Азбука веры Православная библиотека епископ Порфирий (Успенский) Восток христианский / 1, 2. Просопография церковная. Живопись церковная

Восток христианский / 1, 2. Просопография церковная. Живопись церковная

Источник

Содержание

I. Просопография церковная II. Живопись церковная  

 

I. Просопография церковная

Извлечения из рукописей о внешнем виде Иисуса Христа и пречистой Его Матери, святых, и царей присутствовавших на святых вселенских соборах.

Некоторые историки говорят, что у Спасителя волосы были волинсты и редки. Φασὶ τινὲς τῶν ἱστορικῶν, ὅτι τὸ οῦλον καὶ ὀλιγότριχον σχῆμα ἐπὶ τοῦ Σωτῆρος οἰκειατερόν ὲστιν.

Кедрин.

Христос бяше красен добротою паче всех сынов человеческих. Высота бяше тела шесть стоп. совершен. Русы имея власы не велми хусты, паче оубо до брады висяща. Брови имущи черны велми наклонен. Очи же его веселы, якоже и праотца его Давида сказает образ, глаголя: «чёрмень помалу» и ноздрьма сличень. Надрус брадою. долгы имеа власы николиже стрижены, и мало наклонен выею, не велми прост (прям). Русь (?) имеа возраст телесный. Лице не велми кругло имеа, якоже и мати его. Чист и разумен нравом и кротостию, ко всякому человеку безгневен, и по всему материна обычаа приобщашеся.

Из сборника на бумаге in 4° minor, в библиотеке

Афонохиландарского монастыря, 17 века.

Богоматерь малоглаголива, скоропослушлива, блогоиименита, не дерзновенна ко всякому человеку, якоже и дивитися всему разуму и глаголаниио ея. Возрастом же бяше средняа. Друзии же глаголют, яко паче средняа. Руса, желтовласа. Очима чермна, благозрачна. Брови черны. Руцы долзи. Круговатном. лицем. Долгы персты имящи. Блогодати Божия и красоты исполнена, и помыслы непостыдна и непремена. И смирение непреложно имяще. Одежды темнозрачны любящи ношаше: свидетельствует святый покров ея.

Из того же сборника.

Святый архидиакон Стефан был высок ростом, и волосы имел золотисторусые. Λόγος ἱστορικὸς τοῦ Νικήτα.

В соборном храме Афоно-Кастамонитского монастыря на правой, передней колонне, поддерживающей купол, утверждена древняя икона св. архидиакона Cтeфaнa, принесенная из Иерусалима в царствование Константина Мономаха (1042–1054 г). Она oписана мною так:

«Волосы, золотисторусы, в вид тернового венца Христова (Corona Christi). Темя голо. Брови правильны. Глаза приятны. Нос тонок, прям и длинен. Усы и бородка едва показались. Цвет лица – цвет пшеничного зерна с отливом алым. Живопись хороша и располает к молитве. Икона велика.

Константин Великий был роста среднего, широкоплеч, с толстою шеею, посему и прозывали его толстошея, румян. Волосы на голове его были негусты н некудрявы, а борода редкая и необросшая около щек; нос слегка орлиный, взор львиный, лице приятное и веселое.

Кедрии.

– Константин Великий в видении доброты благолепен и прекрасен, весел лицем, добрым возрастом ни мал, ни высок зело, широк плечима, толст шиею, образом чермен; власы главныя и брадныя нечасты, не обросли около лица, ноздры распырены. добры очи имея близ львову.

Из Славянского летописца 16 века в моей библиотеке.

Феодосий Великий, родом испанец, благочестивый и православный, был роста среднего, строен от ног до головы, румян, волосы имел светлорусые, нос тонкий и слегка орлиный. Был приветлив и любезен.

Кедрин.

Феодосий Младший быль роста среднего. с большими черными и острыми глазами; нос имел тонкий и прямый, a волосы цвета медоваго; нравом был тих и доступен.

Кедрин.

Царь Маркиан был старец достопочтенный, благонравный, лицем румяный, великодушный, незнавший сребролюбия, целомудренный, набожный и православный; к согрешающим снисходительный, а в науках не сведущий.

Кедрин.

9. Иустиниан был роста немного выше среднего, румян, взор имел веселый и быстрый; голова же его казалась немного маловата по причине густоты прекрасных волос.

Кедрин.

Точно таким он изображен иа мозаической иконе Преображения Господня в алтарном, верхнем, углублении соборного храма Синайского монастыря. Эта икона, современная Иустиниану, отподоблена находившемся при мне живописцем Петром Соловьевым в 1850 году.

Порфирий Еп. Чигиринский.

16 апреля 1871 года.

Киево-Михайл. Монастырь

II. Живопись церковная

Определения освященного собора, бывшего в Москве в1667 году, о живописцах и иконах:

(Извлечены из рукописи Афоно-иверского монастыря на бумаге in 4°: Ὄρος, ἤτοι τόμος τὴς ίερᾶς συνόδου τὴς σογκροτηιείσης ἐν τῆ θεοφυλάκτω μεγαλοπόλει Μοσχοβία ἐν ἕτει άπὸ κτίσεως κόσμου ,ζροδ» ἐν μηνὶ ίννουαρίῳ ὶνδικτώνος δ».)

Определение 51. Еще повелеваем, чтобы живописцы считались выше всякого опытного художника, чтобы над ними начальствовал человек хороший и способный наблюдать и учить других, и чтобы они отнюдь не были зазираемы невеждами; ибо они пишут святые иконы Христа и Богоматери и прочих святых и друзей его. Однако возбраняем непристойные и невежественные иконописания некоторых неискусных мужей, и желаем, чтобы отныне прекратилось всякое суемудрие. Некоторые обыкли писать иконы по своему вымыслу. без справок. с свидетельством (св. Писания) и вопреки истинному преданию; например, изображают Господа Саваофа разноцветно в различных видах. а иной придает рукам святых перстосложения странные. Мы же все такие отступления, как непристойные. возбраняем, и определяем: отныне более не писать образов Господа Саваофа ни на стене, ни на иконе, потому что Господа Саваофа (т.е. Отца) никто никогда не видал явившегося во плоти, а изображать красками только одного Христа, так как Он явился во плоти на землю, но не по божеству, потому что божество – неописанно и неизобразимо.

Подобно, и всесвятую Богородицу и прочих святых и друзей Божиих живописать во плоти сообразно с видом тела их мы предлагаем по определению седьмого святого вселенского собора. Еще же и неправильное перстосложение, какое некоторые обычно пишут на иконе Спасителя Христа, отвергаем; так же возбраняем и переиначения (παραστρατίσματα) икон всепречистой Богородицы, Предтечи п прочих святых, вводящие в заблуждение людей простых и неграмотных. Отныне да прекратятся все такие отступления и переиначения живописные и иконные, как странности. Повелеваем же изображать на иконе Спасителя Христа и святых иерархов благославляющую десницу так, как решено и отпечатано ныне в нашем соборном свитке (τόμος); ибо такое изображение есть самая истина и исконное предание богопроповедных апостолов и законоположительных отцов, сообщенное Игнатием Богоносцем. Когда же пишут святых мучеников Христовых и других в молитвенном стоянии пред Христом Богом нашим, или пред всесвятою Богородицею; то по нашему повелению пусть пишут их только с распростертыми руками, и отнюдь неиначе; ибо это выражает и возбуждает умиление. А перстосложение само no себе не молитву выражает, а выявляет только некое исповедание веры, как оно отчетливо начертано в нашем свитке, содержащем толкование о честном кресте и о знаменательном сложении перстов правой руки.

– 52. Живописать Господа Саваофа, то есть Отца, седым, и единородного Сына Его во чреве Его, и голубя посреди их, весьма непристойно и несообразно; ибо кто видел Отца и божество? Отец не имеет тела, да и Сын рожден от Отца прежде веков не с плотию. А если пророк Давид говорит: из чрева прежде десницы родих Тя: то тут разумеется рождение не телесное, а несказанное и непостижимое! Притом, сама Истина, Христос, в божественном и священном Еванглии глаголет: никтоже видет Отца, токмо Сын. И пророк Исаия в 40 главе, ст. 18.19), вещает: кому уподобисте Господа, и коему подобию уподобисте Его; Еда образ сотвори древоделатель, или златарь слияв злато позлати его; или подобием сотвори его; И божественный апостол. Павел в Деяниях, 17, 20, говорит: род убо суще Божий, не должни есмы непщевати (думать) подобно быти божество злату, или сребру, или камню художнет начертану, и смышлению человетьчу. И богославнейший Иоанн Дамаскин. в четвертой книге об иконах говорит: «кто может сделать подобие невидимого и неописанного и необозримого Бога? Итак, изображать божественное есть дело крайнего безумия и неблагочестия». И святой Григорий Двоеслов так же возбраняет сие и воспрещает. Посему оное предвечное рождение единородного сына от Отца надобно постигать только умом, а живописать на иконах и стенах, отнюдь не должно, да и невозможно. И Святой Дух пo существу есть Бог, а не ествественный голубь. Бога же никто не видел, по свидетельству Иоанна евангелиста. А если на Иордан при крещении Христа Дух Святый явился в виде голубя, то лишь при крещении и прилично живописать Духа Святого в виде голубя, а в другом случае никто, имея здравый разум, не изобразит Духа Святого как голубя, так как он на горе Фаворской явился как облако, а в день Пятидесятницы в виде огненных языков, и иначе в иных случаях. Но и Саваофом называетея не один Отец, а вся Святая Троица. По слову неботаииника Дионисия Ареопагита Саваоф переводится с еврейского языка: Господь сил: Господь же сил есть Святая Троица, Отец, Сын и Святый Дух. А ежели пророк Даниил говорит, что он видел Ветхого денми сидящего на престоле; то под ним Ним разумеется не один Отец, но и Сын,-который во второе пришествие свое сядет на престол и будет судить все племена и языки на страшном суде своем.

– 53. Еще изображают некоторые, на иконе Блоговещения, Саваофа с дыханием из уст Его, и это дыхание рисуют так, что оно струится в чрево Всесвятой. Но кто видел это? Или, какое священное писание свидетельствует о сем? И откуда это занято? Явно, что такие и другие, подобные, изображения заняты от безразсудных и суемудренных людей, или лучше сказать, от неумных и невежественных. Посему мы повелеваем отныне прекратить таковые суетные и непристойные изображения. А в Апокалипсисе св. Иоанна может быть изображаем Сын, как седовласый, ради оных досточтимых видений, кои являлись сему святому в Апокалипсисе: Аз есмь Алфа и Омега, первый и последний. Тут Сын Алфою по причине рождения горнего, а Омегою по причине рождения дольнего. Посему-то и св. Максим, изъясняя десятую главу Ареопагита, говорит: «денми ветх и юн Господь. Пишется ои иногда, как Ветхий денми, иногда как Юный. Так и в изречении, – Иисус Христос вчера и днесь тойжде и во веки, слово днесь юнее слова вчера.

Пристойно и должно в алтарях святых церквах на место Саваофа водружать крест, т. е. святое распятие Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, так как, сей преданный отцами, исконный, обычай соблюдается во всех святых церквах Востока и повсюду, так жe и в Киеве и во всей Малой и Белой России вне владычества Московского. И это распятие означает велие таинство; именно, как Моисей в пустыне вознес медного змия, который прообразовал распятого Иесуса Христа, и как тогда израильтяне, смотря на сего змия, исцелялись от угрызений змей, так и мы, новые израильтяне. «видя в святых церквах распятие и взирая на оное и на страдания Спаса нашего Иисуса Христа, врачуемся от угрызениии невидимого змия, диавола, или от прегршений иаших (смертных и несмертных)».

С новогреческого перевел доктор Эллинской словесности Порфирий Епископ Чигиринский.

16 Апреля 1871 г.


Источник: Киев. В Типографии Губернского Управления. 1871

Комментарии для сайта Cackle