От Мат­фея свя­тое Евангелие

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 1.

Кни­га род­ства Иису­са Хри­ста, Сы­на Да­ви­до­ва, Сы­на Ав­ра­ам­ля. Ав­ра­ам ро­ди Иса­а­ка. Иса­ак же ро­ди Иа­ко­ва. Иа­ков же ро­ди Иу­ду и бра­тию его. Иуда же ро­ди Фа­ре­са и За­ра от Фа­ма­ры. Фа­рес же ро­ди Есро­ма. Есром же ро­ди Ара­ма. Арам же ро­ди Ами­на­да­ва. Ами­на­дав же ро­ди На­ас­со­на. На­ас­сон же ро­ди Сал­мо­на. Сал­мон же ро­ди Во­оза от Ра­ха­вы. Во­оз же ро­ди Ови­да от Ру­фы. Овид же ро­ди Иес­сея. Иес­сей же ро­ди Да­ви­да ца­ря. Да­вид же царь ро­ди Со­ло­мо­на от Ури­и­ны. Со­ло­мон же ро­ди Ро­воама. Ро­во­ам же ро­ди Авия. Авия же ро­ди Асу. Аса же ро­ди Иоса­фа­та. Иоса­фат же ро­ди Иора­ма. Иорам же ро­ди Озию. Озия же ро­ди Иоафа­ма. Иоафам же ро­ди Аха­за. Ахаз же ро­ди Езе­кию. Езе­кия же ро­ди Ма­нас­сию. Ма­нас­сия же ро­ди Амо­на. Амон же ро­ди Иосию. Иосия же ро­ди Ие­хо­нию и бра­тию его, в пре­се­ле­ние Ва­ви­лон­ское. По пре­се­ле­нии же Ва­ви­лон­стем, Ие­хо­ния ро­ди Са­ла­фи­и­ля. Са­ла­фи­иль же ро­ди Зо­ро­ва­ве­ля. Зо­ро­ва­вель же ро­ди Ави­у­да. Ави­уд же ро­ди Ели­а­ки­ма. Ели­а­ким же ро­ди Азо­ра. Азор же ро­ди Са­до­ка. Са­док же ро­ди Ахи­ма. Ахим же ро­ди Ели­уда. Ели­уд же ро­ди Еле­аза­ра. Еле­азар же ро­ди Мат­фа­на. Мат­фан же ро­ди Иа­ко­ва. Иа­ков же ро­ди Иоси­фа, му­жа Ма­ри­и­на, из Неяже ро­ди­ся Иисус, гла­го­ле­мый Хри­стос. Всех же ро­дов от Ав­ра­ама до Да­ви­да, ро­до­ве че­ты­ре­на­де­ся­те, и от Да­ви­да до пре­се­ле­ния Ва­ви­лон­ска­го, ро­до­ве че­ты­ре­на­де­ся­те, и от пре­се­ле­ния Ва­ви­лон­ска­го до Хри­ста, ро­до­ве че­ты­ре­на­де­ся­те. Иисус Хри­сто­во Рож­де­ство си­це бе: об­ру­чен­ней убо быв­ши Ма­те­ри Его Ма­рии Иоси­фо­ви, преж­де да­же не сни­ти­ся има, об­ре­те­ся иму­щи во чре­ве от Ду­ха Свя­та. Иосиф же, муж Ея, пра­ве­ден сый и, не хо­тя Ея об­ли­чи­ти, вос­хо­те тай пу­сти­ти Ю. Сия же ему по­мыс­лив­шу, се Ан­гел Гос­по­день во сне яви­ся ему, гла­го­ля: Иоси­фе, сыне Да­ви­дов, не убой­ся при­я­ти Ма­ри­ам, же­ны тво­ея, рожд­шее бо ся в Ней от Ду­ха есть Свя­та. Ро­дит же Сы­на, и на­ре­че­ши имя Ему Иисус. Той бо спа­сет лю­ди Своя от грех их. Сие же все бысть, да сбу­дет­ся ре­чен­ное от Гос­по­да про­ро­ком, гла­го­лю­щим: се Де­ва во чре­ве при­и­мет и ро­дит Сы­на, и на­ре­кут имя Ему Ем­ма­ну­ил, еже есть ска­за­е­мо, с на­ми Бог. Во­став же Иосиф от сна, со­тво­ри, яко­же по­ве­ле ему Ан­гел Гос­по­день, и при­ят Же­ну свою. И не зна­я­ше Ея, дон­де­же ро­ди Сы­на Сво­е­го пер­вен­ца, и на­ре­че имя Ему Иисус.

Мф 1:1–25

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 2.

Иисус Хри­сто­во рож­де­ство си­це бе: об­ру­чен­ней убо быв­ши Ма­те­ри Его Ма­рии Иоси­фо­ви, преж­де да­же не сни­ти­ся има, об­ре­те­ся иму­щи во чре­ве от Ду­ха Свя­та. Иосиф же, муж Ея, пра­ве­ден сый и, не хо­тя Ея об­ли­чи­ти, вос­хо­те тай пу­сти­ти Ю. Сия же ему по­мыс­лив­шу, се Ан­гел Гос­по­день во сне яви­ся ему, гла­го­ля: Иоси­фе, сыне Да­ви­дов, не убой­ся при­я­ти Ма­ри­ам, же­ны тво­ея, рожд­шее бо ся в Ней от Ду­ха есть Свя­та. Ро­дит же Сы­на, и на­ре­че­ши имя Ему Иисус. Той бо спа­сет лю­ди Своя от грех их. Сие же все бысть, да сбу­дет­ся ре­чен­ное от Гос­по­да про­ро­ком, гла­го­лю­щим: се Де­ва во чре­ве при­и­мет и ро­дит Сы­на, и на­ре­кут имя Ему Ем­ма­ну­ил, еже есть ска­за­е­мо, с на­ми Бог. Во­став же Иосиф от сна, со­тво­ри, яко­же по­ве­ле ему Ан­гел Гос­по­день, и при­ят Же­ну свою. И не зна­я­ше Ея, дон­де­же ро­ди Сы­на Сво­е­го пер­вен­ца, и на­ре­че имя Ему Иисус.

Мф 1:18–25

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 3.

Иису­су рожд­шу­ся в Виф­ле­е­ме Иудей­стем во дни Иро­да ца­ря, се вол­сви от во­сток при­и­до­ша во Иеру­са­лим, гла­го­лю­ще: где есть рож­дей­ся Царь Иудей­ский? Ви­де­хом бо звез­ду Его на во­сто­це и при­и­до­хом по­кло­ни­ти­ся Ему. Слы­шав же, Ирод царь сму­ти­ся, и весь Иеру­са­лим с ним. И со­брав вся пер­во­свя­щен­ни­ки и книж­ни­ки люд­ския, во­про­ша­ше от них: где Хри­стос раж­да­ет­ся? Они же ре­ко­ша ему: в Виф­ле­е­ме Иудей­стем. Та­ко бо пи­са­но есть про­ро­ком: и ты, Виф­ле­е­ме, зем­ле Иудо­ва, ни­чим­же мень­ши еси во вла­ды­ках Иудо­вых, из те­бе бо изы­дет Вождь, иже упа­сет лю­ди Моя Из­ра­и­ля. То­гда Ирод тай приз­ва волх­вы и ис­пы­то­ва­ше от них вре­мя яв­ль­ши­я­ся звез­ды. И, по­слав их в Виф­ле­ем, ре­че: шед­ше, ис­пы­тай­те из­вест­но о От­ро­ча­ти; егда же об­ря­ще­те, воз­ве­сти­те ми, яко да и аз, шед, по­кло­ню­ся Ему. Они же, по­слу­шав­ше ца­ря, идо­ша. И се звез­да, юже ви­де­ша на во­сто­це, идя­ше пред ни­ми, дон­де­же, при­шед­ше, ста вер­ху, иде­же бе От­ро­ча. Ви­дев­ше же звез­ду, воз­ра­до­ва­ша­ся ра­до­стию ве­ли­ею зе­ло. И, при­шед­ше в хра­ми­ну, ви­де­ша От­ро­ча с Ма­ри­ею, Ма­те­рию Его, и, пад­ше, по­кло­ни­ша­ся Ему, и, от­верз­ше со­кро­ви­ща своя, при­не­со­ша Ему да­ры, зла­то, и ли­ван, и смир­ну. И, весть при­ем­ше во сне, не воз­вра­ти­ти­ся ко Иро­ду, иным пу­тем оты­до­ша во стра­ну свою.

Мф 2:1–12

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 4.

От­шед­шим волх­вом, се Ан­гел Гос­по­день во сне яви­ся Иоси­фу, гла­го­ля: во­став, по­и­ми От­ро­ча и Ма­терь Его, и бе­жи во Еги­пет, и бу­ди та­мо, дон­де­же ре­ку ти, хо­щет бо Ирод ис­ка­ти От­ро­ча­те, да по­гу­бит Е. Он же, во­став, по­ят От­ро­ча и Ма­терь Его но­щию и оты­де во Еги­пет. И бе та­мо до умерт­вия Иро­до­ва, да сбу­дет­ся ре­чен­ное от Гос­по­да про­ро­ком, гла­го­лю­щим: от Егип­та воз­звах Сы­на Мо­е­го. То­гда Ирод, ви­дев, яко по­ру­ган бысть от волх­вов, раз­гне­ва­ся зе­ло и, по­слав, из­би вся де­ти, су­щия в Виф­ле­е­ме и во всех пре­де­лех его, от двою ле­ту и ни­жай­ше по вре­ме­ни, еже из­вест­но ис­пы­та от волх­вов. То­гда сбыст­ся ре­чен­ное Иере­ми­ем про­ро­ком, гла­го­лю­щим: глас в Ра­ме слы­шан бысть, плачь, и ры­да­ние, и вопль мног. Ра­хиль пла­чу­щи­ся чад сво­их и не хо­тя­ше уте­ши­ти­ся, яко не суть. Умер­шу же Иро­ду, се Ан­гел Гос­по­день во сне яви­ся Иоси­фу во Егип­те, гла­го­ля: во­став, по­и­ми От­ро­ча и Ма­терь Его и иди в зем­лю Из­ра­и­ле­ву, изо­мро­ша бо ищу­щии ду­ши От­ро­ча­те. Он же, во­став, по­ят От­ро­ча и Ма­терь Его и при­и­де в зем­лю Из­ра­и­ле­ву. Слы­шав же, яко Ар­хе­лай цар­ству­ет во Иудеи вме­сто Иро­да, от­ца сво­е­го, убо­я­ся та­мо ити. Весть же при­емь во сне, оты­де в пре­де­лы Га­ли­лей­ския. И, при­шед, все­ли­ся во гра­де, на­ри­ца­е­мем На­за­рет. Яко да сбу­дет­ся ре­чен­ное про­ро­ки, яко На­зо­рей наречется.

Мф 2:13–23

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 5.

Во вре­мя оно, при­и­де Иоанн Кре­сти­тель, про­по­ве­дуя в пу­сты­ни Иудей­стей и гла­го­ля: по­кай­те­ся, при­бли­жи бо ся Цар­ство Небес­ное. Сей бо есть ре­чен­ный Ис­а­и­ем про­ро­ком, гла­го­лю­щим: глас во­пи­ю­ща­го в пу­сты­ни: уго­то­вай­те путь Гос­по­день, пра­вы тво­ри­те сте­зи Его. Сам же Иоанн имя­ше ри­зу свою от влас вель­блуждь и по­яс усмен о чре­с­лех сво­их, снедь же его бе пру­жие и мед ди­вий. То­гда ис­хож­да­ше к нему Иеру­са­ли­ма и вся Иудея, и вся стра­на Иор­дан­ская. И кре­ща­ху­ся во Иор­дане от него, ис­по­ве­да­ю­ще гре­хи своя. Ви­дев же Иоанн мно­ги фа­ри­сеи и сад­ду­кеи, гря­ду­щия на Кре­ще­ние его, ре­че им: рож­де­ния ехид­но­ва, кто ска­за вам бе­жа­ти от бу­ду­ща­го гне­ва? Со­тво­ри­те убо пло­ды, до­стой­ны по­ка­я­ния. И не на­чи­най­те гла­го­ла­ти в се­бе: от­ца има­мы Ав­ра­ама. Гла­го­лю бо вам, яко мо­жет Бог от ка­ме­ния се­го воз­двиг­ну­ти ча­да Ав­ра­аму. Уже бо и се­ки­ра при ко­ре­ни дре­ва ле­жит: вся­ко убо дре­во, еже не тво­рит пло­да добра, по­се­ка­е­мо бы­ва­ет и во ог­нь вме­та­е­мо. Аз убо кре­щаю вы во­дою в по­ка­я­ние, Гря­дый же по мне, креп­лий мене есть, Ему­же несмь до­сто­ин са­по­ги по­не­сти, Той вы кре­стит Ду­хом Святым.

Мф 3:1–11

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 6.

Во вре­мя оно, при­и­де Иисус от Га­ли­леи на Иор­дан ко Иоан­ну кре­сти­ти­ся от него. Иоанн же воз­бра­ня­ше Ему, гла­го­ля: аз тре­бую То­бою кре­сти­ти­ся, и Ты ли гря­де­ши ко мне? От­ве­щав же, Иисус ре­че к нему: оста­ви ныне, та­ко бо по­доб­но есть нам ис­пол­ни­ти вся­ку прав­ду. То­гда оста­ви Его. И, кре­сти­вся, Иисус взы­де абие от во­ды, и се от­вер­зо­ша­ся Ему Небе­са, и ви­де Ду­ха Бо­жия, схо­дя­ща, яко го­лу­бя, и гря­ду­ща на Него. И се глас с Небе­се, гла­го­ля: Сей есть Сын Мой воз­люб­лен­ный, о Нем­же благоволих.

Мф 3:13–17

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 7.

Во вре­мя оно, воз­ве­ден бысть Иисус Ду­хом в пу­сты­ню ис­ку­си­ти­ся от диа­во­ла, и по­сти­вся дний че­ты­ре­де­сять и но­щий че­ты­ре­де­сять, по­сле­ди взал­ка. И при­ступль к Нему ис­ку­си­тель ре­че: аще Сын еси Бо­жий, рцы, да ка­ме­ние сие хле­бы бу­дут. Он же от­ве­щав ре­че: пи­са­но есть, не о хле­бе еди­нем жив бу­дет че­ло­век, но о вся­цем гла­го­ле ис­хо­дя­щем изо уст Бо­жи­их. То­гда по­ят Его диа­вол во свя­тый град, и по­ста­ви Его на кри­ле цер­ков­нем, и гла­го­ла Ему: аще Сын еси Бо­жий, вер­зи­ся ни­зу. Пи­са­но бо есть, яко Ан­ге­лом Сво­им за­по­весть о Те­бе со­хра­ни­ти Тя, и на ру­ках воз­мут Тя, да не ко­гда пре­ткне­ши о ка­мень но­гу Твою. Ре­че же ему Иисус: па­ки пи­са­но есть, не ис­ку­си­ши Гос­по­да Бо­га тво­е­го. Па­ки по­ят Его диа­вол на го­ру вы­со­ку зе­ло, и по­ка­за Ему вся цар­ствия ми­ра и сла­ву их, и гла­го­ла Ему: сия вся Те­бе дам, аще пад по­кло­ни­ши­ми­ся. То­гда гла­го­ла ему Иисус: иди за Мною, са­та­но. Пи­са­но бо есть: Гос­по­ду Бо­гу тво­е­му по­кло­ни­ши­ся и То­му еди­но­му по­слу­жи­ши. То­гда оста­ви Его диа­вол, и се Ан­ге­ли при­сту­пи­ша и слу­жа­ху Ему.

Мф 4:1–11

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 8.

Во вре­мя оно, слы­шав Иисус, яко Иоанн пре­дан бысть, оти­де в Га­ли­лею, и оставль На­за­рет, при­шед все­ли­ся в Ка­пер­на­ум в по­мо­рие, в пре­де­лех За­ву­ло­них и Неф­фа­лим­лих. Да сбу­дет­ся ре­чен­ное Ис­а­и­ем про­ро­ком, гла­го­лю­щим: зем­ля За­ву­ло­ня и зем­ля Неф­фа­лим­ля, путь мо­ря об он пол Иор­да­на, Га­ли­леа язык, лю­дие се­дя­щии во тме ви­де­ша свет ве­лий, и се­дя­щым в стране и се­ни смерт­ней, свет воз­сия им. От­то­ле на­чат Иисус про­по­ве­да­ти и гла­го­ла­ти: по­кай­те­ся, при­бли­жи­ся бо Цар­ство Небесное.

Мф 4:12–17

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 9.

Во вре­мя оно, хо­дя Иисус при мо­ри Га­ли­лей­стем, ви­де два бра­та, Си­мо­на гла­го­ле­ма­го Пет­ра, и Ан­дреа бра­та его, вме­та­ю­ща мре­жи в мо­ре, бес­та бо ры­ба­ря. И гла­го­ла има: гря­ди­та по Мне, и со­тво­рю вы лов­ца че­ло­ве­ком. Она же абие остав­ль­ша мре­жи, по Нем идо­ста. И пре­шед от­ту­ду, ви­де ина два бра­та, Иа­ко­ва Зе­ве­де­е­ва, и Иоан­на бра­та его, в ко­раб­ли с Зе­ве­деом от­цем ею, за­вя­зу­ю­ща мре­жи своя, и воз­з­ва я. Она же абие остав­ль­ша ко­рабль и от­ца сво­е­го, по Нем идо­ста. И про­хож­да­ше всю Га­ли­лею Иисус, учя на сон­ми­щих их и про­по­ве­дая Еван­ге­лие Цар­ствия, из­це­ляя всяк недуг и вся­ку язю в людех.

Мф 4:18–23

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 10А.

Во вре­мя оно, по Иису­се идо­ша на­ро­ди мно­зи от Га­ли­леи и де­ся­ти град, и от Иеру­са­ли­ма и Иудеи, и со она­го по­лу Иор­да­на. Узрев же на­ро­ды, взы­де на го­ру, и сед­шу Ему, при­сту­пи­ша к Нему уче­ни­цы Его. И от­верз уста Своя, уча­ше их, гла­го­ля: бла­же­ни ни­щии ду­хом, яко тех есть Цар­ствие Небес­ное. Бла­же­ни пла­чу­щии, яко тии уте­шат­ся. Бла­же­ни крот­цыи, яко тии на­сле­дят зем­лю. Бла­же­ни ал­чу­щии и жаж­ду­щии прав­ды, яко тии на­сы­тят­ся. Бла­же­ни ми­ло­сти­вии, яко тии по­ми­ло­ва­ни бу­дут. Бла­же­ни че­стии серд­цем, яко тии Бо­га узрят. Бла­же­ни ми­ро­твор­цы, яко тии сы­но­ве Бо­жии на­ре­кут­ся. Бла­же­ни из­гна­ни прав­ды ра­ди, яко тех есть Цар­ствие Небес­ное. Бла­же­ни есте, егда по­но­сят вам, и ижде­нут, и ре­кут всяк зол гла­гол на вы лжу­ще, Мене ра­ди. Ра­дуй­те­ся и ве­се­ли­те­ся, яко мзда ва­ша мно­га на небесех.

Мф 4:25–5:12А

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 10Б.

Во вре­мя оно, по Иису­се идо­ша на­ро­ди мно­зи от Га­ли­леи и де­ся­ти град, и от Иеру­са­ли­ма и Иудеи, и со она­го по­лу Иор­да­на. Узрев же на­ро­ды, взы­де на го­ру, и сед­шу Ему, при­сту­пи­ша к Нему уче­ни­цы Его. И от­верз уста Своя, уча­ше их, гла­го­ля: бла­же­ни ни­щии ду­хом, яко тех есть Цар­ствие Небес­ное. Бла­же­ни пла­чу­щии, яко тии уте­шат­ся. Бла­же­ни крот­цыи, яко тии на­сле­дят зем­лю. Бла­же­ни ал­чу­щии и жаж­ду­щии прав­ды, яко тии на­сы­тят­ся. Бла­же­ни ми­ло­сти­вии, яко тии по­ми­ло­ва­ни бу­дут. Бла­же­ни че­стии серд­цем, яко тии Бо­га узрят. Бла­же­ни ми­ро­твор­цы, яко тии сы­но­ве Бо­жии на­ре­кут­ся. Бла­же­ни из­гна­ни прав­ды ра­ди, яко тех есть Цар­ствие Небес­ное. Бла­же­ни есте, егда по­но­сят вам, и ижде­нут, и ре­кут всяк зол гла­гол на вы лжу­ще, Мене ра­ди. Ра­дуй­те­ся и ве­се­ли­те­ся, яко мзда ва­ша мно­га на небе­сех, та­ко бо из­гна­ша про­ро­ки, иже бе­ша преж­де вас. Вы есте соль зем­ли, аще же соль обу­я­ет, чим осо­лит­ся? Ни во что­же бу­дет кто­му, то­чию да из­сы­па­на бу­дет вон и по­пи­ра­е­ма человеки.

Мф 4:25–5:13

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 11.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: вы есте свет ми­ра, не мо­жет град укры­ти­ся вер­ху го­ры стоя. Ни­же вжи­га­ют све­тил­ни­ка и по­став­ля­ют его под спу­дом, но на свещ­ни­це, и све­тит всем, иже в хра­мине суть. Та­ко да про­све­тит­ся свет ваш пред че­ло­ве­ки, яко да ви­дят ва­ша доб­рая де­ла и про­сла­вят От­ца ва­ше­го, Иже на небе­сех. Да не мни­те, яко при­и­дох ра­зо­ри­ти за­кон, или про­ро­ки: не при­и­дох ра­зо­ри­ти, но ис­пол­ни­ти. Аминь бо гла­го­лю вам: дон­де­же прейдет небо и зем­ля, иота еди­на, или еди­на чер­та не прейдет от за­ко­на, дон­де­же вся бу­дут. Иже аще ра­зо­рит еди­ну за­по­ве­дий сих ма­лых и на­учит та­ко че­ло­ве­ки, мний на­ре­чет­ся в Цар­ствии Небес­нем, а иже со­тво­рит и на­учит, сей ве­лий на­ре­чет­ся в Цар­ствии Небеснем.

Мф 5:14–19

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 12.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: яко аще не из­бу­дет прав­да ва­ша па­че книж­ник и фа­ри­сей, не вни­де­те в Цар­ствие Небес­ное. Слы­ша­сте, яко ре­че­но бысть древним: не уби­е­ши, иже бо аще уби­ет, по­ви­нен есть су­ду. Аз же гла­го­лю вам, яко всяк гне­ва­яй­ся на бра­та сво­е­го всуе по­ви­нен есть су­ду: иже бо аще ре­чет бра­ту сво­е­му: ра­ка, по­ви­нен есть сон­ми­щу, а иже ре­чет: уро­де, по­ви­нен есть ге­енне ог­нен­ней. Аще убо при­не­се­ши дар твой ко ол­та­рю и ту по­мя­не­ши, яко брат твой имать нечто на тя: оста­ви ту дар твой пред ол­та­рем и шед преж­де сми­ри­ся с бра­том тво­им, и то­гда при­шед при­не­си дар твой. Бу­ди уве­ща­ва­я­ся с со­пер­ни­ком тво­им ско­ро, дон­де­же еси на пу­ти с ним, да не пре­даст те­бе со­пер­ник су­дии, и су­дия тя пре­даст слу­зе, и в тем­ни­цу ввер­жен бу­де­ши. Аминь гла­го­лю те­бе: не изы­де­ши от­ту­ду, дон­де­же воз­да­си по­след­ний кодрант.

Мф 5:20–26

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 13.

Ре­че Гос­подь: слы­ша­сте, яко ре­че­но бысть древним: не пре­лю­бы со­тво­ри­ши. Аз же гла­го­лю вам, яко всяк, иже воз­зрит на же­ну ко еже во­жде­ле­ти ея, уже лю­бо­дей­ство­ва с нею в серд­цы сво­ем. Аще же око твое дес­ное соб­лаж­ня­ет тя, из­ми е и вер­зи от се­бе, уне бо ти есть, да по­гиб­нет един от уд тво­их, а не все те­ло твое ввер­же­но бу­дет в ге­ен­ну ог­нен­ную. И аще дес­ная твоя ру­ка соб­лаж­ня­ет тя, усе­цы ю и вер­зи от се­бе, уне бо ти есть, да по­гиб­нет един от уд тво­их, а не все те­ло твое ввер­же­но бу­дет в ге­ен­ну. Ре­че­но же бысть, яко иже аще пу­стит же­ну свою, да даст ей кни­гу рас­пуст­ную. Аз же гла­го­лю вам, яко всяк от­пу­ща­яй же­ну свою, раз­ве сло­ве­се лю­бо­дей­на­го, тво­рит ю пре­лю­бо­дей­ство­ва­ти. И иже пу­ще­ни­цу пой­мет, прелюбодействует.

Мф 5:27–32

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 14.

Ре­че Гос­подь: па­ки слы­ша­сте, яко ре­че­но бысть древним: не во лжу кле­не­ши­ся, воз­да­си же Гос­по­де­ви клят­вы твоя. Аз же гла­го­лю вам не кля­ти­ся вся­ко: ни небом, яко пре­стол есть Бо­жий, ни зем­лею, яко под­но­жие есть но­га­ма Его, ни Иеру­са­ли­мом, яко град есть ве­ли­ка­го Ца­ря. Ни­же гла­вою тво­ею кле­ни­ся, яко не мо­же­ши вла­са еди­на­го бе­ла или чер­на со­тво­ри­ти. Бу­ди же сло­во ва­ше: ей – ей, ни – ни, ли­ш­ше же сею от непри­яз­ни есть. Слы­ша­сте, яко ре­че­но бысть: око за око, и зуб за зуб. Аз же гла­го­лю вам не про­ти­ви­ти­ся злу, но аще тя кто уда­рит в дес­ную твою ла­ни­ту, об­ра­ти ему и дру­гую, и хо­тя­ще­му су­ди­ти­ся с то­бою и ри­зу твою взя­ти, от­пу­сти ему и сра­чи­цу. И аще кто тя пой­мет по си­ле по­при­ще еди­но, иди с ним два.

Мф 5:33–41

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 15.

Ре­че Гос­подь: про­ся­ще­му у те­бе дай, и хо­тя­ща­го от те­бе за­я­ти не от­вра­ти. Слы­ша­сте, яко ре­че­но есть: воз­лю­би­ши ис­крен­ня­го тво­е­го и воз­не­на­ви­ди­ши вра­га тво­е­го. Аз же гла­го­лю вам: лю­би­те вра­ги ва­ша, бла­го­сло­ви­те кле­ну­щыя вы, доб­ро тво­ри­те нена­ви­дя­щым вас, и мо­ли­те­ся за тво­ря­щих вам на­пасть и из­го­ня­щыя вы. Яко да бу­де­те сы­но­ве От­ца ва­ше­го, Иже есть на небе­сех, яко солн­це Свое си­я­ет на злыя и бла­гия и до­ждит на пра­вед­ныя и на непра­вед­ныя. Аще бо лю­би­те лю­бя­щих вас, кую мзду има­те? Не и мы­та­ри ли тож­де тво­рят? И аще це­лу­е­те дру­ги ва­шя ток­мо, что ли­ш­ше тво­ри­те? Не и языч­ни­цы ли та­кож­де тво­рят? Бу­ди­те убо вы со­вер­ше­ни, яко­же Отец ваш Небес­ный со­вер­шен есть.

Мф 5:42–48

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 16.

Ре­че Гос­подь: внем­ли­те ми­ло­сты­ни ва­шея не тво­ри­ти пред че­ло­ве­ки, да ви­ди­ми бу­де­те ими, аще ли же ни, мзды не има­те от От­ца ва­ше­го, Иже есть на небе­сех. Егда убо тво­ри­ши ми­ло­сты­ню, не вос­тру­би пред со­бою, яко­же ли­це­ме­ри тво­рят в сон­ми­щих и в стог­нах, яко да про­сла­вят­ся от че­ло­век. Аминь гла­го­лю вам, вос­при­ем­лют мзду свою. Те­бе же тво­ря­щу ми­ло­сты­ню, да не увесть шуй­ца твоя, что тво­рит дес­ни­ца твоя, яко да бу­дет ми­ло­сты­ня твоя в тайне, и Отец твой, ви­дяй в тайне, той воз­даст те­бе яве. И егда мо­ли­ши­ся, не бу­ди яко­же ли­це­ме­ри, яко лю­бят в сон­ми­щих и в стог­нах пу­тий сто­я­ще мо­ли­ти­ся, яко да явят­ся че­ло­ве­ком. Аминь гла­го­лю вам, яко вос­при­ем­лют мзду свою. Ты же, егда мо­ли­ши­ся, вни­ди в клеть твою, и за­тво­рив две­ри твоя, по­мо­ли­ся От­цу тво­е­му, Иже в тайне, и Отец твой, ви­дяй в тайне, воз­даст те­бе яве. Мо­ля­ще­ся же не ли­ш­ше гла­го­ли­те, яко­же языч­ни­цы: мнят бо, яко во мно­го­гла­го­ла­нии сво­ем услы­ша­ни бу­дут. Не по­до­би­те­ся убо им, весть бо Отец ваш, их­же тре­бу­е­те, преж­де про­ше­ния ва­ше­го. Си­це убо мо­ли­те­ся вы: От­че наш, иже еси на небе­сех, да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое, да бу­дет во­ля Твоя, яко на небе­си, и на зем­ли. Хлеб наш на­сущ­ный даждь нам днесь, и оста­ви нам дол­ги на­ша, яко и мы остав­ля­ем долж­ни­ком на­шым. И не вве­ди нас в на­пасть, но из­ба­ви нас от лу­ка­ва­го, яко Твое есть Цар­ствие и си­ла и сла­ва во ве­ки. Аминь.

Мф 6:1–13

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 17.

Ре­че Гос­подь: аще от­пу­ща­е­те че­ло­ве­ком со­гре­ше­ния их, от­пу­стит и вам Отец ваш Небес­ный. Аще ли не от­пу­ща­е­те че­ло­ве­ком со­гре­ше­ния их, ни Отец ваш от­пу­стит вам со­гре­ше­ний ва­ших. Егда же по­сти­те­ся, не бу­ди­те яко­же ли­це­ме­ри се­ту­ю­ще: по­мра­ча­ют бо ли­ца своя, яко да явят­ся че­ло­ве­ком по­стя­ще­ся. Аминь гла­го­лю вам, яко вос­при­ем­лют мзду свою. Ты же по­стя­ся по­ма­жи гла­ву твою, и ли­це твое умый, яко да не яви­ши­ся че­ло­ве­ком по­стя­ся, но От­цу тво­е­му, Иже в тайне, и Отец твой, ви­дяй в тайне, воз­даст те­бе яве. Не скры­вай­те се­бе со­кро­вищ на зем­ли, иде­же червь и тля тлит, и иде­же та­тие под­ко­пы­ва­ют и кра­дут. Скры­вай­те же се­бе со­кро­ви­ще на небе­си, иде­же ни червь, ни тля тлит, и иде­же та­тие не под­ко­пы­ва­ют, ни кра­дут. Иде­же бо есть со­кро­ви­ще ва­ше, ту бу­дет и серд­це ваше.

Мф 6:14–21

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 18.

Ре­че Гос­подь: све­тиль­ник те­лу есть око. Аще убо бу­дет око твое про­сто, все те­ло твое свет­ло бу­дет. Аще ли око твое лу­ка­во бу­дет, все те­ло твое тем­но бу­дет. Аще убо свет, иже в те­бе, тма есть, то тма коль­ми? Ник­то­же мо­жет две­ма гос­по­ди­но­ма ра­бо­та­ти: лю­бо еди­на­го воз­лю­бит, а дру­га­го воз­не­на­ви­дит, или еди­на­го дер­жит­ся, о дру­зем же нера­ди­ти нач­нет. Не мо­же­те Бо­гу ра­бо­та­ти и ма­моне. Се­го ра­ди гла­го­лю вам: не пе­цы­те­ся ду­шею ва­шею, что ясте, или что пи­е­те, ни те­лом ва­шим, во что об­ле­че­те­ся. Не ду­ша ли боль­ши есть пи­щи, и те­ло одеж­ди? Воз­зри­те на пти­цы небес­ныя, яко не се­ют, ни жнут, ни со­би­ра­ют в жит­ни­цы, и Отец ваш Небес­ный пи­та­ет их. Не вы ли па­че луч­ши их есте? Кто же от вас пе­кий­ся мо­жет при­ло­жи­ти воз­рас­ту сво­е­му ла­коть един? И о одеж­ди что пе­че­те­ся? Смот­ри­те крин сел­ных, ка­ко рас­тут, не труж­да­ют­ся, ни пря­дут. Гла­го­лю же вам, яко ни Со­ло­мон во всей сла­ве сво­ей об­ле­че­ся, яко един от сих. Аще же се­но сел­ное, днесь су­ще и утре в пещь вме­та­е­мо, Бог та­ко оде­ва­ет, не мно­го ли па­че вас, ма­ло­ве­ри? Не пе­цы­те­ся убо, гла­го­лю­ще: что ямы, или что пи­ем, или чим одеж­дем­ся? Всех бо сих язы­цы ищут, весть бо Отец ваш Небес­ный, яко тре­бу­е­те сих всех. Ищи­те же преж­де Цар­ствия Бо­жия и прав­ды Его, и сия вся при­ло­жат­ся вам.

Мф 6:22–33

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 19.

Ре­че Гос­подь: не пе­цы­те­ся, гла­го­лю­ще: что ямы, или что пи­ем, или чим одеж­дем­ся? Всех бо сих язы­цы ищут, весть бо Отец ваш Небес­ный, яко тре­бу­е­те сих всех. Ищи­те же преж­де Цар­ствия Бо­жия и прав­ды Его, и сия вся при­ло­жат­ся вам. Не пе­цы­те­ся убо на утрей, утре­ний бо со­бою пе­чет­ся, до­вле­ет дне­ви зло­ба его. Или кто есть от вас че­ло­век, его­же аще вос­про­сит сын его хле­ба, еда ка­мень по­даст ему? Или аще ры­бы про­сит, еда змию по­даст ему? Аще убо вы, лу­ка­ви су­ще, уме­е­те да­я­ния бла­га да­я­ти ча­дом ва­шым, коль­ми па­че Отец ваш Небес­ный даст бла­га про­ся­щым у Него.

Мф 6:31–34; 7:9–11

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 20А.

Ре­че Гос­подь: не су­ди­те, да не су­ди­ми бу­де­те. Им­же бо су­дом су­ди­те, су­дят вам, и в ню­же ме­ру ме­ри­те, воз­ме­рит­ся вам. Что же ви­ди­ши су­чец, иже во оце бра­та тво­е­го, берв­на же, еже есть во оце тво­ем, не чу­е­ши? Или ка­ко ре­че­ши бра­ту тво­е­му: оста­ви, да из­му су­чец из оче­се тво­е­го, и се, берв­но во оце тво­ем? Ли­це­ме­ре, из­ми пер­вее берв­но из оче­се тво­е­го, и то­гда узри­ши изя­ти су­чец из оче­се бра­та тво­е­го. Не да­ди­те свя­тая псом, ни по­ме­тай­те би­сер ва­ших пред сви­ни­я­ми, да не по­пе­рут их но­га­ми сво­и­ми и вра­щ­ше­ся рас­торг­нут вы. Про­си­те и даст­ся вам, ищи­те и об­ря­ще­те, тол­цы­те и от­вер­зет­ся вам. Всяк бо про­сяй при­ем­лет, и ищяй об­ре­та­ет, и тол­ку­ще­му отверзется.

Мф 7:1–8

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 20Б.

Ре­че Гос­подь: про­си­те и даст­ся вам, ищи­те и об­ря­ще­те, тол­цы­те и от­вер­зет­ся вам. Всяк бо про­сяй при­ем­лет, и ищяй об­ре­та­ет, и тол­ку­ще­му от­вер­зет­ся. Или кто есть от вас че­ло­век, его­же аще вос­про­сит сын его хле­ба, еда ка­мень по­даст ему? Или аще ры­бы про­сит, еда змию по­даст ему? Аще убо вы, лу­ка­ви су­ще, уме­е­те да­я­ния бла­га да­я­ти ча­дом ва­шым, коль­ми па­че Отец ваш Небес­ный даст бла­га про­ся­щым у Него.

Мф 7:7–11

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 21.

Ре­че Гос­подь: вся ели­ка аще хо­ще­те, да тво­рят вам че­ло­ве­цы, та­ко и вы тво­ри­те им, се бо есть за­кон и про­ро­цы. Вни­ди­те уз­ки­ми вра­ты, яко про­стран­ная вра­та и ши­ро­кий путь вво­дяй в па­гу­бу, и мно­зи суть вхо­дя­щии им. Что уз­кая вра­та, и тес­ный путь вво­дяй в жи­вот, и ма­ло их есть, иже об­ре­та­ют его. Внем­ли­те же от лжи­вых про­рок, иже при­хо­дят к вам во одеж­дах ов­чих, внутрь же суть вол­цы хищ­ни­цы. От плод их по­зна­е­те их. Еда объ­ем­лют от тер­ния гроз­ды, или от ре­пия смок­вы? Та­ко вся­ко дре­во доб­рое пло­ды доб­ры тво­рит, а злое дре­во пло­ды злы тво­рит. Не мо­жет дре­во доб­ро пло­ды злы тво­ри­ти, ни дре­во зло пло­ды доб­ры тво­ри­ти. Вся­ко убо дре­во, еже не тво­рит пло­да добра, по­се­ка­ют е и во ог­нь вме­та­ют. Тем­же убо от плод их по­зна­е­те их. Не всяк гла­го­ляй Ми: Гос­по­ди, Гос­по­ди, вни­дет в Цар­ствие Небес­ное, но тво­ряй во­лю От­ца Мо­е­го, Иже есть на небесех.

Мф 7:12–21

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 22.

Ре­че Гос­подь: внем­ли­те от лжи­вых про­рок, иже при­хо­дят к вам во одеж­дах ов­чих, внутрь же суть вол­цы хищ­ни­цы. От плод их по­зна­е­те их. Еда объ­ем­лют от тер­ния гроз­ды, или от ре­пия смок­вы? Та­ко вся­ко дре­во доб­рое пло­ды доб­ры тво­рит, а злое дре­во пло­ды злы тво­рит. Не мо­жет дре­во доб­ро пло­ды злы тво­ри­ти, ни дре­во зло пло­ды доб­ры тво­ри­ти. Вся­ко убо дре­во, еже не тво­рит пло­да добра, по­се­ка­ют е и во ог­нь вме­та­ют. Тем­же убо от плод их по­зна­е­те их. Не всяк гла­го­ляй Ми: Гос­по­ди, Гос­по­ди, вни­дет в Цар­ствие Небес­ное, но тво­ряй во­лю От­ца Мо­е­го, Иже есть на небесех.

Мф 7:15–21

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 23.

Ре­че Гос­подь: не всяк гла­го­ляй Ми: Гос­по­ди, Гос­по­ди, вни­дет в Цар­ствие Небес­ное, но тво­ряй во­лю От­ца Мо­е­го, Иже есть на небе­сех. Мно­зи ре­кут Мне во он день: Гос­по­ди, Гос­по­ди, не в Твое ли имя про­ро­че­ство­ва­х­ом, и Тво­им име­нем бе­сы из­го­ни­хом, и Тво­им име­нем си­лы мно­ги со­тво­ри­хом? И то­гда ис­по­вем им, яко ни­ко­ли­же знах вас, оти­ди­те от Мене, де­ла­ю­щии беззаконие.

Мф 7:21–23

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 24.

Ре­че Гос­подь: всяк, иже слы­шит сло­ве­са Моя сия и тво­рит я, упо­доб­лю его му­жу муд­ру, иже со­зда хра­ми­ну свою на ка­ме­ни. И сни­де дождь, и при­и­до­ша ре­ки, и воз­ве­я­ша вет­ри, и на­па­до­ша на хра­ми­ну ту, и не па­де­ся, ос­но­ва­на бо бе на ка­ме­ни. И всяк слы­шай сло­ве­са Моя сия, и не тво­ря их, упо­до­бит­ся му­жу уро­ди­ву, иже со­зда хра­ми­ну свою на пес­це. И сни­де дождь, и при­и­до­ша ре­ки, и воз­ве­я­ша вет­ри, и опро­ша­ся хра­мине той, и па­де­ся, и бе раз­ру­ше­ние ея ве­лие. И бысть егда скон­ча Иисус сло­ве­са сия, див­ля­ху­ся на­ро­ди о уче­нии Его. Бе бо учя их яко власть имея, и не яко книж­ни­цы и фа­ри­сее. Сшед­шу же Ему с го­ры, вслед Его идя­ху на­ро­ди мно­зи. И се, про­ка­жен при­шед кла­ня­ше­ся Ему, гла­го­ля: Гос­по­ди, аще хо­ще­ши, мо­же­ши мя очи­сти­ти. И про­стер ру­ку Иисус, кос­ну­ся ему, гла­го­ля: хо­щу, очи­сти­ся. И абие очи­сти­ся ему про­ка­за. И гла­го­ла ему Иисус: виждь, ни ко­му­же по­веждь, но шед по­ка­жи­ся иерео­ви и при­не­си дар, его­же по­ве­ле в за­коне Мо­и­сей, во сви­де­тель­ство им.

Мф 7:24–8:4

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 25.

Во вре­мя оно, вшед­шу Иису­су в Ка­пер­на­ум, при­сту­пи к Нему сот­ник, мо­ля Его и гла­го­ля: Гос­по­ди, от­рок мой ле­жит в до­му раз­слаб­лен, лю­те страж­да. И гла­го­ла ему Иисус: Аз при­шед из­це­лю его. И от­ве­щав сот­ник, ре­че Ему: Гос­по­ди, несмь до­сто­ин, да под кров мой вни­де­ши, но ток­мо рцы сло­во, и из­це­ле­ет от­рок мой. Ибо аз че­ло­век есмь под вла­стию, имый под со­бою во­и­ны, и гла­го­лю се­му: иди, и идет. И дру­го­му: при­и­ди, и при­хо­дит. И ра­бу мо­е­му: со­тво­ри сие, и со­тво­рит. Слы­шав же Иисус, уди­ви­ся, и ре­че гря­ду­щым по Нем: аминь гла­го­лю вам, ни во Из­ра­и­ли то­ли­ки ве­ры об­ре­тох. Гла­го­лю же вам, яко мно­зи от во­сток и за­пад при­и­дут и воз­ля­гут со Ав­ра­амом и Иса­а­ком и Иа­ко­вом во Цар­ствии Небес­нем. Сы­но­ве же цар­ствия из­гна­ни бу­дут во тму кро­меш­нюю, ту бу­дет плачь и скре­жет зу­бом. И ре­че Иисус сот­ни­ку: иди, и яко­же ве­ро­вал еси, бу­ди те­бе. И из­це­ле от­рок его в той час.

Мф 8:5–13

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 26.

Во вре­мя оно, при­шед Иисус в дом Пет­ров, ви­де те­щу его ле­жа­щу и ог­нем же­го­му, и при­кос­ну­ся ру­це ея, и оста­ви ю ог­нь, и во­ста и слу­жа­ше ему. Поз­де же быв­шу, при­ве­до­ша к Нему бес­ны мно­ги, и из­гна ду­хи сло­вом и вся бо­ля­щыя из­це­ли. Да сбу­дет­ся ре­чен­ное Ис­а­и­ем про­ро­ком, гла­го­лю­щим: Той неду­ги на­шя при­ят и бо­лез­ни по­не­се. Ви­дев же Иисус мно­ги на­ро­ды окрест Се­бе, по­ве­ле уче­ни­ком ити на он пол. И при­ступль един книж­ник, ре­че Ему: Учи­те­лю, иду по Те­бе, амо­же аще иде­ши. Гла­го­ла ему Иисус: ли­си яз­ви­ны имут, и пти­цы небес­ныя гнез­да, Сын же Че­ло­ве­че­ский не имать где гла­вы под­к­ло­ни­ти. Дру­гий же от уче­ник Его ре­че Ему: Гос­по­ди, по­ве­ли ми преж­де ити и по­греб­сти от­ца мо­е­го. Иисус же ре­че ему: гря­ди по Мне и оста­ви мерт­вых по­греб­сти своя мерт­ве­цы. И влез­шу Ему в ко­рабль, по Нем идо­ша уче­ни­цы Его.

Мф 8:14–23

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 27.

Во вре­мя оно, влез­шу Иису­су в ко­рабль, по Нем идо­ша уче­ни­цы Его. И се трус ве­лик бысть в мо­ри, яко­же ко­раб­лю по­кры­ва­ти­ся вол­на­ми, Той­же же спа­ше. И при­шед­ше уче­ни­цы Его воз­бу­ди­ша Его, гла­го­лю­ще: Гос­по­ди, спа­си ны, по­ги­ба­ем. И гла­го­ла им: что страш­ли­ви есте, ма­ло­ве­ри? То­гда во­став за­пре­ти вет­ром и мо­рю, и бысть ти­ши­на ве­лия. Че­ло­ве­цы же чу­ди­ша­ся, гла­го­лю­ще: кто есть Сей, яко и вет­ри и мо­ре по­слу­ша­ют Его?

Мф 8:23–27

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 28.

Во вре­мя оно, при­шед­шу Иису­су на он пол, в стра­ну Гер­ге­син­скую, сре­то­ста Его два бес­на от гроб ис­хо­дя­ща, лю­та зе­ло, яко не мо­щи ни ко­му ми­ну­ти пу­тем тем. И се, возо­пи­ста гла­го­лю­ща: что на­ма и Те­бе, Иису­се Сыне Бо­жий? При­шел еси се­мо преж­де вре­мене му­чи­ти нас. Бя­ше же да­ле­че от нею ста­до сви­ний мно­го па­со­мо. Бе­си же мо­ля­ху Его, гла­го­лю­ще: аще из­го­ни­ши ны, по­ве­ли нам ити в ста­до сви­ное. И ре­че им: иди­те. Они же из­шед­ше идо­ша в ста­до сви­ное, и се, абие устре­ми­ся ста­до все по бре­гу в мо­ре, и уто­по­ша в во­дах. Па­су­щии же бе­жа­ша, и шед­ше во град, воз­ве­сти­ша вся, и о бес­ною. И се, весь град изы­де в сре­те­ние Иису­со­ви, и ви­дев­ше Его, мо­ли­ша, яко дабы пре­шел от пре­дел их. И влез в ко­рабль, прейде и при­и­де во Свой град.

Мф 8:28–9:1

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 29.

Во вре­мя оно, влез Иисус в ко­рабль, прейде и при­и­де во Свой град. И се, при­не­со­ша Ему раз­слаб­ле­на жи­ла­ми, на од­ре ле­жа­ща, и ви­дев Иисус ве­ру их, ре­че раз­слаб­лен­но­му: дер­зай, ча­до, от­пу­ща­ют­ся ти гре­си твои. И се, нецыи от книж­ник ре­ша в се­бе: Сей ху­лит. И ви­дев Иисус по­мыш­ле­ния их, ре­че: вскую вы мыс­ли­те лу­ка­вая в серд­цах сво­их? Что бо есть удо­бее ре­щи: от­пу­ща­ют­ся ти гре­си, или ре­щи: во­ста­ни и хо­ди? Но да уве­сте, яко власть имать Сын Че­ло­ве­че­ский на зем­ли от­пу­ща­ти гре­хи, то­гда гла­го­ла раз­слаб­лен­но­му: во­ста­ни, воз­ми твой одр и иди в дом твой. И во­став, взем одр свой, иде в дом свой. Ви­дев­ше же на­ро­ди чу­ди­ша­ся и про­сла­ви­ша Бо­га, дав­ша­го власть та­ко­вую человеком.

Мф 9:1–8

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 30.

Во вре­мя оно, пре­хо­дя Иисус, ви­де че­ло­ве­ка се­дя­ща на мыт­ни­це, Мат­феа гла­го­ле­ма, и гла­го­ла ему: по Мне гря­ди. И во­став по Нем иде. И бысть Ему воз­ле­жа­щу в до­му, и се, мно­зи мы­та­ри и греш­ни­цы при­шед­ше воз­ле­жа­ху со Иису­сом и со уче­ни­ки Его. И ви­дев­ше фа­ри­сее, гла­го­ла­ху уче­ни­ком Его: поч­то с мы­та­ри и греш­ни­ки Учи­тель ваш яст и пи­ет? Иисус же слы­шав ре­че им: не тре­бу­ют здра­вии вра­ча, но бо­ля­щии. Шед­ше же на­учи­те­ся, что есть: ми­ло­сти хо­щу, а не жерт­вы? Не при­и­дох бо при­зва­ти пра­вед­ни­ки, но греш­ни­ки на покаяние.

Мф 9:9–13

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 31.

Во вре­мя оно, при­сту­пи­ша ко Иису­су уче­ни­цы Иоан­но­вы, гла­го­лю­ще: поч­то мы и фа­ри­сее по­стим­ся мно­го, уче­ни­цы же Твои не по­стят­ся? И ре­че им Иисус: еда мо­гут сы­но­ве брач­нии пла­ка­ти, ели­ко вре­мя с ни­ми есть же­них? При­и­дут же дние, егда оти­мет­ся от них же­них, и то­гда по­стят­ся. Ник­то­же бо при­став­ля­ет при­став­ле­ния пла­та небе­ле­на ри­зе вет­се: воз­мет бо кон­чи­ну свою от ри­зы, и гор­ша ди­ра бу­дет. Ни­же вли­ва­ют ви­на но­ва в ме­хи вет­хи, аще ли же ни, то про­са­дят­ся ме­си, и ви­но про­ли­ет­ся, и ме­си по­гиб­нут, но вли­ва­ют ви­но но­во в ме­хи но­вы, и обое соблюдется.

Мф 9:14–17

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 32.

Во вре­мя оно, князь некий при­шед ко Иису­су, гла­го­ля, яко дщи моя ныне ум­ре, но при­шед воз­ло­жи на ню ру­ку Твою, и ожи­вет. И во­став Иисус по нем иде, и уче­ни­цы Его. И се, же­на кро­во­то­чи­ва два­на­де­ся­те лет, при­ступль­ши со­за­ди, при­кос­ну­ся вос­кри­лию ри­зы Его, гла­го­ла­ше бо в се­бе: аще ток­мо при­кос­ну­ся ри­зе Его, спа­се­на бу­ду. Иисус же об­ра­щь­ся и ви­дев ю, ре­че: дер­зай, дщи, ве­ра твоя спа­се тя. И спа­се­на бысть же­на от ча­са то­го. И при­шед Иисус в дом княжь, и ви­дев соп­цы и на­род мол­вящь, гла­го­ла им: оти­ди­те, не ум­ре бо де­ви­ца, но спит. И ру­га­ху­ся Ему. Егда же из­гнан бысть на­род, вшед ят ю за ру­ку, и во­ста де­ви­ца. И изы­де весть сия по всей зем­ли той.

Мф 9:18–26

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 33.

Во вре­мя оно, пре­хо­дя­щу Иису­со­ви, по Нем идо­ста два слеп­ца, зо­ву­ща и гла­го­лю­ща: по­ми­луй ны, Иису­се сыне Да­ви­дов. При­шед­шу же Ему в дом, при­сту­пи­ста к Нему слеп­ца, и гла­го­ла има Иисус: ве­ру­е­та ли, яко мо­гу сие со­тво­ри­ти? Гла­го­ла­ста Ему: ей, Гос­по­ди. То­гда при­кос­ну­ся очию их, гла­го­ля: по ве­ре ваю бу­ди ва­ма. И от­вер­зо­ста­ся очи има, и за­пре­ти има Иисус, гла­го­ля: блю­ди­та, да ник­то­же увесть. Она же из­шед­ша про­сла­ви­ста Его по всей зем­ли той. Те­ма же ис­хо­дя­ще­ма, се, при­ве­до­ша к Нему че­ло­ве­ка нема бес­ну­е­ма. И из­гна­ну бе­су, про­гла­го­ла немый. И ди­ви­ша­ся на­ро­ди, гла­го­лю­ще, яко ни­ко­ли­же яви­ся та­ко во Из­ра­и­ли. Фа­ри­сее же гла­го­ла­ху: о кня­зи бе­сов­стем из­го­нит бе­сы. И про­хож­да­ше Иисус гра­ды вся и ве­си, учя на сон­ми­щих их, и про­по­ве­дая Еван­ге­лие Цар­ствия, и це­ля всяк недуг и вся­ку язю в людех.

Мф 9:27–35

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 34А.

Во вре­мя оно, ви­дев Иисус на­ро­ды, ми­ло­сер­до­ва о них, яко бя­ху смя­те­ни и от­вер­же­ни, яко ов­цы не иму­щыя пас­ты­ря. То­гда гла­го­ла уче­ни­ком Сво­им: жат­ва убо мно­га, де­ла­те­лей же ма­ло. Мо­ли­те­ся убо Гос­по­ди­ну жат­вы, яко да из­ве­дет де­ла­те­ли на жат­ву Свою. И приз­ва оба­на­де­сять уче­ни­ки Своя, да­де им власть на ду­сех нечи­стых, яко да из­го­нят их, и це­ли­ти всяк недуг и вся­ку бо­лезнь. Два­на­де­ся­тих же Апо­сто­лов име­на суть сия: пер­вый Си­мон, иже на­ри­ца­ет­ся Петр, и Ан­дрей брат его, Иа­ков Зе­ве­де­ев и Иоанн брат его, Фи­липп и Вар­фо­ло­мей, Фо­ма и Мат­фей мы­тарь, Иа­ков Ал­фе­ев и Лев­вей, на­ре­чен­ный Фад­дей, Си­мон Ка­на­нит и Иуда Ис­ка­ри­от­ский, иже и пре­да­де Его. Сия оба­на­де­сять посла Иисус, за­по­ве­да им, гла­го­ля: на путь язык не иди­те и во град Са­ма­рян­ский не вни­ди­те. Иди­те же па­че ко ов­цам по­гиб­шым до­му Из­ра­и­ле­ва. Хо­дя­ще же про­по­ве­дуй­те, гла­го­лю­ще, яко при­бли­жи­ся Цар­ствие Небес­ное. Бо­ля­щыя из­це­ляй­те, про­ка­жен­ныя очи­щай­те, мерт­выя вос­кре­шай­те, бе­сы из­го­няй­те, туне при­я­сте, туне дадите.

Мф 9:36–10:8

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 34Б.

Во вре­мя оно, при­звав Иисус оба­на­де­сять уче­ни­ки Своя, да­де им власть на ду­сех нечи­стых, яко да из­го­нят их, и це­ли­ти всяк недуг и вся­ку бо­лезнь. Сия оба­на­де­сять посла Иисус, за­по­ве­да им, гла­го­ля: на путь язык не иди­те и во град Са­ма­рян­ский не вни­ди­те. Иди­те же па­че ко ов­цам по­гиб­шым до­му Из­ра­и­ле­ва. Хо­дя­ще же про­по­ве­дуй­те, гла­го­лю­ще, яко при­бли­жи­ся Цар­ствие Небес­ное. Бо­ля­щыя из­це­ляй­те, про­ка­жен­ныя очи­щай­те, мерт­выя вос­кре­шай­те, бе­сы из­го­няй­те, туне при­я­сте, туне дадите.

Мф 10:1, 5–8

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 35.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: не стя­жи­те зла­та, ни среб­ра, ни ме­ди при по­я­сех ва­ших, ни пи­ры в путь, ни двою ри­зу, ни са­пог, ни жез­ла, до­сто­ин бо есть де­ла­тель мзды сво­ея. В онь­же аще ко­ли­ждо град или весь вни­де­те, ис­пы­тай­те, кто в нем до­сто­ин есть, и ту пре­бу­ди­те, дон­де­же изы­де­те. Вхо­дя­ще же в дом це­луй­те его, гла­го­лю­ще: мир до­му се­му, и аще убо бу­дет дом до­сто­ин, при­и­дет мир ваш нань, аще ли же не бу­дет до­сто­ин, мир ваш к вам воз­вра­тит­ся. И иже аще не при­и­мет вас, ни­же по­слу­ша­ет сло­вес ва­ших, ис­хо­дя­ще из до­му или из гра­да то­го, от­тря­си­те прах ног ва­ших. Аминь, гла­го­лю вам, от­рад­нее бу­дет зем­ли Со­дом­стей и Го­морр­стей в день суд­ный, неже гра­ду тому.

Мф 10:9–15

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 36.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: се, Аз по­сы­лаю вас яко ов­цы по­сре­де вол­ков, бу­ди­те убо муд­ри яко змия, и це­ли яко го­лу­бие. Внем­ли­те же от че­ло­век, пре­да­дят бо вы на сон­мы, и на со­бо­ри­щах их би­ют вас. И пред вла­ды­ки же и ца­ри ве­де­ни бу­де­те Мене ра­ди, во сви­де­тель­ство им и язы­ком. Егда же пре­да­ют вы, не пе­цы­те­ся, ка­ко или что воз­гла­го­ле­те. Не вы бо бу­де­те гла­го­лю­щии, но Дух От­ца ва­ше­го гла­го­ляй в вас. Пре­даст же брат бра­та на смерть и отец ча­до, и во­ста­нут ча­да на ро­ди­те­ли и уби­ют их. И бу­де­те нена­ви­ди­ми все­ми име­ни Мо­е­го ра­ди, пре­тер­пе­вый же до кон­ца, той спа­сен будет.

Мф 10:16–22

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 37.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: егда го­нят вы во гра­де сем, бе­гай­те в дру­гий. Аминь бо, гла­го­лю вам, не има­те скон­ча­ти гра­ды Из­ра­и­ле­вы, дон­де­же при­и­дет Сын Че­ло­ве­че­ский. Несть уче­ник над учи­те­лем сво­им, ни­же раб над гос­по­ди­ном сво­им. До­вле­ет уче­ни­ку, да бу­дет яко учи­тель его, и раб яко гос­подь его. Аще гос­по­ди­на до­му ве­ель­зе­ву­ла на­ре­ко­ша, коль­ми па­че до­маш­ния его? Не убой­те­ся убо их, ни­что­же бо есть по­кро­ве­но, еже не от­кры­ет­ся, и тай­но, еже не уве­де­но бу­дет. Еже гла­го­лю вам во тме, рцы­те во све­те: и еже во ушы слы­ши­те, про­по­ве­ди­те на кро­вех. И не убой­те­ся от уби­ва­ю­щих те­ло, ду­ши же не мо­гу­щих уби­ти, убой­те­ся же па­че мо­гу­ща­го и ду­шу и те­ло по­гу­би­ти в ге­енне. Не две ли пти­це це­ни­те­ся еди­но­му ас­са­рию? И ни еди­на от них па­дет на зем­ли без От­ца ва­ше­го. Вам же и вла­си глав­нии вси изо­чте­ни суть. Не убой­те­ся убо, мно­зех птиц луч­ши есте вы.

Мф 10:23–31

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 38А.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: всяк иже ис­по­весть Мя пред че­ло­ве­ки, ис­по­вем его и Аз пред От­цем Мо­им, иже на небе­сех, а иже от­вер­жет­ся Мене пред че­ло­ве­ки, от­вер­гу­ся его и Аз пред От­цем Мо­им, иже на небе­сех. Иже лю­бит от­ца или ма­терь па­че Мене, несть Мене до­сто­ин, и иже лю­бит сы­на или дщерь па­че Мене, несть Мене до­сто­ин, и иже не при­и­мет кре­ста сво­е­го и вслед Мене гря­дет, несть Мене до­сто­ин. То­гда от­ве­щав Петр ре­че Ему: се, мы оста­ви­хом вся и вслед Те­бе идо­хом, что убо бу­дет нам? Иисус же ре­че им: аминь гла­го­лю вам, яко вы шед­шии по Мне, в па­ки­бы­тие, егда ся­дет Сын Че­ло­ве­че­ский на пре­сто­ле сла­вы Сво­ея, ся­де­те и вы на дво­ю­на­де­ся­те пре­сто­лу, су­дя­ще обе­ма­на­де­ся­те ко­ле­но­ма Из­ра­и­ле­во­ма. И всяк, иже оста­вит дом, или бра­тию, или сест­ры, или от­ца, или ма­терь, или же­ну, или ча­да, или се­ла, имене Мо­е­го ра­ди, сто­ри­цею при­и­мет и жи­вот веч­ный на­сле­дит. Мно­зи же бу­дут пер­ви по­след­нии, и по­след­ни первии.

Мф 10:32–33, 37–38; 19:27–30

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 38Б.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: всяк убо иже ис­по­весть Мя пред че­ло­ве­ки, ис­по­вем его и Аз пред От­цем Мо­им, иже на Небе­сех, а иже от­вер­жет­ся мене пред че­ло­ве­ки, от­вер­гу­ся его и Аз пред От­цем Мо­им, иже на Небе­сех. Не мни­те, яко при­и­дох во­вре­щи мир на зем­лю, не при­и­дох во­вре­щи мир, но мечь. При­и­дох бо раз­лу­чи­ти че­ло­ве­ка на от­ца сво­е­го, и дщерь на ма­терь свою, и неве­сту на све­кровь свою. И вра­зи че­ло­ве­ку до­маш­нии его. И бысть, егда со­вер­ши Иисус за­по­ве­дая обе­ма­на­де­ся­те уче­ни­ко­ма сво­има, прейде от­ту­ду учи­ти, и про­по­ве­да­ти во гра­дех их.

Мф 10:32–36; 11:1

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 39.

Ре­че Гос­подь: иже лю­бит от­ца или ма­терь па­че Мене, несть Мене до­сто­ин, и иже лю­бит сы­на или дщерь па­че Мене, несть Мене до­сто­ин. И иже не при­и­мет кре­ста сво­е­го и вслед Мене гря­дет, несть Мене до­сто­ин. Об­ре­тый ду­шу свою по­гу­бит ю, а иже по­гу­бит ду­шу свою Мене ра­ди, об­ря­щет ю. Иже вас при­ем­лет, Мене при­ем­лет, и иже при­ем­лет Мене, при­ем­лет По­слав­ша­го Мя. При­ем­ляй про­ро­ка во имя про­ро­чо, мзду про­ро­чу при­и­мет, и при­ем­ляй пра­вед­ни­ка во имя пра­вед­ни­чо, мзду пра­вед­ни­чу при­и­мет. И иже аще на­по­ит еди­на­го от ма­лых сих ча­шею сту­де­ны во­ды ток­мо, во имя уче­ни­ка, аминь гла­го­лю вам, не по­гу­бит мзды сво­ея. И бысть, егда со­вер­ши Иисус за­по­ве­дая обе­ма­на­де­ся­те уче­ни­ко­ма Сво­има, прейде от­ту­ду учи­ти и про­по­ве­да­ти во гра­дех их.

Мф 10:37–11:1

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 40.

