Новые труды в области Палестиноведения

Источник

 

1. Ἱεροσολυμιτικὴ βιβλιοθήκη. Εχδοθεῖσα μὲν ἀναλώμασι τοὺ Αὐτοκρατορικοῦ Ορθοδόξου Παλαιστοῦ Ζυλλόγου, συνταχθεῖσα δὲ ὑπὸ ́ Α. Παπαδοπούλου Κεραμέως. Τόμος ἀ. ̔ Εν Πετρουπόλει, 1891. 8˚ majore. Ζελἰδ. 623+10. Μετὰ 15 φωτοτυπιῶν. Цена 15 руб.

22. Ἀvάλεχτα Ἱεροσολυμιτικῆς σταχυjλογίας. Ἐκτυποὑμενα μὲν ἀναλώμασι τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ Ορθοδόξου Παλαιστινοῦ Ζυλλόγου, συλλεγἐντα δὲ καὶ ἐκδιδόμενα ὑπὸ ́ Α. Παπαδοπούλου-Κεραμέως. Τὸμος ά. Ἐν Πετρουπόλει, 1891. 8˚ majore. Ζελἰδ. 535+22. Цена 10 руб.

 

Императорское Православное Палестинское Общество, неуклонно преследуя свои две главные и ближайшие задачи, – поддержание православия в Святой 3емле и заботу о русских поклонниках в Палестине, – деятельно, неустанно преследует и третью, последнюю из главных, ближайших задач своих, – ознакомление русских с Иерусалимом и Святою Землёю. Оно не перестаёт обогащать науку и литературу изданием более или менее крупных трудов в области Палестиноведения. В течении 10-ти лет своего существования Императорское Православное Палестинское Общество, кроме периодически появляющихся отчётов и периодических сообщений о своей деятельности и о Святой 3емле, издало 36 выпусков разных, подобного рода трудов, в виде учёных сообщений, исследований и т. д. Но сверх того, не проходит года, особенно за последнее время, когда и средства Общества значительно увеличились, чтобы оно, на своё иждивение, не издало в свет какого-либо, более или менее обширного по объему, памятника или исследования и вообще труда, относящегося к области палестиноведения. Истекающее ныне 10-летие своего официального существования и деятельности1, оно ознаменовало изданием трудов, заглавие которых мы выписали в начале нашей настоящей статьи и которые раскрывают перед нами богатую сокровищницу Иерусалимской Патриаршей библиотеки, доселе остававшейся весьма мало известною образованному миру, при том раскрывают в важнейшей её части, рукописной.

В настоящее время в Иерусалимской Патриаршей библиотеке числится 2400 рукописей, из которых 850 рукописей находится в монастыре Иерусалимского Патриаршего подворья в Константинополе, а остальная вся в самом Иерусалиме, в патриаршем здании. Большая часть означенного числа рукописей, именно 147 на греческом языке; за тем 143 рукописи на грузинском, 177 – на арабском, персидском и турецком, 50 – на сирском и несколько рукописей – на эфиопском, валашском и славянском языках. Такой состав и такое число рукописей патриаршей библиотеки образовались постепенно, и собрание их началось издавнa. Особенную ревность и заботливость о собрании и сохранении рукописей имели Иерусалимские патриархи: Дорофей I (1534), Герман (1579), Софроний (1607), Нектарий, Досифей, Хрисанф, Мелетий и Парфений; также некоторые игумены Палестинских монастырей, протосинкеллы и другие из клириков Иерусалимской церкви. Из патриархов Досифей издал даже и постановление о патриаршей библиотеке; а патриарх Хрисанф, по фамилии Нотара, позаботился о том же и в отношении к той её части, которая находилась в Константинополе на подворье. Архимандрит же Кирилл Афанасиадис сделал свод всех тех постановлений о библиотеках Иерусалимской патриархии, которые изданы были Иерусалимскими патриархами до Дорофея. Число рукописей увеличивалось и благодаря пожертвованиям. Но и число рукописей в настоящее время было бы больше и достоинство многих из них было бы выше, если бы не было злоупотреблений в пользовании ими со стороны разных лиц, часто не имевших никакого понятия об их значении. Многие, часто весьма важные рукописи продаваемы были, иногда за бесценок, листы рукописей нередко употребляемы были на совершенно иные цели, древние в отношении к почерку страницы рукописей исписывались позднейшими начертаниями (палимпсесты), и под. Конечно, многое погибло или испортилось также от времени, от сырости, от набегов сарацин, турок, крестоносцев в т. д. Поэтому нельзя не воздать благодарности и чести лицу, которому пришла на ум благая мысль – не только сохранить в памяти потомства то, что имеется рукописного в Иерусалимской патриаршей библиотеке, но и дать обильную пищу учёной любознательности чрез обстоятельное описание всех рукописей этой библиотеки. До последнего времени мы имели лишь некоторые сведения об этой библиотеке, о её рукописях, при том главным образом в сообщениях иностранных западных писателей и учёных, по большей части только мимоходом касавшихся самих рукописей. Таковы: I. M. А. Sсноlz, Biblischkritische Reise. Leipzig, 1827, стр. 140–149; Pertz, Аrchiv d. Gesellschaft fur altere deutsche Geschichtskunde, т. IX, стр. 645–656, где находится сообщение L. Bethmann'а о 95-ти рукописях Иерусалимской патриаршей библиотеки, хранившихся в Константинополе; – в журнале Philologus, т. V , стр . 758–762 статья R. Сurzon, Besuche in den Kloster der Levante, –– по 3-му изданию на немецком языке R. R. Мeissner'а, Leipzig, 1851, стр. 105, 116 и 117; –– Н. О. Сохе, Report to Her Majesty’s Government on the greek manuscripts yet remaining in libraries of the Levant. London, 1858, стр. 45–61 и 75–76. Это сообщение англичанина, по иному списку его, случайно найденному и приобретённому у одного араба в Иерусалиме в 1859 членом нашей тогдашней русской духовной миссии там иеромонахом (впоследствии архимандритом) Леонидом (Кавелиным), было опубликовано и на Руси в 1870 году в Чтениях в обществе истории и древн. Росс. при Моск. Университете (кн. 4, стр. 1–32 отд. „Материалов иностранных»), под заглавием: Греческие книгохранилища востока и их рукописи, осмотренные одним английским путешественником в 1858 году, с предисловием О. М. Бодянского. Из наших русских учёных и писателей сравнительно более других потрудился над ознакомлением с рукописями Иерусалимской патриаршей библиотеки начальник нашей Иерусалимской духовной миccии архимандрит Антоний (Капустин), составивший каталоги рукописей библиотеки лавры Св. Саввы Освященного и Константинопольских рукописей Иерусалимской патриаршей библиотеки. Кроме того, профессор С.-Петербургского Университета А.А. Цагарелли, по поручению православного Палестинского Общества, описал гpyзинские2, а профессор Казанской Духовной Академии (ныне профессор Новороссийского Университета) Н.О. Красносельцев, – славянские3 рукописи Иерусалимской патриаршей библиотеки. Наконец, сирские рукописи той же библиотеки описаны англичанином I Rendel – Harris'ом, описавшим и самую патриаршую библиотеку в статье: The library of the convent of the Holy Sepulchre at Jerusalem, помещённой в Haverford College. Studies published by the faculty of

