Послідування до Святого Причастя

Чте­ць: Прий­діть, поклоні­мось Цареві нашо­му, Богу.

Прий­діть, поклоні­мось і при­па­ді­мо до Хри­ста, Царя нашо­го Бога.

Прий­діть, поклоні­мось і при­па­ді­мо до Само­го Хри­ста, Царя і Бога нашого.

Пса­лом 23

Господ­ня зем­ля і все, що напов­няє її, все­лен­на і все, що живе в ній. Він на морях засну­вав її і на ріках утвер­див її. Хто вий­де на гору Гос­под­ню і хто стане на свя­то­му міс­ці Його? Непо­вин­ний рука­ми і чистий сер­цем. Хто не кляв­ся душею своєю на неправ­ду і зрад­ли­во не при­ся­гав­ся ближ­ньо­му своє­му — цей одер­жить бла­го­сло­вен­ня від Гос­по­да і милість від Бога Спа­си­те­ля сво­го. Це рід тих, що шука­ють Гос­по­да, що бажа­ють бачи­ти лице Бога Яко­ва. Під­несіть, воро­та, вер­хи ваші, роз­крий­те­ся, воро­та віч­ні, — і ввій­де Цар сла­ви. Хто є цей Цар сла­ви? Гос­подь кріп­кий і силь­ний, Гос­подь пере­мо­же­ць у бороть­бі. Під­несіть, воро­та, вер­хи ваші, роз­крий­те­ся, воро­та віч­ні, ввій­де Цар сла­ви. Хто є цей Цар сла­ви? Гос­подь сил, Він є Цар слави.

Слава Отцю, і Сину, і Свя­то­му Духо­ві, і нині, і повсяк­час, і на віки віків. Амінь.

Алилуя, али­луя, али­луя, сла­ва Тобі, Боже. (три­чі)

Тро­парі, глас 8‑й

Хор: Госпо­ди, що від Діви наро­ди­вся, не зва­жай на без­за­кон­ня мої і сер­це моє очи­сти, тво­ря­чи мене хра­мом Пре­чи­сто­го Тво­го Тіла і Кро­ви, маю­чи незлі­чен­ні вели­кі мило­сті, не від­ки­дай мене від лиця Твого.

Слава: Як нава­жу­ся до При­ча­стя Свя­тинь Твоїх при­сту­пи­ти я, недо­стой­ний? Може б, насмі­ли­ти­ся до Тебе при­сту­пи­ти з достой­ни­ми, але одяг мій викри­ває мене, бо він не до вечері, і душа моя мно­го­гріш­на осуд­жен­ня заслу­жи­ла. Гос­по­ди, очи­сти ж сквер­ну душі моєї і спа­си мене, бо Ти Чоловіколюбець.

І нині: Маючи вели­ке мно­же­ство гріхів, вчи­не­них мною, до Тебе при­па­даю, Бого­ро­ди­це Чиста, спасін­ня бла­га­ю­чи: відві­дай неміч­ну душу мою і моли Сина Тво­го й Бога нашо­го дати від­пу­щен­ня моїх гріхів, єди­на Благословенна.

Пер­ше при­ча­стя страш­ної жерт­ви Живо­твор­чо­го Тіла і Кро­ви Вла­ди­ки, таким чином помо­ли­ся з трепетом:

