Вос­крес­ная служ­ба ше­сто­го гла­са ми­рян­ским чином

Час де­вя­тый

Вечер­ня

Утре­ня

Час пер­вый

Час тре­тий

Час ше­стой

Изоб­ра­зи­тель­ные

ЧАС ДЕ­ВЯ­ТЫЙ

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский

На­чаль­ные молитвы

На­чаль­ные молитвы

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.
Сла́ва Те­бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Сла­ва Те­бе, Бо­же наш, сла­ва Тебе.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша. Царь Небес­ный, Уте­ши­тель, Дух Ис­ти­ны, вез­де пре­бы­ва­ю­щий и всё на­пол­ня­ю­щий, Со­кро­вищ­ни­ца благ и жиз­ни По­да­тель, при­ди и все­лись в нас, и очи­сти нас от вся­кой сквер­ны, и спа­си, Бла­гой, ду­ши наши.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3) Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Без­смерт­ный, по­ми­луй нас. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, по­се­ти́ и ис­це­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния на­ши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Су­щий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся Ца­рю на­ше­му, Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Ца­рю, на­ше­му Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Са­мо­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем к Са­мо­му Хри­сту, Ца­рю и Бо­гу нашему.

И на­чи­на­ем де­вя­тый час.

И на­чи­на­ем де­вя­тый час.

Та­же псал­мы. Пса­лом 83

Пса­лом 83

Коль возлю́бленна селе́ния Твоя́, Го́споди сил! Жела́ет и скончава́ется ду­ша́ моя́ во дво­ры́ Госпо́дни, се́рдце мое́ и плоть моя́ возра́довастася о Бо́зе жи́ве. И́бо пти́ца обре́те се­бе́ хра́мину, и го́рлица гнез­до́ се­бе́, иде́же положи́т птен­цы́ своя́, ол­та­ри́ Твоя́, Го́споди сил, Ца­рю́ мой и Бо́же мой. Блаже́ни живу́щии в до­му́ Твое́м, в ве́ки веко́в восхва́лят Тя. Блаже́н муж, eму́же есть заступле́ние eго́ у Те­бе́; восхожде́ния в се́рдце свое́м по­ло­жи́, во юдо́ль плаче́вную, в ме́сто е́же по­ло­жи́, и́бо благослове́ние даст законополага́яй. По́йдут от си́лы в си́лу: яви́тся Бог бого́в в Сио́не. Го́споди Бо́же сил, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́, Бо́же Иа́ковль. Защи́тниче наш, виждь, Бо́же, и при́зри на ли­це́ хри­ста́ Тво­е­го́. Я́ко лу́чше день еди́н во дво́рех Твои́х па́че ты́сящ: изво́лих примета́тися в до­му́ Бо́га мо­е­го́ па́че, не́же жи́ти ми в селе́ниих гре́шничих. Я́ко ми́лость и и́стину лю́бит Госпо́дь, Бог благода́ть и сла́ву даст, Госпо́дь не лиши́т благи́х ходя́щих незло́бием. Го́споди Бо́же сил, Блаже́н челове́к упова́яй на Тя. Как же­лан­ны оби­те­ли Твои, Гос­по­ди сил! Жаж­дет и то­мит­ся ду­ша моя, стре­мясь во дво­ры́ Гос­под­ни, серд­це моё и плоть моя воз­ра­до­ва­лись о Бо­ге жи­вом. Ибо и птич­ка на­шла се­бе дом, и го́рлица – гнез­до се­бе, где поло́жит птен­цов сво­их: ал­та­ри Твои, Гос­по­ди сил, Царь мой и Бог мой. Бла­жен­ны жи­ву­щие в до­ме Тво­ём, во ве­ки ве­ков они вос­хва­лят Те­бя. Блаже́н муж, для ко­то­ро­го за­ступ­ле­ние есть у Те­бя, он устро­ил вос­хож­де­ния в серд­це сво­ём, в до­лине пла­ча, к ме­сту, ко­то­рое на­зна­чил Бог, – ибо бла­го­сло­ве­ние даст За­ко­но­да­тель. Пойду́т они от си­лы к си­ле, я́вится Бог бо­гов на Си­оне. Гос­по­ди, Бо­же сил, услышь мо­лит­ву мою, внем­ли́, Бо­же Иа­ко­ва. За­щит­ник наш, Бо­же, по­смот­ри и взгля­ни на ли­цо по­ма­зан­ни­ка Тво­е­го. Ибо один день во дво­рах Тво­их луч­ше ты­сяч; из­брал я луч­ше быть пре­зрен­ным в до­ме Бо­жи­ем, неже­ли оби­тать в жи­ли­щах греш­ни­ков, ибо ми­лость и ис­ти­ну лю­бит Гос­подь, Бог бла­го­дать и сла­ву даст: Гос­подь не ли­шит благ хо­дя­щих в без­зло­бии. Гос­по­ди, Бо­же сил, блаже́н че­ло­век, упо­ва­ю­щий на Тебя.

Пса­лом 84

Пса­лом 84

Благоволи́л еси́, Го́споди, зе́млю Твою́, возврати́л еси́ плен Иа́ковль: оста́вил еси́ беззако́ния люде́й Твои́х, покры́л еси́ вся гре­хи́ их. Укроти́л еси́ весь гнев Твой, возврати́лся еси́ от гне́ва я́рости Тво­ея́. Воз­вра­ти́ нас, Бо́же спасе́ний на́ших, и от­вра­ти́ я́рость Твою́ от нас. Еда́ во ве́ки прогне́ваешися на ны? Или́ простре́ши гнев Твой от ро́да в род? Бо́же, Ты обра́щься оживи́ши ны, и лю́дие Твои́ возвеселя́тся о Те­бе́. Яви́ нам, Го́споди, ми́лость Твою́, и спасе́ние Твое́ даждь нам. Услы́шу, что рече́т о мне Госпо́дь Бог: я́ко рече́т мир на лю́ди Своя́, и на преподо́бныя Своя́, и на обраща́ющыя серд­ца́ к Нему́. Оба́че близ боя́щихся Его́ спасе́ние Его́, всели́ти сла́ву в зе́млю на́шу. Ми́лость и и́стина срето́стеся, пра́вда и мир облобыза́стася. И́стина от зем­ли́ воз­сия́, и пра́вда с Небе­се́ прини́че, и́бо Госпо́дь даст бла́гость, и зем­ля́ на́ша даст плод свой. Пра́вда пред Ним предъи́дет, и положи́т в путь сто­пы́ своя́. Ты явил бла­го­во­ле­ние, Гос­по­ди, к зем­ле Тво­ей, воз­вра­тил плен Иа­ко­ва, про­стил без­за­ко­ния на­ро­ду Тво­е­му, по­крыл все гре­хи их. Пре­кра­тил весь гнев Твой, удер­жал­ся от яро­сти гне­ва Тво­е­го. Воз­вра­ти нас, Бо­же спа­се­ния на­ше­го, и от­вра­ти ярость Твою от нас. Неуже­ли во­век бу­дешь гне­вать­ся на нас, или про­стрёшь гнев Твой от ро­да в род? Бо­же, Ты, об­ра­тив­шись, ожи­вишь нас, и на­род Твой воз­ра­ду­ет­ся о Те­бе. Яви нам, Гос­по­ди, ми­лость Твою и спа­се­ние Твоё дай нам. Услы­шу, что́ ска­жет во мне Гос­подь Бог, – ибо Он ска­жет о ми­ре к на­ро­ду Сво­е­му, и к свя­тым Сво­им, и к об­ра­ща­ю­щим серд­ца́ к Нему. Так, близ­ко к бо­я­щим­ся Его спа­се­ние Его, что­бы по­се­лить сла­ву в зем­ле на­шей. Ми­лость и ис­ти­на встре­ти­лись, прав­да и мир об­ло­бы­за­лись: ис­ти­на из зем­ли взо­шла, и прав­да с неба скло­ни­лась. Ибо и Гос­подь даст бла­гость, и зем­ля на­ша даст плод свой, – прав­да пой­дёт пе­ред Ним и по­ста­вит на путь сто­пы́ свои.

Пса­лом 85

Пса­лом 85

При­к­ло­ни́, Го́споди, у́хо Твое́, и услы́ши мя, я́ко нищ и убо́г есмь аз. Со­хра­ни́ ду́шу мою́, я́ко преподо́бен есмь: спа­си́ ра­ба́ Тво­е­го́, Бо́же мой, упова́ющаго на Тя. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко к Те­бе́ воз­зо­ву́ весь день. Воз­ве­се­ли́ ду́шу ра­ба́ Тво­е­го́, я́ко к Те­бе́ взях ду́шу мою́. Я́ко Ты, Го́споди, Благ и Кро́ток, и Многоми́лостив всем призыва́ющым Тя. Вну­ши́, Го́споди, моли́тву мою́, и вон­ми́ гла́су моле́ния мо­е­го́. В день ско́рби мо­ея́ воззва́х к Те­бе́, я́ко услы́шал мя еси́. Несть подо́бен Те­бе́ в бозе́х, Го́споди, и несть по дело́м Твои́м. Вси язы́цы, ели́ки сотвори́л еси́, прии́дут и покло́нятся пред Тобо́ю, Го́споди, и просла́вят и́мя Твое́, я́ко Ве́лий еси́ Ты, и творя́й чу­де­са́, Ты еси́ Бог еди́н. Наста́ви мя, Го́споди, на путь Твой, и пой­ду́ во и́стине Твое́й; да возвесели́тся се́рдце мое́ боя́тися и́мене Тво­е­го́. Испове́мся Те­бе́, Го́споди Бо́же мой, всем се́рдцем мои́м, и просла́влю и́мя Твое́ в век: я́ко ми́лость Твоя́ ве́лия на мне, и изба́вил еси́ ду́шу мою́ от а́да преиспо́днейшаго. Бо́же, законопресту́пницы воста́ша на мя, и сонм держа́вных взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Те­бе́ пред собо́ю. И Ты, Го́споди Бо́же мой, Ще́дрый и Ми́лостивый, Долготерпели́вый, и Многоми́лостивый и и́стинный, при́зри на мя и поми́луй мя, даждь держа́ву Твою́ о́троку Тво­е­му́, и спа­си́ сы́на ра­бы́ Тво­ея́. Со­тво­ри́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́. Скло­ни, Гос­по­ди, ухо Твоё и услышь ме­ня, ибо я бе­ден и нищ. Со­хра­ни ду­шу мою, ибо я бла­го­че­стив; спа­си ра­ба Тво­е­го, Бо­же мой, упо­ва­ю­ще­го на Те­бя. По­ми­луй ме­ня, Гос­по­ди, ибо бу­ду взы­вать к Те­бе весь день. Воз­ве­се­ли ду­шу ра­ба Тво­е­го, ибо к Те­бе я воз­вы­сил ду­шу мою. Ибо Ты, Гос­по­ди, благ, и кро­ток, и мно­го­мило­стив ко всем при­зы­ва­ю­щим Те­бя. Услышь, Гос­по­ди, мо­лит­ву мою и внем­ли́ гла­су мо­ле­ния мо­е­го. В день скор­би мо­ей я воз­звал к Те­бе, ибо Ты услы­шал ме­ня. Нет по­доб­но­го Те­бе сре­ди бо­гов, Гос­по­ди, и нет рав­но­го по де­лам Тво­им. Все на­ро­ды, сколь­ко Ты их со­тво­рил, при­дут и покло́нятся пред То­бою, Гос­по­ди, и про­сла­вят имя Твоё. Ибо ве­лик Ты, и тво­ришь чу­де­са, Ты – Бог еди­ный. На­правь ме­ня, Гос­по­ди, на путь Твой, и бу­ду хо­дить в ис­тине Тво­ей. Да воз­ве­се­лит­ся серд­це моё в стра­хе име­ни Тво­е­го. Испове́даюсь Те­бе, Гос­по­ди, Бо­же мой, всем серд­цем мо­им и про­слав­лю имя Твоё во­век, ибо ве­ли­ка ми­лость Твоя ко мне, и из­ба­вил Ты ду­шу мою из ада глу­бо­чай­ше­го. Бо­же, за­ко­но­пре­ступ­ни­ки вос­ста­ли на ме­ня, и сбо­ри­ще силь­ных ис­ка­ло ду­ши́ мо­ей, и не пред­ста­ви­ли Те­бя пред со­бою. И Ты, Гос­по­ди, Бо­же мой, щед­рый и ми­ло­сти­вый, дол­го­тер­пе­ли­вый и мно­го­мило­сти­вый и ис­тин­ный, взгля­ни на ме­ня и по­ми­луй ме­ня, дай си­лу Твою от­ро­ку Тво­е­му и спа­си сы­на ра­бы­ни Тво­ей. Со­тво­ри на мне зна́мение ко бла­гу, и да уви­дят нена­ви­дя­щие ме­ня и по­сты­дят­ся, ибо Ты, Гос­по­ди, по­мог мне и уте­шил меня.
И па­ки: Со­тво­ри́ со мно́ю зна́мение во бла́го, и да ви́дят ненави́дящии мя, и постыдя́тся, я́ко Ты, Го́споди, помо́гл ми и уте́шил мя еси́. Сот­во­ри на мне зна́мение ко бла­гу, и да уви­дят нена­ви­дя­щие ме­ня и по­сты­дят­ся, ибо Ты, Гос­по­ди, по­мог мне и уте­шил меня.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)

Тро­па­ри, глас 2

Тро­па­ри, глас 2

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы, / святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии, / до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии, / дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су, / о нас То­го́, я́ко Бла́га, моли́те, / спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим. Апо­сто­лы, му­че­ни­ки и про­ро­ки, / свя­ти­те­ли, пре­по­доб­ные и пра­вед­ные, / по­двиг доб­лест­но со­вер­шив­шие и ве­ру со­хра­нив­шие, / дерз­но­ве­ние пред Спа­си­те­лем имея, / Его за нас, как бла­го­го, умо­ли­те, мо­лим­ся, / во спа­се­ние ду­шам нашим!
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Помя­ни́, Го́споди, я́ко Благ, ра­бы́ Твоя́, / и ели́ка в жи­тии́ согреши́ша, про­сти́: / никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты, / моги́й и преста́вленным да́ти поко́й. Помя­ни, Гос­по­ди, как Бла­гой, ра­бов Тво­их / и всё, в чем они в жиз­ни со­гре­ши­ли, про­сти: / ибо ни­кто не без­гре­шен, кро­ме Те­бя. / Ты мо­жешь и пре­ста­вив­шим­ся дать покой.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
И́же нас ра́ди рожде́йся от Де́вы и распя́тие претерпе́в, Благи́й, испрове́ргий сме́ртию смерть и воскресе́ние явле́й я́ко Бог, не пре́зри, я́же созда́л еси́ руко́ю Твое́ю. Яви́ человеколю́бие Твое́, Ми́лостиве. При­и­ми́ ро́ждшую Тя Богоро́дицу, моля́щуюся за ны. И спа­си́, Спа́се наш, лю́ди отча́янныя. Ради нас рож­ден­ный от Де­вы и рас­пя­тие пре­тер­пев­ший, нис­про­верг­ший смер­тию смерть и явив­ший вос­кре­се­ние как Бог, не пре́зри, Бла­гой, со­здан­ных ру­кою Тво­ею; яви че­ло­ве­ко­лю­бие Твоё, Ми­ло­сти­вый, при­ми ро­див­шую Те­бя Бо­го­ро­ди­цу, хо­да­тай­ству­ю­щую за нас, и спа­си, Спа­си­тель наш, лю­дей отчаявшихся.
Не преда́ждь нас до кон­ца́ И́мене Тво­е­го́ ра́ди, и не ра­зо­ри́ заве́та Тво­е­го́, и не отста́ви ми́лости Тво­ея́ от нас Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Те­бе́, и за Исаа́ка, ра­ба́ Тво­е­го́, и Изра́иля, свята́го Твоего́. Не пре­дай нас до кон­ца ра­ди име­ни Тво­е­го, и не раз­рушь за­ве­та Тво­е­го. Не от­ни­ми от нас ми­ло­сти Тво­ей ра­ди Ав­ра­ама, воз­люб­лен­но­го То­бою, ра­ди Иса­а­ка, ра­ба Тво­е­го, и Из­ра­и­ля, свя­то­го Твоего.

По­сем Три­свя­тое по О́тче наш

За­тем Три­свя­тое по От­че наш

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3) Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Без­смерт­ный, по­ми­луй нас. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, по­се­ти́ и ис­це­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния на­ши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Су­щий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.

И кондак, глас 8

Кондак, глас 8

Со святы́ми упоко́й / Хри­сте́, ду́ши раб Твои́х, / иде́же несть боле́знь, ни печа́ль, / ни воздыха́ние, / но жизнь безконе́чная. Со свя­ты­ми упо­кой, Хри­сте, / ду­ши ра­бов Тво­их, / там, где нет ни бо­ли, ни скор­би, ни сте­на­ния, / но жизнь бесконечная.
Го́споди, поми́луй. (40) Госпо­ди, по­ми­луй. (40)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, те­ле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Во вся­кое вре­мя и на вся­кий час при­ни­ма­ю­щий по­кло­не­ние и про­слав­ле­ние на небе и на зем­ле Хри­сте Бо­же, дол­го­тер­пе­ли­вый, мно­го­мило­сти­вый, ми­ло­серд­ней­ший, лю­бя­щий пра­вед­ных и ми́лующий греш­ных, всех при­зы­ва­ю­щий ко спа­се­нию обе­ща­ни­ем бу­ду­щих благ! Сам, Гос­по­ди, при­ми в час сей и на­ши мо­лит­вы и на­правь жизнь на­шу к за­по­ве­дям Тво­им: ду­ши на­ши освя­ти, те­ла очи­сти, по­мыш­ле­ния ис­правь, мыс­ли очи­сти и из­бавь нас от вся­кой скор­би, бед и му­ки. Огра­ди нас свя­ты­ми Тво­и­ми Ан­ге­ла­ми, что­бы опол­че­ни­ем их хра­ни­мые и на­став­ля­е­мые до­стиг­ли мы еди­не­ния в ве­ре и ра­зу­ме­ния непри­ступ­ной Тво­ей сла­вы, ибо Ты бла­го­сло­вен во ве­ки ве­ков. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Честью выс­шую Хе­ру­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

И мо­лит­ву сию Ве­ли­ка­го Василия:

Мо­лит­ва свя­то­го Ва­си­лия Великого

Влады́ко Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, долготерпе́вый о на́ших согреше́ниих и да́же до ны́нешняго ча­са́ приведы́й нас, во́ньже, на Животворя́щем Дре́ве ви́ся, благоразу́мному разбо́йнику и́же в рай путесотвори́л еси́ вход и сме́ртию смерть разруши́л еси́: очи́сти нас, гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, согреши́хом бо и беззако́нновахом и не́смы досто́йни воз­ве­сти́ оче­са́ на́ша и воззре́ти на вы­со­ту́ Небе́сную, зане́ оста́вихом путь пра́вды Тво­ея́ и ходи́хом в во́лях серде́ц на́ших. Но мо́лим Твою́ безме́рную бла́гость: по­ща­ди́ нас, Го́споди, по мно́жеству ми́лости Тво­ея́, и спа­си́ нас И́мене Тво­е­го́ ра́ди свята́го, я́ко исчезо́ша в су­е­те́ дни́е на́ши, из­ми́ нас из ру­ки́ сопроти́внаго, и оста́ви нам гре­хи́ на́ша, и умерт­ви́ плотско́е на́ше мудрова́ние, да, ве́тхаго отложи́вше челове́ка, в но́ваго облеце́мся и Те­бе́ поживе́м, на́шему Влады́це и Благоде́телю. И та́ко, Твои́м после́дующе повеле́нием, в ве́чный поко́й дости́гнем, иде́же есть всех веселя́щихся жили́ще. Ты бо еси́ вои́стинну и́стинное весе́лие и ра́дость лю́бящих Тя, Хри­сте́ Бо́же наш, и Те­бе́ сла́ву возсыла́ем со Безнача́льным Твои́м Отце́м, и Пресвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Вла­ды­ка Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, дол­го­тер­пе­ли­вый к на­шим со­гре­ше­ни­ям и да­же до ны́нешнего ча­са до­вед­ший нас, ко­гда Ты, ви­ся́ на жи­во­тво­ря­щем Дре­ве бла­го­ра­зум­но­му раз­бой­ни­ку от­крыл путь ко вхо­ду в рай и смер­тью уни­что­жил смерть. Будь ми­ло­стив к нам, греш­ным и недо­стой­ным ра­бам Тво­им, ибо мы со­гре­ши­ли и со­вер­ши­ли без­за­ко­ние и не до­стой­ны под­нять гла­за на­ши и по­смот­реть на вы­со­ту небес­ную, ибо мы оста­ви­ли путь прав­ды Тво­ей и ста­ли хо­дить по же­ла­ни­ям сер­дец на­ших. Но умо­ля­ем Твою без­мер­ную бла­гость: по­ща­ди нас, Гос­по­ди, по мно­же­ству ми­ло­сти Тво­ей и спа­си нас ра­ди име­ни Тво­е­го свя­то­го, ибо оску­де­ли в су­е­те дни на­ши. Из­бавь нас из ру­ки про­тив­ни­ка, и про­сти нам со­гре­ше­ния на­ши, и умерт­ви на­ши плотски́е по­мыш­ле­ния, что­бы сло­жив с се­бя вет­хо­го че­ло­ве­ка, мы об­лек­лись в но­во­го и ста­ли жить для Те­бя, на­ше­го Вла­ды­ки и Бла­го­де­те­ля. И так, сле­дуя Тво­им по­ве­ле­ни­ям, до­стиг­ли ме­ста веч­но­го по­коя, где всех ве­се­ля­щих­ся жи­ли­ще. Ибо Ты – дей­стви­тель­но ис­тин­ное ве­се­лие и ра­дость лю­бя­щих Те­бя, Хри­сте Бо­же наш, и Те­бе сла­ву вос­сы­ла­ем с без­на­чаль­ным Тво­им От­цом и все­свя­тым, и бла­гим, и жи­во­тво­ря­щим Тво­им Ду­хом ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

И на­чи­на­ем вечерню.

И на­чи­на­ем вечерню.

В оглав­ле­ние.

ВЕ­ЧЕР­НЯ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся Ца­рю на­ше­му, Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Ца­рю, на­ше­му Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Са­мо­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем к Са­мо­му Хри­сту, Ца­рю и Бо­гу нашему.

Пса­лом 103

Пса­лом 103

Бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода. Го́споди, Бо́же мой, возвели́чился еси́ зе­ло́. Во испове́дание и в велеле́поту обле́клся еси́. Одея́йся све́том, я́ко ри́зою, простира́яй не́бо, я́ко ко́жу. Покрыва́яй вода́ми превы́спренняя Своя́, полага́яй о́блаки на восхожде́ние Свое́, ходя́й на кри­лу́ ве́треню. Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слу­ги́ Своя́ пла́мень о́гненный. Основа́яй зе́млю на тве́рди ея́, не преклони́тся в век ве́ка. Бе́здна, я́ко ри́за, одея́ние ея́, на гора́х ста́нут во́ды, от запреще́ния Тво­е­го́ побе́гнут, от гла́са гро́ма Тво­е­го́ убоя́тся. Восхо́дят го́ры и нисхо́дят по­ля́ в ме́сто, е́же основа́л еси́ им. Преде́л положи́л еси́, eго́же не пре́йдут, ни­же́ обратя́тся покры́ти зе́млю. Посыла́яй исто́чники в де́брех, по­сре­де́ гор про́йдут во́ды. Напая́ют вся зве́ри се́льныя, ждут она́гри в жа́жду свою́. На ты́х пти́цы небе́сныя привита́ют, от сре­ды́ ка́мения дадя́т глас. Напая́яй го́ры от превы́спренних Свои́х, от пло­да́ дел Твои́х насы́тится зем­ля́. Прозяба́яй тра­ву́ ското́м, и злак на слу́жбу челове́ком, из­ве­сти́ хлеб от зем­ли́. И ви­но́ весели́т се́рдце челове́ка, ума́стити ли­це́ еле́ем, и хлеб се́рдце челове́ка укрепи́т. Насы́тятся дре­ва́ польска́я, ке́дри Лива́нстии, и́хже еси́ насади́л. Та́мо пти́цы вогнездя́тся, ероди́ево жили́ще предводи́тельствует и́ми. Го́ры высо́кия еле́нем, ка́мень прибе́жище за́яцем. Сотвори́л есть лу­ну́ во вре­ме­на́, со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь, в не́йже про́йдут вси зве́рие дубра́внии. Ски́мни рыка́ющии, восхи́тити и взыска́ти от Бо́га пи́щу се­бе́. Воз­сия́ со́лнце и собра́шася и в ло́жах свои́х ля́гут. Изы́дет челове́к на де́ло свое́ и на де́лание свое́ до ве́чера. Я́ко возвели́чишася де­ла́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́, испо́лнися зем­ля́ тва́ри Тво­ея́. Сие́ мо́ре вели́кое и простра́нное, та́мо га́ди, и́мже несть чис­ла́, живо́тная ма́лая с вели́кими, та́мо ко­раб­ли́ препла́вают, змий сей, eго́же созда́л еси руга́тися eму́. Вся к Те­бе́ ча́ют, да́ти пи́щу им во бла́го вре́мя. Да́вшу Те­бе́ им соберу́т, отве́рзшу Те­бе́ ру́ку вся́ческая испо́лнятся бла́гости, отвра́щшу же Те­бе́ ли­це́, возмяту́тся, отъи́меши дух их, и исче́знут, и в персть свою́ возвратя́тся. По́слеши Ду́ха Тво­е­го́, и сози́ждутся, и обнови́ши ли­це́ зем­ли́. Бу́ди сла́ва Госпо́дня во ве́ки, возвесели́тся Госпо́дь о де́лех Свои́х, призира́яй на зе́млю, и творя́й ю́ трясти́ся, прикаса́яйся гора́м, и дымя́тся. Вос­пою́ Го́сподеви в жи­во­те́ мое́м, пою́ Бо́гу мо­е­му́, до́ндеже есмь, да услади́тся Ему́ бесе́да моя́, аз же возвеселю́ся о Го́споде. Да исче́знут гре́шницы от зем­ли́, и беззако́нницы, я́коже не бы́ти им. Бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Гос­по­да! Гос­по­ди, Бо­же мой, воз­ве­ли­чен Ты весь­ма, сла­во­сло­ви­ем и бла­го­ле­пи­ем об­лек­ся Ты, оде­ва­ясь све­том, как одеж­дою, про­сти­рая небо, как по­кров из ко­жи. Ты скры­ва­ешь в во́дах гор­ние чер­то­ги Свои, на­зна­ча­ешь об­ла­ка́ для вос­хож­де­ния Сво­е­го, ше­ству­ешь на кры­льях ве́тров, тво­ришь Ан­ге­лов Сво­их ду́хами, и слу­жи­те­лей Сво­их – пла­ме­нем ог­ня, Ты утвер­дил зем­лю на ос­но­ва­нии её, – не накло́нится она во век ве­ка. Без­дна, как одеж­да – по­кры­ва­ло её, на го­рах вста­нут во­ды; от угро­зы Тво­ей они по­бе­гут, от зву­ка гро­ма Тво­е­го убо­ят­ся. Вос­хо­дят на го­ры и схо­дят на рав­ни­ны, на ме­сто, ко­то­рое Ты на­зна­чил для них, – пре­дел по­ло­жил, ко­то­ро­го не пе­рей­дут, и не об­ра­тят­ся, что­бы по­крыть зем­лю. Ты по­сы­ла­ешь ис­точ­ни­ки в уще­льях, по­сре­ди гор пройду́т во­ды, напо́ят всех зве­рей по­ле­вых, ди­кие ослы уто­лят жаж­ду свою, при них пти­цы небес­ные посе́лятся, из сре­ды скал из­да­дут го­лос. Ты оро­ша­ешь го­ры с вы­сот Сво­их, – от пло­да́ дел Тво­их на­сы­тит­ся зем­ля, – произраща́ешь тра­ву ско­ту и зе­лень на служ­бу лю­дям, что­бы из­ве­сти хлеб из зем­ли, и ви­но, ве­се­ля­щее серд­це че­ло­ве­ка, что­бы ли­цо его си­я­ло от еле́я, и хлеб серд­це че­ло­ве­ка укре­пит. На­сы­тят­ся де­ре­вья на рав­нине, кед­ры ли­ван­ские, ко­то­рые Ты на­са­дил, – там птич­ки со­вьют гнёз­да, жи­ли­ще аиста воз­вы­ша­ет­ся над ни­ми. Го́ры вы­со­кие – оле­ням, ска­ла – убе­жи­ще зай­цам. Со­тво­рил Он лу­ну для ука­за­ния вре­мён, солн­це по­зна­ло за­кат свой. Ты про­стёр тьму, и на­ста­ла ночь; в ней бу­дут бро­дить все зве­ри лес­ные, мо­ло­дые львы, ры­ча в на­деж­де до­быть и разыс­кать от Бо­га пи­щу се­бе. Взо­шло солн­це, и они собра́лись, и в ло́говах сво­их уля­гут­ся, – вый­дет че­ло­век на де­ло своё и на ра­бо­ту свою до ве­че­ра. Как ве­ли­че­ствен­ны де­ла́ Твои, Гос­по­ди, всё пре­муд­ро­стью Ты со­тво­рил; ис­пол­ни­лась зем­ля тво­ре­ний Тво­их. Это мо­ре ве­ли­кое и об­шир­ное, там пре­смы­ка­ю­щи­е­ся, ко­то­рым нет чис­ла, жи­вот­ные ма­лые с больши́ми. Там про­плы­ва­ют ко­раб­ли, там этот дра­кон, ко­то­ро­го Ты со­тво­рил, что­бы на­сме­хать­ся над ним. Все от Те­бя ожи­да­ют, что Ты дашь им пи­щу в своё вре­мя. Ко­гда Ты дашь им, они её со­бе­рут, отве́рзешь ру­ку Твою – всё на­сы­тит­ся бла­гом. А от­вра­тишь ли­цо Твоё – смяту́тся, от­ни­мешь ды­ха­ние их – и ис­чез­нут, и в прах свой воз­вра­тят­ся. По­шлёшь Ду­ха Тво­е­го – и бу­дут со́зданы, и об­но­вишь Ты ли­цо зем­ли́. Да бу­дет Гос­по­ду сла­ва во­ве­ки, воз­ве­се­лит­ся Гос­подь о де­лах Сво­их. Он взи­ра­ет на зем­лю и при­во­дит её в тре­пет, ка­са­ет­ся гор – и они ды­мят­ся. Бу­ду петь Гос­по­ду всю жизнь мою, вос­пе­вать Бо­га мо­е­го, по­ка су­ще­ствую. Да бу­дет сла­дост­на Ему бе­се­да моя, а я воз­ве­се­люсь о Гос­по­де. Да ис­чез­нут греш­ни­ки с зем­ли и без­за­кон­ни­ки – та́к, что­бы не́ бы­ло их. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Господа!
Со́лнце позна́ за́пад свой. Положи́л еси́ тму, и бысть нощь. Я́ко возвели́чишася де­ла́ Твоя́, Го́споди, вся прему́дростию сотвори́л еси́. Солн­це по­зна­ло за­кат свой. Ты про­стер тьму, и на­ста­ла ночь. Как ве­ли­че­ствен­ны де­ла́ Твои, Гос­по­ди, всё пре­муд­ро­стью Ты сотворил.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Та­же сти­хо­сло­вим ка­физ­му 1‑ю:

И чи­та­ем первую кафизму.

Ка­физ­ма первая.
Ан­ти­фон 1. Пса­лом 1

Ка­физ­ма первая.
Ан­ти­фон 1. Пса­лом 1

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́иа. (3) И на пу­ти́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от ли­ца́ зем­ли́. Се­го́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ни­же́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́иа. (3) Блаже́н муж, ко­то­рый не по­шёл на со­вет нече­сти­вых. Алли­лу­ия. (3) И на путь греш­ных не стал, и на се­да­ли­ще гу­би­те­лей не сел, но в за­коне Гос­под­нем – во­ля его, и в за­кон Его вни­кать он бу­дет день и ночь. И бу­дет как де­ре­во, по­са­жен­ное при ис­точ­ни­ках вод, ко­то­рое плод свой даст во вре­мя своё, и лист его не опа­дёт, и во всём, что бы ни де­лал, пре­успе­ет. Не так нече­сти­вые, не так, но как прах, что сме­та­ет ве­тер с ли­ца зем­ли. По­то­му не вос­ста­нут нече­сти­вые на су­де, как и греш­ни­ки – в со­ве­те пра­вед­ных. Ибо зна­ет Гос­подь путь пра­вед­ных, а путь нече­сти­вых по­гиб­нет. Алли­лу­ия. (3)

Пса­лом 2

Пса­лом 2

Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Хри­ста́ Его́. Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. То­гда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь ре­че́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. Про­си́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ кон­цы́ зем­ли́. Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии зем­ли́. Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́иа. (3) Приими́те наказа́ние, да не ко­гда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пу­ти́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань. Аллилу́иа. (3) Для че­го разъ­яри­лись языч­ни­ки и на­ро­ды за­мыс­ли­ли тщет­ное? Пред­ста­ли ца­ри зем­ные и кня­зья собра́лись вме­сте про­тив Гос­по­да и про­тив По­ма­зан­ни­ка Его: «Рас­торг­нем узы их и сбро­сим с се­бя иго их!» Жи­ву­щий на небе­сах осме­ёт их, и Гос­подь опо­зо­рит их. То­гда об­ра­тит­ся к ним во гне­ве Сво­ём и в яро­сти Сво­ей сму­тит их. Я же по­став­лен Им ца­рём над Си­о­ном, го­рою свя­тою Его; воз­ве­щаю по­ве­ле­ние Гос­подне: Гос­подь ска­зал Мне: «Ты – Сын Мой, Я се­го­дня ро­дил Те­бя. Про­си у Ме­ня, и дам Те­бе на­ро­ды в на­сле­дие Твоё, и во вла­де­ние Твоё – кон­цы зем­ли. Бу­дешь па­сти их жезло́м же­лез­ным, как со­су­ды гор­шеч­ни­ка со­кру­шишь их». И ныне, ца­ри, пой­ми­те, научи́тесь, все судьи зем­ли́. Служи́те Гос­по­ду со стра­хом и ра­дуй­тесь пред Ним с тре­пе­том. Алли­лу­ия. (3) При­ми­те на­став­ле­ние, что­бы не про­гне­вал­ся Гос­подь, и вы по­гиб­не­те, сбив­шись с пу­ти пра­вед­но­го, ко­гда вско­ре воз­го­рит­ся ярость Его. Бла­жен­ны все на­де­ю­щи­е­ся на Него. Алли­лу­ия. (3)

Пса­лом 3

Пса­лом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют ду­ши́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й гла­ву́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от го­ры́ святы́я Сво­ея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Воскрес­ни́, Го́споди, спа­си́ мя, Бо́же мой. Аллилу́иа. (3) Я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́иа. (3) Госпо­ди, по­че­му умно­жи­лись тес­ня­щие ме­ня? Мно­гие вос­ста­ют на ме­ня, мно­гие го­во­рят ду­ше мо­ей: нет спа­се­ния ему в Бо­ге его. Но Ты, Гос­по­ди, за­ступ­ник мой, сла­ва моя, и Ты воз­но­сишь гла­ву мою. Гла­сом мо­им я ко Гос­по­ду воз­звал, и Он услы­шал ме­ня со свя­той го­ры Сво­ей. Я уснул и спал; про­бу­дил­ся, ибо Гос­подь за­щи­тит ме­ня. Не убо­юсь мно­жеств лю­дей, круго́м на­па­да­ю­щих на ме­ня. Вос­стань, Гос­по­ди, спа­си ме­ня, Бо­же мой. Алли­лу­ия. (3) Ибо Ты по­ра­зил всех враж­ду­ю­щих про­тив ме­ня тщет­но, зу­бы греш­ни­ков Ты со­кру­шил. От Гос­по­да спа­се­ние и к на­ро­ду Тво­е­му – бла­го­сло­ве­ние Твоё. Алли­лу­ия. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Ан­ти­фон 2. Пса­лом 4

Ан­ти­фон 2. Пса­лом 4

Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды мо­ея́. Аллилу́иа. (3) В ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите су­е­ту́ и и́щете лжи? И уве́дите, я́ко уди­ви́ Госпо́дь преподо́бнаго Сво­е­го́: Госпо́дь услы́шит мя, вне­гда́ воззва́ти ми к Нему́. Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет ли­ца́ Тво­е­го́, Го́споди. Аллилу́иа. (3) Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от пло­да́ пшени́цы, ви­на́ и еле́а сво­е­го́ умно́жишася. В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́. Когда я при­звал, услы­шал ме­ня Бог прав­ды мо­ей. Алли­лу­ия. (3) В тес­но­те Ты дал мне про­стор. Сжаль­ся на­до мною и услышь мо­лит­ву мою. Сы­ны че­ло­ве­че­ские, до­ко­ле вы тяж­ки серд­цем? Для че­го лю­би­те тще­ту́ и ище­те лжи? И по­знай­те, что див­ным со­де­лал Гос­подь свя­то­го Сво­е­го. Гос­подь услы­шит ме­ня, ко­гда я воз­зо­ву к Нему. Гне­вай­тесь – но не гре­ши­те в том, что́ го­во­ри­те в серд­цах ва­ших; на ло­жах ва­ших со­кру­шай­тесь. При­не­си­те жерт­ву прав­ды и упо­вай­те на Гос­по­да. Мно­гие го­во­рят: «Кто по­ка­жет нам бла­го?» – Отме­тил нас свет ли­ца́ Тво­е­го, Гос­по­ди. Алли­лу­ия. (3) Ты дал ве­се­лье серд­цу мо­е­му: от пло­да́ пше­ни­цы, ви­на и еле́я сво­е­го они пре­ис­пол­ни­лись. С ми­ром ля­гу и сра­зу усну, ибо Ты, Гос­по­ди, мне од­но­му дал с на­деж­дою жить.

Пса­лом 5

Пса­лом 5

Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вон­ми́ гла́су моле́ния мо­е­го́, Ца­рю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Те­бе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Те­бе́ лука́внуяй, ни­же́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Тво­ея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Тво­е­му́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Су­ди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя. Аллилу́иа. (3) Во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Те­бе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди. Я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас. Аллилу́иа. (3) Сло­ва мои услышь, Гос­по­ди, ура­зу­мей вопль мой, внем­ли́ гла­су мо­ле­ния мо­е­го, Царь мой и Бог мой, ибо к Те­бе по­мо­люсь я, Гос­по­ди. Ра­но утром услышь го­лос мой, ра­но утром пред­ста­ну Те­бе и бу­ду взи­рать. Ибо Ты Бог, не же­ла­ю­щий без­за­ко­ния, не посе́лится при Те­бе тво­ря­щий зло, не пре­бу­дут и без­за­кон­ни­ки пред оча­ми Тво­и­ми; воз­не­на­ви­дел Ты всех, де­ла­ю­щих без­за­ко­ние. Ты погу́бишь всех, го­во­ря­щих ложь; кро­во­жад­ным и ко­вар­ным гну­ша­ет­ся Гос­подь. Я же по мно­же­ству ми­ло­сти Тво­ей вой­ду в дом Твой, по­кло­нюсь пред хра­мом свя­тым Тво­им в стра­хе Тво­ём. Гос­по­ди, по­ве­ди ме­ня в прав­де Тво­ей ра­ди вра­гов мо­их, на­правь пред То­бою путь мой. Ибо нет в устах их ис­ти­ны, серд­це их су́етно, гроб от­кры­тый – гор­тань их, языка́ми сво­и­ми об­ма­ны­ва­ли. Осу­ди их, Бо­же, да от­ста­нут они от за­мыс­лов сво­их, по мно­же­ству нече­стия их из­го­ни их, ибо они огор­чи­ли Те­бя Гос­по­ди. И да воз­ве­се­лят­ся все, на­де­ю­щи­е­ся на Те­бя. Алли­лу­ия. (3) Во­век воз­ра­ду­ют­ся, и Ты посе́лишься сре­ди них, и бу­дут хва­лить­ся То­бою лю­бя­щие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь пра­вед­ни­ка, Гос­по­ди. Как ору­жи­ем благоволе́нием Ты огра­дил нас. Алли­лу­ия. (3)

Пса­лом 6

Пса­лом 6

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ни­же́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Поми́луй мя, Го́споди, я́ко не́мощен есмь, ис­це­ли́ мя, Го́споди, я́ко смято́шася ко́сти моя́. И ду­ша́ моя́ смяте́ся зе­ло́: и Ты, Го́споди, доко́ле? Обрати́ся, Го́споди, изба́ви ду́шу мою́. Аллилу́иа. (3) Спа­си́ мя ра́ди ми́лости Тво­ея́. Я́ко несть в сме́рти помина́яй Те­бе́: во а́де же кто испове́стся Те­бе́? Утруди́хся воздыха́нием мои́м, измы́ю на вся́ку нощь ло́же мое́, слеза́ми мои́ми посте́лю мою́ омо­чу́. Смяте́ся от я́рости о́ко мое́, обетша́х во всех вразе́х мои́х. Отступи́те от мене́, вси де́лающии беззако́ние, я́ко услы́ша Госпо́дь глас пла́ча мо­е­го́: услы́ша Госпо́дь моле́ние мое́, Госпо́дь моли́тву мою́ прия́т. Да постыдя́тся и смяту́тся вси вра­зи́ мои́. Да возвратя́тся и устыдя́тся зе­ло́ вско́ре. Аллилу́иа. (3) Госпо­ди, не об­ли­чи ме­ня в яро­сти Тво­ей и не на­ка­жи ме­ня гне­вом Тво­им. По­ми­луй ме­ня, Гос­по­ди, ибо немо­щен я, ис­це­ли ме­ня Гос­по­ди, ибо со­тряс­лись ко­сти мои, и ду­ша моя сму­ти­лась силь­но; и Ты, Гос­по­ди, до­ко­ле? Обра­тись, Гос­по­ди, из­бавь ду­шу мою. Алли­лу­ия. (3) Спа­си ме­ня ра­ди ми­ло­сти Тво­ей. Ибо нет сре­ди мёрт­вых то­го, кто пом­нит Те­бя, а во аде кто про­сла­вит Те­бя? Устал я от сте­на­ния мо­е­го; каж­дую ночь омы­вать бу­ду ло­же моё, сле­за­ми мо­и­ми по­стель мою оро­шать. Сму­ти­лось от гне­ва око моё: я со­ста­рил­ся сре­ди всех вра­гов мо­их. Отступи́те от ме­ня, все де­ла­ю­щие без­за­ко­ние, ибо услы­шал Гос­подь глас пла­ча мо­е­го, услы­шал Гос­подь мо­ле­ние моё, Гос­подь при́нял мо­лит­ву мою. Да по­сты­дят­ся и сму­тят­ся все вра­ги мои. Да об­ра­тят­ся вспять и усты­дят­ся очень ско­ро. Алли­лу­ия. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Ан­ти­фон 3. Пса­лом 7

Ан­ти­фон 3. Пса­лом 7

Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х. Аллилу́иа. (3) Спа­си́ мя от всех гоня́щих мя и изба́ви мя: да не ко­гда́ похи́тит я́ко лев ду́шу мою́, не су́щу избавля́ющу, ни­же́ спаса́ющу. Го́споди Бо́же мой, а́ще сотвори́х сие́, а́ще есть непра́вда в ру­ку́ мое́ю, а́ще возда́х воздаю́щым ми зла, да от­па­ду́ у́бо от враг мои́х тощ. Да пожене́т у́бо враг ду́шу мою́ и да пости́гнет, и попере́т в зе́млю живо́т мой, и сла́ву мою́ в персть всели́т. Вос­крес­ни́, Го́споди, гне́вом Твои́м, вознеси́ся в конца́х враг Твои́х. И воста́ни, Го́споди Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́. Аллилу́иа. (3) И сонм люде́й обы́дет Тя, и о том на вы­со­ту́ обрати́ся. Госпо́дь су́дит лю́дем: су­ди́ ми, Го́споди, по пра́вде мое́й, и по незло́бе мое́й на мя. Да сконча́ется зло́ба гре́шных, и испра́виши пра́веднаго, испыта́яй серд­ца́ и утро́бы, Бо́же, пра́ведно. По́мощь моя́ от Бо́га, спаса́ющаго пра́выя се́рдцем. Бог суди́тель пра́веден и кре́пок, и долготерпели́в, и не гнев наводя́й на всяк день. А́ще не обратите́ся, ору́жие Свое́ очи́стит, лук Свой на­пря­же́ и угото́ва и́ и в нем угото́ва сосу́ды сме́ртныя, стре́лы Своя́ сгара́емым соде́ла. Се бо­ле́ непра́вдою, зача́т боле́знь, и ро­ди́ беззако́ние: ров из­ры́, и ис­ко­па́ и́, и паде́т в я́му, ю́же соде́ла. Обрати́тся боле́знь eго́ на гла­ву́ eго́, и на верх eго́ непра́вда eго́ сни́дет. Испове́мся Го́сподеви по пра́вде Его́ и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго. Аллилу́иа. (3) Госпо­ди, Бо­же мой! На Те­бя упо­ваю. Алли­лу­ия. (3) Спа­си ме­ня от всех гоня́щих ме­ня и из­бавь ме­ня, да не по­хи­тит враг, как лев, ду­шу мою, ко­гда нет ни из­бав­ля­ю­ще­го, ни спа­са­ю­ще­го. Гос­по­ди, Бо­же мой, ес­ли я со­де­лал это, ес­ли есть неправ­да в ру­ках мо­их, ес­ли я воз­дал воз­да­ю­щим мне злом, то пусть па­ду я без сил от вра­гов мо­их. Пусть же враг по­го­нит ду­шу мою и на­стиг­нет, и втоп­чет в зем­лю жизнь мою, и сла­ву мою по­верг­нет во прах. Вос­стань, Гос­по­ди, во гне­ве Тво­ём, воз­высь­ся на пре­де­лах вра­гов Тво­их. И про­бу­дись, Гос­по­ди, Бо­же мой, по ве­ле­нию, ко­то­рое Ты запове́дал. Алли­лу­ия. (3) И со­бра­ние на­ро­дов окружи́т Те­бя, и ра­ди него на вы­со­ту воз­вра­тись! Гос­подь бу­дет су­дить на­ро­ды; су­ди ме­ня, Гос­по­ди, по прав­де мо­ей и по без­зло­бию мо­е­му во мне. Пусть окон­чит­ся зло­ба греш­ных, и Ты на­пра­вишь пра­вед­но­го, ис­пы­ты­ва­ю­щий серд­ца́ и внут­рен­но­сти, Бо­же, пра­вед­но. По­мощь мне от Бо­га, спа­са­ю­ще­го пра­вых серд­цем. Бог – су­дия́ пра­вед­ный, и креп­кий, и дол­го­тер­пе­ли­вый, и не на вся­кий день на­во­дя­щий гнев. Ес­ли вы не об­ра­ти­тесь, Он меч Свой на­чи­стит; лук Свой Он на­тя­нул и при­го­то­вил его, и с ним при­го­то­вил ору­дия смер­ти, стре­лы Свои для сжи­га­е­мых со­де­лал. Вот нече­сти­вый в му­ках про­из­вёл неправ­ду, зача́л бед­ствие и ро­дил без­за­ко­ние; вы­рыл ров и вы­ко­пал его, и упа­дёт в яму, ко­то­рую устро­ил. Воз­вра­тит­ся бед­ствие его на гла­ву его и на те­мя его сой­дёт его неправ­да. Я про­слав­лю Гос­по­да по прав­де Его и вос­пою име­ни Гос­по­да Все­выш­не­го. Алли­лу­ия. (3)

Пса­лом 8

Пса­лом 8

Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей зем­ли́, я́ко взя́тся великоле́пие Твое́ превы́ше небе́с. Из уст младе́нец и ссу́щих соверши́л еси́ хва­лу́. Аллилу́иа. (3) Враг Твои́х ра́ди, е́же разруши́ти вра­га́ и ме́стника. Я́ко узрю́ небе­са́, де­ла́ перст Твои́х, лу­ну́ и зве́зды, я́же Ты основа́л еси́. Что есть челове́к, я́ко по́мниши eго́? или́ сын челове́чь, я́ко посеща́еши eго́? Ума́лил еси́ eго́ ма́лым чим от а́нгел. Сла́вою и че́стию венча́л еси́ eго́. Аллилу́иа. (3) И поста́вил еси́ eго́ над де́лы ру­ку́ Твое́ю, вся покори́л еси́ под но́зе eго́. О́вцы и во­лы́ вся, еще́ же и ско­ты́ польски́я, пти́цы небе́сныя, и ры́бы морски́я, преходя́щыя сте­зи́ морски́я. Го́споди, Госпо́дь наш, я́ко чу́дно и́мя Твое́ по всей зем­ли́. Аллилу́иа. (3) Госпо­ди, Гос­подь наш, как чу́дно имя Твоё по всей зем­ле, ибо пре­воз­нес­лось ве­ли­ко­ле­пие Твоё пре­вы­ше небес! Из уст мла­ден­цев и груд­ных де­тей Ты устро­ил хва­лу. Алли­лу­ия. (3) Ра­ди вра­гов Тво­их, что­бы уни­что­жить вра­га и мсти­те­ля. Ко­гда уви­жу небе­са – де­ла персто́в Тво­их, лу­ну и звёз­ды, ко­то­рые Ты утвер­дил, то что́ – че­ло­век, что Ты пом­нишь его, или сын че­ло­ве­че­ский, что по­се­ща­ешь его? Чем-то ма­лым Ты ума́лил его пред Ан­ге­ла­ми. Сла­вою и че­стью увен­чал его. Алли­лу­ия. (3) И по­ста­вил его над де­ла­ми рук Тво­их, всё по­ко­рил под но­ги его: овец и всех во­лов, а ещё и скот на по­лях, птиц небес­ных и рыб мор­ских, всё про­хо­дя­щее стезя́ми мор­ски­ми. Госпо­ди, Гос­подь наш, как чу́дно имя Твоё по всей зем­ле. Алли­лу­ия. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

И абие, Го́споди, воззва́х, в ше­стый глас.
[Псал­мы 140, 141, 129, 116:]

За­тем по­ют­ся псал­мы 140, 141, 129, 116
со сти­хи­ра­ми на «Гос­по­ди, воззвах».

Го́споди, воззва́х к Те­бе́, услы́ши мя. / Услы́ши мя, Го́споди. Госпо­ди, я воз­звал к Те­бе, услышь ме­ня. / Услышь ме­ня, Господи.
Го́споди, воззва́х к Те­бе́, услы́ши мя: / вон­ми́ гла́су моле́ния мо­е­го́, / вне­гда́ воззва́ти ми к Те­бе́. / Услы́ши мя, Го́споди. Госпо­ди, я воз­звал к Те­бе, услышь ме­ня, / внем­ли́ гла­су мо­ле­ния мо­е­го, / ко­гда я взы­ваю к Те­бе. / Услышь ме­ня, Господи.
Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло пред Тобо́ю, / воздея́ние ру­ку́ мое́ю / – же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди. Да на­пра­вит­ся мо­лит­ва моя, / как фи­ми­ам, пред ли­цо Твоё, / воз­но­ше­ние рук мо­их / – как жерт­ва ве­чер­няя. / Услышь ме­ня, Господи.
И по чи­ну сти­хи: По­ло­жи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м, и дверь огражде́ния о устна́х мои́х. Не укло­ни́ се́рдце мое́ в сло­ве­са́ лука́вствия, непщева́ти ви­ны́ о гресе́х, с челове́ки де́лающими беззако́ние, и не сочту́ся со избра́нными их. Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, еле́й же гре́шнаго да не нама́стит гла­вы́ мо­ея́, я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их. Поже́рты бы́ша при ка́мени су­дии́ их: услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша. Я́ко то́лща зем­ли́ просе́деся на зем­ли́, расточи́шася ко́сти их при а́де. Я́ко к Те­бе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́: на Тя упова́х, не оты­ми́ ду́шу мою́. Со­хра­ни́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, и от собла́зн де́лающих беззако́ние. Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы: еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́. Поставь стра­жу, Гос­по­ди, к устам мо­им, и дверь ограж­да­ю­щую для губ мо­их. Не укло­ни серд­це моё к сло­вам по­роч­ным из­мыш­лять оправ­да­ния гре­хам с людь­ми, де­ла­ю­щи­ми без­за­ко­ние; и не при­об­щусь я к из­бран­ни­кам их. На­ста­вит ме­ня пра­вед­ник ми­ло­сти­во и об­ли­чит ме­ня, еле́й же греш­ни­ка да не умасти́т го­ло­вы мо­ей, а ещё и мо­лит­ва моя – на же­ла­ния их. У ска­лы по­гло­ще­ны бы­ли судьи их; услы­шат сло­ва мои, ибо они ста­ли сла­дост­ны. Как ес­ли бы зем­ная тол­ща раз­верз­лась на зем­ле, рассы́пались ко­сти их при аде. Ибо к Те­бе, Гос­по­ди, Гос­по­ди, очи мои, на Те­бя я упо­вал, не от­ни­ми ду­ши́ мо­ей. Со­хра­ни ме­ня от за­пад­ни, что устро­и­ли мне, и от со­блаз­нов де­ла­ю­щих без­за­ко­ние. Па­дут в сеть свою греш­ни­ки; я оди­нок, по­ка её не перейду.
Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, гла́сом мои́м ко Го́споду помоли́хся. Про­лию́ пред Ним моле́ние мое́, печа́ль мою́ пред Ним воз­ве­щу́. Вне­гда́ исчеза́ти от мене́ ду́ху мо­е­му́: и Ты позна́л еси́ сте­зи́ моя́: на пу­ти́ сем, по нему́же хожда́х, скры́ша сеть мне. Смотря́х одесну́ю и возгля́дах, и не бе зна́яй мене́: поги́бе бе́гство от мене́, и несть взыска́яй ду́шу мою́. Воззва́х к Те­бе́, Го́споди, рех: Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на зем­ли́ живы́х. Вон­ми́ моле́нию мо­е­му́, я́ко смири́хся зе­ло́, изба́ви мя от гоня́щих мя, я́ко укрепи́шася па́че мене́. Гла­сом мо­им я ко Гос­по­ду воз­звал, гла­сом мо­им ко Гос­по­ду по­мо­лил­ся. Изо­лью пред Ним мо­ле­ние моё, пе­чаль мою пред Ним воз­ве­щу. Ко­гда из­не­мо­гал во мне дух мой, – и то­гда Ты знал сте­зи́ мои; на этом пу­ти, по ко­то­ро­му я хо­дил, скры­ли сеть для ме­ня. Смот­рел я на­пра­во и взи­рал, и ни­кто не при­зна­вал ме­ня; ста­ло невоз­мож­но мне бе­жать, и неко­му всту­пить­ся за ду­шу мою. Я воз­звал к Те­бе, Гос­по­ди, ска­зал: «Ты – на­деж­да моя, до­ля моя на зем­ле жи­вых». Внем­ли́ мо­ле­нию мо­е­му, ибо я уни­жен весь­ма; из­бавь ме­ня от гоня́щих ме­ня, ибо они укре­пи­лись бо­лее меня.

Сти­хи­ры вос­крес­ные, глас 6

Стих: Из­ве­ди́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися И́мене Твоему́. Стих: Вы­ве­ди из тем­ни­цы ду­шу мою, что­бы мне про­сла­вить имя Твоё.
Побе́ду име́я, Хри­сте́, ю́же на а́да, / на Крест возше́л еси́: / да во тьме сме́рти седя́щия воскреси́ши с Собо́ю, / И́же в ме́ртвых Свобо́дь, / Источа́яй живо́т от Сво­е­го́ све́та, / Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас. Побе­ду одер­жи­вая над адом, / на Крест взо­шел Ты, Хри­сте, / что­бы во тьме смерт­ной си­дев­ших вос­кре­сить с Со­бою; / сре­ди мерт­вых – Сво­бод­ный, / Ис­то­ча­ю­щий жизнь от Сво­е­го све­та, / все­силь­ный Спа­си­тель, по­ми­луй нас!
Стих: Мене́ ждут пра́ведницы, до́ндеже возда́си мне. Стих: Ме­ня бу­дут ждать пра­вед­ные, до­ко­ле Ты не воз­дашь мне.
Днесь Христо́с смерть попра́в, / я́коже ре­че́, воскре́се, / и ра́дование мiро­ви да­ро­ва́, / да вси взыва́юще, песнь та́ко рцем: / Исто́чниче жи́зни, Непристу́пный Све́те, / Всеси́льне Спа́се, поми́луй нас. В сей день Хри­стос, смерть по­прав, / как ска­зал, вос­крес, / и ра­дость ми­ру да­ро­вал, / что­бы все мы воз­гла­ша­ли Ему песнь, так го­во­ря: / «Ис­точ­ник жиз­ни, непри­ступ­ный свет, / все­силь­ный Спа­си­тель, по­ми­луй нас!»
Стих: Из глу­би­ны́ воззва́х к Те­бе́, Го́споди, Го́споди, услы́ши глас мой. Стих: Из глу­би­ны я воз­звал к Те­бе, Гос­по­ди, Гос­по­ди, услышь го­лос мой.
Тебе́, Го́споди, Су́щаго по всей тва́ри, / гре́шнии ка́мо бежи́м? / На Небе­си́ Сам живе́ши, / во а́де попра́л еси́ смерть. / Во глу­би­ны́ морски́я? / Та́мо ру­ка́ Твоя́, Влады́ко. / К Те­бе́ прибега́ем, / Те­бе́ припа́дающе мо́лимся: / Воскресы́й из ме́ртвых, поми́луй нас. От Те­бя, Гос­по­ди, во всем тво­ре­нии Су­ще­го, / ку­да мы, греш­ные, мо­жем бе­жать? / На небо? Но Ты Сам там оби­та­ешь. / Во ад? Но Ты по­прал смерть. / В глу­би­ны мор­ские? / И там ру­ка Твоя, Вла­ды­ка. / К Те­бе при­бе­га­ем, к Те­бе при­па­дая, мо­лим: / «Вос­крес­ший из мерт­вых, по­ми­луй нас!»

Сти­хи­ры во­сточ­ные, глас тот же

Стих: Да бу́дут у́ши Твои́ вне́млюще гла́су моле́ния моего́. Стих: Да бу­дут уши Твои вни­ма­тель­ны к го­ло­су мо­ле­ния моего.
Кресто́м Твои́м, Хри­сте́, хва́лимся, / и воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Те­бе́ ина́го не ве́мы. Кре­стом Тво­им, Хри­сте, мы хва­лим­ся, / и вос­кре­се­ние Твое по­ем и сла­вим; / ибо Ты – Бог наш, / кро­ме Те­бя ино­го не знаем.
Стих: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т; я́ко у Те­бе́ очище́ние есть. Стих: Ес­ли Ты бу­дешь за­ме­чать без­за­ко­ния, Гос­по­ди, Гос­по­ди, кто усто­ит? Ибо у Те­бя умилостивление.
Вы́ну благословя́ще Го́спода, / пое́м воскресе́ние Его́: / Крест бо Претерпе́в, / сме́ртию смерть погуби́. Все­гда бла­го­слов­ляя Гос­по­да, / вос­пе­ва­ем вос­кре­се­ние Его, / ибо Крест пре­тер­пев, / Он смер­тию смерть уничтожил.
Стих: И́мене ра́ди Тво­е­го́ потерпе́х Тя, Го́споди, по­тер­пе́ ду­ша́ моя́ в сло́во Твое́, упо­ва́ ду­ша́ моя́ на Го́спода. Стих: Ра­ди име­ни Тво­е­го я ожи­дал Те­бя, Гос­по­ди, упо­ва­ла ду­ша моя на сло­во Твоё, по­ло­жи­лась ду­ша моя на Господа.
Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди, / я́ко упраздни́л еси́ держа́ву иму́щаго сме́рти: / обнови́л еси́ нас Кресто́м Твои́м, / да́руя нам живо́т и нетле́ние. Сла­ва си­ле Тво­ей, Гос­по­ди! / Ибо Ты ли­шил си­лы име­ю­ще­го власть над смер­тью, / об­но­вив нас Кре­стом Сво­им, / да­руя нам жизнь и нетление.
Стих: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния, да упова́ет Изра́иль на Го́спода. Стих: От стра­жи утрен­ней до но­чи, от стра­жи утрен­ней да упо­ва­ет Из­ра­иль на Господа.
Погребе́ние Твое́, Го́споди, / у́зы а́довы сокруши́вшее рас­тер­за́, / е́же из ме́ртвых воскресе́нием мiр про­све­ти́, / Го́споди сла́ва Тебе́. Погре­бе­ние Твое, Гос­по­ди, / око­вы ада со­кру­ши­ло и рас­торг­ло; / вос­кре­се­ние Твое из мерт­вых про­све­ти­ло мир. / Гос­по­ди, сла­ва Тебе!

Сти­хи­ры Пав­ла Амор­рей­ско­го, глас 3

Стих: Я́ко у Го́спода ми́лость, и мно́гое у Него́ избавле́ние, и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний eго́. Стих: Ибо у Гос­по­да ми­лость, и ве­ли­ко́ у Него из­бав­ле­ние, и Он из­ба­вит Из­ра­иль от всех без­за­ко­ний его.
Ви́дящи не́мощь мою́ теле́сную, / и душе́вное страда́ние, / и серде́чное озлобле́ние, / посеще́ния сподо́би мя Боже́ственнаго, / Всенепоро́чная Де́во, спа­си́ мя, молю́ся, / те́плыми Твои́ми моли́твами. Видя немощь мою те­лес­ную, / и ду­шев­ное стра­да­ние, / и сер­деч­ную скорбь, / удо­стой ме­ня по­се­ще­ния Бо­же­ствен­но­го, / Все­не­по­роч­ная Де­ва; / спа­си ме­ня, мо­лю, / го­ря­чи­ми Тво­и­ми молитвами.
Стих: Хвали́те Го́спода вси язы́цы, похвали́те Его́ вси лю́дие. Стих: Хва­ли­те Гос­по­да все на­ро­ды, вос­хва­ли­те Его, все племена.
Всех преидо́х, Влады́чице, согреше́ньми, / но мно́жества сих, Де́во, очи́щши, / ми́лостей получи́ти ми, Чи́стая, сподо́би, / в бу́дущем су­де́, Сы́на и Бо́га Твоего́. Всех пре­взо­шел я, Вла­ды­чи­ца, со­гре­ше­ни­я­ми, / но мно­же­ство их из­гла­див, Де­ва, / удо­стой ме­ня / по­лу­чить ми­лость, Чи­стая, / на бу­ду­щем су­де Сы­на и Бо­га Твоего.
Стих: Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век. Стих: Ибо утвер­ди­лась ми­лость Его на нас, и ис­ти­на Гос­под­ня пре­бы­ва­ет вовек.
Мно́жество согреше́ний мои́х зову́щаго, / очи́сти, Чи́стая, / и чу́вствий мои́х неуста́вная движе́ния / моли́твенным мече́м ссе­цы́, / я́ко да ве́рою и любо́вию пою́ / Твое́ безсе́менное Рождество́. От мно­же­ства со­гре­ше­ния мо­их, / ме­ня о том взы­ва­ю­ще­го, / очи­сти, Чи­стая, / и чувств мо­их нестрой­ные дви­же­ния / ме­чем мо­лит­вы от­се­ки, / что­бы я с ве­рою и лю­бо­вью вос­пе­вал / рож­де­ние от Те­бя без се­ме­ни Хри­ста.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен, глас 6: Кто Те­бе́ не ублажи́т, Пресвята́я Де́во? / Кто ли не воспое́т Тво­е­го́ Пречи́стаго Рож­де­ства́? / Безле́тно бо от От­ца́ Возсия́вый Сын Единоро́дный, / То́йже от Те­бе́, Чи́стыя, про́йде, / неизрече́нно вопло́щься, / естество́м Бог сый, / и естество́м быв Челове́к нас ра́ди, / не во двою́ ли­цу́ Разделя́емый, / но во Двою́ Есте­ству́ несли́тно Познава́емый. / То­го́ мо­ли́, Чи́стая, Всеблаже́нная, / поми́ловатися душа́м на́шим. Бо­го­ро­ди­чен, глас 6: Кто не про­сла­вит Те­бя, Все­свя­тая Де­ва? / Кто не вос­по­ет дев­ствен­но­го рож­де­ния от Те­бя? / Ибо вне вре­ме­ни вос­си­яв­ший от От­ца Сын Еди­но­род­ный, / Он Са­мый про­изо­шел от Те­бя, Чи­стой, неизъ­яс­ни­мо во­пло­тив­шись. / Он – Бог по есте­ству, / и ра­ди нас по есте­ству став че­ло­ве­ком, / не раз­де­ля­ет­ся на два ли­ца, / но по­зна­ет­ся в двух нес­ли­ян­ных есте­ствах. / Мо­ли Его, Свя­тая, Все­б­ла­жен­ная, / о по­ми­ло­ва­нии душ наших.

Тво­ре­ние Со­фро­ния, пат­ри­ар­ха Иерусалимскаго

Ве­чер­няя песнь Сы­ну Божию

Све́те ти́хий святы́я сла́вы, / Безсме́ртнаго, От­ца́ Небе́снаго, / Свята́го Блаже́ннаго, Иису́се Хри­сте́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, / ви́девше свет вече́рний, / пое́м От­ца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га. / Досто́ин еси́ во вся вре­ме­на́ / пе́т бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мiр Тя сла́вит. Свет от­рад­ный свя­той сла­вы / бес­смерт­но­го От­ца Небес­но­го, / свя­то­го, бла­жен­но­го – Иису­се Хри­сте! / При­дя к за­ка­ту солн­ца, уви­дев свет ве­чер­ний, / вос­пе­ва­ем От­ца, Сы­на и Свя­то­го Ду­ха, Бо­га. / До­стой­но Те­бя во все вре­ме­на / вос­пе­вать го­ло­са­ми счаст­ли­вы­ми, / Сын Бо­жий, да­ю­щий жизнь, / – по­то­му мир Те­бя славит.

И гла­го­лем про­ки­мен на глас 6

И про­ки­мен, глас 6

Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Господь во­ца­рил­ся, бла­го­ле­пи­ем облёкся.
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Господь во­ца­рил­ся, бла­го­ле­пи­ем облёкся.
Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася. Стих: Об­лек­ся Гос­подь си­лою и опоясался.
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Господь во­ца­рил­ся, бла­го­ле­пи­ем облёкся.
Стих: И́бо утвер­ди́ вселе́нную, я́же не подви́жится. Стих: Ибо Он утвер­дил все­лен­ную, и она не поколеблется.
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Господь во­ца­рил­ся, бла­го­ле­пи­ем облёкся.
Стих: До́му Тво­е­му́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в дол­го­ту́ дний. Стих: До­му Тво­е­му по­до­ба­ет свя­ты­ня, Гос­по­ди, на дол­гие дни.
Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Господь во­ца­рил­ся, бла­го­ле­пи­ем облёкся.
Госпо́дь воцари́ся. Господь во­ца­рил­ся.
В ле́поту облече́ся. Бла­го­ле­пи­ем облёкся.
И абие, Го́споди, поми́луй. (40) И за­тем, Госпо­ди, по­ми­луй. (40)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

И по­ем Сподо́би, Го́споди

Мо­лит­ва при на­ступ­ле­нии вечера

Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без гре­ха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. / Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, на­учи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вра­зу­ми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, про­све­ти́ мя оправда́нии Твои́ми. / Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел ру­ку́ Твое́ю не пре́зри. / Те­бе́ подоба́ет хва­ла́. Те­бе́ подоба́ет пе́ние, / Те­бе́ сла́ва подоба́ет, От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Спо­до­би, Гос­по­ди, в ве­чер сей без гре­ха со­хра­нить­ся нам. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, Бо­же от­цов на­ших, и хваль­но и про­слав­ле­но имя Твоё во­ве­ки. Аминь. Да бу­дет, Гос­по­ди, ми­лость Твоя на нас, как мы́ упо­ва­ем на Те­бя. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, на­учи ме­ня по­ве­ле­ни­ям Тво­им. Бла­го­сло­вен Ты, Вла­ды­ка, вра­зу­ми ме­ня по­ве­ле­ни­я­ми Тво­и­ми. Бла­го­сло­вен Ты, Свя­той, про­све­ти ме­ня по­ве­ле­ни­я­ми Тво­и­ми. Гос­по­ди, ми­лость Твоя во­век, со­зда­ний рук Тво­их не пре́зри. Те­бе по­до­ба­ет хва­ла, Те­бе по­до­ба­ет пе­ние, Те­бе сла­ва по­до­ба­ет, От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Та­же на­чи­на­ем сти­хи­ры стиховны.

И за­тем по­ем вос­крес­ные сти­хи­ры на стиховне.

На сти­ховне сти­хи­ры, глас 6‑й

Сти­хи­ры на сти­ховне, глас 6

Воскресе́ние Твое́, Хри­сте́ Спа́се, / А́нгели пою́т на Небесе́х, / и нас на зем­ли́ сподо́би, / чи́стым се́рдцем / Те­бе́ сла́вити. Воскре­се­ние Твое, Хри­сте Спа­си­тель, / Ан­ге­лы вос­пе­ва­ют на небе­сах: / и нас на зем­ле удо­стой / чи­стым серд­цем / Те­бя славить.
Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся. Стих: Гос­подь во­ца­рил­ся, бла­го­ле­пи­ем облёкся.
Вра­та́ сокруши́в ме́дная, / и ве­реи́ а́довы сотры́й, / я́ко Бог всеси́лен, / род челове́ческий па́дший воскреси́л еси́. / Се­го́ ра́ди и мы согла́сно вопие́м: / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. Вра­та со­кру­шив мед­ные / и за­со­вы ада раз­бив, как Бог все­силь­ный, / пад­ший род че­ло­ве­че­ский Ты вос­кре­сил. / По­то­му и мы в пес­нях воз­гла­ша­ем: / «Вос­крес­ший из мерт­вых Гос­по­ди, сла­ва Тебе!»
Стих: И́бо утвер­ди́ вселе́нную, я́же не подви́жется. Стих: Ибо Он утвер­дил все­лен­ную, и она не поколеблется.
Тле́ния нас дре́вняго Христо́с испра́вити хо­тя́, / на Кре­сте́ пригвожда́ется, / и во гро́бе полага́ется. / Его́же мироно́сицы же­ны́ со слеза́ми иска́ху, пла́чуща глаго́лаху: / увы́ нам, Спа́се всех, / ка́ко изво́лил еси́ во гро́бе всели́тися? / Всели́выйся же хо­тя́, ка́ко укра́ден был еси́? / Ка́ко преложи́лся еси́? / Ко́е же ме́сто Твое́ Живоно́сное со­к­ры́ Те́ло? / Но, Влады́ко, я́ко обеща́лся еси́ нам яви́ся, / и уто­ли́ от нас рыда́ние слез. / Пла́чущимся же им, А́нгел к ним возо­пи́: / от пла́ча преста́вша Апо́столом рцы́те, я́ко воскре́се Госпо́дь, / мiро­ви да́руя очище́ние и ве́лию ми́лость. Хри­стос, от древ­не­го тле­ния нас вос­ста­но­вить же­лая, / ко Кре­сту при­гвож­да­ет­ся и во гро­бе по­ла­га­ет­ся. / Же­ны ми­ро­но­си­цы, со сле­за­ми Его ища, ры­да­ли и вос­кли­ца­ли: / «Увы, Спа­си­тель всех! / Как со­из­во­лил Ты во гроб все­лить­ся? / Ес­ли же Ты все­лил­ся доб­ро­воль­но, то как укра­ли Те­бя? / Как пе­ре­нес­ли Те­бя? / И ка­кое ме­сто со­кры­ло жи­во­нос­ное Твое те­ло? / Но, Вла­ды­ка, как обе­щал нам, явись, / и пре­кра­ти на­ше ры­да­ние слез­ное». / Ко­гда они пла­ка­ли, Ан­гел им воз­гла­сил: / «Пре­кра­ти­те плач и апо­сто­лам воз­ве­сти­те, что вос­крес Гос­подь, / да­руя ми­ру очи­ще­ние и ве­ли­кую милость!»
Стих: До́му Тво­е­му́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в дол­го­ту́ дний. Стих: До­му Тво­е­му по­до­ба­ет свя­ты­ня, Гос­по­ди, на дол­гие дни.
Распны́йся я́ко восхоте́л еси́, Хри­сте́, / и смерть погребе́нием Твои́м Плени́вый, / тридне́вен воскре́сл еси́, я́ко Бог, со сла́вою, / мiро­ви да́руя безконе́чную жизнь, / и ве́лию ми́лость. Рас­пя­тый по Сво­ей во­ле, Хри­сте, / и смерть по­гре­бе­ни­ем Сво­им по­бе­див­ший, / Ты в тре­тий день вос­крес, как Бог, со сла­вою, / да­руя ми­ру бес­ко­неч­ную жизнь / и ве­ли­кую милость.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Творе́ц и Изба́витель мой, Пречи́стая, / Христо́с Госпо́дь из Твои́х ложе́сн проше́д, / в мя Оболки́йся, / пе́рвыя кля́твы Ада́ма сво­бо­ди́. / Те́мже Ти, Всечи́стая, / я́ко Бо́жии Ма́тери же и Де́ве, / вои́стинну вопие́м немо́лчно: / ра́дуйся А́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, / Предста́тельство и Покро́ве, / и Спасе́ние душ на́ших. Бо­го­ро­ди­чен: Тво­рец и Ис­ку­пи­тель мой, Все­чи­стая, / Хри­стос Гос­подь, / про­изо­шел из чре­ва Тво­е­го, / в ме­ня, че­ло­ве­ка, об­лек­шись / и Ада­ма от древ­не­го про­кля­тия осво­бо­дил. / По­то­му Те­бе, Все­чи­стая, / как Бо­жи­ей Ма­те­ри и ис­тин­ной Де­ве / «Ра­дуй­ся» воз­гла­ша­ем с Ан­ге­лом не умол­кая: / «Ра­дуй­ся, Вла­ды­чи­ца, за­щи­та, и по­кров, / и спа­се­ние душ наших!»

Мо­лит­ва свя­та­го Си­мео­на Богоприимца

Мо­лит­ва св. Си­мео­на Богоприимца

Ны́не отпуща́еши ра­ба́ Тво­е­го́, Влады́ко, / по глаго́лу Тво­е­му́ с ми́ром; / я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, / свет во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля. Ныне от­пус­ка­ешь Ты ра­ба Тво­е­го, Вла­ды­ка, по сло­ву Тво­е­му, с ми­ром, ибо ви­де­ли очи мои спа­се­ние Твоё, ко­то­рое Ты уго­то­вал пред ли­цом всех на­ро­дов: свет во от­кро­ве­ние языч­ни­кам и сла­ву на­ро­да Тво­е­го, Израиля.

По­сем Три­свя­тое по О́тче наш

За­тем Три­свя­тое по От­че наш

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3) Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Без­смерт­ный, по­ми­луй нас. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, по­се­ти́ и ис­це­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния на­ши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Су­щий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.

Та­же поем

За­тем поем

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю: / Благослове́на Ты в жена́х, и Благослове́н Плод чре́ва Тво­е­го́, / я́ко Спа́са ро­ди­ла́ еси́ душ на́ших. (3) Бого­ро­ди­ца Де­ва, ра­дуй­ся; / бла­го­дат­ная Ма­рия, Гос­подь с То­бою! / Бла­го­сло­вен­на ты меж­ду же­на­ми / и бла­го­сло­вен Плод чре­ва Тво­е­го, / ибо Ты ро­ди­ла Спа­си­те­ля душ на­ших. (3)
Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (3) Да бу­дет имя Гос­подне бла­го­сло­вен­но от­ныне и до ве­ка. (3)

Та­же пса­лом 33

И из псал­ма 33

Бла­го­слов­лю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, / вы́ну хва­ла́ Его́ во усте́х мои́х. / О Го́споде похва́лится ду­ша́ моя́, / да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. / Возвели́чите Го́спода со мно́ю / и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. / Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, / и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. / Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, / и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. / Сей ни́щий воз­з­ва́, и Госпо́дь услы́ша и́, / и от всех скорбе́й eго́ спа­се́ и́. / Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, / и изба́вит их. / Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; / блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. / Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, / я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́. / Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, / взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Буду бла­го­слов­лять Гос­по­да во вся­кое вре­мя, / хва­ла Ему все­гда на устах мо­их. / В Гос­по­де восхва́лится ду­ша моя, – / да услы­шат крот­кие и воз­ве­се­лят­ся. / Воз­ве­личь­те Гос­по­да со мною / и воз­не­сём имя Его вме­сте. / Я взыс­кал Гос­по­да, и Он услы­шал ме­ня, / и от всех скорбе́й мо­их из­ба­вил ме­ня. / При­ди­те к Нему и про­све­ти­тесь, / и ли́ца ва­ши не по­сты­дят­ся. / Этот ни­щий воз­звал, и Гос­подь услы­шал его, / и от всех скорбе́й его спас его. / Опол­чит­ся Ан­гел Гос­по­день во­круг бо­я­щих­ся Его / и из­ба­вит их. / Вкуси́те, и уви­ди­те, что благ Гос­подь, – / блаже́н муж, ко­то­рый упо­ва­ет на Него. / Бой­тесь Гос­по­да, все свя­тые Его, / ибо нет недо­стат­ка у бо­я­щих­ся Его. / Бо­га­тые об­ни­ща­ли и ста­ли го­ло­дать, / а ищу­щие Гос­по­да не по­тер­пят нуж­ды́ ни в ка­ком благе.

Пс 33:2–11

И на­чи­на­ем утре­ню с шестопсалмия.

И на­чи­на­ем утре­ню с шестопсалмия.

В оглав­ле­ние.

УТРЕ­НЯ

На­чи­на­ем ше­сто­псал­мие, со вся­ким мол­ча­ни­ем и уми­ле­ни­ем слу­ша­ю­ще: учи­нен­ный же брат со бла­го­го­ве­ни­ем и стра­хом Бо­жи­им глаголет:

И на­чи­на­ем ше­сто­псал­мие, слу­шая со вся­ким мол­ча­ни­ем и уми­ле­ни­ем; чи­та­ю­щий же брат с бла­го­го­ве­ни­ем и стра­хом Бо­жи­им произносит:

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. (3) Сла­ва в выш­них Бо­гу и на зем­ле мир, сре­ди лю­дей – бла­го­во­ле­ние. (3)
Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. (2) Госпо­ди, Ты от­кро­ешь уста мои и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою. (2)

Пса­лом 3

Пса­лом 3

Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми́? Мно́зи востаю́т на мя, мно́зи глаго́лют ду­ши́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й гла­ву́ мою́. Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от го­ры́ святы́я Сво­ея́. Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. Вос­крес­ни́, Го́споди, спа­си́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Госпо­ди, по­че­му умно­жи­лись тес­ня­щие ме­ня? Мно­гие вос­ста­ют на ме­ня, мно­гие го­во­рят ду­ше мо­ей: нет спа­се­ния ему в Бо­ге его. Но Ты, Гос­по­ди, за­ступ­ник мой, сла­ва моя, и Ты воз­но­сишь гла­ву мою. Гла­сом мо­им я ко Гос­по­ду воз­звал, и Он услы­шал ме­ня со свя­той го­ры Сво­ей. Я уснул и спал; про­бу­дил­ся, ибо Гос­подь за­щи­тит ме­ня. Не убо­юсь мно­жеств лю­дей, круго́м на­па­да­ю­щих на ме­ня. Вос­стань, Гос­по­ди, спа­си ме­ня, Бо­же мой, ибо Ты по­ра­зил всех враж­ду­ю­щих про­тив ме­ня тщет­но, зу­бы греш­ни­ков Ты со­кру­шил. От Гос­по­да спа­се­ние и к на­ро­ду Тво­е­му – бла­го­сло­ве­ние Твоё.
Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. Я уснул и спал; про­бу­дил­ся, ибо Гос­подь за­щи­тит меня.

Пса­лом 37

Пса­лом 37

Го́споди, да не я́ростию Твое́ю обличи́ши мене́, ни­же́ гне́вом Твои́м нака́жеши мене́. Я́ко стре́лы Твоя́ унзо́ша во мне, и утверди́л еси́ на мне ру́ку Твою́. Несть исцеле́ния в пло́ти мое́й от ли­ца́ гне́ва Тво­е­го́, несть ми́ра в косте́х мои́х от ли­ца́ грех мои́х. Я́ко беззако́ния моя́ превзыдо́ша гла­ву́ мою́, я́ко бре́мя тя́жкое отяготе́ша на мне. Возсмерде́ша и согни́ша ра́ны моя́ от ли­ца́ безу́мия мо­е­го́. Пострада́х и сляко́хся до кон­ца́, весь день се́туя хожда́х. Я́ко ля́двия моя́ напо́лнишася поруга́ний, и несть исцеле́ния в пло́ти мое́й. Озло́блен бых и смири́хся до зе­ла́, рыка́х от воздыха́ния се́рдца мо­е­го́. Го́споди, пред Тобо́ю все жела́ние мое́ и воздыха́ние мое́ от Те­бе́ не утаи́ся. Се́рдце мое́ смяте́ся, оста́ви мя си́ла моя́, и свет о́чию мое́ю, и той несть со мно́ю. Дру́зи мои́ и и́скреннии мои́ пря́мо мне прибли́жишася и ста́ша, и бли́жнии мои́ отдале́че мене́ ста́ша и нужда́хуся и́щущии ду́шу мою́, и и́щущии зла́я мне глаго́лаху су́етная и льсти́вным весь день поуча́хуся. Аз же я́ко глух не слы́шах и я́ко нем не отверза́яй уст свои́х. И бых я́ко челове́к не слы́шай и не имы́й во усте́х свои́х обличе́ния. Я́ко на Тя, Го́споди, упова́х, Ты услы́шиши, Го́споди Бо́же мой. Я́ко рех: да не ко­гда́ пора́дуют ми ся вра­зи́ мои́: и вне­гда́ подвижа́тися нога́м мои́м, на мя велере́чеваша. Я́ко аз на ра́ны гото́в, и боле́знь моя́ пре­до мно́ю есть вы́ну. Я́ко беззако́ние мое́ аз воз­ве­щу́ и попеку́ся о гре­се́ мое́м. Вра­зи́ же мои́ живу́т и укрепи́шася па́че мене́, и умно́жишася ненави́дящии мя без пра́вды. Воздаю́щии ми зла́я возблага́я оболга́ху мя, зане́ гоня́х благосты́ню. Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не от­сту­пи́ от мене́. Вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. Госпо­ди, не об­ли­чи ме­ня в яро­сти Тво­ей и не на­ка­жи ме­ня гне­вом Тво­им. Ибо стре­лы Твои вон­зи­лись в ме­ня, и Ты утвер­дил на мне ру­ку Твою. Нет ис­це­ле­ния для пло­ти мо­ей от гне­ва Тво­е­го, нет ми­ра ко­стям мо­им от гре­хов мо­их, ибо без­за­ко­ния мои пре­вы­си­ли го­ло­ву мою, как бре­мя тяж­кое отя­го­те­ли на мне. Смер­дят и гно­ят­ся ра­ны мои от безу­мия мо­е­го: по­стра­дал я и был согбе́н до кон­ца, весь день, се́туя, хо­дил. Ибо ис­пол­ни­лись глум­ле­ний чре́сла мои, и нет ис­це­ле­ния для пло­ти мо­ей. Я был со­кру­шён и уни­жен без­мер­но, кри­чал от сте­на­ния се́рдца мо­е­го. Гос­по­ди, пред То­бою – всё же­ла­ние моё, и сте­на­ние моё от Те­бя не со­кры­то. Серд­це моё сму­ти­лось, оста­ви­ла ме­ня си­ла моя, и свет очей мо­их – и то­го нет со мною. Дру­зья мои и со­се­ди мои при­бли­зи­лись и ста­ли на­про­тив ме­ня, и ближ­ние мои вста­ли вда­ли, и тес­ни­лись ищу­щие ду­шу мою, и ищу­щие мне зла го­во­ри­ли пу­стое и коз­ни весь день из­мыш­ля­ли. Я же как глу­хой не слы­шал, и как немой, не от­вер­за­ю­щий уст сво­их; и стал как че­ло­век не слы­ша­щий и не име­ю­щий в устах сво­их об­ли­че­ния. Ибо я на Те­бя, Гос­по­ди, упо­вал: Ты услы­шишь, Гос­по­ди, Бо­же мой. Ибо я ска­зал: «Пусть не зло­рад­ству­ют обо мне вра­ги мои!», ибо ко­гда ко­ле­ба­лись но­ги мои, они на­до мной ве­ли­ча­лись. Ибо я к уда­рам го­тов, и стра­да­ние моё все­гда пре­до мною. Ибо без­за­ко­ние моё я воз­ве­щу и по­за­бо­чусь о гре­хе мо­ём. Вра­ги же мои жи­вут, и укре­пи­лись бо­лее ме­ня, и умно­жи­лись нена­ви­дя­щие ме­ня непра­вед­но. Воз­да­ю­щие мне злом за доб­ро кле­ве­та­ли на ме­ня, ибо я ко бла­гу стре­мил­ся. Не оставь ме­ня, Гос­по­ди, Бо­же мой, не от­сту­пи от ме­ня, об­ра­тись на по­мощь мне, Гос­по­ди спа­се­ния моего!
Не оста́ви мене́, Го́споди Бо́же мой, не от­сту­пи́ от мене́. Вон­ми́ в по́мощь мою́, Го́споди спасе́ния моего́. Не оставь ме­ня, Гос­по­ди, Бо­же мой, не от­сту­пи от ме­ня, об­ра­тись на по­мощь мне, Гос­по­ди спа­се­ния моего!

Пса­лом 62

Пса­лом 62

Бо́же, Бо́же мой, к Те­бе́ у́тренюю, воз­жа­да́ Те­бе́ ду­ша́ моя́, коль мно́жицею Те­бе́ плоть моя́, в зем­ли́ пу́сте и непрохо́дне, и безво́дне. Та́ко во святе́м яви́хся Те­бе́, ви́дети си́лу Твою́ и сла́ву Твою́. Я́ко лу́чши ми́лость Твоя́ па́че живо́т, устне́ мои́ похвали́те Тя. Та́ко бла­го­слов­лю́ Тя в жи­во­те́ мое́м, о и́мени Твое́м воз­де­жу́ ру́це мои́. Я́ко от ту́ка и ма́сти да испо́лнится ду­ша́ моя́, и устна́ма ра́дости восхва́лят Тя уста́ моя́. А́ще помина́х Тя на посте́ли мое́й, на у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся. При­льпе́ ду­ша́ моя́ по Те­бе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Ти́и же всу́е иска́ша ду́шу мою́, вни́дут в преиспо́дняя зем­ли́, предадя́тся в ру́ки ору́жия, ча́сти ли́совом бу́дут. Царь же возвесели́тся о Бо́зе, похва́лится всяк клены́йся Им, я́ко загради́шася уста́ глаго́лющих непра́ведная. Боже, Бо­же мой, к Те­бе с рас­све­та стрем­люсь: жаж­дет Те­бя ду­ша моя. Сколь­ко раз стре­ми­лась к Те­бе плоть моя в зем­ле пу­стын­ной, и непро­хо­ди­мой, и без­вод­ной? Так бы я во свя­ти­ли­ще явил­ся Те­бе, что­бы ви­деть си­лу Твою и сла­ву Твою! Ибо луч­ше жиз­ни ми­лость Твоя; уста мои вос­хва­лят Те­бя. Та́к бла­го­слов­лю́ Те­бя в жиз­ни мо­ей, во имя Твоё воз­не­су ру­ки мои. Как бы ту́ком и еле́ем да на­пол­нит­ся ду­ша моя, и уста­ми ра­до­сти вос­хва­лят Те­бя уста мои. Вспо­ми­нал я Те­бя на по­сте­ли мо­ей, поу́тру раз­мыш­лял о Те­бе, ибо Ты стал по­мощ­ни­ком мне, и под кро­вом крыл Тво­их я воз­ра­ду­юсь. При­льну­ла ду­ша моя к Те­бе, ме­ня под­дер­жа­ла дес­ни­ца Твоя. А те, что́ на­прас­но ис­ка­ли ду­шу мою, сой­дут в пре­ис­под­нюю зем­ли, пре́даны бу­дут си­ле ме­ча, ста­нут до­бы­чей ли­си­цам. Царь же воз­ве­се­лит­ся о Бо­ге, вос­хва­лит­ся вся­кий, кля­ну­щий­ся Им, ибо за­гра­ди­лись уста го­во­ря­щих неправду.
На у́тренних поуча́хся в Тя. Я́ко был еси́ Помо́щник мой, и в кро́ве кри­лу́ Твое́ю возра́дуюся. При­льпе́ ду­ша́ моя́ по Те­бе́, мене́ же прия́т десни́ца Твоя́. Поу́тру я раз­мыш­лял о Те­бе, ибо Ты стал по­мощ­ни­ком мне, и под кро­вом крыл Тво­их я воз­ра­ду­юсь. При­льну­ла ду­ша моя к Те­бе, ме­ня под­дер­жа­ла дес­ни­ца Твоя.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (Три­жды, без поклонов.) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Пса­лом 87

Пса­лом 87

Го́споди Бо́же спасе́ния мо­е­го́, во дни воззва́х, и в но­щи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ к моле́нию мо­е­му́, я́ко испо́лнися зол ду­ша́ моя́, и живо́т мой аду прибли́жися. Привмене́н бых с низходя́щими в ров, бых я́ко челове́к без по́мощи, в ме́ртвых свобо́дь, я́ко я́звеннии спя́щии во гро́бе, и́хже не помяну́л еси́ кто­му́, и ти́и от ру­ки́ Тво­ея́ отринове́ни бы́ша. Положи́ша мя в ро́ве преиспо́днем, в те́мных и се́ни сме́ртней. На мне утверди́ся я́рость Твоя́, и вся во́лны Твоя́ наве́л еси́ на мя. Уда́лил еси́ зна́емых мои́х от мене́, положи́ша мя ме́рзость се­бе́: пре́дан бых и не исхожда́х. О́чи мои́ изнемого́сте от ни­ще­ты́, воззва́х к Те­бе́, Го́споди, весь день, возде́х к Те­бе́ ру́це мои́. Еда́ ме́ртвыми твори́ши чу­де­са́? Или́ вра́чеве воскреся́т, и испове́дятся Те­бе́? Еда́ пове́сть кто во гро́бе ми́лость Твою́, и и́стину Твою́ в поги́бели? Еда́ позна́на бу́дут во тьме чу­де­са́ Твоя́, и пра́вда Твоя́ в зем­ли́ забве́нней? И аз к Те­бе́, Го́споди, воззва́х и у́тро моли́тва моя́ предвари́т Тя. Вску́ю, Го́споди, отре́еши ду́шу мою́, отвраща́еши ли­це́ Твое́ от мене́? Нищ есмь аз, и в труде́х от ю́ности мо­ея́; возне́с же ся, смири́хся, и изнемого́х. На мне преидо́ша гне́ви Твои́, устраше́ния Твоя́ возмути́ша мя, обыдо́ша мя я́ко во­да́, весь день одержа́ша мя вку́пе. Уда́лил еси́ от мене́ дру́га и и́скренняго, и зна́емых мои́х от страсте́й. Госпо­ди, Бо­же спа­се­ния мо­е­го, днём я взы­вал, и в но­чи́ – пред То­бою, да взой­дёт пред ли­цо Твоё мо­лит­ва моя, скло­ни ухо Твоё к мо­ле­нию мо­е­му. Ибо ис­пол­ни­лась зол ду­ша моя, и жизнь моя к аду при­бли­зи­лась; со­при­чис­лен я был с нис­хо­дя­щи­ми в ров, стал как че­ло­век бес­по­мощ­ный, сре­ди мёрт­вых – сво­бод­ный; как сра­жён­ные, спя­щие в мо­ги­ле, о ко­то­рых Ты уже не вспом­нишь, и они от ру­ки Тво­ей от­ри­ну­ты. По­ло­жи­ли ме­ня во рве глу­бо­чай­шем, во тьме и те­ни смерт­ной, на мне утвер­ди­лась ярость Твоя и все вол­ны Твои Ты на­вёл на ме­ня. Удали́л Ты зна­ко­мых мо­их от ме­ня: они со­чли ме­ня мер­зо­стью для се­бя; я был пре­дан и вый­ти не мог. Очи мои из­не­мог­ли от ни­ще­ты: я взы­вал к Те­бе, Гос­по­ди, це­лый день, про­стёр к Те­бе ру­ки мои. Раз­ве мёрт­вым Ты со­тво­ришь чу­де­са? Или вра­чи их вос­кре­сят, и они про­сла­вят Те­бя? Раз­ве воз­ве­стит кто в мо­ги­ле о ми­ло­сти Тво­ей, и об ис­тине Тво­ей – в ме­сте ги­бель­ном? Раз­ве позна́ют во тьме чу­де­са Твои, и прав­ду Твою – в зем­ле за­бве­ния? И я к Те­бе, Гос­по­ди, воз­звал, и ра­но утром мо­лит­ва моя до­стиг­нет Те­бя. Для че­го, Гос­по­ди, от­стра­ня­ешь ду­шу мою, от­вра­ща­ешь ли­цо Твоё от ме­ня? Нищ я, и в тру­дах от юно­сти мо­ей; и, воз­не­сён­ный, – был уни­жен и из­не­мог. На­до мною гнев Твой про­шёл, устра­ше­ния Твои сму­ти­ли ме­ня, окру­жа­ют ме­ня, как во­да, весь день, охва­ти­ли ме­ня все вме­сте. Ты удали́л от ме­ня дру­га и ближ­не­го и зна­ко­мых мо­их из-за страдания.
Го́споди Бо́же спасе́ния мо­е­го́, во дни воззва́х, и в но­щи́ пред Тобо́ю. Да вни́дет пред Тя моли́тва моя́: при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ к моле́нию моему́. Госпо­ди, Бо­же спа­се­ния мо­е­го, днём я взы­вал, и в но­чи́ – пред То­бою, да взой­дёт пред ли­цо Твоё мо­лит­ва моя, скло­ни ухо Твоё к мо­ле­нию моему.

Пса­лом 102

Пса­лом 102

Бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судь­бу́ всем оби́димым. Ска­за́ пу­ти́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до кон­ца́ прогне́вается, ни­же́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шым сотвори́л есть нам, ни­же́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по вы­со­те́ небе́сней от зем­ли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, по­мя­ну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко тра­ва́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет кто­му́ ме́ста сво­е­го́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небе­си́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слу­ги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся де­ла́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́, бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Гос­по­да, и вся внут­рен­ность моя – имя свя­тое Его. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Гос­по­да, и не за­бы­вай всех воз­да­я­ний Его: Он про­ща­ет все без­за­ко­ния твои, ис­це­ля­ет все неду­ги твои, из­бав­ля­ет от по­ги­бе­ли жизнь твою, вен­ча­ет те­бя ми­ло­стью и щед­ро­та­ми, ис­пол­ня­ет бла́гами же­ла­ние твое, – об­но­вит­ся, как у ор­ла, юность твоя. Тво­рит ми­лость Гос­подь и суд всем оби­жен­ным. Он от­крыл пу­ти Свои Мо­и­сею, сына́м Из­ра­и­ле­вым – же­ла­ния Свои. Щедр и ми­ло­стив Гос­подь, дол­го­тер­пе­лив и мно­го­мило­стив, не до кон­ца про­гне­ва­ет­ся и не на­век него­ду­ет. Не по без­за­ко­ни­ям на­шим Он со­де­лал нам, и не по гре­хам на­шим воз­дал нам, ибо, по вы­со­те неба от зем­ли, утвер­дил Гос­подь ми­лость Свою к бо­я­щим­ся Его; на сколь­ко от­сто­ит во­сток от за­па­да, удали́л Он от нас без­за­ко­ния на­ши. Как ми́лует отец сы­нов, по­ми­ло­вал Гос­подь бо­я­щих­ся Его, ибо Он зна­ет со­став наш, пом­нит, что мы – прах. Че­ло­век – как тра­ва дни его, как цвет по­ле­вой, так от­цве­тёт, ибо ды­ха­ние пре­кра­ти­лось в нем – и не бу­дет его, и не узна́ет он бо­лее ме­ста сво­е­го. Ми­лость же Гос­под­ня – от ве­ка и до ве­ка на бо­я­щих­ся Его, и прав­да Его – на сы­нах сы­нов хра­ня­щих за­вет Его и пом­ня­щих за­по­ве­ди Его, что­бы ис­пол­нять их. Гос­подь на небе угото́вал пре­стол Свой, и Цар­ство Его всем вла­де­ет. Бла­го­слов­ляй­те Гос­по­да, все Ан­ге­лы Его, силь­ные мо­щью, ис­пол­ня­ю­щие сло­во Его, как толь­ко услы­шат глас слов Его. Бла­го­слов­ляй­те Гос­по­да, все во­ин­ства Его, слу­жи­те­ли Его, ис­пол­ня­ю­щие во­лю Его. Бла­го­слов­ляй­те Гос­по­да, все тво­ре­ния Его, на вся­ком ме­сте вла­ды­че­ства Его. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Господа!
На вся́ком ме́сте влады́чества Его́, бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода. На вся­ком ме­сте вла­ды­че­ства Его. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Господа!

Пса­лом 142

Пса­лом 142

Го́споди, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ моле́ние мое́ во и́стине Твое́й, услы́ши мя в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м, я́ко не оправди́тся пред Тобо́ю всяк живы́й. Я́ко по­гна́ враг ду́шу мою́, смири́л есть в зе́млю живо́т мой, посади́л мя есть в те́мных, я́ко ме́ртвыя ве́ка. И уны́ во мне дух мой, во мне смяте́ся се́рдце мое́. Помяну́х дни дре́вния, поучи́хся во всех де́лех Твои́х, в творе́ниих ру­ку́ Твое́ю поуча́хся. Возде́х к Те­бе́ ру́це мои́, ду­ша́ моя́, я́ко зем­ля́ безво́дная Те­бе́. Ско́ро услы́ши мя, Го́споди, ис­че­зе́ дух мой, не от­вра­ти́ ли­ца́ Тво­е­го́ от мене́, и уподо́блюся низходя́щым в ров. Слы́шану со­тво­ри́ мне зау́тра ми́лость Твою́, я́ко на Тя упова́х. Ска­жи́ мне, Го́споди, путь во́ньже пой­ду́, я́ко к Те­бе́ взях ду́шу мою́. Из­ми́ мя от враг мои́х, Го́споди, к Те­бе́ прибего́х. На­учи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой. Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. И́мене Тво­е­го́ ра́ди, Го́споди, живи́ши мя, пра́вдою Твое́ю изведе́ши от печа́ли ду́шу мою́. И ми́лостию Твое́ю потреби́ши вра­ги́ моя́ и погуби́ши вся стужа́ющыя ду­ши́ мое́й, я́ко аз раб Твой есмь. Госпо­ди, услышь мо­лит­ву мою, внем­ли́ мо­ле­нию мо­е­му в ис­тине Тво­ей, услышь ме­ня в прав­де Тво­ей и не вой­ди в суд с ра­бом Тво­им, ибо не оправ­да­ет­ся пред То­бою ни­кто из жи­ву­щих. Ибо враг стал пре­сле­до­вать ду­шу мою, уни­зил до зем­ли жизнь мою, по­са­дил ме­ня во тьме, как уме́рших от ве­ка. И уныл во мне дух мой, во мне сму­ти­лось серд­це моё. Вспом­нил я дни древ­ние, размы́слил о всех де­лах Тво­их, о тво­ре­ни­ях рук Тво­их размышля́л. Про­стёр к Те­бе ру­ки мои; ду­ша моя пред То­бою – как без­вод­ная зем­ля. Ско­ро услышь ме­ня, Гос­по­ди, из­не­мог дух мой: не от­вра­ти ли­ца Тво­е­го от ме­ня, и да не упо­доб­люсь я схо­дя­щим в ров. Дай мне услы­шать ра­но утром ми­лость Твою, ибо я на Те­бя упо­ваю; от­крой мне, Гос­по­ди, путь, по ко­то­ро­му мне ид­ти, ибо к Те­бе воз­нёс я ду­шу мою. Из­бавь ме­ня от вра­гов мо­их, Гос­по­ди, ибо к Те­бе я прибе́г. На­учи ме­ня тво­рить во­лю Твою, ибо Ты – Бог мой; Дух Твой бла­гой по­ве­дёт ме­ня в зем­лю прав­ды. Ра­ди име­ни Тво­е­го, Гос­по­ди, Ты ожи­вишь ме­ня, по прав­де Тво­ей вы­ве­дешь из пе­ча­ли ду­шу мою, и по ми­ло­сти Тво­ей ис­тре­бишь вра­гов мо­их, и погу́бишь всех тес­ня­щих ду­шу мою, ибо я – раб Твой.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Услышь ме­ня, Гос­по­ди, в прав­де Тво­ей и не вой­ди в суд с ра­бом Твоим.
Услы́ши мя, Го́споди, в пра́вде Твое́й и не вни́ди в суд с рабо́м Твои́м. Услышь ме­ня, Гос­по­ди, в прав­де Тво­ей и не вой­ди в суд с ра­бом Твоим.
Дух Твой Благи́й наста́вит мя на зе́млю пра́ву. Дух Твой бла­гой по­ве­дёт ме­ня в зем­лю правды.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

И по­ем Бог Госпо́дь на глас 6‑й

И по­ем Бог – Гос­подь на 6‑й глас

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Бог – Гос­подь, и Он явил­ся нам; бла­го­сло­вен Гря­ду­щий во имя Господне.
Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Бог – Гос­подь, и Он явил­ся нам; бла­го­сло­вен Гря­ду­щий во имя Господне.
Стих: Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Стих 1: Про­слав­ляй­те Гос­по­да, ибо Он благ, ибо во­век ми­лость Его.
Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Бог – Гос­подь, и Он явил­ся нам; бла­го­сло­вен Гря­ду­щий во имя Господне.
Стих: Обыше́дше обыдо́ша мя и и́менем Госпо́дним противля́хся им. Стих 2: Об­сту­пив, окру­жи­ли ме­ня, но я име­нем Гос­под­ним вос­про­ти­вил­ся им.
Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Бог – Гос­подь, и Он явил­ся нам; бла­го­сло­вен Гря­ду­щий во имя Господне.
Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м де­ла́ Госпо́дня. Стих 3: Не умру, но бу­ду жить и воз­ве­щу де­ла Господни.
Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Бог – Гос­подь, и Он явил­ся нам; бла­го­сло­вен Гря­ду­щий во имя Господне.
Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во гла­ву́ у́гла, от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших. Стих 4: Ка­мень, ко­то­рый от­верг­ли стро­и­те­ли, он ока­зал­ся во гла­ве уг­ла: от Гос­по­да это бы­ло, и див­но в очах наших.
Бог Госпо́дь и яви́ся нам, благослове́н Гряды́й во и́мя Госпо́дне. Бог – Гос­подь, и Он явил­ся нам; бла­го­сло­вен Гря­ду­щий во имя Господне.

Та­же гла­го­лем тро­парь вос­кре­сен во глас ше­стый два­жды и Бо­го­ро­ди­чен в той­же глас.

И за­тем по­ем вос­крес­ный тро­парь два­жды и Богородичен.

Тро­парь вос­кре­сен, глас 6‑й

Тро­парь вос­крес­ный, глас 6

А́нгель­ския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Тво­е­го́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Те­бе́. (2) Ангель­ские Си­лы – при гро­бе Тво­ем, / и охра­няв­шие его омерт­ве­ли, / а Ма­рия сто­я­ла в гроб­ни­це / и ис­ка­ла пре­чи­стое те­ло Твое. / Ты опу­сто­шил ад, не по­тер­пев от него, / Ты встре­тил Де­ву, Да­ру­ю­щий жизнь. / Вос­крес­ший из мерт­вых, Гос­по­ди, сла­ва Те­бе! (2)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Благослове́нную нареки́й Твою́ Ма́терь, / прише́л еси́ на страсть во́льным хоте́нием, / возсия́в на Кре­сте́, взыска́ти хо­тя́ Ада́ма, / глаго́ля а́нгелом: сра́дуйтеся Мне, / я́ко обре́теся поги́бшая дра́хма. / Вся му́дре устро́ивый, Бо́же наш, сла́ва Тебе́! Бо­го­ро­ди­чен: На­звав Бла­го­сло­вен­ную Сво­ею Ма­те­рью, / при­шел Ты на стра­да­ния по доб­рой во­ле, / вос­си­яв на Кре­сте, же­лая отыс­кать Ада­ма, / и воз­гла­шая Ан­ге­лам: «Ра­дуй­тесь со Мной, / ибо на­шлась по­те­рян­ная драх­ма!» / Все муд­ро устро­ив­ший, Бо­же наш, сла­ва Тебе!

Та­же сти­хо­сло­вим ка­физ­му 2‑ю и 3‑ю.

По­сле тро­па­рей чи­та­ем 2‑ю и 3‑ю кафизмы.

Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

КАФИ́СМА ВТОРА́Я. Пса­лом 9

Ка­физ­ма 2. Пса­лом 9

Испове́мся Те­бе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чу­де­са́ Твоя́. Возвеселю́ся и возра́дуюся о Те­бе́, пою́ и́мени Тво­е­му́, Вы́шний. Вне­гда́ возврати́тися вра­гу́ мо­е­му́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от ли­ца́ Тво­е­го́. Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. Вра­гу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд престо́л Свой, и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в право­те́. И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, я́ко взыска́яй кро́ви их по­мя­ну́, не за­бы́ зва́ния убо́гих. Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, Я́ко да воз­ве­щу́ вся хва­лы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увя­зе́ но­га́ их. Зна́емь eсть Госпо́дь судь­бы́ творя́й, в де́лех ру­ку́ своeю увя­зе́ гре́шник. Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. Я́ко не до кон­ца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до кон­ца́. Вос­крес­ни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. Вску́ю, Го́споди, от­стоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? Вне­гда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех ду­ши́ сво­ея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. Раз­дра­жи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва сво­е­го́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. Оскверня́ются пу­тие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судь­бы́ Твоя́ от ли­ца́ eго́, все́ми вра­ги́ свои́ми облада́ет. Ре­че́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, eже уби́ти непови́ннаго, oчи eго́ на ни́щаго призира́ете. Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т eже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, вне­гда́ при­в­ле­щи́ и́. В се́ти свое́й смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, вне­гда́ eму́ облада́ти убо́гими. Ре­че́ бо в се́рдце свое́м: за­бы́ Бог, от­вра­ти́ ли­це́ Свое́, да не ви́дит до кон­ца́. Вос­крес­ни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся ру­ка́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до кон­ца́. Че­со́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Ре­че́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Те­бе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. Со­кру­ши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от зем­ли́ Его́. Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. Су­ди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т кто­му́ велича́тися челове́к на земли́. Буду сла­вить Те­бя, Гос­по­ди, всем серд­цем мо­им, воз­ве­щу все чу­де­са Твои, воз­ве­се­люсь и воз­ра­ду­юсь о Те­бе, вос­пою име­ни Тво­е­му, Все­выш­ний! При об­ра­ще­нии вра­га мо­е­го вспять из­не­мо­гут и по­гиб­нут они пред ли­цом Тво­им, ибо со­вер­шил Ты суд мой и тя́жбу мою, сел на пре­сто­ле, Су­дия́ пра­вед­ный. Ты по­гро­зил на­ро­дам – и по­гиб нече­сти­вый; имя его из­гла­дил на­век, и во век ве­ка. У вра­га не оста­лось ору­жия со­всем, и го­ро­да раз­ру­шил Ты, по­гиб­ла па­мять о нем с шу­мом! И Гос­подь во­век пре­бы­ва­ет, для су­да Он при­го­то­вил пре­стол Свой. И бу­дет Он су­дить все­лен­ную по прав­де, рас­су­дит на­ро­ды в право­те. И стал Гос­подь при­бе­жи­щем для бед­но­го, по­мощ­ни­ком в бла­го­по­лу­чии и в скор­би, – и да упо­ва­ют на Те­бя зна­ю­щие имя Твоё, ибо не оста­вил Ты ищу­щих Те­бя, Гос­по­ди. Вос­пой­те Гос­по­ду, жи­ву­ще­му на Си­оне, воз­ве­сти­те сре­ди на­ро­дов де­я­ния Его, ибо вспом­нил Он, взыс­ки­ва­ю­щий за их кровь, не за­был воп­ля бед­ных. По­ми­луй ме­ня, Гос­по­ди, взгля­ни на уни­же­ние моё от вра­гов мо­их, Ты воз­но­сишь ме­ня из врат смер­ти, что­бы я воз­ве­стил все хва­лы Твои во вра­тах до­че­ри Си­о­на: воз­ра­ду­юсь я о спа­се­нии Тво­ём. По­гряз­ли на­ро­ды в па́губе, ко­то­рую со­тво­ри­ли, в се́ти той, что́ скры­ли они, увяз­ла но­га их. По­зна­ёт­ся Гос­подь, тво­ря­щий су­ды: в де­лах рук сво­их по­гряз греш­ник. Да воз­вра­тят­ся греш­ни­ки во ад, все на­ро­ды, за­бы­ва­ю­щие Бо­га, ибо не до кон­ца за­быт бу­дет ни­щий, тер­пе­ние бед­ных не по­гиб­нет до кон­ца. Вос­стань, Гос­по­ди, да не укреп­ля­ет­ся че­ло­век, пусть су­дят­ся на­ро­ды пред То­бою. По­ставь, Гос­по­ди, за­ко­но­да­те­ля над ни­ми, да позна́ют на­ро­ды, что лю­ди они. Для че­го Ты, Гос­по­ди, встал вда­ли, не за­ме­ча­ешь бла­го­по­лу­чия и скор­би? Ко­гда над­ме­ва­ет­ся нече­сти­вец, за­го­ра­ет­ся ни­щий, – за­пу­ты­ва­ют­ся они в за­мыс­лах, ко­то­рые из­мыш­ля­ют. Ибо по­хва­ля­ет­ся греш­ник в по­же­ла­ни­ях ду­ши сво­ей, и непра­вед­но­го бла­го­слов­ля­ют. Раз­дра­жил Гос­по­да греш­ник: «По мно­же­ству гне­ва Сво­е­го Он не взы­щет» – нет Бо­га пред ним. Осквер­ня­ют­ся пу­ти его во вся­кое вре­мя, от­стра­ня­ет он су­ды Твои от ли­ца́ сво­е­го, все­ми вра­га­ми сво­и­ми овла­де­ет. Ведь ска­зал он в серд­це сво­ём: «Не поколе́блюсь, из ро­да в род пре­бу­ду без зла», – тот, чьи уста пол­ны́ про­кля­тия, и го­ре­чи, и ко­вар­ства, под языко́м его бе­да и го­ре; си­дит он в за­са­де с бо­га­ты­ми в тай­ных ме­стах, что­бы убить невин­но­го, гла­за его за бед­ным на­блю­да­ют. Под­сте­ре­га­ет втайне, как лев в ло­го­ве сво­ём; под­сте­ре­га­ет, что­бы схва­тить ни­ще­го, схва­тить ни­ще­го, ко­гда за­вле­чёт его. В за­падне сво­ей сми­рит его, но со­гнёт­ся и па­дёт, ко­гда воз­об­ла­да­ет над бед­ны­ми. Ибо ска­зал он в серд­це сво­ём: «За­был Бог, от­вра­тил ли­цо Своё, что­бы не ви­деть, до кон­ца!» Вос­стань, Гос­по­ди Бо­же мой, да воз­вы­сит­ся ру­ка Твоя, не за­будь бед­ных Тво­их до кон­ца! Для че­го раз­дра­жил нече­сти­вый Бо­га? Ведь ска­зал он в серд­це сво­ём: «Он не взы­щет». Ты ви­дишь, ибо Ты за­ме­ча­ешь го­ре и ярость, что­бы пре­дать его в ру­ки Твои; на Те­бя остав­лен ни­щий, си­ро­те Ты был по­мощ­ни­ком. Со­кру­ши мы́шцу греш­но­му и зло­му, – по­ищут грех его и не най­дут его. Гос­подь – Царь во­век и во век ве­ка; сгинь­те, языч­ни­ки, с зем­ли Его! Же­ла­ние бед­ных услы­шал Ты, Гос­по­ди, го­тов­но­сти се́рдца их вня́ло ухо Твоё, со­вер­ши суд си­ро­те и уни́женному, что­бы уже не ве­ли­чал­ся боль­ше че­ло­век на земле.

Пса­лом 10

Пса­лом 10

На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те ду­ши́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что со­тво­ри́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. Госпо́дь, на небе­си́ престо́л Его́, oчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды воз­лю­би́, право­ты́ ви́де ли­це́ Его́. На Гос­по­да я упо­ваю; как вы ска­же­те ду­ше мо­ей: «Уле­тай на го­ры, как птич­ка»? Ибо вот, греш­ни­ки на­тя­ну­ли лук, при­го­то­ви­ли стре­лы в колча́не, что­бы по­ра­зить во мра­ке пра­вых серд­цем. Ибо то, что Ты ис­пра­вил, они ра­зо­ри­ли, а пра­вед­ник что́ со­тво­рил? Гос­подь во хра­ме свя­том Сво­ём; Гос­подь, на небе­сах пре­стол Его. Гла­за Его за бед­ным на­блю­да­ют, ве­ки Его ис­пы­ты­ва­ют сы­нов че­ло­ве­че­ских. Гос­подь ис­пы­ты­ва­ет пра­вед­но­го и нече­сти­во­го, а лю­бя­щий неправ­ду нена­ви­дит свою ду­шу. Как дождь низ­ве­дёт Он на греш­ни­ков сети:–огонь, и се­ра, и бур­ный ве­тер – их до­ля из ча­ши. Ибо пра­ве­ден Гос­подь, и прав­ду воз­лю­бил, к право­те об­ра­ще­но ли­цо Его.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́, Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Пса­лом 11

Пса­лом 11

Спа­си́ мя, Го́споди, я́ко оску­де́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему сво­е­му́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. Потреби́т Госпо́дь вся уст­ны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, уст­ны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не вос­крес­ну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. Сло­ве­са́ Госпо́дня сло­ве­са́ чи́ста, среб­ро́ разжже́но, искуше́но зем­ли́, очище́но седмери́цею. Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да се­го́ и во век. О́крест нечести́вии хо́дят, по вы­со­те́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския. Спа­си ме­ня, Гос­по­ди, ибо не ста­ло пра­вед­но­го, ибо ума́лилась ис­ти­на у сы­нов че­ло­ве­че­ских. Су́етное ска­зал каж­дый ближ­не­му сво­е­му, ко­вар­ны уста в их серд­це, и в серд­це ска­за­ли злое. Ис­тре­бит Гос­подь все уста ко­вар­ные, язык вы­со­ко­мер­ный, тех, кто ска­за­ли: «Язык наш воз­ве­ли­чим, уста на­ши с на­ми, кто нам гос­по­дин?» «Ра­ди бед­ствия ни­щих и от сте­на­ния бед­ных ныне воз­ста­ну, – го­во­рит Гос­подь, – яв­лю в Се­бе спа­се­ние, яс­но воз­ве­щу о нём!» Сло­ва́ Гос­по­да – сло­ва́ чи­стые, се­реб­ро, рас­ка­лён­ное ог­нём, ис­пы­тан­ное в гор­ни­ле зем­ли, очи­щен­ное се­ми­крат­но. Ты, Гос­по­ди, со­хра­нишь нас и сбе­ре­жёшь нас от ро­да се­го и во­век. Во­круг нече­сти­вые хо­дят; по вы­со­те Тво­ей Ты умно­жил по­пе­че­ние о сы­нах человеческих.

Пса­лом 12

Пса­лом 12

Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до кон­ца́? Доко́ле отвраща́еши ли­це́ Твое́ от менe? Доко́ле по­ло­жу́ сове́ты в ду­ши́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, про­све­ти́ oчи мои́, да не ко­гда́ усну́ в смерть, да не ко­гда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, вос­пою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго. Доко­ле, Гос­по­ди, бу­дешь за­бы­вать ме­ня до кон­ца? До­ко­ле бу­дешь от­вра­щать ли­цо Твоё от ме­ня? До­ко­ле мне сла­гать со­ве­ты в ду­ше мо­ей, скор­би – в серд­це мо­ём день и ночь? До­ко­ле бу­дет воз­но­сить­ся мой враг на­до мной? Взгля­ни, услышь ме­ня, Гос­по­ди, Бо­же мой, про­све­ти очи мои, да не усну я смерт­ным сном, да не ска­жет враг мой: «Я укре­пил­ся про­тив него». Тес­ня­щие ме­ня воз­ра­ду­ют­ся, ес­ли я поколе́блюсь, но я на ми­лость Твою упо­ваю. Воз­ра­ду­ет­ся серд­це моё о спа­се­нии Тво­ём: бу­ду петь Гос­по­ду, облагоде́тельствовавшему ме­ня, и вос­пою име­ни Гос­по­да Всевышнего.

Пса­лом 13

Пса­лом 13

Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. Госпо́дь с небе­се́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? Вне­гда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль. Ска­зал безум­ный в серд­це сво­ём: «Нет Бо­га!» Они раз­вра­ти­лись и ста­ли гну́сны в по­ступ­ках; нет де­ла­ю­ще­го доб­ро. Гос­подь с небес взгляну́л на сы­нов че­ло­ве­че­ских, уви­деть, есть ли ра­зу­ме­ю­щий или ищу­щий Бо­га. Все укло­ни­лись, вме­сте ста­ли негод­ны­ми, нет де­ла­ю­ще­го доб­ро, нет ни од­но­го. Неуже­ли не позна́ют все, тво­ря­щие без­за­ко­ние? По­еда­ю­щие на­род мой, как едят хлеб, Гос­по­да не при­зва­ли. Там оро­бе­ли они в стра­хе, где не бы­ло стра­ха, ибо Гос­подь – в ро­де пра­вед­ных. Со­вет ни­ще­го вы осме­я­ли, но Гос­подь – на­деж­да его. «Кто даст с Си­о­на спа­се­ние Из­ра­и­лю?» Ко­гда воз­вра­тит Гос­подь плен на­ро­да Сво­е­го, воз­ра­ду­ет­ся Иа­ков и воз­ве­се­лит­ся Израиль.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́, Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Пса­лом 14

Пса­лом 14

Го́споди, кто обита́ет в жили́щи Твое́м? Или́ кто всели́тся во святу́ю го́ру Твою́? Ходя́й непоро́чен и де́лаяй пра́вду, глаго́ляй и́стину в се́рдце свое́м. И́же не ульсти́ язы́ком свои́м и не со­тво­ри́ и́скреннему сво­е­му́ зла, и поноше́ния не прия́т на бли́жния своя́. Уничиже́н eсть пред ним лука́внуяй, боя́щыя же ся Го́спода сла́вит, клены́йся и́скреннему свое́му и не отмета́яся. Среб­ра́ сво­е­го́ не да­де́ в ли́хву и мзды на непови́нных не прия́т. Творя́й сия́ не подви́жится во век. Госпо­ди, кто бу­дет оби­тать в жи­ли­ще Тво­ём, или кто посе́лится на свя­той го­ре Тво­ей? По­сту­па­ю­щий непо­роч­но и тво­ря­щий прав­ду, го­во­ря­щий ис­ти­ну в серд­це сво­ём, кто не льстил языко́м сво­им, и не сде­лал со­се­ду сво­е­му зла, и не при́нял по­но­ше­ния на ближ­них сво­их. Ни­что­жен в гла­зах его без­чест­ный, а бо­я­щих­ся Гос­по­да он сла­вит, кля­нет­ся ближ­не­му сво­е­му и не от­пи­ра­ет­ся. Се­реб­ра сво­е­го он не о́тдал в рост и не при́нял да­ров про­тив невин­ных. Де­ла­ю­щий это не по­ко­леб­лет­ся вовек.

Пса­лом 15

Пса­лом 15

Сохра­ни́ мя, Го́споди, я́ко на Тя упова́х. Рех Го́сподеви: Госпо́дь мой eси́ Ты, я́ко благи́х мои́х не тре́буеши. Святы́м, и́же суть на зем­ли́ Его́, уди­ви́ Госпо́дь вся хоте́ния Своя́ в них. Умно́жишася не́мощи их, по сих ускори́ша: не со­бе­ру́ собо́ры их от крове́й, ни по­мя­ну́ же име́н их устна́ма мои́ма. Госпо́дь часть достоя́ния мо­е­го́ и ча́ши мо­ея́, Ты eси́ устроя́яй достоя́ние мое́ мне. У́жя нападо́ша ми в держа́вных мои́х, и́бо достоя́ние мое́ держа́вно eсть мне. Бла­го­слов­лю́ Го́спода, вразуми́вшаго мя, eще́ же и до но́щи нака́заша мя утро́бы моя́. Предзре́х Го́спода пре­до мно́ю вы́ну, я́ко одесну́ю менe eсть, да не подви́жуся. Се­го́ ра́ди возвесели́ся се́рдце мое́, и возра́довася язы́к мой, eще́ же и плоть моя́ всели́тся на упова́нии. Я́ко не оста́виши ду́шу мою́ во а́де, ни­же́ да́си преподо́бному Тво­е­му́ ви́дети истле́ния. Сказа́л ми eси́ пу­ти́ жи­во­та́, испо́лниши мя весе́лия с лице́м Твои́м, кра­со­та́ в десни́це Твое́й в коне́ц. Сохра­ни ме­ня, Гос­по­ди, ибо я на Те­бя упо­ваю. Я ска­зал Гос­по­ду: «Ты – Гос­подь мой, ибо в бла́гах мо­их не нуж­да­ешь­ся». Свя­тым, ко­то­рые на зем­ле Его, див­но явил Гос­подь все же­ла­ния Свои сре­ди них. Умно­жи­лись немо­щи их, вслед за тем в су­е­ту по­гру­зи­лись. Сбо­рищ их не со­бе­ру я за кровь, не по­мя­ну и имён их уста­ми мо­и­ми. Гос­подь – до­ля на­сле­дия мо­е­го и ча­ши мо­ей, Ты воз­вра­ща­ешь на­сле­дие моё мне. Вер­ви мне вы­па­ли в наи­луч­ших ме­стах, и вот, на­сле­дие моё – луч­шее для ме­ня. Бла­го­слов­лю́ Гос­по­да, вра­зу­мив­ше­го ме­ня; а ещё и до но­чи на­став­ля­ла ме­ня внут­рен­ность моя. Ви­дел я Гос­по­да пред со­бою все­гда, ибо Он – спра­ва от ме­ня, что­бы я не по­ко­ле­бал­ся. По­то­му воз­ве­се­ли­лось серд­це моё и воз­ра­до­вал­ся язык мой, а ещё и плоть моя упо­ко­ит­ся в на­деж­де. Ибо Ты не оста­вишь ду­ши́ мо­ей во аде и не дашь свя­то­му Тво­е­му уви­деть тле­ние. Ты по­ка­зал мне пу­ти жиз­ни, Ты ис­пол­нишь ме­ня ра­до­сти пред ли­цом Тво­им. На­сла­жде­ния в дес­ни­це Тво­ей – до конца!

Пса­лом 16

Пса­лом 16

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вон­ми́ моле́нию мо­е­му́, вну­ши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От ли­ца́ Тво­е­го́ судь­ба́ моя́ изы́дет, oчи мои́ да ви́дита право­ты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за сло­ве­са́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пу­ти́ же́стоки. Со­вер­ши́ сто­пы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся сто­пы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Уди­ви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Со­хра­ни́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу oка, в кро́ве кри­лу́ Твоeю покры́еши мя. От ли­ца́ нечести́вых остра́стших мя, вра­зи́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, oчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Вос­крес­ни́, Го́споди, пред­ва­ри́ я́ и за­пни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг ру­ки́ Тво­ея́, Го́споди, от ма́лых от зем­ли́, раз­де­ли́ я́ в жи­во­те́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся ли­цу́ Тво­е­му́, насы́щуся, вне­гда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й. Услышь, Гос­по­ди, прав­ду мою, внем­ли́ мо­ле­нию мо­е­му, при­ми мо­лит­ву мою не из уст ко­вар­ных. От ли­ца́ Тво­е­го суд мне да изы́дет, очи мои да уви­дят право­ту. Ты ис­пы­тал серд­це моё, по­се­тил но­чью, ис­пы­тал ме­ня в огне – и не на­шлось во мне неправ­ды. Что­бы не го­во­ри­ли уста мои о де­лах че­ло­ве­че­ских, ра­ди слов уст Тво­их я со­хра­нил пу­ти твёр­дые. Ис­правь ша­ги мои на сте­зях Тво­их, да не по­ко­леб­лют­ся сто­пы́ мои. Я воз­звал, ибо Ты услы­шал ме­ня, Бо­же; скло­ни ухо Твоё ко мне и услышь сло­ва мои. Див­но яви ми­ло­сти Твои, Спа­си­тель упо­ва­ю­щих на Те­бя от про­ти­вя­щих­ся дес­ни­це Тво­ей. Со­хра­ни ме­ня, Гос­по­ди, как зени́цу ока, под кро­вом крыл Тво­их Ты по­кро­ешь ме­ня от ли­ца́ нече­сти­вых, стес­нив­ших ме­ня, – вра­ги мои ду­шу мою за­хва­ти­ли; они в ту́ке сво­ем за­тво­ри­лись, уста их го­во­ри­ли над­мен­но. Из­го­ня­ю­щие ме­ня ныне окру­жи­ли ме­ня, очи свои ре­ши­лись укло­нить в зем­лю. За­стиг­ли ме­ня, как лев, го­то­вый к охо­те, и как львё­нок, оби­та­ю­щий в укры­ти­ях. Вос­стань, Гос­по­ди, опе­ре­ди их и низ­верг­ни их, из­бавь ду­шу мою от нече­сти­во­го, меч Твой от­ни­ми у вра­гов ру­ки Тво­ей. Гос­по­ди, от немно­гих на зем­ле от­де­ли их при жиз­ни их. И со­кро­вищ Тво­их на­сы­ти­лось чре­во их; родило́сь у них до­воль­но сы­нов, и оста­ви­ли остат­ки мла­ден­цам сво­им. Я же в прав­де яв­люсь ли­цу Тво­е­му, на­сы­щусь, ко­гда я́вится мне сла­ва Твоя.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́, Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

По 1‑м сти­хо­сло­вии, се­даль­ны вос­крес­ны, глас 6

По 1‑й сти­хо­сло­вии седален

Гро́бу отве́рсту, а́ду пла́чущуся, / Мари́я вопия́ше ко скры́вшимся апо́столом: / изыди́те виногра́да де́лателие, / пропове́дите воскресе́ния сло́во: / воскре́се Госпо́дь, по­дая́ ми́рови ве́лию ми́лость. Когда от­крыт был гроб, и ад ры­дал, / Ма­рия вос­кли­ца­ла к скрыв­шим­ся апо­сто­лам: / «Вы­хо­ди­те, де­ла­те­ли ви­но­град­ни­ка, / и про­воз­гла­си­те сло­во о вос­кре­се­нии: / вос­крес Гос­подь, да­руя ми­ру ве­ли­кую милость!»
Стих: Вос­крес­ни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся ру­ка́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Стих: Вос­стань, Гос­по­ди Бо­же мой, да воз­вы­сит­ся ру­ка Твоя, не за­будь бед­ных Тво­их до конца.
Го́споди, предстоя́ше гро́бу Тво­е­му́ Мари́я Магдали́на, / и пла́каше вопию́щи, вертогра́даря Тя мня́щи, глаго́лаше: / где сокры́л еси́ ве́чный живо́т? / Где положи́л еси́, И́же на престо́ле херуви́мстем? / Стрегу́щии бо се­го́, от стра́ха омертве́ша. / Или́ Го́спода мо­е­го́ дади́те ми, / или́ со мно́ю возопи́йте: / И́же в ме́ртвых быв, и ме́ртвыя воскреси́в, сла́ва Тебе́. Госпо­ди! Пред­сто­я­ла Тво­е­му гро­бу Ма­рия Маг­да­ли­на, / и пла­ка­ла с воп­лем, и за са­дов­ни­ка Те­бя при­ни­мая, вос­кли­ца­ла: / «Где со­крыл Ты веч­ную Жизнь? / Где по­ло­жил Си­дя­ще­го на пре­сто­ле хе­ру­вим­ском? / Ведь охра­няв­шие Его от стра­ха омерт­ве­ли. / Или Гос­по­да мо­е­го мне от­дай­те, / или со мною воз­гла­си­те: / «Сре­ди мерт­вых быв­ший, / и мерт­вых вос­кре­сив­ший, сла­ва Тебе!»
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Преднапису́ет Гедео́н зача́тие, / и сказу́ет Дави́д рож­де­ство́ Твое́, Богоро́дице: / сни́де бо я́ко дождь на ру­но́, Сло́во во чре́во Твое́, / и про­зяб­ла́ еси́ без се́мене, / зем­ле́ свята́я, ми́рови Спасе́ние, / Хри­ста́ Бо́га на́шего, Благода́тная. Бо­го­ро­ди­чен: Пред­воз­ве­ща­ет Ге­де­он о Тво­ем за­ча­тии, / и Да­вид по­вест­ву­ет о рож­де­нии от Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца; / ибо Сло­во со­шло как дождь на ру­но во чре­во Твое, / и без се­ме­ни про­из­рас­ти­ла Ты, зем­ля свя­тая, ми­ру спа­се­ние / – Хри­ста Бо­га на­ше­го, Благодатная.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

КАФИ́СМА ТРЕ́ТИЯ. Пса­лом 17

Ка­физ­ма 3. Пса­лом 17

Возлюб­лю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния мо­е­го́, и Засту́пник мой. Хва­ля́ при­зо­ву́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. И вне­гда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу мо­е­му́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Сво­е­го́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. И подви́жеся, и тре́петна бысть зем­ля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. Взы́де дым гне́вом Его́, и ог­нь от ли­ца́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. И при­к­ло­ни́ небе­са́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. И взы́де на Херуви́мы, и ле­те́, ле­те́ на кри­лу́ ве́треню. И по­ло­жи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, тем­на́ во­да́ во о́блацех возду́шных. От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. И воз­гре­ме́ с небе­се́ Госпо́дь и Вы́шний да­де́ глас Свой. Низ­посла́ стре́лы и раз­гна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смя­те́ я́. И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Тво­е­го́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Тво­е­го́. Низ­посла́ с вы­со­ты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. Предвари́ша мя в день озлобле́ния мо­е­го́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. И из­ве­де́ мя на ши­ро­ту́, изба́вит мя, я́ко вос­хо­те́ мя. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чи­сто­те́ ру­ку́ мое́ю возда́ст ми. Я́ко сохрани́х пу­ти́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га мо­е­го́. Я́ко вся судь­бы́ Его́ пре­до мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния мо­е­го́. И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чи­сто­те́ ру­ку́ мое́ю пред очи́ма Его́. С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Бо­гом мои́м прейду́ сте́ну. Бог мой, непоро́чен путь Его́, сло­ве­са́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? Бог препоясу́яй мя си́лою, и по­ло­жи́ непоро́чен путь мой. Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. Ушири́л еси́ сто­пы́ моя́ по­до мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. По­же­ну́ вра­ги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. Оскорб­лю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. И ис­т­ню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во гла­ву́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния мо­е­го́. Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. Се­го́ ра́ди испове́мся Те­бе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Тво­е­му́ пою́: велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость хри­сту́ Сво­е­му́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка. Возлюб­лю Те­бя, Гос­по­ди, кре­пость моя, Гос­подь – твер­ды­ня моя, и при­бе­жи­ще моё, и Избави́тель мой. Бог мой – По­мощ­ник мой, и бу­ду на­де­ять­ся на Него; за­щит­ник мой, и рог спа­се­ния мо­е­го, и за­ступ­ник мой. Вос­хва­ляя, при­зо­ву Гос­по­да и от вра­гов мо­их спа­сусь. Охва­ти­ли ме­ня му­ки смерт­ные, и по­то­ки без­за­ко­ния сму­ти­ли ме­ня, му­ки ада окру­жи­ли ме­ня, встре­ти­ли ме­ня се­ти смерт­ные. И в тес­но­те мо­ей я при­звал Гос­по­да и к Бо­гу мо­е­му воз­звал, – услы­шал Он из хра­ма свя­то­го Сво­е­го го­лос мой, и вопль мой пред Ним дой­дёт до ушей Его. И по­ко­ле­ба­лась, и в тре­пет при­шла зем­ля, и ос­но­ва­ния гор со­тряс­лись и по­ко­ле­ба­лись, ибо раз­гне­вал­ся на них Бог. Подня́лся дым во гне­ве Его и огонь от ли­ца́ Его возпламени́лся, уг­ли воз­го­ре­лись от Него. И на­кло­нил Он небе­са, и со­шёл, и мрак под но­га­ми Его. И взо­шёл на Хе­ру­ви­мов и по­ле­тел, по­ле­тел на кры­льях ве́тров. И сде­лал тьму покро́вом Сво­им: во­круг Него ски́ния Его, – тём­ная во­да во об­ла­ках воз­душ­ных. От бли­ста­ния пред Ним про­шли об­ла­ка, град и уг­ли ог­нен­ные. И воз­гре­мел с небес Гос­подь и Все­выш­ний дал го­лос Свой; по­слал стре­лы – и рас­се­ял их, и мол­нии умно­жил – и сму­тил их. И яви­лись ис­точ­ни­ки вод, и от­кры­лись ос­но­ва­ния все­лен­ной от угро­зы Тво­ей, Гос­по­ди, от ду­но­ве­ния ду­ха гне­ва Тво­е­го. Он по­слал с вы­со­ты и взял ме­ня, при́нял ме­ня из вод мно­гих. Он из­ба­вит ме­ня от вра­гов мо­их силь­ных и от нена­ви­дя­щих ме­ня, ибо они укре­пи­лись бо­лее ме­ня. На­стиг­ли ме­ня в день бед­ствия мо­е­го – и стал Гос­подь опо­рою мне, и вы­вел ме­ня на про­стор, – Он из­ба­вит ме­ня, ибо воз­же­лал ме­ня. И воз­даст мне Гос­подь по прав­де мо­ей, и по чи­сто­те рук мо­их воз­даст мне, ибо я со­хра­нил пу­ти Гос­под­ни и не от­пал в нече­стие от Бо­га мо­е­го, ибо все су­ды Его пре­до мною, и по­ве­ле­ния Его не от­хо­ди­ли от ме­ня. И бу­ду непо­ро­чен с Ним и со­хра­нюсь от без­за­ко­ния мо­е­го. И воз­даст мне Гос­подь по прав­де мо­ей и по чи­сто­те рук мо­их пред оча­ми Его. Со свя­тым Ты по­сту­пишь свя­то, и с му­жем непо­вин­ным без­упре­чен бу­дешь, и к и́збранному бли­зок бу­дешь, а строп­ти­во­му вос­пре­пят­ству­ешь! Ибо Ты на­род сми­рен­ный спа­сёшь и очи над­мен­ных уни­зишь. Ибо Ты за­све­тишь све­тиль­ник мой, Гос­по­ди, Бог мой, оза­ришь Ты тьму мою. Ибо с То­бою я из­бав­люсь от ис­ку­ше­ния и с Бо­гом мо­им пре­одо­лею сте­ну. Бог мой! Непо­ро­чен путь Его, сло­ва́ Гос­под­ни ог­нём ис­пы­та­ны, Он – за­щит­ник всех, на­де­ю­щих­ся на Него. Ибо кто Бог, кро­ме Гос­по­да? и кто Бог, кро­ме Бо­га на­ше­го? Бог опо­я­сы­ва­ет ме­ня си­лою, и непо­роч­ным сде­лал Он путь мой; укреп­ля­ет но­ги мои, как у оле­ня, и на вы­со­тах ста­вит ме­ня; на­уча­ет ру­ки мои для вой­ны, и лу­ком мед­ным сде­лал Он мы́шцы мои. И Ты дал мне за­щи­ту ко спа­се­нию, и дес­ни­ца Твоя под­дер­жа­ла ме­ня; и на­став­ле­ние Твоё рас­пря­ми­ло ме­ня до кон­ца; и на­став­ле­ние Твоё – оно на­учит ме­ня. Ты расши́рил ша­ги мои по­до мною, и не осла­бе­ли сто­пы́ мои. Бу­ду пре­сле­до­вать вра­гов мо­их, и на­стиг­ну их, и не воз­вра­щусь, по­ка не сги­нут они. Стес­ню их, и не смо­гут встать, па­дут под но­ги мои. И Ты опо­я­сал ме­ня си­лою для вой­ны, низ­верг всех вос­ста­ю­щих на ме­ня под но­ги мои. И вра­гов мо­их об­ра­тил ко мне спи­ной и нена­ви­дя­щих ме­ня ис­тре­бил. Они вскри­ча­ли – и не бы­ло спа­си­те­ля, ко Гос­по­ду – и Он не услы­шал их. И из­мель­чу их, как прах пред ли­цом вет­ра, как улич­ную грязь раз­ров­няю их. Ты из­ба­вишь ме­ня от рас­при на­ро­да, по­ста­вишь ме­ня во гла­ве пле­мён; на­род, ко­то­ро­го я не знал, стал ра­бом мо­им, по од­но­му слу­ху по­ви­но­ва­лись мне. Сы­ны́ чу­же­зем­цев со­лга­ли мне, сы­ны́ чу­же­зем­цев одрях­ле­ли и за­хро­ма­ли, сби­лись с пу­тей сво­их. Жив Гос­подь и благослове́н Бог, и да бу­дет пре­воз­не­сён Бог спа­се­ния мо­е­го. Бог, со­вер­ша­ю­щий мще­ние за ме­ня и по­ко­рив­ший на­ро­ды мне, Избави́тель мой от вра­гов мо­их гнев­ли­вых; от вос­ста­ю­щих на ме­ня Ты воз­вы­сишь ме­ня, от му­жа непра­вед­но­го из­ба­вишь ме­ня. По­то­му я про­слав­лю Те­бя сре­ди на­ро­дов, Гос­по­ди, и име­ни Тво­е­му бу­ду петь, ве­ли­че­ствен­но спа­са­ю­щий ца­ря и тво­ря­щий ми­лость по­ма­зан­ни­ку Сво­е­му Да­ви­ду и се­ме­ни его навеки.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́, Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Пса­лом 18

Пса­лом 18

Небе­са́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же ру­ку́ Его́ возвеща́ет твердь. День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. Не суть ре́чи, ни­же́ сло­ве­са́, и́хже не слы́шатся гла́си их. Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в кон­цы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце по­ло­жи́ селе́ние Свое́, и той, я́ко жени́х исходя́й от черто́га сво­е­го́, возра́дуется, я́ко исполи́н те­щи́ путь. От кра́я небе­се́ исхо́д его́, и сре́тение его́ до кра́я небе­се́, и несть и́же укры́ется теп­ло­ты́ его́. Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня свет­ла́, просвеща́ющая о́чи. Страх Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судь­бы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. И́бо раб Твой храни́т я́, вне­гда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, и от чужди́х по­ща­ди́ ра­ба́ Тво­е­го́, а́ще не облада́ют мно́ю, то­гда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от гре­ха́ вели́ка. И бу́дут во благоволе́ние сло­ве­са́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца мо­е­го́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой. Небе­са про­по­ве­ду­ют сла­ву Бо­жию, о тво­ре­нии же рук Его воз­ве­ща­ет твердь. День дню из­ли­ва­ет речь, и ночь но­чи воз­ве­ща­ет зна­ние. Нет ни на­ре­чий, ни язы­ков, на ко­то­рых не слы­шат­ся их го­ло­са. Во всю зем­лю вы­шел го­лос их, и в кон­цы все­лен­ной ре­чи их. В солн­це Он устро­ил оби­тель Свою, и оно, как же­них, вы­хо­дя­щий из брач­но­го чер­то­га сво­е­го, воз­ра­ду­ет­ся, как исполи́н, про­бе­жать путь. От края небес вос­ход его, и нис­хож­де­ние его – до края небес, и ни­кто не укро­ет­ся от теп­ло­ты его. За­кон Гос­по­день непо­ро­чен, об­ра­ща­ю­щий ду́ши, сви­де­тель­ство Гос­подне ве́рно, умуд­ря­ю­щее мла­ден­цев; по­ве­ле­ния Гос­под­ни пра́вы, ве­се­ля­щие серд­це, за­по­ведь Гос­под­ня свет­ла́, про­све­ща­ю­щая очи; страх Гос­по­день чист, пре­бы­ва­ю­щий во век ве­ка, су­ды Гос­под­ни ис­тин­ны, пра­вед­ны все вме­сте, во­жде­лен­нее зо­ло­та и мно­гих кам­ней дра­го­цен­ных, и сла­ще мё­да и со́та. И вот, раб Твой хра­нит их; в со­блю­де­нии их – воз­да­я­ние мно­гое. Со­гре­ше­ния кто пой­мёт? От тай­ных дел мо­их очи­сти ме­ня и от чуж­дых сбе­ре­ги ра­ба Тво­е­го. Ес­ли они не овла­де­ют мною, то­гда непо­ро­чен бу­ду и очи­щен от гре­ха ве­ли­ко­го. И бу­дут во благоволе́ние сло­ва́ уст мо­их, и по­пе­че­ние се́рдца мо­е­го пред То­бою все­гда, Гос­по­ди, по­мощ­ник мой и избави́тель мой.

Пса­лом 19

Пса­лом 19

Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. Даст ти Госпо́дь по се́рдцу тво­е­му́ и весь сове́т твой испо́лнит. Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. Ны́не позна́х, я́ко спа­се́ Госпо́дь хри­ста́ Сво­е­го́, услы́шит eго́ с небе­се́ свята́го Сво­е­го́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. Го́споди, спа­си́ ца­ря́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя. Да услы­шит те­бя Гос­подь в день пе­ча­ли, да защити́т те­бя имя Бо­га Иа­ко­ва, да по­шлёт Он те­бе по­мощь из свя­ти­ли­ща и с Си­о­на да под­дер­жит те­бя. Да вспом­нит вся­кую жерт­ву твою и все­со­жже­ние твоё да со­де­ла­ет туч­ным. Да даст те­бе Гос­подь по серд­цу тво­е­му и весь со­вет твой да ис­пол­нит. Мы воз­ра­ду­ем­ся о спа­се­нии тво­ём и име­нем Гос­по­да, Бо­га на­ше­го, воз­ве­ли­чим­ся. Да ис­пол­нит Гос­подь все про­ше­ния твои! Ныне по­знал я, что спас Гос­подь по­ма­зан­ни­ка Сво­е­го: Он услы­шит его с неба свя­то­го Сво­е­го; в мо­гу­ще­стве – спа­се­ние дес­ни­цей Его. Эти – на ко­лес­ни­цах, и эти – на коня́х, мы же имя Гос­по­да, Бо­га на­ше­го, при­зо­вём. Эти спо­ткну­лись и упа­ли, мы же вста­ли и рас­пря­ми­лись. Гос­по­ди, спа­си ца­ря и услышь нас в день, ко­гда мы при­зо­вём Тебя.

Пса­лом 20

Пса­лом 20

Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зе­ло́. Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния уст­ну́ eго́ не́си лиши́л eго́. Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на гла­ве́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. Жи­во­та́ проси́л есть у Те­бе́, и дал еси́ eму́ дол­го­ту́ дний во век ве́ка. Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. Да обря́щется ру­ка́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Те­бе́. Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя ли­ца́ Тво­е­го́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их ог­нь. Плод их от зем­ли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши ли­це́ их. Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́. Госпо­ди, си­лою Тво­ею воз­ве­се­лит­ся царь, и о спа­се­нии Тво­ём весь­ма воз­ра­ду­ет­ся. Же­ла­ние се́рдца его Ты дал ему, и о чем про­си­ли уста его, Ты не ли­шил его. Ибо Ты встре­тил его во благоволе́ниях бла­го­сти, воз­ло­жил на гла­ву его ве­нец из кам­ней дра­го­цен­ных. Жиз­ни он про­сил у Те­бя, и Ты дал ему дол­го­ден­ствие во век ве­ка. Ве­ли­ка сла­ва его во спа­се­нии Тво­ём; сла­ву и ве­ли­ко­ле­пие Ты воз­ло­жишь на него, ибо дашь ему бла­го­сло­ве­ние во век ве­ка, воз­ве­се­лишь его ра­до­стью пред ли­цом Тво­им. Ибо царь на­де­ет­ся на Гос­по­да и по ми­ло­сти Все­выш­не­го не по­ко­леб­лет­ся. Да на­стиг­нет ру­ка Твоя всех вра­гов Тво­их, дес­ни­ца Твоя да най­дёт всех нена­ви­дя­щих Те­бя. Ибо Ты сде­ла­ешь их, как печь ог­нен­ную, во вре­мя яв­ле­ния Тво­е­го: Гос­подь во гне­ве Сво­ём сму­тит их, и погло́тит их огонь. Плод их с зем­ли ис­тре­бишь и се­мя их – из сре­ды сы­нов че­ло­ве­че­ских. Ибо они на­ве­ли на Те­бя злое; за­ду­ма­ли за­мыс­лы, ко­то­рых не смо­гут ис­пол­нить. Ибо Ты об­ра­тишь их вспять, оста­ток стрел Тво­их на­пра­вишь в ли­цо их. Будь пре­воз­не­сён, Гос­по­ди, в си­ле Тво­ей! Мы бу­дем петь и вос­пе­вать мо­гу­ще­ство Твоё.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́, Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Пса­лом 21

Пса­лом 21

Бо́же, Бо́же мой, вон­ми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния мо­е­го́ сло­ве­са́ грехопаде́ний мои́х. Бо́же мой, воз­зо­ву́ во дни, и не услы́шиши, и в но­щи́, и не в безу́мие мне. Ты же во Святе́м живе́ши, хва­ло́ Изра́илева. На Тя упова́ша от­цы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. К Те­бе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: упо­ва́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сос­цу́ ма́тере мо­ея́. К Те­бе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере мо­ея́ Бог мой еси́ Ты. Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. Обыдо́ша мя тель­цы́ мно́зи, юн­цы́ ту́чнии одержа́ша мя. Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. Я́ко во­да́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй по­сре­де́ чре́ва мо­е­го́. И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой при­льпе́ горта́ни мо­е­му́, и в персть сме́рти свел мя еси́. Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. Раздели́ша ри́зы моя́ се­бе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. Ты же, Го́споди, не уда­ли́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вон­ми́. Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из ру­ки́ пе́сии единоро́дную мою́. Спа­си́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, по­сре­де́ це́ркве вос­пою́ Тя. Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. Я́ко не уни­чи­жи́, ни­же́ него­до­ва́ моли́твы ни́щаго, ни­же́ от­вра­ти́ ли­це́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. От Те­бе́ по­хва­ла́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Те­бе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жи­ва́ бу́дут серд­ца́ их в век ве́ка. Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси кон­цы́ зем­ли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. Я́ко Госпо́дне есть Ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии зем­ли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и ду­ша́ моя́ То­му́ живе́т. И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же со­тво­ри́ Госпо́дь. Боже, Бо­же мой, внем­ли́ мне, для че­го Ты оста­вил ме­ня? Уда­ли­ла ме­ня от спа­се­ния ви­на гре­хо­па­де­ний мо­их. Бо­же мой, я бу­ду взы­вать днём – и Ты не услы­шишь; и но­чью – и это не вмени́тся в нера­зу­мие мне. Но Ты жи­вёшь во свя­ти­ли­ще, По­хва­ла Из­ра­и­ля! На Те­бя упо­ва­ли от­цы на­ши; упо­ва­ли, и Ты из­ба­вил их; к Те­бе воз­зва­ли – и спас­лись, на Те­бя упо­ва­ли – и не по­сты­ди­лись. А я червь, а не че­ло­век, по­но­ше­ние для лю­дей и ни­что­же­ство в на­ро­де! Все взи­ра­ю­щие на ме­ня по­глу­ми­лись на­до мною, го­во­ри­ли уста­ми, ки­ва­ли го­ло­вою: «Он упо­вал на Гос­по­да, пусть из­ба­вит его, пусть спа­сёт его, ибо он уго­ден Ему!» Ибо Ты – из­влек­ший ме­ня из чре­ва, на­деж­да моя от сос­цов ма­те­ри мо­ей, на Те­бя остав­лен я от утро­бы, от чре­ва ма­те­ри мо­ей – Ты Бог мой. Не от­сту­пи от ме­ня, ибо скорбь близ­ка, ибо нет по­мощ­ни­ка мне. Окру­жи­ло ме­ня мно­же­ство тель­цов, бы­ки туч­ные об­сту­пи­ли ме­ня, от­кры­ли про­тив ме­ня уста свои, как лев, хва­та­ю­щий и ры­ча­щий. Как во­да я раз­лил­ся, и рассы́пались все ко­сти мои; ста­ло серд­це моё, как воск, та­ю­щий сре­ди внут­рен­но­сти мо­ей. Ис­сох­ла, как че­ре­пок, си­ла моя, и язык мой при­лип к гор­та­ни мо­ей, и в прах смер­ти Ты низ­вёл ме­ня. Ибо окру­жи­ло ме­ня мно­же­ство псов, сбо­ри­ще зло­де­ев об­сту­пи­ло ме­ня, прон­зи­ли ру­ки мои и но­ги мои. Пе­ре­счи­та­ли все ко­сти мои, са­ми же на­блю­да­ли и взи­ра­ли на ме­ня. Раз­де­ли­ли одеж­ды мои се­бе и об оде­я­нии мо­ём бро­са­ли жре­бий. Ты же, Гос­по­ди, не уда­ли по­мощь Твою от ме­ня, к за­ступ­ле­нию ме­ня об­ра­тись! Из­бавь от ме­ча ду­шу мою и из ру­ки пса – оди­но­кую мою. Спа­си ме­ня из па­сти льва, и от рого́в единоро́гов ме­ня, сми­рен­но­го. Воз­ве­щу имя Твоё бра­тьям мо­им, по­сре­ди со­бра­ния вос­пою Те­бя. Бо­я­щи­е­ся Гос­по­да, восхвали́те Его, всё се­мя Иа­ко­ва, про­славь Его, да убо­ит­ся же Его всё се­мя Из­ра­и­ля! Ибо Он не пре­не­брёг, и не воз­не­го­до­вал на мо­ле­ние ни­ще­го, и не от­вра­тил ли­ца́ Сво­е­го от ме­ня, и ко­гда я воз­звал к Нему, услы­шал ме­ня. От Те­бя – хва­ла моя, в со­бра­нии ве­ли­ком я про­слав­лю Те­бя, обе­ты мои воз­дам пред бо­я­щи­ми­ся Его. Бу­дут есть бед­ные и на­сы­тят­ся, и вос­хва­лят Гос­по­да ищу­щие Его: бу­дут жи­вы серд­ца́ их во век ве­ка. Вспом­нят и об­ра­тят­ся ко Гос­по­ду все кон­цы зем­ли, и покло́нятся пред Ним все пле­ме­на на­ро­дов, ибо Гос­подне Цар­ство, и Он влады́чествует над на­ро­да­ми. По­ели и по­кло­ни­лись все туч­ные зем­ли́; пред Ним припаду́т все нис­хо­дя­щие в зем­лю. И ду­ша моя для Него жи­вёт, и се­мя моё бу­дет слу­жить Ему, воз­ве­ще­но бу­дет Гос­по­ду о ро­де гря­ду­щем; и воз­ве­стят они прав­ду Его на­ро­ду, ко­то­рый ро­дит­ся, – что́ со­тво­рил Господь.

Пса­лом 22

Пса­лом 22

Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т. На ме́сте зла́чне, та́мо все­ли́ мя, на во­де́ поко́йне вос­пи­та́ мя. Ду́шу мою́ об­ра­ти́, наста́ви мя на сте­зи́ пра́вды, и́мене ра́ди Сво­е­го́. А́ще бо и пой­ду́ по­сре­де́ се́ни сме́ртныя, не убою́ся зла, я́ко Ты со мно́ю еси́, жезл Твой и па́лица Твоя́, та мя уте́шиста. Угото́вал еси́ пре­до мно́ю трапе́зу сопроти́в стужа́ющым мне, ума́стил еси́ еле́ом гла­ву́ мою́, и ча́ша Твоя́ упоява́ющи мя, я́ко держа́вна. И ми́лость Твоя́ пожене́т мя вся дни жи­во­та́ мо­е­го́, и е́же всели́ти ми ся в дом Госпо́день, в дол­го­ту́ дний. Господь па­сёт ме­ня и ни в чём не даст мне нуж­дать­ся на ме­сте, где зе­лень обиль­на, – там Он ме­ня по­се­лил, у во­ды спо­кой­ной вос­пи­тал ме­ня, ду­шу мою об­ра­тил, на­пра­вил ме­ня на пу­ти прав­ды ра­ди име­ни Сво­е­го. Ведь ес­ли я и пой­ду по­сре­ди те­ни смерт­ной, не устра­шусь зла, ибо Ты – со мною: жезл Твой и по­сох Твой – они ме­ня обо́дрили. При­го­то­вил Ты пред ли­цом мо­им трапе́зу на­про­тив тес­ня­щих ме­ня, умасти́л еле́ем го­ло­ву мою, и ча­ша Твоя опья­ня­ет ме­ня, как креп­чай­шая. И ми­лость Твоя бу­дет сле­до­вать за мною во все дни жиз­ни мо­ей, и оби­тать мне в до­ме Гос­под­нем на дол­гие дни!

Пса­лом 23

Пса­лом 23

Госпо́дня зем­ля́, и исполне́ние ея́, вселе́нная и вси живу́щии на ней. Той на моря́х основа́л ю есть, и на река́х угото́вал ю есть. Кто взы́дет на го́ру Госпо́дню? или́ кто ста́нет на ме́сте святе́м Его́? Непови́нен рука́ма и чист се́рдцем, и́же не прия́т всу́е ду́шу свою́, и не кля́тся ле́стию и́скреннему сво­е­му́. Сей прии́мет благослове́ние от Го́спода, и ми́лостыню от Бо́га, Спа́са сво­е­го́. Сей род и́щущих Го́спода, и́щущих ли­це́ Бо́га Иа́ковля. Возми́те вра­та́ кня́зи ва́ша, и возми́теся вра­та́ ве́чная, и вни́дет Царь Сла́вы. Кто есть се́й Царь Сла́вы? Госпо́дь кре́пок и си́лен, Госпо́дь си́лен в бра́ни. Возми́те вра­та́ кня́зи ва́ша, и возми́теся вра­та́ ве́чная, и вни́дет Царь Сла́вы. Кто есть се́й Царь Сла́вы? Госпо́дь Сил, Той есть Царь Сла́вы. Господ­ня – зем­ля и что́ на­пол­ня­ет её, все­лен­ная и все, жи­ву­щие в ней. Он на мо­рях ос­но­вал её и на ре́ках устро­ил её. Кто взой­дёт на го­ру Гос­под­ню, или кто ста­нет на ме­сте свя­том Его? Непо­вин­ный ру­ка­ми и чи­стый серд­цем, кто не пре́дал су­е­те ду­шу свою и не клял­ся с ко­вар­ством ближ­не­му сво­е­му. Тот по­лу­чит бла­го­сло­ве­ние от Гос­по­да и ми­лость от Бо­га, Спа­си­те­ля сво­е­го. Это – род ищу­щих Гос­по­да, ищу­щих ли­ца́ Бо­га Иа­ко­ва. Под­ни­ми­те, кня­зья, вра­та ва­ши, и под­ни­ми­тесь, вра­та веч­ные, и вой­дёт Царь Сла­вы. Кто этот Царь Сла­вы? Гос­подь креп­кий и силь­ный, Гос­подь силь­ный в бит­ве. Под­ни­ми­те, кня­зья, вра­та ва­ши, и под­ни­ми­тесь, вра­та веч­ные, и вой­дёт Царь Сла­вы. Кто этот Царь Сла­вы? Гос­подь Сил – Он Царь Славы!
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́, Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

По 2‑м сти­хо­сло­вии, се­даль­ны вос­крес­ны, глас 6

По 2‑й сти­хо­сло­вии седален

Живо́т во гро́бе возлежа́ше, и печа́ть на ка́мени надлежа́ше: / я́ко ца­ря́ спя́ща во́ини стрежа́ху Хри­ста́, / и вра­ги́ Своя́ неви́димо порази́вый, воскре́се Госпо́дь. Жиз­нь ле­жа­ла во гро­бе, / и пе­чать на ка­мень бы­ла на­ло­же­на; / как бы Ца­ря спя­ще­го охра­ня­ли во­и­ны Хри­ста; / но, по­ра­зив вра­гов Сво­их неви­ди­мо, / вос­крес Господь.
Стих: Испове́мся Те­бе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чу­де­са́ Твоя́. Стих: Бу­ду сла­вить Те­бя, Гос­по­ди, всем серд­цем мо­им, воз­ве­щу все чу­де­са Твои.
Преднапису́ет Ио́на гроб твой, / и сказу́ет Симео́н воста́ние Боже́ственное, безсме́ртне Го́споди: / соше́л бо еси́ я́ко мертв во гроб, разруши́вый а́дова вра­та́. / Воскре́сл же еси́ кро­ме́ тле́ния, я́ко Влады́ка, / во Спасе́ние мi­ра, Хри­сте́ Бо́же наш, / просвети́вый су́щия во тьме. Пред­воз­ве­ща­ет Иона о по­гре­бе­нии Тво­ем, / и по­вест­ву­ет Си­ме­он о вос­ста­нии Бо­же­ствен­ном, бес­смерт­ный Гос­по­ди. / Ибо как мерт­вый со­шел во гроб / Ты, вра­та ада раз­ру­шив­ший, / но вос­крес непри­част­но тле­нию, как Вла­ды­ка, / для спа­се­ния ми­ра, Хри­сте Бо­же наш, / про­све­тив пре­бы­вав­ших во тьме.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Богоро́дице Де́во, мо­ли́ Сы́на Тво­е­го́, / во́лею пригвожде́ннаго на Кре­сте́, / и воскре́сшаго из ме́ртвых Хри­ста́ Бо́га на́шего, / спасти́ся душа́м на́шим. Бо­го­ро­ди­чен: Бо­го­ро­ди­ца Де­ва! Мо­ли Сы­на Тво­е­го, / доб­ро­воль­но при­гвож­ден­но­го ко Кре­сту / и вос­крес­ше­го из мерт­вых, Хри­ста Бо­га на­ше­го, / о спа­се­нии душ наших.
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

И по­ем по­ли­е­лей, псал­мы 134–135:

И по­ём по­ли­е­лей – псал­мы 134 и 135, с при­пе­вом «Ал­ли­лу­ия».

По­ли­е­лей. Пса­лом 134

По­ли­е­лей. Пса­лом 134

Хвали́те и́мя Госпо́дне, хвали́те, ра­би́ Го́спода. Аллилу́иа. (3) Стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Хвали́те Го́спода, я́ко Благ Госпо́дь, по́йте и́мени Его́, я́ко доб­ро́: я́ко Иа́кова из­бра́ Се­бе́ Госпо́дь, Изра́иля в достоя́ние Се­бе́. Я́ко аз позна́х, я́ко Ве́лий Госпо́дь, и Госпо́дь наш над все́ми бо́ги. Вся ели́ка вос­хо­те́ Госпо́дь, со­тво­ри́ на небе­си́ и на зем­ли́, в моря́х и во всех бе́зднах. Воз­во­дя́ о́блаки от после́дних зем­ли́, мо́лнии в дождь со­тво­ри́, изводя́й ве́тры от сокро́вищ Свои́х. И́же по­ра­зи́ пе́рвенцы Еги́петския, от челове́ка до ско­та́. Посла́ зна́мения и чу­де­са́ по­сре­де́ Те­бе́, Еги́пте, на фарао́на и на вся ра­бы́ eго́. И́же по­ра­зи́ язы́ки мно́ги и из­би́ ца­ри́ кре́пки: Сио́на, ца­ря́ Аморре́йска, и Ога, ца­ря́ Васа́нска, и вся ца́рствия Ханаа́нска, и да­де́ зе́млю их достоя́ние, достоя́ние Изра́илю, лю́дем Свои́м. Го́споди, и́мя Твое́ в век и па́мять Твоя́ в род и род: я́ко суди́ти и́мать Госпо́дь лю́дем Свои́м, и о рабе́х Свои́х умо́лится. И́доли язы́к, среб­ро́ и зла́то, де­ла́ рук челове́ческих. Уста́ и́мут, и не возлаго́лют, о́чи и́мут, и не у́зрят, у́ши и́мут, и не услы́шат, ни­же́ бо есть дух во усте́х их. Подо́бни им да бу́дут творя́щии я́, и вси наде́ющиися на ня. До́ме Изра́илев, благослови́те Го́спода, до́ме Ааро́нь, благослови́те Го́спода, до́ме Леви́ин, благослови́те Го́спода. Боя́щиися Го́спода, благослови́те Го́спода. Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́иа. (3) Хва­ли­те имя Гос­подне, хва­ли­те, ра­бы, Гос­по­да. Алли­лу­ия. (3) Сто­я­щие во хра­ме Гос­под­нем, во дво­рах до́ма Бо­га на­ше­го. Хва­ли­те Гос­по­да, ибо благ Гос­подь, пой­те име­ни Его, ибо это пре­крас­но! Ибо Иа­ко­ва из­брал Се­бе Гос­подь, Из­ра­и­ля в соб­ствен­ность Свою. Ибо я по­знал, что ве­лик Гос­подь, и Гос­подь наш – вы­ше всех бо­гов. Всё, что за­хо­тел, Гос­подь со­тво­рил на небе­сах и на зем­ле, в мо­рях и во всех без­днах: воз­во­дя об­ла­ка от края зем­ли, мол­нии при до­жде Он тво­рит, вы­во­дит вет­ры из хра­ни­лищ Сво­их. Он по­ра­зил пер­вен­цев Еги­пет­ских от че­ло­ве­ка до ско­та; по­слал зна́мения и чу­де­са сре­ди те­бя, Еги­пет, на фа­ра­о­на и на всех ра­бов его. Он по­ра­зил на­ро­ды мно­гие и убил ца­рей креп­ких: Сиго́на, ца­ря Аморре́йского, и О́га, ца­ря Васа́нского, и все цар­ства Ханаа́нские, и дал зем­лю их в на­сле­дие, в на­сле­дие Из­ра­и­лю, на­ро­ду Сво­е­му. Гос­по­ди, имя Твоё – во­век, и па­мять о Те­бе – в род и род. Ибо бу­дет су­дить Гос­подь на­род Свой и над ра­ба­ми Сво­и­ми сми́луется. Идо­лы языч­ни­ков – се­реб­ро и зо­ло­то, де­ло рук че­ло­ве­че­ских: уста име­ют – и не за­го­во­рят, гла­за име­ют – и не уви­дят, уши име­ют – и не услы­шат, ибо нет и ды­ха­ния в устах их. По­доб­ны им да бу­дут де­ла­ю­щие их и все, на­де­ю­щи­е­ся на них! Дом Из­ра­и­лев, бла­го­сло­ви­те Гос­по­да, дом Ааро­нов, бла­го­сло­ви­те Гос­по­да, дом Леви́ин, бла­го­сло­ви­те Гос­по­да, бо­я­щи­е­ся Гос­по­да, бла­го­сло­ви­те Гос­по­да! Благослове́н Гос­подь с Си­о­на, жи­ву­щий в Иеру­са­ли­ме. Алли­лу­ия. (3)

Пса­лом 135

Пса­лом 135

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа. (3) Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему чу­де­са́ ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему небе­са́ ра́зумом, я́ко в век ми́лость Его́. Утверди́вшему зе́млю на вода́х, я́ко в век ми́лость Его́. Сотво́ршему свети́ла ве́лия еди́ному, я́ко в век ми́лость Его́. Со́лнце во о́бласть дне, я́ко в век ми́лость Его́. Лу­ну́ и зве́зды во о́бласть но́щи, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему Еги́пта с пе́рвенцы eго́, я́ко в век ми́лость Его́, и изве́дшему Изра́иля от сре­ды́ их, я́ко в век ми́лость Его́. Руко́ю кре́пкою и мы́шцею высо́кою, я́ко в век ми́лость Его́. Разде́льшему Чермно́е мо́ре в разделе́ния, я́ко в век ми́лость Его́. И прове́дшему Изра́иля по­сре­де́ eго́, я́ко в век ми́лость Его́. И истря́сшему фарао́на и си́лу eго́ в мо́ре Чермно́е, я́ко в век ми́лость Его́. Прове́дшему лю́ди Своя́ в пусты́ни, я́ко в век ми́лость Его́. Порази́вшему ца­ри́ ве́лия, я́ко в век ми́лость Его́, и уби́вшему ца­ри́ кре́пкия, я́ко в век ми́лость Его́: Сио́на, ца­ря́ Аморре́йска, я́ко в век ми́лость Его́, и Ога, ца­ря́ Васа́нска, я́ко в век ми́лость Его́. И да́вшему зе́млю их достоя́ние, я́ко в век ми́лость Его́. Достоя́ние Изра́илю, ра­бу́ Сво­е­му́, я́ко в век ми́лость Его́. Я́ко во смире́нии на́шем по­мя­ну́ ны Госпо́дь, я́ко в век ми́лость Его́. И изба́вил ны есть от враго́в на́ших, я́ко в век ми́лость Его́. Дая́й пи́щу вся́кой пло́ти, я́ко в век ми́лость Его́. Испове́дайтеся Бо́гу Небе́сному, я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́иа. (3) Прос­лав­ляй­те Гос­по­да, ибо Он благ, ибо во­век ми­лость Его. Алли­лу­ия. (3) Про­слав­ляй­те Бо­га бо­гов, ибо во­век ми­лость Его; про­слав­ляй­те Гос­по­да гос­под, ибо во­век ми­лость Его. Од­но­го, со­тво­рив­ше­го чу­де­са ве­ли­кие, ибо во­век ми­лость Его, со­тво­рив­ше­го небе­са ра­зум­но, ибо во­век ми­лость Его, утвер­див­ше­го зем­лю на вода́х, ибо во­век ми­лость Его. Од­но­го, со­тво­рив­ше­го два ве­ли­ких све­ти­ла, ибо во­век ми­лость Его: солн­це – что­бы власт­во­вать днём, ибо во­век ми­лость Его, лу­ну и звёз­ды – что­бы власт­во­вать но­чью, ибо во­век ми­лость Его. По­ра­зив­ше­го Еги­пет с пер­во­род­ны­ми его, ибо во­век ми­лость Его, и вы́ведшего Из­ра­иль из сре­ды их, ибо во­век ми­лость Его, ру­кою креп­кою и мы́шцею вы­со­кою, ибо во­век ми­лость Его. Раз­де­лив­ше­го Крас­ное мо­ре на́ две ча­сти, ибо во­век ми­лость Его, и про­вед­ше­го Из­ра­иль по­сре­ди него, ибо во­век ми­лость Его, и стрях­нув­ше­го фа­ра­о­на и вой­ско его в Крас­ное мо­ре, ибо во­век ми­лость Его. Про­вед­ше­го на­род Свой по пу­стыне, ибо во­век ми­лость Его, по­ра­зив­ше­го ца­рей ве­ли­ких, ибо во­век ми­лость Его, и убив­ше­го ца­рей креп­ких, ибо во­век ми­лость Его, Сиго́на, ца­ря Аморре́йского, ибо во­век ми­лость Его, и О́га, ца­ря Васа́нского, ибо во­век ми­лость Его, и дав­ше­го зем­лю их в на­сле­дие, ибо во­век ми­лость Его, в на­сле­дие Из­ра­и­лю, ра­бу Сво­е­му, ибо во­век ми­лость Его. Ибо в уни­же­нии на­шем вспом­нил нас Гос­подь, ибо во­век ми­лость Его, и из­ба­вил нас от вра­гов на­ших, ибо во­век ми­лость Его. Он да­ет пи­щу вся­кой пло­ти, ибо во­век ми­лость Его. Прос­лав­ляй­те Бо­га небес­но­го, ибо во­век ми­лость Его. Алли­лу­ия. (3)

Та­же тро­па­ри воскресны,
по­е­мыя по Непо­роч­нах, в неде­лях все­го ле­та, глас 5

За­тем по­ют­ся тро­па­ри «по непо­роч­ных», глас 5

Стих: Благослове́н еси́, Го́споди, / на­учи́ мя оправда́нием Твои́м. Стих: Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, / на­учи ме­ня по­ве­ле­ни­ям Твоим.
А́нгель­ский собо́р удиви́ся, / зря́ Те­бе́ в ме́ртвых вмени́вшася, / сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, / и с Собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и от а́да вся свобо́ждша. Ангель­ский сонм изу­мил­ся, / ви­дя Те­бя, Спа­си­тель, к мерт­вым при­чтен­но­го, / но си­лу смер­ти со­кру­шив­ше­го, / и Ада­ма с Со­бою воз­двиг­ше­го, / и от ада всех освободившего.
Стих: Благослове́н еси́, Го́споди, / на­учи́ мя оправда́нием Твои́м. Стих: Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, / на­учи ме­ня по­ве­ле­ни­ям Твоим.
Поч­то́ мv­ра с ми́лостивными слеза́ми, / о учени́цы, растворя́ете? / Блиста́яйся во гро́бе А́нгел мvроно́сицам веща́ше: / ви́дите вы гроб и уразуме́йте, / Спас бо воскре́се от гро́ба. «Что вы ми­ро сле­за­ми со­стра­да­ния, / о учени́цы, раз­бав­ля­е­те?» / – Ан­гел, бли­ста­ю­щий в гроб­ни­це, к ми­ро­но­си­цам взы­вал, / – «осмот­ри­те вы гроб­ни­цу и по­знай­те, / что вос­крес Спа­си­тель из гроба!»
Стих: Благослове́н еси́, Го́споди, / на­учи́ мя оправда́нием Твои́м. Стих: Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, / на­учи ме­ня по­ве­ле­ни­ям Твоим.
Зело́ ра́но мvроно́сицы теча́ху / ко гро́бу Тво­е­му́ рыда́ющия, / но пред­ста́ к ним А́нгел и ре­че́: / рыда́ния вре́мя пре­ста́, не пла́чите, / воскресе́ние же апо́столом рцы́те. Рано утром по­спе­ши­ли / ми­ро­но­си­цы ко гро­бу Тво­е­му с ры­да­ни­я­ми. / Но пред­стал пред ни­ми Ан­гел и воз­гла­сил: / «Кон­чи­лось вре­мя ры­да­ния, не плачь­те / но о вос­кре­се­нии Апо­сто­лам возвестите».
Стих: Благослове́н еси́, Го́споди, / на­учи́ мя оправда́нием Твои́м. Стих: Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, / на­учи ме­ня по­ве­ле­ни­ям Твоим.
Мvроно́сицы же­ны́ с мv­ры прише́дшия / ко гро́бу Тво­е­му́, Спа́се, рыда́ху, / А́нгел же к ним ре­че́, глаго́ля: / что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? / Я́ко Бог бо, воскре́се от гро́ба. Жены-ми­ро­но­си­цы, с ми­ром при­шед­шие / ко гро­бу Тво­е­му, Спа­си­тель, ры­да­ли, / то­гда как Ан­гел им воз­гла­шал: / «Что вы к мерт­вым Жи­во­го при­чис­ля­е­те? / Ведь как Бог вос­крес Он из гроба».
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Тро­и­чен: Поклони́мся От­цу́ / и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, / Святе́й Тро́ице во еди́ном су­ще­стве́, / с Серафи́мы зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди. Тро­и­чен: По­кло­ним­ся От­цу, / и Его Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, / свя­той Тро­и­це во еди­ном су­ще­стве, / с Се­ра­фи­ма­ми взы­вая: / «Свят, Свят, Свят Ты, Господи».
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Жизнода́вца ро́ждши, / гре­ха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, / ра́дость же Е́ве / в печа́ли ме́сто по­да­ла́ еси́, / па́дшия же от жи́зни / к сей напра́ви / из Те­бе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к. Бо­го­ро­ди­чен: Жиз­ни По­да­те­ля ро­див, / Ты, Де­ва, от гре­ха Ада­ма из­ба­ви­ла, / Еве же ра­дость вме­сто скор­би по­да­ла; / от жиз­ни от­пав­ше­го к ней же на­пра­вил / из Те­бя во­пло­тив­ший­ся Бог и Человек.
Аллилу́иа, Аллилу́иа, Аллилу́иа, сла́ва Те­бе́, Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)

По непо­роч­ных, ипа­кои, глас 6

Ипа­кои по Непо­роч­ных, глас 6

Во́льною и животворя́щею Твое́ю сме́ртию, Хри­сте́, / вра­та́ а́дова сокруши́в, я́ко Бог, / отве́рзл еси́ нам дре́вний рай, и воскре́с из ме́ртвых, / изба́вил еси́ от тле́ния живо́т наш. Доб­ро­воль­ной и жи­во­тво­ря­щей Сво­ею смер­тию, Хри­сте, / вра­та ада со­кру­шив, как Бог, / Ты от­верз нам древ­ний рай / и, вос­крес­нув из мерт­вых, / жизнь на­шу от тле­ния избавил.

Сте­пен­на, глас 6. Ан­ти­фон 1

Сте­пен­ны, глас 6. Ан­ти­фон 1

На не́бо о́чи мои́ воз­во­жу́, к Те­бе́, Сло́ве: / уще́дри мя, да жи­ву́ Тебе́. К небу очи мои воз­во­жу, к Те­бе, Сло­во; / сми­луй­ся на­до мною, / что­бы я жил для Тебя.
Поми́луй нас уничиже́нных, / устроя́я благопотре́бныя Твоя́ сосу́ды, Сло́ве. Поми­луй нас уни­чи­жен­ных, / и со­де­лай со­су­да­ми, / при­год­ны­ми Те­бе, Слово.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Свято́му Ду́ху, вся́кая всеспаси́тельная ви­на́, / а́ще ко́ему сей по достоя́нию дх­нет, / ско́ро взе́млет от земны́х: восперя́ет, возраща́ет, устроя́ет горе́. Свя­той Дух – ви­нов­ник спа­се­ния всех; / ес­ли на ко­го-ни­будь из них Он со­об­раз­но до­сто­ин­ству его по­ве­ет, / то­го ско­ро воз­но­сит от дел зем­ных, / окры­ля­ет, укреп­ля­ет, устрем­ля­ет ввысь.

Ан­ти­фон 2

Ан­ти­фон 2

А́ще не Госпо́дь бы был в нас, / никто́же от нас проти́ву возмо́гл бы вра́жиим бра́нем одоле́ти: / побежда́ющии бо от зде возно́сятся. Если бы не бы­ло Гос­по­да сре­ди нас, / то ни­кто из нас не мог бы вы­дер­жать борь­бы с вра­гом; / ибо по­беж­да­ю­щие воз­но­сят­ся отсюда.
Зубы́ их да не я́та бу́дет ду­ша́ моя́ я́ко птене́ц, Сло́ве: / увы́ мне, ка́ко и́мам от вра­га́ избы́ти, грехолюби́в сый! Да не овла­де­ют зу­бы их ду­шой мо­ею, как птич­кой, Сло­во. / Но увы мне, как смо­гу я от вра­гов из­ба­вить­ся, / бу­дучи грехолюбивым?
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Святы́м Ду́хом обоже́ние всем, / благоволе́ние, ра́зум, мир и благослове́ние: / равноде́телен бо есть От­цу́ и Сло́ву. Свя­тым Ду­хом – обо́жение всем, / бла­го­во­ле­ние, ра­зум, мир и бла­го­сло­ве­ние; / ибо по дей­стви­ям Он ра­вен От­цу и Слову.

Ан­ти­фон 3

Ан­ти­фон 3

Наде́ющиися на Го́спода враго́м стра́шни, и всем ди́вни: / го­ре́ бо зрят. Наде­ю­щи­е­ся на Гос­по­да / вра­гам страш­ны и уди­ви­тель­ны для всех; / ибо они ввысь взирают.
В беззако́ния рук свои́х, пра́ведных жре́бий, / помо́щника Тя име́я Спа́се, не простира́ет. Рук сво­их пра­вед­ных удел, / имея по­мощ­ни­ком Те­бя, Спа­си­тель, / к без­за­ко­ни­ям не простирает.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Свята́го Ду́ха держа́ва на всех: / Ему́же Вы́шняя во́инства покланя́ются, / со вся́ким дыха́нием до́льным. Свя­той Дух гос­под­ству­ет над всем: / Ему выш­ние во­ин­ства по­кло­ня­ют­ся / вме­сте со всем, что́ ды­шит на земле.

Про­ки­мен вос­крес­ный, глас 6

Про­ки­мен вос­крес­ный, глас 6

Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и при­и­ди́ во е́же спа­сти́ нас. Госпо­ди, воз­двиг­ни си­лу Твою и при­ди, что­бы спа­сти нас.
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и при­и­ди́ во е́же спа­сти́ нас. Госпо­ди, воз­двиг­ни си­лу Твою и при­ди, что­бы спа­сти нас.
Стих: Пасы́й Изра́иля вон­ми́, наставля́яй я́ко ов­ча́ Ио́сифа. Стих: Пас­тырь Из­ра­и­ля, внем­ли, ве­ду­щий, как овец Иосифа.
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́, и при­и­ди́ во е́же спа­сти́ нас. Госпо­ди, воз­двиг­ни си­лу Твою и при­ди, что­бы спа­сти нас.
Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́. Госпо­ди, воз­двиг­ни си­лу Твою.
И при­и­ди́ во е́же спа­сти́ нас. И при­ди, что­бы спа­сти нас.

Дру­гий прокимен

Вто­рой прокимен

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Всё, что ды­шит, да вос­хва­лит Господа.
Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Всё, что ды­шит, да вос­хва­лит Господа.
Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. Стих: Хва­ли­те Бо­га во свя­тых Его, хва­ли­те Его на твер­ди си­лы Его.
Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Всё, что ды­шит, да вос­хва­лит Господа.
Вся́кое дыха́ние. Всё, что дышит.
Да хва́лит Го́спода. Да вос­хва­лит Господа.
И абие, Го́споди, поми́луй. (3) И за­тем, Госпо­ди, по­ми­луй. (3)

Еван­ге­лие от Лу­ки, за­ча­ло 114

Еван­ге­лие от Лу­ки, за­ча­ло 114

Во вре́мя о́но, воскре́с Иису́с от ме́ртвых, ста по­сре­де́ учени́к Свои́х, и глаго́ла им: мир вам. Убоя́вшеся же и пристра́шни бы́вше, мня́ху дух ви́дяще, и ре­че́ им: что смуще́ни есте́? И поч­то́ помышле́ния вхо́дят в серд­ца́ ва́ша? Ви́дите ру́це Мои́ и но́зе Мои́, я́ко сам Аз есмь. Осяжи́те Мя и ви́дите, я́ко дух пло́ти и ко́сти не и́мать, я́коже Мене́ ви́дите иму́ща. И сие́ рек, по­ка­за́ им ру́це и но́зе. Еще́ же неве́рующым им от ра́дости и чудя́щымся, ре­че́ им: и́мате ли что сне́дно зде? Они́ же да́ша Ему́ ры́бы пе­че­ны́ часть и от пчел сот. И взем пред ни́ми яде́, ре­че́ же им: сия́ суть сло­ве­са́, я́же глаго́лах к вам еще́ сый с ва́ми, я́ко подоба́ет сконча́тися всем напи́санным в зако́не Моисе́ове и проро́цех и псалме́х о Мне. То­гда́ отве́рзе им ум разуме́ти Писа́ния и ре­че́ им, я́ко та́ко пи́сано есть, и та́ко подоба́ше пострада́ти Хри­сту́ и воскре́снути от ме́ртвых в тре́тий день, и пропове́датися во и́мя Его́ покая́нию и отпуще́нию грехо́в во всех язы́цех, наче́нше от Иерусали́ма. Вы же есте́ свиде́телие сим. И се Аз по­слю́ обетова́ние От­ца́ Мо­е­го́ на вы, вы же седи́те во гра́де Иерусали́мсте, до́ндеже облече́теся си́лою свы́ше. Изве́д же их вон до Вифа́нии и воздви́г ру́це Свои́, и бла­го­сло­ви́ их. И бысть егда́ благословля́ше их, от­сту­пи́ от них и возноша́шеся на не́бо. И ти́и поклони́шася Ему́, и возврати́шася во Иерусали́м с ра́достию вели́кою, и бя́ху вы́ну в це́ркви, хва́ляще и благословя́ще Бо́га. Ами́нь. В те дни вос­крес Иисус из мерт­вых, стал по­сре­ди уче­ни­ков Сво­их и ска­зал им: мир вам. Они, сму­тив­шись и ис­пу­гав­шись, по­ду­ма­ли, что ви­дят ду­ха. Но Он ска­зал им: что сму­ща­е­тесь, и для че­го та­кие мыс­ли вхо­дят в серд­ца ва­ши? По­смот­ри­те на ру­ки Мои и на но­ги Мои; это Я Сам; ося­жи­те Ме­ня и рас­смот­ри­те; ибо дух пло­ти и ко­стей не име­ет, как ви­ди­те у Ме­ня. И, ска­зав это, по­ка­зал им ру­ки и но­ги. Ко­гда же они от ра­до­сти еще не ве­ри­ли и ди­ви­лись, Он ска­зал им: есть ли у вас здесь ка­кая пи­ща? Они по­да­ли Ему часть пе­че­ной ры­бы и со­то­во­го ме­да. И, взяв, ел пред ни­ми. И ска­зал им: вот то, о чем Я вам го­во­рил, еще быв с ва­ми, что над­ле­жит ис­пол­нить­ся все­му, на­пи­сан­но­му о Мне в за­коне Мо­и­се­е­вом и в про­ро­ках и псал­мах. То­гда от­верз им ум к ура­зу­ме­нию Пи­са­ний. И ска­зал им: так на­пи­са­но, и так над­ле­жа­ло по­стра­дать Хри­сту, и вос­крес­нуть из мерт­вых в тре­тий день, и про­по­ве­дан­ным быть во имя Его по­ка­я­нию и про­ще­нию гре­хов во всех на­ро­дах, на­чи­ная с Иеру­са­ли­ма. Вы же сви­де­те­ли се­му. И Я по­шлю обе­то­ва­ние От­ца Мо­е­го на вас; вы же оста­вай­тесь в го­ро­де Иеру­са­ли­ме, до­ко­ле не об­ле­че­тесь си­лою свы­ше. И вы­вел их вон из го­ро­да до Вифа­нии и, под­няв ру­ки Свои, бла­го­сло­вил их. И, ко­гда бла­го­слов­лял их, стал от­да­лять­ся от них и воз­но­сить­ся на небо. Они по­кло­ни­лись Ему и воз­вра­ти­лись в Иеру­са­лим с ве­ли­кою ра­до­стью. И пре­бы­ва­ли все­гда в хра­ме, про­слав­ляя и бла­го­слов­ляя Бо­га. Аминь.

Лк 24:36–53

По Еван­ге­лии, гла­го­лем сей тропарь

Вос­крес­ная песнь по­сле Евангелия

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / еди́ному безгре́шному. / Кре­сту́ Тво­е­му́ покланя́емся, Хри­сте́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим: / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Те­бе́ ино́го не зна́ем, / и́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те вси ве́рнии, / поклони́мся Свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де кресто́м ра́дость все­му́ мi­ру. / Все­гда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́: / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́. Воскре­се­ние Хри­ста уви­дев, / по­кло­ним­ся Свя­то­му Гос­по­ду Иису­су, / еди­но­му без­греш­но­му. / Кре­сту Тво­е­му по­кло­ня­ем­ся, Хри­сте, / и Свя­тое вос­кре­се­ние Твоё по­ём и сла­вим, / ибо Ты – Бог наш, / кро­ме Те­бя ино­го не зна­ем, / имя Твоё при­зы­ва­ем. / При­ди­те, все вер­ные, / по­кло­ним­ся свя­то­му Хри­сто­ву вос­кре­се­нию, / ибо вот, при­шла че­рез Крест / ра­дость все­му ми­ру. / Все­гда бла­го­слов­ляя Гос­по­да, / вос­пе­ва­ем вос­кре­се­ние Его, / ибо Он, рас­пя­тие пре­тер­пев, / смер­тию смерть сокрушил.

И пса­лом 50

Пса­лом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мо­е­го́, и от гре­ха́ мо­е­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Те­бе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х ро­ди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мо­е­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. От­вра­ти́ ли­це́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав об­но­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от ли­ца́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. На­учу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Те­бе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мо­е­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. То­гда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; то­гда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. Поми­луй ме­ня, Бо­же, по ве­ли­кой ми­ло­сти Тво­ей и по мно­же­ству щед­рот Тво­их из­гладь без­за­ко­ние моё; со­вер­шен­но омой ме­ня от без­за­ко­ния мо­е­го, и от гре­ха мо­е­го очи­сти ме­ня. Ибо без­за­ко­ние моё я знаю, и грех мой все­гда пре­до мною. Те­бе, Еди­но­му, я со­гре­шил и злое пред То­бою со­тво­рил, – да бу­дешь оправ­дан в сло­вах Тво­их и по­бе­дишь, ес­ли всту­пят с То­бою в суд. Ибо вот, я в без­за­ко­ни­ях зача́т, и во гре­хах ро­ди­ла́ ме­ня мать моя. Ибо вот, Ты ис­ти­ну воз­лю­бил, со­кры­тое и тай­ное пре­муд­ро­сти Тво­ей мне от­крыл. Ты окропи́шь ме­ня иссо́пом – и бу­ду очи­щен; омо­ешь ме­ня – и сде­ла­юсь бе­лее сне­га, дашь мне услы­шать ра­дость и ве­се­лие – воз­ра­ду­ют­ся ко­сти осла­бев­шие. От­вра­ти ли­цо Твоё от гре­хов мо­их и все без­за­ко­ния мои из­гладь. Серд­це чи­стое со­тво­ри во мне, Бо­же, и Дух Пра­вый об­но­ви внут­ри ме­ня. Не от­ринь ме­ня от ли­ца́ Тво­е­го и Ду­ха Тво­е­го Свя­то­го не от­ни­ми от ме­ня. Воз­вра­ти мне ра­дость спа­се­ния Тво­е­го и Ду­хом Вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди ме­ня. На­учу без­за­кон­ных пу­тям Тво­им, и нече­сти­вые к Те­бе об­ра­тят­ся. Из­бавь ме­ня от крове́й, Бо­же, Бо­же спа­се­ния мо­е­го, воз­ра­ду­ет­ся язык мой прав­де Тво­ей. Гос­по­ди, Ты от­кро­ешь уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою. Ибо ес­ли бы жерт­вы Ты вос­хо­тел, я дал бы её, – к все­со­жже­ни­ям не бу­дешь благоволи́ть. Жерт­ва Бо­гу – дух со­кру­шён­ный, се́рдца со­кру­шён­но­го и сми­рен­но­го Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Гос­по­ди, во благоволе́нии Тво­ём Си­он, и да бу­дут воз­двиг­ну­ты сте­ны Иеру­са­ли­ма, – то­гда при­мешь бла­го­склон­но жерт­ву прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­жже­ния, то­гда возло́жат на ал­тарь Твой тельцов.

По 50‑м псал­ме, поем

И за­тем поем

Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Моли́твами Апо́столов, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших. По мо­лит­вам Апо­сто­лов, / Ми­ло­сти­вый, из­гладь / мно­же­ство со­гре­ше­ний наших.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших. По мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы, / Ми­ло­сти­вый, из­гладь / мно­же­ство со­гре­ше­ний наших.
Та­же, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́. Глас 6: По­ми­луй ме­ня, Бо­же, / по ве­ли­кой ми­ло­сти Тво­ей / и по мно­же­ству щед­рот Тво­их / из­гладь без­за­ко­ние моё.
По­сем сти­хи­ра: Воскре́с Иису́с от гро́ба, / я́коже про­ре­че́, / да­де́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость. И сти­хи­ру: Вос­крес Иисус из гро­ба, / как пред­ска­зал, / да­ро­вав нам веч­ную жизнь / и ве­ли­кую милость.
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

И на­чи­на­ем гла­го­ла­ти ка­но­ны: вос­кре­сен, кре­сто­вос­кре­сен и Бо­го­ро­ди­цы. Та­же по 3‑й пес­ни се­да­лен. По 6‑й пес­ни кондак и икос воскресен.

И на­чи­на­ем ка­но­ны: вос­крес­ный, кре­сто­вос­крес­ный и Бо­го­ро­ди­цы. По­сле тре­тьей пес­ни чи­та­ем се­да­лен; по­сле ше­стой – кондак вос­крес­ный с икосом.

Ка­нон вос­кре­сен, глас 6.
Песнь 1

Ка­нон вос­крес­ный, глас 6

Ир­мос: Я́ко по су́ху, пешеше́ствовав Изра́иль / по без­дне стопа́ми, / гони́теля фарао́на ви́дя потопля́ема, / Бо́гу побе́дную песнь / пои́м, вопия́ше. Ир­мос: Как по су­ше про­шел Из­ра­иль / по без­дне сто­па­ми, / и взы­вал, го­ни­те­ля фа­ра­о­на ви­дя уто­пав­шим: / «Бо­гу по­бед­ную песнь воспоем!»
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Распросте́ртыма дла́ньма на кре­сте́, / оте́ческаго испо́лнил еси́ благоволе́ния, благи́й Иису́се, вся́ческая. / те́мже побе́дную песнь Те­бе́ вси пои́м. Рас­про­стер­ты­ми на Кре­сте ру­ка­ми / Ты ис­пол­нил все бла­го­во­ле­ни­ем От­ца, бла­гой Иису­се. / По­то­му по­бед­ную песнь / мы все Те­бе воспоем.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Стра́хом к Те­бе́, я́ко рабы́ня, смерть / повеле́на при­сту­пи́ Влады́це жи­во­та́, / то́ю подаю́щему нам безконе́чный живо́т и воскресе́ние. Со стра­хом, как ра­бы­ня, / смерть, по­ви­ну­ясь при­ка­за­нию, / при­сту­па­ет к Те­бе, Вла­ды­ке жиз­ни, / чрез нее да­ро­вав­ше­му нам / бес­ко­неч­ную жизнь и воскресение.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: Сво­е­го́ прие́мши Соде́теля, я́ко Сам вос­хо­те́, / от безсе́меннаго Тво­е­го́ чре́ва, па́че ума́ воплоща́ема, Чи́стая, / тва́рей вои́стинну яви́лася еси́, Влады́чица. Бо­го­ро­ди­чен: Сво­е­го Со­зда­те­ля при­няв, / как Сам Он вос­хо­тел, / из бес­се­мен­но­го Тво­е­го чре­ва / пре­вы­ше ума во­пло­ща­ю­ще­го­ся, Чи­стая, / Ты яви­лась по­ис­ти­не Вла­ды­чи­цею всех творений.

Ин ка­нон, крестовоскресен

Ка­нон крестовоскресный

При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Суди́лищу Пила́тову предстои́т хо­тя́ / беззако́нному су­ду́, я́ко суди́мь, Су­дия́, / и от ру­ки́ непра́вды по ли­цу́ зауша́ется Бог, / его́же трепе́щут зем­ля́, и небе́сная. Сто­ит пе­ред су­ди­ли­щем Пи­ла­та доб­ро­воль­но / по про­ти­во­за­кон­но­му об­ви­не­нию, как под­су­ди­мый Су­дия, / и от ру­ки без­за­кон­ной при­ни­ма­ет / по ли­цу уда­ры Бог, / пред Ко­то­рым тре­пе­щут зем­ля / и су­ще­ства небесные.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Просте́рл еси́ боже́ственнеи дла́ни Твои́, Спа́се, / на пречи́стем Твое́м и живоно́снем Кре­сте́: / и собра́л еси́ язы́ки в позна́ние Твое́, Влады́ко, / покланя́ющияся, Го́споди, сла́вному Тво­е­му́ распя́тию. Рас­про­стер Ты Бо­же­ствен­ные ру­ки Свои, Спа­си­тель, / на пре­чи­стом Сво­ем и жи­во­нос­ном Кре­сте / и со­брал к Се­бе на­ро­ды / для по­зна­ния Те­бя, Вла­ды­ка, / по­кло­ня­ю­щи­е­ся слав­но­му рас­пя­тию Тво­е­му, Господи.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Стоя́ше, слез исто́чники испуща́ющи, Пренепоро́чная / при Кре­сте́ Твое́м, Спа́се, / я́же от реб­ра́ Тво­е­го́ ка́пли крове́й зря́щи, Хри­сте́, / и Твою́ безприкла́дную ми́лость сла́вящи. Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Сто­я­ла, слез по­то­ки про­ли­вая, / Пре­не­по­роч­ная при Кре­сте, Тво­ем, Спа­си­тель, / кап­ли кро­ви, из ребр Тво­их ис­те­кав­шие ви­дя, Хри­сте, / и Твое бес­при­мер­ное со­стра­да­ние прославляя.

Ин ка­нон, Пре­свя­тей Богородице

Ка­нон Богородицы

При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Прича́щшися Е́ва са­ду́, преслуша́ннаго бра́шна, кля́тву вве­де́: / но сию́ разреши́ла еси́, Чи́стая, / благослове́ния нача́ток Хри­ста́ ро́ждши. Вку­сив от рай­ско­го рас­те­ния пи­щи ослу­ша­ния, / Ева при­влек­ла про­кля­тие; / но Ты его упразд­ни­ла, Чи­стая, / ро­див на­ча­ток бла­го­сло­ве­ния – Христа.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Я́же би́сера от боже́ственныя мо́лнии Хри­ста́ ро́ждши, / страсте́й мои́х мглу, и прегреше́ний смуще́ние, Чи́стая, / раз­же­ни́ све́том Тво­ея́ све́тлости. Жем­чу­жи­ну Бо­же­ствен­но­го бли­ста­ния – / Хри­ста ро­див­шая, / стра­стей мо­их мглу и со­гре­ше­ний воз­му­ще­ние / Ты, Чи­стая, рас­сей / све­том Сво­е­го сияния.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Язы́ков ча́яние, Иа́ков из Те­бе́ воплоща́емаго / предзря́ше та́йно у́мныма очи́ма Бо́га, / изба́вльшаго нас хода́тайством Твои́м. Наро­дов ча­я­ние – из Те­бя Во­пло­ща­ю­ще­го­ся, / Иа­ков пред­ви­дел та­ин­ствен­но ду­хов­ны­ми оча­ми, – / Бо­га, из­ба­вив­ше­го нас / по­сред­ни­че­ством Твоим.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Оскуде́вшим князе́м от коле́на Иу́дова, Пречи́стая, / Сын Твой и Бог, / проше́д вождь, над кон­цы́ земны́ми / ны́не вои́стинну воцари́ся. Когда не ста­ло кня­зей / из ко­ле­на Иуди­на, Все­чи­стая, / Сын Твой и Бог, вы­сту­пив Во­ждем / над пре­де­ла­ми зем­ли по­ис­ти­не / ныне воцарился.
Ка­та­ва­сия: Отве́рзу уста́ моя́, / и напо́лнятся Ду́ха, / и сло́во отры́гну Цари́це Ма́тери, / и явлю́ся, све́тло торжеству́я, / и вос­пою́, ра́дуяся, Тоя́ чудеса́. Ка­та­ва­сия: От­вер­зу уста мои, / и они ис­пол­нят­ся Ду­ха; / и сло­во из­ре­ку Ца­ри­це Ма­те­ри, / и яв­люсь свет­ло тор­же­ству­ю­щим, / и вос­пою ра­дост­но Ее чудеса.

Песнь 3

Песнь 3

Ир­мос: Несть свят, / я́коже Ты, Го́споди Бо́же мой, / вознесы́й рог ве́рных Твои́х, Бла́же, / и утверди́вый нас на ка́мени / испове́дания Твоего́. Ир­мос: Нет свя­то­го, / как Ты, Гос­по­ди Бо­же мой, / воз­вы­сив­ший до­сто­ин­ство вер­ных Те­бе, Бла­гой, / и утвер­див­ший нас на камне / ис­по­ве­да­ния Твоего.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Бо́га распина́ема пло́тию зря́щи тварь, растаява́шеся стра́хом: / но содержи́тельною дла́нию нас ра́ди Распя́таго, кре́пко держи́ма бе. Бога ви­дя, рас­пи­на­е­мым пло­тию, / все тво­ре­ние от стра­ха рас­па­да­лось; / но объ­ем­лю­щей ру­кою за нас Рас­пя­то­го / удер­жи­ва­лось крепко.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Сме́ртию смерть разоре́на лежи́т окая́нная без дыха́ния: / Жи­во­та́ бо не терпя́щи боже́ственнаго прираже́ния, / умерщвля́ется кре́пкий, и да́руется всем воскресе́ние. Смер­тию Хри­сто­вой уни­что­жен­ная, / без­ды­хан­ной смерть жал­кая ле­жит; / ибо, Жиз­ни Бо­же­ствен­но­го на­тис­ка не вы­но­ся, / силь­ный умерщ­вля­ет­ся, / и всем да­ру­ет­ся воскресение.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: Боже́ственнаго рож­де­ства́ Тво­е­го́, Чи́стая, / вся́кий есте­ства́ чин превосхо́дит чу́до: / Бо́га бо преесте́ственне за­ча­ла́ еси́ во чре́ве, / и ро́ждши пребыва́еши при́сно Де́ва. Бо­го­ро­ди­чен: Чу­до Бо­же­ствен­но­го рож­де­ния То­бою, Чи­стая, / вся­кий за­кон при­ро­ды пре­вы­ша­ет; / ибо Бо­га Ты сверхъ­есте­ствен­но во чре­ве за­ча­ла / и, ро­див, веч­но пре­бы­ва­ешь Девой.
Ин. При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. Ка­нон 2. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Во гро́бе тридне́вствовавый / воскреси́л еси́ животворя́щим воста́нием Твои́м пре́жде умерщвле́нныя, / и осужде́ния разреши́вшеся, ра́достно веселя́хуся, / се избавле́ние прише́л еси́, Го́споди, взыва́юще. Пре­быв три дня во гро­бе, / Ты жи­во­твор­ным Сво­им вос­ста­ни­ем / вос­кре­сил преж­де умерщ­влен­ных, / и они, от осуж­де­ния осво­бож­ден­ные, ра­дост­но тор­же­ство­ва­ли: / «Вот, ис­куп­ле­ни­ем при­шел Ты, Гос­по­ди!» – восклицая.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Сла́ва Тво­е­му́ воста́нию, Спа́се наш, / я́ко нас от а́да тле́ния, и сме́рти изба́вил еси́, я́ко Всеси́лен, / и пою́ще глаго́лем: / несть свят ра́зве Те­бе́, Го́споди Человеколю́бче. Сла­ва вос­кре­се­нию Тво­е­му, Спа­си­тель наш, / ибо Ты от ада, тле­ния и смер­ти / нас из­ба­вил как все­силь­ный. / И мы в пес­нях вос­кли­ца­ем: / «Нет свя­то­го, кро­ме Те­бя, Гос­по­ди Человеколюбец!»
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Ты от Те­бе́ ро́ждшагося я́ко ви́дела еси́ уя́звлена копие́м, / уязви́лася еси́ се́рдцем, Пресвята́я всенепоро́чная, / и ужаса́ющися глаго́лала еси́: / что Те­бе́ воз­да­де́, Ча́до, наро́д пребеззако́нный? Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Ко­гда уви­де­ла Ты от Те­бя Рож­ден­но­го, / уязв­ля­е­мо­го ко­пьем, / уяз­ви­лась серд­цем, Пре­свя­тая, Все­не­по­роч­ная, / и с ужа­сом вос­кли­ца­ла: / «Чем воз­дал Те­бе, Ди­тя Мое, / на­род беззаконный!»
Ин. При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. Ка­нон 3. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Тле́нную мою́ плоть и сме́ртную, Всечи́стая Богома́ти, / из чре́ва Тво­е­го́ несказа́нно прие́м Благи́й, / и обезтле́нив сию́, ве́чне Се­бе́ связа́л есть. Плоть мою, из­мен­чи­вую и смерт­ную, / от чре­ва Тво­е­го, все­чи­стая Бо­го­ма­терь, / Бла­гой, при­няв непо­сти­жи­мо и сде­лав нетлен­ною, / на­веч­но ее с Со­бой соединил.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо́га воплоща́ема из Те­бе́ зря́ще, Де́во, / ужаса́хуся стра́хом ли́цы а́нгельстии, / и я́ко Ма́терь Бо́жию немо́лчными пе́сньми Тя почита́ют. Бога ви­дя от Те­бя во­пло­ща­ю­щим­ся, Де­ва, / по­ра­жа­лись стра­хом сон­мы Ан­ге­лов, / и ныне они Те­бя как Ма­терь Бо­жию / несмол­ка­ю­щи­ми пес­ня­ми прославляют.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Ужасе́ся, го́ру у́мную ви́дев Тя проро́к Дании́л, / из нея́же ка́мень отсече́ся кро­ме́ рук: / и де́монская ка́пища, Богома́ти, кре́пко сокруши́. Изу­мил­ся про­рок Да­ни­ил, / ви­дя Те­бя, Бо­го­ма­терь, го­рой ду­хов­ною, / от ко­то­рой от­се­чен был ка­мень без по­мо­щи рук, / и бе­сов­ские жерт­вен­ни­ки / мо­гу­ще­ствен­но сокрушил.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Не мо́жет сло́во Тя челове́ческое, / ни­же́ язы́к, Де́во, похвали́ти досто́йно: / из Те­бе́ бо без се́мене / жизнода́вец Христо́с воплоти́тися, Пречи́стая, благоволи́. Не в си­лах ни сло­во смерт­ных, ни язык, / Те­бя, Де­ва, вос­хва­лить до­стой­но; / ибо из Те­бя, Пре­чи­стая, По­да­тель жиз­ни Хри­стос / бла­го­во­лил без се­ме­ни воплотиться.
Ка­та­ва­сия: Твоя́ песносло́вцы, Богоро́дице, / живы́й и незави́стный Исто́чниче, / лик се­бе́ совоку́пльшия, духо́вно утвер­ди́, / в Боже́ственней Твое́й сла́ве / венце́в сла́вы сподо́би. Ка­та­ва­сия: Тво­их пес­но­пев­цев, Бо­го­ро­ди­ца, / – жи­вой и обиль­ный ис­точ­ник, / устро­ив­ших ду­хов­ный празд­ник, утвер­ди / и в бо­же­ствен­ной Тво­ей сла­ве / удо­стой вен­цов славы.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Та­же се­да­лен, глас 4. По­до­бен: Воз­не­сый­ся на Крест:

Се­да­лен, глас 4

Мо́лим тя, Влады́ко, ми́лостиве Спа́се, / изба́ви нас от всех ви́димых и неви́димых враг, / и иноплеме́нных нахожде́ний, / и вся́ких бед и смуще́ния, / пра́зднующих ве́рою и любо́вию Боже́ственное Воскресе́ние Твое́, / его́же ра́ди сподо́би нас получи́ти / ве́чных благи́х наслажде́ние. Молим Те­бя, Вла­ды­ка, ми­ло­сти­вый Спа­си­тель, / из­бавь от всех ви­ди­мых и неви­ди­мых вра­гов, / и от на­ше­ствия ино­пле­мен­ни­ков, / и от вся­ких бед и сму­ще­ния, / нас, празд­ну­ю­щих с ве­рою и лю­бо­вию Бо­же­ствен­ное Вос­кре­се­ние Твоё; / и ра­ди него удо­стой нас по­лу­чить / веч­ных благ наслаждение.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Удиви́ся Ио́сиф, е́же па́че есте­ства́ зря, / и внима́ше мы́слию и́же на ру­но́ дождь, / в безсе́меннем зача́тии Твое́м, Богоро́дице, / ку­пи­ну́ огне́м неопали́мую, жезл Ааро́нов прозя́бший, / и свиде́тельствуя обру́чник Твой и храни́тель, свяще́нником взыва́ше: / Де́ва ражда́ет, и по рож­де­стве́ па́ки Де­ва пребыва́ет. Бо­го­ро­ди­чен: По­ра­жен был Иосиф, ви­дя сверхъ­есте­ствен­ное, / и по­стиг умом в за­ча­тии Тво­ем без се­ме­ни, Бо­го­ро­ди­ца, / дождь, со­шед­ший на ру­но, не сго­рав­ший в огне тер­но­вый куст, / Ааро­нов жезл рас­цвет­ший. / И он, Твой об­руч­ник и хра­ни­тель, / пред свя­щен­ни­ка­ми сви­де­тель­ствуя, вос­кли­цал: / «Де­ва рож­да­ет и по­сле ро­дов так­же Де­вою пребывает!»

Песнь 4

Песнь 4

Ир­мос: Христо́с моя́ си́ла, / Бог и Госпо́дь, честна́я Це́рковь / Боголе́пно пое́т, взыва́ющи, / от смы́сла чи́ста о Го́споде пра́зднующи. Ир­мос: «Хри­стос – моя си­ла, / Бог и Гос­подь», / – свя­тая Цер­ковь бла­го­го­вей­но по­ет, / воз­гла­шая от чи­сто­го ра­зу­ма, / в Гос­по­де торжествуя.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Дре́во про­цве­ло́ есть, Хри­сте́, и́стинныя жи́зни: / крест бо водрузи́ся, / и напое́н быв кро́вию и водо́ю от нетле́ннаго Тво­е­го́ реб­ра́, / живо́т нам прозябе́. Дре­во ис­тин­ной жиз­ни рас­цве­ло, Хри­сте; / ибо Крест был во­дру­жен / и, оро­шен­ный кро­вью и во­дою / от Тво­их непо­роч­ных ребр, / жизнь нам произрастил.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Не кто­му́ змий мне ло́жне обоже́ние подлага́ет: / Христо́с бо богоде́латель челове́ческаго есте­ства́, / ны́не невозбра́нно сте­зю́ жи­во­та́ мне отве́рзе. Змий мне боль­ше лжи­во / не пред­ла­га­ет обо́жения; / ибо Хри­стос, Бо­же­ствен­ный Со­зда­тель че­ло­ве­че­ско­го есте­ства, / ныне мне путь жиз­ни / бес­пре­пят­ствен­но открыл.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: Я́ко вои́стинну неизвеща́нна и непостижи́ма, / я́же Тво­е­го́ боголе́пнаго, Богоро́дице, суть рож­де­ства́, / су́щим на зем­ли́ и на небе­си́, Присноде́во, та́инства. Бо­го­ро­ди­чен: Как по ис­тине неиз­ре­чен­ны / и непо­сти­жи­мы яви­лись та­ин­ства / Тво­е­го, Бо­го­ро­ди­ца, Бо­же­ствен­но­го чре­во­но­ше­ния, / для тех, кто на зем­ле / и на небе, Приснодева!
Ин. При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. Ка­нон 2. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Честны́й крест Твой почита́ем, и гво́зди, Хри­сте́, / и свято́е ко­пие́ с тро́стию, вене́ц и́же от те́рний, / и́миже от а́дова истле́ния изба́вихомся. Свя­щен­ный Крест Твой по­чи­та­ем / и гвоз­ди, Хри­сте, / и свя­тое ко­пье с тро­стью, / и ве­нец из тер­ний, бла­го­да­ря ко­то­рым / мы от па­губ­но­го ада избавились.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Гроб, Спа́се, Тя подъя́т во́лею ме́ртва о нас я́вльшагося, / но ника́коже возмо́же, Сло́ве, удержа́ти: / я́ко Бог бо воскре́сл еси́, спаса́я род наш. Гроб при­нял Те­бя, Спа­си­тель, / доб­ро­воль­но мерт­вым ра­ди нас явив­ше­го­ся, / но ни­как не мог Те­бя, Сло­во, удер­жать; / ибо Ты вос­крес, как Бог, / спа­сая род наш.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Богороди́тельнице Присноде́во, / Спа́са Хри­ста́ челове́ком ро́ждшая, / от бед и мук изба́ви нас, / прибега́ющих ве́рою к боже́ственному покро́ву Твоему́. Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Бо­жия Ро­ди­тель­ни­ца, Прис­но­де­ва, / Спа­си­те­ля Хри­ста смерт­ным ро­див­шая! / От бед и му­че­ний нас из­бавь, с ве­рою при­бе­га­ю­щих / к Тво­е­му Бо­же­ствен­но­му покровительству.
Ин. При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. Ка­нон 3. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Пое́м, Пречи́стая, Те­бе́ Всенепоро́чную, / и́же Тобо́ю спа́сшиися, / и благоче́стно пою́ще взыва́ем: / благослове́нна, я́же Бо́га, Присноде́во, ро́ждшая. Прос­лав­ля­ем, Пре­чи­стая, Те­бя, все­не­по­роч­ную, / мы, че­рез Те­бя спа­сен­ные, / и бла­го­го­вей­но вос­пе­вая, вос­кли­ца­ем: / «Бла­го­сло­вен­на Ты, Прис­но­де­ва, / Бо­га родившая!»
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Свет незаходи́мый, Де́во, ро­ди­ла́ еси́, / су́щим во тьме жи­тия́, / пло́тию светя́щ, Всеблаже́нная, и пою́щим Тя, / ра́дость, Присноде́во, источи́ла еси́. Свет со­кро­вен­ный ро­ди­ла Ты, Де­ва, / пре­бы­ва­ю­щим во тьме жи­тей­ской, / че­рез плоть све­тя­щий, Все­б­ла­жен­ная, / и ис­то­чи­ла вос­пе­ва­ю­щим Те­бя / ра­дость, Приснодева.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Благода́ть про­цве­те́, зако́н пре­ста́ Тобо́ю, Всесвята́я: / Ты бо, Чи́стая, ро­ди­ла́ еси́ Го́спода, / подаю́щаго нам, Присноде́во, оставле́ние. Бла­го­дать про­цве­ла, а За­кон окон­чил­ся / чрез Те­бя, Все­свя­тая; / ибо Ты, Чи­стая, ро­ди­ла Гос­по­да, / да­ру­ю­ще­го нам про­ще­ние, Приснодева.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Ме́ртва мя по­ка­за́ са­да́ вкуше́ние, / жи́зни же дре́во из Те­бе́ я́вльшееся, Пречи́стая, вос­кре­си́, / и ра́йския сла́дости насле́дника мя устро́и. Мерт­вым сде­ла­ло ме­ня / вку­ше­ние от рай­ско­го рас­те­ния; / но Дре­во Жиз­ни, от Те­бя явив­ше­е­ся, / вос­кре­си­ло ме­ня, Пре­чи­стая, / и со­де­ла­ло на­след­ни­ком рай­ско­го наслаждения.
Ка­та­ва­сия: Седя́й в Сла́ве / на Престо́ле Бо­же­ства́ / во о́блаце ле́гце, / прии́де Иису́с Пребоже́ственный, / Нетле́нною Дла́нию / и спа­се́ зову́щия: / сла́ва, Хри­сте́, си́ле Твое́й. Ка­та­ва­сия: Си­дя­щий в сла­ве / на пре­сто­ле Бо­же­ства, / на об­ла­ке лег­ком, / при­шел Иисус бо­же­ствен­ней­ший, / но­си­мый непо­роч­ной ру­кою, / и спас взы­ва­ю­щих: / «Сла­ва, Хри­сте, си­ле Твоей!»

Песнь 5

Песнь 5

Ир­мос: Бо́жиим / све́том Твои́м, Бла́же, / у́треннюющих Ти ду́ши любо́вию оза­ри́, молю́ся, / Тя ве́дети, Сло́ве Бо́жий, / и́стиннаго Бо́га, / от мра́ка грехо́внаго взыва́юща. Ир­мос: Бо­же­ствен­ным све­том Сво­им, Бла­гой, / ду­ши с рас­све­та к Те­бе стре­мя­щих­ся / лю­бо­вью оза­ри, – мо­люсь я, – / что­бы знать Те­бя, Сло­во Бо­жие, ис­тин­но­го Бо­га, / от мра­ка гре­хов / к Се­бе призывающего.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Уступа́ют мне херуви́ми ны́не, / и пла́менное ору́жие, Влады́ко, пле­щи́ мне дае́т, / Тя ви́девше, Сло́ве Бо́жий, и́стиннаго Бо́га, / разбо́йнику путь сотво́ршаго в рай. Отсту­па­ют пре­до мною ныне Хе­ру­ви­мы, / и пла­мен­ный меч об­ра­ща­ет­ся для ме­ня вспять, Вла­ды­ка, / при ви­де Те­бя, Сло­во Бо­жие, – ис­тин­но­го Бо­га, / от­крыв­ше­го путь раз­бой­ни­ку в рай.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Не кто­му́ бою́ся, е́же в зе́млю, Влады́ко Хри­сте́, возвраще́ния: / Ты бо от зем­ли́ мя возве́л еси́ забве́нна, / благоутро́бия ра́ди мно́гаго, / к вы­со­те́ нетле́ния воскресе́нием Твои́м. Более я не бо­юсь / воз­вра­ще­ния в зем­лю, Хри­сте-Вла­ды­ка; / ибо Ты, по ми­ло­сер­дию ве­ли­ко­му, / от зем­ли ме­ня, за­бы­то­го, воз­вел / на вы­со­ту нетле­ния вос­кре­се­ни­ем Своим.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: И́же Богоро́дицу Тя от ду­ши́, Влады́чице ми́ра блага́я, / испове́дающих спа­си́: / Те­бе́ бо предста́тельство непобори́мое и́мамы, / и́стинную Богороди́тельницу. Бо­го­ро­ди­чен: Ис­по­ве­ду­ю­щих Те­бя Бо­го­ро­ди­цею от ду­ши, / спа­си, бла­гая мi­ра Вла­ды­чи­ца, / ибо мы в Те­бе за­щи­ту непо­бе­ди­мую, / име­ем как в ис­тин­ной Бо­жи­ей Родительнице.
Ин. При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. Ка­нон 2. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Сне́дию дре́ва во Еде́ме прельсти́выйся, в тлю по­пол­зе́ родонача́льник, / преслу́шавый, Го́споди, за́поведи Твоя́, Преблаги́й: / но се­го́ Кресто́м па́ки возве́л еси́ в пе́рвую добро́ту, / послушли́в От­цу́, Спа́се, бы́вый. Вку­ше­ни­ем от де­ре­ва в Эде­ме пре­льстив­шись, / низ­верг­ся в тле­ние наш ро­до­на­чаль­ник, / не по­слу­шав­ший­ся за­по­ве­ди Тво­ей, пре­бла­гой Гос­по­ди; / но Ты вновь воз­вел его Кре­стом к пер­во­на­чаль­ной кра­со­те, / явив­шись, Спа­си­тель, От­цу послушным.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Твое́ю сме́ртию, Бла́же, сме́рти потреби́ся держа́ва, / исто́чник жи́зни нам ис­то­чи́, и безсме́ртие дарова́ся: / се­го́ ра́ди погребе́нию Тво­е­му́ и воскресе́нию ве́рою покланя́емся, / и́мже, я́ко Бог, мир весь просвети́л еси́. Тво­ею смер­тию, Бла­гой, / мо­гу­ще­ство смер­ти уни­что­же­но, / и ис­точ­ник жиз­ни нам из­лил­ся, и да­ро­ва­но бес­смер­тие. / По­то­му мы с ве­рой по­кло­ня­ем­ся / Тво­е­му по­гре­бе­нию и вос­кре­се­нию, / ко­то­ры­ми, как Бог, весь мир Ты озарил.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Живы́й на небесе́х и Творе́ц всех Госпо́дь, / во Твою́, Всенепоро́чная, всели́ся неизрече́нно утро́бу, / просла́вивый Тя, превы́шшую небе́с, / и святе́йшую чино́в невеще́ственных: / те́мже ны́не, и́же на зем­ли́, Тя ублажа́ем. Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Жи­ву­щий на небе­сах и всех Тво­рец – Гос­подь / во чре­во Твое, Все­не­по­роч­ная, все­лил­ся непо­сти­жи­мо, / про­сла­вив Те­бя, вы­со­чай­шую небес / и свя­тей­шую пол­ков неве­ще­ствен­ных. / По­то­му ныне мы, жи­ву­щие на зем­ле, / Те­бя бла­жен­ной именуем.
Ин. При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. Ка­нон 3. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Чистото́ю возсия́вши све́тло, / Боже́ственное пребыва́ние Влады́ки, Всепе́тая, бы­ла́ еси́. / Ты бо еди́на Ма́ти Бо́жия яви́лася еси́, / во объя́тиих, я́ко младе́нца, Се­го́ носи́вши. Чис­то­тою свет­ло вос­си­яв, / Бо­же­ствен­ным жи­ли­щем Вла­ды­ки Ты со­де­ла­лась, Все­х­валь­ная; / ибо Ты од­на по­ис­ти­не яви­лась Ма­те­рью Бо­га, / во объ­я­ти­ях как мла­ден­ца Его носив.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Нося́щи добро́ту у́мную, красне́йшия Тво­ея́ ду­ши́, / Неве́ста Бо́жия бы­ла́ еси́, / запеча́тствована де́вством, Чи́стая, / и све́том чи­сто­ты́ мир просвеща́ющи. Обла­дая умо­по­сти­га­е­мой кра­со­тою / пре­крас­ней­шей Сво­ей ду­ши, / Ты со­де­ла­лась Бо­жи­ей неве­стой, / за­пе­чат­лен­ной дев­ством, Свя­щен­ная, / и мир укра­ша­ю­щей блес­ком чистоты.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Да рыда́ет собра́ние злочести́вых, / не пропове́дающих Тя я́ве Чи́стую Богома́терь: / Ты бо вра­та́ Бо́жия све́та яви́лася еси́ нам, / мрак прегреше́ний разгоня́ющи. Да ры­да­ет сбо­ри­ще нече­сти­вых, / не ис­по­ве­ду­ю­щих Те­бя яс­но чи­стой Бо­го­ма­те­рью; / ибо Ты вра­та­ми Бо­же­ствен­но­го све­та яви­лась нам, / мрак со­гре­ше­ний разгоняя.
Ка­та­ва­сия: Ужасо́шася вся́ческая / о Боже́ственней сла́ве Твое́й: / Ты бо, Неискусобра́чная Де́во, / име́ла еси́ во утро́бе над все́ми Бо́га / и ро­ди­ла́ еси́ Безле́тнаго Сы́на, / всем воспева́ющим Тя / мир подава́ющая. Ка­та­ва­сия: Изу­мил­ся весь мiр / о бо­же­ствен­ной сла­ве Тво­ей: / ибо Ты, бра­ка не по­знав­шая Де­ва, / но­си­ла во чре­ве Тво­ём Все­выш­не­го Бо­га / и ро­ди­ла веч­но­го Сы­на, / всем вос­пе­ва­ю­щим Те­бя мир подающего.

Песнь 6

Песнь 6

Ир­мос: Жите́йское мо́ре, / воздвиза́емое зря напа́стей бу́рею, / к ти́хому приста́нищу Тво­е­му́ прите́к, во­пию́ Ти: / воз­ве­ди́ от тли живо́т мой, / Многоми́лостиве. Ир­мос: Жи­тей­ское мо­ре ви­дя / под­ни­ма­ю­ще­е­ся вол­на­ми ис­ку­ше­ний, / я, к ти­хой при­ста­ни Тво­ей при­бег­нув, взы­ваю Те­бе: / «Воз­ве­ди от ги­бе­ли жизнь мою, / Многомилостивый!»
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Распина́емь, Влады́ко, гвоздь­ми́ у́бо, / кля́тву ю́же на нас потреби́л еси́: / копие́м же пробода́емь в реб­ро́, / ада́мово рукописа́ние растерза́в, мир свободи́л еси́. Рас­пи­на­е­мый гвоз­дя­ми, Ты, Вла­ды­ка, / про­кля­тие, быв­шее про­тив нас, из­гла­дил, / и в реб­ра ко­пьем прон­за­е­мый, / разо­рвав ру­ко­пи­са­ние про­тив Ада­ма, / мир освободил.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Ада́м низведе́ся, ле́стию запя́т быв, ко а́дове про́пасти: / но и́же естество́м Бог же и ми́лостив, / сшел еси́ на взыска́ние, / и на ра́му поне́с, совоскреси́л еси́. Адам, об­ма­ном по­вер­жен­ный, / низ­ве­ден был в про­пасть ада; / но Ты, Бог по есте­ству и со­стра­да­ния пол­ный, / со­шел на по­ис­ки его / и, взяв на Свои пле­чи, / вос­кре­сил с Собою.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: Пречи́стая Влады́чице, / ро́ждшая челове́ком ко́рмчию Го́спода, / страсте́й мои́х непостоя́нное и лю́тое уто­ли́ смуще́ние, / и ти­ши­ну́ пода́ждь се́рдцу моему́. Бо­го­ро­ди­чен: Успо­кой, Все­чи­стая Вла­ды­чи­ца, / смерт­ным Корм­че­го – Гос­по­да – ро­див­шая, / стра­стей мо­их вол­не­ние непо­сто­ян­ное и страш­ное, / и ти­ши­ну да­руй серд­цу моему.
Ин. При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. Ка­нон 2. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Христоуби́йца и пророкоуби́йца бысть евре́йское мно́жество: / я́ко бо проро́ки дре́вле, и́стины су́щия та́йныя лу­чи́, уби́ти не убоя́ся: / си́це и ны́не Го́спода, его́же пропове́даху они́ то­гда́, / за́вистию влеко́ми уби́ша, / но нам бысть живо́т умерщвле́ние Его́. Хри­сто­убий­цею и про­ро­ко­убий­цею / ока­за­лось Ев­ре­ев мно­же­ство; / ибо как в древ­но­сти не убо­я­лось оно убить про­ро­ков, / лу­ча­ми ис­ти­ны та­ин­ствен­ны­ми быв­ших, / так и ныне, по­буж­да­е­мое за­ви­стью, уби­ло Гос­по­да, / о Ко­то­ром те в древ­но­сти про­воз­гла­ша­ли. / Но для нас ста­ло жиз­нью Его умерщвление.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Ят был еси́, но не удержа́н, Спа́се, во гро́бе, / а́ще бо и во́лею вкуси́л еси́ сме́рти, Сло́ве, / но воскре́сл еси́, я́ко Бог безсме́ртен, / совоздви́гнувый у́зники су́щия во а́де, / и ра́дость жена́м вме́сто печа́ли пре́жния, па́ки премени́вый. Заклю­чен был, но не удер­жан / во гро­бе Ты, Спа­си­тель; / ибо хо­тя доб­ро­воль­но и вку­сил Ты смер­ти, Сло­во, / но вос­крес, как Бог бес­смерт­ный, / вос­кре­сив с Со­бою уз­ни­ков, на­хо­див­ших­ся во аде, / и же­нам ра­дость вме­сто преж­ней пе­ча­ли даровав.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: Безче́стен Твой и ску́ден яви́ся вид плотски́й / па́че челове́ков, во вре́мя стра́сти: / и́бо Бо­же­ства́ существо́м, красе́н добро́тою Дави́ду показа́ся: / но жезло́м Тво­е­го́ ца́рствия враго́в сотры́й кре́пость, глаго́лаше Чи́стая: / о Сы́не мой и Бо́же, от гро́ба воста́ни. Бо­го­ро­ди­чен: «Обес­че­щен­ным и ума­лен­ным пе­ред людь­ми / явил­ся плот­ской об­раз Твой во вре­мя стра­да­ния; / и, од­на­ко, по Бо­же­ствен­но­му есте­ству / Ты яв­лял­ся Да­ви­ду со­вер­шен­ным кра­со­тою. / Но, жез­лом Тво­е­го Цар­ства вра­гов си­лу со­кру­шив, / о Сын Мой и Бо­же», – вос­кли­ца­ла Чи­стая, / – «из гро­ба воскресни!»
Ин. При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. Ка­нон 3. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Вели́кий пред­на­пи­са́ во проро́цех Моисе́й Тя, / ковче́г, и трапе́зу, и све́щник, и ру́чку, / обра́зно назна́менуя воплоще́ние, / е́же из Те­бе́ Вы́шняго, Ма́ти Де́во. Вели­кий сре­ди про­ро­ков Мо­и­сей / преж­де на­пи­сал о Те­бе, как о ков­че­ге, и тра­пе­зе, / све­тиль­ни­ке и со­су­де с ман­ной, / об­раз­но пред­став­ляя во­пло­ще­ние Все­выш­не­го / от Те­бя, Матерь-Дева.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Умерщвля́ется смерть, и тле́ние упражня́ется / Ада́мова осужде́ния, о Влады́чице! / Пло­ду́ Тво­е­му́ прирази́вшееся: / Жизнь бо ро­ди­ла́ еси́, / от истле́ния избавля́ющую пою́щих Тя. Умерщ­вля­ет­ся смерть, / к Пло­ду Тво­е­му, о Вла­ды­чи­ца, при­кос­нув­ша­я­ся; / упразд­ня­ет­ся и тле­ние – осуж­де­ние Ада­ма; / ибо Ты ро­ди­ла Жизнь, из­бав­ля­ю­щую от тле­ния / вос­пе­ва­ю­щих Тебя.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Зако́н изнемо́же, и сень ми́мо и́де, / па́че ума́ и смы́сла я́вльшейся ми благода́ти, / е́же от Те­бе́, Де́во, рож­де­ства́, / Бо́га и Спа́са, многопе́тая. Закон обес­си­лел и тень его про­шла, / ко­гда от­кры­лась мне пре­выс­шая ума и мыс­ли / бла­го­дать рож­де­ния от Те­бя Бо­га и Спа­си­те­ля, / Де­ва, непре­стан­но воспеваемая!
Ка­та­ва­сия: Боже́ственное сие́ и всечестно́е / соверша́юще пра́зднество, / Богому́дрии, Богома́тере, / прииди́те, рука́ми воспле́щим, / от Нея́ ро́ждшагося Бо́га сла́вим. Ка­та­ва­сия: Бо­же­ствен­ный сей и все­ми чти­мый / со­вер­шая празд­ник Бо­го­ма­те­ри, / при­ди­те, бо­го­муд­рые, / нач­нем ру­ко­плес­кать, / от Нее рож­ден­но­го Бо­га славя.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Кондак вос­кре­сен, глас 6

Кондак вос­крес­ный, глас 6

Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от мра́чных удо́лий, / Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, / воскресе́ние по­да­де́ челове́ческому ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, / Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех. Живо­на­чаль­ною Сво­ею дла­нию / из мрач­ных глу­бин всех умер­ших вос­кре­сив, / По­да­тель жиз­ни Хри­стос Бог, / вос­кре­се­ние да­ро­вал че­ло­ве­че­ской при­ро­де, / ибо Он – Спа­си­тель всех, вос­кре­се­ние и жизнь / и Бог всего!
Икос: Крест и погребе́ние Твое́, Жизнода́вче, воспева́ем ве́рнии, и покланя́емся, / я́ко ад связа́л еси́, Безсме́ртне, я́ко Бог всеси́льный: / и ме́ртвыя совоскреси́л еси́, и вра­та́ сме́ртная сокруши́л еси́, / и держа́ву а́дову низложи́л еси́, я́ко Бог. / Те́мже земноро́днии славосло́вим Тя любо́вию, воскре́сшаго, / и низложи́вшаго вра́жию держа́ву всепа́губную, / и всех воскреси́вшаго в Тя ве́ровавших, / и мир изба́вльшаго от стрел змии́ных, / и от пре́лести вра́жия, я́ко Бог всех. Икос: Крест и гроб Твой, По­да­тель жиз­ни, / мы, вер­ные, вос­пе­ва­ем и по­кло­ня­ем­ся Те­бе; / ибо Ты ад свя­зал, Бес­смерт­ный, как Бог все­силь­ный, / и мерт­вых с Со­бою вос­кре­сил, / и вра­та ада со­кру­шил, / и мо­гу­ще­ство смер­ти уни­что­жил, как Бог. / По­то­му мы, на зем­ле рож­ден­ные, сла­во­сло­вим Те­бя с лю­бо­вью / – вос­крес­ше­го, уни­что­жив­ше­го мощь все­гу­би­те­ля-вра­га, / и вос­кре­сив­ше­го всех, в Те­бя уве­ро­вав­ших, / и от стрел змия из­ба­вив­ше­го мир, / и нас из­ба­вив­ше­го, как еди­ный силь­ный, от обо­льще­ния вра­жия. / По­то­му мы вос­пе­ва­ем бла­го­го­вей­но вос­кре­се­ние Твое, / ибо Ты – Бог всего.

Песнь 7

Песнь 7

Ир­мос: Росода́тельну у́бо пещь соде́ла А́нгел / преподо́бным отроко́м, / халде́и же опаля́ющее / веле́ние Бо́жие / мучи́теля уве­ща́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. Ир­мос: Ро­со­нос­ною со­де­лал печь / Ан­гел для бла­го­че­сти­вых от­ро­ков, / а Бо­жие ве­ле­ние, хал­де­ев опа­ляв­шее, / му­чи­те­ля убе­ди­ло взы­вать: / «Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!»
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Рыда́ющее во стра́сти Твое́й со́лнце, во мрак облече́ся, / и во дни по всей, Влады́ко, зем­ли́ свет поме́рче, во­пия́: / благослове́н еси́ Бо́же оте́ц на́ших. Опла­ки­вая стра­да­ние Твое, / солн­це мра­ком об­ле­ка­лось, / и днем по всей зем­ле, Вла­ды­ка, / свет по­мерк, взы­вая: / «Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!»
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Облеко́шася Хри­сте́ схожде́нием Твои́м во свет преиспо́дняя, / пра́отец же весе́лия испо́лнь, яви́ся ликовству́я, взыгра́ся, во­пия́: / благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших. Оза­ри­лась све­том пре­ис­под­няя / чрез Твое, Хри­сте, со­ше­ствие; / а пра­о­тец, явив­шись ра­до­сти ис­пол­нен­ным, / в вос­тор­ге ли­ко­вал, взы­вая: / «Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!»
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: Тобо́ю, Ма́ти Де́во, / свет воз­сия́ всей вселе́нней све́тлый: / Зижди́теля бо Ты всех ро­ди­ла́ еси́ Бо́га, / Его́же про­си́, Всечи́стая, / нам низпосла́ти ве́рным ве́лию ми́лость. Бо­го­ро­ди­чен: Чрез Те­бя, Ма­терь-Де­ва, яр­кий свет / взо­шел для всей все­лен­ной; / ибо Ты ро­ди­ла Со­зда­те­ля всех – Бо­га. / Ис­про­си у Него, Все­чи­стая, / да нис­по­шлет нам, вер­ным, ве­ли­кую милость.
Ин. При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. Ка­нон 2. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
О стра́ннаго о́браза! / Изра́иля Избавле́й от рабо́ты фарао́нския, / распина́ется во́лею от него́, / и разреша́ет вери́ги согреше́ний. / Ему́же ве́рою пое́м: / изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́. О небы­ва­лое со­бы­тие! / От раб­ства фа­ра­о­ну Из­ба­вив­ший Из­ра­иль, / по Сво­ей во­ле им рас­пи­на­ет­ся / и раз­вя­зы­ва­ет узы со­гре­ше­ний. / Ему мы с ве­рою вос­пе­ва­ем: / «Из­ба­ви­тель Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!»
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Тебе́, Спа́са, на ло́бнем распя́ша пребеззако́нных о́троцы нечести́вии, / вра­та́ ме́дная и ве­реи́ сломи́вшаго, / во спасе́ние нас, пою́щих: / изба́вителю Бо́же, благослове́н, еси́. Тебя – Спа­си­те­ля рас­пя­ли на Лоб­ном ме­сте / нече­сти­вые по­том­ки без­за­кон­ни­ков, / вра­та мед­ные и за­со­вы ада раз­ру­шив­ше­го / для спа­се­ния нас, вос­пе­ва­ю­щих: / «Из­ба­ви­тель Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!»
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: Е́вы дре́вния свобожде́ние, ро́ждшая, от кля́твы, / разреша́еши Ада́ма, Де́во Чи́стая. / Те́мже со а́нгелы Тя, с Сы́ном Твои́м пое́м и вопие́м: / изба́вителю Бо́же, благослове́н еси́. Бо­го­ро­ди­чен: Евы древ­ней осво­бож­де­ние ро­див, / от про­кля­тия Ты из­бав­ля­ешь Ада­ма, Де­ва чи­стая. / По­то­му вме­сте с Ан­ге­ла­ми мы Те­бя с Сы­ном Тво­им / вос­пе­ва­ем и взы­ва­ем: / «Из­ба­ви­тель Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!»
Ин. При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. Ка­нон 3. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Ю́нош трие́х пещь не опа­ли́, рож­де­ство́ прообразу́ющих Твое́: / боже́ственный бо ог­нь Те­бе́ не опали́в, всели́ся в Тя, / и вся на­учи́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же отец на́ших. Трех юно­шей не опа­ли­ла печь, / про­об­ра­зо­вав­шая рож­де­ние от Те­бя Хри­ста; / ибо Бо­же­ствен­ный Огонь, не опа­лив Те­бя, в Те­бя все­лил­ся, / и всех на­учил взы­вать: / «Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!»
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Блажа́т кон­цы́ Тя, Всечи́стая Ма́ти, я́коже про­рек­ла́ еси́, / просвеща́еми светолу́чными сия́ньми Твои́ми, / и благода́тию пою́ще, вопию́т: / благослове́н еси́, Бо́же отец на́ших. Бла­жен­ной име­ну­ют кон­цы зем­ли / Те­бя, Все­чи­стая Ма­терь, со­глас­но Тво­е­му про­ро­че­ству, / про­све­ща­е­мые Тво­и­ми све­то­зар­ны­ми си­я­ни­я­ми / и бла­го­да­тию по­буж­да­е­мые в пес­нях вос­кли­цать: / «Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!»
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Па́губныя у́бо зу́бы в мя вон­зе́ змий лука́внейший: / но сам Твой, Богома́ти, со­кру­ши́ Сын, / кре́пость же мне да­де́ вопи́ти: / благослове́н еси́, Бо́же отец на́ших. Пагуб­ные свои зу­бы / вон­зил в ме­ня змий враж­деб­ней­ший; / но их Сын Твой, Бо­го­ма­терь, со­кру­шил / и дал мне си­лу вос­кли­цать: / «Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!»
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Очисти́лище есте­ства́ Ты еси́ еди́на, богоблаже́нная, / на ра́му бо херуви́мску седя́щаго Бо́га / во объя́тиих нося́щи, вопие́ши: / благослове́н еси́, Бо́же отец на́ших. Уми­ло­стив­ле­ни­ем о при­ро­де на­шей сде­ла­лась / Ты, од­на в Бо­ге бла­жен­ная: / ибо на пле­чах Хе­ру­ви­мов вос­се­да­ю­ще­го Бо­га / Ты, во объ­я­ти­ях Сво­их но­сив, взы­ва­ешь: / «Бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших!»
Ка­та­ва­сия: Не послужи́ша тва́ри Богому́дрии, / па́че Созда́вшаго, / но о́гненное преще́ние му́жески попра́вше, / ра́довахуся, пою́ще: / препе́тый отце́в Госпо́дь и Бог благослове́н еси́. Ка­та­ва­сия: Не по­чти­ли бо­го­муд­рые / тво­ре­ния боль­ше Твор­ца, / но угро­жав­ший им огонь му­же­ствен­но по­прав, / ра­дост­но вос­пе­ва­ли: / «Пре­х­валь­ный Гос­подь и Бог от­цов, / бла­го­сло­вен Ты!»

Песнь 8

Песнь 8

Ир­мос: Из пла́мене преподо́бным ро́су источи́л еси́, / и пра́веднаго же́ртву водо́ю попали́л еси́: / вся бо твори́ши, Хри­сте́, то́кмо е́же хоте́ти. / Тя превозно́сим во вся ве́ки. Ир­мос: Из пла­ме­ни Ты для бла­го­че­сти­вых ро­су ис­то­чил, / и жерт­ву пра­вед­ни­ка во­дою по­па­лил: / ибо все Ты со­вер­ша­ешь, Хри­сте, од­ним Сво­им хо­те­ни­ем. / Те­бя мы пре­воз­но­сим во все века.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Иуде́йския дре́вле пророкоуби́йцы лю́ди, / богоуби́йцы за́висть ны́не соде́ла, / Те­бе́ на крест возне́сшия, Сло́ве Бо́жий: / Его́же превозно́сим во вся ве́ки. Иудей­ский на­род, / быв­ший в древ­но­сти убий­цею про­ро­ков, / за­висть ныне сде­ла­ла бо­го­убий­цей, / по­ве­сив­шим на Кре­сте Те­бя, Сло­во Бо­жие, / Ко­то­ро­го мы пре­воз­но­сим во все века.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Небе́снаго кру́га не оста́вил еси́, / и во ад соше́д, все­го́ совоздви́гл еси́ / лежа́щаго во гно́ищи, Хри­сте́, челове́ка, / Тя превознося́ща во вся ве́ки. Небес­но­го сво­да не оста­вив, / и во ад при­дя, / Ты, Хри­сте, воз­двиг с Со­бою / все­го ле­жа­ще­го на гно­и­ще че­ло­ве­ка, / Те­бя пре­воз­но­ся­ще­го во все века.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Бо­го­ро­ди­чен: От Све́та Светода́вца Сло́ва за­ча­ла́ еси́, / и ро́ждши неизрече́нно Се­го́, просла́вилася еси́: / Дух бо в Тя, Отрокови́це, Бо́жий всели́ся. / Те́мже Тя пое́м во вся ве́ки. Бо­го­ро­ди­чен: От Све­та Сло­во – све­та По­да­те­ля Ты за­ча­ла / и, неиз­ре­чен­но ро­див Его, про­сла­ви­лась, / ибо Дух Бо­же­ствен­ный все­лил­ся в Те­бя, От­ро­ко­ви­ца. / По­то­му мы вос­пе­ва­ем Те­бя во все века.
Ин. При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. Ка­нон 2. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Ужасе́ся всяк слух, / ка́ко Вы́шний во́лею прии́де на зе́млю, / а́дову кре́пость разруши́ти кресто́м и погребе́нием, / и вся воздви́гнути зва́ти: / о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. При­шло в тре­пет все, услы­шав, / как Все­выш­ний доб­ро­воль­но при­шел на зем­лю, / что­бы си­лу ада по­бе­дить Кре­стом и по­гре­бе­ни­ем / и по­бу­дить всех вос­кли­цать: / «От­ро­ки, бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки, вос­пе­вай­те, / лю­ди, пре­воз­но­си­те во все века!»
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Пре­ста́ а́дово мучи́тельство, / и ца́рство уничижи́ся про́чее, / на кре­сте́ бо на зем­ли́ водрузи́вся, и́же над все́ми Бог, / се­го́ могу́тство низ­ло­жи́. / Его́же о́троцы благослови́те, свяще́нницы воспо́йте, / лю́дие превозноси́те во вся ве́ки. Пре­кра­ти­лась ти­ра­ния ада, / и уни­что­же­но от­ныне его цар­ство; / ибо на зем­ле при­гвож­ден­ный ко Кре­сту / су­щий над все­ми Бог власть его низ­верг. / От­ро­ки, бла­го­слов­ляй­те, свя­щен­ни­ки, вос­пе­вай­те, / лю­ди, пре­воз­но­си­те во все века.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
О неизрече́ннаго Тво­е­го́, Хри­сте́, человеколю́бия, и неизглаго́ланных благ! / Мене́ бо ви́дя погиба́юща во а́дове темни́це, / стра́сти претерпе́вый изба́вил еси́. / Те́мже Тя благослови́м, всех Влады́ку, / и превозно́сим во вся ве́ки. О, неиз­ре­чен­ное Твое, Хри­сте, че­ло­ве­ко­лю­бие / и невы­ра­зи­мые бла­га Твои! / Ибо, ви­дя ме­ня по­ги­бав­шим в тем­ни­це ада, / Ты, пре­тер­пев стра­да­ния, ме­ня из­ба­вил. / По­то­му мы Те­бя бла­го­слов­ля­ем, всех Вла­ды­ку, / и пре­воз­но­сим во все века.
Ин. При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. Ка­нон 3. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Позлаще́ною ри́зою, я́коже Цари́цу, Сын Твой просвети́в заре́ю Ду́ха, / Те­бе́ одесну́ю Се­бе́ поста́ви, Пречи́стая: / Его́же превозно́сим во вся ве́ки. Шитой зо­ло­том одеж­дою – си­я­ни­ем Ду­ха – / Сын Твой Те­бя укра­сив как Ца­ри­цу, / по­ста­вил спра­ва от Се­бя, Все­чи­стая. / Его мы пре­воз­но­сим во все века.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
И́же хоте́нием еди́ным мир водрузи́вый, / от пречи́стыя Тво­ея́ утро́бы плоть взе́млет, / свы́ше сию́ назда́ти хо­тя́: / Его́же превозно́сим во вся ве́ки. Еди­ною Сво­ею во­лею мир Утвер­див­ший / за­им­ству­ет от пре­чи­сто­го Тво­е­го чре­ва плоть, / свы­ше вос­со­здать ее же­лая. / Его мы пре­воз­но­сим во все века.
Благослови́м От­ца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода. Бла­го­сло­вим От­ца, и Сы­на, и Свя­то­го Ду­ха, Господа.
Счета́нием Сло́ва ко мне, челове́ку, / Боже́ственное жили́ще бы­ла́ еси́, Пречи́стая, / просия́вши я́ве де́вства све́тлостию: / те́мже Тя пое́м во вся ве́ки. Для со­еди­не­ния Сло­ва со мною – че­ло­ве­ком / Ты Бо­же­ствен­ным жи­ли­щем сде­ла­лась, Все­чи­стая, / про­си­яв яв­но блес­ком дев­ства. / По­то­му мы вос­пе­ва­ем Те­бя во все века.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Златоза́рный Тя све́щник пред­во­об­ра­зи́, / прие́мшую несказа́нно Свет Непристу́пный, / ра́зумом Свои́м озаря́ющ вся́ческая. / Те́мже Тя пое́м, Чи́стая, во ве́ки. Сия­ю­щий зо­ло­том све­тиль­ник / про­об­ра­зо­вал Те­бя, при­няв­шую неиз­ре­чен­но / Свет непри­ступ­ный, все оза­ря­ю­щий по­зна­ни­ем Се­бя. / По­то­му мы вос­пе­ва­ем Те­бя, Чи­стая, вовеки.
Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, / пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки. Хва­лим, бла­го­слов­ля­ем, по­кло­ня­ем­ся Гос­по­ду, вос­пе­вая и пре­воз­но­ся Его во все века.
Ка­та­ва­сия: О́троки благочести́выя в пе­щи́ / Рож­де­ство́ Богоро́дичо спас­ло́ есть, / то­гда́ у́бо образу́емое, / ны́не же де́йствуемое, / вселе́нную всю воздвиза́ет пе́ти Те­бе́: / Го́спода по́йте де­ла́ / и превозноси́те Его́ во вся ве́ки. Ка­та­ва­сия: От­ро­ков бла­го­че­сти­вых в пе­чи / Ди­тя Бо­го­ро­ди­цы спас­ло: / то­гда – про­об­ра­зу­е­мое, а ныне – дей­ству­ю­щее; / всю все­лен­ную со­зы­ва­ет Он петь Те­бе. / Пой­те Гос­по­да, тво­ре­ния, / и пре­воз­но­си­те во все века!

По 8‑й пес­ни по­ем песнь Пре­свя­тыя Бо­го­ро­ди­цы с при­пе­вом: Честне́йшую Херуви́м.

За­тем по­ём песнь Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы с при­пе­вом: «Че­стью выс­шую Херувимов:»

Песнь Пре­свя­тыя Богородицы

Песнь Пре­свя­той Богородицы

Вели́чит ду­ша́ Моя́ Го́спода / и возра́довася дух Мой о Бо́зе Спа́се Мое́м. Вели­ча­ет ду­ша Моя Гос­по­да, / и воз­ра­до­вал­ся дух Мой о Бо­ге, Спа­си­те­ле Моём.
При­пев: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. При­пев: Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Я́ко при­з­ре́ на смире́ние ра­бы́ Сво­ея́, / се бо, от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди. Что при­з­рел Он на сми­ре­ние Ра­бы Сво­ей; / ибо от­ныне на­зо­вут Ме­ня бла­жен­ной все роды.
При­пев: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. При­пев: Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Я́ко со­тво­ри́ Мне вели́чие Си́льный, / и свя́то и́мя Его́, / и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́. Что со­тво­рил Мне ве­ли­кое Силь­ный, / и свя­то имя Его, / и ми­лость Его в ро­ды ро­дов к бо­я­щим­ся Его.
При­пев: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. При­пев: Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Сот­во­ри́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / рас­то­чи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их. Соде­лал Он силь­ное ру­кою Сво­ею, / рас­се­ял над­мен­ных в по­мыш­ле­ни­ях се́рдца их.
При­пев: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. При­пев: Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Низ­ло­жи́ си́льныя со престо́л, / и воз­не­се́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ, / и богатя́щияся от­пу­сти́ тщи. Низ­ло­жил вла­сти­те­лей с пре­сто­лов / и воз­нес сми­рен­ных, ал­чу­щих ис­пол­нил благ / и бо­га­тых ото­слал ни с чем.
При­пев: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. При­пев: Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Восприя́т Изра́иля о́трока Сво­е­го́, / помяну́ти ми́лости, / я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, / Авраа́му и се́мени его́ да́же до ве́ка. Под­дер­жал Из­ра­и­ля, от­ро­ка Сво­е­го, / вспом­нив о ми­ло­сти, – / как Он ска­зал от­цам на­шим, – / к Ав­ра­аму и се­ме­ни его навеки.
При­пев: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. При­пев: Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.

Песнь 9

Песнь 9

Ир­мос: Бо́га / челове́ком не возмо́жно ви́дети, / на Него́ же не сме́ют чи́ни А́нгельстии взира́ти; / Тобо́ю же, Всечи́стая, яви́ся челове́ком / Сло́во воплоще́нно, / Его́ же велича́юще, / с Небе́сными во́и / Тя ублажа́ем. Ир­мос: Невоз­мож­но лю­дям уви­деть Бо­га, / на Ко­то­ро­го не сме­ют пол­ки Ан­ге­лов взгля­нуть; / но чрез Те­бя, Все­чи­стая, / ста­ло ви­ди­мым для смерт­ных Сло­во во­пло­щен­ное. / Его ве­ли­чая, / мы вме­сте с небес­ны­ми во­ин­ства­ми / Те­бя восхваляем.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Страсте́й неприча́стен Ты пребы́л еси́, Сло́ве Бо́жий, / пло́тию приобщи́вся страсте́м: / но реши́ши от страсте́й челове́ка, / страсте́м быв страсть, Спа́се наш: / еди́н бо еси́ безстра́стен, и всеси́лен. Непри­част­ным стра­да­ни­ям Ты остал­ся, Сло­во Бо­жие, / по пло­ти стра­да­ни­ям при­об­щив­шись, / но от стра­стей осво­бож­да­ешь че­ло­ве­ка, / став по­ра­же­ни­ем стра­стям, Спа­си­тель наш; / ибо Ты один пре­бы­ва­ешь бес­страст­ным и всемогущим.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, свя­то­му вос­кре­се­нию Твоему.
Тлю сме́ртную прие́м, тле́ния соблю́л еси́ те́ло Твое́ невку́сно, / Твоя́ же животворя́щая и боже́ственная, Влады́ко, ду­ша́, во а́де не оста́влена бысть: / но я́коже от сна воскре́с, нас совоздви́гл еси́. Раз­ру­ше­ние смерт­ное при­няв, / Ты со­хра­нил Свое те­ло тле­нию непри­част­ным, / а Твоя жи­во­тво­ря­щая и Бо­же­ствен­ная ду­ша / во аде не остав­ле­на, Вла­ды­ка; / но как от сна вос­став, / Ты нас воз­двиг с Собою.
При­пев: Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. При­пев: Пре­свя­тая Тро­и­ца, Бо­же наш, сла­ва Тебе.
Тро­и­чен: Бо́га От­ца́, Сы́на со­без­на­чаль­на, / вси че­ло­ве­цы уст­на­ми у́бо чи­сты­ми сла́вим, / неиз­ре­чен­ную же и пре­слав­ную Ду́ха Все­свя­та­го си­лу чтим: / еди­на бо еси́ все­силь­ная Тро­и­ца неразлучная. Тро­и­чен: Бо­га От­ца и Сы­на со­без­на­чаль­но­го / все мы, смерт­ные, чи­сты­ми уста­ми сла­вим / и по­чи­та­ем неиз­ре­чен­ную и пре­слав­ную / си­лу Все­свя­то­го Ду­ха; / ибо Ты од­на – все­мо­гу­щая, / Тро­и­ца нераздельная!
Ин. При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. Ка­нон 2. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
А́ще и во гроб соше́л еси́ я́ко мертв, Жизнода́вче, / но а́дову кре́пость разруши́л еси́, Хри­сте́, / совоздви́гнув ме́ртвыя, я́же и по­гло­ти́, / и воскресе́ние всем по́дал еси́, я́ко Бог, / ве́рою и любо́вию Тя велича́ющим. Хотя и во гроб Ты со­шел как смерт­ный, По­да­тель жиз­ни, / но си­лу ада уни­что­жил, Хри­сте, / воз­двиг­нув с Со­бою мерт­вых, ко­то­рых он по­гло­тил, / и вос­кре­се­ние всем да­ро­вал, как Бог, / с ве­рою и лю­бо­вью Те­бя величающим.
При­пев: Сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́ Честно́му и Воскресе́нию. При­пев: Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му Честно́му и воскресению.
Да ра́дуется тварь, и да процвете́т я́ко крин: / Христо́с бо от ме́ртвых во­ста́, я́ко Бог. / Где Твое́, сме́рте, ны́не жа́ло? – воззове́м. / Где Твоя́, а́де, побе́да? / Низ­ло­жи́ Тя в зе́млю, / Возвы́сивый рог наш, я́ко благоутро́бен. Да ра­ду­ет­ся все тво­ре­ние и да цве­тет как ли­лия; / ибо Хри­стос из мерт­вых вос­крес, как Бог. / «Где ныне, смерть, Твое жа­ло?» – вос­кли­ца­ем; – / «Где, ад, Твоя по­бе­да? / По­верг те­бя на зем­лю Воз­вы­сив­ший на­ше до­сто­ин­ство, / как милосердный!»
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Но́сиши Нося́щаго вся, / и держи́ши, я́ко Младе́нца, в рука́х, / из ру­ки́ избавля́ющаго нас бори́теля вра­га́, Пречи́стая Влады́чице, / и ви́диши на крест дре́ва возвыша́ема, / от ро́ва зло́бы нас возвы́сивша. Кре­сто­бо­го­ро­ди­чен: Ты но­сишь Но­ся­ще­го все, пре­чи­стая Вла­ды­чи­ца; / и на ру­ках дер­жишь, как мла­ден­ца, / Из­бав­ля­ю­ще­го нас из ру­ки нена­вист­но­го вра­га; / и ви­дишь воз­но­си­мым на дре­во Кре­ста / из глу­би­ны зла нас Возвысившего.
Ин. При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. Ка­нон 3. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Звез­да́ сия́ющи заря́ми Бо­же­ства́ от Иа́кова, / от мра́ка содержи́мым воз­сия́: / Тобо́ю бо, Всечи́стая, Христо́с Бог Сло́во воплоще́нно: / И́мже просвеща́еми, с небе́сными во́и Тя ублажа́ем. Звез­да, си­я­ю­щая блес­ком Бо­же­ства, / ныне взо­шла от Иа­ко­ва во мра­ке пре­бы­вав­шим / чрез Те­бя, Все­чи­стая, – Хри­стос Бог, Сло­во во­пло­тив­ше­е­ся. / Ею про­све­ща­е­мые, / мы вме­сте с небес­ны­ми во­ин­ства­ми / Те­бя прославляем.
При­пев: Пресвята́я Богоро́дице, спа­си́ нас. При­пев: Пре­свя­тая Бо­го­ро­ди­ца, спа­си нас.
Укре́плься си́лою Твое́ю и благода́тию, / Те­бе́ песнь усе́рдно от се́рдца возложи́х: / но сию́ при­и­ми́, Де́во Чи́стая, / благода́ть воздаю́щи Твою́ многосве́тлую, / от нетле́нных сокро́вищ, богоблаже́нная. Укреп­лен­ный си­лою Тво­ей и бла­го­да­тью, / песнь Те­бе я с усер­ди­ем от серд­ца по­свя­тил; / но при­ми ее, Де­ва чи­стая, / бла­го­да­тью Сво­ею мно­го­свет­лой воз­да­вая / из нетлен­ных со­кро­вищ­ниц, / в Бо­ге блаженная.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Поста́в показа́лася еси́ я́ве Бо­же­ства́, / в не́мже ри́зу те­ле­се́ Сло́во ис­т­ка́, / богосоде́лав мой, Де́во, зрак: / в него́же обле́кся, всех Спа́се, / от смы́сла чи́ста Те­бе́ велича́ющих. Ты, Де­ва, ис­тин­но яви­лась стан­ком для Бо­же­ства, / на ко­то­ром одеж­ду пло­ти Се­бе со­тка­ло Сло­во, / бо­же­ствен­ным об­раз мой со­де­лав; / об­лек­шись же в него, Он спас всех, / от чи­стой мыс­ли Те­бя величающих.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Ме́ртвым воскресе́ние ны́не дарова́ся, / Твои́м несказа́нным и неизрече́нным рождество́м, Богоро́дице Всечи́стая: / жизнь бо из Те­бе́ пло́тию обле́кшися, всем воз­сия́, / и сме́ртную дря́хлость я́ве разруши́. Мерт­вым ныне вос­кре­се­ние да­ро­ва­но / чрез непо­сти­жи­мое и неиз­ре­чен­ное / чре­во­но­ше­ние Твое, Бо­го­ро­ди­ца все­чи­стая; / ибо из Те­бя вос­си­я­ла всем Жизнь, но­ся­щая плоть, / и смер­ти без­от­рад­ность яв­но рассеяла.
Ка­та­ва­сия: Всяк земноро́дный / да взыгра́ется, Ду́хом просвеща́емь, / да торжеству́ет же Безпло́тных умо́в есте­ство́, / почита́ющее свяще́нное тор­же­ство́ Богома́тере, / и да вопие́т: / ра́дуйся, Всеблаже́нная, / Богоро́дице Чи́стая Присноде́во. Ка­та­ва­сия: Вся­кий на зем­ле рож­ден­ный / да ли­ку­ет, Ду­хом про­све­ща­ясь; / да тор­же­ству­ет и бес­плот­ных Умов есте­ство, / по­чи­тая свя­щен­ное тор­же­ство Бо­го­ма­те­ри, / и да взы­ва­ет: / «Ра­дуй­ся, Все­б­ла­жен­ная, / Бо­го­ро­ди­ца чи­стая, Приснодева!»
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Та­же, по­ем по 9‑й песни

И за­тем поем

Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Гос­подь Бог наш.
Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Гос­подь Бог наш.
Стих: Я́ко свят Госпо́дь Бог наш. Стих: Ибо свят Гос­подь Бог наш.
Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Гос­подь Бог наш.
Стих: Над все́ми людь­ми́ Бог наш. Стих: Над все­ми людь­ми Бог наш.
Свят Госпо́дь Бог наш. Свят Гос­подь Бог наш.

И гла­го­лем вос­крес­ный ексапостиларий.

За­тем по­ем вос­крес­ный ексапостиларий.

Ексапостила́рий, глас 6

Ек­са­по­сти­ла­рий, глас 6

Показу́я, я́ко челове́к еси́ Спа́се, по су­ще­ству́, / по­сре­де́ став воскре́с от гро́ба, / и бра́шна сопричасти́лся еси́, / учи́л еси́ креще́нию покая́ния. / А́бие же к Небе́сному возне́слся еси́ От­цу́, / и ученико́м Уте́шителя посла́ти обеща́л еси́, Пребоже́ственный Богочелове́че. / Сла́ва Тво­е­му́ воста́нию. Пока­зы­вая, что Ты – че­ло­век по есте­ству, Спа­си­тель, / по вос­кре­се­нии из гро­ба Ты вку­сил с уче­ни­ка­ми пи­щи, / и став по­сре­ди них, учил их воз­ве­щать о по­ка­я­нии, / и воз­нес­ся пря­мо к Небес­но­му От­цу, / и обе­щал по­слать Уте­ши­те­ля уче­ни­кам. / Пре­бо­же­ствен­ный Бо­го­че­ло­век, / сла­ва Тво­е­му воскресению!
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Творе́ц созда́ния и Бог всех, / плоть челове́ческую прия́т от пречи́стых крове́й Твои́х, всесвята́я Де́во, / и истле́вшее мое́ все есте­ство́ новосоде́ла, / па́ки я́коже пре́жде рож­де­ства́ оста́вль по рож­де­стве́. / Те́мже Тя ве́рно вси восхваля́ем, зову́ще: / ра́дуйся, Влады́чице ми́ра. Бо­го­ро­ди­чен: Со­зда­тель тво­ре­ния и Бог все­го, плоть смерт­ную при­нял / от чи­стой кро­ви Тво­ей, все­свя­тая Де­ва, / и, под­лин­но, все есте­ство на­ше по­гиб­шее Он об­но­вил, / со­хра­нив Те­бя по­сле ро­дов, как и до ро­дов, Де­вой. / По­то­му все мы с ве­рою про­слав­ля­ем Те­бя, вос­кли­цая: / «Ра­дуй­ся, Вла­ды­чи­ца мира!»

И по­ем Вся́кое дыха́ние, псал­мы 148–150,
в 6‑й глас.

И по­ем хва­лит­ные псал­мы (148 – 150)
на ше­стой глас

Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Хвали́те Го́спода с небе́с, / хвали́те Его́ в вы́шних. / Те­бе́ подоба́ет песнь Бо́гу. / Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, / хвали́те Его́, вся Си́лы Его́. / Те­бе́ подоба́ет песнь Бо́гу. Всё, что́ ды­шит, да вос­хва­лит Гос­по­да! / Хва­ли­те Гос­по­да с небес, / хва­ли­те Его в выш­них. / Те­бе по­до­ба­ет песнь, Бо­гу. / Хва­ли­те Его, все Ан­ге­лы Его, / хва­ли­те Его, все во­ин­ства Его. / Те­бе по­до­ба­ет песнь, Богу.
И чтем: Хвали́те Его́, со́лнце и лу­на́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́ Небе­са́ небе́с и во­да́, я́же превы́ше небе́с. Да восхва́лят и́мя Госпо́дне: я́ко Той ре­че́, и бы́ша, Той по­ве­ле́, и созда́шася. Поста́ви я́ в век и в век ве́ка, повеле́ние по­ло­жи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода от зем­ли́, зми́еве и вся бе́здны: ог­нь, град, снег, го́лоть, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́, го́ры и вси хо́лми, дре­ва́ плодоно́сна и вси ке́дри, зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси су­дии́ зе́мстии, ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят и́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся и́мя То­го́ Еди́наго, испове́дание Его́ на зем­ли́ и на небе­си́. И вознесе́т рог люде́й Свои́х, песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющымся Ему́. И да­лее чи­та­ем: Хва­ли­те Его, солн­це и лу­на, хва­ли­те Его, все звёз­ды и свет. Хва­ли­те Его, небе­са небес, и во­да, что́ пре­вы­ше небес. Да вос­хва­лят имя Гос­подне, ибо Он ска­зал – и воз­ник­ли они, Он по­ве­лел – и бы­ли со­зда­ны. По­ста­вил их на­век и во век ве­ка, при­ка­за­ние о́тдал – и оно не прейдёт. Хва­ли­те Гос­по­да с зем­ли: дра­ко­ны и все без­дны, огонь, град, снег, лёд, ве­тер бур­ный, ис­пол­ня­ю­щие сло­во Его, го­ры и все хол­мы́, де­ре­вья пло­до­нос­ные и все кед­ры, зве­ри и весь скот, пре­смы­ка­ю­щи­е­ся и пти­цы кры­ла­тые, ца­ри зем­ли и все на­ро­ды, кня­зья и все судьи зем­ли, юно­ши и де­вы, стар­цы с млад­ши­ми да вос­хва­лят имя Гос­подне, ибо воз­не­се­но́ имя Его од­но­го: сла­во­сло­вие Ему на зем­ле и на небе. И воз­вы­сит Он рог на­ро­да Сво­е­го: песнь – всем свя­тым Его, сы­нам Из­ра­и­ле­вым, на­ро­ду, при­бли­жа­ю­ще­му­ся к Нему.
Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о Сотво́ршем eго́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Ца­ре́ свое́м. Да восхва́лят и́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х, и вознесе́т кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и ме­чи́ обою́ду ост­ры́ в рука́х их: сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, связа́ти ца­ри́ их пу́ты, и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными. Вос­пой­те Гос­по­ду песнь но­вую, хва­ла Ему в со­бра­нии свя­тых. Да воз­ве­се­лит­ся Из­ра­иль о Со­тво­рив­шем его, и сы­ны́ Си­о­на да воз­ра­ду­ют­ся о Ца­ре Сво­ём: да вос­хва­лят имя Его в хо­ро­во­де, на тимпа́не и псал­ти­ри да сыг­ра­ют Ему, ибо благоволи́т Гос­подь к на­ро­ду Сво­е­му и воз­вы­сит крот­ких во спа­се­ние. Вос­хва­лят­ся свя­тые во сла­ве и воз­ра­ду­ют­ся на ло­жах сво­их: ве­ли­ча­ния Бо­гу в гор­та­ни их и ме­чи обоюдоо́стрые в ру­ках их, что­бы со­вер­шить от­мще­ние сре­ди пле­мён, об­ли­че­ние сре­ди на­ро­дов, свя­зать ца­рей их уза­ми и слав­ных их – руч­ны­ми око­ва­ми железными.

И по­ем сти­хи­ры вос­крес­ные, глас 6

Стих: Сотвори́ти в них суд напи́сан: / сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́. Стих: Со­вер­шить сре­ди них суд пред­пи­сан­ный; / сла­ва сия бу­дет всем свя­тым Его.
Крест Твой, Го́споди, / жизнь и воскресе́ние лю́дем Твои́м есть, / и наде́ющеся нань, / Те­бе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. Крест Твой, Гос­по­ди, / – жизнь и вос­кре­се­ние для на­ро­да Тво­е­го; / и на него на­де­ясь, / Те­бя – вос­крес­ше­го Бо­га на­ше­го / мы вос­пе­ва­ем: «По­ми­луй нас!»
Стих: Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ в утверже́нии си́лы Его́. Стих: Хва­ли­те Бо­га во свя­тых Его, / хва­ли­те Его на твер­ди си­лы Его.
Погребе́ние Твое́, Влады́ко, / рай отве́рзе ро́ду челове́ческому: / и от истле́ния изба́вльшеся, / Те­бе́ воскре́сшаго Бо́га на́шего пое́м: поми́луй нас. Погре­бе­ние Твое, Вла­ды­ка, / рай от­верз­ло ро­ду че­ло­ве­че­ско­му; / и от тле­ния из­бав­лен­ные, / Те­бя – вос­крес­ше­го Бо­га на­ше­го / мы вос­пе­ва­ем: «По­ми­луй нас!»
Стих: Хвали́те Его́ на си́лах Его, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́. Стих: Хва­ли­те Его за мо­гу­ще­ство Его, / хва­ли­те Его по мно­же­ству ве­ли­чия Его.
Со Отце́м и Ду́хом Хри­ста́ воспои́м, / воскре́сшаго из ме́ртвых, / и к Нему́ вопии́м: / Ты Живо́т еси́ наш и Воскресе́ние, поми́луй нас. Со От­цом и Ду­хом Хри­ста вос­по­ем, / вос­крес­ше­го из мерт­вых, / и к Нему воз­зо­вем: / «Ты – жизнь на­ша и вос­кре­се­ние. / По­ми­луй нас!»
Стих: Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем: / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех. Стих: Хва­ли­те Его со зву­ком труб­ным, / хва­ли­те Его на псал­ти­ри и гуслях.
Тридне́вен воскре́сл еси́, Хри­сте, от гро́ба / я́коже пи́сано есть, / совоздви́гнувый пра́отца на́шего. / Те́мже Тя и сла́вит род челове́ческий, / и воспева́ет Твое́ воскресе́ние. В тре­тий день вос­крес Ты, Хри­сте, / из гро­ба, как на­пи­са­но, / с Со­бою воз­двиг­нув пра­от­ца на­ше­го. / По­то­му Те­бя и сла­вит род че­ло­ве­че­ский / и вос­пе­ва­ет Твое воскресение.

Иные сти­хи­ры, восточные

Стих: Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не. Стих: Хва­ли­те Его на тимпа́не и в хо­ро­во­де, / хва­ли­те Его на стру­нах и орга́не.
Го́споди, ве́лие и стра́шно есть / Тво­е­го́ воскресе́ния та́инство: / та́ко бо произше́л еси́ от гро́ба, / я́ко жени́х от черто́га, / сме́ртию смерть разруши́вый, / да Ада́ма свободи́ши. / Те́мже на Небесе́х А́нгели ликовству́ют, / и на зем­ли́ челове́цы сла́вят, / е́же на нас бы́вшее благоутро́бие Твое́, Человеколю́бче. Госпо­ди, ве­ли­ко и страш­но / Тво­е­го вос­кре­се­ния та­ин­ство! / Ибо Ты та́к вы­шел из гро­ба, / как же­них – из брач­но­го чер­то­га, / смер­тию уни­что­жив смерть, / что­бы осво­бо­дить Ада­ма. / По­то­му на небе­сах Ан­ге­лы ли­ку­ют, / и на зем­ле лю­ди сла­вят / нам ока­зан­ное ми­ло­сер­дие Твое, Человеколюбец.
Стих: Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния: / вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. Стих: Хва­ли­те Его на кимва́лах бла­го­звуч­ных, хва­ли­те Его на кимва́лах звон­ких. / Всё, что́ ды­шит, да вос­хва­лит Господа!
О пребеззако́ннии иуде́е, / где суть печа́ти и сре́бреницы, я́же да́сте во́ином? / Не укра́дено бысть сокро́вище, / но воскре́се, я́ко си́лен: / са́ми же посрами́стеся отве́ргшиися Хри­ста́, Го́спода сла́вы, / пострада́вша и погребе́нна, и воскре́сша из ме́ртвых: / То­му́ поклони́мся. О, без­за­кон­ные Иудеи! / Где ва­ши пе­ча­ти и среб­ре­ни­ки, / ко­то­рые вы да­ли во­и­нам? / Не укра­де­но со­кро­ви­ще, / но Он вос­крес, как силь­ный! / Вы же са­ми по­сра­ми­лись, / от­рек­шись от Хри­ста, Гос­по­да сла­вы, / по­стра­дав­ше­го, и по­гре­бен­но­го, / и вос­крес­ше­го из мерт­вых; / Ему поклонимся!
Стих: Вос­крес­ни́ Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся ру­ка́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. Стих: Вос­стань, Гос­по­ди Бо­же мой, да воз­вы­сит­ся ру­ка Твоя, / не за­будь бед­ных Тво­их до конца!
Запеча́тану гро́бу, / ка́ко окра́дени бы́сте иуде́е, / стра́жи поста́вльше, и зна́мения поло́жше, / две́рем заключе́нным про́йде Царь? / Или́ я́ко ме́ртва предста́вите, / или́ я́ко Бо́гу поклони́теся, с на́ми пою́ще: / сла́ва, Го́споди, Кре­сту́ Тво­е­му́, и воскресе́нию Твоему́. Тогда как гроб был опе­ча­тан, / как огра­би­ли вас, Иудеи, / стра­жей при­ста­вив­ших и пе­ча­ти при­ло­жив­ших? / Ко­гда две­ри бы­ли за­пер­ты, про­шел ими Царь! / Или мерт­вым Его пред­ставь­те, / или по­кло­ни­тесь Ему, как Бо­гу, с на­ми вос­пе­вая: / «Сла­ва, Гос­по­ди, Кре­сту Тво­е­му и вос­кре­се­нию Твоему!»
Стих: Испове́мся Те­бе́ Го́споди всем се́рдцем мои́м, / пове́м вся чу­де­са́ Твоя́. Стих: Бу­ду сла­вить Те­бя, Гос­по­ди, всем серд­цем мо­им, / воз­ве­щу все чу­де­са Твои.
Живоприя́тнаго Тво­е­го́ гро́ба, / мироно́сицы же­ны́ рыда́юща, достиго́ша, Го́споди, / и мv­ра но­ся­ща, / те́ло Твое́ пре­чи­стое по­ма­за­ти ис­ка­ху: / об­ре­то­ша же све­то­нос­на Ан­ге­ла на ка́мени седя́ща, / и к ним веща́юща, и глаго́люща: / что сле­зи­те́, из ребр источи́вшаго жизнь ми́рови? / Что и́щете я́ко ме́ртва во гро́бе Безсме́ртнаго? / Те́кша же па́че возвести́те То­го́ ученико́м, / сла́внаго Его́ воскресе́ния всеми́рное ра́дование, / и́мже и нас, Спа́се, просвети́вый, / да́руй очище́ние и ве́лию ми́лость. Жиз­нь вме­ща­ю­ще­го Тво­е­го гро­ба / же­ны ми­ро­но­си­цы с пла­чем до­стиг­ли, Гос­по­ди, / и неся ми­ро, те­ло Твое пре­чи­стое стре­ми­лись им по­ма­зать. / Но на­шли све­то­нос­но­го Ан­ге­ла на камне си­дев­ше­го, / и к ним воз­гла­шав­ше­го, и го­во­рив­ше­го: / «Что опла­ки­ва­е­те из ребр Сво­их Ис­то­чив­ше­го ми­ру жизнь? / Что ище­те Бес­смерт­но­го во гро­бе, как смерт­но­го? / Бе­ги­те же луч­ше, воз­ве­сти­те Его уче­ни­кам / все­мир­ную ра­дость о Его слав­ном вос­кре­се­нии!» / Им и нас, Спа­си­тель, про­све­тив, / да­руй про­ще­ние и ве­ли­кую милость.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.

Еван­гель­ская утрен­няя сти­хи­ра, глас 6

И́стин­ный мир Ты, Хри­сте́, к челове́ком Бо́жий, / мир Твой дая́, по воста́нии ученико́м, / пристра́шны показа́л еси́ я́, / мня́щия дух ви́дети: / но ути́шил еси́ мяте́ж ду­ши́ их, / показа́вый ру́це и но́зе Твои́. / Оба́че не ве́рующим еще́, / бра́шен причаще́нием, и уче́ний воспомина́нием, / отве́рзл еси́ их ум, е́же разуме́ти Писа́ния: / и́мже и О́тческое обетова́ние обеща́в, и благослови́в я́, / отступи́л еси́ на не́бо. / Те́мже с ни́ми покланя́емся Те­бе́, / Го́споди, сла́ва Тебе́. Под­лин­но Ты, Хри­сте, – мир Бо­га с людь­ми! / Мир Твой уче­ни­кам по вос­кре­се­нии по­да­вая, / Ты в страх при­вел их: они по­ду­ма­ли, что ви­дят ду­ха; / но их ду­шев­ное вол­не­ние Ты успо­ко­ил, / им ру­ки Свои и но­ги по­ка­зав. / Меж­ду тем, как они все еще не ве­ри­ли, / Ты вку­ше­ни­ем пи­щи и на­по­ми­на­ни­ем уче­ний / от­верз им ум к ура­зу­ме­нию пи­са­ний. / И, Оте­че­ское обе­то­ва­ние им под­твер­див / и бла­го­сло­вив их, ото­шел на небо. / По­то­му мы вме­сте с ни­ми по­кло­ня­ем­ся Те­бе. / Гос­по­ди, сла­ва Тебе!
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен, глас 2: Преблагослове́на еси́, Богоро́дице Де́во, / Вопло́щшим бо ся из Те­бе́ ад плени́ся, / Ада́м воззва́ся, / кля́тва потреби́ся, / Е́ва свободи́ся, / смерть умертви́ся, и мы ожи́хом. / Тем воспева́юще вопие́м: / благослове́н Христо́с Бог, / благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́. Бо­го­ро­ди­чен, глас 2: Пре­бла­го­сло­вен­на Ты, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва, / ибо Во­пло­тив­шим­ся от Те­бя ад пле­нен, / Адам из него воз­вра­щен, / про­кля­тие ли­ши­лось си­лы, / Ева осво­бож­де­на, смерть умерщ­вле­на / и мы ис­пол­ни­лись жиз­ни. / По­то­му, вос­пе­вая, взы­ва­ем: / «Бла­го­сло­вен Хри­стос Бог, так бла­го­во­лив­ший, сла­ва Тебе!»
Сла́ва Те­бе́, показа́вшему нам свет. Сла­ва Те­бе, по­ка­зав­ше­му нам свет.

Сла­во­сло­вие великое

Сла­во­сло­вие великое

Сла́ва в вы́шних Бо́гу, и на зем­ли́ мир, в челове́цех благоволе́ние. Хва́лим Тя, благослови́м Тя, кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя вели́кия ра́ди сла́вы Тво­ея́. Го́споди, Ца­рю́ Небе́сный, Бо­же, О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный, Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше. Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, взе́мляй грех мi­ра, поми́луй нас. Взе́мляй гре­хи́ мi­ра, при­и­ми́ моли́тву на́шу. Седя́й одесну́ю От­ца́, поми́луй нас. Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят; Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в сла́ву Бо́га От­ца́, ами́нь. Сла­ва в выш­них Бо­гу, и на зем­ле мир, сре­ди лю­дей – бла­го­во­ле­ние. Вос­хва­ля­ем Те­бя, бла­го­слов­ля­ем Те­бя, по­кло­ня­ем­ся Те­бе, сла­во­сло­вим Те­бя, бла­го­да­рим Те­бя ра­ди ве­ли­кой сла­вы Тво­ей. Гос­по­ди, Царь Небес­ный, Бо­же От­че Все­дер­жи­тель, Гос­по­ди, Сын Еди­но­род­ный Иису­се Хри­сте, и Дух Свя­той! Гос­по­ди Бо­же, Аг­нец Бо­жий, Сын От­чий, подъ­ем­лю­щий грех ми­ра, по­ми­луй нас. Подъ­ем­лю­щий гре­хи ми­ра, при­ми мо­лит­ву на­шу, Си­дя­щий спра­ва от От­ца, по­ми­луй нас. Ибо Ты – один Свят, Ты один – Гос­подь, Иисус Хри­стос, во сла­ву Бо­га От­ца. Аминь.
На всяк день бла­го­слов­лю́ Тя и вос­хва­лю́ и́мя Твое́ во ве́ки, и в век ве́ка. Сподо́би, Го́споди, в день сей без гре­ха́ сохрани́тися нам. Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь. На вся­кий день бла­го­слов­лю Те­бя и вос­хва­лю имя Твоё во­ве­ки и в век ве­ка. Спо­до­би, Гос­по­ди, в день сей без гре­ха со­хра­нить­ся нам. Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, Бо­же от­цов на­ших, и хваль­но и про­слав­ле­но имя Твоё во­ве­ки. Аминь.
Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. Да бу­дет, Гос­по­ди, ми­лость Твоя на нас, как мы́ упо­ва­ем на Тебя.
Благослове́н еси́, Го́споди, на­учи́ мя оправда́нием Твои́м. (3) Бла­го­сло­вен Ты, Гос­по­ди, на­учи ме­ня по­ве­ле­ни­ям Тво­им. (3)
Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, ис­це­ли́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Те­бе́. Го́споди, к Те­бе́ прибего́х, на­учи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, я́ко у Те­бе́ исто́чник жи­во­та́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя. Госпо­ди, Ты стал для нас при­бе­жи­щем от ро­да в род. Я ска­зал: Гос­по­ди, по­ми­луй ме­ня, ис­це­ли ду­шу мою, ибо я со­гре­шил пред То­бой. Гос­по­ди, к Те­бе я при­бег, на­учи ме­ня тво­рить во­лю Твою, ибо Ты – Бог мой. Ибо у Те­бя ис­точ­ник жиз­ни, во све­те Тво­ём мы уви­дим свет. Про­стри ми­лость Твою к зна­ю­щим Тебя.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3) Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, по­ми­луй нас. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Свя­той Бес­смерт­ный, по­ми­луй нас.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, по­ми­луй нас.

И гла­го­лем тро­парь воскресный

Тро­парь воскресный

Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да, / разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди, / вся от сете́й вра­га́ изба́вивый; / яви́вый же Се­бе́ апо́столом Твои́м, / посла́л еси́ я́ на про́поведь, / и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней, / Еди́не Многоми́лостиве. Воскрес­нув из гро­ба, Ты рас­торг и око­вы ада, / от­ме­нил осуж­де­ние на смерть, Гос­по­ди, / всех от се­тей вра­га из­ба­вив. / Явив­шись же Апо­сто­лам Тво­им, / Ты их по­слал на про­по­ведь / и че­рез них мир да­ро­вал все­лен­ной, / Еди­ный Многомилостивый.
Го́споди, поми́луй. (40) И за­тем, Госпо­ди, по­ми­луй. (40)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Окон­ча­ние

Окон­ча­ние

Утвер­ди́, Бо́же, / святу́ю правосла́вную ве́ру правосла́вных христиа́н / во ве́к ве́ка. Утвер­ди, Бо­же, / свя­тую пра­во­слав­ную ве­ру, пра­во­слав­ных хри­сти­ан / во век века.
Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Честью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Го́споди, бла­го­сло­ви́. Госпо­ди, благослови.
Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спа­си́ нас, я́ко благ и человеколю́бец. Аминь. Госпо­ди, Иису­се Хри­сте, Сын Бо­жий, вос­крес­ший из мёрт­вых, по мо­лит­вам Пре­чи­стой Тво­ей Ма­те­ри, свя­тых слав­ных и все­х­валь­ных Апо­сто­лов, пре­по­доб­ных и бо­го­нос­ных от­цов на­ших, и всех свя­тых, спа­си нас, как бла­гой и Че­ло­ве­ко­лю­бец. Аминь.

Та­же, по­ем многолетие

И по­ем многолетие

Вели­ко­го гос­по­ди­на и от­ца на­ше­го (имя), Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си, и гос­по­ди­на на­ше­го прео­свя­щен­ней­ше­го (имя), мит­ро­по­ли­та (или: ар­хи­епи­ско­па, или: епи­ско­па, – на­зва­ние ка­фед­ры), бо­го­хра­ни­мую стра­ну на­шу Рос­сий­скую, на­сто­я­те­ля, бра­тию и при­хо­жан свя­то­го хра­ма се­го (или: игу­ме­на с бра­ти­ей свя­той оби­те­ли сей) и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан, Гос­по­ди, со­хра­ни на мно­гие лета. Вели­ко­го гос­по­ди­на и от­ца на­ше­го (имя), Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си, и гос­по­ди­на на­ше­го прео­свя­щен­ней­ше­го (имя), мит­ро­по­ли­та (или: ар­хи­епи­ско­па, или: епи­ско­па, – на­зва­ние ка­фед­ры), бо­го­хра­ни­мую стра­ну на­шу Рос­сий­скую, на­сто­я­те­ля, бра­тию и при­хо­жан свя­то­го хра­ма се­го (или: игу­ме­на с бра­ти­ей свя­той оби­те­ли сей) и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан, Гос­по­ди, со­хра­ни на мно­гие лета.

И на­чи­на­ем пер­вый час.

И на­чи­на­ем пер­вый час.

В оглав­ле­ние.

ЧАС ПЕР­ВЫЙ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся Ца­рю на­ше­му, Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Ца­рю, на­ше­му Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Са­мо­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем к Са­мо­му Хри­сту, Ца­рю и Бо­гу нашему.

Пса­лом 5

Пса­лом 5

Глаго́лы моя́ вну­ши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. Вон­ми́ гла́су моле́ния мо­е­го́, Ца­рю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Те­бе́ помолю́ся, Го́споди. Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Те­бе́ лука́внуяй, ни­же́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. Аз же мно́жеством ми́лости Тво­ея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Тво­е­му́, в стра́се Твое́м. Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. Су­ди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Те­бе́ лю́бящии и́мя Твое́. Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас. Сло­ва мои услышь, Гос­по­ди, ура­зу­мей вопль мой, внем­ли́ гла­су мо­ле­ния мо­е­го, Царь мой и Бог мой, ибо к Те­бе по­мо­люсь я, Гос­по­ди. Ра­но утром услышь го­лос мой, ра­но утром пред­ста­ну Те­бе и бу­ду взи­рать. Ибо Ты Бог, не же­ла­ю­щий без­за­ко­ния, не посе́лится при Те­бе тво­ря­щий зло, не пре­бу­дут и без­за­кон­ни­ки пред оча­ми Тво­и­ми; воз­не­на­ви­дел Ты всех, де­ла­ю­щих без­за­ко­ние. Ты погу́бишь всех, го­во­ря­щих ложь; кро­во­жад­ным и ко­вар­ным гну­ша­ет­ся Гос­подь. Я же по мно­же­ству ми­ло­сти Тво­ей вой­ду в дом Твой, по­кло­нюсь пред хра­мом свя­тым Тво­им в стра­хе Тво­ём. Гос­по­ди, по­ве­ди ме­ня в прав­де Тво­ей ра­ди вра­гов мо­их, на­правь пред То­бою путь мой. Ибо нет в устах их ис­ти­ны, серд­це их су́етно, гроб от­кры­тый – гор­тань их, языка́ми сво­и­ми об­ма­ны­ва­ли. Осу­ди их, Бо­же, да от­ста­нут они от за­мыс­лов сво­их, по мно­же­ству нече­стия их из­го­ни их, ибо они огор­чи­ли Те­бя, Гос­по­ди. И да воз­ве­се­лят­ся все на­де­ю­щи­е­ся на Те­бя, во­век воз­ра­ду­ют­ся, и Ты посе́лишься сре­ди них, и бу­дут хва­лить­ся То­бою лю­бя­щие имя Твоё. Ибо Ты благослови́шь пра­вед­ни­ка, Гос­по­ди; как ору­жи­ем благоволе́нием Ты огра­дил нас.

Пса­лом 89

Пса­лом 89

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. Пре́жде да́же гора́м не бы́ти и созда́тися зем­ли́ и вселе́нней, и от ве́ка и до ве́ка Ты еси́. Не от­вра­ти́ челове́ка во смире́ние, и ре­кл еси́: обрати́теся, сы́нове челове́честии. Я́ко ты́сяща лет пред очи́ма Твои́ма, Го́споди, я́ко день вчера́шний, и́же мимои́де, и стра́жа нощна́я. Уничиже́ния их ле́та бу́дут. Утро я́ко тра­ва́ мимои́дет, у́тро процвете́т и пре́йдет: на ве́чер отпаде́т ожесте́ет и и́зсхнет. Я́ко исче́зохом гне́вом Твои́м, и я́ростию Твое́ю смути́хомся. Положи́л еси́ беззако́ния на́ша пред Тобо́ю: век наш в просвеще́ние ли­ца́ Тво­е­го́. Я́ко вси дни́е на́ши оскуде́ша, и гне́вом Твои́м исчезо́хом, ле́та на́ша я́ко паучи́на поуча́хуся. Дни́е лет на́ших, в ни́хже се́дмьдесят лет, а́ще же в си́лах, о́смьдесят лет, и мно́жае их труд и боле́знь: я́ко прии́де кро́тость на ны, и нака́жемся. Кто весть держа́ву гне́ва Тво­е­го́, и от стра́ха Тво­е­го́, я́рость Твою́ ис­че­сти́? Десни́цу Твою́ та́ко ска­жи́ ми, и окова́нныя се́рдцем в му́дрости. Обрати́ся, Го́споди, доко́ле? И умоле́н бу́ди на ра­бы́ Твоя́. Испо́лнихомся зау́тра ми́лости Тво­ея́, Го́споди, и возра́довахомся, и возвесели́хомся, во вся дни на́ша возвесели́хомся, за дни в ня́же смири́л ны еси́, ле́та в ня́же ви́дехом зла́я. И при́зри на ра­бы́ Твоя́, и на де­ла́ Твоя́, и наста́ви сы́ны их. И бу́ди све́тлость Го́спода Бо́га на́шего на нас, и де­ла́ рук на́ших испра́ви на нас, и де́ло рук на́ших испра́ви. Госпо­ди! Ты стал для нас при­бе­жи­щем от ро­да в род. Преж­де чем по­яви­лись го­ры и бы­ли со­зда­ны зем­ля и все­лен­ная, и от ве­ка и до ве­ка Ты су­ще­ству­ешь. Не под­вер­гай че­ло­ве­ка уни­же­нию! И ска­зал Ты: «Воз­вра­ти­тесь, сы­ны́ че­ло­ве­че­ские». Ибо ты­ся­ча лет в очах Тво­их, Гос­по­ди, как день вче­раш­ний, ко­то­рый про­шёл, и как стра­жа в но­чи́. Ни­чтож­ны бу­дут го­ды их, как тра­ва ран­ним утром прой­дут они! Ран­ним утром она за­цве­тёт – и прой­дёт: ве­че­ром – опа­дёт, ста­нет жёст­кой и за­сох­нет. Ибо мы из­не­мог­ли во гне­ве Тво­ём и яро­стью Тво­ею по­тря­се­ны. Ты по­ло­жил без­за­ко­ния на­ши пред То­бою, век наш – во све­те ли­ца Тво­е­го. Ибо все дни на­ши пре­сек­лись, и во гне­ве Тво­ём мы из­не­мог­ли. Го­ды на­ши как бы тка­ли па­у­ти­ну, дни лет на­ших; а чис­ло их – семь­де­сят лет, ес­ли же кто в си­лах – во­семь­де­сят лет, и бо́льшая часть их – труд и му́ка, ибо кро­тость при­шла к нам, и бу­дем на­уче­ны. Кто зна­ет си­лу гне­ва Тво­е­го, и по стра­ху пред То­бою – как ис­чис­лить ярость Твою? Та́к по­ка­жи мне дес­ни­цу Твою и утвер­ждён­ных серд­цем в муд­ро­сти. Об­ра­тись, Гос­по­ди! До­ко­ле? И сми­луй­ся над ра­ба­ми Тво­и­ми. На­сы­ти­лись мы ра­но утром ми­ло­стью Тво­ею, Гос­по­ди, и воз­ра­до­ва­лись и воз­ве­се­ли­лись. Во все дни на­ши воз­ве­се­ли­лись: за дни, в ко­то­рые Ты сми­рил нас, за го­ды, в ко­то­рые мы ви­де­ли злое. И воз­зри́ на ра­бов Тво­их и на де­ла Твои, и ука­жи путь сы­нам их. И да бу­дет си­я­ние Гос­по­да Бо­га на­ше­го на нас, и де­ла́ рук на­ших ис­правь у нас, и де­ло рук на­ших исправь.

Пса­лом 100

Пса­лом 100

Ми́лость и суд вос­пою́ Те­бе́, Го́споди. Пою́ и разуме́ю в пу­ти́ непоро́чне, ко­гда́ прии́деши ко мне? Прехожда́х в незло́бии се́рдца мо­е­го́ по­сре­де́ до́му мо­е­го́. Не предлага́х пред очи́ма мои́ма вещь законопресту́пную: творя́щыя преступле́ние возненави́дех. Не при­льпе́ мне се́рдце стропти́во, уклоня́ющагося от мене́ лука́ваго не позна́х. Оклевета́ющаго тай и́скренняго сво­е­го́, се­го́ изгоня́х: го́рдым о́ком, и несы́тым се́рдцем, с сим не ядя́х. О́чи мои́ на ве́рныя зем­ли́, посажда́ти я́ со мно́ю: ходя́й по пу­ти́ непоро́чну, сей ми служа́ше. Не живя́ше по­сре­де́ до́му мо­е­го́ творя́й горды́ню, глаго́ляй непра́ведная, не исправля́ше пред очи́ма мои́ма. Во у́трия избива́х вся гре́шныя зем­ли́, е́же потреби́ти от гра́да Госпо́дня вся де́лающыя беззако́ние. Милость и суд вос­пою Те­бе, Гос­по­ди. Бу­ду петь и вни­мать на пу­ти непо­роч­ном: ко­гда Ты при­дёшь ко мне? Я хо­дил в без­зло­бии се́рдца мо­е­го по­сре­ди до­ма мо­е­го. Не до­пус­кал пред гла­за мои де́ла за­ко­но­пре­ступ­но­го, тво­ря­щих пре­ступ­ле­ния воз­не­на­ви­дел; не при­ста­ло ко мне серд­це строп­ти­вое, из­бе­га­ю­ще­го ме­ня зло­го я не за­ме­чал; тай­но кле­ве­щу­ще­го на ближ­не­го сво­е­го – его из­го­нял, с гор­дым оком и нена­сыт­ным серд­цем – с ним вме­сте не вку­шал. Очи мои – на вер­ных зем­ли, что­бы си­деть им ря­дом со мною, хо­дя­щий по пу­ти непо­роч­но­му, он мне слу­жил. Не жил сре­ди до­ма мо­е­го по­сту­па­ю­щий над­мен­но, го­во­ря­щий неправ­ду не пре­успе­вал пред оча­ми мо­и­ми. По утрам умерщ­влял я всех греш­ни­ков зем­ли, что­бы ис­тре­бить из гра­да Гос­под­ня всех де­ла­ю­щих беззаконие.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)

Тро­парь вос­кре­сен, глас 6‑й

Тро­парь вос­крес­ный, глас 6

А́нгель­ския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Тво­е­го́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. Ангель­ские Си­лы – при гро­бе Тво­ем, / и охра­няв­шие его омерт­ве­ли, / а Ма­рия сто­я­ла в гроб­ни­це / и ис­ка­ла пре­чи­стое те­ло Твое. / Ты опу­сто­шил ад, не по­тер­пев от него, / Ты встре­тил Де­ву, Да­ру­ю­щий жизнь. / Вос­крес­ший из мерт­вых, Гос­по­ди, сла­ва Тебе!
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Что Тя нарече́м, о Благода́тная? Не́бо, я́ко возсия́ла еси́ Со́лнце Пра́вды. Рай, я́ко про­зяб­ла́ еси́ цвет нетле́ния. Де́ву, я́ко пре­бы­ла́ еси́ нетле́нна. Чи́стую Ма́терь, я́ко име́ла еси́ на святы́х Твои́х объя́тиях Сы́на, всех Бо́га. То­го́ мо­ли́ спасти́ся душа́м на́шим. Бо­го­ро­ди­чен: Как на­звать нам Те­бя, о Бла­го­дат­ная? Небом? Ибо чрез Те­бя вос­си­я­ло Солн­це прав­ды. Ра­ем? Ибо из­рас­ти­ла Ты Цвет нетле­ния. Де­вой? Ибо Ты пре­бы­ла нетлен­ной. Чи­стой Ма­те­рью? Ибо дер­жа­ла во свя­тых Тво­их объ­я­ти­ях Сы­на, всех Бо­га. Его мо­ли о спа­се­нии душ наших.
Сто­пы́ моя́ напра́ви по сло­ве­си́ Тво­е­му́ и да не облада́ет мно́ю вся́кое беззако́ние. Изба́ви мя от кле­ве­ты́ челове́ческия, и со­хра­ню́ за́поведи Твоя́. Ли­це́ Твое́ про­све­ти́ на ра­ба́ Тво­е­го́ и нау́чи мя оправда́нием Твои́м. Сто­пы́ мои на­правь по сло­ву Тво­е­му, и да не овла­де­ет мною ни­ка­кое без­за­ко­ние. Из­бавь ме­ня от кле­ве­ты че­ло­ве­че­ской, и со­хра­ню за­по­ве­ди Твои. Яви свет ли­ца Тво­е­го ра­бу Тво­е­му и на­учи ме­ня по­ве­ле­ни­ям Твоим.
Да испо́лнятся уста́ моя́ хвале́ния Тво­е­го́, Го́споди, я́ко да вос­пою́ сла́ву Твою́, весь день великоле́пие Твое́. Да на­пол­нят­ся уста мои хва­лою Те­бе, Гос­по­ди, что­бы мне вос­пе­вать сла­ву Твою, весь день – ве­ли­ко­ле­пие Твоё.

По­сем Три­свя­тое по О́тче наш

За­тем Три­свя­тое по От­че наш

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3) Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Без­смерт­ный, по­ми­луй нас. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, по­се­ти́ и ис­це­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния на­ши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Су­щий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.

Кондак вос­кре­сен, глас 6

Кондак вос­крес­ный, глас 6

Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от мра́чных удо́лий, / Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, / воскресе́ние по­да­де́ челове́ческому ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, / Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех. Живо­на­чаль­ною Сво­ею дла­нию / из мрач­ных глу­бин всех умер­ших вос­кре­сив, / По­да­тель жиз­ни Хри­стос Бог, / вос­кре­се­ние да­ро­вал че­ло­ве­че­ской при­ро­де, / ибо Он – Спа­си­тель всех, вос­кре­се­ние и жизнь / и Бог всего!
Го́споди, поми́луй. (40) Госпо­ди, по­ми­луй. (40)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, те­ле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Во вся­кое вре­мя и на вся­кий час при­ни­ма­ю­щий по­кло­не­ние и про­слав­ле­ние на небе и на зем­ле Хри­сте Бо­же, дол­го­тер­пе­ли­вый, мно­го­мило­сти­вый, ми­ло­серд­ней­ший, лю­бя­щий пра­вед­ных и ми́лующий греш­ных, всех при­зы­ва­ю­щий ко спа­се­нию обе­ща­ни­ем бу­ду­щих благ! Сам, Гос­по­ди, при­ми в час сей и на­ши мо­лит­вы и на­правь жизнь на­шу к за­по­ве­дям Тво­им: ду­ши на­ши освя­ти, те­ла очи­сти, по­мыш­ле­ния ис­правь, мыс­ли очи­сти и из­бавь нас от вся­кой скор­би, бед и му­ки. Огра­ди нас свя­ты­ми Тво­и­ми Ан­ге­ла­ми, что­бы опол­че­ни­ем их хра­ни­мые и на­став­ля­е­мые до­стиг­ли мы еди­не­ния в ве­ре и ра­зу­ме­ния непри­ступ­ной Тво­ей сла­вы, ибо Ты бла­го­сло­вен во ве­ки ве­ков. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Честью выс­шую Хе­ру­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)

И по­ем кондак Бо­го­ро­ди­це, глас 8

И по­ет­ся кондак Бо­го­ро­ди­це, глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, / я́ко изба́вльшеся от злых, / благода́рственная воспису́ем Ти ра­би́ Твои́, Богоро́дице, / но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, / от вся́ких нас бед сво­бо­ди́, да зове́м Ти; / ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная. Обо­ро­ня­ю­щей нас Во­е­на­чаль­ни­це / за из­бав­ле­ние от страш­ных бед / учре­жда­ем Те­бе тор­же­ства по­бе­ды бла­го­дар­ствен­ные / мы, ра­бы Твои, Бо­го­ро­ди­ца! / Но Ты, как име­ю­щая власть необо­ри­мую, / от вся­че­ских опас­но­стей нас осво­бо­ди, да взы­ва­ем Те­бе: / «Ра­дуй­ся, Неве­ста, бра­ка не познавшая!»
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Го́споди, бла­го­сло­ви́. Госпо­ди, благослови.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

В оглав­ле­ние.

ЧАС ТРЕ­ТИЙ

Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.
Сла́ва Те­бе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. Сла­ва Те­бе, Бо­же наш, сла­ва Тебе.
Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же вез­де́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, при­и­ди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спа­си́, Бла́же, ду́ши на́ша. Царь Небес­ный, Уте­ши­тель, Дух Ис­ти­ны, вез­де пре­бы­ва­ю­щий и всё на­пол­ня­ю­щий, Со­кро­вищ­ни­ца благ и жиз­ни По­да­тель, при­ди и все­лись в нас, и очи­сти нас от вся­кой сквер­ны, и спа­си, Бла­гой, ду­ши наши.
Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3) Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Без­смерт­ный, по­ми­луй нас. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, по­се­ти́ и ис­це­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния на­ши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Су­щий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся Ца­рю на­ше­му, Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Ца­рю, на­ше­му Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Са­мо­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем к Са­мо­му Хри­сту, Ца­рю и Бо­гу нашему.

Пса­лом 16

Пса­лом 16

Услы́ши, Го́споди, пра́вду мою́, вон­ми́ моле́нию мо­е­му́, вну­ши́ моли́тву мою́ не во устна́х льсти́вых. От ли­ца́ Тво­е­го́ судь­ба́ моя́ изы́дет, oчи мои́ да ви́дита право­ты́. Искуси́л eси́ се́рдце мое́, посети́л eси́ но́щию, искуси́л мя eси́, и не обре́теся во мне непра́вда. Я́ко да не возглаго́лют уста́ моя́ дел челове́ческих, за сло­ве­са́ усте́н Твои́х аз сохрани́х пу­ти́ же́стоки. Со­вер­ши́ сто­пы́ моя́ во стезя́х Твои́х, да не подви́жутся сто­пы́ моя́. Аз воззва́х, я́ко услы́шал мя eси́, Бо́же, при­к­ло­ни́ у́хо Твое́ мне и услы́ши глаго́лы моя́. Уди­ви́ ми́лости Твоя́, спаса́яй упова́ющыя на Тя от проти́вящихся десни́це Твое́й. Со­хра­ни́ мя, Го́споди, я́ко зе́ницу oка, в кро́ве кри­лу́ Твоeю покры́еши мя. От ли­ца́ нечести́вых остра́стших мя, вра­зи́ мои́ ду́шу мою́ одержа́ша. Тук свой затвори́ша, уста́ их глаго́лаша горды́ню. Изгоня́щии мя ны́не обыдо́ша мя, oчи свои́ возложи́ша уклони́ти на зе́млю. Объя́ша мя я́ко лев гото́в на лов и я́ко ски́мен обита́яй в та́йных. Вос­крес­ни́, Го́споди, пред­ва­ри́ я́ и за­пни́ им, изба́ви ду́шу мою́ от нечести́ваго, oру́жие Твое́ от враг ру­ки́ Тво­ея́. Го́споди, от ма́лых от зем­ли́, раз­де­ли́ я́ в жи­во­те́ их, и сокрове́нных Твои́х испо́лнися чре́во их, насы́тишася сыно́в, и оста́виша оста́нки младе́нцeм свои́м. Аз же пра́вдою явлю́ся ли­цу́ Тво­е­му́, насы́щуся, вне­гда́ яви́ти ми ся сла́ве Твое́й. Услышь, Гос­по­ди, прав­ду мою, внем­ли́ мо­ле­нию мо­е­му, при­ми мо­лит­ву мою не из уст ко­вар­ных. От ли­ца Тво­е­го суд мне да изы­дет, очи мои да уви­дят право­ту. Ты ис­пы­тал серд­це моё, по­се­тил но­чью, ис­пы­тал ме­ня в огне – и не на­шлось во мне неправ­ды. Что­бы не го­во­ри­ли уста мои о де­лах че­ло­ве­че­ских, ра­ди слов уст Тво­их я со­хра­нил пу­ти твёр­дые. Ис­правь ша­ги мои на сте­зях Тво­их, да не по­ко­леб­лют­ся сто­пы́ мои. Я воз­звал, ибо Ты услы­шал ме­ня, Бо­же; скло­ни ухо Твоё ко мне и услышь сло­ва мои. Див­но яви ми­ло­сти Твои, Спа­си­тель упо­ва­ю­щих на Те­бя от про­ти­вя­щих­ся дес­ни­це Тво­ей. Со­хра­ни ме­ня, Гос­по­ди, как зени́цу ока, под кро­вом крыл Тво­их Ты по­кро­ешь ме­ня от ли­ца нече­сти­вых, стес­нив­ших ме­ня, – вра­ги мои ду­шу мою за­хва­ти­ли; они в ту́ке сво­ем за­тво­ри­лись, уста их го­во­ри­ли над­мен­но. Из­го­ня­ю­щие ме­ня ныне окру­жи­ли ме­ня, очи свои ре­ши­лись укло­нить в зем­лю. За­стиг­ли ме­ня, как лев, го­то­вый к охо­те, и как львё­нок, оби­та­ю­щий в укры­ти­ях. Вос­стань, Гос­по­ди, опе­ре­ди их и низ­верг­ни их, из­бавь ду­шу мою от нече­сти­во­го, меч Твой от­ни­ми у вра­гов ру­ки Тво­ей. Гос­по­ди, от немно­гих на зем­ле от­де­ли их при жиз­ни их. И со­кро­вищ Тво­их на­сы­ти­лось чре­во их; родило́сь у них до­воль­но сы­нов, и оста­ви­ли остат­ки мла­ден­цам сво­им. Я же в прав­де яв­люсь ли­цу Тво­е­му, на­сы­щусь, ко­гда я́вится мне сла­ва Твоя.

Пса­лом 24

Пса­лом 24

К Те­бе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ни­же́ да посмею́т ми ся вра­зи́ мои́, и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. Да постыдя́тся беззако́ннующии вот­ще́. Пу­ти́ Твоя́, Го́споди, ска­жи́ ми, и стезя́м Твои́м на­учи́ мя. Наста́ви мя на и́стину Твою́, и на­учи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Те­бе́ терпе́х весь день. По­мя­ни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. Грех ю́ности мо­ея́, и неве́дения мо­е­го́ не по­мя­ни́, по ми́лости Твое́й по­мя­ни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Тво­ея́, Го́споди. Благ и прав Госпо́дь, се­го́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пу­ти́. Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. Вси пу­тие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. Ра́ди и́мене Тво­е­го́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пу­ти́, eго́же изво́ли. Ду­ша́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. Ско́рби се́рдца мо­е­го́ умно́жишася, от нужд мои́х из­ве­ди́ мя. Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся гре­хи́ моя́. Виждь вра­ги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. Со­хра­ни́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди. Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́. К Те­бе, Гос­по­ди, воз­вы­сил я ду­шу мою. Бо­же мой, на Те­бя упо­ваю, – да не по­сты­жусь во­век, и да не по­сме­ют­ся на­до мною вра­ги мои, ибо и все ожи­да­ю­щие Те­бя не по­сты­дят­ся: да по­сты­дят­ся беззако́ннующие тщет­но. Пу­ти Твои, Гос­по­ди, от­крой мне и стезя́м Тво­им на­учи ме­ня. На­правь ме­ня к ис­тине Тво­ей и на­учи ме­ня, ибо Ты – Бог, Спа­си­тель мой, и Те­бя я ожи­дал весь день. Вспом­ни о со­стра­да­нии Тво­ём, Гос­по­ди, и о ми­ло­стях Тво­их, ибо от ве­ка они. Гре­хов юно­сти мо­ей и неве­де­ния мо­е­го не по­мя­ни; по ми­ло­сти Тво­ей вспом­ни ме­ня Ты ра­ди бла­го­сти Тво­ей, Гос­по­ди. Благ и спра­вед­лив Гос­подь, по­то­му даст за­кон со­гре­ша­ю­щим в пу­ти. На­пра­вит крот­ких в су­де, на­учит крот­ких пу­тям Сво­им. Все пу­ти Гос­под­ни – ми­лость и ис­ти­на для ищу­щих за­ве­та Его и сви­де­тельств Его. Ра­ди име­ни Тво­е­го, Гос­по­ди, и умилосе́рдишься Ты о гре­хе мо­ём, ибо он ве­лик. Кто че­ло­век, бо­я­щий­ся Гос­по­да? Ему даст Он за­кон в пу­ти, ко­то­рый тот из­брал. Ду­ша его сре­ди благ во­дво­рит­ся, и се­мя его уна­сле­ду­ет зем­лю. Гос­подь – твер­ды­ня бо­я­щим­ся Его, и за­вет Свой Он я́вит им. Очи мои – все­гда ко Гос­по­ду, ибо Он из­вле­чёт из се́ти но­ги мои. Воз­зри́ на ме­ня и по­ми­луй ме­ня, ибо я оди­нок и нищ. Скор­би се́рдца мо­е­го умно­жи­лись, из бед­ствий мо­их из­ве­ди ме­ня. По­смот­ри на сми­ре­ние моё и из­не­мо­же­ние моё и про­сти все гре­хи мои. По­смот­ри на вра­гов мо­их – ибо они умно­жи­лись и нена­ви­стью непра­вед­ной воз­не­на­ви­де­ли ме­ня. Со­хра­ни ду­шу мою и из­бавь ме­ня, да не по­сты­жусь я, что упо­ваю на Те­бя. Без­злоб­ные и пря­мо­душ­ные при­со­еди­ня­лись ко мне, ибо я ожи­дал Те­бя, Гос­по­ди. Из­бавь, Бо­же, Из­ра­иль от всех скор­бей его!

Пса­лом 50

Пса­лом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния мо­е­го́, и от гре­ха́ мо­е­го́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре­до мно́ю есть вы́ну. Те­бе́ Еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х, я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши вне­гда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х ро­ди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Тво­ея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху мо­е­му́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. От­вра­ти́ ли­це́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав об­но­ви́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от ли­ца́ Тво­е­го́ и Ду́ха Тво­е­го́ Свята́го не оты­ми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Тво­е­го́ и Ду́хом Влады́чним утвер­ди́ мя. На­учу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Те­бе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния мо­е­го́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хва­лу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Убла­жи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. То­гда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; то­гда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́. Поми­луй ме­ня, Бо­же, по ве­ли­кой ми­ло­сти Тво­ей и по мно­же­ству щед­рот Тво­их из­гладь без­за­ко­ние моё; со­вер­шен­но омой ме­ня от без­за­ко­ния мо­е­го, и от гре­ха мо­е­го очи­сти ме­ня. Ибо без­за­ко­ние моё я знаю, и грех мой все­гда пре­до мною. Те­бе, Еди­но­му, я со­гре­шил и злое пред То­бою со­тво­рил, – да бу­дешь оправ­дан в сло­вах Тво­их и по­бе­дишь, ес­ли всту­пят с То­бою в суд. Ибо вот, я в без­за­ко­ни­ях зача́т, и во гре­хах ро­ди­ла́ ме­ня мать моя. Ибо вот, Ты ис­ти­ну воз­лю­бил, со­кры­тое и тай­ное пре­муд­ро­сти Тво­ей мне от­крыл. Ты окропи́шь ме­ня иссо́пом – и бу­ду очи­щен; омо­ешь ме­ня – и сде­ла­юсь бе­лее сне­га, дашь мне услы­шать ра­дость и ве­се­лие – воз­ра­ду­ют­ся ко­сти осла­бев­шие. От­вра­ти ли­цо Твоё от гре­хов мо­их и все без­за­ко­ния мои из­гладь. Серд­це чи­стое со­тво­ри во мне, Бо­же, и Дух Пра­вый об­но­ви внут­ри ме­ня. Не от­ринь ме­ня от ли­ца́ Тво­е­го и Ду­ха Тво­е­го Свя­то­го не от­ни­ми от ме­ня. Воз­вра­ти мне ра­дость спа­се­ния Тво­е­го и Ду­хом Вла­ды­че­ствен­ным утвер­ди ме­ня. На­учу без­за­кон­ных пу­тям Тво­им, и нече­сти­вые к Те­бе об­ра­тят­ся. Из­бавь ме­ня от крове́й, Бо­же, Бо­же спа­се­ния мо­е­го, воз­ра­ду­ет­ся язык мой прав­де Тво­ей. Гос­по­ди, Ты от­кро­ешь уста мои, и уста мои воз­ве­стят хва­лу Твою. Ибо ес­ли бы жерт­вы Ты вос­хо­тел, я дал бы её, – к все­со­жже­ни­ям не бу­дешь благоволи́ть. Жерт­ва Бо­гу – дух со­кру­шён­ный, се́рдца со­кру­шён­но­го и сми­рен­но­го Бог не пре́зрит. Облагодете́льствуй, Гос­по­ди, во благоволе́нии Тво­ём Си­он, и да бу­дут воз­двиг­ну­ты сте­ны Иеру­са­ли­ма, – то­гда при­мешь бла­го­склон­но жерт­ву прав­ды, воз­но­ше­ние и все­со­жже­ния, то­гда возло́жат на ал­тарь Твой тельцов.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)

Тро­парь вос­кре­сен, глас 6‑й

Тро­парь вос­крес­ный, глас 6

А́нгель­ския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Тво­е­го́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. Ангель­ские Си­лы – при гро­бе Тво­ем, / и охра­няв­шие его омерт­ве­ли, / а Ма­рия сто­я­ла в гроб­ни­це / и ис­ка­ла пре­чи­стое те­ло Твое. / Ты опу­сто­шил ад, не по­тер­пев от него, / Ты встре­тил Де­ву, Да­ру­ю­щий жизнь. / Вос­крес­ший из мерт­вых, Гос­по­ди, сла­ва Тебе!
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Богоро́дице, Ты еси́ ло­за́ и́стинная, возрасти́вшая нам Плод жи­во­та́, Те­бе́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша. Бо­го­ро­ди­чен: Бо­го­ро­ди­ца, Ты – Ло­за ис­тин­ная, воз­рас­тив­шая нам жиз­ни Плод; Те­бя умо­ля­ем: хо­да­тай­ствуй, Вла­ды­чи­ца, с Апо­сто­ла­ми и все­ми свя­ты­ми о по­ми­ло­ва­нии душ наших.
Госпо́дь Бог благослове́н, благослове́н Госпо́дь день дне, поспеши́т нам Бог спасе́ний на́ших, Бог наш, Бог спаса́ти. Господь Бог благослове́н, благослове́н Гос­подь на вся­кий день, даст успех нам Бог спа­се­ния на­ше­го. Бог наш – Бог во спасение.

По­сем Три­свя­тое по О́тче наш

За­тем Три­свя­тое по От­че наш

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3) Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Без­смерт­ный, по­ми­луй нас. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, по­се­ти́ и ис­це­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния на­ши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Су­щий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.

Кондак вос­кре­сен, глас 6

Кондак вос­крес­ный, глас 6

Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от мра́чных удо́лий, / Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, / воскресе́ние по­да­де́ челове́ческому ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, / Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех. Живо­на­чаль­ною Сво­ею дла­нию / из мрач­ных глу­бин всех умер­ших вос­кре­сив, / По­да­тель жиз­ни Хри­стос Бог, / вос­кре­се­ние да­ро­вал че­ло­ве­че­ской при­ро­де, / ибо Он – Спа­си­тель всех, вос­кре­се­ние и жизнь / и Бог всего!
Го́споди, поми́луй. (40) Госпо­ди, по­ми­луй. (40)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, те­ле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Во вся­кое вре­мя и на вся­кий час при­ни­ма­ю­щий по­кло­не­ние и про­слав­ле­ние на небе и на зем­ле Хри­сте Бо­же, дол­го­тер­пе­ли­вый, мно­го­мило­сти­вый, ми­ло­серд­ней­ший, лю­бя­щий пра­вед­ных и ми́лующий греш­ных, всех при­зы­ва­ю­щий ко спа­се­нию обе­ща­ни­ем бу­ду­щих благ! Сам, Гос­по­ди, при­ми в час сей и на­ши мо­лит­вы и на­правь жизнь на­шу к за­по­ве­дям Тво­им: ду­ши на­ши освя­ти, те­ла очи­сти, по­мыш­ле­ния ис­правь, мыс­ли очи­сти и из­бавь нас от вся­кой скор­би, бед и му­ки. Огра­ди нас свя­ты­ми Тво­и­ми Ан­ге­ла­ми, что­бы опол­че­ни­ем их хра­ни­мые и на­став­ля­е­мые до­стиг­ли мы еди­не­ния в ве­ре и ра­зу­ме­ния непри­ступ­ной Тво­ей сла­вы, ибо Ты бла­го­сло­вен во ве­ки ве­ков. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Честью выс­шую Хе­ру­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Мо­лит­ва свя­та­го Мардария

Мо­лит­ва свя­то­го Мардария

Влады́ко Бо́же О́тче Вседержи́телю, Го́споди Сы́не Единоро́дный Иису́се Хри­сте́, и Святы́й Ду́ше, Еди́но Боже́ство, Еди́на Си́ла, поми́луй мя, гре́шнаго, и и́миже ве́си судьба́ми, спа­си́ мя, недосто́йнаго ра­ба́ Тво­е­го́, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Вла­ды­ка Бо­же, От­че Все­дер­жи­тель, Гос­по­ди, Сын Еди­но­род­ный Иису­се Хри­сте и Дух Свя­той! Еди­ное Бо­же­ство, еди­ная Си­ла, по­ми­луй ме­ня, греш­но­го, и Те­бе из­вест­ны­ми пу­тя­ми спа­си ме­ня, недо­стой­но­го ра­ба Тво­е­го, ибо Ты бла­го­сло­вен во ве­ки ве­ков. Аминь.

В оглав­ле­ние.

ЧАС ШЕ­СТОЙ

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся Ца­рю на­ше­му, Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́шему Бо́гу. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Ца­рю, на­ше­му Богу.
Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Са­мо­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. При­ди­те, по­кло­ним­ся и при­па­дем к Са­мо­му Хри­сту, Ца­рю и Бо­гу нашему.

И пса­лом 53

Пса­лом 53

Бо́же, во и́мя Твое́ спа­си́ мя, и в си́ле Твое́й су­ди́ ми. Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, вну­ши́ глаго́лы уст мои́х. Я́ко чу́ждии воста́ша на мя и кре́пцыи взыска́ша ду́шу мою́, и не предложи́ша Бо́га пред собо́ю. Се бо Бог помога́ет ми, и Госпо́дь Засту́пник ду­ши́ мое́й. Отврати́т зла́я враго́м мои́м, и́стиною Твое́ю по­тре­би́ их. Во́лею по­жру́ Те­бе́, испове́мся и́мени Тво­е­му́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́, и на вра­ги́ моя́ воз­зре́ о́ко мое́. Боже, име­нем Тво­им спа­си ме­ня и си­лою Тво­ею су­ди ме­ня. Бо­же, услышь мо­лит­ву мою, вник­ни в сло­ва уст мо­их. Ибо чу­жие вос­ста­ли на ме­ня, и силь­ные ис­ка­ли ду­шу мою, и не пред­ста­ви­ли Бо­га пред со­бою. Но вот, Бог по­мо­га­ет мне, и Гос­подь – за­ступ­ник ду­ши́ мо­ей. Об­ра­тит Он зло на вра­гов мо­их: ис­ти­ною Тво­ею ис­тре­би их. Я усерд­но при­не­су жерт­ву Те­бе, про­слав­лю имя Твоё, Гос­по­ди, ибо оно бла́го, ибо от вся­кой скор­би Ты из­ба­вил ме­ня, и на вра­гов мо­их смот­ре­ло око моё.

Пса­лом 54

Пса­лом 54

Вну­ши́, Бо́же, моли́тву мою́ и не пре́зри моле́ния мо­е­го́. Вон­ми́ ми и услы́ши мя: возскорбе́х печа́лию мое́ю и смято́хся. От гла́са вра́жия и от стуже́ния гре́шнича, я́ко уклони́ша на мя беззако́ние и во гне́ве враждова́ху ми. Се́рдце мое́ смяте́ся во мне и боя́знь сме́рти на­па­де́ на мя. Страх и тре́пет прии́де на мя и по­к­ры́ мя тьма. И рех: кто даст ми кри­ле́, я́ко голуби́не, и по­ле­щу́, и почи́ю? Се удали́хся бе́гая и водвори́хся в пусты́ни. Ча́ях Бо́га, спаса́ющаго мя от малоду́шия и от бу́ри. По­то­пи́, Го́споди, и раз­де­ли́ язы́ки их: я́ко ви́дех беззако́ние и пререка́ние во гра́де. Днем и но́щию обы́дет и́ по стена́м eго́. Беззако́ние и труд по­сре­де́ eго́ и непра́вда. И не оску­де́ от стогн eго́ ли́хва и лесть. Я́ко а́ще бы враг поноси́л ми, претерпе́л бых у́бо, и а́ще бы ненави́дяй мя на мя велере́чевал, укры́л бых ся от него́. Ты же, челове́че равноду́шне, влады́ко мой и зна́емый мой, и́же ку́пно наслажда́лся еси́ со мно́ю бра́шен, в до­му́ Бо́жии ходи́хом единомышле́нием. Да прии́дет же смерть на ня, и да сни́дут во ад жи́ви, я́ко лука́вство в жили́щах их, по­сре­де́ их. Аз к Бо́гу воззва́х, и Госпо́дь услы́ша мя. Ве́чер и зау́тра, и полу́дне пове́м, и воз­ве­щу́, и услы́шит глас мой. Изба́вит ми́ром ду́шу мою́ от приближа́ющихся мне, я́ко во мно́зе бя́ху со мно́ю. Услы́шит Бог и смири́т я́, Сый пре́жде век. Несть бо им измене́ния, я́ко не убоя́шася Бо́га. Про­ст­ре́ ру́ку свою́ на воздая́ние, оскверни́ша заве́т Его́. Раздели́шася от гне́ва ли­ца́ Его́, и прибли́жишася серд­ца́ их, умя́кнуша сло­ве­са́ их па́че еле́а, и та суть стре́лы. Возве́рзи на Го́спода печа́ль твою́, и Той тя препита́ет, не даст в век мол­вы́ пра́веднику. Ты же, Бо́же, низведе́ши их во студене́ц истле́ния, му́жие крове́й и льсти не преполовя́т дней свои́х. Аз же, Го́споди, упова́ю на Тя. Услышь, Бо­же, мо­лит­ву мою и не пре́зри мо­ле­ния мо­е­го, внем­ли́ мне и услышь ме­ня. Опе­ча­лил­ся я в го­ре­сти мо­ей и сму­тил­ся от го­ло­са вра­га и от при­тес­не­ния греш­ни­ка, ибо воз­ве­ли на ме­ня без­за­ко­ние и во гне­ве враж­до­ва­ли про­тив ме­ня. Встре­во­жи­лось серд­це моё во мне, и боя́знь смер­ти на­па­ла на ме­ня, страх и тре­пет на­шли на ме­ня, и по­кры­ла ме­ня тьма. И я ска­зал: «Кто даст мне кры­лья, как у го­лу­бя, и я по­ле­чу и упо­ко­юсь?» Вот, я уда­лил­ся в из­гна­ние и во­дво­рил­ся в пу­стыне. Ожи­дал я Бо­га, спа­са­ю­ще­го ме­ня от ма­ло­ду­шия и от бу­ри. По­то­пи, Гос­по­ди, и раз­де­ли их язы­ки́, ибо ви­дел я без­за­ко­ние и пре­ре­ка­ние во гра­де. Днём и но­чью об­хо­дят они его по сте́нам его; без­за­ко­ние и го­ре по­сре­ди него и неправ­да, и не ис­чез­ли с улиц его ли­хо­им­ство и об­ман. Ибо ес­ли бы враг по­но­сил ме­ня, я бы то́ пе­ре­нёс; и ес­ли бы нена­вист­ник мой ве­ли­чал­ся на­до мною, я бы укрыл­ся от него. Но ты, че­ло­век со мной еди­но­душ­ный, на­став­ник мой и ближ­ний мой, чьё об­ще­ние услаж­да­ло мои трапе́зы, в до­ме Бо­жи­ем мы хо­ди­ли в еди­но­мыс­лии! Да при­дёт же смерть на них, и пусть сой­дут они во ад жи­вы­ми, ибо зло­дей­ство в жи­ли­щах их, по­сре­ди них. Я к Бо­гу воз­звал, и Гос­подь услы­шал ме­ня; ве­че­ром, и утром, и в пол­день по­ве­даю и воз­ве­щу – и Он услы­шит го­лос мой. Из­ба­вит мир­но ду­шу мою от при­бли­жа­ю­щих­ся ко мне, ибо их мно­го бы­ло ря­дом со мною. Услы­шит Бог и сми­рит их, Су­щий преж­де ве­ков. Ведь нет для них вы­ку­па, ибо они не убо­я­лись Бо­га. Про­стёр Он ру­ку Свою для воз­да­я­ния, – они осквер­ни­ли за­вет Его. Раз­де­ли­лись от гне­ва ли­ца́ Его, и сбли­зи­лись серд­ца́ их; ста­ли сло­ва их неж­нее еле́я, но они – стре­лы. Воз­ло­жи на Гос­по­да за­бо­ту твою, и Он те­бя про­пи­та­ет, не даст во­век по­ко­ле­бать­ся пра­вед­ни­ку. Ты же, Бо­же, низ­ве­дешь их в ко­ло­дец по­ги­бе­ли: му­жи кро­во­жад­ные и ко­вар­ные не до­стиг­нут по­ло­ви­ны дней сво­их. А я, Гос­по­ди, упо­ваю на Тебя.

Пса­лом 90

Пса­лом 90

Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́ и Прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Я́ко Той изба́вит тя от се́ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна, плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́жием обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре­лы́ летя́щия во дни, от ве́щи во тме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится, оба́че очи́ма твои́ма смо́триши, и воздая́ние гре́шников у́зриши. Я́ко Ты, Го́споди, упова́ние мое́, Вы́шняго положи́л еси́ прибе́жище твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­е­му́, я́ко А́нгелом Свои́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х твои́х. На рука́х во́змут тя, да не ко­гда́ преткне́ши о ка́мень но́гу твою́, на а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упо­ва́ и изба́влю и́, покры́ю и́, я́ко позна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне и услы́шу eго́, с ним есмь в ско́рби, из­му́ eго́ и просла́влю eго́, долгото́ю дний испо́лню eго́ и яв­лю́ eму́ спасе́ние Мое́. Живу­щий по­мо­щью Все­выш­не­го под кро­вом Бо­га небес­но­го во­дво­рит­ся. Ска­жет Гос­по­ду: «За­ступ­ник мой Ты и при­бе­жи­ще моё, Бог мой и упо­ваю на Него». Ибо Он из­ба­вит те­бя от се́ти лов­цов и от ве­сти тре­вож­ной. За пле­ча­ми Сво­и­ми со­кро­ет те­бя, и под кры­лья­ми Его бу­дешь на­де­ять­ся, – как ору­жие окружи́т те­бя ис­ти­на Его. Не убо­ишь­ся от стра­ха ноч­но­го, от стре­лы, ле­тя­щей днём; от опас­но­сти, во тьме блуж­да­ю­щей, от несча­стья и де­мо­на полу́денного. Па­дёт ря­дом с то­бою ты­ся­ча, и де­сять ты­сяч спра­ва от те­бя, но к те­бе не при­бли­зят­ся. Толь­ко оча­ми тво­и­ми по­смот­ришь и воз­да­я­ние греш­ни­ков уви­дишь. Ибо Ты, Гос­по­ди, на­деж­да моя! Все­выш­не­го сде­лал ты при­бе­жи­щем тво­им. Не подсту́пится к те­бе зло, и бич не при­бли­зит­ся к шат­ру тво­е­му, ибо Он Ан­ге­лам Сво­им запове́дает о те­бе со­хра­нить те­бя на всех пу­тях тво­их, – на ру­ках по­не­сут те­бя, что­бы ты не спо­ткнул­ся о ка­мень но­гою тво­ею. На а́спида и васили́ска на­сту­пишь и по­пи­рать бу­дешь льва и дра­ко­на. «Ибо на Ме­ня он упо­вал, и из­бав­лю его, при­крою его, ибо он по­знал имя Моё. При­зо­вёт Ме­ня, и услы­шу его, с ним Я в скор­би, из­бав­лю его и про­слав­лю его, долгоде́нствием ис­пол­ню его и яв­лю ему спа­се­ние Моё».
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Аллилу́иа, аллилу́иа, аллилу́иа, сла́ва Те­бе́ Бо́же. (3) Алли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, ал­ли­лу­ия, сла­ва Те­бе, Бо­же. (3)
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)

Тро­парь вос­кре­сен, глас 6‑й

Тро­парь вос­крес­ный, глас 6

А́нгель­ския Си́лы на гро́бе Твое́м, / и стрегу́щии омертве́ша; / и стоя́ше Мари́я во гро́бе, / и́щущи Пречи́стаго Те́ла Тво­е­го́. / Плени́л еси́ ад, не искуси́вся от него́; / сре́тил еси́ Де́ву, да́руяй живо́т. / Воскресы́й из ме́ртвых, Го́споди, сла́ва Тебе́. Ангель­ские Си­лы – при гро­бе Тво­ем, / и охра­няв­шие его омерт­ве­ли, / а Ма­рия сто­я­ла в гроб­ни­це / и ис­ка­ла пре­чи­стое те­ло Твое. / Ты опу­сто­шил ад, не по­тер­пев от него, / Ты встре­тил Де­ву, Да­ру­ю­щий жизнь. / Вос­крес­ший из мерт­вых, Гос­по­ди, сла­ва Тебе!
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Я́ко не и́мамы дерзнове́ния за премно́гия гре­хи́ на́ша, Ты и́же от Те­бе́ Ро́ждшагося мо­ли́, Богоро́дице Де́во, мно́го бо мо́жет моле́ние Ма́тернее ко благосе́рдию Влады́ки. Не пре́зри гре́шных моль­бы́, Всечи́стая, я́ко ми́лостив есть и спа­сти́ моги́й, И́же и страда́ти о нас изво́ливый. Бо­го­ро­ди­чен: Нет у нас дерз­но­ве­ния из-за мно­же­ства со­гре­ше­ний на­ших, но Ты умо­ли от Те­бя Рож­ден­но­го, Бо­го­ро­ди­ца Де­ва! Ибо си­лу мно­гую име­ет мо­ле­ние Ма­те­ри ко бла­го­склон­но­му Вла­ды­ке. Не пре­зри моль­бы греш­ных, Все­чи­стая, ибо ми­ло­стив и име­ет си­лу спа­сать Тот, Кто при­нял за нас страдание.
Ско́ро да предваря́т ны щедро́ты Твоя́, Го́споди, я́ко обнища́хом зе­ло́; по­мо­зи́ нам, Бо́же, Спа́се наш, сла́вы ра́ди И́мене Тво­е­го́, Го́споди, изба́ви нас и очи́сти гре­хи́ на́ша, И́мене ра́ди Твоего́. Ско­ро да встре­тит нас со­стра­да­ние Твоё, Гос­по­ди, ибо мы об­ни­ща­ли весь­ма. По­мо­ги нам, Бо­же, Спа­си­тель наш, ра­ди сла­вы име­ни Тво­е­го, Гос­по­ди, из­бавь нас, и будь ми­ло­стив ко гре­хам на­шим ра­ди име­ни Твоего.

По­сем Три­свя­тое по О́тче наш

За­тем Три­свя­тое по От­че наш

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (3) Свя­той Бо­же, Свя­той Креп­кий, Свя­той Без­смерт­ный, по­ми­луй нас. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти гре­хи́ на́ша; Влады́ко, про­сти́ беззако́ния на́ша; Святы́й, по­се­ти́ и ис­це­ли́ не́мощи на́ша, и́мене Тво­е­го́ ра́ди. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния на­ши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ши, име­ни Тво­е­го ради.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Су­щий на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.

Кондак вос­кре­сен, глас 6

Кондак вос­крес­ный, глас 6

Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от мра́чных удо́лий, / Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, / воскресе́ние по­да­де́ челове́ческому ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, / Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех. Живо­на­чаль­ною Сво­ею дла­нию / из мрач­ных глу­бин всех умер­ших вос­кре­сив, / По­да­тель жиз­ни Хри­стос Бог, / вос­кре­се­ние да­ро­вал че­ло­ве­че­ской при­ро­де, / ибо Он – Спа­си­тель всех, вос­кре­се­ние и жизнь / и Бог всего!
Го́споди, поми́луй. (40) Госпо­ди, по­ми­луй. (40)
И́же на вся́кое вре́мя и на вся́кий час, на Небе­си́ и на зем­ли́, покланя́емый и сла́вимый, Хри­сте́ Бо́же, Долготерпели́ве, Многоми́лостиве, Многоблагоутро́бне, И́же пра́ведныя любя́й и гре́шныя ми́луяй, И́же вся зовы́й ко спасе́нию обеща́ния ра́ди бу́дущих благ. Сам, Го́споди, при­и­ми́ и на́ша в час сей моли́твы и испра́ви живо́т наш к за́поведем Твои́м, ду́ши на́ша освя­ти́, те­ле­са́ очи́сти, помышле́ния испра́ви, мы́сли очи́сти и изба́ви нас от вся́кия ско́рби, зол и боле́зней, огра­ди́ нас святы́ми Твои́ми А́нгелы, да ополче́нием их соблюда́еми и наставля́еми, дости́гнем в соедине́ние ве́ры и в ра́зум непристу́пныя Тво­ея́ сла́вы, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в, ами́нь. Во вся­кое вре­мя и на вся­кий час при­ни­ма­ю­щий по­кло­не­ние и про­слав­ле­ние на небе и на зем­ле Хри­сте Бо­же, дол­го­тер­пе­ли­вый, мно­го­мило­сти­вый, ми­ло­серд­ней­ший, лю­бя­щий пра­вед­ных и ми́лующий греш­ных, всех при­зы­ва­ю­щий ко спа­се­нию обе­ща­ни­ем бу­ду­щих благ! Сам, Гос­по­ди, при­ми в час сей и на­ши мо­лит­вы и на­правь жизнь на­шу к за­по­ве­дям Тво­им: ду­ши на­ши освя­ти, те­ла очи­сти, по­мыш­ле­ния ис­правь, мыс­ли очи­сти и из­бавь нас от вся­кой скор­би, бед и му­ки. Огра­ди нас свя­ты­ми Тво­и­ми Ан­ге­ла­ми, что­бы опол­че­ни­ем их хра­ни­мые и на­став­ля­е­мые до­стиг­ли мы еди­не­ния в ве­ре и ра­зу­ме­ния непри­ступ­ной Тво­ей сла­вы, ибо Ты бла­го­сло­вен во ве­ки ве­ков. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Честью выс­шую Хе­ру­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Моли́твами святы́х оте́ц на́ших, Го́споди Иису́се Хри­сте́, Бо́же наш, поми́луй нас, ами́нь. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. Аминь.

Та­же мо­лит­ва свя­та­го Ве­ли­ка­го Василия

Мо­лит­ва свя­то­го Ва­си­лия Великого

Бо́же и Го́споди сил и всея́ тва́ри Соде́телю, И́же за милосе́рдие безприкла́дныя ми́лости Тво­ея́ Единоро́днаго Сы́на Тво­е­го́, Го́спода на́шего Иису́са Хри­ста́, низпосла́вый на спасе́ние ро́да на́шего, и честны́м Его́ Кресто́м рукописа́ние грех на́ших растерза́вый, и победи́вый тем нача́ла и вла́сти тьмы. Сам, Влады́ко Человеколю́бче, при­и­ми́ и нас, гре́шных, благода́рственныя сия́ и моле́бныя моли́твы и изба́ви нас от вся́каго всегуби́тельнаго и мра́чнаго прегреше́ния и всех озло́бити нас и́щущих ви́димых и неви́димых враг. При­гвоз­ди́ стра́ху Тво­е­му́ пло́ти на́ша и не укло­ни́ серде́ц на́ших в сло­ве­са́ или́ помышле́ния лука́вствия, но любо́вию Твое́ю уяз­ви́ ду́ши на́ша, да, к Те­бе́ все­гда́ взира́юще и е́же от Те­бе́ све́том наставля́еми, Те­бе́, непристу́пнаго и присносу́щнаго зря́ще Све́та, непреста́нное Те­бе́ испове́дание и благодаре́ние возсыла́ем, Безнача́льному От­цу́ со Единоро́дным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м, и Благи́м, и Животворя́щим Твои́м Ду́хом ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в, ами́нь. Боже и Гос­по­ди Сил и все­го тво­ре­ния Со­зда­тель, по ми­ло­сер­дию бес­при­мер­ной ми­ло­сти Тво­ей Еди­но­род­но­го Сы­на Тво­е­го, Гос­по­да на­ше­го Иису­са Хри­ста нис­по­слав­ший для спа­се­ния ро­да на­ше­го и свя­щен­ным Его Кре­стом ру­ко­пи­са­ние гре­хов на­ших разо­рвав­ший и им же вос­тор­же­ство­вав­ший над на­чаль­ства­ми и вла­сти­те­ля­ми тьмы! Сам, че­ло­ве­ко­лю­би­вый Вла­ды­ка, при­ми эти бла­го­дар­ствен­ные и мо­леб­ные про­ше­ния и от нас греш­ных, и из­бавь нас от вся­ко­го ги­бель­но­го и мрач­но­го со­гре­ше­ния и от всех стре­мя­щих­ся при­чи­нить нам зло ви­ди­мых и неви­ди­мых вра­гов. При­гвоз­ди стра­хом пред То­бою плоть на­шу и не дай укло­нить­ся серд­цам на­шим к сло­вам или по­мыс­лам по­роч­ным, но лю­бо­вью к Те­бе уяз­ви ду­ши на­ши, что­бы мы, к Те­бе все­гда взи­рая и ис­хо­дя­щим от Те­бя све­том на­прав­ля­е­мые, со­зер­цая Те­бя, непри­ступ­ный и веч­ный Свет, непре­стан­ное сла­во­сло­вие и бла­го­да­ре­ние Те­бе вос­сы­ла­ли, без­на­чаль­но­му От­цу с Еди­но­род­ным Тво­им Сы­ном и все­свя­тым, и бла­гим, и жи­во­тво­ря­щим Тво­им Ду­хом ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

И гла­го­лем зде изобразительная.

И на­чи­на­ем Изобразительные.

В оглав­ле­ние.

ИЗОБ­РА­ЗИ­ТЕЛЬ­НЫЕ

Гла­го­ли си­це: Бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода, благослове́н еси́ Го́споди. По окон­ча­нии ше­сто­го ча­са, чи­та­ем: Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Гос­по­да! Бла­го­сло­вен Ты, Господи.

Пса­лом 102

Пса­лом 102

Бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода, и не забыва́й всех воздая́ний Его́, очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́, избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами, исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́: обнови́тся я́ко о́рля ю́ность твоя́. Творя́й ми́лостыни Госпо́дь, и судь­бу́ всем оби́димым. Ска­за́ пу­ти́ Своя́ Моисе́ови, сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́: Щедр и Ми́лостив Госпо́дь, Долготерпели́в и Многоми́лостив. Не до кон­ца́ прогне́вается, ни­же́ во век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, ни­же́ по грехо́м на́шым возда́л есть нам. Я́ко по вы­со­те́ небе́сней от зем­ли́, утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́. Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша. Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, по­мя­ну́, я́ко персть есмы́. Челове́к, я́ко тра­ва́ дни́е eго́, я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т, я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, и не позна́ет кто­му́ ме́ста сво­е­го́. Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка на боя́щихся Его́, и пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́, и по́мнящих за́поведи Его́ твори́ти я́. Госпо́дь на Небе­си́ угото́ва Престо́л Свой, и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет. Благослови́те Го́спода вси А́нгели Его́, си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́. Благослови́те Го́спода вся Си́лы Его́, слу­ги́ Его́, творя́щии во́лю Его́. Благослови́те Го́спода вся де­ла́ Его́, на вся́ком ме́сте влады́чества Его́. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Гос­по­да, и вся внут­рен­ность моя – имя свя­тое Его. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Гос­по­да, и не за­бы­вай всех воз­да­я­ний Его: Он про­ща­ет все без­за­ко­ния твои, ис­це­ля­ет все неду­ги твои, из­бав­ля­ет от по­ги­бе­ли жизнь твою, вен­ча­ет те­бя ми­ло­стью и щед­ро­та­ми, ис­пол­ня­ет бла́гами же­ла­ние твое, – об­но­вит­ся, как у ор­ла, юность твоя. Тво­рит ми­лость Гос­подь и суд всем оби­жен­ным. Он от­крыл пу­ти Свои Мо­и­сею, сына́м Из­ра­и­ле­вым – же­ла­ния Свои. Щедр и ми­ло­стив Гос­подь, дол­го­тер­пе­лив и мно­го­мило­стив, не до кон­ца про­гне­ва­ет­ся и не на­век него­ду­ет. Не по без­за­ко­ни­ям на­шим Он со­де­лал нам, и не по гре­хам на­шим воз­дал нам, ибо, по вы­со­те неба от зем­ли, утвер­дил Гос­подь ми­лость Свою к бо­я­щим­ся Его; на сколь­ко от­сто­ит во­сток от за­па­да, удали́л Он от нас без­за­ко­ния на­ши. Как ми́лует отец сы­нов, по­ми­ло­вал Гос­подь бо­я­щих­ся Его, ибо Он зна­ет со­став наш, пом­нит, что мы – прах. Че­ло­век – как тра­ва дни его, как цвет по­ле­вой, так от­цве­тёт, ибо ды­ха­ние пре­кра­ти­лось в нем – и не бу­дет его, и не узна́ет он бо­лее ме­ста сво­е­го. Ми­лость же Гос­под­ня – от ве­ка и до ве­ка на бо­я­щих­ся Его, и прав­да Его – на сы­нах сы­нов хра­ня­щих за­вет Его и пом­ня­щих за­по­ве­ди Его, что­бы ис­пол­нять их. Гос­подь на небе угото́вал пре­стол Свой, и Цар­ство Его всем вла­де­ет. Бла­го­слов­ляй­те Гос­по­да, все Ан­ге­лы Его, силь­ные мо­щью, ис­пол­ня­ю­щие сло­во Его, как толь­ко услы­шат глас слов Его. Бла­го­слов­ляй­те Гос­по­да, все во­ин­ства Его, слу­жи­те­ли Его, ис­пол­ня­ю­щие во­лю Его. Бла­го­слов­ляй­те Гос­по­да, все тво­ре­ния Его, на вся­ком ме­сте вла­ды­че­ства Его.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бла­го­сло­ви́, ду­ше́ моя́, Го́спода, и вся вну́тренняя моя́ и́мя свя́тое Его́. Благослове́н еси́, Го́споди. Бла­го­слов­ляй, ду­ша моя, Гос­по­да, и вся внут­рен­ность моя – имя свя­тое Его. Бла­го­сло­вен Ты, Господи.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.

Пса­лом 145

Пса­лом 145

Хва­ли́, ду­ше́ моя́, Го́спода. Вос­хва­лю́ Го́спода в жи­во­те́ мое́м, пою́ Бо́гу мо­е­му́, до́ндеже есмь. Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, в ни́хже несть спасе́ния. Изы́дет дух eго́ и возврати́тся в зе́млю свою́. В той день поги́бнут вся помышле́ния eго́. Блаже́н, eму́же Бог Иа́ковль Помо́щник его́, упова́ние eго́ на Го́спода Бо́га сво­е­го́, сотво́ршаго не́бо и зе́млю, мо́ре и вся, я́же в них, храня́щаго и́стину в век, творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим. Госпо́дь реши́т окова́нныя. Госпо́дь умудря́ет слеп­цы́. Госпо́дь возво́дит низве́рженныя. Госпо́дь лю́бит пра́ведники. Госпо́дь храни́т прише́льцы, си́ра и вдо­ву́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т. Воцари́тся Госпо́дь во век, Бог твой, Сио́не, в род и род. Хва­ли, ду­ша моя, Гос­по­да. Хва­лить бу­ду Гос­по­да всю жизнь мою, петь Бо­гу мо­е­му, по­ка су­ще­ствую. Не на­дей­тесь на кня­зей, на сы­нов че­ло­ве­че­ских, в ко­то­рых нет спа­се­ния: вый­дет дух его, и он воз­вра­тит­ся в зем­лю свою, в тот день по­гиб­нут все по­мыш­ле­ния его. Блаже́н тот, ко­му Бог Иа­ко­ва – по­мощ­ник его, на­деж­да его – на Гос­по­да Бо­га сво­е­го, со­тво­рив­ше­го небо и зем­лю, мо­ре и все, что́ в них, хра­ня­ще­го ис­ти­ну во­век, со­вер­ша­ю­ще­го суд оби­жен­ным, да­ю­ще­го пи­щу ал­чу­щим; Гос­подь осво­бож­да­ет уз­ни­ков, Гос­подь умуд­ря­ет сле­пых, Гос­подь под­ни­ма­ет по­вер­жен­ных, Гос­подь лю­бит пра­вед­ных. Гос­подь хра­нит при­шель­цев, си­ро­ту и вдо­ву Он при­мет, а путь греш­ных об­ра­тит в ни­что. Бу­дет цар­ство­вать Гос­подь во­век, Бог Твой, Си­он, – в род и род.
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, непрело́жно вочелове́чивыйся, распны́йся же, Хри­сте́ Бо́же, сме́ртию смерть попра́вый, Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, спрославля́емый От­цу́ и Свято́му Ду́ху, спа­си́ нас. Еди­но­род­ный Сын и Сло­во Бо­жие! Бес­смерт­ный и бла­го­во­лив­ший спа­се­ния на­ше­го ра­ди во­пло­тить­ся от Свя­той Бо­го­ро­ди­цы и Прис­но­де­вы Ма­рии, неиз­мен­но во­че­ло­ве­чив­ший­ся и рас­пя­тый, Хри­сте Бо­же, смер­тью смерть по­прав­ший, Один из Свя­той Тро­и­цы, про­слав­ля­е­мый со От­цом и Свя­тым Ду­хом, спа­си нас!

И по­ем Блаженны

И по­ем Бла­жен­ны с тро­па­ря­ми из Октоиха

Во Ца́рствии Твое́м по­мя­ни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. Во Цар­ствии Тво­ём по­мя­ни нас, Гос­по­ди, ко­гда при­дешь во Цар­ствии Твоём.
Блаже́ни ни́щии ду́хом, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. Бла­жен­ны ни­щие ду­хом, ибо их есть Цар­ство Небесное.
Блаже́ни пла́чущии, я́ко ти́и уте́шатся. Бла­жен­ны пла­чу­щие, ибо они утешатся.
Блаже́ни кро́тции, я́ко ти́и насле́дят зе́млю. Бла­жен­ны крот­кие, ибо они на­сле­ду­ют землю.
Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, я́ко ти́и насы́тятся. Бла­жен­ны ал­чу­щие и жаж­ду­щие прав­ды, ибо они насытятся.

Сти­хи­ры вос­крес­ные, глас 6

Стих: Блаже́ни ми́лостивии, я́ко ти́и поми́ловани бу́дут. Стих: Бла­жен­ны ми­ло­сти­вые, ибо они по­ми­ло­ва­ны будут.
Помя­ни́ мя, Бо́же Спа́се мой, / егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м, / и спа­си́ мя, я́ко Еди́н Человеколю́бец. Помя­ни ме­ня, Бо­же Спа­си­тель мой, / ко­гда при­дешь во Цар­ствии Тво­ем, / и спа­си ме­ня, как еди­ный Человеколюбец.
Стих: Блаже́ни чи́стии се́рдцем, я́ко ти́и Бо́га у́зрят. Стих: Бла­жен­ны чи­стые серд­цем, ибо они Бо­га узрят.
Дре́вом Ада́ма прельсти́вшагося, / дре́вом кре́стным па́ки спасл еси́ и разбо́йника, вопию́ща: / по­мя­ни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м. Ада­ма, че­рез дре­во пре­льщен­но­го, / Ты сно­ва спас дре­вом Кре­ста, / как и раз­бой­ни­ка, взы­вав­ше­го: / «По­мя­ни ме­ня, Гос­по­ди, во Цар­ствии Твоем!»
Стих: Блаже́ни миротво́рцы, я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся. Стих: Бла­жен­ны ми­ро­твор­цы, ибо они бу­дут на­ре­че­ны сы­на­ми Божиими.
А́до­ва вра­та́ и ве­реи́ сокруши́вый, Жизнода́вче, / воскреси́л еси́ вся, Спа́се, вопию́щия: / сла́ва воста́нию Твоему́. Вра­та и за­со­вы ада со­кру­шив, По­да­тель жиз­ни, / Ты, Спа­си­тель, вос­кре­сил всех мерт­вых, вос­кли­цав­ших: / «Сла­ва вос­кре­се­нию Твоему!»
Стих: Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное. Стих: Бла­жен­ны го­ни­мые за прав­ду, ибо их есть Цар­ство Небесное.
Помя­ни́ мя, и́же смерть плени́вый погребе́нием Твои́м, / и воскресе́нием Твои́м ра́дости вся испо́лнивый, я́ко Благоутро́бен. Помя­ни ме­ня, смерть По­бе­див­ший по­гре­бе­ни­ем Сво­им, / и вос­кре­се­ни­ем Сво­им ра­до­сти все Ис­пол­нив­ший, / как милосердный.
Стих: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы лжу́ще Мене́ ра́ди. Стих: Бла­жен­ны вы, ко­гда бу­дут по­но­сить вас и гнать и вся­че­ски непра­вед­но зло­сло­вить за Меня.
Мироно́сицы ко гро́бу прише́дша, / А́нгела зову́ща слы́шаху: / Христо́с воскре́се, просвети́вый вся́ческая. Миро­но­си­цы, ко гро­бу при­шед­шие, / услы­ша­ли Ан­ге­ла, вос­кли­цав­ше­го: / «Вос­крес Хри­стос, про­све­тив­ший все!»
Стих: Ра́дуйтеся и весели́теся, я́ко мзда ва́ша мно́га на небесе́х. Стих: Ра­дуй­тесь и ве­се­ли­тесь, ибо ве­ли­ка ва­ша на­гра­да на небесах.
На дре́ве кре́стнем пригвозди́вшагося, / и мiр от пре́лести изба́вльшаго, / согла́сно вси Хри­ста́ воспои́м. На дре­ве Кре­ста при­гвож­ден­но­го / и мир от обо­льще­ния из­ба­вив­ше­го Хри­ста / еди­но­глас­но все воспоем.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Тро­и­чен: От­ца́, и Сы́на славосло́вим, / и Ду́ха Свята́го, глаго́люще: / Тро́ице Свята́я, спа­си́ ду́ши на́ша. Тро­и­чен: От­ца и Сы­на сла­во­сло­вим, / и Ду­ха Свя­то­го, воз­гла­шая: / «Тро­и­ца Свя­тая, спа­си ду­ши наши!»
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Бо­го­ро­ди­чен: Неизрече́нно в после́дняя заче́нши, / и ро́ждши созда́теля Тво­е­го́, / Де́во, спаса́й Тя велича́ющия. Бо­го­ро­ди­чен: Неиз­ре­чен­но в дни по­след­ние за­чав­шая / и ро­див­шая Со­зда­те­ля Сво­е­го! / Де­ва, спа­сай Те­бя величающих.

Про­ки­мен вос­кре­сен, глас 6

Про­ки­мен вос­крес­ный, глас 6

Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́. Спа­си, Гос­по­ди, на­род Твой и бла­го­сло­ви на­сле­дие Твоё.
Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́. Спа­си, Гос­по­ди, на­род Твой и бла­го­сло­ви на­сле­дие Твоё.
Стих: К Те­бе́, Го́споди, воз­зо­ву́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́. Стих: К Те­бе, Гос­по­ди, я воз­зо­ву. Бо­же мой, не про­мол­чи, пре­зрев меня.
Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́. Спа­си, Гос­по­ди, на­род Твой и бла­го­сло­ви на­сле­дие Твоё.
Спа­си́, Го́споди, лю́ди Твоя́. Спа­си, Гос­по­ди, на­род Твой.
И бла­го­сло­ви́ достоя́ние Твое́. И бла­го­сло­ви на­сле­дие Твоё.

Та­же чи­та­ем Апо­стол дне.

И чи­та­ем Апо­стол те­ку­ще­го дня.

Ал­ли­лу­иа

Ал­ли­лу­иа

Стих: Живы́й в по́мощи Вы́шняго, в кро́ве Бо́га Небе́снаго водвори́тся. Стих: Жи­ву­щий по­мо­щью Все­выш­не­го под кро­вом Бо­га небес­но­го водворится.
Стих: Рече́т Го́сподеви: засту́пник мой еси́, и прибе́жище мое́, Бог мой, и упова́ю на Него́. Стих: Ска­жет Гос­по­ду: «За­ступ­ник мой Ты и при­бе­жи­ще моё, Бог мой и упо­ваю на Него».

Та­же чи­та­ем Еван­ге­лие дне.

И чи­та­ем Еван­ге­лие те­ку­ще­го дня.

Помя­ни́ нас, Го́споди, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. Помя­ни нас, Гос­по­ди, ко­гда при­дешь во Цар­ствии Твоём.
Помя­ни́ нас, Влады́ко, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. Помя­ни нас, Вла­ды­ка, ко­гда при­дешь во Цар­ствии Твоём.
Помя­ни́ нас, Святы́й, егда́ прии́деши, во Ца́рствии Твое́м. Помя­ни нас, Свя­той, ко­гда при­дешь во Цар­ствии Твоём.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и зем­ля́ сла́вы Твоея́. Хор небес­ный вос­пе­ва­ет Те­бя и взы­ва­ет: «Свят, Свят, Свят, Гос­подь Са­ва­оф, пол­ны небо и зем­ля сла­вою Твоей!»
Стих: Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Стих: При­ди­те к Нему и про­све­ти­тесь, и ли́ца ва­ши не постыдятся.
Лик Небе́сный пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и зем­ля́ сла́вы Твоея́. Хор небес­ный вос­пе­ва­ет Те­бя и взы­ва­ет: «Свят, Свят, Свят, Гос­подь Са­ва­оф, пол­ны небо и зем­ля сла­вою Твоей!»
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Духу.
Лик святы́х А́нгел и Арха́нгел со все́ми Небе́сными си́лами пое́т Тя и глаго́лет: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и зем­ля́ сла́вы Твоея́. Хор свя­тых Ан­ге­лов и Ар­хан­ге­лов со все­ми небес­ны­ми Си­ла­ми вос­пе­ва­ет Те­бя и взы­ва­ет: «Свят, Свят, Свят, Гос­подь Са­ва­оф, пол­ны небо и зем­ля сла­вою Твоей!»
И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. И ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Сим­вол веры

Ве́рую во еди́наго Бо́га От­ца́ Вседержи́теля, Твор­ца́ не́бу и зем­ли́, ви́димым же всем и неви́димым. И во еди́наго Го́спода Иису́са Хри­ста́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от От­ца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна От­цу́, И́мже вся бы́ша. Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы и вочелове́чшася. Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. И возше́дшаго на Небе­са́, и седя́ща одесну́ю От­ца́. И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет кон­ца́. И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от От­ца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь. 1 Ве­рую во еди­но­го Бо­га, От­ца, Все­дер­жи­те­ля, Твор­ца неба и зем­ли, все­го и ви­ди­мо­го и неви­ди­мо­го. 2 И во еди­но­го Гос­по­да Иису­са Хри­ста, Сы­на Бо­жия, Еди­но­род­но­го, от От­ца рож­ден­но­го преж­де всех ве­ков, Све­та от Све­та, Бо­га ис­тин­но­го от Бо­га ис­тин­но­го, рож­ден­но­го, несо­тво­рен­но­го, еди­но­сущ­но­го От­цу, че­рез Ко­то­ро­го всё про­изо­шло. 3 Ра­ди нас, лю­дей, и на­ше­го ра­ди спа­се­ния со­шед­ше­го с небес, и во­пло­тив­ше­го­ся от Ду­ха Свя­то­го и Ма­рии Де­вы, и во­че­ло­ве­чив­ше­го­ся. 4 Рас­пя­то­го же за нас при Пон­тии Пи­ла­те, и стра­дав­ше­го, и по­гре­бен­но­го. 5 И вос­крес­ше­го в тре­тий день, по Пи­са­ни­ям. 6 И вос­шед­ше­го на небе­са, и си­дя­ще­го спра­ва от От­ца. 7 И сно­ва гря­ду­ще­го со сла­вою су­дить жи­вых и мёрт­вых, и Цар­ству Его не бу­дет кон­ца. 8 И в Ду­ха Свя­то­го, Гос­по­да, Жи­во­тво­ря­ще­го, от От­ца ис­хо­дя­ще­го, со От­цом и Сы­ном рав­но по­кло­ня­е­мо­го и сла­ви­мо­го, го­во­рив­ше­го чрез про­ро­ков. 9 Во еди­ную, свя­тую, со­бор­ную и апо­столь­скую Цер­ковь. 10 При­знаю од­но Кре­ще­ние для про­ще­ния гре­хов. 11 Ожи­даю вос­кре­се­ния мёрт­вых, 12 и жиз­ни бу­ду­ще­го ве­ка. Аминь.
Осла́би, оста́ви, про­сти́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, / я́же в сло́ве и в де́ле, / я́же в ве́дении и не в ве́дении, / я́же во дни и в но­щи́, / я́же во уме́ и в помышле́нии, / вся нам про­сти́, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ослабь, от­пу­сти, про­сти, Бо­же, со­гре­ше­ния на­ши воль­ные и неволь­ные, со­вер­шён­ные де­лом и сло­вом, со­зна­тель­но и по неве­де­нию, но­чью и днём, в уме и мыс­ли, – всё нам про­сти, как Бла­гой и Человеколюбец.
О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго. Отче наш, Ко­то­рый на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.

Кондак вос­кре­сен, глас 6

Кондак вос­крес­ный, глас 6

Живонача́льною дла́нию / уме́ршия от мра́чных удо́лий, / Жизнода́вец воскреси́в всех Христо́с Бог, / воскресе́ние по­да­де́ челове́ческому ро́ду: / есть бо всех Спаси́тель, / Воскресе́ние и Живо́т, и Бог всех. Живо­на­чаль­ною Сво­ею дла­нию / из мрач­ных глу­бин всех умер­ших вос­кре­сив, / По­да­тель жиз­ни Хри­стос Бог, / вос­кре­се­ние да­ро­вал че­ло­ве­че­ской при­ро­де, / ибо Он – Спа­си­тель всех, вос­кре­се­ние и жизнь / и Бог всего!
Го́споди, поми́луй. (12) Госпо­ди, по­ми­луй. (12)
И мо­лит­ву: Всесвята́я Тро́ице, Единосу́щная Держа́во, Неразде́льное Ца́рство, всех благи́х Ви­на́: бла­го­во­ли́ же и о мне, гре́шнем, утвер­ди́, вра­зу­ми́ се́рдце мое́ и всю мою́ оты­ми́ скве́рну. Про­све­ти́ мою́ мысль, да вы́ну сла́влю, пою́, и покланя́юся, и глаго́лю: Еди́н Свят, Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с во сла́ву Бо́га От­ца́, ами́нь. И мо­лит­ва: Все­свя­тая Тро­и­ца, еди­но­сущ­ное Вла­ды­че­ство, нераз­дель­ное Цар­ство, Ви­нов­ни­ца всех благ! Бла­го­во­ли же и о мне, греш­ном: утвер­ди, вра­зу­ми серд­це моё и уда­ли от ме­ня вся­кую сквер­ну, про­све­ти моё по­мыш­ле­ние, что­бы мне все­гда сла­вить, вос­пе­вать, по­кло­нять­ся и вос­кли­цать: «Один Свят, один Гос­подь, Иисус Хри­стос, во сла­ву Бо­га От­ца». Аминь.
Бу́ди и́мя Госпо́дне благослове́но от ны́не и до ве́ка. (3) Да бу­дет имя Гос­подне бла­го­сло­вен­но от­ныне и до ве­ка. (3)
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Пса­лом 33

Пса­лом 33

Бла­го­слов­лю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, вы́ну хва­ла́ Его́ во усте́х мои́х. О Го́споде похва́лится ду­ша́ моя́, да услы́шат кро́тцыи и возвеселя́тся. Возвели́чите Го́спода со мно́ю и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе. Взыска́х Го́спода и услы́ша мя, и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя. Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, и ли́ца ва́ша не постыдя́тся. Сей ни́щий воз­з­ва́, и Госпо́дь услы́ша и́, и от всех скорбе́й eго́ спа­се́ и́. Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́, и изба́вит их. Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь; блаже́н муж, и́же упова́ет Нань. Бо́йтеся Го́спода, вси святи́и Его́, я́ко несть лише́ния боя́щымся Его́. Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га. Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, стра́ху Госпо́дню на­учу́ вас. Кто́ есть челове́к хотя́й живо́т, любя́й дни ви́дети бла́ги? Удер­жи́ язы́к твой от зла, и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти. Уклони́ся от зла и со­тво­ри́ бла́го. Взы­щи́ ми́ра, и по­же­ни́ и́. О́чи Госпо́дни на пра́ведныя, и у́ши Его́ в моли́тву их. Ли­це́ же Госпо́дне на творя́щыя зла́я, е́же потреби́ти от зем­ли́ па́мять их. Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, и от всех скорбе́й их изба́ви их. Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем, и смире́нныя ду́хом спасе́т. Мно́ги ско́рби пра́ведным, и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь. Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их, ни еди́на от них сокруши́тся. Смерть гре́шников лю­та́, и ненави́дящии пра́веднаго прегре́шат. Изба́вит Госпо́дь ду́шы раб Свои́х, и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́. Буду бла­го­слов­лять Гос­по­да во вся­кое вре­мя, хва­ла Ему все­гда на устах мо­их. В Гос­по­де восхва́лится ду­ша моя, – да услы­шат крот­кие и воз­ве­се­лят­ся. Воз­ве­личь­те Гос­по­да со мною и воз­не­сём имя Его вме­сте. Я взыс­кал Гос­по­да, и Он услы­шал ме­ня, и от всех скорбе́й мо­их из­ба­вил ме­ня. При­ди­те к Нему и про­све­ти­тесь, и ли́ца ва­ши не по­сты­дят­ся. Этот ни­щий воз­звал, и Гос­подь услы­шал его, и от всех скорбе́й его спас его. Опол­чит­ся Ан­гел Гос­по­день во­круг бо­я­щих­ся Его и из­ба­вит их. Вкуси́те, и уви­ди­те, что благ Гос­подь, – блаже́н муж, ко­то­рый упо­ва­ет на Него. Бой­тесь Гос­по­да, все свя­тые Его, ибо нет недо­стат­ка у бо­я­щих­ся Его. Бо­га­тые об­ни­ща­ли и ста­ли го­ло­дать, а ищу­щие Гос­по­да не по­тер­пят нуж­ды́ ни в ка­ком бла­ге. При­ди­те, де­ти, по­слу­шай­те ме­ня, стра­ху Гос­под­ню на­учу вас. Кто – че­ло­век, же­ла­ю­щий жить, кто хо­чет уви­деть доб­рые дни? Удер­жи язык свой от зла и уста свои от ко­вар­ных ре­чей. Укло­нись от зла и со­тво­ри доб­ро, взы­щи ми­ра и устре­мись к нему: очи Гос­под­ни – на пра­вед­ных, и уши Его – к мо­лит­ве их; но ли­цо Гос­подне – на тво­ря­щих зло, что­бы ис­тре­бить с зем­ли па­мять о них. Воз­зва­ли пра­вед­ные – и Гос­подь услы­шал их, и от всех скорбе́й их из­ба­вил их. Близ­ко Гос­подь к со­кру­шён­ным серд­цем и сми­рен­ных ду­хом спа­сёт. Мно­го скорбе́й у пра­вед­ных – и от всех их из­ба­вит их Гос­подь. Хра­нит Гос­подь все ко­сти их, ни од­на из них не со­кру­шит­ся. Смерть греш­ни­ков зла, и нена­ви­дя­щие пра­вед­но­го по­гре­шат. Из­ба­вит Гос­подь ду́ши ра­бов Сво­их, и не по­гре­шат все, упо­ва­ю­щие на Него.
Досто́йно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем. Достой­но есть во­ис­ти­ну / про­слав­лять Те­бя, Бо­го­ро­ди­цу, / веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную / и Ма­терь Бо­га на­ше­го. / Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Сла́ва От­цу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь. Сла­ва От­цу, и Сы­ну, и Свя­то­му Ду­ху, и ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.
Го́споди, поми́луй. (3) Госпо­ди, по­ми­луй. (3)
Го́споди, бла­го­сло­ви́. Госпо­ди, благослови.
Го́споди, Иису́се Хри­сте́, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, моли́твами Пречи́стыя Тво­ея́ Ма́тере, святы́х сла́вных и всехва́льных Апо́стол, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, спа­си́ нас, я́ко благ и человеколю́бец. Аминь. Госпо­ди, Иису­се Хри­сте, Сын Бо­жий, вос­крес­ший из мёрт­вых, по мо­лит­вам Пре­чи­стой Тво­ей Ма­те­ри, свя­тых слав­ных и все­х­валь­ных Апо­сто­лов, пре­по­доб­ных и бо­го­нос­ных от­цов на­ших, и всех свя­тых, спа­си нас, как бла­гой и Че­ло­ве­ко­лю­бец. Аминь.

Та­же, по­ем многолетие

И по­ем многолетие

Вели­ко­го гос­по­ди­на и от­ца на­ше­го (имя), Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си, и гос­по­ди­на на­ше­го прео­свя­щен­ней­ше­го (имя), мит­ро­по­ли­та (или: ар­хи­епи­ско­па, или: епи­ско­па, – на­зва­ние ка­фед­ры), бо­го­хра­ни­мую стра­ну на­шу Рос­сий­скую, на­сто­я­те­ля, бра­тию и при­хо­жан свя­то­го хра­ма се­го (или: игу­ме­на с бра­ти­ей свя­той оби­те­ли сей) и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан, Гос­по­ди, со­хра­ни на мно­гие лета. Вели­ко­го гос­по­ди­на и от­ца на­ше­го (имя), Свя­тей­ше­го Пат­ри­ар­ха Мос­ков­ско­го и всея Ру­си, и гос­по­ди­на на­ше­го прео­свя­щен­ней­ше­го (имя), мит­ро­по­ли­та (или: ар­хи­епи­ско­па, или: епи­ско­па, – на­зва­ние ка­фед­ры), бо­го­хра­ни­мую стра­ну на­шу Рос­сий­скую, на­сто­я­те­ля, бра­тию и при­хо­жан свя­то­го хра­ма се­го (или: игу­ме­на с бра­ти­ей свя­той оби­те­ли сей) и всех пра­во­слав­ных хри­сти­ан, Гос­по­ди, со­хра­ни на мно­гие лета.
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки