Мо­лит­вы трапезы

Цер­ков­но­сла­вян­ский Рус­ский

Мо­лит­во­сло­вия пред утрен­ней трапезой

[Мо­лит­во­сло­вия пе­ред зав­тра­ком1

Яко­же пред на­ча­лом ко­е­го­ждо мо­лит­во­сло­вия по­ла­га­ем три по­кло­на, глаголюще: Преж­де все­го по­ла­га­ем три по­кло­на с по­ка­ян­ны­ми молитвами:
Бо­же, ми­ло­стив бу­ди мне, греш­но­му. (По­клон.) Бо­же, будь ми­ло­стив ко мне, греш­но­му. Лк 18:13
Со­зда­вый мя, Гос­по­ди, по­ми­луй мя. (По­клон.) Со­зда­тель мой, Гос­по­ди, по­ми­луй меня!
Без чис­ла со­гре­ших, Гос­по­ди, по­ми­луй и про­сти мя, греш­на­го. (По­клон.) Без чис­ла со­гре­шил я, Гос­по­ди, по­ми­луй и про­сти ме­ня грешного!
По­сем мо­лит­ва пред трапезой: И за­тем мо­лит­ву пе­ред трапезой:
Очи всех на Тя, Гос­по­ди, упо­ва­ют, и Ты да­е­ши им пи­щу во бла­го­вре­ме­нии. От­вер­за­е­ши Ты ще­д­рую ру­ку Твою и ис­пол­ня­е­ши вся­кое жи­вот­но благоволения. Очи всех на Те­бя с на­деж­дой взи­ра­ют, и Ты да­ёшь им пи­щу их в своё вре­мя: от­кры­ва­ешь Ты ру­ку Твою и на­сы­ща­ешь всё жи­вое по бла­го­во­ле­нию. Ср. Пс 144:15–16
Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Благослови. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй. (3) Благослови.
И бла­го­слов­ля­ет свя­щен­ник тра­пе­зу: Хри­сте Бо­же, бла­го­сло­ви ястие и пи­тие ра­бом Тво­им, яко свят еси все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков. Свя­щен­ник: Хри­сте Бо­же, бла­го­сло­ви пи­щу и пи­тие ра­бам Тво­им, ибо Ты свят, все­гда, ныне, и прис­но, и во ве­ки ве­ков.2
И мы: Аминь. Мы же: Аминь.

По окон­ча­нии трапезы:

Бла­го­да­рим Тя, Хри­сте Бо­же наш, яко на­сы­тил еси нас зем­ных Тво­их благ, не ли­ши нас и небес­на­го Тво­е­го Цар­ствия: но яко по­сре­де уче­ни­ков Тво­их при­шел еси, Спа­се, мир дая им, при­и­ди и к нам, и спа­си нас.

По окон­ча­нии трапезы:

Бла­го­да­рим Те­бя, Хри­сте Бо­же наш, что Ты на­сы­тил нас зем­ных Тво­их благ. Не ли­ши нас и Небес­но­го Тво­е­го Цар­ства, но как по­сре­ди уче­ни­ков Сво­их явил­ся Ты, Спа­си­тель, мир да­руя им, при­ди и к нам, и спа­си нас.

Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Благослови. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй. (3) Благослови.
Свя­щен­ник: С на­ми Бог, Сво­ею бла­го­да­тию и че­ло­ве­ко­лю­би­ем, все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков. Свя­щен­ник: С на­ми Бог Сво­ею бла­го­да­тью и че­ло­ве­ко­лю­би­ем все­гда, ныне и прис­но и во ве­ки ве­ков.3
И мы: Аминь. Мы же: Аминь.

И сно­ва три за­клю­чи­тель­ных по­кло­на с те­ми же мо­лит­ва­ми, что и в начале.]

