Тропари, кондаки, молитвы и величания

Предпразднства Рождества Христова

Тропарь предпразднства Рождества Христова, глас 4

Гото́вися, Вифлее́ме:/ отве́рзися всем Еде́ме,/ красу́йся, Евфра́фо,/ я́ко дре́во живота́ в верте́пе процвете́ от Де́вы:/ рай бо О́ноя чре́во яви́ся мы́сленный,/ в не́мже Боже́ственный сад,/ от него́же я́дше, жи́ви бу́дем,/ не я́коже Ада́м у́мрем.// Христо́с ражда́ется пре́жде па́дший возста́вити о́браз.

Священномученику Игнатию Богоносцу

Тропарь священномученику Игнатию Богоносцу, глас 4

И нpа́вом пpича́стник,/ и пpесто́лом наме́стник апо́столом быв,/ дея́ние обpе́л еси́, Богодухнове́нне,/ в виде́ния восхо́д,/ сего́ pа́ди сло́во и́стины испpавля́я,/ и ве́pы pа́ди постpада́л еси́ да́же до кpо́ве,/ священному́чениче Игна́тие,// моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

показать все

Ин тропарь священномученику Игнатию Богоносцу, глас 4

Апо́стольских нpа́вов подpажа́телю/ и пpесто́ла их сонасле́дниче,/ архиеpе́ев удобpе́ние и му́чеников сла́во, Богодухнове́нне,/ на огнь, и меч, и зве́pи деpзну́л еси́, ве́pы pа́ди/ и, слово и́стины испpавля́я,/ до кpо́ве постpада́л еси́,/ священному́чениче Игна́тие,/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак священномученику Игнатию Богоносцу, глас 3

Све́тлых по́двиг твои́х светоно́сный день/ предпропове́дует всем в верте́пе рожде́наго:/ сего́ бо жажда́я от любве́ наслади́тися,/ потща́лся еси́ от звере́й снеде́н бы́ти;// сего́ ра́ди и Богоно́сец наре́клся еси, Игна́тие всему́дре.

Молитва священномученику Игнатию Богоносцу

О, вели́кий святи́телю Богоно́сный Игна́тие! К тебе́ припа́даем и мо́лим тя, при́зри на ны гре́шныя, прибега́ющия к твоему́ заступле́нию! Умоли́ Го́спода, да прости́т нам вся согреше́ния на́ша: ты му́ченически ду́шу твою́ за ве́ру положи́л еси́, да́руй и нам му́жество во всем подража́ти тебе́. Ничто́ в жи́зни не возмогло́ отлучи́ти тя от любве́ ко Го́споду, ни ле́стныя обеща́ния, ни преще́ния, ни угро́зы, ниже́ са́мыя му́ки: ты с ра́достию предста́л пред зверьми́ на смерть лю́тую и, я́ко а́нгел, возлете́л еси́ во оби́тели Отца́ на́шего Небе́снаго; и моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем. Бу́ди же, святы́й уго́дниче, предста́телем у Го́спода: за ны, недосто́йнии рабы́ твоя́; помога́й и всем правосла́вным христиа́ном святы́ми твои́ми моли́твами ко всемогу́щему Бо́гу, да изба́вит ны от гла́да, тру́са, гра́да, бездо́ждия и смертоно́сных боле́зней, и да да́рует нам здр́авие и спасе́ние. Бу́ди же нам помо́щник ско́рый во вся́кой ско́рби, наипа́че в час кончи́ны на́шея яви́ся нам све́тлым защи́тником и хода́таем и умоли́ Го́спода сподо́битися всем нам, тебе́ ны́не те́пле моля́щимся, получи́ти по христиа́нской кончи́не Небе́сное Ца́рствие, иде́же вси святи́и вку́пе с тобо́ю ве́чно сла́вят Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Молитва вторая священномученику Игнатию Богоносцу

О, велики́й уго́дниче Христо́в, священному́чениче Игна́тие! При́зри ми́лостивым твои́м о́ком и простри́ ко Го́споду те́плыя твоя́ моли́твы, и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние прегреше́ний. Се бо мы, раби́ Бо́жии (имена), се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́, хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны, гре́шныя, призыва́ем, тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри нас недосто́йных, твоея́ по́мощи тре́бующих, и исхода́тайствуй нам вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Дарода́теля, Бо́га Еди́наго, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Святителю Антонию (Смирницкому)

Тропарь святителю Антонию (Смирницкому), глас 8

Правосла́вия наста́вниче, чистоты́ зерца́ло, мона́шескаго жития́ ревни́телю и ни́щих пита́телю, оте́ческаго попече́ния о па́стве твое́й до́брый о́бразе, от ю́ности себе́ смири́вый и десни́цею Христо́вою в сла́ву святы́х возвы́шенный, земли́ Воро́нежския украше́ние, Анто́ние о́тче на́ш, в труде́х святи́тельских Митрофа́ну и Ти́хону поревнова́вый,/ с ни́миже в небесе́х ны́не лику́я, моли́ся Спа́су все́х дарова́ти ми́р и душа́м на́шим.

Кондак святителю Антонию (Смирницкому), глас 3

От ю́ности твоея́ всего́ себе́ Го́сподеви преда́л еси́, в пеще́рах Ки́евских богому́дренно пребыва́я, и отту́ду во епи́скопа па́стве Воро́нежстей поста́вленный, святи́телю Христо́в Анто́ние всече́стне, в труде́х, бде́ниих и моли́твах до́бле подвиза́лся еси́, и та́ко во смире́нии дости́г доброде́телей соверше́нства и Це́ркви Святе́й и́стиннаго послуша́ния, па́ки в Небе́сныя Оби́тели всели́лся еси́, с вели́кими во святы́х Митрофа́ном и Ти́хоном, предстоя́ Престо́лу Христо́ву, Влады́ку Спа́са все́х моли́, оставле́ние грехо́в получи́ти и ве́лию ми́лость.

Молитва святителю Антонию (Смирницкому)

О, святи́телю Христо́в, о́тче Анто́ние, свети́ло пресла́вное земли́ Воро́нежския! Ско́рый помо́щниче все́м с ве́рою к тебе́ притека́ющим, услы́ши ны́не на́ш во́пль серде́чный, к тебе́ возноси́мый. Исхода́тайствуй на́м ве́чное спасе́ние и проще́ние мно́жества грехо́в на́ших. Моли́ся приле́жно, да поми́ловани бу́дем, и Ца́рствия Небе́снаго насле́дницы яви́мся. Та́же и в многоразли́чных ско́рбех и ну́ждах на́ших помози́ на́м: боля́щия исцели́, оби́димыя защити́, печа́льныя возвесели́, о Держа́ве Росси́йстей и лю́дех ея́ моли́тву те́плую сотвори́. Егда́ же прибли́зится вре́мя сконча́ния земна́го жития́ на́шего, моли́, да не без покая́ния и причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин оты́дем, да неосужде́нно предста́нем Царю́ Сла́вы, гро́зному Судии́ все́х и да сподо́бимся со все́ми святы́ми сла́вити Еди́наго И́стиннаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Иоанну Кронштадтскому

Тропарь праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 1

Правосла́вныя ве́ры побо́рниче,/ земли́ Росси́йския печа́льниче,/ па́стырем пра́вило и о́бразе ве́рным,/ покая́ния и жи́зни во Христе́ пропове́дниче,/ Боже́ственных Та́ин благогове́йный служи́телю/ и дерзнове́нный о лю́дех моли́твенниче,/ о́тче пра́ведный Иоа́нне,/ цели́телю и преди́вный чудотво́рче,/ гра́ду Кроншта́дту похвало́/ и Це́ркви на́шея украше́ние,/ моли́ всеблага́го Бо́га// умири́ти мир и спасти́ ду́ши на́ша.

Перевод: Православной веры поборник, земли Российской попечитель, пастырям правило и пример верующим, покаяния и жизни во Христе проповедник, Божественных Тайн благоговейный служитель и дерзновенный молитвенник о людях, отче праведный Иоанн, целитель и удивительный чудотворец, городу Кронштадту слава и Церкви нашей украшение, моли всеблагого Бога мир умиротворить и спасти души наши.

Ин тропарь праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 4

Росси́йския земли́ па́стырь до́брый показа́лся еси́,/ в служе́нии пресви́терстем жизнь во Христе́ стяжа́в, богому́дре о́тче Иоа́нне./ Благода́ть изоби́льную от Влады́ки Христа́ прия́л еси́:/ неду́ги отгоня́ти,/ малоду́шныя утеша́ти,/ в Та́йне Пречи́стаго Те́ла и Кро́ве ве́рныя со Христо́м соединя́ти./ Сего́ ра́ди восхваля́ем тя,// я́ко моли́твенника о душа́х на́ших.

Перевод: Ты явился добрым пастырем Российской земли, в служении священническом обретя жизнь во Христе, Богомудрый отче Иоанн. Благодать изобильную от Владыки Христа ты принял: прогонять болезни, утешать малодушных, соединять верующих в Таинстве Пречистого Тела и Крови. Потому прославляем тебя, как молитвенника о душах наших.

Кондак праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 3

Днесь па́стырь Кроншта́дтский/ предстои́т Престо́лу Бо́жию/ и усе́рдно мо́лит о ве́рных/ Христа́ Пастыренача́льника,/ обетова́ние да́вшаго:/ сози́жду Це́рковь Мою́/ и врата́ а́дова// не одоле́ют ей.

Перевод: Сегодня пастырь Кронштадский предстоит Престолу Божию и усердно молит о верующих во Христа Пастыреначальника, давшего обещание: «Создам Церковь Мою и врата ада не одолеют ее» (Мф.16:18).

Ин кондак праведному Иоанну Кронштадтскому, глас 6

Пропове́дником и́стины, богоно́сным отце́м подра́жая,/ всего́ себе́ на служе́ние Бо́гу и бли́жним вдал еси́,/ и сан свяще́нства нося́, поко́я не ве́дал еси́,/ слу́жбы Бо́жия в хра́ме при́сно соверша́я,/ и в доме́х ве́рных моле́бныя пе́ния воспева́я,/ нужда́ющимся ще́дро благотворя́,/ та́ко наименова́ние благотво́рца и безсре́бренника стяжа́л еси́, Иоа́нне./ Те́мже и по успе́нии твое́м росси́йския лю́дие прославля́ют и́мя твое́,/ и ве́чную па́мять тебе́ возглаша́юще,// пою́т Бо́гу: аллилу́ия.

Перевод: В своей проповеди Истины ты последовал Богоносным отцам, всего себя предав служению Богу и ближним, и священный сан нося, ты не знал покоя, всегда совершая в храме службы Божие, и в домах верующих воспевая молитвенные песнопения, нуждающимся щедро благотворя, потому ты заслужил имя благотворителя и бессребренника, Иоанн. Поэтому после успения твоего российские люди прославляют имя твое и, возглашая тебе вечную память, поют Богу: «Аллилуйя».

Молитва святому праведному Иоанну Кронштадтскому

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный о́тче Иоа́нне Кроншта́дтский, па́стырю ди́вный, ско́рый помо́щниче и ми́лостивый предста́телю! Вознося́ славосло́вие Триеди́ному Бо́гу, ты моли́твенно взыва́л: Имя Тебе́ — Любо́вь: не отве́ргни меня́, заблужда́ющагося. Имя Тебе́ — Си́ла: укрепи́ меня́, изнемога́ющего и па́дающаго. Имя Тебе́ — Свет: просвяти́ ду́шу мою́, омраче́нную жите́йскими страстя́ми. Имя Тебе́ — Мир: умири́ мяту́щуюся ду́шу мою́. Ны́не благода́рная твоему́ предста́тельству всеросси́йская па́ства мо́лится тебе́: Христоимени́тый и пра́ведный уго́дниче Бо́жий! Любо́вию твое́ю озари́ нас, гре́шных и немощны́х, сподо́би нас принести́ досто́йные плоды́ покая́ния и не осужде́нно причаща́тися Христо́вых Та́ин. Си́лою твое́ю ве́ру в нас укрепи́, в моли́тве поддержи́, неду́ги и боле́зни исцели́, от напа́стей, враго́в, ви́димых и неви́димых, изба́ви. Све́том ли́ка твоего́ служи́телей и предстоя́телей Алтаря́ Христо́ва на святы́е по́двиги па́стырского де́лания подви́гни, младе́нцем воспита́ние да́руй, ю́ное наста́ви, ста́рость поддержи́, святы́ни хра́мов и святы́е оби́тели озари́! Умири́, чудотво́рче и прови́дче преизря́днейший, наро́ды страны́ на́шея, благода́тию и да́ром Свята́го Ду́ха изба́ви от междуусо́бныя бра́ни, расточе́нная собери́, прельще́нныя обрати́ и совокупи́ Святе́й Собо́рней и Апо́стольской Це́ркви. Ми́лостию твое́ю супру́жества в ми́ре и единомы́слии соблюди́, мона́шествующим в дела́х благи́х преуспея́ние и благослове́ние да́руй, малоду́шныя уте́ши, стра́ждущих от духо́в нечи́стых свободи́, в ну́ждах и обстоя́ниих су́щих поми́луй и нас на путь спасе́ния наста́ви. Во Христе́ живы́й, о́тче наш Иоа́нне, приведи́ нас к Невече́рнему Све́ту жи́зни ве́чныя, да сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва вторая святому праведному Иоанну Кронштадтскому

О, вели́кий чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Бо́жий, богоно́сне о́тче Иоа́нне! При́зри на нас и внемли́ благосе́рдно моле́нию на́шему, я́ко вели́ких дарова́ний сподо́би тя Госпо́дь, да хода́таем и при́сным моли́твенником за нас бу́деши. Се бо страстьми́ грехо́вными обурева́еми и зло́бою снеда́еми, за́поведи Бо́жия пренебрего́хом, покая́ния серде́чнаго и слез воздыха́ния не принесо́хом, сего́ ра́ди мно́гим ско́рбем и печа́лем досто́йни яви́хомся. Ты же, о́тче пра́ведный, ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и сострада́ние к бли́жним свои́м име́я, умоли́ Всеще́драго Влады́ку ми́ра, да проба́вит ми́лость Свою́ на нас и потерпи́т непра́вдам на́шим, не погуби́т нас грех ра́ди на́ших, но вре́мя на покая́ние ми́лостивно нам да́рует. О, свя́тче Бо́жий, помози́ нам ве́ру правосла́вную непоро́чно соблюсти́ и за́поведи Бо́жии благоче́стно сохрани́ти, да не облада́ет на́ми вся́кое беззако́ние, ниже́ посра́мится Пра́вда Бо́жия в непра́вдах на́ших, но да сподо́бимся дости́гнути кончи́ны христиа́нския, безболе́зненныя, непосты́дныя, ми́рныя и Тайн Бо́жиих прича́стныя. Еще́ мо́лим тя, о́тче пра́ведне, о е́же Це́ркви на́шей Святе́й до сконча́ния ве́ка утвержде́нней бы́ти, Оте́честву же на́шему мир и пребыва́ние испроси́ и от всех зол сохрани́, да та́ко наро́ди на́ши, Бо́гом храни́ми, в единомы́слии ве́ры и во вся́ком благоче́стии и чистоте́, в ле́поте духо́внаго бра́тства, трезве́нии и согла́сии свиде́тельствуют: я́ко с на́ми Бог! В Нем же живе́м и дви́жемся, и есмы́, и прибу́дем во ве́ки. Ами́нь.

Преподобному Игнатию, архимандриту Печерскому

Тропарь преподобному Игнатию, архимандриту Печерскому, глас 4

Чи́стаго ра́ди и непоро́чнаго твоего́ жития́,/ Богоно́се о́тче Игна́тие,/ прие́мый от Го́спода чудотво́рныя да́ры исцеля́ти немощны́я,/ исцели́, мо́лим тя, и не́мощи на́ша,// моля́ о нас Еди́наго Человеколю́бца.

Кондак преподобному Игнатию, архимандриту Печерскому, глас 1

Проходя́, всеблаже́нне, доброде́тельми от си́лы в си́лу,/ и всех, с тобо́ю су́щих, о́ными превозвыша́я,/ всем служи́л еси́, Игна́тие, и угожда́л,/ тем избра́н был еси́ всем, в дому́ Бо́жия Ма́тере су́щим, в старе́йшину и вождя́,/ в чесо́м; па́че Го́сподеви благоуго́ждь и ста́до Его́ до́бре упа́сши,// моли́ся о нас, ча́дех твои́х.

Святителю Даниилу, архиепископу Сербскому

Тропарь святителю Даниилу, архиепископу Сербскому, глас 3

Чу́до яви́ся извеще́ния,/ дела́ми доброде́телей Бо́жиих возсия́л еси́,/ мона́шествующих ли́ки упа́сл еси́,/ архиере́йская седа́лища утверди́л еси́,/ ерети́ческаго нападе́ния не усумне́вся,/ Це́рковию Христо́вою управля́я,/ преподо́бне о́тче, Дании́ле прему́дре,/ усну́в, я́ко спя,/ те́ло же твое́ це́ло и нетле́нно соблюде́но бысть,/ и подае́т цельбы́ боля́щим от разли́чных неду́гов,/ и де́моны прогоня́ет./ Сего́ ра́ди мо́лим тя:// моли́ спасти́ся душа́м на́шим.

Кондак святителю Даниилу, архиепископу Сербскому, глас 8

Возбра́нному и ди́вному на́шея земли́ свети́льнику днесь любо́вию притека́ем/ и песнь тебе́, Богоно́се, плете́м,/ я́ко иму́щему дерзнове́ние ко Го́споду:/ изба́ви нас от многообра́зных обстоя́ний, да зове́м ти:// ра́дуйся, утвержде́ние оте́честву на́шему и вели́кий покрови́телю оби́тели своея́.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Новодворской»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Новодворской», глас 4

Дне́сь благове́рнии лю́дие све́тло пра́зднуем,/ почита́ющи святу́ю ико́ну Твою́/ и припа́дающе к не́й уми́льно глаго́лем:/ Небе́сная на́ша Засту́пнице и Покрови́тельнице,/ изба́ви на́с от все́х бе́д и скорбе́й/ и умоли́ Сы́на Твоего́ Христа́ Бо́га на́шего,// спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Новодворской», глас 1

Исто́чник исцеле́ний и ве́ры Правосла́вныя утвержде́ние/ Новодворская Твоя́ ико́на, Богоро́дице, яви́ся,/ те́мже и на́с, к не́й притека́ющих,/ от бе́д и искуше́ний свободи́,/ оби́тели и́ноческия сохрани́/ и Правосла́вие в земле́ на́шей утверди́,/ и грехи́ разреши́ моли́твенник Твои́х:/ ели́ка бо хо́щеши, мо́жеши.

Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих»

Тропарь Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих», глас 4

К Богоро́дице приле́жно ны́не притеце́м,/ гре́шнии и смире́ннии, и припаде́м,/ в покая́нии зову́ще из глубины́ души́:/ Влады́чице, помози́, на ны милосе́рдовавши,/ потщи́ся, погиба́ем от мно́жества прегреше́ний,/ не отврати́ Твоя́ рабы́ тщи,// Тя бо и Еди́ну наде́жду и́мамы.

Кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих», глас 6

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас,/ ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

Ин кондак Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих», глас 8

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко из­ба́вль­ше­ся от злых, бла­го­да́р­ствен­ная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Бо­го­ро́­ди­це; но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́­ких нас бед сво­бо­ди́, да зо­ве́м Ти: ра́­дуй­ся, Не­ве́с­то Не­не­ве́ст­ная.

Молитва Пресвятой Богородице пред иконой Ея «Спасительница утопающих»

Засту́пница усе́рдная, Ма́ти Го́спода Вы́шняго! Ты́ еси́ все́м христиа́ном по́мощь и заступле́ние, па́че же в беда́х су́щим. При́зри ны́не с высоты́ святы́я Твоея́ и на ны́, с ве́рою поклоня́ющияся Пречи́стому о́бразу Твоему́, и яви́, мо́лим Тя́, ско́рую по́мощь Твою́ по мо́рю пла́вающим и от ве́тров бу́рных тя́жкия ско́рби терпя́щим. Подви́гни и вся́ правосла́вныя христиа́ны на спасе́ние в вода́х утопа́ющих, и возда́ждь подвиза́ющимся о се́м бога́тыя ми́лости и щедро́ты Твоя́. Се́ бо, на о́браз Тво́й взира́юще, Тебе́, я́ко ми́лостивно су́щей с на́ми, прино́сим смире́нная моле́ния на́ша. Не и́мамы бо ни ины́я по́мощи, ни ина́го предста́тельства, ни утеше́ния, то́кмо Тебе́, о Ма́ти все́х скорбя́щих и напа́ствуемых. Ты́ по Бо́зе на́ша Наде́жда и Засту́пница, и на Тя́ упова́юще, са́ми себе́, и дру́г дру́га, и ве́сь живо́т на́ш Тебе́ предае́м во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Евр.12:25–26, 13:22–25; Мк.10:2–12)

«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мк.10:9). Этими словами Господь утверждает неразрывность брака; только один законный повод к разводу указан – неверность супругов: но как быть, если откроется что-либо подобное? Потерпи. У нас есть всеобщая заповедь – друг друга тяготы носить; тем охотнее должны исполнять ее взаимно друг к другу такие близкие лица, как супруги. Нехотение потерпеть раздувает неприятности, и пустяки взгромождаются в разделяющую стену. На что ум-то дан? Углаживать жизненный путь. 

Благоразумие разве­дет встретившиеся противности. Не разводятся они от недостатка благоразумия житейского, а больше от нехотения обдумать хорошенько положение дел, и еще больше от неимения в жизни другой цели, кроме сластей. Прекращаются услаждения, прекращается и довольство друг другом; дальше и дальше, вот и развод. Чем больше опошливаются цели жизни, тем больше учащаются разводы – с одной стороны, а с другой – беззаконное временное сожительство. Источник же этого зла – в материалистическом воззрении на мир и жизнь.

Притча дня

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину:
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло: зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро: мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность. Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старик улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(0 голосов: 0 из 5)