Во вре­мя оно, слы­шав Иоанн во узи­ли­щи де­ла Хри­сто­ва, посла два от уче­ник сво­их, ре­че Ему: Ты ли еси Гря­дый, или ино­го ча­ем? И от­ве­щав Иисус ре­че има: шед­ша воз­ве­сти­та Иоан­но­ви, яже слы­ши­та и ви­ди­та. Сле­пии про­зи­ра­ют и хро­мии хо­дят, про­ка­жен­нии очи­ща­ют­ся и глу­сии слы­шат, мерт­вии во­ста­ют и ни­щии бла­го­вест­ву­ют. И бла­жен есть, иже аще не со­блаз­нит­ся о Мне. Те­ма же ис­хо­дя­ще­ма, на­чат Иисус на­ро­дом гла­го­ла­ти о Иоанне: че­со изы­до­сте в пу­сты­ню ви­де­ти? Трость ли вет­ром ко­леб­ле­му? Но че­со изы­до­сте ви­де­ти? Че­ло­ве­ка ли в мяг­ки ри­зы об­ле­чен­на? Се, иже мяг­кая но­ся­щии, в до­мех цар­ских суть. Но че­со изы­до­сте ви­де­ти? Про­ро­ка ли? Ей, гла­го­лю вам, и ли­ш­ше про­ро­ка. Сей бо есть, о нем­же есть пи­са­но: се, Аз по­сы­лаю Ан­ге­ла Мо­е­го пред ли­цем Тво­им, иже уго­то­вит путь Твой пред То­бою. Аминь гла­го­лю вам, не во­ста в рож­ден­ных же­на­ми бо­лий Иоан­на Кре­сти­те­ля, мний же во Цар­ствии Небес­нем бо­лий его есть. От дний же Иоан­на Кре­сти­те­ля до­се­ле Цар­ствие Небес­ное ну­дит­ся, и нужд­ни­цы вос­хи­ща­ют е. Вси бо про­ро­цы и за­кон до Иоан­на про­ре­ко­ша. И аще хо­ще­те при­я­ти, той есть Илиа хо­тяй при­и­ти. Име­яй ушы слы­ша­ти да слышит.

Мф 11:2–15

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 41.

Ре­че Гос­подь: ко­му упо­доб­лю род сей? По­до­бен есть де­тем се­дя­щым на тор­жи­щих, и воз­гла­ша­ю­щым дру­гом сво­им и гла­го­лю­щым: пис­ка­хом вам, и не пля­са­сте, пла­ка­хом вам, и не ры­да­сте. При­и­де бо Иоанн ни ядый, ни пи­яй, и гла­го­лют: бе­са имать. При­и­де Сын Че­ло­ве­че­ский ядый и пи­яй, и гла­го­лют: се, че­ло­век яд­ца и ви­но­пий­ца, мы­та­рем друг и греш­ни­ком. И оправ­ди­ся пре­муд­рость от чад сво­их. То­гда на­чат Иисус по­но­ша­ти гра­до­вом, в ни­х­же бы­ша мно­жай­шыя си­лы Его, зане не покаяшася.

Мф 11:16–20

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 42.

Во вре­мя оно, на­чат Иисус по­но­ша­ти гра­до­вом, в ни­х­же бы­ша мно­жай­шыя си­лы Его, зане не по­ка­я­ша­ся: го­ре те­бе, Хо­ра­зине, го­ре те­бе, Виф­са­и­до, яко аще в Ти­ре и Си­доне бы­ша си­лы бы­ли быв­шыя в вас, древ­ле убо во вре­ти­щи и пе­пе­ле по­ка­я­ли­ся бы­ша. Оба­че гла­го­лю вам Ти­ру и Си­до­ну от­рад­нее бу­дет в день суд­ный, неже вам. И ты, Ка­пер­на­у­ме, иже до небес воз­не­сый­ся, до ада сни­де­ши, зане аще в Со­до­мех бы­ша си­лы бы­ли быв­шыя в те­бе, пре­бы­ли убо бы­ша до днеш­ня­го дне. Оба­че гла­го­лю вам, яко зем­ли Со­дом­стей от­рад­нее бу­дет в день суд­ный, неже те­бе. В то вре­мя от­ве­щав Иисус ре­че: ис­по­ве­да­ю­ти­ся, От­че, Гос­по­ди небе­се и зем­ли, яко ута­ил еси сия от пре­муд­рых и ра­зум­ных и от­крыл еси та мла­ден­цем. Ей, От­че, яко та­ко бысть бла­го­во­ле­ние пред Тобою.

Мф 11:20–26

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 43.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: вся Мне пре­да­на суть Oт­цем Мо­им, и ник­то­же зна­ет Сы­на, ток­мо Oтец, ни Oт­ца кто зна­ет, ток­мо Сын, и ему­же аще во­лит Сын от­кры­ти. При­и­ди­те ко Мне вси труж­да­ю­щи­и­ся и обре­ме­нен­нии, и Аз упо­кою вы. Воз­ми­те иго Мое на се­бе, и на­учи­те­ся от Мене, яко кро­ток есмь и сми­рен серд­цем, и об­ря­ще­те по­кой ду­шам ва­шим. Иго бо Мое бла­го, и бре­мя Мое лег­ко есть.

Мф 11:27–30

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 44.

Во вре­мя оно, иде Иисус в суб­бо­ты скво­зе се­я­ния, уче­ни­цы же Его взал­ка­ша и на­ча­ша во­с­тер­за­ти кла­сы и ясти. Фа­ри­сее же ви­дев­ше ре­ша Ему: се, уче­ни­цы Твои тво­рят, его­же не до­сто­ит тво­ри­ти в суб­бо­ту. Он же ре­че им: несте ли чли, что со­тво­ри Да­вид, егда взал­ка сам и су­щии с ним? Ка­ко вни­де в храм Бо­жий и хле­бы пред­ло­же­ния сне­де, их­же не до­стой­но бе ему ясти, ни су­щым с ним, ток­мо иере­ем еди­ным? Или несте чли в за­коне, яко в суб­бо­ты свя­щен­ни­цы в церк­ви суб­бо­ты сквер­нят и непо­вин­ни суть? Гла­го­лю же вам, яко церкве бо­ле есть зде, аще ли бысте ве­да­ли, что есть: ми­ло­сти хо­щу, а не жерт­вы, ни­ко­ли­же убо бысте осуж­да­ли непо­вин­ных. Гос­подь бо есть и суб­бо­ты Сын Человеческий.

Мф 12:1–8

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 45.

Во вре­мя оно, при­и­де Иисус на сон­ми­ще иудей­ское. И се, че­ло­век бе ту, ру­ку имый су­ху. И во­про­си­ша Его, гла­го­лю­ще: аще до­сто­ит в суб­бо­ты це­ли­ти? Да на Него воз­гла­го­лют. Он же ре­че им: кто есть от вас че­ло­век, иже имать ов­ча еди­но, и аще впа­дет сие в суб­бо­ты в яму, не имет ли е и из­мет? Коль­ми убо луч­ши есть че­ло­век ов­ча­те? Тем­же до­сто­ит в суб­бо­ты доб­ро тво­ри­ти. То­гда гла­го­ла че­ло­ве­ку: про­стри ру­ку твою. И про­ст­ре, и утвер­ди­ся це­ла яко другая.

Мф 12:9Б–13

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 46А.

Во вре­мя оно, со­вет со­тво­ри­ша фа­ри­сее на Иису­са, ка­ко Его по­гу­бят. Иисус же ра­зу­мев оти­де от­ту­ду. И по Нем идо­ша на­ро­ди мно­зи, и из­це­ли их всех. И за­пре­ти им, да не яве Его тво­рят. То­гда при­ве­до­ша к Нему бес­ну­ю­ща­ся сле­па и нема, и из­це­ли его, яко сле­по­му и немо­му гла­го­ла­ти и гля­да­ти. И див­ля­ху­ся вси на­ро­ди гла­го­лю­ще: еда Сей есть Хри­стос сын Да­ви­дов? Фа­ри­сее же слы­шав­ше ре­ша: Сей не из­го­нит бе­сы, ток­мо о ве­ель­зе­ву­ле кня­зи бе­сов­стем. Ве­дый же Иисус мыс­ли их, ре­че им: вся­кое цар­ство раз­дель­ше­е­ся на ся за­пу­сте­ет, и всяк град или дом раз­де­ли­вый­ся на ся не ста­нет. И аще са­та­на са­та­ну из­го­нит, на ся раз­де­лил­ся есть: ка­ко убо ста­нет цар­ство его? И аще Аз о ве­ель­зе­ву­ле из­го­ню бе­сы, сы­но­ве ва­ши о ком из­го­нят? Се­го ра­ди тии вам бу­дут су­дии. Аще ли же Аз о Ду­се Бо­жии из­го­ню бе­сы, убо по­сти­же на вас Цар­ствие Бо­жие. Или ка­ко мо­жет кто вни­ти в дом креп­ка­го и со­су­ды его рас­хи­ти­ти, аще не пер­вее свя­жет креп­ка­го, и то­гда дом его рас­хи­тит? Иже несть со Мною, на Мя есть, и иже не со­би­ра­ет со Мною, расточает.

Мф 12:14–16, 22–30

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 46Б.

Во вре­мя оно, по Иису­се идо­ша на­ро­ди мно­зи, и из­це­ли их всех. И за­пре­ти им, да не яве Его тво­рят. Яко да сбу­дет­ся ре­чен­ное Ис­а­и­ем про­ро­ком, гла­го­лю­щим: се, От­рок Мой, Его­же из­во­лих, Воз­люб­лен­ный Мой, На­нь­же бла­го­во­ли ду­ша Моя. По­ло­жу дух Мой на Нем, и суд язы­ком воз­ве­стит, не пре­ре­чет, ни возо­пи­ет, ни­же услы­шит кто на рас­пу­ти­их гла­са Его. Тро­сти со­кру­шен­ны не пре­ло­мит и ле­на внем­ша­ся не уга­сит, дон­де­же из­ве­дет в по­бе­ду суд. И на имя Его язы­цы уповают.

Мф 12:15–21

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 47.

Ре­че Гос­подь: иже несть со Мною, на Мя есть, и иже не со­би­ра­ет со Мною, рас­то­ча­ет. Се­го ра­ди гла­го­лю вам: всяк грех и ху­ла от­пу­стит­ся че­ло­ве­ком, а яже на Ду­ха ху­ла не от­пу­стит­ся че­ло­ве­ком. И иже аще ре­чет сло­во на Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го, от­пу­стит­ся ему, а иже ре­чет на Ду­ха Свя­та­го, не от­пу­стит­ся ему ни в сей век, ни в бу­ду­щий. Или со­тво­ри­те дре­во доб­ро и плод его добр, или со­тво­ри­те дре­во зло и плод его зол, от пло­да бо дре­во по­зна­но бу­дет. По­рож­де­ния ехид­но­ва, ка­ко мо­же­те доб­ро гла­го­ла­ти, зли су­ще? От из­быт­ка бо серд­ца уста гла­го­лют. Бла­гий че­ло­век от бла­га­го со­кро­ви­ща из­но­сит бла­гая, и лу­ка­вый че­ло­век от лу­ка­ва­го со­кро­ви­ща из­но­сит лу­ка­вая. Гла­го­лю же вам, яко вся­ко сло­во празд­ное, еже аще ре­кут че­ло­ве­цы, воз­да­дят о нем сло­во в день суд­ный. От сло­вес бо сво­их оправ­ди­ши­ся, и от сло­вес сво­их осудишися.

Мф 12:30–37

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 48.

Во вре­мя оно, при­сту­пи­ша ко Иису­су нецыи от книж­ник и фа­ри­сей, гла­го­лю­ще: Учи­те­лю, хо­щем от Те­бе зна­ме­ние ви­де­ти. Он же от­ве­щав ре­че им: род лу­кав и пре­лю­бо­дей зна­ме­ния ищет, и зна­ме­ние не даст­ся ему, ток­мо зна­ме­ние Ио­ны про­ро­ка. Яко­же бо бе Иона во чре­ве ки­то­ве три дни и три но­щы, та­ко бу­дет и Сын Че­ло­ве­че­ский в серд­цы зем­ли три дни и три но­щы. Му­жие Ни­не­вит­стии во­ста­нут на суд с ро­дом сим и осу­дят его, яко по­ка­я­ша­ся про­по­ве­дию Иони­ною, и се, бо­ле Ио­ны зде. Ца­ри­ца юж­ская во­ста­нет на суд с ро­дом сим и осу­дит и, яко при­и­де от ко­нец зем­ли слы­ша­ти пре­муд­рость Со­ло­мо­но­ву, и се, бо­ле Со­ло­мо­на зде. Егда же нечи­стый дух изы­дет от че­ло­ве­ка, пре­хо­дит скво­зе без­вод­ная ме­ста, ищя по­коя, и не об­ре­та­ет. То­гда ре­чет: воз­вра­щу­ся в дом мой, от­ню­ду­же изы­дох. И при­шед об­ря­щет праз­ден, по­ме­тен и укра­шен. То­гда идет и пой­мет с со­бою сед­мь иных ду­хов лю­тей­ших се­бе, и вшед­ше жи­вут ту, и бу­дут по­след­няя че­ло­ве­ку то­му гор­ша пер­вых. Та­ко бу­дет и ро­ду се­му лукавому.

Мф 12:38–45

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 49.

Во вре­мя оно, гла­го­лю­щу Иису­су к на­ро­дом, се, Ма­ти Его и бра­тия Его сто­я­ху вне, ищу­ще гла­го­ла­ти Ему. Ре­че же некий Ему: се, Ма­ти Твоя и бра­тия Твоя вне сто­ят, хо­тя­ще гла­го­ла­ти Те­бе. Он же от­ве­щав ре­че ко гла­го­лю­ще­му Ему: кто есть Ма­ти Моя, и кто суть бра­тия Моя? И про­стер ру­ку Свою на уче­ни­ки Своя, ре­че: се, ма­ти Моя и бра­тия Моя. Иже бо аще со­тво­рит во­лю От­ца Мо­е­го, Иже есть на небе­сех, той брат Мой, и сест­ра, и ма­ти Ми есть. В день же той из­шед Иисус из до­му, се­дя­ше при мо­ри. И со­бра­ша­ся к Нему на­ро­ди мно­зи, яко­же Ему в ко­рабль влез­ти и сести, и весь на­род на бре­зе сто­я­ше. И гла­го­ла им прит­ча­ми много.

Мф 12:46–13:3А

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 50.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: се, изы­де се­яй, да се­ет. И се­ю­щу ему, ова па­до­ша при пу­ти, и при­и­до­ша пти­цы и позо­ба­ша я. Дру­гая же па­до­ша на ка­мен­ных, иде­же не име­я­ху зем­ли мно­ги, и абие про­зя­бо­ша, зане не име­я­ху глу­би­ны зем­ли. Солн­цу же воз­си­яв­шу при­свя­ну­ша, и зане не име­я­ху ко­ре­ния, из­с­хо­ша. Дру­гая же па­до­ша в тер­нии, и взы­де тер­ние и по­да­ви их. Дру­гая же па­до­ша на зем­ли доб­рей и да­я­ху плод, ово убо сто, ово же шесть­де­сят, ово же три­де­сять. Име­яй ушы слы­ша­ти да слышит.

Мф 13:3Б–9

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 51.

Во вре­мя оно, при­сту­пив­ше ко Иису­су уче­ни­цы Его, ре­ко­ша: поч­то прит­ча­ми гла­го­ле­ши к на­ро­дом? Он же от­ве­щав ре­че им: яко вам да­но есть ра­зу­ме­ти тай­ны Цар­ствия Небес­на­го, онем же не да­но есть. Иже бо имать, даст­ся ему и пре­из­бу­дет ему, а иже не имать, и еже имать, воз­мет­ся от него. Се­го ра­ди в прит­чах гла­го­лю им, яко ви­дя­ще не ви­дят, и слы­ша­ще не слы­шат, ни ра­зу­ме­ют. И сбы­ва­ет­ся в них про­ро­че­ство Ис­а­и­и­но, гла­го­лю­щее: слу­хом услы­ши­те, и не има­те ра­зу­ме­ти, и зря­ще узри­те, и не има­те ви­де­ти. Отол­сте бо серд­це лю­дий сих, и уши­ма тяж­ко слы­ша­ша, и очи свои сме­жи­ша, да не ко­гда узрят очи­ма, и уши­ма услы­шат, и серд­цем ура­зу­ме­ют, и об­ра­тят­ся, и из­це­лю их. Ва­ша же бла­жен­на оче­са, яко ви­дят, и уши ва­ши, яко слы­шат. Аминь бо гла­го­лю вам, яко мно­зи про­ро­цы и пра­вед­ни­цы во­жде­ле­ша ви­де­ти, яже ви­ди­те, и не ви­де­ша, и слы­ша­ти, яже слы­ши­те, и не слы­ша­ша. Вы же услы­ши­те прит­чу се­ю­ща­го. Вся­ко­му слы­ша­ще­му сло­во Цар­ствия и не ра­зу­ме­ва­ю­щу, при­хо­дит лу­ка­вый и вос­хи­ща­ет все­ян­ное в серд­цы его, сие есть, еже при пу­ти се­ян­ное. А на ка­ме­ни се­ян­ное, сие есть слы­шай сло­во и абие с ра­до­стию при­ем­лет е, не имать же ко­рене в се­бе, но при­вре­ме­нен есть, быв­ши же пе­ча­ли или го­не­нию сло­ве­се ра­ди, абие соб­лаж­ня­ет­ся. А се­ян­ное в тер­нии, се есть слы­шай сло­во, и пе­чаль ве­ка се­го и лесть бо­гат­ства по­дав­ля­ет сло­во, и без пло­да бы­ва­ет. А се­ян­ное на доб­рей зем­ли, се есть слы­шай сло­во и ра­зу­ме­вая, иже убо плод при­но­сит и тво­рит ово сто, ово же шесть­де­сят, ово тридесять.

Мф 13:10–23

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 52А.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: упо­до­би­ся Цар­ствие Небес­ное че­ло­ве­ку, се­яв­шу доб­рое се­мя на се­ле сво­ем. Спя­щым же че­ло­ве­ком, при­и­де враг его и всея пле­ве­лы по­сре­де пше­ни­цы и оти­де. Егда же про­зя­бе тра­ва и плод со­тво­ри, то­гда яви­ша­ся и пле­ве­лие. При­шед­ше же ра­би гос­по­ди­на, ре­ша ему: гос­по­ди, не доб­рое ли се­мя се­ял еси на се­ле тво­ем? От­ку­ду убо имать пле­ве­лы? Он же ре­че им: враг че­ло­век сие со­тво­ри. Ра­би же ре­ша ему: хо­ще­ши ли убо, да шед­ше ис­пле­вем я? Он же ре­че им: ни, да не ко­гда вос­тор­га­ю­ще пле­ве­лы, вос­торг­не­те куп­но с ни­ми и пше­ни­цу. Оста­ви­те рас­ти обое куп­но до жат­вы, и во вре­мя жат­вы ре­ку жа­те­лем: со­бе­ри­те пер­вее пле­ве­лы и свя­жи­те их в сно­пы, яко со­же­щи я, а пше­ни­цу со­бе­ри­те в жит­ни­цу мою.

Мф 13:24–30

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 52Б.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: упо­до­би­ся Цар­ствие Небес­ное че­ло­ве­ку, се­яв­шу доб­рое се­мя на се­ле сво­ем. Спя­щым же че­ло­ве­ком, при­и­де враг его и всея пле­ве­лы по­сре­де пше­ни­цы и оти­де. Егда же про­зя­бе тра­ва и плод со­тво­ри, то­гда яви­ша­ся и пле­ве­лие. При­шед­ше же ра­би гос­по­ди­на, ре­ша ему: гос­по­ди, не доб­рое ли се­мя се­ял еси на се­ле тво­ем? От­ку­ду убо имать пле­ве­лы? Он же ре­че им: враг че­ло­век сие со­тво­ри. Ра­би же ре­ша ему: хо­ще­ши ли убо, да шед­ше ис­пле­вем я? Он же ре­че им: ни, да не ко­гда вос­тор­га­ю­ще пле­ве­лы, вос­торг­не­те куп­но с ни­ми и пше­ни­цу. Оста­ви­те рас­ти обое куп­но до жат­вы, и во вре­мя жат­вы ре­ку жа­те­лем: со­бе­ри­те пер­вее пле­ве­лы и свя­жи­те их в сно­пы, яко со­же­щи я, а пше­ни­цу со­бе­ри­те в жит­ни­цу мою. И при­сту­пи­ша к Нему уче­ни­цы Его, гла­го­лю­ще: ска­жи нам прит­чу пле­вел сел­ных. Он же от­ве­щав ре­че им: се­я­вый доб­рое се­мя есть Сын Че­ло­ве­че­ский, а се­ло есть мир. Доб­рое же се­мя, сии суть сы­но­ве Цар­ствия, а пле­ве­лие суть сы­но­ве непри­яз­нен­нии, а враг все­я­вый их есть диа­вол, а жат­ва кон­чи­на ве­ка есть, а жа­те­ли Ан­ге­ли суть. Яко­же убо со­би­ра­ют пле­ве­лы и ог­нем со­жи­га­ют, та­ко бу­дет в скон­ча­ние ве­ка се­го. По­слет Сын Че­ло­ве­че­ский Ан­ге­лы Своя, и со­бе­рут от Цар­ствия Его вся со­блаз­ны и тво­ря­щих без­за­ко­ние и ввер­гут их в пещь ог­нен­ну, ту бу­дет плачь и скре­жет зу­бом. То­гда пра­вед­ни­цы про­све­тят­ся яко солн­це в Цар­ствии От­ца их. Име­яй ушы слы­ша­ти да слышит.

Мф 13:24–30, 36Б–43

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 53.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: по­доб­но есть Цар­ствие Небес­ное зер­ну гору­шич­ну, еже взем че­ло­век всея на се­ле сво­ем. Еже ма­лей­ше убо есть от всех се­мен, егда же воз­рас­тет, бо­лее всех зе­лий есть и бы­ва­ет дре­во, яко при­и­ти пти­цам небес­ным и ви­та­ти на вет­вех его. Ину прит­чу гла­го­ла им: по­доб­но есть Цар­ствие Небес­ное ква­су, его­же взем­ши же­на скры в са­тех три­ех му­ки, дон­де­же вски­со­ша вся. Сия вся гла­го­ла Иисус в прит­чах на­ро­дом, и без прит­чи ни­че­со­же гла­го­ла­ше к ним. Яко да сбу­дет­ся ре­чен­ное про­ро­ком, гла­го­лю­щим: от­вер­зу в прит­чах уста Моя, от­рыг­ну со­кро­вен­ная от сло­же­ния ми­ра. То­гда оставль на­ро­ды, при­и­де в дом Иисус.

Мф 13:31–36А

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 54.

Во вре­мя оно, при­шед­шу Иису­су в дом, и при­сту­пи­ша к Нему уче­ни­цы Его, гла­го­лю­ще: ска­жи нам прит­чу пле­вел сел­ных. Он же от­ве­щав ре­че им: се­я­вый доб­рое се­мя есть Сын Че­ло­ве­че­ский, а се­ло есть мир. Доб­рое же се­мя, сии суть сы­но­ве Цар­ствия, а пле­ве­лие суть сы­но­ве непри­яз­нен­нии, а враг все­я­вый их есть диа­вол, а жат­ва кон­чи­на ве­ка есть, а жа­те­ли Ан­ге­ли суть. Яко­же убо со­би­ра­ют пле­ве­лы и ог­нем со­жи­га­ют, та­ко бу­дет в скон­ча­ние ве­ка се­го. По­слет Сын Че­ло­ве­че­ский Ан­ге­лы Своя, и со­бе­рут от Цар­ствия Его вся со­блаз­ны и тво­ря­щих без­за­ко­ние и ввер­гут их в пещь ог­нен­ну, ту бу­дет плачь и скре­жет зу­бом. То­гда пра­вед­ни­цы про­све­тят­ся яко солн­це в Цар­ствии От­ца их. Име­яй ушы слы­ша­ти да слышит.

Мф 13:36-43

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 55.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: по­доб­но есть Цар­ствие Небес­ное со­кро­ви­щу со­кро­ве­ну на се­ле, еже об­рет че­ло­век скры, и от ра­до­сти его идет, и вся, ели­ка имать, про­да­ет, и ку­пу­ет се­ло то. Па­ки по­доб­но есть Цар­ствие Небес­ное че­ло­ве­ку куп­цу, ищу­щу доб­рых би­се­рей, иже об­рет един мно­го­це­нен би­сер, шед про­да­де вся, ели­ка имя­ше, и ку­пи его. Па­ки по­доб­но есть Цар­ствие Небес­ное нево­ду ввер­же­ну в мо­ре и от вся­ка­го ро­да со­брав­шу, иже егда ис­пол­ни­ся, из­вле­ко­ша и на край, и сед­ше из­бра­ша доб­рыя в со­су­ды, а злыя из­вер­го­ша вон. Та­ко бу­дет в скон­ча­ние ве­ка: изы­дут Ан­ге­ли, и от­лу­чат злыя от сре­ды пра­вед­ных, и ввер­гут их в пещь ог­нен­ную, ту бу­дет плачь и скре­жет зу­бом. Гла­го­ла им Иисус: ра­зу­ме­сте ли сия вся? Гла­го­ла­ша Ему: ей, Гос­по­ди. Он же ре­че им: се­го ра­ди всяк книж­ник, на­учи­вся Цар­ствию Небес­но­му, по­до­бен есть че­ло­ве­ку до­мо­ви­ту, иже из­но­сит от со­кро­ви­ща сво­е­го но­вая и вет­хая. И бысть, егда скон­ча Иисус прит­чи сия, прейде от­ту­ду. И при­шед во оте­че­ствие Свое, уча­ше их на сон­ми­щи их.

Мф 13:44–54А

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 56.

Во вре­мя оно, при­и­де Иисус во оте­че­ствие Свое, и уча­ше на­ро­ды на сон­ми­щи их, яко ди­ви­ти­ся им и гла­го­ла­ти: от­ку­ду Се­му пре­муд­рость сия и си­лы? Не Сей ли есть тек­то­нов сын? Не Ма­ти ли Его на­ри­ца­ет­ся Ма­ри­ам, и бра­тия Его Иа­ков и Иосий, и Си­мон и Иуда? И сест­ры Его не вся ли в нас суть? От­ку­ду убо Се­му сия вся? И блаж­ня­ху­ся о Нем. Иисус же ре­че им: несть про­рок без че­сти, ток­мо во оте­че­ствии сво­ем и в до­му сво­ем. И не со­тво­ри ту сил мно­гих за невер­ство их.

Мф 13:54–58

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 57.

Во вре­мя оно, услы­шав Ирод чет­вер­то­власт­ник слух Иису­сов, ре­че от­ро­ком сво­им: Сей есть Иоанн Кре­сти­тель, той вос­кре­се от мерт­вых, и се­го ра­ди си­лы де­ют­ся о нем. Ирод бо есмь Иоан­на, свя­за его, и вса­ди в тем­ни­цу, Иро­ди­а­ды ра­ди же­ны Фи­лип­па бра­та сво­е­го. Гла­го­ла­ше бо ему Иоанн: не до­сто­ит ти име­ти ея. И хо­тя­ше его уби­ти, убо­я­ся на­ро­да, зане яко про­ро­ка его име­я­ху. Дни же быв­шу рож­де­ства Иро­до­ва, пля­са дщи Иро­ди­а­ди­на по­сре­де, и уго­ди Иро­до­ви. Тем­же и с клят­вою из­ре­че ей да­ти, его­же аще вос­про­сит. Она же на­ва­жде­на ма­те­рию сво­ею, даждь ми, ре­че, зде на блю­де гла­ву Иоан­на Кре­сти­те­ля. И пе­ча­лен бысть царь, клят­вы же ра­ди, и за воз­ле­жа­щих с ним, по­ве­ле да­ти ей. И по­слав усек­ну Иоан­на в тем­ни­це. И при­не­со­ша гла­ву его на блю­де, и да­ша де­ви­це, и от­не­се ма­те­ри сво­ей. И при­ступль­ше уче­ни­цы его, взя­ша те­ло его, и по­гре­бо­ша е, и при­шед­ше воз­ве­сти­ша Иису­со­ви. И слы­шав Иисус оты­де от­ту­ду в ко­раб­ли, в пу­сто ме­сто един. И слы­шав­ше на­ро­ди, по Нем идо­ша пе­ши от градов.

Мф 14:1–13

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 58.

Во вре­мя оно, ви­де Иисус мног на­род, и ми­ло­сер­до­ва о них, и из­це­ли недуж­ныя их. Поз­де же быв­шу, при­сту­пи­ша к Нему уче­ни­цы Его, гла­го­лю­ще: пу­сто есть ме­сто, и час уже ми­ну, от­пу­сти на­ро­ды, да шед­ше в ве­си ку­пят браш­на се­бе. Иисус же ре­че им: не тре­бу­ют оти­ти, да­ди­те им вы ясти. Они же гла­го­ла­ша Ему: не има­мы зде ток­мо пять хлеб и две ры­бе. Он же ре­че: при­не­си­те Ми их се­мо. И по­ве­лев на­ро­дом воз­ле­щи на тра­ве, и при­емь пять хлеб и обе ры­бе, воз­зрев на небо, бла­го­сло­ви и пре­ло­мив да­де уче­ни­ком хле­бы, уче­ни­цы же на­ро­дом. И ядо­ша вси и на­сы­ти­ша­ся, и взя­ша из­быт­ки укрух, два­на­де­сять ко­шя ис­полнь. Яду­щих же бе му­жей яко пять ты­сящ, раз­ве жен и де­тей. И абие по­ну­ди Иисус уче­ни­ки Своя влез­ти в ко­рабль и ва­ри­ти Его на оном по­лу, дон­де­же от­пу­стит народы.

Мф 14:14–22

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 59.

Во вре­мя оно, по­ну­ди Иисус уче­ни­ки Своя влез­ти в ко­рабль и ва­ри­ти Его на оном по­лу, дон­де­же от­пу­стит на­ро­ды. И от­пу­стив на­ро­ды, взы­де на го­ру един по­мо­ли­ти­ся. Поз­де же быв­шу, един бе ту. Ко­рабль же бе по­сре­де мо­ря вла­я­ся вол­на­ми, бе бо про­ти­вен ветр. В чет­вер­тую же стра­жу но­щи иде к ним Иисус, хо­дя по мо­рю. И ви­дев­ше Его уче­ни­цы по мо­рю хо­дя­ща, сму­ти­ша­ся, гла­го­лю­ще, яко при­зрак есть, и от стра­ха возо­пи­ша. Абие же ре­че им Иисус, гла­го­ля: дер­зай­те, Аз есмь, не бой­те­ся. От­ве­щав же Петр ре­че: Гос­по­ди, аще Ты еси, по­ве­ли ми при­и­ти к Те­бе по во­дам. Он же ре­че: при­и­ди. И из­лез из ко­раб­ля Петр, хож­да­ше по во­дам, при­и­ти ко Иису­со­ви. Ви­дя же ветр кре­пок, убо­я­ся, и на­чен уто­па­ти, возо­пи, гла­го­ля: Гос­по­ди, спа­си мя. И абие Иисус про­стер ру­ку, ят его и гла­го­ла ему: ма­ло­ве­ре, поч­то усум­нел­ся еси? И влез­ше­ма има в ко­рабль, пре­ста ветр. Су­щии же в ко­раб­ли при­шед­ше по­кло­ни­ша­ся Ему, гла­го­лю­ще: во­ис­тин­ну Бо­жий Сын еси. И пре­шед­ше при­и­до­ша в зем­лю Геннисарефскую.

Мф 14:22–34

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 60.

Во вре­мя оно, по­знав­ше Иису­са му­жие зем­ли Ген­ни­са­реф­ски, по­сла­ша во всю стра­ну ту, и при­не­со­ша к Нему вся бо­ля­щыя. И мо­ля­ху Его, да ток­мо при­кос­нут­ся вскри­лию ри­зы Его, и ели­цы при­кос­ну­ша­ся, спа­се­ни бы­ша. То­гда при­сту­пи­ша ко Иису­со­ви иже от Иеру­са­ли­ма книж­ни­цы и фа­ри­сее, гла­го­лю­ще: поч­то уче­ни­цы Твои пре­сту­па­ют пре­да­ние ста­рец? Не умы­ва­ют бо рук сво­их, егда хлеб ядят. Он же от­ве­щав ре­че им: поч­то и вы пре­сту­па­е­те за­по­ведь Бо­жию за пре­да­ние ва­ше? Бог бо за­по­ве­да, гла­го­ля: чти от­ца и ма­терь, и иже зло­сло­вит от­ца или ма­терь, смер­тию да умрет. Вы же гла­го­ле­те: иже аще ре­чет от­цу или ма­те­ри: дар, им­же бы от мене поль­зо­вал­ся еси. И да не по­чтит от­ца сво­е­го или ма­те­ре. И ра­зо­ри­сте за­по­ведь Бо­жию за пре­да­ние ва­ше. Ли­це­ме­ри, доб­ре про­ро­че­ство­ва о вас Ис­а­иа, гла­го­ля: при­бли­жа­ют­ся Мне лю­дие сии усты сво­и­ми и уст­на­ми чтут Мя, серд­це же их да­ле­че от­сто­ит от Мене. Всуе же чтут Мя, уча­ще уче­ни­ем, за­по­ве­дем че­ло­ве­че­ским. И при­звав на­ро­ды, ре­че им: слы­ши­те и ра­зу­мей­те, не вхо­дя­щее во уста сквер­нит че­ло­ве­ка, но ис­хо­дя­щее изо уст, то сквер­нит человека.

Мф 14:35–15:11

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 61.

Во вре­мя оно, при­ступль­ше ко Иису­су уче­ни­цы Его, ре­ша Ему: ве­си ли, яко фа­ри­сее слы­шав­ше сло­во со­блаз­ни­ша­ся? Он же от­ве­щав ре­че: всяк сад, его­же не на­са­ди Отец Мой Небес­ный, ис­ко­ре­нит­ся. Оста­ви­те их, во­жди суть сле­пи слеп­цем, сле­пец же слеп­ца аще во­дит, оба в яму впа­де­та­ся. От­ве­щав же Петр ре­че Ему: ска­жи нам прит­чу сию. Иисус же ре­че им: едина­че ли и вы без ра­зу­ма есте? Не у ли ра­зу­ме­ва­е­те, яко вся­ко, еже вхо­дит во уста, во чре­во вме­ща­ет­ся и афед­ро­ном ис­хо­дит? Ис­хо­дя­щая же изо уст, от серд­ца ис­хо­дят, и та сквер­нят че­ло­ве­ка. От серд­ца бо ис­хо­дят по­мыш­ле­ния злая, убий­ства, пре­лю­бо­де­я­ния, лю­бо­де­я­ния, тать­бы, лже­сви­де­тель­ства, ху­лы. Сия суть сквер­ня­щая че­ло­ве­ка, а еже неумо­вен­ны­ма ру­ка­ма ясти, не сквер­нит че­ло­ве­ка. И из­шед от­ту­ду Иисус, оти­де во стра­ны Тир­ския и Сидонския.

Мф 15:12–21

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 62.

Во вре­мя оно, вни­де Иисус во стра­ны Тир­ския и Си­дон­ския. И се, же­на Ха­на­ней­ска, от пре­дел тех из­шед­ши, возо­пи к Нему гла­го­лю­щи: по­ми­луй мя, Гос­по­ди, сыне Да­ви­дов, дщи моя зле бес­ну­ет­ся. Он же не от­ве­ща ей сло­ве­се. И при­ступль­ше уче­ни­цы Его, мо­ля­ху Его, гла­го­лю­ще: от­пу­сти ю, яко во­пи­ет вслед нас. Он же от­ве­щав ре­че: несмь по­слан, ток­мо ко ов­цам по­гиб­шым до­му Из­ра­и­ле­ва. Она же при­шед­ши по­кло­ни­ся Ему, гла­го­лю­щи: Гос­по­ди, по­мо­зи ми. Он же от­ве­щав ре­че: несть доб­ро отя­ти хле­ба ча­дом и по­вре­щи псом. Она же ре­че: ей, Гос­по­ди, ибо и пси ядят от кру­пиц па­да­ю­щих от тра­пезы гос­по­дей сво­их. То­гда от­ве­щав Иисус ре­че ей: о, же­но, ве­лия ве­ра твоя, бу­ди те­бе яко­же хо­ще­ши. И из­це­ле дщи ея от то­го часа.

Мф 15:21–28

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 63.

Во вре­мя оно, при­и­де Иисус на мо­ре Га­ли­лей­ское, и воз­шед на го­ру, се­де ту. И при­сту­пи­ша к Нему на­ро­ди мно­зи, иму­ще с со­бою хро­мыя, сле­пыя, немыя, бед­ныя и ины мно­ги, и при­вер­го­ша их к но­га­ма Иису­со­вы­ма, и из­це­ли их. Яко­же на­ро­дом ди­ви­ти­ся, ви­дя­щым немыя гла­го­лю­ща, бед­ныя здра­вы, хро­мыя хо­дя­щя и сле­пыя ви­дя­щя, и слав­ля­ху Бо­га Израилева.

Мф 15:29–31

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 64.

Во вре­мя оно, при­звав Иисус уче­ни­ки Своя, ре­че им: ми­ло­сер­дую о на­ро­де сем, яко уже дни три при­се­дят Мне и не имут че­со ясти, и от­пу­сти­ти их не яд­ших не хо­щу, да не ка­ко осла­бе­ют на пу­ти. И гла­го­ла­ша Ему уче­ни­цы Его: от­ку­ду нам в пу­сты­ни хле­би то­ли­цы, яко да на­сы­тит­ся то­лик на­род? И гла­го­ла им Иисус: ко­ли­ко хле­бы има­те? Они же ре­ша: сед­мь, и ма­ло ры­биц. И по­ве­ле на­ро­дом воз­ле­щи на зем­ли, и при­емь сед­мь хле­бы и ры­бы, хва­лу воз­дав пре­ло­ми и да­де уче­ни­ком Сво­им, уче­ни­цы же на­ро­дом. И ядо­ша вси и на­сы­ти­ша­ся, и взя­ша из­быт­ки укрух, сед­мь кош­ниц ис­полнь. Яд­ших же бя­ше че­ты­ре ты­ся­щы му­жей, раз­ве жен и де­тей. И от­пу­стив на­ро­ды, вле­зе в ко­рабль и при­и­де в пре­де­лы Магдалински.

Мф 15:32–39

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 65.

Во вре­мя оно, при­сту­пи­ша ко Иису­су фа­ри­сее и сад­ду­кее, ис­ку­ша­ю­ще про­си­ша Его зна­ме­ние с небе­се по­ка­за­ти им. Он же от­ве­щав ре­че им: ве­че­ру быв­шу, гла­го­ле­те, вед­ро, черм­ну­ет бо ся небо. И утру, днесь зи­ма, черм­ну­ет бо ся дря­се­луя небо. Ли­це­ме­ри, ли­це убо небе­се уме­е­те раз­суж­да­ти, зна­ме­ний же вре­ме­ном не мо­же­те ис­ку­си­ти. Род лу­кав и пре­лю­бо­дей­ный зна­ме­ния ищет, и зна­ме­ние не даст­ся ему, ток­мо зна­ме­ние Ио­ны про­ро­ка. И оставль их, оти­де. И пре­шед­ше уче­ни­цы Его на он пол, за­бы­ша хле­бы взя­ти. Иисус же ре­че им: внем­ли­те и блю­ди­те­ся от ква­са фа­ри­сей­ска и саддукейска.

Мф 16:1–6

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 66.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: внем­ли­те и блю­ди­те­ся от ква­са фа­ри­сей­ска и сад­ду­кей­ска. Они же по­мыш­ля­ху в се­бе, гла­го­лю­ще: яко хле­бы не взя­хом. Ра­зу­мев же Иисус ре­че им: что мыс­ли­те в се­бе, ма­ло­ве­ри, яко хле­бы не взя­сте? Не у ли ра­зу­ме­е­те, ни­же помни­те пять хле­бы пя­тим ты­ся­щам, и ко­ли­ко кош взя­сте? Ни ли сед­мь хле­бы че­ты­рем ты­ся­щам, и ко­ли­ко кош­ниц взя­сте? Ка­ко не ра­зу­ме­е­те, яко не о хле­бех рех вам вни­ма­ти, но от ква­са фа­ри­сей­ска и сад­ду­кей­ска? То­гда ра­зу­ме­ша, яко не ре­че хра­ни­ти­ся от ква­са хлеб­на­го, но от уче­ния фа­ри­сей­ска и саддукейска.

Мф 16:6–12

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 67А.

Во вре­мя оно, при­шед Иисус во стра­ны Ке­са­рии Фи­лип­по­вы, во­про­ша­ше уче­ни­ки Своя, гла­го­ля: ко­го Мя гла­го­лют че­ло­ве­цы бы­ти, Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го? Они же ре­ша: ови убо Иоан­на Кре­сти­те­ля, инии же Илию, дру­зии же Иере­мию, или еди­на­го от про­рок. Гла­го­ла им Иисус: вы же ко­го Мя гла­го­ле­те бы­ти? От­ве­щав же Си­мон Петр ре­че: Ты еси Хри­стос, Сын Бо­га жи­ва­го. И от­ве­щав Иисус ре­че ему: бла­жен еси, Си­моне, вар Иона, яко плоть и кровь не яви те­бе, но Отец Мой, иже на Небе­сех. И Аз же те­бе гла­го­лю, яко ты еси Петр, и на сем ка­ме­ни со­зи­жду Цер­ковь Мою, и вра­та адо­ва не одо­ле­ют ей. И дам ти клю­чи Цар­ства Небес­на­го, и еже аще свя­же­ши на зем­ли, бу­дет свя­за­но на Небе­сех, и еже аще раз­ре­ши­ши на зем­ли, бу­дет раз­ре­ше­но на Небесех.

Мф 16:13–19

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 67Б.

Во вре­мя оно, при­шед Иисус во стра­ны Ке­са­рии Фи­лип­по­вы, во­про­ша­ше уче­ни­ки Своя, гла­го­ля: ко­го Мя гла­го­лют че­ло­ве­цы бы­ти, Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го? Они же ре­ша: ови убо Иоан­на Кре­сти­те­ля, инии же Илию, дру­зии же Иере­мию, или еди­на­го от про­рок. Гла­го­ла им Иисус: вы же ко­го Мя гла­го­ле­те бы­ти? От­ве­щав же Си­мон Петр ре­че: Ты еси Хри­стос, Сын Бо­га жи­ва­го. И от­ве­щав Иисус ре­че ему: бла­жен еси, Си­моне, вар Иона, яко плоть и кровь не яви те­бе, но Отец Мой, иже на Небе­сех. И Аз же те­бе гла­го­лю, яко ты еси Петр, и на сем ка­ме­ни со­зи­жду Цер­ковь Мою, и вра­та адо­ва не одо­ле­ют ей.

Мф 16:13–18

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 68.

Во вре­мя оно, за­пре­ти Иисус уче­ни­ком Сво­им, да ни ко­му­же ре­кут, яко Сей есть Иисус Хри­стос. От­то­ле на­чат Иисус ска­зо­ва­ти уче­ни­ком Сво­им, яко по­до­ба­ет Ему ити во Иеру­са­лим и мно­го по­стра­да­ти от ста­рец и ар­хи­ерей и книж­ник, и уби­е­ну бы­ти, и в тре­тий день во­ста­ти. И по­емь Его Петр, на­чат пре­ре­ца­ти Ему гла­го­ля: ми­ло­серд Ты, Гос­по­ди, не имать бы­ти Те­бе сие. Он же об­ра­щь­ся ре­че Пет­ро­ви: иди за Мною, са­та­но, со­блазн Ми еси, яко не мыс­ли­ши яже суть Бо­жия, но че­ло­ве­че­ская. То­гда Иисус ре­че уче­ни­ком Сво­им: аще кто хо­щет по Мне ити, да от­вер­жет­ся се­бе и воз­мет крест свой и по Мне грядет.

Мф 16:20–24

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 69.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: аще кто хо­щет по Мне ити, да от­вер­жет­ся се­бе и воз­мет крест свой и по Мне гря­дет. Иже бо аще хо­щет ду­шу свою спа­сти, по­гу­бит ю, и иже аще по­гу­бит ду­шу свою Мене ра­ди, об­ря­щет ю. Кая бо поль­за че­ло­ве­ку, аще мир весь при­об­ря­щет, ду­шу же свою от­ще­тит? Или что даст че­ло­век из­ме­ну за ду­шу свою? При­и­ти бо имать Сын Че­ло­ве­че­ский во сла­ве От­ца Сво­е­го со Ан­ге­лы Сво­и­ми, и то­гда воз­даст ко­муж­до по де­я­ни­ем его. Аминь гла­го­лю вам, яко суть нецыи от зде сто­я­щих, иже не имут вку­си­ти смер­ти, дон­де­же ви­дят Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го гря­ду­ща во Цар­ствии Своем.

Мф 16:24–28

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 70.

Во вре­мя оно, по­ят Иисус Пет­ра и Иа­ко­ва и Иоан­на бра­та его, и воз­ве­де их на го­ру вы­со­ку еди­ны. И пре­об­ра­зи­ся пред ни­ми, и про­све­ти­ся ли­це Его яко солн­це, ри­зы же Его бы­ша бе­лы яко свет. И се яви­с­та­ся им Мо­и­сей и Илия, с Ним гла­го­лю­ща. От­ве­щав же Петр ре­че ко Иису­со­ви: Гос­по­ди, доб­ро есть нам зде бы­ти, аще хо­ще­ши, со­тво­рим зде три се­ни, Те­бе еди­ну, и Мо­и­сео­ви еди­ну, и еди­ну Илии. Еще же ему гла­го­лю­щу, се об­лак све­тел осе­ни их, и се глас из об­ла­ка гла­го­ля: Сей есть Сын Мой Воз­люб­лен­ный, о Нем­же бла­го­во­лих, То­го по­слу­шай­те. И слы­шав­ше уче­ни­цы, па­до­ша ни­цы, и убо­я­ша­ся зе­ло. И при­ступль Иисус, при­кос­ну­ся их, и ре­че: во­ста­ни­те, и не бой­те­ся. Воз­вед­ше же очи свои, ни­ко­го­же ви­де­ша, ток­мо Иису­са еди­на­го. И схо­дя­щим им с го­ры, за­по­ве­да им Иисус, гла­го­ля: ни­ко­му­же по­ве­ди­те ви­де­ния, дон­де­же Сын Че­ло­ве­че­ский из мерт­вых воскреснет.

Мф 17:1–9

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 71.

Во вре­мя оно, во­про­си­ша Иису­са уче­ни­цы Его, гла­го­лю­ще: что убо книж­ни­цы гла­го­лют, яко Илии по­до­ба­ет при­и­ти преж­де? Иисус же от­ве­щав ре­че им: Илиа убо при­и­дет преж­де и устро­ит вся. Гла­го­лю же вам, яко Илиа уже при­и­де, и не по­зна­ша его, но со­тво­ри­ша о нем, ели­ка вос­хо­те­ша, та­ко и Сын Че­ло­ве­че­ский имать по­стра­да­ти от них. То­гда ра­зу­ме­ша уче­ни­цы, яко о Иоанне Кре­сти­те­ли ре­че им. И при­шед­шым им к на­ро­ду, при­сту­пи к Нему че­ло­век, кла­ня­я­ся Ему и гла­го­ля: Гос­по­ди, по­ми­луй сы­на мо­е­го, яко на но­вы ме­ся­цы бес­ну­ет­ся и зле страж­дет, мно­жи­цею бо па­да­ет во ог­нь и мно­жи­цею в во­ду. И при­ведох его ко уче­ни­ком Тво­им, и не воз­мо­го­ша его из­це­ли­ти. От­ве­щав же Иисус ре­че: о, ро­де невер­ный и раз­вра­щен­ный, до­ко­ле бу­ду с ва­ми? До­ко­ле терп­лю вам? При­ве­ди­те Ми его се­мо. И за­пре­ти ему Иисус, и изы­де из него бес, и из­це­ле от­рок от ча­са того.

Мф 17:10–18

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 72.

Во вре­мя оно, че­ло­век некий при­сту­пи ко Иису­су, кла­ня­я­ся Ему и гла­го­ля: Гос­по­ди, по­ми­луй сы­на мо­е­го, яко на но­вы ме­ся­цы бес­ну­ет­ся и зле страж­дет, мно­жи­цею бо па­да­ет во ог­нь и мно­жи­цею в во­ду. И при­ведох его ко уче­ни­ком Тво­им, и не воз­мо­го­ша его из­це­ли­ти. От­ве­щав же Иисус ре­че: о, ро­де невер­ный и раз­вра­щен­ный, до­ко­ле бу­ду с ва­ми? До­ко­ле терп­лю вам? При­ве­ди­те Ми его се­мо. И за­пре­ти ему Иисус, и изы­де из него бес, и из­це­ле от­рок от ча­са то­го. То­гда при­ступль­ше уче­ни­цы ко Иису­су на едине, ре­ша: поч­то мы не воз­мо­го­хом из­гна­ти его? Иисус же ре­че им: за невер­ствие ва­ше. Аминь бо гла­го­лю вам, аще има­те ве­ру яко зер­но горуш­но, ре­че­те го­ре сей: прейди от­сю­ду та­мо, и прейдет, и ни­что­же невоз­мож­но бу­дет вам. Сей же род не ис­хо­дит, ток­мо мо­лит­вою и по­стом. Жи­ву­щым же им в Га­ли­леи, ре­че им Иисус: пре­дан имать бы­ти Сын Че­ло­ве­че­ский в ру­це че­ло­ве­ком, и уби­ют Его, и в тре­тий день востанет.

Мф 17:14–23А

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 73.

Во вре­мя оно, при­сту­пи­ша при­ем­лю­щии дид­рах­мы к Пет­ро­ви и ре­ша: Учи­тель ваш не даст ли дид­рах­мы? Гла­го­ля: ей. И егда вни­де в дом, пред­ва­ри его Иисус, гла­го­ля: что ти мнит­ся, Си­моне? Ца­рие зе­мстии от ки­их при­ем­лют да­ни или кин­сон? От сво­их ли сы­нов, или от чу­жих? Гла­го­ла Ему Петр: от чу­жих. Ре­че ему Иисус: убо сво­бод­ни суть сы­но­ве. Но да не со­блаз­ним их, шед на мо­ре, вер­зи уди­цу, и юже преж­де име­ши ры­бу, воз­ми, и от­верз уста ей, об­ря­ще­ши ста­тир, той взем даждь им за Мя и за ся. В той час при­сту­пи­ша уче­ни­цы ко Иису­су, гла­го­лю­ще: кто убо бо­лий есть в Цар­ствии Небес­нем? И при­звав Иисус от­ро­ча, по­ста­ви е по­сре­де их и ре­че: аминь гла­го­лю вам, аще не об­ра­ти­те­ся и бу­де­те яко де­ти, не вни­де­те в Цар­ство Небес­ное. Иже убо сми­рит­ся яко от­ро­ча сие, той есть бо­лий во Цар­ствии Небеснем.

Мф 17:24–18:4

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 74.

Во вре­мя оно, при­сту­пи­ша уче­ни­цы ко Иису­су, гла­го­лю­ще: кто убо бо­лий есть в Цар­ствии Небес­нем? И при­звав Иисус от­ро­ча, по­ста­ви е по­сре­де их и ре­че: аминь гла­го­лю вам, аще не об­ра­ти­те­ся и бу­де­те яко де­ти, не вни­де­те в Цар­ство Небес­ное. Иже убо сми­рит­ся яко от­ро­ча сие, той есть бо­лий во Цар­ствии Небес­нем. И иже аще при­и­мет от­ро­ча та­ко­во во имя Мое, Мене при­ем­лет, а иже аще со­блаз­нит еди­на­го ма­лых сих ве­ру­ю­щих в Мя, уне есть ему, да обе­сит­ся жер­нов осел­ский на выи его, и по­то­нет в пу­чине мор­стей. Го­ре ми­ру от со­блазн, нуж­да бо есть при­и­ти со­блаз­ном, оба­че го­ре че­ло­ве­ку то­му, им­же со­блазн при­хо­дит. Аще ли ру­ка твоя или но­га твоя соб­лаж­ня­ет тя, от­се­цы ю и вер­зи от се­бе, доб­рей­ше ти есть вни­ти в жи­вот хро­му или бед­ну, неже две ру­це и две но­зе иму­щу ввер­же­ну бы­ти во ог­нь веч­ный. И аще око твое соб­лаж­ня­ет тя, из­ми е и вер­зи от се­бе, доб­рей­ше ти есть со еди­нем оком в жи­вот вни­ти, неже две оце иму­щу ввер­же­ну бы­ти в ге­ен­ну ог­нен­ную. Блю­ди­те, да не пре­зри­те еди­на­го от ма­лых сих, гла­го­лю бо вам, яко Ан­ге­ли их на небе­сех вы­ну ви­дят ли­це От­ца Мо­е­го Небес­на­го. При­и­де бо Сын Че­ло­ве­че­ский взыс­ка­ти и спа­сти погибшаго.

Мф 18:1–11

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 75.

Ре­че Гос­подь: блю­ди­те, да не пре­зри­те еди­на­го от ма­лых сих, гла­го­лю бо вам, яко Ан­ге­ли их на небе­сех вы­ну ви­дят ли­це От­ца Мо­е­го Небес­на­го. При­и­де бо Сын Че­ло­ве­че­ский взыс­ка­ти и спа­сти по­гиб­ша­го. Что вам мнит­ся? Аще бу­дет неко­е­му че­ло­ве­ку сто овец, и за­блу­дит еди­на от них, не оста­вит ли де­вять­де­сят и де­вять в го­рах и шед ищет за­блужд­шия? И аще бу­дет об­ре­сти ю, аминь гла­го­лю вам, яко ра­ду­ет­ся о ней па­че, неже о де­вя­ти­де­ся­тих и де­вя­ти не за­блужд­ших. Та­ко несть во­ля пред От­цем ва­шим Небес­ным, да по­гиб­нет един от ма­лых сих. Аще же со­гре­шит к те­бе брат твой, иди и об­ли­чи его меж­ду то­бою и тем еди­нем. Аще те­бе по­слу­ша­ет, при­об­рел еси бра­та тво­е­го. Аще ли те­бе не по­слу­ша­ет, по­и­ми с со­бою еще еди­на­го или два, да при устех двою или три­ех сви­де­те­лей ста­нет всяк гла­гол. Аще же не по­слу­ша­ет их, по­веждь церк­ви, аще же и цер­ковь пре­слу­ша­ет, бу­ди те­бе яко­же языч­ник и мы­тарь. Аминь бо гла­го­лю вам, ели­ка аще свя­же­те на зем­ли, бу­дут свя­за­на на небе­си, и ели­ка аще раз­ре­ши­те на зем­ли, бу­дут раз­ре­ше­на на небе­сех. Па­ки аминь гла­го­лю вам, яко аще два от вас со­ве­ща­е­та на зем­ли о вся­цей ве­щи, ея­же аще про­си­та, бу­дет има от От­ца Мо­е­го, Иже на небе­сех. Иде­же бо еста два или трие со­бра­ни во имя Мое, ту есмь по­сре­де их.

Мф 18:10–20

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 76.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: аминь гла­го­лю вам, ели­ка аще свя­же­те на зем­ли, бу­дут свя­за­на на небе­си, и ели­ка аще раз­ре­ши­те на зем­ли, бу­дут раз­ре­ше­на на небе­сех. Па­ки аминь гла­го­лю вам, яко аще два от вас со­ве­ща­е­та на зем­ли о вся­цей ве­щи, ея­же аще про­си­та, бу­дет има от От­ца Мо­е­го, Иже на небе­сех. Иде­же бо еста два или трие со­бра­ни во имя Мое, ту есмь по­сре­де их. То­гда при­ступль к Нему Петр ре­че: Гос­по­ди, коль­кра­ты аще со­гре­шит в мя брат мой, и от­пу­щу ли ему до сед­мь крат? Гла­го­ла ему Иисус: не гла­го­лю те­бе до сед­мь крат, но до сед­мь­де­сят крат сед­ме­ри­цею. И бысть егда скон­ча Иисус сло­ве­са сия, прейде от Га­ли­леи и при­и­де в пре­де­лы Иудей­ския об он пол Иор­да­на. И по Нем идо­ша на­ро­ди мно­зи, и из­це­ли их ту. То­гда при­ве­до­ша к Нему де­ти, да ру­це воз­ло­жит на них и по­мо­лит­ся, уче­ни­цы же за­пре­ти­ша им. Иисус же ре­че им: оста­ви­те де­тей и не воз­бра­няй­те им при­и­ти ко Мне, та­ко­вых бо есть Цар­ство Небес­ное. И воз­ложь на них ру­це, оти­де оттуду.

Мф 18:18–22; 19:1–2, 13–15

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 77.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: упо­до­би­ся Цар­ствие Небес­ное че­ло­ве­ку ца­рю, иже вос­хо­те стя­за­ти­ся о сло­ве­си с ра­бы сво­и­ми. На­чен­шу же ему стя­за­ти­ся, при­ве­до­ша ему еди­на­го долж­ни­ка тмою та­лант. Не иму­щу же ему воз­да­ти, по­ве­ле и гос­подь его про­да­ти, и же­ну его, и ча­да, и вся, ели­ка име­я­ше, и от­да­ти. Пад убо раб той, кла­ня­ше­ся ему, гла­го­ля: гос­по­ди, по­тер­пи на мне, и вся ти воз­дам. Ми­ло­сер­до­вав же гос­подь ра­ба то­го, про­сти его и долг от­пу­сти ему. Из­шед же раб той, об­ре­те еди­на­го от кле­врет сво­их, иже бе дол­жен ему стом пе­нязь, и емь его дав­ля­ше, гла­го­ля: от­даждь ми, им­же ми еси дол­жен. Пад убо кле­врет его на но­зе его, мо­ля­ше его, гла­го­ля: по­тер­пи на мне, и вся воз­дам ти. Он же не хо­тя­ше, но вед вса­ди его в тем­ни­цу, дон­де­же воз­даст долж­ное. Ви­дев­ше же кле­вре­ти его быв­шая, сжа­ли­ша си зе­ло и при­шед­ше ска­заша гос­по­ди­ну сво­е­му вся быв­шая. То­гда при­звав его гос­по­дин его, гла­го­ла ему: ра­бе лу­ка­вый, весь долг он от­пу­стих те­бе, по­не­же умо­лил мя еси, не по­до­ба­ше ли и те­бе по­ми­ло­ва­ти кле­вре­та тво­е­го, яко­же и аз тя по­ми­ло­вах? И про­гне­вав­ся гос­подь его, пре­да­де его му­чи­те­лем, дон­де­же воз­даст весь долг свой. Та­ко и Отец Мой Небес­ный со­тво­рит вам, аще не от­пу­сти­те кийж­до бра­ту сво­е­му от сер­дец ва­ших пре­гре­ше­ния их.

Мф 18:23–35

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 78.

Во вре­мя оно, при­сту­пи­ша ко Иису­су фа­ри­сее ис­ку­ша­ю­ще Его и гла­го­ла­ша Ему: аще до­сто­ит че­ло­ве­ку пу­сти­ти же­ну свою по вся­цей вине? Он же от­ве­щав ре­че им: несте ли чли, яко Со­тво­ри­вый ис­ко­ни, му­же­ский пол и жен­ский со­тво­рил я есть? И ре­че: се­го ра­ди оста­вит че­ло­век от­ца сво­е­го и ма­терь и при­ле­пит­ся к жене сво­ей, и бу­де­та оба в плоть еди­ну, яко­же кто­му неста два, но плоть еди­на. Еже убо Бог со­че­та, че­ло­век да не раз­лу­ча­ет. Гла­го­ла­ша Ему: что убо Мо­и­сей за­по­ве­да да­ти кни­гу рас­пуст­ную и от­пу­сти­ти ю? Гла­го­ла им: яко Мо­и­сей по же­сто­сер­дию ва­ше­му по­ве­ле вам пу­сти­ти же­ны ва­шя, из­на­ча­ла же не бысть та­ко. Гла­го­лю же вам, яко иже аще пу­стит же­ну свою, раз­ве сло­ве­се пре­лю­бо­дей­на, и оже­нит­ся иною, пре­лю­бы тво­рит, и же­няй­ся пу­ще­ни­цею пре­лю­бы де­ет. Гла­го­ла­ша Ему уче­ни­цы Его: аще та­ко есть ви­на че­ло­ве­ку с же­ною, луч­ше есть не же­ни­ти­ся. Он же ре­че им: не вси вме­ща­ют сло­ве­се се­го, но им­же да­но есть. Суть бо скоп­цы, иже из чре­ва ма­тер­ня ро­ди­ша­ся та­ко, и суть скоп­цы, иже ско­пи­ша­ся от че­ло­век, и суть скоп­цы, иже ис­ка­зи­ша са­ми се­бе Цар­ствия ра­ди Небес­на­го. Мо­гий вме­сти­ти да вместит.

Мф 19:3–12

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 79.

Во вре­мя оно, юно­ша некий при­сту­пи ко Иису­су, кла­ня­я­ся Ему и гла­го­ля: Учи­те­лю бла­гий, что бла­го со­тво­рю, да имам жи­вот веч­ный? Он же ре­че ему: что Мя гла­го­ле­ши бла­га? Ник­то­же благ, ток­мо един Бог. Аще ли хо­ще­ши вни­ти в жи­вот, со­блю­ди за­по­ве­ди. Гла­го­ла Ему: кия? Иисус же ре­че: еже, не уби­е­ши, не пре­лю­бы со­тво­ри­ши, не укра­де­ши, не лже­сви­де­тель­ству­е­ши, чти от­ца и ма­терь, и воз­лю­би­ши ис­крен­ня­го тво­е­го яко сам се­бе. Гла­го­ла Ему юно­ша: вся сия со­хра­них от юно­сти мо­ея, что есмь еще не до­кон­чал? Ре­че ему Иисус: аще хо­ще­ши со­вер­шен бы­ти, иди, про­даждь име­ние твое и даждь ни­щым, и име­ти има­ши со­кро­ви­ще на небе­си, и гря­ди вслед Мене. Слы­шав же юно­ша сло­во, оти­де скор­бя, бе бо имея стя­жа­ния мно­га. Иисус же ре­че уче­ни­ком Сво­им: аминь гла­го­лю вам, яко неудобь бо­га­тый вни­дет в Цар­ствие Небес­ное. Па­ки же гла­го­лю вам: удо­бее есть вел­бу­ду скво­зе иглине ушы про­и­ти, неже бо­га­ту в Цар­ствие Бо­жие вни­ти. Слы­шав­ше же уче­ни­цы Его, див­ля­ху­ся зе­ло, гла­го­лю­ще: кто убо мо­жет спа­сен бы­ти? Воз­зрев же Иисус ре­че им: у че­ло­век сие невоз­мож­но есть, у Бо­га же вся возможна.

Мф 19:16–26

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 80.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: упо­до­би­ся Цар­ствие Небес­ное че­ло­ве­ку до­мо­ви­ту, иже изы­де куп­но утро на­я­ти де­ла­те­ли в ви­но­град свой, и со­ве­щав с де­ла­те­ли по пе­ня­зю на день, посла их в ви­но­град свой. И из­шед в тре­тий час, ви­де ины сто­я­щя на тор­жи­щи празд­ны, и тем ре­че: иди­те и вы в ви­но­град мой, и еже бу­дет прав­да, дам вам. Они же идо­ша. Па­ки же из­шед в ше­стый и де­вя­тый час, со­тво­ри та­ко­же. Во еди­ный­же­на­де­сять час из­шед, об­ре­те дру­гия сто­я­щя празд­ны и гла­го­ла им: что зде сто­и­те весь день празд­ни? Гла­го­ла­ша ему: яко ник­то­же нас на­ят. Гла­го­ла им: иди­те и вы в ви­но­град мой, и еже бу­дет пра­вед­но, при­и­ме­те. Ве­че­ру же быв­шу, гла­го­ла гос­по­дин ви­но­гра­да к при­став­ни­ку сво­е­му: при­зо­ви де­ла­те­ли и даждь им мзду, на­чен от по­след­них до пер­вых. И при­шед­ше иже во еди­ный­на­де­сять час, при­я­ша по пе­ня­зю. При­шед­ше же пер­вии мня­ху, яко вя­щ­ше при­и­мут, и при­я­ша и тии по пе­ня­зю. При­ем­ше же роп­та­ху на гос­по­ди­на, гла­го­лю­ще, яко сии по­след­нии един час со­тво­ри­ша, и рав­ных нам со­тво­рил их еси, по­нес­шым тя­го­ту дне и вар. Он же от­ве­щав ре­че еди­но­му их: дру­же, не оби­жу те­бе, не по пе­ня­зю ли со­ве­щал еси со мною? Воз­ми твое и иди, хо­щу же и се­му по­след­не­му да­ти, яко­же и те­бе. Или несть ми леть со­тво­ри­ти, еже хо­щу, во сво­их ми? Аще око твое лу­ка­во есть, яко аз благ есмь? Та­ко бу­дут по­след­нии пер­ви, и пер­вии по­след­ни, мно­зи бо суть зва­ни, ма­ло же избранных.

Мф 20:1–16

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 81.

Во вре­мя оно, вос­хо­дя Иисус во Иеру­са­лим, по­ят оба­на­де­ся­те уче­ни­ка еди­ны на пу­ти и ре­че им: се, вос­хо­дим во Иеру­са­лим, и Сын Че­ло­ве­че­ский пре­дан бу­дет ар­хи­ере­ем и книж­ни­ком, и осу­дят Его на смерть, и пре­да­дят Его язы­ком на по­ру­га­ние и би­е­ние и про­пя­тие, и в тре­тий день вос­крес­нет. То­гда при­сту­пи к Нему ма­ти сы­ну Зе­ве­део­ву с сы­но­ма сво­има, кла­ня­ю­щи­ся и про­ся­щи нечто от Него. Он же ре­че ей: че­со хо­ще­ши? Гла­го­ла Ему: рцы, да ся­де­та сия оба сы­на моя, един одес­ную Те­бе, и един ошу­юю Те­бе, во Цар­ствии Тво­ем. От­ве­щав же Иисус ре­че: не ве­ста, че­со про­си­та. Мо­же­та ли пи­ти ча­шу, юже Аз имам пи­ти, или кре­ще­ни­ем, им­же Аз кре­ща­ю­ся, кре­сти­ти­ся? Гла­го­ла­ста Ему: мо­же­ва. И гла­го­ла има: ча­шу убо Мою ис­пи­е­та, и кре­ще­ни­ем, им­же Аз кре­ща­ю­ся, има­те кре­сти­ти­ся, а еже сести одес­ную Мене и ошу­юю Мене, несть Мое да­ти, но им­же уго­то­ва­ся от От­ца Мо­е­го. И слы­шав­ше де­сять, него­до­ва­ша о обою бра­ту. Иисус же при­звав их, ре­че: ве­сте, яко кня­зи язык гос­под­ству­ют ими, и ве­ли­цыи об­ла­да­ют ими. Не та­ко же бу­дет в вас, но иже аще хо­щет в вас вя­щ­ший бы­ти, да бу­дет вам слу­га, и иже аще хо­щет в вас бы­ти пер­вый, бу­ди вам раб, яко­же Сын Че­ло­ве­че­ский не при­и­де, да по­слу­жат Ему, но по­слу­жи­ти и да­ти ду­шу Свою из­бав­ле­ние за многих.

Мф 20:17–28

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 82.

Во вре­мя оно, ис­хо­дя­щу Иису­су от Иери­хо­на, по Нем иде на­род мног. И се, два слеп­ца се­дя­ща при пу­ти, слы­шав­ша, яко Иисус ми­мо­хо­дит, возо­пи­ста, гла­го­лю­ща: по­ми­луй ны, Гос­по­ди, Сыне Да­ви­дов. На­род же пре­ща­ше има, да умол­чи­та, она же па­че во­пи­я­ста, гла­го­лю­ща: по­ми­луй ны, Гос­по­ди, Сыне Да­ви­дов. И во­став Иисус воз­гла­си я и ре­че: что хо­ще­та, да со­тво­рю ва­ма? Гла­го­ла­ста Ему: Гос­по­ди, да от­вер­зе­те­ся очи наю. Ми­ло­сер­до­вав же Иисус при­кос­ну­ся очию има, и абие про­зре­ста има очи, и по Нем идоста.

Мф 20:29–34

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 83А.

Во вре­мя оно, егда при­бли­жи­ся Иисус во Иеру­са­лим и при­и­до­ша в Виф­с­фа­гию к го­ре Еле­он­стей, то­гда Иисус посла два уче­ни­ка, гла­го­ля има: иди­та в весь, яже пря­мо ва­ма, и абие об­ря­ще­та ос­ля при­вя­за­но, и жре­бя с ним, от­ре­шив­ша при­ве­ди­та Ми. И аще ва­ма кто ре­чет что, ре­че­та, яко Гос­подь ею тре­бу­ет, абие же по­слет я. Сие же все бысть, да сбу­дет­ся ре­чен­ное про­ро­ком, гла­го­лю­щим: рцы­те дще­ри Си­о­но­ве, се Царь твой гря­дет те­бе кро­ток, и всед на ос­ля и жре­бя, сы­на по­дярем­ни­ча. Шед­ша же уче­ни­ка и со­твор­ша, яко­же по­ве­ле има Иисус, при­ве­до­ста ос­ля и жре­бя, и воз­ло­жи­ша вер­ху ею ри­зы своя, и все­де вер­ху их. Мно­жай­шии же на­ро­ди по­сти­ла­ху ри­зы своя по пу­ти, дру­зии же ре­за­ху вет­ви от древ и по­сти­ла­ху по пу­ти. На­ро­ди же пред­хо­дя­щии ему и вслед­ству­ю­щии зва­ху, гла­го­лю­ще: осан­на Сы­ну Да­ви­до­ву, бла­го­сло­вен Гря­дый во имя Гос­подне, осан­на в выш­них. И вшед­шу Ему во Иеру­са­лим, по­тря­се­ся весь град, гла­го­ля: кто есть Сей? На­ро­ди же гла­го­ла­ху: Сей есть Иисус Про­рок, иже от На­за­ре­та Га­ли­лей­ска. Ви­дев­ше же ар­хи­ерее и книж­ни­цы чу­де­са, яже со­тво­ри, и от­ро­ки зо­ву­щя в церк­ви и гла­го­лю­щя: осан­на Сы­ну Да­ви­до­ву, него­до­ва­ша. И ре­ша Ему: слы­ши­ши ли, что сии гла­го­лют? Иисус же ре­че им: ей, несте ли чли ни­ко­ли­же, яко из уст мла­де­нец и ссу­щих со­вер­шил еси хва­лу? И оставль их, изы­де вон из гра­да в Вифа­нию и во­дво­ри­ся ту.

Мф 21:1–11; 15–17

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 83Б.

Во вре­мя оно, вни­де Иисус в цер­ковь Бо­жию и из­гна вся про­да­ю­щыя и ку­пу­ю­щыя в церк­ви, и тра­пезы торж­ни­ком ис­про­вер­же и се­да­ли­ща про­да­ю­щих го­лу­би, и гла­го­ла им: пи­са­но есть, храм Мой храм мо­лит­вы на­ре­чет­ся, вы же со­тво­ри­сте и вер­теп раз­бой­ни­ком. И при­сту­пи­ша к Нему хро­мии и сле­пии в церк­ви, и из­це­ли их. И оставль их, изы­де вон из гра­да в Вифа­нию и во­дво­ри­ся ту. Утру же воз­вра­щь­ся во град, взал­ка, и узрев смо­ков­ни­цу еди­ну при пу­ти, при­и­де к ней, и ни­что­же об­ре­те на ней, ток­мо лист­вие еди­но, и гла­го­ла ей: да ни­ко­ли­же от те­бе пло­да бу­дет во ве­ки. И абие из­с­ше смо­ков­ни­ца. И ви­дев­ше уче­ни­цы ди­ви­ша­ся, гла­го­лю­ще: ка­ко абие из­с­ше смоковница?

Мф 21:12–14; 17–20

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 84А.

Во вре­мя оно, воз­вра­щь­ся Иисус во град, взал­ка. И узрев смо­ков­ни­цу еди­ну при пу­ти, при­и­де к ней, и ни­что­же об­ре­те на ней, ток­мо лист­вие еди­но, и гла­го­ла ей: да ни­ко­ли­же от те­бе пло­да бу­дет во ве­ки. И абие из­с­ше смо­ков­ни­ца. И ви­дев­ше уче­ни­цы ди­ви­ша­ся, гла­го­лю­ще: ка­ко абие из­с­ше смо­ков­ни­ца? От­ве­щав же Иисус ре­че им: аминь гла­го­лю вам, аще има­те ве­ру и не усум­ни­те­ся, не ток­мо смо­ков­нич­ное со­тво­ри­те, но аще и го­ре сей ре­че­те: двиг­ни­ся и вер­зи­ся в мо­ре, бу­дет. И вся, ели­ка аще вос­про­си­те в мо­лит­ве ве­ру­ю­ще, приимете.

Мф 21:18–22

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 84Б.

Во вре­мя оно, воз­вра­щь­ся Иисус во град, взал­ка. И узрев смо­ков­ни­цу еди­ну при пу­ти, при­и­де к ней, и ни­что­же об­ре­те на ней, ток­мо лист­вие еди­но, и гла­го­ла ей: да ни­ко­ли­же от те­бе пло­да бу­дет во ве­ки. И абие из­с­ше смо­ков­ни­ца. И ви­дев­ше уче­ни­цы ди­ви­ша­ся, гла­го­лю­ще: ка­ко абие из­с­ше смо­ков­ни­ца? От­ве­щав же Иисус ре­че им: аминь гла­го­лю вам, аще има­те ве­ру и не усум­ни­те­ся, не ток­мо смо­ков­нич­ное со­тво­ри­те, но аще и го­ре сей ре­че­те: двиг­ни­ся и вер­зи­ся в мо­ре, бу­дет. И вся, ели­ка аще вос­про­си­те в мо­лит­ве ве­ру­ю­ще, при­и­ме­те. И при­шед­шу Ему в цер­ковь, при­сту­пи­ша к Нему уча­щу ар­хи­ерее и стар­цы люд­стии, гла­го­лю­ще: ко­ею вла­стию сия тво­ри­ши? И кто Ти да­де власть сию? От­ве­щав же Иисус ре­че им: во­про­шу вы и Аз сло­во еди­но, еже аще ре­че­те Мне, и Аз вам ре­ку, ко­ею вла­стию сия тво­рю, кре­ще­ние Иоан­но­во от­ку­ду бе? С небе­се ли, или от че­ло­век? Они же по­мыш­ля­ху в се­бе, гла­го­лю­ще: аще ре­чем, с небе­се, ре­чет нам: поч­то убо не ве­ро­ва­сте ему? Аще ли ре­чем, от че­ло­век, бо­им­ся на­ро­да, вси бо имут Иоан­на яко про­ро­ка. И от­ве­щав­ше Иису­со­ви ре­ша: не ве­мы. Ре­че им и Той: ни Аз вам гла­го­лю, ко­ею вла­стию сия тво­рю. Что же ся вам мнит? Че­ло­век некий имя­ше два сы­на, и при­шед к пер­во­му, ре­че: ча­до, иди днесь, де­лай в ви­но­гра­де мо­ем. Он же от­ве­щав ре­че: не хо­щу, по­сле­ди же рас­ка­яв­ся, иде. И при­ступль к дру­го­му, ре­че та­ко­же. Он же от­ве­щав ре­че: аз, гос­по­ди иду, и не иде. Кий от обою со­тво­ри во­лю от­чу? Гла­го­ла­ша Ему: пер­вый. Гла­го­ла им Иисус: аминь гла­го­лю вам, яко мы­та­ри и лю­бо­дей­цы ва­ря­ют вы в Цар­ствии Бо­жии. При­и­де бо к вам Иоанн Кре­сти­тель пу­тем пра­вед­ным, и не ве­ро­ва­сте ему, мы­та­ри же и лю­бо­дей­цы ве­ро­ва­ша ему, вы же ви­дев­ше, не рас­ка­ясте­ся по­сле­ди ве­ро­ва­ти ему. Ину прит­чу слы­ши­те. Че­ло­век некий бе до­мо­вит, иже на­са­ди ви­но­град, и опло­том огра­ди его, и ис­ко­па в нем то­чи­ло, и со­зда столп, и вда­де и де­ла­те­лем, и оти­де. Егда же при­бли­жи­ся вре­мя пло­дов, посла ра­бы своя к де­ла­те­лем при­я­ти пло­ды его, и ем­ше де­ла­те­ле ра­бов его, ова­го убо би­ша, ова­го же уби­ша, ова­го же ка­ме­ни­ем по­би­ша. Па­ки посла ины ра­бы мно­жай­шя пер­вых, и со­тво­ри­ша им та­ко­же. По­сле­ди же посла к ним сы­на сво­е­го, гла­го­ля: усра­мят­ся сы­на мо­е­го. Де­ла­те­ле же ви­дев­ше сы­на, ре­ша в се­бе: сей есть на­след­ник, при­и­ди­те, уби­ем его и удер­жим до­сто­я­ние его. И ем­ше его из­ве­до­ша вон из ви­но­гра­да и уби­ша. Егда убо при­и­дет гос­по­дин ви­но­гра­да, что со­тво­рит де­ла­те­лем тем? Гла­го­ла­ша Ему: злых зле по­гу­бит их, и ви­но­град пре­даст иным де­ла­те­лем, иже воз­да­дят ему пло­ды во вре­ме­на своя. Гла­го­ла им Иисус: несте ли чли ни­ко­ли­же в Пи­са­ни­их, ка­мень, его­же не в ря­ду со­тво­ри­ша зи­жду­щии, сей бысть во гла­ву уг­ла? От Гос­по­да бысть сие, и есть див­но во очию ва­шею. Се­го ра­ди гла­го­лю вам, яко оти­мет­ся от вас Цар­ствие Бо­жие и даст­ся язы­ку тво­ря­ще­му пло­ды его.

Мф 21:18–43

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 85.

Во вре­мя оно, уча­щу Иису­су, при­сту­пи­ша к Нему ар­хи­ерее и стар­цы люд­стии, гла­го­лю­ще: ко­ею вла­стию сия тво­ри­ши? И кто Ти да­де власть сию? От­ве­щав же Иисус ре­че им: во­про­шу вы и Аз сло­во еди­но, еже аще ре­че­те Мне, и Аз вам ре­ку, ко­ею вла­стию сия тво­рю, кре­ще­ние Иоан­но­во от­ку­ду бе? С небе­се ли, или от че­ло­век? Они же по­мыш­ля­ху в се­бе, гла­го­лю­ще: аще ре­чем, с небе­се, ре­чет нам: поч­то убо не ве­ро­ва­сте ему? Аще ли ре­чем, от че­ло­век, бо­им­ся на­ро­да, вси бо имут Иоан­на яко про­ро­ка. И от­ве­щав­ше Иису­со­ви ре­ша: не ве­мы. Ре­че им и Той: ни Аз вам гла­го­лю, ко­ею вла­стию сия творю.

Мф 21:23–27

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 86.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: че­ло­век некий имя­ше два сы­на, и при­шед к пер­во­му, ре­че: ча­до, иди днесь, де­лай в ви­но­гра­де мо­ем. Он же от­ве­щав ре­че: не хо­щу, по­сле­ди же рас­ка­яв­ся, иде. И при­ступль к дру­го­му, ре­че та­ко­же. Он же от­ве­щав ре­че: аз, гос­по­ди иду, и не иде. Кий от обою со­тво­ри во­лю от­чу? Гла­го­ла­ша Ему: пер­вый. Гла­го­ла им Иисус: аминь гла­го­лю вам, яко мы­та­ри и лю­бо­дей­цы ва­ря­ют вы в Цар­ствии Бо­жии. При­и­де бо к вам Иоанн Кре­сти­тель пу­тем пра­вед­ным, и не ве­ро­ва­сте ему, мы­та­ри же и лю­бо­дей­цы ве­ро­ва­ша ему, вы же ви­дев­ше, не рас­ка­ясте­ся по­сле­ди ве­ро­ва­ти ему.

Мф 21:28–32

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 87.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: че­ло­век некий бе до­мо­вит, иже на­са­ди ви­но­град, и опло­том огра­ди его, и ис­ко­па в нем то­чи­ло, и со­зда столп, и вда­де и де­ла­те­лем, и оти­де. Егда же при­бли­жи­ся вре­мя пло­дов, посла ра­бы своя к де­ла­те­лем при­я­ти пло­ды его, и ем­ше де­ла­те­ле ра­бов его, ова­го убо би­ша, ова­го же уби­ша, ова­го же ка­ме­ни­ем по­би­ша. Па­ки посла ины ра­бы мно­жай­шя пер­вых, и со­тво­ри­ша им та­ко­же. По­сле­ди же посла к ним сы­на сво­е­го, гла­го­ля: усра­мят­ся сы­на мо­е­го. Де­ла­те­ле же ви­дев­ше сы­на, ре­ша в се­бе: сей есть на­след­ник, при­и­ди­те, уби­ем его и удер­жим до­сто­я­ние его. И ем­ше его из­ве­до­ша вон из ви­но­гра­да и уби­ша. Егда убо при­и­дет гос­по­дин ви­но­гра­да, что со­тво­рит де­ла­те­лем тем? Гла­го­ла­ша Ему: злых зле по­гу­бит их, и ви­но­град пре­даст иным де­ла­те­лем, иже воз­да­дят ему пло­ды во вре­ме­на своя. Гла­го­ла им Иисус: несте ли чли ни­ко­ли­же в Пи­са­ни­их, ка­мень, его­же не в ря­ду со­тво­ри­ша зи­жду­щии, сей бысть во гла­ву уг­ла? От Гос­по­да бысть сие, и есть див­но во очию вашею.

Мф 21:33–42

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 88.

Ре­че Гос­подь ко при­шед­шым к Нему иуде­ем: гла­го­лю вам, яко оти­мет­ся от вас Цар­ствие Бо­жие и даст­ся язы­ку тво­ря­ще­му пло­ды его. И па­дый на ка­ме­ни сем со­кру­шит­ся, а на нем­же па­дет, со­тры­ет и. И слы­шав­ше ар­хи­ерее и фа­ри­сее прит­чи Его, ра­зу­ме­ша, яко о них гла­го­лет, и ищу­ще Его яти, убо­я­ша­ся на­ро­да, по­не­же яко Про­ро­ка Его имеяху.

Мф 21:43–46

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 89.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: упо­до­би­ся Цар­ствие Небес­ное че­ло­ве­ку ца­рю, иже со­тво­ри бра­ки сы­ну сво­е­му и посла ра­бы своя при­зва­ти зван­ныя на бра­ки, и не хо­тя­ху при­и­ти. Па­ки посла ины ра­бы, гла­го­ля: рцы­те зван­ным, се обед мой уго­то­вах, юн­цы мои и упи­тан­ная ис­ко­ле­на, и вся го­то­ва, при­и­ди­те на бра­ки. Они же небрег­ше оти­до­ша, ов убо на се­ло свое, ов же на куп­ли своя, про­чии же ем­ше ра­бов его, до­са­ди­ша им и уби­ша их. И слы­шав царь той раз­гне­ва­ся, и по­слав воя своя, по­гу­би убий­цы оны и град их за­жже. То­гда гла­го­ла ра­бом сво­им: брак убо го­тов есть, зван­нии же не бы­ша до­стой­ни, иди­те убо на ис­хо­ди­ща пу­тий, и ели­цех аще об­ря­ще­те, при­зо­ви­те на бра­ки. И из­шед­ше ра­би они на рас­пу­тия, со­бра­ша всех, ели­цех об­ре­то­ша, злых же и доб­рых, и ис­пол­ни­ся брак воз­ле­жа­щих. Вшед же царь ви­де­ти воз­ле­жа­щих, ви­де ту че­ло­ве­ка не обол­че­на во оде­я­ние брач­ное, и гла­го­ла ему: дру­же, ка­ко вшел еси се­мо не имый оде­я­ния брач­на? Он же умол­ча. То­гда ре­че царь слу­гам: свя­зав­ше ему ру­це и но­зе, воз­ми­те его и ввер­зи­те во тму кро­меш­нюю, ту бу­дет плачь и скре­жет зу­бом, мно­зи бо суть зва­ни, ма­ло же избранных.

Мф 22:1–14

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 90А.

Во вре­мя оно, со­вет при­ем­ше вси фа­ри­сее на Иису­са, яко да обо­льстят Его сло­вом, по­сы­ла­ют к Нему уче­ни­ки своя со иро­ди­а­ны, гла­го­лю­ще: Учи­те­лю, ве­мы, яко ис­ти­нен еси, и пу­ти Бо­жию во­ис­тин­ну учи­ши, и нера­ди­ши ни о ком­же, не зри­ши бо на ли­це че­ло­ве­ком. Рцы убо нам, что Ти ся мнит? До­стой­но ли есть да­ти кин­сон ке­са­ре­ви, или ни? Ра­зу­мев же Иисус лу­кав­ство их, ре­че: что Мя ис­ку­ша­е­те, ли­це­ме­ри? По­ка­жи­те Ми зла­ти­цу кин­сон­ную. Они же при­не­со­ша Ему пе­нязь. И гла­го­ла им: чий об­раз сей и на­пи­са­ние? И гла­го­ла­ша Ему: ке­са­рев. То­гда гла­го­ла им: воз­да­ди­те убо ке­са­ре­ва ке­са­ре­ви, и Бо­жия Бо­го­ви. И слы­шав­ше ди­ви­ша­ся, и остав­ль­ше Его отидоша.

Мф 22:15–22

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 90Б.

Во вре­мя оно, со­вет при­ем­ше вси фа­ри­сее на Иису­са, яко да обо­льстят Его сло­вом, по­сы­ла­ют к Нему уче­ни­ки своя со иро­ди­а­ны, гла­го­лю­ще: Учи­те­лю, ве­мы, яко ис­ти­нен еси, и пу­ти Бо­жию во­ис­тин­ну учи­ши, и нера­ди­ши ни о ком­же, не зри­ши бо на ли­це че­ло­ве­ком, рцы убо нам, что Ти ся мнит? До­стой­но ли есть да­ти кин­сон ке­са­ре­ви, или ни? Ра­зу­мев же Иисус лу­кав­ство их, ре­че: что Мя ис­ку­ша­е­те, ли­це­ме­ри? По­ка­жи­те Ми зла­ти­цу кин­сон­ную. Они же при­не­со­ша Ему пе­нязь. И гла­го­ла им: чий об­раз сей и на­пи­са­ние? И гла­го­ла­ша Ему: ке­са­рев. То­гда гла­го­ла им: воз­да­ди­те убо ке­са­ре­ва ке­са­ре­ви, и Бо­жия Бо­го­ви. И слы­шав­ше ди­ви­ша­ся, и остав­ль­ше Его оти­до­ша. В той день при­сту­пи­ша к Нему сад­ду­кее, иже гла­го­лют не бы­ти вос­кре­се­нию, и во­про­си­ша Его, гла­го­лю­ще: Учи­те­лю, Мо­и­сей ре­че, аще кто умрет не имый чад, да пой­мет брат его же­ну его и вос­кре­сит се­мя бра­та сво­е­го. Бе­ша же в нас сед­мь бра­тия, и пер­вый ожень­ся ум­ре, и не имый се­мене, оста­ви же­ну свою бра­ту сво­е­му, та­кож­де же и вто­рый, и тре­тий, да­же до сед­ма­го, по­сле­ди же всех ум­ре и же­на. В вос­кре­се­ние убо, ко­то­ра­го от сед­мих бу­дет же­на? Вси бо име­ша ю. От­ве­щав же Иисус ре­че им: пре­льща­е­те­ся, не ве­ду­ще Пи­са­ния, ни си­лы Бо­жия. В вос­кре­се­ние бо ни же­нят­ся, ни по­ся­га­ют, но яко Ан­ге­ли Бо­жии на небе­си суть, о вос­кре­се­нии же мерт­вых несте ли чли ре­чен­на­го вам Бо­гом, гла­го­лю­щим: Аз есмь Бог Ав­ра­амов, и Бог Иса­а­ков, и Бог Иа­ко­вль? Несть Бог Бог мерт­вых, но Бог жи­вых. И слы­шав­ше на­ро­ди див­ля­ху­ся о уче­нии Его. Фа­ри­сее же слы­шав­ше, яко по­сра­ми сад­ду­кеи, со­бра­ша­ся вку­пе. И во­про­си един от них за­ко­но­учи­тель, ис­ку­шая Его и гла­го­ля: Учи­те­лю, кая за­по­ведь боль­ши есть в за­коне? Иисус же ре­че ему: воз­лю­би­ши Гос­по­да Бо­га тво­е­го всем серд­цем тво­им, и всею ду­шею тво­ею, и всею мыс­лию тво­ею. Сия есть пер­вая и боль­шая за­по­ведь. Вто­рая же по­доб­на ей: воз­лю­би­ши ис­крен­ня­го тво­е­го яко сам се­бе. В сию обою за­по­ве­дию весь за­кон и про­ро­цы ви­сят. Со­брав­шым­ся же фа­ри­сеом, во­про­си их Иисус, гла­го­ля: что вам мнит­ся о Хри­сте? Чий есть Сын? Гла­го­ла­ша Ему: Да­ви­дов. Гла­го­ла им: ка­ко убо Да­вид Ду­хом Гос­по­да Его на­ри­ца­ет, гла­го­ля: ре­че Гос­подь Гос­по­де­ви мо­е­му, се­ди одес­ную Мене, дон­де­же по­ло­жу вра­ги Твоя под­но­жие но­га­ма Тво­има? Аще убо Да­вид на­ри­ца­ет Его Гос­по­да, ка­ко сын ему есть? И ник­то­же мо­жа­ше от­ве­ща­ти Ему сло­ве­се, ни­же сме­я­ше кто от то­го дне во­про­си­ти Его кто­му. То­гда Иисус гла­го­ла к на­ро­дом и уче­ни­ком Сво­им, гла­го­ля: на Мо­и­сео­ве се­да­ли­щи се­до­ша книж­ни­цы и фа­ри­сее. Вся убо, ели­ка аще ре­кут вам блю­сти, со­блю­дай­те и тво­ри­те, по де­лом же их не тво­ри­те. Гла­го­лют бо, и не тво­рят, свя­зу­ют бо бре­ме­на тяж­ка и бедне но­си­ма, и воз­ла­га­ют на пле­ща че­ло­ве­чес­ка, пер­стом же сво­им не хо­тят двиг­ну­ти их. Вся же де­ла своя тво­рят, да ви­ди­ми бу­дут че­ло­ве­ки, раз­ши­ря­ют же хра­ни­ли­ща своя и ве­ли­ча­ют вос­кри­лия риз сво­их, лю­бят же прежде­воз­ле­га­ния на ве­че­рях, и пре­жде­се­да­ния на сон­ми­щих, и це­ло­ва­ния на тор­жи­щих, и зва­ти­ся от че­ло­век: учи­те­лю, учи­те­лю. Вы же не на­ри­цай­те­ся учи­те­лие, един бо есть ваш Учи­тель, Хри­стос, вси же вы бра­тия есте. И от­ца не зо­ви­те се­бе на зем­ли, един бо есть Отец ваш, Иже на небе­сех. Ни­же на­ри­цай­те­ся на­став­ни­цы, един бо есть На­став­ник ваш, Хри­стос. Бо­лий же в вас да бу­дет вам слу­га, иже бо воз­не­сет­ся, сми­рит­ся, и сми­ря­яй­ся воз­не­сет­ся. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко за­тво­ря­е­те Цар­ствие Небес­ное пред че­ло­ве­ки, вы бо не вхо­ди­те, ни вхо­дя­щих остав­ля­е­те вни­ти. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко сне­да­е­те до­мы вдо­виц, и ви­ною да­ле­че мо­лит­вы тво­ря­ще, се­го ра­ди ли­ш­шее при­и­ме­те осуж­де­ние. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко пре­хо­ди­те мо­ре и су­шу, со­тво­ри­ти еди­на­го при­шел­ца, и егда бу­дет, тво­ри­те его сы­на ге­ен­ны су­гу­бей­ша вас. Го­ре вам, во­жди сле­пии, гла­го­лю­щии, иже аще кле­нет­ся цер­ко­вию, ни­че­со­же есть, а иже кле­нет­ся зла­том цер­ков­ным, дол­жен есть. Буи и сле­пии, что бо бо­лее есть, зла­то ли, или цер­ковь, свя­тя­щая зла­то? И иже аще кле­нет­ся ол­та­рем, ни­че­со­же есть, а иже кле­нет­ся да­ром, иже вер­ху его, дол­жен есть. Буи и сле­пии, что бо бо­лее, дар ли, или ол­тарь, свя­тяй дар? Иже убо кле­нет­ся ол­та­рем, кле­нет­ся им и су­щим вер­ху его, и иже кле­нет­ся цер­ко­вию, кле­нет­ся ею и Жи­ву­щим в ней, и кле­ный­ся небе­сем кле­нет­ся Пре­сто­лом Бо­жи­им и Се­дя­щим на нем. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко оде­сят­ству­е­те мят­ву и копр и ки­мин, и оста­ви­сте вя­щ­шая за­ко­на, суд и ми­лость и ве­ру, сия же по­до­ба­ше тво­ри­ти, и онех не остав­ля­ти. Во­жди сле­пии, оцеж­да­ю­щии ко­ма­ры, велблу­ды же по­жи­ра­ю­ще. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее ли­це­ме­ри, яко очи­ща­е­те внеш­нее сткля­ни­цы и блю­да, внут­рь­у­ду же суть пол­ни хи­ще­ния и неправ­ды. Фа­ри­сее сле­пый, очи­сти преж­де внут­рен­нее сткля­ни­цы и блю­да, да бу­дет и внеш­нее има чи­сто. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко по­до­би­те­ся гро­бом по­вап­ле­ным, иже вне­у­ду убо яв­ля­ют­ся крас­ны, внут­рь­у­ду же пол­ни суть ко­стей мерт­вых и вся­кия нечи­сто­ты. Та­ко и вы, вне­у­ду убо яв­ля­е­те­ся че­ло­ве­ком пра­вед­ни, внут­рь­у­ду же есте пол­ни ли­це­ме­рия и без­за­ко­ния. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко зи­жде­те гро­бы про­ро­че­ския, и кра­си­те ра­ки пра­вед­ных, и гла­го­ле­те: аще бы­хом бы­ли во дни отец на­ших, не бы­хом убо общ­ни­цы им бы­ли в кро­ви про­рок. Тем­же са­ми сви­де­тел­ству­е­те се­бе, яко сы­но­ве есте из­бив­ших про­ро­ки, и вы ис­пол­ни­те ме­ру отец ва­ших. Змия, по­рож­де­ния ехид­но­ва, ка­ко убе­жи­те от су­да ог­ня ге­ен­ска­го? Се­го ра­ди, се, Аз по­слю к вам про­ро­ки и пре­муд­ры и книж­ни­ки, и от них уби­е­те и рас­пне­те, и от них би­е­те на сон­ми­щих ва­ших, и из­же­не­те от гра­да во град, яко да при­и­дет на вы вся­ка кровь пра­вед­на, про­ли­ва­е­мая на зем­ли, от кро­ве Аве­ля пра­вед­на­го до кро­ве За­ха­рии сы­на Вара­хи­и­на, его­же уби­сте меж­ду цер­ко­вию и ол­та­рем. Аминь гла­го­лю вам, яко при­и­дут вся сия на род сей. Иеру­са­ли­ме, Иеру­са­ли­ме, из­би­вый про­ро­ки и ка­ме­ни­ем по­би­ва­яй по­слан­ныя к те­бе, коль­кра­ты вос­хо­тех со­бра­ти ча­да твоя, яко­же со­би­ра­ет ко­кош птен­цы своя под кри­ле, и не вос­хо­те­сте? Се, остав­ля­ет­ся вам дом ваш пуст. Гла­го­лю бо вам, яко не има­те Мене ви­де­ти от­се­ле, дон­де­же ре­че­те: бла­го­сло­вен Гря­дый во имя Господне.

Мф 22:15–23:39

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 91.

Во вре­мя оно, при­сту­пи­ша к Иису­су сад­ду­кее, иже гла­го­лют не бы­ти вос­кре­се­нию, и во­про­си­ша Его, гла­го­лю­ще: Учи­те­лю, Мо­и­сей ре­че, аще кто умрет не имый чад, да пой­мет брат его же­ну его и вос­кре­сит се­мя бра­та сво­е­го. Бе­ша же в нас сед­мь бра­тия, и пер­вый ожень­ся ум­ре, и не имый се­мене, оста­ви же­ну свою бра­ту сво­е­му, та­кож­де же и вто­рый, и тре­тий, да­же до сед­ма­го, по­сле­ди же всех ум­ре и же­на. В вос­кре­се­ние убо, ко­то­ра­го от сед­мих бу­дет же­на? Вси бо име­ша ю. От­ве­щав же Иисус ре­че им: пре­льща­е­те­ся, не ве­ду­ще Пи­са­ния, ни си­лы Бо­жия. В вос­кре­се­ние бо ни же­нят­ся, ни по­ся­га­ют, но яко Ан­ге­ли Бо­жии на небе­си суть, о вос­кре­се­нии же мерт­вых несте ли чли ре­чен­на­го вам Бо­гом, гла­го­лю­щим: Аз есмь Бог Ав­ра­амов, и Бог Иса­а­ков, и Бог Иа­ко­вль? Несть Бог Бог мерт­вых, но Бог жи­вых. И слы­шав­ше на­ро­ди див­ля­ху­ся о уче­нии Его.

Мф 22:23–33

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 92.

Во вре­мя оно, за­кон­ник некий при­сту­пи ко Иису­су, ис­ку­шая Его и гла­го­ля: Учи­те­лю, кая за­по­ведь боль­ши есть в за­коне? Иисус же ре­че ему: воз­лю­би­ши Гос­по­да Бо­га тво­е­го всем серд­цем тво­им, и всею ду­шею тво­ею, и всею мыс­лию тво­ею. Сия есть пер­вая и боль­шая за­по­ведь. Вто­рая же по­доб­на ей: воз­лю­би­ши ис­крен­ня­го тво­е­го яко сам се­бе. В сию обою за­по­ве­дию весь за­кон и про­ро­цы ви­сят. Со­брав­шым­ся же фа­ри­сеом, во­про­си их Иисус, гла­го­ля: что вам мнит­ся о Хри­сте? Чий есть Сын? Гла­го­ла­ша Ему: Да­ви­дов. Гла­го­ла им: ка­ко убо Да­вид Ду­хом Гос­по­да Его на­ри­ца­ет, гла­го­ля: ре­че Гос­подь Гос­по­де­ви мо­е­му, се­ди одес­ную Мене, дон­де­же по­ло­жу вра­ги Твоя под­но­жие но­га­ма Тво­има? Аще убо Да­вид на­ри­ца­ет Его Гос­по­да, ка­ко сын ему есть? И ник­то­же мо­жа­ше от­ве­ща­ти Ему сло­ве­се, ни­же сме­я­ше кто от то­го дне во­про­си­ти Его ктому.

Мф 22:35–46

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 93.

Во вре­мя оно, гла­го­ла Иисус к на­ро­дом и уче­ни­ком Сво­им, гла­го­ля: на Мо­и­сео­ве се­да­ли­щи се­до­ша книж­ни­цы и фа­ри­сее. Вся убо, ели­ка аще ре­кут вам блю­сти, со­блю­дай­те и тво­ри­те, по де­лом же их не тво­ри­те. Гла­го­лют бо, и не тво­рят, свя­зу­ют бо бре­ме­на тяж­ка и бедне но­си­ма, и воз­ла­га­ют на пле­ща че­ло­ве­чес­ка, пер­стом же сво­им не хо­тят двиг­ну­ти их. Вся же де­ла своя тво­рят, да ви­ди­ми бу­дут че­ло­ве­ки, раз­ши­ря­ют же хра­ни­ли­ща своя и ве­ли­ча­ют вос­кри­лия риз сво­их, лю­бят же прежде­воз­ле­га­ния на ве­че­рях, и пре­жде­се­да­ния на сон­ми­щих, и це­ло­ва­ния на тор­жи­щих, и зва­ти­ся от че­ло­век: учи­те­лю, учи­те­лю. Вы же не на­ри­цай­те­ся учи­те­лие, един бо есть ваш Учи­тель, Хри­стос, вси же вы бра­тия есте. И от­ца не зо­ви­те се­бе на зем­ли, един бо есть Отец ваш, Иже на небе­сех. Ни­же на­ри­цай­те­ся на­став­ни­цы, един бо есть На­став­ник ваш, Хри­стос. Бо­лий же в вас да бу­дет вам слу­га, иже бо воз­не­сет­ся, сми­рит­ся, и сми­ря­яй­ся вознесется.

Мф 23:1–12

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 94.

Ре­че Гос­подь ко при­шед­шым к Нему иуде­ем: го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко за­тво­ря­е­те Цар­ствие Небес­ное пред че­ло­ве­ки, вы бо не вхо­ди­те, ни вхо­дя­щих остав­ля­е­те вни­ти. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко сне­да­е­те до­мы вдо­виц, и ви­ною да­ле­че мо­лит­вы тво­ря­ще, се­го ра­ди ли­ш­шее при­и­ме­те осуж­де­ние. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко пре­хо­ди­те мо­ре и су­шу, со­тво­ри­ти еди­на­го при­шел­ца, и егда бу­дет, тво­ри­те его сы­на ге­ен­ны су­гу­бей­ша вас. Го­ре вам, во­жди сле­пии, гла­го­лю­щии, иже аще кле­нет­ся цер­ко­вию, ни­че­со­же есть, а иже кле­нет­ся зла­том цер­ков­ным, дол­жен есть. Буи и сле­пии, что бо бо­лее есть, зла­то ли, или цер­ковь, свя­тя­щая зла­то? И иже аще кле­нет­ся ол­та­рем, ни­че­со­же есть, а иже кле­нет­ся да­ром, иже вер­ху его, дол­жен есть. Буи и сле­пии, что бо бо­лее, дар ли, или ол­тарь, свя­тяй дар? Иже убо кле­нет­ся ол­та­рем, кле­нет­ся им и су­щим вер­ху его, и иже кле­нет­ся цер­ко­вию, кле­нет­ся ею и Жи­ву­щим в ней, и кле­ный­ся небе­сем кле­нет­ся Пре­сто­лом Бо­жи­им и Се­дя­щим на нем.

Мф 23:13–22

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 95.

Ре­че Гос­подь ко при­шед­шым к Нему иуде­ем: го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко оде­сят­ству­е­те мят­ву и копр и ки­мин, и оста­ви­сте вя­щ­шая за­ко­на, суд и ми­лость и ве­ру, сия же по­до­ба­ше тво­ри­ти, и онех не остав­ля­ти. Во­жди сле­пии, оцеж­да­ю­щии ко­ма­ры, велблу­ды же по­жи­ра­ю­ще. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее ли­це­ме­ри, яко очи­ща­е­те внеш­нее сткля­ни­цы и блю­да, внут­рь­у­ду же суть пол­ни хи­ще­ния и неправ­ды. Фа­ри­сее сле­пый, очи­сти преж­де внут­рен­нее сткля­ни­цы и блю­да, да бу­дет и внеш­нее има чи­сто. Го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко по­до­би­те­ся гро­бом по­вап­ле­ным, иже вне­у­ду убо яв­ля­ют­ся крас­ны, внут­рь­у­ду же пол­ни суть ко­стей мерт­вых и вся­кия нечи­сто­ты. Та­ко и вы, вне­у­ду убо яв­ля­е­те­ся че­ло­ве­ком пра­вед­ни, внут­рь­у­ду же есте пол­ни ли­це­ме­рия и беззакония.

Мф 23:23–28

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 96.

Ре­че Гос­подь ко при­шед­шым к Нему иуде­ем: го­ре вам, книж­ни­цы и фа­ри­сее, ли­це­ме­ри, яко зи­жде­те гро­бы про­ро­че­ския, и кра­си­те ра­ки пра­вед­ных, и гла­го­ле­те: аще бы­хом бы­ли во дни отец на­ших, не бы­хом убо общ­ни­цы им бы­ли в кро­ви про­рок. Тем­же са­ми сви­де­тел­ству­е­те се­бе, яко сы­но­ве есте из­бив­ших про­ро­ки, и вы ис­пол­ни­те ме­ру отец ва­ших. Змия, по­рож­де­ния ехид­но­ва, ка­ко убе­жи­те от су­да ог­ня ге­ен­ска­го? Се­го ра­ди, се, Аз по­слю к вам про­ро­ки и пре­муд­ры и книж­ни­ки, и от них уби­е­те и рас­пне­те, и от них би­е­те на сон­ми­щих ва­ших, и из­же­не­те от гра­да во град, яко да при­и­дет на вы вся­ка кровь пра­вед­на, про­ли­ва­е­мая на зем­ли, от кро­ве Аве­ля пра­вед­на­го до кро­ве За­ха­рии сы­на Вара­хи­и­на, его­же уби­сте меж­ду цер­ко­вию и ол­та­рем. Аминь гла­го­лю вам, яко при­и­дут вся сия на род сей. Иеру­са­ли­ме, Иеру­са­ли­ме, из­би­вый про­ро­ки и ка­ме­ни­ем по­би­ва­яй по­слан­ныя к те­бе, коль­кра­ты вос­хо­тех со­бра­ти ча­да твоя, яко­же со­би­ра­ет ко­кош птен­цы своя под кри­ле, и не вос­хо­те­сте? Се, остав­ля­ет­ся вам дом ваш пуст. Гла­го­лю бо вам, яко не има­те Мене ви­де­ти от­се­ле, дон­де­же ре­че­те: бла­го­сло­вен Гря­дый во имя Господне.

Мф 23:29–39

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 97.

Во вре­мя оно, при­сту­пи­ша ко Иису­су уче­ни­цы Его по­ка­за­ти Ему зда­ния цер­ков­ная. Иисус же ре­че им: не ви­ди­те ли вся сия? Аминь гла­го­лю вам, не имать оста­ти зде ка­мень на ка­ме­ни, иже не ра­зо­рит­ся. Се­дя­щу же Ему на го­ре Еле­он­стей, при­сту­пи­ша к Нему уче­ни­цы на едине, гла­го­лю­ще: рцы нам, ко­гда сия бу­дут? И что есть зна­ме­ние Тво­е­го при­ше­ствия и кон­чи­на ве­ка? И от­ве­щав Иисус ре­че им: блю­ди­те, да ник­то­же вас пре­льстит. Мно­зи бо при­и­дут во имя Мое, гла­го­лю­ще: аз есмь Хри­стос, и мно­ги пре­льстят. Услы­ша­ти же има­те бра­ни и слы­ша­ния бра­нем. Зри­те, не ужа­сай­те­ся, по­до­ба­ет бо всем сим бы­ти, но не то­гда есть кон­чи­на. Во­ста­нет бо язык на язык, и цар­ство на цар­ство, и бу­дут гла­ди и па­гу­бы и тру­си по ме­стом, вся же сия на­ча­ло бо­лез­нем. То­гда пре­да­дят вы в скор­би и уби­ют вы, и бу­де­те нена­ви­ди­ми все­ми язы­ки имене Мо­е­го ра­ди. И то­гда со­блаз­нят­ся мно­зи, и друг дру­га пре­да­дят, и воз­не­на­ви­дят друг дру­га, и мно­зи лже­про­ро­цы во­ста­нут и пре­льстят мно­гия, и за умно­же­ние без­за­ко­ния, из­сяк­нет лю­бы мно­гих. Пре­тер­пе­вый же до кон­ца, той спасется.

Мф 24:1–13

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 98.

Во вре­мя оно, се­дя­щу Иису­су на го­ре Еле­он­стей, при­сту­пи­ша к Нему уче­ни­цы на едине, гла­го­лю­ще: рцы нам, ко­гда сия бу­дут? И что есть зна­ме­ние Тво­е­го при­ше­ствия и кон­чи­на ве­ка? И от­ве­щав Иисус ре­че им: блю­ди­те, да ник­то­же вас пре­льстит. Мно­зи бо при­и­дут во имя Мое, гла­го­лю­ще: Аз есмь Хри­стос, и мно­ги пре­льстят. Услы­ша­ти же има­те бра­ни и слы­ша­ния бра­нем. Зри­те, не ужа­сай­те­ся, по­до­ба­ет бо всем сим бы­ти, но не то­гда есть кон­чи­на. Во­ста­нет бо язык на язык, и цар­ство на цар­ство, и бу­дут гла­ди и па­гу­бы и тру­си по ме­стом, вся же сия на­ча­ло бо­лез­нем. То­гда пре­да­дят вы в скор­би и уби­ют вы, и бу­де­те нена­ви­ди­ми все­ми язы­ки имене Мо­е­го ра­ди. И то­гда со­блаз­нят­ся мно­зи, и друг дру­га пре­да­дят, и воз­не­на­ви­дят друг дру­га, и мно­зи лже­про­ро­цы во­ста­нут и пре­льстят мно­гия, и за умно­же­ние без­за­ко­ния, из­сяк­нет лю­бы мно­гих. Пре­тер­пе­вый же до кон­ца, той спа­сет­ся. И про­по­вест­ся сие Еван­ге­лие Цар­ствия по всей все­лен­ней, во сви­де­тел­ство всем язы­ком, и то­гда при­и­дет кон­чи­на. Егда убо узри­те мер­зость за­пу­сте­ния, ре­чен­ную Да­ни­и­лом про­ро­ком, сто­я­щу на ме­сте свя­те, иже чтет, да ра­зу­ме­ет, то­гда су­щии во Иудеи да бе­жат на го­ры, и иже на кро­ве, да не схо­дит взя­ти яже в до­му его, и иже на се­ле, да не воз­вра­тит­ся вспять взя­ти риз сво­их. Го­ре же непразд­ным и до­я­щым в тыя дни. Мо­ли­те­ся же, да не бу­дет бег­ство ва­ше в зи­ме, ни в суб­бо­ту. Бу­дет бо то­гда скорбь ве­лия, яко­ва­же не бы­ла от на­ча­ла ми­ра до­се­ле, ни­же имать бы­ти. И аще не бы­ша пре­кра­ти­ли­ся дние оны, не бы убо спас­ла­ся вся­ка плоть, из­бран­ных же ра­ди пре­кра­тят­ся дние оны. То­гда аще кто ре­чет вам: се, зде Хри­стос, или он­де, не ими­те ве­ры. Во­ста­нут бо лжехри­сти и лже­про­ро­цы и да­дят зна­ме­ния ве­лия и чу­де­са, яко­же пре­льсти­ти, аще воз­мож­но, и из­бран­ныя. Се, преж­де рех вам. Аще убо ре­кут вам: се в пу­сты­ни есть, не изы­ди­те, се в со­кро­ви­щих, не ими­те ве­ры. Яко­же бо мол­ния ис­хо­дит от во­сток и яв­ля­ет­ся до за­пад, та­ко бу­дет при­ше­ствие Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го, иде­же бо аще бу­дет труп, та­мо со­бе­рут­ся ор­ли. Абие же, по скор­би дний тех, солн­це по­мерк­нет, и лу­на не даст све­та сво­е­го, и звез­ды спа­дут с небе­се, и си­лы небес­ныя по­двиг­нут­ся, и то­гда явит­ся зна­ме­ние Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го на небе­си, и то­гда вос­пла­чут­ся вся ко­ле­на зем­ная и узрят Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го гря­ду­ща на об­ла­цех небес­ных с си­лою и сла­вою мно­гою, и по­слет Ан­ге­лы Своя с труб­ным гла­сом ве­ли­им, и со­бе­рут из­бран­ныя Его от че­ты­рех ветр, от ко­нец небес до ко­нец их. От смо­ков­ни­цы же на­учи­те­ся прит­чи: егда уже ва­ия ея бу­дут мла­да, и лист­вие про­зяб­нет, ве­ди­те, яко близ есть жат­ва. Та­ко и вы, егда ви­ди­те сия вся, ве­ди­те, яко близ есть, при две­рех. Аминь гла­го­лю вам, не ми­мо­идет род сей, дон­де­же вся сия бу­дут, небо и зем­ля ми­мо­идет, сло­ве­са же Моя не мимоидут.

Мф 24:3–35

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 99.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: пре­тер­пе­вый до кон­ца, той спа­сет­ся. И про­по­вест­ся сие Еван­ге­лие Цар­ствия по всей все­лен­ней, во сви­де­тел­ство всем язы­ком, и то­гда при­и­дет кон­чи­на. Егда убо узри­те мер­зость за­пу­сте­ния, ре­чен­ную Да­ни­и­лом про­ро­ком, сто­я­щу на ме­сте свя­те, иже чтет, да ра­зу­ме­ет, то­гда су­щии во Иудеи да бе­жат на го­ры, и иже на кро­ве, да не схо­дит взя­ти яже в до­му его, и иже на се­ле, да не воз­вра­тит­ся вспять взя­ти риз сво­их. Го­ре же непразд­ным и до­я­щым в тыя дни. Мо­ли­те­ся же, да не бу­дет бег­ство ва­ше в зи­ме, ни в суб­бо­ту. Бу­дет бо то­гда скорбь ве­лия, яко­ва­же не бы­ла от на­ча­ла ми­ра до­се­ле, ни­же имать бы­ти. И аще не бы­ша пре­кра­ти­ли­ся дние оны, не бы убо спас­ла­ся вся­ка плоть, из­бран­ных же ра­ди пре­кра­тят­ся дние оны. То­гда аще кто ре­чет вам: се, зде Хри­стос, или он­де, не ими­те ве­ры. Во­ста­нут бо лжехри­сти и лже­про­ро­цы и да­дят зна­ме­ния ве­лия и чу­де­са, яко­же пре­льсти­ти, аще воз­мож­но, и из­бран­ныя. Се, преж­де рех вам. Аще убо ре­кут вам: се в пу­сты­ни есть, не изы­ди­те, се в со­кро­ви­щих, не ими­те ве­ры. Яко­же бо мол­ния ис­хо­дит от во­сток и яв­ля­ет­ся до за­пад, та­ко бу­дет при­ше­ствие Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го, иде­же бо аще бу­дет труп, та­мо со­бе­рут­ся орли.

Мф 24:13–28

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 100.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: яко­же мол­ния ис­хо­дит от во­сток и яв­ля­ет­ся до за­пад, та­ко бу­дет при­ше­ствие Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го, иде­же бо аще бу­дет труп, та­мо со­бе­рут­ся ор­ли. Абие же, по скор­би дний тех, солн­це по­мерк­нет, и лу­на не даст све­та сво­е­го, и звез­ды спа­дут с небе­се, и си­лы небес­ныя по­двиг­нут­ся, и то­гда явит­ся зна­ме­ние Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го на небе­си, и то­гда вос­пла­чут­ся вся ко­ле­на зем­ная и узрят Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го гря­ду­ща на об­ла­цех небес­ных с си­лою и сла­вою мно­гою, и по­слет Ан­ге­лы Своя с труб­ным гла­сом ве­ли­им, и со­бе­рут из­бран­ныя Его от че­ты­рех ветр, от ко­нец небес до ко­нец их. От смо­ков­ни­цы же на­учи­те­ся прит­чи: егда уже ва­ия ея бу­дут мла­да, и лист­вие про­зяб­нет, ве­ди­те, яко близ есть жат­ва. Та­ко и вы, егда ви­ди­те сия вся, ве­ди­те, яко близ есть, при две­рех. Бди­те убо, яко не ве­сте, в кий час Гос­подь ваш при­и­дет. Сие же ве­ди­те, яко аще бы ве­дал до­му вла­ды­ка, в кую стра­жу тать при­и­дет, бдел убо бы и не бы дал под­ко­па­ти хра­ма сво­е­го. Се­го ра­ди и вы бу­ди­те го­то­ви, яко в онь­же час не мни­те, Сын Че­ло­ве­че­ский при­и­дет. Кто убо есть вер­ный раб и муд­рый, его­же по­ста­вит гос­по­дин его над до­мом сво­им, еже да­я­ти им пи­щу во вре­мя их? Бла­жен раб той, его­же, при­шед гос­по­дин его, об­ря­щет та­ко тво­ря­ща. Аминь гла­го­лю вам, яко над всем име­ни­ем сво­им по­ста­вит его. Аще ли же ре­чет злый раб той в серд­цы сво­ем: кос­нит гос­по­дин мой при­и­ти, и нач­нет би­ти кле­вре­ты своя, ясти же и пи­ти с пи­я­ни­ца­ми, при­и­дет гос­по­дин ра­ба то­го в день, в онь­же не ча­ет, и в час, в онь­же не весть, и рас­те­шет его пол­ма, и часть его с невер­ны­ми по­ло­жит, ту бу­дет плачь и скре­жет зубом.

Мф 24:27–33; 42–51

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 101.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: аминь гла­го­лю вам, не ми­мо­идет род сей, дон­де­же вся сия бу­дут, небо и зем­ля ми­мо­идет, сло­ве­са же Моя не ми­мо­идут. О дни же том и ча­се ник­то­же весть, ни Ан­ге­ли небес­нии, ток­мо Отец Мой един. Яко­же бо бысть во дни Но­е­вы, та­ко бу­дет и при­ше­ствие Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го. Яко­же бо бе­ху во дни преж­де по­то­па яду­ще и пи­ю­ще, же­ня­ще­ся и по­ся­га­ю­ще, до него­же дне вни­де Ное в ков­чег, и не уве­де­ша, дон­де­же при­и­де во­да и взят вся, та­ко бу­дет и при­ше­ствие Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го. То­гда два бу­де­та на се­ле, един по­ем­лет­ся, а дру­гий остав­ля­ет­ся. Две ме­лю­ще в жер­но­вех, еди­на по­ем­лет­ся, и еди­на остав­ля­ет­ся. Бди­те убо, яко не ве­сте, в кий час Гос­подь ваш при­и­дет. Сие же ве­ди­те, яко аще бы ве­дал до­му вла­ды­ка, в кую стра­жу тать при­и­дет, бдел убо бы и не бы дал под­ко­па­ти хра­ма сво­е­го. Се­го ра­ди и вы бу­ди­те го­то­ви, яко, в онь­же час не мни­те, Сын Че­ло­ве­че­ский приидет.

Мф 24:34–44

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 102.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: о дни и ча­се при­ше­ствия Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го ник­то­же весть, ни Ан­ге­ли небес­нии, ток­мо Отец Мой един. Яко­же бо бысть во дни Но­е­вы, та­ко бу­дет и при­ше­ствие Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го. Яко­же бо бе­ху во дни преж­де по­то­па яду­ще и пи­ю­ще, же­ня­ще­ся и по­ся­га­ю­ще, до него­же дне вни­де Ное в ков­чег, и не уве­де­ша, дон­де­же при­и­де во­да и взят вся, та­ко бу­дет и при­ше­ствие Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го. То­гда два бу­де­та на се­ле, един по­ем­лет­ся, а дру­гий остав­ля­ет­ся, две ме­лю­ще в жер­но­вех, еди­на по­ем­лет­ся, и еди­на остав­ля­ет­ся. Бди­те убо, яко не ве­сте, в кий час Гос­подь ваш при­и­дет. Сие же ве­ди­те, яко аще бы ве­дал до­му вла­ды­ка, в кую стра­жу тать при­и­дет, бдел убо бы и не бы дал под­ко­па­ти хра­ма сво­е­го. Се­го ра­ди и вы бу­ди­те го­то­ви, яко, в онь­же час не мни­те, Сын Че­ло­ве­че­ский при­и­дет. Кто убо есть вер­ный раб и муд­рый, его­же по­ста­вит гос­по­дин его над до­мом сво­им, еже да­я­ти им пи­щу во вре­мя их? Бла­жен раб той, его­же, при­шед гос­по­дин его, об­ря­щет та­ко тво­ря­ща, аминь гла­го­лю вам, яко над всем име­ни­ем сво­им по­ста­вит его. Аще ли же ре­чет злый раб той в серд­цы сво­ем: кос­нит гос­по­дин мой при­и­ти, и нач­нет би­ти кле­вре­ты своя, ясти же и пи­ти с пи­я­ни­ца­ми, при­и­дет гос­по­дин ра­ба то­го в день, в онь­же не ча­ет, и в час, в онь­же не весть, и рас­те­шет его пол­ма, и часть его с невер­ны­ми по­ло­жит, ту бу­дет плачь и скре­жет зу­бом. То­гда упо­до­би­ся Цар­ствие Небес­ное де­ся­тим де­вам, яже при­я­ша све­тиль­ни­ки своя и изы­до­ша в сре­те­ние же­ни­ху, пять же бе от них муд­ры и пять юро­ди­вы. Юро­ди­выя же, при­ем­шя све­тиль­ни­ки своя, не взя­ша с со­бою елеа, муд­рыя же при­я­ша елей в со­су­дех со све­тиль­ни­ки сво­и­ми, кос­ня­щу же же­ни­ху, во­з­дре­ма­ша­ся вся и спа­ху. По­лу­но­щи же вопль бысть: се, же­них гря­дет, ис­хо­ди­те в сре­те­ние его. То­гда во­ста­ша вся де­вы тыя и укра­си­ша све­тиль­ни­ки своя. Юро­ди­выя же муд­рым ре­ша: да­ди­те нам от елеа ва­ше­го, яко све­тил­ни­цы на­ши уга­са­ют. От­ве­ща­ша же муд­рыя, гла­го­лю­щя: еда ка­ко не до­ста­нет нам и вам, иди­те же па­че к про­да­ю­щым и ку­пи­те се­бе. Иду­щым же им ку­пи­ти, при­и­де же­них, и го­то­выя вни­до­ша с ним на бра­ки, и за­тво­ре­ны бы­ша две­ри. По­сле­ди же при­и­до­ша и прочыя де­вы, гла­го­лю­щя: Гос­по­ди, Гос­по­ди, от­вер­зи нам. Он же от­ве­щав ре­че им: аминь гла­го­лю вам, не вем вас. Бди­те убо, яко не ве­сте дне ни ча­са, в онь­же Сын Че­ло­ве­че­ский при­и­дет. Яко­же бо че­ло­век некий от­хо­дя приз­ва своя ра­бы и пре­да­де им име­ние свое. И ово­му убо да­де пять та­лант, ово­му же два, ово­му же един, ко­муж­до про­ти­ву си­лы его, и оти­де абие. Шед же при­е­мый пять та­лант, де­ла в них и со­тво­ри дру­гия пять та­лант. Та­кож­де и иже два, при­об­ре­те и той дру­гая два. При­е­мый же един, шед вко­па его в зем­лю и скры среб­ро гос­по­ди­на сво­е­го. По мно­зе же вре­ме­ни при­и­де гос­по­дин раб тех и стя­за­ся с ни­ми о сло­ве­си. И при­ступль пять та­лант при­е­мый, при­не­се дру­гия пять та­лант, гла­го­ля: гос­по­ди, пять та­лант ми еси пре­дал, се дру­гия пять та­лант при­об­ре­тох ими. Ре­че же ему гос­подь его: доб­ре, ра­бе бла­гий и вер­ный, о ма­ле был еси ве­рен, над мно­ги­ми тя по­став­лю, вни­ди в ра­дость гос­по­да тво­е­го. При­ступль же и иже два та­лан­та при­е­мый, ре­че: гос­по­ди, два та­лан­та ми еси пре­дал, се дру­гая два та­лан­та при­об­ре­тох има. Ре­че же ему гос­подь его: доб­ре, ра­бе бла­гий и вер­ный, о ма­ле ми был еси ве­рен, над мно­ги­ми тя по­став­лю, вни­ди в ра­дость гос­по­да тво­е­го. При­ступль же и при­е­мый един та­лант, ре­че: гос­по­ди, ве­дях тя, яко же­сток еси че­ло­век, жне­ши, иде­же не се­ял еси, и со­би­ра­е­ши иде­же не рас­то­чил еси, и убо­яв­ся, шед скрых та­лант твой в зем­ли, и се, има­ши твое. От­ве­щав же гос­подь его ре­че ему, лу­ка­вый ра­бе и ле­ни­вый, ве­дел еси, яко жну иде­же не се­ях, и со­би­раю иде­же не рас­то­чих, по­до­ба­ше убо те­бе вда­ти среб­ро мое торж­ни­ком, и при­шед аз взял бых свое с лих­вою. Воз­ми­те убо от него та­лант и да­ди­те иму­ще­му де­сять та­лант, иму­ще­му бо вез­де да­но бу­дет и пре­из­бу­дет, от неиму­ща­го же, и еже мнит­ся имея, взя­то бу­дет от него. И неклю­чи­ма­го ра­ба ввер­зи­те во тму кро­меш­нюю, ту бу­дет плачь и скре­жет зу­бом. Сия гла­го­ля воз­гла­си: име­яй ушы слы­ша­ти да слы­шит. Егда же при­и­дет Сын Че­ло­ве­че­ский в сла­ве Сво­ей и вси свя­тии Ан­ге­ли с Ним, то­гда ся­дет на пре­сто­ле сла­вы Сво­ея, и со­бе­рут­ся пред Ним вси язы­цы, и раз­лу­чит их друг от дру­га, яко­же пас­тырь раз­лу­ча­ет ов­цы от коз­лищ, и по­ста­вит ов­цы одес­ную Се­бе, а коз­ли­ща ошу­юю. То­гда ре­чет Царь су­щым одес­ную Его: при­и­ди­те, бла­го­сло­вен­нии От­ца Мо­е­го, на­сле­дуй­те уго­то­ван­ное вам Цар­ствие от сло­же­ния ми­ра, взал­ках­ся бо, и да­сте Ми ясти, воз­жа­дах­ся, и на­по­и­сте Мя, стра­нен бех, и вве­до­сте Мене, наг, и оде­я­сте Мя, бо­лен, и по­се­ти­сте Мене, в тем­ни­це бех, и при­и­до­сте ко Мне. То­гда от­ве­ща­ют Ему пра­вед­ни­цы, гла­го­лю­ще: Гос­по­ди, ко­гда Тя ви­де­хом ал­чу­ща, и на­пи­та­хом? Или жаж­ду­ща, и на­по­и­хом? Ко­гда же Тя ви­де­хом стран­на, и введо­хом? Или на­га, и оде­я­хом? Ко­гда же Тя ви­де­хом бо­ля­ща, или в тем­ни­це, и при­и­до­хом к Те­бе? И от­ве­щав Царь ре­чет им: аминь гла­го­лю вам, по­не­же со­тво­ри­сте еди­но­му сих бра­тий Мо­их мен­ших, Мне со­тво­ри­сте. То­гда ре­чет и су­щым ошу­юю Его: иди­те от Мене, про­кля­тии, во ог­нь веч­ный, уго­то­ван­ный диа­во­лу и аг­ге­лом его, взал­ках­ся бо, и не да­сте Ми ясти, воз­жа­дах­ся, и не на­по­и­сте Мене, стра­нен бех, и не вве­до­сте Мене, наг, и не оде­я­сте Мене, бо­лен и в тем­ни­це, и не по­се­ти­сте Мене. То­гда от­ве­ща­ют Ему и тии, гла­го­лю­ще: Гос­по­ди, ко­гда Тя ви­де­хом ал­чу­ща, или жаж­ду­ща, или стран­на, или на­га, или боль­на, или в тем­ни­це, и не по­слу­жи­хом Те­бе? То­гда от­ве­ща­ет им, гла­го­ля: аминь гла­го­лю вам, по­не­же не со­тво­ри­сте еди­но­му сих мен­ших, ни Мне со­тво­ри­сте. И идут сии в му­ку веч­ную, пра­вед­ни­цы же в жи­вот веч­ный. И бысть, егда скон­ча Иисус вся сло­ве­са сия, ре­че уче­ни­ком Сво­им: ве­сте, яко по двою дню Пас­ха бу­дет, и Сын Че­ло­ве­че­ский пре­дан бу­дет на пропятие.