Молит­ва свя­то­го Іоана Золо­то­усто­го

Госпо­ди Боже мій, я знаю, що я недо­стой­ний і негід­ний того, щоб Ти ввій­шов під покрів­лю дому душі моєї, бо він увесь спу­сто­ше­ний і зане­па­лий, і не маєш у мені достой­но­го міс­ця, де б голо­ву при­хи­ли­ти. Але, як Ти з висо­ти зад­ля нас при­ни­зив Себе, так і нині зниж­ся до моєї недо­стой­но­сти. І як Ти зво­лив ляг­ти у печері в яслах тва­рин неро­зум­них, так бла­гоз­воль увій­ти в ясла неро­зум­ної моєї душі і в осквер­нене моє тіло. І як ти не вва­жав за недо­стойне ввій­ти й пове­че­ря­ти з гріш­ни­ка­ми в домі Симо­на про­ка­же­но­го, так бла­гоз­воль увій­ти і в дім убо­гої моєї, про­ка­же­ної і гріш­ної душі. І як Ти не від­ки­нув подіб­ної до мене блуд­ни­ці й гріш­ни­ці, що прий­ш­ла і доторк­ну­ла­ся до Тебе, так зми­ло­сер­дь­ся і наді мною гріш­ним, що при­ход­жу і дотор­ка­юсь Тебе. І як Ти не погор­ду­вав сквер­ни­ми й нечи­сти­ми її уста­ми, що цілу­ва­ли Тебе, так не погор­дуй і мої­ми, ще більш, ніж її, сквер­ни­ми й нечи­сти­ми уста­ми та сквер­ним і най­не­чи­сті­шим моїм язи­ком. Але нехай буде жари­на Пре­свя­то­го Тво­го Тіла і Доро­го­цін­ної Твоєї Кро­ви на освя­чен­ня, і на про­світ­лен­ня, і на здоров’я вбо­гої моєї душі й тіла; на полег­шен­ня тягарів моїх мно­гих про­вин, на збе­ре­жен­ня від уся­ко­го дия­вольсь­ко­го діла, на від­да­лен­ня і при­пи­нен­ня мого зло­го й лука­во­го зви­чаю, на змерт­він­ня при­стра­стей, на спов­нен­ня запо­ві­дей Твоїх, на при­мно­жен­ня боже­ствен­ної Твоєї бла­го­да­ти і на здо­бут­тя Цар­ства Тво­го. Бо я при­ход­жу до Тебе, Хри­сте Боже, не з погор­дою, але зі смі­ли­вою надією на неви­мов­ну Твою бла­гість; і щоб мене, надов­го від­да­ле­но­го від спіль­но­сти з Тобою, не уло­вив вовк мисле­ний. Бла­гаю ж Тебе, Вла­ди­ко, Єди­ний Свя­тий, освя­ти мою душу і тіло, розум і сер­це, нут­ро й істо­ту, і всьо­го мене обно­ви, і вко­ре­ни страх Твій у мені, і освя­чен­ня Твоє вчи­ни нез­ни­щен­ним у мені. І будь мені поміч­ни­ком і заступ­ни­ком, про­ва­дя­чи у спо­кої жит­тя моє, спо­доб­ля­ю­чи мене сто­я­ти пра­во­руч Тебе разом зі свя­ти­ми Твої­ми, молит­ва­ми й бла­ган­ням Пре­чи­стої Твоєї Матері, безтілес­них Твоїх слуг і пре­чи­стих сил, і всіх свя­тих, що від віку Тобі вгодне вчи­ни­ли. Амінь.

Молит­ва свя­то­го Васи­лія Вели­ко­го

Знаю, Гос­по­ди, що я недо­стой­но при­ча­ща­ю­ся Пре­чи­сто­го Тво­го Тіла і Доро­го­цін­ної Твоєї Кро­ви, і вину­ва­тий я, і в осуд для себе їм і п’ю, не роз­ва­жа­ю­чи про Тіло і Кров Тебе, Хри­ста і Бога мого. Але, смі­ли­во покла­да­ю­чись на мило­сер­дя Твоє, при­ход­жу до Тебе, що ска­зав: хто їсть Моє Тіло і п’є Мою Кров, той у Мені пере­бу­ває, і Я в ньо­му. Зми­ло­сер­дь­ся, Гос­по­ди, і не доко­ряй мені, гріш­но­му, але вчи­ни зі мною з мило­сти Твоєї. І нехай будуть мені ці свя­то­щі на зці­лен­ня, і очи­щен­ня, і про­сві­чен­ня, і збе­ре­жен­ня, і спасін­ня, і освя­чен­ня душі й тіла; на віді­гнан­ня вся­кої прим­х­ли­вої дум­ки та лука­во­го вчин­ку, і діла дия­вольсь­ко­го, що через розум діє в моє­му єстві; на смі­ливість і любов до Тебе; на попра­ву жит­тя і пев­ність; на збіль­шен­ня чес­но­ти і звер­ше­но­сти; на спов­нен­ня запо­ві­дей, на спіль­ність із Духом Свя­тим, на путь до жит­тя віч­но­го і на доб­ру від­по­відь на страш­нім суді Твоїм; не на суд і не в осуд.

Молит­ва свя­то­го Іоана Золо­то­усто­го

Я недо­стой­ний того, щоб Ти, Вла­ди­ко Гос­по­ди, увій­шов під покрів­лю душі моєї, але тому, що Ти, як Чоло­віко­лю­бе­ць, хочеш жити в мені, я смі­ли­во при­сту­паю. Нака­жи, я від­чи­ню двері, що їх Ти один сотво­рив, і Ти ввій­деш чоло­віко­люб­но, яким Ти єси з при­ро­ди, увій­деш і про­світиш затем­не­ний розум мій. Вірую, Ти вчи­ниш це, бо блуд­ни­цю, яка прий­ш­ла до Тебе зі сльо­за­ми, Ти не від­да­лив; і мита­ря, що пока­яв­ся, Ти не від­ки­нув; і роз­бій­ни­ка, що пізнав Цар­ство Твоє, Ти не віді­гнав; і гони­те­ля, що пока­яв­ся, Ти не зали­шив тим, ким він був; але всіх, що прий­шли до Тебе з пока­ян­ням, Ти серед друзів своїх умі­стив, Єди­ний бла­го­сло­вен­ний завжди, нині й на віки без­ко­неч­ні. Амінь.

Тро­пар

Усоло­див мене Ти любов’ю, Хри­сте, і пере­тво­рив мене Боже­ствен­ним Твоїм піклу­ван­ням, то ж попа­ли вогнем духов­ним грі­хи мої і спо­до­би мене напов­ни­ти­ся Твоєю насо­ло­дою, щоб, тор­же­ству­ю­чи, воз­ве­ли­чив я, Мило­серд­ний, два при­ше­стя Твої.

Госпо­ди, поми­луй. (три­чі)

Слава Отцю, і Сину, і Свя­то­му Духо­ві і нині, і повсяк­час, і на віки віків. Амінь.

Чесні­шу від Херу­ви­мів і незрів­нян­но слав­ні­шу від Сера­фи­мів, що нетлін­но Бога Сло­во поро­ди­ла, сущу Бого­ро­ди­цю Тебе величаємо.

Боже, зми­луй­ся над нами і бла­го­сло­ви нас, осяй нас світ­лом Твоїм і поми­луй нас. Амінь.

Молит­ва

Влади­ко Чоло­віко­люб­че, Гос­по­ди Ісу­се Хри­сте, Боже мій, нехай не на суд мені будуть свя­тині оці, яких я недо­стой­ний, але на очи­щен­ня і освя­чен­ня душі й тіла і на запо­ру­ку май­бут­ньо­го жит­тя й Цар­ства. Мені ж, з’єднаному з Богом, бла­го є пере­кла­сти на Гос­по­да надію на спасін­ня моє.

Під­хо­дя­чи, щоб при­ча­сти­ти­ся, про­ка­зуй подум­ки оці стихи :

Молит­ва свя­то­го Іоана Золо­то­усто­го

Вірую, Гос­по­ди, і визнаю, що Ти єси воі­сти­ну Хри­стос, Син Бога Живо­го, що прий­шов на світ гріш­ни­ків спа­сти, між яки­ми я пер­ший. Ще вірую, що це саме є Пре­чи­сте Тіло Твоє і це сама Чес­на Кров Твоя. Молю­ся отже Тобі: поми­луй мене, і про­сти мені про­ви­ни мої: віль­ні й невіль­ні, чи то в сло­ві, чи ділі, сві­до­мі й несві­до­мі; і спо­до­би мене неосуд­но при­ча­сти­ти­ся Пре­чи­стих Твоїх Таїн на від­пу­щен­ня гріхів і на жит­тя вічне. Амінь.

Вечері Твоєї Тай­ної, Сину Божий, при­час­ни­ком мене сьо­год­ні прий­ми, бо воро­гам Твоїм тай­ни не роз­по­вім і цілу­ван­ня не дам Тобі, як Іуда, але, як роз­бій­ник, визнаю Тебе; пом’я­ни мене, Гос­по­ди, у Цар­стві Твоїм.

Ось при­сту­паю до Боже­ствен­но­го При­ча­стя. Твор­че, не опа­ли мене При­ча­стям, — Вогонь бо єси, що спа­лює недо­стой­них, — але ж очи­сти мене від уся­кої скверни.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки