Ска­за­ние Еван­ге­лий Свя­тыя Че­ты­ре­де­сят­ни­цы и Страст­ныя седмицы

СУБ­БО­ТА ПЕР­ВАЯ ПОСТА:

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 10. И свя­то­му: Иоан­на, за­ча­ло 52.

НЕДЕ­ЛЯ ПЕР­ВАЯ ПОСТА:

На утре­ни Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии Иоан­на, за­ча­ло 5.

СУБ­БО­ТА ВТО­РАЯ ПОСТА:

Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 6. И за упо­кой Иоан­на, за­ча­ло 16

НЕДЕ­ЛЯ ВТО­РАЯ ПОСТА:

На утре­ни Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии Мар­ка, за­ча­ло 7. И свя­то­му: Иоан­на, за­ча­ло 36.

СУБ­БО­ТА ТРЕ­ТИЯ ПОСТА:

Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 8. И за упо­кой Иоан­на, за­ча­ло 16.

НЕДЕ­ЛЯ ТРЕ­ТИЯ ПОСТА:

На утре­ни Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии Мар­ка, за­ча­ло 37.

СУБ­БО­ТА ЧЕТ­ВЕР­ТАЯ ПОСТА:

Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 31. И за упо­кой Иоан­на, за­ча­ло 16.

НЕДЕ­ЛЯ ЧЕТ­ВЕР­ТАЯ ПОСТА:

На утре­ни Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии Мар­ка, за­ча­ло 40. И пре­по­доб­но­му Мат­феа, за­ча­ло 10.

СУБ­БО­ТА ПЯ­ТАЯ ПОСТА:

Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 11. И Бо­го­ро­ди­це Лу­ки, за­ча­ло 54.

НЕДЕ­ЛЯ ПЯ­ТАЯ ПОСТА:

На утре­ни Еван­ге­лие воскресное.
На ли­тур­гии Мар­ка, за­ча­ло 47. И пре­по­доб­ней Лу­ки, за­ча­ло 33.

СУБ­БО­ТА ШЕ­СТАЯ ЛАЗАРЕВА:

Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 39.

В НЕДЕ­ЛЮ ЦВЕТОНОСНУЮ:

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 83.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 41.

ВО СВЯ­ТЫЙ И ВЕ­ЛИ­КИЙ ПОНЕДЕЛЬНИК:

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 84.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 98.

ВО СВЯ­ТЫЙ И ВЕ­ЛИ­КИЙ ВТОРНИК:

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа за­ча­ло 90.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 102.

ВО СВЯ­ТУЮ И ВЕ­ЛИ­КУЮ СРЕДУ:

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 41 от полу.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 108.

ВО СВЯ­ТЫЙ И ВЕ­ЛИ­КИЙ ЧЕТВЕРТОК:

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 108 от полу.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 107.
На умо­ве­нии ног Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 44.
По умо­ве­нии ног Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 45.

ЕВАН­ГЕ­ЛИЕ 12, СВЯ­ТЫХ СТРАСТЕЙ,
ГОС­ПО­ДА БО­ГА И СПА­СА НА­ШЕ­ГО ИИСУ­СА ХРИСТА.

Еван­ге­лие 1, Иоан­на, за­ча­ло 46:
Ныне про­сла­ви­ся Сын Че­ло­ве­че­ский: Ко­нец: И уче­ни­цы Его.

Еван­ге­лие 2, Иоан­на, за­ча­ло 58:
Изы­де Иисус со уче­ни­ки Сво­и­ми: Ко­нец: Но да ядят фаску.

Еван­ге­лие 3, Мат­феа, за­ча­ло 109:
Во­и­ни ем­ше Иису­са ве­до­ша: Ко­нец: Пла­ка­ся горько.

Еван­ге­лие 4, Иоан­на, за­ча­ло 59:
Ве­до­ша Иису­са от Ка­иа­фы: Ко­нец: Пре­да­де Его им, да распнется.

Еван­ге­лие 5, Мат­феа, за­ча­ло 111:
Ви­дев Иуда пре­да­вый Иису­са: Ко­нец: По­не­сти крест Его.

Еван­ге­лие 6, Мар­ка, за­ча­ло 67:
Во­и­ни ве­до­ша Иису­са: Ко­нец: Ве­ру имем Ему.

Еван­ге­лие 7, Мат­феа, за­ча­ло 113:
При­шед­ше во­и­ни на ме­сто: Ко­нец: Во­ис­тин­ну Бо­жий Сын бе Сей.

Еван­ге­лие 8, Лу­ки, за­ча­ло 111:
Ве­дя­ху со Иису­сом и ина два: Ко­нец: Зря­ще сих.

Еван­ге­лие 9, Иоан­на, за­ча­ло 61:
Сто­я­ху при кре­сте Иису­со­ве: Ко­нец: Его­же прободоша.

Еван­ге­лие 10, Мар­ка, за­ча­ло 69:
При­и­де Иосиф от Ари­ма­феа: Ко­нец: Где Его полагаху.

Еван­ге­лие 11, Иоан­на, за­ча­ло 62:
Мо­ли Пи­ла­та Иосиф: Ко­нец: По­ло­жи­ста Иисуса.

Еван­ге­лие 12, Мат­феа, за­ча­ло 114:
Во утрий день, иже есть по пят­це: Ко­нец: Зна­ме­нав­ше ка­мень с кустодиею.

ПО­СЛЕ­ДО­ВА­НИЕ ЧА­СОВ СВЯ­ТА­ГО И ВЕ­ЛИ­КА­ГО ПЯТКА.

Час 1, Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 110:
Утру быв­шу: Ко­нец: И ма­ти сы­ну Зеведеову.

Час 3, Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 67:
Во­и­ни ве­до­ша Иису­са: Ко­нец: С ним во Иерусалим.

Час 6, Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 111:
Ве­дя­ху со Иису­сом и ина два зло­дея: Ко­нец: Зря­ще сих.

Час 9, Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 59:
Ве­до­ша Иису­са от Ка­иа­фы в пре­тор: Ко­нец: Его­же прободоша.

ВО СВЯ­ТЫЙ И ВЕ­ЛИ­КИЙ ПЯ­ТОК, ВЕЧЕР:

Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 110: [Чти яко­же пишет.]

ВО СВЯ­ТУЮ И ВЕ­ЛИ­КУЮ СУББОТУ:

На утре­ни по сла­во­сло­вии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 114.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 115.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки