Наш новый сайт:
Церковное право.
Все каноны с толкованиями.

Кондак и икосы св. Романа сладкопевца в честь св. апостолов

АкростихΤοῦ ταπεινοῦ Ῥωμανοῦ ὁ ψαλμός – смиренного Романа песнь1. Глас 2


Ὁ σοφίσας ὑπὲρ ῥήτορας τοὺς ἀλιεῖς,τοὺς ἀσφαλεῖς καὶ ϑεοφϑόγγȣς, κήρυκας,τὴν κορυφὴν τῶν μαϑητῶν σȣ, Κύριε,προσελάβȣ εἰς ἀπόλαυσιντῶν ἀγαϑῶν σȣ καὶ ἀνάπαυσιν·τοὺς πόνȣς γὰρ ἐκείνωνκαὶ τὸν ϑάνατον.ἐδέξω ὑπὲρ πᾶσαν ὁλοκάρπωσιν,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Умудрив больше риторов рыбарей, этих бесстрашных и боговдохновенных проповедников, верховного из учеников Твоих, Господи, взял Ты для наслаждения Твоими благами и успокоения; ибо труды и смерть их выше всякого всесожжения принял Ты, единый знающий внутреннее.


Τράνωσόν μȣ τὴν γλῶτταν, Σωτήρ μȣ,πλάτυνόν μȣ το σόμα·καὶ πληρώσας ἀυτὸ,κατάνυξον τὴν καρδὶαν μȣ,ἵνα οἷς λέγω, ἀκολȣϑήσω,καὶ ἃ δῆϑεν διδάσκω,ποιήσω πρῶτος·πᾶς γὰρ ποιῶνκαὶ διδάσκων, φησὶν,οὗτος μέγας ἐσίν·ἐὰν οὖν λεγων, μὴ πράττὼ,ὡς χαλκὸς ἠχῶν λογισϑήσομαι2·διὸ λαλεῖν με τὰ δέοντακαὶ ποιεῖν τὰ συμφέροντα δώρησαιὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Проясни язык мой, Спаситель мой, расшири уста мои, и, наполнив их (песнями), умили сердце моё, чтобы мне следовать тому, что говорю, и первому исполнить то, чему учу; ибо всякий, кто делает и учит, говорит (Писание, Мф.5:19, 1Кор.13:1), тот велик; если же я говоря не делаю, то сравняюсь с медью звенящею; посему говорить должное и делать полезное даруй мне, единый знающий внутреннее.


Ὁύτω ποτε καὶ οἱ μαϑηταί σȣ,ἐκτελέσαντες πρῶτοντὰ διδάγματά σȣ,ἐδίδαξον ἅπερ ἔπραττον,πάσῃ δυνάμει ὁμοῦ κυροῦντεςτῇ (σῇ)3 διδασκαλίᾳτὴν πολιτείαν·ἣν ὁ ὁρῶνκαὶ ξηλῶν, ὡς αὐτοὶ,οὗτος μέγας εσί·γυμνοῦσϑαι τῶν ἐν τῷ βίῳ,τῶν ἄνω φροντίζειν ἐκάσοτε4.σαυρὸν βασάζειν ἐπ’ ὤμοισιν,ἔντρυφᾷν τῷ5 ϑανεῖν, ὡς προσέταξας,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Так некогда и ученики Твои, наперёд исполнив Твои заповеди, учили тому, что сами делали, всеми силами согласуя жизнь с Твоим учением; велик тот, кто на неё взирает и им соревнует в том, чтобы отрешаться от житейского, пещись всегда о горнем, нести крест на раменах, утешаться при смерти, как заповедал Ты, единый знающий внутреннее.


Ὕλῃ τοσάυτῃ τῶν ἐναρέτων εὐκομῶν κατάλογος ἀποσόλων6, πισοὶ,πᾶσαν τὴν γῆν εὐωδίασε,τὰ κλήματα τῆς Χρισοῦ ἀμπέλȣ,τὸ γεώργιον ἄνωτοῦ καλλιέργȣ7·οἱ πρὸ Χρισοῦἁλιεῖς καὶ μετὰτὸν Χρισοῦ ἁλιεῖς·οἱ ἄλμῃ συνομιλοῦντεςκαὶ γλυκὺ ῥῆμα νῦν ἐρευγόμενοι8·οἱ πρὶν ἰχϑύας ἀγρέυοντεςτοὺς βροτοὺς νῦν ϑηρᾶν ἐδιδάχϑησαν,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Цветущий таким множеством добродетелей сонм апостолов, верные, облагоухал всю землю, ветви Христова винограда, ниву вышнего земледельца, эти ловцы прежде Христа, ловцы и после Христа, занимавшиеся на море, а теперь произносящие сладостные словапрежде ловившие рыб, теперь ловить людей научены (Тобою), единый знающий внутреннее.


Τούτȣς τοὺς ἄρνας ὁ ἀγελάρχης οὕς ἐσκόρπισε φόβοςἐν καιρῷ τοῦ σαυροῦ,συνήγαγε μετ’ ἀνάσασιν·σὰς γὰρ εἰς ὕψος ἐπὶ τοῦ ὄρȣς ἐκελάδησε μέλοςγλυκὺ, τῇ πόιμνῃϑάρσος διδοὺσ,καὶ μικρὸν, ὡς δειλοῖς,ἀινιττόμενος9,ἐβόα λέγων· ϑαρσεῖτε,ἐγὼ μόνος τὸν κόσμον νενίκηκα·ἐγὼ τοὺς λύκȣς ἐσκόρπισα·μετ’ ἐμοῦ ἦν οὐδεὶς, μόνος ἦν10 ἐγὼ,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Этих агнцев, которых рассеял страх во время крестное, Архипастырь собрал после воскресения; ибо став на вершине горы возгласил сладостную песнь, придавая бодрость пастве, и несколько прикровенно, как боявшимся, сказал (им) такмужайтесь, Я один победил мир (Ин.16:33), Я рассеял волков; со Мною не был никто, один Я был, единый знающий внутреннее.


Ἅπιτε οὖν εἰς πάντα τὰ ἔϑνη· μετανοίας τὸν σπόρονἐμβαλόντες τῇ γῇδιδασκαλίαις ἀρδεύσατε·βλέπε μοι, Πέτρε, πῶς ἐκπαιδέυεις,ἐννοῶν σȣ τὸ πταῖσμα,συμπάϑει πᾶσι,μὴ ἀυσηρῶς,δί ἐκέινην κόρην11,τὴν σέισασάν σε12·εἄν σοι τύφος εἰσπέσῃτῆς φωνῆς τοῦ ἀλέκτορος μνήσϑητι,καὶ τῶν δακρύων μνημόνευε,ὧν ἐγώ σε τοῖς ῥείϑροις ἀπέπλυνα,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Идите же ко всем народам; бросив в эту землю семя покаяния, орошайте (её) наставлениями; смотри ты, Пётр, как тебе учить; представляя своё падение, будь сострадателен ко всем, а не строг, (помня) ту служанку, которая поколебала тебя; если нападёт на тебя гордость, вспомни о голосе петуха и приведи на память слёзы, которых потоками Я очистил тебя, единый знающий внутреннее.


Πέτρε, φελεῖς με; ποίει ἄ λέγω·πόεμανόν μȣ τὴν ποίμνην,καὶ φίλεε οὓς φιλῶ,συμπάσχων τοῖς ἁμαρτάνȣσιν,μνησϑείς μȣ τῆς πρός σε εὐσπλαγχνίας·ὅτι τρὶς ἀρνησάμενον13.σὲ ἐδεξάμην·ἔχεις λῃσὴν,ϑυρωρὸν παραδέισȣ14,ϑαῤῥύνοντά σε·ἐκείνῳ πέμπε οὓς ϑέλεις15·δι’ ὑμῶν πρός με16 ἀνασρέφει Ἀδὰμβοῶν· ὁ πλάσης, παρεχέ μοιλῃσὴν17 πυλωρὸν καὶ κλειδοῦχον Κηφᾶν,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Пётр, любишь ли Меня? Делай, что́ скажупаси стадо Моё и люби, кого Я люблю, сострадая согрешающим, помня о Моём к тебе милосердии, как тебя, трижды отрёкшегося, принял Я; разбойник, привратник рая, ободряет тебя; посылай к нему, кого хочешь; чрез вас возвращается ко Мне Адам, взываяСоздатель, разбойника привратника и держащего ключи Кифу пошли ко мне, единый знающий внутреннее.


Ἴσχυέ μοι καὶ σὺ, ὧ Ανδρέα!ὥσπερ εὗρές με πρῶτος,εὑρεϑεὶς παῤ ἐμοῦ,εὑρὲ καὶ σὺ τόν πλανώμενον,μὴ ἐπιλάϑῃ τῆς πρώτης τέχνης·ἐξ αὐτῆς γὰρ εἰς τάυτην σε18μεταπαιδεύσωὡς πρὶν19 γυμνὸςεἰς βυϑὸν, καὶ νυνὶπρὸς τὸν βίον γυμνός·καλάμῳ πρὶν ἀλιέυωντῷ σαυρῷ ἀλιέυειν διδάχϑητι·τῷ σκώληκι ἐδελέαζες,τῇ σαρκί μȣ ϑηρᾶν παραγγέλλω σοι,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Мужайся и ты, Андрей; как ты первый нашёл Меня, быв найден Мною, так найди и блуждающего; не забудь прежнего искусства; от него Я руковожу тебя к этомукак прежде (ты входил) обнажённым в глубину, так и ныне (будь) отрешённым от жизни; прежде уловляя удою, научись уловлять крестом; ты приманивал червями, уловлять плотию Моею заповедаю тебе, единый знающий внутреннее.


Νῦν δεῖξον ἔργον, ὧ Ἰωάννη!νυνὶ μάϑωσιν πάντες,ὡς οὐ μάτην τὸ πρὶνἀνεκλινά σε τῷ σήϑει μȣ·πόιησον αὔλακας τῇ πηγῇ μȣ,ἧς τὰ νάματα ἤντλησεν20ἡ σοργή σȣ·ὄρυξόν μοι,ὡς δικέλλῃ, τῇ (σῇ)21γλώττῃ, διέξοδον,καὶ ἥξω ὡς ἐὰν ϑέλεις,καὶ ποτίσας μεϑύσω τὸν σπόρον σȣ·ὡς κόκκȣς, λόγȣς κατάβαλλε,καὶ αὐξήσας πληϑυνῶ τὰ λήια σȣ,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Ныне приступи к делу, Иоанн; ныне все пусть узнают, что не напрасно некогда Я приклонял тебя к груди Моей (Ин.13:23); проведи борозды для источника Моего, которого потоками напоилась любовь твоя; прокопай для Меня, как бы заступом, языком твоим проход, и Я приду, куда захочешь, и, оросив, напою посеянное тобою; бросай слова, как зерна, а Я, умножив (их), наполню житницы твои, единый знающий внутреннее.


Οὐτω καὶ σὺ. Ἰάκωβε, πράττε,μὴ τὸ κήρυγμα λείψας,Ζεβεδάιȣ μνησϑεις,οὗ πρὶν ἐμὲ προετίμησας·οἶδας γὰρ πῶς ἀφῆκας ἐν σκάφῃτὸν γενέτην, τὸν πλάσηνἐμὲ ποϑήσας·πλήρωσόν μȣτὴν βȣλὴν μετὰ τῶνὁμοδούλων σȣ22·μὴ πτήξῃς τοὺς ἐπιβούλȣς,τὰς βȣλάς γὰρ αὐτῶν διεσκέδασα·μαχαίραις σε ὅταν τέμνωσι,νόει τίς ὁ λόγχῃ23 νυγεὶς τὴν πλευρὰν,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Так поступай и ты, Иаков, не оставляя проповеди, при воспоминании ο Зеведее, которому некогда ты предпочёл Меня; ибо ты знаешь, как ты оставил родителя на лодке (Мф.4:21), возлюбив Меня Создателя; исполняй волю Мою с сослужителями Твоими; не страшись коварных (людей); Я рассеял козни их; когда будут посекать тебя мечами, представь, кто был пронзён в бок копьём, единый знающий внутреннее.


Ὕπαγε, Φίλιππε, ἅμα τούτοις κήρυξόν με, ὡς βλέπειςκαὶ ἀκούεις μου νῦν·μὴ τοῦ πατρός μȣ χωρίσῃς με,μὴ εἴπῃς ὅτι τὸν γόνον εἶδον,τὸν δὲ τούτȣ γενέτηνοὐδ’ ὅλως εἶδον·έδειξα σοιἐν ἐμοὶ τὸν Πατέρακἀμέ ἐν αὐτῷ24·οὐκ ἦλϑον παρὲξ ἐκείνȣ·ὃ λέγει25, τελῶ ὃ ϑέλω, τελεῖ·ἐν τῷ αὐτῷ ἐσμεν πνεύματι·τούτȣ κήρυκα, ῥήτορα πέμπω σε,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Ступай, Филипп, вместе с ними проповедуй Меня, как видишь и слышишь Меня ныне; не отделяй Меня от Отца Моего, не говория видел сына, а Отца его вовсе не видал (Ин.14:8–9); Я показал тебе Отца во Мне и Меня в Нём; Я пришёл не без Него; что Он говорит, то Я исполняю; чего Я хочу, то Он исполняет; мы в одном и том же Духе; Его проповедником (и) ритором Я посылаю тебя, единый знающий внутреннее.


Ῥήματα τῆς ποτέ ἀπεσεαςδιὰ πίσεως ἄρτιἀπαλείψας, Θωμᾶ,κήρυξον ὃν ἐψηλάφησας·ἦλϑε καιρὸς, ὃν ἀεὶ ἐπόϑεις,παρατάξασϑαι δήμῳτῷ τῶν ἐβράιων·ἔχεις σαφῶςτῆς ἐγέρσεώς μȣταῦτα26 ἐνέχυρα·τοὺς τύπȣς27 εἶδες τῶν ἥλωνκαὶ τῆς λόγχης κατεῖδες τοὺς μώλωπας·οὐκ ἔσι σοι λοιπὸν πρόφασις,πᾶσαν γὰρ ἀφορμὴν περιῇρόν σȣ,ὁ μόνος γενώσκων τὰ ἐγκάρδια. Изгладив теперь слова прежнего неверия верою, Фома, проповедуй Того, которого ты осязал; пришло время, которого ты желал, противостать народу еврейскому; ты имеешь ясные залоги воскресения Моего; ты видел раны от гвоздей, видел и язвы от копья; нет более предлога для тебя; ибо всякой повод (к неверию) устранил Я от тебя, единый знающий внутреннее.


Ὥσπερ τελώνης μεῖνον, Ματϑαῖε·καὶ τελώνει ἐκεῖνοντὸν ἐχϑρόν τοῦ Αδὰμ,ὥσπερ28 πρὶν τοὺς δεοδέυοντας·μὴ φέισῃ ἕως ἂν ἀπολάβῃςτὸν29 ἔσχατον κοδράντηνπαρ’ ἐκείνȣ, καὶκάϑȣ τηρῶντὴν ὁδὸν τὴν πρὸς ᾅδην30ἀπάγȣσαν, καὶἂν31 εὕρῃς τὸν ὀλετῆραἀπὸ τῶν ἐμῶν ἐκπορευόμενονἐπίστηϑι, καὶ τελώνισον,καὶ γυμνὸν τούτον δεῖξον, ὡς λέγω σοι,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Оставайся как бы мытарем, Матфей, и бери пошлину с того врага Адамова, как прежде с проходящих; не щади, пока не возьмёшь с него последнего кодранта (Мф.5:26), и сиди наблюдая за путём, ведущим в ад, и если встретишь губителя идущего от моих (жилищ), останови и возьми пошлину и обнажи его, как Я говорю тебе, единый знающий внутреннее.


Μίαν φωνὴν ἀφίημι πᾶσινἵνα μὴ τὸν καϑ· ἕναἐκδιδάσκων κοπῶ,ἅπαξ λαλῶ τοῖς ἁγίοις μȣ·πορευϑέντες εἰς πάντα τὸν κόσμον,μαϑητεύσατε ἔϑνηκαὶ βασιλέας·πάντα γὰρ μοιπαρεδόϑη ὑπὸτοῦ γεννήσαντός με,τὰ ἅνω ἅμα τοῖς κάτω·ὧν καὶ πρὶν λαβεῖν σάρκα32 ἐδέσποζον,καὶ νῦν πάντων βεβασίλευκα,καὶ ὑμᾶς ἱερὰν ἔχω σύγκλητον,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Одно слово произношу для вас всех, чтобы не утомить, вас всех не исключая каждого порознь, скажу всем вместе святым Моимидите по всему миру, научите народы и царей (Мф.28:19)всё предано Мне родившим Меня (Лк.10:22), горнее вместе с дольним; Над этим Я владычествовал и прежде, нежели принял плоть, и теперь воцарился над всем, и в вас имею (свой) священный собор, единый знающий внутреннее.


Ἄπιτε οὖν εἰς πάντα τὰ ἄϑνη·μετανόιας τὸν σπόρονἐμβαλόντες τῇ γῇ,διδασκαλίαις ἀρδεύσατε.Τούτων δ’ ἀκούσαντες, οἱ συμμύσαιπρὸς ἀλλήλȣς ἑώρων,κινοῦντες κάρας·πόϑεν ἡμῖνἡ φωνὴ καὶ ἡ γλῶττα33πρὸς πάντας λαλεῖν;ἰσχὺν δὲ τίις ἡμῖν δώσειἀντισῆναι λαοῖς καὶ τοῖς ἔϑνεσι,(ἀγράμματοι καὶ ἀπαίδευτοιἀλιεῖς ἀσϑενεῖς)34, ὡς προσέταξας,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια; Идите же ко всем народам, бросив в эту землю семя покаяния, орошайте (её) наставлениями. Выслушав это сотаинники смотрели друг на друга, кивая головамиоткуда (будет у нас голос и язык, чтобы говорить ко всем? – кто даст нам силу противостать народу и язычникам (нам, неграмотным и неучёным, слабым рыбарям), как повелел Ты, единый знающий внутреннее?


Νῦν μὴ ταράσσεσϑε τῇ καρδίᾳ,μὴ ϑολώσῃ τὰς φρέναςὑμῶν ὁ δυσμενής·ὡς νήπιοι μὴ λογίζεσϑε,γίνεσϑε φρόνιμοι, ὡσεὶ ὄφεις·δι’ ὑμᾶς γὰρ ὡς ὅφιςἐγὼ ὑψώϑην·μὴ ἑαυτοὺςἐκφοβοῦντες (ἐμὸν)35κήρυγμα λείψετε36·οὐ ϑέλω σϑένει νικῆσαι,διὰ τῶν ἀσϑενῶν περιγίνομαι·οὐ χαίρω τοῖς πλατωνίζȣσι,τὰ μωρὰ γὰρ τοῦ κόσμȣΒ ἠγάπησα,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Теперь не смущайтесь сердцем (Ин.14:1); да не возмутит враг души ваши; не рассуждайте, как младенцы, будьте мудры, как змии (Мф.10:16); ибо для вас Я вознесён как змий (Ин.3:14); из страха не оставляйте (Моей) проповеди; Я не хочу побеждать силою, преодолеваю посредством слабых; не утешаюсь последователями Платона, потому что безумное мира (1Кор.1:27) возлюбил Я, единый знающий внутреннее.


Ὅμως ὑμῖν καὶ δόναμιν δώσω,δύναμιν ἐν ῷ πίπτεινἀνισῶσαν πολλοὺς,καὶ γλῶτταν δὲ τὴν σοφίȣσαν·τόνος ὑμῶν σοβεῖ Δημοσϑένην,ἡττῶνται Ἀϑηναῖοικαὶ Γαλίλαίοις37παύσει λοιπὸνΚήφας (ὁ καὶ Πέτρος)38,ἐξαγγέλλων ἐμὲ,ἀμέτρȣς λέξεις καὶ μύϑȣςἀμαυροῖ τὸ ῥητὸν τοῦ μαραναϑά·ἡ Ναζαρὲτ δονεῖ Κόρινϑον·οἱ λαλοῦντες ὑμεῖς39, ὁ πέιϑων ἐγὼ,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Впрочем, Я дам вам и силу, силу, восстановляющую многих от падения, и умудряющий язык; ваш голос обращает в бегство Димосфена, и Афиняне поражаются Галилеянами; Кифа (он же и Пётр), возвещая обо Мне, прекращает, наконец, безмерные речи, и затмевает басни изречение маранафа (1Кор.16:22); Назарет колеблет Коринф; вы говорите, (а) Я убеждаю, единый знающий внутреннее.


Ὕβρεσι πάντας ὑμᾶς πλυνοῦσι,φυλακαῖς ἐμβάλλοντες,καὶ δεσμοῦντες πικρῶς,τοῖς ἄρχȣσι παραδώσȣσιν·ἀλλ’ ὀρφανοὺς ὑμᾶς οὐκ ἐάσω·μεϑ’ ὑμῶν γὰρ εἰμι40μέχρι συντελέιας·ὅταν κριταῖςπαρασῆτε, ὑμῶνμέσον με ὄψεσϑε·δεσμεῖσϑε καὶ συνδεσμοῦμαι·σὺν ἐμοὶ, δι’ ἐμὲ, πάντα πάσχετε·ὑμείς τὴν γνώμην προτείνατε,ὡς κᾀγὼ δι’ ὑμῶν ἀγωνίζομαι,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Всем вам нанесут оскорбления, ввергая в темницы, и в тяжких узах предадут властителям; но Я не оставлю вас сиротами (Ин.14:18); ибо Я с вами до скончания века, (Мф.28:20); когда предстанете пред судьёй, то увидите Меня посреди вас; вас связывают и Меня вместе связывают; со Мною для Меня вы всё терпите; крепко содержите мысль, что чрез вас ратоборствую и Я, единый знающий внутреннее.


Ὅτε δὲ ἤκȣσαν τῶν ῥημάτων τοῦ σοφοῦ διδασκάλȣοἱ σοφοὶ μαϑηταὶ,πρὸς ταῦτα ἀνταπεκρίϑησαν·πάντα σκληρὰ ἡμῖν ἐπηγγέιλω,41δειλίας ἀναμεσάτε καὶ ϑανάτȣ·τοῦτο δὲ νῦνἐνομίζομεν φεύγειν42κολλώμενόι σȣ,καὶ ἄρτι τοῖς σκληροτέροιςπαραδίδως ἡμᾶς, ὁ σωτὴρ ἡμῶν·ἐκάλεσας εἰς ἀνάπαυσιν,καὶ ἰδοὺ προαλείφεις εἰς ἄϑλησιν,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Когда мудрые ученики услышали слова мудрого Учителя, то отвечали на этоТы возвестил нам всё тяжкое, исполненное ужаса и смерти; этого ныне мы думали избежать, прилепляясь к Тебе, и вот Ты предаёшь нас тягчайшим (бедствиям), Спаситель наш; Ты призывал к успокоению, и вот помазуешь на подвиги, единый знающий внутреннее.


Ψῆφος ὑμᾶς καλεῖ πρὸς ἀγῶνας·ὁ κανὼν τῆς ἀγάπηςἀπαιτεῖ παρ’ ὑμῶνφιλίας ἔργον ἐνδέιξασϑαι·πάϑετε ὑπὲρ ἐμοῦ, ὡς φίλοι,ὡς κᾀγὼ ὑπὲρ φίλων,καὶ μὴ ὀφείλων·χρέος οὐδένοὐχ εὑρέϑη καλοῦνἐμὲ43 πρὸς ϑάνατον,ἀλλ’ ὅμως κατεδεξάμηνκαὶ σαυρὸν ὡς χρεώσης ὑπέμεινα·τὸ πατρικὸν ὑμῶν δάνειονὁ ἀνεύϑυνος ϑέλων ἀπέδωκα,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Определение призывает вас к подвигам; закон любви требует от вас совершить дело дружбы; пострадайте за Меня, как друзья, как и Я (пострадал) за друзей, хотя и не был обязан; никакого не было долга, вызывающего меня на смерть и однако Я принял (её) и как должник претерпел крест; вашу дань Отцу Я неповинный отдал добровольно, единый знающий внутреннее.


Ἄπιτε οὖν εἰς πάντα τὸν κόσμον·μετανόιας τὸν σπόρονἐμβαλύντες τῇ γῇ,διδασκαλίαις ἀρδεύσατε·βλέπετε μὴ τις μετανοήσαςἐξω τῆς ὑμετέραςσαγήνης μείνῃ·χαίρω γὰρ τοῖςἐπισρέφȣσιν, ὡςὄίδατε καὶ ὑμεῖς,ὡς εἴϑε44 καὶ ὁ προδούς μεεἰς ἐμὲ μετὰ πρᾶσιν ὑπέσρεφε,κᾀγὼ αὐτοῦ τὸ ἁμάρτημαἐξαλέιψας, ὑμῖν τοῦτον ἥνωσα,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Идите же по всему миру; бросив в эту землю семя покаяния, орошайте (её) наставлениями; смотрите, чтобы кто-нибудь покаявшийся не остался вне вашей сети; ибо Я радуюсь обращающимся, как знаете и вы, так что если бы и предавший Меня после продажи обратился ко Мне, то Я, изгладив и его грех, присоединил бы его к вам, единый знающий внутреннее.


Λύπην μισήσατε καὶ δειλίαν·αὕτη γὰρ παραπέμπειτῷ ϑανατῳ πολλοὺς,ὡς τὸν Ἰούδαν ἀπέδειξεν·ὅίδατε πῶς ἀγχόνης σχοινίονἡ ἀπόγνωσις ἔπλεξε45τῷ προδότῃ·ὅμως κενὴκαὶ ἐν τούτῳ ἡ τοῦδιαβύλȣ παγίς·μικρὸν γὰρ καὶ ἀποτίσει·ἀντὶ τοῦ Σκαριώτȣ τὸν Κίλικα,ἀντὶ46 δολίȣ τὸν δίκιμον,ἀντὶ πράτȣ τὸν Παῦλον κομίσομαι,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Отгоняйте от себя уныние и малодушие; ибо оно доводит многих до смерти, как показало на Иуде; вы знаете, как отчаяние опутало предателя верёвкой удавления; впрочем, и в этом тщетно коварство диавола; ибо скоро он будет отмщёнвместо Искариота – Киликийца, вместо коварного – доблестного, вместо продавца – Павла приобрету Я, единый знающий внутреннее.


Μύσαι μȣ, φίλοι καὶ ἀδελφοί μȣ,μύσας γὰρ ὑμᾶς λέγω,οὐχὶ δούλȣς λοιπὸν,ὑιοὺς καὶ συγκληρονόμȣς μου·φωσῆρες τῆς οἰκουμένης ὅλης,καὶ ἐμοῦ τοῦ ἡλίουφαιδραὶ ἀκτῖνες·τῶν ϑησαυρῶντῶν ἐμῶν οἱ πισοὶκλεϊδοφύλακες,μεσῖται τῶν δωρουμένωνπαρ’ ἐμοῦ τῷ Ἀδὰμ ὑποσρέφοντι·οἱ σύλοι τῆς ἐκκλησίας μου,οὓς ἐγὼ ἐκ ϑαλάσσης ἀνήγαγον,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Таинники Мои, друзья и братья Мои; так называю вас таинниками, – а уже не слугами – сынами и сонаследниками Моими; вы – светильники всей вселенной и светлые лучи солнца – Меня, верные хранители Моих сокровищ. Посредники даров моих возвращающемуся Адаму, столпы церкви Моей, которые Я вывел из (глубины) моря, единый знающий внутреннее.


Οὕτω κηρύξατέ με τῷ κόσμῳ,φανεροῦντες ὃ πέλω,καὶ μισοῦντες λοιπὸνπαραβολὰς καὶ αἰνίγματα,εἴπατε ὅτι Θεὸς ὑπάρχω,καὶ ἀνέκφρασος47 δούλουμορφὴν ἐλαβον·δείξατε, πῶςτὰς πληγὰς τῆς σαρκὸςᾠκειούμην ἑκών·Θεὸς ὢν, κάιπερ μὴ ϑνήσκων,σὺν τῷ σώματι ἦλϑον εἰς ϑάνατον·καὶ ὁ ταφεὶς ᾡς κατάκριτος,ἐξεπόρϑουν τὸν ᾅδην, ὡς Κύριος,ο μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Так проповедуйте Меня миру, объявляя, кто́ Я; и уже избегая притчей и загадок, скажите, что Я – Бог и неизреченно принял образ раба (Флп.2:7); объясните, как Я добровольно принял телесные раны; будучи Богом, бессмертным, Я с плотию пришёл на смерть, и быв погребён, как осуждённый, разрушил ад, как Господь, единый знающий внутреннее.


Σώσατε οὖν ἐν τούτοις τὸν κόσμονβαπτίζοντες εἰς ὄνομα48Πατρός τε καὶ Ὑιοῦκαὶ τοῦ ἁγίου Πνεύματος49.Τούτοις τοῖς λύγοις κραταιωβέντες,οἱ ἀπόσολοι ἔλεγον50πρὸς τὸν πλάσην·σὺ εἶ Θεὸς,ὁ προαιώνιος51καὶ ἀτελεύτητος·σὲ52 ἕνα Κύριον γνῶντεςἅμα τῷ σῷ Πατρὶ καὶ τῷ Πνέυματι,κηρύξομεν53, ὡς προσέταξας·σὺ γένου μεϑ’ ἡμῶν καὶ ὑπὲρ ἡμῶν,ὁ μόνος γινώσκων τὰ ἐγκάρδια. Итак, спасайте этим мир, крестя во имя Отца и Сына и Святаго Духа (Мф.28:19). Укрепившись такими словами, апостолы сказали СоздателюТы – Бог, предвечный и бессмертный; Тебя одного признавая Господом вместе с Твоим Отцом и Духом мы будем проповедовать, как Ты повелел; будь Ты с нами и над нами, единый знающий внутреннее.

Е. Ловягин

* * *

1

Предлагаемое песнопение найдено кардиналом Питрою в одном только корсинианском кодексе в Риме (fol. 126–129) и издано в его книгеHymnographie de l’Eglise grecque, Rome, 1867 p. I–VIII, как первоначальный образец силлабической симметрии, которая потом стала господствовать в ирмосах и тропарях канонов и в так называемых подобных стихирах. Особенности построения его состоят в следующемпоследние слова 1-й строфы или кондака, заимствованные из 3Цар.8:39. 2Пар.6:30, неизменно повторяются во всех последующих; начиная со 2-й строфы или 1-го икоса до конца, соответственные строки их имеют равное число слогов, именно по 10, 7, 6, 9, 10, 7, 5, 4, 6, 6, 8, 11, 9, 11 и 11; буквы акростиха повторяются в начале икосов, кроме ε двоегласной ει вероятно потому, что она произносилась как одна ι. В рукописи Моск. синод. библ. (№437) есть несколько (до 13) этих икосов. В богослужебных славянских книгах помещён 29 июня кондак, впрочем, без первых двух строк, начинающийся словамитвердыя и боговещанныя проповедатели ... и один 1-й икос, также и в греческих богосл. книгах 29 и 30 июня. При переводе этого песнопения приняты во внимание также замечания В. Криста, который перепечатал его в своём сборнике греческих песнопенийAnthologia graeca carminum Christianorum, Lips. 1871. р. 131–138, adorn. W. Christ et M. Paranikas.

2

Недостаёт одного слога; может быть нужно ὥσπερ вм. ὡς или член ὁ перед существительным.

3

В кодексе нет σῇ; дополнил Питра.

4

Недостаёт одного слога, вероятно соединительной частицы καὶ или τε.

5

В кодексеτοῦ; исправил Питра.

6

В кодексе и у Питрыτῷν ἀποσόλων; Крист предлагает выпустить член для соблюдения симметрии.

7

В кодексе и у Криста τοῦ ἄνω καλλιέργου; Питра предлагает перестановку члена для соблюдения симметрии.

8

Питра считает в 12-й строке только 10 слогов и исправляет её на 10 слогов в последующих икосах, впрочем, не во всех; но удобнее допустить поправку в двух предыдущих, нежели во всех последующих.

9

Недостаёт одного слога, может быть члена ὁ; Питра предлагает читать двоегласную раздельноἀγ.

10

В кодексе ἦμην. Для симметрии Питре опускает первое ἦν, а Крист читает на втором месте ἦν.

11

У Питрыδιὰ и τὴν κόρην, так что лишних два слога; Криста опускает α, но и член также лишний.

12

Недостаёт одного слога для симметрии, может быть дополняемого посредством раздельного произношения двоегласной εἴ.

13

Для уничтожения лишнего слога Питра предлагает читатьἀρνουμενον.

14

В этой строке один слог лишний, а в следующей одного недостаёт; Питра полагает, что может быть они взаимно уравнивали себя, т. е. слог σοῦ относится к следующей строке.

15

В кодексеέϑέλεις; Крист исправил для симметрии.

16

В кодексеἐμὲ. Питра, полагая здесь только 10 слогов, предлагает уничтожить два слогаανα.

17

В кодексеτὸν λῃσὴν; исправил Питра.

18

Для уничтожения лишнего слова здесь Питра предлагает опустить γὰρ или сделать σ’ εἰς.

19

В кодексеπρώην; исправили Питра и Крист.

20

В этой строке один слог лишний, а в следующей одного недостаёт; может быть они взаимно уравнивают себя, как было выше.

21

В кодексе нет σῇ; дополнил Питра.

22

Недостаёт одного слога; может быть в предыдущей строке нужно τούτῶν, вместо τῶν, так что они взаимно будут уравнивать себя.

23

В кодексе τῇ λόγχῃ; Питра предлагает уничтожить один из членов или τῇ или τὴν.

24

Недостаёт одного слога; вероятно, нужноκαὶ ἐμέ.

25

В кодексеὃ γὰρ; исправил Питра.

26

В кодексе τὰ; поправку предлагает Питра.

27

В кодексе и у Питрыτόπȣς; Крист исправил согласно с Ин.20:25.

28

В кодексе ὡς; исправил Питра.

29

В кодексеκαὶ τὸν; исправил Питра.

30

Эта строка имеет лишний слог, а в следующей одного недостаёт; может быть они взаимно уравнивают себя.

31

В кодексе ἐὰν; Питра и Крист соединяют здесь две частицы в однуκᾂν, и притом первый из них в этом месте без нужды переделывает целых пять строк, отступая от подлинника.

32

В кодексеτὴν σάρκα; исправил Крист.

33

В этой строке один слог лишний, а в следующей одного недостаёт; может быть они взаимно уравнивают себя.

34

Слова в скобках, симметрически дополняющие две строки, вставлены Питрою, но неудачно; конструкция речи требует дательного падежа; Крист оставляет здесь пробел.

35

В кодексе нетἐμὸν; вставил Питра.

36

Так в кодексе; Питраλείψατε; Кристаλείψῃτε.

37

В кодексе καὶ пред ἡττῶνται; исправили Питра и Крист.

38

Вставка принадлежит Питре; Крист вставляетγὰρ ὁ μέγας; в кодексе толькоὁ Κήφας. Вместо παύσει Питра предлагает читатьπαύει для согласия с другими глаголами этой строфы.

39

В кодексе вставлено καὶ; исправил Питра.

40

В этой строке недостаёт одного слога, а в следующей один лишний; может быть, они взаимно уравнивают себя.

41

В кодексе исправлено καὶ; исправил Питра.

42

В этой строке один слог лишний, а в следующей одного недостаёт; может быть, они взаимно уравнивают себя.

43

В кодексе μὲ; исправил Питра.

44

В кодексе испорченное словоἔιϑοις; Питра читаетἐιϑ’ εἰς; Кристεὐϑύς.

45

В этой строке один слог лишний, а в следующей одного недостаёт; может быть, они взаимно уравнивают себя.

46

В кодексе вставлен член τοῦ; исправил Питра.

47

Питра предлагает читатьἀνεκφράσως.

48

Во второй строке один слог лишний, а в четвёртой одного слога недостаёт; Питра замечает, что лучше допустить некоторую неправильность в рифме (т. е. построении строк), нежели какое-нибудь изменение в священной формуле крещения.

49

См. выше.

50

В этой строке один слог лишний, а в следующей строке одного недостаёт; может быть, они взаимно уравнивают себя.

51

В кодексе нет члена ὁ; дополнил Питра.

52

В кодексе καὶ σὲ; исправил Питра.

53

В кодексе κηρύσσομεν; исправил Питра.


Источник: Ловягин Е.И. Кондак и икосы св. Романа сладкопевца в честь св. апостолов // Христианское чтение. 1876. № 7-8. С. 208-222.

Комментарии для сайта Cackle