Мо­лит­во­сло­вия пред днев­ной трапезой

Мо­лит­во­сло­вия пе­ред обедом

Гла­го­лем три вы­ше­ре­чен­ныя мо­лит­вы с по­кло­ны. Таже: Три крат­ких по­ка­ян­ных мо­лит­вы с по­кло­на­ми. Затем:
Отче наш, Иже еси на Небе­сех, да свя­тит­ся имя Твое, да при­и­дет Цар­ствие Твое, да бу­дет во­ля Твоя, яко на Небе­си и на зем­ли. Хлеб наш на­сущ­ный даждь нам днесь; и оста­ви нам дол­ги на­ша, яко­же и мы остав­ля­ем долж­ни­ком на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­ба­ви нас от лукаваго. Отче наш, Ко­то­рый на небе­сах! Да свя­тит­ся имя Твоё; да при­дёт Цар­ство Твоё; да бу­дет во­ля Твоя и на зем­ле, как на небе; хлеб наш на­сущ­ный дай нам се­го­дня; и про­сти нам дол­ги на­ши, как и мы про­ща­ем долж­ни­кам на­шим; и не вве­ди нас во ис­ку­ше­ние, но из­бавь нас от лукавого.
Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Благослови. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй. (3) Благослови.
И бла­го­слов­ля­ет свя­щен­ник тра­пе­зу: Хри­сте Бо­же, бла­го­сло­ви ястие и пи­тие ра­бом Тво­им, яко свят еси все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков. Свя­щен­ник: Хри­сте Бо­же, бла­го­сло­ви пи­щу и пи­тие ра­бам Тво­им, ибо Ты свят, все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки ве­ков.2
И мы: Аминь. Чтец: Аминь.

По окон­ча­нии тра­пезы иерей тво­рит отпуст:

По окон­ча­нии тра­пезы тво­рим отпуст:

Мо­лит­ва­ми свя­тых отец на­ших, Гос­по­ди, Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас. По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас.
И мы: Аминь. Мы же: Аминь.
Бла­го­да­рим Тя, Хри­сте Бо­же наш, яко на­сы­тил еси нас зем­ных Тво­их благ, не ли­ши нас и небес­на­го Тво­е­го Цар­ствия: но яко по­сре­де уче­ни­ков Тво­их при­шел еси, Спа­се, мир дая им, при­и­ди и к нам, и спа­си нас. Бла­го­да­рим Те­бя, Хри­сте Бо­же наш, что Ты на­сы­тил нас зем­ных Тво­их благ. Не ли­ши нас и Небес­но­го Тво­е­го Цар­ства, но как по­сре­ди уче­ни­ков Сво­их явил­ся Ты, Спа­си­тель, мир да­руя им, при­ди и к нам и спа­си нас.
Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Благослови. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй. (3) Благослови.
Свя­щен­ник гла­го­лет: Бла­го­сло­вен Бог, ми­лу­яй и пи­та­яй нас от Сво­их бо­га­тых да­ров, Сво­ею бла­го­да­тию и че­ло­ве­ко­лю­би­ем, все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков. Свя­щен­ник: Бла­го­сло­вен Бог, ми­лу­ю­щий и пи­та­ю­щий нас от Сво­их бо­га­тых да­ров Сво­ею бла­го­да­тию и че­ло­ве­ко­лю­би­ем все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки ве­ков.3
И мы: Аминь. Мы же: Аминь.

И сно­ва три по­кло­на с те­ми же мо­лит­ва­ми, что и в начале.

Мо­лит­во­сло­вия пред ины­ми трапезами

[Мо­лит­во­сло­вия пе­ред неустав­ны­ми трапезами

Гла­го­лем три вы­ше­ре­чен­ныя мо­лит­вы с по­кло­ны. Таже: Три крат­ких по­ка­ян­ных мо­лит­вы с по­кло­на­ми. Затем:
Пре­свя­тая Тро­и­це, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ша; Вла­ды­ко, про­сти без­за­ко­ния на­ша; Свя­тый, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ша, имене Тво­е­го ради. Пре­свя­тая Тро­и­ца, по­ми­луй нас; Гос­по­ди, очи­сти гре­хи на­ши; Вла­ды­ка, про­сти без­за­ко­ния на­ши; Свя­той, по­се­ти и ис­це­ли немо­щи на­ши, име­ни Тво­е­го ради.
Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Благослови. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй. (3) Благослови.
И бла­го­слов­ля­ет свя­щен­ник тра­пе­зу: Хри­сте Бо­же, бла­го­сло­ви ястие и пи­тие ра­бом Тво­им, яко свят еси все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков. Свя­щен­ник: Хри­сте Бо­же, бла­го­сло­ви пи­щу и пи­тие ра­бам Тво­им, ибо Ты свят, все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки ве­ков.2
И мы: Аминь. Мы же: Аминь.

