Чтения Священного Писания

Отношения веры и суеверий

Тропари, кондаки, молитвы и величания

В субботу, всем святым

Тропарь в субботу, всем святым, глас 2

Апо́столи, му́ченицы и проро́цы,/ святи́телие, преподо́бнии и пра́веднии,/ до́бре по́двиг соверши́вшии и ве́ру соблю́дшии,/ дерзнове́ние иму́ще ко Спа́су,/ о нас Того́, я́ко Бла́га, моли́те,// спасти́ся, мо́лимся, душа́м на́шим.

Перевод: Апостолы, мученики и пророки, святители, преподобные и праведные, подвиг доблестно совершившие и веру сохранившие, дерзновение пред Спасителем имея, Его за нас, как благого, умолите, молимся, во спасение душам нашим!

Кондак в субботу, всем святым, глас 8

Я́ко нача́тки естества́, Насади́телю тва́ри,/ вселе́нная прино́сит Ти, Го́споди, богоно́сныя му́ченики;/ тех моли́твами в ми́ре глубо́це// Це́рковь Твою́, жи́тельство Твое́ Богоро́дицею соблюди́, Многоми́лостиве.

Перевод: Как первые плоды природы Насадителю всего творения вселенная приносит, Тебе, Господи, богоносных мучеников. Их мольбами и ходатайством Богородицы, Церковь Твою – Твой народ в мире глубоком сохрани, Многомилостивый.

показать все

В субботу, за умерших

Тропарь в субботу, за умерших, глас 2

Помяни́, Го́споди, я́ко благ, рабы Твоя́,/ и, ели́ка в житии́ согреши́ша, прости́:/ никто́же бо безгре́шен, то́кмо Ты,// моги́й и преста́вленным да́ти поко́й.

Перевод: Помяни, Господи, как Благой, рабов Твоих и всё, в чем они в жизни согрешили, прости: ибо никто не безгрешен, кроме Тебя. Ты можешь и преставившимся дать покой.

Кондак в субботу, за умерших, глас 8

Со святы́ми упоко́й,/ Христе́,/ ду́ши раб Твои́х,/ иде́же несть боле́знь, ни печа́ль,/ ни воздыха́ние,// но жизнь безконе́чная.

Перевод: Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, там, где нет ни боли, ни скорби, ни стенания, но жизнь бесконечная.

Пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

Тропарь пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи, глас 2

Пра́ведных твои́х Заха́рии и Елисаве́ты,/ Го́споди, па́мять пра́зднующе,/ те́ми мо́лим Тя:// спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Праведников твоих Захарии и Елисаветы, Господи, память празднуя, вместе с ними молим Тебя: «Спаси души наши».

Кондак пророку Захарии, отцу Иоанна Предтечи, глас 3

Проро́к дне́сь и свяще́нник Вы́шняго,/ Заха́рия предложи́, Предте́чев роди́тель,/ трапе́зу своея́ па́мяти,/ ве́рныя пита́я, питие́ бо пра́вды все́м раствори́в,/ сего́ ра́ди скончава́ется,// я́ко боже́ственный таи́нник Бо́жия благода́ти.

Перевод: Сегодня пророк и священник Всевышнего, Захария - родитель Предтечи, приготовил трапезу в свою память, питающую верующих, ибо, смешав напиток истины (Прит.9:1-5) для всех, потому он и упокоился, как священный тайнослужитель Божией благодати.

Молитва пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

Бо́же святы́й и во святы́х почива́яй, трисвяты́м гла́сом на небеси́ от а́нгел воспева́емый, на земли́ от челове́к во святы́х Свои́х хвали́мый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом коему́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва, и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы апо́столы, о́вы проро́ки, о́вы же благове́стники, о́вы па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующему вся́ во все́х, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными благоде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и к Тебе́, на́м о́браз до́брых по́двигов свои́х оста́вивше, в ра́дости преше́дший, гото́ви, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и на́м напа́ствуемым помога́ти. Си́х святы́х все́х и свята́го проро́ка Заха́рию и пра́ведную Елисаве́ту воспомина́я и и́х богоуго́дное похваля́я житие́, Тебе́ Сама́го, в ни́х де́йствовавшаго, восхваля́ю, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́руя, приле́жно молю́ Тя́, Свя́те святы́х, да́ждь ми́ гре́шному после́довати и́х уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и и́х моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию, небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́ляще Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха во ве́ки. Ами́нь.

Молитва вторая пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

О, преблаже́ннии уго́дницы Бо́жии, вси́ святи́и, предстоя́щии Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы и наслажда́ющиися неизрече́ннаго блаже́нства! Се́ ны́не, в де́нь о́бщаго ва́шего торжества́, ми́лостивно при́зрите на на́с, ме́ньших бра́тий ва́ших, принося́щих ва́м сие́ хвале́бное пе́ние, и хода́тайством ва́шим прося́щих ми́лости и отпуще́ния грехо́в у Преблага́го Го́спода; ве́мы бо, вои́стину ве́мы, я́ко вся́, ели́ка восхо́щете, испроси́ти у Него́ мо́жете. Те́мже у́бо смире́нно мо́лимся ва́м, и свято́му проро́ку Заха́рии и пра́ведней Елисаве́те, моли́те Ми́лостиваго Влады́ку, да пода́ст на́м ду́х ва́шея ре́вности к хране́нию святы́х Его́ за́поведей, я́ко, да те́кше по стопа́м ва́шим, возмо́жем земно́е по́прище в доброде́тельном житии́ без поро́ка прейти́, и в покая́нии дости́гнути пресла́вных селе́ний ра́йских, и та́мо ку́пно с ва́ми прославля́ти Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь!

Молитва третья пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

К ва́м, о, святи́и вси́ и святы́й проро́че Заха́рия и пра́ведная Елисаве́та, я́ко путево́дным светильникам, дея́ньми свои́ми осветившим пу́ть небе́снаго восхо́да, а́з многогре́шный смире́нно коле́на се́рдца моего́ преклоня́ю и из глубины́ души́ взыва́ю: умоли́те о мне́ Человеколю́бца Бо́га, да не попу́стит ми́ еще́ блужда́ти по распу́тиям греха́, но да просвети́т мо́й у́м и се́рдце све́том благода́ти Своея́, я́ко да то́ю озаряем и подкрепляем, возмогу́ про́чее вре́мя земна́го жития́ пра́вою стезе́ю непреткнове́нно преити́ и хода́тайством ва́шим к Преблаго́му Го́споду сподо́блюся, поне́ вма́ле прича́стник бы́ти духо́вныя ва́шея трапе́зы в небе́сном черто́зе Царя́ сла́вы. Ему́же со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Ду́хом бу́ди сла́ва, че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва четвертая пророку Захарии и праведной Елисавете, родителям Иоанна Предтечи

О, святи́и уго́дницы Бо́жии, проро́че Заха́рие и пра́ведная Елисаве́то! По́двигом до́брым подвиза́вшася на земли́, восприя́ли еста́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, его́ же угото́вал есть Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й ваш о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства ва́шего и чтим святу́ю па́мять ва́шу. Вы же, предстоя́ Престо́лу Бо́жию, прими́те моле́ния на́ша и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́те, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и по́мощи нам ста́ти проти́ву ко́знем диа́вольским, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством ва́шим, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тропарь пророку Захарии, отцу Иоанна Предтечи, глас 4

Свяще́нства оде́ждею обложе́н, прему́дре,/ по зако́ну Бо́жию всесожже́ния прия́тна священноле́пно приноси́л еси́, Заха́рие,/ и бы́л еси́ свети́льник и зри́тель та́йных,/ зна́мения в тебе́ благода́ти нося́ я́вственно, всему́дре,/ и, мече́м убие́н бы́в в хра́ме Бо́жии,/ Христо́в проро́че, с Предте́чею моли́// спасти́ся душа́м на́шим.

Перевод: Священством облеченный, премудрый, по закону Божию ты, достойно святыни, приносил богоприятные всесожжения, Захария, и был светильником и зрителем таинств, явно нося в себе знамения благодати, всемудрый, и был убит мечом в храме Божием, Христов пророк, с Предтечей моли о спасении душ наших.

