Приглашаем Вас пройти Православный интернет-курс — проект дистанционного введения в веру и жизнь Церкви.

В 30-й день

Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Андре́я Первозва́ннаго

По Предначина́тельном псалме́ пое́м: Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8, глас 4.

Подо́бен: Зва́нный свы́ше:

И́же Предте́чевым све́том воображе́н,/ егда́ озаре́ние ипоста́сное сла́вы Оте́ческия яви́ся,/ челове́ческий род за благоутро́бие спасти́ хотя́,/ тогда́ пе́рвый ты, сла́вне, к Нему́ прите́кл еси́,/ озаре́н быв в ра́зуме соверше́ннейшею луче́ю Того́ Божества́,/ отону́дуже и пропове́дник и апо́стол быв Христа́ Бо́га на́шего./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́же Предте́чевым гла́сом оглаше́н,/ егда́ всесвято́е Сло́во воплоти́ся, жизнь нам подая́/ и спасе́ние, су́щим на земли́, благовеству́я,/ тогда́ Тому́, прему́дре, после́довал еси́,/ и себе́ кра́йнее и всесвято́е, я́ко нача́ток, Тому́ освяти́л еси́,/ Его́же и позна́в, и возвести́л еси́/ сро́днику твоему́ Бо́га на́шего./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

И́же из непло́дове Прозя́бшему учени́к быв,/ егда́ де́вственное Рождество́ возсия́,/ благоче́стия учи́тель,/ и целому́дрия показу́я чистоту́,/ тогда́ ты, тепле́йший доброде́тели рачи́тель, Андре́е блаже́нне, был еси́,/ восхожде́ния в се́рдцы твое́м полага́я,/ и от сла́вы к неизрече́нней взя́лся еси́ сла́ве Христа́ Бо́га на́шего./ Его́же моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Сла́ва, глас 4. Анато́лия:

Рыб лови́тву оста́вив, апо́столе,/ челове́ки уловля́еши тро́стию про́поведи,/ низпуща́я, я́коже у́ду, благоче́стия льще́ние/ и возводя́ из глубины́ ле́сти язы́ки вся,/ Андре́е апо́столе,/ верхо́внаго сый единокро́вный/ и вселе́нныя ку́пно пропове́дниче велегла́сный,/ моля́ся не преста́й о нас,/ ве́рою и любо́вию благохва́лящих, всехва́льне,/ при́сно честну́ю па́мять твою́.

И ны́не, предпра́зднства, глас то́йже:

Иса́ие, лику́й, Сло́во Бо́жие восприими́,/ прорцы́ Отрокови́це Мари́и/ купину́ горе́ти огне́м/ и не сгара́ти заре́ю Божества́./ Вифлее́ме, благоукраси́ся,/ отве́рзи врата́, Еде́ме,/ и волсви́, иди́те/ ви́дети Спасе́ние, в я́слех повива́емое,/ Его́же звезда́ показа́ верху́ верте́па, жизнода́вца Го́спода,/ спаса́ющаго род наш.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния 3.

Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние (зача́ло 58):

Петр, апо́стол Иису́с Христо́в,/ избра́нным прише́льцем разсе́яния,/ По́нта, Галати́и, Каппадоки́и, Аси́и и Вифи́нии,/ по прозре́нию Бо́га Отца́ во святы́ню Ду́ха,/ в послуша́ние и кропле́ние Кро́ве Иису́с Христо́вы,/ благода́ть вам и мир да умно́жится./ Благослове́н Бог и Оте́ц Го́спода на́шего Иису́с Христа́,/ И́же по мно́зей Свое́й ми́лости порожде́й нас во упова́ние жи́во/ воскресе́нием Иису́с Христо́вым от ме́ртвых,/ в насле́дие нетле́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо,/ соблюде́но на Небесе́х вас ра́ди,/ и́же си́лою Бо́жиею соблюде́ни ве́рою/ во спасе́ние гото́вое яви́тися во вре́мя после́днее./ О не́мже ра́дуйтеся,/ ма́ло ны́не, а́ще ле́по есть, приско́рбни бы́вше в разли́чных напа́стех,/ да искуше́ние ва́шея ве́ры многочестне́йше зла́та ги́бнуща,/ огне́м же искуше́на,/ обря́щется в похвалу́, и честь, и сла́ву во открове́ние Иису́с Христо́ве./ Его́же не ви́девше, лю́бите,/ и на Него́же ны́не не зря́ще, ве́рующе же,/ ра́дуетеся ра́достию неизглаго́ланною и просла́вленною,/ прие́млюще кончи́ну ве́ре ва́шей спасе́ние душа́м./ О Не́мже спасе́нии взыска́ша и испыта́ша проро́цы,/ и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша,/ испыта́юще, в каково́ или в ко́е вре́мя явля́ше в них Дух Христо́в,/ пре́жде свиде́тельствуя о Христо́вех страсте́х и я́же по сих сла́вах,/ и́мже откры́ся, я́ко не им саме́м,/ но нам служа́ху сия́, я́же ны́не возвести́шася вам,/ благовествова́вшими вам Ду́хом Святы́м, по́сланным с Небесе́,/ в ня́же жела́ют А́нгели прини́кнути./ Те́мже, возлю́бленнии,/ препоя́савше чре́сла помышле́ния ва́шего, трезвя́щеся,/ соверше́нне упова́йте на приноси́мую вам благода́ть открове́нием Иису́с Христо́вым./ Я́ко ча́да послуша́ния, не преобразу́ющеся пе́рвыми неве́дения ва́шего похоте́нии,/ но по зва́вшему вы Свято́му и са́ми свя́ти во всем житии́ бу́дите./ Зане́ пи́сано есть:/ свя́ти бу́дите, я́ко Аз Свят есмь./ И а́ще Отца́ называ́ете, нелицеме́рно судя́ща кому́ждо по де́лу,/ со стра́хом жития́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте,/ ве́дяще, я́ко не истле́нным сребро́м или́ зла́том/ изба́вистеся от су́етнаго ва́шего жития́, отцы́ пре́даннаго,/ но честно́ю Кро́вию я́ко А́гнца Непоро́чна и Пречи́ста Христа́,/ предуве́дена у́бо пре́жде сложе́ния ми́ра,/ я́вльшася же в после́дняя ле́та вас ра́ди./ И́же Его́ ра́ди ве́руете в Бо́га,/ воздви́гшаго Его́ из ме́ртвых и сла́ву Ему́ да́вша,/ я́ко да ве́ра ва́ша и упова́ние бу́дет на Бо́га./ Ду́ши ва́ша очи́стивше в послуша́ние и́стины ду́хом,/ в братолю́бие нелицеме́рно, от чи́ста се́рдца друг дру́га люби́те приле́жно,/ порожде́ни не от се́мене истле́нна, но неистле́нна,/ сло́вом Жива́го Бо́га и пребыва́юща во ве́ки./ Зане́ вся́ка плоть, я́ко трава́,/ и вся́ка сла́ва челове́ча, я́ко цвет травны́й./ Изсше́ трава́, и цвет ея́ отпаде́,/ глаго́л же Госпо́день пребыва́ет во ве́ки,/ се же есть глаго́л благовествова́нный в вас./ Отло́жше у́бо вся́ку зло́бу, и вся́ку лесть,/ и лицеме́рие, и за́висть, и вся клеветы́,/ я́ко новорожде́ни младе́нцы, слове́сное и неле́стное млеко́ возлюби́те,/ я́ко да о нем возрасте́те во спасе́ние./ Понеже́ вкуси́сте, я́ко благ Госпо́дь./ К Нему́же приходя́ще, Ка́меню Жи́ву,/ от челове́к у́бо уничиже́ну, от Бо́га же избра́нну, че́стну,/ и са́ми, я́ко ка́мение жи́во,/ зижди́теся в храм духо́вен, святи́тельство свя́то/ возноси́ти же́ртвы духо́вны, благоприя́тны Бо́гови Иису́с Христо́м./ Зане́ пи́сано есть в Писа́нии:/ се полага́ю в Сио́не Ка́мень Краеуго́лен, избра́н, че́стен,/ и ве́руяй в Онь не постыди́тся.

Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние (зача́ло 59):

Возлю́бленнии,/ Христо́с пострада́ по нас,/ нам оста́вль о́браз, да после́дуем стопа́м Его́./ И́же греха́ не сотвори́,/ ни обре́теся лесть во усте́х Его́,/ И́же укаря́емь, проти́ву не укаря́ше,/ стражда́, не преща́ше,/ предая́ше же судя́щему пра́ведно./ И́же грехи́ на́ша сам вознесе́ на те́ле Свое́м на Дре́во,/ да, от грех избы́вше, пра́вдою поживе́м,/ Его́же я́звою исцеле́сте./ Бе́сте бо, я́ко о́вцы заблу́ждшия, не иму́ще па́стыря,/ но возврати́стеся ны́не к Па́стырю и Посети́телю душ ва́ших./ Та́кожде же и жены́, повину́ющеся свои́м муже́м,/ да и а́ще не́цыи не повину́ются сло́ву,/ же́нским житие́м без сло́ва плене́ни бу́дут?/ ви́девше е́же со стра́хом чи́сто житие́ ва́ше./ И́мже да есть не вне́шняя плете́ния влас,/ и обложе́ния зла́та, или́ одея́ния риз ле́пота,/ но потае́ный се́рдца челове́к/ в неистле́нии кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха,/ е́же есть пред Бо́гом многоце́нно./ Та́ко бо иногда́ и святы́я жены́, упова́ющия на Бо́га,/ украша́ху себе́, повину́ющеся свои́м муже́м:/ я́коже Са́рра послу́шаше Авраа́ма, господи́на того́ зову́щи,/ ея́же бы́сте ча́да, благотворя́ще и не боя́щеся ни еди́наго стра́ха./ Му́жие, та́кожде вку́пе живу́ще с свои́ми жена́ми по ра́зуму,/ я́ко немощне́йшу сосу́ду, же́нскому воздаю́ще честь,/ я́ко и снасле́дницы благода́тныя жи́зни,/ во е́же не прекраща́тися моли́твам ва́шим./ Коне́ц же – вси единому́дрени бу́дите,/ ми́лостиви, братолю́бцы, милосе́рдни,/ благоутро́бни, мудролю́бцы, смиреному́дри,/ не воздаю́ще зла за зло или́ досажде́ния за досажде́ние,/ супроти́вное же благословя́ще,/ ве́дяще, я́ко на се зва́ни бы́сте,/ да благослове́ние насле́дите.

Собо́рнаго посла́ния Петро́ва чте́ние (зача́ло 61):

Возлю́бленнии,/ Христу́ пострада́вшу за ны пло́тию,/ и вы в ту же мысль вооружи́теся,/ зане́ пострада́вый пло́тию преста́ от греха́./ Во е́же не ктому́ в челове́ческия по́хоти,/ но в во́лю Бо́жию про́чее во пло́ти жи́ти вре́мя./ Довле́ет бо вам мимоше́дшее вре́мя жития́,/ во́лю язы́ческую твори́вшим,/ хо́ждшим в нечистота́х, в по́хотех, в скотоло́жстве,/ в по́мыслех, в пия́нстве, в козлогласова́ниих,/ в лихоима́нии и богоме́рзских идолослуже́ниих./ О не́мже дивя́тся,/ не сходя́щимся вам в то же блуда́ разлия́ние, ху́ляще,/ и́же воздадя́т сло́во гото́ву Су́щему суди́ти живы́м и ме́ртвым./ На се бо и ме́ртвым благовести́ся,/ да Суд у́бо прии́мут по челове́ку пло́тию,/ поживу́т же по Бо́зе Ду́хом./ Всем же кончи́на прибли́жися,/ уцелому́дритеся у́бо и трезви́теся в моли́твах./ Пре́жде же всех друг ко дру́гу любо́вь приле́жну име́йте,/ зане́ любо́вь покрыва́ет мно́жество грехо́в./ Страннолю́бцы друг ко дру́гу без ропта́ний./ Ки́йждо, я́коже прия́т дарова́ние,/ ме́жду себе́ сим служа́ще,/ я́ко до́брии строи́телие разли́чныя благода́ти Бо́жия./ А́ще кто глаго́лет я́ко словеса́ Бо́жия,/ а́ще кто слу́жит я́ко от кре́пости, ю́же подае́т Бог,/ да о всем сла́вится Бог Иису́с Христо́м,/ Ему́же есть сла́ва и держа́ва во ве́ки веко́в, ами́нь.

На литии́ стихи́ра хра́ма и апо́стола, глас 1.

Творе́ние Андре́я Иерусали́мскаго:

Первозва́нный учени́к и подража́тель стра́сти,/ сообразу́я Тя, Го́споди, Андре́й апо́стол,/ и́же во глубине́ неве́дения прельща́емыя иногда́,/ у́дицею Креста́ Твоего́ возвле́к, приведе́ Тебе́./ Те́мже и, спа́сшеся, ве́рнии, вопие́м Ти:/ моли́твами его́, Преблаги́й,/ жизнь на́шу умири́/ и спаси́ ду́ши на́ша.

Воспои́м, ве́рнии, Петро́ва сро́дника Андре́я,/ Христо́ва ученика́,/ той бо мо́ре мре́жами244 испыта́в иногда́, ры́бы улови́,/ ны́не же вселе́нную тро́стию ло́вит Креста́,/ и язы́ки от пре́лести обраща́ет ко Креще́нию,/ и, Христу́ предстоя́, про́сит ми́ра ми́ру/ и ду́шам на́шим ве́лия ми́лости.

Огнь у́мный, просвеща́ющ мы́сли и опаля́ющ грехи́/ внутрь прие́м в се́рдцы, апо́стол Христо́в и уче́ник/ сия́ет у́бо та́инственными луча́ми уче́ний/ во язы́ческих непросвеще́нных сердца́х,/ сжига́ет же па́ки хвра́стная нечести́вых баснодея́ния,/ огнь бо Ду́ха таково́е и́мать де́йство./ О, чу́до стра́нно и стра́шно! Бре́нный язы́к, бре́нное естество́, те́ло пе́рстное/ у́мное и невеще́ственное прия́т зна́ние,/ но, о таи́нниче неизрече́нных и зри́телю Небе́сных!/ моли́ озари́тися душа́м на́шим.

Глас 8. Творе́ние Мала́кса:

Жела́емаго Бо́га/ во пло́ти уви́дев, на земли́ ходя́ща,/ Богови́дче первозва́нне,/ единокро́вному вопия́л еси́, ра́дуяся:/ обрето́хом, о Си́моне, жела́емаго./ Спа́су же Дави́дски возопи́л еси́:/ и́мже о́бразом жела́ет еле́нь на исто́чники вод,/ си́це жела́ет душа́ моя́ к Тебе́, Христе́ Бо́же./ Отону́дуже и жела́нию жела́ние приложи́в,/ Кресто́м прехо́диши, к Нему́же возжеле́л еси́,/ я́ко и́стинный учени́к/ и му́дрый подража́тель быв Кресто́м Того́ страсте́й;/ те́мже и сла́вы о́бщник Его́ быв, приле́жно моли́ся о душа́х на́ших.

Сла́ва, глас 8.

Андре́я Иерусали́млянина или Анато́лиево:

Пропове́дника ве́ры и слугу́ Сло́ва,/ Андре́я восхва́лим,/ той бо из глубины́ челове́ки уловля́ет,/ вме́сто тро́сти Крест в рука́х держа́,/ и, я́ко у́же низпуща́я си́лу,/ возво́дит ду́ши от ле́сти вра́жия/ и прино́сит Бо́гу дар благоприя́тен при́сно./ Того́, ве́рнии, в ли́це учени́к Христо́вых восхва́лим,/ да мо́лится с ни́ми,/ я́ко да ми́лостив бу́дет нам в день су́дный.

И ны́не, Богоро́дичен:

Влады́чице, приими́ моли́тву рабо́в Твои́х/ и изба́ви нас/ от вся́кия ну́жды и печа́ли.

На стихо́вне стихи́ры, глас 5.

Подо́бен: Ра́дуйся:

Ра́дуйся, слове́сное не́бо,/ сла́ву Бо́жию всегда́ пове́дающее,/ пе́рвый, Христа́ зову́ща послу́шав те́пле/ и безотсту́пно с Ним пребыва́я,/ от Него́же просвеща́емь,/ уви́дел еси́ свет вторы́й/ и су́щия во тьме мо́лниями твои́ми просвети́л еси́,/ бла́гости Того́ подража́я./ Тем всесвято́е твое́ соверша́ем торжество́/ и моще́й ра́ку ра́достне целу́ем,/ от нея́же источа́еши спасе́ние прося́щим/ и ве́лию ми́лость.

Стих: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Пе́рвый доброде́телей обрета́тель/ благоутро́бия ра́ди на́шим обложе́ннаго, Андре́е Богому́дре,/ естество́м, совокупи́лся еси́ Ему́ разжже́нною любо́вию,/ единокро́вному вопия́:/ Его́же пропове́даша проро́цы в Ду́се, обрето́хом,/ гряди́ к Его́ красоте́,/ да привлече́ни бу́дем и душе́ю, и помышле́нием,/ я́ко да светово́дствуеми Того́ светлостьми́,/ нощь пре́лести и тьму неве́дения отжене́м,/ Христа́ благословя́ще,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь.

Язы́ки, неве́дущия Бо́га,/ я́ко из глубины́ неве́дения улови́л еси́/ мре́жею твои́х слове́с/ и возмуща́еши я́ве сла́ная моря́,/ конь хра́брейший/ яви́лся еси́ влады́чествующаго мо́рем, приснопева́емый,/ и гни́лость безбо́жия изсуши́л еси́,/ соль честну́ю вложи́в – му́дрость твою́,/ е́йже и удиви́шася, апо́столе сла́вне,/ обуя́вшей му́дрости безсту́дне присвоя́ющиися,/ Христа́ не ве́дуще,/ подаю́щаго ми́ру ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 3. Ге́рманово:

Скро́вника Петро́ва и Христо́ва ученика́,/ рыб лови́теля и ловца́ челове́ков,/ в пе́снех почти́м, Андре́я апо́стола,/ Иису́совым бо уче́нием/ вся наказа́в догма́ты,/ и я́ко льще́ние ры́бам пло́ти беззако́нным предаде́/ и ты́я улови́./ Того́ моли́твами, Христе́,/ пода́ждь лю́дем Твои́м/ мир и ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас то́йже:

Ио́сифе, рцы нам:/ ка́ко от святы́х, Ю́же прия́л еси́, Де́ву/ непра́здну приво́диши в Вифлее́м?/ Аз,– глаго́лет,– проро́ки испыта́в/ и отве́т прии́м от Ангела, уве́рихся,/ я́ко Бо́га роди́т Мари́я несказа́нно,/ Его́же на поклоне́ние волсви́ от восто́к прии́дут,/ с да́ры честны́ми служа́ще./ Воплоти́выйся нас ра́ди,/ Го́споди, сла́ва Тебе́.

Тропа́рь, глас 4:

Я́ко апо́столов первозва́нный/ и верхо́внаго су́щий брат/ Влады́це всех, Андре́е, моли́ся,/ мир вселе́нней дарова́ти/ и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен воскре́сен.

На У́трени

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 1.

Подо́бен: Гроб Твой:

Я́ко Боже́ственнаго ученика́ и первозва́ннаго всех Христо́вых ученико́в/ похваля́ем тя любо́вию, Андре́е апо́столе, и ве́рно вопие́м ти:/ изба́ви па́ству твою́, е́йже от Бога́ вве́рился еси́,/ вся́кия ско́рби, и нужд, и собла́знов, и вся́каго озлобле́ния.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Ру́ки Твоя́, Честна́я, святы́я, ны́не просте́рши уми́льне,/ по́мощь нам от Свята́го пода́ждь/ и даждь безбе́дно жизнь соверши́ти сла́вящим Твое́ пресвято́е Рождество́/ и Тя, Влады́чице, напису́ющим, Отрокови́це, наде́жду и хвалу́.

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 3.

Подо́бен: Боже́ственныя ве́ры:

Первозва́нна тя обре́те Христо́с,/ таи́нника изря́днейша, Андре́е блаже́нне,/ и повеле́ния Его́ усе́рдно возвыша́юща вселе́нней,/ я́коже перна́т, просвети́л еси́ язы́ков состоя́ния,/ Того́ я́ко Бо́га моли́ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Боже́ственная ски́ния была́ еси́ Сло́ва,/ еди́на Пречи́стая Ма́ти Де́во, чистото́ю А́нгелы превозше́дшая,/ па́че всех мене́, персть бы́вша,/ оскверне́на плотски́ми прегреше́ньми, очи́сти моли́тв Твои́х Боже́ственными вода́ми,/ подаю́щи, Чи́стая, ве́лию ми́лость.

По полиеле́и седа́лен, глас 5.

Подо́бен: Собезнача́льное Сло́во:

Апо́стола вси восхва́лим я́ко самови́дца245 Сло́ва,/ и Боже́ственнаго пропове́дника,/ и язы́ков духо́внаго ловца́ я́ко вои́стинну,/ и́бо приведе́ ны в позна́ние Христо́во Андре́й Богоглаго́ливый,/ ве́лий и́стинно наш предста́тель,/ и ны́не мо́лится непреста́нно во е́же спасти́ ду́ши на́ша.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

И́же на Тя наде́жды, Де́во Пречи́стая, несомне́нно иму́щих, покро́в су́щи,/ от разли́чных напа́стей, и обстоя́ний, и бед лю́тых свободи́ нас,/ моля́щи Сы́на Твоего́ со апо́столы Его́,/ и спаси́ вся, воспева́ющия Тя.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию: Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Матфе́я, зача́ло 9.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 8: Пропове́дника ве́ры и слугу́ Сло́ва: ( зри день сей вы́ше ).

Кано́н Богоро́дицы со ирмосо́м на 6. Глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Песнь побе́дную пои́м вси Бо́гу,/ сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою/ и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Я́ко еди́на безле́тнаго Сы́на,/ в ле́те поро́ждши воплоще́нна, Всесвята́я Пречи́стая,/ вся ле́тныя стра́сти всестра́стныя моея́ души́ уврачи́.

Я́звы души́ моея́ и се́рдца ожесточе́ние,/ по́мысла омраче́ние и ума́ побежде́ние потреби́, Пречи́стая,/ я́ко сострада́тельна, Твои́ми моли́твами.

Я́же Свет ро́ждшая, Изба́вителя моего́,/ тьмы и мук ве́чных та́мо изба́ви мя, Пречи́стая,/ я́ко да спаса́емь, воспева́ю вели́чия Твоя́.

Ума́ моего́, Всепе́тая, омраче́ния све́том Твои́м отжени́,/ Свет ро́ждшая су́щий па́че ума́,/ и да́руй ми, Блага́я, е́же Свет узре́ти, из Тебе́ возсия́вший нам.

И апо́стола два кано́на, на 8. Кано́н пе́рвый, творе́ние Иоа́нна мона́ха. Глас 1.

Песнь 1

Ирмо́с: Твоя́ победи́тельная десни́ца/ Боголе́пно в кре́пости просла́вися:/ та бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́,/ изра́ильтяном путь глубины́ новосоде́лавшая.

Смути́вшуюся мою́ ду́шу помышле́нии же и словесы́/ очи́сти все́льшеюся в тя, пропове́дниче Христо́в Андре́е, Боже́ственною благода́тию,/ я́ко да чи́сте источу́ ти пе́ние досто́йное.

Честно́е, Предте́ча Христо́в, свои́х ученико́в верхо́внейшее,/ от непло́дове прозя́бший, из Де́вы ро́ждшемуся Христу́ препросла́вленному,/ Андре́я, ра́дуяся, приведе́.

Жела́нием и любо́вию неукло́нною доброде́тели степе́ней наче́н/ и восхожде́нию при́сно поуча́яся,/ от немощны́я си́лы к верхо́внейшей, Андре́е, си́ле дости́гл еси́.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче;/ ра́дуйся, ле́ствице и две́ре Небе́сная;/ ра́дуйся, све́щниче, и ста́мно злата́я, и горо́ несеко́мая,/ Я́же Жизнода́вца Христа́ ми́ру Ро́ждшая.

Други́й кано́н апо́стола, глас то́йже.

Песнь 1

Ирмо́с: Столпо́м о́гненным и о́блачным/ Изра́иля наставле́й я́ко Бог,/ мо́ре разве́рже, колесни́цы же фарао́новы глубино́ю покры́,/ пои́м песнь побе́дную, я́ко еди́н просла́вися.

Тро́стию Ева́нгелия из глубины́ ле́сти изъе́мь, Андре́е многопе́тый,/ ты улови́л еси́ лю́ди,/ я́ко обеща́ Христо́с, научи́вый тя челове́ки, я́ко ры́бы, лови́ти.

И́же ве́ры столп, седа́лище и́стинных догма́т Христо́вых, Андре́й Богодохнове́нный/ вся днесь призыва́ет земны́я концы́ пра́зднество ле́тное соста́вити,/ стеце́мся у́бо, вси ве́рнии.

Морска́го ки́та мре́жами испыту́я,/ худо́жеством лове́ц мре́жею Ду́ха язы́ки, племена́ и лю́ди уловля́еши Ду́хом я́вственнее/ и вы́шнюю глубину́, многочу́дне, я́ве открыва́еши нам.

Тайногра́дче Небе́сный, самови́дче и ри́торе неизрече́ннаго позна́ния Христо́ва,/ прие́мый свы́ше Ду́ха Свята́го, глаго́люща в язы́цех Седя́щаго,/ огне́м разделя́юща дарова́ния, моли́ спасти́ся нам.

Сла́ва,

Тро́ичен: Пребезнача́льныя Тро́ицы Еди́нице Пресу́щественней/ ве́рою покланя́юся, не разсеца́я Божества́,/ есть бо Единови́дна, Проста́, Неразде́льна,/ совокупля́ю же сию́ Существо́м, Ли́цы же ве́рне разделя́ю.

И ны́не,

Богоро́дичен: Младе́нствует Бог из Де́вы и обновля́ет растле́вшияся из Ада́ма,/ разруша́ет же средосте́ние и вражды́ прегражде́ние пло́тию Свое́ю,/ кля́тву благословля́ет прама́тернюю, из Пречи́стыя Ма́тере проше́д.

Катава́сия: Христо́с ражда́ется:

Песнь 3

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ и́же над вода́ми не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Непло́дныя мы́сли моея́ безпло́дие все отжени́/ и плодоно́сну доброде́тельми ду́шу мою́ покажи́,/ всесвята́я Богоро́дице, ве́рных помо́щнице.

Изба́ви мя, Всенепоро́чная, вся́каго осужде́ния/ и мно́гих собла́знов зми́евых,/ ве́чнующаго огня́ и тьмы, я́же Свет ро́ждшая нам невече́рний.

Стра́шным суди́щем, Чи́стая, и огне́м о́нем неугаси́мым,/ и отве́том лю́тым весь осужде́н есмь,/ потщи́ся спасти́ мя пре́жде конца́, Блага́я, раба́ Твоего́.

Благослове́н Плод чре́ва Твоего́, Де́во Всепе́тая,/ истле́вшия бо плодо́м дре́ва/ ра́ди Креста́ Его́ нетле́ния прича́стники сотвори́ла еси́ Боже́ственною благода́тию.

Ин

Ирмо́с: Еди́не Ве́дый челове́ческаго существа́ не́мощь/ и ми́лостивно в не вообра́жся,/ препоя́ши мя с высоты́ си́лою,/ е́же вопи́ти Тебе́, Святы́й:/ одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человеколю́бче.

Прите́кл еси́, жа́ждею не зван, Андре́е,/ но самово́льне жи́зни ко исто́чнику, я́коже еле́нь,/ и всем, сего́ обре́т, пропове́дал еси,/ и, пив, напои́л еси́ нетле́ния вода́ми иста́явшия жа́ждею концы́.

Уве́дев есте́ственныя зако́ны, Андре́е досточу́дне,/ и о́бщника сро́дника прия́л еси́, вопия́:/ обрето́хом желае́маго и путесотвори́вшаго пло́ти рожде́ние,/ сказа́л еси́ ра́зум духо́вный.

Мре́жею сло́ва из глубины́ пре́лести улови́л еси́ слове́сныя ры́бы, апо́столе,/ и трапе́зе Христо́вей снедь чи́стую прине́сл еси́,/ просвеще́нныя благода́тию Я́вльшагося в подо́бии пло́ти.

Богоро́дичен: Бо́га заче́нши во утро́бе, Де́во, Ду́хом всесвяты́м,/ пребыла́ еси́ неопа́льна,/ поне́же Тя купина́, законополо́жнику Моисе́ю пали́му,/ несожже́нна я́ве предвозвести́, огнь прии́мшую нестерпи́мый.

Ин

Ирмо́с: Да утверди́тся се́рдце мое́ в во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же,/ и́же над вода́ми Не́бо утвержде́й второ́е/ и основа́вый на вода́х зе́млю, Всеси́льне.

Сло́вом призыва́ющему,– гряди́ во след Мене́,– Христу́ а́бие после́дова со Андре́ем и Ки́фа,/ роди́теля оста́вивше, и ладию́, и мре́жи,/ я́ко ве́ры предусмотри́телие.

Ка́пища претвори́в в хра́мы Бо́жия, всече́стне,/ освяти́л еси́ в них сы́ны Креще́ния,/ я́же благода́ть обнови́ водо́ю и Ду́хом.

Би́сер многоце́нный та́инственне ми́ру предложи́л еси́,/ в селе́ се́рдца твоего́ сокрове́нный, апо́столе,/ его́же ве́рою сокро́вищствоваша язы́цы обре́тшии.

Я́ко сокро́вище, Ева́нгелие в ру́ки прии́м, многопе́те,/ всю обогати́л еси́ зе́млю Боже́ственныя про́поведи,/ те́мже и па́мять твою́ почита́ет со страда́нии твои́ми.

Сла́ва,

Тро́ичен: В Тро́ице Еди́ну Си́лу правосла́вне вси воспои́м,–/ Безнача́льнаго, Несозда́ннаго Бо́га, Единосу́щнаго,/ Сопресто́льнаго, Триипоста́снаго, Трисо́лнечнаго, –/ Сию́ воспева́юще.

И ны́не,

Богоро́дичен: Вся́ка у́бо ма́ти, ча́до ро́ждши, не ктому́ де́вствовати мо́жет,/ Ты же, ро́ждши Христа́, Де́во Ма́ти,/ пребыла́ еси́, млекопита́ющи Жизнь на́шу и чиста́ пребы́вши.

Седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Я́ко первозва́ннаго всех ученико́в, и самови́дца Сло́ва, и служи́теля,/ Андре́е апо́столе, по до́лгу чтим тя,/ А́гнцу бо, взе́млющему грехи́ ми́ра,/ несомне́нною ве́рою те́пле после́довал еси́,/ отону́дуже и стра́сти Его́ о́бщник показа́лся еси́,/ пло́тию претерпе́вшаго нас ра́ди во́льно смерть./ Сего́ ра́ди вопие́м ти:/ моли́ся Христу́ Бо́гу грехо́в оставле́ние пода́ти/ пра́зднующим любо́вию святую па́мять твою́.

Сла́ва, ин седа́лен, глас и подо́бен то́йже:

И́дольская свире́пства низложи́в,/ Спа́совы стра́сти вожделе́в, Андре́е блаже́нне, показа́лся еси́ апо́стол,/ с небесе́ всем точа́ чудеса́, и язы́ков был еси, всеблаже́нне, учи́тель./ Тем твою́ па́мять досто́йно чту́ще, в пе́снех сла́вим и ве́рно велича́ем, Госпо́день апостоле,/ моли́ся Христу́ Бо́гу грехо́в оставле́ние дарова́ти/ пра́зднующим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

И ны́не,

Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Бо́жий;/ ра́дуйся, Отрокови́це, седа́лище ца́рское, о́дре упещренопостла́нный,/ златопорфи́рный черто́же, хлами́до червленоша́рная,/ украше́нный хра́ме, молнено́сная колесни́це, свети́льниче многосве́тлый;/ ра́дуйся, Богоро́дице, двонадесятосте́нный гра́де, и дверь златокова́нная,/ и черто́же светообра́зный, светлопозлаще́нная трапе́зо, Богоукраше́нная ски́ние;/ ра́дуйся, сла́вная Неве́сто солнцека́плющая;/ ра́дуйся, еди́на души́ моей благоле́пие.

Песнь 4

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме,/ Словесе́ воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том, познае́шися,/ внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Де́во всесвята́я, нескве́рная ски́ние,/ оскверне́на мя прегреше́ньми очи́сти ны́не щедро́т Твои́х чисте́йшими кропле́ньми/ и даждь ми ру́ку по́мощи, да зову́:/ сла́ва Тебе́, Чи́стая, Богопросла́вленная.

Храм освяще́нный яви́лася еси́ Бо́га, в Тя все́льшагося, Де́во, па́че ума́,/ Того́ моли́ грехо́вныя нас скве́рны очи́стити,/ я́ко да храм позна́емся и оби́телище Ду́ха.

Поми́луй мя, Богоро́дице, я́же еди́на ми́лости исто́чник ро́ждшая,/ и разреши́ души́ моея́ лю́тую боле́знь и недоуме́ние се́рдца,/ слез струю́ и умиле́ние пре́жде конца́ да́рующи Боже́ственное моли́твами Твои́ми.

Позна́в Тя го́ру проро́к Ду́хом Боже́ственным прописа́ присе́нную, Чи́стая,/ иста́явшия пла́менем мно́гих согреше́ний очи́сти хода́тайством Твои́м, Де́во,/ еди́на челове́ков исправле́ние.

Ин

Ирмо́с: Го́ру Тя, благода́тию Бо́жиею приосене́нную,/ прозорли́выма Авваку́м усмотри́в очи́ма,/ из Тебе́ изы́ти Изра́илеву/ провозглаша́ше свято́му/ во спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Боже́ственная, истреби́тельная го́ршаго вседе́тельнаго и светоза́рнаго Ду́ха си́ла,/ в тя, Андре́е, все́льшися Боголе́пне,/ о́гненнаго язы́ка во о́бразе, неизрече́нных показа́ тя пропове́дника.

Не ору́жия ко мще́нию взя́ше плотска́я/ и к низверже́нию кре́пких тверды́нь вра́жиих, Андре́й всечестны́й,/ но, Христо́м огради́вся, принесе́, плени́в, язы́ки в послуша́ние.

Го́ру тя, ка́плющую разу́мное весе́лие,/ преесте́ственный Бог, осуществи́выйся е́же о нас, Андре́е, яви́,/ го́ры го́рькия де́монскаго возноше́ния потребля́ющую си́лою Ду́ха.

Любо́вию соверша́ющия твою́ па́мять в пе́снех,/ от оби́льна да́ра Учи́теля твоего́, Христа́, Андре́е пребога́те,/ духо́внаго весе́лия вода́ми исполня́я не преста́й моли́твами твои́ми.

Богоро́дичен: Пое́м ве́лие и стра́шное Твое́ таи́нство,/ преми́рных бо утаи́вся чинонача́лий,/ на Тя при́сно Сый сни́де, я́ко дождь на руно́, Всепе́тая,/ на спасе́ние на́ше и обновле́ние.

Ин

Ирмо́с: Ду́хом прови́дя, проро́че Авваку́ме,/ Словесе́ воплоще́ние, пропове́дал еси́, вопия́:/ внегда́ прибли́житися ле́том, позна́ешися,/ внегда́ приити́ вре́мени, пока́жешися./ Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Мре́жи твоя пове́рг и взем Кре́ст, путе́м после́довал еси́ зову́щему Христу́/ и, мре́жу Ду́ха распросте́р, вме́сто рыб челове́ки ло́виши./ Сла́ва да́вшему ти Ду́ху.

Ду́ха пла́мень язы́ком прии́м,/ был еси́, апо́столе, Богоприя́тен муж,/ небе́сныя красоты́ обходя́, и я́же в тех у́мная познава́я добро́ты,/ и нам открыва́яй сия́.

Пусты́ню жа́ждущую напои́л еси́, му́дре, Боже́ственными словесы́ твои́ми/ и показа́л сию́ многопло́дну,/ ча́да церко́вная плодонося́щую про́поведи се́мя./ Сла́ва да́вшему ти Ду́ху.

Неизрече́нную твою́ добро́ту Андре́й предуви́дев, Иису́се,/ сро́дника призва́ све́тле:/ Пе́тре единокро́вне, обрето́хом Месси́ю, в зако́не и проро́цех пропове́даннаго,/ гряди́, прилепи́мся и́стинно жи́зни.

Сла́ва,

Тро́ичен: Тро́ицу во Еди́нице воспои́м, ве́рнии,/ во Еди́ном Божестве́ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Боже́ственнаго,/ Существо́ Еди́но и Естество́ Неразде́льне, Неразлу́чне, Неча́стне:/ Еди́н бо в Трех Ли́цех Бог.

И ны́не,

Богоро́дичен: Еди́наго от Тро́ицы неизрече́нно во чре́ве заче́нши,/ родила́ еси́ нетле́нно я́ко Сы́на,/ и Тро́ица у́бо прило́га отню́д не возыме́,/ и чиста́, я́коже бе и пре́жде рождества́, цела́, Богома́ти, пребы́вши.

Песнь 5

Ирмо́с: Твой мир даждь нам, Сы́не Бо́жий,/ ино́го бо, ра́зве Тебе́, Бо́га не зна́ем,/ И́мя Твое́ имену́ем,/ я́ко Бог живы́х и ме́ртвых еси́.

Зе́ницы се́рдца моего́ разве́рзи, Чи́стая,/ зре́ти ми я́сно Боже́ственное сия́ние/ и Твою́ сла́ву неизрече́нную, я́ко да ми́лость получу́ и ве́чную сла́ву.

Во двою́ хоте́ниих, Еди́наго Честны́я Тро́ицы породила́ еси́, Всенепоро́чная,/ нося́щаго Еди́ну Ипоста́сь,/ Его́же моли́ приле́жно всем спасти́ся нам.

Пречи́стая, я́ко ро́ждши Спа́са и Бо́га,/ моли́ от вся́кия мя ско́рби, и боле́зней, и озлобле́ния спасе́на соблюсти́,/ Твоего́ непотре́бнаго раба́.

Моли́, Его́же родила́ еси́, Де́во, па́че ума́, спасти́ ве́рою Тебе́ зову́щия:/ ра́дуйся, Де́во всенепоро́чная,/ ра́дуйся, Благослове́нная, ми́ра предста́тельство.

Ин

Ирмо́с: Просвети́вый сия́нием/ прише́ствия Твоего́, Христе́,/ и освети́вый Кресто́м Твои́м ми́ра концы́,/ сердца́ просвети́ све́том Твоего́ Богоразу́мия/ правосла́вно пою́щих Тя.

Восприя́л еси́, Его́же вожделе́л еси́, Андре́е апо́столе,/ в нетле́нных с Ним обита́в селе́ниих,/ трудо́в твои́х снопы́ пожа́в досто́йно,/ те́мже тя пе́сньми сла́вим.

Возлюби́л еси́ Влады́ку/ и Того́ во след бы́стро поте́кл еси́, стопа́ми Его́ к жи́зни наставля́емь/ и страсте́й Того́ нелжи́во, прече́стне Андре́е, да́же до сме́рти подража́я.

Напря́г тя, я́ко стрелу́ си́льну, блаже́нне, испусти́ в весь мир Госпо́дь,/ ураня́я де́моны и злоче́стием уя́звленныя челове́ки врачу́я.

Богоро́дичен: Веселя́тся Небе́сныя си́лы, зря́ще Тя,/ ра́дуются с ни́ми и челове́ческая собра́ния,/ Рождество́м бо Твои́м соедини́шася, Де́во Богоро́дице, Тя досто́йно сла́вяще.

Ин

Ирмо́с: Озари́ наш ум, Бо́же,/ све́том за́поведей Твои́х,/ и све́тлостию благода́ти Твоея́,/ да́руя нам, Бла́же, Твоя́ ми́лости,/ зане́ свет и мир повеле́ния Твоя́.

Вожделе́вый Креста́, Христо́в учениче́,/ получи́л еси́ кресто́м твои́м Нетле́нное Ца́рство,/ к нему́же вся привле́кл еси́ Кресто́м Боготаи́нники,/ насле́дство подая́й Богосло́вом того́.

Поиска́л еси́ Христа́, и́стинно Живота́,/ и, взыска́в, пе́рвый обре́л еси́,/ обре́т же, та́йне прия́л еси́,/ и прие́м Сего́ в само́м да́вшем, и был еси́ сокро́вище жи́зни нетле́нныя.

Глаго́лы твои́х Боже́ственных греме́ний излия́шася в ми́ре/ и от крае́в до крае́в земли́ проидо́ша,/ окружи́ша бо, яко́же колесо́, и яви́шася твоя́ мо́лния,/ я́ко глаго́лет Дави́д, вселе́нней.

Помина́й нас, Христо́в учениче́, соверша́ющих твою́ па́мять и чту́щих мо́щи твоя́,/ моли́ся при́сно приле́жно о па́стве,/ ея́же был еси́ изнача́ла храни́тель и спасе́ние.

Сла́ва,

Тро́ичен: Отца́ и Сы́на и Ду́ха – Бо́га,/ Неразде́льную Тро́ицу, Триипоста́сное Ца́рство просла́вим согла́сно, ве́рнии,/ безпреста́нными Богосло́вии, Сию́ ве́рно песносло́вяще.

И ны́не,

Богоро́дичен: Родила́ еси́ Свет, не ве́дущи ка́ко,/ всесве́тлый све́щниче Со́лнца светонося́щая,/ и была́ еси́ невеще́ственнаго Све́та но́вое прия́телище,/ точа́щее всей земли́ Богозна́ния зари́.

Песнь 6

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли,/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща:/ сла́ва Тебе́.

Оскверне́на мя мно́гими грехи́,/ молю́ся Тебе́, су́що благо́й и нескверне́й ски́нии,/ омы́й от вся́кия скве́рны хода́тайством Твои́м.

Ко́рмчий мне бу́ди, Чи́стая,/ вла́емому при́сно в пучи́не лю́тых жития́ искуше́ньми,/ и спаси́ мя ко спасе́ния приста́нищу упра́вивши.

Треволне́ния помышле́ний, и страсте́й нахожде́ния,/ и глубина́ грехо́в окая́нную мою́ ду́шу обурева́ют,/ помози́ мне, свята́я Влады́чице.

Вели́чия Тебе́ при́сно сотвори́ Христо́с,/ Его́же моли́ всегда́ возвели́чити на мне/ бога́тыя Своя́ ми́лости, Богоблагода́тная.

Ин

Ирмо́с: Обы́де нас после́дняя бе́здна,/ несть избавля́я,/ вмени́хомся, я́ко о́вцы заколе́ния,/ спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же наш,/ Ты бо кре́пость немощству́ющих и исправле́ние.

Мо́ре жите́йское препла́вая в ладии́ теле́сней,/ вся́ческая пра́вящаго, Христа́, обре́л еси́ ко́рмчия, всеблаже́нне,/ и к Нему́, ра́дуяся, приста́л еси́, Андре́е всече́стне.

Ду́хи сло́вом прогоня́ются,/ неду́зи бе́гают, душе́вных же страсте́й мно́жество дале́че от неду́жных отгоня́ются/ да́нною тебе́ от Бо́га, Андре́е, благода́тию.

Я́ко волна́ ти́хая, кро́тким ду́хом дви́жимь, блаже́нне,/ изсуши́л еси́ моря́ лука́вая многобо́жия Боже́ственными струя́ми/ и ре́ки Богозна́ния всем источи́л еси́.

Богоро́дичен: Веселя́тся о Тебе́, Де́во Пречи́стая, ро́да на́шего пра́отцы,/ Еде́м восприе́мше Тобо́ю, его́же преступле́нием погуби́ша,/ Ты бо Чи́стая и пре́жде Рождества́ и по Рождестве́ еси́.

Ин

Ирмо́с: Проро́ка Ио́ну подража́я, вопию́:/ живо́т мой, Бла́же, свободи́ из тли/ и спаси́ мя, Спа́се ми́ра, зову́ща: сла́ва Тебе́.

И́же из Вифсаи́ды изводи́мый,/ нас пра́здновати созыва́ет,/ торжество́ свое́ предложи́в нам изря́дства боре́ний свои́х.

Худо́жеством ры́барь, ве́рою же учени́к,/ я́ко глубину́ испыту́я сердца́ ве́рных,/ у́дицу низпуща́ет сло́ва и уловля́ет нас.

Любве́ Христо́вы в се́рдцы твое́м огнь обнося́, учениче́, вопия́л еси́ язы́ком:/ пла́мень ваш угасе́, и́стинно я́вльшуся Христу́.

Со́лию ум осоли́вше Христо́вою./ я́ди ва́ша услади́ша вам догма́ты небе́сныя и нетле́нныя сла́дости.

Сла́ва,

Тро́ичен: Отцу́ и Сы́ну и Ду́ху Пра́вому поклони́мся, ве́рнии, –/ Триипоста́сному Естеству́ Неразде́льному, – вопию́ще:/ сла́ва в Тро́ице Бо́гу.

И ны́не,

Богоро́дичен: Благоволе́нием Отца́ воплоти́ся Сын,/ Ду́хом Бо́жиим во утро́бе Твое́й, Чи́стая,/ и спасе́ пре́жний о́браз, Богороди́тельнице, я́ве.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: В моли́твах:

Му́жества тезоимени́таго Богоглаго́льника/ и Це́ркве возсле́дователя верхо́внаго,/ Петро́ва сро́дника восхва́лим,/ зане́ я́коже дре́вле сему́ и ны́не нам воззва́:/ прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

И́кос:

Дре́вле у́бо Дави́д востяга́ет гре́шнаго, я́ко мене́,/ пове́дати Бо́жия благосло́вне оправда́ния,/ оба́че к ве́ре учи́т па́ки/ и слеза́ми мно́жайшими изглаго́льствует:/ днесь бо глас Его́ а́ще услы́шите,/ серде́ц не ожесточи́те, я́ко не́когда Изра́иль преогорчи́./ Наво́дит же про́чее во псалме́:/ Го́сподеви вся земля́246 воспо́йте,/ прииди́те, обрето́хом Жела́емаго.

Песнь 7

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́ огнь./ Тогда́ трие́ я́ко еди́неми усты́ поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Оскверни́вшуюся страстьми́ ду́шу мою́ освяти́ всегда́ раба́ Твоего́, Чи́стая,/ и ума́ лю́тое плене́ние, и се́рдца ожесточе́ние,/ и де́монов стремле́ния вско́ре потреби́.

Умерщвле́ный страстьми́ плотски́ми, Всенепоро́чная, оживи́ ум мой,/ и Бо́гу уго́дная соверша́ти укрепи́ мя,/ да велича́ю Тя, да сла́влю при́сно благоутро́бие Твое́.

Умерщвле́на мя, Влады́чице чи́стая, плотски́ми страстьми́,/ и души́ моея́ смире́нныя скве́рну лю́тую очища́ющи, Де́во,/ и ловле́ния неви́димых враго́в изба́ви и спаси́ мя.

Тебе́, Всесвята́я, Непоро́чная, Чи́стая,/ раби́ Твои́, всегда́ день и нощь припа́даем, сокруше́нием се́рдца моля́ще/ избавле́ние грехо́в обрести́ нам Твои́ми моли́твами.

Ин

Ирмо́с: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пещь/ разсмотря́ем, ве́рнии,/ я́коже бо о́троки спасе́ три Превозноси́мый,/ мир обнови́, во чре́ве Твое́м всеце́л,/ хва́льный отце́в Бог и препросла́влен.

Нелжи́во я́вственно испо́лнися обеща́ние Твое́, Христе́,/ бу́ри бо учени́к Твой Боже́ственнейший,/ сло́вом запреща́я, на кро́ткую тишину́ преложи́,/ хва́льный отце́в Боже и препросла́вленный.

На у́мную Сио́на, апо́столе, взы́ти го́ру повеле́н,/ спасе́ния же прии́м ча́шу,/ ра́дуяся, подае́ши, преходя́ сме́ртию к Боже́ственней жи́зни,/ хва́льнаго отце́в Бо́га и препросла́вленнаго.

Тя слове́сную реку́ показа́ Боже́ственная вода́ жи́зни,/ преле́стныя ре́ки пото́ки изсуша́ющую, блаже́нне, пропове́дания/ и вопию́щия напая́ющую:/ хва́льный отце́в Бо́же и препросла́вленный.

Ты земноро́ден сый, апо́столе, преесте́ственно чудоде́йствуеши,/ любо́вию бо сраствори́вся, Тому́ после́довал еси́, возлюби́вшему тя Христу́,/ хва́льный, воспе́вая, Бог и препросла́вленный.

Богоро́дичен: Тя Иа́ков, Богоро́дице, ле́ствицу проро́чески разуме́,/ Тобо́ю бо на земли́ Превыша́емый яви́ся челове́ком и поживе́, я́коже благоволи́:/ хва́льный отце́в Бог и препросла́вленный.

Ин

Ирмо́с: Су́щим в пещи́ отроко́м Твои́м, Спа́се,/ не прикосну́ся, ниже́ стужи́ огнь./ Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху/ и благословля́ху, глаго́люще:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Всесвята́го Ду́ха огнь, соше́дый свы́ше, апо́столе Христо́в,/ язы́ки но́вы, и́миже никогда́ же веща́л еси́ ми́ра конце́м,/ повеле́ тебе́ глаго́лати вели́чия Его́.

Преудивля́ет вся́ку мысль про́поведь,/ ю́же воструби́сте земли́, таи́нницы Христо́вы и зри́теле вы́шних,/ я́ко еди́ни двана́десяте, тьмы земли́ просвети́сте.

Удивле́на бысть, Влады́ко Христе́, благода́ть Твоя́ в Богому́дрых ученице́х,/ я́ко ма́лии и простцы́ су́ще, всю зе́млю протеко́ша/ от коне́ц ея́ да́же до коне́ц всех.

Кто научи́ тя та́ко глаго́лати, апо́столе?/ Кто просвети́ твой ум, зре́ти я́сно непристу́пныя сла́вы зарю́,/ возсия́вшую и́стины свет в сердца́х на́ших?

Сла́ва,

Тро́ичен: Тро́ически воспои́м, ве́рнии,/ сла́вяще Безнача́льнаго Отца́ и Сы́на и Ду́ха Пра́ваго, –/ Еди́нственное Существо́ Еди́но, – Ю́же трегу́бо да воспои́м:/ Свят, Свят, Свят еси́ во ве́ки, ами́нь.

И ны́не,

Богоро́дичен: Я́ко от Тро́ицы Еди́наго Тя, Христе́, сла́вим,/ я́ко из Де́вы воплоти́выйся кроме́ враще́ния,/ челове́чески вся поне́сл еси́, не отступи́в Естества́ Оте́ческаго, И́исусе,/ а́ще и соедини́лся еси́ нам.

Песнь 8

Ирмо́с: Его́же ужасаю́тся А́нгели и вся Вои́нства,/ я́ко Творца́ и Го́спода,/ по́йте, свяще́нницы, прослави́те, о́троцы,/ благослови́те, лю́дие,/ и превозноси́те во вся ве́ки.

Воплоща́ется Безпло́тный из Тебе́ Боголе́пно:/ Его́же моли́, Пречи́стая, стра́сти моея́ души́ умертви́ти/ и оживи́ти ю, умерщвле́нную дре́вле зле́йшим грехо́м.

Уврачи́ла еси́ сокруше́ние Ада́ма пе́рстнаго,/ Спа́са ро́ждши, Пречи́стая, и Бо́га,/ Того́ умоли́ я́звы души́ моея́ уврачи́ти, неизле́чно неду́гующия.

Возста́ви лежа́ща мя во глубине́ злых/ и ны́не борю́щия мя победи́ враги́,/ уя́звленную безме́стными сластьми́ ду́шу мою́, Чи́стая, не пре́зри,/ но уще́дри и спаси́.

Уврачи́, Пречи́стая, стра́сти моего́ се́рдца, ро́ждшая всех Врача́,/ и пра́ведных ча́сти покажи́ мя прича́стника, Де́во, Христа́ умоля́ющи.

Ин

Ирмо́с: В пещи́ о́троцы Изра́илевы,/ я́коже в горни́ле,/ добро́тою благоче́стия чисте́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода,/ по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Светоно́сная и веселотво́рная луча́ врачева́ний, Андре́е, Христо́в апо́столе,/ осиява́ет нас Боже́ственная па́мять твоя́, вопию́щих:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Челове́ческое естество́ получи́в, того́ превозше́л еси́ зако́ны,/ и ко А́нгельстей преше́л еси́ ски́нии, Андре́е апо́столе, и зове́ши:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Е́же с высоты́ Ду́ха Бо́жия дохнове́ние тя пре́жде о́гненно просвети́,/ ри́тора, Богоглаго́ливе, показу́ет те́пла, вопию́ща, апо́столе, Христу́ твоему́:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся ве́ки.

Светолу́чен, я́коже мо́лния, во свет язы́ков изше́л еси́,/ тьму неве́дения отгоня́, и ве́рныя просвеща́я, зову́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Богоро́дичен: Ра́дуйся, престо́ле сла́вы Бо́жия, ра́дуйся, ве́рных стено́,/ Е́юже Свет су́щим во тьме возсия́, – Христо́с, Тебе́ блажа́щим и вопию́щим:/ вся дела́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Ин

Ирмо́с: На Сина́и купину́ горя́щу/ неопа́льну сохра́ншаго/ и о́троки посреде́ горя́щаго пла́мене изба́вльшаго,/ Бо́га по́йте, благослови́те/ и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Худо́жеством ры́барства из мо́ря улови́л еси́ ры́бы, всему́дре,/ ны́не же ве́рою челове́ки ло́виши Христу́ от ле́сти вра́жия,/ глубина́ бо бе лесть иногда́, погружа́ющая язы́ки бу́рею неве́дения.

У́мную жития́ нево́лненно преплы́л еси́ глубину́, апо́столе,/ прелете́в ве́трилом Ду́ха, ве́рою Христо́вою./ Те́мже и в приста́нище жи́зни дости́гл еси́, ра́дуяся, во вся ве́ки.

У́мному Со́лнцу, на Дре́ве заше́дшу самовла́стною во́лею,/ и́же Со́лнца свети́льник сразреши́тися ища́й заити́ во Христа́,/ на дре́ве пове́шен бысть кре́стнем Андре́й вели́кий, свети́ло церко́вное.

О учениче́ и люби́миче Христо́в и сочи́сленне апо́столов Его!/ Егда́ на Престо́ле ся́дет Судия́ с ва́ми двана́десятьми суди́ти, я́ко обеща́ние глаго́лет,/ бу́дите тогда́ нам человеколю́бия стена́.

Благослови́м Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́ичен: Трисве́тлую Еди́ницу и Тро́ицу Сопресто́льную/ возславосло́вим неразделя́юще, соединя́юще же Ю соесте́ственно,/ я́ко Еди́но и́стинно Существо́, соедине́нно в Ли́цех Трех неслива́емо.

Богоро́дичен: Су́ща от Тро́ицы Еди́наго заче́нши, родила́ еси́,/ воплоще́ннаго из Тебе́ и обновля́ющаго зако́ны естества́ Рождество́м Твои́м, Чи́стая,/ Того́ о нас я́ко Бо́га при́сно моля́щи не преста́й, Богоро́дице.

Песнь 9

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Бе́знача́льный,/ велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Грехолюби́в сый, в нераде́нии пребыва́ю и суди́ща, Чи́стая, неумы́тнаго трепе́щу,/ в не́мже соблюди́ Твои́ми святы́ми моли́твами, Богоневе́сто, неосужде́нна,/ да я́ко предста́тельницу мою́ ублажа́ю Тя при́сно.

Трепе́щу суди́ща, Де́во, и незабве́ннаго о́ка Твоего́ Сы́на,/ дея́ния сра́мная на земли́ соверши́в, и сего́ ра́ди Тебе́ зову́:/ всеблагоутро́бная Влады́чице, помози́ ми,/ и тогда́шния ну́жды изми́ мя, и спаси́, Чи́стая.

Коль стра́шен день испыта́ния, Отрокови́це,/ коль ужа́сен отве́т, коль лют срам!/ Кто постои́т про́чее, пречи́стая Влады́чице?/ Поми́луй стра́стную мою́ ду́шу/ и пре́жде конца́ даждь ми оставле́ние, Чи́стая.

Свет поро́ждшая Боже́ственный,/ омраче́ннаго вся́кими прило́ги лука́ваго и зло́бами вся́кими/ и прогне́вающаго Бо́га, Всенепоро́чная, просвети́,/ путеводя́щи к благи́м дея́нием, я́ко вино́вна су́щи всех до́брых.

Ин

Ирмо́с: О́браз чи́стаго рождества́ Твоего́/ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная;/ и ны́не на нас напа́стей свире́пеющую угаси́ти, мо́лимся, пещь,/ да Тя, Богоро́дице,/ непреста́нно велича́ем.

Я́ко учени́к всеизя́щнейший,/ на Кресте́ хоте́нием распе́ншемуся Влады́це твоему́ да́же до сме́рти после́дуя,/ возше́л еси́, ра́дуяся, на высоту́ креста́,/ идя́й ше́ствием на Небеса́, блаже́нне апо́столе.

Дверь Еде́ма тебе́ отве́рзеся, и предложи́ся ле́ствица небе́сная,/ и прия́ша тя небе́сныя оби́тели,/ и предста́л еси́, ра́дуяся, апо́столе, Христу́ Жизнода́вцу/ о ми́ре моли́твенник изя́щнейший.

Ра́вными просла́вился еси́ страда́ньми Учи́теля твоего́, блаже́нне Андре́е всему́дре,/ кресто́м бо Боже́ственный коне́ц прия́л еси́ и прича́стием Бог был еси́./ Те́мже тя мо́лим о нас при́сно моли́ся.

Ра́дуяся, дво́ице всеизря́днейшая, на Небесе́х насле́довавши ны́не гражда́нство,/ назира́ете же венце́в произволе́ние,/ тех побежда́ющи си́лу, и Боже́ственных дарова́ний просвеща́ете светлостьми́.

Богоро́дичен: Из ко́рене Дави́дова прозябла́ еси́ проро́ческаго, Де́ва, и Богооте́ческаго,/ но и Дави́да я́ко и́стинно Ты просла́вила еси́,/ я́ко ро́ждшая проро́чествуемаго Го́спода сла́вы,/ Его́же пою́ще, досто́йне велича́ем.

Ин

Ирмо́с: Светоно́сный о́блак, в о́ньже всех Влады́ка,/ я́ко дождь с небесе́ на руно́, сни́де/ и воплоти́ся нас ра́ди,/ быв Челове́к, Безнача́льный,/ велича́ем вси я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

И́же мре́жу распростры́й та́инственнаго Боговиде́ния/ и я́ко ры́бы в ней улови́вый добро́тами небе́сных разуме́ний,/ моли́, свя́те, Святу́ю Тро́ицу источи́ти и нам очище́ние.

Благодари́м язы́цы, тобо́ю просве́щшиися и от земли́ на Небеса́ тобо́ю возведе́ннии,/ служе́ния бо вра́жия отсту́пльше, бы́хом соприча́стницы святы́х А́нгел,/ Госпо́дния же сла́вы о́бщницы.

Неизрече́нных самови́дцы и служи́телие Сло́ва,/ таинственново́дцы и зри́телие неизсле́дных,/ снасле́дником и нам бы́ти моли́теся, апо́столи, Христо́ва ца́рствия/ и прича́стником Божества́ Его́.

Вяза́ти и реши́ти прие́мше от Христа́ власть,/ разреши́те вся от уз мно́гих прегреше́ний,/ егда́ прии́дет Христо́с и вси ся́дите двана́десять на престо́лех толи́цех/ суди́ти вся племена́ Изра́илева.

Сла́ва,

Тро́ичен: Триипоста́сное Естество́ и Неразде́льную Сла́ву, в Божестве́ Еди́ном пева́емую,/ непреста́нно на Небеси́ и на земли́ Тро́ицу неразлу́чную просла́вим,/ с Сы́ном Отцу́ и Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно.

И ны́не,

Богоро́дичен: Под Твое́ благоутро́бие прибега́ющия ве́рою/ и покланя́ющияся благоче́стно Сы́ну Твоему́, Де́во Богороди́тельнице,/ Того́ я́ко Бо́га ми́ра и Го́спода моли́/ от тле́ния и бед изба́вити и вся́ких напа́стей.

Свети́лен.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Сло́во Пребезнача́льное обре́т тя, всеблаже́нне,/ первозва́нна показа́ всех апо́столов, Андре́е приснопа́мятне,/ и, Сего́ стопа́м возсле́дуя, показа́лся еси́ путево́ждь заблу́ждших,/ к Небе́сному сия́ возводя́ Боже́ственному ше́ствию.

Сла́ва,

Подо́бен: Жены́, услы́шите:

Петро́ва скро́вника, ученико́в пе́рвейшаго,/ самови́дца и слугу́ бы́вшаго Сло́ва, Андре́я апо́стола пресла́вно восхва́лим,/ язы́ки бо просвети́ и, ра́спят быв,/ кончи́ну подъе́млет, я́ко учени́к Влады́ки.

И ны́не,

Богоро́дичен: Бо́га, Его́же родила́ еси́, Де́во всенепоро́чная,/ моли́ о всех, благоче́стно Тя чту́щих, с первозва́нным Андре́ем/ улучи́ти Боже́ственнаго осия́ния Твоего́ Сы́на/ и стоя́ния избра́нных и святы́х, и́бо мо́жеши, я́ко хо́щеши.

На хвали́тех стихи́ры, на 4. Глас 1.

Подо́бен: Небе́сных чино́в:

Вифсаи́до, ны́не весели́ся,/ в тебе́ бо процвето́ша от ма́терня удо́лия/ благово́ннейшии кри́ни, Петр и Андре́й,/ ми́ру всему́ про́поведь ве́ры благово́нствующе/ благода́тию Христо́вою,/ Его́же и страсте́м приобщи́шася.

Андре́е, ра́дуйся и игра́й,/ я́ко прия́л еси́ я́ве во словесе́ сия́нии/ Со́лнца сла́вы, Христа́ Жизнода́вца,/ Его́же и держа́ся, ве́рою пропове́дал еси́./ Того́ моли́ непреста́нно о нас,/ ве́рою воспева́ющих тя.

Тайноучи́тель Боже́ственнаго строе́ния Христо́ва,/ избра́нный в пе́рвых, учени́к бы́ти Сло́ва,/ Андре́й Богови́дец, вопия́, глаго́лет,/ единокро́внаго Петра́ уви́дев:/ обрето́хом Месси́ю,/ Его́же писа́ние и проро́цы предпропове́даша.

Па́трский тя град па́стыря стяжа́,/ и градоде́ржца Боже́ственнаго,/ и бед вся́ческих изба́вителя,/ и храни́теля тя, Андре́е му́дре,/ благода́рно чту́щий тя,/ но моли́ непреста́нно о нем спасти́ся неврежде́нну.

Сла́ва, глас 8:

Пропове́дника ве́ры/ и слугу́ Сло́ва, Андре́я восхва́лим,/ той бо из глубины́ челове́ки уловля́ет,/ вме́сто тро́сти Крест в рука́х держа́ и я́ко у́же низпуща́я си́лу,/ возво́дит ду́ши от ле́сти вра́жия/ и прино́сит Бо́гу дар благоприя́тен при́сно./ Того́, ве́рнии, в ли́це учени́к Христо́вых восхва́лим,/ да моли́тся с ни́ми,/ я́ко да ми́лостив бу́дет нам в День Су́дный.

И ны́не, глас то́йже:

Восприими́, Вифлее́ме, Бо́жию митропо́лию,/ Свет бо незаходи́мый в тебе́ роди́тися прихо́дит./ А́нгели, удиви́теся на Небеси́;/ челове́цы, просла́вите на земли́;/ волсви́, из Перси́ды пресла́вныя да́ры принеси́те;/ па́стырие, свиря́юще, Трисвято́е пе́ние песновоспо́йте./ Вся́кое дыха́ние да хва́лит Вседе́теля.

Славосло́вие вели́кое и отпу́ст.

На Литурги́и

Блаже́нны от кано́нов, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию,/ творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. Апо́стол к Кори́нфяном, зача́ло 131. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 4. Прича́стен: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

Святой апостол Андрей Первозванный, один из двенадцати апостолов (греч. ἀπόστολος – посланник), избранных Самим Господом для евангельской проповеди. Родился в городе Вифсаиде в Галилее, впоследствии жил вместе со своим братом Симоном (Петром) в Капернауме, на берегу Геннисаретского озера, доставляя себе средства к существованию ловлей рыбы.

С юных лет апостол Андрей отличался молитвенной устремленностью к Богу. Он не вступил в брак, но стал учеником святого пророка Иоанна Крестителя, возвестившего о Боговоплощении. Когда святой Иоанн Креститель указал на Иордане святым апостолам Андрею и Иоанну Богослову на Иисуса Христа, называя Его Агнцем Божиим, они незамедлительно последовали за Господом (Ин. 1:36–37).

Как повествуется в Евангелии, святой апостол Андрей не только первым последовал на призыв Господа (отчего в предании древней Церкви святому апостолу Андрею усвоено имя «Первозванного»), но он был также первым из апостолов, который исповедал Его Спасителем (Мессией), приведя ко Христу своего брата Симона, будущего апостола Петра (Ин. 1:40–41).

Из Евангелия мы узнаем, что святой апостол Андрей был вместе с Господом Иисусом Христом во время чуда с пятью хлебами, насытившими пять тысяч человек (Ин. 6:8–9), говорил с Господом в Вербное воскресенье (Ин. 12:22), вопрошал Его вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном на Елеонской горе о будущем разрушении Иерусалима (совершившемся в 70 г. по Р.X.) и о признаках Второго Пришествия Спасителя (Мк. 13:3–4; Мф. 24:1–14; Лк. 21:5–19).

После Воскресения и Вознесения Христова, свидетелем которого также был святой апостол Андрей, он возвратился в Иерусалим. Здесь в День Пятидесятницы вместе с другими апостолами и Пресвятой Богородицей, апостол Андрей исполнился Духа Святого (Деян. 1:13; 2:1–4), как предсказал Сам Господь (Деян. 1:5). С проповедью Слова Божия святой апостол Андрей совершил несколько путешествий, во время которых трижды возвращался в Иерусалим. Он прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, Скифию, Причерноморье (по преданию Грузинской Церкви, апостол Андрей проповедовал вместе с апостолом Симоном Кананитом в Абхазии, где апостол Симон принял мученическую кончину). Вверх по Днепру апостол Андрей поднялся до местоположения будущего Киева, где, как повествует преподобный Нестор Летописец, водрузил крест на киевских горах, обратившись к ученикам своим со словами: «Видите ли горы эти? На этих горах воссияет благодать Божия, будет великий город, и Бог воздвигнет много церквей». Продвигаясь далее на север, апостол Андрей дошел до поселений славян на месте будущего Новгорода и у нынешнего села Грузино водрузил свой жезл. Отсюда апостол Андрей через земли варягов прошел в Рим и вновь вернулся во Фракию. Здесь в небольшом селении Византии, будущем Константинополе, он основал христианскую Церковь, посвятив во епископа одного из семидесяти апостолов Христовых – Стахия. Так имя святого апостола Андрея связывает Константинопольскую и Русскую Церкви.

На трудном пути благовестника апостол Андрей претерпел много скорбей и страданий от язычников: его изгоняли из городов, подвергали избиению, например в Синопе. Но Господь хранил своего избранника и по его молитвам совершал дивные чудеса.

Последним городом, куда пришел Первозванный апостол и где ему суждено было принять мученическую кончину, был город Патры (Патрас).

Свою силу явил Господь через ученика Своего и в городе Патры (Патрасе). По молитве апостола выздоровел тяжело больной Сосий, знатный горожанин; наложением апостольских рук исцелилась Максимилла, жена правителя Патрского и его брат философ Стратоклий. Все это побуждало жителей города принимать от апостола Андрея святое Крещение, однако правитель города проконсул Эгеат оставался закоренелым язычником. Святой апостол с любовью и смирением взывал к его душе, стремясь открыть ему христианскую тайну вечной жизни, чудотворную силу Святого Креста Господня. Разгневанный Эгеат приказал распять апостола. Язычник думал опорочить проповедь святого Андрея, если предаст его смерти на кресте, который прославлял апостол. С радостью принял святой Андрей Первозванный решение правителя и взошел на место казни, громко возглашая: «Радуйся, Кресте, плотию Христовою освященный... Возьми убо мя от людей, и отдаждь мя Учителю моему, да тобою мя приимет, Иже мя искупи тобою». Чтобы продлить мучения апостола, Эгеат приказал не прибивать рук и ног святого, а привязать их ко кресту. По преданию, крест, на котором был распят святой апостол Андрей, имел особую форму – был в виде латинской цифры X (в иконографии т.н. Андреевский крест). Два дня апостол с креста учил собравшихся вокруг горожан. Люди, слушавшие его, всей душой сострадали ему и потребовали снять святого апостола с креста. Испугавшись народного возмущения, Эгеат приказал прекратить казнь. Но святой апостол стал молиться, чтобы Господь удостоил его крестной смерти. Как ни пытались воины снять апостола Андрея, руки им не повиновались. Распятый апостол, воздав Богу хвалу, произнес: «Господи, Иисусе Христе, приими дух мой». Тогда яркое сияние Божественного света осветило крест и распятого на нем мученика. Когда сияние исчезло, святой апостол Андрей Первозванный уже предал свою святую душу Господу († 62). Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью погребла его. В 357 году мощи святого апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого евангелиста Луки и ученика апостола Павла – апостола Тимофея. По взятии Константинополя крестоносцами, в 1208 году мощи святого апостола Андрея были перевезены в Италию и помещены в кафедральном храме в Амальфи. При Папе Римском Пие II (1458) честна́я глава святого апостола Андрея была перенесена в Рим и положена в соборе святого апостола Петра.

* * *

244

мрежами – сетями

245

самови́дца – очевидного свидетеля

246

вся земля́ – все зе́мли

Комментарии для сайта Cackle