По­слё­до­ваніе мeрт­вен­ное мірски1хъ тёлъ

По­слё­до­ваніе мeртвенное
мірски1хъ тёлъ.

Скон­чaв­шусz ко­мY t пра­во­слaв­ныхъ, ѓбіе при­зы­вa­ютъ срHд­ни­цы є3гw2 сщ7eнника, и4же при­шeдъ въ д0мъ, въ нeм­же м0щи ўс0пшагw ле­жaтъ, и3 возложи1въ є3пітрахи1ль, и3 вложи1въ fm­міaмъ въ кади1льницу, кади1тъ тё­ло мeрт­ва­гw, и3 пред­стоs­щихъ, и3 на­чинaетъ nбhчнw:

Бlго­сло­вeнъ бGъ нaшъ, все­гдA, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

И# на­чинa­ютъ со­пред­стоs­щіи: С™hй б9е: Прес™az трb­це: Џ§е нaшъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# ѓбіе пою1тъ тропари2 сі‰. Глaсъ д7:

Со дy­хи првd­ныхъ скон­чaв­ших­сz, / дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] сп7се ўпок0й, / со­хранsz ю5 во бl­жeн­ной жи1зни, / ћже ў тебE чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, / и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо­ко­евa­ют­сz, / ўпок0й и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], / ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слa­ва: Ты2 є3си2 бGъ со­шe­дый во ѓдъ, и3 ќзы њко­вaн­ныхъ разрэши1вый, / сaмъ и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] ўпок0й.

И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сё­мене р0ждшаz, / моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

Діaконъ глаг0летъ:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслh­ши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2: єS], и3дёже првdніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2: єS], ў хrтA без­смeрт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость.

Ли1къ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

Їерeй: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

Ли1къ: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# ѓбіе бы­вaетъ t сщ7eнника си­цевhй tпyстъ:

Живh­ми и3 мeрт­вы­ми њб­ла­дazй хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ свои1хъ, дy­шу t нaсъ пре­стaв­ль­ша­гwсz ра­бA своегw2 [и3ли2: пре­стaв­ль­шіzсz рабы2 сво­еS] и4м>къ, въ селeніихъ с™hхъ всели1тъ, и3 съ првd­ны­ми при­чтeтъ, и3 нaсъ поми1луетъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.

И# ѓще ќбw го­тH­ва сyть вс‰, ±же ко и3сх0ду, твори1тъ пaки сщ7eнникъ на­чa­ло: Бl­го­сло­вeнъ бGъ нaшъ.

И# на­чинaемъ пё­ти: С™hй б9е: со­стрa­хомъ, и3 всsкимъ ўми­лeніемъ. И# взeм­ше м0щи ўс0пшагw, tх0димъ въ хрaмъ, пред8идyщымъ сщ7eнникwмъ со свэ­щa­ми, діaко­ну съ кади1льницею. Е#гдa же пріи1дутъ въ хрaмъ, м0щи ќбw по­ла­гa­ют­сz въ пa­пер­ти, [и3ли2 въ хрaмэ, ћко­же здЁ въ вели1цэй рwс­сjи њбhче.]

И# на­чинa­ютъ:

Pал0мъ §:

Живhй въ п0мощи вhш­нz­гw, въ кр0вэ бGа нбc­на­гw водвори1тсz, речeтъ гDе­ви: за­стyп­никъ м0й є3си2 и3 при­бё­жи­ще моE, бGъ м0й, и3 ўпо­вaю на него2. Ћкw т0й и3збaвитъ тS t сё­ти л0вчи и3 t сло­весE мzтeж­на: плещ­мA свои1ма њсэни1тъ тS, и3 под8 кри­лB є3гw2 на­дёе­шисz: nрy­жіемъ њбh­детъ тS и4стина є3гw2. Не ўбои1шисz t стрa­ха нощ­нa­гw, t стрэлы2 летs­щіz во дни2, t вe­щи во тьмЁ пре­ходs­щіz, t срs­ща и3 бё­са полy­ден­на­гw. Па­дeтъ t страны2 тво­еS тhсz­ща, и3 тьмA њдес­нyю тебє2, къ те­бё же не прибли1житсz: nбa­че nчи1ма твои1ма см0триши и3 воз­даsніе грёш­ни­кwвъ ќзри­ши. Ћкw ты2, гDи, ўпо­вaніе моE: вhш­нz­го положи1лъ є3си2 при­бё­жи­ще твоE. Не пріи1детъ къ те­бЁ ѕло2, и3 рa­на не прибли1житсz тэлеси2 тво­е­мY: ћкw ѓгGлwмъ свои6мъ за­по­вёсть њ те­бЁ, сохрани1ти тS во всёхъ путeхъ твои1хъ. На рукaхъ в0змутъ тS, да не ко­гдA пре­ткнe­ши њ кa­мень н0гу твою2: на ѓс­пі­да и3 васілjска на­стy­пи­ши, и3 по­пе­рe­ши львA и3 ѕмjz. Ћкw на мS ўпо­вA, и3 и3збaвлю и5: по­крhю и5, ћкw по­знA и4мz моE. Воз­зо­вeтъ ко мнЁ, и3 ўслh­шу є3го2: съ ни1мъ є4смь въ ск0рби, и3змY є3го2 и3 про­слaв­лю є3го2: долгот0ю днjй и3сп0лню є3го2 и3 kвлю2 є3мY спcніе моE.

И# по­сeмъ вh­ш­шимъ глa­сомъ пою1тъ:

Бlго­сло­вeнъ є3си2 гDи, научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Непор0чніи въ пyть: Ґлли­лyіа.

И# поeт­сz пeр­ваz статіS непор0чныхъ, во глaсъ ѕ7: въ кон­цh же ко­е­гHж­до стіхA поeмъ: Ґллилyіа.

№. Бlжe­ни непор0чніи въ пyть, ходs­щіи въ зак0нэ гD­ни. Ґлли­лyіа.

в7. Бlжe­ни и3спытaющіи свидBніz є3гw2, всёмъ сeрд­цемъ взh­щутъ є3го2. Ґлли­лyіа.

И# пр0чее pалмA.

G. Не дё­ла­ю­щіи бо беззак0ніz въ путeхъ є3гw2 ходи1ша. Ґлли­лyіа.

д7. Ты2 за­по­вё­далъ є3си2 зa­пw­вэ­ди тво‰ сохрани1ти ѕэлw2: Ґлли­лyіа.

є7. Дабы2 и3спрaвилисz путіE мои2, сохрани1ти њправд†ніz тво‰. Ґлли­лyіа.

ѕ7. ТогдA не по­сты­жyсz, вне­гдA при­з­рё­ти ми2 на вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰. Ґлли­лyіа.

з7. И#спо­вём­сz те­бЁ въ прaво­сти сeрд­ца, вне­гдA научи1ти ми сz судь­бaмъ прaв­ды тво­еS. Ґлли­лyіа.

}. Њправд†ніz тво‰ сохраню2: не њстaви менE до ѕэлA. Ґлли­лyіа.

f7. Въ чес0мъ и3спрaвитъ ю3нёйшій пyть св0й; вне­гдA сохрани1ти сло­весA тво‰. Ґлли­лyіа.

‹. Всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ взыс­кaхъ тебE: не tри1ни менE t зa­по­вэ­дій твои1хъ. Ґлли­лyіа.

№i. Въ сeрд­цы моeмъ скрhхъ сло­весA тво‰, ћкw да не со­гр­э­шY те­бЁ. Ґлли­лyіа.

в7i. Бlго­сло­вeнъ є3си2, гDи: научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. Ґлли­лyіа.

Gi. Ўстнa­ма мои1ма возвэсти1хъ вс‰ судьбы6 ќстъ твои1хъ. Ґлли­лyіа.

д7i. На пути2 сви­дёній твои1хъ наслади1хсz, ћкw њ всsкомъ бо­гaт­ст­вэ. Ґлли­лyіа.

є7i. Въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ поглумлю1сz, и3 ўра­зу­мёю пути6 тво‰. Ґлли­лyіа.

ѕ7i. Во њправ­дaніихъ твои1хъ по­учyсz: не за­бy­ду сло­вeсъ твои1хъ. Ґлли­лyіа.

з7i. Воздaждь ра­бY тво­е­мY: живи1 мz, и3 сохраню2 сло­весA тво‰. Ґлли­лyіа.

}i. Tкрhй џчи мои2, и3 ўра­зу­мёю чу­десA t зак0на твоегw2. Ґлли­лyіа.

f7i. При­шлeцъ ѓзъ є4смь на земли2: не скрhй t менE зa­пw­вэ­ди тво‰. Ґлли­лyіа.

к7. Возлюби2 ду­шA моS воз­желaти судьбы6 тво‰ на всsкое врe­мz. Ґлли­лyіа.

к7а. Запрети1лъ є3си2 гHр­дымъ: пр0клzти ўк­лонs­ю­щіисz t зa­по­вэ­дій твои1хъ. Ґлли­лyіа.

к7в. Tими2 t менE пон0съ по­но­шeніе и3 ўни­чи­жeніе, ћкw сви­дёній твои1хъ взыс­кaхъ. Ґлли­лyіа.

к7г. И$бо сэд0ша кн‰зи и3 на мS кле­ветa­ху, рaбъ же тв0й глум­лs­ше­сz во њправ­дaніихъ твои1хъ: Ґлли­лyіа.

к7д. И$бо свидBніz тво‰ по­учeніе моE є4сть, и3 со­вё­ти мои2 њправд†ніz тво‰. Ґлли­лyіа.

к7є. Приль­пE земли2 ду­шA моS: живи1 мz по словеси2 тво­е­мY. Ґлли­лyіа.

к7ѕ. Пути6 мо‰ возвэсти1хъ, и3 ўслh­шалъ мS є3си2: научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. Ґлли­лyіа.

к7з. Пyть њправ­дaній твои1хъ вразуми1 ми, и3 поглумлю1сz въ чу­де­сёхъ твои1хъ. Ґлли­лyіа.

к7и. Воздре­мA ду­шA моS t ўнhніz: ўтверди1 мz въ сло­ве­сёхъ твои1хъ. Ґлли­лyіа.

к7f. Пyть непрaв­ды tстaви t менE и3 зак0номъ твои1мъ поми1луй мS. Ґлли­лyіа.

l. Пyть и4стины и3зв0лихъ и3 судьбы6 тво‰ не за­бhхъ. Ґлли­лyіа.

lа. Прилэпи1хсz сви­дёніємъ твои6мъ, гDи, не посрами2 менE. Ґлли­лyіа.

lв. Пyть зa­по­вэ­дій твои1хъ тек0хъ, є3гдA разшири1лъ є3си2 сeрд­це моE. Ґлли­лyіа.

lг. Законоположи2 мнЁ, гDи, пyть њправ­дaній твои1хъ, и3 взы­щY и5 вh­ну: Ґлли­лyіа.

lд. Вразуми1 мz, и3 и3спытaю зак0нъ тв0й и3 сохраню2 и5 всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ. Ґлли­лyіа.

lє. Настaви мS на стезю2 зa­по­вэ­дій твои1хъ, ћкw тyю вос­хо­тёхъ. Ґлли­лyіа.

lѕ. Приклони2 сeрд­це моE во свидBніz тво‰, ґ не въ лихои1мство. Ґлли­лyіа.

lз. Tврати2 џчи мои2 є4же не ви1дэти суеты2: въ пути2 твоeмъ живи1 мz. Ґлли­лyіа.

lи. Постaви ра­бY тво­е­мY сл0во твоE въ стрaхъ тв0й. Ґлли­лyіа.

lf. Tими2 по­но­шeніе моE, є4же непщевaхъ: ћкw судьбы6 тво‰ бl­ги. Ґлли­лyіа.

м7. СE, воз­желaхъ зa­пw­вэ­ди тво‰: въ прaв­дэ твоeй живи1 мz. Ґлли­лyіа.

м7а. И# да пріи1детъ на мS млcть твоS, гDи, сп7сeніе твоE по словеси2 тво­е­мY: Ґлли­лyіа.

м7в. И# tвэ­щaю по­но­шa­ю­щымъ ми2 сл0во, ћкw ўпо­вaхъ на сло­весA тво‰. Ґлли­лyіа.

м7г. И# не tими2 t ќстъ мои1хъ сло­весE и4стинна до ѕэлA, ћкw на судьбы6 тво‰ ўпо­вaхъ: Ґлли­лyіа.

м7д. И# сохраню2 зак0нъ тв0й вh­ну, въ вёкъ и3 въ вёкъ вё­ка. Ґлли­лyіа.

м7є. И# хож­дaхъ въ ши­ро­тЁ, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ взыс­кaхъ: Ґлли­лyіа.

м7ѕ. И# глаг0лахъ њ сви­дёніихъ твои1хъ пред8 цари2 и3 не сты­дsх­сz: Ґлли­лyіа.

м7з. И# по­учaх­сz въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ, ±же возлюби1хъ ѕэлw2: Ґлли­лyіа.

м7и. И# воздвиг0хъ рy­цэ мои2 къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ, ±же возлюби1хъ, и3 глум­лsх­сz во њправ­дaніихъ твои1хъ. Ґлли­лyіа.

м7f. Помzни2 сло­весA тво‰ ра­бY тво­е­мY, и4хже ўпо­вaніе дaлъ ми2 є3си2. Ґлли­лyіа.

н7. Т0 мz ўтё­ши во сми­рeніи моeмъ, ћкw сл0во твоE живи1 мz. Ґлли­лyіа.

н7а. Г0рдіи за­ко­но­пре­сту­по­вa­ху до ѕэлA: t зак0на же твоегw2 не ўклони1хсz. Ґлли­лyіа.

н7в. Помzнyхъ судьбы6 тво‰ t вё­ка, гDи, и3 ўтё­ших­сz. Ґлли­лyіа.

н7г. Печaль пріsтъ мS t грBш­никъ, њстав­лs­ю­щихъ зак0нъ тв0й. Ґлли­лyіа.

н7д. ПBта бs­ху мнЁ њправд†ніz тво‰ на мё­стэ при­шeль­ствіz моегw2. Ґлли­лyіа.

н7є. Помzнyхъ въ нощи2 и4мz твоE, гDи, и3 сохрани1хъ зак0нъ тв0й. Ґлли­лyіа.

н7ѕ. Сeй бhсть мнЁ, ћкw њправ­дaній твои1хъ взыс­кaхъ. Ґлли­лyіа.

н7з. Чaсть моS є3си2, гDи: рёхъ сохрани1ти зак0нъ тв0й. Ґлли­лyіа.

н7и. Помоли1хсz ли­цY тво­е­мY всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ: поми1луй мS по словеси2 тво­е­мY. Ґлли­лyіа.

н7f. Помhс­лихъ пути6 тво‰ и3 возврати1хъ н0зэ мои2 во свидBніz тво‰. Ґлли­лyіа.

…. Ўгот0вихсz и3 не смути1хсz сохрани1ти зa­пw­вэ­ди тво‰. Ґлли­лyіа.

…а. Ќжz грBш­никъ њбzзa­шасz мнЁ, и3 зак0на твоегw2 не за­бhхъ. Ґлли­лyіа.

…в. Полy­но­щи во­стaхъ и3сповёдатисz те­бЁ њ судь­бaхъ прaв­ды тво­еS. Ґлли­лyіа.

…г. Причaст­никъ ѓзъ є4смь всBмъ боs­щым­сz тебє2 и3 хранs­щымъ зa­пw­вэ­ди тво‰. Ґлли­лyіа.

…д. Млcти тво­еS, гDи, и3сп0лнь зем­лS: њправ­дaніємъ твои6мъ научи1 мz. Ґлли­лyіа.

…є. Бlгость сотвори1лъ є3си2 съ раб0мъ твои1мъ, гDи, по словеси2 тво­е­мY: Ґлли­лyіа.

…ѕ. Бlго­сти и3 на­казaнію и3 рa­зу­му научи1 мz, ћкw зa­по­вэ­демъ твои6мъ вё­ро­вахъ. Ґлли­лyіа.

…з. Прeж­де дa­же не смири1ти ми сz, ѓзъ прегрэши1хъ: сегw2 рa­ди сл0во твоE сохрани1хъ. Ґлли­лyіа.

…и. Бlгъ є3си2 ты2, гDи: и3 бl­го­стію твоeю научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. Ґлли­лyіа.

…f. Ўмн0жисz на мS непрaв­да г0рдыхъ: ѓзъ же всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ и3спытaю зa­пw­вэ­ди тво‰. Ґлли­лyіа.

o7. Ўсыри1сz ћкw млеко2 сeрд­це и4хъ: ѓзъ же зак0ну тво­е­мY поучи1хсz. Ґлли­лyіа.

o7а. Бlго мнЁ, ћкw смири1лъ мS є3си2, ћкw да на­учyсz њправ­дaніємъ твои6мъ. Ґлли­лyіа.

o7в. Бlгъ мнЁ зак0нъ ќстъ твои1хъ пa­че тhсzщъ злaта и3 среб­рA. Ґлли­лyіа.

Слa­ва: Ґл­ли­лyіа. И# нhнэ: Ґллилyіа.

По пeр­вой статіи2, діaконъ:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2 є3S], и3дёже прaвед­ніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw, и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2 є3S], ў хrтA без­смeт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

И# по­сeмъ на­чинaемъ вторyю статію2 на глaсъ є7: на к0емждо же кон­цЁ стіхA глаг0лемъ: Поми1луй ра­бA твоего2 [и3ли2 ра­бY твою2].

Ли1къ на­чинaетъ: Зa­пw­вэ­ди тво‰: Поми1луй ра­бA твоего2 [и3ли2 ра­бY твою2]:

Пaки т0йже ли1къ:

o7г. РуцЁ твои2 сотвори1стэ мS: и3 со­здaстэ мS, вразуми1 мz, и3 на­учyсz зa­по­вэ­демъ твои6мъ. Поми1луй ра­бA твоегw2.

o7д. Боs­щіисz тебE ќзрzтъ мS: и3 воз­ве­селsт­сz, ћкw на сло­весA тво‰ ўпо­вaхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

И# пр0чее pалмA.

o7є. Разу­мёхъ, гDи, ћкw прaв­да судьбы6 тво‰, и3 вои1стинну смири1лъ мS є3си2. Поми1луй ра­бA твоего2.

o7ѕ. Бyди же млcть твоS, да ўтё­шитъ мS, по словеси2 тво­е­мY ра­бY тво­е­мY: Поми1луй ра­бA твоего2.

o7з. Да пріи1дутъ мнЁ щед­рHты тво‰, и3 жи1въ бy­ду, ћкw зак0нъ тв0й по­учeніе моE є4сть. Поми1луй ра­бA твоего2.

o7и. Да по­сты­дsт­сz г0рдіи, ћкw непрaвед­нw беззак0нноваша на мS: ѓзъ же °поглумлю1сz° въ зa­по­вэ­дехъ твои1хъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

o7f. Да њбратsтъ мS боs­щіисz тебє2 и3 вёдz­щіи свидBніz тво‰. Поми1луй ра­бA твоего2.

п7. Бyди сeрд­це моE непор0чно во њправ­дaніихъ твои1хъ, ћкw да не по­сты­жyсz. Поми1луй ра­бA твоего2.

п7а. И#счезaетъ во сп7сeніе твоE ду­шA моS, на сло­весA тво‰ ўпо­вaхъ: Поми1луй ра­бA твоего2.

п7в. И#счез0ша џчи мои2 въ сл0во твоE, глаг0люще: ко­гдA ўтё­ши­ши мS; Поми1луй ра­бA твоего2.

п7г. ЗанE бhхъ ћкw мёхъ на слaнэ: њправ­дaній твои1хъ не за­бhхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

п7д. Коли1кw є4сть днjй ра­бA твоегw2; ко­гдA сотвори1ши ми2 t гонs­щихъ мS сyдъ; Поми1луй ра­бA твоего2.

п7є. Повё­да­ша мнЁ законопрест{пницы глумлє1ніz, но не ћкw зак0нъ тв0й, гDи. Поми1луй ра­бA твоего2.

п7ѕ. Вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰ и4стина: непрaвед­нw по­гнa­ша мS, помози1 ми. Поми1луй ра­бA твоего2.

п7з. Вмaлэ не скон­чa­ша менE на земли2: ѓзъ же не њстaвихъ зa­по­вэ­дій твои1хъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

п7и. По млcти твоeй живи1 мz, и3 сохраню2 свидBніz ќстъ твои1хъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

п7f. Во вёкъ, гDи, сл0во твоE пре­бы­вaетъ на нб7си2. Поми1луй ра­бA твоего2.

§. Въ р0дъ и3 р0дъ и4стина твоS: њс­но­вaлъ є3си2 зeм­лю, и3 пре­бы­вaетъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

§а. Ўчинeніемъ твои1мъ пре­бы­вaетъ дeнь: ћкw всsчєскаz ра­бHт­на те­бЁ. Поми1луй ра­бA твоего2.

§в. Ћкw ѓще бы не зак0нъ тв0й по­учeніе моE бhлъ, то­гдA ќбw поги1блъ бhхъ во сми­рeніи моeмъ: Поми1луй ра­бA твоего2.

§г. Во вёкъ не за­бy­ду њправ­дaній твои1хъ, ћкw въ ни1хъ њживи1лъ мS є3си2. Поми1луй ра­бA твоего2.

§д. Тв0й є4смь ѓзъ, сп7си1 мz: ћкw њправ­дaній твои1хъ взыс­кaхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

§є. МенE ждa­ша грBш­ни­цы погуби1ти мS: свидBніz тво‰ ра­зу­мёхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

§ѕ. Всsкіz кончи1ны ви1дэхъ конeцъ: ши­ро­кA зa­по­вэдь твоS ѕэлw2. Поми1луй ра­бA твоего2.

§з. К0ль возлюби1хъ зак0нъ тв0й, гDи: вeсь дeнь по­учeніе моE є4сть. Поми1луй ра­бA твоего2.

