Со­бор­ник дву­на­де­ся­тим ме­ся­цем. Ска­за­ние празд­ни­ков Гос­под­ских и Бо­го­ро­дич­ных, и из­бран­ных свя­тых, Еван­ге­лиа утрен­няя и Еван­ге­лиа на литургиах

Сеп­тем­врий Ок­тов­рий Но­ем­врий Де­кем­врий Иан­ну­а­рий Фев­ру­а­рий

Март Апри­л­лий Ма­ий Иу­ний Иулий Ав­густ

МЕ­СЯЦ СЕПТЕМВРИЙ.

1 4 5 6 7 8 9 11 12 [зри] [зри] 13 14

[зри] [зри] 16 20 21 23 25 26 28 30

1. На­ча­ло ин­дик­та, си­речь но­ва­го лета:
И па­мять пре­по­доб­на­го от­ца на­ше­го Си­мео­на Столпника.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие но­во­му ле­ту, Лу­ки, за­ча­ло 13. И пре­по­доб­но­му, Мат­феа, за­ча­ло 43.

4. Свя­ти­те­ля Иоаса­фа Белгородскаго.

На утре­ни и ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

5. Свя­та­го про­ро­ка За­ха­рии, от­ца Предтечева.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 96.

6. Вос­по­ми­на­ние быв­ша­го в Колоссаех,
еже есть в Хо­нех, чу­де­се от Ар­хи­стра­ти­га Михаила.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51.

7. Свя­та­го му­че­ни­ка Созонта.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

8. Рож­де­ство Пре­свя­тыя Вла­ды­чи­цы нашея
Бо­го­ро­ди­цы и Прис­но­де­вы Марии.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

9. Свя­тых и пра­вед­ных Бо­го­отец, Иоаки­ма и Анны.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 36.

11. Пре­по­доб­на­го Си­лу­а­на Афонскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

12. От­да­ние празд­ни­ка Рож­де­ства Богородицы.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

[зри] Суб­бо­та пред Воздвижением.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 39.

[зри] Неде­ля пред Воздвижением.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 9.

13. Об­нов­ле­ние свя­та­го храма
Хри­ста и Бо­га на­ше­го Воскресения.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 67.

14. Все­мир­ное Воздвижение
Чест­на­го и Жи­во­тво­ря­ша­го Креста.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 42 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 60.

[зри] Суб­бо­та по Воздвижении.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 30.

[зри] Неде­ля по Воздвижении.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 37.

16. Свя­тыя великомученицы
Ев­фи­мии Всехвальныя.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 33.

20. Свя­та­го великомученика
Ев­ста­фиа, и дру­жи­ны его.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106.

21. От­да­ние празд­ни­ка Жи­во­тво­ря­ша­го Креста:
В той­же день па­мять иже во свя­тых от­ца нашего
Ди­мит­риа, мит­ро­по­ли­та Ростовскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

23. За­ча­тие чест­на­го слав­на­го пророка,
Пред­те­чи и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоанна.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 2.

25. Пре­став­ле­ние пре­по­доб­на­го от­ца нашего
Сер­гиа, игу­ме­на Ра­до­неж­ска­го, чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

26. Пре­став­ле­ние свя­та­го Апо­сто­ла и Евангелиста
Иоан­на Богослова.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 61.

28. Пре­по­доб­на­го от­ца нашего
и ис­по­вед­ни­ка Харитона.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 10. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

30. Свя­та­го Михаила,
пер­ва­го мит­ро­по­ли­та Киевскаго
и всея Рос­сии чудотворца.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

МЕ­СЯЦ ОКТОВРИЙ.

1 3 5 6 9 10 11 [зри] 13

16 18 22 23 24 26 28 29

1. По­кров Пре­свя­тыя Богородицы:
И свя­та­го Апо­сто­ла Ана­нии, еди­на­го от седмидесяти.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.
Апо­сто­лу Ана­нии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51.

3. Свя­та­го священномученика
Ди­о­ни­сиа Ареопагита.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 55.

5. Свя­тых святителей
Пет­ра, Алек­сиа, Ио­ны и Филиппа,
мит­ро­по­ли­тов Мос­ков­ских и всея Рос­сии чудотворцев.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11.

6. Свя­та­го и слав­на­го Апо­сто­ла Фомы.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 65.

9. Свя­та­го Апо­сто­ла Иа­ко­ва Алфеова.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51.

10. Пре­став­ле­ние пре­по­доб­на­го Амвросия,
стар­ца Оптинскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

11. Свя­та­го Апо­сто­ла Филиппа,
еди­на­го от сед­ми диакон.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 50.

[зри] Во гря­ду­щую неде­лю па­мять празднуем
свя­та­го сед­ма­го со­бо­ра, свя­тых отец 365.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 56.

13. Празд­но­ва­ние Пре­свя­тей Богородице,
в честь ико­ны Ея, на­ри­ца­е­мыя Иверския.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

16. Свя­та­го му­че­ни­ка Логги­на сотника,
иже при Кре­сте Господни.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 113.

18. Свя­та­го Апо­сто­ла и Еван­ге­ли­ста Луки.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51.

22. Празд­но­ва­ние яв­ле­нию иконы
Пре­свя­тыя Вла­ды­чи­цы на­шея Бо­го­ро­ди­цы Казанския.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

23. Свя­та­го Апо­сто­ла Иакова,
бра­та Божия.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 56.

24. Празд­но­ва­ние Пре­свя­тей Богородице,
в честь ико­ны Ея,
име­ну­е­мыя Всех скор­бя­щих Радости.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

26. Свя­та­го и славнаго
ве­ли­ко­му­че­ни­ка Ди­мит­риа мироточца:
И вос­по­ми­на­ние ве­ли­ка­го и страш­на­го трясения.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 27.
Свя­то­му, Иоан­на, за­ча­ло 52.

28. Иже во свя­тых от­ца нашего
Ди­мит­риа, мит­ро­по­ли­та Ростовскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

29. Пре­по­доб­на­го от­ца на­ше­го Аврамиа,
ар­хи­манд­ри­та, Ро­стов­ска­го чудотворца.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43.

МЕ­СЯЦ НОЕМВРИЙ.

1 5 6 8 13 14 15

16 19 21 22 23 24 25 27 30

1. Свя­тых и чу­до­твор­цев безсребреников,
Кос­мы и Да­ми­а­на, иже от Асии.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 34 от полу.

5. Пре­став­ле­ние иже во святых
от­ца на­ше­го Ионы,
ар­хи­епи­ско­па Нов­го­род­ска­го, чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

6. Пре­по­доб­на­го и бо­го­нос­на­го от­ца на­ше­го Варлаама,
Нов­го­род­ска­го чу­до­твор­ца, иже на Хутыне.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 34.

8. Со­бор свя­та­го Ар­хи­стра­ти­га Михаила,
и про­чих Без­п­лот­ных Сил.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 52. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51.

13. Иже во свя­тых от­ца на­ше­го Иоанна,
ар­хи­епи­ско­па Кон­стан­ти­ня гра­да, Златоустаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

14. Свя­та­го и всехвальнаго
Апо­сто­ла Филиппа.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 5.

15. Пре­по­доб­на­го и бо­го­нос­на­го от­ца на­ше­го Паисиа,
игу­ме­на свя­тыя Ня­мец­кия обители
и всея Рос­сии чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

16. Свя­та­го Апо­сто­ла и Еван­ге­ли­ста Матфеа.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 30.

19. Свя­ти­те­ля Филарета,
мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ска­го и Коломенскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11.

21. Вход во храм Пре­свя­тыя Богородицы.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

22. Свя­та­го Апо­сто­ла Фи­ли­мо­на, и иже с ним.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 50.

23. Свя­та­го благовернаго
ве­ли­ка­го кня­зя Алек­сандра Невскаго.

На утре­ни и на ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43.

24. Свя­тыя ве­ли­ко­му­че­ни­цы Екатерины.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106.

25. Иже во свя­тых отец на­ших и священномучеников,
Кли­мен­та, па­пы Рим­ска­го, и Пет­ра Александрийскаго:
В сей же день от­да­ет­ся праздник
Вхо­да Пре­свя­тыя Богородицы.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54. И свя­тым Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11.

27. Свя­та­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Иа­ко­ва Персянина:
В той­же день празднуем
о Бо­зе быв­шее зна­ме­ние Пре­свя­тыя Богородицы,
еже в Ве­ли­ком Новеграде.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.
И свя­то­му Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 50.

30. Свя­та­го Апо­сто­ла Ан­дреа Первозваннаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 9. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 4.

МЕ­СЯЦ ДЕКЕМВРИЙ.

3 4 5 6 9 10 12 13 17

Св. Пра­о­тец Сб пред Рож­де­ством Св. Отец

20 21 22 24 25 26

Сб по Рож­де­стве Неде­ля по Рож­де­стве 27 28 29 31

3. Пре­по­доб­на­го от­ца нашего
Сав­вы Сторожевскаго.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 10.

4. Свя­тыя ве­ли­ко­му­че­ни­цы Варвары.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 104. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 21.

5. Пре­по­доб­на­го и богоноснаго
от­ца на­ше­го Сав­вы Освященнаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43.

6. Иже во свя­тых от­ца нашего
Ни­ко­лаа архиепископа,
Мир Ли­кий­ских чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

9. За­ча­тие свя­тыя Анны,
егда за­чат свя­тую Богородицу.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 36.

10. Свя­тых мученик,
Ми­ны, Ер­мо­ге­на и Евграфа.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106.

12. Пре­по­доб­на­го от­ца нашего
Спи­ри­до­на чу­до­твор­ца, епи­ско­па Тримифийскаго.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

13. Свя­тых великомученик:
Ев­стра­тиа, Авк­сен­тиа, Евгениа,
Мар­да­риа и Ореста.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106.

17. Свя­та­го про­ро­ка Даниила:
И свя­тых три­ех от­рок, Ана­нии, Аза­рии и Мисаила.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 62.

[зри] Неде­ля свя­тых праотец.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 76.

[зри] Суб­бо­та пред Рож­де­ством Христовым.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 72.

[зри] Неде­ля пред Рож­де­ством Христовым,
свя­тых отец.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 1.

20. Свя­та­го пре­по­доб­на­го Иоан­на Кронштадскаго:
И свя­та­го свя­щен­но­му­че­ни­ка Иг­на­тиа Богоносца,
ар­хи­епи­ско­па Антиохийскаго.

Свя­та­го пра­вед­на­го Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11. И свя­щен­но­му­че­ни­ку Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 41.

21. Пре­став­ле­ние иже во святых
от­ца на­ше­го Пет­ра митрополита,
всея Рос­сии чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

22. Свя­тыя великомученицы
Ана­ста­сии Узорешительницы.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 33.

24. Пред­праздн­ство Хри­сто­ва Рождества:
В на­ве­че­рии Рож­де­ства Христова.

На 1 ча­се, Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 2.
На 3 ча­се, Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 5.
На 6 ча­се, Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 3.
На 9 ча­се, Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 4.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 5.

Аще на­ве­че­рие в суб­бо­ту, или в неделю:

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 53.

25. Еже по пло­ти Рождество
Гос­по­да Бо­га и Спа­са нашего
Иису­са Христа.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 2. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 3.

26. Со­бор Пре­свя­тыя Богородицы.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 4.

[зри] Суб­бо­та по Рож­де­стве Христове.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 46.

[зри] Неде­ля по Рож­де­стве Христове.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 4.

27. Свя­та­го апостола,
пер­во­му­че­ни­ка и ар­хи­ди­а­ко­на Стефана.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 87.

28. Свя­тых му­че­ник дву тму,
в Ни­ко­ми­дии сожженных.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51 от полу.

29. Свя­тых мла­де­нец 14 тысящ,
Хри­ста ра­ди из­би­ен­ных от Иро­да в Вифлееме.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 4.

31. От­да­ние праздника
Хри­сто­ва Рождества.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие дне.

МЕ­СЯЦ ИАННУАРИЙ.

1 Сб пред Про­све­ще­ни­ем Неде­ля пред Про­све­ще­ни­ем 2 4 5 6 7

Сб по Про­све­ще­нии Неде­ля по Про­све­ще­нии 9 10 11 14

16 17 20 Неде­ля от 23 24 25 27 30

1. Еже по пло­ти обрезание
Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Иису­са Христа.
И па­мять иже во святых
от­ца на­ше­го Ва­си­лиа Великаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 6, и свя­то­му, за­ча­ло 24.

[зри] Суб­бо­та пред Просвещением.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 5.

[зри] Неде­ля пред Просвещением.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 1.

2. Пре­по­доб­на­го Се­ра­фи­ма Саровскаго,
чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

4. Со­бор свя­тых сед­ми­де­ся­ти апостол.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 50.

5. В на­ве­че­рии Просвещения.

На 1 ча­се, Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 5.
На 3 ча­се, Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 1.
На 6 ча­се, Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 2.
На 9 ча­се, Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 6.
В на­ве­че­рии на ли­тур­гии, Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 9.
На освя­ще­ние во­ды, Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 2.

6. Свя­тое Богоявление
Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Иису­са Христа.

На утре­ни Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 2. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 6.
На освя­ще­ние во­ды, Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 2.

7. Со­бор чест­на­го и слав­на­го пророка
и Пред­те­чи, Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоанна.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 3.

[зри] Суб­бо­та по Просвещении.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 7.

[зри] Неде­ля по Просвещении.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 8.

9. Иже во свя­тых от­ца на­ше­го Филиппа,
мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ска­го, всея Рос­сии чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

10. Иже во свя­тых от­ца нашего
Фе­о­фа­на За­твор­ни­ка, Вышинскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

И иже во свя­тых от­ца на­ше­го Григориа,
епи­ско­па Ниссийскаго.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 34 от полу.

11. Пре­по­доб­на­го и бо­го­нос­на­го от­ца нашего
Фе­о­до­сиа, об­щих жи­тий начальника.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43.

14. В сий день от­да­ет­ся празд­ник Просвещения:
И па­мять свя­тыя рав­ноап­о­столь­ныя Нины,
про­све­ти­тель­ни­цы Грузии.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 34 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 104.

16. По­кло­не­ние чест­ных вериг
свя­та­го все­х­валь­на­го Апо­сто­ла Петра.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67.

17. Пре­по­доб­на­го и богоноснаго
от­ца на­ше­го Ан­то­ниа Великаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

20. Пре­по­доб­на­го и богоноснаго
от­ца на­ше­го Ев­фи­миа Великаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

[зри] Неде­ля от 23-го ме­ся­ца сего,
и вос­хо­дит до 31-го дне.
Празд­но­ва­ние со­бо­ру новомучеников
и ис­по­вед­ни­ков Российских.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 105–106.

24. Свя­тей, бла­жен­ней во Хри­сте Ксении,
без­дом­ней стран­ни­це Пет­ро­ва града.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

25. Иже во святых
от­ца на­ше­го Гри­го­риа Богослова,
ар­хи­епи­ско­па Кон­стан­ти­ня града.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

27. Пре­не­се­ние чест­ных мощей,
иже во свя­тых от­ца на­ше­го Иоан­на Златоустаго,
пат­ри­ар­ха Царяграда.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

30. Иже во свя­тых отец на­ших три­ех святителей,
Ва­си­лиа Ве­ли­ка­го, Гри­го­риа Богослова
и Иоан­на Златоустаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11.

МЕ­СЯЦ ФЕВРУАРИЙ.

2 3 5 8 9 12 17 24

2. Сре­те­ние Гос­по­да Бога
и Спа­са на­ше­го Иису­са Христа.

На утре­ни Еван­ге­лие от Лу­ки за­ча­ло 8. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 7.

3. Свя­та­го и пра­вед­на­го Си­мео­на Богоприимца
и Ан­ны пророчицы.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 8.

5. Иже во святых
от­ца на­ше­го Феодосия,
ар­хи­епи­ско­па Чер­ни­гов­ска­го, чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

8. Свя­та­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Фе­о­до­ра Стратилата.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 36.

9. В сий день от­да­ет­ся празд­ник Сре­те­ния Господня.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие дне.

12. Празд­но­ва­ние Пре­свя­тей Богородице,
в честь ико­ны Ея, на­ри­ца­е­мыя Иверския:
И пре­став­ле­ние во свя­тых от­ца на­ше­го Алексиа,
мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ска­го и всея Рос­сии чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.
Свя­ти­те­лю Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

17. Свя­та­го ве­ли­ко­му­че­ни­ка Фе­о­до­ра Тирона.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

24. Пер­вое и вто­рое об­ре­те­ние чест­ныя главы
чест­на­го и слав­на­го про­ро­ка и Предтечи,
Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоанна.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 31. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 40.

МЕ­СЯЦ МАРТ.

9 25

9. Свя­тых ве­ли­ко­му­че­ник четыредесяти,
иже в Севастии.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 80.

25. Бла­го­ве­ще­ние Пре­свя­тыя Вла­ды­чи­цы нашея
Бо­го­ро­ди­цы и Прис­но­де­вы Марии.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 3.

МЕ­СЯЦ АПРИЛЛИЙ.

23 25 27 30

23. Свя­та­го слав­на­го великомученика,
по­бе­до­нос­ца и чу­до­твор­ца Георгиа.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 63. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

25. Свя­та­го Апо­сто­ла и Еван­ге­ли­ста Марка.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 50. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 23.

27. Свя­та­го свя­щен­но­му­че­ни­ка Симеона,
срод­ни­ка Господня.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 56.

30. Свя­та­го Апо­сто­ла Иакова,
бра­та свя­та­го Иоан­на Богослова.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 17.

МЕ­СЯЦ МАИЙ.

1 2 3 7 8 9 10 11 12 15

19 20 21 23 25 27

1. Свя­та­го про­ро­ка Иеремии.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 14.

2. Пре­не­се­ние мо­щей свя­тых му­че­ник Бо­ри­са и Глеба,
на­ре­чен­ных во свя­том кре­ще­нии Ро­ма­на и Давида.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

3. Пре­став­ле­ние пре­по­доб­на­го от­ца на­ше­го Феодосиа,
игу­ме­на мо­на­сты­ря Печерскаго,
на­чаль­ни­ка в Рос­сий­стей зем­ли мо­на­ше­ска­го об­ща­го жития.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43.

7. Вос­по­ми­на­ние на небе­си яв­ль­ша­го­ся знамения
Чест­на­го и Жи­во­тво­ря­ща­го Креста,
во свя­тем гра­де Иерусалиме.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 60.

8. Свя­та­го Апо­сто­ла и Евангелиста
Иоан­на Богослова.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 61.

9. Пре­не­се­ние чест­ных мощей
иже во свя­тых от­ца нашего
Ни­ко­лаа чу­до­твор­ца, от Мир в Бар град.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

10. Свя­та­го Апо­сто­ла Си­мо­на Зилота.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 56.

11. Иже во свя­тых отец наших,
рав­ноап­о­столь­ных Ме­фо­диа и Кирилла,
учи­те­лей словенских.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11.

12. Иже во свя­тых от­ца нашего
Ер­мо­ге­на, пат­ри­ар­ха Мос­ков­ска­го и всея Руси.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

15. Уби­е­ние бла­го­вер­на­го ца­ре­ви­ча кня­зя Димитриа,
Мос­ков­ска­го и всея Рос­сии чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

19. Свя­та­го ве­ли­ка­го бла­го­вер­на­го князя
Ди­мит­рия Донскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

20. Об­ре­те­ние чест­ных мощей,
иже во свя­тых от­ца на­ше­го Алексиа,
мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ска­го, и всея Рос­сии чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

21. Свя­тых ве­ли­ких ца­рей и равноапостолов
Кон­стан­ти­на и Елены.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от полу.

В той­же день празднуем
сре­те­ние чу­до­твор­ныя иконы
Пре­свя­тыя Бо­го­ро­ди­цы Владимирския.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

23. Об­ре­те­ние чест­ных мощей
иже во свя­тых от­ца на­ше­го Леонтиа,
епи­ско­па Ро­стов­ска­го, чудотворца.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11.

25. Тре­тие об­ре­те­ние чест­ныя главы,
чест­на­го и слав­на­го про­ро­ка и Предтечи,
Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоанна.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 11. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 40.

27. Свя­та­го праведнаго
Иоан­на Рус­ска­го, исповедника.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 64.

МЕ­СЯЦ ИУНИЙ.

8 9 10 11 14 15

18 19 23 24 25 26 28 29 30

8. Свя­та­го великомученика
Фе­о­до­ра Стратилата.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 36.

9. Иже во свя­тых от­ца на­ше­го Кирилла,
ар­хи­епи­ско­па Александрийскаго.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11.

И пре­по­доб­на­го от­ца нашего
Ки­рил­ла Бе­ло­е­зер­ска­го, чудотворца.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

10. Иже во свя­тых от­ца нашего
Иоан­на, мит­ро­по­ли­та Тобольскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

11. Свя­тых апо­стол Вар­фо­ло­меа и Варнавы.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51.

14. Свя­та­го про­ро­ка Елиссеа.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 14.

15. Иже во свя­тых от­ца на­ше­го Ионы,
мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ска­го и всея Рос­сии чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

18. Празд­но­ва­ние Пре­свя­тей Богородице,
в честь Ея ико­ны Боголюбския:
И свя­та­го му­че­ни­ка Леонтиа.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54. И свя­то­му Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

19. Свя­та­го Апо­сто­ла Иуды,
бра­та Гос­под­ня по плоти.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 48.

В той­же день,
свя­ти­те­ля Иова,
пер­ва­го пат­ри­ар­ха Мос­ков­ска­го и всея Руси.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

23. В сий день празд­ну­ем сре­те­ние Пре­свя­тыя Богородицы
чу­до­твор­ныя ико­ны Владимирския.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

24. Рож­де­ство чест­на­го слав­на­го пророка,
Пред­те­чи и Кре­сти­те­ля Иоанна.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 3. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 1.

25. Свя­тых чу­до­твор­цев Муромских,
бла­го­вер­на­го кня­зя Петра,
на­ре­чен­на­го во ино­цех Давида,
и бла­го­вер­ныя кня­ги­ни Февронии,
на­ре­чен­ныя во ино­ки­нях Евфросинии.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 10.

26. Яв­ле­ние иконы
Пре­свя­тыя Вла­ды­чи­цы на­шея Богородицы
и Прис­но­де­вы Ма­рии, Тихфинския.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

28. Празд­но­ва­ние Пре­свя­тей Богородице,
в честь Ея ико­ны Троеручица.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

В той­же день, пре­по­доб­ных отец,
Сер­гиа и Гер­ма­на, Ва­ла­ам­ских чудотворцев.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

29. Свя­тых слав­ных и всехвальных
пер­во­вер­хов­ных апо­стол, Пет­ра и Павла.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 67.

30. Со­бор свя­тых слав­ных и всехвальных
апо­стол двоюнадесяти.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 12.

МЕ­СЯЦ ИУЛИЙ.

1 2 3 4 5 8 10 11 12 13 15

В неде­лю по 16 19 20 22 23 24 25 27 28 30

1. Свя­тых и чу­до­твор­цев безсребреников,
Кос­мы и Да­ми­а­на, в Ри­ме пострадавших.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 34 от полу.

2. По­ло­же­ние чест­ныя ризы
Пре­свя­тыя Вла­ды­чи­цы на­шея Богородицы,
во Влахерне.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

3. Пре­не­се­ние мощей
во свя­тых от­ца на­ше­го Филиппа,
мит­ро­по­ли­та Мос­ков­ска­го и всея Рос­сии чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

4. Свя­тых цар­ствен­ных страстотерпец:
им­пе­ра­то­ра Ни­ко­лая II, им­пе­ра­три­цы Александры,
ца­ре­ви­ча Алек­сия, ве­ли­ких кня­жен Оль­ги, Та­ти­а­ны, Ма­рии, Анастасии,
от без­бож­ныя вла­сти избиенных.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

В той­же день,
пре­по­доб­на­го Ан­дреа Руб­ле­ва, иконописца.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

5. Пре­по­доб­на­го и богоноснаго
от­ца на­ше­го Афа­на­сиа Афонскаго:
И об­ре­те­ние чест­ных мощей
пре­по­доб­на­го и бо­го­нос­на­го от­ца нашего
Сер­гиа игу­ме­на, Ра­до­неж­ска­го чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

8. Яв­ле­ние иконы
Пре­свя­тыя Вла­ды­чи­цы на­шея Богородицы,
во гра­де Казани.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

10. По­ло­же­ние чест­ныя и мно­го­це­леб­ныя ризы
Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Иису­са Христа:
И пре­по­доб­на­го от­ца нашего
Ан­то­ниа Пе­чер­ска­го, Киевскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 112. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 67.

11. Свя­тыя мученицы
и пре­х­валь­ныя Евфимии.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 33.

12. Празд­но­ва­ние Пре­свя­тей Богородице,
в честь Ея ико­ны Троеручица.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

13. Со­бор свя­та­го Ар­хан­ге­ла Гавриила.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 51.

15. Свя­та­го и равноапостола
ве­ли­ка­го кня­зя Владимира,
на­ре­чен­на­го во свя­том кре­ще­нии Василиа.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от полу.

[зри] В неде­лю по шестомнадесять
чис­ле на­сто­я­ще­го месяца,
па­мять совершаем
ше­сти со­бо­ров свя­тых отец.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 56.

19. Про­слав­ле­ние преподобнаго
Се­ра­фи­ма Са­ров­ска­го, чудотворца.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

20. Свя­та­го славнаго
про­ро­ка Илии.

На утре­ни и на ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 14.

22. Свя­тыя ми­ро­но­си­цы и равноапостольныя
Ма­рии Магдалины.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 24.

23. Празд­но­ва­ние Пре­свя­тей Богородице,
в честь Ея ико­ны Почаевския.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

24. Ся­тых му­че­ник Бо­ри­са и Глеба,
на­ре­чен­ных во свя­том крещении
Ро­ма­на и Давида.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

25. Успе­ние свя­тыя Анны,
ма­те­ре Пре­свя­тыя Богородицы.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 36.

27. Свя­та­го великомученика
и це­ли­те­ля Пантелеимона.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 106. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 52.

28. В сий день празднуем
яв­ле­ние ико­ны Смоленския,
Пре­чи­стыя Вла­ды­чи­цы на­шея Богородицы
Одигитрии.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

30. Свя­та­го му­че­ни­ка Иоан­на Воина.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 51. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 69.

МЕ­СЯЦ АВГУСТ.

1 2 6 7 9 13 15

16 23 24 25 26 29 30 31

1. Про­ис­хож­де­ние чест­ных древ
Чест­на­го и Жи­во­тво­ря­ща­го Креста:
И па­мять свя­тых сед­ми мученик
Мак­ка­вей и ма­те­ре их Соломонии,
и учи­те­ля их Елеазара.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 60. Свя­тым, Мат­феа, за­ча­ло 38.
На освя­ще­нии во­ды Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 14.

2. Пре­не­се­ние мощей
свя­та­го первомученика
и ар­хи­ди­а­ко­на Стефана.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 87.

6. Свя­тое Преображение
Гос­по­да Бо­га и Спа­са нашего
Иису­са Христа.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 45. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 70.

7. Па­мять свя­ти­те­ля Митрофана,
епи­ско­па Воронежскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 35 от по­лу. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

9. Свя­та­го апо­сто­ла Матфиа.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 67. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 40.

13. В сий день
от­да­ет­ся празд­ник Преображения:
И па­мять иже во святых
от­ца на­ше­го Тихона,
епи­ско­па Воронежскаго.

На утре­ни Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.
На ли­тур­гии Еван­ге­лие дне и свя­та­го, Мат­феа, за­ча­ло 11.

15. Успе­ние Пре­свя­тыя Владычицы
на­шея Бо­го­ро­ди­цы и Прис­но­де­вы Марии.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

16. Пре­не­се­ние от Едеса
неру­ко­тво­рен­на­го образа
Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Иису­са Христа,
еже есть свя­тый убрус, в цар­ский град.

На утре­ни и на ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 48 от полу.

23. В сий день от­да­ет­ся праздник
Успе­ния Пре­свя­тыя Богородицы.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

24. Пре­не­се­ние чест­ных мощей,
иже во свя­тых от­ца на­ше­го Петра,
мит­ро­по­ли­та Киевскаго
и всея Рос­сии чудотворца.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Иоан­на, за­ча­ло 36.

25. Воз­вра­ще­ние мощей
свя­та­го Апо­сто­ла Варфоломеа:
И па­мять свя­та­го Апо­сто­ла Тита.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 11.

26. В сий день празднуем
во­сле­до­ва­ние по­хваль­но сретения
чу­до­твор­ныя ико­ны Владимирския
Пре­чи­стыя Вла­ды­чи­цы на­шея Богородицы.

На утре­ни Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 4. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

29. Усек­но­ве­ние чест­ныя главы
чест­на­го слав­на­го пророка,
Пред­те­чи и Кре­сти­те­ля Гос­под­ня Иоанна.

На утре­ни Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 57. На ли­тур­гии Еван­ге­лие Мар­ка, за­ча­ло 24.

30. Пре­не­се­ние мо­щей святаго
бла­го­вер­на­го ве­ли­ка­го князя
Алек­сандра Невскаго.

На утре­ни и на ли­тур­гии Еван­ге­лие Мат­феа, за­ча­ло 43.

31. По­ло­же­ние чест­на­го пояса
Пре­свя­тыя Вла­ды­чи­цы на­шея Богородицы
в Хал­ко­пра­тии, при­не­се­ну от епископии
Зи­лы в цар­ству­ю­щий град.

На ли­тур­гии Еван­ге­лие Лу­ки, за­ча­ло 54.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки