тeче гDень, моли2 бGа њ нaсъ.

Прекл0ньшему нб7сA, и3 человёкwмъ бесёдовавшу, главY преклони1лъ є3си2, десни1цею твоeю пребогaте: є4юже мS соблюди2, во смирeніи сохранsz сeрдце моE.

Пустhнz тебE граждани1на непрох0днаz и3мsше, бlжeнне п®тeче. тёмже вопію1 ти: пyсту всsкагw б9eственнагw дэsніz бhвшу, дyшу мою2 снабди2.

Зак0нъ б9eственный ўправлsz, беззак0ннw заклaнъ бhлъ є3си2. тёмже молю1сz тебЁ, беззак0ннующа мS всегдA, и3 прельщaема бэс0вскими прельщeньми и3спрaви.

Слaва: Создaвъ сaмъ себE хрaмъ вLцэ цRю2, къ б9eствєннымъ селeніємъ нhнэ прешeлъ є3си2 п®тeче: и4хже получи1ти моли2 тебЁ прес™hй д0мъ воздви1гшаго.

И# нhнэ: При1зри на мS недyгующаго всенепор0чнаz, и3 разрэши2 стр†сти мо‰ лю6тыz, и3 неуд0бь и3сцBльныz: ћкw да величaю тS, возвели1чившую всE человёчество.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тьмЁ лежaщихъ, сп7сeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо рaзвэ тебE бGа не знaю.

Припёвъ: С™hй вели1кій їwaнне п®тeче гDень, моли2 бGа њ нaсъ.

Въ течeніихъ їoрдaнскихъ, струю2 нетлёніz п®тeче, кrти1въ хrтA, моли2 и3стек†ніz страстeй мои1хъ и3зсуши1ти, и3 пот0ки слaдwстныz наслёдовати, и3 првdныхъ крaснагw рaдованіz.

ЎжE рыдaю и3 содрогaюсz, стрaхомъ и3 недоумёніемъ всегдA содержи1мь є4смь, помышлsz мо‰ содBzннаz, и3 бyдущій сyдъ ўжaсный. бlгоутр0бне гDи, пощади1 мz, твоегw2 кrти1телz мольбaми.

Законополагazй лю1демъ сп7сeніе въ раскazніи, п®тeче, прегрэшeній бhвшее, посредЁ зак0на и3 бlгодaти стaлъ є3си2. сегw2 рaди м0лимъ тS, њбразми2 покаsніz нaсъ просвэти2.

Слaва: Дaждь ми2 врeмz покаsніz, ўнhннw прешeдшее, всE и3жди1вшему, бlгодётелю, и3мёz на сіE молsщаго тS, сл0ве, їwaнна вели1каго п®тeчу, и3 покаsнію всемjрнаго проповёдника.

И# нhнэ: Навёты и3 ловлє1ніи льсти1вагw ўмертви1хсz, вLчце всенепор0чнаz њживи1 мz, ћже р0ждшаz жив0тъ всёхъ бцdе v3постaсный, да тS пою2 бlгочeстнw всенепор0чную.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.

Припёвъ: С™hй вели1кій їwaнне п®тeче гDень, моли2 бGа њ нaсъ.

Глaсъ сл0ва проповёдавый, всёхъ глaсы воспріeмъ, проси2 грэхHвъ прощeніе даровaти, и5же вёрою пою1щымъ тS.

Сокрушeніе души2 моеS и3сцэли2, и3 грэхHвъ брeмz разрэши2, и3 пaче надeжди сп7си1 мz, мlтвами твои1ми бlжeнне п®тeче.

Слaва: Ї}са, є3г0же рук0ю твоeю кrти1лъ є3си2 п®тeче, моли2, руки1 мz и3збaвити грэхA, взимaюща къ немY рyцэ при1снw всеслaвне.

И# нhнэ: Дремaніемъ лёностнымъ њдержи1мь є4смь, с0нъ грэх0вный тzготи1тъ сeрдце моE: твои1мъ пречcтаz, бдённымъ ходaтайствомъ воздви1гни и3 сп7си1 мz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Прeжде непл0ды днeсь хrт0ва п®тeчу раждaетъ, и3 т0й є4сть и3сполнeніе всsкагw прор0чества: є3г0же бо прbр0цы проповёдаша, на сего2 во їoрдaнэ рyку положи1въ, kви1сz б9іz сл0ва прbр0къ и3 проповёдникъ, вкyпэ и3 п®тeча.

Јкосъ: Восхвaлимъ нhнэ гDнz п®тeчу, є3г0же сщ7eннику є3лісавeтъ роди2, и3з8 ложeснъ непл0дныхъ, но не без8 сёмене: хrт0съ бо є3ди1нъ вмэсти1лище пр0йде непроходи1мо без8 сёмене. їwaнна непл0ды роди2, без8 мyжа же сего2 не роди2: ї}са же, њсэнeніемъ nц7A и3 д¦а б9іz, дв7а роди2 чcтаz. но безсёменному kви1сz t непл0дове прbр0къ и3 проповёдникъ, вкyпэ и3 п®тeча.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz, выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Припёвъ: С™hй вели1кій їwaнне п®тeче гDень, моли2 бGа њ нaсъ.

И#з8 к0рене сэки1рою твоегw2 покаsніz и3ст0ргъ ћзвы стрaстнагw сeрдца моегw2, всади2 п®тeче б9eственное безстрaстіе, и3 стрaхъ чcтёйшій б9ій, всsкіz ѕл0бы tчуждaющій мS.

Во струsхъ їoрдaнскихъ ћкw кrти1лъ є3си2 покрывaющаго водaми превhспрєннzz гDа, того2 моли2, в0ду даровaти б9eственнагw ўмилeніz при1снw nчи1ма мои1ма, слaвный п®тeче.

Слaва: И$же мjру взeмлющаго грёхъ, ѓгнца б9іz п®тeче проповёдавъ, того2 моли2 t к0злищъ чaсти kви1ти мS чyжда, и3 десны6мъ є3гw2 nвцaмъ и3 менE сочетaти, слaвне.

И# нhнэ: Непл0днаz ўтр0ба носsше тS дв7о, во чрeвэ носи1вшую сл0во воплощeнно: є3г0же б9eственными взыгрaніи, вели1кій п®тeча, непл0дныz всес™hй пл0дъ, познA рaдуzсz, и3 поклони1сz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дBйства раздэлsше, б9іимъ велёніемъ халдє1и њпалsющаz: вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: бlгослови1те вс‰ дэлA гDнz гDа.

Припёвъ: С™hй вели1кій їwaнне п®тeче гDень, моли2 бGа њ нaсъ.

Дaждь десни1цу мнЁ на земли2 лежaщему, п®тeче, и4же десни1цу простeръ, и3 њмhлъ є3си2 водaми несквeрнаго: и3 и3збaви мS сквeрны тэлeсныz, всег0 мz њчищaz покаsніемъ, и3 сп7си1 мz.

И#мyщи душE врeмz покazтисz, лёности тzжчaйшій с0нъ tтрzси2, и3 спёшнw побди2, вопію1щи вLцэ твоемY: млcрде, ўщeдри мS кrти1телz твоегw2 мольбaми.

Пот0цы страстeй, и3 в0ды ѕл0бы до души2 моеS внид0ша: бlжeнне п®тeче, потщи1сz ск0рw и3з8sти мS, и4же рэчнhми струsми и3змhвъ безстрaстіz тишaйшую пучи1ну.

Слaва: Ўвы2 мнЁ, мнHга ѕл† сотв0ршему! ўвы2 мнЁ є3ди1ному, прогнёвавшему бGа пребlгaго! кrти1телю хrт0въ помози2 ми2, и3 подaждь прегрэшeній мои1хъ разрэшeніе, и3 долгHвъ мои1хъ tсэчeніе, ходaтайствы твои1ми.

И# нhнэ: Вhшнzго бGа пл0тію р0ждшаz, t гн0z мS возстaви страстeй њскорблsющихъ мS: и3 лю1тэ всего2 њбнищaвша, б9eственными њбогати2 пречcтаz, добродётельми, ћкw да воспою1 тz сп7сaемь.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щьсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Припёвъ: С™hй вели1кій їwaнне п®тeче гDень, моли2 бGа њ нaсъ.

Кaла мS и3збaви грэх0внагw гDи, безгрёшне є3ди1не и3 многомлcтиве, кrти1телz мольбaми, и4же тебE проповёда всемY мjру ѓгнца б9іz, взeмлющаго человёкwвъ грэхи2.

Ћкw ши1покъ бlгов0ненъ, ћкw бlгоухaнный кmпарjсъ, ћкw неувzдaемый крjнъ, ћкw мЂро чeстно и3мёzй тS гDень п®тeче, мои1хъ дёлъ ѕлосмрaдіz и3збавлsюсz мlтвами твои1ми, притекaz къ покр0ву твоемY.

Непл0дствовати мS непл0дными дёлы всебlжeнне сотвори2, добродётелей бlгопл0діе при1снw приносsща, чaдо мS гDне творS, и3 причaстника б9eственному цrтвію, и3 с™hхъ соб0ру купножи1телz.

Слaва: Нaмъ лю1бzщымъ тS, и3 люб0вію почитaющымъ, и3 въ б9eственнэмъ хрaмэ твоeмъ ликyющымъ, дaждь съ нб7сE разрэшeніе лю1тыхъ, п®тeче гDень, и3 житіS и3справлeніе, и3 прегрэшeній и3збавлeніе.

И# нhнэ: Носи1му во ўтр0бэ бGом™рни, и4же вс‰ носsщему мaніемъ, поклони1лсz є3си2 прbр0че: съ нeюже моли2 смирeннэй сп7сти1сz души2 моeй, во мнHгаz впaдающей по вс‰ дни6 согрэшє1ніz.

Свэти1ленъ, глaсъ д7.

П®тeчу їwaнна, и3 кrти1телz сп7сова, во прbр0цэхъ прbр0ка, и3 пустhни воспитaніе, є3лісавeтино рождeніе восхвaлимъ вси2.

Слaва и3 нhнэ, бGор0диченъ: Слaдость ѓгGлwвъ, скорбsщихъ рaдость, хrтіaнъ предстaтельница дв7о м™и гDнz, заступи2 нaсъ, и3 и3збaви вёчныхъ мyкъ.

Мlтва ко с™0му їwaнну п®тє1чи.

Кrти1телю хrт0въ, проповёдниче покаsніz, кaющагwсz не прeзри менE, но совокуплszсz съ вHи нбcными, моли1сz ко вLцэ за менE, недост0йнаго, ўнhлаго, немощнaго, и3 печaльнаго, во мнHгіz бэды6 впaдшаго, ўтруждeннаго бyрными пHмыслы ўмA моегw2. Ѓзъ бо є4смь вертeпъ ѕлhхъ дёлъ, tню1дъ не и3мёzй концA грэх0вному nбhчаю: пригвождeнъ бо є4сть ќмъ м0й земны6мъ вeщємъ. Что2 сотворю2; не вёмъ, и3 къ комY прибёгну, да сп7сeна бyдетъ душA моS; т0кмw къ тебЁ, с™hй їwaнне, бlгодaти тезоимени1те, ћкw тS пред8 гDемъ по бGор0дицэ вёмъ б0льша бhти рождeнныхъ всёхъ: и4бо ты2 спод0билсz є3си2 коснyтисz верхY цRz хrтA, взeмлющагw грэхи2 мjра, ѓгнца б9іz: є3г0же моли2 за грёшную мою2 дyшу, да понE tнhнэ, въ первыйнaдесzть чaсъ, понесY тzготY бlгyю и3 пріимY мздY съ послёдними. Е$й, кrти1телю хrт0въ, чтcнhй п ®тeче, крaйній прbр0че, пeрвый м§нче, п0стникwвъ и3 пустhнникwвъ настaвниче, чистоты2 ўчи1телю и3 бли1жній дрyже хrт0въ, тS молю2, къ тебЁ прибэгaю: не tри1ни менE t твоегw2 заступлeніz, но возстaви мS, пaдшагосz мн0гими грэхи2: њбнови2 дyшу мою2 покаsніемъ, ћкw вторhмъ кRщeніемъ, понeже nб0егw начaльникъ є3си2: кRщeніемъ њмывazй прароди1тельный грёхъ, покаsніемъ же њчищazй коегHждо дёло сквeрно. Њчи1сти мS, грэхaми њсквернeннаго, и3 понyди вни1ти, ѓможе ничт0же сквeрно вх0дитъ, въ цrтвіе нбcное. ґми1нь.

 

КанHнъ со ґкafістомъ
с™и1телю хrт0ву ніколaю чудотв0рцу.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz: џ§е свzщенноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КанHнъ ніколaа. Глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰ и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz, тоS чудесA.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Пaстырю д0брый хrт0ва стaда, рaдуйсz, нік0лае, ћкw мЂрzнwмъ nтeцъ чeстенъ и3 ўчи1тель бhлъ є3си2: и3 мнЁ подaждь, рaдуйсz тебЁ приноси1ти.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Р0ди земнjи стецeмсz, рaдуйсz приноси1ти с™и1телю, рaдость бо прин0ситъ вселeннэй неwскyднw.

Слaва: И#збaвльшему три2 воевHды t ўбіeніz непрaведнагw вопіeмъ ти2: рaдуйсz, нік0лае, застyпниче прибэгaющымъ под8 кр0въ тв0й.

И# нhнэ: Бцdе дв7о, рaдуйсz, рaдость t ѓгGла пріeмшаz, и3 сп7си2 тебE величaющихъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Тво‰ пэсносл0вцы, бцdе, живhй и3 незави1стный и3ст0чниче, ли1къ себЁ совокyпльшыz д¦0внw ўтверди2, въ бжcтвеннэй твоeй слaвэ вэнцє1въ слaвы спод0би.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Никт0же прибэгazй под8 кр0въ надeжды твоеS, џ§е, т0щь t тебE и3сх0дитъ: но рaдуйсz приносs ти2, п0мощь пріeмлетъ, нік0лае, ю4же и3 мнЁ подaждь, всебlжeнне.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

ЃгGли дивsтсz твоемY, прпdбне, тeплому заступлeнію, человёцы же рaдуютсz, пріeмлюще мlтвами твои1ми и3збавлeніе t напaстей бэс0вскихъ: тёмже рaдуйсz, прин0симъ ти2, нік0лае прехвaльне.

Слaва: Шлeмъ, и3 nрyжіе непобэди1мое на діaвола ты2 є3си2, хrтіaнwмъ же ўтверждeніе, и3 їерaрхwмъ ўдобрeніе, нік0лае чyдне: рaдуйсz, чудотв0рче вели1кій, њбуревaємымъ ти1хое пристaнище.

И# нhнэ: Зачeнши зижди1телz своего2, бцdе, родилA є3си2 творцA всёхъ и3 гDа, того2 моли2 и3збaвити нaсъ t напaстей: е3ли6ка бо х0щеши, вс‰ м0жеши, ћкw бlгaz бlгaгw же роди1тельница.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Кондaкъ глaсъ G. Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Въ мЂрэхъ, свsте, свzщеннодёйствитель показaлсz є3си2, хrт0во бо, прпdбне, є3ђліе и3сп0лнивъ, положи1лъ є3си2 дyшу твою2 њ лю1дехъ твои1хъ, и3 спaслъ є3си2 непови6нныz t смeрти. сегw2 рaди њсвzти1лсz є3си2, ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Јкосъ: Воспои1мъ нhнэ с™и1телz пёсньми, м›рскимъ лю1демъ пaстырz и3 ўчи1телz, да моли1твами є3гw2 просвэти1мсz: сe бо kви1сz чи1стъ вeсь, нетлёненъ дyхомъ, хrтY приносS жeртву непор0чну, чи1сту, бGу бlгопріsтну, ћкw с™и1тель њчищeнъ и3 душeю и3 тёломъ. тёмже сhй и4стиннw цRкве предстaтель и3 поб0рникъ сеS, ћкw вели1кій таи1нникъ б9іz бlгодaти.

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

Возшeдъ на высотY добродётелей, и3 бжcтвенными tтyду, џ§е, њзари1всz сі‰ніи чудeсъ, пресвётелъ вои1стинну kви1лсz є3си2 мjрови пaстырь, нaмъ въ напaстехъ сhй предстaтель непобэди1мь: тёмже, преслaвнw врагA побэди1въ, лжY tгнaлъ є3си2, и3 человёки спaслъ є3си2 t смeрти, нік0лае, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, другjй сэдaленъ, глaсъ т0йже:

РэкY и3сцэлeній nби1льнэ и3зливaющую и3 и3ст0чникъ тS чудeсъ неwскyдный показA, нік0лае, ми1лости бeздна: тsжкими бо недyгами г0рцэ дручи1міи, и3 ѕлоключeньми житіS лю1тэ мyчиміи, вс‰кіz скHрби цэлeбную вои1стинну њбрэтaютъ лэчбY, тeплое твоE защищeніе. сегw2 рaди вопіeмъ ти2: моли1сz хrтY бGу, прегрэшeній њставлeніе даровaти прaзднующымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўбlжaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS б9ествA, и3 ћкw мLнца дои1ши зижди1телz и3 гDа. тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ, пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Ґпcлwмъ равнопrт0льне, рaдуйсz, нік0лае, ћкw ѓріеву є4ресь посрами1лъ є3си2, и3 веліaрwва шат†ніz низложи1лъ є3си2, твои1ми мlтвами: не престaй молS њ рабёхъ твои1хъ.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Ю$ношу џнаго t руки2 ґми1ры срацhнскагw и3збaвилъ є3си2, роди1телємъ же є3гw2 рaдость даровaлъ є3си2: тёмъ ти2 съ ни1ми и3 мы2 рaдуйсz прин0симъ, нік0лае прпdбне.

Слaва: Три2 воев0ды t ўбіeніz непрaведнагw, чудотв0рче, сп7слъ є3си2, ћвльсz во снЁ царю2 бlгочести1вому, и3 запрети1въ є3мY, и3 t ни1хъ рaдуйсz, пріsлъ є3си2, нік0лае: и3 менE ўкрэпи2 твои1ми мlтвами.

И# нhнэ: Пребlгословeннаz бцdе, рaдуйсz, ћкw є3си2 цRS всёхъ пrт0лъ, херувjмwвъ вhшшій: не закосни2, молS своего2 сн7а и3 бGа нaшего, њ чтyщихъ тS при1снw, съ ніколaемъ бlжeннымъ.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ б9eственнэй слaвэ твоeй: тh бо, неискусобрaчнаz дв7о, и3мёла є3си2 во ўтр0бэ надъ всёми бGа, и3 родилA є3си2 безлётнаго сн7а, всBмъ воспэвaющымъ тS ми1ръ подавaющаz.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Ґпcлwвъ тезоимeнне, со ѓгGлы равностоsтелю пrт0ла влdчнz неtстyпнэ, ѓріа безyмновавшаго посрами1лъ є3си2: сегw2 рaди вопіeмъ ти2, нік0лае, рaдуйсz, с™и1телємъ ўдобрeніе и3 ст0лпе цRк0вный.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Рyку ми2 дaждь, нік0лае, п0мощи, молsсz ко гDу, занeже бyрz потоплsетъ мS грэх0внаz: и3 приведи2 къ ти1хому пристaнищу покаsніz, џ§е, твои1ми мlтвами.

Слaва: Ѓще и3 мн0гw беззак0нновахъ, нік0лае, но не tступaю надeжды покр0ва твоегw2, всегдA рaдуйсz, приносS ти2: ты2 мS и3збaви t всsкіz ск0рби и3 бэды2, е3ли6ка бо х0щеши, вс‰ м0жеши.

И# нhнэ: Џблаче превhшшій нб7съ, рaдуйсz, и3скaпающій нaмъ кaплю, бцdе всебlгaz, подaждь t бGа лю1демъ нaшимъ побёду на вaрвары, со їерaрхомъ ніколaемъ того2 молS.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бжcтвенное сіE и3 всечcтн0е совершaюще прaзднество, бGомyдріи, бGомaтере, пріиди1те, рукaми восплeщимъ, t неS р0ждшагосz бGа слaвимъ.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Дрyгъ хrт0въ и3 вторhй пeтръ, kви1лсz є3си2, џ§е, рaдуйсz, ћкw є3си2 ст0лпъ цRк0вный, и3 чудeсный nргaнъ, д¦омъ с™hмъ чудодёйствуzй и3 брzцazй: тёмже, нік0лае, рaдуйсz прин0симъ ти2 всегдA.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Ўслhшавъ кwнстантjнъ цRь бlгочести1вый во снЁ прещє1ніz твољ, со ґвлaвіемъ є3пaрхомъ, њ мужeхъ џнэхъ непрaведнw и3мёвшихъ поги1бнути, вск0рэ повелЁ tпусти1ти и5хъ: тебЁ же рaдуйсz вопіsше, нік0лае.

Слaва: Кораблю2 џному потопaющу въ м0ри ты2, џ§е, бhл є3си2 к0рмчій: и3 мнЁ лю1тэ њбуревaему t помышлeній бэс0вскихъ, дaждь ћдрило бlгaгw рaзума во ўмЁ и3 въ сeрдцэ, ћкw да всегдA рaдуйсz приношY ти2, нік0лае прехвaльне.

И# нhнэ: Рaдуйсz, пречcтаz дв7о, рaдуйсz, мjру ўтверждeніе. рaдуйсz, ћкw родилA є3си2 сн7а, всёхъ бGа: того2 моли2, бцdе пренепор0чнаz, сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

Тaже, чти2 кондаки2 и3 јкосы:

Ґкafістъ с™и1телю хrт0ву
ніколaю чудотв0рцу.
Кондaкъ №.

Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру всемY и3сточazй многоцённое млcти мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ м0ре, восхвалsю тS люб0вію, с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти:

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Јкосъ №.

ЃгGла w4бразомъ, земнaго сyща є3стеств0мъ, kви2 тебE всеS твaри создaтель: бlгопл0дную бо добр0ту души2 твоеS прови1дэвъ, пребlжeнне нік0лае, научи2 всёхъ вопи1ти тебЁ си1це:

Рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz њчищeнный:

Рaдуйсz, дaже до концA њсщ7eнный.

Рaдуйсz, рождeніемъ свои1мъ роди1телей ўдиви1вый:

Рaдуйсz, си1лу душeвную ѓбіе по рождествЁ kви1вый.

Рaдуйсz, сaде земли2 њбэтовaніz:

Рaдуйсz, цвёте бжcтвеннагw саждeніz.

Рaдуйсz, лозо2 добродётельнаz віногрaда хrт0ва:

Рaдуйсz, дрeво чудот0чное раS ї}сова.

Рaдуйсz, крjне рaйскагw прозzбeніz:

Рaдуйсz, мЂро хrт0ва бlгоухaніz.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю tг0нитсz рыдaніе:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю прин0ситсz рaдованіе.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ в7.

Ви1дzще твои1хъ мЂръ и3зліsніе, бGомyдре, просвэщaемсz душaми и3 тэлесы2, ди1внагw тS мmрот0чца живон0сна, нік0лае, разумёюще: чудесh бо, ћкw водaми, бlгодaтію б9іею и3зливaющимисz, напаsеши вёрнw вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ неуразумённый вразумлsz њ с™ёй трbцэ, бhлъ є3си2 въ нікeи со с™hми nтцы2 поб0рникъ и3сповёданіz правослaвныz вёры: рaвна бо nц7Y сн7а и3сповёдалъ є3си2, соприсносyщна и3 сопрест0льна, ѓріа же безyмнаго њбличи1лъ є3си2. Сегw2 рaди вёрніи научи1шасz воспэвaти тебЁ:

Рaдуйсz, вели1кій бlгочeстіz ст0лпе:

Рaдуйсz, вёрныхъ прибёжища грaде.

Рaдуйсz, твeрдое правослaвіz ўкрэплeніе:

Рaдуйсz, чcтн0е прес™hz трbцы носи1ло и3 похвалeніе.

Рaдуйсz, nц7Y равночeстна сн7а проповёдавый:

Рaдуйсz, ѓріа возбэси1вшагосz t соб0ра с™hхъ tгнaвый.

Рaдуйсz, џтче, nтцє1въ слaвнаz красото2:

Рaдуйсz, всёхъ бGомyдрыхъ премyдраz добр0то.

Рaдуйсz, џгнєннаz словесA и3спущazй:

Рaдуйсz, д0брэ стaдо своE наставлszй.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёра ўтверждaетсz:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю є4ресь низлагaетсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ G.

Си1лою дaнною ти2 свhше, слeзу всsку tsлъ є3си2 t лицA лю1тэ стрaждущихъ, бGон0се џтче нік0лае: ѓлчущымъ бо kви1лсz є3си2 корми1тель, въ пучи1нэ морстёй сyщымъ и3зрsдный прави1тель, недyгующымъ и3сцэлeніе, и3 всBмъ всsкъ пом0щникъ показaлсz є3си2, вопію1щымъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мёzше вои1стинну, џтче нік0лае, съ нб7сE пёснь тебЁ воспэвaема бhти, ґ не t земли2: кaкw бо кто2 t человBкъ возм0жетъ твоеS с™hни вели6чіz проповёдати; но мы2 люб0вію твоeю побэждaеми, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, w4бразе ѓгнцєвъ и3 пaстырей:

Рaдуйсz, с™0е њчисти1лище нрaвwвъ.

Рaдуйсz, добродётелей вели1кихъ вмэсти1лище:

Рaдуйсz, с™hни чи1стое и3 честн0е жили1ще.

Рaдуйсz, свэти1льниче всесвётлый и3 вселюби1мый:

Рaдуйсz, свёте златозaрный и3 непор0чный.

Рaдуйсz, дост0йный ѓгGлwвъ собесёдниче:

Рaдуйсz, д0брый человёкwвъ настaвниче.

Рaдуйсz, прaвило вёры бlгочести1выz:

Рaдуйсz, w4бразе кр0тости дух0вныz.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t страстeй тэлeсныхъ и3збавлsемсz:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю слaдостей д¦0вныхъ и3сполнsемсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ д7.

Бyрz недоумёніz смущaетъ ми2 ќмъ, кaкw дост0йно є4сть пёти чудесA тво‰, бlжeнне нік0лае; никт0же бо м0жетъ | и3счести2, ѓще бы и3 мн0ги љзhки и3мёлъ, и3 глаг0лати восхотёлъ. Но мы2 ди1внw бGу въ тебЁ прославлsющемусz, дерзaемъ воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшаша, бGомyдре нік0лае, бли1жніи и3 дaльніи вели1чіе чудeсъ твои1хъ, ћкw по воздyху лeгкими бlгодaтными крилaми навhклъ є3си2 сyщихъ въ бэдaхъ предварsти, ск0рw t тёхъ и3збавлsz всёхъ вопію1щихъ къ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, и3збавлeніе t печaли:

Рaдуйсz, подаsніе бlгодaти.

Рaдуйсz, нечaемыхъ ѕHлъ прогони1телю:

Рaдуйсz, желaемыхъ бlги1хъ насади1телю.

Рaдуйсz, ск0рый ўтёшителю въ бэдЁ сyщихъ:

Рaдуйсz, стрaшный наказaтелю њби1дzщихъ.

Рaдуйсz, чудeсъ пучи1но бGомъ и3зліsннаz:

Рaдуйсz, зак0на хrт0ва скриж†ли бGомъ пи6санныz.

Рaдуйсz, крёпкое пaдающихъ возведeніе:

Рaдуйсz, прaвw стоsщихъ ўтверждeніе.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкаz лeсть њбнажaетсz:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкаz и4стина сбывaетсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ є7.

БGотeчнаz ѕвэздA kви1лсz є3си2, наставлsz по м0рю плaвающихъ лю1тэ, и5мже смeрть предстоsше вск0рэ и3ногдA, ѓще не бы2 ты2 предстaлъ є3си2 призывaющымъ тS въ п0мощь, чудотв0рче с™hй нік0лае: ўжe бо нестhднw бэсHмъ летaющымъ, и3 погрузи1ти корабли2 хотsщымъ запрети1въ, tгнaлъ є3си2 и5хъ, вBрныz же научи1лъ є3си2 сп7сaющему тоб0ю бGу взывaти: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэша nтрокови6цы, на брaкъ сквeрный нищеты2 рaди ўготHванныz, вели1кое твоE къ ни1щымъ млcрдіе, пребlжeнне џтче нік0лае, є3гдA стaрцу роди1телю и4хъ н0щію ўзельцы2 три2 злaта таsсz п0далъ є3си2, самаго2 со дщeрьми и3збавлsz t падeніz грэх0внагw. Тогw2 рaди слhшиши t всёхъ си1це:

Рaдуйсz, млcти превели1кіz сокр0вище:

Рaдуйсz, промышлeніz њ лю1дехъ пріsтелище.

Рaдуйсz, пи1ще и3 tрaдо къ тебЁ прибэгaющихъ:

Рaдуйсz, хлёбе неснэдaемый ѓлчущихъ.

Рaдуйсz, богaтство бёднэ живyщымъ на земли2 бGомъ дaнное:

Рaдуйсz, воздви1женіе ск0рое ўб0гихъ.

Рaдуйсz, бhстрое ни1щихъ ўслhшаніе:

Рaдуйсz, скорбsщихъ пріsтное попечeніе.

Рaдуйсz, тріeхъ дёвъ непор0чный невэсти1телю:

Рaдуйсz, чистоты2 ўсeрдный храни1телю.

Рaдуйсz, ненадeжныхъ надёzніе:

Рaдуйсz, всегw2 мjра наслаждeніе.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдуетъ мjръ вeсь тебE, пребlжeнне нік0лае, ск0раго въ бэдaхъ застyпника: ћкw мн0гажды во є3ди1номъ часЁ, по земли2 путешeствующымъ, и3 по м0рю плaвающымъ, предварsz пос0бствуеши, кyпнw всёхъ t ѕлhхъ сохранsz, вопію1щихъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Возсіsлъ є3си2 свётъ жив0тный, и3збавлeніе носS воев0дамъ, непрaведную смeрть пріsти и3мyщымъ, тебE д0брый пaстырю нік0лае, призывaющымъ, є3гдA вск0рэ ћвльсz во снЁ царeви, ўстраши1лъ є3си2 є3го2, си1хъ же невреждeнныхъ tпусти1ти повелёлъ є3си2. Сегw2 рaди съ ни1ми кyпнw и3 мы2 бlгодaрственнw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ўсeрднw призывaющымъ тS помогazй:

Рaдуйсz, t непрaведнагw ўбіeніz и3збавлszй.

Рaдуйсz, t лeстныz сохранszй клеветы2:

Рaдуйсz, непрaвєдныz разрушazй совёты.

Рaдуйсz, растерзazй лжY ћкw паучи1ну:

Рaдуйсz, возношazй слaвнw и4стину.

Рaдуйсz, непови1нныхъ t ќзъ разрэшeніе:

Рaдуйсz, и3 мертвецє1въ њживлeніе.

Рaдуйсz, проzви1телю прaвды:

Рaдуйсz, помрачи1телю непрaвды.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю непови1нніи и3збaвлени t мечA:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю наслади1шасz свёта.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ з7.

ХотS богохyльное є3ретjческое tгнaти ѕлосмрaдіе, мЂро вои1стинну бlгов0нное тaинственное kви1лсz є3си2 нік0лае: лю1ди мmрє1йскіz ўпaслъ є3си2, и3 вeсь мjръ свои1мъ бlгодaтнымъ мЂромъ и3сп0лнилъ є3си2: и3 t нaсъ u5бо богомeрзкое грэх0вное ѕлосмрaдіе tжени2, да бlгопріsтнw бGу вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0ваго тS нHа, настaвника ковчeга сп7си1тельнагw разумёемъ, џтче с™hй нік0лае, бyрю всёхъ лю1тыхъ разгонsющаго направлeніемъ свои1мъ, тишинy же бжcтвенную приносsщаго вопію1щымъ такwвaz:

Рaдуйсz, њбуревaемыхъ ти1хое пристaнище:

Рaдуйсz, ўтопaющихъ и3звёстное храни1лище.

Рaдуйсz, плaвающихъ посредЁ пучи1нъ д0брый к0рмчій:

Рaдуйсz, треволнє1ніz морск†z ўставлsющій.

Рaдуйсz, превождeніе сyщихъ въ ви1хрэхъ:

Рaдуйсz, согрёzніе сyщихъ во мрaзэхъ.

Рaдуйсz, сіsніе, ск0рбный мрaкъ разгонsющее:

Рaдуйсz, свэти1ло, вс‰ концы2 земли2 просвэщaющее.

Рaдуйсz, t бeздны грэх0вныz человёки и3збавлszй:

Рaдуйсz, въ бeздну ѓдскую сатанY ввергazй.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю дерзновeннw бeздну млcрдіz б9іz призывaемъ:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t пот0па гнёва и3збaвльшесz, ми1ръ съ бGомъ њбрэтaемъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ }.

Стрaнное чyдо kвлsетсz притекaющымъ къ тебЁ, бlжeнне нік0лае, сщ7eннаz твоS цeрковь: въ нeй бо и3 мaлое молeніе приносsще, вeліихъ недyгwвъ пріeмлемъ и3сцэлeніе, ѓще т0кмw по бз7э ўповaніе на тS возложи1мъ, вёрнw вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь є3си2 всBмъ вои1стинну пом0щникъ, бGон0се нік0лае, и3 собрaлъ є3си2 вкyпэ вс‰ прибэгaющыz къ тебЁ, ћкw свободи1тель, питaтель, и3 врaчь ск0рый всBмъ земны6мъ, на похвалY всёхъ воздвизaz, вопи1ти къ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, всsкихъ и3сцэлeній и3ст0чниче:

Рaдуйсz, лю1тэ стрaждущымъ пом0щниче.

Рaдуйсz, зарE, сіsющаz въ нощи2 грэх0внэй блуждaющымъ:

Рaдуйсz, росо2 небот0чнаz въ зн0и трудHвъ сyщымъ.

Рaдуйсz, подавazй трeбующымъ бlгостроeніе:

Рaдуйсz, ўготовлszй просsщымъ и3з8oби1ліе.

Рaдуйсz, мн0гажды прошeніе предварszй:

Рaдуйсz, ст†рымъ сэди1намъ си1лу њбновлszй.

Рaдуйсz, мн0гихъ заблуждeній t пути2 и4стиннагw њбличи1телю:

Рaдуйсz, т†инъ б9іихъ вёрный служи1телю.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю зaвисть попирaемъ:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю бlгонрaвное житіE и3справлsемъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ f7.

Вс‰кіz ўтоли2 болBзни, вели1кій нaшъ застyпниче нік0лае, растворsz бlгод†тнаz врачев†ніz, ўслажд†ющаz дyшы нaшz, сердцa же веселsщаz, всёхъ ўсeрднw къ п0мощи твоeй притекaющихъ, бGу же вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэт‡z суемyдрєнныz нечести1выхъ ви1димъ тоб0ю посрaмлєнныz, бGомyдре џтче нік0лае: ѓріа бо хyльника раздэлsюща б9ество2, и3 савeлліа смэшaюща с™yю трbцу, препрёлъ, нaсъ же во правослaвіи ўкрэпи1лъ є3си2. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, щи1те, защищazй бlгочeстіе:

Рaдуйсz, мечY, посэцazй ѕлочeстіе.

Рaдуйсz, ўчи1телю бжcтвенныхъ велёній:

Рaдуйсz, губи1телю бGопроти1вныхъ ўчeній.

Рaдуйсz, лёствице бGомъ ўтверждeннаz, є4юже восх0димъ къ нб7си2:

Рaдуйсz, покр0ве бGомъ здaнный, и4мже покрывaютсz мн0зи.

Рaдуйсz, немyдрыхъ ўмудри1вый твои1ми словесы2:

Рaдуйсz, лэни1выхъ подви1гнувый твои1ми нрaвы.

Рaдуйсz, свётлосте зaповэдей б9іихъ неугаси1маz:

Рaдуйсz, лучE њправдaній гDнихъ пресвётлаz.

Рaдуйсz, ћкw ўчeніемъ твои1мъ сокрушaютсz є3ретjчєскіz главы6:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёрніи сподоблsютсz слaвы.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 хотS дyшу, пл0ть твою2 дyхови покори1лъ є3си2 вои1стинну, џтче нaшъ нік0лае: молчaньми бо прeжде и3 борeньми съ п0мыслы, дэsнію бGомhсліе приложи1лъ є3си2, бGомhсліемъ же рaзумъ совершeнъ стzжaлъ є3си2, и4мже дерзновeннw съ бGомъ и3 ѓгGлы бесёдовалъ є3си2, всегдA вопіS: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 похвалsющымъ, пребlжeнне, чудесA тво‰, и3 всBмъ къ заступлeнію твоемY прибэгaющымъ: тёмже и3 нaсъ въ добродётели ўб0гихъ, t нищеты2, напaсти, недyгwвъ и3 нyждъ разли1чныхъ свобождaй, вопію1щихъ ти2 съ люб0вію такwвaz:

Рaдуйсz, t ўб0жества вёчнагw и3з8имazй:

Рaдуйсz, богaтство нетлённое подавazй.

Рaдуйсz, брaшно неги1блющее ѓлчущымъ прaвды:

Рaдуйсz, питіE неисчерпaемое жaждущымъ жи1зни.

Рaдуйсz, t мzтeжа и3 брaни соблюдazй:

Рaдуйсz, t ќзъ и3 плэнeніz свобождazй.

Рaдуйсz, преслaвный въ бэдaхъ застyпниче:

Рaдуйсz, превели1кій въ напaстехъ защи1тниче.

Рaдуйсz, мн0гихъ t поги1бели и3схи1тивый:

Рaдуйсz, безчи1сленныхъ невреждeннw сохрани1вый.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю лю1тыz смeрти грёшніи и3збэгaютъ:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю жи1знь вёчную кaющіисz получaютъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ №i.

Пёніе прес™ёй трbцэ пaче и3нhхъ принeслъ є3си2, пребlжeнне нік0лае, ўм0мъ, сл0вомъ и3 дёломъ: мн0гимъ бо и3спытaніемъ правовBрнаz повелBніz ўzсни1лъ є3си2, вёрою, надeждою и3 люб0вію наставлsz нaсъ въ трbцэ є3ди1ному бGу воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтозaрную лучY во мрaцэ житіS сyщымъ неугаси1мую, ви1димъ тS, бGомъ и3збрaнне џтче нік0лае: съ невещeственными бо ѓгGльскими свёты, бесёдуеши њ несоздaнномъ трbческомъ свётэ, вёрныхъ же дyшы просвэщaеши, вопію1щихъ ти2 такwвaz:

Рaдуйсz, њзарeніе трис0лнечнагw свёта:

Рaдуйсz, денни1це незаходи1магw сlнца.

Рaдуйсz, свэщE, бжcтвеннымъ плaменемъ возжжeннаz:

Рaдуйсz, ћкw ўгаси1лъ є3си2 бэс0вскій плaмень нечeстіz.

Рaдуйсz, свётлое правовёріz проповёданіе:

Рaдуйсz, доброзрaчное свёта є3ђльскагw сіsніе.

Рaдуйсz, м0лніе, є4рєси пожигaющаz:

Рaдуйсz, гр0ме, ўстрашaющій соблазнsющыz.

Рaдуйсz, и4стиннагw научи1телю рaзума:

Рaдуйсz, тaинственнагw и3з8zви1телю ўмA.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю попрaсz поклонeніе твaри:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю научи1хомсz покланsтисz творцY въ трbцэ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть дaнную ти2 t бGа свёдущіи, рaдующесz твою2 пaмzть прaзднуемъ по д0лгу, преслaвный џтче нік0лае, и3 къ чyдному заступлeнію твоемY вседyшнw притекaемъ. Преслaвныхъ же твои1хъ дэsній, ћкw пескA морскaгw и3 мн0жества ѕвёзднагw и3счести2 не могyще, недоумёніемъ њб8sти бhвше, вопіeмъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще тво‰ чудесA, восхвалsемъ тS, всехвaльне нік0лае: въ тебё бо бGъ въ трbцэ прославлsемый ди1внw прослaвисz, но ѓще и3 попремн0гу состaвлєнныz t души2 pалмы2 и3 пBсни прин0симъ ти2, чудотв0рче с™hй, ничт0же твори1мъ рaвнw даровaнію чудeсъ твои1хъ, и5мже ўдивлsющесz вопіeмъ къ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, цRS цaрствующихъ и3 гDа госп0дствующихъ служи1телю:

Рaдуйсz, служи1телей є3гw2 нбcныхъ сожи1телю.

Рaдуйсz, лю1демъ вBрнымъ поможeніе:

Рaдуйсz, р0да хrтіaнскагw возвышeніе.

Рaдуйсz, побёды тезоимени1тый:

Рaдуйсz, вэнцен0сче нар0читый.

Рaдуйсz, всёхъ добродётелей зерцaло:

Рaдуйсz, всёхъ притекaющихъ къ тебЁ крёпкое забрaло.

Рaдуйсz, по бз7э и3 бцdэ, всE нaше ўповaніе:

Рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ здрaвіе, и3 дyшъ сп7сeніе.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t вёчныz смeрти свобождaемсz:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю безконeчныz жи1зни сподоблsемсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ Gi.

Q прес™hй и3 пречyдный џтче нік0лае, ўтэшeніе всёхъ скорбsщихъ, нhнэшнее нaше пріими2 приношeніе, и3 t геeнны и3збaвитисz нaмъ гDа ўмоли2, бGопріsтнымъ твои1мъ ходaтайствомъ, да съ тоб0ю воспэвaемъ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки:

Јкосъ №.

ЃгGла w4бразомъ, земнaго сyща є3стеств0мъ, kви2 тебE всеS твaри создaтель: бlгопл0дную бо добр0ту души2 твоеS прови1дэвъ, пребlжeнне нік0лае, научи2 всёхъ вопи1ти тебЁ си1це:

Рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz њчищeнный:

Рaдуйсz, дaже до концA њсщ7eнный.

Рaдуйсz, рождeніемъ свои1мъ роди1телей ўдиви1вый:

Рaдуйсz, си1лу душeвную ѓбіе по рождествЁ kви1вый.

Рaдуйсz, сaде земли2 њбэтовaніz:

Рaдуйсz, цвёте бжcтвеннагw саждeніz.

Рaдуйсz, лозо2 добродётельнаz віногрaда хrт0ва:

Рaдуйсz, дрeво чудот0чное раS ї}сова.

Рaдуйсz, крjне рaйскагw прозzбeніz:

Рaдуйсz, мЂро хrт0ва бlгоухaніz.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю tг0нитсz рыдaніе:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю прин0ситсz рaдованіе.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ №.

Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру всемY и3сточazй многоцённое млcти мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ м0ре, восхвалsю тS люб0вію, с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти:

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Не послужи1ша твaри бGомyдріи пaче создaвшагw, но џгненное прещeніе мyжески попрaвше, рaдовахусz пою1ще: препётый nц7є1въ гDь и3 бGъ, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

С™е нік0лае, с™и1телю хrт0въ рaдуйсz, ты2 бо є3си2 рaдость всBмъ неизглаг0ланнаz, и3 мнЁ подaждь рyку п0мощи, да глаг0лю ти2: рaдуйсz, всебlжeнне.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Е#гдA ўслhшаша воевHды tпущeніе и3з8 темни1цы повелёніемъ твои1мъ, взeмше свёщники принес0ша ти2 со свэщaми, вeліимъ вопію1ще глaсомъ: рaдуйсz, џ§е прпdбне, и3збавлeніе нaше.

Слaва: Нёкогда ўслhшалъ є3си2 въ темни1цэ свљзанныz, ўслhши и3 менE, нік0лае, рaдуйсz приносsща ти2, и3 и3схи1ти мS nгнS геeнскагw.

И# нhнэ: МRjе гпcжE, м™и и3збaвителz, пріими1 мS, кaющагосz, и3 прибэгaющаго под8 кр0въ тв0й, ћкw да не престаS вопію2 къ тебЁ: рaдуйсz, бlгодaтнаz бцdе приснодв7о.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Ґпcлwвъ сопrт0льниче, со ѓгGлы служи1телю с™ёй трbцэ, нік0лае прехвaльне, рaдуйсz: и3 мнЁ дaруй рaдость мlтвами твои1ми.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

К0рмчій њбуревaемыхъ, нік0лае, рaдуйсz: и3 бyрю мои1хъ страстeй, ћже t прил0га бэс0вскагw, ўти1ши, ћкw пр0чее не могY терпёти, но вопію2: рaдуйсz, пом0щниче м0й и3 тeплый предстaтелю.

Слaва: Q коли1ка тугA њбдержи1тъ мS t стрэлsній бэс0вскихъ: и3 ћзвы терпёти ми2 нёсть м0щно, плaстырz приложи1ти нёсть врачA: но ты2 ми2 приложи2 плaстырь, и3 є3лeй мlтвъ твои1хъ, нік0лае, да зовY ти2: рaдуйсz, џ§е прпdбне.

И# нhнэ: Купино2 неопали1маz, рaдуйсz, ю4же мwmсeй ви1дэ на сінaи, и3 лёствице, ю4же їaкwвъ ви1дэ, пребlгословeннаz бцdе приснодв7о.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Всsкъ земнор0дный да взыгрaетсz д¦омъ просвэщaемъ, да торжествyетъ же безпл0тныхъ ўмHвъ є3стество2, почитaющее сщ7eнное торжество2 бGомaтере, и3 да вопіeтъ: рaдуйсz, всебlжeннаz бцdе, чи1стаz приснодв7о.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Льсти1ваго стрэл‰ніz њбдержaтъ мS, и3 стремлє1ніz грэхHвнаz: но надёzсz на покр0въ тв0й, къ тебЁ прибэгaю, џ§е, ћкw да tженeши t менE вс‰ лeсти лукaвагw, да зовY ти2: рaдуйсz, нік0лае.

Припёвъ: С™и1телю џ§е нік0лае, моли2 бGа њ нaсъ.

Ѓріа безyмновавшаго посрами1лъ є3си2, плaмень же є3ресeй ўгаси1лъ є3си2, воевHды въ темни1цэ свsзанныz ўслhшалъ є3си2, и3 t ни1хъ рaдуйсz пріsлъ є3си2: и3 мы2 вопіeмъ ти2, нік0лае: рaдуйсz, всебlжeнне.

Слaва: Ѓгрика џнаго ўслhшавый, и3 сhна є3гw2 васjліа t ґми1ры восхи1тивый, и3 предстaвивый роди1телємъ здрaва во є3ди1нъ чaсъ t срацhнъ, и3 мнЁ молsщусz, и3схи1ти недyгущую мою2 дyшу, и3 грэхи2 њбложeнную, t nгнS геeнскагw, нік0лае.

И# нhнэ: ЦRи1це, всёхъ цRS р0ждшаz и3 носи1вшаz носsщаго всю2 твaрь, сп7си2 мS, величaющаго тS, прес™az вLчце.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Жєны2 ўслhшите.

Вели1каго ґрхіпaстырz и3 їерaрха вси2, предсэдaтелz мmрлmкjйскаго ніколaа восхвaлимъ: мн0ги бо мyжы спасE, непрaведнw ўмрeти и3мyщыz. и3 царю2 kвлsетсz со ґвлaвіемъ во снЁ, рэшS непрaведный сyдъ.

Слaва: Вельми1 тz прослaви въ чудесёхъ гDь, и3 жи1ва и3 по концЁ, їерaрше нік0лае: кт0 бо t любвE вёры т0кмw с™0е твоE и4мz призовeтъ, и3 не ѓбіе ўслhшанъ, тeпла тS предстaтелz њбрэтaетъ;

И# нhнэ, бGор0диченъ: Мyдрость v3постaсную, и3 сл0во пресyщественное, и3 врачA всёхъ хrтA р0ждши, дв7о, гноє1ніz и3 ћзвы души2 моеS и3сцэли2 лю6тыz и3 многоврeмєнныz, и3 с®ца моегw2 стр†стнаz помышлє1ніz ўмертви2.

Мlтвы с™и1телю ніколaю,
ґрхіепcкпу мmрлmкjйскому.
Мlтва №:

Q всехвaльный и3 всечтcнhй ґрхіерeю, вели1кій чудотв0рче, с™и1телю хrт0въ, џтче нік0лае, человёче б9ій и3 вёрный рaбе, мyжу желaній, сосyде и3збрaнный, крёпкій ст0лпе цRк0вный, свэти1льниче пресвётлый, ѕвэздо2 њсіzвaющаz и3 њсвэщaющаz всю2 вселeнную! Ты2 є3си2 првdникъ, ћкw фjніxъ процвэтhй, насаждeнный во дв0рэхъ гDа своегw2: живhй въ мЂрэхъ, мЂромъ њбlгоухaлъ є3си2, и3 мЂро приснотекyщее бlгодaти б9іz и3сточaеши: твои1мъ шeствіемъ, прес™hй џтче, м0ре њс™и1сz, є3гдA многочудє1сныz тво‰ м0щи шeствоваху во грaдъ бaрскій, t вост0ка до зaпада хвали1ти и4мz гDне. q преизsщный и3 преди1вный чудотв0рче, ск0рый пом0щниче, тeплый застyпниче, пaстырю пред0брый, сп7сazй словeсное стaдо t всsкихъ бёдъ! тебE прославлsемъ и3 тебE величaемъ, ћкw надeжду всёхъ хrтіaнъ, и3ст0чника чудeсъ, защи1тителz вёрныхъ, премyдраго ўчи1телz, ѓлчущихъ корми1телz, плaчущихъ весeліе, наги1хъ њдэsніе, болsщихъ врачA, по м0рю плaвающихъ ўпрaвителz, плённикwвъ свободи1телz, вдHвъ и3 сир0тъ питaтелz и3 застyпника, цэломyдріz храни1телz, младeнцєвъ кр0ткаго наказaтелz, стaрыхъ ўкрэплeніе, п0стникwвъ настaвника, труждaющихсz ўпокоeніе, ни1щихъ и3 ўб0гихъ и3з8oби1льное богaтство. Ўслhши нaсъ молsщихсz тебЁ и3 прибэгaющихъ под8 кр0въ тв0й, kви2 предстaтельство твоE њ нaсъ къ вhшнему, и3 и3сходaтайствуй твои1ми бGопріsтными мlтвами вс‰ полє1знаz ко сп7сeнію дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ: сохрани2 с™yю њби1тель сію2 [и3ли2 хрaмъ сeй] всsкій грaдъ и3 вeсь, и3 всsкую странY хrтіaнскую, и3 лю1ди живyщыz, t всsкагw њѕлоблeніz п0мощію твоeю. Вёмы бо, вёмы, ћкw мн0гw м0жетъ мlтва првdнагw, поспэшествyющаz во бlг0е: тебe же првdнаго, по пребlгословeннэй дв7э мRjи, предстaтелz ко всемлcтивому бGу и4мамы, и3 ко твоемY, пребlгjй џтче, тeплому ходaтайству и3 заступлeнію смирeннw притекaемъ. Ты2 нaсъ соблюди2, ћкw б0дрый и3 д0брый пaстырь, t всsкихъ врагHвъ, губи1тельства, трyса, грaда, глaда, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ, и3 во всёхъ бэдaхъ и3 ск0рбехъ нaшихъ подавaй нaмъ рyку п0мощи, и3 tвeрзи двє1ри милосeрдіz б9іz: понeже недост0йни є3смы2 зрёти высотY нбcную, t мн0жества непрaвдъ нaшихъ: свsзани є3смы2 ќзами грэх0вными, и3 николи1же в0ли создaтелz нaшегw сотвори1хомъ, ни сохрани1хомъ повелёній є3гw2. Тёмже преклонsемъ колBна сокрушeннагw и3 смирeннагw сeрдца нaшегw къ зижди1телю своемY, и3 твоегw2 nтeческагw заступлeніz къ немY пр0симъ: помози2 нaмъ, ўг0дниче б9ій, да не поги1бнемъ со беззакHніи нaшими: и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA и3 t всsкіz вeщи сопроти1вныz, ўпрaви ќмъ нaшъ, и3 ўкрэпи2 сeрдце нaше въ прaвой вёрэ, въ нeйже твои1мъ предстaтельствомъ и3 ходaтайствомъ, ни рaнами, ни прещeніемъ, ни м0ромъ, ни к0имъ гнёвомъ t создaтелz своегw2 ўмaлени бyдемъ, но ми1рное здЁ поживeмъ житіE, и3 да спод0бимсz ви1дэти бlг†z на земли2 живhхъ, слaвzще nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, є3ди1наго въ трbцэ слaвимаго и3 покланsемаго бGа, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7:

Q всес™hй нік0лае, ўг0дниче преизрsдный гDнь, тeплый нaшъ застyпниче, и3 вездЁ въ ск0рбехъ ск0рый пом0щниче! Помози2 мнЁ грёшному и3 ўнhлому, въ настоsщемъ сeмъ житіи2, ўмоли2 гDа бGа даровaти ми2 њставлeніе всёхъ мои1хъ грэхHвъ, є3ли1кw согрэши1хъ t ю4ности моеS, во всeмъ житіи2 моeмъ, дёломъ, сл0вомъ, помышлeніемъ и3 всёми мои1ми чyвствы: и3 во и3сх0дэ души2 моеS помози1 ми nкаsнному, ўмоли2 гDа бGа всеS твaри содётелz, и3збaвити мS воздyшныхъ мытaрствъ и3 вёчнагw мучeніz: да всегдA прославлsю nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, и3 твоE млcтивное предстaтельство, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва G:

Q всебlгjй џтче нік0лае, пaстырю и3 ўчи1телю всёхъ, вёрою притекaющихъ ко твоемY заступлeнію и3 тeплою мlтвою тебE призывaющихъ! Ск0рw потщи1сz и3 и3збaви хrт0во стaдо t волкHвъ губsщихъ є5: и3 всsку странY хrтіaнскую њгради2 и3 сохрани2 с™hми твои1ми мlтвами t мірскaгw мzтeжа, трyса, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ и3 междоус0бныz брaни, t глaда, пот0па, nгнS, мечA и3 внезaпныz смeрти. И# ћкоже поми1ловалъ є3си2 тріeхъ мужeй въ темни1цэ сэдsщихъ, и3 и3збaвилъ є3си2 и5хъ t царeва гнёва и3 посэчeніz мeчнагw: тaкw поми1луй и3 менE, ўм0мъ, сл0вомъ и3 дёломъ во тьмЁ грэхHвъ сyща, и3 и3збaви мS t гнёва б9іz и3 вёчныz кaзни: ћкw да твои1мъ ходaтайствомъ и3 п0мощію, свои1мъ же милосeрдіемъ и3 бlгодaтію, хrт0съ бGъ ти1хое и3 безгрёшное житіE дaстъ ми2 пожи1ти въ вёцэ сeмъ, и3 и3збaвитъ мS t шyіzгw стоsніz, спод0битъ же деснaгw со всёми с™hми во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ прпdбнагw
nтцA нaшегw спmрідHна чудотв0рца,
є3пjскопа трімmфjйскагw.

Тропaрь, глaсъ №:

Соб0ра пeрвагw показaлсz є3си2 поб0рникъ и3 чудотв0рецъ, бGон0се спmрідHне, џ§е нaшъ. тёмже мeртву ты2 во гр0бэ возгласи1въ, и3 ѕмію2 въ злaто претвори1лъ є3си2: и3 внегдA пёти тебЁ с™ы6z моли6твы, ѓгGлы сослужaщыz тебЁ и3мёлъ є3си2, свzщeннэйшій. слaва дaвшему тебЁ крёпость: слaва вэнчaвшему тS: слaва дёйствующему тоб0ю всBмъ и3сцэлє1ніz.

КанHнъ с™aгw.
Творeніе fеофaново. Глaсъ в7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: С™и1телю џ§е спmрідHне, моли2 бGа њ нaсъ.

Кр0ткихъ зeмлю дости1гъ, џ§е, ћкw кр0токъ и3 ми1лостивъ и3 чи1стъ бhвъ, настоsщую сeрдца моегw2 ўкроти2 бyрю, ћкw, да, въ тишинЁ бжcтвеннэй бhвъ, пэсносл0влю тS.

ДBланіи бжcтвенными дyшу, џ§е, њчи1стивъ, бGови1дэнъ, спmрідHне, бhлъ є3си2, и3 бжcтвеннагw д¦а пресвётлымъ њбогати1лсz є3си2 њсіsніемъ: тёмъ њзарsеши чи1стw бlжaщыz тS.

Слaва: T пaствы, ћкоже дв7дъ, тS воспріeмъ содётель, словeсныz тS постaви пaствы пaстырz всеизsщнэйша, простот0ю и3 кр0тостію сіsюща, и3 безѕл0біемъ, препод0бне пaстырю, ўкрашaема.

И# нhнэ: Прес™az дв7о чcтаz, просвэти2 и3 њсвzти2 помышлє1ніz и3 дyшу мою2, молю1сz, џблаки разорsющи невёжества моегw2, и3 тмY teмлющи грэх0вную, ћкw да по д0лгу ўблажaю тS.

Пёснь G.

Їрм0съ: На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA мо‰ на враги2 мо‰, возвесели1босz дyхъ м0й, внегдA пёти: нёсть свsтъ, ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть прaведенъ, пaче тебє2, гDи.

Припёвъ: С™и1телю џ§е спmрідHне, моли2 бGа њ нaсъ.

Ќмъ тв0й безстрaстіемъ просвэти1въ, и3 бжcтвеннымъ смирeніемъ ўкраси1всz, даров†ніz д¦а пріsлъ є3си2 tгони1ти дyхи, и3 рэши1ти недyги вёрнw чтyщихъ тS свzщeннэйше.

Ѕмjz началоѕл0бнаго ўби1въ, нрaвъ сребролю1бный попрaвъ, ми1луz трeбующаго, с™и1телю, ѕмjz преложи1лъ є3си2 въ златyю ќтварь свzщeнными твои1ми моли1твами, џ§е препод0бне.

Слaва: Возшeлъ є3си2 на г0ру безстрaстіz, вшeлъ є3си2 во хрaмъ бGовидёніz, въ скрижaли же сeрдца твоегw2 пріsлъ є3си2 зак0нъ спаси1тельный, ћкw свzщeннэйшіи и3 ўг0дникъ при1сный вLки твоегw2.

И# нhнэ: Ўврачи2 стрyпы души2 моеS, ќмъ м0й њмрачeнный нерадёніемъ, бGоневёсто, њзари2, да пою2: нёсть непор0чны пaче тебє2, непор0чнаz, и3 нёсть чи1сты пaче тебє2, вLчце.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:

T пaствы nвeцъ предстaтельствовати хrт0вэ цRкви вручи1всz, пaстырь бGопроизведeнъ ты2, спmрідHне, возсіsлъ є3си2: ѕлослaвіz в0лки tгнaлъ є3си2 словєсы2 твои1ми, на благочeстіz пaжити сію2 воспитaвъ. тёмже посредЁ бGон0сныхъ nц7є1въ вёру ўтверди1лъ є3си2 мyдростію д¦а, їерaрше бlжeнне, моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, прaзднующымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ. Под0бенъ: Ћкw всенепор0чнаz невёсто творцY, ћкw неискусомyжнаz м™и и3збaвителz: пріsтелище ћкw сyщи ўтёшителz, всепётаz, беззак0ніz мS сyща сквeрное nби1телище, и3 дeмwнwвъ и3грaлище въ рaзумэ бhвша, потщи1сz t тёхъ ѕлодёйства мS и3збaвити, и3 свётлое жили1ще добродётелей соверши2, свэтон0снаz, нетлённаz: tжени2 џблакъ страстeй, и3 вhшнzгw причaстіz спод0би, и3 свёта невечeрнzгw, моли1твами твои1ми.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Припёвъ: С™и1телю џ§е спmрідHне, моли2 бGа њ нaсъ.

Ќгльми честнaгw разжeгсz д¦а, страстeй ўдобопопалsемую вeщь, всебlжeнне, пожeглъ є3си2: мjръ же nгнесіsньми добродётелей твои1хъ, спmрідHне, просвэти1лъ є3си2.

Ўмертви1въ тво‰ плотск†z движє1ніz, бGодохновeнне, мє1ртвыz возстaвилъ є3си2 животв0рнымъ твои1мъ приглаг0ланіемъ. тёмже молю2 тS: ўмерщвлeнную дyшу мою2, џ§е, њживи2.

Слaва: Повинyющисz мeртваz тебЁ глaсъ, џ§е, дадE, и3 рBчнаz стремлє1ніz твои1ми ўдержaшасz повелBніи: kви1лсz є3си1 бо, бlжeнне, чудодёлатель, бжcтвенную бlгодaть пріeмь.

И# нhнэ: Прbр0цы твоегw2 тaинства глубинY провозвэсти1ша недомhсленную: є3ди1на бо родилA є3си2, чcтаz, недоразумэвaемаго, воплощeнна за милосeрдіе неисповэди1мое.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю, цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо, рaзвэ тебє2, б0га не знaю.

Припёвъ: С™и1телю џ§е спmрідHне, моли2 бGа њ нaсъ.

РэкA сyщихъ въ тебЁ даровaній всsкое напоsетъ, прпdбне, сeрдце, всBмъ дaруетъ богaтнw здрaвіе: вс‰ бGа къ слaвэ возставлsетъ тебE прослaвльшаго, и3 чудодёйствы всsкими почествовaвшаго.

ТS цaрь земнhй, бlжeнне, цRS нбcнагw ћвэ познA и4скреннzго рабA, и3 даровaній бжcтвенныхъ и3сп0лненнаго, внегдA пріити2 тебЁ къ немY, вели1каго врачA къ бGу возвэщaz.

Слaва: Ґвраaмову страннолю1бному нрaву ты2 ўпод0бивсz, всBмъ д0ма твоегw2 вх0ды tвeрзлъ є3си2, и3 всBмъ всsкъ бhлъ є3си2, и3 промышлsz сyщими во њбстоsніи, спmрідHне блажeнне.

И# нhнэ: Н0ва нaмъ породилA є3си2 мLнца, прeжде вэкHвъ, nтрокови1це, рождeнна t nц7A безначaльна. є3г0же ўмоли2 ћкw сн7а и3 бGа твоего2, ўщeдрити бцdу тS, пречcтаz, душeю чи1стою возвэщaющыz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Припёвъ: С™и1телю џ§е спmрідHне, моли2 бGа њ нaсъ.

Злaто ћкw кaлъ тебЁ вмэни1сz, пaче злaта безстрaстіемъ сіsющу, и3 њбогати1вшусz, прпdбне, даров†ніи всезлатhми д¦а.

Чи1стw служS вLцэ твоемY, мн0жество и3мёлъ є3си2, прпdбне, послyшающее тебE ѓгGльскихъ си1лъ, неви1димыми глaсы, свzщeннэйше.

Слaва: Преслaвное, всемyдре, житіE твоE мjру тS преслaвна, џ§е, содёла. тёмже бжcтвенную пaмzть твою2, рaдующесz совершaемъ пою1щіи тS.

И# нhнэ: Нб7съ ши1рши чрeво твоE бhсть неискусомyжнаz, бGа вмэсти1вшее, нигдёже вмэсти1маго, всес™az дв7о бGоневёсто.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Люб0вію хrт0вою ўzзви1всz свzщeннэйшій, ќмъ впери1въ зарeю д¦а, дётельными видёніемъ твои1мъ дэsніе њбрёлъ є3си2, бGопріsтне, жeртвенникъ бжcтвенный бhвъ, просS всBмъ бжcтвеннагw сіsніz.

Јкосъ: И#зъ чрeва њсвzщeннаго їерaрха гDнz восхвaлимъ нhнэ спmрідHна, бlгодaти скриж†ли пріeмшаго бжcтвенныz слaвы, и3 въ чудесёхъ преслaвнаго всeй твaри, и3 ћкw тeпла и3 самови1дца бжcтвеннагw њсіsніz, ћкw ни1щихъ предстaтелz, и3 согрэшaющихъ душев0дца: т0й бо б9eственна пrт0лу хrт0ву жeртва бhсть, просS всBмъ б9eственнагw сіsніz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: БGопроти1вное велёніе беззак0ннующагw мучи1телz выс0къ плaмень вознесло2 є4сть: хrт0съ же прострE бGочести6вымъ nтрокHмъ р0су д¦0вную, сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Припёвъ: С™и1телю џ§е спmрідHне, моли2 бGа њ нaсъ.

Мwmсeево неѕл0біе, дв7дову кр0тость, јwва ґvсjтідскагw непор0чное стzжaвъ, д¦а бhлъ є3си2 жили1ще, поS свzщeннэйше: сhй бlгословeнъ и3 препрослaвленъ.

Прошє1ніz на главY твою2 во врeмz жaтвы нб7сA и3скaпаша, бyдущее прознaменоваша: бGъ бо, ћкоже речE, бжcтвенную пaмzть твою2, прпdбне, прослaви, вBрныz њсвzщaz ходaтайствомъ твои1мъ.

Слaва: Въ соб0рэ nтцє1въ тS бGъ прославлsетъ, на судЁ словесA тво‰ сохрaнша, бlжeнне: ±же вёрою принeслъ є3си2, безсловeснэйшаго ѓріа њбу‰ющаz ћвэ, и3 ўпразднsющаz сегw2 противлeніе.

И# нhнэ: Гр0здъ возрасти1ла є3си2 неизречeннымъ сл0вомъ, ћкw лозA, дв7о, є3ди1наго невоздёланнаго, віно2 и3сточaюща, вс‰ веселsщее, вс‰ њсвzщaюща земны6z, и3 всsко піsнство лю1тыхъ teмлюща.

Пёснь }.

Їрм0съ: Пeщь и3ногдA џгненнаz въ вавmлHнэ дёйства раздэлsше б9іимъ велёніемъ, халдє1и њпалsющаz, вBрныz же њрошaющаz, пою1щыz: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Припёвъ: С™и1телю џ§е спmрідHне, моли2 бGа њ нaсъ.

Пeщь страстeй бжcтвенными њдождeньми бжcтвеннагw д¦а погаси1лъ є3си2, и3 р0су и3сточи1лъ є3си2 недyгwвъ, џ§е, зн0й teмлющую, вёрнw къ тебЁ приходsщихъ всегдA, бlжeнне спmрідHне пребогaте.

Безѕл0бивъ, прaвъ, кр0токъ же и3 ми1лостивъ, и3 неѕлопaмzтливъ бhлъ є3си2, люб0венъ, страннолю1бецъ, їерaрхъ свzщeннэйшій, мyдростію ўкрaшенъ, прпdбне, правослaвіz. тёмже тS вёрою почитaемъ.

Слaва: Дрeвле тебЁ глaсъ, ћкw живA, ўмeршаz, вопр0шшу ти2, џ§е, дадE. q чудесE и3зрsдна! q преслaвнагw тaинства! q бlгодaти, ю4же получи1лъ є3си2, житіeмъ ўкрашaемь ѓгGльскимъ, досточyдне!

И# нhнэ: Стр†сти моегw2 сeрдца и3сцэли2 ми1лостію твоeю, всепётаz, ќмъ мои2 ўмири2, и3 дyшу мою2 просвэти2: и3 ходи1ти мS возблагопyтстви на стєзи2 спаси1тєльныz, ћкw да при1снw пою1 тz, всепётаz.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Припёвъ: С™и1телю џ§е спmрідHне, моли2 бGа њ нaсъ.

Безначaльна роди1телz сн7а ћснw проповёдалъ є3си2, є3диносyщна nц7Y и3 соприсносyщна, посредЁ бGон0сныхъ nц7є1въ возвели1чивсz, и3 беззак0ннующихъ загради1лъ є3си2 ўстA, с™и1телю всебlжeнне.

Многосвётлое с0лнце, nтцє1въ ўкрашeніе, їерeєвъ слaва, ѓгGлwвъ совсeльниче, твою2 свэтон0сную пaмzть рaдостнw нhнэ совершaющыz, свёта спод0би невечeрнzгw моли1твами твои1ми.

Слaва: Бжcтвєннаz селє1ніz, грaдъ нбcный, прaзднующихъ крaсный ли1къ, њсвzщeнную дyшу твою2, и3 добродётельми ўкрaшенную, всеблажeнне, пріsтъ во глaсэ рaдованіz.

И# нhнэ: Вeліе тaинство пaче ўмA ржcтвA твоегw2, ўдивлsетъ ѓгGлы, бGорaдованнаz, наслаждaетъ прпdбныхъ соб0ръ, свzщє1нныz же весели1тъ nтцы2, бжcтвеннw пою1щыz тS, надeжду дyшъ нaшихъ.

Свэти1ленъ с™aгw.
Под0бенъ: Нeбо ѕвэздaми:

ТS t безсловeсныz пaствы преведE въ словeсную д¦ъ, бGон0се, ћкоже мwmсeа и3 дв7да, и4хже ўпод0билсz є3си2 нрaву, спmрідHне, свёте вселeнныz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Сyщихъ t бGа мjру подaнныхъ благи1хъ ты2 винA былA є3си2, бцdе: но и3 нhнэ ўми1лостиви њ џбщемъ спасeніи благопремённаго бGа.

Мlтва №,
с™и1телю спmрідHну,
трімmfyнтскому чудотв0рцу:

Q вели1кій и3 пречyдный с™и1телю хrт0въ и3 чудотв0рче спmрідHне, керкЂрскаz похвало2, всеS вселeнныz свэти1льниче пресвётлый, тeплый къ бGу мlтвенниче и3 всBмъ къ тебЁ прибэгaющымъ и3 съ вёрою молsщымсz скоропредстaтельный застyпниче! Ты2 вёру правослaвную на нікeйстэмъ соб0рэ посредЁ nтцє1въ преслaвнw и3з8zсни1лъ є3си2, ты2 є3ди1нство с™hz трbцы чудeсною си1лою показaлъ є3си2 и3 є3ретіки2 до концA посрами1лъ є3си2. Ўслhши u5бо, с™и1телю хrт0въ, нaсъ грёшныхъ молsщихсz тебЁ, и3 си1льнымъ твои1мъ предстaтельствомъ ў гDа и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлaгw њбстоsніz: t глaда, пот0па, nгнS и3 смертон0сныz ћзвы. Тh бо во врeменнэй жи1зни твоeй t всёхъ си1хъ бёдствій и3збавлsлъ є3си2 лю1ди тво‰: t нашeствіz ґгaрzнъ и3 t глaда странY твою2 сохрани1лъ є3си2, царS t неисцёльнагw недyга и3збaвилъ є3си2, и3 мнHгіz грёшники къ покаsнію привeлъ є3си2, за свsтость же житіS твоегw2 ѓгGлы неви1димw въ цRкви пою1щыz и3 сослужaщыz тебЁ и3мёлъ є3си2. Си1це u5бо прослaви тебE, вёрнаго рабA своего2, вLка хrт0съ, ћкw и3 вс‰ т†йнаz человёчєскаz дэ‰ніz даровA тебЁ разумёти, живyщыz же непрaведнw њбличaти. МнHгимъ въ скyдости и3 недостaточествэ живyщымъ ты2 ўсeрднw помогaлъ є3си2, лю1ди ўбHгіz и3з8oби1льнw во врeмz глaда напитaлъ є3си2, и3 и3н†z мнHгаz знaмєніz си1лою въ тебЁ живyщагw д¦а б9іz сотвори1лъ є3си2. Си1це и3 нaсъ не њстaви, с™и1телю хrт0въ: поминaй нaсъ, ч†дъ твои1хъ, ў пrт0ла вседержи1телz, и3 ўмоли2 гDа, да подaстъ мн0гихъ нaшихъ грэхHвъ прощeніе, безбёдное и3 ми1рное житіE да дaруетъ нaмъ, кончи1ны же животA непостhдныz и3 ми1рныz и3 бlжeнства вёчнагw въ бyдущемъ вёцэ спод0битъ нaсъ, да непрестaннw возсылaемъ слaву и3 бlгодарeніе nц7Y и3 сн7у и3 д¦у с™0му, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

Мlтва в7:

Q пребlжeнне с™и1телю спmрідHне, вели1кій ўг0дниче хrт0въ и3 преслaвный чудотв0рче! ПредстоS на нб7си2 пrт0лу б9ію съ ли6ки ѓгGлъ, при1зри ми1лостивымъ џкомъ на предстоsщыz здЁ лю1ди и3 просsщыz си1льныz твоеS п0мощи. Ўмоли2 бlгосeрдіе чlвэколю1бца бGа, да не њсyдитъ нaсъ по беззак0ніємъ нaшымъ, но да сотвори1тъ съ нaми по ми1лости своeй. И#спроси2 нaмъ ў хrтA и3 бGа нaшегw ми1рное и3 безмzтeжное житіE, здрaвіе душeвное и3 тэлeсное, земли2 бlгопл0діе и3 во всeмъ всsкое и3з8oби1ліе и3 бlгодeнствіе, и3 да не во ѕло2 њбрати1мъ бlг†z дарyємаz нaмъ t щeдрагw бGа, но во слaву є3гw2 и3 въ прославлeніе твоегw2 заступлeніz. И#збaви всёхъ, вёрою несумнённою къ бGу приходsщихъ, t всsкихъ бёдъ душeвныхъ и3 тэлeсныхъ, t всёхъ томлeній и3 діaвольскихъ навётwвъ. Бyди печ†льнымъ ўтёшитель, недyгующымъ врaчь, въ напaстехъ пом0щникъ, наги6мъ покрови1тель, вдови1цамъ застyпникъ, си6рымъ защи1тникъ, младeнцємъ питaтель, ст†рымъ ўкрэпи1тель, стрaнствующымъ путев0ждь, плaвающымъ к0рмчій, и3 и3сходaтайствуй всBмъ, крёпкіz п0мощи твоеS трeбующымъ, вс‰ ко сп7сeнію полє1знаz, ћкw да твои1ми мlтвами наставлsеми и3 соблюдaеми, дости1гнемъ вёчнагw пок0z и3 кyпнw съ тоб0ю прослaвимъ бGа, въ трbцэ с™ёй слaвимаго, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ.

 

КанHнъ с™aгw
свzщенномyченика кmпріaна
и3 с™hz мyченицы їустjны.

Тропaрь, глaсъ д7:

И# нрaвwмъ причaстникъ, и3 пrт0лwмъ намёстникъ, ґп0столwмъ бhвъ, дэsніе њбрёлъ є3си2, бGодохновeнне въ видёніz восх0дъ: сегw2 рaди сл0во и4стины и3справлsz, и3 вёры рaди пострадaлъ є3си2 дaже до кр0ве, сщ7енномyчениче кmпріaне, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

КанHнъ с™hхъ, є3гHже краегранeсіе:
Пою2, бlже, свэтозaрную твою2 бlгодaть.
Глaсъ д7.

Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну невлaжными стопaми дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Припёвъ: Сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно, моли1те бGа њ нaсъ.

Съ премjрными чи1нми нhнэ водворszсz, q свzщeннаz и3 бжcтвеннаz главо2! съ нб7сE при1зри на благочeстнw пою1щыz тS, и3 твои1ми моли1твами сохранsй.

Во мрaцэ невёдэніz, прпdбне, лю1тэ њдержи1мь, и3 душегyбными страстьми2 пл0ти невоздержaніемъ ты2 разжигaемь, преложeніе преслaвно њбрёлъ є3си2 внезaпу, всебlжeнне.

Слaва: Губи1телей ќбw на сэдaлищи прeжде, џ§е, сэдёлъ є3си2, и3 на сэдaлищи пресвЂтерwвъ пaки хrтA прослaвилъ є3си2, и3змэни1всz kвлeннw вLчнею бжcтвенною бlгодaтію.

И# нhнэ: Дв7а по ржcтвЁ пребылA є3си2: самaго бо р0ждши творцA всёхъ и3 гDа, неoбhчнw и3 стрaннw нaмъ ћвльшасz тёломъ, бGороди1тельнице м™и приснодв7о.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь твоS, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Припёвъ: Сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно, моли1те бGа њ нaсъ.

Ћкw пavлъ ко хrтY душeвную люб0вь преложи1въ, кmпріaне всемyдре, тогw2 ўчени1къ бhлъ є3си2.

Њбручaетъ ти2 хrт0съ, вмёстw ри1зъ стрaстныхъ њдэsніе слaвы дaруz, и3 возрождeніz nдeжду.

Слaва: Поyстникъ п0стническій прeжде бhвый терпэли1въ, п0слэжде, кmпріaне всехвaльне, свидётель и4стины бhлъ є3си2.

И# нhнэ: ГDьственнw и3 и4стиннw тS бцdу вёрніи почитaемъ: тh бо бGа родилA є3си2 пл0ть бhвша, всенепор0чнаz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости.

Накaзанъ въ прeлести прилёжнw, ћкw пavелъ звaнъ бhсть съ нб7сE, кrт0мъ наставлsемь къ свёту знaніz: честнhz бо дв7ы люб0вію разжигaемь, тоS рaди сочетaлсz є3си2 зижди1телю человёкwвъ. тёмъ њбличи1въ нeмощь врaжію, съ нeю спод0билсz є3си2 ли1ку м§никwвъ. кmпріaне ґрхіерeєвъ ўдобрeніе, моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе подaти чествyющымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Въ нап†сти многоплетє1нныz впaдъ, t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, бyрею њдержи1мь безчи1сленныхъ согрэшeній мои1хъ: и3 ћкw къ тeплому заступлeнію и3 покр0ву моемY, чcтаz, ко пристaнищу притекaю твоеS блaгости. тёмже, пречcтаz, и3зъ тебE воплощeнному безъ сёмене моли1сz прилёжнw њ всёхъ рабёхъ твои1хъ, непрестaннw молsщихтисz, бцdе пречcтаz, молsщи є3го2 при1снw согрэшeній њставлeніе даровaти воспэвaющымъ дост0йнw слaву твою2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Припёвъ: Сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно, моли1те бGа њ нaсъ.

Возбнyвъ, бGоглaсе, t неи1стовства пeрвагw, дeмwнскую лeсть, и3 душетлённую прeлесть всю2 њбличи1лъ є3си2, и3 рaдуzсz взывaлъ є3си2: слaва си1лэ твоeй гDи.

Д0блественнw їустjна ўкрэплsема, и3 чcтую дв7у и3 њбрaдованную ѕэлw2 молsщи, сётей и3збэжE и3 к0зней же врaжіихъ.

Слaва: Ўкрэплsема вёрою твоегw2 женихA, и3 кrтною си1лою њдёzна, дeмwны неsтна вопію1щи пребылA є3си2: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И# нhнэ: И$же є3стеств0мъ своб0денъ сhй, џбразомъ рабA њбнищA богaтствомъ блaгости, м™и приснодв7о, и3зъ тебє2 по v3постaси всE пріeмь человёчество.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Припёвъ: Сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно, моли1те бGа њ нaсъ.

Поб0рницу и3мyщи ћвэ чcтую бGомaтерь, њбогaщшисz їустjно, честн0е дёвство сохрани1ла є3си2 неврeдно.

Њдушевлeнный хrт0въ и3 краснёйшій џбразъ, почти1мъ їустjну, сокровeнную добр0ту, и3 некрaдомое возложeніе.

Слaва: Невёста хrт0ва при1снаz и3 несквeрнаz, страдaніемъ и3 пощeніемъ воспріeмши прaведнw сугyбъ вэнeцъ н0ситъ.

И# нhнэ: Ќмъ ѓгGльскій и3 человёческій не м0жетъ сказaти неизречeннагw и3 преслaвнагw чудесE ржcтвA твоегw2, всечcтаz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Припёвъ: Сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно, моли1те бGа њ нaсъ.

Ѕл0бы днA преисп0днzгw дошeлъ є3си2, къ крaйнэйшей же пaки добродётели, џ§е, возшeлъ є3си2 на высотY, преслaвнw и3змэни1всz бжcтвеннымъ крещeніемъ.

Бhлъ є3си2 служи1тель дeмwнwвъ пeрвэе, но хrт0въ бGоzвлeнный ўчени1къ показaлсz є3си2, при1сною люб0вію желaніе возлюби1въ послёднее.

Слaва: МнHгіz ты2 вLцэ привeлъ є3си2 мyченики, кyплей величaйшую kвлsz, кр0вію малёйшею цrтво нбcное, бGомyдре, купи1ти.

И# нhнэ: Раст0ргни мо‰ плєни1цы согрэшeній, бGоневёсто, грэх0внагw зак0на, жи1зни зак0номъ своб0ду дaрующи, вLку зак0на р0ждшаz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ №.
Под0бенъ: Ли1къ ѓгGльскій:

T худ0жества волшeбнагw њбрати1всz, бGомyдре, къ познaнію бжcтвенному, показaлсz є3си2 мjру врaчь мудрёйшій, и3сцэлє1ніz дaруz чествyющымъ тS, кmпріaне со їустjною: съ нeюже моли1сz чlвэколю1бцу вLцэ, спасти2 дyшы нaшz.

Јкосъ: Цэлeній твои1хъ, свsте, даров†ніz мнЁ низпослaвъ, и3 недyгующее моE сeрдце гн0емъ грэх0внымъ, моли1твами твои1ми и3сцэли2: ћкw да сл0во пёніz t сквeрныхъ ўстeнъ мои1хъ нhнэ принесy ти, и3 воспою2 болBзни тво‰, ±же показaлъ є3си2, свzщенномyчениче, покаsніемъ д0брымъ и3 бlжeннымъ, и3 бGу приближaющимсz. тогH бо ўдержaнъ рук0ю, напрaвилсz є3си2 ћкw по лёствицэ къ нбcнымъ, непрестaннw молsсz спасти2 дyшы нaшz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвраaмскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно, моли1те бGа њ нaсъ.

На свzщенноначaльство вшeдъ, свzщeннэйшій џбразъ, свzщенноначaльникwмъ себE и3 прaвило kви1лъ є3си2, взывaz: препётый гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Живоначaльныz тебЁ десни1цы и4стиннw и3змэнeніе, џ§е, нашeдшее, мyдра тS сотвори2 бGовэщaтелz пою1ща: препётый гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Слaва: Nрyжіе непобэди1мое нaмъ на проти1внаго, блажeнне, ты2 kви1лсz є3си2, тогw2 њбличaz лє1сти, пою1щымъ: препётый гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ: Нбcніи ли1цы, и3 пренебeсніи соб0ри, пэсносл0вzтъ и3зъ тебє2, бцdе, рождeннаго, зовyще: препётый гDи б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Весели1сz, їерусали1ме, торжествyйте лю1бzщіи сіHна: цaрствуzй бо во вёки гDь си1лъ пріи1де, да благоговёетъ всS землS t лицA є3гw2, и3 да вопіeтъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Припёвъ: Сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно, моли1те бGа њ нaсъ.

Премyдрw є4ллинскіz мyдрости небрeглъ є3си2, слaвне, ґпcлwвъ же бжcтвенное вэщaніе, д¦омъ брzцaемо, џ§е, и3 џгненными љзы6ки ћснw и3зглашaемо, вопіsлъ є3си2: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Востeклъ є3си2 на высHкаz и3 премjрнаz свётлw селє1ніz, хrтY кр0вію ћкw жeртвою непор0чною приноси1мь, џ§е, заколeніе жи1во, пріsтно и3 благоуг0дно, воспэвaz: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Слaва: Побэждaеми t въ тебE всeльшіzсz благодaти, дeмwнстіи полцы2 tгонsютсz, и3 tбэгaютъ стр†сти недyгующихъ, бGомyдре, вёрніи же бжcтвеннагw свёта насыщaемсz, вопію1ще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И# нhнэ: Ликyютъ со ѓгGльскими, пречcтаz, си1лами њ ржcтвЁ твоeмъ, бGомaти, и3 бцdу вёрою тS и3менyющіи: тh бо вLку и3 и3збaвителz нaмъ родилA є3си2, є3мyже поeмъ: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови благословeніе процвэлA є3си2. тёмъ тS вси2 величaемъ.

Припёвъ: Сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно, моли1те бGа њ нaсъ.

Свhше нaсъ благочeстнw пою1щихъ тS, назирaеши бжcтвенною бlгодaтію, твои1ми моли1твами бGоглаг0льниче, и3 nрyжіемъ благоволeніz вэнчавaz, ми1ръ и3 спасeніе дaруй нaмъ, ћкw свzщенноначaльникъ бжcтвеннэйшій.

Течeніе и3сцэлeній nби1льнw пeрсть твоS лю1бzщымъ тS воздаeтъ: тебe же кmпріaне, жєны2 бGонHсны ћкw бжcтвенно сокр0вище пріeмлютъ, и3 ўсeрднw kвлsютъ сокровeннаго, да вси2 тебE наслади1мсz.

Слaва: Напрaвити нaше ко хrтY, пребогaте, шeствіе дэsніемъ, и3 бGоуг0днымъ житіeмъ, и3 чистёйшимъ њчищeніемъ, сyщw б9ію ти1хость ўмоли2, ћкw їерaрхъ сострадaтельнэйшій.

И# нhнэ: Ўкрэпи2 нaшу душeвную нeмощь, бGомaти, си1лою твоeю, разрэши2 тzготY, прес™az, налагaемую рабHмъ твои6мъ, мjру прaвды сlнце несказaннw возсіsвшаz.

Свэти1ленъ.
Под0бенъ: Жєны2, ўслhшите:

Въ волхвaхъ несосуждeнна, и3 є3ди1наго преб0льша, премёншаго нрaвъ, и3 попали1вшаго кни6ги наставлsющыz ко прeлести, и3 свидётельства вэнeцъ страннолёпнw пріeмшаго, кmпріaна похвaлимъ, страдaльцєвъ зерцaло.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Дрeвле б9ествA надeждею прельсти1вый мS ѕлок0зненный, пл0тнымъ предложeніемъ премyдреннw пaки прельщaетсz, t дв7ы возсіsвшагw: и3 си1це њсуждeніе пл0тное пл0тію разрэши1сz, смeрти ўмертви1вшейсz.

Мlтва сщ7енном§нику кmпріaну
и3 м§ницэ їустjнэ:

Q с™jи сщ7енном§ниче кmпріaне и3 м§нице їустjно! Внемли1те смирeнному молeнію нaшему. Ѓще бо врeменное житіE вaше м§нически за хrтA скончaли є3стE, но дyхомъ t нaсъ не tступaете є3стE, при1снw по зaповэдемъ гDнимъ шeствовати нaсъ научaюще и3 крeстъ св0й терпэли1вw носи1ти нaмъ пос0бствующе. Сe дерзновeніе ко хrтY бGу и3 ко пречтcэй є3гw2 м™ри стzжaли є3стE. Тёмже и3 нhнэ бyдите мlтвєнницы и3 ход†таи њ нaсъ недост0йныхъ [и4м>къ]. Бyдите нaмъ заст{пницы крёпцыи, да заступлeніемъ вaшимъ сохранsеми невреди1ми t бэсHвъ, волхвHвъ и3 t человBкъ ѕлhхъ пребyдемъ, слaвzще с™yю трbцу, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ с™aгw великом§ника
и3 цэли1телz пантелеи1мона.

Тропaрь, глaсъ G:

Страстотeрпче с™hй и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 ми1лостиваго бGа, да прегрэшeній њставлeніе подaстъ душaмъ нaшымъ.

КанHнъ с™aгw, глaсъ в7.
Творeніе Fеофaново, є3гHже краегранeсіе:
Пантелеи1мона всеизрsднаго мyченика пою2.

Пёснь №.

Їрм0съ: Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: С™hй великом§ниче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

Пристyпль ўсeрднw ко хrтY, прeжде скончaніz є4же њ хrтЁ, мертвецA пeрвэе воздви1глъ є3си2, нhнэ же мS, пребогaте, ўмерщвлeна грэх0внымъ ўгрызeніемъ, твои1ми моли1твами, q пантелеи1моне, њживотвори2.

ВозсіS ћкоже ѕвэздA, носS во ю4ности стaростный и3 бGомyдрый рaзумъ: добр0тою же тёла благолёпіе души2 стzжaвъ, препрослaвленному сл0ву kви1лсz є3си2 прекрaсенъ.

Ўмертви1всz мjру, и3 во хrтA, блажeнне, њдёzвсz бaнею крещeніz, бhлъ є3си2 бGон0сенъ nргaнъ, и3 пріsтелище дёйства д¦у, всBмъ ўгождaz, всёхъ ўврачyz недyги.

Слaва: Премyдрость сестрY себЁ притвори1въ, и3 причaстникъ жи1зни вед0мь, t неS почти1лсz є3си2, и3 вэнцeмъ даровaній ўкраси1лсz є3си2, бжcтвенныz зари2, блажeнне, њблистaz свётлостію.

И# нhнэ: Благословeнми, прес™az чcтаz, є3стество2 ўдaлено преслушaніемъ бhвшее t зижди1телz, хrтA р0ждши вэнчaла є3си2, и3 тлёніz свободи1ла є3си2. тёмже рaдующисz, вси2 вёрніи тS ўблажaемъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: ПроцвэлA є4сть пустhнz, ћкw крjнъ, гDи, kзhческаz неплодsщаz цRковь, пришeствіемъ твои1мъ, въ нeйже ўтверди1сz моE сeрдце.

Припёвъ: С™hй великом§ниче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

СловесA д¦а ўслhшавъ, бhлъ є3си2 ћкw землS д0браz и3 благопл0днаz, пріeмый сёмz многоцённо, и3 роди1вый, треблажeнне, спасeніе душaмъ.

Ўмертви1лъ є3си2 мудровaніе ѕміи1на ўгрызeніz, и3 дyшу њживи1лъ є3си2, бGодохновeннw возроди1всz, и3 цRю2 всёхъ предстоS.

Посрами1лъ є3си2 безб0жное мучи1телей повелёніе, и3 ко хrтY притeклъ є3си2: вмёстw всёхъ сего2 стzжaвъ, и3 бhлъ є3си2, бGомyдре, вели1кій купeцъ.

Слaва: Мaтере твоеS благочeстіе возлю1бль, слaвне, џ§ее же возненави1дэлъ є3си2 безб0жіе многомzтeжное, ћкw и3мёz рaзумъ, лyчшее и3збрaлъ є3си2.

И# нhнэ: Носsй бжcтвеннымъ мановeніемъ всю2 твaрь гDь, на рукY н0ситсz твоє1ю, дв7о. є3г0же нhнэ моли2, и3збaвити t бёдъ пою1щыz тS.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ д7:
Под0бенъ: Ўдиви1сz їHсифъ:

Д0блzго страдaльца благочeстіz хrт0ва восхвaлимъ свётлw, пантелеи1мона вёрніи, pалмы6 и3 пёньми и3 пёсньми дух0вными, и4мже мучи1тельство неви1димагw врагA си1лою бжcтвенною попрaсz, и3 недyгwвъ и3сцэлeніе богaтнw t гDа даровaсz творsщымъ вёрнw бжcтвенный и3 честнhй прaздникъ є3гw2.

Слaва, другjй, глaсъ и3 под0бенъ т0йже:

Е#рмолaа мyдрагw, мyчениче, словeсъ послyшалъ є3си2, и3 њстaвилъ є3си2 ѓбіе худ0жество земн0е, ћкw мeрзско, ћкw некрёпко, ћкw губи1тельно, и3мёz хrт0вы стр†сти, ўчє1ніz жи1зни въ сeрдцы твоeмъ, неисцёльнw стрaждущымъ здрaвіе, пантелеи1моне, дaруz. тёмже моли1сz њ творsщихъ люб0вію пaмzть твою2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Треволнeніи страстнhми, безс0вэстный ѓзъ њбуревaемь, чcтаz, призывaю тS тeплэ: да не прeзриши менE nкаsннаго поги1бнути, бeздну милосeрдіz р0ждши: рaзвэ бо тебє2 надeжды не и4мамъ. да не врагHмъ ќбw њбрaдованіе и3 смёхъ, надёzвсz на тS, kвлю1сz, и4бо м0жеши, є3ли1кw х0щеши, ћкw м™и сyщи всёхъ бGа.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Пришeлъ є3си2 t дв7ы не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ, гDи, вопл0щсz, и3 спaслъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Припёвъ: С™hй великом§ниче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

Послёдуz вLцэ люб0вію, расточи1лъ є3си2 богaтство ни1щымъ, себE њбнажaz къ страдaнію, є4же и3 прошeлъ є3си2, вBчныz надє1жды прови1дэвъ.

Хвалeніz бGу жeртву принeслъ є3си2, ћвэ возгнушaвсz јдwльскихъ трeбъ: всe же шатaніе нечести1выхъ, страстотeрпче, попрaлъ є3си2.

Снэдaємымъ зaвистію, и3 гнёвомъ бори6мымъ, непобори1мую си1лу си6мъ предстaвилъ є3си2, мyчениче, и3 побэди1лъ є3си2 ѕлочести1вое томлeніе воwружи1всz.

Слaва: И$же стaрца сmмеHна рукaми держи1мый, стaрца тS глагHлы, пантелеи1моне, ўлови2 къ бжcтвенному разумёнію, и3 ко мн0гихъ спасeнію, и3 и3збавлeнію.

И# нhнэ: Ю$ныz и3 дBвы во слёдъ тебє2 потек0ша, дв7у и3 nтрокови1цу тS и3 м™рь зрsще: є3ди1на бо nбо‰ во є3ди1но собралA є3си2 нескaзаннw, бGоневёсто.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэщeніе во тмЁ лежaщихъ, спасeніе tчazнныхъ, хrтE сп7се м0й: къ тебЁ ќтренюю, цRю2 ми1ра, просвэти1 мz сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо рaзвэ тебє2 бGа не знaю.

Припёвъ: С™hй великом§ниче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

Рaдостнw п0двиги под8sлъ є3си2 мучeніz, њграждeнъ си1лою бжcтвенною, и3 терпёніемъ твeрдw мучє1ніz под8eмлz, рaдуzсz вопіsлъ є3си2: и3н0гw бо рaзвэ тебє2 бGа не знaемъ.

Ю$ношеско ты2 противлeніе и3мёz, и3 твeрдостію души2 возставлeніе стzжaвъ, всsку ћзву д0блественнэ претерпёлъ є3си2, и3 мyжескимъ, блажeнне, ўм0мъ, благодaтію бжcтвеннагw крестA ўкрэплsемь.

Слaва: Несоглaсное tри1ну вэщaніе заблyждшихъ, небeснымъ ўчeніемъ страдaлецъ, и3 мнHгимъ спасeнію преслaвну бhсть вин0вникъ, твои1мъ дёйствомъ, хrтE, ўкрэплsемь.

И# нhнэ: Речє1ніz премyдрыхъ, и3 гад†ніz вс‰ препрослaвлєнаz, и3 прbр0кwвъ проречє1ніz, тS проwбражaху проzвлeннw напослёдокъ бhти б9ію роди1тельницу: и3нhz бо рaзвэ тебє2 чcтыz не знaемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную милосeрдіz твоегw2 призывaю бeздну: t тли2, б9е, мS возведи2.

Припёвъ: С™hй великом§ниче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

Јдwлы лє1стныz њплевaлъ є3си2, и3 возноси1мую прeлесть ўпраздни1лъ є3си2, чудодёйствуz ди6внаz, и3 творS и3сцэлє1ніz, бGомyдре.

Вэнeчникъ показaлсz є3си2, всеизрsдне, сквозё бо џгнь ты2 прошeлъ є3си2 и3 в0ду: и3 на колеси2 протzзaемь, преслaвнw погуби1лъ є3си2 без{мныz.

Слaва: Мучи1телей суровство2 низложи1въ, неуд0бь носи6маz біє1ніz тэлє1снаz душeвною крёпостію пострадaлъ є3си2, бGомyдре, благодaтію.

И# нhнэ: Содержaй концы2 земли2 ћкw бGъ, твои1ми рукaми, чcтаz, держи1тсz, њписaніемъ тёла, и4же бжcтвеннымъ зрaкомъ неwпи1санный.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ є7:

Подражaтель сhй ми1лостивагw, и3 и3сцэлeній благодaть t негw2 пріeмъ, страстотeрпче и3 м§ниче хrтA бGа, моли1твами твои1ми душє1вныz нaшz недyги и3сцэли2, tгонS при1снw борцA соблaзны t вопію1щихъ вёрнw: спаси1 ны, гDи.

Јкосъ: Безсрeбреника пaмzть, д0блzгw страдaльца, вёрнагw цэлeбника, благочeстнw воспоeмъ хrтолю1бцы, да пріи1мемъ ми1лость, пaче же њсквeрнши, ћкоже и3 ѓзъ сво‰ хрaмы: душaмъ бо и3 тёлwмъ возлю1бленніи и3сцэлє1ніz подавaетъ. потщи1мсz u5бо, вBрнаz брaтіz, въ сердцaхъ нaшихъ и3мёти є3гw2 крёпость, и3збавлsюща t лeсти вопію1щыz: спаси1 ны, гDи.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Тёлу злат0му прем{дрыz дёти не послужи1ша, и3 въ плaмень сaми поид0ша, и3 б0ги и4хъ њбругaша, среди2 плaмене возопи1ша, и3 њроси2 | ѓгGлъ: ўслhшасz ќже ќстъ вaшихъ моли1тва.

Припёвъ: С™hй великом§ниче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

Зак0ннw страждA, и3 побэди1въ врагA, пристaнище благоути1шно сyщымъ въ м0ри, слaвне, њбуревaємымъ бhлъ є3си2, свётъ же сyщымъ во тмЁ житіS, и3 пёти научи1лъ є3си2: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Блажeнъ є3си2 и3 добро2 тебЁ є4сть нhнэ, преблажeнне, воспріи1мшему пребогaтную и3 бlжeнную надeжду твою2, ўгот0ванную вёрою гDеви зовyщымъ: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Слaва: С™hхъ дyшы, и3 прaведныхъ ли1цы, и3 безпл0тныхъ чи1ни ѓгGльстіи пріsша, слик0вника тS, бlжeнне. мечeмъ бо ўсёченъ бhвъ во главY, поeши рaдуzсz: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

И# нhнэ: Nрyжіе є4же прeжде дрeва жив0тнагw нaсъ tлучи1вшее, нhнэ њбращaемо пріeмлетъ, знaменавшыzсz кр0вію, и3зъ рeбръ сн7а твоегw2 и3зшeдшею, пренепор0чнаz: бlгословeна є3си2 бGа пл0тію р0ждшаz.

Пёснь }.

Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте, дэлA, ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™hй великом§ниче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

Благопріsтное твоеS хи1трости, душeвное њслэплeніе џтчее и3сцэлsетъ, подаю1щее свётъ вёрою, преблажeнне, притекaющымъ, и3 ко сп7су хrтY наставлsющи.

За хrтA заклaнъ бhвъ, къ вёчнэй жи1зни преминyлъ є3си2, и3 бGозвaненъ kви1лсz є3си2 и3меновaніемъ б9іимъ, бGомyдре. тёмъ почитaемъ тS, и3 превозн0симъ хrтA во вёки.

Слaва: Витjйское tложи1въ лю1тое мyдрыхъ глумлeніе, хrт0вымъ призывaніемъ, болёзненныхъ страстeй корє1ніz посэкaеши, и3сцэлsz превозносsщыz хrтA во вёки.

И# нhнэ: Безсмeртіz зарю2 вёмы и3ст0чника тS, бцdе, ћкw р0ждшую сл0ва безсмeртнагw nц7A, всёхъ смeрти и3збавлsющаго, превозносsщихъ є3го2 во вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Безначaльна роди1телz сн7ъ, бGъ и3 гDь, вопл0щсz t дв7ы, нaмъ kви1сz, њмрачє1ннаz просвэти1ти, собрaти расточє1ннаz. тёмъ всепётую бцdу величaемъ.

Припёвъ: С™hй великом§ниче и3 цэлeбниче пантелеи1моне, моли2 бGа њ нaсъ.

Престaвилсz є3си2 рaдуzсz къ желaнію конeчному, и3дёже всeльсz, преблажeнне, блажeнный конeцъ пріsти вои1стинну спод0билсz є3си2, сhй со вLкою твои1мъ во вёки безконє1чныz.

Желaніе получи1лъ є3си2, и3 любвE твоеS и3сполнeніе, кaплющей є3щE тeплэй кр0ви, за хrтA и3зліsвшейсz: t негHже рaдуzсz пріsлъ є3си2 вэнцы2 п0двигwвъ твои1хъ.

ЛьвHвъ ўстA, и3 ѕвэрeй зі‰ніz, ћкоже даніи1лъ дрeвле ты2 њбуздaлъ є3си2: вёсть бо стыдётисz, мyчениче, добродётели и3 безсловeсное є3стество2. тёмже тS, преслaвне, сошeдшесz ўблажaемъ.

Слaва: Богaтную блaгость тебЁ хrт0съ дaруетъ, сокр0вище и3сцэлeній нaмъ дaруz, и3 всеми1лостива и3зволeніемъ, тS подaвъ всsкому скорбsщему и3 пристaнище ти1хое, и3 предстaтелz и3 защи1тителz.

И# нhнэ: Ћкw руно2, всенепор0чнаz, д0ждь нбcный во ўтр0бэ зачeнши нaмъ родилA є3си2, тишинY даю1щаго, ћкw бGа того2 пою1щымъ, и3 тS всепётую бцdу проповёдающымъ.

Свэти1ленъ.
Под0бенъ: ЎченикHмъ:

Ми1лостивную твою2 дyшу прови1дэ бGъ, пантелеи1мона тS проповёда: безсрeбреннw бо трeбующымъ и3сцэлeніе и3сточaеши, свsте, мучи1телей свирёпство терпёпіемъ твои1мъ побэди1вый.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Бцdу пёсньми нем0лчными благочeстнw поeмъ, вопію1ще: рaдуйсz, горо2 с™az: рaдуйсz, прест0ле nгнен0сный всёхъ цRS: рaдуйсz, похвало2 ѓгGлwвъ, и3 с™hхъ слaво.

Мlтва с™0му великом§нку и3 цэли1телю пантелеи1мону.

Q вели1кій хrт0въ ўг0дниче и3 преслaвный цэлeбниче, великом§нче пантелеи1моне, душeю на нб7си2 пrт0лу б9ію предстоsй и3 тріmпостaсныz є3гw2 слaвы наслаждazйсz, тёломъ же и3 ли1комъ с™hмъ на земли2 въ б9eственныхъ хрaмэхъ пребывazй и3 дaнною ти2 свhше бlгодaтію разли6чнаz и3сточazй чудесA! При1зри ми1лостивымъ твои1мъ џкомъ на предстоsщыz лю1ди и3 честнёй твоeй їкHнэ ўми1льнw молsщыzсz и3 просsщыz t тебє2 цэлeбныz п0мощи и3 заступлeніz: простри2 ко гDу бGу нaшему тє1плыz тво‰ мlтвы и3 и3спроси2 душaмъ нaшымъ њставлeніе согрэшeній. Сe бо мы2, за беззакHніz н†ша не смёюще возвести2 nчeсъ нaшихъ къ высотЁ нбcнэй, сeрдцемъ сокрушeннымъ и3 дyхомъ смирeннымъ тебE ходaтаz ми1лостива ко вLцэ и3 мlтвенника за ны2 грBшныz призывaемъ, ћкw ты2 пріsлъ є3си2 бlгодaть t негw2 недyги и3сцэлsти и3 стр†сти tгонsти. ТебE u5бо пр0симъ: не прeзри нaсъ недост0йныхъ, молsщихсz тебЁ и3 твоеS п0мощи трeбующихъ. Бyди нaмъ въ печaлехъ ўтёшитель, въ недyзэхъ лю1тыхъ стрaждущымъ врaчь, напaствуємымъ ск0рый покрови1тель, nчесы2 недyгующымъ прозрёніz подaтель, ссyщымъ и3 младeнцємъ въ болёзнехъ ск0рый предстaтель и3 и3сцэли1тель: и3сходaтайствуй всBмъ вс‰ ко сп7сeнію полє1знаz, ћкw да твои1ми ко гDу бGу мlтвами получи1вше бlгодaть и3 ми1лость, прослaвимъ всёхъ бlги1хъ и3ст0чника и3 дароподaтелz бGа, є3ди1наго въ трbцэ с™ёй слaвимаго, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ с™aгw мyченика трЂфwна.

Тропaрь, глaсъ д7:

М§никъ тв0й, гDи, трЂфwнъ, во страдaніи своeмъ вэнeцъ пріsтъ нетлённый t тебє2, бGа нaшегw. и3мёzй бо крёпость твою2, мучи1телей низложи2, сокруши2 и3 дeмwнwвъ немощны6z дeрзwсти. тогw2 моли1твами спаси2 дyшы нaшz.

КанHнъ м§ника, глaсъ },
є3гHже краегранeсіе: Слaдости причасти1тисz спод0би мS, трЂфwне.

Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ, ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Припёвъ: С™hй м§ниче трЂфwне, моли2 бGа њ нaсъ.

Вои1стинну б9eственныz на нб7сёхъ слaдости наслаждazсz, ћкw непобэди1мь страдaлецъ, твои1ми моли1твами дyшу мою2 и3збaви t страстeй смущeніz.

ГлагHлы бжcтвенными њгласи1всz, соверши1лъ є3си2 сі‰, преслaвне, дёzтельнw, с™hню возлюби1въ, и3 цэломyдріе њблобызaвъ.

Слaва: Бhлъ є3си2 и4стиннw пaстырь, пасhй души2 твоеS въ мyдрости помышлє1ніz, дyшы њбращaz заблуждaющыz, и3 бGу приводS, слaвне.

И# нhнэ: Просвэщaеши мS сіsніемъ мhсленнымъ, њсіsніе слaвы р0ждшаz џ§ее, всенепор0чнаz nтрокови1це, и3 мрaкъ грэх0вный разори2.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ, гDи, ты2 є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.

Припёвъ: С™hй м§ниче трЂфwне, моли2 бGа њ нaсъ.

Притупи1лъ є3си2 си1лу г0рдагw, слaвный м§ниче хrт0въ, свhше њдёzвсz си1лою.

Пл0тію њбложeнъ, шат†ніz безпл0тнагw ўгаси1лъ є3си2 врагA, и3 воплощeннаго бGа сл0ва проповёдалъ є3си2.

Слaва: Е#ди1нымъ т0кмw пришeствіемъ твои1мъ дyхи лукaвствіz tгонsютсz, д¦а с™aгw гони1ми бlгодaтію.

И# нhнэ: И#мёz тS п0мощь, не постыждyсz, пречи1стаz м™и б9іz: и3мёz тS предстaтельницу жи1зни моеS, спасyсz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Ск0рw предвари2:

Болёзньми, бlжeнне, наслаждazсz плотски1ми, б9eственную и3 неболёзненную пи1щу дост0йнw воспріsлъ є3си2, вэнeцъ безсмeртіz t бGа пріeмъ. тёмже и3 и3сцэлeній рёки и3сточaеши люб0вію прибэгaющымъ, мyчениче, въ кр0въ тв0й.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Припёвъ: С™hй м§ниче трЂфwне, моли2 бGа њ нaсъ.

Зрsщихъ ўдиви1лъ є3си2 терпёніz, бlжeнне, твeрдостію: м{ки бо претерпёлъ є3си2, ћкw въ чуждeмъ страждA тэлеси2, мyдре трЂфwне.

Питaлсz є3си2, блажeнне, рaнами болёзней пріeмь, нhнэ же наслаждaешисz чи1стэе, присносyщныz слaвы насыщazсz.

Слaва: Стрyжему тэлеси2 твоемY желёзныхъ ногтeй nстрот0ю, вжилsшесz, чyдне, твоеS души2 крёпость, б9eственною благодaтію.

И# нhнэ: На тS ўповaніе моE всE возлагaю, м™и дв7о: дyшу мою2 сохрани2, ћже бGа р0ждшаz, сп7са моего2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ќтренююще, вопіeмъ ти2, гDи, спаси1 ны: тh бо є3си2 бGъ нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.

Припёвъ: С™hй м§ниче трЂфwне, моли2 бGа њ нaсъ.

Кумjры прелє1стныz ўпраздни1лъ є3си2, страстотeрпче: т0кмw бо возлюби1лъ є3си2 хrт0ву џбразу покланsтисz.

Разумёвъ пресвётлую, слaвне страстотeрпче, бlгодaть бGа нaшегw, є3sже рaди пострадaлъ є3си2.

Слaва: Бжcтвенною њзари1всz бlгодaтію, ўсeрднw, страдaльче, хrтA рaди пострадaлъ є3си2.

И# нhнэ: Неизречeнно бhсть зачaтіе твоE, и3 рождество2 несказaнно: пребылa бо є3си2 чи1стаz приснодв7а.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Припёвъ: С™hй м§ниче трЂфwне, моли2 бGа њ нaсъ.

И#зсуши1въ мє1рзскіz жє1ртвы, и3 приношє1ніz сквє1рнаz и3 неи1стwвства јдwльскаz твои1ми кровьми2, слaвне, напои1лъ є3си2 вс‰ цRкHвнаz бlгорHднаz, трЂфwне, прозzбє1ніz.

Слaва: Стрyпи мyченичестіи ћкw мЂро благоухaютъ, кр0вь страдaлєцъ и3сточaетъ и3сцэлє1ніz, њстaнцы же тёла дyшы њсвzщaютъ вёрою касaющихсz и5мъ.

И# нhнэ: Ћкw њдушевлeнъ ківHтъ пріsла є3си2 сл0во безначaльное, ћкw с™0е с™и1лище зижди1телz вмэсти1ла є3си2, ћкw пrт0лъ nгнезрaченъ н0сиши вLку, бGомaти, всеS твaри.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ мyченика, глaсъ }.
Под0бенъ: Ћкw начaтки:

Трbческою твeрдостію многоб0жіz разруши1лъ є3си2 t конє1цъ, всеслaвне, чeстенъ во хrтЁ бhвъ, и3 побэди1въ мучи1тели во хrтЁ сп7си1телэ, вэнeцъ пріsлъ є3си2 мyченичества твоегw2 и3 даров†ніz б9eственныхъ и3сцэлeній, ћкw непобэди1мь.

Јкосъ: Сщ7eннаz трапeза предлагaетсz, празднолю1бныхъ соб0ръ днeсь предпрaзднствєннаz носsщи знaмєніz, гDа четыредесzтоднeвна, и3зъ дв7ы стрaшное ржcтво2, и3 стaрца честнaгw њб8sтіе, и3 чeстна страдaльца пaмzть, предпрaзднствєннаz хвалы6 припэвaюще и4стинному бGу нaшему.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA, вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: С™hй м§ниче трЂфwне, моли2 бGа њ нaсъ.

Вэнцен0сецъ ликyеши съ ли1ки мyчєникъ веселsсz: прeлесть бо побэди1въ сл0вомъ и4стиннымъ, воспэвaеши рaдуzсz: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Слaва: ВLка всsческихъ свои1ми страдaньми вэнчaетъ мyченика, и3 сего2 водворsетъ въ сeлэхъ нбcныхъ зовyща, и3 глаг0люща: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ: Млaда носsщи младeнца, прeжде всёхъ вBкъ бGа, всенепор0чнаz, и3зъ тебє2 воплощeнна, не престaй молsщи спасти2 пою1щыz: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею спасє1ны сі‰ ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, бlгослови1те, сщ7eнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™hй м§ниче трЂфwне, моли2 бGа њ нaсъ.

Дaже до ўсэкновeніz и3 њпалeніz дaже до кровепроли1тіz, дaже и3 до смeртныz кончи1ны пострадaлъ є3си2, сопротивлszсz проти1ву грэхY, м§ниче хrт0въ: нhнэ же жи1знь во хrтЁ сокровeнную пріeмь, взывaеши: сщ7eнницы, бlгослови1те, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

На земли2 подвизaлсz є3си2, съ нечести1выми борsсz, проти1ву лeстнэй и3 бGоб0рнэй лeсти, г0рцэ нyдzщымъ: на нб7сёхъ же, трЂфwне, наслаждaешисz, вэнeцъ носS, и3 со ѓгGлы ликyеши поS: џтроцы, бlгослови1те, сщ7eнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те гDа во вёки.

Слaва: Мучи1тельское и3з8wбличи1лъ є3си2 безб0жіе, всемyдре, и3 дeмwнское бGоб0рство ўгаси1лъ є3си2 струsми кровeй твои1хъ: въ трbцэ є3ди1наго бGа достолёпнэ и3 чи1стэ возвэщaz, и3 чествyz взывaлъ є3си2: џтроцы, бlгослови1те, сщ7eнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те, во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Глаг0лwмъ твои6мъ послёдующе, ўбlжaемъ, пречи1стаz, тS бlжeнную, пл0тію р0ждшую вои1стинну бlжeннаго, свёта живyщаго незаходи1маго, и3 свэтонастaвника, и3 свэтодaвца вLку: є3г0же џтроцы бlгословsтъ, сщ7eнницы воспэвaютъ и3 превозн0сzтъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: ТS неискусобрaчную м™рь бGа вhшнzгw, тS пaче ўмA р0ждшую сл0вомъ вои1стинну бGа, вhшшую пречcтыхъ си1лъ, нем0лчными славословлє1ніи величaемъ.

Припёвъ: С™hй м§ниче трЂфwне, моли2 бGа њ нaсъ.

Пaче ви1димыхъ мyченическое чazніе, п0лно безсмeртнагw наслаждeніz: ви1дитсz си1хъ надeжда полнA бlгоухaніz, и3 рaдости и3 свётлости неизречeнныz: тёмже дост0йнw ўблажaютсz.

Свётъ бhлъ є3си2 вторhй, къ свёту пeрвому прибли1живсz, зарeю є3гw2 просвэщaемь и3 воwбражaемь, трЂфwне мyдре, и3 тогw2 подaтельными свэтлостьми2 сіsz: тёмъ тS вси2 ўблажaемъ.

Слaва: Kви1лсz є3си2 неужaсенъ въ п0двизэхъ, страстотeрпче, kви1лсz є3си2 и4стиннw тезоимени1тъ бжcтвеннэй и3 с™ёй пи1щи, є3sже нhнэ воспріeмлz, и3 ћснw наслаждazсz, спасeніе чтyщымъ тS нaмъ и3спроси2.

И# нhнэ: Ўмертви2 мудровaніе, бGороди1тельнице, пл0ти моеS, и3 њживи2 душeвное ўмерщвлeніе, дёйствомъ и4стинныz жи1зни, и3зъ тебє2 р0ждшіzсz пл0тію, за неизречeнное бlгоутр0біе и3 спасeніе пою1щихъ тS.

Свэти1ленъ.
Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Пи1щи наслаждazсz преслaвныz и3 бжcтвенныz, ѓгGлwмъ є3диножи1тель бhлъ є3си2, бlжeнне: гyси пасhй въ лузёхъ, t бGа пріsлъ є3си2 бlгодaть и3сцэлeній, трЂфwне великом§ниче, и3сцэлsти человёчєскіz нeмwщи и3 недyги.

Мlтва с™0му м§нку трЂфwну.

Q с™hй м§нче хrт0въ трЂфwне, ск0рый пом0щниче всBмъ къ тебЁ прибэгaющымъ, и3 молsщымсz пред8 с™hмъ твои1мъ w4бразомъ скоропослyшный предстaтелю! Ўслhши нhнэ и3 на всsкій чaсъ молeніе нaсъ, почитaющихъ с™yю пaмzть твою2 во всечестнёмъ хрaмэ сeмъ, [создaннэмъ на похвалY с™0му и4мени твоемY] и3 предстaтельствуй њ нaсъ пред8 гDемъ на всsкомъ мёстэ. Тh бо, ўг0дниче хrт0въ, с™hй м§нче и3 чудотв0рче трЂфwне, въ вели1кихъ чудесёхъ возсіsвый, прeжде и3сх0да твоегw2 t житіS сегw2 тлённагw моли1лсz є3си2 за ны2 ко гDу и3 и3спроси1лъ є3си2 ў негw2 дaръ сeй: ѓще кто2 въ к0ей-либо нyждэ, бэдЁ печaли и3 болёзни душeвнэй и3ли2 тэлeснэй призывaти нaчнетъ с™0е и4мz твоE, т0й и3збaвленъ бyдетъ t всsкагw прил0га ѕлaгw. И# ћкоже ты2 нёкогда дщeрь царeву, во грaдэ ри1мэ t діaвола мyчиму, и3сцэли1лъ є3си2: си1це и3 нaсъ t лю1тыхъ є3гw2 к0зней сохрани2 во вс‰ дни6 житіS нaшегw, наипaче же въ дeнь послёднzгw нaшегw и3здыхaніz предстaтельствуй њ нaсъ. Бyди нaмъ тогдA пом0щникъ, и3 ск0рый прогони1тель лукaвыхъ духHвъ, и3 къ цrтвію нбcному предводи1тель, и3дёже ты2 нhнэ предстои1ши съ ли6ки с™hхъ ў пrт0ла б9іz. Моли2 гDа, да спод0битъ и3 нaсъ причaстники бhти присносyщнагw весeліz и3 рaдости, да съ тоб0ю кyпнw ўдост0имсz слaвити nц7A и3 сн7а и3 с™aго ўтёшителz д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ прпdбнагw
nтцA нaшегw сeргіа и3гyмена,
рaдонежскагw чудотв0рца.

Тропaрь, глaсъ д7:

И$же добродётелей подви1жникъ, ћкw и4стинный в0инъ хrтA бGа, на стр†сти вельми2 подвизaлсz є3си2 въ жи1зни врeменнэй, въ пёніихъ, бдёніихъ же, и3 пощeніихъ џбразъ бhвъ твои6мъ ўченикHмъ. тёмже и3 всели1сz въ тS прес™hй д¦ъ, є3гHже дёйствіемъ свётлw ўкрaшенъ є3си2: но ћкw и3мёz дерзновeніе ко с™ёй трbцэ, поминaй стaдо, є4же собрaлъ є3си2, мyдре, и3 не забyди, ћкоже њбэщaлсz є3си2, посэщaz ч†дъ твои1хъ, сeргіе прпdбне, џ§е нaшъ.

И$нъ тропaрь, глaсъ }:

T ю4ности воспріsлъ є3си2 хrтA въ души2 твоeй, препод0бне, и3 пaче всегw2 вожделёлъ є3си2 мірскaгw мzтeжа ўклони1тисz: мyжески въ пустhню всели1лсz є3си2, и3 ч†да послушaшz въ нeй, плоды2 смирeніz возрасти1лъ є3си2. тёмъ бhвъ трbцэ вселeніе, чудесы2 твои1ми всёхъ просвэти1лъ є3си2, приходsщихъ къ тебЁ вёрою, и3 и3сцэлє1ніz всBмъ подаS nби1льнw: џ§е нaшъ сeргіе, моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

КанHнъ прпdбнагw сeргіа, глaсъ },
є3гHже краегранeсіе сицево2:
Сeргіа похвали1ти, б9е м0й, дaруй ми2.
Пёснь №.

Їрм0съ: Колесницегони1телz фараHнz погрузи2, чудотворsй и3ногдA мwmсeйскій жeзлъ, кrтоoбрaзнw порази1въ и3 раздэли1въ м0ре: ї}лz же бэглецA пэшех0дца спасE, пёснь бGови воспэвaюща.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ сeргіе, моли2 бGа њ нaсъ.

ХrтA нaсъ рaди в0лею смири1вшагосz, дaже до рaбіz џбраза подражaвъ, возлюби1лъ є3си2 смирeніе, и3 ѕёльнымъ бдёніемъ и3 моли1твами, душег{бныz стр†сти ўмертви1въ, на г0ру безстрaстіz возшeлъ є3си2, сeргіе пребогaте.

Ћкw свэти1льникъ свёта, твою2 дyшу слeзными потHки ўкрашaz, и3 другaго їсаaка под0бнw сaмъ себE вознeслъ є3си2, прпdбне, и3 сeрдце твоE бGу пожeрлъ є3си2.

Слaва: И$же во чрeвэ мaтерни трикрaты проглашeніемъ, трbцы служи1тель показaлсz є3си2, и3 трис0лнечнымъ свётомъ њзарsемь, дeмwнскаz њполчє1ніz ћкw паучи1ну разори1лъ є3си2, пребlжeнне сeргіе.

И# нhнэ: Зак0нwвъ кромЁ є3стeственныхъ родилA є3си2 законодaвца бGа и3 чlвёка бhвша. того2 ћкw блaга моли2, всенепор0чнаz, н†ша беззакHніz презрёти, вопію1щихъ всегдA: пои1мъ гDу, слaвнw бо прослaвисz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Ўтверждeй въ начaлэ небесA рaзумомъ, и3 зeмлю на водaхъ њсновaвый, на кaмени мS, хrтE, зaповэдей твои1хъ ўтверди2, ћкw нёсть свsтъ пaче тебє2, є3ди1не чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ сeргіе, моли2 бGа њ нaсъ.

Благи1хъ џбразъ тебE дaвъ твои6мъ ўченикHмъ, и3 привлeклъ є3си2 мнHги дyшы во спасeніе, tлучи1вшихсz мірскaгw пристрaстіz, и5же ўтэшє1ніz ўлучи1ша рaйскагw наслаждeніz.

Ћкw добропл0днаz мaслина въ домY б9іи, блажeнне, процвёлъ є3си2, и3 є3лeемъ ўмащaz дyшы, люб0вію тS пою1щихъ, пребlжeнне сeргіе, и3 вёрою хrтY вопію1щихъ: нёсть свsтъ пaче тебE, чlвэколю1бче.

Слaва: Стр†сти душетлBнныz ўспи1лъ є3си2 б0дренными бдBніи, блажeнне: и3 си1хъ рaди въ черт0гъ нбcный всели1лсz є3си2, пріeмъ бGомyдре сeргіе, бlгодaть и3сцэлeній.

И# нhнэ: Херувjмwвъ и3 серафjмwвъ превhшши kви1ласz є3си2, бцdе: тh бо є3ди1на пріsла є3си2 невмэсти1маго бGа во чрeвэ твоeмъ, несквeрнаz. тёмже тS вси2 вёрніи пёсньми, чи1стаz, ўблажaемъ.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ д7.
Под0бенъ: Вознесhйсz на кrтъ:

Ћкw вои1стинну тлённыхъ њстaвивъ нестоsнное, хrтY t души2 послёдовалъ є3си2, и3 болёзньми и3 труды6 и3 ѕёльнымъ воздержaніемъ, ћкw безпл0тенъ пожи1въ, пребlжeнне сeргіе: моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Херувjмwвъ и3 серафjмwвъ превhшши є3си2, бцdе, небесe же и3 земли2 прострaннэйши, ви1димыz твaри и3 неви1димыz kви1ласz є3си2 преимyщи несосyднымъ сосуждeніемъ: є3гHже бо прострaнствіz нб7сA не вмэщaютъ, въ твоeй ўтр0бэ вмэсти1ла є3си2, чcтаz: є3г0же моли2, спасти1сz рабHмъ твои6мъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ты2 моS крёпость, гDи, ты2 моS и3 си1ла, ты2 м0й бGъ, ты2 моE рaдованіе, не њстaвль нёдра џ§а, и3 нaшу нищетY посэти1въ. тёмъ съ прbр0комъ ґввакyмомъ зовy ти: си1лэ твоeй слaва, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ сeргіе, моли2 бGа њ нaсъ.

Д¦а прес™aгw хрaмъ, џ§е, бhлъ є3си2, и3 жи1зненныхъ в0дъ рэкA и3сполнsема, њсновaніе непоколеби1мо цRкве, монaшествующихъ ўтверждeніе, сeргіе досточyдне.

Прbр0чески слeзными кaплzми на всsкъ дeнь постeлю њмочaz, сeргіе слaвне, д0ндеже до концA страстeй пучи1ну и3зсуши1лъ є3си2: тёмже пaмzть твою2 почитaемъ, присночестнyю и3 свzщeнную.

Слaва: ЛицE хrт0во лицeмъ, прпdбне сeргіе, зрёти спод0билсz є3си2, зерцaлwмъ вои1стинну разрёшшымсz: сіe бо и3 t мjра tлучи1 тz къ возлю1бленному желaнію.

И# нhнэ: Њчищeніе нaшихъ дaруй невёдэній, ћкw безгрёшенъ, и3 ўмири2 мjръ тв0й, б9е, моли1твами р0ждшіz тS.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннаго, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ сeргіе, моли2 бGа њ нaсъ.

Въ пощeніихъ непрекл0ненъ пребhлъ є3си2, мyдре, и3 до tшeствіz своегw2 хранS сіE њпaснw, и4мже спод0билсz є3си2 ћвэ нетлённагw блажeнства.

Џстръ ќмъ и3мёz къ бGу внимaти, стр†сти душетлBнныz ўспи1лъ є3си2, џ§е, и3 снопы2 благопл0діz пожaлъ є3си2, питaz благочeстнw восхвалsющыz тS, прпdбне џ§е сeргіе.

Слaва: Свётло житіE твоE, прпdбне сeргіе, и3 и3звёстно всBмъ концє1мъ kви1сz, и3 бжcтвенныz добр0ты и3сп0лнено, моли1твами же и3 пощeньми, и3 люб0вію, ћже ко хrтY чlвэколю1бцу.

И# нhнэ: ТS стёну и3мyще, и3 заступлeніемъ твои1мъ соблюдaеми, твоeю бжcтвенною слaвою хвaлzщесz, тS ўблажaемъ: тh бо, пречcтаz, душaмъ нaшымъ и3сточaеши весeліе и3 рaдованіе.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ сeргіе, моли2 бGа њ нaсъ.

Пaмzть твою2 творsщымъ свzщeнную, џ§е, не престaй молS и3збaвителz, даровaти согрэшeній њставлeніе, и3 нбcное цrтво воспріsти, и3дёже глaсъ прaзднующихъ весели1тъ вс‰.

Њ хrтЁ ўкрэплsемь, вс‰ ков†рствіz лукaвагw, твeрдымъ ўм0мъ, сeргіе, ћкоже сёть раст0ргнулъ є3си2, и3 пресвётло свэти1ло мjру, џ§е, показaлсz є3си2.

Слaва: Свётомъ бжcтвеннымъ њсіsемь, и3 со ѓгGлы нhнэ на нб7сёхъ водворszсz, поминaй вёрою чтyщихъ пaмzть твою2, прпdбне сeргіе приснопaмzтне.

И# нhнэ: Возвhсила є3си2 вои1стинну пaдшее человёческое существо2, и4же џбразомъ бжcтвеннымъ, и3 nц7A рaвенствомъ, ви1димымъ сн7омъ неизмённымъ, бGомaти, безъ сёмене во чрeвэ поноси1вши.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Взбрaнной воев0дэ:

Хrт0вою люб0вію ўzзви1всz, прпdбне, и3 томY невозврaтнымъ желaніемъ послёдовавъ, всsкое наслаждeніе плотск0е возненави1дэлъ є3си2, и3 ћкw с0лнце nтeчеству твоемY возсіsлъ є3си2: тёмъ и3 хrт0съ дaромъ чудeсъ њбогати1 тz, поминaй нaсъ, чтyщихъ пресвётлую пaмzть твою2, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, сeргіе бGомyдре.

Јкосъ: Е#ђльскій глaсъ, џ§е, ўслhшавъ, вс‰ њстaвилъ є3си2 плотск†z мудров†ніz, богaтство же и3 слaву ћкw прaхъ вмэни1въ, и3 на стр†сти ћкw безпл0тенъ подвизaвсz, и3 безпл0тныхъ ликостоsніємъ, чeсти спод0билсz є3си2. рaзума даровaніе пріsлъ є3си2, є4же и3 подaждь въ пёснехъ пою1щымъ ти2 си1це: рaдуйсz, сeргіе прпdбне и3 бGон0се, нбcный человёче, земнhй ѓгGле. рaдуйсz, д¦а с™aгw nби1тель. рaдуйсz, моли1твами бGодaренъ дaръ пріeмый. рaдуйсz, ћкw прeжде рождeніz проглашeніемъ прослaвивъ с™yю трbцу, ћже тS прослaви въ жи1зни сeй и3 по смeрти. рaдуйсz, цэломyдріz ст0лпе, и4мже всsка стрaсть попрaсz. рaдуйсz, ћкw t младhхъ ногтeй послёдствовалъ є3си2 хrтY. рaдуйсz, притекaющымъ къ тебЁ спасeніz ходaтай. рaдуйсz, свэти1льниче многосвётлый, возведhй ко хrтY монaхwвъ мн0жєства. рaдуйсz, похвало2 nтeчеству твоемY. рaдуйсz, прbр0чествомъ ўкрaшенный, во є4же прорицaти ћкw насто‰щаz б{дущаz. рaдуйсz, ћкw моли1твами твои1ми сопроти1вніи побэждaютсz. рaдуйсz, правослaвному в0инству нaшему похвалA и3 ўтверждeніе: є3г0же соблюди2 моли1твами твои1ми t вр†гъ ненавётнw, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, сeргіе бGомyдре.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Б9іz снизхождeніz џгнь ўстыдёсz въ вавmлHнэ и3ногдA, сегw2 рaди џтроцы въ пещи2 рaдованною ног0ю, ћкw во цвётницэ ликyюще, поsху: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ сeргіе, моли2 бGа њ нaсъ.

Въ пещи2 и3скушeній разжжeніz бжcтвеннаz бlгодaть њроси1 тz, прпdбне, и3 многосвётла трbческимъ желaніемъ показA, зовyща: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Мjръ преwби1дэвъ, слaвне сeргіе, на земли2 ћкw безпл0тенъ пожи1лъ є3си2, и3 ѓгGльскимъ ликостоsніємъ спод0билсz є3си2. тёмъ тS вёрою почитaемъ, досточyдне.

Слaва: Въ пристaнище ти1хое вшeдъ, бGомyдре, житeйскихъ плaваній tбёглъ є3си2, и3 волнyющымсz житeйскими спаси1тельное њкормлeніе бhлъ є3си2, воспэвaющымъ: бlгословeнъ бGъ nтцє1въ нaшихъ.

И# нhнэ: Жeзлъ прорастE, дв7о, и3зъ к0рене їессeева всебlжeнный пл0дъ, цвётъ носsщи спаси1тельный, вёрою сн7у твоемY вопію1щымъ: nтцє1въ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Пёснь }.

Їрм0съ: Седмери1цею пeщь халдeйскій мучи1тель, бGочести6вымъ неи1стовнw разжжE, си1лою же лyчшею, спасeны сіS ви1дэвъ, творцY и3 и3збaвителю вопіsше: џтроцы, благослови1те, свzщeнницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ сeргіе, моли2 бGа њ нaсъ.

Свэтон0сный тв0й прaздникъ, пребlжeнне сeргіе, и3сп0лни рaдости и3 весeліz дух0внагw, благоухaніz же и3 просвэщeніz, тS и3мyщымъ застyпника и3 прaвило монaшествующымъ.

Моли1твою непрестaнною къ бGу востeклъ є3си2, и3 tтyду трис0лнечными сі‰ніи њзари1лсz є3си2, на враги2 борє1ніz постaвивъ, приводS п0стникwвъ соб0ры н0вымъ житіeмъ, хrтY вопію1щымъ: дёти, благослови1те, свzщє1нницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

Слaва: Въ пощeніихъ крёпкое, въ моли1твахъ нелёностное, терпёніе въ и3скушeніихъ, сeргіе, на земли2 показaлъ є3си2, зовhй: дёти, благослови1те, свzщє1нницы, восп0йте, лю1діе, превозноси1те є3го2 во вёки.

И# нhнэ: БGороди1тельнице чcтаz, души2 моеS ћзвы грэхHвныz и3 соблaзны њчи1сти, ко и3ст0чникwмъ примэшaющи, ±же и3зъ рeбръ рождествA твоегw2, и5же t ни1хъ потeкшымъ струsмъ: къ тебё бо взывaю, и3 къ тебЁ прибэгaю, и3 тS призывaю бGобlгодaтную.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Ўжасeсz њ сeмъ нб7о, и3 земли2 ўдиви1шасz концы2, ћкw бGъ kви1сz человёкwмъ пл0тски, и3 чрeво твоE бhсть прострaннэйшее небeсъ. тёмъ тS, бцdу, ѓгGлwвъ и3 человBкъ, чинонач†ліz величaютъ

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ сeргіе, моли2 бGа њ нaсъ.

Свэтоzвлeніz дух0внагw и3сп0лненъ бhвъ, прпdбне сeргіе, свэти1льникъ сіsz и3здалeча kви1лсz є3си2, словє1сныz зари6 нaмъ њблистaz, и3 пребжcтвенныz трbцы жили1ще показaлсz є3си2.

Вои1стинну тS вели1ка ўчи1телz, мyдре сeргіе, рwссjйскимъ странaмъ хrт0съ даровA, нел0жнымъ правлeніемъ прaвzща nтeчество своE, и3 ўчє1ніz сладчaйша мeда и3зливaюща: и5хже ћкw t nкрjна и3 мы2 вёрніи почерпaемъ незави1стнw.

Слaва: ДушетлBнныz стр†сти побэди1въ, ћкw пaстырь и4стинный ўпaслъ є3си2 словeсное хrт0во стaдо, є4же вhну бlгодaтію д¦а ћкw цвёты рaйскіz питaz, прпdбне.

И# нhнэ: Pалмы6 тS воспэвaемъ њбрaдованнаz, и3 нем0лчнw ти2, є4же рaдуйсz, вопіeмъ: тh бо и3сточи1ла є3си2 всBмъ рaдованіе.

Свэти1ленъ:

Процвёлъ є3си2 ћкw фjніxъ, дв7дски, џ§е и3 nби1тель kви1лсz є3си2 д¦а всес™aгw, и4же слaвна тS вселeннэй показA, њ нaсъ непрестaннw хrтA моли2, почитaющихъ вёрою пречестнyю пaмzть твою2, прпdбне сeргіе.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ТS пёсньми нем0лчными ўблажaемъ, дв7о, ћкw t трbцы є3ди1наго родилA є3си2, бцdе, и3 н0сиши на бжcтвенныхъ њб8sтіихъ пребогaтое сл0во, неврaщное и3 неизмённое.

Мlтва прпdбному сeргію,
рaдонежскому чудотв0рцу:

Q сщ7eннаz главо2, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ сeргіе, мlтвою твоeю, и3 вёрою и3 люб0вію ћже къ бGу, и3 чистот0ю сeрдца, є3щE на земли2 во њби1тель прес™hz трbцы дyшу твою2 ўстр0ивый, и3 ѓгGльскагw nбщeніz и3 прес™hz бцdы посэщeніz спод0бивыйсz, и3 дaръ чудодёйственныz бlгодaти пріeмый, по tшeствіи же твоeмъ t земнhхъ наипaче къ бGу прибли1живыйсz и3 нбcныz си1лы пріoбщи1выйсz, но и3 t нaсъ дyхомъ любвE твоеS не tступи1вый, и3 чтcны6z тво‰ м0щи, ћкw сосyдъ бlгодaти п0лный и3 преизливaющійсz, нaмъ њстaвивый! Вeліе и3мёz дерзновeніе ко всемлcтивому вLцэ, моли2 сп7сти2 рабы6 є3гw2, сyщей въ тебЁ бlгодaти є3гw2 вёрующыz и3 къ тебЁ съ люб0вію притекaющыz. И#спроси2 нaмъ t великодарови1тагw бGа нaшегw всsкій дaръ, всBмъ и3 коемyждо бlгопотрeбенъ, вёры непор0чны соблюдeніе, градHвъ нaшихъ ўтверждeніе, мjра ўмирeніе, t глaда и3 пaгубы и3збавлeніе, t нашeствіz и3ноплемeнныхъ сохранeніе, скорбsщымъ ўтэшeніе, недyгующымъ и3сцэлeніе, пaдшымъ возставлeніе, заблуждaющымъ на пyть и4стины и3 сп7сeніz возвращeніе, подвизaющымсz ўкрэплeніе, бlгодёлающымъ въ дёлэхъ бlги1хъ преспёzніе и3 бlгословeніе, младeнцємъ воспитaніе, ю4нымъ наставлeніе, невёдущымъ вразумлeніе, сиротaмъ и3 вдови1цамъ заступлeніе, tходsщымъ t сегw2 врeменнагw житіS къ вёчному бlг0е ўготовлeніе и3 напyтствіе, tшeдшымъ бlжeнное ўпокоeніе, и3 вс‰ ны2 споспэшествyющими твои1ми мlтвами спод0би въ дeнь стрaшнагw судA шyіz чaсти и3збaвитисz, деснhz же страны2 џбщники бhти и3 бlжeнный џный глaсъ вLки хrтA ўслhшати: пріиди1те, бlгословeнніи nц7A моегw2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t сложeніz мjра. Ґми1нь.

Мlтва в7:

Q сщ7eннаz главо2, прпdбне џтче, пребlжeнне ѓвво сeргіе вели1кій! Не забyди ўб0гихъ твои1хъ до концA, но поминaй нaсъ всегдA во с™hхъ твои1хъ и3 бlгопріsтныхъ мlтвахъ къ бGу. Помzни2 стaдо твоE, є4же сaмъ ўпaслъ є3си2, и3 не забyди посэщaти ч†дъ твои1хъ. Моли2 за ны2, џтче сщ7eнный, за дёти тво‰ духHвныz, ћкw и3мёzй дерзновeніе къ нбcному цRю2: не премолчи2 за ны2 ко гDу, и3 не прeзри нaсъ, вёрою и3 люб0вію чтyщихъ тS. Поминaй нaсъ недост0йныхъ ў пrт0ла вседержи1телева, и3 не престaй молsсz њ нaсъ ко хrтY бGу: и4бо данA тебЁ бhсть бlгодaть за ны2 моли1тисz. Не мни1мъ бо тS сyща мeртва: ѓще бо тёломъ и3 престaвилсz є3си2 t нaсъ, но и3 по смeрти жи1въ сhй пребывaеши. Не tступaй t нaсъ дyхомъ, сохранsz нaсъ t стрёлъ врaжіихъ и3 всsкіz прeлести бэс0вскіz и3 к0зней діaвольскихъ, пaстырю нaшъ д0брый. Ѓще бо и3 мощeй твои1хъ рaка пред8 nчи1ма нaшима ви1дима є4сть всегдA, но с™az твоS душA со ѓгGльскими в0инствы, со безпл0тными ли6ки, съ нбcными си1лами, ў пrт0ла вседержи1телева предстоsщи, дост0йнw весели1тсz. Вёдуще u5бо тS вои1стину и3 по смeрти жи1ва сyща, тебЁ припaдаемъ и3 тебЁ м0лимсz: моли1сz њ нaсъ всеси1льному бGу, њ п0льзэ дyшъ нaшихъ, и3 и3спроси2 нaмъ врeмz на покаsніе, да невозбрaннw прeйдемъ t земли2 на нб7о, t мытaрствъ же г0рькихъ, бэсHвъ воздyшныхъ кнzзeй и3 t вёчныz мyки да и3збaвимсz, и3 нбcнагw цrтвіz наслBдницы да бyдемъ со всёми прaведными, t вёка ўгоди1вшими гDу нaшему ї}су хrтY: є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ и3 бlги1мъ и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва G:

Q нбcнагw їеrли1ма граждани1не, прпdбне џтче сeргіе! Воззри2 на нaсъ ми1лостивнw, и3 къ земли2 привeрженныхъ возведи2 къ высотЁ нбcнэй. Ты2 горЁ на нб7си2 пребывaеши, мh же на земли2 ни1зу, ўдалeни сyще t тебє2 не толи1кw мёстомъ, є3ли1кw грэхми2 и3 беззакHніи нaшими: но къ тебЁ, ћкw нaмъ ср0дному, прибэгaемъ и3 взывaемъ, настaви нaсъ ходи1ти путeмъ твои1мъ, вразуми2 и3 руков0дствуй. Св0йственно є4сть тебЁ, џтче нaшъ, милосeрдіе и3 чlвэколю1біе: на земли2 живyщу не њ своeмъ т0кмw сп7сeніи бhсть тебЁ попечeніе, но и3 њ всёхъ къ тебЁ притекaющихъ. Наставлє1ніz тво‰ бhша тр0сть кни1жника скоропи1сца, на сердцaхъ людeй глаг0лы жи1зни начертавaющагw. Не тэлє1сныz т0кмw врачевaлъ є3си2 болBзни, но пaче душeвныхъ врaчь и3зsщный kви1лсz є3си2: и3 всE житіE твоE бhсть зерцaло всsкіz добродётели. Ѓще толи1къ бhлъ є3си2, свsтче б9ій, на земли2: коли1къ нhнэ є3си2 на нб7си2! Ты2 днeсь предстои1ши пrт0лу свёта непристyпнагw, и3 въ нeмъ, ћкоже въ зерцaлэ, зри1ши вс‰ нaшz н{жды и3 прошє1ніz: ты2 водворsешисz вкyпэ со ѓгGлы, њ є3ди1номъ грёшницэ кaющемсz рaдующимисz. И# чlвэколю1біе б9іе є4сть неистощи1мо, и3 твоE къ немY дерзновeніе мн0го: не престaни u5бо њ нaсъ вопіS ко гDу. И#спроси2 предстaтельствомъ твои1мъ ў всемлcтивагw бGа нaшегw ми1ръ цRкви є3гw2, под8 знaменіемъ кrтA в0инствующей: соглaсіе въ вёрэ и3 є3диномyдріе, суемyдріz же и3 раск0лwвъ и3стреблeніе, ўтверждeніе во бlги1хъ дёлэхъ: больны6мъ и3сцэлeніе, печ†льнымъ ўтэшeніе, њби1жєннымъ заступлeніе, бёдствующымъ п0мощь. Не посрами2 нaсъ, къ тебЁ съ вёрою притекaющихъ. Ѓще бо и3 недост0йни є3смы2 толи1кагw nтцA и3 ходaтаz: но ты2, бhвъ подражaтель чlвэколю1біz б9іz, сотвори2 нaсъ достHйны чрез8 њбращeніе t ѕлhхъ дёлъ ко бlг0му житію2. ВсS бGопросвэщeннаz рwссjа, твои1ми чудесы2 и3сп0лненнаz и3 ми1лостьми њбlгодётельствованнаz, и3сповёдуетъ тS бhти своего2 покрови1телz и3 застyпника. Kви2 дрє1вніz ми1лwсти тво‰, и3 и4хже nтцє1мъ спомоществовaлъ є3си2, не tри1ни и3 нaсъ ч†дъ и4хъ, стопaми и4хъ къ тебЁ шeствующихъ. Вёруемъ, ћкw дyхомъ нaмъ соприсyтствуеши. И#дёже бо є4сть гDь, ћкоже сл0во є3гw2 ўчи1тъ нaсъ, тaмw и3 слугA є3гw2 бyдетъ. Ты2 вёрный є3си2 рaбъ гDень: и3 бGу вездЁ сyщу, ты2 въ нeмъ є3си2, и3 џнъ въ тебЁ є4сть, пaче же и3 тёломъ съ нaми є3си2. СE нетлBнныz и3 живонHсныz тво‰ м0щи, ћкw сокр0вище безцённое, вручи2 нaмъ чудeсъ бGъ. Предстоsще и5мъ, ћкw тебЁ жи1ву сyщу, припaдаемъ и3 м0лимсz: пріими2 молє1ніz н†ша, и3 вознеси2 | на жeртвенникъ милосeрдіz б9іz, да пріи1мемъ тоб0ю бlгодaть и3 бlговрeменную въ нyждахъ нaшихъ п0мощь. Ўкрэпи2 нaше малодyшіе, и3 ўтверди2 нaсъ въ вёрэ, да несомнённw ўповaемъ получи1ти вс‰ бlг†z t бlгосeрдіz вLки мlтвами твои1ми. Пaству же твою2 дух0вную, тоб0ю с0бранную, не престaни ўправлsти жезл0мъ дух0вныz мyдрости: подвизaющымсz помози2, разслaблєнныz возстaви, споспэши2 и4го хrт0во нести2 во бlгодyшіи и3 терпёніи: и3 всёхъ нaсъ ўпрaви въ ми1рэ и3 покаsніи скончaти жи1знь нaшу и3 пресели1тисz со ўповaніемъ во бlжє1ннаz нёдра ґвраaмwва, и3дёже ты2 рaдостнw по трудёхъ и3 п0двизэхъ нhнэ почивaеши, прославлsz со всёми с™hми бGа, въ трbцэ слaвимаго, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ прпdбнагw ґлеxaндра сви1рскагw.

Тропaрь, глaсъ д7:

T ю4ности, бGомyдре, желaніемъ дух0внымъ въ пустhню всели1всz, є3ди1нагw хrтA возжелaлъ є3си2 ўсeрднw стопaмъ въ слёдъ ходи1ти. тёмже и3 ѓгGльстіи чи1ни зрsще тS, ўдиви1шасz, кaкw съ пл0тію къ неви6димымъ к0знемъ подвизaвсz, премyдре, побэди1лъ є3си2 полки2 страстeй воздержaніемъ, и3 kви1лсz є3си2 равноaгGленъ на земли2, ґлеxaндре прпdбне, моли2 хrтA бGа, да спасeтъ дyшы нaшz.

КанHнъ прпdбнагw ґлеxaндра, глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: М0рz чермнyю пучи1ну, невлaжными стопaми, дрeвній пэшешeствовавъ ї}ль, крестоoбрaзными мwmсeовыма рукaма, ґмали1кову си1лу въ пустhни побэди1лъ є4сть.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Бжcтвеннагw и3 прес™aгw д¦а блистazсz бlгодaтію, свэтон0сное, ґлеxaндре, и3 честн0е совершaющихъ твоE ўспeніе, свётлою моли1твою твоeю, страстeй мглY њчи1сти.

T ю4ности, прпdбне, kрeмъ гDень воспріeмъ, и3 въ браздaхъ твоегw2 сeрдца пшени1цу сёzлъ є3си2 дух0вну, клaсъ пожaлъ є3си2 ўтверждaющь дyшы, бGоблажeнне.

Слaва: Свэтон0снаz пaмzть твоS нaмъ днeсь возсіS, ћкw с0лнечнаz лучA, ґлеxaндре, и3справлeній твои1хъ, страстeй нaшихъ teмлющи џблакъ: ю4же сотворsюще вёрою тS и3 люб0вію ўблажaемъ.

И# нhнэ: ЗачалA є3си2, пречcтаz, неизречeннымъ сл0вомъ содержaщаго земны6z концы2, и3 сего2 родилA є3си2: є3г0же моли2 прилёжнw поми1ловати нaсъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Весели1тсz њ тебЁ цRковь тво‰, хrтE, зовyщи: ты2 моS крёпость, гDи, и3 прибёжище, и3 ўтверждeніе.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Жезл0мъ воздержaніz стрaстное м0ре, џ§е, раздэли1въ, прешeлъ є3си2 неистоплeнъ, и3 предBлъ дости1глъ є3си2 и4стиннагw безстрaстіz, и3 бGу предстоS бесёдовалъ є3си2 ўмA чистот0ю.

Кто2 тво‰ п0двиги, ґлеxaндре, по достоsнію и3зрещи2 возм0жетъ; тh бо пути6 жестHкіz въ пустhни шeствуz, сyрово бhліе ћлъ є3си2, вкушeніе же tлагaлъ є3си2 пи1щи, болёзньми воздержaніz.

Слaва: Ћкw мaслина плодови1та въ домY гDни прозsблъ є3си2, мaсломъ трудHвъ твои1хъ, ґлеxaндре, ўмащaz нaшz ли1ца: пою1щыz тS, прпdбне и3 бGоблажeнне, вс‰ ны2 посэти2 молsсz чlвэколю1бцу.

И# нhнэ: И#зъ тебє2, чcтаz, цвётъ неувzдaемый, благоухaz всE человёчество, бжcтвеннымъ мЂромъ є3стествA своегw2, и4же nц7Y собезначaльный, и3зъ тебє2 бhвъ подъ лётомъ, дв7о всенепор0чнаz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }. Под0бенъ: Премyдрости:

T ю4ности вс‰ њстaвль житє1йскаz, кр†снаz же и3 лёпwтнаz, и3 въ пустhню всели1всz, ўсeрднw послёдовалъ є3си2 звaвшему тебE, прпdбне: въ трудёхъ же и3 постёхъ, џ§е, тёло твоE и3знури1лъ є3си2. toнyдуже тS пaстырz свои6мъ nвцaмъ д0брэ ўстроsетъ всебогaтый гDь, ґлеxaндре блажeнне. моли2 хrтA бGа, прегрэшeній њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Ћкw дв7у и3 є3ди1ну въ женaхъ, тS безъ сёмене р0ждшую бGа пл0тію, вси2 ўблажaемъ р0ди человёчестіи: џгнь бо всели1сz въ тS бжcтвA, и3 ћкw мLнца млек0мъ питaеши зижди1телz и3 гDа. тёмъ ѓгGльскій и3 человёческій р0дъ, дост0йнw слaвимъ прес™0е ржcтво2 твоE, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, согрэшeній њставлeніе даровaти покланsющымсz вёрою прес™0му ржcтвY твоемY.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Вознесeна тS ви1дэвши цRковь на кrтЁ, сlнце прaведное, стA въ чи1нэ своeмъ, дост0йнw взывaющи: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Вётриломъ, џ§е, кrтA, душeвный тв0й корaбль њкорми1въ, благоути1шнw же и3 легкw2 житeйскагw лю1тагw потоплeніz и3збёглъ є3си2, и3 къ тишинЁ бжcтвенныхъ и3звлeклъ є3си2 пристaнищъ рaдуzсz.

Њбрэтaz, џ§е, сaмъ себE, всеблажeнне, всю2 н0щь стоsлъ є3си2 ћкw безпл0тенъ, недремaнно џко и3мёлъ є3си2, и3 чи1сто ћкоже зерцaло дух0вною зарeю, и3 бжcтвеннагw kвлeніz, чи1стымъ п0мысломъ пріeмлz.

Слaва: Ћкw бжcтвенный зри1тсz рaй, премyдре, хрaмъ, и3мёz въ себЁ твои1хъ мощeй рaку, цвёты приносS чудє1сныz, и4миже сердцA наслаждaютсz вёрою, ґлеxaндре, при1снw хвaлzщихъ тS.

И# нhнэ: С™az бцdе, њсвzти2 нaсъ, ћже прес™aго бGа р0ждши пл0тію, ўпод0битисz восхотёвша человёкwмъ, и3 небeснагw житіS вс‰ покажи2, пречcтаz, причaстники моли1твами твои1ми.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Ты2, гDи, м0й, свётъ въ мjръ пришeлъ є3си2, свётъ с™hй, њбращazй и3зъ мрaчна невёдэніz, вёрою воспэвaющыz тS.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Просвэщaемь зарeю, џ§е, невечeрнею, и3 бжcтвеннымъ блистaніемъ, бэс0вскій мрaкъ, и3 стрaстную мглY tгнaлъ є3си2, и3 kви1лсz є3си2 ст0лпъ свэтозaренъ, и3 лёствица вои1стинну, къ бGу вBрныz возводsщи.

Б0дръ ќмъ всегдA и3мёz, џтче бGомyдре ґлеxaндре, стр†сти ўспи1лъ є3си2 душетлBнныz, къ бжcтвенному свэтозарeнію хотS дости1гнути къ незаходи1магw свёта свётлости, и3дёже є4сть веселsщихсz жили1ще.

Слaва: Ћкw њчи1стившу помышлє1ніz, прпdбне, благодaть тебЁ дадeсz ћкw прbр0ку: ћкw насто‰щаz глаг0леши б{дущаz, зрёти же д†льнzz ћкw бли6жнzz, ґлеxaндре, б9іе nби1телище.

И# нhнэ: Р0ждши, пренепор0чнаz, бGа є3мманyила, и3 чlвёка ћвэ за милосeрдіе бhвша, є3г0же моли2 ћкw человэколю1бца, чcтаz, ўщeдрити лю1ди согрёшшыz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Неболёзненную жи1знь въ болёзнехъ воспріsлъ є3си2, и3 болёзней лю1тыхъ ўставлsеши њѕлоблє1ніz, вёрою просsщымъ пріsти и3сцэлeніе, ґлеxaндре всечeстне. тёмже разрэши2 болBзни нaшz душє1вныz и3 тэлє1сныz.

Къ рaцэ твоeй свzщeннэй приступaюще, благоухaніz бжcтвеннагw рaзума и3сполнsемсz, пребlжeнне ґлеxaндре, смрaда и3збавлsющесz страстeй, люб0вію тS чтyщіи, џ§е прпdбне.

Слaва: И#справлsеши, џ§е, хромhхъ, и3 џчи просвэщaеши слэпhхъ, ходи1ти же твори1ши разслaбленныхъ њ хrтЁ, и3 tг0ниши дyхи лук†выz, ґлеxaндре прпdбне.

И# нhнэ: На тS ћкw д0ждь на руно2 сшeдъ, бцdе, сп7съ, и3зсуши2 ћкw пот0ки безб0жіz: дyшы же нaшz напаsz всегдA, при1снw чтyщыz тS.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ }.

Ћкw многосвётлаz ѕвэздA, днeсь въ странaхъ рwссjйскихъ возсіsлъ є3си2, џ§е, всели1всz въ пустhню, хrтHвымъ стопaмъ послёдовати ўсeрднw возжелёлъ є3си2, и3 тогw2 с™0е и4го на рaмо твоE взeмъ чcтнhй кrтъ, ўмертви1лъ є3си2 труды6 пHдвигъ твои1хъ тэлє1сныz взыгр†ніz. тёмже вопіeмъ ти2: спаси2 стaдо твоE, є4же собрaлъ є3си2, мyдре, да зовeмъ ти2: рaдуйсz, прпdбне ґлеxaндре, џ§е нaшъ.

Јкосъ: Кaкw восхвалю2 тво‰ п0двиги и3 борє1ніz, прпdбне ґлеxaндре; ћкw невещeственъ рaзумъ стzжaвъ смирeніемъ, житіE твоE препроводи1лъ є3си2 ѕёльнымъ воздержaніемъ трудHвъ твои1хъ. ѓще ќбw и3 человёкъ бhлъ є3си2 є3стеств0мъ но вhшнzгw їеrли1ма kви1лсz є3си2 граждани1нъ: съ пл0тію бо на земли2 пожи1лъ є3си2, но ѓгGльское пребывaніе прошeдъ, бhлъ є3си2 ст0лпъ страстьми2 непотрzс0мъ. тёмъ всS рwссjйскаz землS тоб0ю њбогaщшисz хвaлитъ тS, и3 вёрою величaетъ, взывaющи тебЁ таков†z: рaдуйсz, nтeчеству твоемY похвалA, вели1кому же новyграду и3 всeй странЁ рwссjйстэй пресвётлый свэти1льниче: рaдуйсz, и4же благочести1ва nтцA преслaвнаz џтрасль, и3 благоговёйны мaтере вётвь многопл0дна: рaдуйсz, цэломyдріz непрекл0нный ст0лпе, и3 монaхwвъ пресвётлаz слaва: рaдуйсz, пaстырю хrт0вы њгрaды словeсныхъ nвeцъ, и5хже къ б9ію приводS рaзуму: рaдуйсz, тh бо многочaдну пустhню воздёлалъ є3си2 высот0ю смирeніz твоегw2: рaдуйсz, монaшествующихъ всёхъ џбразъ добродётели, и3 є3диноoбрaзныхъ лavры спасeніе: рaдуйсz, крaсное добродётелей храни1лище, и3 всBмъ въ печaли ўнывaющымъ ўтэшeніе: рaдуйсz, ћкw вс‰ мjра сегw2 мудров†ніz презрёвъ, стр†сти плотск‡z ўмертви1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw ѓгGлwмъ собесёдникъ бhти спод0билсz є3си2, и3 вс‰ бэсHвскіz полки2 посрами1лъ є3си2: рaдуйсz, тh бо во всёхъ странaхъ прослaвленъ бhлъ є3си2, њ хrтё бо мнHга чудесA сотвори1лъ є3си2: рaдуйсz, ћкw вои1стинну њбрёлъ є3си2 б9ію благодaть, и3 со ѓгGлы при1снw зрёти спод0билсz є3си2 лицeмъ къ лицY свzтyю трbцу: рaдуйсz, ћкw втор0е с0лнце сіsz чудєсы2, всBмъ дaруеши благодaть и3сцэлeній: рaдуйсz, прпdбне ґлеxaндре џ§е нaшъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Въ пещи2 ґвраaмстіи џтроцы персjдстэй, люб0вію благочeстіz пaче, нeжели плaменемъ њпалsеми, взывaху: бlгословeнъ є3си2 въ хрaмэ слaвы твоеS, гDи.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Њсвsщсz t млaденства доброглaсною труб0ю моли1твы твоеS, и3 неплHдныz ўтрHбы многоплHдны сотвори1лъ є3си2. слэпы6мъ подаeши прозрёніе, и3 хрwмhмъ благотечeніе, ґлеxaндре преблажeнне:

Слeзными и3злі‰ніи погаси1лъ є3си2 страстeй разжжє1ніz, ґлеxaндре блажeнне, чудeсъ и3сточи1лъ є3си2 струи6 присножив0тны, и4миже њмывaютсz дyшъ же и3 тэлeсъ недyзи, преслaвне.

Слaва: Терпёніе стzжaвъ мн0гое, премyдре, воздержaніе, вёру и3 люб0вь и4стинну, kви1лсz є3си2 nтeцъ си6рымъ, вдови1цамъ застyпникъ, ми1лостивъ и3 смирeнъ ґлеxaндре, монaхwмъ слaва и3 похвалA.

И# нhнэ: Кaкw дои1ши млек0мъ сн7а, чcтаz, безъ nтцA, питaющаго всsкое дыхaніе, м™и пречcтаz; кaкw на рукY н0сиши вс‰ содержaщаго; пaче ўмA чyдо твоE. тёмъ поeмъ вели6чіz тво‰.

Пёснь }.

Їрм0съ: Рyцэ распростeръ даніи1лъ, львHвъ зі‰ніz въ р0вэ затчE, џгненную же си1лу ўгаси1ша, добродётелію препоsсавшесz, благочeстіz рачи1тели џтроцы, взывaюще: бlгослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Ўм0мъ безстрaстіz њчищeнъ, бесёдовалъ є3си2 гDеви вседержи1телю: t негHже неизглаг0ланнw, прпdбне, научaемь, прbр0чески предглаг0лалъ є3си2 просвэщaz дyшы, ћкw вели1къ, всеблажeнне, прbр0къ. тёмъ тS соглaснw, ґлеxaндре премyдре, вёрніи похвалsемъ, пою1ще: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

Подавaz тебЁ, ±же проти1ву любвE зижди1тель, t ю4ности соблюдaz тS десни1цею, и3 мaлымъ бhліемъ самовозрaстшимъ t земли2, питaетъ тS бGолёпнw, ћкw t младeнства всsко похотёніе попрaвша, и3 пою1ща: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDи.

Слaва: Ћкw струS бжcтвенна и3сцэлeній, происходsщи t рaки твоеS, вс‰ и3сцэлsетъ, и3 њмывaетъ сквє1рны страстeй, и3 гноeніе лю1тыхъ њчищaетъ, и3 вёрныхъ напаsетъ всёхъ сердцA, ґлеxaндре премyдре, люб0вію пою1щихъ: благослови1те, вс‰ дэлA гDнz, гDа.

И# нhнэ: Вопл0щсz безпл0тный и3зъ тебє2 бGолёпнw, є3г0же моли2, пречcтаz, стр†сти пл0ти моеS ўмертви1ти, и3 њживи1ти мою2 ўмерщвлeнную дyшу грэхми2.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Кaмень нерукосёчный t несэк0мыz горы2 тебє2, дв7о, краеуг0льный tсэчeсz, хrт0съ, совокупи1вый разсто‰щаzсz є3стєствA: тёмъ веселsщесz, тS, бцdе, величaемъ.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ ґлеxaндре, моли2 бGа њ нaсъ.

Тво‰ свzщє1нныz и3 с™ы6z м0щи во гр0бэ лежaще, многоразли6чныz недyги и3сцэлsютъ, и3 попалsютъ полки2 бэсHвскіz всегдA, мyдре ґлеxaндре: б9іею благодaтію т0чиши всBмъ и3сцэлє1ніz, вёрнw тS при1снw блажaщымъ.

Струи6 нaмъ всегдA честнaz твоS рaка kви1сz и3сцэлeній, џ§е, страстeй и3зліsніе всsческихъ и3зсушaющи, и3 вс‰ напаsющи дyшы ко благопл0дію бжcтвенному, премyдре ґлеxaндре, хrт0въ ўг0дниче.

Слaва: Пaмzть твоS днeсь ћкw с0лнце возсіS, ґлеxaндре пребlжeнне, ћже благочести1выхъ сердцA њзарsющи, болёзней твои1хъ, и3 чудeсъ сіsніемъ, ћкw вои1стинну просвэщaющи, џ§е, въ ню1же вс‰ ны2 помzни2, вёрнw чтyщыz тS.

И# нhнэ: Глaсъ прин0симъ ти2 гавріи1ловъ рaдующесz: рaдуйсz, глаг0люще, мёсто свzщeніz: рaдуйсz, прпdбныхъ слaво, и3 всёхъ вёрныхъ спасeніе, є3sже рaди њбожи1хомсz, бцdе приснодв7о.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Д¦омъ во с™и1лищи:

Бlгодaть преизбhсть б9іz въ души2 твоeй, премyдре ґлеxaндре, и3 ћкw безпл0тенъ на земли2 пожи1лъ є3си2. тёмъ почитaющихъ тS страстeй и3збaви тeмныхъ џблакъ, и3 къ ти1хому пристaнищу приводS, и3 tгонsz њполчє1ніz бэсHвскаz бжcтвенною си1лою.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Сотв0рь вои1стинну съ тоб0ю вели6чіz сн7ъ превёчный џ§имъ совётомъ: жи1знь бо нетлённую безъ стрaсти родилA є3си2, и3 пребылA є3си2 ћкоже прeжде ржcтвA дв7а, м™рскихъ и3збёгши болёзней, и3 по ржcтвЁ дв7ою пребhвши.

Мlтва прпdбному ґлеxaндру сви1рскому.

Q сщ7eннаz главо2, ѓгGле земнhй и3 человёче нбcный, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ ґлеxaндре, и3зрsдный ўг0дниче прес™hz и3 є3диносyщныz трbцы, мнHгіz ми1лwсти живyщымъ во с™ёй њби1тели твоeй и3 всBмъ, съ вёрою и3 люб0вію притекaющымъ къ тебЁ, kвлszй! И#спроси2 нaмъ вс‰ къ житію2 семY врeменному бlгопотрє1бнаz, пaче же къ вёчному сп7сeнію нaшему н{жнаz. Пос0бствуй предстaтельствомъ твои1мъ, ўг0дниче б9ій, на враги2 ви6димыz и3 неви6димыz, да въ ми1рэ глуб0цэ пребyдетъ с™az правослaвнаz цRковь хrт0ва, и3 во бlгостроeніи зи1ждетсz цaрство є3гw2, во всsкомъ бlгочeстіи неруши1мw. Бyди всBмъ нaмъ, чудотв0рче с™hй, во всsкой ск0рби и3 њбстоsніи ск0рый пом0щникъ. Наипaче же въ чaсъ кончи1ны нaшеz kви1сz нaмъ застyпникъ бlгосeрдый, да не прeдани бyдемъ на мытaрствахъ воздyшныхъ влaсти ѕл0бнагw міродeржца, но да спод0бимсz непреткновeннагw восх0да во цrтвіе нбcное. Е$й, џтче, мlтвенниче нaшъ при1сный! не посрами2 ўповaніz нaшегw, не прeзри смирeнныхъ молeній нaшихъ, но при1снw њ нaсъ пред8 пrт0ломъ живоначaльныz трbцы предстaтельствуй, да спод0бимсz вкyпэ съ тоб0ю и3 со всёми с™hми, ѓще и3 недост0йни є3смы2, въ селeніихъ рaйскихъ слaвити вели1чіе, бlгодaть и3 млcть є3ди1нагw въ трbцэ бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ прпdбному и3 бGон0сному
nтцY нaшему серафjму,
сар0вскому чудотв0рцу.

Тропaрь прпdбнагw, глaсъ д7:

T ю4ности хrтA возлюби1лъ є3си2, бlжeнне, и3 томY є3ди1ному раб0тати плaменнэ вожделёвъ, непрестaнною моли1твою и3 труд0мъ въ пустhни подвизaлсz є3си2, ўмилeннымъ же сeрдцемъ люб0вь хrт0ву стzжaвъ, и3збрaнникъ возлю1бленъ б9іz м™ре kви1лсz є3си2. сегw2 рaди вопіeмъ ти2: сп7сaй нaсъ мlтвами твои1ми, серафjме, прпdбне џтче нaшъ.

КанHнъ с™0му, глaсъ }.
Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ серафjме, моли2 бGа њ нaсъ.

По зaповэди вLки хrтA ќзкимъ и3 тёснымъ путeмъ вшeлъ є3си2, прпdбне, въ цrтво нбcное, шир0кій и3 прострaнный пyть возненави1дэвъ: и3 нhнэ моли1сz њ нaсъ, творsщихъ пресвётлую пaмzть твою2.

T ю4ности на безстрaстіz г0ру возшeдъ и3 крeстъ св0й взeмъ, невозврaтнw хrтY послёдовалъ є3си2: и3 д¦0вную мyдрость стzжaвъ, г0рнzгw їеrли1ма дости1глъ є3си2, прпdбне: моли2 њ нaсъ є3ди1наго чlвэколю1бца.

Слaва: Нhнэ предстоS, прпdбне, прест0лу б9ію, моли1сz њ странЁ нaшей и3збaвитисz t нашeствіz и3ноплемeнныхъ, и3 хrтолюби6вымъ лю1демъ земли2 рwссjйскіz сп7сeніе и3спроси2 мlтвами твои1ми, прпdбне.

И# нhнэ: Съ вёрою и3 люб0вію притекaющихъ къ тебЁ и3 со стрaхомъ пою1щихъ тS мlтвенный глaсъ ўслhши, вLчце.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ серафjме, моли2 бGа њ нaсъ.

Моли1сz, бlжeнне, хrтY бGу и3збaвитисz нaмъ t глaда и3 пaгубы, t напрaсныz смeрти, t тaйныхъ прегрэшeній и3 помышлeній лукaвыхъ, да чcтымъ сeрдцемъ хrтY возопіи1мъ: мlтвами прпdбнагw сп7си2 нaсъ, гDи.

Кр0тостію и3 смирeніемъ послёдуz вLцэ хrтY, всBмъ вс‰ вои1стинну бhлъ є3си2, богaтыхъ же и3 ўб0гихъ неwслaбнw бlгочeстію поучaz, б{дущаz ћкw настwsщаz прови1дэлъ є3си2: моли2 хrтA бGа, прпdбне, согрэшeній нaшихъ њставлeніе даровaти.

Слaва: И#збaви nби1тель твою2, прпdбне, t всsкагw навёта врaжіz и3 и3сп0лни ю5 любвE и3 бlгодaти, є4же не помышлsти њ житeйскихъ, но душесп7си1тельныz дости1гнути добр0ты мlтвами твои1ми.

И# нhнэ: Ўповaніе и3 надeжда нaша ты2 є3си2, прес™az вLчце, сп7си2 держaву правослaвную и3 лю1ди тво‰ молsщыzсz и3 и4мz твоE призывaющыz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ д7:

Житeйское м0ре страстeй воздержaніемъ препобэди1въ и3 въ пристaнище безстрaстіz притeкъ, сосyдъ воздержaніz kви1лсz є3си2, прпdбне серафjме: моли2 хrтA бGа даровaти нaмъ вeлію млcть.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Превзыд0ша главY мою2 грэси2 мои2, вLчце, њсквернeнъ и4ми є4смь, и3 нёсть и3сцэлeніz въ пл0ти моeй, но Ты2, мн0го бlгоутр0бнаz, дaруй души2 моеS слeзы покаsніz на њчищeніе сквeрнъ грэх0вныхъ и3 тэлeсныz недyги ўврачyй, врачA всsческихъ и3 гDа р0ждшаz.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰ и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ серафjме, моли2 бGа њ нaсъ.

Не т0кмw с™az nби1тель сар0вскаz, но и3 всS рwссjйскаz землS и3мёетъ тS, бlжeнне, мlтвенника тeплаго и3 ск0раго пом0щника, крёпкаго и3 непобэди1маго застyпника и3 ходaтаz њ душaхъ нaшихъ.

Бyди њ нaсъ молeбникъ и3 ходaтай ко прес™ёй трbцэ, и3 подви1гни на мlтву съ тоб0ю ли1ки с™hхъ, и4хже житію2 поревновaлъ є3си2, прпdбне: съ ни1миже кyпнw моли1сz њ ми1рэ и3 ўстроeніи всегw2 мjра, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ въ вёцэ сeмъ, и3 въ бyдущемъ жи1знь вёчную наслёдуемъ.

Слaва: Въ п0стницэхъ вели1къ бhвъ, прпdбне, тёсное и4ноческое въ пустhни житіE проходи1лъ є3си2, и3 сіE во ўмилeннэй мlтвэ скончaлъ є3си2: моли2 сп7сти1сz нaмъ.

И# нhнэ: Ты2 є3си2, пречcтаz бцdе, прибёжище нaше и3 ўтверждeніе, моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего подaти нaмъ сп7сeніе и3 грэхHвъ њставлeніе.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми, гDи, и3 мhшцею твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ серафjме, моли2 бGа њ нaсъ.

Пост0мъ и3 непрестaнною мlтвою прослaвилъ є3си2, прпdбне, nби1тель сар0вскую, є3лeемъ t їкHны вLчцы помазyz нєдyжныz и3 тёмъ и3сцэлeніе неwскyднw подавaz: и3 нhнэ моли1сz сп7сти1сz душaмъ нaшымъ.

С™и1теліе и3 сщ7eнницы сорaдуйтесz и4нокwмъ сарHвскимъ, и3 простjи лю1діе вкyпэ восп0йте бlжeннаго nтцA, њбуревaемыхъ скорбьми2 ти1хое пристaнище, врачA душє1внымъ и3 тэлє1снымъ недyгwмъ ск0раго.

Слaва: Принеси2 мlтвы тво‰, прпdбне, ћкw жeртву бlгопріsтну и3 непор0чну ко прес™ёй трbцэ, и3 не забyди нaсъ, нhнэ творsщихъ пaмzть твою2: млcть и3спроси2 ненави1дzщымъ, nби1дzщымъ и3 враждyющымъ на нaсъ, и3 и3збaви всёхъ t всsкіz ск0рби.

И# нhнэ: Ўпрaви ќмъ м0й, вLчце, њбуревaемый страстьми2 мн0гими: сп7си2, бцdе, къ тебЁ прибэгaющыz, и3нhz бо п0мощи, чcтаz, рaзвэ тебє2 не знaемъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY пєчaли мо‰, ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2, б9е, возведи1 мz.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ серафjме, моли2 бGа њ нaсъ.

ГрэхHвъ и3сп0лнени вси2 є3смы2, тво‰ же мlтвы, прпdбне серафjме, ћкw кади1ло бlгов0нно, ко гDеви восх0дzтъ. нhнэ м0лимъ тS: волнyющеесz въ земли2 нaшей м0ре ѕлaгw невёріz и3зсуши2, и3 сп7сeніе душaмъ нaшымъ t гDа и3спроси2.

Бlжeнъ вои1стинну бhлъ є3си2, прпdбне серафjме, нищет0ю богaтство и3 плaчемъ рaдость стzжaвъ, ю4же приходsщымъ nби1льнw подавaлъ є3си2: и3 нhнэ лучы2 чудeсъ и3сточaеши, и3 и3сцэлsеши всёхъ, съ вёрою къ тебЁ притекaющихъ.

Слaва: Въ пустhни кладенeцъ и3скопaвъ твои1ма рукaма, прпdбне, приходsщыz жaждущыz лю1ди напои1лъ є3си2, и3 нhнэ мнHгимъ нєдyжнымъ вод0ю кладенцA сегw2 бwлёзни и3сцэлsеши: вои1стинну ди1внаго мlтвенника и3 чудотв0рца всBмъ, прпdбне, вLка тS показA.

И# нhнэ: Вои1стинну тS м™рь б9ію и3сповёдуемъ, и4стинную бцdу, твои1мъ бо рождеств0мъ тлённагw њсуждeніz и3збaвихомсz, милосeрдіz рaди чlвэколю1бца бGа, и3 къ жи1зни нетлённэй воззвaни бhхомъ.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ в7:

Мjра красотY и3 ±же въ нeмъ тлBннаz њстaвивъ, прпdбне, въ сар0вскую nби1тель всели1лсz є3си2: и3 тaмw ѓгGльски пожи1въ, мнHгимъ пyть бhлъ є3си2 ко сп7сeнію: сегw2 рaди и3 хrт0съ тебE, џтче серафjме, прослaви, и3 дaромъ и3сцэлeній и3 чудeсъ њбогати2. тёмже вопіeмъ ти2: рaдуйсz, серафjме, прпdбне џтче нaшъ.

Јкосъ: Њстaвивъ р0дъ и3 дрyги, богaтство ћкw прaхъ вмэни1въ, въ пустhни сар0встэй водвори1лсz є3си2: и3 на стр†сти ћкw безпл0тенъ подвизaвсz, ѓгGлwвъ ликостоsніz спод0билсz є3си2. тёмже д¦Hвнаz разумBніz пріи1мъ, подaждь и3 нaмъ, прпdбне, разyмнw пёсньми воспёти тS, си1це гlг0лющымъ: рaдуйсz, серафjме бlжeнне, нбcный чlвёче и3 земнhй ѓгGле: рaдуйсz, въ любви2 хrтY подражaтелю. рaдуйсz, с™aгw д¦а nби1тель: рaдуйсz, ўнывaющымъ вeліе рaдованіе. рaдуйсz, и3ст0чниче и3сцэлeній: рaдуйсz, скорбsщымъ душaмъ слaдкое ўтэшeніе. рaдуйсz, и4нокwмъ ти1хое пристaнище и3 ўчи1телю премyдрый: рaдуйсz, похвало2 земли2 рwссjйскіz: рaдуйсz, серафjме, прпdбне џтче нaшъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ серафjме, моли2 бGа њ нaсъ.

Поми1луй нaсъ, гDи, и3 t всsкагw ѕлA душетлённагw сохрани2 мlтвами ўг0дника твоегw2, прпdбнагw серафjма, да вси2 ўми1льнw вопіeмъ ти2: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Кто2 не почуди1тсz, кто2 не прослaвитъ неизслёдимую глубинY милосeрдіz твоегw2, гDи, ћкw kви1лъ є3си2 всемY мjру ўг0дника твоего2, прпdбнаго серафjма, мlтвенника тeплаго њ нaсъ вопію1щихъ тебЁ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Слaва: Бlгодaрное сіE пёніе, t нaсъ приноси1мое тебЁ, прпdбне серафjме, пріими2, и3 всBмъ нaмъ, прaзднующымъ с™yю пaмzть твою2 и3 покланsющымсz рaцэ мощeй твои1хъ, и3сцэлeніе дaруй, вопію1щымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ: Ты2 є3си2, прес™az бцdе, прибёжище нaше и3 ўтверждeніе: моли2 сн7а твоего2 и3 бGа нaшего подaти нaмъ сп7сeніе и3 грэхHвъ њставлeніе.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ серафjме, моли2 бGа њ нaсъ.

Добродётельному житію2 твоемY, прпdбне, позави1дэвъ врaгъ вселукaвый, восхотЁ запsтіе тебЁ сотвори1ти: тh же, бlгодaтію б9іею и3 мlтвами вLчцы посрами1въ того2, бGа прослaвилъ є3си2, пэсносл0вz: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вёки.

Ћкw м0лніz блистaющисz свётитсz на поднебeснэй, тaкw и3 вэщ†ніz њ твои1хъ, прпdбне, чудесёхъ во всю2 зeмлю и3зыд0ша. мh же, дивsщесz слaвэ твоeй, вопіeмъ: дёти бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те гDа во вёки.

Слaва: Сyетными и3 стрaстными помышлє1ніи мzтyщійсz ќмъ нaшъ и3сцэли2, прпdбне, вHлны ѕлaгw невёріz въ земли2 нaшей ўкроти2, разслaблєннаz житeйскими попечє1ніи сердцA н†ша ўкрэпи2, да слaвимъ хrтA содётелz во вс‰ вёки.

И# нhнэ: Рaдуйсz, пrт0ле гDень nгнезрaчный: рaдуйсz, зарE невещeственнагw блистaніz: рaдуйсz, џблаче возсіsвшагw сlнца првdнагw, хrтA сп7са нaшегw, є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Припёвъ: Прпdбне џ§е нaшъ серафjме, моли2 бGа њ нaсъ.

Вєли1кимъ nтцє1мъ, дрeвле въ постЁ и3 п0двизэхъ просіsвшымъ, поревновaвъ, прпdбне, чрез8 вс‰ дни6 животA твоегw2 въ мlтвэ, слезaхъ и3 трудёхъ пребhлъ є3си2, д0ндеже дости1глъ є3си2 нбcныz nби1тели: тёмже тS дост0йнw ўбlжaемъ.

Крёпкою си1лою хrт0съ бGъ тS препоsса и3 ўкрэпи2 побэждaти кHзни дeмwнскіz, прпdбне. тёмже нhнэ м0лимъ тS: моли2 чlвэколю1бца бGа, да и3збaвитъ всёхъ нaсъ t врaжіихъ нахождeній и3 и3скушeній, и3 сп7сeтъ дyшы нaшz.

Слaва: Въ болёзнехъ и3 ск0рбехъ нaшихъ къ тебЁ, прпdбне, прибэгaемъ и3 и3з8 глубины2 душeвныz вопіeмъ: бyди нaмъ небyрное пристaнище и3 болёзнемъ ск0рый цэли1тель, и3 и3збaви нaсъ t всsкагw недyга и3 нyжды, да тS непрестaннw величaемъ.

И# нhнэ: Е#ди1наго t с™hz трbцы, сл0ва и3 сн7а родилA є3си2, дв7о пречcтаz, є3г0же съ прпdбными и3 5првdными моли2 њ рабёхъ твои1хъ, вёрою просsщихъ грэхHвъ прощeніz.

Свэти1ленъ.
Под0бенъ: Жєны2, ўслhшите:

Пріиди1те, вси2 вёрніи, сщ7eнными пёсньми восхвaлимъ ди1внаго въ чудесёхъ прпdбнаго серафjма, н0ваго свэти1льника рwссjйскіz земли2, ѓгGлwмъ собесёдника и3 тeплаго мlтвенника къ бGу њ чтyщихъ с™yю пaмzть є3гw2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: По бз7э ўповaніе и3мyще на тS, пречcтаz бцdе, м0лимъ ти сz: р0ждшагосz и3з8 тебє2 ўмоли2 даровaти ми1ръ вселeннэй и3 вeлію млcть.

Мlтва прпdбному серафjму сар0вскому:

Q пречyдный џтче серафjме, вели1кій сар0вскій чудотв0рче, всBмъ прибэгaющымъ къ тебЁ скоропослyшный пом0щниче! Во дни6 земнaгw житіS твоегw2 никт0же t тебє2 т0щь и3 неутёшенъ tи1де, но всBмъ въ слaдость бhсть видёніе ли1ка твоегw2 и3 бlгоувётливый глaсъ словeсъ твои1хъ. Къ си6мъ же и3 дaръ и3сцэлeній, дaръ прозрёніz, дaръ немощнhхъ дyшъ врачевaніz, nби1ленъ въ тебЁ kви1сz, Е#гдa же призвa тz бGъ t земнhхъ трудHвъ къ нбcному ўпокоeнію, николи1же любы2 твоS престA t нaсъ, и3 невозм0жно є4сть и3счи1слити чудесA тво‰, ўмнHжившаzсz ћкw ѕвёзды небє1сныz: сe бо по всBмъ концє1мъ земли2 нaшеz лю1демъ б9іимъ kвлsешисz и3 дaруеши и5мъ и3сцэлє1ніz. Тёмже и3 мы2 вопіeмъ ти2: q прети1хій и3 кр0ткій ўг0дниче б9ій, дерзновeнный къ немY мlтвенниче, николи1же призывaющыz тS tрэвazй! вознеси2 њ нaсъ бlгом0щную твою2 мlтву ко гDу си1лъ, да ўкрэпи1тъ держaву благовёрнагw царS нaшегw, да дaруетъ нaмъ вс‰ бlгопотрє1бнаz въ жи1зни сeй и3 вс‰ къ душeвному сп7сeнію полє1знаz, да њгради1тъ нaсъ t падeній грэх0вныхъ и3 и4стинному покаsнію да научи1тъ нaсъ, во є4же безпреткновeннw вни1ти нaмъ въ вёчное нбcное цrтво, и3дёже ты2 нhнэ въ незаходи1мэй сіsеши слaвэ, и3 тaмw воспэвaти со всёми с™hми живоначaльную трbцу во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7:

Q вели1кій ўг0дниче б9ій, прпdбне и3 бGон0сне џтче нaшъ серафjме! При1зри t г0рніz слaвы на нaсъ смирeнныхъ и3 немощнhхъ, њбременeнныхъ грэхми2 мн0гими, твоеS п0мощи и3 ўтэшeніz просsщихъ. Прини1кни къ нaмъ бlгосeрдіемъ твои1мъ и3 помози2 нaмъ зaпwвэди гDни непор0чнw сохранsти, вёру правослaвную крёпкw содержaти, покаsніе во грэсёхъ нaшихъ ўсeрднw бGу приноси1ти, во бlгочeстіи хrтіaнстэмъ бlгодaтнw преуспэвaти и3 достHйнымъ бhти твоегw2 њ нaсъ моли1твеннагw къ бGу предстaтельства. Е$й, свsтче б9ій, ўслhши нaсъ, молsщихсz тебЁ съ вёрою и3 люб0вію, и3 не прeзри нaсъ, трeбующихъ твоегw2 заступлeніz: нhнэ и3 въ чaсъ кончи1ны нaшеz помози2 нaмъ, и3 заступи2 нaсъ мlтвами твои1ми t ѕл0бныхъ навётwвъ діaвольскихъ, да не њбладaетъ нaми тёхъ си1ла, но да спод0бимсz п0мощію твоeю наслёдовати бlжeнство њби1тели рaйскіz. На тs бо ўповaніе нaше нhнэ возлагaемъ, џтче бlгосeрдый: бyди нaмъ вои1стину ко сп7сeнію путев0ждь, и3 приведи2 нaсъ къ невечeрнему свёту жи1зни вёчныz бGопріsтнымъ предстaтельствомъ твои1мъ ў пrт0ла прес™hz трbцы, да слaвимъ и3 поeмъ со всёми с™hми достопокланsемое и4мz nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва G:

Q прпdбне џтче серафjме, бGа и4стиннагw ўсeрдный ревни1телю, цRкве правослaвныz н0вое ўкрашeніе, хrтіaнскагw бlгочeстіz ди1вный подви1жниче! Къ тебЁ прибэгaемъ, тебE пр0симъ, тебЁ ск0рбныхъ дyшъ нaшихъ помышлє1ніz tверзaемъ. Моли2 бGа њ лю1дехъ, страстьми2 и3 сует0ю мjра сегw2 њбуревaемыхъ: не престaй моли1тисz є3мY њ всёхъ къ тебЁ притекaющихъ и3 п0мощи твоеS просsщихъ. Не прeзри мaлагw ўсeрдіz нaшегw, ўмн0жи сіE мlтвою твоeю. Дaруй нaмъ бlгодaтію б9іею t скорбeй и3збавлeніе и3 t болёзней и3сцэлeніе, ўврачyй нaшz недyги душє1вныz и3 тэлє1сныz, рaзумъ нaшъ къ познaнію правослaвныz вёры напрaви, и3 зaпwвэди б9іz вс‰ соблюдaти нaмъ помози2. Ќмъ правослaвныхъ людeй t њмрачeніz и3 невёріz сохрани2, всBмъ же хrт0ву люб0вь дрyгъ ко дрyгу и3мёти сотвори2, да тaкw во бlгочeстіи хrт0вэ преспэвaюще, въ рaдости сeрдца восклицaемъ тебЁ: рaдуйсz, пом0щниче нaшъ: рaдуйсz, и3сцэлeніе нaше: рaдуйсz, ўтэшeніе нaше: рaдуйсz, рaдосте нaша, прпdбне џтче серафjме, и3 нaсъ твоеS рaдости спод0би во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ с™0му
прaведному пресвЂтеру їwaнну,
кронштaдтскому чудотв0рцу.

Тропaрь, глaсъ №:

Правослaвныz вёры поб0рниче, земли2 рwссjйскіz печaльниче, пaстырємъ прaвило и3 џбразе вBрнымъ, покаsніz и3 жи1зни во хrтЁ проповёдниче, б9eственныхъ тaинъ бlгоговёйный служи1телю и3 дерзновeнный њ лю1дехъ моли1твенниче, џтче првdный їwaнне, цэли1телю и3 преди1вный чудотв0рче, грaду кронштaдту похвало2 и3 цRкве нaшеz ўкрашeніе, моли2 всеблагaго бGа ўмири1ти мjръ и3 сп7сти2 дyшы нaшz.

И$нъ тропaрь, глaсъ д7.

Рwссjйскіz земли2 пaстырь д0брый показaлсz є3си2, въ служeніи пресвЂтерстэмъ жи1знь во хrтЁ стzжaвъ, бGомyдре џтче їwaнне. бlгодaть и3з8oби1льную t вLки хrтA пріsлъ є3си2: недyги tгонsти, малод{шныz ўтэшaти, въ тaйнэ пречcтагw тёла и3 кр0ве вBрныz со хrт0мъ соединsти. сегw2 рaди восхвалsемъ тS, ћкw моли1твенника њ душaхъ нaшихъ.

КанHнъ с™aгw, глaсъ №.
Пёснь №.

Їрм0съ: Пёснь побёдную пои1мъ вси2 бGу, сотв0ршему ди6внаz чудесA мhшцею выс0кою, и3 сп7сшему ї}лz, ћкw прослaвисz.

Припёвъ: С™hй првdный џ§е нaшъ їwaнне, моли2 бGа њ нaсъ.

ЧистотY помышлeній дaждь ми2, сп7се м0й. є4же воспёти чистот0ю ѓгGлwмъ под0бнаго, првdнаго їwaнна пресвЂтера, ћкw ѓгGла гDа вседержи1телz.

Е$же люби1ти хrтA и3 є3мY служи1ти, їwaнне с™е, дёломъ и3 сл0вомъ и3сп0лнилъ є3си2, во сщ7eнствэ вBрнымъ џбразъ бhвъ сл0вомъ и3 житіeмъ.

Слaва: Їwaнну кrти1телю подражaz, покаsніz проповёдниче, џтче їwaнне првdне, џбразъ воздержaніz, цэломyдріz и3 дёвственника чистотY kви1лъ є3си2.

И# нhнэ: Њбlгодати2 нaсъ, м™и б9іz, є4же къ бGоугождeнію житіE нaше ўпрaвити, да твоeю п0мощію и3 моли1твами првdнагw їwaнна жив0тъ вёчный наслёдуемъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Кaмень, є3гHже небрег0ша зи1ждущіи, сeй бhсть въ главY ќгла: т0й є4сть кaмень, на нeмже ўтверди2 цRковь хrт0съ, ю4же t kзhкъ и3скупи2.

Припёвъ: С™hй првdный џ§е нaшъ їwaнне, моли2 бGа њ нaсъ.

Ґпcтольски труди1лсz є3си2 t ќтра пaстырскагw житіS твоегw2 дaже до вeчера, џтче їwaнне, николи1же въ любви2 къ бGу и3 бли1жнему њскудэвaz.

Нбcнагw цrтвіz взыскyz, ўсeрдный дёлатель бlги1хъ на земли2 kви1лсz є3си2, моли1твою вёры недyги и3сцэлsz и3 заблyждшыz къ покаsнію призывaz, с™е.

Слaва: НикогHже tвращaлсz є3си2, т0чію tвергaющихсz гDа ї}са хrтA и3 цRкве є3гw2 с™hz, є4йже сыны2 вёка сегw2 противлsютсz. но и3 њ си1хъ заблyждшихъ въ ск0рби мн0зэй молeніе твоE къ бGу возноси1ти не преставaлъ є3си2.

И# нhнэ: Е#динeніе вёрныхъ въ цRкви сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw сохрани2, пречcтаz дв7о м™и, да при1снw въ любви2 хrт0вэ дрyгъ ко дрyгу ўтверди1мсz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ в7:

Мы2, немощнjи, къ тебЁ, првdне їwaнне, ћкw си1льному моли1твеннику пред8 бGомъ, притекaемъ, просsще недyгwмъ душє1внымъ и3 тэлє1снымъ и3сцэлeніz, въ ск0рбехъ њ грэсёхъ нaшихъ покаsніемъ и3збавлeніz, странЁ нaшей и3 лю1демъ є3S ми1рное жи1тельство и3 всS потрє1бнаz ко сп7сeнію.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Nтрокови1це бlгодaтнаz, м™и безневёстнаz, надeждо нaшегw сп7сeніz, дaждь нaмъ въ вёрэ ўтверждeніе и3 во бlгочести1вэмъ житіи2 преуспёzніе, въ ск0рбехъ и3 печaлехъ ўтэшeніе. тs бо, ћкw р0ждшую сп7са хrтA, при1снw величaемъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Д¦омъ прови1дz прbр0че ґввакyме, словесE воплощeніе, проповёдалъ є3си2 вопіS: внегдA прибли1житисz лётwмъ, познaешисz, внегдA пріити2 врeмени, покaжешисz, слaва си1лэ твоeй гDи.

Припёвъ: С™hй првdный џ§е нaшъ їwaнне, моли2 бGа њ нaсъ.

ЛHжнаz мудров†ніz сынHвъ вёка сегw2, возстаю1щихъ проти1ву и4стины с™hz цRкве хrт0вы, tвeрглъ є3си2, с™е їwaнне, сл0вомъ и3 житіeмъ правослaвіе ўтверждaлъ є3си2, поS: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И$мz хrт0во при1снw въ сeрдцэ носS, с™0му бGон0сцу їгнaтію подражaz, въ себЁ сам0мъ всsкое приражeніе грэхA и3стреби1лъ є3си2, поS: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Слaва: Си1ла б9іz, въ нeмощи совершaющаzсz, kви1 тz ди1внаго чудотв0рца. цэли1телz недyжныхъ и3 немощнhхъ, ўчи1телz покаsніz, моли1твы дёлателz, пою1ща: слaва си1лэ твоeй, гDи.

И# нhнэ: Kви1ласz є3си2. вLчце бGор0дице, бlгодaтнаz пом0щница првdвному пресвЂтеру їwaнну, при1снw молsщемусz ти2 и3 сн7у твоемY и3 бlгодaрнw пою1щему: слaва си1лэ твоeй, гDи.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Тв0й ми1ръ дaждь нaмъ, сн7е б9ій, и3н0гw бо рaзвэ тебE бGа не знaемъ, и4мz твоE и3менyемъ, ћкw бGъ живhхъ и3 мeртвыхъ є3си2.

Припёвъ: С™hй првdный џ§е нaшъ їwaнне, моли2 бGа њ нaсъ.

Блaго мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, гDи, си1це моли1лсz є3си2, терпS поношє1ніz хули1телей твои1хъ, с™е їwaнне, хранS ми1ръ сeрдца твоегw2 непрестaнною моли1твою и3 неѕл0біемъ.

Њблeксz во хrтA вёрою и3 причaстіемъ с™hхъ т†инъ бhлъ є3си2 твeрдъ, ћкw скалA, глаг0лz: мнЁ хrт0съ полнотA всёхъ бл†гъ, жив0тъ и3 ми1ръ, превосходsй всsкъ ќмъ.

Слaва: ГDни трапeзы при1снw причащazсz, стzжaлъ є3си2 свётъ хrт0въ, просвэщaющій всsкаго человёка, грzдyщаго въ мjръ. си1мъ же и3 нaсъ просвэти2, їwaнне свётоносче, тS почитaющихъ.

И# нhнэ: Ўжас0шасz всsчєскаz њ бжcтвеннэй слaвэ твоeй, пречcтаz дв7о, џбщники слaвы твоеS содёлай и3 нaсъ, тS при1снw ўбlжaющихъ.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Прbр0ка їHну подражaz, вопію2: жив0тъ м0й бlже, свободи2 и3з8 тли2, и3 сп7си1 мz, сп7се мjра, зовyща: слaва тебЁ.

Припёвъ: С™hй првdный џ§е нaшъ їwaнне, моли2 бGа њ нaсъ.

Њживлsz дyшу непрестaнною ко гDу моли1твою, си1це взывaлъ є3си2, їwaнне бGомyдре: гDи, дaждь ми2 люби1ти всsкаго человёка, ћкw самaго себE. сію2 добродётель помози2 и3 нaмъ стzжaти.

Призывaz и4мz б9іе во сп7сeніе твоE, сп7сeнію мн0гихъ послужи1лъ є3си2. да пребyдемъ и3 мы2 въ є3динeніи съ бGомъ и3 любви2 междY соб0ю, м0лимтисz, џтче їwaнне.

Слaва: Рaзумъ бGопросвэщeнный стzжaлъ є3си2, їwaнне премyдре, њ с™ёй трbцэ бGосл0вствуz, рeклъ є3си2: высотA и4стины сеS животв0рна душЁ, въ простотЁ сeрдца вёрующей.

И# нhнэ: И#збaвителz нaшего неизречeннw р0ждшаz, q прес™az дв7о, бyди нaмъ грBшнымъ прибёжище сп7сeніz и3 вёчныz жи1зни ходaтаица.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ G:

Днeсь пaстырь кронштaдтскій предстои1тъ пrт0лу б9ію и3 ўсeрднw м0литъ њ вёрныхъ хrтA пастыреначaльника, њбэтовaніе дaвшаго: сози1жду цRковь мою2 и3 вратA ѓдwва не њдолёютъ є4й.

Јкосъ: Восхвaлимъ, вёрніи, ди1внаго пaстырz кронштaдтскаго, бlгодaти тезоимени1таго, свэти1льника присногорsщаго ў пrт0ла с™hz трbцы, съ бGор0дицею и3 со всёми с™hми земли2 рwссjйскіz молsщагосz њ сп7сeніи всёхъ, и4мz гDне призывaющихъ, да ўкрэпи1тсz въ странЁ нaшей правослaвіе си1лою хrтA пастыреначaльника, њбэтовaніе дaвшаго: сози1жду цRковь мою2 и3 вратA ѓдwва не њдолёютъ є4й.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Сyщымъ въ пещи2 nтрокHмъ твои6мъ, сп7се, не прикоснyсz, нижE стужи2 џгнь. тогдA тріE, ћкw є3ди1нэми ўсты2 поsху и3 бlгословлsху, глаг0люще: бlгословeнъ бGъ nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: С™hй првdный џ§е нaшъ їwaнне, моли2 бGа њ нaсъ.

Настaви нaсъ, пaстырю д0брый, жи1зни во хrтЁ, по сл0ву бо твоемY, вели1ко дёланіе є4сть, є4же побэждaти грёхъ, въ нaсъ живyщій. да не њпали1тсz душA нaша плaменемъ є3гw2, помоли1сz.

Њчищeніе нaше и3 и3збавлeніе є4сть хrт0съ сп7си1тель, є3мyже ты2, пaстырю пречyдный, њ нaшемъ дух0внэмъ возрождeніи, чрез8 покаsніе и3 и3справлeніе, помоли1сz.

Слaва: Си1лою д¦а с™aгw въ непрестaннэй моли1твэ безстрaстіе стzжaвый, д0брый пaстырю їwaнне, страстeй любогрэх0вныхъ нaмъ и3збaвитисz помоли1сz.

И# нhнэ: Kви2 нaмъ ми1лость твою2, бGор0дице дв7о, м™и животA, къ тебЁ съ вёрою притекaющымъ и3 сн7у твоемY и3 бGу покаsніе приносsщымъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Е#гHже ўжасaютсz ѓгGли, и3 вс‰ вHинства, ћкw творцA и3 гDа, п0йте сщ7eнницы, прослaвите џтроцы, бlгослови1те лю1діе, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™hй првdный џ§е нaшъ їwaнне, моли2 бGа њ нaсъ.

Щeдрою рук0ю твоeю ми1лостыню просsщымъ подавaлъ є3си2, їwaнне ми1лостиве. не вёдэ бо шyйца, є4же твори2 десни1ца твоS, тщетy бо земнaгw стzжaніz на нбcнаz премэни1лъ є3си2.

И#мyщему дано2 бyдетъ и3 преизбyдетъ, речE гDь, тaкw и3 ты2, џтче їwaнне, тщaніемъ вeліимъ бlгодaть д¦а с™aгw стzжaлъ є3си2, є4юже и3 нaсъ моли1твами твои1ми нhнэ ўщeдри.

Слaва: Хранeніе ўстHмъ полагaz, николи1же сyєтнаz возглаг0лалъ є3си2, їwaнне, зак0на гDнz взыскyz, и3 нaсъ въ нeмъ ходи1ти при1снw научaеши.

И# нhнэ: ТS, бGор0дицу, вhшшую нб7съ и3 чи1стшую свётлостей с0лнечныхъ, въ пёснехъ нем0лчныхъ воспэвaютъ херувjми и3 серафjми. съ ни1миже и3 мы2, недост0йніи, тS ўбlжaемъ.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Живопріeмный и3ст0чникъ приснотекyщій, свэтон0сный свэти1льникъ бlгодaти, хрaмъ њдушевлeнный, сёнь пречcтую, нб7сE и3 земли2 прострaннэйшую, бцdу вёрніи величaемъ.

Припёвъ: С™hй првdный џ§е нaшъ їwaнне, моли2 бGа њ нaсъ.

Ї}са хrтA пастыреначaльника џбразъ въ себЁ носS, їwaнне, ўгот0валъ є3си2 по вс‰ дни6 дyшу твою2 за пaству полагaти и3 во грэсёхъ погибaющихъ къ бGу њбращaти.

Приносsщихъ ти2 похвалY сію2, џтче їwaнне, не tри1ни, но ми1лость хrтA бGа и3спроси2 къ прощeнію мн0гихъ прегрэшeній.

Слaва: Nчи1ма твои1ма при1снw взирaz ко гDу, џтче їwaнне, вратA сeрдца твоегw2 tвє1рста є3мY и3мёлъ є3си2, да tвeрзетсz и3 нaмъ двeрь покаsніz моли1твами твои1ми.

И# нhнэ: ХrтA бGа нaшего, прeжде вBкъ t nц7A рождeннаго без8 м™ре, р0ждшагосz же t тебє2 без8 nтцA нaсъ рaди, моли2, чcтаz бGоневёсто, да сп7сeніе ўлучи1мъ, тS величaюще.

Свэти1ленъ:

Вeсь и3сп0лнилсz свёта хrт0ва, њс™и1въ себE бGови, просвэти2 и3 нaсъ свётомъ бlгодaти д¦а с™aгw моли1твами твои1ми, їwaнне свэтон0сне.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: ЃгGли на нб7си2 и3 человёцы на земли2 тS, бGор0дице, ћкw м™рь свёта, непрестaннw величaемъ.

Мlтва прaведному їwaнну кронштaдтскому:

Q с™hй ўг0дниче б9ій џтче їwaнне! П0двигомъ д0брымъ подвизaвсz на земли2, воспріsлъ є3си2 на нб7сёхъ вэнeцъ прaвды, є3г0же ўгот0валъ є4сть гDь всBмъ лю1бzщымъ є3го2. Тёмже взирaюще на с™hй тв0й w4бразъ, рaдуемсz њ преслaвнэмъ скончaніи жи1тельства твоегw2 и3 чтeмъ с™yю пaмzть твою2. Тh же, предстоS пrт0лу б9ію, пріими2 молє1ніz н†ша и3 ко всемлcтивому бGу принеси2, њ є4же прости1ти нaмъ всsкое прегрэшeніе и3 помощи2 нaмъ стaти проти1ву к0знемъ діaвwльскимъ, да и3збaвльшесz t скорбeй, болёзней, бёдъ и3 напaстей и3 всsкагw ѕлA, бlгочeстнw и3 прaведнw поживeмъ въ нhнэшнемъ вёцэ и3 спод0бимсz предстaтельствомъ твои1мъ, ѓще и3 недост0йни є3смы2, ви1дэти бlг†z на земли2 живhхъ, слaвzще є3ди1наго во с™hхъ свои1хъ слaвимаго бGа, nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, нhнэ и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ
прпdбныz мaтере нaшеz
марjи є3гЂптzныни.

Тропaрь, глaсъ }:

Въ тебЁ, м™и, и3звёстнw спасeсz є4же по џбразу: пріи1мши бо кrтъ, послёдовала є3си2 хrтY, и3 дёющи ўчи1ла є3си2 презирaти ќбw пл0ть, прех0дитъ бо, прилэжaти же њ души2, вeщи безсмeртнэй. тёмже и3 со ѓгGлы срaдуетсz, прпdбнаz марjе, дyхъ тв0й.

КанHнъ препод0бныz, глaсъ ѕ7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Волн0ю морск0ю скрhвшаго дрeвле гони1телz мучи1телz, под8 землeю скрhша, сп7сeнныхъ џтроцы: но мы2 ћкw nтрокови6цы, гDеви пои1мъ, слaвнw бо прослaвисz.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Люб0вію свэтон0сную и3 б9eственную твою2 пaмzть прaзднующему, свётъ низпосли1 ми, предстоsщаz препод0бнаz свёту непристyпному хrтY, и3скушeній всsческихъ мS житіS и3збавлsющи.

Къ є3гЂптzнwмъ пл0тію tшeдый, неwпи1санный и3 превёчный, и3з8 є3гЂпта показyетъ всесвётлую тS ѕвэздY, вёдый гDь вс‰ прeжде бытіS.

Слaва: Б9eственныхъ зaповэдей честнaz не вёдущи, б9eственный w4бразъ б9ій њкалsла є3си2: б9eственнымъ же пр0мысломъ пaки њчи1стила є3си2 всехвaльнаz, њбожи1вшисz дэsньми б9eственными прпdбнаz твои1ми.

И# нhнэ: Q твоегw2 б9е м0й мн0гагw бlгоутр0біz, и3 неизречeннагw твоегw2 снизхождeніz! кaкw пeрвэе блудни1цу, м™ре твоеS мольбaми, ћкw чcтую и3 непор0чную, ѓгGлwмъ ўпод0билъ є3си2.

Пёснь G.

Їрм0съ: ТебE на водaхъ повёсившаго всю2 зeмлю неwдержи1мw, твaрь ви1дэвши на л0бнэмъ ви1сима, ќжасомъ мн0гимъ содрагaшесz, нёсть с™ъ, рaзвэ тебE гDи взывaющи.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Ко вратHмъ поги1бели прибли1жшуюсz дэsньми безмёстными, вратA прeжде ѓдwва сокруши1вый си1лою б9ествA, вратA покаsніz тебЁ tверзaетъ всечcтнaz, двeрь сhй сaмъ животA.

Nрyжіе грэхA долготерпэли1ве прeжде бhвшую, nрyжію кrтA б9eственнагw поклонeніемъ показaлъ є3си2, nр{жіz бэсHвъ вс‰, и3 кHзни всsкw побэждaющую, бlгоутр0бне.

Слaва: Цёну за всёхъ, свою2 прeжде и3змsвый кр0вь, бaнею слeзъ чи1стую тS содёловаетъ, прокaзою лю1тою болёвшую ѕлёйшагw дэsніz, всsкw є4же бhти всBмъ дaвый.

И# нhнэ: Сл0ва всsкагw є4сть вhшшее, є4же на тебЁ дв7о: сл0во бо џ§ее въ тебЁ бGолёпнw всели1сz, разрэшeніе согрэшeній всBмъ согрэшaющымъ, сл0вомъ є3ди1нэмъ подавazй.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрость и3 сл0во:

Взыгр†ніz вс‰ плотск†z њбуздaвши труды2 п0стническими, мyжественное kви1ла є3си2 души2 твоеS мудровaніе. кrтъ бо гDнь ви1дэти возжелaвши, самyю себE всечестнaz мjрови распsла є3си2: tню1дуже и3 къ желaнію ѓгGльскагw жи1тельства любeзнw ўпрaвила є3си2 себE всебlжeннаz. моли2 хrтA бGа, њставлeніе согрэшeній даровaти, чтyщымъ люб0вію с™yю пaмzть твою2.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Нбcнаz вратA и3 ковчeгъ, всес™yю г0ру, свэтозaрный џблакъ воспои1мъ, неwпали1мую купинY, словeсный рaй, є4vино воззвaніе, вселeнныz всеS вели1кое сокр0вище: ћкw сп7сeніе въ нeй содёzсz мjрови, и3 њставлeніе дрeвнихъ согрэшeній. тёмъ и3 вопіeмъ є4й: моли1сz сн7у твоемY и3 бGу, согрэшeній њставлeніе даровaти, бlгочeстнw покланsющымсz всес™0му ржcтвY твоемY.

Пёснь д7.

Їрм0съ: На кrтЁ твоE б9eственное и3стощaніе прови1дz ґввакyмъ ўжaссz вопіsше: ты2 си1льныхъ пресёклъ є3си2 держaву бlже, пріwбщazсz сyщымъ во ѓдэ, ћкw всеси1ленъ.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Ћкw содётель человёческагw є3стествA, ћкw млcти и3ст0чникъ, и3 бlгоутр0біz богaтство, ўщeдрилъ є3си2 чlвэколю1бче прибёгницу твою2, и3 и3схи1тилъ є3си2 сію2 губи1тельнагw ѕвёрz.

Кrтъ ви1дэти потщaвшисz, кrтнымъ просвэщeніемъ марjе њзари1ласz є3си2, кrт0мъ бесёдовавшагw, мaніемъ б9eственнымъ распeншисz мjрови досточyднаz.

Слaва: Ѕлhхъ винA пeрвэе, слaсть лукaваz, мнHгимъ бhвши, ѓки с0лнце просіsвши, всBмъ настaвница прпdбнаz kви1сz согрэшaющымъ.

И# нhнэ: Ќмъ превозшлA є3си2 и3 нбcный, мhсленное нб7о всёхъ цRS: зак0нwвъ бо є3стествA внЁ чcтаz законодaтелz и3 создaтелz всёхъ родилA є3си2.

Пёснь є7.

Їрм0съ: БGоzвлeніz твоегw2 хrтE, къ нaмъ ми1лостивнw бhвшагw, и3сaіа свётъ ви1дэвъ невечeрній, и3з8 н0щи ќтреневавъ взывaше: воскрeснутъ мeртвіи, и3 востaнутъ сyщіи во гробёхъ, и3 вси2 земнор0дніи возрaдуютсz.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Мwmсeй прослaвисz и3ногдA на сінaи, б9іz з†днzz тaинственнw ви1дэвъ преслaвный, подписyz стрaнное тaинство: маннопріeмлющіz же стaмны нhнэ, w4бразу пречcтому тeплэ припaдши, марjа ѓгGльское житіE н0ситъ.

Хрaмъ бlголёпіz твоегw2 вожделёвши pал0мски ви1дэти, ќмное же селeніе слaвы твоеS, тв0й хрaмъ њскверни1вшаz: ќмными мlтвами хrтE, твоегw2 хрaма неискусомyжныz бhвшіz, хрaмъ мS вседётельнагw сотвори2 д¦а.

Слaва: Ќдою пл0ти, nчесы2 мн0гихъ ўлови1вшаz, слaстію крaткою, снёдь же діaволу си1хъ сотв0ршаz, ўловленA бhсть всеи1стиннw б9eственною бlгодaтію кrтA чcтнaгw сладчaйшаz хrт0ви снёдь бhвши.

И# нhнэ: Научeнъ ли1къ прbр0ческій тaинству є4же въ тебЁ, тaинственными бGоглаг0ланьми пречcтаz, тебE многоwбрaзнw предглаг0ла: маннопріeмлющіz же стaмны нhнэ, w4бразу пречcтому сіS припaдши, марjа спорyчница грёшныхъ къ бGу.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Бeздна послёднzz грэхHвъ њбhде мS, и3 волнeніz не ктомY терпS, ћкw їHна вLцэ вопію1 ти: t тли2 мS возведи2.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Рaдуютсz, марjе, ѓгGльскаz вHинства, рaвное прпdбнаz житіE си6мъ въ тебЁ зрsще, и3 слaву гDви зовyтъ.

Ўжасaютсz бэсHвъ мрaчныхъ состо‰ніz, терпэли1вагw твоеS крёпости, ћкw женA преслaвнw, и3 нагaz, и3 є3ди1наz си6мъ возмоглA є3си2.

Слaва: Просіsла є3си2 ѓки с0лнце марjе всехвaльнаz, и3 пустhню чудесы2 всю2 просвэти1ла є3си2. тёмже и3 менE свётомъ ўzсни2.

И# нhнэ: ЃгGли, просвэти1вшесz слaвою ржcтвA твоегw2, на земли2 ми1ръ всBмъ нaмъ, и3 бlговолeніе человёкwмъ, дв7о, возопи1ша.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ G.
Под0бенъ: Дв7а днeсь:

Блудaми пeрвэе преисп0лнена всsческими, хrт0ва невёста днeсь покаsніемъ kви1сz, ѓгGльское жи1тельство подражaющи, дeмwны кrтA nрyжіемъ погублsетъ. сегw2 рaди цrтвіz невёста kви1ласz є3си2 марjе преслaвнаz.

Јкосъ: Ѓгницу хrт0ву и3 дщeрь пёсньми восхвaлимъ нhнэ, марjю приснопaмzтную, ћвльшуюсz є3гЂпетское nвчA: и3 прeлести си1хъ всеS и3збэжE, и3 є3ди1на принесeсz цRкви совершeнное возращeніе, воздержaніемъ и3 мlтвою подвизaющисz пaче мёры человёческагw є3стествA. тёмже и3 возвhси є3S и3 житіE и3 дэsніе, є3ди1нъ вседержи1тель, марjи преслaвныz.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Џтроцы въ вавmлHнэ пeщнагw плaмене не ўбоsшасz, но посредЁ плaмене ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Превели1кій во nтцёхъ, њбхождA пустhню, зwсjма мyдрый, прпdбную ви1дэти спод0бисz: бlгословeнъ є3си2, зовeтъ же, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Что2 џтче, стрaнное всsкіz добродётели дётельныz, ви1дэти пришeлъ є3си2 жени1ще; прпdбнаz вопіsше стaрцу: бlгословeнъ є3си2, зовeтъ же, б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слaва: Ўмертви1вши бlжeннаz страстeй твои1хъ взыгр†ніz, къ безстрaстіz нhнэ ўстреми1ласz є3си2 пристaнищу, зовyщи: бlгословeнъ є3си2 гDи б9е nтє1цъ нaшихъ.

И# нhнэ: ЗачалA є3си2 неизречeннw, дв7а пребhвши пречcтаz, и3 родилA є3си2 мjрови сп7сeніе, хrтA бGа нaшего: тёмже тS вси2 пёсньми вёрніи величaемъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Ўжасни1сz боsйсz нб7о, и3 да подви1жатсz њснов†ніz земли2, сe бо въ мертвецёхъ вмэнsетсz въ вhшнихъ живhй, и3 во гр0бъ мaлъ страннопріeмлетсz є3г0же џтроцы бlгослови1те, сщ7eнницы восп0йте, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Глубины6 сeрдца и3спытyzй, прeжде бытіS предвёдый вс‰ н†ша, нyжнагw житіS и3схити1лъ є3си2 прибёгшую къ тебЁ сп7се, нyжднw твоемY чlвэколю1бію вопію1щую нем0лчнw: сщ7eнницы бlгослови1те, лю1діе превозноси1те во вс‰ вёки.

Q и3змэнeніz честнaгw, къ лyчшему преложeніz твоегw2 чcтнaz! q любвE б9eственныz, возненави1дэвшіz плwтскjz сл†сти! q вёры горsщіz и3 б9eственныz, всехвaльнаz марjе! ю4же вёрнw хвaлимъ, и3 превозн0симъ во вёки.

Слaва: ЊбрэлA є3си2 болёзней возмeздіе, и3 трудHвъ твои1хъ воздаsніе честнaz марjе, и4миже низложи1ла є3си2 ўбjйцу врагA: и3 нhнэ со ѓгGлы зовeши, пёснь нем0лчнw вопію1щи, и3 превозносsщи хrтA во вёки.

И# нhнэ: Всего2 њбнови1 мz бlгости рaди, во ўтр0бэ твоeй чcтаz, не растли1въ nбоегw2 є3стествA св0йствъ, ћкw всёхъ вэкHвъ вLка: tню1дуже тS, ћкw винY нaшегw сп7сeніz, пёсньми поeмъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Не рыдaй менE м™и зрsщи во гр0бэ, є3г0же во чрeвэ без8 сёмене зачалA є3си2 сн7а: востaну бо и3 прослaвлюсz, и3 вознесY со слaвою непрестaннw ћкw бGъ, вёрою и3 люб0вію тS величaющыz.

Припёвъ: Прпdбнаz мaти марjе, моли2 бGа њ нaсъ.

Ўд0бь претерпёла є3си2, мaти, пустhнный трyдъ, ўкрэплsема держaвною си1лою хrт0вою: сквє1рнаz бо помышлє1ніz наход‰щаz, струsми б9eственныхъ слeзъ ўгаси1ла є3си2 чи1стаz, п0стникwвъ высото2, прпdбныхъ похвало2.

Пресвэтлёйшими лучaми, просвэщaетъ тS є3ди1на свётъ р0ждшаz хrтA, дв7а и3 чи1стаz: стрaшную врагHмъ тS поставлsетъ честнaz: ћвственную же всBмъ марjе kвлsетъ тS, страдaлєцъ красото2, прпdбныхъ ўтверждeніе.

Слaва: Њстaвивши мyдреннw земн†z вс‰, жили1ще честн0е д¦а kви1ласz є3си2: мірски1хъ ќбw лю1тыхъ свободи1тисz, моли2 є3ди1наго хrтA свободи1телz, вёрнw совершaющымъ б9eственную пaмzть твою2.

И# нhнэ: Зак0нwвъ є3стествA дв7о, пaче є3стествA ўтаи1вшисz, н0вое nтрочA на земли2 родилA є3си2 чcтаz, законодaвца сyща и3 вeтха дeньми, мhсленное нб7о всёхъ творцA: тёмъ вёрою и3 люб0вію тS ўбlжaемъ.

Свэти1ленъ прпdбныz.
Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

W$бразъ покаsніz тебE и3мyще всепрпdбнаz марjе, хrтA моли2, во врeмени постA, семY нaмъ даровaтисz, ћкw да въ вёрэ и3 любви2, тS пёсньми восхвaлимъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Слaдосте ѓгGлwвъ, скорбsщихъ рaдосте, хrтіaнъ предстaтельнице, дв7о м™и гDнz, заступи2 нaсъ, и3 и3збaви вёчныхъ мyкъ.

Мlтва прпdбнэй мaтере нaшеz
марjи є3гЂптzныни.

Q вели1каz хrт0ва ўг0днице, прпdбнаz марjе! На нб7си2 пrт0лу б9ію предстоsщи, на земли2 же дyхомъ любвE съ нaми пребывaеши, и3мёющи дерзновeніе ко гDу, моли2 сп7сти2 рабы6 є3гw2, къ тебЁ съ люб0вію притекaющыz. И#спроси2 нaмъ ў великоми1лостиваго вLки и3 гDа вёры непор0чны соблюдeніе, градHвъ и3 вeсей нaшихъ ўтверждeніе, t глaда и3 пaгубы и3збавлeніе, скорбsщымъ ўтэшeніе, недyгующымъ и3сцэлeніе, пaдшымъ возставлeніе, заблyждшымъ вразумлeніе, въ дёлэхъ бlги1хъ преспёzніе и3 бlгословeніе, сиротaмъ и3 вдови1цамъ заступлeніе, tшeдшымъ t сегw2 врeменнагw житіS бlжeнное ўпокоeніе, всBмъ же нaмъ въ дeнь стрaшнагw судA њдеснyю страны2 џбщники бhти и3 бlжeнный глaсъ судіи2 мjра ўслhшати: пріиди1те, бlгословeнніи nц7A моегw2, наслёдуйте ўгот0ванное вaмъ цrтвіе t сложeніz мjра, и3 тaмw пребывaніz во вёки получи1ти. Ґми1нь.

 

КанHнъ с™hхъ
чудотв0рцєвъ мyромскихъ,
кнsзz петрA, во и4ноцэхъ дв7да,
и3 кнzги1ни феvрHніи, во и4нокинzхъ є3vфросЂніи.

Тропaрь, глaсъ }:

Ћкw благочести1вагw к0рене пречестнaz џтрасль бhлъ є3си2, д0брэ во бlгочeстіи пожи1въ, бlжeнне пeтре: тaкw и3 съ супрyжницею твоeю, премyдрою феvрHніею, въ мjрэ бGу ўгоди1вше, и3 прпdбныхъ житію2 спод0бистесz: съ ни1миже моли1тесz гDеви, сохрани1ти безъ врeда nтeчество вaше, да вaсъ непрестaннw почитaемъ.

КанHнъ с™ы6мъ, глaсъ }.
Пёснь №.

Їрм0съ: В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему пои1мъ.

Припёвъ ї}су: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.

Пёснь твоемY ўг0днику, на земли2 тебE прослaвльшему, петрY принести2, б9е, дaруй ми2, ћкw да смыслодaвца пёсньми возвели1чу тS.

Припёвъ: С™jи бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, моли1те бGа њ нaсъ.

Вaсъ, преблажeнніи, nтeчеству вaшему, ћкw пресвётлое с0лнце хrт0съ показA, чудесы2 всёхъ њзарsющее, вёрою къ вaмъ приходsщихъ.

Слaва: Ћкw њ тэлeсныхъ небрeгше, и3 земн†z ћкw тлBннаz возненави1дэвше, и3 сегw2 рaди мjра tрeкшесz, прпdбныхъ чeсти спод0бистесz: съ ни1миже њ мjрэ моли1тесz.

И# нhнэ: Пречcтаz бцdе, р0ждшаz пл0тію присносyщное сл0во безначaльнагw nц7A, приснодв7о. є3мyже нhнэ взывaемъ: и3збaвителю бGу нaшему пои1мъ.

Пёснь G.

Їрм0съ: Нбcнагw крyга верхотв0рче, гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2 менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

Припёвъ: С™jи бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, моли1те бGа њ нaсъ.

БезпомHщнымъ бyди пом0щникъ, блажeнне пeтре, и3 печ†льнымъ ми1лостивное ўтэшeніе: да твои1ми моли1твами и3збавлsеми, почитaемъ тS.

Ћкоже и3ногдA ѕмjz ўби1въ, конeчному безвёстію прeдалъ є3си2: тaкw и3 нhнэ твоE nтeчество борю1щихъ побэди2, треблажeни да тS прославлsемъ.

Слaва: Ви1ждь ўнhніе, ви1ждь печaль, ви1ждь бэдY, на ны2 напaдающую t проти1вныхъ: тёмже моли1твою твоeю ко гDу премэни2, пeтре, да благочeстнw тS почитaемъ.

И# нhнэ: ТебE вси2 стzжaхомъ хrтіaне, прибёжище и3 стёну, и3 тебE славосл0вимъ нем0лчнw, безневёстнаz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ д7:

Благословeнному и3 свэтон0сному торжествY, ћкоже с0лнцу возсіsвшу, петрA и3 феvрHніи во всeмъ мjрэ, къ ни1мже стецeмсz вёрніи, и3 непрестaннw вопіeмъ си1це: ѓще и3 преид0сте t земли2, преслaвніи, но нaсъ не tлучи1стесz, и3 тaмw со ѓгGлы трbцэ предстоитE, ю4же моли1те, спасти2 дyшы нaшz.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Сл0во џ§ее, хrтA бGа нaшего, t тебє2 воплоти1вшагосz познaхомъ, бцdе дв7о, є3ди1на чcтаz, є3ди1на бlгословeннаz. тёмъ непрестaннw тS воспэвaюще величaемъ.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Ўслhшахъ, гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.

Припёвъ: С™jи бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, моли1те бGа њ нaсъ.

Ћкw ходaтай и3 застyпникъ nтeчеству твоемY, ћкw сопроти1вныхъ рэши1тель, бyди заступaz лю1ди твоS, тебE, пeтре, слaвzщыz.

Ћкw въ нбcныхъ nби1телехъ, съ прпdбными и3 прaведными веселsсz, преблажeнне пeтре, кyпнw съ феvрHніею, не престaй молS њ лю1дехъ твои1хъ.

Слaва: ТебЁ м0лимсz, преблажeнне, сопроти1вныхъ шатaніе низложи2, и3 недyги человёкwвъ њблегчи2, ћкw да во глaсэхъ хвалeніz тебE величaемъ.

И# нhнэ: Њчищeніе нaшымъ дaруй прегрэшeніємъ, ћкw пребlгъ, и3 ўмири2 мjръ тв0й, б9е, моли1твами р0ждшіz тS.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Вскyю мS tри1нулъ є3си2 t лицA твоегw2, свёте незаходи1мый, и3 покрhла мS є4сть чуждaz тмA nкаsннагw, но њбрати1 мz, и3 къ свёту зaповэдей твои1хъ пути6 мо‰ напрaви, молю1сz.

Припёвъ: С™jи бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, моли1те бGа њ нaсъ.

ЗемлS њс™и1сz, пріeмши честн†z тэлесA в†ша, бGоблажeнніи пeтре и3 феvрHніе: человёцы же пріeмлюще вaми и3сцэлeніе, хrтA слaвzтъ, и4скреннw вaсъ прослaвльшаго.

Ѓще и3 преид0сте t земли2, но къ нбcнымъ доспёсте, и3 тaмw со ѓгGлы трbцэ предстaсте, ю4же моли1те, спасти2 люб0вію вaсъ почитaющихъ, бlжeнніи.

Слaва: Ћкw ѕвёзды пресвётлыz, и3 ћкw незаходи1мое с0лнце, стzжaвше вaсъ nтeчество вaше хвaлитсz, почитaюще пaмzть вaшу пречестнyю, пeтре и3 феvрHніе.

И# нhнэ: Дв7у поeмъ тS по ржcтвЁ, бцdе, тh бо пл0тію бGа сл0ва нaмъ родилA є3си2, є3мyже вси2 си1це зовeмъ: пути6 нaшz напрaви, м0лимтисz.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Њчи1сти мS, сп7се, мнHга бо беззакHніz мо‰, и3 и3зъ глубины2 ѕHлъ возведи2, молю1сz: къ тебё бо возопи1хъ, и3 ўслhши мS, б9е спасeніz моегw2.

Припёвъ: С™jи бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, моли1те бGа њ нaсъ.

Q пречестнaz дв0ице! q вели1цыи свэти1льницы! њсвzти1те и3 прослaвите люб0вію вaсъ въ пёснехъ слaвzщихъ, чудотв0рцы.

Ћкw пресвётлаz дв0ице, и3 ћкw пречcтнaz верстA, и3 бlгосочетaніе, kрeмъ гDень взeмше, томY t души2 пораб0тасте.

Слaва: Ћкw совётницы д0бріи своемY житію2, є3ди1ну мhсль во двою2 тёлу и3мyще, мjръ чудесы2 просвэщaете: тёмже и3 нaсъ њзари1те моли1твами вaшими.

И# нhнэ: Ўzснsютъ прbр0честіи глaси б9ію тS, дв7о, роди1тельницу: поeмъ же тS и3 мы2, ви1дzще сбытіE честнhхъ прорицaній, дёвству вои1стинну и3 чистотЁ вмэсти1лище.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ }. Под0бенъ: Взбрaнной:

Мjра сегw2 кнzжeніе, и3 слaву врeменну помышлsz, сегw2 рaди благочeстнw въ мjрэ пожи1лъ є3си2, пeтре, кyпнw и3 съ супрyжницею твоeю премyдрою феvрHніею, ми1лостынею и3 моли1твами бGу ўгоди1вше. тёмже и3 по смeрти неразлyчнw во гр0бэ лежaще, и3сцэлeніе неви1димw подавaете: и3 нhнэ хrтY моли1тесz, сохрани1ти грaдъ же и3 лю1ди, и4же вaсъ слaвzщихъ.

Јкосъ: Ўzсни2 љзhкъ м0й, сп7се, и3 ўмили2 сeрдце моE, разшири2 ўстA мо‰, и3 нап0лни д¦а и3 премyдрости: да и4миже возглаг0лю и3 воспою2 си1це тво‰ чудотв0рцы: рaдуйсz, пeтре блажeнне, съ прехвaльною феvрHніею вкyпэ: рaдуйтесz, земли2 рwссjйстэй заст{пницы и3 кнzзє1мъ правосл†внымъ помHщницы: рaдуйтесz, nтeчеству вaшему храни1тели и3 грaду нaшему ўтверждeніе. q пречестнaz дв0ице и3 благ0е сопрzжeніе, хrтY моли1тесz, сохрани1ти грaдъ и3 лю1ди, и5же вaсъ слaвzщихъ.

Пёснь з7.

Їрм0съ: T їудeи дошeдше, џтроцы въ вавmлHнэ и3ногдA вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: С™jи бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, моли1те бGа њ нaсъ.

Въ болёзни къ тебЁ прибэгaющихъ и3збавлsй, преблажeнне пeтре, кyпнw съ феvрHніею, хrтY вопію1щихъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

ВсBмъ пристaнище бyдите, преблажeнніи, и3 небyрное њти1шіе сyщымъ во грэсёхъ, да и3 мы2 съ вaми хrтY возопіeмъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

Прибёжище да ми2 бyдите въ дeнь гнёва, бGоблажeнніи, ћкw посредЁ хождY сэтeй мн0гихъ. тёмже и3збaвите мS t ни1хъ, да возмогY воспёти вaсъ.

Слaва: Днeсь преслaвнаz пaмzть петрA и3 феvрHніи, ћкw с0лнце возсіS въ мjрэ, въ ню1же сошeдшесz вси2 воспоeмъ си1це: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ: Кaплz бGот0чнаz, t тебє2 р0ждшаzсz, мjръ њсвzти2, бцdе дв7о, к†пли мнЁ ми1лости и3сточи2, њсвzщaющыz дyшы и3 помышлє1ніz земнhхъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3 превозноси1те во вс‰ вёки.

Припёвъ ї}су: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.

Њчи1сти и3 прости2 согрэшє1ніz н†ша, безгрёшне, моли1твами твои1хъ ўгHдникъ, петрA и3 феvрHніи, да поeмъ тS, хrтE, во вёки.

Припёвъ: С™jи бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, моли1те бGа њ нaсъ.

И$же t сeрдца рук0ю недост0йною приноси1мое вaмъ хвалeніе, блажeнніи, пріими1те, и3 мольбY сотвори1те њ нaсъ ко хrтY бGу.

Слaва: Пэвцє1мъ тебE пою1щымъ, трbце прес™az, согрэшє1ніz њстaви ћкw пребlга, моли1твъ рaди петрA и3 феvрHніи, да тS поeмъ во вёки.

И# нhнэ: БжcтвA сосyдъ бhвши, чcтаz, просвэти1 мz въ повелёніи свёта ходи1ти, пречcтаz, t чрeва твоегw2 возсіsвшагw, и3 просвэти1вшагw вёрныхъ сердцA.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, спасeнніи тоб0ю, дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли6ки тS величaюще.

Припёвъ: С™jи бlговёрніи пeтре и3 феvрHніе, моли1те бGа њ нaсъ.

T ю4ности вaшеz чи1стую с0вэсть и3мyще къ бGу, сегw2 рaди благочeстнw пожи1вше, къ вы6шнимъ преид0сте: моли1те хrтA њ нaсъ, да вaсъ люб0вію почитaемъ.

Ћкw предстоsще с™ёй трbцэ, съ прпdбными и3 прaведными, моли1тесz, бlжeнніи, и3збaвити нaсъ всsкагw прещeніz и3 гнёва, да вaсъ непрестaннw величaемъ.

Слaва: Лю1діе твои2 м0лzтъ тS, бGоблажeнне пeтре, кyпнw моли2 хrтA съ премyдрою феvрHнію, съ нeюже въ мjрэ бGоуг0днw пожи1лъ є3си2, и3збaвити нaсъ t всsкихъ ѕHлъ.

И# нhнэ: Q чудесE вели1кагw! кaкw вмэсти1сz во ўтр0бу твою2 хrт0съ бGъ, никaкоже вмэсти1мый; є3г0же за хвaлzщыz тS ўмоли2, дв7о, t бёдъ и3збaвити нaсъ, и3 t беззак0нныхъ человBкъ всегдA.

Свэти1ленъ.
Под0бенъ: Посэти1лъ ны2:

И%же благочeстнw прaзднующымъ пaмzть вaшу, бGоблажeнніи пeтре и3 феvрHніе, вкyпэ ми1рнw пожи1вше и3 благочeстнw, моли1те хrтA, грэхHвъ њставлeніе даровaти рабHмъ вaшымъ.

Слaва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Прес™az бцdе, ўповaніе нaше и3 похвало2, тS є3ди1ну вёдуще, вёрою покланsющесz, м0лимъ: рaдуйсz, неискусобрaчнаz с™az марjе, покр0ве и3 њграждeніе нaше, и3 пом0щница сyщымъ въ бэдaхъ. моли2 хrтA сн7а твоего2 за рабы6 тво‰, на тs бо надёемсz.

Мlтва с™ы6мъ бlговBрнымъ
кнsзю петрY и3 кнzги1нэ феврHніи,
мyрwмскимъ чудотв0рцємъ.

Q вели1цыи ўгHдницы б9іи и3 преди1вніи чудотв0рцы, бlговёрніи кнsзе пeтре и3 кнzги1не феврHніе, грaда мyрома предстaтеліе и3 храни1теліе, и3 њ всёхъ нaсъ ўсeрдніи ко гDу мlтвєнницы! Къ вaмъ прибэгaемъ и3 вaмъ со ўповaніемъ крёпкимъ м0лимсz: вознеси1те њ нaсъ грёшныхъ с™ы6z мlтвы вaшz ко гDу бGу, и3 и3спроси1те ў бlгости є3гw2 вс‰ бlгопотрє1бнаz душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ: вёру прaву, надeжду бlгу, люб0вь нелицемёрну, бlгочeстіе непоколеби1мо, въ д0брыхъ дёлэхъ преуспёzніе, мjра ўмирeніе, земли2 плодон0сіе, воздyха бlгорастворeніе, тэлесє1мъ здрaвіе и3 душaмъ сп7сeніе. И#сходaтайствуйте ў цRS нбcнагw цRкви с™ёй и3 всeй держaвэ рwссjйстэй ми1ръ, тишинY и3 бlгоустроeніе, и3 всBмъ нaмъ житіE бlгополyчное и3 д0брую хrтіaнскую кончи1ну. Њгради1те nтeчество вaше, грaдъ мyромъ, и3 вс‰ грaды рwсс‡йскіz t всsкагw ѕлA: и3 вс‰ правовBрныz лю1ди, къ вaмъ приходsщыz и3 с™ы6мъ мощeмъ вaшымъ покланsющыzсz, њсэни1те бlгодaтнымъ дёйствомъ бGопріsтныхъ моли1твъ вaшихъ, и3 вс‰ прошє1ніz и4хъ во бlго и3сп0лните. Е$й, чудотв0рцы с™jи! не прeзрите моли1твъ нaшихъ, со ўмилeніемъ вaмъ днeсь возноси1мыхъ, но бyдите њ нaсъ при1сніи предстaтеліе ко гDу, и3 спод0бите нaсъ п0мощію вaшею сп7сeніе вёчное получи1ти и3 цrтвіе нбcное ўнаслёдовати: да славосл0вимъ неизречeнное чlвэколю1біе nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, въ трbцэ покланsемагw бGа, во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

КанHнъ с™hz ѓнны,
мaтере прес™hz бцdы.

Тропaрь, глaсъ д7:

Жи1знь р0ждшую во чрeвэ носи1ла є3си2, чcтую бGомaтерь, бGомyдраz ѓнно. тёмже къ пріsтію нбcному, и3дёже веселsщихсz жили1ще, въ слaвэ рaдующисz нhнэ престaвиласz є3си2, чтyщымъ тS люб0вію прегрэшeній просsщи њчищeніе, присноблажeннаz.

КанHнъ с™hz, глaсъ д7.
Пёснь №.

Їрм0съ: Tвeрзу ўстA мо‰, и3 нап0лнzтсz д¦а, и3 сл0во tрhгну цRи1цэ м™ри, и3 kвлю1сz, свётлw торжествyz, и3 воспою2, рaдуzсz тоS чудесA.

Припёвъ: С™az прaведнаz ѓнно, моли2 бGа њ нaсъ.

Согрэшeній прощeніе, и3 ѕлhхъ и3збавлeніе, и3 житіS и3справлeніе нhнэ ми2 и3спроси2, твою2 свэтон0сную пaмzть почитaющему днeсь, ѓнно всехвaльнаz.

Жив0тъ р0ждшую, бGолёпнw родилA є3си2: тёмже къ присножи1зненнэй жи1зни престaвиласz є3си2, наслаждaющисz рaдости неизглаг0ланныz, и3 свёта невечeрнzгw, ѓнно бGозвaннаz.

Благодaть бжcтвеннаz къ рaдости престaви, безъ сёмене ю4же роди2 дщи2 сеS, чи1стаz, и3 предстои1тъ со мн0гимъ дерзновeніемъ, гDеви молsщисz, спасти1сz всBмъ.

Слaва: Прaведнw и3 прпdбнw пожи1вши, всехвaльнаz, къ прaведному гDу нhнэ престaвиласz є3си2, рaдоватисz съ прaведными и5же t вёка: тёмже сошeдшесz тS вёрою почитaемъ.

И# нhнэ: И#зъ тебє2 нaмъ возсіS сlнце прaведное, и3 всю2 њзари2 бGоразyміемъ зeмлю, и3 разори2 мглY неразyміz, чcтаz, всенепор0чнаz и3 всебlжeннаz.

Пёснь G.

Їрм0съ: Не мyдростію, и3 си1лою, и3 богaтствомъ хвaлимсz: но тоб0ю џ§ею v3постaсною мyдростію, хrтE: нёсть бо свsтъ, пaче тебє2, чlвэколю1бче.

Припёвъ: С™az прaведнаz ѓнно, моли2 бGа њ нaсъ.

Зачeншую содержaщаго вс‰ зачалA є3си2, и3 родилA є3си2 пaче сл0ва хrтA р0ждшую: тёмже твоE ўспeніе, ѓнно, почитaемъ.

Съ похвалaми совершaетсz слaвнаz пaмzть твоS, ћкw родилA є3си2 нaмъ хвалeній превhшшую, чcтую бGомaтерь, ѓнно бGопріsтнаz.

Ћкоже с0лнце съ лун0ю ѓннэ совокуплszсz слaвный їwакjмъ, дёвства зарю2 раждaетъ: є3sже рaди б9ествA лучA просіS.

Слaва: Г0ру бжcтвенную и3зъ чрeслъ твои1хъ родилA є3си2, и3 къ горaмъ мhслєннымъ, и3 раS селeніємъ, ѓнно, преминyла є3си2, бGоблажeннаz.

И# нhнэ: ТS предстaтельницу твeрдую, бGороди1тельнице, стzжaхомъ, ўповaніе на тS возложи1вше спасaемсz, и3 къ тебё бо прибэгaюще њграждaемсz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.]

Сэдaленъ, глaсъ }.
Под0бенъ: Премyдрости:

М™ре вLки и3 творцA мaти былA є3си2, ѓнно всехвaльнаz, тогw2 повелBніz при1снw хранsщи: сегw2 рaди ўмeрши, къ жи1зни безсмeртнэй престaвиласz є3си2 вои1стинну, и3 къ свёту невечeрнему. тёмже свэтон0сную и3 свzтyю твою2 пaмzть совершaемъ, дyхомъ просвэщaеми всегдA, и3 соглaснw вопіeмъ ти2: моли2 хrтA бGа, грэхHвъ њставлeніе даровaти, чтyщымъ люб0вію свzтyю пaмzть твою2.

Пёснь д7.

Їрм0съ: Сэдsй въ слaвэ на пrт0лэ бжcтвA, во џблацэ лeгцэ пріи1де ї}съ пребжcтвенный, нетлённою длaнію, и3 спасE зовyщыz: слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Припёвъ: С™az прaведнаz ѓнно, моли2 бGа њ нaсъ.

Ћже въ зак0нэ пи6саннаz поучaющисz соверши1ла є3си2, и3 законодaвца м™ре мaти былA є3си2: тёмже тебЁ всS твaрь по д0лгу нhнэ сотворsетъ твою2 рaдостнw пaмzть.

Блажeнное чрeво твоE вои1стинну, носи1вшее свётъ мjра внyтрь во чрeвэ носи1вшую, и3 сосцA твоS кр†снаz, ћкw дои1вшаz дои1вшую, ѓнно, хrтA, питaтелz нaшего.

Слaва: Ћкw пожи1вши непор0чнw, ю4же непор0чнw родилA є3си2 бцdу nтрокови1цу, сл0во џ§ее породи1вшую: и3 къ немY со слaвою всели1ласz є3си2, њбоженA честнhми вои1стинну причaстіи.

И# нhнэ: Дв7ы чрeво ст0гъ, ћкоже на гумнЁ вои1стинну kви1сz, клaсъ недёланенъ и3мyщи, и4мже питaетсz всsкое є3стество2, зовyщее: всеси1льне, слaва, хrтE, си1лэ твоeй.

Пёснь є7.

Їрм0съ: Нечести1віи не ќзрzтъ слaвы, твоеS, хrтE, но мы2 тS, є3динор0дне, n§ескіz слaвы сіsніе бжcтвA, t н0щи ќтренююще, воспэвaемъ тS, чlвэколю1бче.

Припёвъ: С™az прaведнаz ѓнно, моли2 бGа њ нaсъ.

Нeбо родилA є3си2 на земли2 вои1стинну, р0ждшую нб7сE творцA, днeсь тS преставлsюща къ небє1снымъ со слaвою, ѓнно преслaвнаz.

Съ невещeственными чи1нми, невещeственнымъ ўм0мъ, ликyеши рaдостнw, и3сполнsема сіsніz богатодaвца: но нaсъ поминaй, вёрою хвaлzщихъ тS.

Слaва: T к0рене їессeева прозsбшаz ћвэ, благоцвэтyщій жeзлъ чcтую и3зрасти1ла є3си2, слaвнаz, и3зрасти1вшую цвётъ неувzдaющій, ї}са, и3збaвителz нaшего.

И# нhнэ: Къ тебЁ прибэгaю є3ди1нэй держaвнэй, вёрныхъ покр0ву, на тS надeжду возлагaю спасeніz моегw2, прес™az вLчце бцdе, не прeзри менє2.

Пёснь ѕ7.

Їрм0съ: Пожрy ти со глaсомъ хвалeніz, гDи, цRковь вопіeтъ ти2, t бэс0вскіz кр0ве њчи1щшисz, рaди ми1лости, t рeбръ твои1хъ и3стeкшею кр0вію.

Припёвъ: С™az прaведнаz ѓнно, моли2 бGа њ нaсъ.

ГDа ї}са бGа прaoтцы, їwакjмъ же и3 ѓнна, прaвдою ўкрaшени, по достоsнію въ пёснехъ да восхвaлzтсz днeсь.

Всsческихъ похвaлъ ѓнна превзhде ћкw всsкіz похвалы2 превозшeдшую родилA є4сть: сегw2 рaди въ ли1цэ прaведныхъ водворsетсz.

Свэтон0сіz и3 свётлости и3сп0лнена пaмzть твоS: сі‰ніz же въ мjрэ спаси1тєльнаz и3спущaющи, цэломyдреннаz ѓнно, даровaній всsческихъ и3сп0лни.

Слaва: Рyчку, мaнну бжcтвенную вмэсти1вшую, во чрeвэ носи1ла є3си2, ѓнно, и3 съ нeю нhнэ на нб7сёхъ живyщи, њ всёхъ м0лишисz, прехвaльнаz.

И# нhнэ: T ѓнны мjрови родилaсz є3си2, цRи1це, всёхъ цRS р0ждшаz, и3 дёвствующи по ржcтвЁ, херув‡мъ превhшши, пренепор0чнаz.

ГDи, поми1луй. [Три1жды.] Слaва, и3 нhнэ:

Кондaкъ, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:

Прароди1телей хrт0выхъ пaмzть прaзднуемъ, тёхъ вёрнw просsще п0мощи, и3збaвитисz всBмъ t всsкіz ск0рби, зовyщымъ: бGъ нaшъ съ нaми, си1хъ прославлeй, ћкоже благоволи2.

Јкосъ: Прор0чески сни1демсz вси2, дост0йнw пёти прамaтере хrт0вы блажeнное преставлeніе: днeсь бо t врeменныz престaвисz жи1зни, на нб7сёхъ съ рaдостію шeствіе творsщи рaдуетсz, ћкw сyщи мaти и4стиннаz сyщіz бцdы, и3 взывaетъ вёрнw: вели1читъ душA моS гDа, ћкw роди1хъ сегw2 м™рь на земли2, и4же сію2 прославлeй, ћкоже благоволи2.

Пёснь з7.

Їрм0съ: Спасhй во nгни2 ґвра†мскіz тво‰ џтроки, и3 халдє1и ўби1въ, ±же прaвда прaведнw ўловлsше: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Припёвъ: С™az прaведнаz ѓнно, моли2 бGа њ нaсъ.

Ћкw жи1зни и4стинныz, ѓнно, м™рь р0ждши, къ жи1зни и4стиннэй престaвиласz є3си2 ко свёту, взывaющи: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Ћже м™ри и3збaвителz, мaти сyщи, ѓнно, t земли2 къ небеси2 добродётельми ўкрaшена востечE, во хвалeніи зовyщи: б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Къ нескончaемэй жи1зни, къ прострaннэй широтЁ рaйскіz пи1щи, къ невечeрнему свёту tшлA є3си2, бGон0сице, зовyщи: б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

Слaва: И#спещрeна добродётельми, добр0тою бжcтвенныхъ даровaній ўкрaшена, къ бGу приложи1сz, непрестaннw зовyщи: препётый гDи, б9е nтє1цъ нaшихъ, бlгословeнъ є3си2.

И# нhнэ: Ўкрaшена добр0тами добродётелей, крaснаго пaче сынHвъ человёческихъ родилA є3си2, сл0во, пренепор0чнаz, крaсными лёпотами ўкрашaющаго тебE пэсносл0вzщихъ.

Пёснь }.

Їрм0съ: Џтроки бlгочести6выz въ пещи2 ржcтво2 бGор0дичо спасло2 є4сть, тогдA ќбw њбразyемое, нhнэ же дёйствуемое, вселeнную всю2 воздвизaетъ пёти тебЁ: гDа п0йте, дэлA, и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Припёвъ: С™az прaведнаz ѓнно, моли2 бGа њ нaсъ.

М™и є3ди1ныz бцdы, ћже непл0ды прeжде, нhнэ же прамaти хrт0ва, ћкоже непл0дства, си1це и3 мeртвости совлeкши nдeжду, во странЁ живyщихъ вопіeтъ: гDа п0йте дэлA и3 превозноси1те є3го2 во вс‰ вёки.

Хrт0съ тебЁ двє1ри вhшніz tвeрзе, рaдостнw тS пріsтъ: ћкw двeрь родилA є3си2, є4юже сaмъ пр0йде, и3 затворeну kви2 по и3схождeніи, бGомyдраz, достойнопётаz ѓнно: тёмже тS почитaемъ вёрніи во вёки.

Слaва: Свsтw житіE скончaвши, с™hz приснодёвы м™и былA є3си2, ћже прес™0е сл0во породи2, њсвzщeніе и3 и3збавлeніе нaмъ подаю1ща, бGомyдраz и3 досточyднаz ѓнно: тёмже тS поeмъ при1снw вёрніи во вёки.

И# нhнэ: Мн0гими мS содержи1ма бэдaми, и3 бyрею грэх0вною бёдствующаго, ко пристaнищу невлaемому дыхaніи д¦а, бGороди1тельнице вLчце, нhнэ настaви: пристaнище бо є3си2 хrтіaнъ. тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.

Пёснь f7.

Їрм0съ: Е$vа ќбw недyгомъ преслушaніz клsтву всели1ла є4сть: тh же, дв7о бцdе, прозzбeніемъ чревоношeніz, мjрови бlгословeніе процвэлA є3си2: тёмъ тS вси2 величaемъ.

Припёвъ: С™az прaведнаz ѓнно, моли2 бGа њ нaсъ.

T земли2 чрeва твоегw2 вои1стинну роди1сz землS с™az, недёланенъ клaсъ прозsбши безсёменнw, мjрови питaтелz и3 гDа, тебE къ пи1щи неиждивaемой, ѓнно, премyдрw престaвльшагw.

Пaмzть твоS днeсь нaмъ возсіS, с0лнца свэтлёйши, сіsніемъ богaтыхъ дарHвъ, нaсъ просвэщaющи, всечестнaz, и3 мрaкъ страстeй и3з8имaющи: ю4же совершaющихъ сохрани2.

Слaва: Бжcтвенный нaсъ їwакjмъ и3 ѓнна бGомyдраz и3 всеслaвнаz, супрyгъ честнhй и3 свэтон0сный, созывaютъ бжcтвеннэ весели1тисz си1хъ прaздникомъ: є3г0же ўzсни2 свэтодaвецъ всёхъ гDь.

И# нhнэ: Марjе, гпcжE всёхъ, всsкими мS порабощeна согрэшeніи, нhнэ свободи2: самa бо свободи1телz родилA є3си2 всёхъ, раб0ты нaсъ и3збaвльшаго грэх0вныz, бжcтвеннымъ мановeніемъ.

Свэти1ленъ. Под0бенъ: Со ўченики2:

Достод0лжнw воспоeмъ бGозвaнную ѓнну: бцdу бо тA дв7у марjю р0ждши пaче надeжды, ср0дница по пл0ти хrтA и3збaвителz нaшегw kви1сz, сію2 бGолёпнw пріeмшагw днeсь въ вhшнихъ, њ нaсъ молsщуюсz и3 њ ўмирeніи мjра.

Слaва, и3 нhнэ, Под0бенъ: Нб7о ѕвэздaми:

Нб7о р0ждши, ѓнно, н0вое, марjю, є4же возсіS слaвы сlнце: днeсь t земли2 къ нбcнымъ прех0диши, хrтY срaдующисz, преслaвнаz.

Мlтва с™ы6мъ прaвєднымъ
бGоoтцє1мъ їwакjму и3 ѓннэ.

Q приснослaвніи хrтHвы прaвєдницы, с™jи бGоoтцы2 їwакjме и3 ѓнно, предстоsщіи нбcному пrт0лу вели1кагw цRS и3 вeліе дерзновeніе къ немY и3мyщіи, ћкw t пребlгословeнныz дщeре вaшеz, пречтcыz бцdы и3 приснодв7ы мRjи, воплоти1тисz и3зв0лившему! Къ вaмъ, ћкw многомHщнымъ предстaтелємъ и3 ўсє1рднымъ њ нaсъ мlтвенникwмъ, прибэгaемъ мы2 грёшніи и3 недост0йніи. Моли1те бlгость є3гw2, ћкw да tврати1тъ t нaсъ гнёвъ св0й, по дэлHмъ нaшымъ прaведнw на ны2 дви1жимый, и3 да безчи1слєннаz прегрэшє1ніz н†ша презрёвъ, њбрати1тъ нaсъ на пyть покаsніz, и3 на стези2 зaповэдей свои1хъ да ўтверди1тъ нaсъ. Тaже мlтвами вaшими въ ми1рэ жи1знь нaшу сохрани1те, и3 во всёхъ бlги1хъ бlг0е поспэшeніе и3спроси1те, вс‰ къ животY и3 бlгочeстію потрє1бнаz нaмъ t бGа дaрующе, t всsкихъ напaстей и3 бёдъ и3 внезaпныz смeрти предстaтельствомъ вaшимъ нaсъ и3збавлsюще и3 t всёхъ вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ защищaюще, ћкw да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ бlгочeстіи и3 чистотЁ, и3 тaкw въ ми1рэ врeменное сіE житіE прешeдше, въ вёчный дости1гнемъ пок0й, и3дёже вaшимъ с™hмъ ўмолeніемъ да спод0бимсz нбcнагw цrтвіz хrтA бGа нaшегw, є3мyже со nц7eмъ и3 прес™hмъ д¦омъ, подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 поклонeніе во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

Ґкafістъ сладчaйшему
гDу нaшему ї}су хrтY.

Кондaкъ №, глaсъ }:

Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t вёчныz смeрти, похв†льнаz восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, зовyща:

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Јкосъ №.

ЃгGлwвъ тв0рче, и3 гDи си1лъ, tвeрзи ми2 недоумённый ќмъ и3 љзhкъ, на похвалY пречcтагw твоегw2 и4мене, ћкоже глух0му и3 гугни1вому дрeвле слyхъ и3 љзhкъ tвeрзлъ є3си2, и3 глаг0лаше зовhй такwвaz:

Ї}се пречyдный, ѓгGлwвъ ўдивлeніе:

Ї}се преси1льный, прароди1телей и3збавлeніе.

Ї}се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе:

Ї}се преслaвный, царeй ўкрэплeніе.

Ї}се прелюби1мый, прbр0кwвъ и3сполнeніе:

Ї}се преди1вный, м§нкwвъ крёпосте.

Ї}се прети1хій, монaхwвъ рaдосте:

Ї}се премлcтивый, пресвЂтерwвъ слaдосте.

Ї}се премлcрдый, п0стникwвъ воздержaніе:

Ї}се преслaдостный, прпdбныхъ рaдованіе.

Ї}се пречcтнhй, дёвственныхъ цэломyдріе:

Ї}се предвёчный, грёшникwвъ сп7сeніе.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ в7.

Ви1дz вдови1цу ѕёльнэ плaчущу, гDи, ћкоже бо тогдA ўмлcрдивсz, сhна є3S на погребeніе нес0ма воскRси1лъ є3си2: си1це и3 њ мнЁ ўмлcрдисz, чlвэколю1бче, и3 грэхми2 ўмерщвлeнную мою2 дyшу воскRси2, зовyщую: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ неуразумённый разумёти філjппъ и3щS, гDи покажи2 нaмъ nц7A, глаг0лаше. Тh же къ немY: толи1кое врeмz сhй со мн0ю, не познaлъ ли є3си2, ћкw nц7ъ во мнЁ, и3 ѓзъ во nц7Ё є4смь; тёмже, неизслёдованне, со стрaхомъ зовy ти:

Ї}се, б9е предвёчный:

Ї}се, цRю2 преси1льный.

Ї}се, вLко долготерпэли1вый:

Ї}се, сп7се премлcтивый.

Ї}се, храни1телю м0й пребlгjй:

Ї}се, њчи1сти грэхи2 мо‰.

Ї}се, tими2 беззакHніz мо‰:

Ї}се, tпусти2 непр†вды мо‰.

Ї}се, надeждо моS, не њстaви менє2:

Ї}се, пом0щниче м0й, не tри1ни менє2.

Ї}се, создaтелю м0й, не забyди менє2:

Ї}се, пaстырю м0й, не погуби2 менє2.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ G.

Си1лою свhше ґпcлы њблекjй ї}се, во їеrли1мэ сэдsщыz, њблецы2 и3 менE њбнажeннаго t всsкагw бlготворeніz, теплот0ю д¦а с™aгw твоегw2, и3 дaждь ми2 съ люб0вію пёти тебЁ: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мёzй богaтство млcрдіz, мытари2 и3 грёшники, и3 невBрныz призвaлъ є3си2 ї}се: не прeзри и3 менє2 нhнэ, под0бнагw и5мъ, но ћкw многоцённое мЂро, пріими2 пёснь сію2:

Ї}се, си1ло непобэди1маz:

Ї}се, млcте безконeчнаz.

Ї}се, красото2 пресвётлаz:

Ї}се, любы2 неизречeннаz.

Ї}се, сн7е бGа живaгw:

Ї}се, поми1луй мS грёшнаго.

Ї}се, ўслhши мS въ беззак0ніихъ зачaтаго:

Ї}се, њчи1сти мS во грэсёхъ рождeннаго.

Ї}се, научи1 мz непотрeбнаго:

Ї}се, њсвэти1 мz тeмнаго.

Ї}се, њчи1сти мS сквeрнаго:

Ї}се, возведи1 мz блyднаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ д7.

Бyрю внyтрь и3мёzй помышлeній сумни1тельныхъ, пeтръ ўтопaше: ўзрёвъ же во пл0ти тS сyща ї}се, и3 по водaмъ ходsща, познA тS бGа и4стиннаго, и3 рyку сп7сeніz получи1въ, речE: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhша слэпhй мимоходsща тS, гDи, путeмъ, вопіsше: ї}се сн7е дв7довъ, поми1луй мS: и3 призвaвъ tвeрзлъ є3си2 џчи є3гw2. Просвэти2 ќбw млcтію твоeю џчи мhслєнныz сeрдца и3 менє2, вопію1ща ти2, и3 глаг0люща:

Ї}се, вhшнихъ создaтелю:

Ї}се, ни1жнихъ и3скупи1телю.

Ї}се, преисп0днихъ потреби1телю:

Ї}се, всеS твaри ўкраси1телю.

Ї}се, души2 моеS ўтёшителю:

Ї}се, ўмA моегw2 просвэти1телю.

Ї}се, сeрдца моегw2 весeліе:

Ї}се, тёла моегw2 здрaвіе.

Ї}се сп7се м0й, сп7си1 мz:

Ї}се свёте м0й, просвэти1 мz.

Ї}се, мyки всsкіz и3збaви мS:

Ї}се, сп7си1 мz недост0йнаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ є7.

БGот0чною кр0вію, ћкоже и3скупи1лъ є3си2 нaсъ дрeвле t зак0нныz клsтвы ї}се, си1це и3зми2 нaсъ t сёти, є4юже ѕмjй запsтъ ны2 страстьми2 плотски1ми, и3 блyднымъ наваждeніемъ, и3 ѕлhмъ ўнhніемъ, вопію1щыz ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэвше џтроцы є3врeйстіи во w4бразэ человёчестэмъ создaвшаго рук0ю человёка, и3 вLку разумёвше є3го2, потщaшасz вётвьми ўгоди1ти є3мY, њсaнна вопію1ще. Мh же пёснь прин0симъ ти2 глаг0люще:

Ї}се, б9е и4стинный:

Ї}се, сн7е дв7довъ.

Ї}се, цRю2 преслaвный:

Ї}се, ѓгнче непор0чный.

Ї}се, пaстырю преди1вный:

Ї}се, храни1телю во млaдости моeй.

Ї}се, корми1телю во ю4ности моeй:

Ї}се, похвало2 въ стaрости моeй.

Ї}се, надeждо въ смeрти моeй:

Ї}се, животE по смeрти моeй.

Ї}се, ўтэшeніе моE на судЁ твоeмъ:

Ї}се, желaніе моE, не посрами2 менє2 тогдA.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ ѕ7.

ПроповBдникъ бGон0сныхъ вэщaніе и3 глаг0лы и3сполнsz ї}се, на земли2 ћвльсz, и3 съ человёки невмэсти1мый пожи1лъ є3си2, и3 болBзни нaшz под8sлъ є3си2. Tню1дуже рaнами твои1ми мы2 и3сцэлёвше, пёти навык0хомъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

ВозсіS вселeннэй просвэщeніе и4стины твоеS, и3 tгнaсz лeсть бэс0вскаz: јдwли бо, сп7се нaшъ, не терпsще твоеS крёпости, пад0ша. Мh же сп7сeніе получи1вше, вопіeмъ ти2:

Ї}се, и4стино, лeсть tгонsщаz:

Ї}се, свёте превhшшій всёхъ свётлостей.

Ї}се цRю2, премогazй всёхъ крёпwсти:

Ї}се б9е, пребывazй въ млcти.

Ї}се, хлёбе жив0тный, насhти мS ѓлчущаго:

Ї}се, и3ст0чниче рaзума, нап0й мS жaждущаго.

Ї}се, nдeждо весeліz, њдёй мS тлённаго:

Ї}се, покр0ве рaдости, покрhй мS недост0йнаго.

Ї}се, подaтелю просsщымъ, дaждь ми2 плaчь за грэхи2 мо‰:

Ї}се, њбрётеніе и4щущихъ, њбрsщи дyшу мою2.

Ї}се, tвeрзителю толкyщымъ, tвeрзи сeрдце моE nкаsнное:

Ї}се, и3скупи1телю грёшныхъ, њчи1сти беззакHніz мо‰.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ з7.

ХотS сокровeнную тaйну t вёка tкрhти, ћкw nвчA на заколeніе ведeнъ бhлъ є3си2 ї}се, и3 ћкw ѓгнецъ прsмw стригyщагw є3го2 безглaсенъ, и3 ћкw бGъ и3з8 мeртвыхъ воскrлъ є3си2, и3 со слaвою на нб7сA вознeслсz є3си2, и3 нaсъ совоздви1глъ є3си2, зовyщихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Ди1вную показA твaрь kвлeйсz творeцъ нaмъ: без8 сёмене t дв7ы воплоти1сz, и3з8 гр0ба печaти не руши1въ воскRсе, и3 ко ґпcлwмъ двeремъ затворє1ннымъ съ пл0тію вни1де. Тёмже чудsщесz, воспои1мъ:

Ї}се, сл0ве неwб8имeнный:

Ї}се, сл0ве несоглzдaемый.

Ї}се, си1ло непостижи1маz:

Ї}се, мyдросте недомhслимаz.

Ї}се, б9ество2 неwпи1санное:

Ї}се, гDьство неисчeтное.

Ї}се, цrтво непобэди1мое:

Ї}се, вLчество безконeчное.

Ї}се, крёпосте высочaйшаz:

Ї}се, влaсте вёчнаz.

Ї}се, тв0рче м0й, ўщeдри мS:

Ї}се, сп7се м0й, сп7си1 мz.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ }.

Стрaннw бGа вочlвёчшасz ви1дzще, ўстрани1мсz сyетнагw мjра, и3 ќмъ на бжcтвєннаz возложи1мъ: сегH бо рaди бGъ на зeмлю сни1де, да нaсъ на нб7сA возведeтъ, вопію1щихъ є3мY: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неисчeтный, є3гдA в0лею нaсъ рaди пострадA, и3 смeртію своeю нaшу смeрть ўмертви2, и3 воскrніемъ жив0тъ даровA, пою1щымъ:

Ї}се, слaдосте сердeчнаz:

Ї}се, крёпосте тэлeснаz.

Ї}се, свётлосте душeвнаz:

Ї}се, быстрото2 ќмнаz.

Ї}се, рaдосте с0вэстнаz:

Ї}се, надeждо и3звёстнаz.

Ї}се, пaмzте предвёчнаz:

Ї}се, похвало2 выс0каz.

Ї}се, слaво моS превознесeннаz:

Ї}се, желaніе моE, не tри1ни менє2.

Ї}се, пaстырю м0й, взыщи2 менE:

Ї}се, сп7се м0й, сп7си2 менE.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ f7.

ВсE є3стество2 ѓгGльское безпрестaни слaвитъ прес™0е и4мz твоE ї}се на нб7си2, с™ъ, с™ъ, с™ъ, вопію1ще: мh же грёшніи на земли2 брeнными ўстнaми вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкоже ры6бы безгл†сныz ви1димъ њ тебЁ, ї}се сп7се нaшъ: недоумёютъ бо глаг0лати, кaкw бGъ непрел0жный, и3 чlвёкъ совершeнный пребывaеши; мh же тaинству дивsщесz, вопіeмъ вёрнw:

Ї}се, б9е предвёчный:

Ї}се, цRю2 цaрствующихъ.

Ї}се, вLко владёющихъ:

Ї}се, судіE живhхъ и3 мeртвыхъ.

Ї}се, надeждо ненадeжныхъ:

Ї}се, ўтэшeніе плaчущихъ.

Ї}се, слaво ни1щихъ:

Ї}се, не њсуди1 мz по дэлHмъ мои6мъ.

Ї}се, њчи1сти мS по млcти твоeй:

Ї}се, tжени2 t менє2 ўнhніе.

Ї}се, просвэти2 мо‰ мы6сли сердє1чныz:

Ї}се, дaждь ми2 пaмzть смeртную.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 хотS мjръ, вост0че вост0кwмъ, къ тeмному зaпаду, є3стествY нaшему пришeдъ, смири1лсz є3си2 до смeрти: тёмже превознесeсz и4мz твоE пaче всsкагw и4мене, и3 t всёхъ колёнъ нбcныхъ и3 земнhхъ слhшиши: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

ЦRю2 превёчный, ўтёшителю хrтE и4стинный, њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, ћкоже њчи1стилъ є3си2 дeсzть прокажeнныхъ: и3 и3сцэли1 ны, ћкоже и3сцэли1лъ є3си2 сребролюби1вую дyшу закхeа мытарS, да вопіeмъ ти2 во ўмилeніи, зовyще:

Ї}се, сокр0вище нетлённое:

Ї}се, богaтство неистощи1мое.

Ї}се, пи1ще крёпкаz:

Ї}се, питіE неисчерпaемое.

Ї}се, ни1щихъ њдэsніе:

Ї}се, вдHвъ заступлeніе.

Ї}се, си1рыхъ защи1тниче:

Ї}се, труждaющихсz п0моще.

Ї}се, стрaнныхъ настaвниче:

Ї}се, плaвающихъ к0рмчій.

Ї}се, бyрныхъ њти1шіе:

Ї}се б9е, воздви1гни мS пaдшаго.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ №i.

Пёніе всеумилeнное приношy ти недост0йный, вопію1 ти ћкw хананeа: ї}се, поми1луй мS: не дщeрь бо, но пл0ть и4мамъ страстьми2 лю1тэ бэсsщуюсz, и3 ћростію пали1мую, и3 и3сцэлeніе дaждь вопію1щу ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтоподaтельна свэти1льника сyщымъ во тьмЁ неразyміz, прeжде гонsй тS пavелъ, бGоразyмнагw глaса си1лу внуши2, и3 душeвную быстротY ўzсни2: си1це и3 менє2 тє1мныz зBницы душє1вныz просвэти2, зовyща:

Ї}се, цRю2 м0й прекрёпкій:

Ї}се, б9е м0й преси1льный.

Ї}се, гDи м0й пребезсмeртный:

Ї}се, создaтелю м0й преслaвный.

Ї}се, настaвниче м0й пред0брый:

Ї}се, пaстырю м0й прещeдрый.

Ї}се, вLко м0й премлcтивый:

Ї}се, сп7се м0й премлcрдый.

Ї}се, просвэти2 мо‰ ч{вствіz потемнє1ннаz страстьми2:

Ї}се, и3сцэли2 моE тёло њструплeнное грэхми2.

Ї}се, њчи1сти м0й ќмъ t п0мыслwвъ сyетныхъ:

Ї}се, сохрани2 сeрдце моE t п0хотей лукaвыхъ.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть подaждь ми2, всёхъ долгHвъ рэши1телю, ї}се, и3 пріими1 мz кaющасz, ћкоже пріsлъ є3си2 петрA tвeргшагосz тебє2, и3 призови1 мz ўнывaющаго, ћкоже дрeвле пavла гонsща тS, и3 ўслhши мS вопію1ща ти2: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще твоE вочlвёченіе, восхвалsемъ тS вси2, и3 вёруемъ со fwм0ю, ћкw гDь и3 бGъ є3си2, сэдsй со nц7eмъ, и3 хотsй суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ. ТогдA ќбw спод0би мS деснaгw стоsніz, вопію1щаго:

Ї}се, цRю2 предвёчный, поми1луй мS:

Ї}се, цвёте бlгов0нный, њбlгоухaй мS.

Ї}се, теплото2 люби1маz, њгрёй мS:

Ї}се, хрaме предвёчный, покрhй мS.

Ї}се, nдeждо свётлаz, ўкраси1 мz:

Ї}се, би1сере чcтнhй, њсіsй мS.

Ї}се, кaменю драгjй, просвэти1 мz:

Ї}се, сlнце прaвды, њсвэти1 мz.

Ї}се, свёте с™hй, њблистaй мS:

Ї}се, болёзни душeвныz и3 тэлeсныz и3збaви мS.

Ї}се, и3з8 руки2 сопроти1вныz и3зми1 мz:

Ї}се, nгнS неугаси1магw, и3 пр0чихъ вёчныхъ мyкъ свободи1 мz.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ Gi.

q преслaдкій и3 всещeдрый ї}се! Пріими2 нhнэ мaлое молeніе сіE нaше, ћкоже пріsлъ є3си2 вдови1цы двЁ лє1птэ, и3 сохрани2 достоsніе твоE t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t нашeствіz и3ноплемє1нникъ, t недyга и3 глaда, t всsкіz ск0рби и3 смертон0сныz рaны, и3 грzдyщіz и3зми2 мyки всёхъ, вопію1щихъ ти2: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки:

Јкосъ №.

ЃгGлwвъ тв0рче, и3 гDи си1лъ, tвeрзи ми2 недоумённый ќмъ и3 љзhкъ, на похвалY пречcтагw твоегw2 и4мене, ћкоже глух0му и3 гугни1вому дрeвле слyхъ и3 љзhкъ tвeрзлъ є3си2, и3 глаг0лаше зовhй такwвaz:

Ї}се пречyдный, ѓгGлwвъ ўдивлeніе:

Ї}се преси1льный, прароди1телей и3збавлeніе.

Ї}се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе:

Ї}се преслaвный, царeй ўкрэплeніе.

Ї}се прелюби1мый, прbр0кwвъ и3сполнeніе:

Ї}се преди1вный, м§нкwвъ крёпосте.

Ї}се прети1хій, монaхwвъ рaдосте:

Ї}се премлcтивый, пресвЂтерwвъ слaдосте.

Ї}се премлcрдый, п0стникwвъ воздержaніе:

Ї}се преслaдостный, прпdбныхъ рaдованіе.

Ї}се пречcтнhй, дёвственныхъ цэломyдріе:

Ї}се предвёчный, грёшникwвъ сп7сeніе.

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Кондaкъ №, глaсъ }:

Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t вёчныz смeрти, похв†льнаz восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, зовyща:

Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.

Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:

ВLко гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, и4же неизречeннагw рaди твоегw2 чlвэколю1біz на конeцъ вэкHвъ во пл0ть њболкjйсz t приснодв7ы мRjи! Слaвимъ њ нaсъ твоE сп7си1тельное промышлeніе раби2 твои2, вLко: пэсносл0вимъ тS, ћкw тебє2 рaди nц7A познaхомъ: бlгослови1мъ тS, є3гHже рaди и3 д¦ъ с™hй въ мjръ пріи1де: покланsемсz твоeй по пл0ти пречcтэй м™ри, таковёй стрaшнэй тaйнэ послужи1вшей: восхвалsемъ тво‰ ѓгGльскаz ликосто‰ніz, ћкw воспэвaтели и3 служи1тели твоегw2 вели1чествіz: ўбlжaемъ п®тeчу їwaнна, тебE крести1вшаго, гDи: почитaемъ и3 провозвэсти1вшыz тS прbр0ки: прославлsемъ ґпcлы тво‰ с™ы6z: торжествyемъ же и3 м§нки, сщ7eнники же тво‰ слaвимъ, и3 покланsемсz прпdбнымъ твои6мъ, и3 вс‰ тво‰ првdники пёстунствуемъ. Таковaго и3 толи1кw мн0гаго и3 неизречeннаго ли1ка бжcтвеннаго въ мlтву прив0димъ тебЁ всещeдрому бGу раби2 твои2, и3 сегw2 рaди пр0симъ нaшымъ согрэшeніємъ прощeніz, є4же дaруй нaмъ всёхъ твои1хъ рaди с™hхъ, и3зрsднэе же с™hхъ твои1хъ щедр0тъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.

 

Ґкafістъ
прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ.

Тропaрь, глaсъ }:

Повелённое тaйнw пріeмъ въ рaзумэ, въ кр0вэ їHсифовэ тщaніемъ предстA безпл0тный, глаг0лz неискусобрaчнэй: приклони1вый схождeніемъ нб7сA, вмэщaетсz неизмённw вeсь въ тS. є3г0же и3 ви1дz въ ложеснaхъ твои1хъ пріeмша рaбій зрaкъ, ўжасaюсz звaти тебЁ: Рaдуйсz невёсто неневёстнаz.

Глaсъ }. Кондaкъ №.

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Јкосъ №.

ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhй къ нeй такwвaz:

Рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ:

Рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ.

Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:

Рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе.

Рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы:

Рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма.

Рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище:

Рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰.

Рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце:

Рaдуйсz, ўтр0бо бжcтвеннагw воплощeніz.

Рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь:

Рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ в7.

Ви1дzщи с™az себE въ чcтотЁ, глаг0летъ гавріи1лу дeрзостнw: преслaвное твоегw2 глaса неудобопріsтельно души2 моeй kвлsетсz: безсёменнагw бо зачaтіz ржcтво2 кaкw глаг0леши, зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ недоразумэвaемый разумёти дв7а и4щущи, возопи2 къ служaщему: и3з8 бокY чи6сту, сн7у кaкw є4сть роди1тисz м0щно, рцh ми; къ нeйже џнъ речE со стрaхомъ, nбaче зовhй си1це:

Рaдуйсz, совёта неизречeннагw таи1ннице:

Рaдуйсz, молчaніz просsщихъ вёро.

Рaдуйсz, чудeсъ хrт0выхъ начaло:

Рaдуйсz, велёній є3гw2 глави1зно.

Рaдуйсz, лёствице нбcнаz, є4юже сни1де бGъ:

Рaдуйсz, м0сте, преводsй сyщихъ t земли2 на нб7о.

Рaдуйсz, ѓгGлwвъ многословyщее чyдо:

Рaдуйсz, бэсHвъ многоплачeвный стрyпе.

Рaдуйсz, свётъ неизречeннw роди1вшаz:

Рaдуйсz, є4же кaкw, ни є3ди1нагw же научи1вшаz.

Рaдуйсz, премyдрыхъ превосходsщаz рaзумъ:

Рaдуйсz, вёрныхъ њзарsющаz смhслы.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ G.

Си1ла вhшнzгw њсэни2 тогдA къ зачaтію браконеискyсную, и3 бlгоплHднаz тоS ложеснA, ћкw село2 показA слaдкое, всBмъ хотsщымъ жaти сп7сeніе, внегдA пёти си1це: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мyщи бGопріsтную дв7а ўтр0бу, востечE ко є3лісавeти: младeнецъ же џноz ѓбіе познaвъ сеS цэловaніе, рaдовашесz, и3 и3грaньми ћкw пёсньми вопіsше къ бцdэ:

Рaдуйсz, џтрасли неувzдaемыz розго2:

Рaдуйсz, плодA безсмeртнагw стzжaніе.

Рaдуйсz, дёлателz дёлающаz чlвэколю1бца:

Рaдуйсz, сади1телz жи1зни нaшеz р0ждшаz.

Рaдуйсz, ни1во, растsщаz гобзовaніе щедр0тъ:

Рaдуйсz, трапeзо, носsщаz nби1ліе њчищeній.

Рaдуйсz, ћкw рaй пи1щный процвэтaеши:

Рaдуйсz, ћкw пристaнище душaмъ гот0виши.

Рaдуйсz, пріsтное мlтвы кади1ло:

Рaдуйсz, всегw2 мjра њчищeніе.

Рaдуйсz, б9іе къ смє1ртнымъ бlговолeніе:

Рaдуйсz, смeртныхъ къ бGу дерзновeніе.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ д7.

Бyрю внyтрь и3мёz помышлeній сумни1тельныхъ, цэломyдренный їHсифъ смzтeсz, къ тебЁ зрS небрaчнэй, и3 бракоwкрaдованную помышлsz, непор0чнаz: ўвёдэвъ же твоE зачaтіе t д¦а с™а, речE: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшаша пaстыріе ѓгGлwвъ пою1щихъ плотск0е хrт0во пришeствіе, и3 тeкше ћкw къ пaстырю, ви1дzтъ сего2 ћкw ѓгнца непор0чна, во чрeвэ мRjинэ ўпaсшасz, ю4же пою1ще рёша:

Рaдуйсz, ѓгнца и3 пaстырz м™и:

Рaдуйсz, дв0ре словeсныхъ nвeцъ.

Рaдуйсz, неви1димыхъ врагHвъ мучeніе:

Рaдуйсz, рaйскихъ двeрей tверзeніе.

Рaдуйсz, ћкw нбcнаz срaдуютсz земны6мъ:

Рaдуйсz, ћкw зємнaz сликовствyютъ нбcнымъ.

Рaдуйсz, ґпcлwвъ немHлчнаz ўстA:

Рaдуйсz, страстотeрпцєвъ непобэди1маz дeрзосте.

Рaдуйсz, твeрдое вёры ўтверждeніе:

Рaдуйсz, свётлое бlгодaти познaніе.

Рaдуйсz, є4юже њбнажи1сz ѓдъ:

Рaдуйсz, є4юже њблек0хомсz слaвою.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ є7.

БGотeчную ѕвэздY ўзрёвше волсви2, тоS послёдоваша зари2: и3 ћкw свэти1льникъ держaще ю5, т0ю и3спытaху крёпкаго царS, и3 дости1гше непостижи1магw, возрaдовашасz є3мY, вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэша џтроцы халдeйстіи, на рукY дв7и1чу создaвшаго рукaма человёки, и3 вLку разумэвaюще є3го2, ѓще и3 рaбій пріsтъ зрaкъ, потщaшасz дарми2 послужи1ти є3мY, и3 возопи1ти бlгословeннэй:

Рaдуйсz, ѕвэзды2 незаходи1мыz м™и:

Рaдуйсz, зарE тaинственнагw днE.

Рaдуйсz, прeлести пeщь ўгаси1вшаz:

Рaдуйсz, трbцы таи1нники просвэщaющаz.

Рaдуйсz, мучи1телz безчеловёчнаго и3зметaющаz t начaльства:

Рaдуйсz, гDа чlвэколю1бца показaвшаz хrтA.

Рaдуйсz, вaрварскагw и3збавлsющаz служeніz:

Рaдуйсz, тимёніz и3з8имaющаz дёлъ.

Рaдуйсz, nгнS поклонeніе ўгаси1вшаz:

Рaдуйсz, плaмене страстeй и3змэнsющаz.

Рaдуйсz, вёрныхъ настaвнице цэломyдріz:

Рaдуйсz, всёхъ родHвъ весeліе.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ ѕ7.

ПроповBдницы бGон0сніи бhвше волсви2, возврати1шасz въ вавmлHнъ, скончaвше твоE прbр0чество: и3 проповёдавше тS хrтA всBмъ, њстaвиша и4рwда ћкw буесл0вzща, не вёдуща пёти: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Возсіsвый во є3гЂптэ просвэщeніе и4стины, tгнaлъ є3си2 лжи2 тьмY: јдwли бо є3гw2, сп7се, не терпsще твоеS крёпости, пад0ша. Си1хъ же и3збaвльшіисz вопіsху къ бцdэ:

Рaдуйсz, и3справлeніе человёкwвъ:

Рaдуйсz, низпадeніе бэсHвъ.

Рaдуйсz, прeлести держaву попрaвшаz:

Рaдуйсz, јдwльскую лeсть њбличи1вшаz.

Рaдуйсz, м0ре, потопи1вшее фараHна мhсленнаго:

Рaдуйсz, кaменю, напои1вшій жaждущыz жи1зни.

Рaдуйсz, џгненный ст0лпе, наставлszй сyщыz во тьмЁ:

Рaдуйсz, покр0ве мjру, ши1ршій џблака.

Рaдуйсz, пи1ще, мaнны пріeмнице:

Рaдуйсz, слaдости с™hz служи1тельнице.

Рaдуйсz, землE њбэтовaніz:

Рaдуйсz, и3з8 неsже течeтъ мeдъ и3 млеко2.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ з7.

Хотsщу сmмеHну t нhнэшнzгw вёка престaвитисz прелeстнагw, вдaлсz є3си2 ћкw мLнцъ томY, но познaлсz є3си2 є3мY и3 бGъ совершeнный: тёмже ўдиви1сz твоeй неизречeннэй премyдрости, зовhй: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0вую показA твaрь, ћвльсz зижди1тель нaмъ t негw2 бhвшымъ, и3з8 безсёменныz прозsбъ ўтр0бы, и3 сохрани1въ ю5, ћкоже бЁ, нетлённу, да чyдо ви1дzще воспои1мъ ю5, вопію1ще:

Рaдуйсz, цвёте нетлёніz:

Рaдуйсz, вёнче воздержaніz.

Рaдуйсz, воскrніz w4бразъ њблистaющаz:

Рaдуйсz, ѓгGльское житіE kвлsющаz.

Рaдуйсz, дрeво свэтлоплодови1тое, t негHже питaютсz вёрніи:

Рaдуйсz, дрeво бlгосэнноли1ственное, и4мже покрывaютсz мн0зи.

Рaдуйсz, во чрeвэ носsщаz и3збaвителz плэнє1ннымъ:

Рaдуйсz, р0ждшаz настaвника заблyждшымъ.

Рaдуйсz, судіи2 првdнагw ўмолeніе:

Рaдуйсz, мн0гихъ согрэшeній прощeніе.

Рaдуйсz, nдeждо наги1хъ дерзновeніz:

Рaдуйсz, любы2, всsкое желaніе побэждaющаz.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ }.

Стрaнное ржcтво2 ви1дэвше, ўстрани1мсz мjра, ќмъ на нб7сA прел0жше: сегH бо рaди выс0кій бGъ, на земли2 kви1сz смирeнный чlвёкъ, хотsй привлещи2 къ высотЁ томY вопію1щыz: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неwпи1санное сл0во: снизхождeніе бо бжcтвенное, не прехождeніе же мёстное бhсть, и3 ржcтво2 t дв7ы бGопріsтныz, слhшащіz сі‰:

Рaдуйсz, бGа невмэсти1магw вмэсти1лище:

Рaдуйсz, чcтнaгw тaинства двє1ри.

Рaдуйсz, невёрныхъ сумни1тельное слhшаніе:

Рaдуйсz, вёрныхъ и3звёстнаz похвало2.

Рaдуйсz, колесни1це прес™az сyщагw на херувjмэхъ:

Рaдуйсz, селeніе преслaвное сyщагw на серафjмэхъ.

Рaдуйсz, проти6внаz въ т0жде собрaвшаz:

Рaдуйсz, двcтво и3 ржcтво2 сочетaвшаz.

Рaдуйсz, є4юже разрэши1сz преступлeніе:

Рaдуйсz, є4юже tвeрзесz рaй.

Рaдуйсz, ключY цrтвіz хrт0ва:

Рaдуйсz, надeждо бл†гъ вёчныхъ.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ f7.

Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz вели1кому твоегw2 вочlвёченіz дёлу: непристyпнаго бо ћкw бGа, зрsше всBмъ пристyпнаго чlвёка, нaмъ ќбw спребывaюща, слhшаща же t всёхъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкw ры6бы безгл†сныz ви1димъ њ тебЁ бцdе: недоумэвaютъ бо глаг0лати, є4же кaкw и3 дв7а пребывaеши, и3 роди1ти возмоглA є3си2; Мh же тaинству дивsщесz, вёрнw вопіeмъ:

Рaдуйсz, премdрости б9іz пріsтелище:

Рaдуйсz, промышлeніz є3гw2 сокр0вище.

Рaдуйсz, любом{дрыz нем{дрыz kвлsющаz:

Рaдуйсz, хитрословє1сныz безсловє1сныz њбличaющаz:

Рaдуйсz, ћкw њбуsша лю1тіи взыскaтелє:

Рaдуйсz, ћкw ўвzд0ша баснотв0рцы.

Рaдуйсz, ґfінє1йскаz плетє1ніz растерзaющаz:

Рaдуйсz, ры6барскіz мрє1жи и3сполнsющаz.

Рaдуйсz, и3з8 глубины2 невёдэніz и3звлачaющаz:

Рaдуйсz, мнHги въ рaзумэ просвэщaющаz.

Рaдуйсz, кораблю2 хотsщихъ сп7сти1сz:

Рaдуйсz, пристaнище житeйскихъ плaваній.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 хотS мjръ, и4же всёхъ ўкраси1тель, къ семY самоwбэтовaнъ пріи1де, и3 пaстырь сhй ћкw бGъ, нaсъ рaди kви1сz по нaмъ чlвёкъ: под0бнымъ бо под0бное призвaвъ, ћкw бGъ слhшитъ: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 дёвамъ бцdе дв7о, и3 всBмъ къ тебЁ прибэгaющымъ: и4бо нб7сE и3 земли2 творeцъ ўстр0и тS пречcтаz, всeльсz во ўтр0бэ твоeй, и3 вс‰ приглашaти тебЁ научи1въ:

Рaдуйсz, ст0лпе двcтва:

Рaдуйсz, двeрь сп7сeніz:

Рaдуйсz, начaльнице мhсленнагw наздaніz:

Рaдуйсz, подaтельнице бжcтвенныz бlгости.

Рaдуйсz, тh бо њбнови1ла є3си2 зач†тыz стyднw:

Рaдуйсz, тh бо наказaла є3си2 њкрaдєнныz ўм0мъ.

Рaдуйсz, тли1телz смhслwвъ ўпражднsющаz:

Рaдуйсz, сёzтелz чcтоты2 р0ждшаz.

Рaдуйсz, черт0же безсёменнагw ўневёщеніz:

Рaдуйсz, вёрныхъ гDеви сочетaвшаz.

Рaдуйсz, д0браz младопитaтельнице дёвамъ:

Рaдуйсz, невэстокраси1тельнице дyшъ с™hхъ.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ №i.

Пёніе всsкое побэждaетсz, спрострeтисz тщaщеесz ко мн0жеству мн0гихъ щедр0тъ твои1хъ: равночи1слєнныz бо пескA пBсни ѓще прин0симъ ти2 цRю2 с™hй, ничт0же совершaемъ дост0йно, ±же дaлъ є3си2 нaмъ тебЁ вопію1щымъ: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтопріeмную свэщY, сyщымъ во тьмЁ ћвльшуюсz, зри1мъ с™yю дв7у: невещeственный бо вжигaющи џгнь, наставлsетъ къ рaзуму бжcтвенному вс‰, зарeю ќмъ просвэщaющаz, звaніемъ же почитaемаz, си1ми:

Рaдуйсz, лучE ќмнагw сlнца:

Рaдуйсz, свэти1ло незаходи1магw свёта.

Рaдуйсz, м0лніе, дyшы просвэщaющаz:

Рaдуйсz, ћкw гр0мъ враги2 ўстрашaющаz.

Рaдуйсz, ћкw многосвётлое возсіzвaеши просвэщeніе:

Рaдуйсz, ћкw многотекyщую и3сточaеши рэкY.

Рaдуйсz, купёли живописyющаz w4бразъ:

Рaдуйсz, грэх0вную teмлющаz сквeрну.

Рaдуйсz, бaне, њмывaющаz с0вэсть:

Рaдуйсz, чaше, чeрплющаz рaдость.

Рaдуйсz, њбонsніе хrт0ва бlгоухaніz:

Рaдуйсz, животE тaйнагw весeліz.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть дaти восхотёвъ долгHвъ дрeвнихъ, всёхъ долгHвъ рэши1тель человёкwмъ, пріи1де соб0ю ко tшeдшымъ тогw2 бlгодaти, и3 раздрaвъ рукописaніе, слhшитъ t всёхъ си1це: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще твоE ржcтво2, хвaлимъ тS вси2, ћкw њдушевлeнный хрaмъ бцdе: во твоeй бо всели1всz ўтр0бэ, содержaй вс‰ рук0ю гDь, њс™и2, прослaви, и3 научи2 вопи1ти тебЁ всёхъ:

Рaдуйсz, селeніе бGа и3 сл0ва:

Рaдуйсz, с™az с™hхъ б0льшаz.

Рaдуйсz, ковчeже позлащeнный д¦омъ:

Рaдуйсz, сокр0вище животA неистощи1мое.

Рaдуйсz, чcтнhй вёнче царeй бlгочести1выхъ:

Рaдуйсz, чcтнaz похвало2 їерeєвъ бlгоговёйныхъ.

Рaдуйсz, цRкве непоколеби1мый ст0лпе:

Рaдуйсz, цaрствіz неруши1маz стэно2.

Рaдуйсz, є4юже воздви1жутсz побBды:

Рaдуйсz, є4юже низпaдаютъ врази2.

Рaдуйсz, тёла моегw2 врачевaніе:

Рaдуйсz, души2 моеS сп7сeніе.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ Gi.

Q всепётаz м™и, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во, нhнэшнее пріeмши приношeніе, t всsкіz и3збaви напaсти всёхъ, и3 бyдущіz и3зми2 мyки, њ тебЁ вопію1щихъ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки:

Јкосъ №.

ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS гDи, ўжасaшесz и3 стоsше, зовhй къ нeй такwвaz:

Рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ:

Рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ.

Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:

Рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе.

Рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы:

Рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма.

Рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище:

Рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰.

Рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце:

Рaдуйсz, ўтр0бо бжcтвеннагw воплощeніz.

Рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь:

Рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY.

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Кондaкъ №.

Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зовeмъ ти2:

Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.

Мlтва ко прес™ёй бцdэ:

Пріими2, всебlгом0щнаz, пречтcаz гпcжE, вLчце бGороди1тельнице, сі‰ честны6z дaры, тебЁ є3ди1нэй прикл†дныz, t нaсъ недост0йныхъ рабHвъ твои1хъ, t всёхъ родHвъ и3збрaннаz, всёхъ твaрей нбcныхъ и3 земнhхъ вhшшаz ћвльшаzсz. Понeже бо тебє2 рaди бhсть гDи си1лъ съ нaми, и3 тоб0ю сн7а б9іz познaхомъ, и3 спод0бихомсz с™aгw тёла є3гw2 и3 пречтcыz кр0ве є3гw2. Тёмже бlжeнна є3си2 въ р0дэхъ родHвъ, бGобlжeннаz, херувjмwвъ свэтлёйши и3 серафjмwвъ чтcнёйши сyщаz. И# нhнэ, всепётаz прес™az бцdе, не престaй молsщисz њ нaсъ недост0йныхъ рабёхъ твои1хъ, є4же и3збaвитисz нaмъ t всsкагw совёта лукaвагw и3 t всsкагw њбстоsніz, и3 сохрани1тисz нaмъ невреждє1нымъ t всsкагw kдови1тагw прил0га діaвольскагw. Но дaже до концA мlтвами твои1ми неwсуждeнныхъ нaсъ соблюди2: ћкw да твои1мъ заступлeніемъ и3 п0мощію сп7сaеми, слaву, хвалY, бlгодарeніе и3 поклонeніе за вс‰ въ трbцэ є3ди1ному бGу и3 всёхъ создaтелю возсылaемъ, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7 ко прес™ёй бцdэ:

Q прес™az гпcжE вLчце бцdе! Вhшши є3си2 всёхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ, и3 всеS твaри чcтнёйши, пом0щница є3си2 њби1димыхъ, ненадёющихсz надёzніе, ўб0гихъ застyпница, печaльныхъ ўтэшeніе, ѓлчущихъ корми1тельница, наги1хъ њдэsніе, больнhхъ и3сцэлeніе, грёшныхъ сп7сeніе, хrтіaнъ всёхъ поможeніе и3 заступлeніе. Q всемлcтиваz гпcжE, дв7о бцdе вLчце! Млcтію твоeю сп7си2 и3 поми1луй с™ёйшыz патріaрхи правосл†вныz, преwсщ7є1нныz митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы, и3 вeсь сщ7eнническій и3 и4ноческій чи1нъ, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны ри1зою твоeю чcтн0ю защити2: и3 ўмоли2, гпcжE, и3з8 тебє2 без8 сёмене воплоти1вшагосz хrтA бGа нaшего, да препоsшетъ нaсъ си1лою своeю свhше на неви6димыz и3 ви6димыz враги2 нaшz. Q всемлcтиваz гпcжE вLчце бцdе, воздви1гни нaсъ и3з8 глубины2 грэх0вныz, и3 и3збaви нaсъ t глaда, губи1тельства, t трyса и3 пот0па, t nгнS и3 мечA, t нахождeніz и3ноплемeнныхъ и3 междоус0бныz брaни, и3 t напрaсныz смeрти, и3 t нападeніz врaжіz, и3 t тлетв0рныхъ вBтръ, и3 t смертон0сныz ћзвы, и3 t всsкагw ѕлA. Подaждь, гпcжE, ми1ръ и3 здрaвіе рабHмъ твои6мъ, всBмъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ, и3 просвэти2 и5мъ ќмъ и3 џчи сердє1чныz, є4же ко спасeнію: и3 спод0би ны2 грBшныz рабы6 тво‰, цrтвіz сн7а твоегw2, хrтA бGа нaшегw: ћкw держaва є3гw2 бlгословeна и3 препрослaвлена, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 

Ґкafістъ с™и1телю хrт0ву
ніколaю чудотв0рцу.

Тропaрь, глaсъ д7:

Прaвило вёры и3 џбразъ кр0тости, воздержaніz ўчи1телz kви1 тz стaду твоемY ћже вещeй и4стина. сегw2 рaди стzжaлъ є3си2 смирeніемъ высHкаz, нищет0ю бог†таz: џ§е свzщенноначaльниче нік0лае, моли2 хrтA бGа, спасти1сz душaмъ нaшымъ.

Кондaкъ №.

Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру всемY и3сточazй многоцённое млcти мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ м0ре, восхвалsю тS люб0вію, с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти:

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Јкосъ №.

ЃгGла w4бразомъ, земнaго сyща є3стеств0мъ, kви2 тебE всеS твaри создaтель: бlгопл0дную бо добр0ту души2 твоеS прови1дэвъ, пребlжeнне нік0лае, научи2 всёхъ вопи1ти тебЁ си1це:

Рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz њчищeнный:

Рaдуйсz, дaже до концA њсщ7eнный.

Рaдуйсz, рождeніемъ свои1мъ роди1телей ўдиви1вый:

Рaдуйсz, си1лу душeвную ѓбіе по рождествЁ kви1вый.

Рaдуйсz, сaде земли2 њбэтовaніz:

Рaдуйсz, цвёте бжcтвеннагw саждeніz.

Рaдуйсz, лозо2 добродётельнаz віногрaда хrт0ва:

Рaдуйсz, дрeво чудот0чное раS ї}сова.

Рaдуйсz, крjне рaйскагw прозzбeніz:

Рaдуйсz, мЂро хrт0ва бlгоухaніz.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю tг0нитсz рыдaніе:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю прин0ситсz рaдованіе.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ в7.

Ви1дzще твои1хъ мЂръ и3зліsніе, бGомyдре, просвэщaемсz душaми и3 тэлесы2, ди1внагw тS мmрот0чца живон0сна, нік0лае, разумёюще: чудесh бо, ћкw водaми, бlгодaтію б9іею и3зливaющимисz, напаsеши вёрнw вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7.

Рaзумъ неуразумённый вразумлsz њ с™ёй трbцэ, бhлъ є3си2 въ нікeи со с™hми nтцы2 поб0рникъ и3сповёданіz правослaвныz вёры: рaвна бо nц7Y сн7а и3сповёдалъ є3си2, соприсносyщна и3 сопрест0льна, ѓріа же безyмнаго њбличи1лъ є3си2. Сегw2 рaди вёрніи научи1шасz воспэвaти тебЁ:

Рaдуйсz, вели1кій бlгочeстіz ст0лпе:

Рaдуйсz, вёрныхъ прибёжища грaде.

Рaдуйсz, твeрдое правослaвіz ўкрэплeніе:

Рaдуйсz, чcтн0е прес™hz трbцы носи1ло и3 похвалeніе.

Рaдуйсz, nц7Y равночeстна сн7а проповёдавый:

Рaдуйсz, ѓріа возбэси1вшагосz t соб0ра с™hхъ tгнaвый.

Рaдуйсz, џтче, nтцє1въ слaвнаz красото2:

Рaдуйсz, всёхъ бGомyдрыхъ премyдраz добр0то.

Рaдуйсz, џгнєннаz словесA и3спущazй:

Рaдуйсz, д0брэ стaдо своE наставлszй.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёра ўтверждaетсz:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю є4ресь низлагaетсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ G.

Си1лою дaнною ти2 свhше, слeзу всsку tsлъ є3си2 t лицA лю1тэ стрaждущихъ, бGон0се џтче нік0лае: ѓлчущымъ бо kви1лсz є3си2 корми1тель, въ пучи1нэ морстёй сyщымъ и3зрsдный прави1тель, недyгующымъ и3сцэлeніе, и3 всBмъ всsкъ пом0щникъ показaлсz є3си2, вопію1щымъ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ G.

И#мёzше вои1стинну, џтче нік0лае, съ нб7сE пёснь тебЁ воспэвaема бhти, ґ не t земли2: кaкw бо кто2 t человBкъ возм0жетъ твоеS с™hни вели6чіz проповёдати; но мы2 люб0вію твоeю побэждaеми, вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, w4бразе ѓгнцєвъ и3 пaстырей:

Рaдуйсz, с™0е њчисти1лище нрaвwвъ.

Рaдуйсz, добродётелей вели1кихъ вмэсти1лище:

Рaдуйсz, с™hни чи1стое и3 честн0е жили1ще.

Рaдуйсz, свэти1льниче всесвётлый и3 вселюби1мый:

Рaдуйсz, свёте златозaрный и3 непор0чный.

Рaдуйсz, дост0йный ѓгGлwвъ собесёдниче:

Рaдуйсz, д0брый человёкwвъ настaвниче.

Рaдуйсz, прaвило вёры бlгочести1выz:

Рaдуйсz, w4бразе кр0тости дух0вныz.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t страстeй тэлeсныхъ и3збавлsемсz:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю слaдостей д¦0вныхъ и3сполнsемсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ д7.

Бyрz недоумёніz смущaетъ ми2 ќмъ, кaкw дост0йно є4сть пёти чудесA тво‰, бlжeнне нік0лае; никт0же бо м0жетъ | и3счести2, ѓще бы и3 мн0ги љзhки и3мёлъ, и3 глаг0лати восхотёлъ. Но мы2 ди1внw бGу въ тебЁ прославлsющемусz, дерзaемъ воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ д7.

Слhшаша, бGомyдре нік0лае, бли1жніи и3 дaльніи вели1чіе чудeсъ твои1хъ, ћкw по воздyху лeгкими бlгодaтными крилaми навhклъ є3си2 сyщихъ въ бэдaхъ предварsти, ск0рw t тёхъ и3збавлsz всёхъ вопію1щихъ къ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, и3збавлeніе t печaли:

Рaдуйсz, подаsніе бlгодaти.

Рaдуйсz, нечaемыхъ ѕHлъ прогони1телю:

Рaдуйсz, желaемыхъ бlги1хъ насади1телю.

Рaдуйсz, ск0рый ўтёшителю въ бэдЁ сyщихъ:

Рaдуйсz, стрaшный наказaтелю њби1дzщихъ.

Рaдуйсz, чудeсъ пучи1но бGомъ и3зліsннаz:

Рaдуйсz, зак0на хrт0ва скриж†ли бGомъ пи6санныz.

Рaдуйсz, крёпкое пaдающихъ возведeніе:

Рaдуйсz, прaвw стоsщихъ ўтверждeніе.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкаz лeсть њбнажaетсz:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкаz и4стина сбывaетсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ є7.

БGотeчнаz ѕвэздA kви1лсz є3си2, наставлsz по м0рю плaвающихъ лю1тэ, и5мже смeрть предстоsше вск0рэ и3ногдA, ѓще не бы2 ты2 предстaлъ є3си2 призывaющымъ тS въ п0мощь, чудотв0рче с™hй нік0лае: ўжe бо нестhднw бэсHмъ летaющымъ, и3 погрузи1ти корабли2 хотsщымъ запрети1въ, tгнaлъ є3си2 и5хъ, вBрныz же научи1лъ є3си2 сп7сaющему тоб0ю бGу взывaти: Ґллилyіа.

Јкосъ є7.

Ви1дэша nтрокови6цы, на брaкъ сквeрный нищеты2 рaди ўготHванныz, вели1кое твоE къ ни1щымъ млcрдіе, пребlжeнне џтче нік0лае, є3гдA стaрцу роди1телю и4хъ н0щію ўзельцы2 три2 злaта таsсz п0далъ є3си2, самаго2 со дщeрьми и3збавлsz t падeніz грэх0внагw. Тогw2 рaди слhшиши t всёхъ си1це:

Рaдуйсz, млcти превели1кіz сокр0вище:

Рaдуйсz, промышлeніz њ лю1дехъ пріsтелище.

Рaдуйсz, пи1ще и3 tрaдо къ тебЁ прибэгaющихъ:

Рaдуйсz, хлёбе неснэдaемый ѓлчущихъ.

Рaдуйсz, богaтство бёднэ живyщымъ на земли2 бGомъ дaнное:

Рaдуйсz, воздви1женіе ск0рое ўб0гихъ.

Рaдуйсz, бhстрое ни1щихъ ўслhшаніе:

Рaдуйсz, скорбsщихъ пріsтное попечeніе.

Рaдуйсz, тріeхъ дёвъ непор0чный невэсти1телю:

Рaдуйсz, чистоты2 ўсeрдный храни1телю.

Рaдуйсz, ненадeжныхъ надёzніе:

Рaдуйсz, всегw2 мjра наслаждeніе.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ ѕ7.

Проповёдуетъ мjръ вeсь тебE, пребlжeнне нік0лае, ск0раго въ бэдaхъ застyпника: ћкw мн0гажды во є3ди1номъ часЁ, по земли2 путешeствующымъ, и3 по м0рю плaвающымъ, предварsz пос0бствуеши, кyпнw всёхъ t ѕлhхъ сохранsz, вопію1щихъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ ѕ7.

Возсіsлъ є3си2 свётъ жив0тный, и3збавлeніе носS воев0дамъ, непрaведную смeрть пріsти и3мyщымъ, тебE д0брый пaстырю нік0лае, призывaющымъ, є3гдA вск0рэ ћвльсz во снЁ царeви, ўстраши1лъ є3си2 є3го2, си1хъ же невреждeнныхъ tпусти1ти повелёлъ є3си2. Сегw2 рaди съ ни1ми кyпнw и3 мы2 бlгодaрственнw вопіeмъ ти2:

Рaдуйсz, ўсeрднw призывaющымъ тS помогazй:

Рaдуйсz, t непрaведнагw ўбіeніz и3збавлszй.

Рaдуйсz, t лeстныz сохранszй клеветы2:

Рaдуйсz, непрaвєдныz разрушazй совёты.

Рaдуйсz, растерзazй лжY ћкw паучи1ну:

Рaдуйсz, возношazй слaвнw и4стину.

Рaдуйсz, непови1нныхъ t ќзъ разрэшeніе:

Рaдуйсz, и3 мертвецє1въ њживлeніе.

Рaдуйсz, проzви1телю прaвды:

Рaдуйсz, помрачи1телю непрaвды.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю непови1нніи и3збaвлени t мечA:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю наслади1шасz свёта.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ з7.

ХотS богохyльное є3ретjческое tгнaти ѕлосмрaдіе, мЂро вои1стинну бlгов0нное тaинственное kви1лсz є3си2 нік0лае: лю1ди мmрє1йскіz ўпaслъ є3си2, и3 вeсь мjръ свои1мъ бlгодaтнымъ мЂромъ и3сп0лнилъ є3си2: и3 t нaсъ u5бо богомeрзкое грэх0вное ѕлосмрaдіе tжени2, да бlгопріsтнw бGу вопіeмъ: Ґллилyіа.

Јкосъ з7.

Н0ваго тS нHа, настaвника ковчeга сп7си1тельнагw разумёемъ, џтче с™hй нік0лае, бyрю всёхъ лю1тыхъ разгонsющаго направлeніемъ свои1мъ, тишинy же бжcтвенную приносsщаго вопію1щымъ такwвaz:

Рaдуйсz, њбуревaемыхъ ти1хое пристaнище:

Рaдуйсz, ўтопaющихъ и3звёстное храни1лище.

Рaдуйсz, плaвающихъ посредЁ пучи1нъ д0брый к0рмчій:

Рaдуйсz, треволнє1ніz морск†z ўставлsющій.

Рaдуйсz, превождeніе сyщихъ въ ви1хрэхъ:

Рaдуйсz, согрёzніе сyщихъ во мрaзэхъ.

Рaдуйсz, сіsніе, ск0рбный мрaкъ разгонsющее:

Рaдуйсz, свэти1ло, вс‰ концы2 земли2 просвэщaющее.

Рaдуйсz, t бeздны грэх0вныz человёки и3збавлszй:

Рaдуйсz, въ бeздну ѓдскую сатанY ввергazй.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю дерзновeннw бeздну млcрдіz б9іz призывaемъ:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t пот0па гнёва и3збaвльшесz, ми1ръ съ бGомъ њбрэтaемъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ }.

Стрaнное чyдо kвлsетсz притекaющымъ къ тебЁ, бlжeнне нік0лае, сщ7eннаz твоS цeрковь: въ нeй бо и3 мaлое молeніе приносsще, вeліихъ недyгwвъ пріeмлемъ и3сцэлeніе, ѓще т0кмw по бз7э ўповaніе на тS возложи1мъ, вёрнw вопію1ще: Ґллилyіа.

Јкосъ }.

Вeсь є3си2 всBмъ вои1стинну пом0щникъ, бGон0се нік0лае, и3 собрaлъ є3си2 вкyпэ вс‰ прибэгaющыz къ тебЁ, ћкw свободи1тель, питaтель, и3 врaчь ск0рый всBмъ земны6мъ, на похвалY всёхъ воздвизaz, вопи1ти къ тебЁ си1це:

Рaдуйсz, всsкихъ и3сцэлeній и3ст0чниче:

Рaдуйсz, лю1тэ стрaждущымъ пом0щниче.

Рaдуйсz, зарE, сіsющаz въ нощи2 грэх0внэй блуждaющымъ:

Рaдуйсz, росо2 небот0чнаz въ зн0и трудHвъ сyщымъ.

Рaдуйсz, подавazй трeбующымъ бlгостроeніе:

Рaдуйсz, ўготовлszй просsщымъ и3з8oби1ліе.

Рaдуйсz, мн0гажды прошeніе предварszй:

Рaдуйсz, ст†рымъ сэди1намъ си1лу њбновлszй.

Рaдуйсz, мн0гихъ заблуждeній t пути2 и4стиннагw њбличи1телю:

Рaдуйсz, т†инъ б9іихъ вёрный служи1телю.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю зaвисть попирaемъ:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю бlгонрaвное житіE и3справлsемъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ f7.

Вс‰кіz ўтоли2 болBзни, вели1кій нaшъ застyпниче нік0лае, растворsz бlгод†тнаz врачев†ніz, ўслажд†ющаz дyшы нaшz, сердцa же веселsщаz, всёхъ ўсeрднw къ п0мощи твоeй притекaющихъ, бGу же вопію1щихъ: Ґллилyіа.

Јкосъ f7.

Вэт‡z суемyдрєнныz нечести1выхъ ви1димъ тоб0ю посрaмлєнныz, бGомyдре џтче нік0лае: ѓріа бо хyльника раздэлsюща б9ество2, и3 савeлліа смэшaюща с™yю трbцу, препрёлъ, нaсъ же во правослaвіи ўкрэпи1лъ є3си2. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2 си1це:

Рaдуйсz, щи1те, защищazй бlгочeстіе:

Рaдуйсz, мечY, посэцazй ѕлочeстіе.

Рaдуйсz, ўчи1телю бжcтвенныхъ велёній:

Рaдуйсz, губи1телю бGопроти1вныхъ ўчeній.

Рaдуйсz, лёствице бGомъ ўтверждeннаz, є4юже восх0димъ къ нб7си2:

Рaдуйсz, покр0ве бGомъ здaнный, и4мже покрывaютсz мн0зи.

Рaдуйсz, немyдрыхъ ўмудри1вый твои1ми словесы2:

Рaдуйсz, лэни1выхъ подви1гнувый твои1ми нрaвы.

Рaдуйсz, свётлосте зaповэдей б9іихъ неугаси1маz:

Рaдуйсz, лучE њправдaній гDнихъ пресвётлаz.

Рaдуйсz, ћкw ўчeніемъ твои1мъ сокрушaютсz є3ретjчєскіz главы6:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёрніи сподоблsютсz слaвы.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ ‹.

Сп7сти2 хотS дyшу, пл0ть твою2 дyхови покори1лъ є3си2 вои1стинну, џтче нaшъ нік0лае: молчaньми бо прeжде и3 борeньми съ п0мыслы, дэsнію бGомhсліе приложи1лъ є3си2, бGомhсліемъ же рaзумъ совершeнъ стzжaлъ є3си2, и4мже дерзновeннw съ бGомъ и3 ѓгGлы бесёдовалъ є3си2, всегдA вопіS: Ґллилyіа.

Јкосъ ‹.

СтэнA є3си2 похвалsющымъ, пребlжeнне, чудесA тво‰, и3 всBмъ къ заступлeнію твоемY прибэгaющымъ: тёмже и3 нaсъ въ добродётели ўб0гихъ, t нищеты2, напaсти, недyгwвъ и3 нyждъ разли1чныхъ свобождaй, вопію1щихъ ти2 съ люб0вію такwвaz:

Рaдуйсz, t ўб0жества вёчнагw и3з8имazй:

Рaдуйсz, богaтство нетлённое подавazй.

Рaдуйсz, брaшно неги1блющее ѓлчущымъ прaвды:

Рaдуйсz, питіE неисчерпaемое жaждущымъ жи1зни.

Рaдуйсz, t мzтeжа и3 брaни соблюдazй:

Рaдуйсz, t ќзъ и3 плэнeніz свобождazй.

Рaдуйсz, преслaвный въ бэдaхъ застyпниче:

Рaдуйсz, превели1кій въ напaстехъ защи1тниче.

Рaдуйсz, мн0гихъ t поги1бели и3схи1тивый:

Рaдуйсz, безчи1сленныхъ невреждeннw сохрани1вый.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю лю1тыz смeрти грёшніи и3збэгaютъ:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю жи1знь вёчную кaющіисz получaютъ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ №i.

Пёніе прес™ёй трbцэ пaче и3нhхъ принeслъ є3си2, пребlжeнне нік0лае, ўм0мъ, сл0вомъ и3 дёломъ: мн0гимъ бо и3спытaніемъ правовBрнаz повелBніz ўzсни1лъ є3си2, вёрою, надeждою и3 люб0вію наставлsz нaсъ въ трbцэ є3ди1ному бGу воспэвaти: Ґллилyіа.

Јкосъ №i.

Свэтозaрную лучY во мрaцэ житіS сyщымъ неугаси1мую, ви1димъ тS, бGомъ и3збрaнне џтче нік0лае: съ невещeственными бо ѓгGльскими свёты, бесёдуеши њ несоздaнномъ трbческомъ свётэ, вёрныхъ же дyшы просвэщaеши, вопію1щихъ ти2 такwвaz:

Рaдуйсz, њзарeніе трис0лнечнагw свёта:

Рaдуйсz, денни1це незаходи1магw сlнца.

Рaдуйсz, свэщE, бжcтвеннымъ плaменемъ возжжeннаz:

Рaдуйсz, ћкw ўгаси1лъ є3си2 бэс0вскій плaмень нечeстіz.

Рaдуйсz, свётлое правовёріz проповёданіе:

Рaдуйсz, доброзрaчное свёта є3ђльскагw сіsніе.

Рaдуйсz, м0лніе, є4рєси пожигaющаz:

Рaдуйсz, гр0ме, ўстрашaющій соблазнsющыz.

Рaдуйсz, и4стиннагw научи1телю рaзума:

Рaдуйсz, тaинственнагw и3з8zви1телю ўмA.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю попрaсz поклонeніе твaри:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю научи1хомсz покланsтисz творцY въ трbцэ.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ в7i.

Бlгодaть дaнную ти2 t бGа свёдущіи, рaдующесz твою2 пaмzть прaзднуемъ по д0лгу, преслaвный џтче нік0лае, и3 къ чyдному заступлeнію твоемY вседyшнw притекaемъ. Преслaвныхъ же твои1хъ дэsній, ћкw пескA морскaгw и3 мн0жества ѕвёзднагw и3счести2 не могyще, недоумёніемъ њб8sти бhвше, вопіeмъ къ бGу: Ґллилyіа.

Јкосъ в7i.

Пою1ще тво‰ чудесA, восхвалsемъ тS, всехвaльне нік0лае: въ тебё бо бGъ въ трbцэ прославлsемый ди1внw прослaвисz, но ѓще и3 попремн0гу состaвлєнныz t души2 pалмы2 и3 пBсни прин0симъ ти2, чудотв0рче с™hй, ничт0же твори1мъ рaвнw даровaнію чудeсъ твои1хъ, и5мже ўдивлsющесz вопіeмъ къ тебЁ такwвaz:

Рaдуйсz, цRS цaрствующихъ и3 гDа госп0дствующихъ служи1телю:

Рaдуйсz, служи1телей є3гw2 нбcныхъ сожи1телю.

Рaдуйсz, лю1демъ вBрнымъ поможeніе:

Рaдуйсz, р0да хrтіaнскагw возвышeніе.

Рaдуйсz, побёды тезоимени1тый:

Рaдуйсz, вэнцен0сче нар0читый.

Рaдуйсz, всёхъ добродётелей зерцaло:

Рaдуйсz, всёхъ притекaющихъ къ тебЁ крёпкое забрaло.

Рaдуйсz, по бз7э и3 бцdэ, всE нaше ўповaніе:

Рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ здрaвіе, и3 дyшъ сп7сeніе.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t вёчныz смeрти свобождaемсz:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю безконeчныz жи1зни сподоблsемсz.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ Gi.

Q прес™hй и3 пречyдный џтче нік0лае, ўтэшeніе всёхъ скорбsщихъ, нhнэшнее нaше пріими2 приношeніе, и3 t геeнны и3збaвитисz нaмъ гDа ўмоли2, бGопріsтнымъ твои1мъ ходaтайствомъ, да съ тоб0ю воспэвaемъ: Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.

Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.

И# пaки:

Јкосъ №.

ЃгGла w4бразомъ, земнaго сyща є3стеств0мъ, kви2 тебE всеS твaри создaтель: бlгопл0дную бо добр0ту души2 твоеS прови1дэвъ, пребlжeнне нік0лае, научи2 всёхъ вопи1ти тебЁ си1це:

Рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz њчищeнный:

Рaдуйсz, дaже до концA њсщ7eнный.

Рaдуйсz, рождeніемъ свои1мъ роди1телей ўдиви1вый:

Рaдуйсz, си1лу душeвную ѓбіе по рождествЁ kви1вый.

Рaдуйсz, сaде земли2 њбэтовaніz:

Рaдуйсz, цвёте бжcтвеннагw саждeніz.

Рaдуйсz, лозо2 добродётельнаz віногрaда хrт0ва:

Рaдуйсz, дрeво чудот0чное раS ї}сова.

Рaдуйсz, крjне рaйскагw прозzбeніz:

Рaдуйсz, мЂро хrт0ва бlгоухaніz.

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю tг0нитсz рыдaніе:

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю прин0ситсz рaдованіе.

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Кондaкъ №.

Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру всемY и3сточazй многоцённое млcти мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ м0ре, восхвалsю тS люб0вію, с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти:

Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.

Мlтвы с™и1телю ніколaю,
ґрхіепcкпу мmрлmкjйскому.
Мlтва №:

Q всехвaльный и3 всечтcнhй ґрхіерeю, вели1кій чудотв0рче, с™и1телю хrт0въ, џтче нік0лае, человёче б9ій и3 вёрный рaбе, мyжу желaній, сосyде и3збрaнный, крёпкій ст0лпе цRк0вный, свэти1льниче пресвётлый, ѕвэздо2 њсіzвaющаz и3 њсвэщaющаz всю2 вселeнную! Ты2 є3си2 првdникъ, ћкw фjніxъ процвэтhй, насаждeнный во дв0рэхъ гDа своегw2: живhй въ мЂрэхъ, мЂромъ њбlгоухaлъ є3си2, и3 мЂро приснотекyщее бlгодaти б9іz и3сточaеши: твои1мъ шeствіемъ, прес™hй џтче, м0ре њс™и1сz, є3гдA многочудє1сныz тво‰ м0щи шeствоваху во грaдъ бaрскій, t вост0ка до зaпада хвали1ти и4мz гDне. q преизsщный и3 преди1вный чудотв0рче, ск0рый пом0щниче, тeплый застyпниче, пaстырю пред0брый, сп7сazй словeсное стaдо t всsкихъ бёдъ! тебE прославлsемъ и3 тебE величaемъ, ћкw надeжду всёхъ хrтіaнъ, и3ст0чника чудeсъ, защи1тителz вёрныхъ, премyдраго ўчи1телz, ѓлчущихъ корми1телz, плaчущихъ весeліе, наги1хъ њдэsніе, болsщихъ врачA, по м0рю плaвающихъ ўпрaвителz, плённикwвъ свободи1телz, вдHвъ и3 сир0тъ питaтелz и3 застyпника, цэломyдріz храни1телz, младeнцєвъ кр0ткаго наказaтелz, стaрыхъ ўкрэплeніе, п0стникwвъ настaвника, труждaющихсz ўпокоeніе, ни1щихъ и3 ўб0гихъ и3з8oби1льное богaтство. Ўслhши нaсъ молsщихсz тебЁ и3 прибэгaющихъ под8 кр0въ тв0й, kви2 предстaтельство твоE њ нaсъ къ вhшнему, и3 и3сходaтайствуй твои1ми бGопріsтными мlтвами вс‰ полє1знаz ко сп7сeнію дyшъ и3 тэлeсъ нaшихъ: сохрани2 с™yю њби1тель сію2 [и3ли2 хрaмъ сeй] всsкій грaдъ и3 вeсь, и3 всsкую странY хrтіaнскую, и3 лю1ди живyщыz, t всsкагw њѕлоблeніz п0мощію твоeю. Вёмы бо, вёмы, ћкw мн0гw м0жетъ мlтва првdнагw, поспэшествyющаz во бlг0е: тебe же првdнаго, по пребlгословeннэй дв7э мRjи, предстaтелz ко всемлcтивому бGу и4мамы, и3 ко твоемY, пребlгjй џтче, тeплому ходaтайству и3 заступлeнію смирeннw притекaемъ. Ты2 нaсъ соблюди2, ћкw б0дрый и3 д0брый пaстырь, t всsкихъ врагHвъ, губи1тельства, трyса, грaда, глaда, пот0па, nгнS, мечA, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ, и3 во всёхъ бэдaхъ и3 ск0рбехъ нaшихъ подавaй нaмъ рyку п0мощи, и3 tвeрзи двє1ри милосeрдіz б9іz: понeже недост0йни є3смы2 зрёти высотY нбcную, t мн0жества непрaвдъ нaшихъ: свsзани є3смы2 ќзами грэх0вными, и3 николи1же в0ли создaтелz нaшегw сотвори1хомъ, ни сохрани1хомъ повелёній є3гw2. Тёмже преклонsемъ колBна сокрушeннагw и3 смирeннагw сeрдца нaшегw къ зижди1телю своемY, и3 твоегw2 nтeческагw заступлeніz къ немY пр0симъ: помози2 нaмъ, ўг0дниче б9ій, да не поги1бнемъ со беззакHніи нaшими: и3збaви нaсъ t всsкагw ѕлA и3 t всsкіz вeщи сопроти1вныz, ўпрaви ќмъ нaшъ, и3 ўкрэпи2 сeрдце нaше въ прaвой вёрэ, въ нeйже твои1мъ предстaтельствомъ и3 ходaтайствомъ, ни рaнами, ни прещeніемъ, ни м0ромъ, ни к0имъ гнёвомъ t создaтелz своегw2 ўмaлени бyдемъ, но ми1рное здЁ поживeмъ житіE, и3 да спод0бимсz ви1дэти бlг†z на земли2 живhхъ, слaвzще nц7A и3 сн7а и3 с™aго д¦а, є3ди1наго въ трbцэ слaвимаго и3 покланsемаго бGа, нhнэ и3 при1снw и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва в7:

Q всес™hй нік0лае, ўг0дниче преизрsдный гDнь, тeплый нaшъ застyпниче, и3 вездЁ въ ск0рбехъ ск0рый пом0щниче! Помози2 мнЁ грёшному и3 ўнhлому, въ настоsщемъ сeмъ житіи2, ўмоли2 гDа бGа даровaти ми2 њставлeніе всёхъ мои1хъ грэхHвъ, є3ли1кw согрэши1хъ t ю4ности моеS, во всeмъ житіи2 моeмъ, дёломъ, сл0вомъ, помышлeніемъ и3 всёми мои1ми чyвствы: и3 во и3сх0дэ души2 моеS помози1 ми nкаsнному, ўмоли2 гDа бGа всеS твaри содётелz, и3збaвити мS воздyшныхъ мытaрствъ и3 вёчнагw мучeніz: да всегдA прославлsю nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, и3 твоE млcтивное предстaтельство, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

Мlтва G:

Q всебlгjй џтче нік0лае, пaстырю и3 ўчи1телю всёхъ, вёрою притекaющихъ ко твоемY заступлeнію и3 тeплою мlтвою тебE призывaющихъ! Ск0рw потщи1сz и3 и3збaви хrт0во стaдо t волкHвъ губsщихъ є5: и3 всsку странY хrтіaнскую њгради2 и3 сохрани2 с™hми твои1ми мlтвами t мірскaгw мzтeжа, трyса, нашeствіz и3ноплемeнникwвъ и3 междоус0бныz брaни, t глaда, пот0па, nгнS, мечA и3 внезaпныz смeрти. И# ћкоже поми1ловалъ є3си2 тріeхъ мужeй въ темни1цэ сэдsщихъ, и3 и3збaвилъ є3си2 и5хъ t царeва гнёва и3 посэчeніz мeчнагw: тaкw поми1луй и3 менE, ўм0мъ, сл0вомъ и3 дёломъ во тьмЁ грэхHвъ сyща, и3 и3збaви мS t гнёва б9іz и3 вёчныz кaзни: ћкw да твои1мъ ходaтайствомъ и3 п0мощію, свои1мъ же милосeрдіемъ и3 бlгодaтію, хrт0съ бGъ ти1хое и3 безгрёшное житіE дaстъ ми2 пожи1ти въ вёцэ сeмъ, и3 и3збaвитъ мS t шyіzгw стоsніz, спод0битъ же деснaгw со всёми с™hми во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.

 (c) Переводы Св. Писания и Богослужебных текстов: о. Амвросий (Тимрот).
При любом использовании материалов сайта, ссылка на автора обязательна.

 

 
Рейтинг@Mail.ru Система Orphus