 

by the Haverford College № 1, 1889, и нек. др. Но за исключением трудов Цагарелли, Красносельцева и Rendel –Hariss'а, все остальные, равно как и имевшиеся в самой патриаршей библиотеки греческие каталоги рукописей её4 или слишком кратки, или касаются только каких-либо отдельных частей этой библиотеки и вообще неудовлетворительны в библиологическом отношении. По этому настояла необходимость в более полном и обстоятельном описании всех рукописей патриаршей библиотеки. И эта надобность сознавалась давно. Между прочим уже в 1859 году посетивший Палестину Его Императорское Высочество Великий Князь Константин Николаевич, ныне в Бозе почивший, обратил на это внимание и дал поручение одному русскому учёному заняться сим делом; но поручение, по разным причинам, осталось не выполненным. Более энергически взялся за это дело бывший до августа 1890 года Иерусалимским патриархом блаженнейший Никодим, некогда управлявший Иерусалимским патриаршим подворьем в Москве и довольно долгое время живший в России. Ему первому принадлежит мысль – соединить все палестинские библиотеки рукописей в одну Иерусалимскую патриаршую и сделать совокупное их описание. Для самого же описания их он, по рекомендации подчинённого ему архимандрита Дамиана, управляющего Иерусалимским патриаршим подворьем в Константинополе, пригласил уже составившего себе известность в учёном мире, своими палеографическими и учёно-литературными трудами, грека А. И. Пападопуло-Керамевса5. В 1887 г. П.–Керамевс прибыл в Иерусалим и приступил к делу описания рукописей. Блаженнейший Никодим, который и сам является большим любителем книжного дела, весьма деятельно помогал ему в его трудах. Он распорядился собранием в Иерусалимскую патриаршую библиотеку всех рукописей, рассеянных по разным местам Палестины; увеличил самое помещение библиотеки; откомандировал в его распоряжение несколько лиц из членов святогробского братства, как-то: иеродьяконов – Ювеналия, Иустина, Гликерия и Венедикта, а в 1888 году, – только что окончившего курс в Иерусалимской школе Константина, в монашестве Каллиста, ныне иеродьякона, обучающагося в Московской Духовной Академии. Из них первые помогали П. – Керамевсу по части справок в печатных книгах и кроме того Иустин писал карточки для каталога рукописей, а Константин (Каллист) помогал ему в самом разборе рукописей по содержанию, по векам и т.п. Вообще блаженнейший Никодим доставлял учёному палеографу все возможные удобства к занятиям по описанию рукописей. Два года слишком провёл П. –Керамевс в Иерусалиме за усиленными занятиями в сем деле, днём работая в самой библиотеке, а по вечерам и ночам у себя в квартире, находившейся невдалеке от библиотеки в зданиях той же патриархии. Константинопольскими же рукописями Иерусалимской патриаршей библиотеки он занимался в самом Константинополе. Несмотря на многие, и не благоприятные для занятий условия, в числе которых особенно тяжким для него была долговременная и сильная болезнь его супруги, он своею неутомимостью в труде и настойчивостью достиг завершения дела, за которое взялся, приготовив к печати 1-й том своего описания. Но тут встретилось новое затруднение: в самой патриархии, обременённой долгами, не доставало средств на издание в свет этого, оказавшегося весьма крупным по размерам своим, труда. Однако и тогда блаженнейший патриарх Никодим, которого собственное положение на патриаршем престоле в то время было уже шатким, не оставил дела, так хорошо начатого и исполненного. Он ходатайствовал пред Августейшим Председателем Императорского Русского Православного Палестинского Общества Его Императорским Высочеством Великим Князем Сергеем Александровичем об издании труда г. П.-Керамевса на счёт сего Общества. И Его Императорское Высочество благосклонно отнёсся к этому ходатайству, тем более, что П.-Керамевс уже известен был и другими учёно-литературными трудами, изданными в 1890–1891 годах Палестинским же Обществом6. Всё описание рукописей предположено к изданию в 4-х томах, из коих вышел пока только рассматриваемый нами 1-й том. Напечатание его произведено в Петербурге в типографии Киршбаума, под личным наблюдением и редакцией самого составителя Описания, прибывшего для сего нарочито в Петербург ещё в 1890 году7. Вышедший таким образом из печати 1-й том Описания обнимает собою 645 номеров греческих рукописей и заключает в себе 15 фототипических снимков с некоторых особенно замечательных и древних рукописей, изобилует многочисленными ссылками на рукописи и печатные издания, относящиеся к содержанию описываемых рукописей, и сопровождается указаниями – а) общими, распределяющими рукописи в их №№ по предметам содержания, исчисляющими рукописи с миниатюрами и украшениями, рукописи без хронологических данных и с таковыми данными, перечисляющими по алфавиту имена писцов или переписчиков рукописей, переплётчиков и владельцев их, и б) частным, подробным указателем имён и предметов в самих рукописях, с несколькими более мелкими приложениями.

Уже самое обилие материала для описания, иначе сказать, численное богатство рукописей Иерусалимской патриаршей библиотеки должно обращать на себя внимание при рассмотрении труда г. П.-Керамевса. Ещё важнее ценность этого материала со стороны содержания рукописей, древности многих из них и т.д. Один 1-й, изданный теперь, том обнимает собою и рукописи, заключающие в себе Св. Писание Ветхого и Нового 3авета (№№ 2–5, 16, 25, 28, 31 и мн. др.), и рукописи канонического (№№ 24, 39, 67, 68 И др.), богословского (№№ 10–15, 19, 20, 23, 30, 34 и др.), аскетического (№№ 21, 26, 32, 35 и др.), литургического (№№ 74, 84, 92, 99, 117, 122 и др. ), исторического и географического (№№ 27, 81, 101, 124 и др.) и иного содержания, и рукописи содержащие в себе творения древне-греческих классиков (№№ 61, 79, 83, 94, 96, 193, 106–108, 11б, 118–120 и др.), и рукописи, касающиеся мифологии (№№ 14, 210, 356 и др.), риторики (№№ 40, 104, 115, 152 и др.) и рукописные лексиконы и грамматики (№№ 52, 75, 88, 131, 144 и др.), и рукописи, относящиеся до медицины (№№ 77, 95, 102, 148 и др.), физики (№№ 165, 208 и др.), астрономии (№№87, 190, 261 а др.) и других отраслей знания. В отношении к сравнительной древности здесь есть рукописи, восходящие к VI–VIII-му и даже V веку Р. Хр. (№510 γ ́ и 2), а IХ–X-го веков даже несколько рукописей (№№6, 24, 1, 13, 23 и др.); с годовыми или вообще хронологическими есть рукописи, относящиеся к 1053–1054 году (№53 – Псалтирь), – к 1056-му (№54 – Κιδαχὴ τῶν ἀποστόλων), – к 1079-му (№21 – слова Иоанна Схоластика), – к 1182-му (№ 57 – Анастасия Синаита) и т.д. Конечно, есть много рукописей и позднейших времён, даже XIX века (№№ 95, 197, 262, 347, 512, 544 и др.); есть несколько списков с печатных книг (напр. №№ 93, 379). Зато, значительное количество рукописей не позже XVIII века, рукописей весьма важных по содержанию и древности, рукописей, украшенных миниатюрами и разного рода изображениями (№№ 4–7, 10–14, 23, 27 и др.), весьма любопытных в археологическом и других отношениях, совершенно заставляют забывать малоценность сейчас указанных, к тому же не многих по числу, рукописей, представляющих впрочем в большинстве своём нередко глубокий исторический интерес8. При том в иных случаях и рукописи XIX века представляют собой списки с древнейших рукописей или редких печатных изданий (как напр. № 511 δ ́ в 1819 году писанные четверостишия Феодора Продрома). Высокой ценности рукописного материала, обнимаемого рассматриваемою книгою г. П.-Керамевса, соответствует и высота достоинств самого описания рукописей. По всему видно, что за дело взялся человек не только опытный в палеографии, но и обладающий изумительным множеством разнороднейших познаний. Представим в доказательство два-три примера. №2. Рукопись на пергамин, в лист, большого формата, 401 лист. По свойству письма, может быть отнесена к концу IX века, за исключением листов 27, 56, 58 и 132, которые взамен утраченных, внесены уже в XIII веке. Образчик письма, в фототипическом снимке с листа 15-го (кн. Бытия 24, 8–21), приложен к описанию (стран. 10). Особыми знаками (кружками) помечаются разночтения Акиллы, Симмаха и Феодотиона; а на Листе 242-м находится схолия Геннадия на одно место пророка Аввакума. На листе 401 об. помета ХVI векa: † ετουτο βιβλιων εναι τοῦ ἁγίου τάφου καὶ ἡ̔της τὸ εβρί νά το δόση μεσα ἥσ τον ἅγιον τάφον ηνα μη θέλει ἐχει το κρῖμα του9.

Рукопись и находится в собственно патриаршей Иерусалимской библиотеке св. Гроба. Далее у г. П.-Керамевса подробно описывается самое содержание рукописи, заключающей в себе книги св. Писания Ветхого Завета, начиная от книги Бытия и кончая видениями пророка Даниила, за исключением книг: Числ, учительных и из исторических, – Царств, Паралиноменон и позднейших, но зато со включением некоторых неканонических из пророческих (Варуха, Молитвы Иеремии и Послания Иеремии10. В следующем за сим примечании составитель Описания обращает внимание на способ письма в рукописи, на схолию Геннадия, при чём приводит и самый текст её, и на другие особенности рукописи; а прилагая фототипический снимок с Быт. 24, 8–21, присоединяет к нему и современное начертание тех же слов книги Бытия, которые в самом снимке неспециалист затруднился бы и разобрать. Но и этого мало. После такого приложения у г. П.-Керамевса следуют филологические наблюдения над этим отрывком и указание палеографических, грамматических и других особенностей его; а потом, в подтверждение таких выводов и в отношении ко всей рукописи, приводится текст книги пророка Малахии, только без фототипического снимка. В заключении же составитель Описания говорит: «Об этой рукописи должно ещё заметить, что в ней дополнительные листы 27 и 56 меньшего в сравнении с другими формата и состоят из тонкой кожи и что оба они суть палимисесты, коих первоначальное письменное начертание восходит к V веку, приближаясь к начертанию так называемого Синайского Кодекса11. Древний текст их в два столбца, и на л. 56 ясно выделяется надпись: Ζογια Ιησου Yιου Ζιραχ, как и действительно о том свидетельствуют различаемые под начертанными позднее строками слова и выражения»12. – № 14. Рукопись на пергамине, XI века, 314 листов, в два столбца. Последний лист имеет помету 313, но после 51 листа исчислявший листы рукописи пропустил один лист, оставшийся таким образом, по незанумерованию, под обозначением 51 а. Эта рукопись замечательнее всех из находящихся в Иерусалимской патриархии по множеству заключающихся в ней миниатюр, по ясному их начертанию, прекрасно сохранившемуся и по единственному в своём роде изображению мифологических и иных лиц, обстановка которых взята из современной и предшествовавшей писавшему миниатюры жизни. С позволения блаженнейшего патриарха Никодима, г. П.-Керамевс снял копии со всех этих миниатюр; а к своему Описанию рукописей он приложил лишь два снимка с четырёх страниц. Рукопись, как содержащая в себе главным образом творения св. Григория Богослова, в начале имеет изображение сего св. Отца и под изображением шесть ямбических стихов в честь его. Кроме св. Григория Богослова, в рукописи содержатся ещё некоторые творения св. Иоанна Дамаскина. Но больше всего в ней творений св. Григория Богослова. К ним относятся и приложенные к описанию снимки с миниатюр. Именно весь отрывок, к которому они относятся и который в рукописи занимает листы З07–З13, озаглавливается так: Ζυναγωηὴ καὶ ἐξήησις περὶ ῶν ἐμvήσθη ἱστοριῶν ὁ ἐν ἁηίοις Γρηγόριος. Эти свод и изъяснение, не даром занимающие последнее в рукописи место, очевидно, не принадлежат самому св. Григорию, но опираются на его творения. У Миня в Патрологии они входят в состав того же тома (38 –го), в котором заключаются творения св. Григория Богослова. Весь текст этого отрывка в рукописи Патриаршей библиотеки украшен 17-ю изображениями. Рисунок и текст 6-ти из них приложении у г. П.-Керамевса при описании № 14 рукописи в фототипических снимках (именно с л. 308 об. – 309 и с л. 309 об. – 310). Как рисунки, так и текст относятся к области мифологии и древней истории и весьма любопытны для занимающихся археологией13. – № 54. Рукопись на пергамине, писанная в 1056 году Львом Нотарием, единственная и весьма замечательная, находившаяся сперва в Константинополе (под № 446), в библиотеке патриаршего Иерусалимского подворья, а потом перенесённая в сам Иерусалим. Она состоит из 120 листов, в один столбец. Содержание её следующее: 1. Св. Иоанна Златоуста Ζύνοψις τῆς παλαιᾶς καὶ καινῆς, ὡς ἐν τάξει ὑπομνηστικοῦ (лист 1–38). Срав. Migne, t. 56, стр. 313–386. Недостающее в издании Миня из рассматриваемой теперь рукописи пополнил митрополит Никомидийский Филофей Вриенний в своём известном издании: Λιδαχὴ τῶν δώδεχα ἀποστόλων (Ἐν Κωνσταντινουπόλει, 1883). – 2. Послание св. Апостола Варнавы (л. 39–51). Издано также Вриеннием, с приложением разночтений, отмеченных А. Гильгенфельдом в его труде: Barnabae epistola. Ed. Altera emendate et valde aucta. Lipsiae, 1877 3. Св. Климента Римского, Послание 1 –е к Коринфянам (л. 51 об. – 69). 4. Его же, Послание 2 –е к Коринфянам (л. 70–76). В конце послания киноварью обозначено: στίχοι χ ́. ῥητὰ κε. То и другое послание в 1875 году издал в свет по сей рукописи упомянутый Вриенний, в означенном издании 1883 года исправил ошибки издания 1875 года. – 5. Наименования книг св. Писания у Евреев (л. 76). Нач. Βρισίθ, Γένεσις. Это перечисление наименований, в рукописи написанное киноварью, также издано Вриеннием в 1883 году и фотографически, Rendel – Harris'ом в его Three Pages of the Bryennios manuscript, перечень 2-й. – 6. Учение 12-ти Апостолов (Λιδαχὴ τῶν δώδεχα ἀποστόλων). Учение Господа, чрез 12-ть Апостолов преподанное народам (л. 76–80). Эта часть рукописи, многократно изданная за последние 20 лет, в различных странах образованного мира14, и послужила главным основанием и поводов к упомянутому изданию Вриенния (1883 года). – 7. Послания Марии Кассовулы к св. Священномученику Игнатию архиепископу Антиохийскому (л. 81). – 8. Послания св. Игнатия Антиохийского к упомянутой сейчас Марии, к Траллианам, к Магнисийцам, к Тарсянам, к Филлипийцам, к Смирнянам, к св. Поликарпу Смирнскому, к Антиохийцам, к Ирону дьякону Антиохийскому, к Ефесянам и к Римлянам (л. 82–120). В конце этого последнего-то послания, на л. 120, и находится помета с указанием года написания рукописи и имени её писца, вышеупомянутых. – 9. Замечание о роде Иосифа обручника (л. 120), также изданное упомянутым Вриеннием. Переплёт рукописи ветхий. На первой странице было написано современным рукописи почерком имя владельца её, но имя само от времени стёрлось. На 2-м листе почерком XVIII века помечено: Εις χριῆσιν Νεοφύτου ̓ ιεροδιακόνου, λαὶ τέλος τοῦ ἁγίου Τάγου. К описанию рукописи приложены фототипические снимки с л. 51 об., 76 и 12015. – Этого, по нашему мнению, достаточно, чтобы судить как о ценности рукописного материала Описания, так и о достоинствах самого описания. Если мы добавим к этому, что рукописи, судя по описанию их г. П. – Керамевсом, во многих случаях касаются и нашего отечества во времена патриаршества (см. напр. Стр. 421 касательно Филарета патр. Московского, стр. 284, 312 касательно патр. Никона, стр. 446, 449 касательно патр. Адриана и др., стр. 256 касательно царя Алексия Михайловича, стр. 446, 451 касательно царей Иоанна и Петра Алексеевичей, стр. 249, 309, 371 и др. Касательно одного последнего и т.д.) и в XVIII веке16, то интерес наш к рассматриваемому изданию ещё более должен возрасти. И не можем не выразить искреннего желания, чтобы как можно скорее изданы были и следующие томы описания рукописей Иерусалимской Патриаршей библиотеки.

Насколько описание рукописей Иерусалимской Патриаршей библиотеки представляет собою высокий интерес главным образом в археологическом и библиографическом отношениях, настолько же другой из поставленных в заголовок нашей настоящей статьи трудов достопочтенного учёного Пападопуло – Керамевса Ἀνάλεχτα Ἱεροσολυμιτιχῆς σταχυολογίας) представляет глубокий интерес в литературном собственно отношении. В этом труде вниманию читателя представляется богатый материал избранных отрывков литературы греческой различных веков, начиная с III века по Р. Хр., преимущественно церковной и ближе всего, – церковно – исторической, при том главным образом касающейся Палестины, изданный, по местам с латинским переводом, на основании рукописей разных собраний Иерусалимской Патриаршей библиотеки, неутомимым тружеником науки А.И. Пападопуло-Керамевсом также на средства Императорского Палестинского общества, при чём не редко, и даже по большей части, не имеются в виду рукописи, им же описанные в только что рассмотренной нами 1–м томе каталога означенной библиотеки. Именно, после довольно пространного (22 страницы) предисловия, раскрывающего историю труда и важность издаваемых в нём памятников, в этом томе мы имеем следующее: 1) Андрея Иерусалимлянина, Архиепископа Критского, о жизни и мученичестве св. Апостола и брата господня Иакова, по рукописи библиотеки Лавры св. Саввы Освященного, № 27, л. 305 об. – 316 об. – 2) Севериана, Епископа Гавальского, слово о мире, по рукописи той же библиотеки, № 32, л. 130 – 135 об. – 3) Павлина, житие св. Амвросия Медиоланского, доселе известное лишь в латинском тексте17, а здесь изданное и в греческом, с латинским в параллельном столбце, по рукописи той же библиотеки, № 242, л. 140 об. – 173. –4) Марка Пустынника, против Несториана, по рукописи той же библиотеки, № 366, л. 188–195 об. – 5) Отрывок похвального слова в честь Константина Багрянородного, по рукописи библиотеки Крёстного монастыря, № 31. – 6) Слово Императора Алексия Комнина против лжеучения Армян о Христе, по рукописи библиотеки св. Саввы, № 366, л. 246 – 249. – 7). Диптихи Иерусалимской церкви из конца XIII века, по рукописи той же библиотеки, № 153, л. 77–103. – 8) Алексия Макремболита, слово историческое о бессилии Генуэзцев и их кознях против облагодетельстовавшей их Византийском империи, от 1348 года, по рукописи той же библиотеки, № 417, стр. 257–284. – 9) Константина Акрополита, слово о великомученике Димитрии мироточивом, предшествуемое двумя его же посланиями, из XIII–XIV века, по рукописи патр. Библиотеки, № 40, л. 104 об. – 164. – 10) Германа, Патриарха Иерусалимского, окружное послание к архипастырям, пастырям и клирикам архиескопии Константинопольской, от 1547 года, оп рукописям библиотеки св. Саввы, № 655, л. 1–3 и патриаршей, № 370, л.413. – 11) Кирилла Лукариса, патриарха Александрийского, диалог, указывающий на козни Иезуитов18 и на опасность, угрожающую Константинопольской церкви от прибытия их в Галату, от 1616 года, по рукописи библиотеки Св. Саввы, № 91, л.445 –472. – 12) Досифея Нотары, патриарха Иерусалимского, от начала XVIII века, по рукописи библиотеки монастыря св. Креста, №11. – 13) Парфения Афинянина, митрополита Кесарии Палестинской, история распри между греками и армянами по поводу св. места Палестины из XVIII века. –14) Отрывки из творений св. Иринея Лионского , по рукописям Халкинской и Иерусалимской библиотек, сличенным с Латинским текстом (поставленным в параллельном столбце) издания Гервея. – 15) Романа сладкопевца, молитва в стихах, по рукописи св. Саввы. № 434, л. 246 об. –16) Филона, епископа Карпафийского, послание к Евкарпию Палестинскому, по рукописи той же библиотеки, № 408, л. 34–40. – 17) Анастасия Синаита, главы различные и полезные и о хуле, по рукоп. Той же библиотеки, № 408, л.66 – 71. – 18) Константина Акрополита, слово о святом Варваре, по рукописи патр. Библ. № 40, л. 88 – 104. – 19) Константина Лукита (XIV века), надгробное слово в честь Императора Алексия Комнина, оп рукоп. Той же библ., № 276, л. 139–143, с присоединением (в конце) примечания Досифея, патр. Иерусал., на это слово. – 20) Стефана Сгуропула, Трапезунтского протонотария (XIV в.), Хвалебные стихи в честь Императора Алексия Комнина, по рукоп. Той же библ., № 370, л. 455 – 471. – 21) Матфея, митрополита Мирского (XVII в.), Житие препод. Параскевы новой, родом из Эпиват (близ Константинополя), по рукоп. Той же библ., № 161, л. 54 – 66. – 22) Первый ряд разных документов, а именно: а) Никифора I, патр. Константинопольского, против инакоборцев и манихеев, из IX века, по рукоп. Св. Креста №2, л. 139–141; – б) Михаила Анхиала, патр. Константинопольского, отрывок акта о ставропигиях, от 1176 г., по рукоп. Иерус. Патр. Библ., № 247, л. 2419; – в) Георгия Ксифилина, патр. Константинопольского, о том же, от 1192 г., по рукоп. Той же библ. № 247, л. 25–2620; – г) Анонимный документ, изданный после завоевания Константинополя Франками, от XIII в., по рукоп. Той же библ., № 276, л. 131; д) Германа II, патр. Константинопольского, акт, посланный к митрополиту Иконийскому, XIII в., по той же рукописи; – е) Того же Германа, послание к вдове Ксироса, по той же рукоп. л. 132; – ж) Того же Германа, о неком, принявшем монашество и потом отвергшем оное, по той же рукописи; –з) Копия с Болгарского Хрисовулла, находящегося в Елеуском монастыре, 1341 года, по той же рукоп. л. 12321; – и) Болгарский Хрисовулл (вопрос о времени его представляется трудным для точного решения), по рукоп. Той же библ. № 276, л.1 30; – й) Копия с указа Императора Иоанна Кантакузена, 1379 года, по той же рукоп., л. 124; – к) Акт собора, вероятно в Фессалии, или Эпире созванного Иоанном I Незаконорожденным, Севастократором Фессалийским и князем Неопатрским, или Никифором I, господарем Эпирским, 1278 года22, по рукоп. Иерусал. Патр. Подворья в Константиноп., № 145, л. 356 – 357; – л) Анонимный документ архиепископии Охридской, XIII в., по рукоп. Иерус. Патр. Библ. св. Креста, № 8323; – м) Акт, исходивший от вселенского патриарха Симеона I, изданный после 1484 года, по рукоп. Иерус. Патр. Библ., № 276, л. 128–2924; – н) Соборное определение о митрополии Адрианопольской, 1517 – 1518 года, по той же рукоп., л. 153–155; – о) Акт Самуила, патр. Александрийского, о Византийце Спантони, посещавшим св. места и бывшим великим ритором Александрийского патриаршего престола, 1732 года, по рукоп. Иерус. Патр. Библ., № 23325. Таким образом в одном изданном теперь томе собрано 36 разного рода отрывком, а между тем некоторые из этих отрывком, как напр. Главы из Досифеевой истории патриархов Иерусалимских и митр. Парфения о распре между греками и армянами из-за св. места занимают собой в книге г. Керамевса от 70-ти до 80-ти страниц каждый. И вместе с тем в книге этой мы видим лишь первый из шести предложенных к изданию томов такого рода отрывков, а в предисловии (стр. 1) сам автор-редактор издания говорит, что таких отрывков он мог бы собрать и на 10 томов и что ему лишь совестно было злоупотреблять великодушием Православного Палестинского Общества, принявшего на себя издержки по напечатанию предположенного (г. П. –Керамевсом) к изданию по части описания рукописей Иерусал. патриаршей библиотеки и по части этих Ἀνάλεχτα Издание 1-го тома сих последних также снабжено подробным указателем имён и предметов, исчислением разночтений текста отрывков и тщательным указанием вкравшихся при печатании ошибок; в предисловии же г. П.-Керамевс с возможной полнотою указывает литературу предмета до самого последнего времени, преимущественно западно-европейскую и греческую, но также нередко и русскую (напр. стр. 2–3, 11, 16, 17 и др.)26, при чём в иных местах (напр. стр. 4, 12, 18 и др.) ссылается и на рассматриваемый выше 1-й том своего описания рукописей Иерусалимской патр. библиотеки. Эти указания на литературу и ссылки на 1–й том описания рассеяны во многих подстрочных примечаниях и при самом издании текста отрывков.

 

Труд г. Пападопуло-Керамевса столько же драгоценен для богословов, сколько и для филологов, как то очевидно уже из одного оглавления отрывков, нами сделанного выше. Ибо кто из богословов мог бы обойти вниманием таких церковных писателей, как св. Андрей Критский, Роман сладкопевец, Ириней Лионский и др.? Для филологов же труд г. П.-Керамевса открывает собою богатую сокровищницу языка и литературы древне-средней и ново-греческой в различных её видах. Любопытнейший пример в доказательство нашей мысли можно видеть в сочинении патриарха Александрийского Кирилла Лукариса (1616 г.): Λιάλογος βραχύς (краткий разговор), в котором лицами разговаривающими являются: Ревнитель (Ζηλωτής) и Любитель истины (Φιλαλήθης), и которое написано на простонародном греческом языке того времени. Мысль диалога нам уже известна. Она касается опасности, какой можно ожидать от прибытия Иезуитов на Восток, уже сделавших некоторые попытки отвлечь православных восточных христиан от греческой иерархии и привлечь их к подчинению папе римскому. В литературном отношении диалог построен очень искусно и, начинаясь вопросами Ревнителя, приводящими на первых порах в недоумение Любителя истины, мало по малу сводится к признанию обоими ими той опасности, о которой сказано выше, и необходимости принятия мер к предотвращению этой опасности. В отношении к языку диалог изобилует простонародными новогреческими словами, грамматическими формами и проч. Так напр. уже в самом начале диалога Ревнитель говорит:27 Χαίρουις, ὦ Θιλάληθες! Ἀπὸ πολλοῦ δὲ ἐγύρευα. νὰ δὲ ἐρωτήσω ἄν ῇ̔ναι πρέπον καὶ δίχαιον νὰημὲ συμβουλεύσῃς, τινὰς νὰ ἀποθάνῃ διὰ τὰ δόγματά του τὰ ἀληθῆ καὶ ὁποῦ εἶχεν ἀπὸ τοὺς πατέρες του, и чем далее, тем более таких отличий от древнегреческого классического языка в языке диалога.28 Но и этого мало. В труде. г. Пападопуло-Керамевса мы встречаем таких писателей, особенно средне-греческих (византийских), о которых мы доселе имели только смутное, или же одностороннее и недостаточное понятие, каковы напр. Алексий Макремболит, Константин Акрополит и др. Так об Алексии Макемболите мы доселе имели только то понятие, какое дано было о нем И. А. Фабрицием в его Bibliotheca graeca29, т.е. как о плохом стихотворце; а из приводимого Г. П.-Керамевсом отрывка мы видим, что это был далеко не плохой стихотворец, но, напротив, был и стихотворец хороший, и историк не малозначащий. Подобное же должно

 

сказать и о Константине Акрополите, оказывающемся и хорошим ритором и далеко не маловажным историком. Мы не говорим уже о том, как много раскрывается пред нашим умственным взоров в его слове о жизни св. Варвара, муже доселе неизвестного почти в христианской агиологии.

 

Вообще нельзя не отдать чести и не воздать благодарности как трудившемуся в приготовлении рассмотренных изданий к печати А. И. Пападопуло-Керамевсу, явившемуся хорошим знатоком, полным хозяином и искусным мастером своего дела, так и принявшему на себя издержки по напечатанию этих замечательных изданий Русскому Императорскому Православному Палестинскому Обществу, столь счастливо ознаменовавшему своё десятилетие в широкой области Палестиноведения и не остановившемуся пред значительными издержками на издание этих капитальных трудов не смотря на то, что, кроме учёной, и другие задачи его деятельности требуют больших денежных расходов с его стороны.

* * *

1

Устав Православного Палестинского Общества был Высочайше утверждён 8 мая 1882 года, а 21 мая того же года открылись его действия.

2

Описание его помещено было в 10-м выпуске Сборника Правосл. Палест. Общества за 1888 год.

3

Свое описание это Н. О. Красносельцев выпустил в свет ещё 1889 году.

4

Один из таких каталогов, и именно относящийся к рукописям Иерусалимской патриаршей библиотеки, находящимся в Константинополе, напечатанном в 1-м томе (на стр. 287–312) известного издания учёного грека Ζαθας. Μεσαιωνικὴ βιβλιοθήκη.

5

А. И. Пападопуло-Керамевс, получивший образование в Смирнской Εὐαγγελικὴ σχολὴ, имеющий курс гимназии, дальнейшим усовершенствованием в науках и учёбо-литературными трудами достиг того, что теперь, ещё будучи только 36-ти лет от роду, имел докторский диплом от Императорского Московского Университета, состоит членом многих учёных обществ и учреждений и уже в 1884 году присутствовал в качестве депутата от Константинопольского Силлога, на Одесском археологическом съезде. Об учёно-литературных трудах его, предшествовавших рассматриваемым нами, см. в № 893 газеты ̓Ημέρα за 1892 год. Срав. также № 901.

6

Так именно в 26 – м выпуске Сборника Прав. Пал. Общ. напечатано изданное им Описание св. Мест Безымянного конца XIV века; в 29 –м вып. Стихотворение Пердика (XIV в.), в 32-м вып. Жития св. Феогния – Павла Элладского и Кирилла Скидопольского и в 35-м вып. Паисия Апостолита стихотворное описание св. горы Синайской.

7

См. Седьмой отчёт И. Пр. Пал. Общ. За 1888–1890 годы, стр. 58 доклада М. П. Степанова от 11 декабря 1890 года.

8

Напр. №185, рукоп. 1820 года, содержит в себе каталог Патриархов Иерусалимских; – № 506, рукоп, 1865 г. Кирилла Афанасиадиса – каталог рукописей Иерус. Патр. Библиотеки и т. п.

9

Очевидно, в этой пометке, при грамматических ошибках её, смысл надписи такой: «Эта книга принадлежит святому Гробу, и кто найдёт её, пусть отдаст святому Гробу, дабы не постигло его наказание».

10

Остальных неканонических из числа пророческих также нет.

11

Открытого известным учёным Константином Тишендорфом

12

Ιεροσολ. Βιβλιοθήχη, σελ. 8 –14.

13

Там же, стр. 45–65.

14

Г. П. – Керамевс и перечисляет некоторые из этих изданий, именно те, которые имеют отношение к рассматриваемой рукописи, не упуская из виду множества других изданий. Как известно, и у нас в России эта часть рукописи была издаваема и подвергалась неоднократным исследованиям и гласным обсуждениям.

15

Ἱεροσ. Βιβλιοθ., стр. 134–137

16

См. напр. Касательно Императрицы Екатерины II стр. 402. Срав. Также относительно Московии вообще, стр. 17, 309, 312, 421, 445, 446, 449.

17

Migne, Patrol. Set. Lat. T. 14, Col. 27 – 46.

18

В рассматриваемом нами издании, в приложенном к концу оглавлении, ошибочно переведено слово:Γεζουϊτῶν, словом: «Генуэзцы» (стр. 531).

19

Тот же отрывок, с некоторыми разностями и без последнего параграфа, приводит Димитрий Хоматин у Питры, в Analecta sacra et classica spicilegio solesmensi parata, t. VI, p. 348–349.

20

Иной список того же акта в № 1232 Париж. Библиотеки (ancient fonds), о котором см. Ф. Успенского в Журн. Мин. Нар. Просв. За 1877 г., № 11, стр. 75.

21

Этот документ, хотя и безымянный, исходит от Болгарского царя Иоанна Александра. См. о сем примечание П.-Керамевса в Ἀνάλεχτα стр. 467.

22

См. о сем примеч. того же П. – Керамевса, там же, стр. 474. Срав. Muralt, Essai de chronographie byzantine, II, 434 –435.

23

По замечанию г. Керамевса, документ сей составлен архиепископом Константином Кавасилою. См. рассматриваемое изд., стр. 474 примеч.

24

В конце акта замечено: «это послание есть сочинение великого ритора Мануила». См. там же, стр. 476 примеч.

25

Срав. Ἱεροσ. Βιβλιοθ. I, 309.

26

Из русских писателей имеются в виду: архиепископ Филарет Черниговский, епископ Сергий Могилевский (его Месяцеслов Востока), архим. Арсений, барон Розен и др.

27

Γυρεὑω – новогреч., соответствующее древнегреческому ζητέω, – ищу. В этом слове и глагольная форма обращает на себя внимание своею особенностью, как имеющая для прошедш. несоверш. времени личное окончание аориста.

28

Напр. слова τώρα (теперь), ἔτζι (так) и другие, глаголы и глагольные формы: μποροῦν, νὰ ἔχουν, ἐστεχέτονε и под., местоимения: ἐτοῦτο, ἐμένα, τοὺς ἐδιχούς μας, κἀ̓ποιος и под.

29

Т. XI, 558 ed. Harless.


Источник: Корсунский И.Н. Новые труды в области Палестиноведения // Богословский вестник. 1892. Т. 2. № 7. – С. 107–125.

Комментарии для сайта Cackle