Азбука веры Православная библиотека профессор Алексей Афанасьевич Дмитриевский Греческий палеограф Иоанн Саккелион и его каталог патмосских рукописей

Греческий палеограф Иоанн Саккелион и его каталог патмосских рукописей

Источник

Πατμιακὴ βιβλιοθήκη, ῆτοι ὰναγραφὴ τῶν ἐν τβιβλιοθήκη τῆς κατὰ τὴν νῆσον Πάτμον γεραρς και βασιλικῆς μονῆς τοῦ γίου ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ ωάννου τοῦ Θεολόγου τεθησαυριμένων χειρογράφων τεύχων, πάλαι μὲν ἐκπονηθείσα ὑπὸ Ι. Ζακκελίωνος, νῦν δὲ φιλολογικοῦ συλλόγου Παρνασσοῦ ἐκδιδομένη, ̓ς ἐν τέλει προσετέθησαν καί ἑπτὰ πίνακες πανομοιότυπα περιέχοντε)σ τῆς τῶν διαφόρων ἑκατονταεπηρίδων γραφῆς. Ἀθήνσιν 1890.

Книга, полное заглавие которой мы выписали выше, может быть названа началом литературной известности её автора и завершением, или венцом его плодотворной многолетней научной деятельности. Не много нам приходится видеть подобных трудов, к которым бы были приложимы сейчас сказанные нами слова. Сказанное же будет понятно, если вкратце изложим историческую судьбу настоящего капитального труда и полную лишений и неустанных усидчивых трудов жизнь её автора, прекратившуюся после недолгих страданий 30 июля прошлого 1891 года.

Заведующий отделением рукописей при национальной библиотеке афинского университета Иоанн Саккелион родился на острове Наксосе 15 апреля 1815 г. Отец его был на этом острове приходским священником. Первоначальное образование г. Саккелиона было ничтожное и ограничивалось одной местной гимназией, по выходе из которой ему пришлось продолжать свое самообразование частным домашним образом. На 18-м году он в качестве вольноопределяющегося поступает в гарнизон афинского войска, откуда через два года он определен был писцом в канцелярию военного министерства. По окончании срока военной службы он был причислен к министерству в качестве министерского писца и оставался здесь на службе до 1839 года, когда пошатнувшееся здоровье побудило его искать иного рода службы. Выйдя с честью и высочайшей благодарностью покойного короля Оттона I в отставку, г. Саккелион отправляется на остров Кос и делается секретарем у купца Константина Иппократида, голландского консула, с которым он и посетил в первый раз в 1841 г. остров Патмос. В 1848 г. сам Саккелион делается на острове Косе консульским агентом, а в 1850 г., по вызову монахов Иоанно-Богословского монастыря на о. Патмосе, он принимает на себя обязанности учителя в тамошней, когда-то знаменитой Патмосской Академии. С этого времени г. Саккелион навсегда оставляет исполненную треволнений службу канцелярскую и дипломатическую и посвящает себя мирным ученым кабинетным занятиям, не прекращавшимся до последнего часа почти свыше 76-летней его жизни.

В высшей степени скромный по характеру и имея природное какое-то влечение к мирным библиотечным занятиям (см. превосходный некролог г. Саккелиона в константинопольской газете Νεολόγοσ Αριθ № 6615, 15 августа 1891 г., σελ 3) он нашёл для себя полное удовлетворение здесь, на Патмосе. Убогий монастырский приют и мирная монашеская среда нисколько не мешали его занятиям, а обширная малоизвестная и малодоступная монастырская библиотека отнимала у него всё свободное от прямых его обязанностей по школе время. И. Саккелион принялся с жаром за приведение её в тот сравнительно, например, с синайской и некоторыми афинскими библиотеками, образцовый порядок, в каком мы нашли ее в бытность свою на о. Патмосе. Но на этом скромный труженик не остановился, а задумал приняться за её описание, в чем эта библиотека сильно нуждалась. Задуманное дело он начал не один, а привлёк к нему образованного иеромонаха Иоанно-Богословского патмосского монастыря Иерофея Флоридиса, бывшего некоторое время тоже учителем упомянутой нами Патмосской Академии, и до прошлого года заведовавшего после Саккелиона и монастырской библиотекой. От заезжих учёных германских и французских они познакомились с учёными приёмами при подобных работах и постарались, насколько это было возможно, применить их и к своей работе. Плодом этих занятий появляется в 1863 году «Πατμιακὴ βιβλιοθήκη», которая в рукописи и была представлена ими на одобрение профессоров афинского университета. В этом труде 471 рукопись была описана покойным Саккелионом, а 264 его товарищем, иеромонахом И. Флоридисом. Но хотя университет и дал прекрасный отзыв об этой рукописи и рекомендовал ее вниманию министерства церковных дел и народного просвещения, однако в ту пору не нашлось свободных средств на её напечатание, и она пролежала без движения до 1890 года, когда средства к её обнародованию дал афинский филологический силлогос «Паранасос», желавший ознаменовать свой 25-летний юбилей каким-нибудь полезным трудом. «Πατμιακὴ βιβλιοθήκη» явилась на свет, таким образом, ровно за год до смерти главного своего редактора, который уже, находясь в Афинах и имея под руками научные средства, много исправил в ней и значительно дополнил новыми учёными и любопытными подробностями и примечаниями.

Мы не скажем неправды, если заметим теперь, что патмосская библиотека была школой для г. Саккелиона, который под конец своей жизни благодаря своим непрерывным занятиям рукописями приобрёл себе славу замечательного, а в Греции даже единственного, знатока палеографа и библиографа, удивлявшего своими тонкими наблюдениями над рукописями и замечательной памятью всех библиографических справок, за которыми обращались обыкновенно к покойному Саккелиону. Задержка относительно напечатания «Πατμιακὴ βιβλιοθήκη» имела немаловажное значение для его учёной репутации. Прекрасно ознакомившись с содержанием патмосских рукописей во время их описания, г. Саккелион в течение более тридцати лет наполнял многочисленные константинопольские, афинские и смирнские периодические филологические и археологические издания новыми материалами из патмосских рукописей, снабжая их своими, иногда весьма обширными, критическими и учёными примечаниями. В основу своих небольших палеографических работ г. Саккелион полагал всегда слова, сказанные Спасителем своим учениками: «соберите избытки укрух, да не погибнет ничтоже» (Ин. 6:12). Всем этим его многочисленным изданиям составлен сыном покойного И. Саккелиона обширный перечень, хотя, как мы знаем, далеко ещё не полный, напечатанный в «Δελτίον τῆς ἱτορικῆς καί ἐθνολογικῆς ἑταιρίας τῆς λλάδος» за месяц июль 1891 г. Все работы Саккелиона имели характер новизны, знакомили людей, занимающихся византийской историей и византийскими древностями, с богатствами малодоступной патмосской библиотеки и потому ценились не только в Греции, но даже и за границей. Уже незадолго до смерти, когда г. Саккелион занялся составлением каталога рукописей, поступивших по распоряжению греческого правительства в библиотеку афинского университета из метеорских монастырей, стали появляться его работы по рукописям этой новой библиотеки. Но и на этой должности хранителя рукописей в библиотеке афинского университета он продолжал сводить счёты с излюбленной им патмосской библиотекой. В 1890 году он напечатал в третьем томе известного издания венских учёных Миклошича и Мюллера под заглавием «Acta et diplomata monasterion ecclesiarium orientis» все акты и документы, относящиеся к истории патмосского Иоанно-Богословского монастыря и хранившиеся дотоле в памосской библиотеке. Издатели актов не взяли у г. Саккелиона его обширных ученых примечаний к этим актам, имеющих составить том объёмом не менее самих актов и оставшихся после его смерти не напечатанными. В 1890 же году он окончил печатание и своей «Πατμιακὴ βιβλιοθήκη», давно ожидаемой в свет всеми, кто интересовался подобного рода работами и принятой весьма сочувственно в Греции и за границей.

С богатым и в высшей степени разнообразным научным содержанием этого труда весьма обстоятельно ознакомил русских учёных людей Г. С. Дестунис в своей критико-библиографической статье на эту книгу, напечатанной в апрельской книжке за прошлый 1891 год «Журнала Министерства Народного Просвещения», поэтому интересующихся мы отсылаем туда, а на себя берём задачу восполнить замеченную нами неполноту каталога, указать некоторые неточности и ошибки в описании самых рукописей и обратить внимание наших читателей на особенность состава библиотеки о. Патмоса, имеющую глубокий научный интерес.

В бытность свою на о. Патмосе при ближайшем знакомстве с рукописными хранилищами патмосской библиотеки мы заметили, что изданная «Πατμιακὴ βιβλιοθήκη» не обнимает всего количества тамошних рукописей. Так, например, в боковом помещении (не главном) рукописей среди бумажного хлама мы нашли совершенно не описанные следующие рукописи: 1) сборник слов в 8 долю листа, 261 лист, писанный скорописью 17 в; 2) рукопись в 4 долю листа, 191 лист, писанная почерком 14–15 в. под заглавием «Θεοδωρίτου, ἐπισκόπου Κύρου εις τὰ ζητούμενα ἄπορα τῆς παλαίας διαθἡκις καὶ εἰς τῆν Γένεσινἑρμηνεία»; 3) сборник слов на Великий пост до недели ваий 18 столетия в 8 долю, 263 листа; 4) Триодь цветная с субботы праведного Лазаря 15 века в лист, 281 лист; 5) смешанный сборник слов 18 века в 4 долю листа, 266 слов; 6) Ευχολόγιον 15 в. в 4 долю листа, 253 листа, без начала и конца, в нём содержатся молитвы утренние и вечерние, апостольские и евангельские чтения, чины пострижений в монашество и чин елеосвящения; 7) помянник 16 столетия, заключающий в себе любопытные сведения и хронологические даты для истории Иоанно-Богословского монастыря на о. Патмосе. При более внимательном пересмотре упомянутого книжного хлама, несомненно, отыщутся и другие рукописи, не вошедшие в изданный каталог г. Саккелиона.

Осталась совершенно не описанной патмосская типикарница, содержащая в себе немало рукописей, из которых своими подписями некоторые из них имеют важное историческое значение для монастыря. Вот какие рукописи имеются в этой типикарнице: 1) Τυπικόν τῆς ἐκκλησιαςιςτικῆς ἀκολουθίας τῆς ἐν ερουσαλυμοις γιας λαύρας τοῦ ὁσίου θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Σάββα, 1448 года, в 4 долю листа, 212 листов, приобретённый издержками игумена обители Феодула. Типикон этот представляет список с афонских уставов (Εἴδησις τοῦ θων(ος) ἤγουν τοῦ γίου ὄρους Μἀρκου μοναχοῦ σγταγμα πονηθὲν εἰς τὰ ἀπορούμενα τοῦ Τυπικοῦ); 2) точный список этого типикона, сделанный в 1640 году иеромонахом Иаковом по заказу игумена монастыря Саввы Калогераса; 3) современный (особенный по составу) чин погребения патмосских иеромонахов; 4) Θεοτοκάριον, написанный в 1754 году екклесиархом иеромонахом Афанасием, в 8 долю, 296 листов; 5) сборник слов, написанный в 1793 году Макарием, коринфским архиереем, для патмосского монастыря, в лист, 86 листов; 6) Синаксарист в лист, 299 листов, писан в 1790 году неким Даниилом, уроженцем острова Коса, по заказу монаха Никифора и иеромонаха Германа для Патмосского монастыря; 7) Синаксарь с марта месяца по август, в лист, 341 лист, писан в 1495 году и пожертвован в монастырь игуменом его Феодулом; 8) Синаксарь, написанный в 1731 году, пожертвован братьями-иеромонахами Софронием и Симеоном и племянником их священником Гавриилом; 9) Синаксарь, написанный 15 апреля 1767 года; 10) Сборник 18–19 в., в 16 долю листа, 36 листов, содержащий в себе величания великой субботы, тропари «Ангельский собор», канон Пасхи и вечернее Евангелие на Пасху; 11) сборник служб: а) в честь епископа Пергамского Антипы, составленная патмосским учителем в 1789 году Даниилом Керамеем; б) в честь учителя патмосской школы Герасима Византиоса, составленная в 1780 г. учителем иерусалимским иеромонахом Иоанном Кефалонийцем и с) в честь русского преподобномученика Пахомия, составленная в 1730 г. известным первым патмосским учителем Макарием; 12) Триодь Цветная, в лист, 217 листов, написанная в 1522 г., пожертвована в обитель иеромонахом Германом и монахом Матфеем; 13) Чин малого водоосвящения с каноном св. апостолу Фоме, писанный в 1884 году архимандритом Серафимом Панагиотаки; 14) сборник 19 в., содержащий в себе избрание игумена и описание монастырских встреч патриарха, митрополита, епископа, турецких чиновников и высокопоставленных лиц христианского вероисповедания; 15) Чин омовения ног, совершаемый в Великий Четверг на о. Патмосе, рукопись 19 в.; 16) служба св. Леонтию, архиепископу иерусалимскому, составленная духовником Никодимом Каппой по просьбе Иерофея Флоридиса и написанная в 1883 г. архимандритом Серафимом Панагиотаки; 17) Минея Январь, в лист, 169 листов, писана в 1737 году монахом Космою, который, кроме того, написал того же формата 18) Минею Сентябрь в 168 листов и 19) Минею Октябрь в 173 листа; 20) Минея Февраль, в полулист, 202 л., написана Нектарием монахом и священником Никитой Панкалой, почерком которого писаны еще 22) Минея Август, в 21 листов; 23) Минея Ноябрь, в 246 листов и 24) Минея Декабрь в 237 листов; 25) Минея Апрель в 8-ю долю, 205 листов; 26) Минея Май, в 297 листов; 27) Минея Июнь, в 217 листов и 28) Минея Июль, в 255 листов, судя по почерку, сходному с Феотокарием, писаны одним и тем же писцом, т. е. иеромонахом Афанасием в 1754 году. Не достаёт в круге богослужебных книг Триоди Цветной, а при более тщательном обзоре патмосской типикарницы отыщутся, быть может, и другие интересные рукописи.

Обращаемся к самому описанию патмосских рукописей и находим прямо неверные определения времени написания рукописей. Очевидно, описывающие более обращали внимание на внешние палеографические признаки, чем на внутреннее содержание описываемых ими рукописей. Пергаментный Илитарий, № 730, по определению Саккелиона 14 века (стр. 278), но в действительности он написан не позже начала второй половины 13 столетия. Для этого определения данные заключаются в самом Илитарии, где между прошениями великой ектении находим и такое прошение: «Ὑπὲρ τὁῦ ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Θεοδοσίου πατριάρχου Θεοῦ πόλεος μεγάλης Αντιοχελίας καὶ πάσις ὰνατολης». Упоминаемый в этом прошении патриарх антиохийский есть не кто иной как Феодосий Принкенс (1261–1283), так как другой патриарх с именем Феодосий на антиохийском престоле за 13 и 14 столетия нам не известен. Пергаментный Илитарий № 723 писан не в 15 в., как утверждает г. Саккелион, а в 17 столетии. В Илитарии, состоящем из одних только диаконских прошений обычной Литургии, мы читаем следующее: «Καὶ ν καστος κατὰ διάνοιαν χει καὶ πάντον καὶ πασῶν ὁ δεῖνα τοῦ γωτάτου καὶ οὶκουμεικοῦ πατριάρχου Κωνσταντινουπόλες, ὁ δεῖνα Αλεξανδρείας, ὁ δεῖνα Αντιοχείας, ὁ δεῖνα Ἱεροσολύμον, ὁ δεῖνα Μοσκόβου καὶ πάσης Ῥουσίας τῶν ὀρθοδόξων πατριαρχῶν». Патриаршество у нас в России было учреждено в 1591 году, а поэтому время написания данного Илитария никоим образом не может быть относимо ранее начала 17 столетия. Никак нельзя признать точным определение времени написания 16 в. (стр. 277) за Илитарием № 719, так как и почерк письма (скорописная вязь), и особенный состав содержащегося в нем чина Литургии с тремя просфорами говорят нам о времени более раннем. Мы без колебания относим его к 18 веку. К тому же времени и по тем же основаниям мы относим Илитарий № 712, а не к 15 в., как это делает г. Саккелион (стр. 276), ни на чём не основываясь.

Не наблюдается описывателями и возможная точность определения рукописей по времени их написания. Так, например, Евхологий, № 104, отнесен ими к 13 в. (стр. 62), хотя из существующего лунника, начинающегося с 6742 г. и оканчивающегося 6777 годом, т. е. 1234–1269, можно почти с несомненностью сказать, что Евхологий этот написан около 1234 года. Счёт листам рукописей во многих случаях указан неверно. В данной рукописи 246 листов, а не 276, как указано у Саккелиона (стр. 62). Евхологий в 141 лист (по Саккелиону 167 листов) отнесен к 13 веку, но можно и более точно определить эту рукопись. В ектении в числе умерших поминаются византийские императоры Алексий I Комнен (1081–1118), Иоанн II (Кало-Иоанн) Комнен (1118–1143), Алексий II Комнен (1180–1183), Мануил Комнен (1143–1180), в монашестве носивший имя Матфея, и Алексий III Ангел (1195–1203).  Следовательно, рукопись написана в первой четверти 13 столетия.

Но наряду с этими, так сказать, недоценками рукописей или неверностями и неточностями в определениях времени написания их, мы видим и наоборот, переценки: рукописи определяются выше на столетие или даже на два. Например, пергаментный Илитарий № 716 по письму и по изложению содержащегося в нём «Διάταξιςα τῆς θείας λειτουργίας» может быть относим к 15 или даже к 16 веку, но никоим образом не к 14 веку, как определяет г. Саккелион (стр. 276). Рукопись № 634, содержащая в себе известный рассказ о крещении россов «Διήγησις ἀκριβὴς πως ἐραπτίσθη τό τῶν Ρώσσων ἐθνος», с большим правом может быть относима к 16 в., чем к 15 в. (стр. 254), и т. п.

Описание некоторых рукописей не везде сделано с одинаковой полнотой и точностью. Сборный Евхологий в 240 листов (по Саккелиону в 357 листов) не может быть отнесен к 15 веку (стр. 274), и здесь едва ли не каждый чин писан разной рукой, и потому мы видим в нём почерки, начиная с 13 в. до 17 столетия включительно. Вот состав этой рукописи: а) неполный чин малого водоосвящения, писан рукой 16 в.; b) полный чин великого водоосвящения; с) не указанное у Саккелиона последование братотворения 15 в.; d) чин елеосвящения не полный, писан разными почерками 15, 16, 17 вв.; е) молитвы на различные случаи 16 в; f) Литургия Златоуста – 15 в.; g) несколько отрывков из Литургии преждеосвященных даров 15 в.(у Саккелиона не упомянуто о них); h) на пергамине полный (у Саккелиона: ἐλλινῆ) чин Литургии В. Великого 14 в. Поминаются имена Папы римского Павла и Патриарха Виссариона (л. 128); i) Ἀκολουθία ἑπί μνήστροις βασιλέων καὶ λοιπῶν 16 в.; k) другой неполный чин венчания на пергамине 13 в. (у Саккелиона он не упомянут), и т. д.: Илитарий 13-го в, № 731, содержит в себе один только чин Литургии свт. И. Златоуста и ничего другого (стр. 278); рукопись 15–16 вв., описана не полно. Чин, например, великого освящения воды без начала, а конец приписан другим почерком позднее. О чине малого водоосвящения не упомянуто. Кроме одного чина малой схимы в рукописи содержится весьма любопытный другой с заглавием «ἑτέρα ἀκολουθία τοῦ γίου καὶ σχήματος μικροῦ» (слич. Саккел. стр. 270).

Но все указанные нами недостатки почти неизбежны в таких обширных изданиях, каким является «Πατμιακὴ βιβλιοθήκη», и никак не могут умалять научного значения их. Мы указали на эти недостатки, чтобы наши русские учёные, которым придётся пользоваться этой работой г. Саккелиона, в нужных случаях имели их в виду. Со свой стороны мы с радостью приветствуем появление в свет этой книги, с нетерпением ожидавшейся почти целых тридцать лет. Не без удовольствия воспользуются настоящей книгой и люди науки, так как в каталоге и в обширных учёных к нему примечаниях1, написанных с замечательной учёной добросовестностью и знанием дела, они найдут много новых и в высшей степени интересных научных данных.

Особенность каталога г. Саккелиона, не остановившая на себе внимания почтеннейшего Г. С. Дестуниса, сравнительно с другими подобными каталогами, заключается в том, что здесь: а) очень много описано учебных руководств, употреблявшихся в 18 в. в процветавшей в ту пору на о. Патмосе академии и привлекавшей в свои гостеприимные стены питомцев со всего православного востока; b) сообщено немало рукописных сведений о первых и лучших учителях этой академии: о Макарии иеродиаконе (стр. 142, 161, 175, 244 и др.), Василии (стр. 230, 237) и Данииле Керамсосе (стр. 181, 198, 20 и 245) и других; с) имеется немало и других интересных сведений, так или иначе относящихся к той же академии. Будущий историк о. Патмоса и его академии скажет спасибо г. Саккелиону за все эти драгоценные сведения.

Г. Саккелион скончался, можно сказать, с пером в руках, оставив по себе жену и малолетних детей без всяких средств к жизни, не выслужив даже пенсии. Но друзьям науки им оставлено немаловажное наследство, о котором мы считаем нелишним оповестить читателей «Библиографических записок». Кроме вышеупомянутых обширных примечаний к актам Патмосского монастыря, после г. Саккелиона в бумагах остались любопытные и многочисленные материалы для биографий дидаскалов патмосской академии и законченный вчерне новый каталог рукописей, хранящихся ныне в национальной библиотеке афинского университета. Греческое правительство дало средства на напечатание этого каталога, который, по имеющимся у нас сведениям из Афин, появится в свет наступающим летом. Печатание ведется под наблюдением сына покойного Саккелиона Алкивиада, который временно занял в библиотеке место своего отца.

Покойный Саккелион, при своей многолетней жизни, успел составить интересную и довольно обширную библиотеку, заключающую в себе издания 16 в. классиков, редкие и ценные брошюры на языках латинском и греческом и полные коллекции периодических греческих изданий в Греции, в Константинополе, Смирне и за границей (в Париже и Лондоне), из которые многие составляют в самой Греции библиографическую редкость. Статьи, написанные для этих журналов покойным учёным, испещрены по полям и на приклеенных листах бумаги обширными примечаниями и поправками, которыми он думал воспользоваться при последующих своих изданиях. Наследники этой интересной библиотеки намерены продать её сравнительно весьма за ничтожную цену. Будет весьма жаль, если при продаже она подвергнется дроблению на части или сделается достоянием частного лица.

* * *

1

Скромный всегда г. Саккелион в одном из своих примечаний, хотя и задним числом, сделал внушительное замечание лейпцигскому профессору, известному палеографу В. Гардгаузену, что он в своём «Каталоге синайских рукописей» (1886 г., Oxon), воспользовавшись его «Πατμ. βιβλ.», тогда ещё не напечатанной, для своего «Spicilegium patmiacum» не упомянул ни единым словом об источнике, откуда он почерпнул свои сведения (ἁλλ’ ὅμως ἄξιον κρινε σιγτὸ πράγμα παρελθεῖν, τὸ λλότριον πόνον ς οἰκεῖον θεμενος, стр. 90, прим. 1). Здесь же г. Саккелион делает и поправку одной большой палеографической ошибки, допущенной патентованным немецким палеографом.


Источник: Дмитриевский А.А. Греческий палеограф Иоанн Саккелион и его каталог патмосских рукописей // Библиографические записки. 1892. № 4. С. 253-259.

Комментарии для сайта Cackle