Мф 24:36–26:2

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 103.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: бди­те убо, яко не ве­сте, в кий час Гос­подь ваш при­и­дет. Сие же ве­ди­те, яко аще бы ве­дал до­му вла­ды­ка, в кую стра­жу тать при­и­дет, бдел убо бы и не бы дал под­ко­па­ти хра­ма сво­е­го. Се­го ра­ди и вы бу­ди­те го­то­ви, яко, в онь­же час не мни­те, Сын Че­ло­ве­че­ский при­и­дет. Кто убо есть вер­ный раб и муд­рый, его­же по­ста­вит гос­по­дин его над до­мом сво­им, еже да­я­ти им пи­щу во вре­мя их? Бла­жен раб той, его­же, при­шед гос­по­дин его, об­ря­щет та­ко тво­ря­ща, аминь гла­го­лю вам, яко над всем име­ни­ем сво­им по­ста­вит его.

Мф 24:42–47

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 104.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: упо­до­би­ся Цар­ствие Небес­ное де­ся­тим де­вам, яже при­я­ша све­тиль­ни­ки своя и изы­до­ша в сре­те­ние же­ни­ху, пять же бе от них муд­ры и пять юро­ди­вы. Юро­ди­выя же, при­ем­шя све­тиль­ни­ки своя, не взя­ша с со­бою елеа, муд­рыя же при­я­ша елей в со­су­дех со све­тиль­ни­ки сво­и­ми, кос­ня­щу же же­ни­ху, во­з­дре­ма­ша­ся вся и спа­ху. По­лу­но­щи же вопль бысть: се же­них гря­дет, ис­хо­ди­те в сре­те­ние его. То­гда во­ста­ша вся де­вы тыя и укра­си­ша све­тиль­ни­ки своя. Юро­ди­выя же муд­рым ре­ша: да­ди­те нам от елеа ва­ше­го, яко све­тил­ни­цы на­ши уга­са­ют. От­ве­ща­ша же муд­рыя, гла­го­лю­щя: еда ка­ко не до­ста­нет нам и вам, иди­те же па­че к про­да­ю­щым и ку­пи­те се­бе. Иду­щым же им ку­пи­ти, при­и­де же­них, и го­то­выя вни­до­ша с ним на бра­ки, и за­тво­ре­ны бы­ша две­ри. По­сле­ди же при­и­до­ша и прочыя де­вы, гла­го­лю­щя: Гос­по­ди, Гос­по­ди, от­вер­зи нам. Он же от­ве­щав ре­че им: аминь гла­го­лю вам, не вем вас. Бди­те убо, яко не ве­сте дне ни ча­са, в онь­же Сын Че­ло­ве­че­ский приидет.

Мф 25:1–13

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 105.

Ре­че Гос­подь прит­чу сию: че­ло­век некий от­хо­дя приз­ва своя ра­бы и пре­да­де им име­ние свое. И ово­му убо да­де пять та­лант, ово­му же два, ово­му же един, ко­муж­до про­ти­ву си­лы его, и оти­де абие. Шед же при­е­мый пять та­лант, де­ла в них и со­тво­ри дру­гия пять та­лант. Та­кож­де и иже два, при­об­ре­те и той дру­гая два. При­е­мый же един, шед вко­па его в зем­лю и скры среб­ро гос­по­ди­на сво­е­го. По мно­зе же вре­ме­ни при­и­де гос­по­дин раб тех и стя­за­ся с ни­ми о сло­ве­си. И при­ступль пять та­лант при­е­мый, при­не­се дру­гия пять та­лант, гла­го­ля: гос­по­ди, пять та­лант ми еси пре­дал, се дру­гия пять та­лант при­об­ре­тох ими. Ре­че же ему гос­подь его: доб­ре, ра­бе бла­гий и вер­ный, о ма­ле был еси ве­рен, над мно­ги­ми тя по­став­лю, вни­ди в ра­дость гос­по­да тво­е­го. При­ступль же и иже два та­лан­та при­е­мый, ре­че: гос­по­ди, два та­лан­та ми еси пре­дал, се дру­гая два та­лан­та при­об­ре­тох има. Ре­че же ему гос­подь его: доб­ре, ра­бе бла­гий и вер­ный, о ма­ле ми был еси ве­рен, над мно­ги­ми тя по­став­лю, вни­ди в ра­дость гос­по­да тво­е­го. При­ступль же и при­е­мый един та­лант, ре­че: гос­по­ди, ве­дях тя, яко же­сток еси че­ло­век, жне­ши, иде­же не се­ял еси, и со­би­ра­е­ши иде­же не рас­то­чил еси, и убо­яв­ся, шед скрых та­лант твой в зем­ли, и се, има­ши твое. От­ве­щав же гос­подь его ре­че ему, лу­ка­вый ра­бе и ле­ни­вый, ве­дел еси, яко жну иде­же не се­ях, и со­би­раю иде­же не рас­то­чих, по­до­ба­ше убо те­бе вда­ти среб­ро мое торж­ни­ком, и при­шед аз взял бых свое с лих­вою. Воз­ми­те убо от него та­лант и да­ди­те иму­ще­му де­сять та­лант, иму­ще­му бо вез­де да­но бу­дет и пре­из­бу­дет, от неиму­ща­го же, и еже мнит­ся имея, взя­то бу­дет от него. И неклю­чи­ма­го ра­ба ввер­зи­те во тму кро­меш­нюю, ту бу­дет плачь и скре­жет зу­бом. Сия гла­го­ля воз­гла­си: име­яй ушы слы­ша­ти да слышит.

Мф 25:14–30

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 106.

Ре­че Гос­подь: егда при­и­дет Сын Че­ло­ве­че­ский в сла­ве Сво­ей и вси свя­тии Ан­ге­ли с Ним, то­гда ся­дет на пре­сто­ле сла­вы Сво­ея, и со­бе­рут­ся пред Ним вси язы­цы, и раз­лу­чит их друг от дру­га, яко­же пас­тырь раз­лу­ча­ет ов­цы от коз­лищ, и по­ста­вит ов­цы одес­ную Се­бе, а коз­ли­ща ошу­юю. То­гда ре­чет Царь су­щым одес­ную Его: при­и­ди­те, бла­го­сло­вен­нии От­ца Мо­е­го, на­сле­дуй­те уго­то­ван­ное вам Цар­ствие от сло­же­ния ми­ра, взал­ках­ся бо, и да­сте Ми ясти, воз­жа­дах­ся, и на­по­и­сте Мя, стра­нен бех, и вве­до­сте Мене, наг, и оде­я­сте Мя, бо­лен, и по­се­ти­сте Мене, в тем­ни­це бех, и при­и­до­сте ко Мне. То­гда от­ве­ща­ют Ему пра­вед­ни­цы, гла­го­лю­ще: Гос­по­ди, ко­гда Тя ви­де­хом ал­чу­ща, и на­пи­та­хом? Или жаж­ду­ща, и на­по­и­хом? Ко­гда же Тя ви­де­хом стран­на, и введо­хом? Или на­га, и оде­я­хом? Ко­гда же Тя ви­де­хом бо­ля­ща, или в тем­ни­це, и при­и­до­хом к Те­бе? И от­ве­щав Царь ре­чет им: аминь гла­го­лю вам, по­не­же со­тво­ри­сте еди­но­му сих бра­тий Мо­их мен­ших, Мне со­тво­ри­сте. То­гда ре­чет и су­щым ошу­юю Его: иди­те от Мене, про­кля­тии, во ог­нь веч­ный, уго­то­ван­ный диа­во­лу и аг­ге­лом его, взал­ках­ся бо, и не да­сте Ми ясти, воз­жа­дах­ся, и не на­по­и­сте Мене, стра­нен бех, и не вве­до­сте Мене, наг, и не оде­я­сте Мене, бо­лен и в тем­ни­це, и не по­се­ти­сте Мене. То­гда от­ве­ща­ют Ему и тии, гла­го­лю­ще: Гос­по­ди, ко­гда Тя ви­де­хом ал­чу­ща, или жаж­ду­ща, или стран­на, или на­га, или боль­на, или в тем­ни­це, и не по­слу­жи­хом Те­бе? То­гда от­ве­ща­ет им, гла­го­ля: аминь гла­го­лю вам, по­не­же не со­тво­ри­сте еди­но­му сих мен­ших, ни Мне со­тво­ри­сте. И идут сии в му­ку веч­ную, пра­вед­ни­цы же в жи­вот вечный.

Мф 25:31–46

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 107.

Ре­че Гос­подь Сво­им уче­ни­ком: ве­сте, яко по двою дню Пас­ха бу­дет, и Сын Че­ло­ве­че­ский пре­дан бу­дет на про­пя­тие. То­гда со­бра­ша­ся ар­хи­ерее, и книж­ни­цы и стар­цы люд­стии во двор ар­хи­ереов, гла­го­ле­ма­го Ка­иа­фы. И со­ве­ща­ша, да Иису­са ле­стию имут, и уби­ют. Гла­го­ла­ху же: но не в празд­ник, да не мол­ва бу­дет в лю­дех. Иису­су же быв­шу в Вифа­нии, в до­му Си­мо­на про­ка­жен­на­го. При­сту­пи к Нему же­на, сткля­ни­цу ми­ра иму­щи мно­го­цен­на­го, и воз­ли­ва­ше на гла­ву Его, воз­ле­жа­щу. Ви­дев­ше же уче­ни­цы Его, него­до­ва­ша, гла­го­лю­ще: че­со ра­ди ги­бель сия бысть? Мо­жа­ше бо сие ми­ро про­да­но бы­ти на мно­зе, и да­ти­ся ни­щим. Ра­зу­мев же Иисус ре­че им: что труж­да­е­те же­ну? Де­ло бо доб­ро со­де­ла о Мне. Все­гда бо ни­щия има­те с со­бою, Мене же не все­гда има­те. Воз­ли­яв­ши бо сия ми­ро сие на те­ло Мое, на по­гре­бе­ние Мя со­тво­ри. Аминь гла­го­лю вам, иде­же аще про­по­ве­да­но бу­дет Еван­ге­лие сие во всем ми­ре, ре­чет­ся, и еже со­тво­ри сия, в па­мять ея. То­гда шед един от oбо­ю­на­де­ся­те, гла­го­ле­мый Иуда Ис­ка­ри­от­ский, ко ар­хи­ереом. Ре­че: что ми хо­ще­те да­ти, и аз вам пре­дам Его? Oни же по­ста­ви­ша ему три­де­сять среб­ре­ник. И от­то­ле ис­ка­ше по­доб­на вре­мене, да Его пре­даст. В пер­вый же день опрес­ноч­ный при­сту­пи­ша уче­ни­цы Иису­со­ви, гла­го­лю­ще Ему: где хо­ще­ши, уго­то­ва­ем Ти ясти пас­ху? Oн же ре­че: иди­те во град ко oн­си­це. И рцы­те ему: Учи­тель гла­го­лет, вре­мя Мое близ есть, у те­бе со­тво­рю пас­ху со уче­ни­ки Мо­и­ми. И со­тво­ри­ша уче­ни­цы, яко­же по­ве­ле им Иисус, и уго­то­ва­ша пас­ху. Ве­че­ру же быв­шу воз­ле­жа­ше со oбе­ма­на­де­ся­те уче­ни­ко­ма. Ве­дый Иисус, яко вся да­де Ему Oтец в ру­це, и яко от Бо­га изы­де, и к Бо­гу гря­дет. Во­став с ве­че­ри, и по­ло­жи ри­зы, и при­ем лен­ти­он, пре­по­я­са­ся. По­том же влия во­ду во умы­валь­ни­цу, и на­чат умы­ва­ти но­ги уче­ни­ком, и оти­ра­ти лен­ти­ем, им­же бе пре­по­я­сан. При­и­де же к Си­мо­ну Пет­ру, и гла­го­ла Ему той: Гос­по­ди, Ты ли мои умы­еши но­зе? От­ве­ща Иисус, и ре­че ему: еже Аз тво­рю, ты не ве­си ныне, ра­зу­ме­е­ши же по сих. Гла­го­ла Ему Петр: не умы­еши но­гу мо­ею во ве­ки. От­ве­ща ему Иисус: аще не умыю те­бе, не има­ши ча­сти со Мною. Гла­го­ла Ему Си­мон Петр: Гос­по­ди, не но­зе мои ток­мо, но и ру­це и гла­ву. Гла­го­ла ему Иисус: из­мо­вен­ный не тре­бу­ет, ток­мо но­зе умы­ти, есть бо весь чист, и вы чи­сти есте, но не вси. Ве­дя­ше бо пре­да­ю­ща­го Его, се­го ра­ди ре­че, яко не вси чи­сти есте. Егда же умы но­ги их, при­ят ри­зы Своя, воз­лег па­ки, ре­че им: ве­сте ли что со­тво­рих вам? Вы гла­ша­е­те Мя Учи­те­ля и Гос­по­да, и доб­ре гла­го­ле­те, есмь бо. Аще убо Аз умых ва­ши но­зе, Гос­подь и Учи­тель, и вы долж­ни есте друг дру­гу умы­ва­ти но­зе. Об­раз бо дах вам, да яко­же Аз со­тво­рих вам, и вы тво­ри­те. Аминь аминь гла­го­лю вам: несть раб бо­лий гос­по­да сво­е­го, ни по­слан­ник бо­лий по­слав­ша­го его. Аще сия ве­сте, бла­же­ни есте, аще тво­ри­те я. И яду­щим им, ре­че: аминь гла­го­лю вам, яко един от вас пре­даст Мя. И скор­бя­ще зе­ло, на­ча­ша гла­го­ла­ти Ему един кийж­до их: еда аз есмь, Гос­по­ди? Oн же от­ве­щав ре­че: омо­чи­вый со Мною в со­ли­ло ру­ку, той Мя пре­даст. Сын же Че­ло­ве­че­ский идет, яко­же есть пи­са­но о Нем. Го­ре же че­ло­ве­ку то­му, им­же Сын Че­ло­ве­че­ский пре­даст­ся, доб­ро бы бы­ло ему, аще не бы ро­дил­ся че­ло­век той. От­ве­щав же Иуда пре­да­яй Его, ре­че: еда аз есмь, Рав­ви? Гла­го­ла ему: ты ре­че. Яду­щим же им, при­ем Иисус хлеб, и бла­го­сло­вив пре­ло­ми, и да­я­ше уче­ни­ком, и ре­че: при­и­ми­те, яди­те, сие есть Те­ло Мое. И при­ем ча­шу, хва­лу воз­дав, да­де им, гла­го­ля: пий­те от нея вси. Сия бо есть Кровь Моя, Но­ва­го За­ве­та, яже за мно­гия из­ли­ва­е­ма, во остав­ле­ние гре­хов. Гла­го­лю же вам: яко не имам пи­ти от ныне от се­го пло­да лоз­на­го, до дне то­го, егда и пию с ва­ми но­во во Цар­ствии Oт­ца Мо­е­го. И вос­пев­ше, изы­до­ша в го­ру Еле­он­ску. То­гда гла­го­ла им Иисус: вси вы со­блаз­ни­те­ся о Мне в нощь сию. Пи­са­но бо есть: по­ра­жу пас­ты­ря, и ра­зы­дут­ся oв­цы ста­да. По вос­кре­се­нии же Мо­ем, ва­ряю вы в Га­ли­леи. От­ве­щав же Петр ре­че Ему: аще и вси со­блаз­нят­ся о Те­бе, аз ни­ко­гда­же соб­лаж­ню­ся. Ре­че ему Иисус: аминь гла­го­лю те­бе, яко в сию нощь, преж­де да­же алек­тор не воз­гла­сит, три­кра­ты от­вер­же­ши­ся Мене. Гла­го­ла Ему Петр: аще ми есть и умре­ти с То­бою, не от­вер­гу­ся Те­бе. Та­кож­де и вси уче­ни­цы ре­ша. То­гда при­и­де с ни­ми Иисус в весь, на­ри­ца­е­мую Геф­си­ма­ниа, и гла­го­ла уче­ни­ком: се­ди­те ту, дон­де­же шед по­мо­лю­ся та­мо. И по­ем Пет­ра и oба сы­на Зе­ве­део­ва, на­чат скор­бе­ти и ту­жи­ти. То­гда гла­го­ла им Иисус: при­скорб­на есть ду­ша Моя до смер­ти, по­жди­те зде, и бди­те со Мною. И пре­шед ма­ло, па­де на ли­це Сво­ем, мо­ля­ся и гла­го­ля: Oт­че Мой, аще воз­мож­но есть, да ми­мо­идет от Мене ча­ша сия, oба­че не яко­же Аз хо­щу, но яко­же Ты. Яви­ся же Ему Ан­гел с небе­се, укреп­ляя Его. И быв в под­ви­зе, при­леж­нее мо­ля­ше­ся, бысть же пот Его, яко кап­ля кро­ве кап­лю­щи на зем­лю. И во­став от мо­лит­вы, при­и­де ко уче­ни­ком, и об­ре­те их спя­ща, и гла­го­ла Пет­ро­ви: та­ко ли не воз­мо­го­сте еди­на­го ча­са побде­ти со Мною? Бди­те и мо­ли­те­ся, да не вни­де­те в на­пасть, дух бо бодр, плоть же немощ­на. Па­ки вто­ри­цею шед по­мо­ли­ся, гла­го­ля: Oт­че мой, аще не мо­жет сия ча­ша ми­мо­ити от Мене, аще не пию ея, бу­ди во­ля Твоя. И при­шед об­ре­те их па­ки спя­ща, бес­та бо им oчи отя­го­тене. И оставль их, шед па­ки по­мо­ли­ся тре­ти­цею, тож­де сло­во рек. То­гда при­и­де ко уче­ни­ком Сво­им и гла­го­ла им: спи­те про­чее, и по­чи­вай­те, се при­бли­жи­ся час, и Сын Че­ло­ве­че­ский пре­да­ет­ся в ру­ки греш­ни­ков. Во­ста­ни­те, идем, се при­бли­жи­ся пре­да­яй Мя. И еще Ему гла­го­лю­щу, се, Иуда, един от обо­ю­на­де­ся­те при­и­де, и с ним на­род мног, со oру­жи­ем и дре­коль­ми, от ар­хи­ерей и ста­рец люд­ских. Пре­да­яй же Его, да­де им зна­ме­ние, гла­го­ля: Его­же аще лоб­жу, Той есть, ими­те Его. И абие при­ступль ко Иису­со­ви, ре­че: ра­дуй­ся, Рав­ви, и об­ло­бы­за Его. Иисус же ре­че ему: дру­же, тво­ри на неже еси при­шел. То­гда при­ступль­ше воз­ло­жи­ша ру­це на Иису­са, и яша Его. И се, един от су­щих со Иису­сом, про­стер ру­ку, из­вле­че нож свой, и уда­ри ра­ба ар­хи­ерео­ва, и уре­за ему ухо. То­гда гла­го­ла ему Иисус: воз­вра­ти нож твой в ме­сто его, вси бо при­ем­шии нож но­жем по­гиб­нут. Или мнит­ся ти, яко не мо­гу ныне умо­ли­ти Oт­ца Мо­е­го, и пред­ста­вит Ми вя­щ­ше или два­на­де­ся­те ле­гео­на Ан­гел? Ка­ко убо сбу­дут­ся пи­са­ния, яко та­ко по­до­ба­ет бы­ти? В той час ре­че Иисус на­ро­дом: яко на раз­бой­ни­ка ли изы­до­сте со ору­жи­ем и дре­коль­ми, яти Мя; по вся дни при вас се­дех уча в церк­ви, и не ясте Мене. Се же все бысть, да сбу­дут­ся пи­са­ния про­ро­че­ская. То­гда уче­ни­цы вси остав­ль­ше Его, бе­жа­ша. Во­и­ни же ем­ше Иису­са ве­до­ша к Ка­иа­фе ар­хи­ерео­ви, иде­же книж­ни­цы и стар­цы со­бра­ша­ся. Петр же идя­ше по Нем из­да­ле­ча, до дво­ра ар­хи­ерео­ва, и вшед внутрь, се­дя­ше со слу­га­ми, ви­де­ти кон­чи­ну. Ар­хи­ерее же и стар­цы, и сонм весь ис­ка­ху лже­сви­де­тель­ства на Иису­са, яко да уби­ют Его. И не об­ре­та­ху, и мно­гим лже­сви­де­те­лем при­ступль­шим, не об­ре­то­ша. По­слеж­де же при­сту­пи­ша два лже­сви­де­те­ля, ре­ста: Сей ре­че, мо­гу ра­зо­ри­ти цер­ковь Бо­жию и тре­ми день­ми со­зда­ти ю. И во­став ар­хи­ерей, ре­че Ему: ни­че­со­же ли от­ве­ща­ва­е­ши, что сии на Тя сви­де­тель­ству­ют? Иисус же мол­ча­ше. И от­ве­щав ар­хи­ерей, ре­че Ему: за­кли­наю Тя Бо­гом жи­вым, да ре­че­ши нам, аще Ты еси Хри­стос, Сын Бо­жий? Гла­го­ла ему Иисус: ты ре­че. Oба­че гла­го­лю вам: от­се­ле узри­те Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го се­дя­ща одес­ную си­лы, и гря­ду­ща на об­ла­цех небес­ных. То­гда ар­хи­ерей рас­тер­за ри­зы своя, гла­го­ля, яко ху­лу гла­го­ла, что еще тре­бу­ем сви­де­те­лей? Се ныне слы­ша­сте ху­лу Его. Что ся вам мнит? Oни же от­ве­щав­ше, ре­ша: по­ви­нен есть смер­ти. То­гда за­пле­ва­ша ли­це Его, и па­ко­сти Ему де­я­ху, oвии же за ла­ни­ту уда­ри­ша, Гла­го­лю­ще: прор­цы нам, Хри­сте, кто есть уда­рей Тя? Петр же вне се­дя­ше во дво­ре, и при­сту­пи к нему еди­на ра­бы­ня, гла­го­лю­щи: и ты бе со Иису­сом Га­ли­лей­ским. Oн же от­вер­же­ся пред все­ми, гла­го­ля: не вем, что гла­го­ле­ши. Из­шед­шу же ему ко вра­том, уз­ре его дру­гая, и гла­го­ла им ту: и сей бе со Иису­сом На­зо­реом. И па­ки от­вер­же­ся с клят­вою: яко не знаю Че­ло­ве­ка. По ма­ле же при­сту­пив­ше сто­я­щии, ре­ша Пет­ро­ви: во­ис­тин­ну и ты от них еси, ибо бе­се­да твоя яве тя тво­рит. То­гда на­чат ро­ти­ти­ся и кля­ти­ся, яко не знаю Че­ло­ве­ка. И абие пе­тель воз­гла­си. И по­мя­ну Петр гла­гол Иису­сов, ре­чен­ный ему: яко преж­де да­же пе­тель не воз­гла­сит, три­кра­ты от­вер­же­ши­ся Мене. И из­шед вон пла­ка­ся горь­ко. Утру же быв­шу, со­вет со­тво­ри­ша вси ар­хи­ерее и стар­цы люд­стии на Иису­са, яко уби­ти Его. И свя­зав­ше Его ве­до­ша, и пре­да­ша Его Пон­тий­ско­му Пи­ла­ту игемону.

Мф 26:2–20; Ин 13:3–17; Мф 26:21–39; Лк 22:43–45; Мф 26:40–27:2

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 108.

Во вре­мя оно, Иису­су быв­шу в Вифа­нии, в до­му Си­мо­на про­ка­жен­на­го, при­сту­пи к Нему же­на, сткля­ни­цу ми­ра иму­щи мно­го­цен­на­го, и воз­ли­ва­ше на гла­ву Его воз­ле­жа­ща. Ви­дев­ше же уче­ни­цы Его него­до­ва­ша, гла­го­лю­ще: че­со ра­ди ги­бель сия бысть? Мо­жа­ше бо сие ми­ро про­да­но бы­ти на мно­зе и да­ти­ся ни­щым. Ра­зу­мев же Иисус ре­че им: что труж­да­е­те же­ну? Де­ло бо доб­ро со­де­ла о Мне, все­гда бо ни­щыя има­те с со­бою, Мене же не все­гда има­те. Воз­ли­яв­ши бо сия ми­ро сие на те­ло Мое, на по­гре­бе­ние Мя со­тво­ри. Аминь гла­го­лю вам: иде­же аще про­по­ве­да­но бу­дет Еван­ге­лие сие во всем ми­ре, ре­чет­ся и еже со­тво­ри сия, в па­мять ея. То­гда шед един от обо­ю­на­де­ся­те, гла­го­ле­мый Иуда Ис­ка­ри­от­ский, ко ар­хи­ереом, ре­че: что ми хо­ще­те да­ти, и аз вам пре­дам Его? Они же по­ста­ви­ша ему три­де­сять среб­ре­ник, и от­то­ле ис­ка­ше удоб­на вре­мене, да Его предаст.

Мф 26:6–16

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 109.

Во вре­мя оно, во­и­ни ем­ше Иису­са ве­до­ша к Ка­иа­фе ар­хи­ерео­ви, иде­же книж­ни­цы и стар­цы со­бра­ша­ся. Петр же идя­ше по Нем из­да­ле­ча до дво­ра ар­хи­ерео­ва, и вшед внутрь, се­дя­ше со слу­га­ми, ви­де­ти кон­чи­ну. Ар­хи­ерее же и стар­цы и сонм весь ис­ка­ху лже­сви­де­тел­ства на Иису­са, яко да уби­ют Его, и не об­ре­та­ху, и мно­гим лже­сви­де­те­лем при­ступль­шым, не об­ре­то­ша. По­слеж­де же при­сту­пив­ша два лже­сви­де­те­ля, ре­ста: Сей ре­че, мо­гу ра­зо­ри­ти цер­ковь Бо­жию и тре­ми ден­ми со­зда­ти ю. И во­став ар­хи­ерей ре­че Ему: ни­че­со­же ли от­ве­ща­ва­е­ши, что сии на Тя сви­де­тел­ству­ют? Иисус же мол­ча­ше. И от­ве­щав ар­хи­ерей ре­че Ему: за­кли­наю Тя Бо­гом жи­вым, да ре­че­ши нам, аще Ты еси Хри­стос, Сын Бо­жий? Гла­го­ла ему Иисус: ты ре­кл еси. Оба­че гла­го­лю вам: от­се­ле узри­те Сы­на Че­ло­ве­че­ска­го се­дя­ща одес­ную си­лы и гря­ду­ща на об­ла­цех небес­ных. То­гда ар­хи­ерей рас­тер­за ри­зы своя, гла­го­ля, яко ху­лу гла­го­ла, что еще тре­бу­ем сви­де­те­лей? Се, ныне слы­ша­сте ху­лу Его, что вам мнит­ся? Они же от­ве­щав­ше ре­ша: по­ви­нен есть смер­ти. То­гда за­пле­ва­ша ли­це Его и па­ко­сти Ему де­я­ху, овии же за ла­ни­ту уда­ри­ша, гла­го­лю­ще: прор­цы нам, Хри­сте, кто есть уда­рей Тя? Петр же вне се­дя­ше во дво­ре. И при­сту­пи к нему еди­на ра­бы­ня, гла­го­лю­щи: и ты был еси со Иису­сом Га­ли­лей­ским. Он же от­вер­же­ся пред все­ми, гла­го­ля: не вем, что гла­го­ле­ши. Из­шед­шу же ему ко вра­том, уз­ре его дру­гая, и гла­го­ла су­щым та­мо: и сей бе со Иису­сом На­зо­реом. И па­ки от­вер­же­ся с клят­вою, яко не знаю Че­ло­ве­ка. По­ма­ле же при­сту­пив­ше сто­я­щии, ре­ша Пет­ро­ви: во­ис­тин­ну и ты от них еси, ибо бе­се­да твоя яве тя тво­рит. То­гда на­чат ро­ти­ти­ся и кля­ти­ся, яко не знаю Че­ло­ве­ка. И абие пе­тель воз­гла­си. И по­мя­ну Петр гла­гол Иису­сов, ре­чен­ный ему, яко преж­де да­же пе­тель не воз­гла­сит, три­кра­ты от­вер­же­ши­ся Мене. И из­шед вон пла­ка­ся горько.

Мф 26:57–75

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 110А.

Во вре­мя оно, утру быв­шу, со­вет со­тво­ри­ша вси ар­хи­ерее и стар­цы люд­стии на Иису­са, яко уби­ти Его, и свя­зав­ше Его ве­до­ша и пре­да­ша Его Пон­тий­ско­му Пи­ла­ту иге­мо­ну. То­гда ви­дев Иуда пре­да­вый Его, яко осу­ди­ша Его, рас­ка­яв­ся воз­вра­ти три­де­сять среб­ре­ни­ки ар­хи­ере­ем и стар­цем, гла­го­ля: со­гре­ших пре­дав кровь непо­вин­ную. Они же ре­ша: что есть нам? Ты узри­ши. И по­верг среб­ре­ни­ки в церк­ви, оти­де, и шед уда­ви­ся. Ар­хи­ерее же при­ем­ше среб­ре­ни­ки, ре­ша: недо­стой­но есть вло­жи­ти их в кор­ва­ну, по­не­же це­на кро­ве есть. Со­вет же со­твор­ше, ку­пи­ша ими се­ло ску­дель­ни­чо, в по­гре­ба­ние стран­ным. Тем­же на­ре­че­ся се­ло то се­ло кро­ве, до се­го дне. То­гда сбыст­ся ре­чен­ное Иере­ми­ем про­ро­ком, гла­го­лю­щим: и при­я­ша три­де­сять среб­ре­ник, це­ну Це­нен­на­го, Его­же це­ни­ша от сы­нов Из­ра­и­лев, и да­ша я на се­ло ску­дель­ни­чо, яко­же ска­за мне Гос­подь. Иисус же ста пред иге­мо­ном. И во­про­си Его иге­мон, гла­го­ля: Ты ли еси Царь Иудей­ский? Иисус же ре­че ему: ты гла­го­ле­ши. И егда Нань гла­го­ла­ху ар­хи­ерее и стар­цы, ни­че­со­же от­ве­ща­ва­ше. То­гда гла­го­ла Ему Пи­лат: не слы­ши­ши ли, ко­ли­ка на Тя сви­де­тел­ству­ют? И не от­ве­ща ему ни к еди­но­му гла­го­лу, яко ди­ви­ти­ся иге­мо­ну зе­ло. На всяк же празд­ник обы­чай бе иге­мо­ну от­пу­ща­ти еди­на­го на­ро­ду связ­ня, его­же хо­тя­ху. Имя­ху же то­гда свя­за­на на­ро­чи­та, гла­го­ле­ма­го Ва­рав­ву. Со­бран­ным же им, ре­че им Пи­лат: ко­го хо­ще­те от обою от­пу­щу вам, Ва­рав­ву ли, или Иису­са гла­го­ле­ма­го Хри­ста? Ве­дя­ше бо, яко за­ви­сти ра­ди пре­да­ша Его. Се­дя­щу же ему на су­ди­щи, посла к нему же­на его, гла­го­лю­щи, ни­что­же те­бе и Пра­вед­ни­ку То­му, мно­го бо по­стра­дах днесь во сне Его ра­ди. Ар­хи­ерее же и стар­цы на­у­сти­ша на­ро­ды, да ис­про­сят Ва­рав­ву, Иису­са же по­гу­бят. От­ве­щав же иге­мон ре­че им: ко­го хо­ще­те от обою от­пу­щу вам? Они же ре­ша: Ва­рав­ву. Гла­го­ла им Пи­лат: что убо со­тво­рю Иису­су гла­го­ле­мо­му Хри­сту? Гла­го­ла­ша ему вси: да рас­пят бу­дет. Иге­мон же ре­че: кое убо зло со­тво­ри? Они же из­ли­ха во­пи­я­ху, гла­го­лю­ще: да про­пят бу­дет. Ви­дев же Пи­лат, яко ни­что­же успе­ва­ет, но па­че мол­ва бы­ва­ет, при­емь во­ду, умы ру­це пред на­ро­дом, гла­го­ля: непо­ви­нен есмь от кро­ве Пра­вед­на­го Се­го, вы узри­те. И от­ве­щав­ше вси лю­дие ре­ша: кровь Его на нас и на ча­дех на­ших. То­гда от­пу­сти им Ва­рав­ву, Иису­са же бив пре­да­де им, да Его про­п­нут. То­гда во­и­ни иге­мо­но­вы, при­ем­ше Иису­са на су­ди­ще, со­бра­ша Нань все мно­же­ство во­ин. И со­влек­ше Его, оде­я­ша Его хла­ми­дою черв­ле­ною. И сплет­ше ве­нец от тер­ния, воз­ло­жи­ша на гла­ву Его, и трость в дес­ни­цу Его, и по­клонь­ше­ся на ко­ле­ну пред Ним ру­га­ху­ся Ему, гла­го­лю­ще: ра­дуй­ся, Ца­рю Иудей­ский. И плю­нув­ше Нань, при­я­ша трость и би­я­ху по гла­ве Его. И егда по­ру­га­ша­ся Ему, со­вле­ко­ша с Него баг­ря­ни­цу и об­ле­ко­ша Его в ри­зы Его, и ве­до­ша Его на про­пя­тие. Ис­хо­дя­ще же об­ре­то­ша че­ло­ве­ка Ки­ри­ней­ска, име­нем Си­мо­на, и се­му за­де­ша по­не­сти крест Его. И при­шед­ше на ме­сто на­ри­ца­е­мое Гол­го­фа, еже есть гла­го­ле­мо Кра­ни­е­во ме­сто, да­ша Ему пи­ти оцет с жел­чию сме­шен, и вкушь, не хо­тя­ше пи­ти. Рас­пен­шии же Его раз­де­ли­ша ри­зы Его, верг­ше жре­бия, и се­дя­ще стре­жа­ху Его ту, и воз­ло­жи­ша вер­ху гла­вы Его ви­ну Его на­пи­са­ну: Сей есть Иисус, Царь Иудей­ский. То­гда рас­пя­ша с Ним два раз­бой­ни­ка: еди­на­го одес­ную, и еди­на­го ошу­юю. Ми­мо­хо­дя­щии же ху­ля­ху Его, по­ки­ва­ю­ще гла­ва­ми сво­и­ми и гла­го­лю­ще: Разо­ря­яй цер­ковь и тре­ми ден­ми Со­зи­да­яй, спа­си­ся Сам, аще Сын еси Бо­жий, сни­ди со кре­ста. Та­кож­де же и ар­хи­ерее ру­га­ю­ще­ся с книж­ни­ки и стар­цы и фа­ри­сеи, гла­го­ла­ху: иныя спа­се, Се­бе ли не мо­жет спа­сти? Аще Царь Из­ра­и­лев есть, да сни­дет ныне со кре­ста, и ве­ру­ем в Него. Упо­ва на Бо­га, да из­ба­вит ныне Его, аще хо­щет Ему. Ре­че бо, яко Бо­жий есмь Сын. Тож­де же и раз­бой­ни­ка рас­пя­тая с Ним по­но­ша­ста Ему. От ше­ста­го же ча­са тма бысть по всей зем­ли до ча­са де­вя­та­го. О де­вя­тем же ча­се возо­пи Иисус гла­сом ве­ли­им, гла­го­ля: Или, Или, ли­ма са­вах­фа­ни? Еже есть, Бо­же Мой, Бо­же Мой, вскую Мя еси оста­вил? Нецыи же от ту сто­я­щих слы­шав­ше гла­го­ла­ху, яко Илию гла­ша­ет Сей. И абие тек един от них, и при­емь гу­бу, ис­пол­нив же оц­та, и вон­зе на трость, на­па­я­ше Его. Про­чии же гла­го­ла­ху: оста­ви, да ви­дим, аще при­и­дет Илиа спа­сти Его. Иисус же, па­ки возо­пив гла­сом ве­ли­им, ис­пу­сти дух. И се, за­ве­са цер­ков­ная раз­д­рася на двое с выш­ня­го края до ниж­ня­го, и зем­ля по­тря­се­ся, и ка­ме­ние рас­па­де­ся, и гро­би от­вер­зо­ша­ся, и мно­га те­ле­са усоп­ших свя­тых во­ста­ша, и из­шед­ше из гроб, по вос­кре­се­нии Его, вни­до­ша во свя­тый град и яви­ша­ся мно­зем. Сот­ник же и иже с ним стре­гу­щии Иису­са, ви­дев­ше трус и быв­шая, убо­я­ша­ся зе­ло, гла­го­лю­ще: во­ис­тин­ну Бо­жий Сын бе Сей. Бя­ху же ту и же­ны мно­ги из­да­ле­ча зря­щя, яже идо­ша по Иису­се от Га­ли­леи, слу­жа­щя Ему. В ни­х­же бе Ма­риа Маг­да­ли­на, и Ма­риа Иа­ко­ва и Иосии ма­ти, и ма­ти сы­ну Зеведеову.

Мф 27:1–56

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 110Б.

Во вре­мя оно, со­вет со­тво­ри­ша вси ар­хи­ерее и стар­цы люд­стии на Иису­са, яко уби­ти Его. И свя­зав­ше Его ве­до­ша, и пре­да­ша Его Пон­тий­ско­му Пи­ла­ту иге­мо­ну. То­гда ви­дев Иуда пре­да­вый Иису­са, яко осу­ди­ша Его, рас­ка­яв­ся воз­вра­ти три­де­сять среб­ре­ни­ки ар­хи­ере­ем и стар­цем, гла­го­ля: со­гре­ших, пре­дав кровь непо­вин­ную. Они же ре­ша: что есть нам? Ты узри­ши. И по­верг среб­ре­ни­ки в церк­ви, оты­де, и шед уда­ви­ся. Ар­хи­ерее же при­ем­ше среб­ре­ни­ки, ре­ша: недо­стой­но есть вло­жи­ти их в кор­ва­ну, по­не­же це­на кро­ве есть. Со­вет же со­твор­ше, ку­пи­ша ими се­ло ску­дель­ни­че, в по­гре­ба­ние стран­ным. Тем­же на­ре­че­ся се­ло то, се­ло кро­ве, до се­го дне. То­гда сбыст­ся ре­чен­ное Иере­ми­ем про­ро­ком, гла­го­лю­щим: и при­я­ша три­де­сять среб­ре­ник, це­ну Це­нен­на­го, Его­же це­ни­ша от сы­нов Из­ра­и­лев. И да­ша я на се­ле ску­дель­ни­чи, яко­же ска­за мне Гос­подь. Иисус же ста пред иге­мо­ном. И во­про­си Его иге­мон, гла­го­ля: Ты ли еси Царь Иудей­ский? Иисус же ре­че ему: ты гла­го­ле­ши. И егда Нань гла­го­ла­ху ар­хи­ерее и стар­цы, ни­че­со­же от­ве­ща­ва­ше. То­гда гла­го­ла Ему Пи­лат: не слы­ши­ши ли, ко­ли­ко на Тя сви­де­тель­ству­ют? И не от­ве­ща ему ни к еди­но­му гла­го­лу, яко ди­ви­ти­ся иге­мо­ну зе­ло. На всяк же празд­ник обы­чай бе иге­мо­ну от­пу­ща­ти еди­на­го на­ро­ду связ­ня, его­же хо­тя­ху. Имя­ху же то­гда свя­за­на на­ро­чи­та, гла­го­ле­ма­го Ва­рав­ву. Со­бран­ным же им, ре­че им Пи­лат: ко­го хо­ще­те от обою от­пу­щу вам; Ва­рав­ву ли, или Иису­са гла­го­ле­ма­го Хри­ста? Ве­дя­ше бо, яко за­ви­сти ра­ди пре­да­ша Его. Се­дя­щу же ему на су­ди­щи, посла к нему же­на его, гла­го­лю­щи: ни­что­же те­бе, и Пра­вед­ни­ку То­му, мно­го бо по­стра­дах днесь во сне Его ра­ди. Ар­хи­ерее же и стар­цы на­у­сти­ша на­ро­ды, да ис­про­сят Ва­рав­ву, Иису­са же по­гу­бят. От­ве­щав же иге­мон ре­че им: ко­го хо­ще­те от обою от­пу­щу вам? Они же ре­ша: Ва­рав­ву. Гла­го­ла им Пи­лат: что убо со­тво­рю Иису­су, гла­го­ле­мо­му Хри­сту? Гла­го­ла­ша ему вси: да рас­пят бу­дет. Иге­мон же ре­че: кое убо зло со­тво­ри? Они же из­ли­ха во­пи­я­ху, гла­го­лю­ще: да про­пят бу­дет. Ви­дев же Пи­лат, яко ни­что­же успе­ва­ет, но па­че мол­ва бы­ва­ет, при­емь во­ду, умы ру­це пред на­ро­дом, гла­го­ля: непо­ви­нен есмь от кро­ве Пра­вед­на­го Се­го, вы узри­те. И от­ве­щав­ше вси лю­дие, ре­ша: кровь Его на нас, и на ча­дех на­ших. То­гда от­пу­сти им Ва­рав­ву, Иису­са же бив, пре­да­де им, да Его про­п­нут. То­гда во­и­ни иге­мо­но­вы, при­ем­ше Иису­са на су­ди­ще, со­бра­ша Нань все мно­же­ство во­ин. И со­влек­ше Его, оде­я­ша Его хла­ми­дою черв­ле­ною. И сплет­ше ве­нец от тер­ния, воз­ло­жи­ша на гла­ву Его, и трость в дес­ни­цу Его. И по­клонь­ше­ся на ко­ле­ну пред Ним, ру­га­ху­ся Ему, гла­го­лю­ще: ра­дуй­ся, Ца­рю Иудей­ский. И плю­нув­ше Нань, при­я­ша трость, и би­я­ху по гла­ве Его. И егда по­ру­га­ша­ся Ему, со­вле­ко­ша с Него баг­ря­ни­цу, и об­ле­ко­ша Его в ри­зы Его, и ве­до­ша Его на про­пя­тие. Ис­хо­дя­ще же об­ре­то­ша че­ло­ве­ка Ки­ри­ней­ска, име­нем Си­мо­на, и се­му за­де­ша по­не­сти крест Его. И при­шед­ше на ме­сто на­ри­ца­е­мое Гол­го­фа, еже есть Кра­ни­е­во ме­сто, да­ша Ему пи­ти оцет с жел­чию сме­шен, и вкушь не хо­тя­ше пи­ти. Рас­пен­шии же Его раз­де­ли­ша ри­зы Его, верг­ше жре­бия. И се­дя­ще стре­жа­ху Его ту. И воз­ло­жи­ша вер­ху гла­вы Его ви­ну Его на­пи­са­ну: Сей есть Иисус, Царь Иудей­ский. То­гда рас­пя­ша с Ним два раз­бой­ни­ка, еди­на­го одес­ную, и еди­на­го ошу­юю. Един же от обе­ше­ною зло­дею ху­ля­ше Его, гла­го­ля: аще Ты еси Хри­стос, спа­си Се­бе и наю. От­ве­щав же дру­гий, пре­ща­ше ему, гла­го­ля: ни ли ты бо­и­ши­ся Бо­га, яко в том­же осуж­ден еси? И мы убо в прав­ду, до­стой­ная бо по де­лом наю вос­при­ем­ле­ва, Сей же ни еди­на­го зла со­тво­ри. И гла­го­ла­ше Иису­со­ви: по­мя­ни мя, Гос­по­ди, егда при­и­де­ши во Цар­ствии Си. И ре­че ему Иисус: аминь гла­го­лю те­бе, днесь со Мною бу­де­ши в раи. Ми­мо­хо­дя­щии же ху­ля­ху Его, по­ки­ва­ю­ще гла­ва­ми сво­и­ми, и гла­го­лю­ще: разо­ря­яй цер­ковь и тре­ми день­ми со­зи­да­яй, спа­си­ся Сам, аще Сын еси Бо­жий, сни­ди со кре­ста. Та­кож­де же и ар­хи­ерее ру­га­ю­ще­ся с книж­ни­ки, и стар­цы, и фа­ри­сеи, гла­го­ла­ху: иныя спа­се, Се­бе ли не мо­жет спа­сти? Аще Царь Из­ра­и­лев есть, да сни­дет ныне со кре­ста, и ве­ру­ем в Него. Упо­ва на Бо­га, да из­ба­вит ныне Его, аще хо­щет Ему, ре­че бо, яко Бо­жий есмь Сын. Тож­де же и раз­бой­ни­ка рас­пя­тая с Ним по­но­ша­ста Ему. От ше­ста­го же ча­са тьма бысть по всей зем­ли, до ча­са де­вя­та­го. О де­вя­тем же ча­се возо­пи Иисус гла­сом ве­ли­им, гла­го­ля: Или, Или, ли­ма са­вах­фа­ни? Еже есть, Бо­же Мой, Бо­же Мой, вскую Мя еси оста­вил? Нецыи же от ту сто­я­щих слы­шав­ше, гла­го­ла­ху, яко Илию гла­ша­ет Сей. И абие тек един от них, и при­ем гу­бу, ис­пол­нив же оц­та, и вон­зе на трость, на­па­я­ше Его. Про­чии же гла­го­ла­ху: оста­ви, да ви­дим, аще при­и­дет Илиа спа­сти Его. Иисус же, па­ки возо­пив гла­сом ве­ли­им, ис­пу­сти дух. И се, за­ве­са цер­ков­ная раз­д­рася на двое, с выш­ня­го края до ниж­ня­го; и зем­ля по­тря­се­ся, и ка­ме­ние рас­па­де­ся. И гро­би от­вер­зо­ша­ся, и мно­га те­ле­са усоп­ших свя­тых во­ста­ша. И из­шед­ше из гроб по вос­кре­се­нии Его, вни­до­ша во свя­тый град, и яви­ша­ся мно­зем. Сот­ник же и иже с ним стре­гу­щии Иису­са, ви­дев­ше трус и быв­шая, убо­я­ша­ся зе­ло, гла­го­лю­ще: во­ис­тин­ну Бо­жий Сын бе Сей. Иудее же, по­не­же пя­ток бе, да не оста­нут на кре­сте те­ле­са в суб­бо­ту, бе бо ве­лик день тоя суб­бо­ты, мо­ли­ша Пи­ла­та, да пре­би­ют го­ле­ни их, и воз­мут. При­и­до­ша же во­и­ни, и пер­во­му убо пре­би­ша го­ле­ни, и дру­го­му рас­пя­то­му с Ним. На Иису­са же при­шед­ше, яко ви­де­ша Его уже умер­ша, не пре­би­ша Ему го­ле­ний. Но един от во­ин ко­пи­ем реб­ра Ему про­бо­де, и абие изы­де кровь и во­да. И ви­де­вый сви­де­тель­ство­ва, и ис­тин­но есть сви­де­тель­ство его, и той весть, яко ис­ти­ну гла­го­лет, да вы ве­ру име­те. Бы­ша бо сия, да сбу­дет­ся Пи­са­ние: кость не со­кру­шит­ся от Него. И па­ки дру­гое Пи­са­ние гла­го­лет: воз­зрят Нань, Его­же про­бо­до­ша. Бя­ху же ту и же­ны мно­ги из­да­ле­че зря­ще, яже идо­ша по Иису­се от Га­ли­леи, слу­жа­ще Ему. В ни­х­же бе Ма­рия Маг­да­ли­на и Ма­рия Иа­ков­ля, и Иосии ма­ти, и ма­ти сы­ну Зе­ве­део­ву. Поз­де же быв­шу, при­и­де че­ло­век бо­гат от Ари­ма­феа, име­нем Иосиф, иже и той учи­ся у Иису­са. Сей при­ступль к Пи­ла­ту, про­си те­ле­се Иису­со­ва. То­гда Пи­лат по­ве­ле да­ти те­ло. И при­емь те­ло Иосиф, об­вит е пла­ща­ни­цею чи­стою, и по­ло­жи е в но­вем сво­ем гро­бе, иже из­се­че в ка­ме­ни. И во­зва­лив ка­мень ве­лий над две­ри гро­ба, оти­де. Бе же ту Ма­рия Маг­да­ли­на, и дру­гая Ма­рия, се­дя­ще пря­мо гроба.

Мф 27:1–43; Лк 23:39–43; Мф 27:45–54; Ин 19:31–37; Мф 27:55–61

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 111.

Во вре­мя оно, ви­дев Иуда пре­да­вый Иису­са, яко осу­ди­ша Его, рас­ка­яв­ся воз­вра­ти три­де­сять среб­ре­ни­ки ар­хи­ере­ем и стар­цем, гла­го­ля: со­гре­ших пре­дав кровь непо­вин­ную. Они же ре­ша: что есть нам? Ты узри­ши. И по­верг среб­ре­ни­ки в церк­ви, оти­де, и шед уда­ви­ся. Ар­хи­ерее же при­ем­ше среб­ре­ни­ки, ре­ша: недо­стой­но есть вло­жи­ти их в кор­ва­ну, по­не­же це­на кро­ве есть. Со­вет же со­твор­ше, ку­пи­ша ими се­ло ску­дель­ни­чо, в по­гре­ба­ние стран­ным. Тем­же на­ре­че­ся се­ло то се­ло кро­ве, до се­го дне. То­гда сбыст­ся ре­чен­ное Иере­ми­ем про­ро­ком, гла­го­лю­щим: и при­я­ша три­де­сять среб­ре­ник, це­ну Це­нен­на­го, Его­же це­ни­ша от сы­нов Из­ра­и­лев, и да­ша я на се­ло ску­дель­ни­чо, яко­же ска­за мне Гос­подь. Иисус же ста пред иге­мо­ном. И во­про­си Его иге­мон, гла­го­ля: Ты ли еси Царь Иудей­ский? Иисус же ре­че ему: ты гла­го­ле­ши. И егда Нань гла­го­ла­ху ар­хи­ерее и стар­цы, ни­че­со­же от­ве­ща­ва­ше. То­гда гла­го­ла Ему Пи­лат: не слы­ши­ши ли, ко­ли­ка на Тя сви­де­тел­ству­ют? И не от­ве­ща ему ни к еди­но­му гла­го­лу, яко ди­ви­ти­ся иге­мо­ну зе­ло. На всяк же празд­ник обы­чай бе иге­мо­ну от­пу­ща­ти еди­на­го на­ро­ду связ­ня, его­же хо­тя­ху. Имя­ху же то­гда свя­за­на на­ро­чи­та, гла­го­ле­ма­го Ва­рав­ву. Со­бран­ным же им, ре­че им Пи­лат: ко­го хо­ще­те от обою от­пу­щу вам, Ва­рав­ву ли, или Иису­са гла­го­ле­ма­го Хри­ста? Ве­дя­ше бо, яко за­ви­сти ра­ди пре­да­ша Его. Се­дя­щу же ему на су­ди­щи, посла к нему же­на его, гла­го­лю­щи, ни­что­же те­бе и Пра­вед­ни­ку То­му, мно­го бо по­стра­дах днесь во сне Его ра­ди. Ар­хи­ерее же и стар­цы на­у­сти­ша на­ро­ды, да ис­про­сят Ва­рав­ву, Иису­са же по­гу­бят. От­ве­щав же иге­мон ре­че им: ко­го хо­ще­те от обою от­пу­щу вам? Они же ре­ша: Ва­рав­ву. Гла­го­ла им Пи­лат: что убо со­тво­рю Иису­су гла­го­ле­мо­му Хри­сту? Гла­го­ла­ша ему вси: да рас­пят бу­дет. Иге­мон же ре­че: кое убо зло со­тво­ри? Они же из­ли­ха во­пи­я­ху, гла­го­лю­ще: да про­пят бу­дет. Ви­дев же Пи­лат, яко ни­что­же успе­ва­ет, но па­че мол­ва бы­ва­ет, при­емь во­ду, умы ру­це пред на­ро­дом, гла­го­ля: непо­ви­нен есмь от кро­ве Пра­вед­на­го Се­го, вы узри­те. И от­ве­щав­ше вси лю­дие ре­ша: кровь Его на нас и на ча­дех на­ших. То­гда от­пу­сти им Ва­рав­ву, Иису­са же бив пре­да­де им, да Его про­п­нут. То­гда во­и­ни иге­мо­но­вы, при­ем­ше Иису­са на су­ди­ще, со­бра­ша Нань все мно­же­ство во­ин. И со­влек­ше Его, оде­я­ша Его хла­ми­дою черв­ле­ною. И сплет­ше ве­нец от тер­ния, воз­ло­жи­ша на гла­ву Его, и трость в дес­ни­цу Его, и по­клонь­ше­ся на ко­ле­ну пред Ним ру­га­ху­ся Ему, гла­го­лю­ще: ра­дуй­ся, Ца­рю Иудей­ский. И плю­нув­ше Нань, при­я­ша трость и би­я­ху по гла­ве Его. И егда по­ру­га­ша­ся Ему, со­вле­ко­ша с Него баг­ря­ни­цу и об­ле­ко­ша Его в ри­зы Его, и ве­до­ша Его на про­пя­тие. Ис­хо­дя­ще же об­ре­то­ша че­ло­ве­ка Ки­ри­ней­ска, име­нем Си­мо­на, и се­му за­де­ша по­не­сти крест Его.

Мф 27:3–32

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 112.

Во вре­мя оно, во­и­ни по­ем­ше Иису­са на су­ди­ще, со­бра­ша Нань все мно­же­ство во­ин. И со­влек­ше Его, оде­я­ша Его хла­ми­дою черв­ле­ною. И сплет­ше ве­нец от тер­ния, воз­ло­жи­ша на гла­ву Его, и трость в дес­ни­цу Его, и по­клонь­ше­ся на ко­ле­ну пред Ним ру­га­ху­ся Ему, гла­го­лю­ще: ра­дуй­ся, Ца­рю Иудей­ский. И плю­нув­ше Нань, при­я­ша трость и би­я­ху по гла­ве Его. И егда по­ру­га­ша­ся Ему, со­вле­ко­ша с Него баг­ря­ни­цу и об­ле­ко­ша Его в ри­зы Его, и ве­до­ша Его на про­пя­тие. Ис­хо­дя­ще же об­ре­то­ша че­ло­ве­ка Ки­ри­ней­ска, име­нем Си­мо­на, и се­му за­де­ша по­не­сти крест Его.

Мф 27:27–32

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 113.

Во вре­мя оно, при­шед­ше во­и­ни на ме­сто на­ри­ца­е­мое Гол­го­фа, еже есть Кра­ни­е­во ме­сто, да­ша Иису­су пи­ти оцет с жел­чию сме­шен, и вкушь, не хо­тя­ше пи­ти. Рас­пен­шии же Его раз­де­ли­ша ри­зы Его, верг­ше жре­бия, и се­дя­ще стре­жа­ху Его ту, и воз­ло­жи­ша вер­ху гла­вы Его ви­ну Его на­пи­са­ну: Сей есть Иисус, Царь Иудей­ский. То­гда рас­пя­ша с Ним два раз­бой­ни­ка: еди­на­го одес­ную, и еди­на­го ошу­юю. Ми­мо­хо­дя­щии же ху­ля­ху Его, по­ки­ва­ю­ще гла­ва­ми сво­и­ми и гла­го­лю­ще: Разо­ря­яй цер­ковь и тре­ми ден­ми Со­зи­да­яй, спа­си­ся Сам, аще Сын еси Бо­жий, сни­ди со кре­ста. Та­кож­де же и ар­хи­ерее ру­га­ю­ще­ся с книж­ни­ки и стар­цы и фа­ри­сеи, гла­го­ла­ху: иныя спа­се, Се­бе ли не мо­жет спа­сти? Аще Царь Из­ра­и­лев есть, да сни­дет ныне со кре­ста, и ве­ру­ем в Него. Упо­ва на Бо­га, да из­ба­вит ныне Его, аще хо­щет Ему. Ре­че бо, яко Бо­жий есмь Сын. Тож­де же и раз­бой­ни­ка рас­пя­тая с Ним по­но­ша­ста Ему. От ше­ста­го же ча­са тма бысть по всей зем­ли до ча­са де­вя­та­го. О де­вя­тем же ча­се возо­пи Иисус гла­сом ве­ли­им, гла­го­ля: Или, Или, ли­ма са­вах­фа­ни? Еже есть, Бо­же Мой, Бо­же Мой, вскую Мя еси оста­вил? Нецыи же от ту сто­я­щих слы­шав­ше гла­го­ла­ху, яко Илию гла­ша­ет Сей. И абие тек един от них, и при­емь гу­бу, ис­пол­нив же оц­та, и вон­зе на трость, на­па­я­ше Его. Про­чии же гла­го­ла­ху: оста­ви, да ви­дим, аще при­и­дет Илиа спа­сти Его. Иисус же, па­ки возо­пив гла­сом ве­ли­им, ис­пу­сти дух. И се, за­ве­са цер­ков­ная раз­д­рася на двое с выш­ня­го края до ниж­ня­го, и зем­ля по­тря­се­ся, и ка­ме­ние рас­па­де­ся, и гро­би от­вер­зо­ша­ся, и мно­га те­ле­са усоп­ших свя­тых во­ста­ша, и из­шед­ше из гроб, по вос­кре­се­нии Его, вни­до­ша во свя­тый град и яви­ша­ся мно­зем. Сот­ник же и иже с ним стре­гу­щии Иису­са, ви­дев­ше трус и быв­шая, убо­я­ша­ся зе­ло, гла­го­лю­ще: во­ис­тин­ну Бо­жий Сын бе Сей.

Мф 27:33–54

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 114.

Во утрий день, иже есть по пят­це, со­бра­ша­ся ар­хи­ерее и фа­ри­сее к Пи­ла­ту, гла­го­лю­ще: гос­по­ди, по­мя­ну­хом, яко льстец он ре­че, еще сый жив, по три­ех днех во­ста­ну. По­ве­ли убо утвер­ди­ти гроб до тре­ти­я­го дне, да не ка­ко при­шед­ше уче­ни­цы Его но­щию укра­дут Его и ре­кут лю­дем: во­ста от мерт­вых, и бу­дет по­след­няя лесть гор­ша пер­выя. Ре­че же им Пи­лат: има­те ку­сто­дию, иди­те, утвер­ди­те, яко­же ве­сте. Они же шед­ше утвер­ди­ша гроб, зна­ме­нав­ше ка­мень с кустодиею.

Мф 27:62–66

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 115.

В ве­чер суб­бот­ный, сви­та­ю­щи во еди­ну от суб­бот, при­и­де Ма­риа Маг­да­ли­на и дру­гая Ма­риа, ви­де­ти гроб. И се, трус бысть ве­лий: Ан­гел бо Гос­по­день сшед с небе­се, при­ступль от­ва­ли ка­мень от две­рий гро­ба и се­дя­ше на нем. Бе же зрак его яко мол­ния, и оде­я­ние его бе­ло яко снег. От стра­ха же его со­тря­со­ша­ся стре­гу­щии и бы­ша яко мерт­ви. От­ве­щав же Ан­гел ре­че же­нам: не бой­те­ся вы, вем бо, яко Иису­са рас­пя­та­го ище­те. Несть зде, во­ста бо, яко­же ре­че, при­и­ди­те, ви­ди­те ме­сто, иде­же ле­жа Гос­подь, и ско­ро шед­ше рцы­те уче­ни­ком Его, яко во­ста от мерт­вых и се, ва­ря­ет вы в Га­ли­леи, та­мо Его узри­те, се рех вам. И из­шед­ше ско­ро от гро­ба со стра­хом и ра­до­стию ве­ли­ею, те­ко­сте воз­ве­сти­ти уче­ни­ком Его. Егда же идя­сте воз­ве­сти­ти уче­ни­ком Его, и се, Иисус сре­те я, гла­го­ля: ра­дуй­те­ся. Оне же при­ступль­ше ясте­ся за но­зе Его и по­кло­ни­сте­ся Ему. То­гда гла­го­ла има Иисус: не бой­те­ся, иди­те, воз­ве­сти­те бра­тии Мо­ей, да идут в Га­ли­лею, и ту Мя ви­дят. Иду­ще­ма же има, се, нецыи от ку­сто­дии при­шед­ше во град, воз­ве­сти­ша ар­хи­ереом вся быв­шая. И со­брав­ше­ся со стар­цы, со­вет со­тво­ри­ша, среб­ре­ни­ки до­вол­ны да­ша во­и­ном, гла­го­лю­ще: рцы­те, яко уче­ни­цы Его но­щию при­шед­ше укра­до­ша Его, нам спя­щым. И аще сие услы­ша­но бу­дет у иге­мо­на, мы уто­лим его и вас без­пе­чаль­ны со­тво­рим. Они же при­ем­ше среб­ре­ни­ки, со­тво­ри­ша, яко­же на­уче­ни бы­ша. И про­мче­ся сло­во сие во Иуде­ех да­же до се­го дне. Еди­нии же на­де­ся­те уче­ни­цы идо­ша в Га­ли­лею, в го­ру, амо­же по­ве­ле им Иисус, и ви­дев­ше Его, по­кло­ни­ша­ся Ему, ови же усу­мне­ша­ся. И при­ступль Иисус, ре­че им, гла­го­ля: да­де­ся Ми вся­ка власть на небе­си и на зем­ли. Шед­ше убо на­учи­те вся язы­ки, кре­стя­ще их во имя От­ца и Сы­на и Свя­та­го Ду­ха, уча­ще их блю­сти вся, ели­ка за­по­ве­дах вам, и се Аз с ва­ми есмь во вся дни до скон­ча­ния ве­ка. Аминь.

Мф 28:1–20

Еван­ге­лие от Мат­феа, за­ча­ло 116.

Во вре­мя оно, еди­ни­и­на­де­сять уче­ни­цы идо­ша в Га­ли­лею, в го­ру, амо­же по­ве­ле им Иисус, и ви­дев­ше Его, по­кло­ни­ша­ся Ему, ови же усу­мне­ша­ся. И при­ступль Иисус, ре­че им, гла­го­ля: да­де­ся Ми вся­ка власть на небе­си и на зем­ли. Шед­ше убо на­учи­те вся язы­ки, кре­стя­ще их во имя От­ца и Сы­на и Свя­та­го Ду­ха, уча­ще их блю­сти вся, ели­ка за­по­ве­дах вам, и се Аз с ва­ми есмь во вся дни до скон­ча­ния ве­ка. Аминь.

Мф 28:16–20

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки