Православное Богослужение
Переводы Богослужебных книг

 

Главная \ Церковь \ Богослужения \ Переводы богослужебных книг \ Псалтирь \ Оглавление\ Кафизма IV

• Псалмы: 2425262728293031Молитвы после кафизмы IV


 

ПСАЛТИРЬ ЦАРЯ И ПРОРОКА ДАВИДА

 

КАФИЗМА 4

 

Псалом 24

Псало́м Дави́ду.

 

Псалом 24

Псалом Давида.

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́,

 

1 К Тебе, Господи, возвысил я душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, – да не постыжусь вовек, и да не посмеются надо мною враги мои,

2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся.

 

2 ибо и все ожидающие Тебя не постыдятся:

3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́.

 

3 да постыдятся беззако́ннующие тщетно.

4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя.

 

4 Пути Твои, Господи, открой мне и стезя́м Твоим научи меня.

5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день.

 

5 Направь меня к истине Твоей и научи меня, ибо Ты – Бог, Спаситель мой, и Тебя я ожидал весь день.

6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть.

 

6 Вспомни о сострадании Твоём, Господи, и о милостях Твоих, ибо от века они.

7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди.

 

7 Грехов юности моей и неведения моего не помяни; по милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи.

8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́.

 

8 Благ и справедлив Господь, потому даст закон согрешающим в пути.

9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м.

 

9 Направит кротких в суде, научит кротких путям Своим.

10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́.

 

10 Все пути Господни – милость и истина для ищущих завета Его и свидетельств Его.

11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть.

 

11 Ради имени Твоего, Господи, и умилосе́рдишься Ты о грехе моём, ибо он велик.

12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли.

 

12 Кто человек, боящийся Господа? Ему даст Он закон в пути, который тот избрал.

13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю.

 

13 Душа его среди благ водворится, и семя его унаследует землю.

14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им.

 

14 Господь – твердыня боящимся Его, и завет Свой Он я́вит им.

15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́.

 

15 Очи мои – всегда ко Господу, ибо Он извлечёт из се́ти ноги мои.

16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз.

 

16 Воззри́ на меня и помилуй меня, ибо я одинок и нищ.

17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя.

 

17 Скорби се́рдца моего умножились, из бедствий моих изведи меня.

18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́.

 

18 Посмотри на смирение моё и изнеможение моё и прости все грехи мои.

19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя.

 

19 Посмотри на врагов моих, ибо они умножились и ненавистью неправедной возненавидели меня.

20 Сохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя.

 

20 Сохрани душу мою и избавь меня, да не постыжусь я, что уповаю на Тебя.

21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди.

 

21 Беззлобные и прямодушные присоединялись ко мне, ибо я ожидал Тебя, Господи.

22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

 

22 Избавь, Боже, Израиль от всех скорбей его!

 

Псалом 25

Псало́м Дави́ду.

 

Псалом 25

Псалом Давида.

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́.

 

1 Рассуди меня, Господи, ибо я в беззлобии моём ходил, и, на Господа надеясь, не изнемогу.

2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́.

 

2 Проверь меня, Господи, и испытай меня, расплавь внутренность мою и сердце моё.

3 Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й.

 

3 Ибо милость Твоя – пред очами моими, и я благоуго́ден был Тебе в истине Твоей.

4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду.

 

4 Я не сел в совете суеты́ и с законопреступными не пойду,

5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду.

 

5 возненавидел я собрание злодействующих, и с нечестивыми не сяду.

6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди.

 

6 Омою среди невинных руки мои и обойду жертвенник Твой, Господи,

7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́.

 

7 чтобы услышать мне глас хвалы Твоей и поведать о всех чудесах Твоих.

8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́.

 

8 Господи, возлюбил я благолепие дома Твоего и место обители славы Твоей.

9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой.

 

9 Не погуби с нечестивыми душу мою и с кровожадными жизнь мою,

10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды.

 

10 у которых в руках – беззакония, десница их полна неправедной мзды.

11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя.

 

11 Я же в беззлобии моём ходил, избавь меня, Господи, и помилуй меня.

12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

 

12 Нога моя стала на прямом пути; в собраниях благословлю́ Тебя, Господи.

 

Псалом 26

Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания.

 

Псалом 26

Псалом Давида. Прежде пома́зания.

1 Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся?

 

1 Господь – просвещение моё и Спаситель мой: кого убоюсь? Господь – защитник жизни моей: от кого устрашусь?

2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша.

 

2 Когда приближались ко мне злодеи, чтобы съесть плоть мою, притеснители мои и враги мои, – они сами ослабели и пали.

3 А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю.

 

3 Если построится против меня полк, не убоится сердце моё; если поднимется на меня война, и при этом я надеюсь.

4 Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́.

 

4 Одного просил я у Господа, этого буду искать, чтобы обитать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать мне красоту Господню и посещать храм святой Его.

5 Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя.

 

5 Ибо Он скрыл меня в обители Своей в день бедствий моих, сохранил меня тайно в ски́нии Своей, на скалу возвысил меня.

6 И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви.

 

6 И ныне, вот, Он возвысил главу мою против врагов моих: обошёл я ски́нию Его и принёс в ней жертву хвалы и восклицания; буду петь и воспевать Господа!

7 Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя.

 

7 Услышь, Господи, голос мой, которым я воззвал, помилуй меня и услышь меня.

8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́.

 

8 Тебе сказало сердце моё: "Господа взыщу". Взыскало Тебя лицо моё; лица́ Твоего, Господи, взыщу.

9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой.

 

9 Не отврати лица́ Твоего от меня, и не уклонись во гневе от раба Твоего. Будь мне помощником, не отринь меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой.

10 Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя.

 

10 Ибо отец мой и мать моя оставили меня, но Господь при́нял меня.

11 Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди.

 

11 Дай мне закон, Господи, на пути Твоём, и направь меня на стезю́ прямую ради врагов моих.

12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́.

 

12 Не предай меня ду́шам теснящих меня, ибо восстали на меня свидетели неправедные – но неправда обманула себя.

13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х.

 

13 Я верю, что увижу бла́га Господни на земле живых.

14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

 

14 Надейся на Господа! Мужайся, и да укрепляется сердце Твоё, и надейся на Господа!

Слава:

 

Слава:

 

Псалом 27

Псало́м Дави́ду.

 

Псалом 27

Псалом Давида.

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров.

 

1 К Тебе, Господи, я воззову. Боже мой, не промолчи, презрев меня, никогда не промолчи, презрев меня, и да не уподоблюсь я сходящим в ров.

2 Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́.

 

2 Услышь, Господи, глас моления моего, когда я молюсь к Тебе, когда поднимаю я руки мои ко храму святому Твоему.

3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х.

 

3 Не привлеки меня вместе с грешниками, и с делающими неправду не погуби меня, говорящими мирно с ближними своими, злое же – в сердцах своих.

4 Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им.

 

4 Дай им, Господи, по делам их и по злым поступкам их, по делам рук их дай им, воздай им воздаяние их.

5 Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его́: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́.

 

5 Ибо не вникли они в дела Господа и в дела рук Его; Ты разоришь их и не воздвигнешь их.

6 Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́.

 

6 Благослове́н Господь, что услышал глас моления моего.

7 Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему́.

 

7 Господь – помощник мой и защитник мой, на Него уповало сердце моё, и получил я помощь; и расцвела плоть моя, и я усердно прославлю Его.

8 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть.

 

8 Господь – твердыня народа Своего и Защитник, спасающий помазанника Своего.

9 Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови достоя́ние Твое́, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

 

9 Спаси народ Твой и благослови́ наследие Твоё, и паси их, и вознеси их до века.

 

Псалом 28

Псало́м Дави́ду, исхо́да ски́нии.

 

Псалом 28

Псалом Давида. На исход ски́нии.

1 Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь.

 

1 Принесите Господу, сыны́ Божии, принесите Господу молодых о́внов. Принесите Господу славу и честь,

2 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́.

 

2 принесите Господу славу имени Его, поклони́тесь Господу во дворе святом Его.

3 Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих.

 

3 Голос Господа на вода́х, Бог славы возгремел, Господь – на вода́х многих.

4 Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии.

 

4 Голос Господа – в силе, голос Господа – в великолепии,

5 Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры лива́нския:

 

5 голос Господа, сокрушающего кедры, – и сокрушит Господь кедры ливанские,

6 и истни́т я́ я́ко тельца́ лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь.

 

6 и сотрёт их в прах; как тельца – Ливан; а Возлюбленный – как молодой единоро́г.

7 Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́.

 

7 Голос Господа высекает пламя огня,

8 Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую.

 

8 голос Господа сотрясает пустыню, и сотрясёт Господь пустыню Кади́с.

9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву.

 

9 Голос Господа укрепляет оленей, и обнажит Он дубравы, и в храме Его всякий возглашает славу.

10 Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век.

 

10 Господь потоп насели́т, и воссядет Господь царём навек.

11 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

 

11 Господь крепость народу Своему даст, Господь благослови́т народ Свой миром.

 

Псалом 29

1 Псало́м пе́сни, обновле́ния до́му Дави́дова.

 

Псалом 29

1 Псалом-песнь, на обновление дома, Давида.

2 Вознесу́ Тя, Го́споди, я́ко подъя́л мя еси́, и не возвесели́л еси́ враго́в мои́х о мне.

 

2 Вознесу Тебя, Господи, ибо Ты поддержал меня и не возвеселил врагов моих о мне.

3 Го́споди Бо́же мой, воззва́х к Тебе́, и исцели́л мя еси́.

 

3 Господи, Боже мой, я воззвал к Тебе, и Ты исцелил меня.

4 Го́споди, возве́л еси́ от а́да ду́шу мою́, спасл мя еси́ от низходя́щих в ров.

 

4 Господи, Ты возвёл из ада душу мою, спас меня от участи сходящих в ров.

5 По́йте Го́сподеви, преподо́бнии Его́, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

 

5 Пойте Господу, святые Его, и поведайте память о Святыне Его.

6 Я́ко гнев в я́рости Его́, и живо́т в во́ли Его́: ве́чер водвори́тся плачь, и зау́тра ра́дость.

 

6 Ибо гнев – в ярости Его, и жизнь – в воле Его: вечером водворится плач, а наутро – радость.

7 Аз же рех во оби́лии мое́м: не подви́жуся во век.

 

7 Я же сказал в изобилии моём: "Не поколе́блюсь вовек!"

8 Го́споди, во́лею Твое́ю пода́ждь добро́те мое́й си́лу. Отврати́л же еси́ лице́ Твое́, и бых смуще́н.

 

8 Господи, по воле Твоей подай красоте моей силу; но Ты отвратил лицо Твоё, и был я смущён.

9 К Тебе́, Го́споди, воззову́, и к Бо́гу моему́ помолю́ся.

 

9 К Тебе, Господи, воззову и к Богу моему помолюсь:

10 Ка́я по́льза в кро́ви мое́й, внегда́ сходи́ти ми во истле́ние? Еда́ испове́стся Тебе́ персть, или́ возвести́т и́стину Твою́?

 

10 "Что пользы в кро́ви моей при схождении моём в погибель? Неужели прославит Тебя прах, или возвестит истину Твою?"

11 Слы́ша Госпо́дь и поми́лова мя: Госпо́дь бысть помо́щник мой.

 

11 Услышал Господь и помиловал меня, Господь стал помощником мне.

12 Обрати́л еси́ плачь мой в ра́дость мне: растерза́л еси́ вре́тище мое́, и препоя́сал мя еси́ весе́лием.

 

12 Ты обратил скорбь мою в радость мне, разорвал ру́бище моё и опоясал меня весельем,

13 Я́ко да воспое́т Тебе́ сла́ва моя́, и не умилю́ся: Го́споди Бо́же мой, во век испове́мся Тебе́.

 

13 чтобы воспевала Тебя слава моя и я не сокрушался. Господи, Боже мой, вовек буду славить Тебя!

Слава:

 

Слава:

 

Псалом 30

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду, изступле́ния.

 

Псалом 30

1 К исполнению. Псалом Давида, омрачения.

2 На Тя, Го́споди, упова́х, да не постыжу́ся во век: пра́вдою Твое́ю изба́ви мя и изми́ мя.

 

2 На Тебя, Господи, я уповаю, да не постыжусь вовек: по правде Твоей избавь меня и освободи меня,

3 Приклони́ ко мне у́хо Твое́, ускори́ изъя́ти мя, бу́ди ми в Бо́га Защи́тителя, и в дом прибе́жища, е́же спасти́ мя.

 

3 склони ко мне ухо Твоё, поспеши избавить меня: стань для меня Богом-Защитником и домом прибежища, чтобы спасти меня.

4 Я́ко держа́ва моя́ и прибе́жище мое́ еси́ Ты, и и́мене Твоего́ ра́ди наста́виши мя, и препита́еши мя.

 

4 Ибо твердыня моя и убежище моё – Ты, и ради имени Твоего поведёшь меня и пропитаешь меня,

5 Изведе́ши мя от се́ти сея́, ю́же скры́ша ми, я́ко Ты еси́ Защи́титель мой, Го́споди.

 

5 выведешь меня из этой се́ти, которую скрыли для меня, ибо Ты – защитник мой, Господи.

6 В ру́це Твои́ предложу́ дух мой: изба́вил мя еси́, Го́споди Бо́же и́стины.

 

6 В руки Твои предам дух мой: Ты избавил меня, Господи, Боже истины.

7 Возненави́дел еси́ храня́щыя суеты́ вотще́: аз же на Го́спода упова́х.

 

7 Возненавидел Ты впустую соблюдающих су́етное; но я на Тебя, Господи, уповал;

8 Возра́дуюся и возвеселю́ся о ми́лости Твое́й, я́ко призре́л еси́ на смире́ние мое́, спасл еси́ от нужд ду́шу мою́,

 

8 возрадуюсь и возвеселюсь о милости Твоей, ибо Ты призре́л на смирение моё, спас от бедствий душу мою

9 и не́си мене́ затвори́л в рука́х вра́жиих, поста́вил еси́ на простра́нне но́зе мои́.

 

9 и не заключил меня в руках врага, поставил на просторе ноги мои.

10 Поми́луй мя, Го́споди, я́ко скорблю́: смяте́ся я́ростию о́ко мое́, душа́ моя́ и утро́ба моя́.

 

10 Помилуй меня, Господи, ибо тяжко мне; смутилось от гнева око моё, душа моя и внутренность моя.

11 Я́ко исчезе́ в боле́зни живо́т мой и ле́та моя́ в воздыха́ниих, изнемо́же нището́ю кре́пость моя́ и ко́сти моя́ смято́шася.

 

11 Ибо истощилась в страдании жизнь моя, и годы мои – в стенаниях; ослабела в нищете сила моя, и кости мои сотряслись.

12 От всех враг мои́х бых поноше́ние, и сосе́дом мои́м зело́, и страх зна́емым мои́м: ви́дящии мя вон бежа́ша от мене́.

 

12 Для всех врагов моих я стал поношением, и особенно – для соседей моих, и ужасом – для знакомых моих, видящие меня вне дома бежали от меня.

13 Забве́н бых я́ко мертв от се́рдца, бых я́ко сосу́д погубле́н.

 

13 Я забыт был как мёртвый, от се́рдца, я стал как разбитый сосуд,

14 Я́ко слы́шах гажде́ние мно́гих, живу́щих о́крест, внегда́ собра́тися им вку́пе на мя, прия́ти ду́шу мою́ совеща́ша.

 

14 ибо услышал хуле́ние многих, живущих вокруг, когда они вместе собрали́сь на меня, овладеть душою моею решили.

15 Аз же на Тя, Го́споди, упова́х, рех: Ты еси́ Бог мой.

 

15 А я на Тебя, Господи, уповал, я сказал: Ты – Бог мой.

16 В руку́ Твое́ю жре́бии мои́: изба́ви мя из руки́ враг мои́х и от гоня́щих мя.

 

16 В руках Твоих – жребии мои; избавь меня из руки врагов моих и от преследующих меня.

17 Просвети́ лице́ Твое́ на раба́ Твоего́, спаси́ мя ми́лостию Твое́ю.

 

17 Яви лицо Твоё рабу Твоему, спаси меня по милости Твоей.

18 Го́споди, да не постыжу́ся, я́ко призва́х Тя: да постыдя́тся нечести́вии и сни́дут во ад.

 

18 Господи, да не постыжусь я, что призвал Тебя: да устыдятся нечестивые и да низведут их во ад.

19 Не́мы да бу́дут устны́ льсти́выя, глаго́лющыя на пра́веднаго беззако́ние, горды́нею и уничиже́нием.

 

19 Да будут безмолвны уста коварные, говорящие на праведного беззаконие с гордостью и презрением.

20 Коль мно́гое мно́жество бла́гости Твоея́, Го́споди, ю́же скрыл еси́ боя́щымся Тебе́, соде́лал еси́ упова́ющым на Тя пред сы́ны челове́ческими.

 

20 Как велико́ множество благости Твоей, Господи, которую Ты скрыл для боящихся Тебя, соделал для надеющихся на Тебя пред сына́ми человеческими!

21 Скры́еши их в та́йне лица́ Твоего́ от мяте́жа челове́ческа, покры́еши их в кро́ве от пререка́ния язы́к.

 

21 Скроешь их в тайном месте пред лицом Твоим от мятежа́ человеческого, покроешь их в шатре от пререкания языко́в.

22 Благослове́н Госпо́дь, я́ко удиви́ ми́лость Свою́ во гра́де огражде́ния.

 

22 Благослове́н Господь, ибо Он дивно явил милость Свою в ограждённом городе.

23 Аз же рех во изступле́нии мое́м: отве́ржен есмь от лица́ о́чию Твое́ю: сего́ ра́ди услы́шал еси́ глас моли́твы моея́, внегда́ воззва́х к Тебе́.

 

23 Но я сказал в омрачении моём: "Отвергнут я от взора очей Твоих", – потому Ты услышал глас моления моего, когда я воззвал к Тебе.

24 Возлюби́те Го́спода, вси преподо́бнии Его́, я́ко и́стины взыска́ет Госпо́дь, и воздае́т изли́ше творя́щым горды́ню.

 

24 Возлюби́те Господа, все святые Его, ибо истины ищет Господь и воздаёт проявляющим безмерную гордость.

25 Мужа́йтеся, и да крепи́тся се́рдце ва́ше, вси упова́ющии на Го́спода.

 

25 Мужайтесь, и да укрепляется сердце ваше, все, надеющиеся на Господа!

 

Псалом 31

Псало́м Дави́ду, ра́зума.

 

Псалом 31

Псалом Давида, в научение.

1 Блаже́ни, и́хже оста́вишася беззако́ния и и́хже прикры́шася греси́.

 

1 Блаженны те, кому прощены беззакония и у кого покрыты грехи!

2 Блаже́н муж, eму́же не вмени́т Госпо́дь греха́, ниже́ есть во усте́х eго́ лесть.

 

2 Блаже́н муж, кому Господь не зачтёт греха, и в устах его нет коварства.

3 Я́ко умолча́х, обетша́ша ко́сти моя́, от е́же зва́ти ми весь день.

 

3 Ибо я замолчал; состарились кости мои от того, что кричал я весь день,

4 Я́ко день и нощь отяготе́ на мне рука́ Твоя́, возврати́хся на страсть, егда́ унзе́ ми терн.

 

4 ибо днём и ночью тяготела на мне рука Твоя; я превратился в страдальца, когда уязви́л меня терн.

5 Беззако́ние мое́ позна́х и греха́ моего́ не покры́х, рех: испове́м на мя беззако́ние мое́ Го́сподеви, и Ты оста́вил еси́ нече́стие се́рдца моего́.

 

5 Беззаконие моё я сознал и греха моего не сокрыл; я сказал: "Испове́даюсь в беззаконии моём Господу", – и Ты простил нечестие сердца моего.

6 За то помо́лится к Тебе́ всяк преподо́бный во вре́мя благопотре́бно: оба́че в пото́пе вод мно́гих к нему́ не прибли́жатся.

 

6 Потому помо́лится Тебе всякий праведник в подходящее время, – и тогда при разливе многих вод они к нему не приблизятся.

7 Ты еси́ прибе́жище мое́ от ско́рби обдержа́щия мя: ра́досте моя́, изба́ви мя от обыше́дших мя.

 

7 Ты мне прибежище от скорби, охватившей меня; Радость моя! Избавь меня от окруживших меня.

8 Вразумлю́ тя и наста́влю тя на путь сей, во́ньже по́йдеши, утвержу́ на тя о́чи Мои́.

 

8 "Вразумлю тебя и наставлю тебя на этом пути, по которому ты пойдёшь, устремлю на тебя очи Мои".

9 Не бу́дите я́ко конь и меск, и́мже несть ра́зума: брозда́ми и уздо́ю че́люсти их востя́гнеши, не приближа́ющихся к тебе́.

 

9 Не будьте как конь и мул, у которых нет разума, уздой и удила́ми нужно челюсти их затягивать, не покоряющихся тебе.

10 Мно́ги ра́ны гре́шному, упова́ющаго же на Го́спода ми́лость обы́дет.

 

10 Много ударов грешнику, а надеющегося на Господа окру́жит милость.

11 Весели́теся о Го́споде, и ра́дуйтеся, пра́веднии, и хвали́теся, вси пра́вии се́рдцем.

 

11 Веселитесь о Господе, и радуйтесь, праведные, и хвалитесь, все правые сердцем.

Слава:

 

Слава:

    

По 4-й кафисме,
Трисвятое по Отче наш:

 

После кафизмы 4
Трисвятое по Отче наш:

Таже тропари, глас 7:

Смире́нную мою́ ду́шу посети́, Го́споди, / во гресе́х все житие́ ижди́вшую: / и́мже о́бразом блудни́цу, приими́ и мене́, / и спаси́ мя.

 

Тропари, глас 7

Смиренную мою душу посети, Господи, / во грехах всю жизнь растратившую; / так же как блудницу, и меня прими, / и спаси меня.

Препла́вая пучи́ну настоя́щаго жития́, / помышля́ю бе́здну мно́гих мои́х зол, / и не име́яй окорми́теля помышле́ний, / Петро́в провещава́ю Ти глас: / спаси́ мя, Христе́, спаси́ мя, Бо́же, / я́ко Человеколю́бец.

 

Переплывая пучину нынешней жизни, / помышляю я о бездне многих моих зол, / и, не имея кормчего помышлений, / обращаюсь к Тебе словами Петра: / "Спаси меня, Христе, спаси меня, Боже, / как Человеколюбец!"

Слава: Ско́ро совни́дем в неве́стник Христо́в, / да вси услы́шим блаже́нный глас Христа́ Бо́га на́шего: / прииди́те, лю́бящии небе́сную сла́ву, / соприча́стницы бы́вше му́дрых дев, / уясни́вше свещы́ на́ша ве́рою.

 

Слава: Скоро вместе войдём в Христов брачный чертог, / возжегши светильники наши верой; / да услышим все блаженный глас Христа, Бога нашего: / "Придите, любящие небесную славу, / ставшие сопричастниками мудрых дев!".

И ныне: Душе́, пока́йся пре́жде исхо́да твоего́, / суд неумы́тен гре́шным есть и нестерпи́мый. / Возопи́й Го́споду во умиле́нии се́рдца: / согреши́х Ти в ве́дении и не в ве́дении, Ще́дрый, / моли́твами Богоро́дицы уще́дри и спаси́ мя.

 

И ныне: Душа, покайся прежде исхода твоего, / суд неподкупный для грешников и нестерпимый. / Воззови ко Господу в сокрушении сердца: / "Согрешил я пред Тобою, Милосердный, в ведении и неведении; / по молитвам Богородицы сжалься и спаси меня!"

Го́споди, поми́луй (40) и молитва:

 

Господи, помилуй (40) и молитва:

Тебе́, Го́споди, еди́ному Благо́му и Непамятозло́бному, испове́даю грехи́ моя́, Тебе́ припа́даю вопия́, недосто́йный: согреши́х, Го́споди, согреши́х и несмь досто́ин воззре́ти на высоту́ небе́сную от мно́жества непра́вд мои́х. Но, Го́споди мой, Го́споди, да́руй ми сле́зы умиле́ния, еди́ный Бла́же и Ми́лостивый, я́ко да и́ми Тя умолю́, очи́ститися пре́жде ко́нца от вся́каго греха́: стра́шно бо и гро́зно ме́сто и́мам проити́, те́ла разлучи́вся, и мно́жество мя мра́чное и безчелове́чное де́монов сря́щет, и никто́же в по́мощь спу́тствуяй или́ избавля́яй. Тем припа́даю Твое́й бла́гости, не преда́ждь оби́дящым мя, ниже́ да похва́лятся о мне врази́ мои́, Благи́й Го́споди, ниже́ да реку́т: в ру́ки на́ша прише́л еси́, и нам пре́дан еси́. Ни, Го́споди, не забу́ди щедро́т Твои́х и не возда́ждь ми по беззако́нием мои́м, и не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́: но Ты, Го́споди, накажи́ мя, оба́че ми́лостию и щедро́тами. Враг же мой да не возра́дуется о мне, но угаси́ eго́ на мя преще́ния и все упраздни́ eго́ де́йство, и даждь ми к Тебе́ путь неуко́рный, Благи́й Го́споди: зане́же и согреши́в, не прибего́х ко ино́му врачу́, и не простро́х руки́ моея́ к бо́гу чужде́му, не отри́ни у́бо моле́ния моего́, но услы́ши мя Твое́ю благо́стию и утверди́ мое́ се́рдце стра́хом Твои́м, и да бу́дет благода́ть Твоя́ на мне, Го́споди, я́ко огнь попаля́яй нечи́стыя во мне по́мыслы. Ты бо еси́, Го́споди, свет, па́че вся́каго све́та; ра́дость, па́че вся́кия ра́дости; упокое́ние, па́че вся́каго упокое́ния; жизнь и́стинная и спасе́ние, пребыва́ющее во ве́ки веко́в, ами́нь.

 

Тебе, Господи, Единому Благому и не помнящему зла, испове́даю грехи мои. К Тебе припада́ю я, недостойный, взывая: "Согрешил я, Господи, согрешил и недостоин взирать на высоту небесную от множества неправд моих". Но, Господи мой, Господи, да́руй мне слёзы умиления, один Благой и Милостивый, чтобы ими мне Тебя умолить и очиститься прежде конца от всякого греха. Ибо страшное и грозное место предстоит мне пройти по разлучении с телом, и множество мрачных и безчеловечных демонов встретит меня, и никого не будет в помощь: ни спутника, ни избавителя. Поэтому припада́ю к Твоей благости: не предай меня обидчикам моим, и пусть не похвалятся обо мне враги мои, Благой Господи, и да не скажут: "В руки наши ты попался и предан нам". Нет, Господи, не забудь милостей Твоих и не воздавай мне по беззакониям моим, и не отврати лица́ Твоего от меня. Но Ты Сам вразуми меня, Господи, только с милостью и состраданием. Враг же мой пусть не возрадуется обо мне, но погаси его угрозы на меня и упраздни все его действия. Да́руй мне безупречный путь к Тебе, Благой Господи, потому что и согрешив, я не прибег к иному врачу и не простёр руки́ моей к богу чужому. Не отринь же моления моего, но услышь меня по Твоей благости и утверди моё сердце страхом Твоим, и да будет благодать Твоя на мне, Господи, как огонь, сжигающий во мне нечистые помыслы. Ибо Ты, Господи, Свет, высший всякого света; Радость выше всякой радости; Упокоение выше всякого упокоения; Жизнь истинная и Спасение, пребывающее во веки веков. Аминь.

 (c) Переводы Св. Писания и Богослужебных текстов: о. Амвросий (Тимрот).
При любом использовании материалов сайта, ссылка на автора обязательна.

 

 
Рейтинг@Mail.ru