Час шестой

Η έκτη ώρα


ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ τῆς ΣΤ' ΩΡΑΣ АКОЛУФИЯ тис СТ орас
Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, πάντοτε, νῦν, καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δόξα σοι ὁ Θεὸς ἡμῶν, δόξα σοι. Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας ὁ πανταχοῦ παρὼν καὶ τὰ πάντα πληρῶν ὁ θησαυρός τῶν ἀγαθῶν καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθὲ καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος καὶ σῶσον ἀγαθέ, τὰς ψυχὰς ἡμῶν. Ἀμήν. Эвлогитос о Фэос имон, пандотэ, нин, кэ аи, кэ ис тус эонас тон эонон. Амин. Докса си о Фэос имон, докса си. Василэф ураниэ, Параклитэ, то Пневма тис алифиас о пандаху парон кэ та панда плирон о Фисаврос тон агафон кэ зоис хоригос, элфэ кэ скиносон эн имин кэ кафарисон имас апо пасис килидос кэ сосон агафэ, тас психас имон. Амин.
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ τρίτου). Δόξα... Καὶ νῦν... Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.  Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.  Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,  ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)  Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.  Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία... Ἀμήν. Κύριε ἐλέησον ιβ' Δόξα... Καὶ νῦν... Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν Χριστῷ τῷ βασιλεῖ ἡμῶν Θεῷ. Δεῦτε προσκυνήσωμεν καὶ προσπέσωμεν αὐτῷ, Χριστῷ τῷ βασιλεῖ καὶ Θεῷ ἡμῶν. Агиос о Фэос, агиос исхирос, агиос афанатос илэйсон имас (эк тритоу). Докса…Кэ нин…. Панайя Триас, элэйсон имас. Кириэ, иласфити таис амартиэс имон. Дэспота, синхорисон тас аномиас имин. Агиэ, эпискэпсэ кэ иасэ тас асфэниас имон, Энэкэн ту ономатос су. Кириэ элэйсон (эк тритоу). Докса…Кэ нин…. Патэр имон, о эн тис уранис, агиасфито то онома су, Элфэто и василийя су, гэнифито то фэлима су ос эн Урано кэ эпи тис гис. Тон артон имон тон эпиусион дос Имин симэрон кэ афэс имин та офилимата имон, ос кэ Имис афиэмэн тис офилэтэс имон кэ ми исэнэнгис имас ис пирасмон, алла рисэ имас апо ту пониру. «Оти су эстин и василиа…Амин. Кириэ элэйсон ив’ Докса…. Кэн нин…. Дэфтэ проскинисомэн кэ проспэсомэн то васили имон Фэо. Дэфтэ проскинисомэн кэ проспэсомэн Христо то васили Имон Фэо. Дэфтэ проскинисомэн кэ проспэсомэн афто, Христо то васили кэ Фэо имон.
Ψαλμὸς 53 Псалмос 53
Ὁ Θεὸς ἐν τῷ ὀνόματί σου σῶσόν με καὶ ἐν τῇ δυνάμει σου κρῖνόν με ὁ Θεὸς εἰσάκουσον τῆς προσευχῆς μου ἐνώτισαι τὰ ῥήματα τοῦ στόματός μου ὅτι ἀλλότριοι ἐπανέστησαν ἐπ' ἐμὲ καὶ κραταιοὶ ἐζήτησαν τὴν ψυχήν μου· οὐ προέθεντο τὸν Θεὸν ἐνώπιον αὐτῶν ἰδοὺ γὰρ ὁ Θεὸς βοηθεῖ μοι καὶ ὁ Κύριος ἀντιλήπτωρ τῆς ψυχῆς μου ἀποστρέψει τὰ κακὰ τοῖς ἐχθροῖς μου ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου ἐξολόθρευσον αὐτοὺς ἑκουσίως θύσω σοι, ἐξομολογήσομαι τῷ ὀνόματί σου Κύριε ὅτι ἀγαθὸν ὅτι ἐκ πάσης θλίψεως ἐρρύσω με καὶ ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου  О Фэос эн то ономати су сосон мэ кэ эн ти динами су кринон мэ о Фэос исакусон тис просэфхис му энотисэ та римата ту стоматос му оти аллотрии эпанэстисан эп эмэ кэ кратэи эзитисан тин психин му у проэфэнто тон Фэон энопион афтон иду гар о Фэос воифи ми кэ о Кириос антилиптор тис психис му апострэпси та кака тис эхфрис му эн ти алифйя су эксолофрэвсон афтус экусиос фисо си, эксомологисомэ то ономати су Кириэ оти агафон оти эк пасис флипсэос эррисо мэ кэ эн тис эхфрис му эпидэн о офсалмос му
Ψαλμὸς 54 Псалмос 54
Ἐνώτισαι ὁ Θεὸς τὴν προσευχήν μου καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν δέησίν μου πρόσχες μοι καὶ εἰσάκουσόν μου, ἐλυπήθην ἐν τῇ ἀδολεσχίᾳ μου καὶ ἐταράχθην ἀπὸ φωνῆς ἐχθροῦ καὶ ἀπὸ θλίψεως ἁμαρτωλοῦ ὅτι ἐξέκλιναν ἐπ' ἐμὲ ἀνομίαν καὶ ἐν ὀργῇ ἐνεκότουν μοι. ἡ καρδία μου ἐταράχθη ἐν ἐμοὶ καὶ δειλία θανάτου ἐπέπεσεν ἐπ' ἐμὲ φόβος καὶ τρόμος ἦλθεν ἐπ' ἐμὲ καὶ ἐκάλυψέ με σκότος καὶ εἶπα· τὶς δώσει μοι πτέρυγας ὡσεὶ περιστερᾶς καὶ πετασθήσομαι καὶ καταπαύσω; ἰδοὺ ἐμάκρυνα φυγαδεύων καὶ ηὐλίσθην ἐν τῇ ἐρήμῳ προσεδεχόμην τὸν Θεὸν τὸν σῴζοντά με ἀπὸ ὀλιγοψυχίας καὶ καταιγίδος καταπόντισον Κύριε καὶ καταδίελε τὰς γλώσσας αὐτῶν ὅτι εἶδον ἀνομίαν καὶ ἀντιλογίαν ἐν τῇ πόλει ἡμέρας καὶ νυκτὸς κυκλώσει αὐτὴν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς ἀνομία καὶ κόπος ἐν μέσῳ αὐτῆς καὶ ἀδικία καὶ οὐκ ἐξέλιπεν ἐκ τῶν πλατειῶν αὐτῆς τόκος καὶ δόλος ὅτι εἰ ἐχθρὸς ὠνείδισέ με ὑπήνεγκα ἂν καὶ εἰ ὁ μισῶν με ἐπ' ἐμὲ ἐμεγαλορρημόνησεν ἐκρύβην ἂν ἀπ' αὐτοῦ σὺ δὲ ἄνθρωπε ἰσόψυχε ἡγεμών μου καὶ γνωστέ μου ὃς ἐπὶ τὸ αὐτὸ μοι ἐγλύκανας ἐδέσματα ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ Θεοῦ ἐπορεύθημεν ἐν ὁμονοίᾳ ἐλθέτω θάνατος ἐπ' αὐτοὺς καὶ καταβήτωσαν εἰς ᾅδου ζῶντες ὅτι πονηρίαι ἐν ταῖς παροικίαις αὐτῶν ἐν μέσῳ αὐτῶν ἐγὼ δὲ πρὸς τὸν Θεὸν ἐκέκραξα καὶ ὁ Κύριος εἰσήκουσέ μου ἑσπέρας καὶ πρωῒ καὶ μεσημβρίας διηγήσομαι, ἀπαγγελῶ καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς μου, λυτρώσεται ἐν εἰρήνῃ τὴν ψυχήν μου ἀπὸ τῶν ἐγγιζόντων μοι ὅτι ἐν πολλοῖς ἦσαν σὺν ἐμοὶ εἰσακούσεται ὁ Θεὸς καὶ ταπεινώσει αὐτοὺς ὁ ὑπάρχων πρὸ τῶν αἰώνων οὐ γάρ ἐστιν αὐτοῖς ἀντάλλαγμα καὶ οὐκ ἐφοβήθησαν τὸν Θεὸν ἐξέτεινεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐν τῷ ἀποδιδόναι ἐβεβήλωσαν τὴν διαθήκην αὐτοῦ διεμερίσθησαν ἀπὸ ὀργῆς τοῦ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἤγγισεν ἡ καρδία αὐτοῦ, ἡπαλύνθησαν οἱ λόγοι αὐτοῦ  ὑπὲρ ἔλαιον καὶ αὐτοί εἰσι βολίδες ἐπίρριψον ἐπὶ Κύριον τὴν μέριμνάν σου καὶ αὐτός σε διαθρέψει, οὐ δώσει εἰς τὸν αἰῶνα σάλον τῷ δικαίῳ σὺ δὲ ὁ Θεὸς κατάξεις αὐτοὺς εἰς φρέαρ διαφθορᾶς ἄνδρες αἱμάτων καὶ δολιότητος οὐ μὴ ἡμισεύσωσιν τὰς ἡμέρας αὐτῶν, ἐγὼ δὲ ἐλπιῶ ἐπὶ σὲ Κύριε Энотисэ о Фэос тин просэфхин мук э ми ипэридис тин диисин му просхэс ми кэ исакусон му, элипифин эн ти адолэсхийя мук э этарахфин апо фонис эхфру кэ апо флипсэос амартолу оти эксэклинан эп эмэ аномиан кэ эн орги энэкотун ми. и кардья му етарахфи эн эми кэ дилийя фанату эпэпэсэн эп эмэ фовос кэ тромос илфэн эп эмэ кэ экалипсэ мэ скотос кэ ипа тис доси ми птэригас оси пэристэрас кэ пэтасфисомэ кэ катапвсо; иду эмакрина фигадэвон кэ иилисфин эн ти эримо просэдэхомин тон Фэон тон созонта мэ апо олигопсихиас кэ катэгидос катапондисон Кириэ кэ катадиэлэ тас глоссас афтон оти идон аномиан кэ антилогиан эн ти поли имэрас кэ никтос киклоси афтин эпи та тихи афтис аномийя кэ копос эн мэсо афтис кэ адикийя кэ ук эксэлипэн эк тон платион афтис токос кэ долос оти и эхфрос онидисэ мэ ипинэнгка ан кэ и о мисон эп эмэ эмэгалорримонисэн экривин ан ап афту си дэ анфропэ исопсихэ игэмон му кэ гностэ му ос эпи то афто ми эгликанас эдэсмата эн то ико ту Фэу эпорэвфимэн эн эмонийя элфэто фанатос эп афтус кэ катавитосан ис аду зондэс оти понирийя эн таис парикийас афтон эн мэсо афтон эго дэ прос тон Фэон экэкракса кэ о Кириос исикусэ му эспэрас кэ прои кэ мэсимвриас диигисомэ, апангэло кэ исакусэтэ тис фонис му, литросэтэ эн ирини тин психин му апо тон энгизондон ми оти эн поллис исан син эми исакусэтэ о Фэос кэ тапиноси афтус о ипархон про тон эонон у гар эстин афтис анталлагма кэ ук эфовифисан тон Фэон эксэтинэн тин хира афту эн то аподидонэ эвэвилосан тин дьяфикин афту диэмэрисфисан апо оргис ту просопу афту кэ ингэсэн и кардьйя афту, ипалинфисан и логи афту ипэр элэон кэ афти иси волидэс эпиррипсон эпи Кирион тин мэримнан су кэ афтос сэ дьйяфрэпси, у доси ис тон эона салон то дикэо си дэ о Фэос катаксис афтус ис фрэар дьйяфсорас андрэс эматон кэ дольотитос у ми имисэвсосин тас имэрас афтон, эго дэ элпио эпи сэ Кириэ
Ψαλμὸς 90 Псалмос 90
Ὁ κατοικῶν ἐν βοηθείᾳ τοῦ Ὑψίστου, ἐν σκέπῃ τοῦ Θεοῦ τοῦ οὐρανοῦ αὐλισθήσεται. Ἐρεῖ τῷ Κυρίῳ· Ἀντιλήπτωρ μου εἶ, καὶ καταφυγή μου, ὁ Θεός μου, καὶ ἐλπιῶ ἐπ' αὐτόν. Ὅτι αὐτὸς ῥύσεταί σε ἐκ παγίδος θηρευτῶν, καὶ ἀπὸ λόγου ταραχώδους. Ἐν τοῖς μεταφρένοις αὐτοῦ ἐπισκιάσει σοι, καὶ ὑπὸ τὰς πτέρυγας αὐτοῦ ἐλπιεῖς, ὅπλῳ κυκλώσει σε ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ. Οὐ φοβηθήσει ἀπὸ φόβου νυκτερινοῦ, ἀπὸ βέλους πετομένου ἡμέρας. Ἀπὸ πράγματος ἐν σκότει διαπορευομένου, ἀπὸ συμπτώματος καὶ δαιμονίου μεσημβρινοῦ. Πεσεῖται ἐκ τοῦ κλίτους σου χιλιάς, καὶ μυριὰς ἐκ δεξιῶν σου, πρὸς σὲ δὲ οὐκ ἐγγιεῖ. Πλὴν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου κατανοήσεις, καὶ ἀνταπόδοσιν ἁμαρτωλῶν ὄψει. Ὅτι σύ, Κύριε, ἡ ἐλπίς μου, τὸν Ὕψιστον ἔθου καταφυγήν σου. Οὐ προσελεύσεται πρὸς σὲ κακά, καὶ μάστιξ οὐκ ἐγγιεῖ ἐν τῷ σκηνώματί σου. Ὅτι τοῖς Ἀγγέλοις αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σου. Ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου. Ἐπὶ ἀσπίδα καὶ βασιλίσκον ἐπιβήσει, καὶ καταπατήσεις λέοντα καὶ δράκοντα, Ὅτι ἐπ' ἐμὲ ἤλπισε, καὶ ῥύσομαι αὐτόν, σκεπάσω αὐτόν, ὅτι ἔγνω τὸ ὄνομά μου. Κεκράξεται πρός με, καὶ εἰσακούσομαι αὐτοῦ, μέτ' αὐτοῦ εἰμι ἐν θλίψει, ἐξελοῦμαι αὐτόν, καὶ δοξάσω αὐτόν. Μακρότητα ἡμερῶν ἐμπλήσω αὐτόν, καὶ δείξω αὐτῷ τὸ σωτὴριόν μου  Δόξα... Καὶ νῦν... Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Ἀλληλούϊα, Δόξα σοι ὁ Θεὸς (ἐκ γ') Κύριε, ἐλέησον. (ἐκ γ') Δόξα...  О катикон эн воифия ту Ипсисту, эн скэпи ту Фэу ту урану авлисфисэтэ. Эри то Кирио Антилиптор му и, кэ катафиги му, о Фэос му, кэ элпио эп афтон. Оти афтос рисэтэ сэ эк пагидос фирэвтон, кэ апо логу тараходус. Эн тис мэтафрэнис афту эпискьяси си, кэ ипо тас птэригас афту элпиэс, опло киклоси сэ и алифийя афту. У фовифиси апо фову никтэрину, апо вэлус пэтомэну имэрас. Апо прагматос эн скоти дьяпорэвомэну, апо симптоматос кэ дьямониу мэсимврину. Пэситэ эк ту клитус су хилиас, кэ мириас эк дэксион су прос сэ дэ ук энгиеи. Плин тис офсалмис су катаноисис, кэ антаподосин амартолон опси. Оти си, Кириэ, и элпис му, тон Ипсистон эфу катафигин су. У просэлэвсэтэ прос сэ кака, кэ мастик сук энгии эн то скиномати су. Оти тис Ангэллис афту энтэлитэ пэри су, ту дьяфилаксэ сэ эн пасэс таис одис су. Эпи хирон аруси сэ, мипотэ проскопсис прос тон пода су. Эпи аспида, кэ василискон эпивиси, кэ катапатисис лэонда кэ драконда, Оти эп эмэ илписэ, кэ рисомэ афтон скэпасо афтон, оти эгно то онома му.  Кэкраксэтэ прос мэ, кэ исакусомэ афту, мэт афту ими эн флипси, эксэлумэ афтон, кэ доксасо офтон. Макротита имэрон эмплисо афтон, кэ диксо афто то сотирион му Докса…Кэ нин… Аллилуйа, Аллилуйа, Аллилуйа, Докса си о Фэос (эк г) Кириэ, элэйсон (эк г) Докса…
Ἀπολυτίκιον τῆς ἡμέρας Καὶ νῦν... Θεοτοκίον Ὅτι οὐκ ἔχομεν παρρησίαν διὰ τὰ πολλὰ ἠμῶν ἁμαρτήματα, σὺ τὸν ἐκ σοῦ γεννηθέντα δυσώπησον, Θεοτόκε Παρθένε· πολλὰ γὰρ ἰσχύει δέησις Μητρὸς πρὸς εὐμένειαν Δεσπότου. Μὴ παρίδῃς ἁμαρτωλὼν ἱκεσίας ἡ πάνσεμνος, ὅτι ἐλεήμων ἐστί, καὶ σῴζειν δυνάμενος, ὁ καὶ παθεῖν ὑπὲρ ἡμῶν καταδεξάμενος. Аполитикон тис имэрас Кэн ин…. Фэотокион О́ти ук э́хомэн парриси́ан диа́ та́ полля́ имо́н амарти́мата, си́ то́н эк су́ гэннифэ́нда дисо́писон, Фэото́кэ Парфэ́нэ, полля́ га́р исхи́и дэ́исис Митро́с про́с эвмэ́ниан Дэспо́ту. Ми́ пари́дис амартолё́н икэси́ас и па́нсэмнос, о́ти элеи́мон эсти́, кэ́ со́зин дина́мэнос, о кэ́ пафи́н ипэ́р имо́н катадэкса́мэнос.
Τὰ διαβήματά μου κατεύθυνον κατὰ τὸ λόγιόν σου, καὶ μὴ κατακυριευσάτω μου πᾶσα ἀνομία. Та дьавимата му катэвфинун ката то логион су, кэ ми катакириэвсато му паса аномийя.
Λύτρωσαί με ἀπὸ συκοφαντίας ἀνθρώπων, καὶ φυλάξω τὰς ἐντολάς σου. Τὸ πρόσωπόν σου ἐπίφανον ἐπὶ τὸν δοῦλόν σου, καὶ δίδαξόν με τὰ δικαιώματά σου. Литросэ мэ апо сикофандиас анфропон, кэ филаксо тас энтолас су. То просопон су эпифанон эпи тон дулон су, кэ дидаксон мэ та дикэомата су.
Πληρωθήτω τὸ στόμα μου αἰνέσεώς σου, Κύριε, ὅπως ὑμνήσω τὴν δόξαν σου, ὅλην τὴν ἡμέραν τὴν μεγαλοπρέπειάν σου.  Плирофито то онома му энэсэос су, Кириэ, опос имнисо тин доксан су, олин тин имэран тин мэгалопрэпиан су.
Ἅγιος ὁ Θεός, ἅγιος ἰσχυρός, ἅγιος ἀθάνατος ἐλέησον ἡμᾶς (ἐκ τρίτου). Δόξα... Καὶ νῦν... Παναγία Τριάς, ἐλέησον ἡμᾶς.  Κύριε, ἱλάσθητι ταῖς ἁμαρτίαις ἡμῶν. Δέσποτα, συγχώρησον τὰς ἀνομίας ἡμῖν.  Ἅγιε, ἐπίσκεψαι καὶ ἴασαι τὰς ἀσθενείας ἡμῶν,  ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός σου. Κύριε ἐλέησον (ἐκ τρίτου)  Δόξα... Καὶ νῦν... Πάτερ ἡμῶν, ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου, ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου, γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπί τῆς γῆς. Τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς ἀφίεμεν τοῖς ὀφειλέταις ἡμῶν, καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ.  Ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία...  «Агиос о Фэос, агиос исхирос, агиос афанатос элэйсон имас (эк триту). 3 раза Докса…Кэ нин…… Панагьйя Триас, элэйсон имас. Кириэ, иласфити таис амартиэс имон. Дэспота, синхорисон тас аномиас имин. «Агиэ, эпискэпсэ кэ иасэ тас асфэниас имон, энэкэн ту ономотос су. Кириэ элэйсон (3 раза) Докса… Кэн ин… Патэр имон, о эн тис уранис, агиасфито то онома су, Элфэто и василийя су, гэнифито то фэлима су ос эн Урано кэ эпи тис гис. Тон артон имон тон эпиусион дос Имин симэрон кэ афэс имин та офилимата имон, ос кэ Имис афиэмэн тис офилэтэс имон кэ ми исэнэнгис имас ис пирасмон, алла рисэ имас апо ту пониру. «Оти су эстин и василиа….
Κοντάκιον τῆς ἡμέρας Κύριε ἐλέησον μ' Кондакион тис имэрас Кириэ элэйсон м
Ὁ ἐν παντὶ καιρῷ καὶ πάσῃ ὥρᾳ ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς προσκυνούμενος καὶ δοξαζόμενος Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ μακρόθυμος, ὁ πολυέλεος, ὁ πολυεύσπλαγχνος, ὁ τοὺς δικαίους ἀγαπῶν καί τοὺς ἁμαρτωλοὺς ἐλεῶν, ὁ πάντας καλῶν πρὸς σωτηρίαν διά τῆς ἐπαγγελίας τῶν μελλόντων ἀγαθῶν, αὐτός Κύριε, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ τὰς ἐντεύξεις καὶ ἴθυνον τὴν ζωὴν ἡμῶν πρὸς τὰς ἐντολάς σου. Τὰς ψυχὰς ἡμῶν ἁγίασον, τὰ σώματα ἅγνισον, τοὺς λογισμοὺς διόρθωσον, τὰς ἐννοίας κάθαρον καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ πάσης θλίψεως, κακῶν καὶ ὀδύνης. Τείχισον ἡμᾶς ἁγίοις σου Ἀγγέλοις, ἵνα τῇ παρεμβολῇ αὐτῶν φρουρούμενοι καὶ ὁδηγούμενοι καταντήσωμεν εἰς τὴν ἑνότητα της πίστεως καὶ εἰς τὴν ἐπίγνωσιν της ἀπροσίτου σου δόξης, ὅτι εὐλογητὸς εἶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. О эн панди кэро кэ паси ора эн урано кэ эпи гис проскинумэнос кэ доксазомэнос Христос о Фэос, о макрофимос, о полиэлэос, о полиэвспланхнос, о тус дикэус агапон кэ тус амартолус элэон, о пандас калон прос сотириан дьйя тис эпангэлиас тон мэллондон агафон, афтос Кириэ, просдэксэ кэ имон эн ти ора тафти тас эндэвксис кэ ифинон тин зоин имон прост ас эндолас су. Тас психас имон агиасон, та сомата агнисон, тус логисмус диорфосон, тас энниас кафарон кэ рисэ имас апо пасис флипсэос, какон кэ одинис. Тихисон имас агиис су Ангэлис, инати парэмволи афтон фрурумэни кэ одигумэни катандисомэн ис тин энотита тис пистэос кэ ис тин эпигносин тис апроситу су доксин, оти эвлогитос и ис тус эонас тон эонон. Амин.
Κύριε ἐλέησον γ' Δόξα... Καὶ νῦν... Τὴν Τιμιωτέραν τῶν Χερουβείμ, καὶ ἐνδοξοτέραν ἀσυγκρίτως τῶν Σεραφείμ, τὴν ἀδιαφθόρως Θεὸν Λόγον τεκοῦσαν, τὴν ὄντως Θεοτόκον, σὲ μεγαλύνομεν. Ἐν ὀνόματι Κυρίου, εὐλόγησον Πατερ. Ὁ Θεὸς οἰκτειρήσαι ἡμᾶς, καὶ εὐλογήσαι ἡμᾶς, ἐπιφάναι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἐφ' ἡμᾶς, καὶ ἐλεήσαι ἡμᾶς.  Ἀμήν. Кириэ элэйсон г Докса…. Кэн ин… Тин Тимиотэран тон Хэрувэим, кэ эндоксотэран асингритос тон Сэрафим, тин адьйяфсорос Фэон Логон тэкусан, тин ондос Фэотокон, сэ мэгалиномэн. Эн ономати Кириу, эвлогисон Патэр. О Фэос иктирисэ имас, кэ эвлогисэ имас, эпифанэ то просопон афту эф имас, кэ элэйсэ имас. Амин.
Θεέ, καὶ Κύριε τῶν δυνάμεων καὶ πάσης κτίσεως Δημιουργέ, ὁ διὰ σπλάγχνα ἀνεικάστου ἐλέους σου τὸν μονογενῆ σου Υἱόν, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, καταπέμψας ἐπὶ σωτηρίᾳ τοῦ γένους ἡμῶν, καὶ διὰ τοῦ τιμίου αὐτοῦ Σταυροῦ τὸ χειρόγραφον τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν διαρρήξας, καὶ θριαμβεύσας ἐν αὐτῷ τὰς ἀρχὰς καὶ ἐξουσίας τοῦ σκότους. Αὐτὸς Δέσποτα φιλάνθρωπε, πρόσδεξαι καὶ ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν τὰς εὐχαριστηρίους ταύτας, καὶ ἱκετηρίους ἐντεύξεις, καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ παντὸς ὀλεθρίου καὶ σκοτεινοῦ παραπτώματος, καὶ πάντων τῶν κακῶσαι ἡμᾶς ζητούντων ὁρατῶν καὶ ἀοράτων ἐχθρῶν. Καθήλωσον ἐκ τοῦ φόβου σου τὰς σάρκας ἡμῶν, καὶ μὴ ἐκκλίνῃς τὰς καρδίας ἡμῶν εἰς λόγους, ἢ εἰς λογισμοὺς πονηρίας. ἀλλὰ τῷ πόθῳ σου τρῶσον ἡμῶν τὰς ψυχάς. Ἵνα διὰ παντὸς πρὸς σὲ ἀτενίζοντες, καὶ τῷ παρὰ σοῦ φωτὶ ὁδηγούμενοι, σὲ τὸ ἀπρόσιτον καὶ ἀΐδιον κατοπτεύοντες φῶς, ἀκατάπαυστόν σοι τὴν ἐξομολόγησιν, καὶ εὐχαριστίαν ἀναπέμπωμεν, τῷ ἀνάρχῳ Πατρί, σὺν τῷ μονογενεῖ σου Υἱῷ, καὶ τῷ παναγίῳ καὶ ἀγαθῷ καὶ ζωοποιῷ σου Πνεύματι, νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. Ἀμήν. Δόξα... Καὶ νῦν...  Κύριε ἐλέησον γ'  Фээ, кэ Кириэ тон динамэон кэ пасис ктисэос Димиургэ, о дьйя сплангхна аникасту элэус су тон моногэни су Йон, тон Кирион имон Иисун Христон, катапэмпсас эпи сотирийя ту гэнус имон, кэ дья ту тимиу афту Ставру то хирографон тон амартион имон дьйярриксас, кэ фриамвэвсас эн афто тас архас кэ эксусийас ту скотус. Афтос Дэспота филанфропэ, просдэксэ кэ имон тон амартолон тас эвхаристириус тавтас, кэ икэтириус эндэвксис, кэ рисэ имас апо пандос олэфриу кэ скотину параптоматос, кэ пандон тон какосэ имас зитундон оратон кэ аоратон эхфрон. Кафилосон эк ту фову су тас саркас имон, кэ ми экклинис тас кардиас имон ис логус, и ис логисмус понириас, алла то пофо су тросон имон тас психас. Ина дьйя пандос прос сэ атэнизондэс, кэ то пара су фоти одигумэни, сэ то апроситон кэ аидион катоптэвондэс фос, акатапавстон си тин эксомологисин, кэ эвхаристиан анапэбомэн, то анархо Патри, син то моногэни су Йио, кэ то панагьйо кэ агафо кэ зоопио су Пнэвмати, нин кэ аи, кэ ис тус эонас тон эонон. Амин. Докса… Кэн ин… Кириэ элэйсон г
ὁ Ἱερεὺς ἀμέσως τὴν Ἀπόλυσιν... о Иэрэвс амэсос тин Аполисин…

Комментарии для сайта Cackle