Воз­не­се­ние Гос­по­да Бо­га и Спа­си­те­ля на­ше­го Иису­са Христа

• Ма­лая вечерня
• Ве­ли­кая вечерня
• Утре­ня
• Ли­тур­гия

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский
Час 9‑й три­псалм­ный. По на­ча­ле гла­го­лет чтец Три­свя­тое, и до Неде­ли 8‑я во вся­ком цер­ков­ном пении. Де­вя­тый час чи­та­ем по обыч­но­му чи­ну, на­чи­ная его, как и все служ­бы в по­сле­ду­ю­щие дни, с Трисвятого.

НА МА­ЛЕЙ ВЕЧЕРНИ,

НА МА­ЛОЙ ВЕЧЕРНЕ

на Гос­по­ди воз­звах: по­ста­вим сти­хи­ры 4, глас 6:

На “Гос­по­ди воз­звах:” сти­хи­ры Празд­ни­ка на 4, глас 6

Господь воз­не­се­ся на небе­са, / да по­слет Уте­ши­те­ля ми­ру: / небе­са уго­то­ва­ша пре­стол Его, / об­ла­цы вос­хож­де­ние Его. / Ан­ге­ли ди­вят­ся, Че­ло­ве­ка зря­ще пре­вы­ше се­бе. / Отец ждет, Его­же в нед­рах имать со­прис­но­сущ­на: / Дух же Свя­тый ве­лит всем ан­ге­лом Его: / воз­ми­те вра­та кня­зи ва­ша, / вси язы­цы вос­пле­щи­те ру­ка­ми, / яко взы­де Хри­стос, иде­же бе первее. Господь воз­нес­ся на небе­са, / что­бы по­слать Уте­ши­те­ля ми­ру. / Небе­са при­го­то­ви­ли пре­стол Ему, / об­ла­ка – вос­хож­де­ние Его. / Ан­ге­лы удив­ля­ют­ся, / ви­дя Че­ло­ве­ка вы­ше се­бя. / Отец ожи­да­ет То­го, / Ко­го от ве­ка име­ет в Сво­их нед­рах; / Дух Свя­той по­ве­ле­ва­ет всем Ан­ге­лам Его: / “Под­ни­ми­те, кня­зья, вра­та ва­ши; / все на­ро­ды, ру­ко­пле­щи­те, / ибо взо­шел Хри­стос ту­да, / где был прежде!”
Гос­по­ди, Тво­е­му воз­не­се­нию уди­ви­ша­ся хе­ру­ви­ми, / зря­ще Те­бе Бо­га на об­ла­цех вос­хо­дя­ща, на них се­дя­ща­го: / и сла­вим Тя, яко бла­га ми­лость Твоя, / сла­ва Тебе. Гос­по­ди, воз­не­се­нию Тво­е­му изу­ми­лись Хе­ру­ви­мы, / ви­дя Те­бя, Бо­га, на них вос­се­да­ю­ще­го / вос­хо­дя­щим на об­ла­ках; / и мы сла­вим Те­бя, ибо бла­га ми­лость Твоя, / сла­ва Тебе!
На го­рах свя­тых зря­ще Твое воз­не­се­ние Хри­сте, / си­я­ние сла­вы От­чи, / вос­пе­ва­ем Твой све­то­об­раз­ный ли­ца зрак, / кла­ня­ем­ся страс­тем Тво­им, / по­чи­та­ем вос­кре­се­ние, / слав­ное воз­не­се­ние сла­вя­ще: / по­ми­луй нас. Со­зер­цая на го­рах свя­тых / воз­не­се­ние Твое, Хри­сте, / си­я­ние сла­вы От­чей, / вос­пе­ва­ем све­то­по­доб­ный об­раз ли­ца Тво­е­го, / по­кло­ня­ем­ся Тво­им стра­да­ни­ям, / по­чи­та­ем вос­кре­се­ние, / про­слав­ляя слав­ное воз­не­се­ние. По­ми­луй нас!
Гос­по­ди, смот­ре­ния со­вер­шив та­ин­ство, / по­им Твоя уче­ни­ки на го­ру Еле­он­скую, / воз­но­сил­ся еси, / и се твердь небес­ную про­шел еси, / мене ра­ди об­ни­ща­вый по мне: / и воз­шед ото­ну­ду­же не раз­лу­чил­ся еси, / Все­свя­та­го Тво­е­го Ду­ха низ­посли, / про­све­ща­ю­ща ду­ши наша. Гос­по­ди, ис­пол­нив та­ин­ство Тво­е­го про­мыс­ла, / Ты, взяв Сво­их уче­ни­ков, / на го­ру Еле­он­скую их воз­во­дил; / и вот уже Сам про­шел небес­ную твердь. / Ра­ди ме­ня об­ни­щав­ший по­доб­но мне, / и вос­шед­ший ту­да, от­ку­да и не от­лу­чал­ся, / Все­свя­то­го Тво­е­го Ду­ха нис­по­шли, / про­све­ща­ю­ще­го ду­ши наши.
Сла­ва, и ныне, глас той­же: Гос­по­ди, апо­сто­ли яко ви­де­ша Тя, на об­ла­цех воз­но­си­ма, / ры­да­ни­ем слез, Жиз­но­да­вче Хри­сте, скор­би ис­пол­ня­е­ми, / ры­да­ю­ще гла­го­ла­ху: / Вла­ды­ко, не оста­ви нас си­рых, / их­же за ми­ло­сер­дие воз­лю­бил еси ра­бы Твоя, / яко бла­го­у­тро­бен, / но посли яко­же обе­щал еси нам, / Пре­свя­та­го Тво­е­го Ду­ха, / про­све­ща­ю­ща ду­ши наша. Сла­ва, и ныне, глас 6: Гос­по­ди, ко­гда Апо­сто­лы Те­бя уви­де­ли, / По­да­тель жиз­ни Хри­сте, / на об­ла­ках под­ни­ма­ю­щим­ся, / со слез­ны­ми се­то­ва­ни­я­ми, пе­ча­лью ис­пол­ня­ясь, / в скор­би воз­гла­ша­ли: / “Вла­ды­ка, не оставь нас, ра­бов Тво­их, си­ро­та­ми, / тех, ко­го из со­стра­да­ния Ты воз­лю­бил, как Ми­ло­серд­ный; / но по­шли, как обе­щал нам, Все­свя­то­го Ду­ха Тво­е­го, / про­све­ща­ю­ще­го ду­ши наши!”
Про­ки­мен дне. Свет от­рад­ный: и про­ки­мен дня.

На сти­ховне сти­хи­ры, глас 1:

На сти­ховне сти­хи­ры, глас 1

Воз­шед на небе­са, ото­ну­ду­же и со­шел еси, / не оста­ви нас си­рых Гос­по­ди: / да при­и­дет Твой Дух, но­ся мир ми­ро­ви, / по­ка­жи сы­ном че­ло­ве­че­ским де­ла си­лы Тво­ея, / Гос­по­ди Человеколюбче. Взой­дя на небе­са, / с ко­то­рых и со­шел, / не оставь нас си­ро­та­ми, Гос­по­ди. / Да при­дет Твой Дух, при­но­ся мi­ру мир. / По­ка­жи сы­нам че­ло­ве­че­ским де­ла си­лы Тво­ей, / Гос­по­ди, Человеколюбец!
Стих: Вси язы­цы вос­пле­щи­те ру­ка­ми, вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом радования. Стих: Все на­ро­ды, ру­ко­пле­щи­те, / вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом ра­до­сти.   Пс 46:2
Воз­шел еси Хри­сте к Без­на­чаль­но­му От­цу Тво­е­му, / неопи­сан­ных Его недр не раз­лу­чи­вый­ся, / и при­лог си­лы хва­ле­ния три­свя­та­го не при­я­ша, / но Еди­на­го Сы­на и по во­че­ло­ве­че­нии / по­зна­ша Тя Гос­по­ди, Еди­но­род­на От­цу: / во мно­же­стве щед­рот Тво­их по­ми­луй нас. Взо­шел Ты, Хри­сте, к без­на­чаль­но­му От­цу Тво­е­му, / от бес­пре­дель­ных Его недр не от­лу­чав­ший­ся; / и Небес­ные Си­лы к Три­свя­той сво­ей хва­ле до­пол­не­ния не при­ба­ви­ли, / но еди­но­го Сы­на и по во­че­ло­ве­че­нии узна­ли в Те­бе, Гос­по­ди, / еди­но­род­но­го у От­ца. / По мно­же­ству со­стра­да­ния Тво­е­го по­ми­луй нас!
Стих: Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, Гос­подь во гла­се трубне. Стих: Взо­шел Бог при вос­кли­ца­нии, / Гос­подь – при зву­ке труб­ном.   Пс 46:6
Ан­ге­ли Твои Гос­по­ди, апо­сто­лом гла­го­ла­ху: / му­жие га­ли­лей­стии, что сто­и­те, зря­ще на небо? / Сей есть Хри­стос Бог, воз­не­сый­ся от вас на небо, / Той при­и­дет па­ки, / им­же об­ра­зом ви­де­сте Его иду­ща на небо: / по­слу­жи­те Ему в пре­по­до­бии и правде. Ан­ге­лы Твои, Гос­по­ди, Апо­сто­лам воз­гла­ша­ли: / “Му­жи Га­ли­лей­ские, что вы сто­и­те, взи­рая на небо? / Этот – Хри­стос Бог, воз­нес­ший­ся от вас на небо; / Он вновь при­дет та­ким же об­ра­зом, / как вы ви­де­ли Его на небо от­хо­дя­щим; / по­слу­жи­те Ему в свя­то­сти и правде!”
Сла­ва, и ныне, глас 2: Ро­дил­ся еси яко Сам вос­хо­тел еси, / явил­ся еси яко Сам из­во­лил еси: / по­стра­дал еси пло­тию Бо­же наш, / из мерт­вых вос­кресл еси по­прав смерть. / Воз­несл­ся еси во сла­ве, вся­че­ская ис­пол­ня­яй, / и по­слал еси нам Ду­ха Бо­же­ствен­на­го, / еже вос­пе­ва­ти и сла­ви­ти Твое Божество. Сла­ва, и ныне, глас 2: Ро­дил­ся Ты, как Сам вос­хо­тел; / явил­ся ми­ру, как Сам бла­го­во­лил; / по­стра­дал пло­тию, Бо­же наш; / из мерт­вых вос­крес, по­прав смерть; / воз­нес­ся во сла­ве, все На­пол­ня­ю­щий, / и по­слал нам Ду­ха Бо­же­ствен­но­го, / что­бы мы вос­пе­ва­ли и сла­ви­ли Твое Божество.
Ныне от­пу­ща­е­ши: Три­свя­тое. По От­че наш:

От­пу­сти­тель­ный тро­парь, глас 4:

Тро­парь празд­ни­ка, глас 4

Вознесл­ся еси во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ра­дость со­тво­ри­вый уче­ни­ком, / обе­то­ва­ни­ем Свя­та­го Ду­ха, / из­ве­щен­ным им быв­шим бла­го­сло­ве­ни­ем, / яко Ты еси Сын Бо­жий, Из­ба­ви­тель мира. Вознес­ся Ты во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ра­до­сти ис­пол­нив уче­ни­ков / обе­ща­ни­ем Свя­то­го Ду­ха, / по утвер­жде­нии их бла­го­сло­ве­ни­ем / в том, что Ты – Сын Бо­жий, Ис­ку­пи­тель мира.
Та­же ек­те­ниа ма­лая. И отпуст. Ек­те­ния су­гу­бая и отпуст.

НА ВЕ­ЛИ­ЦЕЙ ВЕЧЕРНИ.

По пред­на­чи­на­тель­ном псал­ме ка­фисмы не глаголем.

НА ВЕ­ЛИ­КОЙ ВЕЧЕРНЕ

На Гос­по­ди воз­звах: по­ста­вим сти­хов 10. И по­ем сти­хи­ры са­мо­глас­ны 5, по­вто­ря­ю­ще я. Глас 6.

На “Гос­по­ди воззвах”
сти­хи­ры на 10, глас 6

Господь воз­не­се­ся на небе­са, / да по­слет Уте­ши­те­ля ми­ру: / небе­са уго­то­ва­ша пре­стол Его, / об­ла­цы вос­хож­де­ние Его. / Ан­ге­ли ди­вят­ся, Че­ло­ве­ка зря­ще пре­вы­ше се­бе. / Отец ждет, Его­же в нед­рах имать со­прис­но­сущ­на: / Дух же Свя­тый ве­лит всем ан­ге­лом Его: / воз­ми­те вра­та кня­зи ва­ша, / вси язы­цы вос­пле­щи­те ру­ка­ми, / яко взы­де Хри­стос, иде­же бе пер­вее. [Два­жды.] Господь воз­нес­ся на небе­са, / что­бы по­слать Уте­ши­те­ля ми­ру. / Небе­са при­го­то­ви­ли пре­стол Ему, / об­ла­ка – вос­хож­де­ние Его. / Ан­ге­лы удив­ля­ют­ся, / ви­дя Че­ло­ве­ка вы­ше се­бя. / Отец ожи­да­ет То­го, / Ко­го от ве­ка име­ет в Сво­их нед­рах; / Дух Свя­той по­ве­ле­ва­ет всем Ан­ге­лам Его: / “Под­ни­ми­те, кня­зья, вра­та ва­ши; / все на­ро­ды, ру­ко­пле­щи­те, / ибо взо­шел Хри­стос ту­да, / где был преж­де!” (2)
Гос­по­ди, Тво­е­му воз­не­се­нию уди­ви­ша­ся хе­ру­ви­ми, / зря­ще Те­бе Бо­га на об­ла­цех вос­хо­дя­ща, на них се­дя­ща­го: / и сла­вим Тя, яко бла­га ми­лость Твоя, / сла­ва Те­бе. [Два­жды.] Гос­по­ди, воз­не­се­нию Тво­е­му изу­ми­лись Хе­ру­ви­мы, / ви­дя Те­бя, Бо­га, на них вос­се­да­ю­ще­го / вос­хо­дя­щим на об­ла­ках; / и мы сла­вим Те­бя, ибо бла­га ми­лость Твоя, / сла­ва Те­бе! (2)
На го­рах свя­тых зря­ще Твое воз­не­се­ние Хри­сте, / си­я­ние сла­вы От­чи, / вос­пе­ва­ем Твой све­то­об­раз­ный ли­ца зрак, / кла­ня­ем­ся страс­тем Тво­им, / по­чи­та­ем вос­кре­се­ние, / слав­ное воз­не­се­ние сла­вя­ще: / по­ми­луй нас. [Два­жды.] Со­зер­цая на го­рах свя­тых / воз­не­се­ние Твое, Хри­сте, / си­я­ние сла­вы От­чей, / вос­пе­ва­ем све­то­по­доб­ный об­раз ли­ца Тво­е­го, / по­кло­ня­ем­ся Тво­им стра­да­ни­ям, / по­чи­та­ем вос­кре­се­ние, / про­слав­ляя слав­ное воз­не­се­ние. По­ми­луй нас! (2)
Гос­по­ди, апо­сто­ли яко ви­де­ша Тя, на об­ла­цех воз­но­си­ма, / ры­да­ни­ем слез, Жиз­но­да­вче Хри­сте, скор­би ис­пол­ня­е­ми, / ры­да­ю­ще гла­го­ла­ху: / Вла­ды­ко, не оста­ви нас си­рых, / их­же за ми­ло­сер­дие воз­лю­бил еси ра­бы Твоя, / яко бла­го­у­тро­бен, / но посли яко­же обе­щал еси нам, / Пре­свя­та­го Тво­е­го Ду­ха, / про­све­ща­ю­ща ду­ши на­ша. [Два­жды.] Гос­по­ди, ко­гда Апо­сто­лы Те­бя уви­де­ли, / По­да­тель жиз­ни Хри­сте, / на об­ла­ках под­ни­ма­ю­щим­ся, / со слез­ны­ми се­то­ва­ни­я­ми, пе­ча­лью ис­пол­ня­ясь, / в скор­би воз­гла­ша­ли: / “Вла­ды­ка, не оставь нас, ра­бов Тво­их, си­ро­та­ми, / тех, ко­го из со­стра­да­ния Ты воз­лю­бил, как Ми­ло­серд­ный; / но по­шли, как обе­щал нам, Все­свя­то­го Ду­ха Тво­е­го, / про­све­ща­ю­ще­го ду­ши на­ши!” (2)
Гос­по­ди, смот­ре­ния со­вер­шив та­ин­ство, / по­им Твоя уче­ни­ки на го­ру Еле­он­скую, / воз­но­сил­ся еси, / и се твердь небес­ную про­шел еси, / мене ра­ди об­ни­ща­вый по мне: / и воз­шед ото­ну­ду­же не раз­лу­чил­ся еси, / Все­свя­та­го Тво­е­го Ду­ха низ­посли, / про­све­ща­ю­ща ду­ши на­ша. [Два­жды.] Гос­по­ди, ис­пол­нив та­ин­ство Тво­е­го про­мыс­ла, / Ты, взяв Сво­их уче­ни­ков, / на го­ру Еле­он­скую их воз­во­дил; / и вот уже Сам про­шел небес­ную твердь. / Ра­ди ме­ня об­ни­щав­ший по­доб­но мне, / и вос­шед­ший ту­да, от­ку­да и не от­лу­чал­ся, / Все­свя­то­го Тво­е­го Ду­ха нис­по­шли, / про­све­ща­ю­ще­го ду­ши на­ши. (2)
Сла­ва, и ныне, глас той­же: Недр Оте­че­ских не раз­лучь­ся, слад­чай­ший Иису­се, / и с зем­ны­ми яко Че­ло­век по­жив, / днесь от го­ры Еле­он­ския воз­несл­ся еси во сла­ве, / и пад­шее есте­ство на­ше ми­ло­стив­но воз­нес, / От­цу спо­са­дил еси. / Тем­же небес­нии без­п­лот­ных чи­но­ве, / чу­де­си удив­ля­ю­ще­ся, ужа­са­ху­ся ужа­сом, / и тре­пе­том со­дер­жи­ми, Твое че­ло­ве­ко­лю­бие ве­ли­ча­ху. / С ни­ми­же и мы зем­нии, / еже к нам Твое снис­хож­де­ние, / и еже от нас воз­не­се­ние сла­во­сло­вя­ще, / мо­лим­ся гла­го­лю­ще: / уче­ни­ки, и рожд­шую Тя Бо­го­ро­ди­цу, / ра­до­сти без­чис­лен­ныя ис­пол­ни­вый во Твое воз­не­се­ние, / и нас спо­до­би из­бран­ных Тво­их ра­до­сти, мо­лит­ва­ми их, / ве­ли­кия ра­ди Тво­ея милости.

Вход. Про­ки­мен дне. И чтения.

Сла­ва, и ныне, глас тот же: Не оста­вив недр От­ца, Слад­чай­ший Иису­се, / и с зем­ны­ми по­жив, как че­ло­век, / в сей день с го­ры Еле­он­ской воз­нес­ся Ты во сла­ве, / и пад­шее есте­ство на­ше из со­стра­да­ния воз­вы­сив, / по­са­дил ря­дом с От­цом. / По­то­му небес­ные пол­ки бес­плот­ных, / по­ра­жа­ясь чу­ду, изум­ля­лись в стра­хе, / и, охва­чен­ные тре­пе­том, / Твое че­ло­ве­ко­лю­бие ве­ли­ча­ли. / С ни­ми и мы, зем­ные, / про­слав­ляя Твое со­ше­ствие к нам / и воз­не­се­ние от нас на небо, мо­лим, воз­гла­шая: / “Уче­ни­ков и ро­див­шую Те­бя Бо­го­ро­ди­цу / бес­ко­неч­ной ра­до­сти ис­пол­нив­ший при Сво­ем воз­не­се­нии, / удо­стой и нас ра­до­сти из­бран­ных Тво­их по их мо­лит­вам, / ра­ди ве­ли­кой Тво­ей милости!”

Вход. Про­ки­мен дня. И чте­ния праздника:

Про­ро­че­ства Ис­а­и­и­на чте­ние. [гла­ва 2]:

1. Про­ро­че­ства Ис­а­ии чтение

Та­ко гла­го­лет Гос­подь: бу­дет в по­след­няя дни яв­ле­на го­ра Гос­под­ня, и дом Бо­жий на вер­сех гор, и воз­не­сет­ся пре­вы­ше хол­мов, и при­и­дут на ню вси язы­цы. И пой­дут лю­дие мно­зи, и ре­кут: при­и­ди­те взы­дем на го­ру Гос­под­ню, и в дом Бо­га Иа­ков­ля, и воз­ве­стит нам путь Свой, и пой­дем по нему. Так го­во­рит Гос­подь: Бу­дет в по­след­ние дни яв­ле­на го­ра Гос­под­ня и дом Бо­жий на вер­ши­нах гор, и воз­не­сет­ся пре­вы­ше хол­мов, и при­дут на нее все пле­ме­на. И пой­дут на­ро­ды мно­гие и ска­жут: “При­ди­те, взой­дем на го­ру Гос­под­ню и в дом Бо­га Иа­ко­ва, и Он воз­ве­стит нам путь Свой и мы бу­дем хо­дить по нему!”   Ис 2:2–3

Про­ро­че­ства Ис­а­и­и­на чте­ние. [гла­ва 62]:

2. Про­ро­че­ства Ис­а­ии чтение

Та­ко гла­го­лет Гос­подь: по­и­ди­те и вни­ди­те вра­ты Мо­и­ми, уго­то­ви­те путь Мой, и путь тво­ри­те лю­дем Мо­им, и ка­ме­ния от пу­ти раз­ме­щи­те, воз­не­си­те зна­ме­ние на язы­ки. Се бо Гос­подь со­тво­ри слы­ша­но да­же до по­след­них зем­ли: рцы­те дще­ри Си­о­но­ве, се Спа­си­тель твой при­хо­дит, имея с Со­бою мзду, и де­ло Его пред ли­цем Его. И про­зо­вет я лю­ди свя­ты, из­бав­ле­ны от Гос­по­да: ты же на­ре­че­ши­ся взыс­кан­ный град, и не оставленный. Так го­во­рит Гос­подь: Иди­те, прой­ди­те сквозь вра­та Мои, при­го­товь­те путь Мой, и про­ло­жи­те до­ро­гу на­ро­ду Мо­е­му, и кам­ни с пу­ти раз­бро­сай­те, под­ни­ми­те зна­ме­ние для пле­мен! Ибо вот, Гос­подь сде­лал это слыш­ным до кон­ца зем­ли. Ска­жи­те до­че­ри Си­о­на: Вот, Спа­си­тель мой при­шел, имея на­гра­ду Свою с Со­бою, и де­ло Его – пред ли­цом Его. И на­зо­вет Он их на­ро­дом свя­тым, ис­куп­лен­ным от Гос­по­да; ты же на­зо­вешь­ся го­ро­дом взыс­кан­ным и не оставленным.
Кто Сей при­ше­дый из Едо­ма, об­ро­ще­ние риз Его от Во­со­ра? Сей кра­сен во одеж­ди Сво­ей, во­пи­ет с кре­по­стию ве­ли­ею: Аз гла­го­лю прав­ду, и суд спа­се­ния. Поч­то ти об­ро­ще­ны ри­зы, и одеж­ды твоя яко от ис­топ­та­ния то­чи­ла ис­пол­не­ны ис­топ­та­ния? То­чи­ло ис­топ­тах един, и от язык несть муж со Мною. Кто Этот, при­шед­ший от Эдо­ма, крас­но­та одежд Его – от Во­со­ра? Столь пре­крас­ный в оде­я­нии Сво­ем взы­ва­ет с си­лою мно­гою: “Я – из­ре­каю прав­ду и суд спа­се­ния!” – От­че­го крас­ны Твои одеж­ды, и оде­я­ние у Те­бя – как от топ­та­ния то­чи­ла? – “Я весь обаг­рен ис­топ­тан­ным: то­чи­ло ис­топ­тал толь­ко Я один, и из на­ро­дов не бы­ло че­ло­ве­ка со Мною”.
Ми­лость Гос­под­ню по­мя­нух, доб­ро­де­те­ли Гос­под­ни во всех, ими­же нам воз­да­ва­ет. Гос­подь, су­дия бла­гий до­му Из­ра­и­ле­ву, на­но­сит нам по ми­ло­сти Сво­ей, и по мно­же­ству прав­ды Сво­ея. И ре­че: не лю­дие ли Мои; ча­да не от­вер­гут ли ся? И бысть им во спа­се­ние от вся­кия скор­би их. Не хо­да­тай, ни­же Ан­гел, но Сам Гос­подь спа­се их: за еже лю­би­ти их, и ща­де­ти их, Сам из­ба­ви их, и вос­при­ят их, и воз­не­се их во вся дни века. Вспом­нил я ми­лость Гос­по­да: о доб­ле­стях Гос­по­да на­пом­ню, о хва­ле Гос­по­ду за всё, чем Он воз­да­ет нам. Гос­подь, су­дья бла­гой до­му Из­ра­и­ле­ву, по­сту­па­ет с на­ми по ми­ло­сти Сво­ей и по мно­же­ству прав­ды Сво­ей. И ска­зал Он: “Не на­род ли Мой вы? – Де­ти, и не из­ме­нят!” И сде­лал­ся им спа­се­ни­ем от вся­кой скор­би их. Не по­слан­ник, ни Ан­гел, но Сам Гос­подь спас их по люб­ви к ним и жа­ло­сти к ним: Сам ис­ку­пил их, и при­нял их, и воз­нес их на все дни ве­ка.   Ис 62:10–12; 63:1–3, 7–9

Про­ро­че­ства За­ха­ри­и­на чте­ние. [гла­ва 14]:

3. Про­ро­че­ства За­ха­рии чтение

Та­ко гла­го­лет Гос­подь: се день гря­дет Гос­по­день, и ста­нут но­зе Его в день оный на го­ре Еле­он­стей, пря­мо Иеру­са­ли­ма, от во­сток солн­ца. И в день оный изы­дет во­да жи­ва из Иеру­са­ли­ма, пол ея в мо­ре пер­вое, и пол ея в мо­ре по­след­нее: в жат­ву и в вес­ну бу­дет та­ко. И бу­дет Гос­подь Царь по всей зем­ли, в день оный бу­дет Гос­подь Един. Имя Его еди­но, окру­жа­ю­щее всю зем­лю и пу­сты­ню, от Га­вы да­же до Рем­мо­на, про­ти­ву хреб­ту Иеру­са­лим­лю: и воз­не­сет­ся, и на ме­сте пре­бу­дет, от врат Ве­ни­а­ми­но­вых, да­же до ме­ста две­рей пер­вых, да­же до врат уголь­ных, и да­же до стол­па Ан­аме­и­ле­ва, да­же до под­то­чи­лий ца­ре­вых, оби­та­ют в нем: и ана­фе­ма не бу­дет кто­му, и все­лит­ся Иеру­са­лим надеяйся. Так го­во­рит Гос­подь: Вот на­сту­па­ет день Гос­по­день. И ста­нут но­ги Его в день тот на го­ре Еле­он­ской, на­про­тив Иеру­са­ли­ма к во­сто­ку солн­ца. И в тот день вый­дет во­да жи­вая из Иеру­са­ли­ма – по­ло­ви­на ее в мо­ре пер­вое и по­ло­ви­на ее в мо­ре по­след­нее: ле­том и вес­ной бу­дет так. И бу­дет Гос­подь Ца­рем над всею зем­лею; в день тот бу­дет Гос­подь един, и имя Его еди­но, окру­жая всю зем­лю и пу­сты­ню от Га­вы до Рем­мо­на, к югу от Иеру­са­ли­ма; и он воз­вы­сит­ся и на ме­сте пре­бу­дет от во­рот Ве­ни­а­ми­но­вых до ме­ста во­рот пер­вых, [до во­рот Го­мо­ра] и до баш­ни Ан­аме­и­ла, и до баш­ни уг­ло­вой, и до под­то­чи­лий цар­ских. Бу­дут оби­тать в нём, и про­кля­тия боль­ше не бу­дет, и бу­дет жить Иеру­са­лим спо­кой­но.   Зах 14:4, 8–11

На ли­тии сти­хи­ры празд­ни­ка са­мо­глас­ны. Глас 1:

Сти­хи­ры на ли­тии, глас 1

Воз­шед на небе­са, ото­ну­ду­же и со­шел еси, / не оста­ви нас си­рых Гос­по­ди: / да при­и­дет Твой Дух, но­ся мир ми­ро­ви, / по­ка­жи сы­ном че­ло­ве­че­ским де­ла си­лы Тво­ея, / Гос­по­ди Человеколюбче. Взой­дя на небе­са, / с ко­то­рых и со­шел, / не оставь нас си­ро­та­ми, Гос­по­ди. / Да при­дет Твой Дух, при­но­ся мi­ру мир. / По­ка­жи сы­нам че­ло­ве­че­ским де­ла си­лы Тво­ей, / Гос­по­ди, Человеколюбец!
Воз­шел еси Хри­сте к Без­на­чаль­но­му От­цу Тво­е­му, / неопи­сан­ных Его недр не раз­лу­чи­вый­ся, / и при­лог си­лы хва­ле­ния три­свя­та­го не при­я­ша, / но Еди­на­го Сы­на и по во­че­ло­ве­че­нии / по­зна­ша Тя Гос­по­ди, Еди­но­род­на От­цу: / во мно­же­стве щед­рот Тво­их по­ми­луй нас. Взо­шел Ты, Хри­сте, к без­на­чаль­но­му От­цу Тво­е­му, / от бес­пре­дель­ных Его недр не от­лу­чав­ший­ся; / и Небес­ные Си­лы к Три­свя­той сво­ей хва­ле до­пол­не­ния не при­ба­ви­ли, / но еди­но­го Сы­на и по во­че­ло­ве­че­нии узна­ли в Те­бе, Гос­по­ди, / еди­но­род­но­го у От­ца. / По мно­же­ству со­стра­да­ния Тво­е­го по­ми­луй нас!
Ан­ге­ли Твои Гос­по­ди, апо­сто­лом гла­го­ла­ху: / му­жие га­ли­лей­стии, что сто­и­те, зря­ще на небо? / Сей есть Хри­стос Бог, воз­не­сый­ся от вас на небо, / Той при­и­дет па­ки, / им­же об­ра­зом ви­де­сте Его иду­ща на небо: / по­слу­жи­те Ему в пре­по­до­бии и правде. Ан­ге­лы Твои, Гос­по­ди, Апо­сто­лам воз­гла­ша­ли: / “Му­жи Га­ли­лей­ские, что вы сто­и­те, взи­рая на небо? / Этот – Хри­стос Бог, воз­нес­ший­ся от вас на небо; / Он вновь при­дет та­ким же об­ра­зом, / как вы ви­де­ли Его на небо от­хо­дя­щим; / по­слу­жи­те Ему в свя­то­сти и правде!”
Глас 4: Егда при­шел еси на го­ру Хри­сте Еле­он­скую, / От­чее со­вер­ши­ти бла­го­во­ле­ние, / ужа­со­ша­ся небес­нии ан­ге­ли, / и устра­ши­ша­ся пре­ис­под­нии. / Пред­ста­ша же уче­ни­цы с ра­до­стию тре­пет­ни, / яко гла­го­лал еси им, / яко пре­стол же го­тов­ля­ше­ся про­тив об­лак жду­щий: / вра­та же небо от­верз­шее доб­ро­ту яв­ля­ше, / и зем­ля со­кро­ви­ща от­кры­ва­ет, / Ада­мо­ву схож­де­нию яко по­зна­ти­ся, и па­ки вос­хож­де­нию. / Но сто­пы убо воз­вы­ша­ху­ся, яко­же ру­це, / уста же вель­ми бла­го­слов­ля­ху, яко­же слы­ша­ше­ся, / об­лак подъ­ем­ля­ше, и небо внутрь Те­бе при­ят. / Де­ло сие Гос­по­ди со­де­лал еси ве­ли­кое и пре­слав­ное, / во спа­се­ние душ наших. Глас 4: Ко­гда при­шел Ты, Хри­сте, на го­ру Еле­он­скую, / что­бы за­вер­шить бла­гую во­лю От­ца, / ужас­ну­лись Ан­ге­лы небес­ные, и устра­ши­лись те, кто в пре­ис­под­ней. / Уче­ни­ки же пред­ста­ли с ра­дост­ным тре­пе­том, / ко­гда Ты с ни­ми бе­се­до­вал; / но как пре­стол уже на­про­тив бы­ло го­то­во / ожи­да­ю­щее Те­бя об­ла­ко; / а небо, рас­крыв вра­та, кра­со­ту свою яв­ля­ло, / и зем­ля от­кры­ва­ет со­кро­вен­ное, / дабы из­вест­ным ста­ло схож­де­ние в нее Ада­ма / и вос­хож­де­ние вновь; / но вот, сто­пы Твои ста­ли воз­вы­шать­ся над зем­лею, / как по ма­но­ве­нию ру­ки, / а уста гром­ко бла­го­слов­ля­ли, / так что мож­но бы­ло слы­шать; / об­ла­ко под­ни­ма­ло Те­бя, / и небо при­ня­ло внутрь. / Это де­ло ве­ли­кое и пре­слав­ное / со­де­лал Ты, Гос­по­ди, / для спа­се­ния душ наших.
Низ­шед­шее есте­ство Ада­мо­во, / в доль­ней­шия стра­ны зем­ли, Бо­же / но­во­со­тво­ри­вый Со­бою пре­вы­ше вся­ка­го на­ча­ла и вла­сти, воз­вел еси днесь: / яко бо воз­лю­бив спо­са­дил еси, / яко­же по­ми­ло­вав со­еди­нил еси Се­бе, / яко со­еди­ни­вый спо­стра­дал еси, / яко без­стра­стен по­стра­дав, и спро­сла­вил еси. / Но без­п­лот­нии, кто есть Сей, гла­го­ла­ху крас­ный Муж? / Но не че­ло­век то­чию, Бог же и Че­ло­век, / со­во­куп­лен­но и яв­ля­е­мо. / Тем­же удив­ле­ни ан­ге­ли, / во одеж­дах ле­та­ю­ще окрест уче­ни­ков, / дру­зии же сто­я­ще во­пи­я­ху: / му­жие га­ли­лей­стии, Иже от вас оты­де, / Сей есть Иисус Че­ло­век Бог. / Бог Че­ло­век па­ки при­и­дет, / Су­дия жи­вых и мерт­вых, / вер­ным же да­ру­яй / гре­хов про­ще­ние и ве­лию милость. Есте­ство Ада­ма, нис­шед­шее / в глу­бо­чай­шие ме­ста зем­ли, / Ты, Бо­же, об­но­вив в Са­мом Се­бе, / пре­вы­ше вся­ко­го на­чаль­ства и вла­сти воз­вел в сей день. / Ведь воз­лю­бив его, Ты по­са­дил его Со­бою, / и по­ми­ло­вав его, со­еди­нил­ся с ним; / со­еди­нив­шись, ему свой­ствен­ное пре­тер­пел, / и как бес­страст­ный, од­на­ко по­стра­дав­ший, с Со­бой его про­сла­вил. / И вот, бес­плот­ные воз­гла­ша­ли: / “Кто Этот пре­крас­ный Муж? / – Впро­чем, Он не толь­ко че­ло­век, а Бог и че­ло­век, / од­но­вре­мен­но и тем и дру­гим яв­ля­ясь!” / По­то­му изум­лен­ные Ан­ге­лы, / од­ни в сво­их одеж­дах ле­тая во­круг уче­ни­ков, / (дру­гие же стоя,) воз­гла­ша­ли: / “Му­жи Га­ли­лей­ские, Тот, Кто от вас ото­шел, / Он, Иисус, – Че­ло­век и Бог; / Он, Бо­го­че­ло­век, сно­ва при­дет, как Су­дия жи­вых и мерт­вых, / и вер­ным да­ру­ет гре­хов про­ще­ние / и ве­ли­кую милость!”
Егда воз­несл­ся еси во сла­ве Хри­сте Бо­же, / уче­ни­ком зря­щим, / об­ла­цы поды­ма­ху Тя с пло­тию, / вра­та взя­ша­ся небес­ная, / лик ан­гель­ский ра­до­ва­ше­ся с ве­се­ли­ем, / гор­ней­шия си­лы зо­вя­ху гла­го­лю­ще: / воз­ми­те вра­та кня­зи ва­ша, / и вни­дет Царь сла­вы. / Уче­ни­цы же ди­вя­ще­ся гла­го­ла­ху: / не раз­лу­чи­ся нас Пас­ты­рю доб­рый, / но посли нам Ду­ха Тво­е­го Пре­свя­та­го, / на­став­ля­ю­ща, и утвер­жда­ю­ща, и про­све­ща­ю­ща, / и освя­ща­ю­ща ду­ши наша. Ко­гда воз­нес­ся Ты во сла­ве, Хри­сте Бо­же, / пред взо­ра­ми уче­ни­ков, / об­ла­ка под­ни­ма­ли Те­бя с пло­тию, / от­во­ри­лись вра­та небес­ные, / сонм Ан­ге­лов ра­до­вал­ся с ве­се­льем, / вы­со­чай­шие Си­лы вос­кли­ца­ли, го­во­ря: / “Под­ни­ми­те, кня­зья, вра­та ва­ши, и вой­дет Царь Сла­вы!” / Уче­ни­ки же, изум­ля­ясь, воз­гла­ша­ли: / “Не от­лу­чай­ся от нас, Пас­тырь доб­рый, / но по­шли нам Ду­ха Тво­е­го Все­свя­то­го, / на­став­ля­ю­ще­го, и утвер­жда­ю­ще­го, (и про­све­ща­ю­ще­го, / и освя­ща­ю­ще­го) ду­ши наши!”
Сла­ва, и ныне, глас той­же: Гос­по­ди, та­ин­ство еже от ве­ков со­кро­вен­ное и от ро­дов, / ис­пол­нив яко Благ, / при­шел еси со уче­ни­ки Тво­и­ми на го­ру Еле­он­скую, / имея Рожд­шую Тя Твор­ца и всех Со­де­те­ля: / Той бо в стра­сти Тво­ей ма­тер­ски па­че всех бо­лез­но­вав­шей, / по­до­ба­ше и сла­вою пло­ти Тво­ея, / пре­мно­гия на­сла­ди­ти­ся ра­до­сти. / Ея­же и мы при­ча­ща­ю­ще­ся, / еже на небе­са вос­хо­дом Тво­им Вла­ды­ко, / ве­ли­кую Твою ми­лость на нас быв­шую славим. Сла­ва, и ныне, глас тот же: Гос­по­ди, та­ин­ство, со­кро­вен­ное от ве­ков и от ро­дов / ис­пол­нив, как бла­гой, / взо­шел Ты с уче­ни­ка­ми Тво­и­ми на го­ру Еле­он­скую, / взяв с Со­бою и Ро­див­шую Те­бя, / Твор­ца и всех Со­зда­те­ля; / Ибо Ей, во вре­мя Тво­е­го стра­да­ния / бо­лее всех ма­те­рин­ски му­чив­шей­ся, / по­до­ба­ло и при про­слав­ле­нии пло­ти Тво­ей / на­сла­дить­ся ве­ли­чай­шей ра­до­стью. / И мы, ей при­об­щив­шись, / ве­ли­кую Твою ми­лость сла­вим, / при вос­хож­де­нии Тво­ем на небе­са, Вла­ды­ка, / над на­ми совершившуюся!

На сти­ховне сти­хи­ры са­мо­глас­ны, глас 2:

Сти­хи­ры на сти­ховне, глас 2

Ро­дил­ся еси яко Сам вос­хо­тел еси, / явил­ся еси яко Сам из­во­лил еси: / по­стра­дал еси пло­тию Бо­же наш, / из мерт­вых вос­кресл еси по­прав смерть. / Воз­несл­ся еси во сла­ве, вся­че­ская ис­пол­ня­яй, / и по­слал еси нам Ду­ха Бо­же­ствен­на­го, / еже вос­пе­ва­ти и сла­ви­ти Твое Божество. Ро­дил­ся Ты, как Сам вос­хо­тел; / явил­ся ми­ру, как Сам бла­го­во­лил; / по­стра­дал пло­тию, Бо­же наш; / из мерт­вых вос­крес, по­прав смерть; / воз­нес­ся во сла­ве, все На­пол­ня­ю­щий, / и по­слал нам Ду­ха Бо­же­ствен­но­го, / что­бы мы вос­пе­ва­ли и сла­ви­ли Твое Божество.
Стих: Вси язы­цы вос­пле­щи­те ру­ка­ми, вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом радования. Стих: Все на­ро­ды, ру­ко­пле­щи­те, / вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом ра­до­сти.   Пс 46:2
Вос­при­ем­ле­му Те­бе Хри­сте от го­ры Мас­лич­ныя, / си­лы зря­ще, друг дру­гу во­пи­я­ху: / кто есть Сей? И гла­го­лет к ним: / Сей есть дер­жав­ный и силь­ный, / Сей есть силь­ный в бра­ни, / Сей есть во­ис­тин­ну Царь сла­вы. / И поч­то Ему черв­ле­ны ри­зы? / Из Во­со­ра при­хо­дит, еже есть пло­ти. / Ты же Сам яко Бог одес­ную сед ве­ли­че­ствия, / по­слал еси нам Ду­ха Свя­та­го, / да на­ста­вит и спа­сет ду­ши наша. Ко­гда воз­но­сил­ся Ты, Хри­сте, с го­ры Мас­лич­ной, / Си­лы Небес­ные ви­дя то, друг дру­гу взы­ва­ли: / “Кто же Он?” И бы­ло ска­за­но им: / “Это – Мо­гу­ще­ствен­ный По­ве­ли­тель, / это – Силь­ный в бит­ве, / Он – по­ис­ти­не Царь сла­вы!” / – “А по­че­му Его одеж­ды крас­ны?” / – “Он при­шел из Во­со­ра, то есть во пло­ти!” / Ты же Сам, вос­сев как Бог / по пра­вую ру­ку Ве­ли­че­ства, / Ду­ха Свя­то­го нам по­слал, / что­бы Он на­ста­вил и спас ду­ши наши.
Стих: Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, Гос­подь во гла­се трубне. Стих: Взо­шел Бог при вос­кли­ца­нии, / Гос­подь – при зву­ке труб­ном.   Пс 46:6
Воз­несл­ся еси во сла­ве на го­ре Мас­лич­ней Хри­сте Бо­же, / пред Тво­и­ми уче­ни­ки, / и сел еси одес­ную От­ца, / вся­че­ская ис­пол­ня­яй Бо­же­ством, / и по­слал еси им Ду­ха Свя­та­го, / про­све­ща­ю­ща и утвер­жда­ю­ща, / и освя­ща­ю­ща ду­ши наша. Воз­нес­ся Ты во сла­ве / с го­ры Мас­лич­ной, Хри­сте Бо­же, / пред Тво­и­ми уче­ни­ка­ми, / и вос­сел спра­ва от От­ца, все на­пол­няя Бо­же­ством, / и по­слал им Ду­ха Свя­то­го, / про­све­ща­ю­ще­го и утвер­жда­ю­ще­го, / и освя­ща­ю­ще­го ду­ши наши.
Сла­ва, и ныне, глас 6: Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, / Гос­подь во гла­се трубне, / еже воз­не­сти пад­ший об­раз Ада­мов, / и по­сла­ти Ду­ха Уте­ши­те­ля, / еже освя­ти­ти ду­ши наша. Сла­ва, и ныне, глас 6: Взо­шел Бог при вос­кли­ца­нии, / Гос­подь при зву­ке труб­ном, / что­бы воз­вы­сить пад­ший Ада­мов об­раз / и по­слать Ду­ха Уте­ши­те­ля, / для освя­ще­ния душ наших.
Та­же, Ныне от­пу­ща­е­ши: И Три­свя­тое.

На бла­го­сло­ве­нии хле­бов, тро­парь празд­ни­ка, глас 4:

Тро­парь, глас 4

Вознесл­ся еси во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ра­дость со­тво­ри­вый уче­ни­ком, / обе­то­ва­ни­ем Свя­та­го Ду­ха, / из­ве­щен­ным им быв­шим бла­го­сло­ве­ни­ем, / яко Ты еси Сын Бо­жий, Из­ба­ви­тель ми­ра. [Три­жды.] Вознес­ся Ты во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ра­до­сти ис­пол­нив уче­ни­ков / обе­ща­ни­ем Свя­то­го Ду­ха, / по утвер­жде­нии их бла­го­сло­ве­ни­ем / в том, что Ты – Сын Бо­жий, Ис­ку­пи­тель ми­ра. (3)
И чте­ние ве­ли­кое в Де­я­ни­их свя­тых Апостол.

А иде­же несть все­нощ­на­го: по Ныне от­пу­ща­е­ши: тро­парь празд­ни­ка еди­но­жды. На По­ве­че­рии по До­стой­но: кондак празд­ни­ка.

По­лу­нощ­ни­цу по­ем по обы­чаю с ка­фисмою. По 1‑м Три­свя­том, вме­сто, Се Же­них: гла­го­лем тро­парь празд­ни­ка. По 2‑м Три­свя­том, вме­сто, По­мя­ни Гос­по­ди, яко Благ: гла­го­лем кондак празд­ни­ка. Та­же, Гос­по­ди по­ми­луй, 12. И от­пуст. Мо­лит­вы, По­мя­ни Гос­по­ди, в на­деж­ди: не гла­го­лем. Утре­ни на­ча­ло по обы­чаю. И абие чтец гла­го­лет: При­и­ди­те по­кло­ним­ся: три­жды. и обыч­ныя два псал­ма, 19 и 20. И шестопсалмие.

В ЧЕТ­ВЕР­ТОК НА УТРЕНИ,

НА УТРЕ­НИ

На Бог Гос­подь, тро­парь празд­ни­ка, глас 4:

На Бог Гос­подь: тро­парь празд­ни­ка, глас 4

Вознесл­ся еси во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ра­дость со­тво­ри­вый уче­ни­ком, / обе­то­ва­ни­ем Свя­та­го Ду­ха, / из­ве­щен­ным им быв­шим бла­го­сло­ве­ни­ем, / яко Ты еси Сын Бо­жий, Из­ба­ви­тель ми­ра. [Три­жды.] Вознес­ся Ты во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ра­до­сти ис­пол­нив уче­ни­ков / обе­ща­ни­ем Свя­то­го Ду­ха, / по утвер­жде­нии их бла­го­сло­ве­ни­ем / в том, что Ты – Сын Бо­жий, Ис­ку­пи­тель ми­ра. (3)

По 1‑м сти­хо­сло­вии се­да­лен, глас 1.
По­до­бен: Ка­ме­ни запечатану:

По 1 сти­хо­сло­вии се­да­лен, глас 1

Ан­ге­лом ди­вя­щим­ся вос­хо­да стран­но­му, / и уче­ни­ком ужа­са­ю­щим­ся страш­но­му взы­тия, / воз­шел еси со сла­вою яко Бог, / и вра­та Те­бе взя­ша­ся Спа­се. / Се­го ра­ди си­лы небес­ныя див­ля­ху­ся во­пи­ю­ще: / сла­ва сниз­хож­де­нию Тво­е­му Спа­се, / сла­ва цар­ствию Тво­е­му, / сла­ва воз­не­се­нию Тво­е­му, Едине Че­ло­ве­ко­люб­че. [Два­жды.] Ко­гда Ан­ге­лы удив­ля­лись чуд­но­му вос­хож­де­нию / и уче­ни­ки по­ра­жа­лись по­вер­га­ю­ще­му в тре­пет воз­не­се­нию, / взо­шел Ты со сла­вою как Бог, / и вра­та под­ня­лись для Те­бя, Спа­си­тель. / По­то­му Си­лы Небес­ные удив­ля­лись, взы­вая: / “Сла­ва нис­хож­де­нию Тво­е­му Спа­си­тель, / сла­ва Цар­ству Тво­е­му, / сла­ва воз­не­се­нию Тво­е­му, Еди­ный Человеколюбец!”
Сла­ва, и ныне: по­вто­ря­ем то же.

По 2‑м сти­хо­сло­вии се­да­лен, глас 3:
По­до­бен: Кра­со­те девства:

По 2 сти­хо­сло­вии се­да­лен, глас 4

Пре­веч­ный Бог и без­на­чаль­ный, / еже вос­при­ят есте­ство че­ло­ве­че­ское, / обо­го­тво­рив тай­но днесь воз­не­се. / Ан­ге­ли пред­те­ку­ще апо­сто­лом по­ка­зо­ва­ху / Се­го иду­ща на небе­са со сла­вою мно­гою, / То­му­же по­кло­нив­ше­ся гла­го­ла­ху: / сла­ва Бо­гу воз­нес­ше­му­ся. [Два­жды.] Пред­веч­ный Бог и без­на­чаль­ный / в сей день воз­нес при­ро­ду че­ло­ве­че­скую, / ко­то­рую Он при­нял, та­ин­ствен­но обо­го­тво­рив. / Ан­ге­лы, пред­ше­ствуя, Апо­сто­лам по­ка­зы­ва­ли / Его иду­щим на небе­са со сла­вою ве­ли­кою, / и те, Ему по­кло­нив­шись, воз­гла­ша­ли: / “Сла­ва Бо­гу вознесшемуся!”
Сла­ва, и ныне: по­вто­ря­ем то же.

Ве­ли­ча­ние:

Ве­ли­ча­ем Тя, / Жи­во­да­вче Хри­сте, / и по­чи­та­ем еже на Небе­са / с пре­чи­стою Тво­ею Пло­тию / Бо­же­ствен­ное вознесение.

Ве­ли­ча­ние

Ве­ли­ча­ем Те­бя, / По­да­тель жиз­ни Хри­сте, / и по­чи­та­ем на небе­са с пре­чи­стою Тво­ею пло­тию / Бо­же­ствен­ное вознесение.

Пса­лом избранный:

1 лик Вси язы­цы вос­пле­щи­те ру­ка­ми, вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом ра­до­ва­ния. 2 Яко Гос­подь Выш­ний стра­шен, Царь ве­лий по всей зем­ли. 1 По­ко­ри лю­ди нам, и язы­ки под но­ги на­ша. 2 Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, Гос­подь во гла­се трубне. 1 И взы­де на хе­ру­ви­мы и ле­те. 2 И воз­ле­те на кри­лу вет­рен­ню. 1 Воз­ми­те вра­та кня­зи ва­ша, и воз­ми­те­ся вра­та веч­ная, и вни­дет Царь сла­вы. 2 Гос­подь на небе­си уго­то­ва пре­стол Свой, и Цар­ство Его все­ми об­ла­да­ет. 1 Ре­че Гос­подь Гос­по­де­ви мо­е­му: се­ди одес­ную Мене, дон­де­же по­ло­жу вра­ги Твоя под­но­жие ног Тво­их. 2 По­кло­ни­те­ся Ему вси ан­ге­ли Его. 2 Бог се­дит на пре­сто­ле свя­тем Сво­ем. И Той су­дит все­лен­ней в прав­ду. 1 Пре­стол Твой, Бо­же, в век ве­ка. 2 Яко взят­ся ве­ли­ко­ле­пие Твое пре­вы­ше небес. 1 Воз­не­си­ся на небе­са, Бо­же, и по всей зем­ли сла­ва Твоя. 2 Кто яко Гос­подь Бог наш, на вы­со­ких жи­вый. 1 Воз­не­си­ся, Гос­по­ди, си­лою Тво­ею, вос­по­ем и по­ем си­лы Твоя. 2 Пой­те Бо­гу на­ше­му, пой­те, пой­те Ца­ре­ви на­ше­му, пойте.

Пса­лом избранный

1 хор Все на­ро­ды, ру­ко­пле­щи­те, вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом ра­до­сти. 2 Ибо Гос­подь Все­выш­ний стра­шен, Царь ве­ли­кий по всей зем­ле. 1 По­ко­рил Он на­ро­ды нам и пле­ме­на под но­ги на­ши. 2 Взо­шел Бог при вос­кли­ца­нии, Гос­подь – при зву­ке труб­ном. 1 И взо­шёл на Хе­ру­ви­мов и по­ле­тел. 2 По­ле­тел на кры­льях вет­ров. 1 Под­ни­ми­те, кня­зья, вра­та ва­ши, и под­ни­ми­тесь, вра­та веч­ные, и вой­дёт Царь Сла­вы. 2 Гос­подь на небе уго­то­вал пре­стол Свой, и Цар­ство Его всем вла­де­ет. 1 Ска­зал Гос­подь Гос­по­ду мо­е­му: “Си­ди спра­ва от Ме­ня, до­ко­ле не по­ло­жу вра­гов Тво­их под­но­жи­ем ног Тво­их”. 2 По­кло­ни­тесь Ему, все Ан­ге­лы Его. 1 Бог си­дит на пре­сто­ле свя­том Сво­ём. 2 И бу­дет Он су­дить все­лен­ную по прав­де. 1 Пре­стол Твой, Бо­же, во век ве­ка. 2 Ибо пре­воз­нес­лось ве­ли­ко­ле­пие Твоё пре­вы­ше небес. 1 Воз­не­сись на небе­са, Бо­же, и по всей зем­ле – сла­ва Твоя. 2 Кто, как Гос­подь, Бог наш, на вы­со­тах жи­ву­щий? 1 Будь пре­воз­не­сен, Гос­по­ди, в си­ле Тво­ей! Мы бу­дем петь и вос­пе­вать мо­гу­ще­ство Твоё. 2 Пой­те Бо­гу на­ше­му, пой­те, пой­те Ца­рю на­ше­му, пойте.

Сла­ва, и ныне: Ал­ли­лу­иа, три­жды. Пс 46:2, 3, 4, 6; 17:11; 23:7; 102:19; 109:1; 96:7В; 46:9Б; 9:9А; 44:7; 8:2Б; 56:6; 112:5; 20:14; 46:7

По по­ли­е­леи се­да­лен, глас 5.
По­до­бен: Со­без­на­чаль­ное Слово:

По­сле по­ли­е­лея се­да­лен, глас 5

Со­ше­дый с небе­се на зем­ная, / и до­лу ле­жа­щии во адо­ве стра­жи, / со­вос­кре­си­вый яко Бог Ада­мов зрак, / воз­не­се­ни­ем Тво­им Хри­сте на небе­са воз­вед, / пре­сто­лу Оте­че­ско­му Тво­е­му со­се­ди­те­ля со­де­лал еси, / яко ми­ло­стив и Че­ло­ве­ко­лю­бец. [Два­жды.] Сой­дя с небес на зем­лю, / и ле­жа­щий до­лу под стра­жей ада Ада­мов об­раз / с Со­бою вос­кре­сив как Бог, / и воз­не­се­ни­ем Тво­им, Хри­сте, на небе­са его воз­вы­сив, / Ты на Сво­ем Оте­че­ском пре­сто­ле дал ему вос­сесть, / как Ми­ло­сти­вый и Человеколюбец.
И чте­ние празд­ни­ку: По­хваль­ная сло­ве­са, тво­ре­ние кир Ан­дреа, или прочих. Сла­ва, и ныне: по­вто­ря­ем то же.
Сте­пен­на, 1 ан­ти­фон 4‑го гласа. Сте­пен­на, 1‑й ан­ти­фон 4‑го гласа.

Про­ки­мен, глас 4:

Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, / Гос­подь во гла­се трубне. Стих: Вси язы­цы вос­пле­щи­те ру­ка­ми, вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом радования.

Про­ки­мен, глас 4

Взо­шел Бог при вос­кли­ца­нии, / Гос­подь – при зву­ке труб­ном. Стих: Все на­ро­ды, ру­ко­пле­щи­те, вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом ра­до­сти.   Пс 46:2; 6

Вся­кое дыхание:

Еван­ге­лие от Мар­ка, за­ча­ло 71. [Мк. 16, 9 – 20]:

Еван­ге­лие от Мар­ка, за­ча­ло 71

Во вре­мя оно вос­крес Иисус за­ут­ра, в первую суб­бо­ту, яви­ся преж­де Ма­рии Маг­да­ли­ни, из неяже из­гна сед­мь бе­сов. Она же шед­ши воз­ве­сти с Ним быв­шим, пла­чу­щим­ся и ры­да­ю­щим. И они слы­шав­ше, яко жив есть, и ви­ден бысть от нея, не яша ве­ры. По сих же две­ма от них гря­ду­ще­ма яви­ся инем об­ра­зом, иду­ще­ма на се­ло. И та шед­ша воз­ве­сти­ста про­чим: и ни те­ма ве­ры яша. По­сле­ди же воз­ле­жа­щим им еди­но­му­на­де­ся­те яви­ся, и по­но­си невер­ствию их и же­сто­сер­дию, яко ви­дев­шим Его во­став­ша не яша ве­ры. И ре­че им: шед­ше в мир весь, про­по­ве­ди­те Еван­ге­лие всей тва­ри. Иже ве­ру имет и кре­стит­ся, спа­сен бу­дет, а иже не имет ве­ры, осуж­ден бу­дет. Зна­ме­ния же ве­ро­вав­шим сия по­сле­ду­ют: име­нем Мо­им бе­сы ижде­нут; язы­ки воз­гла­го­лют но­вы; змия воз­мут; аще и что смерт­но ис­пи­ют, не вре­дит их; на недуж­ныя ру­ки воз­ло­жат, и здра­ви бу­дут. Гос­подь же убо, по гла­го­ла­нии Его к ним, воз­не­се­ся на небо, и се­де одес­ную Бо­га. Они же из­шед­ше про­по­ве­да­ша всю­ду, Гос­по­ду по­спеш­ству­ю­щу и сло­во утвер­жа­ю­щу по­след­ству­ю­щи­ми зна­мень­ми. Аминь. В те дни, вос­крес­нув ра­но в пер­вый день неде­ли, Иисус явил­ся спер­ва Ма­рии Маг­да­лине, из ко­то­рой из­гнал семь бе­сов. Она по­шла и воз­ве­сти­ла быв­шим с Ним, пла­чу­щим и ры­да­ю­щим; но они, услы­шав, что Он жив и она ви­де­ла Его, – не по­ве­ри­ли. По­сле се­го явил­ся в ином об­ра­зе двум из них на до­ро­ге, ко­гда они шли в се­ле­ние. И те, воз­вра­тив­шись, воз­ве­сти­ли про­чим; но и им не по­ве­ри­ли. На­ко­нец, явил­ся са­мим один­на­дца­ти, воз­ле­жав­шим на ве­че­ри, и упре­кал их за неве­рие и же­сто­ко­сер­дие, что ви­дев­шим Его вос­крес­ше­го не по­ве­ри­ли. И ска­зал им: иди­те по все­му ми­ру и про­по­ве­дуй­те Еван­ге­лие всей тва­ри. Кто бу­дет ве­ро­вать и кре­стить­ся, спа­сен бу­дет; а кто не бу­дет ве­ро­вать, осуж­ден бу­дет. Уве­ро­вав­ших же бу­дут со­про­вож­дать сии зна­ме­ния: име­нем Мо­им бу­дут из­го­нять бе­сов; бу­дут го­во­рить но­вы­ми язы­ка­ми; бу­дут брать змей; и ес­ли что смер­то­нос­ное вы­пьют, не по­вре­дит им; воз­ло­жат ру­ки на боль­ных, и они бу­дут здо­ро­вы. И так Гос­подь, по­сле бе­се­ды с ни­ми, воз­нес­ся на небо и вос­сел одес­ную Бо­га. А они по­шли и про­по­ве­до­ва­ли вез­де, при Гос­под­нем со­дей­ствии и под­креп­ле­нии сло­ва по­сле­ду­ю­щи­ми зна­ме­ни­я­ми. Аминь.   Мк 16:9–20
Вос­кре­се­ние Хри­сто­во: еди­но­жды. пса­лом 50. Сла­ва, глас 2: Мо­лит­ва­ми Апо­сто­лов: И ныне: Мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы: Та­же, стих: По­ми­луй мя Бо­же, по ве­ли­цей ми­ло­сти Твоей:

И по­ем на­сто­я­щий са­мо­гла­сен, глас 6:

По­сле 50 псал­ма сти­хи­ра, глас 6

Днесь на небе­сех гор­ния си­лы на­ше есте­ство зря­ще, / ди­вя­ще­ся стран­на­го об­ра­за вос­хо­ду, / недо­уме­ва­х­у­ся друг ко дру­гу гла­го­лю­ще: / кто Сей при­ше­дый? / Ви­дя­ще же сво­е­го Вла­ды­ку, / небес­ная вра­та взя­ти по­ве­ле­ва­ху: / с ни­ми­же непре­стан­но вос­по­им / с пло­тию ото­ну­ду па­ки Гря­ду­ща­го, / яко Су­дию всех и Бо­га всесильна. В сей день выш­ние во­ин­ства, / со­зер­цая на небе­сах на­ше есте­ство, / удив­ля­лись чуд­но­му об­ра­зу вос­хож­де­ния, / в недо­уме­нии друг дру­гу го­во­ря: / “Кто Этот При­шед­ший?” / Ви­дя же сво­е­го Вла­ды­ку, / небес­ные вра­та под­нять по­ве­ле­ва­ли. / С ни­ми и мы непре­стан­но вос­пе­ва­ем Те­бя, / вновь с небес во пло­ти Гря­ду­ще­го, / как Су­дию всех и Бо­га Всесильного.
Ка­но­ны, глас пя­тый, со ир­мо­сы на 8, и чет­вер­тый, на 6. Ка­но­ны. Пер­вый – преп. Иоан­на Да­мас­ки­на, глас 5, и вто­рой – преп. Иоси­фа, глас 4; Пер­вый по­ем с ир­мо­са­ми на 8, вто­рой же –на 6.

Ка­нон, тво­ре­ние Иоан­на мо­на­ха. Глас 5. Песнь 1.

Ка­нон преп. Иоан­на Да­мас­ки­на, глас 5. Песнь 1

Ир­мос: Спа­си­те­лю Бо­гу / в мо­ри лю­ди немо­к­ры­ми но­га­ми на­став­ль­ше­му, / и фа­ра­о­на со все­во­ин­ством по­то­пль­ше­му, / То­му Еди­но­му по­им: / яко прославися. Ка­нон 1. Ир­мос: Спа­си­те­лю Бо­гу, / по мо­рю на­род сто­па­ми не омо­чен­ны­ми про­вед­ше­му / и фа­ра­о­на со всем во­ин­ством по­то­пив­ше­му, – / Ему еди­но­му вос­по­ем, / ибо Он прославился.
Вос­по­им вси лю­дие, / на ра­мех хе­ру­вим­ских воз­нес­шу­ся со сла­вою Хри­сту, / и спо­са­див­ше­му нас одес­ную От­ца, / песнь по­бед­ную: яко прославися. Вос­по­ем, все лю­ди, Хри­сту, / на пле­чах Хе­ру­вим­ских воз­нес­ше­му­ся со сла­вою, / и по­са­див­ше­му нас с Со­бою спра­ва от От­ца, / песнь по­бед­ную, ибо Он прославился.
Хо­да­тая Бо­гу и че­ло­ве­ком Хри­ста, / ли­цы ан­ге­льстии ви­дев­ше, с пло­тию в выш­них удив­ля­ху­ся, / со­глас­но же вос­пе­ва­ху песнь по­бед­ную: яко прославися. По­сред­ни­ка меж­ду Бо­гом и людь­ми – Хри­ста / сон­мы Ан­ге­лов, уви­дев на вы­со­тах с пло­тию, по­ра­жа­лись, / но со­глас­но вос­пе­ва­ли песнь по­бед­ную, / (ибо Он прославился.)
Яв­ль­ше­му­ся Бо­гу на го­ре Си­най­стей, / и за­кон дав­ше­му бо­го­вид­цу Мо­и­сею, / от го­ры Еле­он­ския воз­нес­ше­му­ся пло­тию, / То­му вси вос­по­им: яко прославися. Бо­гу, явив­ше­му­ся на го­ре Си­най­ской / и за­кон бо­го­вид­цу Мо­и­сею дав­ше­му, / с го­ры Еле­он­ской воз­нес­ше­му­ся пло­тию, – / Ему все мы вос­по­ем, / ибо Он прославился.
Бо­го­ро­ди­чен: Пре­чи­стая Ма­ти Бо­жия, / Во­пло­щен­на­го от Те­бе, и от недр Ро­ди­те­ля не от­ступль­ша­го Бо­га / непре­стан­но мо­ли, / от вся­ка­го об­сто­я­ния спа­сти, яже созда. Бо­го­ро­ди­чен: Пре­чи­стая Ма­терь Бо­жия! / Во­пло­тив­ше­го­ся от Те­бя / и от недр Ро­ди­те­ля не от­лу­чив­ше­го­ся Бо­га / непре­стан­но мо­ли от вся­ко­го несча­стья / спа­сти тех, ко­го Он создал.

Дру­гий ка­нон гос­по­ди­на Иоси­фа, его­же кра­естро­чие по ал­фа­ви­ту. Во осмой же и де­вя­той пес­ни: Оди Иосиф, еже есть, песнь Иоси­фо­ва, глас 4. Песнь 1.

Ка­нон преп. Иоси­фа, глас 4. Песнь 1

Ир­мос: От­вер­зу уста моя, / и на­пол­нят­ся Ду­ха, / и сло­во от­рыг­ну Ца­ри­це Ма­те­ри, / и яв­лю­ся, свет­ло тор­же­ствуя, / и вос­пою, ра­ду­я­ся, Тоя чудеса. Ир­мос: От­вер­зу уста мои, / и они ис­пол­нят­ся Ду­ха; / и сло­во из­ре­ку Ца­ри­це Ма­те­ри, / и яв­люсь свет­ло тор­же­ству­ю­щим, / и вос­пою ра­дост­но Ее чудеса.
Вос­кресл еси трид­не­вен, по есте­ству без­смерт­ный, / и явил­ся еси еди­но­на­де­ся­тим, и всем уче­ни­ком, / и во­стекл еси Хри­сте ко От­цу, / об­ла­ком но­симь всех Творче. Вос­крес Ты в тре­тий день, / по есте­ству бес­смерт­ный, / и явил­ся один­на­дца­ти и всем уче­ни­кам, / и взо­шел к От­цу, но­си­мый об­ла­ком, / Хри­сте, все­го Создатель.
Во­пи­ет яв­ствен­но поя Да­вид бо­го­дох­но­вен­ный, / взы­де Гос­подь к небес­ным, в вос­клик­но­ве­нии и тру­бы шу­ме, / и к на­ча­ло­свет­но­му От­цу доспе. Взы­ва­ет яс­ней­шим об­ра­зом / Да­вид бо­го­вдох­но­вен­ный, вос­пе­вая: / “Взо­шел Гос­подь на небе­са / при вос­кли­ца­нии и труб­ном зву­ке / и до­стиг на­чаль­но­го Све­та – Отца”.
Сла­ва: Со­ста­рев­ший­ся, Гос­по­ди, мир мно­ги­ми грех­ми, / об­но­вив стра­стию Тво­ею и во­ста­ни­ем Тво­им, / воз­шел еси но­симь об­ла­ком к пре­не­бес­ным: / сла­ва сла­ве Твоей. Сла­ва: Мир, от мно­гих гре­хов одрях­лев­ший, / об­но­вив стра­да­ни­ем Тво­им, / и вос­кре­се­ни­ем Тво­им, Гос­по­ди, / Ты взо­шел на небе­са, но­си­мый об­ла­ком. / Сла­ва си­ле Твоей!
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Вла­ды­ку ро­ди­ла еси всех, все­не­по­роч­ная Вла­ды­чи­це, / страсть воль­ную при­им­ша­го, / и воз­шед­ша к Сво­е­му От­цу, / Его­же не оста­ви, аще и плоть взят. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Вла­ды­ку всех Ты за­ча­ла, / все­не­по­роч­ная Вла­ды­чи­ца, / доб­ро­воль­но при­няв­ше­го стра­да­ние / и вос­шед­ше­го к Сво­е­му От­цу, / Ко­то­ро­го Он не оста­вил, / хо­тя и при­нял плоть.
Ка­та­ва­сия: Бо­же­ствен­ным по­кро­вен, / мед­ле­но­языч­ный мра­ком, / из­ви­тий­ство­ва Бо­го­пи­сан­ный за­кон: / ти­ну бо от­тряс оче­се ум­на­го, / ви­дит Су­ща­го, / и на­уча­ет­ся Ду­ха ра­зу­му, / хва­ля Бо­же­ствен­ны­ми песньми. Ка­та­ва­сия: Кос­но­языч­ный Мо­и­сей, / бо­же­ствен­ным со­кры­тый мра­ком, / яс­но из­ло­жил Бо­гом пи­сан­ный за­кон, / ибо, сбро­сив нечи­сто­ту со взо­ра ум­ствен­но­го, / он ви­дит Су­ще­го и зна­нию Ду­ха на­уча­ет­ся, / про­слав­ляя Его бо­же­ствен­ны­ми песнями.

Песнь 3.

Ир­мос: Си­лою Кре­ста Тво­е­го Хри­сте, / утвер­ди мое по­мыш­ле­ние, / во еже пе­ти и сла­ви­ти / спа­си­тель­ное Твое вознесение.

Песнь 3

Ка­нон 1. Ир­мос: Си­лою Кре­ста Тво­е­го, Хри­сте, / утвер­ди мое по­мыш­ле­ние, / что­бы мне петь и про­слав­лять / спа­си­тель­ное Твое вознесение.

Воз­шел еси Жиз­но­да­вче Хри­сте ко От­цу, / и воз­несл еси род наш Че­ло­ве­ко­люб­че, / неиз­ре­чен­ным бла­го­у­тро­би­ем Твоим. Ты взо­шел, По­да­тель жиз­ни Хри­сте, к От­цу / и воз­вы­сил род наш, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / по неиз­ре­чен­но­му ми­ло­сер­дию Твоему.
Чи­ни ан­ге­льстии Спа­се, / че­ло­ве­че­ское есте­ство ви­дев­ше со­вос­хо­дя­щее Те­бе, / непре­стан­но удив­ля­е­ми вос­пе­ва­ху Тя. Пол­ки Ан­гель­ские, уви­дев смерт­ное есте­ство, / вос­хо­дя­щее с То­бой, Спа­си­тель, / в изум­ле­нии непре­стан­но вос­пе­ва­ли Тебя.
Ужа­са­ху­ся ан­ге­льстии ли­цы Хри­сте, / зря­ще Тя с те­ле­сем воз­нес­ша­ся, / и вос­пе­ва­ху свя­тое Твое вознесение. Изум­ля­лись сон­мы Ан­ге­лов, / ви­дя Те­бя, с те­лом воз­не­сен­но­го, Хри­сте, / и вос­пе­ва­ли свя­тое Твое вознесение.
Есте­ство че­ло­ве­че­ское Хри­сте, / тле­ни­ем пад­шее воз­ста­вил еси, / и вос­хо­дом Тво­им воз­несл еси, / и с Со­бою нас про­сла­вил еси. Есте­ство че­ло­ве­че­ское, рас­тле­ни­ем пад­шее, / Ты вос­ста­но­вил, Хри­сте, / и вос­хож­де­ни­ем Тво­им воз­вы­сил, / и нас про­сла­вил с Собою.
Бо­го­ро­ди­чен: Мо­ли непре­стан­но Чи­стая, / Про­из­шед­ша­го от ло­же­сн Тво­их, / из­ба­ви­ти­ся пре­ле­сти диа­во­ли, / по­ю­щим Тя Ма­терь Божию. Бо­го­ро­ди­чен: Мо­ли непре­стан­но, Чи­стая, / Про­ис­шед­ше­го от недр Тво­их / об из­бав­ле­нии от обо­льще­ния диа­воль­ско­го / вос­пе­ва­ю­щих Те­бя, Ма­терь Божию.
Ин. Ир­мос: Твоя пес­но­слов­цы, Бо­го­ро­ди­це, / Жи­вый и Неза­вист­ный Ис­точ­ни­че, / лик се­бе со­во­куп­ль­шия, ду­хов­но утвер­ди, / в Бо­же­ствен­ней Тво­ей сла­ве / вен­цев сла­вы сподоби. Ка­нон 2. Ир­мос: Тво­их пес­но­пев­цев, Бо­го­ро­ди­ца, / – жи­вой и обиль­ный ис­точ­ник, / устро­ив­ших ду­хов­ный празд­ник, утвер­ди / и в бо­же­ствен­ной Тво­ей сла­ве / удо­стой вен­цов славы.
Воз­ми­те вра­та небес­ная, / се при­и­де Хри­стос Царь тва­ри, / в те­ло оболк­ся зем­ное, / гор­ней­шим гла­го­ла­ху си­лам дольнейшия. “Воз­высь­те вра­та небес­ные; / вот при­шел Хри­стос, Царь и Гос­подь, / об­лек­ший­ся в те­ло зем­ное”, – / воз­гла­ша­ли низ­шие Си­лы высшим.
Взыс­кав Хри­сте, пре­льщен­на­го пре­ле­стию зми­е­вою Ада­ма, / яко в се­го обол­кий­ся, / воз­шел еси, и сел еси одес­ную, яко со­пре­сто­лен От­цу, / по­ю­щим ан­ге­лом Тебе. Взыс­кав хит­ро­стью змия обо­льщен­но­го Ада­ма, / Ты взо­шел, как об­лек­ший­ся в него, Хри­сте, / и вос­сел спра­ва, как со­пре­столь­ный От­цу, / при пе­нии Ан­ге­лов в Твою честь.
Сла­ва: Зем­ля празд­ну­ет и ли­ку­ет, ра­ду­ет­ся и небо, воз­не­се­ни­ем днесь Твор­ца тва­ри, предъ­яв­лен­но со­еди­нив­ша­го раз­сто­я­ща­я­ся хотением. Сла­ва: Зем­ля празд­ну­ет и ли­ку­ет, / ра­ду­ет­ся и небо / воз­не­се­нию в сей день Со­зда­те­ля все­го тво­ре­ния, / яв­но со­еди­нив­ше­го раз­де­лен­ное / по во­ле Своей.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Смер­ти ро­див­ши Раз­ру­ши­те­ля, / Еди­на­го без­смерт­на­го Бо­га, / Де­во Ма­ти Все­чи­стая: / То­го прис­но умо­ли, / умерщ­вля­ю­щия моя стра­сти умо­ри­ти, и спа­сти мя. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Ро­див­шая смер­ти раз­ру­ши­те­ля, / еди­но­го бес­смерт­но­го Бо­га, / Де­ва-Ма­терь все­чи­стая, / непре­стан­но Его мо­ли / умерт­вить уби­ва­ю­щие ме­ня стра­сти / и спа­сти меня.
Ка­та­ва­сия: Раз­вер­зе утро­бы нечад­ство­вав­шия узы, / до­са­ду же неудо­бо­тер­пи­му бла­го­чад­ству­ю­щия, / еди­на мо­лит­ва про­ро­чи­цы древ­ле Ан­ны, / но­ся­щия дух со­кру­шен, / к Силь­но­му, и Бо­гу разумов. Ка­та­ва­сия: Рас­торг­ла без­дет­но­го чре­ва узы / и пре­кра­ти­ла наг­лость мно­го­дет­ной неудер­жи­мую / в древ­но­сти од­на мо­лит­ва про­ро­чи­цы Ан­ны, / имев­шей со­кру­шен­ный дух, / к Вла­сти­те­лю и Бо­гу ве­де­ния обращенная.

Се­да­лен, глас 8. По­до­бен: Премудрости:

Се­да­лен, глас 8

Всед на об­ла­ки небес­ныя, / оста­вив мир су­щим на зем­ли, / воз­шел и сел еси одес­ную От­ца, / яко Еди­но­су­щен Се­му сый и Ду­ху. / Аще бо и во пло­ти явил­ся еси, но непре­ло­жен пре­был еси: / тем­же ча­е­ши со­вер­ше­ния ко­нец, / су­ди­ти гря­дый на зем­лю ми­ру все­му. / Пра­во­су­де Гос­по­ди, по­ща­ди ду­ши на­ша, / пре­гре­ше­ний остав­ле­ние да­руя, / яко Бог ми­ло­стив, ра­бом Твоим. Всту­пив на об­ла­ка небес­ные, / оста­вив мир тем, кто на зем­ле, / взо­шел Ты и вос­сел спра­ва от От­ца, / как еди­но­сущ­ный Ему и Ду­ху: / ибо во пло­ти Ты явил­ся, / но неиз­мен­ным пре­был. / Там ожи­да­ешь Ты на­ступ­ле­ния кон­ца, / что­бы, при­дя на зем­лю, су­дить весь мiр. / Пра­во­суд­ный Гос­по­ди, по­ща­ди ду­ши на­ши, / со­гре­ше­ний от­пу­ще­ние да­руя, / как Бог ми­ло­сти­вый, ра­бам Твоим.
Сла­ва, и ныне: той­же.

И чте­ние праздника.

Сла­ва, и ныне: по­вто­ря­ем то же.

Песнь 4.

Ир­мос: Услы­шах слух си­лы Кре­ста, / яко рай от­вер­зе­ся им / и возо­пих: / сла­ва си­ле Тво­ей Господи.

Песнь 4

Ка­нон 1. Ир­мос: Услы­шал я весть / о мо­гу­ще­стве Кре­ста Тво­е­го, / что рай был им от­верст, / и воз­гла­сил: “Сла­ва си­ле Тво­ей, Господи!”

Воз­несл­ся еси во сла­ве, ан­ге­лов Ца­рю, / Уте­ши­те­ля нам от От­ца по­слав. / Тем­же во­пи­ем: / сла­ва Хри­сте воз­не­се­нию Твоему. Воз­нес­ся Ты во сла­ве, Ан­ге­лов Царь, / что­бы по­слать нам Уте­ши­те­ля от От­ца; / по­то­му мы воз­гла­ша­ем: / “Сла­ва, Хри­сте, воз­не­се­нию Твоему!”
Яко взы­де Спас ко От­цу с пло­тию, / уди­ви­ша­ся Ему ан­гель­ская во­ин­ства, и возо­пи­ша: / сла­ва Хри­сте воз­не­се­нию Твоему. Ко­гда Спа­си­тель взо­шел с пло­тию к От­цу, / уди­ви­лись Ему Ан­гель­ские во­ин­ства и воз­гла­си­ли: / “Сла­ва, Хри­сте, воз­не­се­нию Твоему!”
Ан­гель­ския си­лы гор­ней­шим во­пи­я­ху: / вра­та воз­ми­те, Хри­сту на­ше­му Ца­рю, / Его­же вос­пе­ва­ем вку­пе со От­цем и Духом. Ан­гель­ские Си­лы низ­шие взы­ва­ли к выс­шим: / “Воз­высь­те вра­та для Хри­ста, на­ше­го Ца­ря, / Ко­то­ро­го мы вос­пе­ва­ем со От­цом и Духом!”
Бо­го­ро­ди­чен: Де­ва ро­ди, и ма­тер­няя не позна, / но Ма­ти убо есть, Де­вою же пре­бысть, / Юже вос­пе­ва­ю­ще, ра­дуй­ся Бо­го­ро­ди­це, взываем. Бо­го­ро­ди­чен: Де­ва ро­ди­ла, и свой­ствен­но­го ма­те­рям не ис­пы­та­ла; / од­на­ко Она – под­лин­но Ма­терь, / хо­тя оста­лась Де­вой. / Её вос­пе­вая, мы взы­ва­ем: / “Ра­дуй­ся, Богородица!”
Ин. Ир­мос: Се­дяй в Сла­ве / на Пре­сто­ле Бо­же­ства / во об­ла­це ле­г­це, / при­и­ди Иисус Пре­бо­же­ствен­ный, / Нетлен­ною Дла­нию / и спа­се зо­ву­щия: / сла­ва, Хри­сте, си­ле Твоей. Ка­нон 2. Ир­мос: Си­дя­щий в сла­ве / на пре­сто­ле Бо­же­ства, / на об­ла­ке лег­ком, / при­шел Иисус бо­же­ствен­ней­ший, / но­си­мый непо­роч­ной ру­кою, / и спас взы­ва­ю­щих: / “Сла­ва, Хри­сте, си­ле Твоей!”
Иисус Жиз­но­да­вец при­им, их­же воз­лю­би, / на Еле­он­скую го­ру вос­хо­дит, / и сих бла­го­сло­ви, / и об­ла­ком но­симь От­чая нед­ра до­спе, / яже ни­ка­ко­же оставил. Иисус, По­да­тель жиз­ни, / взяв тех, ко­то­рых воз­лю­бил, / на го­ру Еле­он­скую вос­хо­дит; / и бла­го­сло­вил Он их, и об­ла­ком но­си­мый / недр Оте­че­ских до­стиг, / ко­то­рых ни­ко­гда не оставлял.
Мир весь празд­ну­ет ви­ди­мый и неви­ди­мый: / в ра­до­сти ан­ге­ли ли­ку­ют, / и че­ло­ве­цы сла­во­сло­вя­ще непре­стан­но воз­не­се­ние, / пло­тию Со­еди­нив­ша­го­ся нам благостию. Весь мир ви­ди­мый и неви­ди­мый празд­ну­ет; / Ан­ге­лы и лю­ди тор­же­ству­ют, / непре­стан­но сла­во­сло­вя воз­не­се­ние / Со­еди­нив­ше­го­ся с на­ми пло­тию по благости.
Сла­ва: Раз­ру­ши­вый дер­жа­ву смер­ти яко без­смерт­ный Гос­по­ди, / без­смер­тие всем да­ро­вал еси Че­ло­ве­ко­люб­че, / и воз­несл­ся еси во сла­ве, / зря­щим Тя чест­ным уче­ни­ком Иису­се всесильне. Сла­ва: Раз­ру­шив мо­гу­ще­ство смер­ти, как бес­смерт­ный, / Ты, Гос­по­ди, всем да­ро­вал бес­смер­тие, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / и воз­нес­ся во сла­ве / на гла­зах свя­щен­ных Тво­их уче­ни­ков, / Иису­се всесильный.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Бла­жен­но чре­во Твое Все­не­по­роч­ная бысть: / чре­во бо адо­во пре­слав­но ис­то­щив­ша­го, / неска­зан­но вме­сти­ти спо­до­би­ла­ся еси, / Его­же мо­ли спа­сти нас по­ю­щих Тя. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Бла­жен­ным сде­ла­лось чре­во Твое, Все­не­по­роч­ная! / Ибо Опу­сто­шив­ше­го чре­во ада див­ным об­ра­зом / Ты неизъ­яс­ни­мо вме­стить спо­до­би­лась; / мо­ли Его спа­сти нас, вос­пе­ва­ю­щих Тебя.
Ка­та­ва­сия: Ца­рю ца­рей, / Яко­вый от Яко­ва­го един Сло­ве про­из­ше­дый, / от От­ца без­ви­нов­на­го, / рав­но­мощ­на­го Тво­е­го Ду­ха апо­сто­лом ис­тин­но по­слал еси, / яко Бла­го­де­те­ля по­ю­щим: / сла­ва дер­жа­ве Тво­ей Господи. Ка­та­ва­сия: Царь ца­рей, Еди­ный от Еди­но­го, / Един­ствен­ное Сло­во, про­ис­шед­шее от без­на­чаль­но­го От­ца, / рав­но­силь­но­го Те­бе Ду­ха Ты, как бла­го­де­тель, / дей­стви­тель­но по­слал Апо­сто­лам, по­ю­щим: / “Сла­ва мо­гу­ще­ству Тво­е­му, Господи!”

Песнь 5.

Ир­мос: Утре­ню­ю­ще во­пи­ем Ти / Гос­по­ди, спа­си ны: / Ты бо еси Бог наш, / раз­ве бо Те­бе ино­го не знаем.

Песнь 5

Ка­нон 1. Ир­мос: С рас­све­та бодр­ствуя, / мы взы­ва­ем к Те­бе, Гос­по­ди: / “Спа­си нас, ибо Ты Бог наш; / кро­ме Те­бя мы ино­го не знаем!”

Ис­пол­нив ве­се­лия вся­че­ская Ми­ло­сти­ве, / к гор­ним си­лам с пло­тию при­шел еси. Ис­пол­нив все ве­се­ли­ем, Ми­ло­сти­вый, / Ты при­шел с пло­тию / к выш­ним Силам.
Ан­гель­ския си­лы взем­ле­ма Те­бе ви­дев­ше, / вра­та, взы­ва­ху Ца­рю на­ше­му, возмите. Ан­гель­ские си­лы, / уви­дев Те­бя воз­но­си­мым, воз­гла­ша­ли: / “Вра­та для Ца­ря на­ше­го возвысьте!”
Апо­сто­ли ви­дев­ше воз­вы­ша­е­ма Спа­са, / с тре­пе­том взы­ва­ху Ца­рю на­ше­му: сла­ва Тебе. Апо­сто­лы, уви­дев Спа­си­те­ля воз­но­ся­щим­ся, / с тре­пе­том воз­гла­ша­ли Ца­рю на­ше­му: / “Сла­ва Тебе!”
Бо­го­ро­ди­чен: Де­ву по рож­де­стве по­ем Тя Бо­го­ро­ди­це, / Ты бо Бо­га Сло­ва пло­тию ми­ро­ви ро­ди­ла еси. Бо­го­ро­ди­чен: Как Де­ву по­сле ро­дов / мы вос­пе­ва­ем Те­бя, Бо­го­ро­ди­ца, / ибо Ты Бо­га-Сло­во во пло­ти / ми­ру родила.
Ин. Ир­мос: Ужа­со­ша­ся вся­че­ская / о Бо­же­ствен­ней сла­ве Тво­ей: / Ты бо, Неис­ку­со­брач­ная Де­во, / име­ла еси во утро­бе над все­ми Бо­га / и ро­ди­ла еси Без­лет­на­го Сы­на, / всем вос­пе­ва­ю­щим Тя / мир подавающая. Ка­нон 2. Ир­мос: Изу­мил­ся весь мир / о бо­же­ствен­ной сла­ве Тво­ей: / ибо Ты, бра­ка не по­знав­шая Де­ва, / но­си­ла во чре­ве Тво­ём Все­выш­не­го Бо­га / и ро­ди­ла веч­но­го Сы­на, / всем вос­пе­ва­ю­щим Те­бя мир подающего.
Умерт­вив смерть Тво­ею смер­тию Гос­по­ди, / взем их­же воз­лю­бил еси, / воз­шел еси на Мас­лич­ную го­ру свя­тую, / и от­ту­ду во­стекл еси Хри­сте к Тво­е­му Ро­ди­те­лю, об­ла­ком носимь. Умерт­вив­ший смерть / смер­тию Тво­ею, Гос­по­ди! / Взяв тех, ко­то­рых воз­лю­бил, / Ты взо­шел на свя­тую го­ру Мас­лич­ную, / и от­ту­да под­нял­ся к Тво­е­му Ро­ди­те­лю, Хри­сте, / об­ла­ком носимый.
Стран­но Твое рож­де­ство, стран­но Твое вос­кре­се­ние, / стран­но и страш­но Твое Жиз­но­да­вче, еже от го­ры Бо­же­ствен­ное воз­не­се­ние, / еже изоб­ра­зуя Илиа чет­ве­ро­кон­ный вос­хож­да­ше, / вос­пе­вая Тя Человеколюбче. Необы­чай­но рож­де­ство Твое, / необы­чай­но Твое вос­кре­се­ние, / необы­чай­но и по­вер­га­ет в тре­пет / Твое, По­да­тель жиз­ни, с го­ры бо­же­ствен­ное воз­не­се­ние, / ко­то­рое изоб­ра­жая, Илия / воз­но­сил­ся на че­ты­рех ко­нях, / вос­пе­вая Те­бя, Человеколюбец.
Сла­ва: Зря­щим апо­сто­лом ве­ща­ху ан­ге­ли: / му­жие га­ли­лей­стии, что чу­ди­те­ся воз­не­се­нию Жиз­но­дав­ца Христа:/ Сей при­и­дет па­ки на зем­лю / су­ди­ти ми­ру все­му, яко Су­дия праведнейший. Сла­ва: Смот­рев­шим Апо­сто­лам воз­гла­ша­ли Ан­ге­лы: / “Му­жи Га­ли­лей­ские, что вы удив­ля­е­тесь / воз­не­се­нию жиз­ни По­да­те­ля Хри­ста? / Он сно­ва при­дет на зем­лю, что­бы су­дить весь мир, / как Су­дия праведнейший”.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Де­ву со­хра­нив Тя по рож­де­стве нетлен­ну, / вос­хо­дит Хри­стос ко От­цу Бо­го­ро­ди­тель­ни­це, Его­же не оста­ви, / аще и плоть при­ят из Те­бе, мыс­лен­ную же и оду­шев­лен­ную, / за ми­лость неизреченную. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Хри­стос, со­хра­нив­ший Те­бя по­сле ро­дов / непо­роч­ной де­вой, Бо­жия Ро­ди­тель­ни­ца, / вос­хо­дит ко От­цу, Ко­то­ро­го не остав­лял, / хо­тя и при­нял от Те­бя плоть с ра­зум­ною ду­шою / по неиз­ре­чен­ной милости.
Ка­та­ва­сия: Ре­ши­тель­ное очи­ще­ние гре­хов, / ог­недох­но­вен­ную при­и­ми­те Ду­ха ро­су, / о ча­да све­то­об­раз­ная цер­ков­ная. / Ныне от Си­о­на бо изы­де за­кон, / язы­ко­ог­не­об­раз­ная Ду­ха благодать. Ка­та­ва­сия: Ис­ку­пи­тель­ным очи­ще­ни­ем от гре­хов / при­ми­те ог­не­ды­ша­щую ро­су Ду­ха, / о ча­да Церк­ви све­то­вид­ные; / ибо ныне вы­шел от Си­о­на за­кон – / бла­го­дать Ду­ха в ви­де ог­нен­ных языков.

Песнь 6.

Ир­мос: Обы­де мя без­дна, / гроб мне кит бысть, / аз же возо­пих к Те­бе Че­ло­ве­ко­люб­цу, / и спа­се мя дес­ни­ца Твоя Господи.

Песнь 6

Ка­нон 1. Ир­мос: Объ­яла ме­ня без­дна, / гро­бом мне сде­лал­ся кит, / но я воз­звал к Те­бе, Че­ло­ве­ко­люб­цу, / и спас­ла ме­ня дес­ни­ца Твоя, Господи.

Взыг­ра­ша­ся апо­сто­ли, / зря­ще на вы­со­ту днесь Зи­жди­те­ля взем­ле­ма, / упо­ва­ни­ем Ду­ха, / и стра­хом зо­вя­ху: сла­ва вос­хо­ду Твоему. Апо­сто­лы, ви­дя в сей день Со­зда­те­ля, / под­ни­ма­ю­щим­ся ввысь, / воз­ли­ко­ва­ли в на­деж­де по­лу­че­ния Ду­ха, / и со стра­хом вос­кли­ца­ли: / “Сла­ва вос­хож­де­нию Твоему!”
Пред­ста­ша ан­ге­ли, / во­пи­ю­ще Хри­сте уче­ни­ком Тво­им: / им­же об­ра­зом ви­де­сте Хри­ста вос­хо­дя­ща с пло­тию, / па­ки при­и­дет Пра­вед­ный всех Судия. Пред­ста­ли Ан­ге­лы, / взы­вая уче­ни­кам Тво­им, Хри­сте: / “Ка­ким об­ра­зом вы уви­де­ли Хри­ста с пло­тию вос­хо­дя­щим, / так Он сно­ва при­дет, / пра­вед­ный Су­дия всех!”
Яко ви­де­ша Тя Спа­се наш небес­ныя си­лы, / на вы­со­ту взем­ле­ма с те­лом, взы­ва­ху, гла­го­лю­ще: / ве­ли­ко Вла­ды­ко, че­ло­ве­ко­лю­бие Твое. Ко­гда небес­ные Си­лы / уви­де­ли Те­бя, Спа­си­тель наш, / с те­лом воз­но­си­мо­го на вы­со­ту, / они взы­ва­ли, го­во­ря: / “Ве­ли­ко, Вла­ды­ка, че­ло­ве­ко­лю­бие Твое!”
Бо­го­ро­ди­чен: Ку­пи­ну Тя неопа­ли­мую, и го­ру, / и ле­стви­цу оду­шев­лен­ную, и дверь небес­ную / до­стой­но сла­вим Ма­рие слав­ная, пра­во­слав­ных похвало. Бо­го­ро­ди­чен: Те­бя, тер­но­вый куст не опа­ля­е­мый, / и го­ру, и лест­ни­цу оду­шев­лен­ную, / и дверь небес­ную до­стой­но сла­вим, / Ма­рия слав­ная, пра­во­слав­ных похвала.
Ин. Ир­мос: Бо­же­ствен­ное сие и все­чест­ное / со­вер­ша­ю­ще празд­не­ство, / Бо­го­муд­рии, Бо­го­ма­те­ре, / при­и­ди­те, ру­ка­ми вос­пле­щим, / от Нея рожд­ша­го­ся Бо­га славим. Ка­нон 2. Ир­мос: Бо­же­ствен­ный сей и все­ми чти­мый / со­вер­шая празд­ник Бо­го­ма­те­ри, / при­ди­те, бо­го­муд­рые, нач­нем ру­ко­плес­кать, / от Нее рож­ден­но­го Бо­га славя.
Да кап­лют нам свы­ше об­ла­цы ве­се­лие веч­ное, / Хри­стос бо, об­ла­ком яко хе­ру­ви­мы но­си­мый, / к Сво­е­му От­цу вос­хо­дит днесь. Да кро­пят нам свы­ше об­ла­ка ве­се­лие веч­ное: / ибо Хри­стос, об­ла­ком, как Хе­ру­ви­ма­ми, но­си­мый, / в сей день вос­хо­дит к Сво­е­му Отцу.
Пло­ти яви­вся по­до­би­ем, / преж­де раз­сто­я­ща­я­ся со­брал еси во еди­но Че­ло­ве­ко­люб­че, / и воз­несл­ся еси Щед­ре в небес­ная, / зря­щим Тя уче­ни­ком Твоим. Явив­шись в по­до­бии пло­ти, / преж­де раз­де­лен­ное Ты со­брал во­еди­но, Че­ло­ве­ко­лю­бец, / и воз­нес­ся, Ми­ло­серд­ный, на небе­са, / в то вре­мя, как уче­ни­ки Твои на Те­бя взирали.
Сла­ва: Что черв­ле­ны ри­зы пло­ти со­еди­нив­ша­го­ся де­бель­ству, / свя­тии ан­ге­ли Хри­ста зря­ще ве­ща­ху, / стра­сти чест­ныя Бо­же­ствен­ныя но­ся­ща образы. Сла­ва: “От че­го крас­ны одеж­ды / Со­еди­нив­ше­го­ся с ве­ще­ствен­но­стью пло­ти?” – / во­про­ша­ли свя­тые Ан­ге­лы, взи­рая на Хри­ста, / но­ся­ще­го бо­же­ствен­ные зна­ки / свя­щен­но­го страдания.
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: По­ем От­ро­ко­ви­це за­ча­тие, / по­ем Твое неиз­ре­чен­ное рож­де­ство, / им­же из­ба­ви­хом­ся Чи­стая тли и озлоб­ле­ния, / и мрач­на­го адо­ва затворения. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Вос­пе­ва­ем за­ча­тие Твое, От­ро­ко­ви­ца, / вос­пе­ва­ем неиз­ре­чен­ное рож­де­ние То­бою, Чи­стая, / ко­то­рым мы из­ба­ви­лись от ги­бе­ли и бед­ствия, / и мрач­но­го за­клю­че­ния во аде.
Ка­та­ва­сия: Очи­ще­ние нам Хри­сте / и спа­се­ние Вла­ды­ко, / воз­си­ял еси от Де­вы, / да яко про­ро­ка / от зве­ря мор­ска­го пер­сей Иону, / от тли ис­хи­ти­ши все­го Ада­ма все­род­на падшаго. Ка­та­ва­сия: Уми­ло­стив­ле­ни­ем и спа­се­ни­ем для нас / вос­си­ял Ты, Вла­ды­ка Хри­сте, от Де­вы, / что­бы как про­ро­ка Иону из гру­ди мор­ско­го зве­ря, / пол­но­стью ис­торг­нуть из тле­ния Ада­ма, / пад­ше­го со всем сво­им родом.

Кондак са­мо­гла­сен, глас 6:

Еже о нас ис­пол­нив смот­ре­ние, / и яже на зем­ли со­еди­нив Небес­ным, / воз­несл­ся еси во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ни­ка­ко­же от­лу­ча­я­ся, / но пре­бы­вая неот­ступ­ный, / и во­пия лю­бя­щим Тя: / Аз есмь с ва­ми, и ник­то­же на вы.

Кондак, глас 6

Испол­нив весь за­мы­сел о на­шем спа­се­нии, / и то что на зем­ле со­еди­нив с небес­ным, / воз­нес­ся Ты во сла­ве, Хри­сте, Бо­же наш, / со­всем не остав­ляя нас, но пре­бы­вая нераз­луч­но / и взы­вая лю­бя­щим Те­бя: / “Я – с ва­ми и ни­кто – про­тив вас!”

Икос: Яже зем­ли на зем­ли оста­вив­шии, / яже пе­пель­ная пер­сти усту­па­ю­щии, при­и­ди­те вос­пря­нем, / и на вы­со­ту воз­ве­дем очи и мыс­ли, / впе­рим ви­ды, вку­пе и чув­ства, на небес­ная вра­та смерт­нии, / непщу­им бы­ти в Мас­лич­ной го­ре, / и взи­ра­ти на Из­бав­ля­ю­ща­го на об­ла­цех но­си­ма. / Ото­ну­ду бо Гос­подь на небе­са во­сте­че, / и та­мо да­ро­лю­без­ны да­ры раз­дая апо­сто­лом Сво­им, / уте­шив я яко Отец, и утвер­див я, / на­ста­вив яко сы­нов, и ре­че к ним: не раз­лу­ча­ю­ся вас, / Аз есмь с ва­ми, и ник­то­же на вы. Икос: Зем­ное на зем­ле оста­вив, / то, что – пе­пел, пра­ху от­да­вая, / при­ди­те, отрез­вим­ся, смерт­ные, / и к вы­со­те очи и мыс­ли воз­ве­дем, / про­стрем взо­ры, а вме­сте и чув­ства, к небес­ным вра­там: / пред­ста­вим се­бе, что мы на Мас­лич­ной го­ре, / и взи­ра­ем на Ис­ку­пи­те­ля, на об­ла­ке но­си­мо­го. / От­ту­да ведь Гос­подь под­нял­ся на небе­са, / там и да­ры раз­дал Апо­сто­лам Сво­им Щед­рый, / со­звав, как Отец, и укре­пив их, / на­ста­вив как сы­нов, и ска­зав им: / “Я от вас не уда­ля­юсь; / Я – с ва­ми, и ни­кто – про­тив вас!”
Си­нак­сарь на Воз­не­се­ние Гос­по­да Бо­га и Спа­са на­ше­го Иису­са Христа.

Песнь 7.

Ир­мос: В пе­щи ог­нен­ней / пес­но­слов­цы спа­сый от­ро­ки, / бла­го­сло­вен Бог отец наших.

Песнь 7

Ка­нон 1. Ир­мос: В пе­чи ог­нен­ной / спас­ший пес­но­пев­цев-от­ро­ков, / бла­го­сло­вен Бог от­цов наших.

На об­ла­цех све­та воз­не­сый­ся, и спа­сый мир, / бла­го­сло­вен Бог отец наших. На об­ла­ке свет­лом воз­нес­ший­ся / и спас­ший мир, / бла­го­сло­вен Бог от­цов наших.
На ра­му Спа­се, за­блужд­шее взем есте­ство, воз­нес­ся, / Бо­гу и От­цу при­вел еси. Взяв на пле­чи за­блуд­шее есте­ство, / Ты, Хри­сте, воз­нес­шись, / при­нес его к Бо­гу и Отцу.
Воз­ше­дый во пло­ти к без­п­лот­но­му От­цу, / бла­го­сло­вен Бог отец наших. Вос­шед­ший во пло­ти / к бес­плот­но­му От­цу, / бла­го­сло­вен Бог от­цов наших!
Умерщ­вле­ное на­ше гре­хом есте­ство взем, / Тво­е­му свой­ствен­но­му От­цу Спа­се при­вел еси. Взяв гре­хом умерщ­влен­ное на­ше есте­ство, / Ты при­нес его, Спа­си­тель, / к соб­ствен­но­му Сво­е­му Отцу.
Бо­го­ро­ди­чен: От Де­вы рож­дь­ся, Юже Бо­го­ро­ди­цу со­де­лал еси, / бла­го­сло­вен Бог отец наших. Бо­го­ро­ди­чен: Рож­ден­ный от Де­вы, / Ко­то­рую Ты со­де­лал Бо­го­ро­ди­цею, / бла­го­сло­вен Ты, Бо­же от­цов наших.
Ин. Ир­мос: Не по­слу­жи­ша тва­ри Бо­го­муд­рии / па­че Со­здав­ша­го, / но, ог­нен­ное пре­ще­ние му­же­ски по­прав­ше, / ра­до­ва­х­у­ся, по­ю­ще: / пре­пе­тый от­цев Гос­подь и Бог, бла­го­сло­вен еси. Ка­нон 2. Ир­мос: Не по­чти­ли бо­го­муд­рые / тво­ре­ния боль­ше Твор­ца, / но угро­жав­ший им огонь му­же­ствен­но по­прав, / ра­дост­но вос­пе­ва­ли: / “Пре­х­валь­ный Гос­подь и Бог от­цов, / бла­го­сло­вен Ты!”
Свет­лый Тя Свет су­ща, подъ­ят об­лак Гос­по­ди, / от зем­ли па­че ума вос­при­ем­ле­ма / и небес­нии со­бо­ри вос­хва­ли­ша со апо­сто­лы, гла­го­лю­ще: / Бо­же бла­го­сло­вен еси. Свет­лое об­ла­ко под­ня­ло Те­бя, / Гос­по­ди, ис­тин­ный Свет, / от зем­ли непо­сти­жи­мо воз­но­ся­ще­го­ся, / и небес­ные сон­мы с Апо­сто­ла­ми / вос­хва­ли­ли Те­бя, воз­гла­шая: / “Бо­же, бла­го­сло­вен Ты!”
Ру­ка­ма вси ра­ду­ю­ще­ся вос­пле­щим, воз­не­се­ни­ем Хри­сто­вым, и вос­клик­нем: / взы­де Бог во гла­се трубне, и се­де одес­ную, / яко со­пре­сто­лен От­цу во веки. В ра­до­сти все нач­нем ру­ко­плес­кать / в честь воз­не­се­ния Хри­сто­ва и вос­клик­нем: / “Взо­шел Бог при зву­ке труб­ном / и вос­сел спра­ва от От­ца, / как Ему со­пре­столь­ный, навеки!”
Сла­ва: Поя древ­ле Мо­и­сей ве­ли­кий, взы­ва­ше: / да по­кло­нят­ся вос­хо­дя­щу Хри­сту небес­нии ан­ге­ли, яко всех Ца­рю, / ему­же зо­вем: от­цев Гос­по­ди и Бо­же бла­го­сло­вен еси. Сла­ва: Вос­пе­вая в древ­но­сти, ве­ли­кий Мо­и­сей взы­вал: / “Да по­кло­нят­ся вос­хо­дя­ще­му Хри­сту небес­ные Ан­ге­лы”, / как Ца­рю все­го, Ко­то­ро­му мы вос­кли­ца­ем: / “От­цов Гос­подь и Бог, бла­го­сло­вен Ты!”
И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: О чу­дес пре­слав­ных! / Ка­ко вме­сти­ла еси / Бо­га невме­сти­ма­го Бо­го­ра­до­ван­ная, пло­тию об­ни­щав­ша­го, / и со сла­вою мно­гою в небес­ная воз­нес­ша­го­ся днесь, / и ожи­вив­ша­го человеки? И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: О необы­чай­ные чу­де­са! / Как вме­сти­ла Ты, бла­го­да­ти Бо­жи­ей ис­пол­нен­ная, / Бо­га невме­сти­мо­го, об­ни­щав­ше­го пло­тию, / и с ве­ли­кою сла­вою в сей день на небе­са воз­нес­ше­го­ся, / и ожи­во­тво­рив­ше­го людей?
Ка­та­ва­сия: Со­глас­ная воз­шу­ме ор­ган­ская песнь, / по­чи­та­ти зла­то­со­тво­рен­ный без­душ­ный ис­ту­кан: / Уте­ши­те­ле­ва же све­то­нос­ная бла­го­дать по­че­ству­ет, / еже во­пи­ти: / Тро­и­це Еди­ная, рав­но­силь­ная, без­на­чаль­ная, бла­го­сло­ве­на еси. Ка­та­ва­сия: Строй­ный на­пев му­зы­каль­ных ору­дий за­гре­мел, / при­зы­вая чтить ли­той из зо­ло­та без­душ­ный ис­ту­кан; / све­то­нос­ная же Уте­ши­те­ля бла­го­дать / по­буж­да­ет нас в бла­го­го­ве­нии взы­вать: / “Тро­и­ца еди­ная, рав­но­силь­ная, без­на­чаль­ная, / бла­го­сло­вен­на Ты!”

Песнь 8.

Ир­мос: Из От­ца преж­де век рож­ден­на­го Сы­на, и Бо­га, / и в по­след­няя ле­та во­пло­щен­на­го от Де­вы Ма­те­ре, / свя­щен­ни­цы пой­те, / лю­дие пре­воз­но­си­те во вся веки.

Песнь 8

Ка­нон 1. Ир­мос: От От­ца преж­де ве­ков / рож­ден­но­го Сы­на и Бо­га, / и в по­след­ние вре­ме­на во­пло­тив­ше­го­ся от Де­вы-Ма­те­ри, / свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, / лю­ди, пре­воз­но­си­те во все века!

Во двою су­ще­ству воз­ле­тев­ша­го Жиз­но­дав­ца Хри­ста на небе­са со сла­вою, / и От­цу со­се­дя­ща­го, / свя­щен­ни­цы пой­те, лю­дие пре­воз­но­си­те во вся веки. По­да­те­ля жиз­ни Хри­ста, / в двух есте­ствах под­няв­ше­го­ся на небе­са со сла­вою / и вос­се­да­ю­ще­го ря­дом с От­цом, / свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, / лю­ди пре­воз­но­си­те во все века.
От ра­бо­ты идоль­ския тварь из­ба­вив­ша­го, / и пред­ста­вив­ша­го ту сво­бод­ну Тво­е­му От­цу, / Те­бе Спа­се по­ем, / и Те­бе пре­воз­но­сим во вся веки. От раб­ства идо­ло­слу­же­ния тво­ре­ние из­ба­вив­ше­го / и пред­ста­вив­ше­го его сво­бод­ным Сво­е­му От­цу, / Те­бя, Спа­си­тель, мы вос­пе­ва­ем / и Те­бя пре­воз­но­сим во все века.
Сво­им схож­де­ни­ем низ­ло­жив­ша­го су­по­ста­та, / и Сво­им воз­ше­стви­ем воз­нес­ша­го че­ло­ве­ки, / свя­щен­ни­цы пой­те, лю­дие пре­воз­но­си­те во вся веки. Низ­ло­жив­ше­го Сво­им нис­хож­де­ни­ем про­тив­ни­ка / и Воз­вы­сив­ше­го Сво­им вос­хож­де­ни­ем че­ло­ве­ка, / свя­щен­ни­ки вос­пе­вай­те, / лю­ди пре­воз­но­си­те во все века.
Бо­го­ро­ди­чен: Хе­ру­ви­мов пре­вы­ш­шая яви­ла­ся еси Бо­го­ро­ди­це Чи­стая, / во чре­ве Тво­ем си­ми Но­си­ма­го но­сив­шая: / Его­же со без­п­лот­ны­ми, че­ло­ве­цы сла­во­сло­вим во вся веки. Бо­го­ро­ди­чен: Вы­со­чай­шей Хе­ру­ви­мов / Ты яви­лась, Бо­го­ро­ди­ца чи­стая, / во чре­ве Тво­ем но­сив­шая ими Но­си­мо­го, / Ко­то­ро­го вме­сте с бес­плот­ны­ми / мы, смерт­ные, сла­во­сло­вим во все века.
Ин. Ир­мос: От­ро­ки бла­го­че­сти­выя в пе­щи / Рож­де­ство Бо­го­ро­ди­чо спас­ло есть; / то­гда убо об­ра­зу­е­мое, / ныне же дей­ству­е­мое, / все­лен­ную всю воздви­за­ет пе­ти Те­бе: / Гос­по­да пой­те, де­ла, / и пре­воз­но­си­те Его во вся веки. Ка­нон 2. Ир­мос: От­ро­ков бла­го­че­сти­вых в пе­чи / Ди­тя Бо­го­ро­ди­цы спас­ло: / то­гда – про­об­ра­зу­е­мое, а ныне – дей­ству­ю­щее; / всю все­лен­ную со­зы­ва­ет Он петь Те­бе. / “Пой­те Гос­по­да, тво­ре­ния, / и пре­воз­но­си­те во все века!”
Яви­ша­ся умо­ве апо­сто­лом в воз­не­се­нии, и ве­ща­ху: / что взи­ра­ю­ще сто­и­те ди­вя­ще­ся? / Сей вос­хо­дяй в небес­ная, / при­и­дет и па­ки су­ди­ти иже на зем­ли че­ло­ве­ком, / Су­дия сый Един. Апо­сто­лам при воз­не­се­нии / яви­лись Умы небес­ные и ве­ща­ли: / “Что сто­и­те, взи­рая с удив­ле­ни­ем? / Этот, вос­хо­дя­щий на небе­са, при­дет и сно­ва / су­дить жи­ву­щих на зем­ле лю­дей, / как Су­дия единый!”
Да­дим Бо­гу ве­ли­чие, / хва­лы со­гла­сие вос­клик­нем, / вос­по­им, ли­ку­им, ру­ка­ми же вос­пле­щим: / взы­де Бог наш на небе­са от зем­ли, / ан­ге­лом, ар­хан­ге­лом по­ю­щим Се­го, / яко Вла­ды­ку и Твор­ца всех. Воз­да­дим Бо­гу ве­ли­чие, / со­глас­но хва­лу вос­клик­нем, / бу­дем петь, ли­ко­вать и ру­ко­плес­кать: / Бог наш взо­шел от зем­ли на небе­са, / Ан­ге­лы же и Ар­хан­ге­лы Его вос­пе­ва­ли, как Вла­ды­ку / и Со­зда­те­ля всех.
Бла­го­сло­вим От­ца, и Сы­на, и Свя­та­го Ду­ха, Господа. Бла­го­сло­вим От­ца, и Сы­на, и Свя­то­го Ду­ха, Господа.
Взят­ся пре­вы­ше Ан­гел есте­ство на­ше, древ­ле от­пад­шее, / и на пре­сто­ле по­са­жде­но бысть Бо­же­ственне, па­че смыс­ла. / При­и­ди­те, тор­же­ству­им и воз­зо­вем: / Гос­по­да пой­те де­ла, и пре­воз­но­си­те во вся веки. Воз­не­се­но вы­ше Ан­ге­лов на­ше есте­ство, / в древ­но­сти пад­шее, / и на пре­сто­ле бо­же­ствен­ном по­са­же­но непо­сти­жи­мо; / при­ди­те, вос­тор­же­ству­ем и воз­гла­сим: / “Вос­пе­вай­те Гос­по­да, тво­ре­ния, / и пре­воз­но­си­те во все века!”
И ныне: Се Сын Твой Бо­го­ро­ди­це, / пле­нив Кре­стом Сво­им смерть, вос­кре­се трид­не­вен, / и уче­ни­ком Сво­им яв­ль­ся, во­сте­че к небес­ным: / с ни­ми­же Те­бе по­кла­ня­ю­ще­ся / по­ем и сла­во­сло­вим во вся веки. И ныне, Бо­го­ро­ди­чен: Вот, Сын Твой, Бо­го­ро­ди­ца, / пле­нив Кре­стом Сво­им смерть, / вос­крес на тре­тий день / и, уче­ни­кам Сво­им явив­шись, под­нял­ся на небе­са; / с Ним и Те­бе по­кло­ня­ясь, / мы вос­пе­ва­ем и сла­во­сло­вим во все века.
Та­же, Хва­лим, бла­го­сло­вим, по­кла­ня­ем­ся Гос­по­де­ви, по­ю­ще и пре­воз­но­ся­ще во вся веки. За­тем: Хва­лим, бла­го­слов­ля­ем, по­кло­ня­ем­ся Гос­по­ду, вос­пе­вая и пре­воз­но­ся Его во все века.
Ка­та­ва­сия: Раз­ре­ша­ет узы, / и оро­ша­ет пла­мень, / три­свет­лый Бо­го­на­ча­лия Об­раз: / по­ют от­ро­цы, / бла­го­сло­вит же Еди­на­го Спа­са и Все­де­те­ля, / яко Бла­го­де­те­ля / со­тво­рен­ная вся­че­ская тварь. Ка­та­ва­сия: Рас­тор­га­ет узы и оро­ша­ет пла­мя / Три­свет­лый об­раз Бо­го­на­ча­лия; / от­ро­ки по­ют, а все со­здан­ное тво­ре­ние / еди­но­го Спа­си­те­ля и Твор­ца все­го, / как бла­го­де­те­ля благословляет.
Чест­ней­шую: не по­ем, но по­ем при­пев: Ве­ли­чай ду­ше моя, / воз­нес­ша­го­ся от зем­ли на небо, / Хри­ста Жизнодавца. На 9‑ой пес­ни “Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов” не по­ем, но по­ем при­пев празд­ни­ка: Ве­ли­чай, ду­ша моя, / воз­нес­ше­го­ся от зем­ли на небо / Хри­ста – жиз­ни Подателя.

Песнь 9.

Ир­мос: Тя па­че ума и сло­ве­се, Ма­терь Бо­жию, / в ле­то Без­лет­на­го неиз­ре­чен­но рожд­шую, / вер­нии, еди­но­муд­рен­но величаем.

Песнь 9

Ка­нон 1. Ир­мос: Те­бя, пре­вы­ше ума и сло­ва / став­шую Ма­те­рью Бо­жи­ей, / во вре­ме­ни Сверхвре­мен­но­го неиз­ре­чен­но ро­див­шую, / мы, вер­ные, еди­но­мыс­лен­но величаем.

Те­бе Из­ба­ви­те­ля ми­ра Хри­ста Бо­га, / апо­сто­ли ви­дя­ще Бо­же­ствен­но воз­вы­ша­е­ма, / со стра­хом иг­ра­ю­ще величаху. Те­бя, Ис­ку­пи­те­ля ми­ра, Хри­ста Бо­га, / Апо­сто­лы, ви­дя бо­же­ствен­но воз­вы­ша­е­мым, / со стра­хом тор­же­ствуя, величали.
Твою обо­жив­шу­ю­ся плоть / зря­ще Хри­сте, на вы­со­те ан­ге­ли, / друг ко дру­гу гла­го­ла­ху: / во­ис­тин­ну Сей есть Бог наш. Твою, Хри­сте, обо­жен­ную плоть / на вы­со­те со­зер­цая, Ан­ге­лы / ука­зы­ва­ли друг дру­гу: / “Это – во­ис­ти­ну Бог наш!”
Те­бе без­п­лот­ных чи­но­ве Хри­сте Бо­же, / на об­ла­цех взем­ле­ма ви­дя­ще, взы­ва­ху: / сла­вы Ца­рю, вра­та возмите. Те­бя уви­дев, Хри­сте Бо­же, / на об­ла­ках под­ни­ма­ю­щим­ся, / пол­ки бес­плот­ных вос­кли­ца­ли: / “Воз­высь­те вра­та для Ца­ря славы!”
Те­бе со­шед­ша­го да­же до по­след­них зем­ли, / и че­ло­ве­ка спас­ша­го, / и вос­хож­де­ни­ем Тво­им воз­вы­сив­ша­го, се­го величаем. Те­бя, нис­шед­ше­го до край­не­го пре­де­ла зем­ли / и че­ло­ве­ка спас­ше­го, / и вос­хож­де­ни­ем Сво­им его воз­вы­сив­ше­го, / мы величаем.
Бо­го­ро­ди­чен: Ра­дуй­ся Бо­го­ро­ди­це Ма­ти Хри­ста Бо­га: / Его­же ро­ди­ла еси, / днесь от зем­ли воз­но­си­ма / со апо­сто­лы зря­щи, воз­ве­ли­ча­ла еси. Бо­го­ро­ди­чен: Ра­дуй­ся, Бо­го­ро­ди­ца, Ма­терь Хри­ста Бо­га! / То­го, Ко­го но­си­ла Ты во чре­ве, / в сей день со Ан­ге­ла­ми со­зер­цая воз­но­ся­щим­ся от зем­ли, / Ты возвеличила.
Вто­рый при­пев: Ан­ге­ли вос­хож­де­ние Вла­ды­ки зря­ще, ужа­са­ху­ся, / ка­ко со сла­вою взят­ся от зем­ли на горняя. Вто­рой при­пев празд­ни­ка: Ан­ге­лы, вос­хож­де­ние Вла­ды­ки со­зер­цая, по­ра­жа­лись, / как Он был воз­не­сен со сла­вою от зем­ли на небеса.
Ин. Ир­мос: Всяк земно­род­ный / да взыг­ра­ет­ся, Ду­хом про­све­ща­емь, / да тор­же­ству­ет же Без­п­лот­ных умов есте­ство, / по­чи­та­ю­щее свя­щен­ное тор­же­ство Бо­го­ма­те­ре, / и да во­пи­ет: / ра­дуй­ся, Все­б­ла­жен­ная, / Бо­го­ро­ди­це, Чи­стая Приснодево. Ка­нон 2. Ир­мос: Вся­кий на зем­ле рож­ден­ный / да ли­ку­ет, Ду­хом про­све­ща­ясь; / да тор­же­ству­ет и бес­плот­ных Умов есте­ство, / по­чи­тая свя­щен­ное тор­же­ство Бо­го­ма­те­ри, / и да взы­ва­ет: / “Ра­дуй­ся, Все­б­ла­жен­ная, / Бо­го­ро­ди­ца чи­стая, Приснодева!”
О да­ров па­че по­сти­же­ния! / О та­ин­ства страш­на­го! / Все­ми бо вла­ды­че­ству­яй, от зем­ли от­хо­дя к небес­ным, / уче­ни­ком посла Ду­ха Свя­та­го, / про­све­тив­ша­го сих смысл, / и ог­нен­ны со­тво­рив­ша­го благодатию. О выс­шие по­сти­же­ния да­ры! / О по­вер­га­ю­щее в тре­пет та­ин­ство! / Ибо Вла­ды­че­ству­ю­щий всем, / от­хо­дя от зем­ли на небе­са, / по­слал уче­ни­кам свя­то­го Ду­ха, / про­све­тив­ше­го их ра­зум / и со­де­лав­ше­го их ог­нен­ны­ми благодатию.
Пол­цы уче­ни­че­стии, Гос­подь ре­че, вы се­ди­те во Иеру­са­ли­ме, / и Аз низ­по­слю вам Уте­ши­те­ля дру­га­го, / От­цу со­пре­столь­на, и Мне рав­но­чест­на, / Его­же ви­ди­те взи­ма­е­ма, и об­ла­ком свет­лым носима. Сон­му уче­ни­ков ска­зал Гос­подь: / “Вы оста­вай­тесь в Иеру­са­ли­ме, / и Я нис­по­шлю вам ино­го Уте­ши­те­ля, / От­цу со­пре­столь­но­го и че­стью рав­но­го Мне, / То­му, Ко­го вы ви­ди­те воз­но­ся­щим­ся / и но­си­мым об­ла­ком светлым”.
Взят­ся яве ве­ли­ко­ле­пие вы­ше небес, пло­тию об­ни­щав­ша­го, / и со­се­де­ни­ем От­ца по­чте­ся есте­ство на­ше от­пад­шее: / тор­же­ству­им, и со­глас­но вси вос­клик­нем, / и вос­пле­щим ру­ка­ми радующеся. Воз­не­се­но яв­но вы­ше небес / ве­ли­ко­ле­пие Об­ни­щав­ше­го пло­тию, / и си­де­ни­ем с От­цом по­чте­но / на­ше пад­шее есте­ство: / вос­тор­же­ству­ем все, и со­глас­но вос­клик­нем, / и вос­пле­щем ру­ка­ми в радости!
Бо­го­ро­ди­чен: Свет от Све­та воз­си­я­вый, Все­не­по­роч­ная, из Те­бе воз­сия, / и чер­ность без­бо­жия всю раз­ру­ши, / и в но­щи спя­щих про­све­ти. / Се­го ра­ди вси по дол­гу Тя во ве­ки прис­но ублажаем. Бо­го­ро­ди­чен: Свет, от Све­та вос­си­яв­ший, / из Те­бя взо­шел, Все­не­по­роч­ная, / и все омра­че­ние без­бо­жия пре­кра­тил / и в но­чи спя­щих про­све­тил; / по­то­му мы все Те­бя, как долж­но, / во ве­ки непре­стан­но величаем.
Ка­та­ва­сия: Ра­дуй­ся Ца­ри­це, / Ма­те­ро­дев­ствен­ная сла­во: / вся­ка бо удо­бо­об­ра­ща­тель­ная бла­го­гла­го­ли­вая уста / ви­тий­ство­ва­ти не мо­гут, / Те­бе пе­ти до­стой­но: / ни­зу­ме­ва­ет же ум всяк, Твое Рож­де­ство ра­зу­ме­ти. / Тем­же Тя со­глас­но славим. Ка­та­ва­сия: Ра­дуй­ся, Ца­ри­ца, ма­те­рям и де­вам сла­ва! / Ибо ни­ка­кие по­движ­ные крас­но­ре­чи­вые уста, / ора­тор­ствуя, не мо­гут / Те­бя вос­пе­вать до­стой­но; / из­не­мо­га­ет и вся­кий ум, / стре­мясь по­стиг­нуть рож­де­ние от Те­бя Хри­ста; / по­то­му мы Те­бя со­глас­но славим.

Ек­са­по­сти­ла­рий самогласен:

Ек­са­по­сти­ла­рий

Уче­ни­ком зря­щим Тя, / воз­несл­ся еси Хри­сте ко От­цу со­се­дя, / ан­ге­ли пред­те­ку­ще зо­вя­ху: / воз­ми­те вра­та, воз­ми­те, / Царь бо взы­де к на­чаль­но­му Све­ту сла­вы. [Три­жды.] Ко­гда уче­ни­ки на Те­бя взи­ра­ли, / воз­нес­ся Ты к От­цу, Хри­сте, что­бы с Ним вос­се­дать. / Ан­ге­лы же, впе­ре­ди спе­ша, взы­ва­ли: / “Под­ни­ми­те вра­та, под­ни­ми­те, / ибо Царь взо­шел к на­чаль­но­му Све­ту сла­вы!” (3)

На хва­ли­тех, Вся­кое ды­ха­ние: по­ста­вим сти­хи 4 и по­ем сти­хи­ры, глас 1. По­до­бен: Небес­ных чинов:

На “Хва­ли­те” сти­хи­ры на 4, глас 1

Ан­гель­ски иже в ми­ре тор­же­ству­им, / на пре­сто­ле сла­вы Бо­гу но­си­мо­му, / взы­ва­ю­ще пе­ние: / Свят еси От­че небес­ный, / Со­прис­но­сущ­ный Сло­ве, / Свят еси и Ду­ше Всесвятый. Мы, в ми­ре сем жи­ву­щие, / по­доб­но Ан­ге­лам вос­тор­же­ству­ем, / Бо­гу, на пре­сто­ле сла­вы но­си­мо­му, / воз­гла­шая пес­но­пе­ние: / “Свят Ты, От­че Небес­ный, / Свят Ты, столь же веч­ное Сло­во, / и Дух Все­свя­той!” (2)
На­чаль­ни­цы ан­ге­лов смот­ря­ю­ще, Спа­се, вос­хож­де­ния стран­ное, / недо­уме­ва­х­у­ся друг ко дру­гу: / что ви­де­ние сие? / Че­ло­век убо зра­ком ви­ди­мый, / яко­же Бог, пре­вы­ше небес / с пло­тию восходит. На­чаль­ни­ки Ан­ге­лов / со­зер­цая, Спа­си­тель, вос­хож­де­ние необы­чай­ное, / недо­уме­ва­ли, друг дру­гу го­во­ря: / “Что это за зре­ли­ще? / Тот, Ко­го мы ви­дим – об­ли­ком Че­ло­век, / но, как Бог, пре­вы­ше небес / Он с пло­тию восходит!”
Га­ли­ле­ане зря­ще Тя воз­не­сен­на, / от Мас­лич­ныя го­ры с те­лом Сло­ве, / слы­ша­ху ан­ге­лов во­пи­ю­щим им: / что сто­и­те зря­ще? / Сей при­и­дет па­ки с пло­тию, / им­же об­ра­зом видесте.

По­вто­ря­ю­ще 1‑ю.

Га­ли­ле­яне, ви­дя Те­бя, Сло­во, / воз­не­сен­ным с те­лом с Мас­лич­ной го­ры, / слы­ша­ли Ан­ге­лов взы­ва­ю­щих к ним: / “Что вы сто­и­те и смот­ри­те? / Он при­дет во пло­ти сно­ва, / та­ким же об­ра­зом, как вы видели!”
Сла­ва, и ныне, глас 2: Ро­дил­ся еси яко Сам вос­хо­тел еси, / явил­ся еси яко Сам из­во­лил еси, / по­стра­дал еси пло­тию Бо­же наш, / из мерт­вых вос­кресл еси по­прав смерть. / Воз­несл­ся еси во сла­ве, вся­че­ская ис­пол­ня­яй, / и по­слал еси нам Ду­ха Бо­же­ствен­на­го, / еже вос­пе­ва­ти и сла­ви­ти Твое Божество. Сла­ва, и ныне, глас 2: Ро­дил­ся Ты, как Сам вос­хо­тел; / явил­ся ми­ру, как Сам бла­го­во­лил; / по­стра­дал пло­тию, Бо­же наш; / из мерт­вых вос­крес, по­прав смерть; / воз­нес­ся во сла­ве, все На­пол­ня­ю­щий, / и по­слал нам Ду­ха Бо­же­ствен­но­го, / что­бы мы вос­пе­ва­ли и сла­ви­ли Твое Божество.
Сла­во­сло­вие ве­ли­кое. Да­ет­ся и свя­тый елей бра­тии. И по­уче­ние Студитово. Сла­во­сло­вие великое.

От­пуст:

Иже во сла­ве воз­не­сый­ся от нас на небо и одес­ную се­дый Бо­га и От­ца, Хри­стос, ис­тин­ный Бог наш, мо­лит­ва­ми пре­чи­стыя Сво­ея Ма­те­ре, свя­тых слав­ных и все­х­валь­ных Апо­стол, и всех свя­тых, по­ми­лу­ет и спа­сет нас, яко Благ и Человеколюбец.

От­пуст

Во сла­ве воз­нес­ший­ся от нас на небо и вос­сев­ший по пра­вую ру­ку Бо­га и От­ца, Хри­стос, ис­тин­ный Бог наш, по мо­лит­вам пре­чи­стой Сво­ей Ма­те­ри, свя­тых слав­ных и все­х­валь­ных Апо­сто­лов и всех свя­тых по­ми­лу­ет и спа­сет нас, как бла­гой и Человеколюбец.

И час 1‑й в при­тво­ре. И со­вер­шен­ный отпуст.

НА ЛИ­ТУР­ГИИ,

по­ем на­сто­я­щия ан­ти­фо­ны, пса­лом 46, глас 2:

НА ЛИ­ТУР­ГИИ

Ан­ти­фон 1, глас 2

Стих 1: Вси язы­цы вос­пле­щи­те ру­ка­ми, / вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом радования. Стих 1: Все на­ро­ды, ру­ко­пле­щи­те, / вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом ра­до­сти.   Пс 46:2
Мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы, Спа­се, / спа­си нас. По мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы, Спа­си­тель, / спа­си нас.
Стих 2: Яко Гос­подь Выш­ний стра­шен, / Царь ве­лий по всей земли. Стих 2: Ибо Гос­подь Все­выш­ний стра­шен, / Царь ве­ли­кий по всей зем­ле.   Пс 46:3
Мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы, Спа­се, / спа­си нас. По мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы, Спа­си­тель, / спа­си нас.
Стих 3: По­ко­ри лю­ди нам / и язы­ки под но­ги наша. Стих 3: По­ко­рил Он на­ро­ды нам / и пле­ме­на под но­ги на­ши.   Пс 46:4
Мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы, Спа­се, / спа­си нас. По мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы, Спа­си­тель, / спа­си нас.
Стих 4: Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, / Гос­подь во гла­се трубне. Стих 4: Взо­шел Бог при вос­кли­ца­нии, / Гос­подь – при зву­ке труб­ном.   Пс 46:6
Мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы, Спа­се, / спа­си нас. По мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы, Спа­си­тель, / спа­си нас.
Сла­ва, и ныне: Мо­лит­ва­ми Бо­го­ро­ди­цы, Спа­се, / спа­си нас. Сла­ва, и ныне: По мо­лит­вам Бо­го­ро­ди­цы, Спа­си­тель, / спа­си нас.

Ан­ти­фон 2, пса­лом 47, глас 2:

Ан­ти­фон 2, глас 2

Стих 1: Ве­лий Гос­подь и хва­лен зе­ло, / во гра­де Бо­га на­ше­го, в го­ре свя­тей Его. Стих 1: Ве­лик Гос­подь и до­сто­хва­лен весь­ма / во гра­де Бо­га на­ше­го, на свя­той го­ре Его.   Пс 47:2
Спа­си нас, Сыне Бо­жий, воз­не­сый­ся во сла­ве, / по­ю­щия Ти: Аллилуиа. Спа­си нас, Сын Бо­жий, воз­нес­ший­ся во сла­ве, / по­ю­щих Те­бе: Аллилуия.
Стих 2: Го­ры Си­он­ския, реб­ра Се­ве­ро­ва, / град Ца­ря великаго. Стих 2: Го­ры Си­о­на, скло­ны се­вер­ные, – / го­род Ца­ря ве­ли­ко­го.   Пс 47:3б
Спа­си нас, Сыне Бо­жий, воз­не­сый­ся во сла­ве, / по­ю­щия Ти: Аллилуиа. Спа­си нас, Сын Бо­жий, воз­нес­ший­ся во сла­ве, / по­ю­щих Те­бе: Аллилуия.
Стих 3: Бог в тя­же­стех Его зна­емь есть, / егда за­сту­па­ет и. Стих 3: Бог в чер­то­гах его из­ве­стен, / ко­гда по­мо­га­ет ему.   Пс 47:4
Спа­си нас, Сыне Бо­жий, воз­не­сый­ся во сла­ве, / по­ю­щия Ти: Аллилуиа. Спа­си нас, Сын Бо­жий, воз­нес­ший­ся во сла­ве, / по­ю­щих Те­бе: Аллилуия.
Стих 4: Яко се ца­рие зе­мстии со­бра­ша­ся, / сни­до­ша­ся вкупе. Стих 4: Ибо вот, ца­ри зем­ные со­бра­лись, / со­шлись вме­сте.   Пс 47:5
Спа­си нас, Сыне Бо­жий, воз­не­сый­ся во сла­ве, / по­ю­щия Ти: Аллилуиа. Спа­си нас, Сын Бо­жий, воз­нес­ший­ся во сла­ве, / по­ю­щих Те­бе: Аллилуия.
Сла­ва, и ныне: Еди­но­род­ный Сыне: Сла­ва, и ныне: Еди­но­род­ный Сын:

Ан­ти­фон 3, пса­лом 48, глас 4:

Ан­ти­фон 3, глас 4

Стих 1: Услы­ши­те сия вси язы­цы, / вну­ши­те вси жи­ву­щии по вселенней. Стих 1: Услышь­те это, все на­ро­ды, / внем­ли­те все, жи­ву­щие во все­лен­ной.   Пс 48:2

Тро­парь, глас 4:

Вознесл­ся еси во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ра­дость со­тво­ри­вый уче­ни­ком, / обе­то­ва­ни­ем Свя­та­го Ду­ха, / из­ве­щен­ным им быв­шим бла­го­сло­ве­ни­ем, / яко Ты еси Сын Бо­жий, Из­ба­ви­тель мира.

Тро­парь, глас 4

Вознес­ся Ты во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ра­до­сти ис­пол­нив уче­ни­ков / обе­ща­ни­ем Свя­то­го Ду­ха, / по утвер­жде­нии их бла­го­сло­ве­ни­ем, / в том, что Ты – Сын Бо­жий, Ис­ку­пи­тель мира.

Стих 2: Земно­род­нии же и сы­но­ве че­ло­ве­че­стии, / вку­пе бо­гат и убог. Стих 2: И про­стой на­род, и лю­ди знат­ные, / вме­сте бо­га­тый и бед­ный.   Пс 48:3
Тро­парь: Воз­несл­ся еси: Тро­парь: Воз­нес­ся Ты во славе:
Стих 3: Уста моя воз­гла­го­лют пре­муд­рость, / и по­уче­ние серд­ца мо­е­го разум. Стих 3: Уста мои из­ре­кут пре­муд­рость, / и раз­мыш­ле­ние серд­ца мо­е­го – ра­зум.   Пс 48:4
Тро­парь: Воз­несл­ся еси: Тро­парь: Воз­нес­ся Ты во славе:
Стих 4: При­к­ло­ню в прит­чу ухо мое, / от­вер­зу во псал­ти­ри га­на­ние мое. Стих 4: Скло­ню я к прит­че ухо моё, / от­крою на псал­ти­ри за­гад­ку мою.   Пс 48:5
Тро­парь: Воз­несл­ся еси: Тро­парь: Воз­нес­ся Ты во славе:

Вход­ный:

Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, / Гос­подь во гла­се трубне.

Вход

Взо­шел Бог при вос­кли­ца­нии, / Гос­подь – при зву­ке труб­ном.   Пс 46:6

Тро­парь: Воз­несл­ся еси: Тро­парь: Воз­нес­ся Ты во славе:

Сла­ва, и ныне, кондак са­мо­гла­сен, глас 6:

Сла­ва, и ныне, кондак, глас 6

Еже о нас ис­пол­нив смот­ре­ние, / и яже на зем­ли со­еди­нив Небес­ным, / воз­несл­ся еси во сла­ве, Хри­сте Бо­же наш, / ни­ка­ко­же от­лу­ча­я­ся, / но пре­бы­вая неот­ступ­ный, / и во­пия лю­бя­щим Тя: / Аз есмь с ва­ми, и ник­то­же на вы. Испол­нив весь за­мы­сел о на­шем спа­се­нии, / и то что на зем­ле со­еди­нив с небес­ным, / воз­нес­ся Ты во сла­ве, Хри­сте, Бо­же наш, / со­всем не остав­ляя нас, но пре­бы­вая нераз­луч­но / и взы­вая лю­бя­щим Те­бя: / “Я – с ва­ми и ни­кто – про­тив вас!”
Та­же Трисвятое. Три­свя­тое.

Про­ки­мен, глас 7:

Воз­не­си­ся на небе­са Бо­же, / и по всей зем­ли сла­ва Твоя. Стих: Го­то­во серд­це мое Бо­же, го­то­во серд­це мое: вос­пою и пою во сла­ве моей.

Про­ки­мен, глас 7

Воз­не­сись на небе­са, Бо­же, / и по всей зем­ле – сла­ва Твоя! Стих: Го­то­во серд­це моё, Бо­же, го­то­во серд­це моё, бу­ду петь и вос­пе­вать во сла­ве мо­ей.   Пс 56:12, 8

Апо­стол в Де­я­ни­их, за­ча­ло 1. [Де­ян. 1, 1 – 12]:

Де­я­ния свя­тых Апо­сто­лов, за­ча­ло 1Б

Пер­вое убо сло­во со­тво­рих о всех, о Фе­о­фи­ле, яже на­чат Иисус тво­ри­ти же и учи­ти да­же до дне, вонь­же, за­по­ве­дав апо­сто­лом Ду­хом Свя­тым, их­же из­бра, воз­не­се­ся. Пред ни­ми­же и по­ста­ви Се­бе жи­ва по стра­да­нии Сво­ем во мно­зех ис­тин­ных зна­ме­ни­их, день­ми че­ты­ре­де­ся­тьми яв­ля­я­ся им и гла­го­ля яже о Цар­ствии Бо­жии: С ни­ми­же и ядый, по­ве­ле им от Иеру­са­ли­ма не от­лу­ча­ти­ся, но жда­ти обе­то­ва­ния От­ча, еже слы­ша­сте от Мене: Яко Иоанн убо кре­стил есть во­дою, вы же има­те кре­сти­ти­ся Ду­хом Свя­тым не по мно­зех сих днех. Они же убо со­шед­ше­ся, во­про­ша­ху Его, гла­го­лю­ще: Гос­по­ди, аще в ле­то сие устро­я­е­ши цар­ствие Из­ра­и­ле­во? Ре­че же к ним: несть ва­ше ра­зу­ме­ти вре­ме­на и ле­та, яже Отец по­ло­жи во Сво­ей вла­сти. Но при­и­ме­те си­лу, на­шед­шу Свя­то­му Ду­ху на вы, и бу­де­те Ми сви­де­те­лие во Иеру­са­ли­ме же и во всей Иудеи и Са­ма­рии, и да­же до по­след­них зем­ли. И сия рек, зря­щим им, взят­ся, и об­лак подъ­ят Его от очию их. И яко взи­ра­ю­ще бя­ху на небо, иду­щу Ему, и се му­жа два ста­ста пред ни­ми во одеж­ди бе­ле. Яже и ре­ко­ста: му­жие Га­ли­лей­стии, что сто­и­те зря­ще на небо? Сей Иисус, воз­не­сый­ся от вас на небо, та­кож­де при­и­дет, им­же об­ра­зом ви­де­сте Его иду­ща на небо. То­гда воз­вра­ти­ша­ся во Иеру­са­лим от го­ры на­ри­ца­е­мыя Еле­он, яже есть близ Иеру­са­ли­ма, суб­бо­ты иму­щия путь. Первую кни­гу, Фе­о­фил, со­ста­вил я о всем, что с са­мо­го на­ча­ла де­лал и че­му учил Иисус, до то­го дня, ко­гда Он был воз­не­сен, дав Ду­хом Свя­тым по­ве­ле­ния Апо­сто­лам, ко­то­рых Он из­брал, ко­то­рым Он и по­ка­зал Се­бя жи­вым, по стра­да­нии Сво­ём, со мно­ги­ми до­ка­за­тель­ства­ми, со­рок дней яв­ля­ясь им и го­во­ря о Цар­стве Бо­жи­ем. И за тра­пе­зою, Он по­ве­лел им не от­лу­чать­ся из Иеру­са­ли­ма, но ждать обе­щан­но­го От­цом, “о чем вы слы­ша­ли от Ме­ня. Ибо Иоанн кре­стил во­дою, вы же бу­де­те кре­ще­ны Ду­хом Свя­тым, по ис­те­че­нии немно­гих этих дней”. Итак, со­брав­шись вме­сте, они спра­ши­ва­ли Его: “Гос­по­ди, не в это ли вре­мя вос­ста­нав­ли­ва­ешь Ты Цар­ство Из­ра­и­лю?” И Он ска­зал им: “Не вам знать вре­ме­на и сро­ки, ко­то­рые Отец уста­но­вил Сво­ею вла­стью. Но вы при­ме­те си­лу, ко­гда най­дет Свя­той Дух на вас, и вы бу­де­те Мо­и­ми сви­де­те­ля­ми и в Иеру­са­ли­ме, и во всей Иудее и Са­ма­рии, и до пре­де­ла зем­ли”. И, ска­зав это, – по­ка они смот­ре­ли – Он был под­нят, и об­ла­ко скры­ло Его из глаз их. И как взо­ры их бы­ли устрем­ле­ны к небу, во вре­мя Его от­ше­ствия, вот два му­жа пред­ста­ли им в оде­я­ни­ях бе­лых, и ска­за­ли: “Му­жи Га­ли­лей­ские, что вы сто­и­те, гля­дя на небо? Этот Иисус, воз­не­сен­ный от вас на небо, при­дет та­ким же об­ра­зом, как вы ви­де­ли Его, от­хо­дя­щим на небо”. То­гда воз­вра­ти­лись они в Иеру­са­лим с го­ры, на­зы­ва­е­мой Еле­он, ко­то­рая на­хо­дит­ся близ Иеру­са­ли­ма в рас­сто­я­нии суб­бот­не­го пу­ти.   Де­ян 1:1–12

Ал­ли­лу­иа, глас 2:

Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, Гос­подь во гла­се трубне. Стих: Вси язы­цы вос­пле­щи­те ру­ка­ми, вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом радования.

Ал­ли­лу­ия, глас 2

Стих: Взо­шёл Бог при вос­кли­ца­нии, Гос­подь – при зву­ке труб­ном. Стих: Все на­ро­ды, ру­ко­пле­щи­те, вос­клик­ни­те Бо­гу гла­сом ра­до­сти.   Пс 46:6, 2

Еван­ге­лие­от Лу­ки, 6 воскресное,
за­ча­ло 114. [Лк. 24, 36 – 53]:

Еван­ге­лие от Луки,
за­ча­ло 114

Во вре­мя оно, вос­крес Иисус от мерт­вых, и ста по­сре­де уче­ник Сво­их, и гла­го­ла им: мир вам. Убо­яв­ше­ся же и при­страш­ни быв­ше, мня­ху дух ви­дя­ще. И ре­че им: что сму­ще­ни есте; и поч­то по­мыш­ле­ния вхо­дят в серд­ца ва­ша? Ви­ди­те ру­це Мои и но­зе Мои, яко Сам Аз есмь. Ося­жи­те Мя и ви­ди­те, яко дух пло­ти и ко­сти не имать, яко­же Мене ви­ди­те иму­ща. И сие рек, по­ка­за им ру­це и но­зе. Еще же не ве­ру­ю­щим им от ра­до­сти и чу­дя­щим­ся, ре­че им: има­те ли что снед­но зде? Они же да­ша Ему ры­бы пе­че­ны часть, и от пчел сот. И взем, пред ни­ми яде. Ре­че же им: сия суть сло­ве­са, яже гла­го­лах к вам еще сый с ва­ми, яко по­до­ба­ет скон­ча­ти­ся всем на­пи­сан­ным в за­коне Мо­и­сео­ве и про­ро­цех и псал­мех о Мне. То­гда от­вер­зе им ум ра­зу­ме­ти Пи­са­ния. И ре­че им: яко та­ко пи­са­но есть, и та­ко по­до­ба­ше по­стра­да­ти Хри­сту, и вос­крес­ну­ти от мерт­вых в тре­тий день, и про­по­ве­да­ти­ся во имя Его по­ка­я­нию и от­пу­ще­нию гре­хов во всех язы­цех, на­чен­ше от Иеру­са­ли­ма. Вы же есте сви­де­те­лие сим. И се, Аз по­слю обе­то­ва­ние От­ца Мо­е­го на вы: вы же се­ди­те во гра­де Иеру­са­лим­сте, дон­де­же об­ле­че­те­ся си­лою свы­ше. Из­вед же их вон до Вифа­нии, и воз­двиг ру­це Свои, и бла­го­сло­ви их. И бысть егда бла­го­слов­ля­ше их, от­сту­пи от них и воз­но­ша­ше­ся на небо. И тии по­кло­ни­ша­ся Ему и воз­вра­ти­ша­ся во Иеру­са­лим с ра­до­стию ве­ли­кою: И бя­ху вы­ну в церк­ви, хва­ля­ще и бла­го­сло­вя­ще Бо­га. Аминь. В те дни вос­крес Иисус из мерт­вых, стал по­сре­ди уче­ни­ков Сво­их и ска­зал им: мир вам. Они, сму­тив­шись и ис­пу­гав­шись, по­ду­ма­ли, что ви­дят ду­ха. Но Он ска­зал им: что сму­ща­е­тесь, и для че­го та­кие мыс­ли вхо­дят в серд­ца ва­ши? По­смот­ри­те на ру­ки Мои и на но­ги Мои; это Я Сам; ося­жи­те Ме­ня и рас­смот­ри­те; ибо дух пло­ти и ко­стей не име­ет, как ви­ди­те у Ме­ня. И, ска­зав это, по­ка­зал им ру­ки и но­ги. Ко­гда же они от ра­до­сти еще не ве­ри­ли и ди­ви­лись, Он ска­зал им: есть ли у вас здесь ка­кая пи­ща? Они по­да­ли Ему часть пе­че­ной ры­бы и со­то­во­го ме­да. И, взяв, ел пред ни­ми. И ска­зал им: вот то, о чем Я вам го­во­рил, еще быв с ва­ми, что над­ле­жит ис­пол­нить­ся все­му, на­пи­сан­но­му о Мне в за­коне Мо­и­се­е­вом и в про­ро­ках и псал­мах. То­гда от­верз им ум к ура­зу­ме­нию Пи­са­ний. И ска­зал им: так на­пи­са­но, и так над­ле­жа­ло по­стра­дать Хри­сту, и вос­крес­нуть из мерт­вых в тре­тий день, и про­по­ве­дан­ным быть во имя Его по­ка­я­нию и про­ще­нию гре­хов во всех на­ро­дах, на­чи­ная с Иеру­са­ли­ма. Вы же сви­де­те­ли се­му. И Я по­шлю обе­то­ва­ние От­ца Мо­е­го на вас; вы же оста­вай­тесь в го­ро­де Иеру­са­ли­ме, до­ко­ле не об­ле­че­тесь си­лою свы­ше. И вы­вел их вон из го­ро­да до Вифа­нии и, под­няв ру­ки Свои, бла­го­сло­вил их. И, ко­гда бла­го­слов­лял их, стал от­да­лять­ся от них и воз­но­сить­ся на небо. Они по­кло­ни­лись Ему и воз­вра­ти­лись в Иеру­са­лим с ве­ли­кою ра­до­стью. И пре­бы­ва­ли все­гда в хра­ме, про­слав­ляя и бла­го­слов­ляя Бо­га. Аминь.   Лк 24:36–53

Вме­сто же Достойно:

Вме­сто “До­стой­но”

Ве­ли­чай ду­ше моя, / воз­нес­ша­го­ся от зем­ли на небо, / Хри­ста Жизнодавца. Ве­ли­чай, ду­ша моя, / воз­нес­ше­го­ся от зем­ли на небо / Хри­ста – жиз­ни Подателя.
Ир­мос, глас 5: Тя па­че ума и сло­ве­се Ма­терь Бо­жию, / в ле­то Без­лет­на­го неиз­ре­чен­но рожд­шую, / вер­нии, еди­но­муд­рен­но величаем. Ир­мос, глас 5: Те­бя, пре­вы­ше ума и сло­ва / став­шую Ма­те­рью Бо­жи­ей, / во вре­ме­ни Сверхвре­мен­но­го неиз­ре­чен­но ро­див­шую, / мы, вер­ные, еди­но­мыс­лен­но величаем.
Вме­сто Ви́дехом Свет И́стинный: по­ет­ся тро­парь Воз­не­се­ния: Возне́слся еси́ во сла́ве: Вме­сто «Мы уви­де­ли свет ис­тин­ный:» по­ем тро­парь празд­ни­ка: Воз­нес­ся Ты во славе:

Си­це поeм и до от­да­ния прaздника.

И по­ем так до отдания.

При­част­ный:

Взы­де Бог в вос­клик­но­ве­нии, / Гос­подь во гла­се трубне. / Ал­ли­лу­иа, три­жды.

При­ча­стен

Взо­шёл Бог при вос­кли­ца­нии, Гос­подь – при зву­ке труб­ном. Ал­ли­лу­ия. (3)

На тра­пе­зе ве­лие уте­ше­ние братии.
Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки