[глⷡ҇а к҃г] Мл҃твы въ нача́лѣ поста̀ ст҃ы́ѧ четыредесѧ́тницы, ꙗ҆̀же сщ҃е́нникъ свои́мъ парохїа́нѡмъ въ понедѣ́льникъ пе́рвый ст҃а́гѡ вели́кагѡ поста̀ и҆лѝ во и҆ны́й де́нь пе́рвыѧ по́стныѧ седми́цы, въ цр҃кви по ᲂу҆́трени, и҆лѝ по часѣ́хъ, взе́мъ на себѐ є҆пїтрахи́ль, чте́тъ мл҃твы сїѧ̑ со всѧ́кимъ ᲂу҆миле́нїемъ.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Надѣ́ѧнїе всѣ̑мъ концє́мъ землѝ, и҆ сꙋ́щымъ въ мо́ри дале́че, бж҃е, пронарекі́й ст҃ы̑ѧ дни̑ сїѧ̑ пѡ́стныѧ зако́номъ и҆ прⷪ҇ро́ки, и҆ є҆ѵⷢ҇лі́сты, сподо́би всѣ́хъ въ чистотѣ̀ тече́нїе по́стное прейтѝ, вѣ́рꙋ неразлꙋ́чнꙋ соблюстѝ, и҆ за́пѡвѣди твоѧ̑ сохрани́ти во всѧ̑ дни̑ живота̀ на́шегѡ. А҆́гг҃лꙋ ми́рнꙋ заповѣ́ждь соблюда́ти вхо́ды на́шѧ и҆ и҆схо́ды на всѧ́кое дѣ́ло бл҃го́е и҆ спослꙋ́шающꙋ, и҆ соꙋгожда́ющꙋ къ соверше́нномꙋ причаще́нїю пречи́стыхъ твои́хъ та̑инъ. Прїими́ же влⷣко, колѣ́нное поклоне́нїе и҆ по́стъ рабѡ́въ твои́хъ, подаѧ̀ и҆̀мъ бл҃гослове́нїе дх҃о́вное, и҆ всѣ́мъ на́мъ, ѡ҆ хрⷭ҇тѣ̀ і҆и҃сѣ гдⷭ҇ѣ на́шемъ: съ ни́мже бл҃гослове́нъ є҆сѝ, съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Мл҃тва втора́ѧ томꙋ́жде.

Гдⷭ҇ꙋ помо́лимсѧ.

Бл҃гослове́нъ є҆сѝ гдⷭ҇и вседержи́телю, бж҃е ѻ҆тє́цъ на́шихъ, а҆враа́мовъ и҆ і҆саа́ковъ и҆ і҆а́кѡвль, сотвори́вый нб҃о и҆ зе́млю, мо́ре и҆ всѧ̑ сꙋ́щыѧ въ ни́хъ, положи́вый человѣ́кѡмъ покаѧ́нїе во сп҃се́нїе, и҆ презира́ѧй и҆́хъ прегрѣшє́нїѧ: прїимы́й сле́зы раба̀ твоегѡ̀ дв҃да прⷪ҇ро́ка, и҆ да́вый є҆мꙋ̀ ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ ка́ющемꙋсѧ: манассі́и ᲂу҆́зами желѣ́зными свѧ́заннагѡ, покаѧ́нїемъ же и҆сповѣ́давшагѡсѧ тебѣ̀ мл҃твꙋ прїимы́й, и҆ грѣхѝ є҆гѡ̀ ѡ҆ста́вивый: блꙋдни́цꙋ, позна́вшꙋю млⷭ҇ть твою̀ и҆ схо́дники прїи́мшꙋю, и҆ съ ми́ромъ пꙋсти́вшꙋю, сп҃сы́й: ᲂу҆слы́ши ны́нѣ моле́нїе менѐ недосто́йнагѡ раба̀ твоегѡ̀, и҆ пре́зри всѧ̑ согрѣшє́нїѧ си́хъ рабѡ́въ твои́хъ, въ покаѧ́нїи къ тебѣ̀ прибѣга́ющихъ: и҆ да́ждь и҆̀мъ серде́чное сокрꙋше́нїе, и҆ болѣ́знь ѡ҆ грѣсѣ́хъ, и҆́миже тебѐ творца̀ своего̀ прогнѣ́ваша, могꙋ́щꙋю и҆̀хъ ѿ грѣхѡ́въ ѡ҆чи́стити. Да́ждь и҆̀мъ бл҃года́ть твою̀, ꙗ҆́кѡ да то́ю возбꙋжда́еми и҆ подкрѣплѧ́еми, въ па́мѧть ѕла̑ѧ своѧ̑ дѣла̀ приведꙋ́тъ, и҆ сїѧ̑ всѧ̑ во стра́сѣ твое́мъ дꙋхо́вномꙋ своемꙋ̀ ѻ҆тцꙋ̀, ѿ тебе́ же ᲂу҆ста́вленномꙋ сꙋдїѝ, и҆́стиннѡ и҆сповѣ́дѧтъ: и҆ са́ми на себѐ ꙗ҆́кѡ на ви́нныхъ въ се́рдцѣ сокрꙋше́нномъ и҆ смире́нномъ пои́мствовати, и҆ ка́ѧтисѧ, и҆ жалѣ́ти себѐ ѡ҆ ни́хъ, и҆ соверше́ннагѡ проще́нїѧ, и҆ ѿ ни́хъ разрѣше́нїѧ твои́мъ млⷭ҇рдїемъ чрез̾ и҆́хъ дꙋховника̀, твоего́ же сꙋдїю̀, по нело́жномꙋ твоемꙋ̀ ѡ҆бѣща́нїю сподо́би. Ты́ бо ре́клъ є҆сѝ: є҆́же а҆́ще разрѣшитѐ на землѝ, бꙋ́детъ разрѣше́но на нб҃сѣ́хъ. Є҆́й, влⷣко гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ, прїимѝ рабы̑ твоѧ̑, ка́ющыѧсѧ ѡ҆ свои́хъ грѣсѣ́хъ вѣ́домыхъ и҆ невѣ́домыхъ, во́льныхъ и҆ нево́льныхъ: и҆ сїѧ̑ и҆сповѣ́дати по твоемꙋ̀ повелѣ́нїю предложи́вшихъ, и҆ твое́ю си́лою и҆ бл҃года́тїю прїи́мъ и҆̀хъ млⷭ҇тивнѡ, ᲂу҆крѣпѝ, є҆́же ктомꙋ̀ не возврати́тисѧ и҆̀мъ ко грѣхꙋ̀, и҆ къ ѕлы̑мъ и҆ неподѡ́бнымъ дѣлѡ́мъ, въ ни́хже мно́гажды впадо́ша: но воздви́гни и҆ застꙋпѝ и҆̀хъ ѿ ко́зней дїа́вольскихъ, и҆ ѿ всѣ́хъ сѣ́тей непрїѧ́зненныхъ: ꙗ҆́кѡ да без̾ препѧ́тїѧ послꙋ́жатъ тѝ въ преподо́бїи и҆ пра́вдѣ, во всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀. Ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ на́шъ, въ мі́ръ прише́дый, не првⷣныхъ призва́ти, но грѣ́шныхъ на покаѧ́нїе: и҆ се́дмьдесѧтъ кра́тъ седмери́цею впа́дающымъ во грѣ́хъ ѡ҆ставлѧ́ти согрѣшє́нїѧ повелѣ́вый. Ꙗ҆́коже ᲂу҆́бѡ женꙋ̀ въ прелюбодѣѧ́нїи ꙗ҆́тꙋю, фарїсе́йми и҆скꙋша́ющими тѧ̀ приведе́ннꙋю не ѡ҆сꙋди́лъ є҆сѝ, но млⷭ҇тивнѡ ре́клъ є҆сѝ: и҆дѝ, и҆ ѿсе́лѣ ктомꙋ̀ не согрѣша́й: и҆ си́хъ не ѡ҆сꙋжда́й, но чл҃вѣколю́бнѡ поми́лꙋй. И҆ ꙗ҆́коже и҆ дрꙋгꙋ́ю блꙋдни́цꙋ пла́чꙋщꙋюсѧ, и҆ слеза́ми но́зѣ твоѝ ѡ҆мы́вшꙋю, и҆ главы̀ своеѧ̀ власы̀ ѡ҆те́ршꙋю, поми́ловалъ є҆сѝ млⷭ҇ти твоеѧ̀ ра́ди, пода́ждь и҆ си̑мъ рабѡ́мъ твои̑мъ невозбра̑нныѧ и҆ тє́плыѧ во и҆́стинномъ покаѧ́нїи сле́зы. Оу҆твердѝ и҆́хъ ᲂу҆́мъ и҆ се́рдце, зна́ти тебѐ є҆ди́наго и҆́стиннаго сн҃а бж҃їѧ, взе́млющаго грѣхѝ мі́ра. Прїимѝ и҆̀хъ ꙗ҆́коже петра̀ ѿве́ргшагосѧ тебѐ и҆ покаѧ́нїемъ и҆ го́рькими слеза́ми ѡ҆бра́щшагосѧ прїѧ́лъ є҆сѝ: прострѝ десни́цꙋ твою̀, и҆ прїимѝ и҆̀хъ, ꙗ҆́коже того̀ въ мо́ри ᲂу҆топа́ющаго прїѧ́лъ є҆сѝ, и҆ ᲂу҆крѣпѝ и҆̀хъ на борю́щаго и҆̀хъ дїа́вола: ѡ҆чи́сти и҆́хъ дꙋ́шꙋ и҆ тѣ́ло ѿ всѧ́кїѧ скве́рны. Са́мъ бо ре́клъ є҆сѝ бл҃гі́й гдⷭ҇и, не тре́бовати здра̑вымъ врача̀, но болѧ́щымъ: и҆ прише́лъ є҆сѝ не сп҃са́емыхъ сп҃стѝ, но погиба́ющихъ. Да́ждь ᲂу҆̀бо гдⷭ҇и і҆и҃се хрⷭ҇тѐ бж҃е на́шъ рабѡ́мъ твои̑мъ си̑мъ, сконча́ти без̾ поро́ка нача́тый се́й ст҃ы́й по́стъ, и҆ въ не́мъ твоѧ̑ за́пѡвѣди и҆сполнѧ́ти, въ мл҃твахъ же прилѣжа́ти и҆ всѣ́ми добродѣ́тельми тебѣ̀ во всѧ̑ дни̑ живота̀ своегѡ̀ бл҃гоꙋгожда́ти: ꙗ҆́кѡ да въ чи́стой со́вѣсти причасти́тисѧ неѡсꙋжде́ннѡ твоемꙋ̀ бж҃е́ственномꙋ тѣ́лꙋ, и҆ животворѧ́щей кро́ви и҆злїѧ́нной за ве́сь мі́ръ во ѡ҆ставле́нїе грѣхѡ́въ, сподо́бѧтсѧ, и҆ да побѣдѧ́тъ и҆ посра́мѧтъ дїа́вола на ни́хъ вою́ющагѡ. Ты́ бо є҆сѝ бж҃е бг҃ъ ка́ющихсѧ, не хотѧ́й сме́рти грѣ́шнагѡ, но є҆́же ѡ҆брати́тисѧ, и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀. Не хо́щеши бо влⷣко, созда́нїе твои́хъ рꙋ́къ погꙋби́ти, нижѐ бл҃говоли́ши ѡ҆ поги́бели человѣ́честѣй: но хо́щеши всѣ̑мъ сп҃сти́сѧ, и҆ въ ра́зꙋмъ и҆́стинный прїитѝ. тѣ́мже и҆ ны́нѣ влⷣко, не ѿвратѝ лица̀ твоегѡ̀ ѿ ра̑бъ твои́хъ си́хъ, но да́ждь и҆̀мъ и҆́стинное ѿ грѣхѡ́въ къ тебѣ̀ ѡ҆браще́нїе, и҆ ѿ всѣ́хъ дѣ́лъ лꙋка́выхъ и҆збавле́нїе: и҆ сподо́би всѣ́хъ на́съ въ ми́рѣ и҆спо́лненныхъ дѣ́лъ бл҃ги́хъ доитѝ, и҆ поклони́тисѧ сп҃си́тєльнымъ твои̑мъ стрⷭ҇те́мъ, и҆ ст҃о́мꙋ воскрⷭ҇нїю, и҆ на кончи́нѣ живота̀ на́шегѡ ра́дости вѣ́чныѧ со всѣ́ми тебѣ̀ бл҃гоꙋгоди́вшими полꙋчи́ти, въ тебѣ̀ бз҃ѣ и҆ сп҃си́телѣ на́шемъ. Ты́ бо є҆сѝ бг҃ъ млⷭ҇тей и҆ щедро́тъ, и҆ чл҃вѣколю́бїѧ, и҆ тебѣ̀ сла́вꙋ возсыла́емъ, со безнача́льнымъ твои́мъ ѻ҆ц҃е́мъ, и҆ съ прест҃ы́мъ, и҆ бл҃ги́мъ, и҆ животворѧ́щимъ твои́мъ дх҃омъ, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.

Посе́мъ бл҃гословлѧ́етъ и҆̀хъ десни́цею, глаго́лѧ:

Бл҃гослове́нїе гдⷭ҇не на ва́съ, тогѡ̀ бл҃года́тїю и҆ щедро́тами, и҆ чл҃вѣколю́бїемъ, всегда̀, ны́нѣ и҆ при́снѡ, и҆ во вѣ́ки вѣкѡ́въ, а҆ми́нь.


Комментарии для сайта Cackle