Тропари, кондаки, молитвы и величания

Апостолу Иакову, брату Господню по плоти

Тропарь апостолу Иакову, брату Господню по плоти, глас 2

Я́ко Госпо́день учени́к, восприя́л еси́ пра́ведне, Ева́нгелие,/ я́ко му́ченик, и́маши е́же неопи́санное,/ дерзнове́ние я́ко бра́т Бо́жий,/ е́же моли́тися, я́ко иера́рх:// моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́м на́шим.

Тропарь праведному Иосифу Обручнику, Давиду царю и Иакову, брату Господню, глас 2

Благовеству́й, Ио́сифе,/ Дави́ду чудеса́ Богоотцу́,/ Де́ву ви́дел еси́ pо́ждшую,/ с па́стыpьми славосло́вил еси́,/ с волсви́ поклони́лся еси́,/ А́нгелом весть пpие́м;/ моли́ Хpиста́ Бо́га// спасти́ ду́ши на́ша.

показать все

Кондак апостолу Иакову, брату Господню по плоти, глас 4

О́тчее Единоро́дное Бог Сло́во,/ прише́дшее к нам в после́дняя дни,/ Иа́кове Боже́ственне,/ пе́рваго тя показа́ Иерусали́млян па́стыря и учи́теля/ и ве́рнаго строи́теля та́инств духо́вных:// те́мже тя вси́ чти́м, апо́столе.

Кондак праведному Иосифу Обручнику, Давиду царю и Иакову, брату Господню, глас 3

Весе́лия днесь Дави́д исполня́ется Боже́ственный,/ Ио́сиф же хвале́ние со Иа́ковом прино́сит,/ вене́ц бо сро́дством Христо́вым прие́мше,/ ра́дуются и неизрече́нно на земли́ Ро́ждшагося воспева́ют, и вопию́т:// Ще́дре, спаса́й Тебе́ чту́щия.

Молитва апостолу Иакову, брату Господню по плоти

О, вели́кий богоизбра́нный и богопросла́вленный Апо́столе Иа́кове, бра́те Госпо́день! Ты́ еси́ вели́кий архиере́й Гра́да Свята́го, те́плый на́ш засту́пник и хода́тай, предстоя́щий Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы. Не отри́ни на́с от твоего́ заступле́ния, но воздви́гни на́с, низве́рженных грехи́ мно́гими. Име́яй вла́сть реши́ти и вяза́ти, разреши́ зо́л на́ших соу́зы, любве́ Бо́жией причти́ на́с и Ца́рствия Небе́снаго прича́стники, блаже́нне, соде́лай моли́твами твои́ми. Моли́ Христа́ Спа́са, да сподо́бит непреткнове́нно соверша́ти стра́нствие на́ше земно́е, да ве́чныя и блаже́нныя жи́зни на небеси́ сподо́бившеся, с тобо́ю вку́пе возмо́жем вы́ну восхваля́ти Тро́ицу Неразде́льную и воспева́ти Еди́но Божество́ Отца́ и Сы́на и Ду́ха Всесвята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу

Тропарь праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 1

Боже́ственною благода́тию просвети́вся,/ и по сме́рти да́руеши исцеле́ние/ притека́ющим к тебе́, прему́дре Иа́кове:/ те́мже и мы ны́не чтим честны́х моще́й пренесе́ние,/ веселя́ще вку́пе ду́ши и телеса́./ Тем вси вопие́м:/ сла́ва Да́вшему ти кре́пость!/ Сла́ва Венча́вшему тя!// Сла́ва Де́йствующему тобо́ю всем исцеле́ния!

Перевод: Просветившийся Божественной благодатью, ты и после смерти даруешь исцеление приходящим к тебе, премудрый Иаков, потому и мы сейчас почитаем драгоценных мощей твоих перенесение, радующее одновременно души и тела. Потому все взываем: «Слава Давшему тебе силу, слава Венчавшему тебя, слава Подающему через тебя всем исцеления».

Кондак праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 8

Ве́рою и любо́вию/ твое́ честно́е пренесе́ние пра́зднующих, блаже́нне,/ сохрани́ и соблюди́ от вся́кия зло́бы и собла́зна змии́на,/ и́маши бо дерзнове́ние ко Влады́це всех, Христу́ Бо́гу./ Его́же моли́ спасти́ правосла́вныя лю́ди,/ моля́щия тя, да вси вопие́м ти:/ ра́дуйся, о́тче Иа́кове,// всея́ Росси́йския земли́ удобре́ние.

Перевод: Всех, с верой и любовью празднующих перенесение почитаемых мощей твоих, блаженный, сохрани и убереги от всякого зла и соблазна диавольского, ибо имеешь дерзновение ко Владыке всех, Христу Богу. Его же моли спасти православных людей, молящих тебя, да все взываем к тебе: «Радуйся, отче Иаков, всей Российской земли украшение».

Ин кондак праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу, глас 8

Я́ко звезда́ многосве́тлая, от́че, на восто́це возсия́,/ к за́паду прише́л еси́, блаже́нне, во твое́ принесе́ние,/ я́ко со́лнечная луча́, испуща́еши исцеле́ния притека́ющим к ра́це моще́й твои́х,/ моли́ся Христу́ Бо́гу спасти́ правосла́вныя лю́ди, моля́щияся ти,/ да вси вопие́м ти:// ра́дуйся, Богому́дре Иа́кове.

Перевод: Как яркая звезда, отче, воссиял на востоке и пришел ты на запад, блаженный, в твоем перенесении, как солнечные лучи испускаешь исцеления приходящим к раке с мощами твоими, молись Христу Богу спасти православных людей, молящихся тебе, да все взываем к тебе: «Радуйся, Богомудрый Иаков».

Молитва праведному Иакову Боровичскому, Новгородскому чудотворцу

О, святы́й вели́кий пра́ведниче и пресла́вный чудотво́рче, богоблаже́нный уго́дниче Христо́в Иа́кове, ди́вно просла́вленный на Небеси́ и на земли́ да́нный нам от Го́спода целе́бниче и засту́пниче, к тебе́ припа́даем с ве́рою, любо́вию и благогове́нием, и мо́лимся от глубины́ души́: помози́ нам, зело́ прогне́вавшим Го́спода и Созда́теля на́шего, и испроси́ нам вся, я́же к житию́ вре́менному и спасе́нию ве́чному потре́бная: земли́ плодоно́сие, возду́хов благорастворе́ние, душ и теле́с здра́вие, в покая́нии и благоче́стии преспе́яние, ве́ры правосла́вныя укрепле́ние, суеве́рия посрамле́ние, неве́рия искорене́ние и вся́каго блага́го проше́ния на́шего ко Бо́гу исполне́ние. Услы́ши, уго́дниче Бо́жий, вся́ку ду́шу христиа́нскую, в ско́рби и обстоя́нии тя моли́твенно призыва́ющую, ускори́ на по́мощь, облегчи́ ско́рби, уврачу́й неду́ги и яви́ся ско́рый предста́тель тре́бующих твоего́ заступле́ния. Наипа́че же в час кончи́ны на́шея не закосни́ приити́ на по́мощь нам и умоли́ Го́спода дарова́ти нам кончи́ну живота́ на́шего ми́рну, безмяте́жну, Святы́х Христо́вых Та́ин прича́стну и упова́ния испо́лнену, да с наде́ждою спасе́ния безбе́дно пре́йдем стра́шный путь возду́шных мыта́рств и непреткнове́нно дости́гнем вожделе́ннаго ца́рствия, е́же угото́вал Госпо́дь лю́бящим Его́. Ей, свя́тче Бо́жий! Услы́ши нас и не пре́зри моле́ния на́шего, но сотвори́ нас соуча́стники блаже́нства ве́чнаго, да вку́пе с тобо́ю спасе́нии милосе́рдием Христа́ Спаси́теля на́шего воспое́м и просла́вим Его́ со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Елисею Лавришевскому и свт. Лаврентию, затворнику Печерскому, еп. Туровскому, в Ближних пещерах

Тропарь Елисею Лавришевскому и свт. Лаврентию, затворнику Печерскому, еп. Туровскому, в Ближних пещерах, глас 3

Преподобне отче наш Елиссее, / с Лаврентием чудным подвизался еси, учителю своему подражая, / земную славу и честь стопам Христа повергли есте, / темже Господь увенча вас / нетленным венцем славы Своея.

Священномученику Владимиру Амбарцумову, пресвитеру Московскому

Тропарь священномученику Владимиру Амбарцумову, пресвитеру Московскому, глас 3

Христовою верою из детска утвержденный / и живот свой проповедованию Слова Божия посвятивый, / истину в Церкви Православной обретший / и к пастырскому служению Божиим смотрением призванный, / в дни гонений семьи верных окормлял еси, / прещений от безбожных не убоявся. / Тем же и пострадал еси даже до крове, / отче священномучениче Владимире, / моли Милостиваго Бога // спастися душам нашим.

Кондак священномученику Владимиру Амбарцумову, пресвитеру Московскому, глас 7

Оружием веры огражденный, / яко истинный воин Христов мучителем противустал еси: / привременно есть господство ваше, свидетельствуя, / и страдания за Христа приял еси мужески, / тем же вопием ти: / Радуйся, священномучениче Владимире, // во Царствии Небесном венцем нетленным увенчанный.

Молитва священномученику Владимиру, пресвитеру Московскому

О, святый священномучениче Владимире, избранный учениче и последователю Христов, верою, яко светильником, озаривый весь путь жития твоего, наипаче же в темную годину гонений, егда и смерть за веру претерпел еси и возшел еси к свету Богообщения, идеже лицем зриши Бога, Емуже послужил еси. Благодать возприял еси, веру убо, в нейже бе воспитан умножив, крещением истинным крестился еси, и крест священнический на перси восприяв, на крест Голгофский возшел еси, от силы веры выну в силу любве восходя, ближним убо послужил еси, узники и больныя утешив, верныя от раскола сохранив и други твоя от безбожных гонителей сокрыв. Темже приими и нашу молитву, чад твоих, Бога о тебе благодарящих, Господь бо не сокры подвига твоего от нас, и прославити тя благослови, и сродники твоя молитвами твоими Церкви всяко послужити сподоби. Темже молися и ныне Владыце Христу, священники умудрити и от разделений соблюсти, монашествующия в подвизе укрепити, дети от пагубных наветов бесовских сохранити и вся верныя в православии утвердити, и сию веру отцев непреложну до конца нам соблюсти, да прославим купно с тобою на Небесех Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Мысли свт. Феофана Затворника

(Гал.6:11–18; Лк.16:19–31)

Притча о богатом и Лазаре показывает, что те, которые жили не как должно, спохватятся, но уже не будут иметь возможности поправить свое положение. Глаза их откроются, и они ясно будут видеть, в чем истина. Вспомнив, что на земле много слепотствующих, подобно им, они желали бы, чтобы кто-нибудь послан был к ним из умерших для уверения, что жить и понимать вещи надо не иначе, как по указанию Откровения Господня. Но и в этом им откажется, ради того, что Откровение для желающих знать истину самоудостоверительно, а для нежелающих и нелюбящих истины неубедительно будет и самое воскресение кого-либо из умерших. Чувства этого приточного богача наверное испытывают все отходящие отселе. И следовательно, по-тамошнему убеждению, которое будет убеждением и всех нас, единственное для нас руководство на пути жизни – Откровение Господне. 

Но там уже такое убеждение для многих будет запоздалым; здесь оно лучше бы пригодилось, да не у всех оно. Поверим, по крайней мере, свидетельству тамошних, перенося себя в состояние их. Сущие в муках не станут лгать; жалея нас, они хотят, чтобы открылись очи наши, да не придем на место их мучения. Об этом предмете нельзя так говорить, как говорим нередко о текущих делах: «авось, как-нибудь пройдет». Нет, уж то не пройдет как-нибудь. Надо быть основательно удостоверенным, что не попадем в место богатого.

Притча дня

К одному из отшельников ночью пробрался вор. Не найдя у него ничего ценного, вор спросил:

— Где же всё твоё имущество?

Отшельник ответил:

— Я всё припрятал в верхнем доме, показывая рукой на небо.

Проповедь дня

Перейти в раздел «Проповеди»

Случайный тест

(0 голосов: 0 из 5)