Кондак праведной Елисавете, матери Иоанна Предтечи, глас 4

Яко луна́ полна́,/ свет пра́вды от мы́сленнаго Со́лнца, Месси́и, прия́ла еси́/ и во всех за́поведех Госпо́дних с Заха́рией ходи́ла еси́,/ боговозлю́бленная Елисове́то./ Досто́йными у́бо тя пе́сньми ублажа́юще,/ всеще́драго Све́та, просвеща́ющаго всех,// Го́спода велича́ем.

Перевод: Как полная луна, ты озарилась светом истины от духовного Солнца, Мессии, и все заповеди Господни с Захарией исполняла, боговозлюбленная Елизавета. По достоинству тебя молитвенными песнопениями прославляя, всещедрый Свет, просвещающий всех (Ин.1:9), Господа величаем.

Преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому

Тропарь преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому, глас 2

Блаже́н еси́, о́тче наш Афана́сие,/ я́ко ве́рно пожи́л еси́, стоя́ бо́дренно за святу́ю Правосла́вную ве́ру,/ со умиле́нием при́сно поя́ неседа́льное Пречи́стей,/ запове́дуя никому́же наруша́ти Правосла́вныя ве́ры святы́я,/ пострада́в за свиде́тельство и́стины да́же до сме́рти./ Мы же чту́ще святы́ню твою́,/ со дерзнове́нием взыва́ем ти:/ о́тче наш, преподобному́чениче Афана́сие,// похвало́ и украше́ние на́ше.

Перевод: Блажен ты, отче наш Афанасий, так как ты жил благочестиво, стоя бдительно за Православную веру, со смирением всегда воспевая акафист Пречистой, заповедуя никому не нарушать святой Православной веры, пострадав за свидетельство истины даже до смерти. Мы же, почитая святость твою, с дерзновением взываем к тебе: «Отче наш, преподобномученик Афанасий, ты слава и украшение наше».

Кондак преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому, глас 4

Мона́шеского жития́ украше́ние и му́чеников красоту́/ яви́л себе́ житие́м твои́м, Афана́сие,/ и я́ко со́лнце пресве́тлое,/ лю́дям правосла́вным возсия́л еси́./ Те́мже и Христо́с да́ром чуде́с обогати́ тя,/ да чту́ще пресве́тлую па́мять твою́, зове́м ти:// помина́й ста́до твое́ моли́твами твои́ми, преподо́бне.

Перевод: Монашеского жития украшение и мучеников красоту явил ты житием своим, Афанасий, и как преяркое солнце воссиял православным людям. Потому и Христос обогатил тебя даром чудотворений, почитая пресветлую память твою, взываем к тебе: «Вспоминай стадо твое в молитвах твоих, преподобный».

Молитва преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому

О, вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й преподобному́чениче Афана́сие! К тебе́ мы гре́шнии и смиpе́нии, я́ко те́плому на́шему засту́пнику и скоропослу́шнику, моли́твенно прибега́ем и из глубины́ се́рдца взыва́ем. При́зри на ны ско́ро и умоли́ человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас гре́шных по беззако́ниям на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́кой Свое́й ми́лости. Охрани́ нас заступле́нием от облежа́щего нас суему́дрия и неправове́рия, и я́ко па́стырь до́брый, упаси́ заблу́дшия о́вцы ста́да Христо́ва и во дворы́ Госпо́дни сия́ всели́. Огради́ нас от собла́зна, ересе́й и раско́лов и наста́ви тве́рдо в ве́ре Правосла́вней подвиза́тися. Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, благоприя́тным хода́тайством умоли́ти Го́спода, да ниспосле́т нам ти́хое и богоуго́дное житие́, уврачу́ет Свое́ю благода́тию на́ша боле́зни душе́вныя и теле́сныя, согре́ет на́ша сердца́ любо́вию друг ко дру́гу и сотвори́т нас братолю́бны и единомы́сленны. Испроси́ та́кожде у Го́спода и всего́ потре́бнаго для жития́ на́шего теле́снаго: земли́ плодоро́дия, благорастворе́ния возду́хов и ми́рнаго устрое́ния. Страну́ на́шу и ве́си и гра́ды охрани́ моли́твами твои́ми от огня́, пото́па, тру́са, вра́жескаго наше́ствия и вну́тренних нестрое́ний. Егда́ же приспе́ет час кончи́ны на́шея, утверди́ в нас па́мять сме́ртную, да и мы, в и́стинном покая́нии и чи́стым све́дением со́вести на́шея предста́вшие ко Го́споду, сподо́бимся десна́го стоя́ния и со все́ми святы́ми воспое́м сла́ву Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ин кондак преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому, глас 2

Я́ко по́стника благоче́стна и иску́сна,/ и страда́льца произволе́нием че́стна,/ и пусты́ни жи́теля сообра́зна,/ в пе́снех досто́йно хва́лим Афана́сия приснохва́льнаго// той бо зми́я попра́л есть.

Перевод: Как постника благочестивого и опытного, и добровольного мученика почитаемого, и подобного пустынножителям, в молитвенных песнопениях достойно восхвалим Афанасия всегда прославляемого, ибо тот победил диавола.

Молитва вторая преподобномученику Афанасию, игумену Брестскому

О, уго́дниче Христо́в, о́тче наш Афана́сие! Принеси́ моли́тву на́шу к ми́лостивому и всеси́льному Бо́гу и испроси́ нам, раба́м Бо́жиим (имена), у бла́гости Его́ вся я́же на по́льзу душа́м и телесе́м на́шим, ве́ру пра́ву, наде́жду несумне́нну, любо́вь нелицеме́рну, во искуше́ниях му́жество, в злострада́ниях терпе́ние, во благоче́стии преспея́ние, да не во зло обрати́м дары́ Всеблага́го Бо́га. Не забу́ди, чудотво́рче святы́й, и святы́й храм (дом) сей и прихо́д наш: сохрани́ и соблюди́ их моли́твами твои́ми от вся́каго зла. Ей, свя́тче Бо́жий, сподо́би нас кончи́ну благу́ю улучи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́дити, да просла́вим ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Благоверным князьям Борису и Глебу, во святом Крещении Роману и Давиду

Тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом Крещении Роману и Давиду, глас 2

Правди́вая страстоте́рпца/ и и́стинная Ева́нгелия Христо́ва послу́шателя,/ целому́дренный Рома́не с незло́бивым Дави́дом,/ не сопроти́в ста́ста врагу́ су́щу бра́ту,/ убива́ющему телеса́ ва́ша,/ душа́м же косну́тися не могу́щу./ Да пла́чется у́бо злый властолю́бец,/ вы же ра́дующеся с ли́ки А́нгельскими,/ предстоя́ще Святе́й Тро́ице,/ моли́теся о держа́ве сро́дников ва́ших, богоуго́дней бы́ти,// и сыново́м Росси́йским спасти́ся.

Перевод: Истинные страстотерпцы и верные последователи Евангелия Христова, целомудренный Роман с кротким Давидом, не восставшие против своего врага, бывшего вам братом, убившего тела ваши, но не могущего прикоснуться к душам (Мф.10:28). Пусть покается злой любитель власти, вы же, радуясь в собрании ангельском, предстоя Святой Троице, молитесь о государстве соотечественников ваших, чтобы ему быть угодным Богу, и сынам Российским спастись.

Кондак благоверным князьям Борису и Глебу, во святом Крещении Роману и Давиду, глас 3

Возсия́ днесь пресла́вная па́мять ва́ша,/ благоро́днии страстоте́рпцы Христо́вы, Рома́не и Дави́де,/ созыва́ющи нас к похвале́нию Христа́ Бо́га на́шего./ Тем притека́юще к ра́це моще́й ва́ших,/ исцеле́ния дар прие́млем моли́твами ва́шими, святи́и:// вы бо боже́ственнии вра́чеве есте́.

Перевод: Воссияла сегодня прославляемая память ваша, благородные страстотерпцы Христовы, Роман и Давид, созывающие нас к прославлению Христа Бога нашего. Потому, приходя к раке с мощами вашими, принимаем дар исцеления по вашим молитвам, святые, ибо вы божественные врачи.

Молитва благоверным князьям Борису и Глебу, во святом Крещении Роману и Давиду

О, дво́ице свяще́нная, бра́тие прекра́сная, до́блии страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою, чи́стотою и любо́вию послужи́вшии, и кровми́ свои́ми, я́ко багряни́цею укра́сившиися и ны́не со Христо́м ца́рствующии, не забу́дите и нас су́щих на земли́, но я́ко те́плии засту́пницы, ва́шим си́льным хода́тайством пред Христо́м Бо́гом, сохрани́те ю́ных во святе́й ве́ре и чистоте́ неврежде́нными от вся́каго прило́га неве́рия и нечистоты́, огради́те всех нас от вся́кия ско́рби, озлобле́ний и напра́сныя сме́рти, укроти́те вся́кую вражду́ и зло́бу, де́йством воздвиза́емую от бли́жних и чу́ждых. Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, испроси́те у Великодарови́таго Влады́ки всем нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, единомы́слие и здра́вие, избавле́ние от наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, я́звы и гла́да. Снабдева́йте свои́м заступле́нием всех чту́щих святу́ю па́мять ва́шу во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ин тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом Крещении Роману и Давиду, глас 4

Я́ко плодови́та виногра́да, о́трасли доброде́телей су́ще,/ Небе́сный дождь Христо́в прия́сте,/ источа́юще оте́честву своему́ струю́ Правосла́вия,/ Бори́се пречу́дне с до́блим Гле́бом,/ вку́пе моли́теся Го́сподеви сохрани́ти град и лю́ди,/ и на враги́ посо́бствовати,// и ду́шам на́шим дарова́ти ве́лию ми́лость.

Перевод: Вы как ростки добродетелей плодовитого винограда, принявшие Небесный дождь Христов, источающие отечеству своему поток Православия, достойный удивления Борис с доблестным Глебом, вместе молите Господа сохранить город и людей, вступиться за них против врагов и душам нашим даровать великую милость.

Ин тропарь благоверным князьям Борису и Глебу, во святом Крещении Роману и Давиду, глас 4

Му́ченическою кро́вию порфи́ру окропи́вше све́тло,/ укра́шени предстои́те, страда́льцы сла́внии, Царю́ Безсме́ртному,/ и, венцы́ сла́вы от Него́ прии́мше,/ моли́теся стране́ на́шей пода́ти на враги́ одоле́ние// и душа́м на́шим ве́лию ми́лость.

Перевод: Ярко окропив свои (княжеские) мантии мученической кровью, украшенные предстоите, мученики прославляемые, Бессмертному Царю и, приняв от Него венцы славы, молитесь о даровании стране нашей победы над врагами и душам нашим великой милости.

Ин кондак благоверным князьям Борису и Глебу, во святом Крещении Роману и Давиду, глас 8

А́ще и убие́ни бы́сте и во гробе́х положе́ни,/ но на Вы́шнее Ца́рство преидо́сте,/ о́ваго бо ко́пии насу́нуша,/ друга́го же, я́ко а́гнца незло́бива, ноже́м заре́заша,/ тем и кровь ва́ша бысть исцеле́ние ми́ру,// ве́рою призыва́ющим вас, святи́и, на по́мощь.

Перевод: Хотя и были убиты и положены в гробах, но пришли в Небесное Царство, одного ибо копьем пронзили, другого же, как кроткого агнца, зарезали ножом, потому и кровь ваша стала исцелением мира - для всех призывающих вас, святые, на помощь.

Кондак благоверному князю Глебу, во святом Крещении Давиду, глас 2

Днесь земля́ ублажа́ется, напи́вшися кро́ве твоея́,/ и храм освяща́ется, прии́м те́ло твое́,/ святы́й му́чениче кня́же Гле́бе./ Во́лею бо страда́ния твоя́ в ничто́же вмени́в,/ от моще́й твои́х, благоуха́ния испо́лненных,/ ве́рным подае́ши освяще́ние// и всему́ ми́ру ве́лию ми́лость.

Перевод: Сегодня земля ублажается, напившись кровью твоей, и храм освящается, приняв тело твое, святой мученик князь Глеб. Ибо добровольно мучения свои ни во что вменив, от мощей твоих, наполненных благоуханием, ты подаешь верующим освящение и всему миру великую милость.

Тропарь благоверному князю Глебу, во святом Крещении Давиду, глас 4

Му́чениче Госпо́день,/ прославля́емь ве́ры твоея́ ра́ди,/ кня́же Гле́бе,/ тружда́ющимся бы́стрый помо́щник/ и немощны́м наде́жда еси́,/ ты бо неду́ги врачу́еши притека́ющим к тебе́ с ве́рою./ Те́мже и мы ве́рою мо́лимся:/ от бед изба́ви нас,// чту́щих любо́вию па́мять твою́.

Перевод: Мученик Господа, прославляемый из-за твоей веры, князь Глеб, скорый помощник тяжело трудящимся и надежда для больных, ибо ты излечиваешь болезни приходящих к тебе с верой. Потому и мы с верой молимся: избавь от бед нас, почитающих с любовью память твою.

Мученице Раисе (Ираиде) Александрийской

Тропарь мученице Раисе (Ираиде) Александрийской

А́гница Твоя́, Иису́се, Раи́са,/ зове́т ве́лиим гла́сом:/ Тебе́, Женише́ мой, люблю́,/ и Тебе́ и́щущи страда́льчествую,/ и сраспина́юся и спогреба́юся креще́нию Твоему́,/ и стражду́ Тебе́ ра́ди,/ я́ко да ца́рствую в Тебе́, и умира́ю за Тя,/ да и живу́ с Тобо́ю,/ но я́ко же́ртву непоро́чную приими́ мя с любо́вию поже́ршуюся Тебе́./ Тоя́ моли́твами,// я́ко ми́лостив, спаси́ ду́ши на́ша.

Перевод: Агница Твоя, Иисусе, Раиса взывает громогласно: «Тебя, Жених мой, люблю, и, Тебя ища, страдаю, и распинаюсь и погребаюсь с Тобою в Твоем крещении, и терплю муки за Тебя, да царствую в Тебе, и умираю за Тебя, чтобы и жить с Тобою; но, прими меня как жертву непорочную, с любовью принесенную Тебе!» По ходатайствам ее, как Милостивый, спаси души наши.

Преподобноисповеднику Александру (Уродову)

Тропарь преподобноисповеднику Александру (Уродову), глас 5

В страда́ниях ве́ры ра́ди Христо́вы му́жески подвиза́лся,/ изгна́ние, заточе́ние и лише́ния претерпе́л еси́,/ сего́ ра́ди свети́льник Прему́дрости Бо́жия яви́лся еси́./ Мы́ же я́ко испове́дника тя́ почита́ем,/ Алекса́ндре преподо́бне,/ и уми́льно взыва́ем ти́:/ Го́сподеви моли́ся// о спасе́нии ду́ш на́ших.

Перевод: В мучениях ради веры во Христа ты мужественно подвизался, изгнание, заключение и лишения ты претерпел, потому стал светильником Премудрости Божией. Мы же почитаем тебя как исповедника, Александр преподобный, и благоговейно взываем к тебе: «Молись Господу о спасении душ наших».

Кондак преподобноисповеднику Александру (Уродову), глас 4

Чистото́ю душе́вною боже́ственне вооружи́вся, и непреста́нныя моли́твы я́ко копие́ вручи́в кре́пко, пробо́л еси́ бесо́вския ополче́ния, Алекса́ндре о́тче на́ш, моли́ непреста́нно о все́х на́с.

Перевод: Чистотой душевной с Божией помощью вооружившись, и непрестанные молитвы, как копье взяв крепко, низложил ты бесовские ополчения, Александр, отче наш; моли непрестанно о всех нас.

Мысли свт. Феофана Затворника

(2Кор.3:4–11; Мф.23:29–39)

Сколько милостей явил Господь Иерусалиму (т. е. Иудеям)! И, наконец таки, вынужден был сказать: «се оставляется дом ваш пуст» (Мф.23:38). Известно всем, какие были от этого последствия: Иудеи до сих пор бездомны. Не бывает ли подобного и с душою? Печется о ней Господь и всячески ее вразумляет; покорная идет указанным путем, а непокорная остается в своем противлении Божию званию. 

Но Господь не бросает и ее, а употребляет все средства, чтоб ее образумить. Возрастает упорство; возрастает и Божие воздействие. Но всему мера. Душа доходит до ожесточения, и Господь, видя, что уже ничего более сделать с нею нельзя, оставляет ее в руках падения своего – и гибнет она, подобно фараону. Вот и возьми всякий, кого борют страсти, себе отсюда урок, что нельзя безнаказанно продолжать поблажку до конца.. Не пора ли бросить, и не по временам только себе отказывать, а сделать уже решительный поворот? Ведь никто не может сказать, когда преступит границу. Может быть, вот-вот и конец Божию долготерпению.

Притча дня

Отшельник пришел как-то в деревню, где было полным-полно неверующих. Его окружила в основном молодежь, призывавшая его показать, где же обитает Бог, столь глубоко им чтимый.
Он сказал, что может это сделать, но сначала пусть дадут ему чашку молока.
Когда молоко поставили перед ним, он не стал его пить, а долго и молча глядел на него со все возрастающим любопытством. Молодые люди проявляли нетерпение, их требования становились все настойчивей. Тогда отшельник сказал им:
— Подождите минутку; говорят, в молоке содержится масло, но в этой чашке, как я ни старался, его не увидел.

Молодежь стала смеяться над его наивностью.
— Глупый ты человек! Не делай таких нелепых заключений. В каждой капле молока содержится масло, оно и делает его питательным. Чтобы получить и увидеть его, нужно вскипятить молоко, остудить его, добавить простокваши, подождать несколько часов, чтобы оно свернулось, потом сбить и извлечь кусок масла, который появится на поверхности.

— Ах так! — сказал аскет. — Теперь мне гораздо легче объяснить вам, где обитает Бог. Он — повсюду, в каждом существе, в каждом атоме Вселенной, благодаря чему все они существуют и мы воспринимаем их и радуемся им. Но чтобы увидеть Его как реальную сущность, вам нужно строго, ревностно и искренне следовать предписанным правилам. Тогда, в конце этого процесса, вы ощутите Его милость и Его могущество.

Основы православия

Тема 261.  Добродетель целомудрия.

Нередко под целомудрием подразумевают хранение девства. В каком-то отношении и отчасти такое осмысление справедливо. Однако, когда мы говорим о целомудрии в христианском понимании, мы связываем это с цельностью личности вообще.

До грехопадения в Адаме не было такого раздрая душевных начал, или сил, а также раздрая во взаимодействии духа, души и тела, какой стал для него характерным после впадения в грех. Что мы имеем в виду? После грехопадения дух Адама потерял обращённость к Богу, душа вышла из подчинения духу, а плоть – из подчинения душе. И взаимодействие душевных сил, таких как волевая, разумная, чувственная, перестало быть гармоничным. Всё это мы можем ощутить и в себе. Кому, например, неизвестна ситуация, когда плоть тянет нас туда, куда не желает душа.

Образцом целомудренности для нас является Господь Иисус Христос – Новый Адам, Спаситель. Во Христе человеческая воля свободно и осознанно подчинена воле Божьей, дух – душа – тело, а также все силы Его души пребывают в гармоничном взаимодействии.

Заметим, что эквивалент русского слова «спасение» –  «σωτηρία» – имеет одним из значений целение (человека), то есть исцеление приведение в цельность. Обретение добродетели целомудрия как раз и подразумевает осуществление этого аспекта спасения.

См. подробнее: Целомудрие.

Практические советы

На все события своей жизни христианину следует смотреть в первую очередь через призму взаимоотношений с Богом. Это событие – попущение или благословение, испытание или наказание? Какого поступка ждёт Бог от меня в данной ситуации, как мне поступить по-христиански? К сожалению, люди обычно рассматривают ситуации лишь с точки зрения взаимоотношений между собою.
Яркой иллюстрацией этого совета может служить эпизод из жития свт. Иоанна Милостивого. Однажды по дороге в больницу он встретил нищего и велел дать ему 6 сребреников. Нищий, переменив одежду, обогнал его и снова стал просить милостыню. Иоанн снова дал ему 6 сребреников. Когда же нищий в третий раз попросил подаяния и слуги стали гнать назойливого просителя, святитель приказал дать ему 12 сребреников, сказав: "Не Христос ли искушает меня?"

Тест