По окон­ча­нии тра­пезы поем:

По окон­ча­нии трапезы:

Достой­но есть яко во­ис­тин­ну бла­жи­ти Тя, Бо­го­ро­ди­цу, / Прис­нобла­жен­ную и Пре­не­по­роч­ную и Ма­терь Бо­га на­ше­го. / Чест­ней­шую Хе­ру­вим / и слав­ней­шую без срав­не­ния Се­ра­фим, / без ис­тле­ния Бо­га Сло­ва рожд­шую, / су­щую Бо­го­ро­ди­цу, Тя величаем. Достой­но есть во­ис­ти­ну / про­слав­лять Те­бя, Бо­го­ро­ди­цу, / веч­но бла­жен­ную и пре­не­по­роч­ную / и Ма­терь Бо­га На­ше­го. / Че­стью выс­шую Хе­ру­ви­мов / и несрав­нен­но слав­ней­шую Се­ра­фи­мов, / дев­ствен­но Бо­га-Сло­во ро­див­шую, / ис­тин­ную Бо­го­ро­ди­цу – Те­бя величаем.
Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй, три­жды. Благослови. Сла­ва, и ныне: Гос­по­ди, по­ми­луй. (3) Благослови.
Свя­щен­ник: С на­ми Бог, Сво­ею бла­го­да­тию и че­ло­ве­ко­лю­би­ем, все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков. Свя­щен­ник: С на­ми Бог Сво­ею бла­го­да­тью и че­ло­ве­ко­лю­би­ем все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки ве­ков.3
И мы: Аминь. Мы же: Аминь.
И сно­ва три по­кло­на с те­ми же мо­лит­ва­ми, что и в начале.]

При­ме­ча­ния

1 За­клю­чен­ное в квад­рат­ные скоб­ки взя­то из из­да­ния: епи­скоп Афа­на­сий (Са­ха­ров), “Мо­лит­во­сло­вия за тра­пе­зой”, М. 1999.

2 Ес­ли нет свя­щен­ни­ка, то стар­ший из при­сут­ству­ю­щих про­из­но­сит: По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, бла­го­сло­ви пи­щу и пи­тие ра­бам Тво­им, ибо Ты свят, все­гда, ныне и прис­но, и во ве­ки веков.

3 В от­сут­ствие свя­щен­ни­ка: По мо­лит­вам свя­тых от­цов на­ших, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте, Бо­же наш, по­ми­луй нас.

Мо­лит­ва пе­ред тра­пе­зой иная

Мно­го­мило­сти­вый Вла­ды­ка, Гос­по­ди Иису­се Хри­сте Бо­же наш, взо­ры всех, упо­вая, об­ра­ща­ют­ся к Те­бе и Ты да­ёшь им пи­щу в своё вре­мя; от­кры­ва­ешь ру­ку ми­ло­сер­дия Тво­е­го и, на­сы­щая всё жи­ву­щее, пи­та­ешь нас с пер­вых дней на­шей жиз­ни. Ты, бла­го­сло­вив­ший в пу­стыне хлеб на­ро­ду, Сам бла­го­сло­ви всё, что Ты дал нам в пи­щу, и из­бавь нас от вся­ко­го ис­ку­ше­ния, ибо мы на Те­бя на­де­ем­ся и Те­бе сла­ву вос­сы­ла­ем со От­цом и Свя­тым Ду­хом, ныне, и все­гда, и во ве­ки ве­ков. Аминь.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки