Чaсъ пeр­вый

Пріиди1те, поклони1мсz цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ хrтY, цReви нa­ше­му бGу.

Пріиди1те, поклони1мсz и3 при­па­дeмъ са­мо­мY хrтY, цReви и3 бGу нaшему.

И# покл0ны три2.

Pал0мъ є7.

Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, ра­зу­мёй звaніе моE. вонми2 глa­су молeніz моегw2, цRю2 м0й и3 б9е м0й, ћкw къ те­бЁ помолю1сz гDи. за­yт­ра ўслh­ши глaсъ м0й, за­yт­ра пред­стa­ну ти2, и3 ќзри­ши мS. ћкw бGъ не хо­тsй беззак0ніz, ты2 є3си2: не присели1тсz къ те­бЁ лукaв­нуzй, ни­жE пребy­дутъ без­за­кHн­ни­цы пред8 nчи1ма твои1ма. возненави1дэлъ є3си2 вс‰ дё­ла­ю­щыz беззак0ніе, погуби1ши вс‰ глаг0лющыz лжY: мy­жа кро­вeй и3 льсти1ва гну­шaет­сz гDь. ѓзъ же мн0жествомъ млcти тво­еS, вни1ду въ д0мъ тв0й, поклоню1сz ко хрa­му с™0му тво­е­мY въ стрaсэ твоeмъ. гDи, на­стaви мS прaв­дою твоeю, вр†гъ мои1хъ рa­ди и3спрaви пред8 тоб0ю пyть м0й. ћкw нёсть во ўстёхъ и4хъ и4стины, сeрд­це и4хъ сyет­но, гр0бъ tвeр­стъ гор­тaнь и4хъ, љзhки свои1ми льщa­ху. суди2 и5мъ б9е, да tпа­дyтъ t мhс­лей свои1хъ: по мн0жеству нечeстіz и4хъ и3зри1ни |, ћкw преwгорчи1ша тS, гDи. и3 да воз­ве­селsт­сz вси2 ўпо­вa­ю­щіи на тS, во вёкъ возрa­ду­ют­сz, и3 всели1шисz въ ни1хъ: и3 по­хвaлzт­сz њ те­бЁ лю1бzщіи и4мz твоE. ћкw ты2 бlгослови1ши прaвед­ни­ка гDи, ћкw nрy­жіемъ бl­го­волeніz вэн­чaлъ є3си2 нaсъ.

Pал0мъ п7f.

ГDи, при­бё­жи­ще бhлъ є3си2 нaмъ въ р0дъ и3 р0дъ. прeж­де дa­же горaмъ не бhти, и3 со­здaтисz земли2 и3 все­лeн­нэй, и3 t вё­ка и3 до вё­ка ты2 є3си2. не tврати2 че­ло­вё­ка во сми­рeніе, и3 рeклъ є3си2: њбрати1тесz сh­но­ве че­ло­вё­че­стіи. ћкw тhсz­ща лётъ пред8 nчи1ма твои1ма гDи, ћкw дeнь вчерaш­ній, и4же мимои1де, и3 стрa­жа нощ­нaz. ўни­чи­жeніz и4хъ лBта бy­дутъ: ќтрw ћкw травA мимои1детъ. Ќтрw про­ц­вэ­тeтъ и3 прeй­детъ, на вe­черъ tпа­дeтъ, њже­стёетъ и3 и4зсхнетъ. ћкw и3счез0хомъ гнё­вомъ твои1мъ, и3 ћро­стію твоeю смути1хомсz. положи1лъ є3си2 без­за­кHніz н†ша пред8 тоб0ю: вёкъ нaшъ въ про­свэ­щeніе ли­цA твоегw2. ћкw вси2 днjе нa­ши њску­дё­ша, и3 гнё­вомъ твои1мъ и3счез0хомъ. лBта н†ша ћкw паучи1на по­учa­хусz: днjе лётъ нa­шихъ, въ ни1хже сeд­мь­десzтъ лётъ, ѓще же въ си1лахъ, џсмь­десzтъ лётъ, и3 мн0жае и4хъ трyдъ и3 бо­лёзнь: ћкw пріи1де кр0тость на ны2, и3 на­кa­жем­сz. кто2 вёсть дер­жaву гнё­ва твоегw2, и3 t стрa­ха твоегw2 ћрость твою2 и3счести2; десни1цу твою2 тaкw скажи1 ми, и3 њков†нныz сeрд­цемъ въ мyд­ро­сти. њбрати1сz гDи, док0лэ; и3 ўмолeнъ бy­ди на рабы6 тво‰. и3сп0лнихомсz за­yт­ра млcти тво­еS гDи, и3 возрa­до­ва­х­ом­сz, и3 возвесели1хомсz. во вс‰ дни6 нa­шz возвесели1хомсz, за дни6 въ нs­же смири1лъ ны2 є3си2, лBта въ нs­же ви1дэхомъ ѕл†z. и3 при1зри на рабы6 тво‰, и3 на дэлA тво‰, и3 на­стaви сh­ны и4хъ. и3 бy­ди свёт­лость гDа бGа нa­ше­гw на нaсъ, и3 дэлA рyкъ нa­шихъ и3спрaви на нaсъ, и3 дё­ло рyкъ нa­шихъ и3спрaви.

Pал0мъ R.

Млcть и3 сyдъ воспою2 те­бЁ, гDи: пою2 и3 ра­зу­мёю въ пути2 непор0чнэ, ко­гдA пріи1деши ко мнЁ; пре­хож­дaхъ въ неѕл0біи сeрд­ца моегw2, по­сре­дЁ д0му моегw2. не пред­ла­гaхъ пред8 nчи1ма мои1ма вeщь за­ко­но­пре­стyп­ную, творs­щыz пре­ступлeніе возненави1дэхъ. не при­льпE мнЁ сeрд­це стропти1во, ўк­лонs­ю­ща­гwсz t менE лукa­ва­гw не по­знaхъ: њкле­ветa­ю­ща­гw тaй и4скреннzго своего2, сего2 и3згонsхъ: г0рдымъ џкомъ и3 несhтымъ сeрд­цемъ, съ си1мъ не kдsхъ. џчи мои2 на вBр­ныz земли2, по­са­ждaти | со мн0ю: ходsй по пути2 непор0чну, сeй ми2 слу­жa­ше. не живs­ше по­сре­дЁ д0му моегw2 творsй гор­дh­ню: глаг0лzй непрaвєд­наz, не и3справлsше пред8 nчи1ма мои1ма. во ќтріz и3збивaхъ вс‰ грBш­ныz земли2, є4же потреби1ти t грa­да гDнz вс‰ дё­ла­ю­щыz беззак0ніе.

Слa­ва, и3 нhнэ: Ґлли­лyіа, ґл­ли­лyіа, ґл­ли­лyіа, слa­ва те­бЁ б9е. три1жды. Покл0ны G.

ГDи поми1луй, три1жды.

И# ѓще ќбw БGъ гDь поeт­сz, глаг0лемъ: Слa­ва, тро­пaрь днE. И# нhнэ: Чт0 тz наречeмъ:

Ѓще же ґл­ли­лyіа, глаг0лемъ тро­пaрь, во глaсъ ѕ7:

Заyт­ра ўслh­ши глaсъ м0й, / цRю2 м0й и3 б9е м0й.

Стjхъ №: Глаг0лы мо‰ внуши2 гDи, ра­зу­мёй звaніе моE.

Стjхъ в7: Ћкw къ те­бЁ помолю1сz, гDи.

Слa­ва, и3 нhнэ, бGор0диченъ:

Чт0 тz на­речeмъ, q бl­годaт­наz; / нб7о, ћкw воз­сіs­ла є3си2 сlн­це прaв­ды: / рaй, ћкw про­зzб­лA є3си2 цвётъ нетлёніz: / дв7у, ћкw пре­бы­лA є3си2 нетлён­на: / чи1стую м™рь, ћкw и3мёла є3си2 на с™hхъ твои1хъ њб8sтіzхъ сн7а, всёхъ бGа. / того2 моли2 сп7сти1сz ду­шaмъ нaшымъ.

Стwпы2 мо‰ на­прaви по словеси2 тво­е­мY: / и3 да не њб­ла­дaетъ мн0ю всsкое беззак0ніе. / и3збaви мS t клеветы2 че­ло­вё­че­скіz, / и3 сохраню2 зa­пw­вэ­ди тво‰. / ли­цE твоE просвэти2 на ра­бA твоего2, / и3 научи1 мz њправ­дaніємъ твои6мъ.

Да и3сп0лнzтсz ўстA мо‰ хвалeніz твоегw2 гDи, / ћкw да воспою2 слaву твою2, / вeсь дeнь ве­ли­ко­лё­піе твоE.

Сjи стіхи2 въ че­ты­ре­десsт­ни­цэ кaкw пою1тсz, пи1сано є4сть въ тріHди.

Трис™0е. По Џ§е нaшъ: Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво: И# мы2: Ґми1нь.

Ѓще нёсть че­ты­ре­десsт­ни­ца, глаг0лемъ кон­дaкъ с™aгw, и3ли2 прилучи1вшагwсz прaзд­ни­ка. Ѓще же є4сть че­ты­ре­десsт­ни­ца: и3ли2 конда­кA нёсть:

Въ по­не­дёль­никъ ќбw и3 во вт0рникъ, и3 въ четверт0къ
глаг0ли на­стоs­щій бGор0диченъ:

Пре­слaв­ную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, / нем0лчнw вос­поeмъ сeрд­цемъ и3 ўсты2, / бцdу сію2 и3сповёдающе, / ћкw вои1стинну р0ждшую бGа во­пло­щeн­на, / и3 молs­щу­юсz непре­стaн­нw њ ду­шaхъ нaшихъ.

Въ срe­ду же и3 пzт0къ глаг0ли сіE:

Ск0рw предвари2, прeж­де дa­же не пораб0тимсz вра­гHмъ / хyлz­щымъ тS и3 претs­щымъ нaмъ, хrтE б9е нaшъ: / погуби2 кrт0мъ твои1мъ борю1щыz нaсъ, / да ўра­зу­мё­ютъ, кaкw м0жетъ пра­во­слaв­ныхъ вё­ра / мlтва­ми бцdы, є3ди1не чlвэколю1бче.

Въ суб­бHту сeй:

Ћкw на­чaт­ки є3стествA, насади1телю твaри, / все­лeн­наz прин0ситъ ти2 гDи, бGонHс­ныz мy­че­ни­ки: / тёхъ моли1твами въ ми1рэ глуб0цэ / цR­ковь твою2, жи1тельство твоE / бцdею соблюди2, многомлcтиве.

Въ недё­лю же глаг0лемъ v3пакои2 прилучи1вшагwсz глaса.

ГDи поми1луй, м7.

И$же на всsкое врe­мz, и3 на всsкій чaсъ, на нб7си2 и3 на земли2 по­кланsе­мый и3 слaви­мый, хrтE б9е, долготерпэли1ве, мно­гом­лcти­ве, многобlгоутр0бне, и4же прaвєд­ныz лю­бsй, и3 грBш­ныz ми1луzй, и4же вс‰ зо­вhй ко сп7сeнію њбэщ†ніz рa­ди бy­ду­щихъ бл†гъ. сaмъ гDи, пріими2 и3 нa­шz въ чaсъ сeй мlт­вы, и3 и3спрaви жив0тъ нaшъ къ зa­по­вэ­демъ твои6мъ: дy­шы нa­шz њсвzти2, тэлесA њчи1сти, помышлє1ніz и3спрaви, мы6сли њчи1сти, и3 и3збaви нaсъ t всsкіz ск0рби, ѕHлъ и3 бо­лёз­ней: њгради2 нaсъ с™hми твои1ми ѓгG­лы, да њпол­чeніемъ и4хъ со­блюдaе­ми и3 на­став­лsе­ми, дости1гнемъ въ со­единeніе вё­ры, и3 въ рa­зумъ непри­стyп­ныz тво­еS слa­вы: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ, ґми1нь.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

ЧCтнёй­шую херув‡мъ, / и3 слaв­нэй­шую без8 срав­нeніz сераф‡мъ, / без8 и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, / сy­щую бцdу тS величaемъ.

И$ме­немъ гD­нимъ бlгослови2, џтче.

Сщ7eнникъ воз­глaсъ: Б9е, ўщeд­ри ны2:

И# мы2 глаг0лемъ: Ґми1нь.

И# ѓще є4сть ґл­ли­лyіа, твори1мъ покл0ны три2 вели6кіz, глаг0люще мlтву сію2 тaй­нw с™aгw є3фрeма, разд­элs­ю­ще ю5 въ три2 ч†сти:

ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2, дyхъ прaзд­но­сти, ўнhніz, лю­бо­на­чaліz и3 праздносл0віz не дaждь ми2. Покл0нъ.

Дyхъ же цэ­ло­мyдріz, сми­ре­но­мyдріz, тер­пё­ніz и3 люб­вE, дaруй ми2 ра­бY тво­е­мY. Покл0нъ.

Е$й гDи цRю2, дaруй ми2 зрё­ти мо‰ прегрэшє1ніz, и3 не њсуж­дaти брaта моегw2: ћкw бl­го­сло­вeнъ є3си2 во вё­ки вэ­кHвъ. Покл0нъ.

Тa­же мaлыхъ в7i, глаг0люще на кjйж­до покл0нъ: Б9е, њчи1сти мS грёшнаго.

И# пaки послэди2 мlтву всю2: ГDи и3 вLко жи­во­тA моегw2: и3 покл0нъ є3ди1нъ вели1кій. Бы­вa­ютъ вкy­пэ, ѕ7i.

Тa­же, С™hй б9е, с™hй крёп­кій, с™hй без­смeрт­ный, поми1луй нaсъ. Три1жды.

Слa­ва nц7Y и3 сн7у и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw и3 во вё­ки вэ­кHвъ. ґми1нь.

Прес™az трb­це, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нa­шz: вLко, прости2 без­за­кHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нe­мw­щи нa­шz, и4мене твоегw2 рaди.

ГDи поми1луй, три1жды. Слa­ва, и3 нhнэ:

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да свzти1тсz и4мz твоE, да пріи1детъ цrтвіе твоE: да бy­детъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на земли2. хлёбъ нaшъ на­сyщ­ный дaждь нaмъ днeсь, и3 њстaви нaмъ д0лги нa­шz, ћко­же и3 мы2 њстав­лsемъ долж­ни­кHмъ нa­шымъ: и3 не введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.

Сщ7eнникъ: Ћкw твоE є4сть цrтво:

И# мы2: Ґми1нь. ГDи поми1луй, в7i.

И# сщ7eнникъ глаг0летъ на­стоs­щую мlтву:

ХrтE свё­те и4стинный, про­свэ­щazй и3 њсвz­щazй всsка­го че­ло­вё­ка грzдy­ща­го въ мjръ, да знa­ме­на­ет­сz на нaсъ свётъ ли­цA твоегw2, да въ нeмъ ќзримъ свётъ непри­стyп­ный: и3 и3спрaви стwпы2 нa­шz къ дё­ланію зa­по­вэ­дей твои1хъ, мlтва­ми пречcтыz тво­еS м™ре, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ґми1нь.

Ли1къ: Взбрaн­ной воев0дэ побэди1тєльнаz, / ћкw и3збaвльшесz t ѕлhхъ, / бl­годaр­ствєн­наz вос­писyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: / но ћкw и3мyщаz дер­жaву непобэди1мую, / t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да зо­вeмъ ти2: / рa­дуй­сz, невё­сто неневёстнаz.

Їерeй: Слa­ва те­бЁ, хrтE б9е, ўпо­вaніе нa­ше, слa­ва тебЁ.

Ли1къ: Слa­ва, и3 нhнэ: ГDи поми1луй, три1жды. Бlгослови2.

И# бы­вaетъ tпyстъ.

Конeцъ пeр­ва­гw часA.

Размер шрифта: A- 15 A+
Цвет темы:
Цвет полей:
Шрифт: A T G
Текст:
Боковая панель:
Сбросить настройки