§и. Пaче вр†гъ мои1хъ ўмудри1лъ мS є3си2 зa­по­вэ­дію твоeю, ћкw въ вёкъ моS є4сть. Поми1луй ра­бA твоего2.

§f. Пaче всёхъ ўчa­щихъ мS ра­зу­мёхъ, ћкw свидBніz тво‰ по­учeніе моE є4сть. Поми1луй ра­бA твоего2.

R. Пaче стaрєцъ ра­зу­мёхъ, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ взыс­кaхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rа. T всsка­гw пути2 лукa­ва возбрани1хъ но­гaмъ мои6мъ, ћкw да сохраню2 сло­весA тво‰: Поми1луй ра­бA твоего2.

Rв. T судeбъ твои1хъ не ўклони1хсz, ћкw ты2 законоположи1лъ ми2 є3си2. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rг. К0ль сладк† гор­тa­ни мо­е­мY сло­весA тво‰: пa­че мe­да ўстHмъ мои6мъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rд. T зa­по­вэ­дій твои1хъ ра­зу­мёхъ: сегw2 рa­ди возненави1дэхъ всsкъ пyть непрaв­ды. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rє. Свэти1льникъ но­гa­ма мои1ма зак0нъ тв0й, и3 свётъ стезsмъ мои6мъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rѕ. Клsх­сz и3 по­стaвихъ сохрани1ти судьбы6 прaв­ды тво­еS. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rз. Смири1хсz до ѕэлA: гDи, живи1 мz по словеси2 тво­е­мY. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rи. ВHль­наz ќстъ мои1хъ бlговоли1 же, гDи, и3 судь­бaмъ твои6мъ научи1 мz. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rf. ДушA моS въ рукY °твоє1ю° вh­ну, и3 зак0на твоегw2 не за­бhхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

Ri. Положи1ша грBш­ни­цы сёть мнЁ: и3 t зa­по­вэ­дій твои1хъ не заблуди1хъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

р№i. Наслё­до­вахъ свидBніz тво‰ во вёкъ, ћкw рa­до­ваніе сeрд­ца моегw2 сyть: Поми1луй ра­бA твоего2.

рв7i. Приклони1хъ сeрд­це моE сотвори1ти њправд†ніz тво‰ въ вёкъ за воз­даsніе. Поми1луй ра­бA твоего2.

рGi. Законопрест{пныz возненави1дэхъ, зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

рд7i. Пом0щникъ м0й и3 за­стyп­никъ м0й є3си2 ты2: на сло­весA тво‰ ўпо­вaхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

рє7i. Ўклони1тесz t менE, лукaв­ну­ю­щіи, и3 и3спытaю зa­пw­вэ­ди бGа моегw2. Поми1луй ра­бA твоего2.

рѕ7i. Заступи1 мz по словеси2 тво­е­мY, и3 жи1въ бy­ду: и3 не посрами2 менE t чazніz моегw2: Поми1луй ра­бA твоего2.

рз7i. Помози1 ми, и3 сп7сyсz, и3 по­учyсz во њправ­дaніихъ твои1хъ вh­ну. Поми1луй ра­бA твоего2.

р}i. Ўничижи1лъ є3си2 вс‰ tсту­пa­ю­щыz t њправ­дaній твои1хъ: ћкw непрaвед­но по­мыш­лeніе и4хъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

рf7i. Пре­сту­пa­ю­щыz непщевaхъ вс‰ грBш­ныz земли2: сегw2 рa­ди возлюби1хъ свидBніz тво‰. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rк. Пригвозди2 стрa­ху тво­е­мY плHти мо‰: t судeбъ бо твои1хъ ўбоsх­сz. Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7а. Сотвори1хъ сyдъ и3 прaв­ду: не предaждь менE њби1дzщымъ мS. Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7в. Воспріими2 ра­бA твоего2 во бl­го, да не њкле­ветa­ютъ менE г0рдіи. Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7г. Џчи мои2 и3счез0стэ во сп7сeніе твоE и3 въ сл0во прaв­ды тво­еS: Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7д. Сотвори2 съ раб0мъ твои1мъ по млcти твоeй, и3 њправ­дaніємъ твои6мъ научи1 мz. Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7є. Рaбъ тв0й є4смь ѓзъ: вразуми1 мz, и3 ўвёмъ свидBніz тво‰. Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7ѕ. Врe­мz сотвори1ти гDе­ви: разори1ша зак0нъ тв0й. Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7з. Сегw2 рa­ди возлюби1хъ зa­пw­вэ­ди тво‰ пa­че злaта и3 то­пaзіа. Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7и. Сегw2 рa­ди ко всBмъ зa­по­вэ­демъ твои6мъ на­прав­лsх­сz, всsкъ пyть непрaв­ды возненави1дэхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

рк7f. Ди6вна свидBніz тво‰: сегw2 рa­ди и3спытA | ду­шA моS. Поми1луй ра­бA твоего2.

Rл. Kвлeніе сло­вeсъ твои1хъ про­свэ­щaетъ и3 вра­зум­лsетъ мла­дeн­цы. Поми1луй ра­бA твоего2.

рlа. ЎстA мо‰ tверз0хъ и3 привлек0хъ дyхъ, ћкw зa­по­вэ­дій твои1хъ желaхъ. Поми1луй ра­бA твоего2.

Слa­ва: Поми1луй ра­бA твоего2.

И# нhнэ: Поми1луй ра­бA твоего2.

По в7‑й статіи2, діaконъ:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2 є3S], и3дёже прaвед­ніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw, и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2 є3S], ў хrтA без­смeт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

И# пaки на­чинaемъ трeтію статію2 на глaсъ трeтій:

И$мz твоE: Ґлли­лyіа.

Пaки т0йже ли1къ поeтъ:

рlв. При1зри на мS, и3 поми1луй мS, по судY лю1бzщихъ и4мz твоE. Ґлли­лyіа.

рlг. Стwпы2 мо‰ на­прaви по словеси2 тво­е­мY, и3 да не њб­ла­дaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе: Ґлли­лyіа.

И# пр0чее.

рlд. И#збaви мS t клеветы2 че­ло­вё­че­скіz, и3 сохраню2 зa­пw­вэ­ди тво‰. Ґлли­лyіа.

рlє. ЛицE твоE просвэти2 на ра­бA твоего2 и3 научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ. Ґлли­лyіа.

рlѕ. И#схH­ди­ща водн†z и3звед0стэ џчи мои2, понe­же не сохрани1хъ зак0на твоегw2. Ґлли­лyіа.

рlз. Првdнъ є3си2, гDи, и3 прaви суди2 твои2: Ґлли­лyіа.

рlи. Запо­вё­далъ є3си2 прaв­ду свидBніz тво‰, и3 и4стину ѕэлw2. Ґлли­лyіа.

рlf. И#стaz­ла мS є4сть рeв­ность твоS: ћкw за­бh­ша сло­весA тво‰ врази2 мои2. Ґлли­лyіа.

Rм. Раз­жжe­но сл0во твоE ѕэлw2, и3 рaбъ тв0й возлюби2 є5. Ґлли­лyіа.

рм7а. Ю#нёй­шій ѓзъ є4смь и3 ўни­чи­жeнъ: њправ­дaній твои1хъ не за­бhхъ. Ґлли­лyіа.

рм7в. Прaв­да твоS прaв­да во вёкъ, и3 зак0нъ тв0й и4стина. Ґлли­лyіа.

рм7г. СкHр­би и3 нyжди њбрэт0ша мS: зa­пw­вэ­ди тво‰ по­учeніе моE. Ґлли­лyіа.

рм7д. Прaв­да свидBніz тво‰ въ вёкъ: вразуми1 мz, и3 жи1въ бy­ду. Ґлли­лyіа.

рм7є. Воззвaхъ всёмъ сeрд­цемъ мои1мъ, ўслh­ши мS, гDи: њправд†ніz тво‰ взы­щY. Ґлли­лyіа.

рм7ѕ. Воззвaхъ ти2, сп7си1 мz, и3 сохраню2 свидBніz тво‰. Ґлли­лyіа.

рм7з. Предвари1хъ въ безг0діи и3 воз­звaхъ: на сло­весA тво‰ ўпо­вaхъ. Ґлли­лyіа.

рм7и. Предвари1стэ џчи мои2 ко ќт­ру, поучи1тисz словесє1мъ твои6мъ. Ґлли­лyіа.

рм7f. Глaсъ м0й ўслh­ши, гDи, по млcти твоeй: по судь­бЁ твоeй живи1 мz. Ґлли­лyіа.

Rн. Прибли1жишасz гонs­щіи мS беззак0ніемъ: t зак0на же твоегw2 ўдали1шасz. Ґлли­лyіа.

рн7а. Бли1з8 є3си2 ты2, гDи, и3 вси2 путіE твои2 и4стина. Ґлли­лyіа.

рн7в. И#спeр­ва по­знaхъ t сви­дёній твои1хъ, ћкw въ вёкъ њс­но­вaлъ | є3си2. Ґлли­лyіа.

рн7г. Ви1ждь сми­рeніе моE и3 и3зми1 мz: ћкw зак0на твоегw2 не за­бhхъ. Ґлли­лyіа.

рн7д. Суди2 сyдъ м0й и3 и3збaви мS: сло­весE рa­ди твоегw2 живи1 мz. Ґлли­лyіа.

рн7є. Далe­че t грBш­никъ сп7сeніе, ћкw њправ­дaній твои1хъ не взыс­кa­ша. Ґлли­лyіа.

рн7ѕ. ЩедрHты тво‰ мнH­ги, гDи: по судь­бЁ твоeй живи1 мz. Ґлли­лyіа.

рн7з. Мн0зи и3згонsщіи мS и3 сту­жa­ю­щіи ми2: t сви­дёній твои1хъ не ўклони1хсz. Ґлли­лyіа.

рн7и. Ви1дэхъ нера­зум­э­вa­ю­щыz и3 и3стazхъ: ћкw сло­вeсъ твои1хъ не сохрани1ша. Ґлли­лyіа.

рн7f. Ви1ждь, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ возлюби1хъ: гDи, по млcти твоeй живи1 мz. Ґлли­лyіа.

Rx. Начa­ло сло­вeсъ твои1хъ и4стина, и3 во вёкъ вс‰ судьбы6 прaв­ды тво­еS. Ґлли­лyіа.

р…а. Кн‰зи по­гнa­ша мS тyне: и3 t сло­вeсъ твои1хъ ўбоsсz сeрд­це моE. Ґлли­лyіа.

р…в. Возрa­ду­юсz ѓзъ њ сло­ве­сёхъ твои1хъ, ћкw њбр­этazй корhсть мн0гу. Ґлли­лyіа.

р…г. Непрaв­ду возненави1дэхъ и3 њмерзи1хъ: зак0нъ же тв0й возлюби1хъ. Ґлли­лyіа.

р…д. Седмери1цею днeмъ хвали1хъ тS њ судь­бaхъ прaв­ды тво­еS. Ґлли­лyіа.

р…є. Ми1ръ мн0гъ лю1бzщымъ зак0нъ тв0й, и3 нёсть и5мъ соб­лaз­на. Ґлли­лyіа.

р…ѕ. Чazхъ сп7сeніz твоегw2, гDи, и3 зa­пw­вэ­ди тво‰ возлюби1хъ. Ґлли­лyіа.

р…з. Сохрани2 ду­шA моS свидBніz тво‰ и3 возлюби2 | ѕэлw2. Ґлли­лyіа.

р…и. Сохрани1хъ зa­пw­вэ­ди тво‰ и3 свидBніz тво‰, ћкw вси2 путіE мои2 пред8 тоб0ю, гDи. Ґлли­лyіа.

р…f. Да прибли1житсz молeніе моE пред8 тS, гDи: по словеси2 тво­е­мY вразуми1 мz. Ґлли­лyіа.

Ro. Да вни1детъ про­шeніе моE пред8 тS: гDи, по словеси2 тво­е­мY и3збaви мS. Ґлли­лyіа.

рo7а. Tрh­г­нутъ ўст­нЁ мои2 пё­ніе, є3гдA научи1ши мS њправ­дaніємъ твои6мъ. Ґлли­лyіа.

рo7в. Про­вэ­щaетъ љзhкъ м0й сло­весA тво‰, ћкw вс‰ зa­пw­вэ­ди тво‰ прaв­да. Ґлли­лyіа.

рo7г. Да бy­детъ рукA твоS є4же сп7сти1 мz, ћкw зa­пw­вэ­ди тво‰ и3зв0лихъ. Ґлли­лyіа.

рo7д. Возжелaхъ сп7сeніе твоE, гDи, и3 зак0нъ тв0й по­учeніе моE є4сть. Ґлли­лyіа.

рo7є. ЖивA бy­детъ ду­шA моS и3 вос­хвa­литъ тS: и3 судьбы6 тво‰ пом0гутъ мнЁ. Ґлли­лyіа.

рo7ѕ. Заблуди1хъ ћкw nв­чA поги1бшее: взыщи2 ра­бA твоего2, ћкw зa­по­вэ­дій твои1хъ не за­бhхъ. Ґлли­лyіа.

И# по кон­цЁ ѓбіе, на глaсъ є7:

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

С™hхъ ли1къ њбрё­те и3ст0чникъ жи1зни и3 двeрь рaй­скую, / да њбрs­щу и3 ѓзъ пyть по­каsніемъ. / поги1бшее nв­чA ѓзъ є4смь: / воззови1 мz сп7се, и3 сп7си1 мz.

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Ѓгн­ца б9іz про­по­вё­дав­ше, / и3 за­клa­ни бhв­ше ћко­же ѓгн­цы, / и3 къ жи1зни неста­рёем­эй с™jи, / и3 прис­носyщ­нэй пре­стaв­ль­ше­сz, / того2 при­лёж­нw м§нцы моли1те, / дол­гHвъ раз­р­э­шeніе нaмъ даровaти.

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Въ пyть ќз­кій х0ждшіи приск0рбный, / вси2 въ житіи2 кrтъ ћкw kрeмъ взeм­шіи, / и3 мнЁ по­слё­до­вав­шіи вё­рою, / пріиди1те наслади1тесz, / и4хже ўгот0вахъ вaмъ п0честей / и3 вэнцє1въ нбcныхъ.

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

W$бразъ є4смь неиз­речeн­ныz тво­еS слa­вы, / ѓще и3 ћз­вы но­шY пре­гр­э­шeній, / ўщeд­ри твоE со­здaніе вLко, / и3 њчи1сти твои1мъ бlгоутр0біемъ, / и3 воз­же­лён­ное nтe­че­ство подaждь ми2, / раS пaки жи1телz мS сотворsz.

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Дрeв­ле ќбw t не сy­щихъ со­здa­вый мS, / и3 w4бразомъ твои1мъ б9eственнымъ по­чтhй, / пре­ступлeніемъ же зa­по­вэ­ди, / пaки мS возврати1вый въ зeм­лю, t неs­же взsтъ бhхъ, / на є4же по под0бію возведи2, / дрeв­нею добр0тою воз8wбрази1тисz.

Бl­го­сло­вeнъ є3си2 гDи, / научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Ўпок0й б9е ра­бA твоего2 [и3ли2 ра­бY твою2], / и3 ўчини2 є3го2 [ю5] въ раи2, / и3дёже ли1цы с™hхъ гDи, / и3 првd­ни­цы сіs­ютъ ћкw свэти6ла, / ўс0пшыz рабы6 тво‰ ўпок0й, / пре­зи­рaz и4хъ вс‰ согрэшє1ніz.

Слa­ва: Три­сіs­тель­ное є3ди1нагw б9ествA бl­гочeст­нw поeмъ, вопію1ще: / с™ъ є3си2 џ§е без­на­чaль­ный, / со­без­на­чaль­ный сн7е, и3 б9eственный дш7е, / просвэти2 нaсъ вё­рою те­бЁ слу­жa­щихъ / и3 вёч­на­гw nгнS и3схити2.

И# нhнэ: Рa­дуй­сz чcтаz, бGа пл0тію р0ждшаz во сп7сeніе всёхъ, / є4юже р0дъ че­ло­вё­че­скій њбрё­те сп7сeніе, / тоб0ю да њбрs­щемъ рaй, / бцdе чтcаz, бlгословeннаz.

Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. Три1жды.

По G‑й статіи2,
и3 по непор0чныхъ тро­па­рёхъ, діaконъ:

Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2 є3S], и3дёже прaвед­ніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw, и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2 є3S], ў хrтA без­смeт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

И# по воз­глaсэ поeмъ
на­стоs­щыz тропари2, глaсъ є7:

Пок0й сп7се нaшъ / съ прaвед­ны­ми ра­бA твоего2, / и3 сего2 [и3ли2 ра­бY твою2, / и3 сію2] всели2 во дворы2 тво‰, / ћко­же є4сть пи1сано, / пре­зи­рaz ћкw бlгъ прегрэшє1ніz є3гw2 [и3ли2 є3S], / вHль­наz и3 невHль­наz, / и3 вс‰ ±же въ вёд­эніи и3 не въ вёд­эніи, чlвэколю1бче.

Слa­ва, конeцъ: И# вс‰ ±же въ вёд­эніи, и3 не въ вёд­эніи, чlвэколю1бче.

И# нhнэ, бGор0диченъ: T дв7ы воз­сіs­вый мj­ру хrтE б9е, / сh­ны свё­та т0ю по­казa­вый, / поми1луй нaсъ.

Тa­же, pал0мъ н7.

Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наи­пa­че њмhй мS t беззак0ніz моегw2, и3 t гр­эхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й пре­до мн0ю є4сть вh­ну. Те­бЁ є3ди1ному согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz во сло­ве­сёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши вне­гдA суди1ти ти2. Сe бо въ беззак0ніихъ за­чaтъ є4смь, и3 во гр­э­сёхъ роди1 мz мaти моS. Сe бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBст­наz и3 т†йнаz пре­мyд­ро­сти тво­еS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz: њмhе­ши мS и3 пa­че снё­га ўбэлю1сz. Слy­ху мо­е­мY дa­си рa­дость и3 весeліе, возрa­ду­ют­сz кH­сти смирє1нныz. Tврати2 ли­цE твоE t грBхъ мои1хъ, и3 вс‰ без­за­кHніz мо‰ њчи1сти. Сeрд­це чи1сто сози1жди во мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeр­жи менE t ли­цA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менE. Воздaждь ми2 рa­дость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLч­нимъ ўтверди1 мz. На­учY без­за­кHн­ныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ те­бЁ њбратsт­сz. И#збaви мS t кро­вeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2, возрa­ду­ет­сz љзhкъ м0й прaв­дэ твоeй. ГDи, ўст­нЁ мои2 tвeр­зе­ши, и3 ўстA мо‰ воз­вэ­с­тsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы вос­хо­тёлъ є3си2 жeрт­вы, дaлъ бhхъ ќбw: все­со­ж­жeніz не бlговоли1ши. Жeрт­ва бGу дyхъ со­кру­шeнъ: сeрд­це со­кру­шeн­но и3 сми­рeн­но бGъ не ўничижи1тъ. Ўблажи2 гDи бl­го­волeніемъ твои1мъ сіH­на, и3 да сози1ждутсz стё­ны їеrли6мскіz. То­гдA бlговоли1ши жeрт­ву прaв­ды, воз­но­шeніе и3 все­со­же­гaє­маz: то­гдA воз­ло­жaтъ на nл­тaрь тв0й тельцы2.

И# канHнъ, є3гHже краестр0чіе: Ше­стyю при­пэ­вaю tшeд­ше­му пё­снь. Fео­фa­но­во. Глaсъ ѕ7.

Пё­снь №.

Їрм0съ: Ћкw по сy­ху пэ­ше­шeство­вавъ ї}ль, / по бeзд­нэ сто­пa­ми. / гони1телz фа­раH­на ви1дz по­то­плsе­ма / бGу по­бёд­ную пё­снь / пои1мъ, вопіsше.

При­пев: Ўпок0й, гDи, дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2 ўс0пшіz рабы2 твоеz2].

Въ нбc­ныхъ черт0зэхъ все­гдA д0бліи м§нцы м0лzтъ тS хrтE, / є3г0же t земли2 пре­стaвилъ є3си2 вёр­на­го, / вёч­ныхъ бlгъ получи1ти спод0би.

Ўкра­шeй всsчєскаz, жив0тное см­э­шeн­ное, / по­сре­дЁ мS че­ло­вё­ка, сми­рeніz вкy­пэ и3 вели1чества, со­здaлъ є3си2, / тём­же ра­бA твоегw2 дy­шу сп7се, ўпок0й.

Слa­ва: РаS жи1телz, и3 зем­ле­дё­ла­телz въ на­чaлэ мS ўчини1лъ є3си2, / пре­стy­пль­ша же твою2 зa­по­вэдь и3згнaлъ є3си2. / тём­же ра­бA твоегw2 дy­шу сп7сE, ўпок0й.

И# нhнэ, бGор0диченъ: И$же t ребрA со­здa­вый є4vу прeж­де нa­шу пра­мa­терь, / и3з8 пречc­та­гw твоегw2 чрe­ва въ пл0ть њд­э­вaет­сz, / є4юже смeр­ти крё­пость, чcтаz, разруши2.

Пё­снь G.

Їрм0съ: Нёсть с™ъ / ћко­же ты2 гDи б9е м0й, / воз­несhй р0гъ вёр­ныхъ твои1хъ бl­же, / и3 ўтверди1вый нaсъ на кa­ме­ни / и3сповёданіz твоегw2.

При­пев: Ўпок0й, гDи, дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2 ўс0пшіz рабы2 твоеz2].

Зак0ннw по­стра­дa­ша твои2 м§нцы жиз­нодaв­че, / и3 вэн­цeмъ по­бё­ды ўкраси1вшесz, / при­лёж­нw пре­стaв­ль­ше­мусz вёр­но­му вёч­ное и3збавлeніе подаю1тъ.

Наказaвъ пeр­вэе мн0гими чудесы2 и3 знa­мень­ми менE за­блyд­ша­го, / на­по­слё­докъ самаго2 себE и3стощи1лъ є3си2, ћкw со­стра­дa­тель, / и3 по­ис­кaвъ њбрёлъ и3 сп7слъ є3си2.

Слa­ва: T текy­щихъ непо­стоs­тель­ныz тли2, къ те­бЁ пре­шeд­ша­го, / въ селeніихъ вёч­ныхъ жи1ти рa­дост­нw спод0би бl­же, / њправ­дaвъ вё­рою же и3 бlгодaтію.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Нёсть непор0чна, ћко­же ты2 пречcтаz бGо­мaти, / є3ди1на бо t вё­ка бGа и4стиннаго за­чалA є3си2 во чрe­вэ, / смeр­ти разруши1вшаго си1лу.

Тa­же, є3ктеніA nбhчнаz:

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2 є3S], и3дёже прaвед­ніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw, и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2 є3S], ў хrтA без­смeт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Сэдa­ленъ, глaсъ ѕ7:

Вои1стинну су­етA всsчєскаz, / жи­тіe же сёнь, и3 с0ніе: / и4бо всyе мzтeт­сz всsкъ земнор0дный, / ћко­же речE писaніе: / є3гдA мjръ пріwбрs­щемъ. / то­гдA во гр0бъ всели1мсz, / и3дёже вкy­пэ цaріе и3 ни1щіи. / тём­же хrтE б9е, / пре­стaв­ль­ша­госz ра­бA твоего2 ўпок0й, / ћкw чlвэколю1бецъ.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ: Всес™az бцdе, / во врe­мz жи­во­тA моегw2 не њстaви менE, / че­ло­вё­че­ско­му пред­стa­тель­ству не ввё­ри мS: / но са­мA заступи2, и3 поми1луй мS.

Пё­снь д7.

Їрм0съ: Хrт0съ моS си1ла, / бGъ и3 гDь, чcт­нaz цR­ковь / бGо­лёп­нw поeтъ взы­вa­ю­щи, / t смhс­ла чи1ста њ гDэ прaзднующи.

При­пев: Ўпок0й, гDи, дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2 ўс0пшіz рабы2 твоеz2].

Пре­мyд­ро­сти б0льшее kв­лsz по­знaніе, / и3 є4же њ дaр­эхъ, мно­го­со­вер­шeн­ныz вLко бl­го­стh­ни, / м§нчєскіz ли1ки ѓгGлwвъ со­четaлъ є3си2.

Неиз­речeн­ныz слa­вы тво­еS / получи1ти спод0би къ те­бЁ пре­стaв­ль­ша­госz, / и3дёже хrтE ве­селs­щих­сz є4сть жили1ще, / и3 глaсъ чи1стагw рaдованіz.

Слa­ва: Пою1ща пріими2 б9eственную дер­жaву твою2, / є3г0же t земли2 пріsлъ є3си2, чa­до свё­та сего2 со­дё­ло­ваz, / грэх0вную мглY њчи­щaz многомлcтиве.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Пріs­те­ли­ще пречcтое, хрaмъ всенепор0чный, ков­чeгъ всес™hй, / дв7ственное мё­сто сщ7eніz, / тебE добр0ту їaкwв­лю вLка и3збрaлъ є4сть.

Пё­снь є7.

Їрм0съ: Б9іимъ / свё­томъ твои1мъ бl­же, / ќтре­ню­ю­щихъ ти2 дy­шы / люб0вію њзари2, молю1сz, / тS вёд­эти сл0ве б9ій, / и4стиннагw бGа, / t мрaка грэх0внагw взывaюща.

При­пев: Ўпок0й, гDи, дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2 ўс0пшіz рабы2 твоеz2].

Ћкw всепл0діе сщ7eнное, / и3 ћкw на­чaтокъ че­ло­вё­че­ска­гw є3стествA, м§нцы, / про­слaв­лен­но­му при­нeс­ше­сz бGо­ви, / нaмъ сп7сeніе при1снw ходaтайствуютъ.

Нбc­на­гw пре­бы­вaніz, раз­даsніz да­ро­вaній спод0би гDи, / прeж­де ўс0пшаго вёр­на­го ра­бA твоего2, / по­даS пре­гр­э­шeній и3збавлeніе.

Слa­ва: И$же є3ди1нъ є3стеств0мъ жи­во­творeцъ, / и4же бl­го­сти вои1стинну неиз­слё­ди­маz пучи1на, / скон­чaв­ша­госz, цrтвіz твоегw2 спод0би щeд­ре, / є3ди1не безсмeртне.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Крё­пость и3 пё­ніе, и3з8 тебE вLч­це мj­ру рож­дeй­сz, / и3 сп7сeніе бhвъ поги1бшымъ, и4же t ѓдо­выхъ врaтъ и3збавлszй, / вё­рою тебE бlжaщыz.

Пё­снь ѕ7.

Їрм0съ: Жи­тeй­ское м0ре / воздвизaе­мое зрS на­пa­стей бyрею / къ ти1хому при­стa­ни­щу тво­е­мY при­тeкъ вопію1 ти: / возведи2 t тли2 жив0тъ м0й / многомлcтиве.

При­пев: Ўпок0й, гDи, дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2 ўс0пшіz рабы2 твоеz2].

На кr­тЁ при­гвож­дaемь, / м§ничєскіz ли1ки къ се­бЁ со­брaлъ є3си2, / под­ра­жa­ю­щыz стrть твою2 бl­же. / тём­же м0лимсz ти2: къ те­бЁ пре­стaв­ль­ша­госz нhнэ ўпок0й.

Неиз­речeн­ною слa­вою твоeю, / є3гдA пріи1деши стрaш­нw суди1ти мj­ру все­мY на џб­ла­ц­эхъ, / бlговоли2 свёт­лw срё­сти тебE и3збaвителю, / є3г0же t земли2 пріsлъ є3си2 вёр­на­го ра­бA твоего2.

Слa­ва: И#ст0чникъ жи1зни сhй / мy­же­ствомъ б9eственнымъ вLко, њков†ннаz и3зводsй, / ра­бA твоего2 къ те­бЁ вёр­нw tшeд­ша­го / въ слa­до­сти рaй­ст­эй всели2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Въ зeм­лю возврати1хомсz, пре­стy­пль­ше б9ію зa­по­вэдь б9eственную, / тоб0ю же дв7о, на нб7о t земли2 вознес0хомсz, / тлю2 смeрт­ную tтрsсше.

Тa­же, є3ктеніA nбhчнаz:

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2 є3S], и3дёже прaвед­ніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw, и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2 є3S], ў хrтA без­смeт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Кон­дaкъ, глaсъ }:

Со с™hми ўпок0й / хrтE, дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], / и3дёже нёсть бо­лёзнь, ни пе­чaль, / ни воз­ды­хaніе, / но жи1знь безконeчнаz.

Јкосъ: Сaмъ є3ди1нъ є3си2 без­смeрт­ный, / сотвори1вый и3 со­здa­вый че­ло­вё­ка, / зем­нjи ќбw t земли2 со­здa­хом­сz, / и3 въ зeм­лю тy­юж­де п0йдемъ, / ћко­же по­ве­лёлъ є3си2 со­здa­вый мS и3 рекjй ми2: / ћкw зем­лS є3си2 и3 въ зeм­лю tи1деши, / ѓмо­же вси2 че­ло­вё­цы п0йдемъ, / надгр0бное ры­дaніе творs­ще пё­снь: / ґллилyіа.

И# пaки: Со с™hми ўпок0й хrтE:

Пё­снь з7.

Їрм0съ: Ро­со­дa­тель­ну ќбw пeщь / со­дё­ла ѓгGлъ / пр­пdб­нымъ nтро­кHмъ, / халдє1и же њпалs­ю­щее / ве­лёніе б9іе, / мучи1телz ўвэ­щA вопи1ти: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

При­пев: Ўпок0й, гDи, дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2 ўс0пшіz рабы2 твоеz2].

И#збaв­ль­шіисz твоeю кр0вію м§нцы пeр­ва­гw пре­ступлeніz, / њкропи1вшесz же своeю кр0вію, проwбразy­ютъ ћвэ твоE за­колeніе: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Сви­рё­п­э­ю­щую смeрть ўмертви1лъ є3си2 сл0ве жи­во­на­чaль­нэй­шій, / въ вёрэ же ўс0пшаго пріими2 нhнэ вос­пэ­вa­ю­ща­го, и3 глаг0лющаго: хrтE, / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

Слa­ва: Воwдуши1вый мS че­ло­вё­ка вдох­но­вeніемъ б9eственнымъ бGо­на­чaль­нэй­шій вLко, / пре­стaв­лен­на­го цrтвіz твоегw2 спод0би, пё­ти тебE сп7се: / бl­го­сло­вeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Превh­ш­ши всsкіz твaри пренепор0чнаz бы­лA є3си2, за­чeн­ши бGа, / сокруши1вшаго смє1ртнаz вратA, и3 верєи2 стeр­ша­го: / тём­же тS чcтаz пэсносл0вимъ вёр­ніи, ћкw бGом™рь.

Пё­снь }.

Їрм0съ: И#з8 плa­мене пр­пdб­нымъ р0су и3сточи1лъ є3си2. / и3 прaвед­на­гw жeрт­ву вод0ю попали1лъ є3си2: / вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же хо­тё­ти, / тS превозн0симъ во вс‰ вёки.

При­пев: Ўпок0й, гDи, дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2 ўс0пшіz рабы2 твоеz2].

Крёп­кw п0двиги по­казaв­ше, / по­бё­ды вэн­цeмъ ўкраси1стесz м§нцы хrтH­вы стrто­тeрп­цы, зо­вy­ще: / тS превозн0симъ хrтE во вёки.

Сщ7eннэ жи­тіE њстaв­ль­шыz вBр­ныz, / и3 къ те­бЁ вL­цэ пре­шeд­шыz / пріими2, кр0тцэ ўпо­ко­евaz, ћкw бlгоутр0бенъ, / тS пре­воз­носs­щыz во вс‰ вёки.

Слa­ва: Нhнэ въ земли2 кр0ткихъ / вс‰ во­дворsтисz прeж­де ўс0пшыz, сп7се, бlгоизв0ли, / вё­рою ћже въ тS њправ­дaвъ и3 бl­годaтію, / тS пре­воз­носs­щыz во вс‰ вёки.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Вси1 тz бlжи1мъ все­бl­жeн­наz, / р0ждшую сл0ва вои1стинну сy­ща­го бl­жeн­на­го, / пл0ть нaсъ рa­ди бhв­ша­го: / є3г0же превозн0симъ во вс‰ вёки.

Пё­снь f7.

Їрм0съ: БGа / че­ло­вёкwмъ невозм0жно ви1дэти, / на негH­же не смё­ютъ чи1ни ѓгGль­стіи взи­рaти: / тоб0ю же все­чcтаz, kви1сz че­ло­вёкwмъ / сл0во во­пло­щeн­но, / є3г0же ве­ли­чa­ю­ще, / съ нбc­ны­ми в0и, тS ўбlжaемъ.

