митрополит Иларион (Алфеев)

Библиография

I). Священное Писание, богослужебные тексты, лексиконы

Ή Παλαία Διαθήκη κατά τούς Έβδομήκοντα, Lipsiae, s.a.

Τής Καινής Διαθήκης ἀπάντα. Έν Άθήναι καί Κονσταντινοπόλει, 1900.

Novum Testamentum graece, elaboravit E.Nestle et K.Aland, ed.25, London 1975.

Библия (на славянском языке), М. 1879.

Библия (на русском языке), M. 1912.

Τριῷδιον κατανυκτικον, Άθήναι, s.a.

Μέγας καί ἱερός Συνέκδημος Ορθοδόξου χριστιάνου, Άθήναι, 1979.

Канонник, изд. Московской Патриархии, M. 1986.

A Greek-English Lexicon compiled by H.D.Liddell and R.Schott, Oxford, s.a.

A Patristic Greek Lexicon ed by G.W.Lampe, Oxford, s.a.

Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь, M. 1958.

II). Творения преподобного Симеона Нового Богослова

Сар = Syméon le Nouveau Théologien. Chapitres Théologiques, gnostiques et pratiques, ed.J.Darruzès: SC 51, Paris 1957.

Саt = Syméon le Nouveau Théologien. Catéchèses, ed.B.Krivochéine; tome I (Cat.1–5): SC 96, Paris 1963; t. II (Cat.6–22): SC 104, 1964; t. III (Cat.23–24): SC 113, 1965.

Euch.= Action de grâces // Catéchèses, t. III: SC 113.

Eth.= Syméon le Nouveau Théologien. Traités Théologiques et Éthiques, ed.I.Darruzès, t.l (theol 1.1–3): SC 122, 1966; t.II (eth.4–15): SC 129, 1967.

Theol.= Ibid, t.l: SC 122.

Hymn.= Syméon le Nouveau Théologien. Hymnes, ed. I.Koder; t.I (Hymn.1–15): SC 156, 1969; t.II (hymn.16–40): SC 174, 1971 ; t.III (hymn.41–58): SC 196, 1973.

ΔΖ= Τοῦ ὁσίου καί θεοφόρου πατρός ύμῶν Συμεών τοῦ Νέου Θεολόγου τά εὐρισκόμενα, μεταφρ. Διονυσίου Ζαγοραιου, Θεοσαλονίκη, 1977.

Преподобный Симеон Новый Богослов. Слова, пер.еп.Феофана, вып. 1–2, М. 1890–1892.

Преподобный Симеон Новый Богослов. Божественные Гимны, пер.иером.Пантелеимона (Успенского), Сергиев Посад 1917.

III). Творения Святых Отцов

Афанасий Великий, архиепископ Александрийский. Творения, ч. 1–4, Сергиев Посад. 1902.

Варсануфий Великий и Иоанн. Руководство к духовной жизни, изд. 4-е, СПб. 1905.

Григорий Богослов, архиепископ Константинопольский. Творения, т. 1–2, изд.Сойкина, б.г.

Григорий Нисский, епископ. Творения, ч. 1–8, M. 1861–1871.

Добротолюбие, пер.еп.Феофана, т. 1–5, изд. 2-е, M. 1883.

Авва Дорофей. Поучения, изд. 10-e, M. 1913.

Игнатий (Брянчанинов), епископ, Сочинения, т. 1–5, изд.3-е, СПб. 1905.

Игнатий (Брянчанинов), епископ. Слово о человеке // Богословские труды №29, М. 1989.

Иоанн Златоуст, архиепископ Константинопольский. Творения, т.1–12, изд. 2-е, СПб. 1895–1906.

Кирилл, архиепископ Иерусалимский. Огласительные и тайноводственные слова, М.

Макарий Египетский. Беседы, послания и слова, Сергиев Посад 1904.

Ранние Отцы Церкви (антология), Брюссель 1988.

Βίβλος Βαρσανουφίου κλί Ίωάννου, Θεσσαλονίκη 1989.

Γριγόριος ὁ Νεοκαισαρείας. Πρός Τατιανόν περί φυχής, В.Е.П., τ.18, Αθήναι 1958.

Γριγόριος ὁ Νύσσης. Άπαντα τά ἕργα, τ. Ά, Е.П.Е., τ.46, Θεεσσαλονίκη 1979.

Γριγόριος ὁ Νύσσης. Λόγοι είς τούς μακαρισμούς, σείρα «Λογική λατρεία №6, Αθήναι 1985.

Έφραίμ τοῦ Σύρου. Έργα, τ.Ά, Θεεσσαλονίκη 1988.

Ίσαάκ τοῦ Σύρου. Εὐρεθέντα ἀσκητικά, Θεεσσαλονίκη 1977.

Ίωάννου Δαμασκήνου. Έκδοσης ἀκριβής της Όρθοδόξου πίστεως, Θεεσσαλονίκη 1976.

Ίωάννου τοῦ Συναΐτου. Κλίμαξ, έκδ. Δ’, Αθήναι 1989.

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος. Όμιλίαι, В.Е.П., τ.41, Αθήναι 1970.

Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος. Όμιλίαι έτεραι, В.Е.П., τ.42, Αθήναι 1971.

Ώριγένης. Όμιλίαι είς τόν Ίερεμίαν, В.Е.П., τ.11, Αθήναι 1957.

Ώριγένης. Είς τό κατά Ματθαῖον Εύαγγέλιον εξηγητικῶν, В.Е.П., τ.14, Αθήναι 1958.

Ώριγένης. Άδαμαντίου Διάλογος, В.Е.П., τ.17, Αθήναι 1958.

Φιλοκαλία τῶν ἱερῶν νηπτικῶν, τ. Ά-Έ, Αθήναι 1975–1976.

Cyrilli opera, ed. W.K.Reischl. Munich 1848.

Évagre le Pontique. Traité pratique ou le moine. t.II, SC 171, Paris 1971.

Ioannis Chrisostomi opera omnia, 1–13, 2nd ed., Paris, 1834–1839.

Patrum apostolum opera, ed. Funk, Lipsiae 1894.

IV). Другие источники

Бхагавадгита как она есть, Калькутта, 1982.

Фрагменты ранних греческих философов, ч.1, Μ., «Наука», 1989.

Aristoteles. Opera omnia, Paris 1862.

Hippocrates. Opera, ed. E.Littre, vol.1–10, Paris 1839–1861.

Philo ludaeus. Opera, ed. L.Gohn and P.Wendland, Berlin 1896–1915.

Plato. Opera, ed. I.Burnet, Oxford, s.a.

Sextus Empiricus. Opera, Bibliotheca Teubneriana, Lipsiae 1912.

V). Литература

Александр (Семенов-Тянь-Шанский), епископ, Православный катихизис, изд. Московской Патриархии, M. 1990.

Антоний (Храповицкий), митрополит. Опыт православного катихизиса, Австралия 1989.

Асмус В., диакон. Гимны преподобного Симеона Нового Богослова в богослужебных книгах Русской Православной Церкви // Доклад на III Международной церковной конференции, посвященной 1000-летию Крещения Руси, Ленинград 31/1–5/11, 1988.

Василий (Кривошеин), архиепископ. Преподобный Симеон Новый Богослов, Париж 1980.

Владимирский Ф. Антропология и космология Немезия, епископа Емесского, Житомир 1914.

Вышеславцев Б. Сердце в христианской и индийской мистике, Париж 1929.

Гурий, епископ. Богозданный человек // Богословские труды №12, М.1974.

Зарин С. Аскетизм по православно-христианскому учению, т.1, 1–2, СПб. 1907.

Карсавин Л. Святые Отцы и учители Церкви, Париж 1926.

Киприан (Керн), архимандрит. Антропология святого Григория Паламы, Париж 1950.

Культура Византии, вторая половина VII-XII вв. М., «Наука», 1989.

Лосский В. Догматическое богословие // БТ №8, М. 1972.

Мейендорф И., протоиерей. Введение в святоотеческое богословие, RBR, б.г.

О цели христианской жизни. Беседа преподобного Серафима Саровского с Н.А.Мотовиловым, Сергиев Посад 1914.

Пантелеимон (Успенский), иеромонах. Предисловие. В книге: Божественные Гимны преп.Симеона Нового Богослова, Сергиев Посад 1917.

Позов А. Основы древне-церковной антропологии, т. 1–2, Мадрид 1965–1966.

Прохоров Г. Памятники переводной и русской литературы ХIV– XV веков, Ленинград 1987.

Сведения о преп. Исааке Сирине и его писаниях (сост. свящ. И.Н.Четверухин). В книге: Творения аввы Исаака Сириянина, Сергиев Посад, 1911.

Смирнов С. Древне-русский духовник // Богословский вестник, апрель 1905.

Софроний, иеромонах. Старец Силуан, Париж 1952.

Тарасий (Курганский), иеромонах. Перелом в древнерусском богословии, Монреаль 1989.

Толковая Библия, т. 1–10, СПб. 1904–1913.

Филарет (Дроздов), митрополит. Записки на книгу Бытия, М. 1867.

Флоровский Г., протоиерей. Восточные Отцы IV века, Париж 1931.

Флоровский Г., протоиерей. Византийские Отцы V-VIII веков, Париж 1938.

Darrouzès I. Introduction // SC 51, Paris 1957.

Darrouzès I. Introduction // SC 122, Paris 1966.

Fragneau-Julien B. Les sens spirituels et la vision de Dieu sélon Syméon le Nouveau Théologien. Paris 1985.

Guillard I. Travaux et Mémoires, t. V, de Boccard, Paris 1975.

Guillard I. La vie religieuse à Byzance. London 1981.

Hausherr I. La Méthode d’oraison hesychaste, OChr vol.XI-2, Roma 1928.

Hausherr I. Vie de Syméon le Nouveau Théologien, OChr vol.XII, Roma 1928.

Koder I. Introduction // SC 156, Paris 1969.

Krivochéine B. Introduction // SC 96, Paris 1964.

Krivochéine B. Ό ἀνυπερήφανος θεός. St. Symeon the New Theologian and early Christian popular piety // Studia Patristica II, Berlin 1957.

Sophrony (Sacharov), archimandrite. His life is Mine, New York 1977.


Источник: Московская Духовная Академия. Кафедра патрологии. Иеромонах ИЛАРИОН (Алфеев). Антропология преподобного Симеона Нового Богослова. Диссертация на соискание ученой степени кандидата богословия. Троице-Сергиева Лавра. Загорск

Комментарии для сайта Cackle