Татиан

ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

ΤΑΤΙΑΝΟΣ
1. ΒΙΟΣ

Ό Τατιανός αύτοσυνιστάται εις τόν έπίλογον τοῦ μόνου σωζομένου σήμερον συγγράμματος του ώς έξης.
«Ταῦθ’ ύμῖν, ώ άνδρες «Ελληνες, ό κατά βαρβάρους φιλοσόφων Τατιανός συνέταξα, γεννηθείς μέν έν τη των ’Ασσυριών γη, παιδευθεις δέ πρώτον μέν τά ύμέτερα, δεύτερον δέ άτινα νῦν κηρύττειν έπαγγέλλομαι».

Κατά τά δηλούμενα έγεννήθη είς την ’Ασσυρίαν, όπως έκαλεῖτο τότε ή περιοχή κυρίως τοῦ άνω ροῦ των ποταμών Τίγρητος καί Εύφράτου, άλλ’ έπίσης καί ή συνορεύουσα προς αύτήν περιοχή τής ’Ανατολικής Συρίας. Βεβαίως ουτος, λόγω ύπερβολικοῦ θρησκευτικού ζήλου, καταβάλλει γενικώτερον προσπάθειαν νά παραστήση έαυτόν ώς εύρισκόμενον όσον τό δυνατόν μακρότερον τού έλληνορρωμαϊκοῦ κόσμου, άλλ’ είναι πιθανόν ότι ή βεβαίωσίς του είναι άκριβολόγος. Ό Κλήμης Άλεξανδρεύς τον άποκαλεΐ Σύρον καί όλίγη άμφιβολία ύπάρχει περί τού ότι ήτο πράγματι Σύρος.


(απόσπασμα)


Το περιεχόμενο


ΤΑΤΙΑΝΟΣ. 7
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕ. 27
ΑΘΗΝΑΙΟΥ ΦΙΛΟΣΟΦΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. 106
ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕ. 229
ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ. 304
ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΛΥΚΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΑΡΑΕΙΣ. 323
ΒΙΒΛΙΟΝ В' ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 352
ΒΙΒΛΙΟΝ Г' ΠΡΟΛΟΓΟΣ. 455
Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΔΙΟΓΝΗΤΟΝ. 518
ΚΕΙΜΕΝΟΝ - ΜΕΤΑΦΡΑΣΕ. 529


Данный труд Татиана пока не переведён в текстовый формат. В виде сканированного документа вы можете ознакомиться с ним по ссылке ниже.

Читать в формате pdf


Предлагаем помочь распознать текст этой книги и открыть его для тысяч читателей. Это можно сделать самостоятельно или привлечь профессионала. Предварительно просим уточнять, не взята ли эта книга на распознавание, написав по адресу otechnik@azbyka.ru


Источник: ΑΠΟΛΟΓΗΤΑΙ 2. ΤΑΤΙΑΝΟΣ. ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ. Λ. ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΠΕΡΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ. Β. ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΝΕΚΡΩΝ. ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΑΝΤΙΟΧΕΙΑΣ. ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΛΥΚΟΝ, ΒΙΒΛΙΑ Α-Γ. Ε Π Ε. ΠΑΤΕΡΙΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1986. – 592 с.

Вам может быть интересно:

1. Λογοι Δ' - Οικογενειακη ζωη преподобный Паисий Святогорец

2. Святейшего патриарха Фотия архиепископа Константинопольского XLV неизданных писем Афанасий Иванович Пападопуло-Керамевс

3. Пастырь Ерма на греческом языке Апостол Ерм

4. ΑΠΟΛΟΓΙΑΙ Ά ΚΑΙ Β́ ΛΟΓΟΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑ мученик Иустин Философ

5. «Невидимая брань» на новогреческом языке преподобный Никодим Святогорец

6. «Точное изложение православной веры» на греческом языке преподобный Иоанн Дамаскин

7. «Преподобных отцев Варсанофия Великого и Иоанна руководство к духовной жизни в ответах на вопрошения учеников» на греческом языке преподобные Варсонофий Великий и Иоанн Пророк

8. Поучение священному чину и причетникам патриарх Никон (Минин)

9. К кончине заслуженного проф. КазДА П.В. Знаменского профессор Иван Михайлович Покровский

10. Краткое сказание о жизни блаженной памяти отца Феофана, Кирилло-Новоезерской Пустыни священно-архимандрита, с присовокуплением нравственно-духовных его поучений архимандрит Феофан (Соколов)

Комментарии для сайта Cackle