Лития, совершаемая мирянином дома и на кладбище


См. так­же: «Поми­но­ве­ние усоп­ших».

Аудио:

 

Ска­чать в фор­ма­те Microsoft Word

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

По молит­вам свя­тых отцов наших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже наш, поми­луй нас.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Тебе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же вез­де́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, при­и­ди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молит­ва Свя­то­му Духу не чита­ет­ся от Пас­хи до Дня Свя­той Троицы)

Царь Небес­ный, Уте­ши­тель, Дух Исти­ны, вез­де пре­бы­ва­ю­щий и всё напол­ня­ю­щий, Сокро­вищ­ни­ца благ и жиз­ни Пода­тель, при­ди и все­лись в нас, и очи­сти нас от вся­кой сквер­ны, и спа­си, Бла­гой, души наши.

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Свя­той Боже, Свя­той Креп­кий, Свя­той Бес­смерт­ный, поми­луй нас.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Сла­ва Отцу, и Сыну, и Свя­то­му Духу, и ныне, и все­гда, и во веки веков. Аминь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, про­сти́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посе­ти́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́ди.

Пре­свя­тая Тро­и­ца, поми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи наши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния наши; Свя­той, посе­ти и исце­ли немо­щи наши, име­ни Тво­е­го ради.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам дол­ги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не вве­ди́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лука́ваго.

Отче наш, Кото­рый на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да будет воля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш насущ­ный дай нам сего­дня; и про­сти нам дол­ги наши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам нашим; и не вве­ди нас во иску­ше­ние, но избавь нас от лукавого.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́гу.

При­ди­те, покло­ним­ся Царю наше­му, Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́гу.

При­ди­те, покло­ним­ся и при­па­дем ко Хри­сту, Царю, наше­му Богу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Само­му́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́шему.

При­ди­те, покло­ним­ся и при­па­дем к Само­му Хри­сту, Царю и Богу нашему.

Псало́м 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от сло­ве­се́ мяте́жна, плещ­ма́ Свои́ма осени́т тя, и под кри­ле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ тво­ея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упо­ва́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Живу­щий помо­щью Все­выш­не­го под кро­вом Бога небес­но­го водво­рит­ся. Ска­жет Гос­по­ду: «Заступ­ник мой Ты и при­бе­жи­ще моё, Бог мой и упо­ваю на Него». Ибо Он изба­вит тебя от сети лов­цов и от вести тре­вож­ной. За пле­ча­ми Сво­и­ми сокро­ет тебя, и под кры­лья­ми Его будешь наде­ять­ся, – как ору­жие окру­жит тебя исти­на Его. Не убо­ишь­ся от стра­ха ноч­но­го, от стре­лы, летя­щей днём; от опас­но­сти, во тьме блуж­да­ю­щей, от несча­стья и демо­на полу­ден­но­го. Падёт рядом с тобою тыся­ча, и десять тысяч спра­ва от тебя, но к тебе не при­бли­зят­ся. Толь­ко оча­ми тво­и­ми посмот­ришь и воз­да­я­ние греш­ни­ков уви­дишь. Ибо Ты, Гос­по­ди, надеж­да моя! Все­выш­не­го сде­лал ты при­бе­жи­щем тво­им. Не под­сту­пит­ся к тебе зло, и бич не при­бли­зит­ся к шат­ру тво­е­му, ибо Он Анге­лам Сво­им запо­ве­да­ет о тебе сохра­нить тебя на всех путях тво­их, – на руках поне­сут тебя, что­бы ты не спо­ткнул­ся о камень ногою тво­ею. На аспи­да и васи­лис­ка насту­пишь и попи­рать будешь льва и дра­ко­на. «Ибо на Меня он упо­вал, и избав­лю его, при­крою его, ибо он познал имя Моё. При­зо­вёт Меня, и услы­шу его, с ним Я в скор­би, избав­лю его и про­слав­лю его, дол­го­ден­стви­ем испол­ню его и явлю ему спа­се­ние Моё».

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4‑й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Человеколю́бче.

Со духа­ми пра­вед­ных скон­чав­ших­ся душу раба Тво­е­го [или: рабы Тво­ей], Спа­си­тель, упо­кой сохра­няя её в бла­жен­ной жиз­ни, той, что у Тебя, Человеколюбец.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

В месте упо­ко­е­ния Тво­ем, Гос­по­ди, где все свя­тые Твои обре­та­ют покой, упо­кой и душу раба Тво­е­го [или: рабы Тво­ей], ибо Ты Один – Человеколюбец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

Ты – Бог наш, сошед­ший во ад и муки узни­ков пре­кра­тив­ший, Сам и душу раба Тво­е­го [или: рабы Твоей]упокой.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Еди­ная чистая и непо­роч­ная Дева, Бога во чре­ве носив­шая неиз­ре­чен­но, хода­тай­ствуй о спа­се­нии души раба Тво­е­го [или: рабы Твоей].

Седа́лен, глас 5‑й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ все­ли́ во дво­ры́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Человеколю́бче.

Конда́к, глас 8‑й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь безконе́чная.

Со свя­ты­ми упо­кой, Хри­сте, душу раба Тво­е­го [или: рабы Тво­ей], там, где нет ни боли, ни скор­би, ни сте­на­ния, но жизнь бесконечная.

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко зем­ля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, аллилу́иа.

Ты Сам – один бес­смерт­ный, сотво­рив­ший и создав­ший чело­ве­ка: мы же, смерт­ные, из зем­ли были созда­ны, и в ту же зем­лю пой­дем, как пове­лел Ты, создав меня и ска­зав мне: «Ты зем­ля, и в зем­лю отой­дешь», куда все мы, смерт­ные, пой­дем, над­гроб­ное рыда­ние пре­тво­ряя в песнь «Алли­лу­ия, алли­лу­ия, аллилуия!»

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Достой­но есть поис­ти­не вос­хва­лять Тебя, Бого­ро­ди­цу, веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную и Матерь Бога наше­го. Честью выс­шую Херу­ви­мов и несрав­нен­но слав­ней­шую Сера­фи­мов, дев­ствен­но Бога Сло­во родив­шую, истин­ную Бого­ро­ди­цу, Тебя прославляем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), бла­го­сло­ви́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

По молит­вам свя­тых отцов наших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Боже наш, поми­луй нас.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́мять.

Во бла­жен­ном успе­нии веч­ный покой подай, Гос­по­ди, усоп­ше­му рабу Тво­е­му, и сотво­ри ему веч­ную память!

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Душа его [или: её] сре­ди благ водво­рит­ся, и память его [или: её] в род и род.


 См. ЧИН, ЛИТИЯ, МИРЯНИН, ПСАЛТИРЬ ПО УСОПШИМ, ПОМИНОВЕНИЕ УСОПШИХ.

Оставить комментарий

Добавить комментарий для Иван Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

37 комментариев

 • Ирина, 20.01.2021

  )),Огром­ная Вам бла­го­дар­ность за сайт! Очень доступ­но и даже с переводом…много где искала,и на конец Гос­подь мне ука­зал ‚иско­мое. 19 мая 2020 ушел мой муж в мир иной. Было 47 лет ‚не рас­ка­я­ный пря­мо на рабо­чем месте…мы не были повенчаны.Но душа рва­лась ему помочь и сде­лать ‚как мож­но боль­ше. Зака­зы­ваю и сама молюсь еже­днев­но неусы­па­е­мую псал­тырь и соро­ко­усты. Име­ет ли значение,что мы не венчаные?0н оста­ет­ся самым доро­гим и близ­ким чело­ве­ком для меня( кро­ме детей конеч­но). Он кре­щен и цер­ковь посещал,но ред­ко. Поэто­му сей­час ‚мне кажет­ся, имен­но я несу ответ­ствен­ность за участь его души. Он был и мужем ‚и кормильцем,и не рас­ка­яв­шим­ся. Какую луч­ше молит­ву по усоп­ше­му читать? Что Вы посо­ве­ту­е­те или все по оче­ре­ди? Сла­ва Богу за всё!!!

  Ответить »
 • Галина, 12.01.2021

  Доб­рый день. Мож­но ли читать Канон св. Паи­сию Вели­ко­му об умер­ших без пока­я­ния? Не ста­ло мое­го сына. Он был кре­щен, но не при­ча­щал­ся и не исповедался.
  И при­ми­те, пожа­луй­ста, огром­ную бла­го­дар­ность за этот сайт.

  Ответить »
  • Кирилл, 13.01.2021

   Пре­по­доб­ный Паи­сий Вели­кий родил­ся в Егип­те. С дет­ства полю­бил ино­че­скую жизнь. Отрек­шись от сво­ей воли, он жил под духов­ным руко­вод­ством свя­то­го Пав­мы, во всем испол­няя его пове­ле­ния. Свя­той подвиж­ник при­леж­но читал духов­ные кни­ги и осо­бен­но про­сла­вил­ся подви­гом поста и молит­вы. Глав­ный завет пре­по­доб­но­го Паи­сия был один: ниче­го но делать по сво­ей воле, а во всем испол­нять волю сво­их настав­ни­ков. Тяго­тясь нару­ше­ни­ем без­мол­вия, пре­по­доб­ный уда­лил­ся в более отда­лен­ную пеще­ру. Одна­жды он был вос­хи­щен в рай­ские оби­те­ли и удо­сто­ил­ся там при­ча­стить­ся неве­ще­ствен­ной Боже­ствен­ной пищи. Пре­по­доб­ный Паи­сий отли­чал­ся вели­ким сми­ре­ни­ем, совер­шал подви­ги поста и молит­вы, но, по воз­мож­но­сти, скры­вал их от посто­рон­них. На вопрос ино­ков, какая доб­ро­де­тель выше всех, пре­по­доб­ный отве­тил: “Та, кото­рая совер­ша­ет­ся в тайне и о кото­рой никто не зна­ет”. Пре­по­доб­ный Паи­сий име­ет от Бога бла­го­дать избав­лять от веч­ной муки умер­ших без пока­я­ния. Память пре­по­доб­но­му Паи­сию Вели­ко­му 19 июня (2 июля по граж­дан­ско­му сти­лю). Канон взят из ста­рин­но­го канон­ни­ка, на него ссы­ла­ет­ся как на пое­мый за избав­ле­ние от муки без пока­я­ния умер­ших в сво­ей кни­ге “О поми­но­ве­нии усоп­ших по уста­ву Пра­во­слав­ной Церк­ви” авто­ри­тет­ный зна­ток устав­но­го бого­слу­же­ния епи­скоп Афа­на­сий Сахаров.

   Ответить »
 • Nina, 05.01.2021

  Здрав­ствуй­те. У меня умер­ла дочь 38 лет. Она была кре­ще­ная, но в цер­ковь не ходи­ла и не при­ча­ща­лась. Я зака­за­ла 40 уст и читаю псал­тырь и после­до­ва­ние по исхо­де души. Как мне еще молиться?

  Ответить »
 • Юлия, 03.01.2021

  Доб­рой ночи! Под­ска­жи­те, пожа­луй­ста, а нуж­но читать так как напи­са­но цер­ков­ным язы­ком или мож­но читать «пере­вод»? Про­сто вто­рой вари­ант понят­нее и лег­че чита­ет­ся и воспринимается.

  Ответить »
  • Кирилл, 08.01.2021

   Мож­но и в совре­мен­ном пере­во­де. Но луч­ше поне­мно­гу изу­чать цер­ков­но­сла­вян­ские тек­сты, это помо­жет на цер­ков­ных богослужениях.

   Ответить »
 • виктория, 21.12.2020

  Здрав­ствуй­те! Под­ска­жи­те, батюш­ка ска­зал есть осо­бый чин по умер­ше­му ребен­ку-инва­ли­ду кото­рый не раз­го­ва­ри­вал. Что мож­но читать дома маме ново­пре­став­лен­ной девоч­ке ребён­кe инва­ли­ду 11 лет, кото­рая нико­гда не гово­ри­ла? как молить­ся? Спа­си Бог.

  Ответить »
  • Кирилл, 22.12.2020

   Вик­то­рия, ново­пре­став­лен­ная была воцерковлена?

   Ответить »
   • Виктория, 23.12.2020

    Да , девоч­ка была кре­щён­ная и при­ча­ща­лась. Но она не раз­го­ва­ри­ва­ла и не ходи­ла и не испо­ве­до­ва­лась тк была как мла­де­нец. Я ее при­ча­ща­ла как мла­ден­ца на руках. Спа­си Бог

    Ответить »
    • Кирилл, 23.12.2020

     Вик­то­рия, сла­ва Богу! Вы сде­ла­ли всё, что мог­ли, под­го­то­ви­ли девоч­ку для Рая. Спе­ци­аль­но­го чина нет, она хри­сти­ан­ка, може­те исполь­зо­вать любые молит­вы по усопшим.

     Ответить »
 • Ольга, 19.12.2020

  Очень нуж­ный, хоро­ший сайт. Выру­чил меня в наше непро­стое вре­мя, когда вый­ти из дома не можешь. Спа­си­бо вам боль­шое. Спа­си Бог.

  Ответить »
 • Александр, 16.12.2020

  Здрав­ствуй­те! Мож­но ли читать литию по неве­ро­вав­ше­му человеку?

  Ответить »
  • Кирилл, 17.12.2020

   В молит­вах мы назы­ва­ем усоп­ше­го “рабу́ Тво­е­му́” по отно­ше­нию к Богу.

   Ответить »
 • Tatiana-1976, 19.10.2020

  Здравствуйте.могу ли я дома пери­о­ди­че­ски в любой день читать Чин Лития и Канон по усоп­шей матери,акафист за единоумершего?
  Спа­си Бог

  Ответить »
  • Кирилл, 24.10.2020

   Може­те читать литию. А “ака­фист за еди­но­умер­ше­го” вооб­ще нико­му читать не реко­мен­ду­ет­ся: https://azbyka.ru/molitvoslov/akafist-za-edinoumershego.html

   Ответить »
   • Евгений, 03.11.2020

    Здрав­ствуй­те, поче­му этот ака­фист не реко­мен­ду­ет­ся читать ска­жи­те пожалуйста?

    Ответить »
    • Кирилл, 04.11.2020

     Евге­ний, выше дана ссыл­ка на подроб­ное объяснение.

     Ответить »
 • Виктория, 15.10.2020

  здрав­ствуй­те всем, очень про­шу, под­ска­жи­те пожалуйста,
  Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́ НАДО ИМЯ?
  В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́ НАДО ИМЯ?
  Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й НАДО ИМЯ?
  По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́ НАДО ИМЯ?

  и так всю литию, после слов раба Тво­е­го, надо гово­рить имя?

  я навер­ное не пра­виль­но читаю, имя про­из­но­шу толь­ко один раз, толь­ко в этом месте: Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя)

  Ответить »
  • Иван, 18.10.2020

   Имя обя­за­тель­но про­из­но­сит­ся толь­ко в тех местах, где в молит­во­сло­ве отме­че­но «(имя)».
   По жела­нию, вы може­те про­из­но­сить имя и в дру­гих молит­вах, где упо­ми­на­ет­ся усоп­ший. В том чис­ле, и в ука­зан­ном вами тек­сте тропарей.
   Молит­ва от упо­ми­на­ния име­ни не ста­но­вит­ся более сильной/менее силь­ной, правильной/неправильной. Гос­подь видит наши мыс­ли и зна­ет, за кого мы молим­ся. Важ­нее наша вера, усер­дие и вни­ма­ние во вре­мя молитвы.

   Ответить »
 • Марина, 22.07.2020

  А есть такой вари­ант Чина литии, об обо­их роди­те­лях, как Молит­ва детей о усоп­ших роди­те­лях у Вас даёт­ся в трёх вари­ан­тах? Боюсь что-то непра­виль­но прочитать.
  Сайт очень нуж­ный. Огром­ная Вам Благодарность.

  Ответить »
  • Кирилл, 22.07.2020

   Мари­на, може­те ука­зы­вать любое коли­че­ство имён.
   Бои­тесь чего? Вы ведь не ман­тру чита­е­те, не заго­вор, а к Отцу Небес­но­му обращаетесь.

   Ответить »
 • Владимир, 30.04.2020

  спа­си­Бог

  Ответить »
 • Гость, 01.04.2020

  Здрав­ствуй­те! Сколь­ко раз в день мож­но читать литию по новопреставленному?

  Ответить »
  • Кирилл, 01.04.2020

   Коли­че­ство не ограничено.

   Ответить »
 • Татьяна, 24.02.2020

  Очень мне нра­вить­ся эта лития. Все­гда читаю на клад­би­ще или дома — по зна­ме­на­тель­ным датам. 

  Ответить »
 • Игорь, 24.02.2020

  Здрав­ствуй­те. Ска­жи­те пожа­луй­ста, а чин литии чита­ет­ся одно­му покой­но­му или сра­зу двоим(например роди­те­лям), “рабам Тво­им” или рабе(у). Спасибог

  Ответить »
  • Кирилл, 25.02.2020

   Воз­мож­ны оба вари­ан­та, поми­на­ет­ся любое коли­че­ство усопших.

   Ответить »
 • Георгий, 21.01.2020

  Сер­деч­но благодарю 

  Ответить »
 • Елена, 28.09.2019

  Спа­си­бо за отлич­ный сайт!

  Ответить »
 • Наталья Даниева, 13.08.2019

  Пре­крас­ный сайт 😃

  Ответить »
 • Алевтина, 04.05.2019

  Здрав­ствуй­те! Нигде не могу най­ти, как ска­чать Литию в фор­ма­те МР3. Под­ска­жи­те есть такое на сайте?

  Ответить »
  • Оксана, 07.05.2019

   Алев­ти­на, здрав­ствуй­те! Ска­чать литию мож­но здесь: 

   https://azbyka.ru/audio/chin-litii-sovershaemoj-miryaninom-doma-i-na-kladbishhe.html

   Ответить »
   • Валентина, 15.06.2019

    Не могу перей­ти по ссылке

    Ответить »
    • Кирилл, 17.06.2019

     Ско­пи­руй­те ссыл­ку и вставь­те в поис­ко­вую стро­ку браузера.

     Ответить »
    • Румянцева Светлана Владимировна, 20.01.2021

     Спа­си­бо Вам за воз­мож­ность умер­ла мама мно­го лет назад а я к сво­е­му сты­ду не одной служ­бы в пра­во­слав­ной церк­ви ещё не зака­за­ла ещё раз спасибо

     Ответить »
Размер шрифта: A- 16 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: Arial Times Georgia
Текст: По левому краю По ширине
Боковая панель: Свернуть
Сбросить настройки