При­пев: Ўпок0й, гDи, дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2 ўс0пшіz рабы2 твоеz2].

Надeж­да м§нкwвъ ли1ки ўкрэпи2, и3 къ твоeй любви2 рас­палeн­нэ впери2, / бy­ду­щихъ си6мъ предвоwбрази1вши непоколеби1мый вои1стинну пок0й: / є3мyже пре­стaв­ль­ша­госz бl­же вёр­на­го спод0би получи1ти.

Свёт­ла­гw и3 б9eственнагw получи1ти сіsніz твоегw2 хrтE, / вё­рою пре­стaв­ль­ша­госz бlговоли2 въ нёдр­эхъ ґвраa­мо­выхъ ўпо­коeніе, / ћкw є3ди1нъ млcтивъ се­мY дaруzй, и3 вёч­на­гw спо­доб­лszй бlжeнства.

Слa­ва: Сhй є3стеств0мъ бlгъ и3 бlгоутр0бенъ, / и3 воли1тель млcти, и3 бlгоутр0біz бeзд­на: є3г0же t мё­ста сегw2 њѕ­лоб­лeніz / и3 сё­ни смeрт­ныz сп7се пре­стaвилъ є3си2, / и3дёже сіsетъ тв0й свётъ, сего2 ўчини2.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Сёнь с™yю чcтаz ра­зу­мёемъ, / и3 ков­чeгъ, и3 скри­жaль тS зак0на и3 бl­годaти: / тоб0ю бо њстав­лeніе да­ро­вaсz, / њправд†ннымъ кр0вію во­пло­щeн­на­гw и3з8 твоегw2 чрe­ва, всенепор0чнаz.

Тa­же, є3ктеніA nбhчнаz:

Діaконъ: Пaки и3 пaки ми1ромъ гDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2 є3S], и3дёже прaвед­ніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw, и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2 є3S], ў хrтA без­смeт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

На­чинaемъ са­мо­глaс­ны їwaн­на монaха.

Глaсъ №: Кaz жи­тeй­скаz слa­дость / пре­бы­вaетъ пе­чa­ли непри­чaст­на; / кaz ли слa­ва стои1тъ на земли2 непрел0жна; / вс‰ сё­ни немwщ­нёй­ша, вс‰ с0ній прелє1стнэйша: / є3ди1нэмъ мгно­вeніемъ, и3 вс‰ сі‰ смeрть пріeм­летъ. / но во свётэ хrтE ли­цA твоегw2, / и3 въ на­сла­ждeніи тво­еS красоты2, / є3г0же и3збрaлъ є3си2, ўпок0й, ћкw чlвэколю1бецъ.

Глaсъ в7: Ўвы2 мнЁ, kко­вhй п0двигъ и4мать ду­шA раз­лучa­ю­щисz t тэлесE! / ўвы2, то­гдA коли1кw слези1тъ, и3 нёсть поми1луzй ю5! / ко ѓгGлwмъ џчи воз­водs­щи, без­дёль­нw м0литсz: / къ че­ло­вёкwмъ рy­цэ про­сти­рa­ю­щи, не и4мать по­мо­гa­ю­ща­гw. / тём­же возлю1бленніи мои2 брaтіе, / по­мhс­лив­ше нa­шу крaт­кую жи1знь, / пре­стaв­лен­но­му ўпо­коeніz t хrтA пр0симъ, / и3 ду­шaмъ нa­шымъ вeлію млcть.

Глaсъ G: Вс‰ су­етA че­ло­вё­че­скаz, / є3ли6ка не пре­бы­вaетъ по смeр­ти: / не пре­бы­вaетъ бо­гaт­ство, ни сшeству­етъ слa­ва: / при­шeд­шей бо смeр­ти, сі‰ вс‰ потреби1шасz. / тём­же хrтY без­смeрт­но­му возопіи1мъ: / пре­стaв­лен­на­го t нaсъ ўпок0й, / и3дёже всёхъ є4сть ве­селs­щих­сz жили1ще.

Глaсъ д7: Гдё є3сть мірск0е при­стрaстіе; / гдё є3сть при­врe­мен­ныхъ меч­тaніе; / гдё є3сть злaто и3 сребро2; / гдё є3сть ра­бHвъ мн0жество и3 молвA; / вс‰ пeрсть, вс‰ пe­пелъ, вс‰ сёнь. / но пріиди1те возопіи1мъ без­смeрт­но­му цRю2: / гDи вёч­ныхъ твои1хъ бл†гъ спод0би пре­стaв­ль­ша­госz t нaсъ, / ўпо­коsz є3го2 въ неста­рё­ю­щем­сz бl­жeн­ст­вэ твоeмъ.

Глaсъ є7: По­мzнyхъ прbр0ка вопію1ща: / ѓзъ є4смь зем­лS и3 пe­пелъ. / и3 пaки разсмотри1хъ во гро­бёхъ, / и3 ви1дэхъ кH­сти њб­на­жe­ны, и3 рёхъ: / u5бо кто2 є4сть цaрь, и3ли2 в0инъ, / и3ли2 бо­гaтъ, и3ли2 ўб0гъ, / и3ли2 прaвед­никъ, и3ли2 грёш­никъ; / но ўпок0й гDи, / съ прaвед­ны­ми ра­бA твоего2.

Глaсъ ѕ7: На­чaтокъ мнЁ и3 со­стaвъ зижди1тельное твоE бhсть по­ве­лёніе: / вос­хо­тёвъ бо t неви1димагw же и3 ви1димагw жи1ва мS со­стaви­ти є3стествA. / t земли2 тё­ло моE со­здaлъ є3си2, / дaлъ же ми2 є3си2 дy­шу / б9eственнымъ твои1мъ и3 жи­во­творs­щимъ вдох­но­вeніемъ. / тём­же хrтE ра­бA твоего2 во стра­нЁ живy­щихъ, / и3 въ селeніихъ прaвед­ныхъ ўпок0й.

Глaсъ з7: По w4бразу тво­е­мY и3 по под0бію со­здa­вый въ на­чaлэ че­ло­вё­ка, / въ раи2 по­стaвилъ є3си2 вла­дё­ти твои1ми твaрь­ми: / зaви­стію же діaво­лею прельсти1всz, снё­ди причасти1сz, / зa­по­вэ­дей твои1хъ пре­стyп­никъ бhвъ. / тём­же пaки въ зeм­лю, t неs­же взsтъ бhсть, / њсуди1лъ є3си2 возврати1тисz гDи, / и3 и3спроси1ти ўпокоeніе.

Глaсъ }: Плa­чу и3 ры­дaю, / є3гдA по­мыш­лsю смeрть, / и3 ви1жду во гро­бёхъ ле­жa­щую, / по w4бразу б9ію со­здaн­ную нa­шу кра­со­тY, / без8wбрaзну, без­слaв­ну, / не и3мyщую ви1да. / q чу­десE! / что2 сіE є4же њ нaсъ бhсть тaин­ство; / кaкw предa­хом­сz тлёнію; / кaкw сопрzг0хомсz смeр­ти; / вои1стинну бGа по­ве­лёніемъ. / ћко­же пи1сано є4сть, / подаю1щагw пре­стaв­ль­ше­мусz ўпокоeніе.

Бlжє1нна, глaсъ ѕ7.

Во цrтвіи твоeмъ, / є3гдA пріи1деши помzни2 нaсъ гDи.

Бl­жe­ни ни1щіи д¦омъ, / ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Бl­жe­ни плa­чу­щіи, / ћкw тjи ўтёшатсz.

Бl­жe­ни кр0тцыи, / ћкw тjи на­слёдzтъ зeмлю.

Бl­жe­ни ѓл­чу­щіи, и3 жaж­ду­щіи прaв­ды, / ћкw тjи насhтzтсz.

Бl­жe­ни млcтивіи, / ћкw тjи поми1ловани бyдутъ.

Разб0йника раS хrтE жи1телz, / на кr­тЁ те­бЁ возопи1вша, помzни1 мz, / пред­со­дёzлъ є3си2 по­каsніемъ є3гw2, / и3 менE спод0би недост0йнаго.

Бl­жe­ни чи1стіи сeрд­цемъ, / ћкw тjи бGа ќзрzтъ.

Живот0мъ гDствуzй и3 смeр­тію, / во дв0рэхъ с™hхъ ўпок0й, / є3г0же пріsлъ є3си2 t при­врe­мен­ныхъ: / и3 помzни1 мz, є3гдA пріи1деши во цrтвіи твоeмъ.

Бl­жe­ни миротв0рцы, / ћкw тjи сh­но­ве б9іи нарекyтсz.

Душa­ми вла­дh­че­ствуzй и3 тэлесa­ми, / є3г0же въ ру­цЁ ды­хaніе нa­ше, / њскорб­лsе­мыхъ ўт­э­шeніе, / ўпок0й во стра­нЁ прaвед­ныхъ, / є3г0же пре­стaвилъ є3си2 ра­бA твоего2.

Бl­жe­ни и3згнaни прaв­ды рa­ди, / ћкw тёхъ є4сть цrтво нбcное.

Хrт0съ тS ўпок0итъ во стра­нЁ живy­щихъ, / и3 вратA р†йскаz да tвeр­зетъ ти2, / и3 цrтвіz по­кa­жетъ жи1телz, / и3 њстав­лeніе те­бЁ дaстъ, / њ ни1хже согрэши1лъ є3си2 въ житіи2, хrтолю1бче.

Бl­жe­ни є3стE, є3гдA пон0сzтъ вaмъ, / и3 и3зженyтъ, и3 рекyтъ всsкъ ѕ0лъ глаг0лъ, на вы2 лжy­ще менE рaди.

И#зh­демъ и3 ќзримъ во гро­бёхъ, / ћкw нa­ги кH­сти че­ло­вBкъ, / червeй снёдь, и3 смрaдъ, / и3 по­знaемъ что2 бо­гaт­ство, добр0та, крё­пость, бlголёпіе;

Рa­дуй­тесz и3 весели1тесz, / ћкw мздA вa­ша мн0га на нб7сёхъ.

Ўслh­шимъ, что2 зо­вeтъ вседержи1тель: / ўвы2 и4щущымъ зрё­ти стрaш­ный дeнь гDень! / сeй бо є4сть тьмA: / nгнeмъ бо и3скушaютсz всsчєскаz.

Слa­ва: Без­на­чaль­нымъ и3 рож­дeніемъ же и3 про­ис­хож­дeніемъ, / nц7Y по­кланs­юсz роди1вшему, / сн7а слaв­лю рож­дeн­на­го, / пою2 со­просіsв­ша­го nц7y же и3 сн7у, д¦а с™aго.

И# нhнэ, бGор0диченъ: Кaкw t сос­цY твоє1ю млеко2 т0чиши дв7о, / кaкw пи­тaе­ши пи­тa­телz твaри; / ћко­же вёсть, и3сточи1вый в0ду t кa­мене, / жи6лы вHд­ныz жaж­ду­щымъ лю1демъ, ћко­же писaсz.

По­сeмъ діaконъ глаг0летъ: В0нмемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Ли1къ: И# дy­хо­ви твоемY.

Діaконъ: Пре­мyд­рость, в0нмемъ.

Ли1къ поeтъ про­кj­менъ, глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ пyть, в0ньже и4деши днeсь ду­шE, / ћкw ўгот0васz те­бЁ мё­сто ўпокоeніz.

Стjхъ: Къ те­бЁ гDи воз­зо­вY, б9е м0й, да не премолчи1ши t менE.

Чтeцъ: Ґп0столъ къ солyнzнwмъ, за­чa­ло ©o.

Брaтіе, не хо­щY вaсъ не вёд­эти њ ўмeр­шихъ, да не скор­би­тE, ћко­же и3 пр0чіи не и3мyщіи ўпо­вaніz. Ѓще бо вё­ру­емъ, ћкw ї}съ ќм­ре и3 вос­кR­се, тaкw и3 бGъ ўмeр­шыz њ ї}сэ, при­ведeтъ съ ни1мъ. Сіe бо вaмъ глаг0лемъ сл0вомъ гD­нимъ, ћкw мы2 живy­щіи њстaв­шіи въ при­шeствіе гDне, не и4мамы предвари1ти ўмeр­шихъ. Ћкw сaмъ гDь въ по­ве­лёніи во глaсэ ґрхa­гG­ло­вэ, и3 въ тру­бЁ б9іи сни1детъ съ нб7сE, и3 мeрт­віи њ хr­тЁ вос­кr­нутъ пeр­вэе. Пот0мъ же мы2 живy­щіи њстaв­шіи, кyп­нw съ ни1ми вос­хи­щe­ни бy­демъ на џб­ла­ц­эхъ, въ срё­теніе гDне на воздyсэ, и3 тaкw все­гдA съ гDемъ бyдемъ.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ ти2.

Ґл­ли­лyіа. Глaсъ ѕ7:

Бlжeнъ, є3г0же и3збрaлъ и3 пріsлъ є3си2, гDи.

Діaконъ: Пре­мyд­рость, пр0сти, ўслh­шимъ с™aгw є3ђліа.

Сщ7eнникъ: Ми1ръ всBмъ.

Е#ђліе t їwaн­на, за­чa­ло ѕ7i.

РечE гDь ко при­шeд­шымъ къ немY їудeємъ: ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ, ћкw слy­шаzй сло­весE моегw2 и3 вё­руzй по­слaв­ше­му мS, и4мать жив0тъ вёч­ный, и3 на сyдъ не пріи1детъ: но прeй­детъ t смeр­ти въ жив0тъ. Ґми1нь ґми1нь глаг0лю вaмъ: ћкw грzдeтъ чaсъ, и3 нhнэ є4сть, є3гдA мeрт­віи ўслh­шатъ глaсъ сн7а б9іz, и3 ўслh­шав­ше њживyтъ. Ћко­же бо nц7ъ и4мать жив0тъ въ се­бЁ, тaкw дaстъ и3 сн7ови жив0тъ и3мёти въ се­бЁ: И# џб­ласть дaстъ є3мY и3 сyдъ твори1ти, ћкw сн7ъ че­ло­вёчь є4сть, не диви1тесz се­мY. Ћкw грzдeтъ чaсъ в0ньже вси2 сy­щіи во гро­бёхъ ўслh­шатъ глaсъ сн7а б9іz: И# и3зhдутъ сотв0ршіи бlг†z въ вос­кR­шeніе жи­во­тA, ґ сотв0ршіи ѕл†z въ вос­кR­шeніе судA. Не мо­гY ѓзъ њ се­бЁ твори1ти ни­чесH­же. Ћко­же слh­шу, суж­дY: и3 сyдъ м0й прaве­денъ є4сть: ћкw не и3щY в0ли мо­еS, но в0ли по­слaв­ша­гw мS nц7A.

Діaконъ: Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz ўслh­ши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2 є3S], и3дёже прaвед­ніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw, и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2 є3S], ў хrтA без­смeрт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

И# по и3сполнeніи сегw2 глаг0летъ пeр­вый t сщ7eнникwвъ, и3ли2 ґрхіерeй прилучи1всz, мlтву: Б9е ду­хHвъ: ве­лег­лaс­нw, при­шeдъ близ8 ўмeр­ша­гw. Тaкож­де и3 на­стоs­щіи сщ7eнницы вси2.

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Вё­до­мо же бy­ди, ћкw глаг0лему ко­е­мyж­до про­шeнію t діaко­на, во є3ли1кw глаг0летсz про­шeніе t негw2, глаг0летъ вы­ше­речeн­ную мlтву кjйж­до сщ7eнникъ, по чи1ну сво­е­мY тaй­нw близ8 ўмeр­ша­гw, и3 воз­гла­шaетъ: Ћкw ты2 є3си2 воскrніе:

Нhнэ же t пeр­ва­гw сщ7eнника, и3ли2 ґрхіерeа, глаг0летсz ве­лег­лaс­нw мlтва: Б9е ду­хHвъ: ћко­же вh­ше речeсz. По воз­глaсэ же бы­вaетъ цэловaніе.

И# поeмъ на­стоs­щыz стіхи6ры, глaсъ в7.
ПодHб­ны: Е#гдA t дрeва:

Пріиди1те, по­слёд­нее цэ­ло­вaніе / дади1мъ брaтіе ўмeр­ше­му, / бl­го­дарs­ще бGа: / сeй бо њску­дЁ t ср0дства своегw2, / и3 ко гр0бу тщи1тсz не кто­мY пе­кjй­сz / њ сyет­ныхъ, и3 њ мно­го­стрaст­ной пл0ти. / гдЁ нhнэ срHд­ни­цы же и3 дрy­зи; / сE раз­лучaем­сz. / є3г0же ўпок0ити, гDу пом0лимсz.

К0е раз­лучeніе, q брaтіе! кjй плaчь; / к0е ры­дaніе въ на­стоs­щемъ ча­сЁ; / пріиди1те ќбw цэлyй­те бhв­ша­го вмaлэ съ нa­ми: / пре­даeт­сz бо гр0бу. / кa­ме­немъ по­кры­вaет­сz, / во тьмY все­лsет­сz, / съ мeрт­вы­ми по­гребaет­сz, / и3 всёхъ ср0дникwвъ и3 дру­гHвъ нhнэ раз­лучaет­сz: / є3г0же ўпок0ити, гDу пом0лимсz.

Нhнэ жи­тeй­ское лукaвое раз­ру­шaет­сz торжество2 суеты2: / д¦ъ бо њску­дЁ t селeніz, брeніе њчерни1сz, / сосyдъ раз­дрaсz, без­глa­сенъ, нечyственъ, мeрт­венъ, недви1жимь. / є3г0же по­сы­лa­ю­ще гр0бу, гDу пом0лимсz, / дaти се­мY во вё­ки ўпокоeніе.

Kк0въ жив0тъ нaшъ є4сть; цвётъ, и3 дhмъ, и3 росA ќтрен­нzz вои1стинну. / пріиди1те ќбw, ќзримъ на гро­бёхъ ћс­нw, гдЁ добр0та тэлeс­наz; / гдЁ ю4ность; гдЁ сyть nчесA, и3 зрaкъ плот­скjй: / вс‰ ўвzд0ша ћкw травA, вс‰ потреби1шасz. / пріиди1те ко хrтY при­па­дeмъ со слезaми.

Вeлій плaчь и3 ры­дaніе, вeліе воз­ды­хaніе, и3 нyж­да, / раз­лучeніе души2, ѓдъ и3 поги1бель, / при­врe­мен­ный жив0тъ, сёнь непо­стоsн­наz, / с0нъ пре­лeст­ный: без­вре­мен­но­меч­тa­ненъ трyдъ жи­тіS зем­нa­гw. / далe­че tбэжи1мъ мір­скa­гw всsка­гw гр­эхA, да небє1снаz наслёдимъ.

Ви1дzще пред­ле­жa­ща мeрт­ва, / w4бразъ воспріи1мемъ вси2 конeч­на­гw часA: / сeй бо tх0дитъ ћкw дhмъ t земли2, / ћкw цвётъ tц­вэ­тE, / ћкw травA по­сэчeсz, / врeти­щемъ по­вивaемь, / зем­лeю по­кры­вaемь. / є3г0же неви1дима њстaвив­ше, хrтY пом0лимсz, / дaти се­мY во вё­ки ўпокоeніе.

Пріиди1те внy­цы ґдa­мw­вы, ўви1димъ на земли2 по­вeр­жен­на­го, / по w4бразу нa­ше­му всE бl­го­лё­піе tла­гa­ю­ща, / раз­ру­шe­на во гр0бэ гн0емъ, червьми2, тьм0ю и3ждивaема, зем­лeю по­кры­вaе­ма. / є3г0же неви1дима њстaв­ль­ше, хrтY пом0лимсz, / дaти во вё­ки се­мY ўпокоeніе.

Е#гдA ду­шA t тё­ла и4мать нyж­дею восхи1титисz стрaш­ны­ми ѓгG­лы, / всёхъ за­бы­вaетъ ср0дникwвъ и3 знaе­мыхъ, / и3 пе­чeт­сz њ бy­ду­щихъ суди1лищей стоsніи, ±же суеты2, и3 мно­го­трyд­ныz пл0ти раз­р­э­шeніи: / то­гдA судію2 молs­ще, вси2 пом0лимсz, / да прости1тъ гDь, ±же содёла.

Пріиди1те брaтіе, во гр0бэ ќзримъ пe­пелъ и3 пeрсть, и3з8 неs­же со­здa­хом­сz. / кa­мw нhнэ и4демъ; чт0 же бh­хомъ, / кjй ўб0гъ и3ли2 бо­гaтъ; и3ли2 кjй вLка; / кjй же своб0дь; и3 не вси1 ли пe­пелъ; / добр0та ли­цA согни2, и3 ю4ности вeсь цвётъ ўвzди2 смeрть.

Вои1стинну су­етA и3 тлёніе, / вс‰ житє1йскаz, ви1ды, и3 безсл†внаz: / вси1 бо и3счезaемъ, вси2 ќмремъ, / цaріе же и3 кнs­зи, / судіи6 и3 наси1льницы, / бо­гaтіи и3 ўб0зіи, / и3 всE є3стество2 че­ло­вё­че­ское: / нhнэ бо, и5же и3ногдA въ житіи2, во гр0бы вер­гa­ют­сz, / и5хже да ўпок0итъ гDь, пом0лимсz.

Вси2 тэлeс­ніи нhнэ nр­гa­ны прaзд­ни зрsт­сz, / и5же прeж­де мa­ла дви1жими бs­ху, / вси2 недэйстви1тельни, мeрт­ви, нечyв­ствен­ни: / џчи бо заид0ша, свzзaст­эсz н0зэ, / рy­цэ безм0лвствуетэ, и3 слyхъ съ ни1ми: / љзhкъ мол­чaніемъ заключи1сz, гр0бу пре­даeт­сz. / вои1стинну су­етA вс‰ человёчєскаz.

Сп7сaй на­дё­ю­щы­zсz на тS, / м™и незаходи1магw сlн­ца бGороди1тельнице: / ўмоли2 мlтва­ми твои1ми пребl­гa­го бGа, / ўпок0ити, м0лимсz, нhнэ пре­стaв­ль­ша­госz, / и3дёже ўпо­ко­евa­ют­сz првd­ныхъ дy­си: / б9eственныхъ бл†гъ на­слёд­ни­ка покажи2, / во дв0рэхъ првd­ныхъ, / въ пa­мzть, всенепор0чнаz, вёчную.

Слa­ва, глaсъ ѕ7: Зрs­ще мS без­глaс­на, / и3 без­ды­хaн­на пред­ле­жa­ща, / вос­плa­чи­те њ мнЁ брaтіе и3 дрy­зи, / срHд­ни­цы и3 знaе­міи: / вчерaш­ній бо дeнь бе­сё­до­вахъ съ вa­ми, / и3 внезa­пу нaй­де на мS стрaш­ный чaсъ смeрт­ный: / но пріиди1те вси2 лю1бzщіи мS, / и3 цэлyй­те мS по­слёд­нимъ цэ­ло­вaніемъ: / не кто­мy бо съ вa­ми по­хож­дY, / и3ли2 со­бе­сё­дую пр0чее. / къ судіи1 бо tхож­дY, / и3дёже нёсть ли­це­пріsтіz: / рaбъ бо и3 вла­дhка вкy­пэ пред­стоsтъ, / цaрь и3 в0инъ, бо­гaтый и3 ўб0гій / въ рaв­нэмъ дост0инствэ: / кjйж­до бо t свои1хъ дёлъ, / и3ли2 про­слaвит­сz, и3ли2 постыди1тсz. / но про­шY всёхъ и3 молю2, / непре­стaн­нw њ мнЁ моли1тесz хrтY бGу, / да не низ­ведeнъ бy­ду по гр­эхHмъ мои6мъ, / на мё­сто мучeніz: / но да вчини1тъ мS, и3дёже свётъ жив0тный.

И# нhнэ, бGор0диченъ, глaсъ т0йже: Мlтва­ми р0ждшіz тS хrтE, / и3 п®тeчи твоегw2, / ґпcлwвъ, прbр0кwвъ, їерaрхwвъ, / пр­пdб­ныхъ, и3 првd­ныхъ, и3 всёхъ с™hхъ, / ўс0пшаго ра­бA твоего2 [и3ли2: ўс0пшую ра­бY твою2] ўпок0й.

Тa­же, Трис™0е. Прес™az трb­це: Џ§е нaшъ:

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слa­ва, nц7A и3 сн7а и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэкHвъ.

Ли1къ: Ґми1нь.

Тa­же, Со дy­хи првd­ныхъ скон­чaв­ших­сz, / дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] сп7се ўпок0й, / со­хранsz ю5 во бl­жeн­ной жи1зни, / ћже ў тебE чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, / и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо­ко­евa­ют­сz, / ўпок0й и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слa­ва: Ты2 є3си2 бGъ со­шe­дый во ѓдъ, и3 ќзы њко­вaн­ныхъ разрэши1вый, / сaмъ и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] ўпок0й.

И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сё­мене р0ждшаz, / моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2 є3S].

Про­шeніе t діaкона:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслh­ши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2: єS], и3дёже првdніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2: єS], ў хrтA без­смeрт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость.

Їерeй: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

Їерeй: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

Ли1къ: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ:

ВоскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, дy­шу t нaсъ пре­стaв­ль­ша­гwсz ра­бA своегw2 [и3ли2: пре­стaв­ль­шіzсz рабы2 сво­еS] и4м>къ, въ селeніихъ првd­ныхъ ўчини1тъ, въ нёдр­эхъ ґвраa­ма ўпок0итъ, и3 съ првd­ны­ми со­при­чтeтъ, и3 нaсъ поми1луетъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. Ґми1нь.

Ґрхіерeй же и3ли2 на­чaль­ствуzй їерeй сaмъ глаг0летъ три1жды сіE:

Вёч­наz твоS пa­мzть, до­сто­бl­жeнне и3 прис­но­пa­мzтне брa­те нaшъ. Три1жды.

Діaконъ: Во бl­жeн­номъ ўс­пeніи вёч­ный пок0й подaждь гDи, ўсо1пшему ра­бY тво­е­мY [и3ли2: ўсо1пшей ра­бЁ твоeй] и4м7къ, и3 сотвори2 є3мY [є4й] вёч­ную пaмzть.

Тa­же пэвцы2 пою1тъ три1жды: Вёч­наz пaмzть.

Ѓбіе же ґрхіерeй, ѓще приключи1тсz тa­мw бhти, и3ли2 їерeй чтeтъ мlтву про­щaль­ную велеглaснw:

ГDь ї}съ хrт0съ бGъ нaшъ, и4же б9eствєннаz зa­пw­вэ­ди с™ы6мъ свои6мъ ў§нкHмъ и3 ґпcлwмъ дa­вый, во є4же вzзaти и3 рэши1ти пaд­шихъ грэхи2, и3 t џныхъ пaки мы2 пріeм­ше вины6 т0йже твори1ти: да прости1тъ тебE, чa­до д¦0вное, ѓще что2 со­дё­лалъ є3си2 въ нhнэш­нэмъ вё­цэ в0льное и3ли2 нев0льное, нhнэ и5. при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

И# тaкw взeм­ше м0щи tх0димъ ко гр0бу по­слё­ду­ю­щымъ всBмъ лю1демъ, пред8идyщымъ же сщ7eнникwмъ, и3 пою1щымъ:

С™hй б9е: Прес™az трb­це: Џ§е нaшъ: И# прH­чаz.

И# по­ла­гa­ют­сz м0щи во гр0бъ: ґрхіерeй же, и3ли2 сщ7eнникъ, взeмъ пeрсть ло­пaтою, крестови1днw мe­щетъ верхY мо­щeй, глаг0лz:

ГDнz зем­лS, и3 и3сполнeніе є3S все­лeн­наz, и3 вси2 живy­щіи на нeй.

И# по­сeмъ на­ливaетъ верхY є3лeй t канди1ла, и3ли2 сh­п­лютъ пe­пелъ t кади1льницы, и3 тaкw по­кры­вa­ютъ ћкw nбhч­нw гр0бъ, приглаг0лємымъ тропарє1мъ, глaсъ д7:

Со дy­хи првd­ныхъ скон­чaв­ших­сz, / дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] сп7се ўпок0й, / со­хранsz ю5 во бl­жeн­ной жи1зни, / ћже ў тебE чlвэколю1бче.

Въ пок0ищи твоeмъ гDи, / и3дёже вси2 с™jи твои2 ўпо­ко­евa­ют­сz, / ўпок0й и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS], ћкw є3ди1нъ є3си2 чlвэколю1бецъ.

Слa­ва: Ты2 є3си2 бGъ со­шe­дый во ѓдъ, и3 ќзы њко­вaн­ныхъ разрэши1вый, / сaмъ и3 дy­шу ра­бA твоегw2 [и3ли2: рабы2 тво­еS] ўпок0й.

И# нhнэ: Е#ди1на чcтаz и3 непор0чнаz дв7о, бGа без8 сё­мене р0ждшаz, / моли2 сп7сти1сz души2 є3гw2 [и3ли2: єS].

Про­шeніе t діaкона:

Поми1луй нaсъ б9е, по вели1цэй млcти твоeй, м0лимъ ти сz, ўслh­ши и3 поми1луй.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Е#щE м0лимсz њ ўпо­коeніи души2 ўс0пшагw ра­бA б9іz [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 б9іей] и4м>къ, и3 њ є4же прости1тисz є3мY [є4й] всsко­му пре­гр­э­шeнію, в0льному же и3 нев0льному.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Ћкw да гDь бGъ ўчини1тъ дy­шу є3гw2 [и3ли2: єS], и3дёже првdніи ўпокоsютсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй, три1жды.

Млcти б9іz, цrтва нбc­на­гw и3 њстав­лeніz гр­эхHвъ є3гw2 [и3ли2: єS], ў хrтA без­смeрт­на­гw цRS и3 бGа нa­ше­гw пр0симъ.

Ли1къ: Подaй гDи.

Діaконъ: ГDу пом0лимсz.

Ли1къ: ГDи поми1луй.

Сщ7eнникъ глаг0летъ мlтву сію2:

Б9е ду­хHвъ, и3 всsкіz пл0ти, смeрть по­прa­вый и3 діaво­ла ўпраздни1вый, и3 жив0тъ мj­ру тво­е­мY да­ро­вa­вый: сaмъ гDи, ўпок0й дy­шу ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, въ мё­стэ свёт­лэ, въ мё­стэ ѕлaч­нэ, въ мё­стэ пок0йнэ: tню1дуже tб­э­жE бо­лёзнь, пе­чaль и3 воз­ды­хaніе. всsкое со­гр­э­шeніе, со­дёzн­ное и4мъ [и3ли2 є31ю] сл0вомъ, и3ли2 дё­ломъ, и3ли2 по­мыш­лeніемъ, ћкw бl­гjй чlвэколю1бецъ бGъ прости2, ћкw нёсть че­ло­вёкъ, и4же жи1въ бy­детъ, и3 не согрэши1тъ: тh бо є3ди1нъ кро­мЁ гр­эхA, прaв­да твоS прaв­да во вё­ки, и3 сл0во твоE и4стина.

Воз­глaсъ: Ћкw ты2 є3си2 вос­кrніе и3 жив0тъ, и3 пок0й ўс0пшагw ра­бA твоегw2 [и3ли2: ўс0пшіz рабы2 тво­еS] и4м>къ, хrтE б9е нaшъ, и3 те­бЁ слaву воз­сы­лaемъ, со без­на­чaль­нымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 жи­во­творs­щимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

Діaконъ: Премyдрость.

Їерeй: Прес™az бцdе, спаси2 нaсъ.

Ли1къ: ЧCт­нёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

Їерeй: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

Ли1къ: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# tпyстъ:

ВоскRсhй и3з8 мeрт­выхъ, хrт0съ и4стинный бGъ нaшъ, мlтва­ми пречcтыz сво­еS м™ре, с™hхъ слaв­ныхъ и3 все­хвaль­ныхъ ґпcлъ, пр­пdб­ныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нa­шихъ, и3 всёхъ с™hхъ, дy­шу t нaсъ пре­стaв­ль­ша­гwсz ра­бA своегw2 [и3ли2: пре­стaв­ль­шіzсz рабы2 сво­еS] и4м>къ, въ селeніихъ првd­ныхъ ўчини1тъ, въ нёдр­эхъ ґвраa­ма ўпок0итъ, и3 съ првd­ны­ми со­при­чтeтъ, и3 нaсъ поми1луетъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ. Ґми1нь.

Діaконъ: Во бl­жeн­номъ ўс­пeніи вёч­ный пок0й подaждь гDи, ўсо1пшему ра­бY тво­е­мY [и3ли2: ўсо1пшей ра­бЁ твоeй] и4м7къ, и3 сотвори2 є3мY [є4й] вёч­ную пaмzть.

Тa­же пэвцы2 пою1тъ три1жды: Вёч­наz пaмzть.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки