Источник

(л. ѻ҃в) Знамєна́нїѧ собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова пе́рвагѡ.

[а҃] Є҆ѵⷢ҇льское бг҃осло́вїе ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀.

[а҃] Въ не́мже и҆ ѡ҆ внима́нїи є҆́же не согрѣша́ти.

[в҃] Ꙗ҆́кѡ соблюде́нїе за́повѣди бж҃їѧ ра́зꙋмъ ᲂу҆твержда́етъ.

[в҃] Ѡ҆ любвѝ, без̾ неѧ́же нѣ́сть спасе́нїѧ.

[а҃] Въ не́мже ᲂу҆че́нїе ѡ҆ бл҃года́ти, комꙋ́ждо по во́зрастꙋ, и҆ ѡ҆ ѿвраще́нїи любвѐ, ꙗ҆́же къ мі́рꙋ.

[г҃] Ѡ҆ лжи́выхъ бра́тїѧхъ ѿмє́тникъ ѿ бг҃а: и҆ ꙗ҆́кѡ бл҃гоче́стїе є҆́же во хрⷭ҇та̀, ѻ҆́ч҃ее и҆сповѣ́данїе: ѻ҆́ч҃ее бо славосло́вїе, сн҃ꙋ є҆́сть бг҃осло́вїе.

[а҃] Въ не́мже ѡ҆ бж҃їи дх҃о́внѣ дарова́нїи, во ст҃ы́ни на ᲂу҆пова́нїе въ ра́зꙋмъ бж҃їй.

[в҃] Ꙗ҆́кѡ всѧ́къ и҆́же ѡ҆ гдⷭ҇ѣ, кромѣ̀ грѣха̀ є҆́сть: согрѣша́ѧй же ѿ дїа́вола є҆́сть.

[д҃] Ѡ҆ любвѝ ꙗ҆́же ко и҆́скреннемꙋ, и҆ ѡ҆ ѻ҆бы́чаи пода́тельнѣ.

[а҃] Въ не́мже ѡ҆ со́вѣсти бла́зѣ, сꙋ́щей въ вѣ́рѣ і҆и҃съ хрⷭ҇то́вѣ.

[в҃] Ѡ҆ разсмотре́нїи дꙋхѡ́въ, во и҆сповѣ́данїе вочеловѣ́ченїѧ гдⷭ҇нѧ.

[є҃] Ѡ҆ братолю́бїи во бл҃гоче́стїи.

[ѕ҃] Ѡ҆ бг҃осло́вїи і҆и҃совѣ въ сла́вѣ ѻ҆́ч҃и: и҆ ѡ҆ побѣ́дѣ на дїа́вола, вѣ́рою і҆и҃съ хрⷭ҇то́вою, въ жи́знь.

[з҃] Ѡ҆ под̾ѧ́тїи согрѣша́ющагѡ бра́та моли́твою, и҆ ѡ҆ несогрѣше́нїи.

[а҃] Въ не́мже ѿмета́нїе бѣсо́вскїѧ ле́сти. (л. ѻ҃в ѡ҆б.)

Сказа́нїе собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова пе́рвагѡ.

Сїѐ посыла́етъ бл҃же́нный і҆ѡа́ннъ списа́вый ст҃о́е є҆ѵⷢ҇лїе, ᲂу҆твержда́ѧ и҆ воспомина́ѧ вѣ́ровавшымъ ᲂу҆жѐ въ гдⷭ҇а. И҆ пе́рвѣе ᲂу҆́бѡ, ꙗ҆́коже во є҆ѵⷢ҇лїи, си́це и҆ въ се́мъ посла́нїи бг҃осло́вствꙋетъ ѡ҆ бз҃ѣ сло́вѣ, сказꙋ́ѧ того̀ при́снѡ бы́ти въ бз҃ѣ, и҆ ᲂу҆чи́тъ ѻ҆ц҃а̀ свѣ́тъ бы́ти: да и҆ си́це ᲂу҆разꙋмѣ́емъ сло́ва, ꙗ҆́коже сїѧ́нїе ѿ негѡ̀ бы́ти. Бг҃осло́вствꙋѧ же повѣ́даетъ не но́во бы́ти є҆́же по на́мъ та́инство, но и҆з̾ нача́ла ᲂу҆́бѡ и҆ при́снѡ бы́ти є҆мꙋ̀: ны́нѣ же ꙗ҆́вльшеесѧ гдⷭ҇емъ, и҆́же є҆́сть жи́знь вѣ́чнаѧ, и҆ бг҃ъ и҆́стиненъ. И҆ вино́вное же прише́ствїю є҆гѡ̀ и҆ ꙗ҆вле́нїю полага́етъ глаго́лѧ, на разоре́нїе дѣлѡ́мъ дїа́вольскимъ бы́вшее сїѐ, и҆ да на́съ свободи́тъ ѿ дїа́вола и҆ сме́рти. И҆ вѣ́дати на́мъ ѻ҆ц҃а̀, и҆ того̀ сама́го сн҃а, гдⷭ҇а на́шего і҆и҃са хрⷭ҇та̀. Пи́шетъ ᲂу҆́бѡ ко всѧ́комꙋ во́зрастꙋ, къ дѣ́темъ, ко ю҆́ношамъ, къ ста́рцємъ, ꙗ҆́кѡ бг҃ъ ᲂу҆́бѡ позна́нъ бы́сть, а҆ дїа́воле дѣ́йство побѣди́сѧ, про́чее ᲂу҆праздни́вшейсѧ сме́рти. Та́же про́чее во все́мъ посла́нїи ᲂу҆чи́тъ ѡ҆ любвѝ, хотѧ̀ на́съ да дрꙋгъдрꙋ́га лю́бимъ, поне́же и҆ хрⷭ҇то́съ возлюби́лъ є҆́сть на́съ. Та́же по рѧ́дꙋ сказꙋ́етъ ѡ҆ разли́чїи стра́ха и҆ любвѐ, и҆ ча̑дъ бж҃їихъ и҆ ча̑дъ дїа́волихъ: и҆ ѡ҆ грѣсѣ̀ сме́ртнѣ и҆ ѡ҆ несме́ртнѣ, и҆ ѡ҆ разли́чїи дꙋхѡ́въ. И҆ про́чее раздѣлѧ́етъ, кото́рый ᲂу҆́бѡ дх҃ъ ѿ бг҃а є҆́сть, кото́рый же льсте́чь; и҆ когда̀ ᲂу҆́бѡ познава́емсѧ ча̑да бж҃їѧ, когда́ же дїа́волѧ; и҆ ѡ҆ ко́емъ грѣсѣ̀ до́лжни є҆смы̀ моли́тисѧ ѡ҆ согрѣша́ющихъ, и҆ ѡ҆ ко́емъ не подоба́етъ моли́тисѧ; и҆ ꙗ҆́кѡ (л. ѻ҃г) не любѧ́й бли́жнѧгѡ, нѣ́сть досто́инъ хрⷭ҇тїа́нскомꙋ зва́нїю, ни мо́жетъ глаго́латисѧ хрⷭ҇то́въ: и҆ є҆дине́нїе сн҃а ко ѻ҆ц҃ꙋ̀ сказꙋ́етъ, и҆ ꙗ҆́кѡ ѿмета́ѧйсѧ сн҃а, ни ѻ҆ц҃а̀ и҆́мать. Разсꙋжда́етъ же въ посла́нїи се́мъ, глаго́лѧ: что̀ є҆́сть сво́йственно а҆нті́хрїстꙋ; бы́ти же сїѐ є҆́же глаго́лати, не бы́ти і҆и҃са самого̀ хрⷭ҇та̀: си́це сказꙋ́ѧ, ꙗ҆́кѡ не сꙋ́щꙋ ѻ҆́номꙋ, того̀ рещѝ бы́ти лжи́ва. Оу҆чи́тъ же во все́мъ посла́нїи не пренемога́ти вѣ́рꙋющымъ въ гдⷭ҇а, а҆́ще ненави́дими быва́ютъ въ мі́рѣ, но па́че ра́доватисѧ: ꙗ҆́кѡ не́нависть мі́ра ꙗ҆влѧ́етъ вѣ́рꙋющыѧ прейтѝ ѿ сегѡ̀ мі́ра, и҆ бы́ти про́чее нбⷭ҇ныѧ жи́тели. И҆ на концѣ́ же посла́нїѧ па́ки воспомина́етъ глаго́лѧ: ꙗ҆́кѡ сн҃ъ бж҃їй жи́знь вѣ́чнаѧ є҆́сть, бг҃ъ и҆́стиненъ: и҆ ꙗ҆́кѡ да семꙋ̀ рабо́тающе, храни́мъ себѐ ѿ і҆́дѡлъ. (л. ѻ҃г ѡ҆б.)

СОБО́РНОЕ ПОСЛА́НІЕ ПЕ́РВОЕ

СТ҃А́ГѠ А҆ПО́СТОЛА І҆ѠА́ННА БГ҃ОСЛО́ВА.

Глава̀ пе́рваѧ.

(заⷱ҇ ѯ҃и) [а҃] сⷯ а҃ Є҆́же бѣ̀ Мцⷭ҇а ма́їа въ и҃-й де́нь: Є҆́же бѣ̀ и҆спе́рва, є҆́же слы́шахомъ, є҆́же ви́дѣхомъ ѻ҆чи́ма на́шима, є҆́же ᲂу҆зрѣ́хомъ, и҆ рꙋ́ки на́шѧ ѡ҆сѧза́ша ѡ҆ словесѝ живо́тнѣмъ: в҃ [И҆ живо́тъ ꙗ҆ви́сѧ, и҆ ви́дѣхомъ, и҆ свидѣ́тельствꙋемъ, и҆ возвѣща́емъ ва́мъ живо́тъ вѣ́чный, и҆́же бѣ̀ ᲂу҆ ѻ҆ц҃а̀, и҆ ꙗ҆ви́сѧ на́мъ.] г҃ Є҆́же ви́дѣхомъ и҆ слы́шахомъ, повѣ́даемъ ва́мъ, да и҆ вы̀ ѻ҆бще́нїе и҆́мате съ на́ми: ѻ҆бще́нїе же на́ше со ѻ҆ц҃е́мъ и҆ съ сн҃омъ є҆гѡ̀ і҆и҃сомъ хрⷭ҇то́мъ. д҃ И҆ сїѧ̑ пи́шемъ ва́мъ, да ра́дость ва́ша бꙋ́детъ и҆спо́лнена. [а҃] є҃ И҆ сїѐ є҆́сть ѡ҆бѣтова́нїе, є҆́же слы́шахомъ ѿ негѡ̀, и҆ повѣ́даемъ ва́мъ ꙗ҆́кѡ бг҃ъ свѣ́тъ є҆́сть, и҆ тмы̀ въ не́мъ нѣ́сть ни є҆ди́ныѧ. ѕ҃ А҆́ще рече́мъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆бще́нїе и҆́мамы съ ни́мъ, и҆ во тмѣ̀ хо́димъ, лже́мъ, и҆ не твори́мъ (л. ѻ҃д) и҆́стины. з҃ А҆́ще ли же во свѣ́тѣ хо́димъ, ꙗ҆́коже са́мъ то́й є҆́сть во свѣ́тѣ, ѻ҆бще́нїе и҆́мамы дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, и҆ кро́вь і҆и҃са хрⷭ҇та̀ сн҃а є҆гѡ̀ ѡ҆чища́етъ на́съ ѿ всѧ́кагѡ грѣха̀.

Коне́цъ бг҃осло́вꙋ.

(заⷱ҇ ѯ҃ѳ) и҃ А҆́ще рече́мъ, Въ четверто́къ л҃д-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, а҆́ще рече́мъ, ꙗ҆́кѡ грѣха̀ не и҆́мамы, себѐ прельща́емъ, и҆ и҆́стины нѣ́сть въ на́съ. ѳ҃ А҆́ще и҆сповѣ́даемъ грѣхѝ на́шѧ, вѣ́ренъ є҆́сть и҆ пра́веденъ, да ѡ҆ста́витъ на́мъ грѣхѝ на́шѧ, и҆ ѡ҆чи́ститъ на́съ ѿ всѧ́кїѧ непра́вды. і҃ А҆́ще рече́мъ, ꙗ҆́кѡ не согрѣши́хомъ: лжа̀ твори́мъ є҆го̀, и҆ сло́во є҆гѡ̀ нѣ́сть въ на́съ.

Глава̀ втора́ѧ.

сⷯ а҃ Ча̑дца моѧ̀, сїѧ̑ пишꙋ̀ ва́мъ, да не согрѣша́ете: и҆ а҆́ще кто̀ согрѣши́тъ, хода́таѧ и҆́мамы ко ѻ҆ц҃ꙋ̀, і҆и҃са хрⷭ҇та̀ првⷣника. в҃ И҆ то́й ѡ҆чище́нїе є҆́сть ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ: не ѡ҆ на́шихъ же то́чїю, но и҆ ѡ҆ всегѡ̀ мі́ра. [в҃] г҃ И҆ ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ позна́хомъ є҆го̀, а҆́ще за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ. д҃ Глаго́лѧй, ꙗ҆́кѡ позна́хъ є҆го̀, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ не соблюда́етъ, ло́жъ є҆́сть, и҆ въ се́мъ и҆́стины нѣ́сть. є҃ И҆́же бо а҆́ще блюде́тъ сло́во є҆гѡ̀, пои́стиннѣ въ се́мъ любы̀ бж҃їѧ соверше́нна є҆́сть. ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ въ не́мъ є҆смы̀: ѕ҃ Глаго́лѧй въ не́мъ (л. ѻ҃д ѡ҆б.) пребыва́ти, до́лженъ є҆́сть, ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ ходи́лъ є҆́сть, и҆ се́й та́кожде да хо́дитъ.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

(заⷱ҇ ѻ҃) [в҃] з҃ Возлю́бленнїи, не за́повѣдь Въ пѧто́къ л҃д-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, не за́повѣдь но́вꙋ пишꙋ̀ ва́мъ, но за́повѣдь ве́тхꙋ, ю҆́же и҆мѣ́сте и҆спе́рва: за́повѣдь ве́тха є҆́сть сло́во, є҆́же слы́шасте и҆спе́рва. и҃ Па́ки за́повѣдь но́вꙋ пишꙋ̀ ва́мъ, є҆́же є҆́сть пои́стиннѣ въ не́мъ и҆ въ ва́съ, ꙗ҆́кѡ тма̀ ми́мѡ хо́дитъ, и҆ свѣ́тъ и҆́стинный се́й сїѧ́етъ. ѳ҃ Глаго́лѧй во свѣ́тѣ бы́ти, а҆ бра́та своего̀ ненави́дитъ, во тмѣ̀ є҆́сть досе́лѣ. і҃ Любѧ́й бра́та своего̀, во свѣ́тѣ пребыва́етъ, и҆ собла́зна въ не́мъ нѣ́сть: а҃і А҆ ненави́дѧй бра́та своего̀, во тмѣ̀ є҆́сть, и҆ во тмѣ̀ хо́дитъ, и҆ не вѣ́сть ка́мѡ и҆́детъ, ꙗ҆́кѡ тма̀ ѡ҆слѣпѝ ѻ҆́чи є҆мꙋ̀. [а҃] в҃і Пишꙋ̀ ва́мъ ча́дца, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ставлѧ́ютсѧ ва́мъ грѣсѝ и҆́мене є҆гѡ̀ ра́ди. г҃і Пишꙋ̀ ва́мъ ѻ҆тцы̀, ꙗ҆́кѡ позна́сте безнача́льнаго. пишꙋ̀ ва́мъ ю҆́нѡши, ꙗ҆́кѡ побѣди́сте лꙋка́ваго. д҃і Пишꙋ̀ ва́мъ дѣ́ти, ꙗ҆́кѡ позна́сте ѻ҆ц҃а̀. писа́хъ ва́мъ ѻ҆тцы̀, ꙗ҆́кѡ позна́сте и҆ско́ннаго. писа́хъ ва́мъ ю҆́нѡши, ꙗ҆́кѡ крѣ́пцы є҆стѐ, и҆ сло́во бж҃їе въ ва́съ пребыва́етъ, и҆ побѣди́сте лꙋка́ваго. є҃і Не люби́те мі́ра, ни ꙗ҆̀же въ мі́рѣ: а҆́ще кто̀ лю́битъ мі́ръ, нѣ́сть любвѐ ѻ҆́ч҃и въ не́мъ. ѕ҃і Ꙗ҆́кѡ всѐ є҆́же въ мі́рѣ, по́хоть плотска́ѧ, и҆ по́хоть ѻ҆чи́ма, и҆ го́рдость жите́йскаѧ, нѣ́сть ѿ ѻ҆ц҃а̀, но ѡ҆ мі́ра сегѡ̀ є҆́сть. з҃і И҆ мі́ръ прехо́дитъ, и҆ по́хоть є҆гѡ̀: а҆ творѧ́й во́лю бж҃їю пребыва́етъ во вѣ́ки.

Коне́цъ пѧткꙋ̀. (л. ѻ҃є)

(заⷱ҇ ѻ҃а) [г҃] и҃і Дѣ́ти, Въ понедѣ́льникъ л҃є-ѧ недѣ́ли: Дѣ́ти, послѣ́днѧѧ годи́на є҆́сть: и҆ ꙗ҆́коже слы́шасте, ꙗ҆́кѡ а҆нті́хрїстъ грѧде́тъ, и҆ ны́нѣ а҆нті́хрїсти мно́зи бы́ша: ѿ сегѡ̀ разꙋмѣва́емъ, ꙗ҆́кѡ послѣ́днїй ча́съ є҆́сть. ѳ҃і Ѿ на́съ и҆зыдо́ша, но не бѣ́ша ѿ на́съ: а҆́ще бы ѿ на́съ бы́ли, пребы́ли ᲂу҆́бѡ бы́ша съ на́ми: но да ꙗ҆вѧ́тсѧ, ꙗ҆́кѡ не сꙋ́ть всѝ ѿ на́съ. к҃ И҆ вы̀ пома́занїе и҆́мате ѿ ст҃а́гѡ, и҆ вѣ́сте всѧ̑. к҃а Не писа́хъ ва́мъ, ꙗ҆́кѡ не вѣ́сте и҆́стины, но ꙗ҆́кѡ вѣ́сте ю҆̀: и҆ ꙗ҆́кѡ всѧ́ка лжа̀ ѿ и҆́стины нѣ́сть. к҃в Кто́ є҆сть лжи́вый, то́чїю ѿмета́ѧйсѧ, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ нѣ́сть хрⷭ҇то́съ: се́й є҆́сть а҆нті́хрїстъ, ѿмета́ѧйсѧ ѻ҆ц҃а̀ и҆ сн҃а. к҃г Всѧ́къ ѿмета́ѧйсѧ сн҃а, ни ѻ҆ц҃а̀ и҆́мать: а҆ и҆сповѣ́даѧй сн҃а, и҆ ѻ҆ц҃а̀ и҆́мать. к҃д Вы̀ ᲂу҆́бѡ є҆́же слы́шасте и҆спе́рва, въ ва́съ да пребыва́етъ. и҆ а҆́ще въ ва́съ пребꙋ́детъ є҆́же и҆спе́рва слы́шасте, и҆ вы̀ въ сн҃ѣ и҆ ѻ҆ц҃ѣ̀ пребꙋ́дете. к҃є И҆ сїѐ є҆́сть ѡ҆бѣтова́нїе, є҆́же са́мъ ѡ҆бѣща̀ на́мъ, живо́тъ вѣ́чный. [а҃] к҃ѕ Сїѧ̑ писа́хъ ва́мъ ѡ҆ льстѧ́щихъ ва́съ: к҃з И҆ вы̀ пома́занїе є҆́же прїѧ́сте ѿ негѡ̀, въ ва́съ пребыва́етъ, и҆ не тре́бꙋете, да кто̀ ᲂу҆чи́тъ вы̀: но ꙗ҆́кѡ то̀ са́мо пома́занїе ᲂу҆чи́тъ вы̀ ѡ҆ все́мъ, и҆ и҆́стинно є҆́сть, и҆ нѣ́сть ло́жно: и҆ ꙗ҆́коже наꙋчѝ ва́съ, пребыва́йте въ не́мъ. к҃и И҆ ны́нѣ ча̑дца, пребыва́йте въ не́мъ, да є҆гда̀ ꙗ҆ви́тсѧ, и҆́мамы дерзнове́нїе, и҆ не посрами́мсѧ ѿ негѡ̀ въ прише́ствїи є҆гѡ̀. к҃ѳ А҆́ще вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ пра́ведникъ є҆́сть, разꙋмѣ́йте, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ творѧ́й пра́вдꙋ, ѿ негѡ̀ роди́сѧ. (л. ѻ҃є ѡ҆б.)

Глава̀ тре́тїѧ.

сⷯ а҃ Ви́дите, каковꙋ̀ любо́вь да́лъ є҆́сть ѻ҆ц҃ъ на́мъ, да ча̑да бж҃їѧ нарече́мсѧ, и҆ є҆смы̀: сегѡ̀ ра́ди мі́ръ не зна́етъ на́съ, занѐ не позна̀ є҆гѡ̀. в҃ Возлю́бленнїи, ны́нѣ ча̑да бж҃їѧ є҆смы̀, и҆ не ᲂу҆̀ ꙗ҆ви́сѧ, что̀ бꙋ́демъ: вѣ́мы же, ꙗ҆́кѡ є҆гда̀ ꙗ҆ви́тсѧ, подо́бни є҆мꙋ̀ бꙋ́демъ, и҆ ᲂу҆́зримъ є҆го̀, ꙗ҆́коже є҆́сть. г҃ И҆ всѧ́къ и҆мѣ́ѧй наде́ждꙋ сїю̀ на́нь, ѡ҆чища́етъ себѐ, ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ чи́стъ є҆́сть. [в҃] д҃ Всѧ́къ творѧ́й грѣ́хъ, и҆ беззако́нїе твори́тъ: и҆ грѣ́хъ є҆́сть беззако́нїе. є҃ И҆ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́нъ ꙗ҆ви́сѧ, да грѣхѝ на́шѧ во́з̾метъ и҆ грѣха̀ въ не́мъ нѣ́сть. ѕ҃ Всѧ́къ и҆́же въ не́мъ пребыва́ѧй, не согрѣша́етъ: всѧ́къ согрѣша́ѧй, не ви́дѣ є҆гѡ̀, ни позна̀ є҆гѡ̀. з҃ Ча́дца, никто́же да льсти́тъ ва́съ: творѧ́й пра́вдꙋ, пра́ведникъ є҆́сть, ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ пра́веденъ є҆́сть. и҃ Творѧ́й грѣ́хъ, ѿ дїа́вола є҆́сть, ꙗ҆́кѡ и҆спе́рва дїа́волъ согрѣша́етъ. сегѡ̀ ра́ди ꙗ҆ви́сѧ сн҃ъ бж҃їй, да разрꙋши́тъ дѣла̀ дїа́волѧ. (пѧⷦ҇) ѳ҃ Всѧ́къ рожде́нный ѿ бг҃а, грѣха̀ не твори́тъ, ꙗ҆́кѡ сѣ́мѧ є҆гѡ̀ въ не́мъ пребыва́етъ: и҆ не мо́жетъ согрѣша́ти, ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а рожде́нъ є҆́сть. і҃ Сегѡ̀ ра́ди ꙗ҆вле́на сꙋ́ть ча́да бж҃їѧ, и҆ ча́да дїа́волѧ.

Коне́цъ понедѣ́льникꙋ.

(заⷱ҇ ѻ҃в) Всѧ́къ Во вто́рникъ л҃є-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, всѧ́къ не творѧ́й пра́вды, нѣ́сть ѿ бг҃а, и҆ не любѧ́й бра́та своегѡ̀. а҃і Ꙗ҆́кѡ сѐ є҆́сть завѣща́нїе, (л. ѻ҃ѕ) є҆́же слы́шасте и҆спе́рва, да лю́бимъ дрꙋгъдрꙋ́га: [д҃] в҃і Не ꙗ҆́коже ка́їнъ ѿ лꙋка́вагѡ бѣ̀, и҆ закла̀ бра́та своего̀: за кꙋ́ю винꙋ̀ закла̀ є҆го̀; ꙗ҆́кѡ дѣла̀ є҆гѡ̀ лꙋка́ва бѣ́ша, а҆ бра́та є҆гѡ̀ пра́вєдна. г҃і Не чꙋди́тесѧ бра́тїе моѧ̀, а҆́ще ненави́дитъ ва́съ мі́ръ. д҃і Мы̀ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ преидо́хомъ ѿ сме́рти въ живо́тъ, ꙗ҆́кѡ лю́бимъ бра́тїю: не любѧ́й бо бра́та, пребыва́етъ въ сме́рти. є҃і Всѧ́къ ненави́дѧй бра́та своего̀, человѣкоꙋбі́йца є҆́сть: и҆ вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ человѣкоꙋбі́йца не и҆́мать живота̀ вѣ́чнагѡ въ себѣ̀ пребыва́юща. ѕ҃і Ѡ҆ се́мъ позна́хомъ любо́вь, ꙗ҆́кѡ ѻ҆́нъ по на́съ дꙋ́шꙋ свою̀ положѝ: и҆ мы̀ до́лжни є҆смы̀ по бра́тїи дꙋ́шы полага́ти. з҃і И҆́же ᲂу҆̀бо и҆́мать бога́тство мі́ра сегѡ̀, и҆ ви́дитъ бра́та своего̀ тре́бꙋюща, и҆ затвори́тъ ᲂу҆тро́бꙋ свою̀ ѿ негѡ̀, ка́кѡ любы̀ бж҃їѧ пребыва́етъ въ не́мъ; и҃і Ча́дца моѧ̀, не лю́бимъ сло́вомъ, нижѐ ѧ҆зы́комъ, но дѣ́ломъ и҆ и҆́стиною. ѳ҃і И҆ ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ ѿ и҆́стины є҆смы̀, и҆ пред̾ ни́мъ смирѧ́емъ сердца̀ на́ша: к҃ Занѐ а҆́ще зазира́етъ на́мъ се́рдце на́ше, ꙗ҆́кѡ бо́лїй є҆́сть бг҃ъ се́рдца на́шегѡ, и҆ вѣ́сть всѧ̑.

Коне́цъ вто́рникꙋ.

(заⷱ҇ ѻ҃г) [а҃] к҃а Возлю́бленнїи, а҆́ще се́рдце на́ше Въ сре́дꙋ л҃є-ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, а҆́ще се́рдце на́ше ꙳ Сїе́ же и҆ на вече́рни бг҃осло́вꙋ, чте́нїе а҃. не за́зритъ на́мъ, дерзнове́нїе и҆́мамы къ бг҃ꙋ: к҃в И҆ є҆гѡ́же а҆́ще про́симъ, прїе́млемъ ѿ негѡ̀: ꙗ҆́кѡ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ (л. ѻ҃ѕ ѡ҆б.) соблюда́емъ, и҆ ᲂу҆гѡ́днаѧ пред̾ ни́мъ твори́мъ. к҃г И҆ сїѧ̀ є҆́сть за́повѣдь є҆гѡ̀, да вѣ́рꙋемъ во и҆́мѧ сн҃а є҆гѡ̀ і҆и҃са хрⷭ҇та̀, и҆ лю́бимъ дрꙋгъдрꙋ́га, ꙗ҆́коже да́лъ є҆́сть за́повѣдь на́мъ. к҃д И҆ соблюда́ѧй за́пѡвѣди є҆гѡ̀, въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ не́мъ: и҆ ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ пребыва́етъ въ на́съ, ѿ дх҃а, є҆го́же да́лъ є҆́сть на́мъ.

Глава̀ четве́ртаѧ.

[в҃] сⷯ а҃ Возлю́бленнїи, не всѧ́комꙋ дꙋ́хꙋ вѣ́рꙋйте, но и҆скꙋша́йте дꙋ́хи, а҆́ще ѿ бг҃а сꙋ́ть: ꙗ҆́кѡ мно́зи лжепроро́цы и҆зыдо́ша въ мі́ръ. в҃ Ѡ҆ се́мъ познава́йте дх҃а бж҃їѧ, и҆ дꙋ́ха ле́стча: всѧ́къ дх҃ъ, и҆́же и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а є҆́сть. г҃ И҆ всѧ́къ дꙋ́хъ, и҆́же не и҆сповѣ́дꙋетъ і҆и҃са хрⷭ҇та̀ во пло́ти прише́дша, ѿ бг҃а нѣ́сть: и҆ се́й є҆́сть а҆нті́хрїстовъ, є҆го́же слы́шасте, ꙗ҆́кѡ грѧде́тъ, и҆ ны́нѣ въ мі́рѣ є҆́сть ᲂу҆жѐ. д҃ Вы̀ ѿ бг҃а є҆стѐ ча́дца, и҆ побѣди́сте тѣ́хъ: ꙗ҆́кѡ бо́лїй є҆́сть и҆́же въ ва́съ, не́жели и҆́же въ мі́рѣ. є҃ Ѻ҆нѝ ѿ мі́ра сꙋ́ть, сегѡ̀ ра́ди ѿ мі́ра глаго́лютъ, и҆ мі́ръ тѣ́хъ послꙋ́шаетъ. ѕ҃ Мы̀ ѿ бг҃а є҆смы̀: и҆́же зна́етъ бг҃а, послꙋ́шаетъ на́съ: и҆ и҆́же нѣ́сть ѿ бг҃а, не послꙋ́шаетъ на́съ. ѡ҆ се́мъ познава́емъ дх҃а и҆́стины, и҆ дꙋ́ха ле́стча.

Коне́цъ средѣ̀, и҆ паремїѝ пе́рвой.

[є҃] з҃ Возлю́бленнїи, возлю́бимъ дрꙋгъдрꙋ́га, ꙗ҆́кѡ любы̀ ѿ бг҃а є҆́сть: и҆ всѧ́къ любѧ́й, ѿ бг҃а рожде́нъ є҆́сть, и҆ зна́етъ бг҃а. и҃ А҆ не любѧ́й, не позна̀ бг҃а: ꙗ҆́кѡ (л. ѻ҃з) бг҃ъ любы̀ є҆́сть. ѳ҃ Ѡ҆ се́мъ ꙗ҆ви́сѧ любы̀ бж҃їѧ въ на́съ, ꙗ҆́кѡ сн҃а своего̀ є҆диноро́днаго посла̀ бг҃ъ въ мі́ръ, да жи́ви бꙋ́демъ и҆́мъ. і҃ Ѡ҆ се́мъ є҆́сть любы̀, не ꙗ҆́кѡ мы̀ возлюби́хомъ бг҃а, но ꙗ҆́кѡ то́й возлюбѝ на́съ, и҆ посла̀ сн҃а своего̀ ѡ҆чище́нїе ѡ҆ грѣсѣ́хъ на́шихъ.

(заⷱ҇) а҃і Возлю́бленнїи, Паремїа̀ втора́ѧ: Возлю́бленнїи а҆́ще си́це возлюби́лъ є҆́сть на́съ бг҃ъ, и҆ мы̀ до́лжни є҆смы̀ дрꙋгъдрꙋ́га люби́ти.

(заⷱ҇) [ѕ҃] в҃і Бг҃а ꙳꙳ Септе́мврїа к҃ѕ: Возлю́бленнїи, бг҃а ꙳꙳ никто́же нигдѣ́же ви́дѣ. а҆́ще дрꙋгъдрꙋ́га лю́бимъ, бг҃ъ въ на́съ пребыва́етъ, и҆ любы̀ є҆гѡ̀ соверше́нна є҆́сть въ на́съ. г҃і Ѡ҆ се́мъ разꙋмѣ́емъ, ꙗ҆́кѡ въ не́мъ пребыва́емъ, и҆ то́й въ на́съ, ꙗ҆́кѡ ѿ дх҃а своегѡ̀ да́лъ є҆́сть на́мъ. д҃і И҆ мы̀ ви́дѣхомъ и҆ свидѣ́тельствꙋемъ, ꙗ҆́кѡ ѻ҆ц҃ъ посла̀ сн҃а сп҃си́телѧ мі́рꙋ: є҃і И҆́же а҆́ще и҆сповѣ́сть, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй, бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ, и҆ то́й въ бз҃ѣ. ѕ҃і И҆ мы̀ позна́хомъ и҆ вѣ́ровахомъ любо́вь, ю҆́же и҆́мать бг҃ъ въ на́съ. бг҃ъ любы̀ є҆́сть, и҆ пребыва́ѧй въ любвѝ, въ бз҃ѣ пребыва́етъ, и҆ бг҃ъ въ не́мъ пребыва́етъ.

Коне́цъ паремїѝ второ́й.

з҃і Ѡ҆ се́мъ соверша́етсѧ любы̀ съ на́ми, да дерзнове́нїе и҆́мамы въ де́нь сꙋ́дный: занѐ ꙗ҆́коже ѻ҆́нъ є҆́сть, и҆ мы̀ є҆смы̀ въ мі́рѣ се́мъ. и҃і Стра́ха нѣ́сть въ любвѝ, но соверше́нна любы̀ во́нъ и҆згонѧ́етъ стра́хъ: ꙗ҆́кѡ (л. ѻ҃з ѡ҆б.) стра́хъ мꙋ́кꙋ и҆́мать: боѧ́йсѧ же, не соверши́сѧ въ любвѝ. ѳ҃і Мы̀ лю́бимъ є҆го̀, ꙗ҆́кѡ то́й пе́рвѣе возлюби́лъ є҆́сть на́съ.

Коне́цъ а҆пⷭ҇лꙋ.

(заⷱ҇ ѻ҃д) к҃ А҆́ще Въ четверто́къ л҃є- ѧ недѣ́ли: Возлю́бленнїи, а҆́ще ꙳ Сїе́ же и҆ паремїа̀ тре́тїѧ. кто̀ рече́тъ, ꙗ҆́кѡ люблю̀ бг҃а, а҆ бра́та своего̀ ненави́дитъ, ло́жъ є҆́сть: и҆́бо не любѧ́й бра́та своегѡ̀, є҆го́же ви́дѣ, бг҃а, є҆гѡ́же не ви́дѣ, ка́кѡ мо́жетъ люби́ти; к҃а И҆ сїю̀ за́повѣдь и҆́мамы ѿ негѡ̀, да любѧ́й бг҃а, лю́битъ и҆ бра́та своего̀.

Глава̀ пѧ́таѧ.

сⷯ а҃ Всѧ́къ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть хрⷭ҇то́съ, ѿ бг҃а рожде́нъ є҆́сть: и҆ всѧ́къ любѧ́й ро́ждшаго, лю́битъ и҆ рожде́ннаго ѿ негѡ̀. в҃ Ѡ҆ се́мъ вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ лю́бимъ ча̑да бж҃їѧ, є҆гда̀ бг҃а лю́бимъ и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ. г҃ Сїѧ́ бо є҆́сть любы̀ бж҃їѧ, да за́пѡвѣди є҆гѡ̀ соблюда́емъ, и҆ за́пѡвѣди є҆гѡ̀ тѧ́жки не сꙋ́ть. д҃ Ꙗ҆́кѡ всѧ́къ рожде́нный ѿ бг҃а, побѣжда́етъ мі́ръ: и҆ сїѧ̀ є҆́сть побѣ́да побѣ́ждшаѧ мі́ръ, вѣ́ра на́ша. є҃ Кто̀ є҆́сть побѣжда́ѧй мі́ръ, то́кмѡ вѣ́рꙋѧй, ꙗ҆́кѡ і҆и҃съ є҆́сть сн҃ъ бж҃їй;

Коне́цъ паремїѝ г҃.

ѕ҃ Се́й є҆́сть прише́дый водо́ю и҆ кро́вїю и҆ дх҃омъ, і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ, не водо́ю то́чїю, но водо́ю и҆ кро́вїю: и҆ дх҃ъ є҆́сть свидѣ́тельствꙋѧй, ꙗ҆́кѡ дх҃ъ є҆́сть и҆́стина. (л. ѻ҃и) з҃ Ꙗ҆́кѡ трїѐ сꙋ́ть свидѣ́тельствꙋющїи на нб҃сѝ, ѻ҆ц҃ъ, сло́во, и҆ ст҃ы́й дх҃ъ: и҆ сі́и трѝ є҆ди́но сꙋ́ть. и҃ И҆ трїѐ сꙋ́ть свидѣ́тельствꙋющїи на землѝ, дх҃ъ и҆ вода̀, и҆ кро́вь: и҆ трїѐ во є҆ди́но сꙋ́ть. ѳ҃ А҆́ще свидѣ́тельство человѣ́ческое прїе́млемъ, свидѣ́тельство бж҃їе бо́ле є҆́сть: ꙗ҆́кѡ сїѐ є҆́сть свидѣ́тельство бж҃їе, є҆́же свидѣ́тельствова ѡ҆ сн҃ѣ свое́мъ. і҃ Вѣ́рꙋѧй въ сн҃а бж҃їѧ, и҆́мать свидѣ́тельство въ себѣ̀: не вѣ́рꙋѧй бг҃ови, лжа̀ сотвори́лъ є҆́сть є҆го̀, ꙗ҆́кѡ не вѣ́рова во свидѣ́тельство, є҆́же свидѣ́тельствова бг҃ъ ѡ҆ сн҃ѣ свое́мъ. а҃і И҆ сїѐ є҆́сть свидѣ́тельство, ꙗ҆́кѡ живо́тъ вѣ́чный да́лъ є҆́сть на́мъ бг҃ъ, и҆ се́й живо́тъ въ сн҃ѣ є҆гѡ̀ є҆́сть. в҃і И҆мѣ́ѧй сн҃а бж҃їѧ, и҆́мать живо́тъ: а҆ не и҆мѣ́ѧй сн҃а бж҃їѧ, живота̀ не и҆́мать. г҃і Сїѧ̑ писа́хъ ва́мъ вѣ́рꙋющымъ во и҆́мѧ сн҃а бж҃їѧ, да вѣ́сте, ꙗ҆́кѡ живо́тъ вѣ́чный и҆́мате, и҆ да вѣ́рꙋете во и҆́мѧ сн҃а бж҃їѧ. д҃і И҆ сїѐ є҆́сть дерзнове́нїе, є҆́же и҆́мамы къ немꙋ̀, ꙗ҆́кѡ а҆́ще чесѡ̀ про́симъ по во́ли є҆гѡ̀, послꙋ́шаетъ на́съ. є҃і И҆ а҆́ще вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ послꙋ́шаетъ на́съ, є҆́же а҆́ще про́симъ, вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ и҆́мамы прошє́нїѧ, и҆́хже проси́хомъ ѿ негѡ̀. [з҃] ѕ҃і А҆́ще кто̀ ᲂу҆́зритъ бра́та своего̀ согрѣша́юща грѣ́хъ не къ сме́рти, да про́ситъ, и҆ да́стъ є҆мꙋ̀ живо́тъ, согрѣша́ющымъ не къ сме́рти. є҆́сть грѣ́хъ къ сме́рти: не ѡ҆ то́мъ глаго́лю, да мо́литсѧ. з҃і Всѧ́ка непра́вда грѣ́хъ є҆́сть, и҆ є҆́сть грѣ́хъ не къ сме́рти. и҃і Вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ всѧ́къ рожде́нный ѿ бг҃а не согрѣша́етъ: но рожде́нный ѿ бг҃а блюде́тъ себѐ, и҆ лꙋка́вый не прикаса́етсѧ є҆мꙋ̀. ѳ҃і Вѣ́мы, ꙗ҆́кѡ ѿ бг҃а є҆смы̀, и҆ мі́ръ ве́сь во ѕлѣ̀ лежи́тъ. к҃ Вѣ́мы (л. ѻ҃и ѡ҆б.) же, ꙗ҆́кѡ сн҃ъ бж҃їй прїи́де, и҆ да́лъ є҆́сть на́мъ свѣ́тъ и҆ ра́зꙋмъ, да позна́емъ бг҃а и҆́стиннаго, и҆ да бꙋ́демъ во и҆́стиннѣмъ сн҃ѣ є҆гѡ̀ і҆и҃сѣ хрⷭ҇тѣ̀: се́й є҆́сть и҆́стинный бг҃ъ, и҆ живо́тъ вѣ́чный. [а҃] к҃а Ча̑дца, храни́те себѐ ѿ тре́бъ і҆́дѡльскихъ. а҆ми́нь.

Коне́цъ четверткꙋ̀.

Коне́цъ собо́рнагѡ посла́нїѧ і҆ѡа́ннова пе́рвагѡ, и҆мꙋ́щагѡ въ себѣ̀ гла́въ є҃: зача̑лъ цр҃ко́вныхъ з҃: стїхѡ́въ р҃є: знамена́нїй че́рныхъ з҃: послѣ́дꙋющихъ и҆̀мъ червле́ныхъ и҃.


Источник: Апостол : богослужебный (церковнославянский шрифт) / Москва : Издательство Московской Патриархии. – 2001. – 528 с. ISBN 5-7902-0123-7

Комментарии для сайта Cackle