сост. Е. Кустовский

Песнопения основных богослужений

Последование основных песнопений чина вечерни

По предначинательном псалме и мирной ектении стихословим псалтирь. Аще устав полагает, глаголем 1-ю кафисму, Блаже́н муж: Припеваем в ней по обычаю избранные стихи, с припевом: Аллилу́ия: (Трижды)

Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых. Аллилу́ия. (Трижды)

Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет. Аллилу́ия. (Трижды)

Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом, и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. Аллилу́ия. (Трижды)

Блаже́ни вси, наде́ющиися нань. Аллилу́ия. (Трижды)

Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой. Аллилу́ия. (Трижды)

Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́. Аллилу́ия. (Трижды)

Сла́ва: Аллилу́ия. (Трижды)

И ны́не: Аллилу́ия. (Трижды)

Посем: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Ипо малой ектении поем Го́споди, воззва́х: в прилучившийся глас.

Первый лик: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя, / услы́ши мя, Го́споди. / Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя, / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́. / Услы́ши мя, Го́споди.

Вторый лик: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло, пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю – / же́ртва вече́рняя. / Услы́ши мя, Го́споди.

И по чину стихи:

Положи́, Го́споди, хране́ние усто́м мои́м / и две́рь огражде́ния о устна́х мои́х.

Не уклони́ се́рдце мое́ в словеса́ лука́вствия / непщева́ти вины́ о гресе́х.

С челове́ки, де́лающими беззако́ние, / и не сочту́ся со избра́нными их.

Нака́жет мя пра́ведник ми́лостию и обличи́т мя, / еле́й же гре́шнаго да не нама́стит главы́ моея́.

Я́ко еще́ и моли́тва моя́ во благоволе́ниих их, / поже́рты бы́ша при ка́мени судии́ их.

Услы́шатся глаго́ли мои́, я́ко возмого́ша, / я́ко то́лща земли́ просе́деся на земли́, расточи́шася ко́сти их при а́де.

Я́ко к Тебе́, Го́споди, Го́споди, о́чи мои́, / на Тя упова́х, не отыми́ ду́шу мою́.

Сохрани́ мя от се́ти, ю́же соста́виша ми, / и от собла́зн, де́лающих беззако́ние.

Паду́т во мре́жу свою́ гре́шницы, / еди́н есмь аз, до́ндеже прейду́.

Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, / гласом мои́м ко Го́споду помоли́хся.

Пролию́ пред Ним моле́ние мое́, / печа́ль мою́ пред Ним возвещу́.

Внегда́ исчеза́ти от Мене́ ду́ху моему́, / и Ты позна́л еси́ стези́ моя́.

На пути́ сем, по нему́же хожда́х, / скры́ша сеть мне.

Смотря́х одесну́ю, и возгля́дах, / и не бе зна́яй мене́.

Поги́бе бе́гство от Мене́, / и несть взыска́яй ду́шу мою́.

Воззва́х к Тебе́, Го́споди, рех: / Ты еси́ упова́ние мое́, часть моя́ еси́ на земли́ живы́х.

Вонми́ моле́нию моему́, / я́ко смири́хся зело́.

Изба́ви мя от гоня́щих мя, / я́ко укрепи́шася па́че мене́.

На 10: Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́ / испове́датися И́мени Твоему́.

Мене́ ждут пра́ведницы, / до́ндеже возда́си мне.

На 8: Из глубины́ воззва́х к Тебе́, Го́споди, / Го́споди, услы́ши глас мой.

Да бу́дут у́ши Твои́ / вне́млюще гла́су моле́ния моего́.

На 6: А́ще беззако́ния на́зриши, Го́споди, Го́споди, кто постои́т? / Я́ко у тебе́ очище́ние есть.

И́мене ра́ди Твоего́ потерпе́х Тя, Го́споди. Потерпе́ душа́ моя́ в сло́во Твое́, / упова́ душа́ моя́ на Го́спода.

На 4: От стра́жи у́тренния до но́щи, от стра́жи у́тренния / да упова́ет Изра́иль на Го́спода.

Я́ко у Го́спода ми́лость и мно́гое у Него́ избавле́ние, / и Той изба́вит Изра́иля от всех беззако́ний его́.

Хвали́те Го́спода, вси язы́цы, / похвали́те Его́, вси лю́дие.

Я́ко утверди́ся ми́лость Его́ на нас, / и и́стина Госпо́дня пребыва́ет во век.

Слава, и ныне:

Вход.

Све́те Ти́хий, Святы́я Сла́вы Безсме́ртнаго Отца́ Небе́снаго, Свята́го, Блаже́ннаго, Иису́се Христе́. / Прише́дше на за́пад со́лнца, ви́девше свет вече́рний, / пое́м Отца́, Сы́на и Свята́го Ду́ха, Бо́га, / досто́ин еси́ во вся времена́ пет бы́ти гла́сы преподо́бными, / Сы́не Бо́жий, живо́т дая́й, / те́мже мир Тя сла́вит.

Таже возглашается прокимен дня.

В субботу вечера, глас 6:

Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: Облече́ся Госпо́дь в си́лу и препоя́сася.

Стих: И́бо утверди́ вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дний.

В неделю вечера, глас 8:

Се ны́не благослови́те Го́спода, / вси раби́ Госпо́дни.

Стих: Стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, во дво́рех до́му Бо́га на́шего.

В понедельник, глас 4:

Госпо́дь услы́шит мя, / внегда́ воззва́ти ми к Нему́.

Стих: Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́.

Во вторник, глас 1:

Ми́лость Твоя́, Го́споди, / пожене́т мя вся дни живота́ моего́.

Стих: Госпо́дь пасе́т мя, и ничто́же мя лиши́т; на ме́сте зла́чне, та́мо всели́ мя.

В среду, глас 5:

Бо́же, во и́мя Твое́ спаси́ мя / и в си́ле Твое́й суди́ ми.

Стих: Бо́же, услы́ши моли́тву мою́, внуши́ глаго́лы уст мои́х.

В четверг, глас 6: По́мощь моя́ от Го́спода, / сотво́ршаго Не́бо и зе́млю.

Стих: Возведо́х о́чи мои́ в го́ры, отню́дуже прии́дет по́ мощь моя́.

В пятницу, глас 7:

Бо́же, Засту́пник мой еси́ Ты, / и ми́лость Твоя́ предвари́т мя.

Стих: Изми́ мя от враг мои́х, Бо́же, и от востаю́щих на мя изба́ви мя.

Таже: Сподо́би, Го́споди, в ве́чер сей без греха́ сохрани́тися нам. / Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно и просла́влено и́мя Твое́ во ве́ки. Ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя. / Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Влады́ко, вразуми́ мя оправда́нием Твои́м. / Благослове́н еси́, Святы́й, просвети́ мя оправда́нии Твои́ми.

Го́споди, ми́лость Твоя́ во век, дел руку́ Твое́ю не пре́зри. / Тебе́ подоба́ет хвала́, Тебе́ подоба́ет пе́ние, / Те бе́ сла́ва подоба́ет, / Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, / ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Посем ектения просительная: Испо́лним вече́рнюю моли́тву:

На стиховне стихиры, в нихже стихи Октоиха воскресные:

Стих: Госпо́дь воцари́ся, / в ле́поту облече́ся.

Стих: И́ бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́ жит ся.

Стих: До́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, / в долготу́ дний.

В седмичные дни глаголем во Октоихе стихи вседневные:

Стих: К Тебе́ возведо́х о́чи мои́, Живу́щему на Небеси́; се, я́ко о́чи раб в руку́ госпо́дий свои́х, я́ко о́чи рабы́ни в руку́ госпожи́ своея́, та́ко о́чи на́ши ко Го́споду Бо́гу на́шему, / до́ндеже уще́дрит ны.

Стих: Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко по мно́гу испо́лнихомся уничиже́ния; наипа́че напо́лнися душа́ на́ша поноше́ния гобзу́ющих / и уничиже́ния го́рдых.

Сла́ва, и ны́не: Богородичен.

Таже: Ны́не отпуща́еши раба́ Твоего́, Влады́ко, / по глаго́лу Твоему́ с ми́ром; / я́ко ви́деста о́чи мои́ спасе́ние Твое́, / е́же еси́ угото́вал пред лице́м всех люде́й, / свет во открове́ние язы́ков, / и сла́ву люде́й Твои́х Изра́иля.

Трисвятое, по О́тче наш тропари. Аще в неделю, поем тропарь сей во глас 4:

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, / Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю. / Благослове́нна Ты в жена́х, / и благослове́н Плод чре́ва Твоего́, / я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Аще убо Четыредесятница, поем сей тропарь и сии с поклоны15: Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Крести́телю Христо́в, всех нас помяни́, / да изба́вимся от беззако́ний на́ших; / тебе́ бо даде́ся благода́ть моли́тися за ны.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Моли́те за ны, святи́и апосто́ли, святи́и вси, / да изба́вимся от бед и скорбе́й; / вас бо те́плыя предста́тели ко Спа́су стяжа́хом.

Под Твое́ благоутро́бие прибега́ем, Богоро́дице, / моле́ния на́ша не пре́зри во обстоя́нии, / но от бед изба́ви ны, Еди́на Чи́стая, Еди́на Благослове́нная.

И прочее вечерни. Аще бдение творим, в конец: Бу́ди И́мя Госпо́дне: и 33-й псалом до полу, зри на ниже.

Последование основных песнопений чина утрени

На утрени по шестопсалмии бывает ектения великая. Таже поется:

Бог Госпо́дь и яви́ся нам, / благослове́н Гряды́й / во И́мя Госпо́дне. (По гласу 1-го тропаря)

Стих: Испове́дайтеся Гос́подеви, я́ко благ, я́ко в век ми́лость Его́.

Стих: Обыше́дше, обыдо́ша мя, и И́менем Госпо́дним противля́хся им.

Стих: Не умру́, но жив бу́ду и пове́м дела́ Госпо́дня.

Стих: Ка́мень, Его́же небрего́ша зи́ждущии, Сей бысть во главу́ у́гла: от Го́спода бысть Сей и есть ди́вен во очесе́х на́ших.

Поется же Бог Госпо́дь: четырежды. Таже глаголется тропарь случившийся дважды и Богородичен в тойже глас. И аще случатся два тропаря, всегда первый глаголется дважды. Таже, Сла́ва: вторый, потом И ны́не: Богородичен.

Аще есть аллилуия или Великая Четыредесятница, по ектении поем Аллилу́ия четырежды, в случившийся глас осмогласника. Стихи же глаголет сия:

Стих 1: От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Стих 2: Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Стих 3: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя.

Стих 4: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

И абие Троичны гласа.

Ведомо буди, яко в первом Троичном глаголем:

В понедельник убо, в конце сице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, предста́тельствы Безпло́тных Твои́х поми́луй нас.

Во вторник: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами Предте́чи Твоего́ поми́луй нас.

В среду и в пяток: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, си́лою Креста́ Твоего́ сохрани́ нас, Го́споди.

В четверток: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами святы́х апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я поми́луй нас.

А у прочих двою Троичнов глаголати, якоже в концах их писано есть.

Песни Троичны

Глас 1

Плотски́ми образова́нии Безпло́тных сил к мы́сленному и невеще́ственному возводи́ми уму́ и Трисвято́ю пе́снию Триипоста́снаго Божества́ прие́млюще сия́ние, херуви́мски возопии́м Еди́ному Бо́гу: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш: (зри изменяемый по дню припев, писан выше)

Сла́ва: Со все́ми Небе́сными си́лами херуви́мски Су́щему в Вы́шних возопии́м, трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, / и А́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Глас 2

Вы́шния си́лы подража́юще на земли́, побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / (изменяемый припев)

Сла́ва: Несозда́нное Естество́, всех Зижди́телю, / устне́ на́ша отве́рзи, я́ко да возвести́м хвалу́ Твою́, вопию́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, / ум мой просвети́ и се́рдце / и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Глас 3

Тро́ице Единосу́щная и Неразде́льная, Еди́нице Триипоста́сная и Соприсносу́щная, Тебе́, я́ко Бо́гу, А́нгельскую песнь вопие́м: / (изменяемый припев)

Сла́ва: Отца́ Безнача́льна, Сы́на Собезнача́льна, Ду́ха Соприсносу́щна – Божество́ Еди́но херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м в полу́нощи: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Глас 4

У́мных Твои́х слуг приноси́ти, сме́ртнии, песнь дерза́юще, глаго́лем: / (изменяемый припев)

Сла́ва: Я́ко чи́ни ны́не А́нгельстии на Небеси́ и стоя́ния стра́хом челове́ческая на земли́, побе́дную песнь прино́сим Ти, Бла́же: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Безнача́льнаго Твоего́ Отца́ и Тебе́, Христе́ Бо́же, и Пресвята́го Твоего́ Ду́ха херуви́мски славосло́вити дерза́юще, глаго́лем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Глас 5

Пе́нию вре́мя и моли́тве час, приле́жно возопии́м Еди́ному Бо́гу: / (изменяемый припев)

Сла́ва: Образова́ти дерза́юще У́мная Твоя́ во́инства, Тро́ице Безнача́льная, усты́ недосто́йными вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: И́же в ложесна́ Деви́ческая вмести́выйся и недр Оте́ческих не разлучи́выйся, со А́нгелы и нас, Христе́ Бо́же, приими́, вопию́щих Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Глас 6

Предстоя́ще со стра́хом Херуви́ми, ужаса́ющеся с тре́петом Серафи́ми, трисвяту́ю песнь прино́сят немо́лчным гла́сом. С ни́миже и мы вопие́м, гре́шнии: / (изменяемый припев)

Сла́ва: Безпло́тными усты́, немо́лчными славо слове́ньми шестокри́льнии вопию́т Ти трисвяту́ю песнь, Бо́же наш. И мы, и́же на земли́, недосто́йными усты́ хвалу́ Ти возсыла́ем: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Тро́ичныя Еди́ницы Божество́ неслия́нным соедине́нием сла́вим / и а́нгельскую песнь вопие́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Глас 7

Вы́шнею си́лою херуви́мски воспева́емый и Боже́ственною сла́вою а́нгельски покланя́емый, приими́ и нас, су́щих на земли́, недосто́йными устна́ми хвале́ние Тебе́ возсыла́ющих: / (изменяемый припев)

Сла́ва: Я́ко сон, ле́ность отложи́вши, душе́, исправле́ние к хвале́нию покажи́ Судии́ и со стра́хом возопи́й: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Непристу́пному Божеству́ во Еди́нице Тро́ице серафи́мскую трисвяту́ю возсыла́юще хвалу́, со стра́хом возопии́м: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Глас 8

На Не́бо сердца́ иму́ще, А́нгельский подража́им чин и со стра́хом Судии́ припаде́м, побе́дную взыва́юще хвалу́: / (изменяемый припев)

Сла́ва: Зре́ти Тебе́ не сме́юще Херуви́ми, летя́ще, зову́т со восклица́нием Боже́ственную песнь трисвята́го гла́са, с ни́миже и мы вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, моли́твами всех святы́х Твои́х поми́луй нас.

И ны́не: Сляца́еми16 мно́жеством прегреше́ний на́ших и не сме́юще воззре́ти на высоту́ Небе́сную, ду́шу с те́лом прекло́ньше, со А́нгелы песнь вопие́м Ти: / Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же наш, Богоро́дицею поми́луй нас.

Таже стихословие Псалтиря и седальны, по чину их.

И по сих глаголем: Го́споди поми́луй, трижды. Слава, и ныне: псалом 50-й, Поми́луй мя, Бо́же:

Аще же устав изволяет, по седальнам поем полиелей.

Песнопения полиелея

В неделю стихословим непорочны, сиесть 17-ю кафисму, во глас 5-й.

Аще же случится празднуемый святой, поем по обычаю избранные стихи 134-го и 135-го псалмов, с Аллилуией красною.

Псалом 134:

Хвали́те И́мя Госпо́дне, / хвали́те, раби́, Го́спода. Аллилу́ия. (Трижды)

Стоя́щии во хра́ме Госпо́дни, / во дво́рех до́му Бо́га на́шего. Аллилу́ия. (Трижды)

Хвали́те Го́спода, я́ко благ Госпо́дь, / по́йте И́мени Его́, я́ко добро́. Аллилу́ия. (Трижды)

Благослове́н Госпо́дь от Сио́на, / живы́й во Иерусали́ме. Аллилу́ия. (Трижды)

Псалом 135:

Испове́дайтеся Го́сподеви, я́ко Благ, / я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́ия. (Трижды)

Испове́дайтеся Бо́гу бого́в, / я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́ия. (Трижды)

Испове́дайтеся Го́сподеви господе́й, / я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́ия. (Трижды)

Сотво́ршему чудеса́ ве́лия Еди́ному, / я́ко в век ми́лость Его. Аллилуия. (Трижды)

Сотво́ршему небеса́ ра́зумом, / я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́ия. (Трижды)

Утверди́вшему зе́млю на вода́х, / я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́ия. (Трижды)

И прочая до конечнаго стиха: Испове́дайтеся Богу́ Небе́сному, / я́ко в век ми́лость Его́. Аллилу́ия. (Трижды)

[В неделю о блудном сыне, мясопустную и сыропустную припеваем к сим псалмам и 136-й псалом, На река́х Вавило́нских: ]

По скончании же псалмов поем величания со стихи избранныя, зри сия на стр. 206.

Воскресные тропари по непорочнах.

Глас 5-й:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

А́нгельский собо́р удиви́ся, / зря Тебе́ в ме́ртвых вмени́вшася, / сме́ртную же, Спа́се, кре́пость разори́вша, / и с собо́ю Ада́ма воздви́гша, / и от а́да вся свобо́ждша.

Благослове́н еси́, Го́споди:

Почто́ ми́ра с ми́лостивными слеза́ми, / о учени́цы, растворя́ете? / Блиста́яйся во гро́бе А́нгел, / мироно́сицам веща́ше: / ви́дите вы гроб, и уразуме́йте, / Спас бо воскре́се от гро́ба.

Благослове́н еси́, Го́споди:

Зело́ ра́но мироно́сицы теча́ху / ко гро́бу Твоему́ рыда́ющия17, / но предста́ к ним А́нгел, и рече́: / рыда́ния вре́мя преста́, не пла́чите, / воскресе́ние же апо́столом рцы́те.

Благослове́н еси́, Го́споди:

Мироно́сицы жены́, с ми́ры прише́дшия18 / ко гро́бу Твоему́, Спа́се, рыда́ху, / А́нгел же к ним рече́, глаго́ля: / что с ме́ртвыми жива́го помышля́ете? / Я́ко Бог бо воскре́се от гро́ба.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Поклони́мся Отцу́, / и Его́ Сы́нови, и Свято́му Ду́ху, / Святе́й Тро́ице во Еди́нем Существе́, / с Серафи́мы зову́ще: / Свят, Свят, Свят еси́, Го́споди.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Жизнода́вца ро́ждши, / греха́, Де́во, Ада́ма изба́вила еси́, / ра́дость же Е́ве в печа́ли ме́сто подала́ еси́, / па́дшия же от жи́зни к сей напра́ви, / из Тебе́ воплоти́выйся Бог и Челове́к.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

Тропари по непорочнах субботы

Глас 5-й:

Благослове́н еси́, Го́споди, / научи́ мя оправда́нием Твои́м.

Святы́х лик обре́те исто́чник жи́зни и дверь ра́йскую, / да обря́щу и аз путь покая́нием, / поги́бшее овча́ аз есмь, / воззови́ мя, Спа́се, и спаси́ мя.

Благослове́н еси́, Го́споди:

А́гнца Бо́жия пропове́давше, / и закла́ни бы́вше, я́ко же а́гнцы, / и к жи́зни нестаре́емей, святи́и, / и присносу́щней преста́вльшеся, / Того́ приле́жно, му́ченицы, моли́те / долго́в разреше́ние нам дарова́ти.

Благослове́н еси́, Го́споди:

В путь у́зкий хо́ждшии приско́рбный, / вси в житии́ крест, я́ко яре́м, взе́мшии / и Мне после́довавшии ве́рою, / прииди́те наслади́теся, / и́хже угото́вах вам по́честей / и венце́в Небе́сных.

Благослове́н еси́, Го́споди:

О́браз есмь неизрече́нныя Твоея́ сла́вы, / а́ще и я́звы ношу́ прегреше́ний: / уще́дри Твое́ со́здание, Влады́ко, / и очи́сти Твои́м благоутро́бием, / и возжеле́нное Оте́чество пода́ждь ми, / рая́ па́ки жи́теля мя сотворя́я.

Благослове́н еси́, Го́споди:

Дре́вле у́бо от не су́щих Созда́вый мя / и о́бразом Твои́м Боже́ственным Почты́й, / преступле́нием же за́поведи / па́ки мя Возврати́вый в зе́млю, от нея́же взят бых: / на е́же по подо́бию возведи́ / дре́внею добро́тою возобрази́тися.

Благослове́н еси́, Го́споди:

Упоко́й, Бо́же, рабы́ Твоя́ / и учини́ я́ в раи́, / иде́же ли́цы святы́х, Го́споди, / и пра́ведницы сия́ют, я́ко свети́ла, / усо́пшия рабы́ Твоя́ упоко́й, / презира́я их вся согреше́ния.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Трисия́тельное Еди́наго Божества́ благоче́стно пое́м, вопию́ще: / Свят еси́, Отче Безнача́льный, / Собезнача́льный Сы́не и Боже́ственный Ду́ше, просвети́ нас, ве́рою Тебе́ служа́щих, / и ве́чнаго огня́ исхити́.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Ра́дуйся, Чи́стая, Бо́га пло́тию ро́ждшая во спасе́ние всех, / Е́юже род челове́ческий обре́те спасе́ние, / Тобо́ю да обря́щем рай, / Богоро́дице Чи́стая, Благослове́нная.

Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия, сла́ва Тебе́, Бо́же. (Трижды)

***

Аще полиелей в неделю, по малой ектении чтем ипакои и поем степенны гласа повторяюще я и абие прокимен воскресен в тойже глас.

Степенны и прокимны на осмь гласов

Глас 1

Антифон 1:

Внегда́ скорбе́ти ми, / услы́ши моя́ боле́зни, / Го́споди, Тебе́ зову́.

Пусты́нным непреста́нное / Боже́ственное жела́ние быва́ет, / ми́ра су́щим су́етнаго кроме́.

Сла́ва: Свято́му Ду́ху / честь и сла́ва, я́коже Отцу́, подоба́ет, / ку́пно же и Сы́ну, / сего́ ра́ди да пои́м / Тро́ице Единодержа́вие.

И ны́не, тойже.

Антифон 2:

На го́ры Твои́х возне́сл еси́ мя зако́нов, / доброде́тельми просвети́, / Бо́же, да пою́ Тя.

Десно́ю Твое́ю руко́ю прии́м, Ты, Сло́ве, / сохрани́ мя, соблюди́, / да не огнь мене́ опали́т грехо́вный.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом вся́кая тварь обновля́ется, / па́ки теку́щи на пе́рвое: / Равномо́щен бо есть Отцу́ и Сло́ву.

И ны́не, тойже.

Антифон 3:

О ре́кших мне,– вни́дем во дворы́ Госпо́дни,– / возвесели́ся мой дух, / сра́дуется се́рдце.

В дому́ Дави́дове страх вели́к: / та́мо бо престо́лом поста́вленным / су́дятся вся племена́ земна́я, и язы́цы.

Сла́ва: Свято́му Ду́ху / честь, поклоне́ние, сла́ву и держа́ву, / я́коже Отцу́ досто́ит, / и Сы́нови подоба́ет приноси́ти: / Еди́ница бо есть Тро́ица / Естество́м, но не Ли́цы.

И ны́не, тойже.

Прокимен, глас 1: Ны́не воскресну́, – глаго́лет Госпо́дь, – / положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем.

Стих: Словеса́ Госпо́дня, словеса́ чи́ста.

Глас 2

Антифон 1:

На Не́бо о́чи пуща́ю моего́ се́рдца, / к Тебе́, Спа́се; / спаси́ мя Твои́м осия́нием.

Поми́луй нас, согреша́ющих Тебе́ / мно́го на вся́кий час, / о Христе́ мой, / и даждь о́браз пре́жде конца́ / пока́ятися Тебе́.

Сла́ва: Свято́му Ду́ху / е́же ца́рствовати подоба́ет, / освяща́ти, подвиза́ти тварь: / Бог бо есть, Единосу́щен Отцу́ и Сло́ву.

И ны́не, тойже.

Антифон 2:

А́ще не Госпо́дь бы был в нас, / кто дово́лен цел сохране́н бы́ти от врага́, / ку́пно и человекоуби́йцы? Зубо́м их не преда́ждь, Спа́се, Твоего́ раба́, / и́бо льво́вым о́бразом на мя / подвиза́ются врази́ мои́.

Сла́ва: Свято́му Ду́ху живонача́лие и честь: / вся бо созда́нная, я́ко Бог Сый, / си́лою соблюда́ет во Отце́ Сы́ном же.

И ны́не, тойже.

Антифон 3:

Наде́ющиися на Го́спода / уподо́бишася горе́ святе́й, / и́же ника́коже дви́жутся / прило́ги вра́жиими.

В беззако́нии рук свои́х / да не про́струт Боже́ственне живу́щии: / не оставля́ет бо Христо́с / жезла́ на жре́бии Свое́м.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом то́чится вся́ка прему́дрость, / отсю́ду благода́ть апо́столом, / и страда́льчествы венча́ются му́ченицы, / и проро́цы зрят.

И ны́не, тойже.

Прокимен, глас 2: Воста́ни, Го́споди Бо́же мой, повеле́нием, и́мже запове́дал еси́, / и сонм люде́й обы́дет Тя.

Стих: Го́споди Бо́же мой, на Тя упова́х, спаси́ мя.

Глас 3

Антифон 1:

Плен Сио́нь Ты изъя́л еси́ от Вавило́на, / и мене́ от страсте́й к животу́ / привлецы́, Сло́ве.

В юг се́ющии слеза́ми Боже́ственными / жнут кла́сы / ра́достию присноживо́тия.

Сла́ва: Свято́му Ду́ху вся́кое благода́рие, / я́коже Отцу́ и Сы́ну, сооблиста́ет, / в Не́мже вся живу́т и дви́жутся.

И ны́не, тойже.

Антифон 2:

А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом доброде́телей, / всу́е тружда́емся, / ду́шу же покрыва́ющу, / никто́же наш разори́т град.

Плода́ чре́вна Ду́хом сынотворе́нное / Тебе́, Христу́, я́коже и Отцу́, / святи́и всегда́ суть.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом прозри́тся вся́кая святы́ня, прему́дрость, / осуществу́ет бо вся́кую тварь. / Тому́ послу́жим, Бог бо, / я́ко Отцу́ же и Сло́ву.

И ны́не, тойже.

Антифон 3:

Боя́щиися Го́спода блаже́ни, / в пути́ ходя́ще за́поведей, / снедя́т бо живо́тное всепло́дие.

О́крест трапе́зы Твоея́ возвесели́ся, / зря Твоя́, Пастыренача́льниче, исча́дия, / нося́ща ве́тви благоде́лания.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом вся́кое бога́тство сла́вы, / от Него́же благода́ть и живо́т вся́кой тва́ри, / со Отце́м бо воспева́емь есть и с Сло́вом.

И ны́не, тойже.

Прокимен, глас 3: Рцы́те во язы́цех, я́ко Госпо́дь воцари́ся, / и́бо испра́ви вселе́нную, я́же не подви́жится.

Стих: Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, воспо́йте Го́сподеви вся земля́.

Глас 4

Антифон 1:

От ю́ности моея́ / мно́зи бо́рют мя стра́сти, / но Сам мя заступи́ / и спаси́, Спа́се мой.

Ненави́дящии Сио́на, / посрами́теся от Го́спода, / я́ко трава́ бо огне́м, / бу́дете изсо́хше.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом / вся́ка душа́ живи́тся / и чистото́ю возвыша́ется, / светле́ется Тро́ическим Еди́нством священнота́йне.

И ны́не, тойже.

Антифон 2:

Воззва́х Тебе́, Го́споди, те́пле / из глубины́ души́ моея́, / и мне да бу́дут на послуша́ние / Боже́ственная Твоя́ ушеса́.

На Го́спода наде́жду / всяк кто стяжа́в, / вы́шший есть / всех скорбя́щих.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом / то́чатся благода́тныя струи́, / напая́юща вся́ку тварь / ко оживле́нию.

И ны́не, тойже.

Антифон 3:

Се́рдце мое́ к Тебе́, Сло́ве, / да возвы́сится, / и да ничто́же услади́т мя / от мирски́х красо́т на сла́бость.

К ма́тери свое́й / я́коже и́мать кто любо́вь, / ко Го́споду те́пльше / любле́нием до́лжни есмы́.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом / Богове́дения бога́тство, зре́ния и прему́дрости: / вся бо в сем Оте́ческая веле́ния / Сло́во открыва́ет.

И ны́не, тойже.

Прокимен, глас 4: Воскресни́, Го́споди, помози́ нам / и изба́ви нас И́мене Твоего́ ра́ди.

Стих: Бо́же, уши́ма на́шима услы́шахом и отцы́ на́ши возвести́ша нам.

Глас 5

Антифон 1:

Внегда́ скорбе́ти мне, / Дави́дски пою́ Тебе́, Спа́се мой, / изба́ви ду́шу мою́ / от язы́ка льсти́ваго.

Пусты́нным живо́т блаже́н есть, / Боже́ственным раче́нием / воскриля́ющимся.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом одержа́тся вся, / ви́димая же с Неви́димыми, / Самодержа́вен бо Сый, / Тро́ицы Еди́н есть нело́жно.

И ны́не, тойже.

Антифон 2:

На го́ры, душе́, воздви́гнемся, / гряди́ та́мо, / отню́дуже по́мощь и́дет.

Десна́я Твоя́ рука́, / и мене́, Христе́, каса́ющися, / от ле́сти вся́кия да сохрани́т.

Сла́ва: Свято́му Ду́ху, Богосло́вяще, рцем: / Ты еси́ Бог, / Живо́т, Раче́ние, Свет, Ум, / Ты – Благосты́ня, / Ты ца́рствуеши во ве́ки.

И ны́не, тойже.

Антифон 3:

О ре́кших мне,– во дворы́ вни́дем Госпо́дня,– / ра́дости мно́гия испо́лнен быв, / моли́твы возсыла́ю.

В дому́ Дави́дове / стра́шная соверша́ются: / огнь бо та́мо, / паля́ всяк сра́мный ум.

Сла́ва: Свято́му Ду́ху живонача́льное досто́инство, / от Него́же вся́кое живо́тно одушевля́ется, / я́ко во Отце́, ку́пно же и Сло́ве.

И ны́не, тойже.

Прокимен, глас 5: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / я́ко Ты ца́рствуеши во ве́ки.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 6

Антифон 1:

На Не́бо о́чи мои́ / возвожу́ к Тебе́, Сло́ве: / уще́дри мя, да живу́ Тебе́.

Поми́луй нас, уничиже́нных, / устроя́я благопотре́бныя / Твоя́ сосу́ды, Сло́ве.

Сла́ва: Свято́му Ду́ху / вся́кая всеспаси́тельная вина́: / а́ще ко́ему Сей по достоя́нию дхнет, / ско́ро взе́м лет от земны́х, / восперя́ет, возраща́ет, / устроя́ет Горе́.

И ны́не, тойже.

Антифон 2:

А́ще не Госпо́дь бы был в нас, / никто́же от нас проти́ву возмо́гл бы / вра́жиим бра́нем одоле́ти, / побежда́ющии бо от зде возно́сятся.

Зубы́ их да не я́та бу́дет душа́ моя́, / я́ко птене́ц, Сло́ве. / Увы́ мне, ка́ко и́мам / от врага́ избы́ти, / грехолюби́в сый? Сла́ва: Святы́м Ду́хом обоже́ние всем, / благоволе́ние, ра́зум, / мир и благослове́ние: / Равноде́телен бо есть Отцу́ и Сло́ву.

И ны́не, тойже.

Антифон 3:

Наде́ющиися на Го́спода / враго́м стра́шни / и всем ди́вни, / горе́ бо зрят.

В беззако́ния рук свои́х пра́ведных / жре́бий, помо́щника Тя име́я, / Спа́се, не простира́ет.

Сла́ва: Свята́го Ду́ха держа́ва на всех, / Ему́же вы́шняя во́инства покланя́ются / со вся́ким дыха́нием до́льным.

И ны́не, тойже.

Прокимен, глас 6: Го́споди, воздви́гни си́лу Твою́ / и прииди́, во е́же спасти́ нас.

Стих: Пасы́й Изра́иля, вонми́, наставля́яй, я́ко овча́, Ио́сифа.

Глас 7

Антифон 1:

Плен Сио́нь от ле́сти обрати́в, / и мене́, Спа́се, оживи́, / изыма́я рабо́тныя стра́сти.

В юг се́яй ско́рби по́стныя со слеза́ми, / сей ра́достныя по́жнет / рукоя́ти присноживопита́ния.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом Исто́чник Боже́ственных сокро́вищ, / от Него́же Прему́дрость, ра́зум, страх. / Тому́ хвала́ и сла́ва, честь и держа́ва.

И ны́не, тойже.

Антифон 2:

А́ще не Госпо́дь сози́ждет дом душе́вный, / всу́е тружда́емся, / ра́зве бо Того́ ни дея́ние, ни сло́во соверша́ется.

Плода́ чре́вна, святи́и / духодви́жно прозяба́ют оте́ческая преда́ния, / сыноположе́ния.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом вся́ческая е́же бы́ти и́мут, / пре́жде бо всех Бог, всех Госпо́дство, / Свет Непристу́пен, Живо́т всех.

И ны́не, тойже.

Антифон 3:

Боя́щиися Го́спода, / пути́ живота́ обре́тше, / ны́не и при́сно ублажа́ются сла́вою нетле́нною.

О́крест трапе́зы Твоея́, / я́ко сте́блие, ви́дя исча́дия Твоя́, / ра́дуйся и весели́ся, / приводя́ сия́ Христо́ви Пастыренача́льнику.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом глубина́ дарова́ний, / бога́тство сла́вы, / суде́б глубина́ ве́лия, / Единосла́вен Отцу́ и Сы́ну служи́мь бо.

И ны́не, тойже.

Прокимен, глас 7: Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, / не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́.

Стих: Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́.

Глас 8

Антифон 1:

От ю́ности моея́ / враг мя искуша́ет, / сластьми́ пали́т мя; / аз же, наде́яся на Тя, Го́споди, / побежда́ю сего́.

Ненави́дящии Сио́на / да бу́дут у́бо пре́жде исторже́ния, я́ко трава́, / ссече́т бо Христо́с вы́я их / усече́нием мук.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом / е́же жи́ти вся́ческим, / Свет от Све́та, Бог вели́к, / со Отце́м пое́м Ему́ и с Сло́вом.

И ны́не, тойже.

Антифон 2:

Се́рдце мое́ стра́хом Твои́м да покры́ется, / смиренному́дрствующее; / да не возне́сшееся отпаде́т / от Тебе́, Всеще́дре.

На Го́спода име́вый наде́жду / не устраши́тся тогда́, / егда́ огне́м вся суди́ти и́мать и му́кою.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом / всяк, кто Боже́ственный ви́дит / и предглаго́лет: / чудоде́йствует Вы́шняя, / в Трие́х Еди́наго Бо́га поя́, / а́ще бо и трисия́ет, / единонача́льствует Божество́.

И ны́не, тойже.

Антифон 3:

Воззва́х Тебе́, Го́споди, / вонми́, приклони́ ми у́хо Твое́, вопию́щу, / и очи́сти, / пре́жде да́же не во́змеши мене́ отсю́ду.

К ма́тери свое́й земли́ отходя́й всяк / па́ки разреша́ется прия́ти / му́ки или́ по́чести пожи́вших.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом – Богосло́вие, Еди́ница Три свята́я: / Оте́ц бо Безнача́лен, / от Него́же роди́ся Сын безле́тно, / и Дух Сопресто́лен, Сообра́зен, / от Отца́ спросия́вший.

И ны́не, тойже.

Антифон 4:

Се ны́не что добро́ или́ что красно́, / но е́же жи́ти бра́тии вку́пе? / В сем бо Госпо́дь обеща́ живо́т ве́чный.

О ри́зе свое́й, И́же кри́ны се́льныя украша́яй, повелева́ет, / я́ко не подоба́ет пещи́ся.

Сла́ва: Святы́м Ду́хом, / единови́дною вино́ю, вся содержа́тся миропода́тельне: / Бог бо сей есть, / Отцу́ же и Сы́нови Единосу́щен госпо́дственне.

И ны́не, тойже.

Прокимен, глас 8: Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.

Стих: Хвали́, душе́ моя́, Го́спода, восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м.

По Евангелии, аще есть неделя, глаголем сей тропарь:

Воскресе́ние Христо́во ви́девше, / поклони́мся Свято́му Го́споду Иису́су, / Еди́ному Безгре́шному, / Кресту́ Твоему́ покланя́емся, Христе́, / и свято́е Воскресе́ние Твое́ пое́м и сла́вим, / Ты бо еси́ Бог наш, / ра́зве Тебе́, ино́го не зна́ем, / И́мя Твое́ имену́ем. / Прииди́те, вси ве́рнии, / поклони́мся свято́му Христо́ву Воскресе́нию: / се бо прии́де Кресто́м ра́дость всему́ ми́ру. / Всегда́ благословя́ще Го́спода, / пое́м Воскресе́ние Его́, / распя́тие бо претерпе́в, / сме́ртию смерть разруши́.

Таже глаголем псалом 50-й:

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. / Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́ / и от греха́ моего́ очи́сти мя. / Я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, / и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. / Тебе́ еди́ному согреши́х / и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; / я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х / и победи́ши, внегда́ суди́ти Ти. / Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, / и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. / Се бо, и́стину возлюби́л еси́, / безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. / Окропи́ши мя иссо́пом и очи́щуся; / омы́еши мя и па́че сне́га убелю́ся. / Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; / возра́дуются ко́сти смире́нныя. / Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х / и вся беззако́ния моя́ очи́сти. / Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, / и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. / Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ / и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от Мене́. / Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твоего́ / и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. / Научу́ беззако́нныя путе́м Твои́м, / и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. / Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; / возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. / Го́споди, устне́ мои́ отве́рзеши, / и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. / Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: / всесожже́ния не благо во ли́ши. / Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; / се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. / Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, / и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския; / тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; / тогда́ возложа́т на олта́рь Твой тельцы́.

По 50-м псалме, в неделю:

Сла́ва: / оли́твами апо́столов, * / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

Празднуемому святому: *Моли́твами (имя рек)*

В Богородичные праздники: *Моли́твами Богоро́дицы *

И ны́не: / Моли́твами Богоро́дицы, / Ми́лостиве, очи́сти / мно́жества согреше́ний на́ших.

Таже, глас 6:

Поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей ми́лости Твое́й / и по мно́жеству щедро́т Твои́х / очи́сти беззако́ние мое́.

Таже, в неделю: Воскре́с Иису́с от Гро́ба, / я́коже прорече́, / даде́ нам живо́т ве́чный / и ве́лию ми́лость.

Аще ли неделя мытаря, или блуднаго, или мясопустная, и сыропустная, и в прочия недели Великаго поста вместо: Моли́тва ми апо́столов: и прочая, поем сице:

Глас 8-й, Сла́ва: / Покая́ния отве́рзи ми две́ри, Жизнода́вче, / у́тренюет бо дух мой ко хра́му свято́му Твоему́, / храм нося́й теле́сный, весь оскверне́н, / но, я́ко Щедр, очи́сти / благоутро́бною Твое́ю ми́лостию.

И ны́не: / (Богородичен) На спасе́ния стези́ наста́ви мя, Богоро́дице, / сту́дными бо окаля́х19 ду́шу грехми́ / и в ле́ности все житие́ мое́ ижди́х, / но Твои́ми моли́твами / изба́ви мя от вся́кия нечистоты́.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же: (писано выше сего).

Посем: Мно́жества соде́янных мно́ю лю́тых, помышля́я, / окая́нный, трепе́щу стра́шнаго дне Су́днаго, / но, наде́яся на ми́лость благоутро́бия Твоего́, / я́ко Дави́д, вопию́ Ти: / поми́луй мя, Бо́же, / по вели́цей Твое́й ми́лости.

Во инии же двунадесятые праздники, егда устав изъявляет, глаголем по 50-м псалме припевы сии:

На Введение Пресвятыя Богородицы

Глас 2-й, Сла́ва: / Днесь Храм Одушевле́нный и Вели́каго Царя́ / в храм вхо́дит / Тому угото́ватися в Боже́ственное жили́ще. / Лю́дие, весели́теся.

И ны́не: тойже.

Таже, глас 6: Поми́луй мя, Бо́же:

Стихира самогласна, глас 4:

Днесь Боговмести́мый Храм, Богоро́дица, / в храм Госпо́день приво́дится, / и Заха́рия Сию́ прие́млет; / днесь свята́я святы́х ра́дуются, / и лик А́нгельский та́инственно торжеству́ет. / С ни́миже и мы, пра́зднующе днесь, с Гаврии́лом возопии́м: / ра́дуйся, Благода́тная, / Госпо́дь с Тобо́ю, / име́яй ве́лию ми́лость.

На Рождество Христово

Глас 2-й, Сла́ва: Вся́ческая днесь ра́дости / исполня́ются: / Христо́с роди́ся от Де́вы.

И ны́не: / Вся́ческая днесь ра́дости / исполня́ются: / Христо́с роди́ся в Вифлее́ме.

Таже: Поми́луй мя, Бо́же:

Стихира, глас 6:

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, / и на земли́ мир, / днесь восприе́млет Вифлее́м седя́щаго при́сно со Отце́м, / днесь А́нгели Младе́нца рожде́ннаго / боголе́пно славосло́вят: / сла́ва в Вы́шних Бо́гу, и на земли́ мир, / в челове́цех благоволе́ние.

На Богоявление:

Глас 2-й, Сла́ва: Вся́ческая днесь да возра́дуются / Христу́, я́вльшуся / во Иорда́не.

И ны́не: тойже.

Таже: Поми́луй мя, Бо́же:

Стихира самогласна, глас 6:

Бог Сло́во яви́ся пло́тию ро́ду челове́ческому, / стоя́ше крести́тися во Иорда́не, / и глаго́лаше к Нему́ Предте́ча: / ка́ко простру́ ру́ку / и прикосну́ся верху́ Держа́щаго вся́ческая? / А́ще и от Мари́и еси́ Младе́нец, / но вем Тя, Бо́га Преве́чнаго, / по земли́ хо́диши, пева́емый от Серафи́м, / и раб Влады́ку креща́ти не на учи́хся. / Непостижи́ме Го́споди, сла́ва Тебе́.

В неделю Ваий:

Глас 2-й, Сла́ва: Днесь Христо́с вхо́дит во град Вифа́нию, / на жребя́ти седя́й, / безслове́сие разреша́я язы́к зле́йшее, / дре́вле свире́пеющее.

И ны́не: тойже.

Таже, Поми́луй мя, Бо́же:

Стихира самогласна, глас 6:

Днесь благода́ть Свята́го Ду́ха нас собра́, / и вси взе́мше крест Твой глаго́лем: / благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, / оса́нна в вы́шних.

На Преображение Господне:

Глас 2-й, Сла́ва: Вся́ческая днесь ра́дости / испо́лнишася: / Христо́с преобрази́ся пред ученики́.

И ны́не: тойже.

Таже, Поми́луй мя, Бо́же:

Стихира самогласна, глас 5:

Божества́ Твоего́, Спа́се, ма́лу зарю́ обнажи́в / совозше́дшим с Тобо́ю на го́ру, / преми́рныя Твоея́ сла́вы сотвори́л еси́ рачи́тели. / Те́мже ужа́сно зовя́ху: / добро́ есть нам зде бы́ти. / С ни́миже и мы Тебе́, преобра́жшагося Спа́са Христа́, / пое́м во ве́ки.

На Крестовоздвижение (по обычаю):

Глас 2-й, Сла́ва: Ты мой покро́в держа́вен еси́, / трича́стный Кре́сте Христо́в, / освяти́ мя си́лою твое́ю, / да ве́рою и любо́вию покланя́юся и сла́влю тя.

И ны́не: тойже.

Таже: Поми́луй мя, Бо́же:

Стихира самогласна, глас 6:

Кре́сте Христо́в, христиа́н упова́ние, / заблу́ждших наста́вниче, / обурева́емых приста́нище, / в бра́нех побе́да, / вселе́нныя утвержде́ние, / неду́жных врачу́, ме́ртвых воскресе́ние, / поми́луй нас.

И по возглашениях начинаем канон.

Молебные припевы, поемые по обычаю к тропарям канонов20:

Господских праздников и в канонах Постной и Цветной Триоди: Сла́ва Тебе́ Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Пресвятой Троицы и в праздник Пятидесятницы (кроме предпоследнего тропаря на Славу):Пресвята́я Тро́ице, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Припевы к канонам Октоиха:

К Воскресному канону: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

К Крестовоскресному: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му и Воскресе́нию21.

К Богородичному (кроме последнего тропаря на И ныне): Пресвята́я Богоро́дице, спаси́ нас.

В покаянных канонах Октоиха, в Великом каноне преп. Андрея Критского: Поми́луй мя, Бо́же, поми́луй мя.

В канонах Честного Креста: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ Честно́му.

Архангелов, Ангелов и всех Безплотных Сил: Святи́и Арха́нгели и А́нгели, моли́те Бо́га о нас.

Св. Иоанна Предтечи: Святы́й великий Иоа́нне, Предте́че Госпо́день, моли́ Бо́га о нас.

[или: Святы́й сла́вный проро́че, Пред те́че и Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас ].

[или, кратко: Крести́телю Спа́сов Иоа́нне, моли́ Бо́га о нас ].

Апостолов: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Всех святых: Вси святи́и, моли́те Бо́га о нас.

Заупокойный: Упоко́й, [или: Поко́й ] Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х.

Припевы общие22:

Пророку: Святы́й проро́че Бо́жий (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Пророку Илие, по обычаю: Святы́й проро́че Бо́жий Илие́ сла́вный, моли́ Бо́га о нас.

Апостолу: Святы́й апо́столе (имя рек), моли́ Бо́га о нас. [ или: А по́столе Христо́в (имя рек), моли́ Бо́га о нас ]

Апостолу и Евангелисту: Святы́й апо́столе и евангели́сте (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Апостолам: Святи́и апо́столи, моли́те Бо́га о нас.

Равноапостольному: Святы́й равно апо́стольный (имя рек), моли́ Бо́га о нас. [ или: Свята́я равно апо́стольная (имя рек), моли́ Бо́га о нас ]

Святителю: Святи́телю о́тче (имя рек), моли́ Бо́га о нас. [или: Святи́телю о́тче наш (имя рек), моли́ Бо́га о нас ]

Святителям: Святи́телие Христо́вы, моли́те Бо́га о нас.

Святителям вселенским Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому: Святи́и вели́ции три́е святи́телие, моли́те Бо́га о нас.

Преподобному: Преподо́бне о́тче (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Двум преподобным: Преподо́бнии отцы́ (имя рек) и (имя рек), моли́те Бо́га о нас.

Преподобным: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас.

Св. первомученику Стефану: Святы́й первому́чениче и архидиа́коне Стефа́не, моли́ Бо́га о нас.

Мученику: Святы́й му́чениче (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Великомученику: Святы́й великому́чениче (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Мученикам, мученицам: Святи́и му́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Священномученику: Святы́й священному́чениче (имя рек), моли́ Бо́га о нас [или: Священномучениче (имя рек), моли Бога о нас ].

Священномученикам: Святи́и священному́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Священноисповеднику: Святи́телю Христо́в и испове́д ниче (имя рек), моли́ Бо́га о нас [или: Священноиспове́дниче о́тче (имя рек), моли́ Бо́га о нас ].

Священномученику и исповеднику: Священному́чениче и испове́дниче (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Преподобномученику: Святы́й преподобному́чениче (имя рек), моли́ Бо́га о нас [или: Преподобному́чениче (имя рек), моли́ Бо́га о нас ].

Преподобномученикам: Святи́и преподобному́ченицы, моли́те Бо́га о нас.

Преподобноисповеднику: Преподо́бне о́тче, испове́дниче (имя рек), моли́ Бо́га о нас [ или: Преподо́бне о́тче (имя рек), испове́дниче, моли́ Бо́га о нас ].

Мученикам и исповедникам: Святи́и му́ченицы и испове́дницы, моли́те Бо́га о нас.

Новомученикам Церкви Русской: Святи́и ново му́ченицы и испове́дницы Це́ркве Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Святому благоверному князю: Святы́й благове́рный кня́же (имя рек), моли́ Бо́га о нас [или: Святы́й благове́рный вели́кий кня́же (имя рек), моли́ Бо́га о нас ].

Благоверным князьям: Святи́и благове́рнии кня́зие (имя рек) и (имя рек), моли́те Бо́га о нас.

Страстотерпцу князю: Святы́й страстоте́рпче кня́же (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Страстотерпцам князьям (двум): Святи́и страстоте́рпцы кня́зие (имя рек) и (имя рек), моли́те Бо́га о нас.

Царственным страстотерпцам: Святи́и ца́рственные страстоте́рпцы, моли́те Бо́га о нас.

Безсребренникам (двум): Святи́и чудотво́рцы и без сре́бренницы (имя рек) и (имя рек), моли́те Бо́га о нас.

Праведному: Святы́й пра́ведный (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Блаженному и Христа ради юродивому: Святы́й пра́ведный (имя рек), моли́ Бо́га о нас [или: Святы́й блаже́нный (имя рек), моли́ Бо́га о нас ].

Мученице: Свята́я му́ченице (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Великомученице: Свята́я великому́ченице (имя рек), моли Бога о нас.

Преподобной: Преподо́бная ма́ти (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Преподобным женам: Святы́я преподо́бныя ма́тери, моли́те Бо́га о нас [ или: Святы́я преподо́бныя же́ны, моли́те Бо́га о нас ].

Преподобномученице: Свята́я преподобному́ченице (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Праведной: Свята́я пра́ведная ма́ти (имя рек), моли́ Бо́га о нас.

Блаженной: Свята́я пра́ведная ма́ти (имя рек), моли́ Бо́га о нас [или: Свята́я блаже́нная ма́ти (имя рек), моли́ Бо́га о нас ].

Особые припевы:

Архангелу Михаилу: Святы́й Архистрати́же Бо́жий Михаи́ле, моли́ Бо́га о на́с.

Семи отрокам Ефесским или Трем отрокам: Святи́и о́троцы, моли́те Бо́га о нас.

Праотцам: Святи́и пра́отцы, моли́те Бо́га о нас.

Собору отцев: Святи́и отцы́, моли́те Бо́га о нас.

В Неделю по Рождестве Христове: Святи́и Богоотцы́, моли́те Бо́га о нас.

В субботу сырной седмицы: Преподо́бнии отцы́, моли́те Бо́га о нас [в 7-й песни: Святы́я преподо́бныя ма́тери, моли́те Бо́га о нас ].

В Неделю 2-ю по Пятидесятнице, Всех святых, в земле Русской просиявших: Вси святи́и земли́ Ру́сския, моли́те Бо́га о нас.

Песни Священнаго Писания вседневнии

Подобает ведати, аще несть неделя, ниже Владычний, ни Богородичный праздник, ни предпразднство, или попразднство их, или празднуемаго святаго, стихословятся песни скоро сице.

Песнь первая

Первый лик глаголет: Го́сподеви пое́м, сла́́вно бо просла́вися. Коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

Таже вторый лик: Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог, и просла́влю Его́, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

И паки первый лик: Госпо́дь, сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь И́мя Ему́, колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

Вторый лик: Пучи́ною покры́ я́, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.

От зде начинай стихи в случившийся глас канона и глаголи ирмос со стихом и по чину тропари:

Огусте́ша, я́ко стена́, во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря.

Глаголи ирмос.

Рече́ враг: гнав, пости́гну, разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убию́ мече́м мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́.

Глаголи тропарь.

Посла́л еси́ Дух Твой, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша, я́ко о́лово, в воде́ зе́льней.

Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди? кто подо́бен Тебе́, просла́влен во святы́х, ди́вен, сла́вно творя́й чудеса́?

Просте́рл еси́ десни́цу Твою́, пожре́ я́ земля́; наста́вил еси́ пра́вдою Твое́ю лю́ди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́.

Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою́. Слы́шаша язы́цы и прогне́вашася, боле́зни прия́та живу́щии в Филисти́ме.

На 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, и князе́й Моави́тских, прия́т я́ тре́пет, раста́яша вси, живу́щии в Ханаа́не.

Нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

На 6: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́ва сте ру́це Твои́.

На 4: Госпо́дь ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́, егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Сла́ва: И ны́не:

Подобает ведати, яко вторая песнь никогдаже стихословится, токмо в Великой Четыредесятнице во вторники.

Песнь третия

Утверди́ся се́рдце мое́ в Го́споде, вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Я́ко несть свят, я́ко Госпо́дь, и несть пра́веден, я́ко Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́.

Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ ни, ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь и Бог, уготовля́яй начина́ния Своя́.

Начинай: Лук си́льных изнемо́же, и немощству́ющии препоя́сашася си́лою. (Ирмос)

Испо́лненнии хле́бов лиши́шася, и а́лчущии прише́льствоваша зе́млю.

Я́ко непло́ды роди́ седмь, и мно́гая в ча́дех изнемо́же.

Госпо́дь мертви́т и живи́т, низво́дит во ад и возво́дит.

Госпо́дь убо́жит и богати́т, смиря́ет и вы́сит, возставля́ет от земли́ убо́га и от гно́ища воздвиза́ет ни́ща.

Посади́ти его́ с могу́щими люде́й и престо́л сла́вы насле́дуя ему́.

На 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, Госпо́дь Свят.

На 6: Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

И твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

На 4: Госпо́дь взы́де на небеса́ и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

И даст кре́пость царю́ на́шему и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва: И ны́не:

Таже поем ирмос третия песни последняго канона, в который любо день случится; подобне же закрываем шестую, осмую и девятую песни. По прочих же песнех, рекше по первой, по четвертой, по пятой, по седмой, егда поется осмогласник с Минеею, во все лето не глаголется ирмос от Минеи, кроме сих, яже зде указашася.

Песнь четвертая

Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся, Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве, ми́лость Твою́ помяне́ши.

Бог от юга прии́дет, и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Покры́ Небеса́ доброде́тель Его́, и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

Начинай: Вложи́л еси́ во главы́ беззако́нных смерть, воздви́гл еси́ у́зы да́же до вы́и в коне́ц.

Разсе́кл еси́ во изступле́нии главы́ си́льных, стрясу́тся в ней, разве́рзут узды́ своя́, я́ко снеда́яй ни́щий тай.

Изве́л еси́ на мо́ре ко́ни Твои́, смуща́ющия во́ды мно́ги.

Сохрани́хся, и убоя́ся се́рдце мое́ от гла́са моли́т вы усте́н мои́х.

И вни́де тре́пет в ко́сти моя́, и во мне смяте́ся кре́пость моя́.

Почи́ю в день ско́рби моея́, да взы́ду в лю́ди прише́льствия моего́.

На 8: Зане́ смоквь не плодопринесе́т, и не бу́дет ро́да в лоза́х.

Солже́т де́ло ма́слинное, и поля́ не сотворя́т я́ди.

На 6: Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, и не бу́дет воло́в при я́слех.

Аз же о Го́споде возра́дуюся, возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се мое́м.

На 4: Госпо́дь Бог мой – си́ла моя́ и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь пятая

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет пове́ления Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся, живу́щим на земли́.

Начинай: Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же, постыдя́тся.

За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам, вся бо возда́л еси́ нам.

Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны, Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы, И́мя Твое́ имену́ем.

Ме́ртвии же живота́ не и́мут ви́дети, ниже́ вра́чеве воскреся́т.

Сего́ ра́ди наве́л еси́, и погуби́л, и взял еси́ всяк му́жеск пол их.

На 8: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

На 6: И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти и в боле́зни свое́й вопия́ше, та́ко бы́хом Возлю́бленному Твоему́.

Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

На 4: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, и возвеселя́тся, и́же на земли́.

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва: И ны́не:

Подобает ведати, яко шестая песнь не стихословится до ирмоса, но глаголем ирмос и един тропарь без стиха, зане не имать шестая песнь множайшия стихи, яко прочия, подобне же и седмая, и девятая песни.

Седмая же стихословится до ирмоса в субботах Святыя Четыредесятницы.

Песнь шестая

Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя.

Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя.

Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.

Еда́ приложу́ призре́ти ми к хра́му свято́му Твоему́? На 8: Возлия́ся вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя.

Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

На 6: И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди Бо́же мой.

И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, к хра́му свято́му Твоему́.

На 4: Храня́щии су́етная и ло́жная ми́лость свою́ оста́виша.

Ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь седмая

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́.

И вси суди́ Твои́ и́стинни, и судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́.

И на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м.

На 8: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый, и превозноси́мый во ве́ки.

И благослове́но И́мя сла́вы Твоея́ свято́е, препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

На 6: Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́, ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

На 4: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ на тве́рди Небе́сней, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь осмая

Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, А́нгели Госпо́дни, Небеса́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, во́ды вся, я́же превы́ше Небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́ те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Начинай: Благослови́те, всяк дождь и роса́, вси ду́си, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, огнь и вар, студ и зной, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, сла́ны23 и сне́зи, но́щи и дни́е, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, свет и тьма, мо́лния и о́блацы, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, земля́, го́ры и хо́лмы и вся, прозяба́ющая на ней, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ти и вся, дви́жущаяся в вода́х, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра́иль Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 4: Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже глаголем: Хва́лим, благослови́м, покланя́ емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

И поклон. И поем ирмос осмыя песни последняго канона.

Песнь девятая

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Припеваем на кийждо стих: Честне́йшую Херуви́м: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя, а́лчущия испо́лни благ и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля, О́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

Песнь святаго пророка Захарии, отца Предтечева:

Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.

Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́, спасе́ние от враг на́ших и из руки́ всех, ненави́дящих нас.

Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти Заве́т Святы́й Свой.

На 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.

На 6: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́.

Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ во оставле́ние грех их милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

На 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим.

Напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.

Сла́ва: И ны́не:

И по ирмосе: Досто́йно есть: Поклон и ектения. И глаголем ексапостиларий седмичный Осмогласника.

Ексапостиларии седмичныя

В понедельник: Не́бо звезда́ми украси́вый я́ко Бог и Твои́ми А́нгелы всю зе́млю просвети́вый, Соде́телю всех, пою́щия Тя спаса́й.

Слава, и ныне, Богородичен: Сла́дость А́нгелов, скорбя́щих ра́дость, христиа́н предста́тельница, Де́во Ма́ти Госпо́дня, заступи́ нас и изба́ви ве́чных мук.

Во вторник: Предте́чу Иоа́нна, и Крести́теля Спа́сова, во проро́цех проро́ка, и пусты́ни воспита́ние, Елисаве́тино рожде́ние восхва́лим вси.

Слава, и ныне, Богородичен: Сла́дость А́нгелов:

В среду и пяток: Крест – храни́тель всея́ вселе́нныя, Крест – красота́ Це́ркве, Крест – царе́й держа́ва, Крест – ве́рных утвержде́ние, Крест – А́нгелов сла́ва и де́монов я́зва.

Слава, и ныне, Крестобогородичен: У Креста́ предстоя́ще Тя безсе́менно Ро́ждшая, и рыда́юще вопия́ше: увы́, Сладча́йшее Ча́до, ка́ко заше́л еси́ от о́чию Мое́ю? Ка́ко в ме́ртвых вмени́л ся еси́?

В четверток: Во всю подсо́лнечную те́кше, пропове́дасте Христо́во от Де́вы свято́е воплоще́ние вои́стину, от пре́лести обраща́юще язы́ки и просвеща́юще, и вся науча́юще Тро́ицу почита́ти Святу́ю, апо́столи Спа́совы.

Вели́каго началопа́стыря и иера́рха вси, председа́теля Мирлики́йскаго Никола́я хва́лим: мно́ги бо му́жи спасе́, непра́ведно умре́ти иму́щия, царю́ явля́ется со Авла́вием во сне, реша́ непра́ведное изрече́ние.

Слава, и ныне, Богородичен: Мари́е Чисте́йшая, злата́я кади́льнице, Невмести́маго Божества́ прия́телище бы́вшее, в Не́мже Оте́ц благоволи́, Сын же всели́ся, и Дух Святы́й осени́в Тя, Отрокови́цу, показа́ Богоро́дицу.

В субботу: И́ же и ме́ртвыми и живы́ми облада́яй я́ко Бог, и святы́ми Твои́ми всю зе́млю просвети́вый, Соде́телю всех, пою́щия Тя спаса́й.

Слава, и ныне, Богородичен: Мы о Тебе́ хва́лимся, Богоро́дице, и к Бо́гу Тя и́мамы предста́тельство, простри́ ру́ку Твою́ необори́мую, и сокруши́ враги́ на́ша, Твои́м низпосли́ рабо́м по́мощь от Свята́го.

И абие псалмы хвалитные, зри дальше.

Песни Священного Писания праздничные

В неделю же, и во Владычни, и Богородичны праздники, и в предпразднства, и попразднства их, и в праздник святаго, имущаго полиелей или славословие великое, и во всю Пятидесятницу, и егда указует, Го́сподеви пое́м: не стихословим, но стихословим первый стих иначе, сиесть: Пое́м Го́сподеви:

В неделю убо по возгласе священника: Ми́лостию и щедро́тами: начинаем ирмос воскресного канона Октоиха24.

Глаголем же стих: Сла́ва, Го́споди, свято́му Воскресе́нию Твоему́.

И глаголем первый тропарь воскресного канона.

[Аще же несть неделя, но Владычний праздник или празднуемаго святаго есть, по возгласе: Ми́лостию и щедро́тами: глаголем от зде ирмос дважды, без стихов.]

Таже глаголется первый стих пророческой песни: Пое́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися. Коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

Второй тропарь воскресного канона.

Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние, Сей мой Бог, и просла́влю Его́, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

Богородичен воскресного канона.

Госпо́дь, сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь И́мя Ему́, колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

Первый тропарь крестовоскресного канона.

Пучи́ною покры́ я́, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень

Второй тропарь крестовоскресного канона.

На 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, и князе́й Моави́тских, прия́т я тре́пет, раста́яша вси, живу́щии в Ханаа́не.

Богородичен крестовоскресного канона.

Нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

Первый тропарь Богородичного канона.

На 6: До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Второй тропарь Богородичного канона.

Соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́ва сте ру́це Твои́.

Третий тропарь Богородичного канона.

На 4: Госпо́дь, ца́рствуяй ве́ки, и на век и еще́, егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

Первый тропарь рядового святаго Минеи.

Сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Второй тропарь рядового святаго Минеи.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Третий тропарь рядового святаго Минеи.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Богородичен рядового святаго Минеи.

И катавасия по коейждо песни.

[Вестимо буди, яко и прочие песни поем такожде, зане во всех по дванадесять стихов обретаем.]

Песнь третия

Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Я́ко несть свят, я́ко Госпо́дь, и несть пра́веден, я́ко Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́.

Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ ни, ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь, и Бог, уготовля́яй начина́ния Своя́.

На 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, Госпо́дь Свят.

На 6: Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, и да не хва́лится бога́тый бога́тством свои́м.

Но о сем да хва́лится хваля́йся, е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода и твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

На 4: Госпо́дь взы́де на Небеса́ и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

И даст кре́пость царю́ на́шему, и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва: И н́ыне:

Катавасия. И ектения.

Песнь четвертая

Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся, Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве, ми́лость Твою́ помяне́ши.

Бог от ю́га прии́дет, и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Покры́ Небеса́ доброде́тель Его́, и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

На 8: Зане́ смоквь не плодопринесе́т, и не бу́дет ро́да в лоза́х.

Солже́т де́ло ма́слинное, и поля́ не сотворя́т я́ди.

На 6: О скуде́ша о́вцы от пи́щи, и не бу́дет воло́в при я́слех.

Аз же о Го́споде возра́дуюся, возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се мое́м.

На 4: Госпо́дь Бог мой – си́ла моя́ и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.

Сла́ва: И ны́не: Катавасия.

Песнь пятая

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́.

Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же, постыдя́тся.

За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

На 8: Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

На 6: И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти и в боле́зни свое́й вопия́ше, та́ко бы́хом Возлю́бленному Твоему́.

Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

На 4: В оскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, и возвеселя́тся, и́же на земли́.

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва: И ны́не: Катавасия.

Песнь шестая

Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя.

Отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя.

Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне приидо́ша.

Еда́ приложу́ призре́ти ми к хра́му свято́му Твоему́?

На 8: Возлия́ся вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя.

Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

На 6: И да взы́дет из истле́ния живо́т мой, к Тебе́, Го́споди Бо́же мой.

И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, к хра́му свято́му Твоему́.

На 4: Храня́щии су́етная и ло́жная ми́лость свою́ оста́виша.

Ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

Сла́ва: И ны́не:

Катавасия. И ектения.

Песнь седмая

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки.

И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́.

И вси суди́ Твои́ и́стинни, и судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́.

И на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м.

На 8: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый, и превозноси́мый во ве́ки.

И благослове́но И́мя сла́вы Твоея́ свято́е, препе́тое и превозноси́мое во ве́ки.

На 6: Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́, ви́дяй бе́здны, седя́й на Херуви́мех, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

На 4: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ на тве́рди Небе́сней, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва: И ны́не:

И катавасия.

Песнь осмая

Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, А́нгели Госпо́дни, Небеса́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, во́ды вся, я́же превы́ше Небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́ те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра́иль Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 6: Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 4: Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Таже глаголем: Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Поклон и катавасия.

Песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Припеваем на кийждо стих: Честне́йшую Херуви́м: Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, /се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, и свя́то И́мя Его́, /и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя, /а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля, О́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, /я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

Песнь девятая

Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.

Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́, спасе́ние от враг на́ших и из руки́ всех, ненави́дящих нас.

Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти Заве́т Святы́й Свой.

На 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших из ба́вльшимся.

Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.

На 6: И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́.

Да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ во оставле́ние грех их милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

На 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты, яви́тися во тьме́ и се́ни сме́ртней седя́щим.

Напра́ви но́ги на́ша на путь ми́рен.

Сла́ва: И ны́не:

Катавасия. Ектения, зане в сицевыя дни, Достойно: не поется. Таже ексапостиларий.

Песни Священнаго Писания во Святую Четыредесятницу

Ведомо же буди, яко осмогласник не поется во всю святую Четыредесятницу, кроме недель. Поется же точию Минея и трипеснец. А в коих песнех несть трипеснца, поется токмо Минея.

В кийждо понедельник Четыредесятницы к канону святаго Минеи прибавляем трипеснец Триоди в 1-й, 8-й и 9-й песнях.

Во вторник – 2-я песнь Триоди стихословится между 1-й и 3-й песнями канона Минеи, и прибавляем песни Триоди в 8-й и 9-й песнях.

В среду трипеснец добавляется к 3-й, 8-й и 9-й песням канона Минеи.

В четверток – к 4-й, 8-й и 9-й песням.

В пяток – к 5-й, 8-й и 9-й песням.

В субботу четверопеснец Триоди прибавляется к 6-й, 7-й, 8-й и 9-й песням.

Аще убо песнь содержит канон Минеи и трипеснец Триоди, стихословим ю сице: Стихословим поскору стихи пророческой песни даже до отметки «На 14». Стих на 14 есть припев ко ирмосу канона Минеи.

6-ю же и 9-ю песнь всегда начнем со ирмоса, зане не имут шестая и девятая песнь множайшия стихи, яко прочия.

После пения ирмоса Минеи поставим библейских стихов пять и глаголем на них тропари рядового святаго, первый тропарь дважды.

От отметки «На 8» начинаем глаголати тропари трипеснца Триоди, от отметки «На 4» тропари иного канона Триоди, кир Феодора. Сла́ва: Троичен, И ны́не: Богородичен. Таже глаголем высочайшим гласом: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́. И поем иный тропарь господина Феодора. Последи же глаголем катавасию, ирмос втораго канона Триоди.

Аще убо песнь вне трипеснца, из Минеи точию:

И стихословим ее всегда на 4 последних стиха, от отметки «На 4»: два из пророческой песни, Сла́ва: и И ны́не: Начинаем их со ирмосов в первой, четвертой, пятой и седьмой песнех. Третия же и шестая песни начнутся со стихословия библейских песен и тропарей канона Минеи, а по Богородичном тропаре поем ирмос Минеи.

Песнь первая

Пое́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

Помо́щник и Покрови́тель бысть мне во спасе́ние: Сей мой Бог, и просла́влю Его́, Бог отца́ моего́, и вознесу́ Его́.

Госпо́дь, сокруша́яй бра́ни, Госпо́дь И́мя Ему́, колесни́цы фарао́новы и си́лу его́ ве́рже в мо́ре.

Избра́нный вса́дники триста́ты потопи́ в Чермне́м мо́ри.

Пучи́ною покры́ их, погрязо́ша во глубине́, я́ко ка́мень.

Десни́ца Твоя́, Го́споди, просла́вися в кре́пости, десна́я Твоя́ рука́, Го́споди, сокруши́ враги́, и мно́жеством сла́вы Твоея́ стерл еси́ сопроти́вных.

Посла́л еси́ гнев Твой, пояде́ я́, я́ко сте́блие, и ду́хом я́рости Твоея́ разступи́ся вода́.

На 14: Огусте́ша, я́ко стена́, во́ды, огусте́ша и во́лны посреде́ мо́ря.

Рече́ враг: гнав, пости́гну, разделю́ коры́сть, испо́лню ду́шу мою́, убию́ мече́м мои́м, госпо́дствовати бу́дет рука́ моя́.

Посла́л еси́ дух Твой, покры́ я́ мо́ре, погрязо́ша, я́ко о́лово, в воде́ зе́льне.

Кто подо́бен Тебе́ в бозе́х, Го́споди, кто подо́бен Тебе́? Просла́влен во святы́х, ди́вен, сла́вно творя́й чудеса́.

Просте́рл еси́ десни́цу Твою́, пожре́ я́ земля́. Наста́вил еси́ пра́вдою Твое́ю лю́ди Твоя́ сия́, я́же изба́вил еси́.

Уте́шил еси́ кре́постию Твое́ю во оби́тель святу́ю Твою́. Слы́шаша язы́цы и прогне́вашася, боле́зни прия́ша живу́щии в Филисти́ме.

На 8: Тогда́ потща́шася влады́ки Едо́мстии, и князе́й Моави́тских, прия́т я́ тре́пет, раста́яша вси, живу́щии в Ханаа́не.

Нападе́т на ня страх и тре́пет, вели́чием мы́шцы Твоея́ да ока́менятся.

До́ндеже про́йдут лю́дие Твои́, Го́споди, до́ндеже про́йдут лю́дие Твои́ си́и, я́же стяжа́л еси́.

Введ, насади́ я́ в го́ру достоя́ния Твоего́, в гото́вое жили́ще Твое́, е́же соде́лал еси́, Го́споди, святы́ню, ю́же угото́васте ру́це Твои́.

На 4: Госпо́дь, ца́рствуяй ве́ки, и на век, и еще́, егда́ вни́де конь фарао́нов с колесни́цами и вса́дники в мо́ре.

И наведе́ на ня Госпо́дь во́ду морску́ю, сы́нове же Изра́илевы проидо́ша су́шею посреде́ мо́ря.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь вторая

Подобает ведати, яко вторая песнь никогдаже стихословится, токмо во единой великой Четыредесятнице, во вторник, стихословим же ю даже до конца, к тропарем же глаголем припев: Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́: [Единому коемуждо.]

Вонми́, Не́бо, и возглаго́лю, и да слы́шит земля́ глаго́лы уст мои́х.

Да ча́ет, я́ко до́ждь, веща́ние мое́, да сни́дут, я́ко роса́, глаго́ли мои́, я́ко ту́ча на тро́скот25 и я́ко и́ней на се́но, я́ко И́мя Госпо́дне призва́х, дади́те вели́чие Бо́гу на́шему.

Бог, и́стинна дела́ Его́, и вси путие́ Его́ суд.

Бог ве́рен, и несть непра́вды в Нем, пра́веден и преподо́бен Госпо́дь.

Согреши́ша, не того́ ча́да поро́чная, ро́де стропти́вый и развраще́нный, сия́ ли Го́сподеви воздаете́? Си́и лю́дие бу́и и не му́дри, не сам ли сей оте́ц твой стяжа́ тя, и сотвори́ тя, и созда́ тя? Помяни́те дни ве́чныя, разуме́йте ле́та ро́да родо́в.

Вопроси́ отца́ твоего́, и возвести́т тебе́, ста́рцы твоя́, и реку́т ти.

Егда́ разделя́ше Вы́шний язы́ки, я́коже разсе́я сы́ны Ада́мовы, поста́ви преде́лы язы́ков по числу́ А́нгел Бо́жиих, и бысть часть Госпо́дня, лю́дие Его́ Иа́ков, у́же насле́дия Его́ Изра́иль.

Удовли́ его́ в пусты́ни в жа́жди зно́я в безво́дне.

Обы́де его́, и наказа́ его́, и сохрани́ его́, я́ко зе́ницу о́ка.

Я́ко оре́л, покры́ гнездо́ свое́ и на птенцы́ своя́ возжеле́.

Просте́р криле́ свои́, и прия́т я́, и подъя́т я́ на ра́му свое́ю.

Госпо́дь еди́н вожда́ше я́, и не бе с ни́ми бог чужд.

Возведе́ я́ на си́лу земли́, насы́ти я́ жит се́льных.

Сса́ша мед из ка́мене и еле́й от тве́рда ка́мене.

Ма́сло кра́вие и млеко́ о́вчее с ту́ком а́гнчим и о́вним, сыно́в ю́нчих и ко́злих с ту́ком пшени́чным и кровь гро́здову пия́ху вино́.

И яде́ Иа́ков, и насы́тися, и отве́ржеся возлю́бленный.

Уты́26, утолсте́, разшире́, и оста́ви Бо́га, сотво́ршаго его́, и отступи́ от Бо́га, Спа́са своего́.

Прогне́ваша Мя о чужи́х и в ме́рзостех свои́х преогорчи́ша Мя.

Пожро́ша бесово́м, а не Бо́гу, бого́м, и́хже не ве́деша: но́ви и секра́ти27 приидо́ша, и́хже не ве́деша отцы́ их.

Бо́га, ро́ждшаго тя, оста́вил еси́ и забы́л еси́ Бо́га, пита́ющаго тя.

И ви́де Госпо́дь, и возревнова́, и раздражи́ся за гнев сыно́в их и дще́рей.

И рече́: отвращу́ лице́ Мое́ от них и покажу́, что бу́дет им напосле́док.

Я́ко род развраще́н есть, сы́нове, и́мже несть ве́ры в них.

Ти́и раздражи́ша мя не о Бо́зе, прогне́ваша Мя во и́долех свои́х.

И Аз раздражу́ я́ не о язы́це, о язы́це же неразу́мливе прогне́ваю я́.

Я́ко огнь возгори́тся от я́рости Моея́, разжже́тся до а́да преиспо́дняго.

Снесть зе́млю и жи́та ея́, попали́т основа́ния гор.

Соберу́ на них зла́я и стре́лы Моя́ сконча́ю в них.

Та́юще гла́дом, и снедь птиц и горб неисце́лен.

Зу́бы звере́й послю́ в ня, с я́ростию пресмыка́ющихся по земли́.

Отвне́ безча́дит я́ меч, и от храмо́в их страх: ю́ноша с де́вою, ссу́щее с соверше́нным ста́рцем.

Рех: разсе́ю я́, уста́влю же от челове́к па́мять их.

А́ще не за гнев враго́в, да не долголе́тствуют и да не наля́гут супоста́ти.

Да не реку́т: рука́ на́ша высока́, и не Госпо́дь сотвори́ сия́ вся.

Я́ко язы́к погуби́вый сове́т есть, и несть в них худо́жества.

Не смы́слиша разуме́ти сия́ вся, да прии́мут во гряду́щее ле́то.

Ка́ко пожене́т еди́н ты́сящи и два дви́гнета тьмы, а́ще не Бог отда́ст я́, и Госпо́дь преда́ст я́? Не суть бо бо́зи их, я́ко Бог наш, врази́ же на́ши неразу́мливи.

От виногра́дов бо Содо́мских виногра́д их, и розга́ их от Гомо́рры.

Грозд их – грозд же́лчи, грозд го́рести их.

Я́рость змие́в – вино́ их, и я́рость а́спидов неисце́льна.

Не сия́ ли вся собра́шася у Мене́ и запечатле́шася в сокро́вищах Мои́х? В день отмще́ния возда́м, во вре́мя, внегда́ соблазни́тся нога́ их.

Я́ко близ день поги́бели их, и предстоя́т гото́вая вам.

Я́ко су́дит Госпо́дь лю́дем Свои́м и о рабе́х Свои́х умоле́н бу́дет.

Ви́де бо я́ разсла́блены, и иста́явша во вре́мя, и изнемо́гша.

И рече́ Госпо́дь: где суть бо́зи их, и́хже упова́ша на ня, и́хже тук жертв их ядя́сте и пия́сте вино́ треб их?

Да воскре́снут, и помо́гут вам, и бу́дут вам покрови́тели.

Ви́дите, ви́дите, я́ко Аз есмь, и несть бог, ра́зве Мене́.

Аз убию́ и жи́ти сотворю́, поражу́ и Аз исцелю́, и несть, и́же и́змет от руку́ Мое́ю.

Я́ко воздви́гну на Не́бо ру́ку Мою́, и клену́ся десни́цею Мое́ю, и реку́: живу́ Аз во ве́ки.

Я́ко поострю́, я́ко мо́лнию, меч мой, и прии́мет суд рука́ Моя́.

И возда́м месть враго́м и ненави́дящим Мя возда́м.

Упою́ стре́лы Моя́ от кро́ве, и меч Мой снесть мяса́ от кро́ве я́звенных и плене́ния, от глав князе́й язы́ческих.

Возвесели́теся, небеса́, ку́пно с Ним, и да покло́нятся Ему́ вси А́нгели Бо́жии.

Возвесели́теся, язы́цы, с людьми́ Его́, и да укрепя́тся Ему́ вси сы́нове Бо́жии.

Я́ко кровь сыно́в Свои́х отмща́ет, и отмсти́т, и возда́ст месть враго́м, и ненави́дящим Его́ возда́ст.

И очи́стит Госпо́дь зе́млю люде́й Свои́х.

[Посем глаголем 2-ю песнь трипеснца Триоди, в нейже Сла́ва: И ны́не: ]

Песнь третия

Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м, разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

Я́ко несть свят, я́ко Госпо́дь, и несть пра́веден, я́ко Бог наш, и несть свят, па́че Тебе́.

Не хвали́теся и не глаго́лите высо́кая в горды́ни, ниже́ да изы́дет велере́чие из уст ва́ших.

Я́ко Бог ра́зумов Госпо́дь, и Бог, уготовля́яй начина́ния Своя́.

На 14: Лук си́льных изнемо́же и немощству́ющии препоя́сашася си́лою.

Библейские песни во Святую Четыредесятницу168 Испо́лненнии хле́бов лиши́шася, и а́лчущии прише́льствоваша зе́млю.

Я́ко непло́ды роди́ седмь, и мно́гая в ча́дех изнемо́же.

Госпо́дь мертви́т и живи́т, низво́дит во ад и возво́дит.

Госпо́дь убо́жит и богати́т, смиря́ет и вы́сит, возставля́ет от земли́ убо́га и от гно́ища воздвиза́ет ни́ща.

Посади́те его́ с могу́щими люде́й и престо́л сла́вы насле́дуя ему́.

На 8: Дая́й моли́тву моля́щемуся и благослови́ ле́та пра́веднаго.

Я́ко не укрепля́ется си́лен муж кре́постию свое́ю, Госпо́дь не́мощна сотвори́ супоста́та Его́, Госпо́дь Свят.

Да не хва́лится прему́дрый прему́дростию свое́ю, и да не хва́лится си́льный си́лою свое́ю, и да не хва́лит ся бога́тый бога́тством свои́м.

Но о сем да хва́лится хваля́йся, е́же разуме́ти и зна́ти Го́спода и твори́ти суд и пра́вду посреде́ земли́.

На 4: Госпо́дь взы́де на Небеса́ и возгреме́, Той су́дит конце́м земли́, пра́веден Сый.

И даст кре́пость царю́ на́шему, и вознесе́т рог Христа́ Своего́.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь четвертая

Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся, Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

Посреде́ двою́ живо́тну позна́н бу́деши. Внегда́ прибли́житися ле́том – позна́ешися, внегда́ приити́ вре́мени – яви́шися, внегда́ смути́тися души́ мое́й во гне́ве – ми́лость Твою́ помяне́ши.

Бог от ю́га прии́дет, и Святы́й из горы́ приосене́нныя ча́щи.

Покры́ Небеса́ доброде́тель Его́, и хвалы́ Его́ испо́лнь земля́.

И сия́ние Его́, я́ко свет бу́дет, ро́зи в рука́х Его́, и положи́ любо́вь держа́вну кре́пости Свое́й.

Пред лице́м Его́ преды́дет сло́во и изы́дет на по́ле за пя́ту Его́.

Ста и подви́жеся земля́, призре́ и раста́яша язы́цы.

Стры́шася го́ры ну́ждею, раста́яша хо́лми ве́чнии, ше́ствия ве́чная их за труд ви́деша.

Селе́ния Ефио́пская убоя́тся и кро́вы земли́ Мадиа́мския.

Еда́ в река́х прогне́ваешися, Го́споди? еда́ в река́х я́рость Твоя́? или́ в мо́ри устремле́ние Твое́? Я́ко вся́деши на кони Твоя́, и ежде́ние Твое́ спасе́ние.

Наляца́я28, наляче́ши29 лук твой на ски́птры, глаго́лет Госпо́дь.

Река́ми разся́дется земля́, у́зрят Тя и поболя́т лю́дие.

Расточа́я во́ды ше́ствия, даде́ бе́здна глас свой, высота́ привиде́ния своя́.

Воздви́жеся со́лнце, и луна́ ста в чи́не свое́м.

Во свет стре́лы Твоя́ по́йдут, в блиста́нии мо́лнии ору́жий Твои́х.

Преще́нием ума́лиши зе́млю и я́ростию низложи́ши язы́ки.

Изше́л еси́ на спасе́ние люде́й Твои́х, спасти́ пома́занныя Твоя́ прише́л еси́.

На 14: Вложи́л еси́ во главы́ беззако́нных смерть, воздви́гл еси́ у́зы да́же до вы́и в коне́ц.

Разсе́кл еси́ во изступле́нии главы́ си́льных, стрясу́тся в ней, разве́рзут узды́ своя́, я́ко снеда́яй ни́щий тай.

И возве́л еси́ на мо́ре ко́ни Твоя́, смуща́ющия во́ды мно́ги.

Сохрани́хся, и убоя́ся се́рдце мое́ от гла́са моли́твы усте́н мои́х.

И вни́де тре́пет в ко́сти моя́, и во мне смяте́ся кре́пость моя́.

Почи́ю в день ско́рби моея́, да взы́ду в лю́ди прише́льствия моего́.

На 8: Зане́ смоквь не плодопринесе́т, и не бу́дет ро́да в лоза́х.

Солже́т де́ло ма́слинное, и поля́ не сотворя́т я́ди.

Оскуде́ша о́вцы от пи́щи, и не бу́дет воло́в при я́слех.

Аз же о Го́споде возра́дуюся, возвеселю́ся о Бо́зе, Спа́се мое́м.

На 4: Госпо́дь Бог мой – си́ла моя́ и учини́т но́зе мои́ на соверше́ние.

И на высо́кая возво́дит мя, победи́ти ми в пе́сни Его́.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь пятая

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.

Пра́вде научи́теся, живу́щии на земли́, преста́ бо нечести́вый, не научи́тся пра́вде, на земли́ и́стины не сотвори́т.

Да во́змется нечести́вый, да не ви́дит сла́вы Госпо́дни. Го́споди, высока́ Твоя́ мы́шца, и не ве́деша, разуме́вше же, постыдя́тся.

На 14: За́висть прии́мет лю́ди ненака́занныя, и ны́не огнь супоста́ты поя́ст.

Го́споди Бо́же наш, мир даждь нам, вся бо возда́л еси́ нам.

Го́споди Бо́же наш, стяжи́ ны, Го́споди, ра́зве Тебе́, ино́го не ве́мы, И́мя Твое́ имену́ем.

Ме́ртвии же живота́ не и́мут ви́дети, ниже́ вра́чеве воскреся́т.

Сего́ ра́ди наве́л еси́, и погуби́л, и взял еси́ всяк му́жеск пол их.

Приложи́ им зла, Го́споди, приложи́ зла сла́вным земли́.

На 8: Го́споди, в ско́рби помяну́хом Тя, в ско́рби ма́ле наказа́ние Твое́ нам.

И я́ко боля́щая приближа́ется роди́ти и в боле́зни свое́й вопия́ше, та́ко бы́хом Возлю́бленному Твоему́.

Стра́ха ра́ди Твоего́, Го́споди, во чре́ве прия́хом, и поболе́хом, и роди́хом дух спасе́ния, его́же сотвори́хом на земли́.

Не паде́м, но паду́т живу́щии на земли́.

На 4: Воскре́снут ме́ртвии, и воста́нут, и́же во гробе́х, и возвеселя́тся, и́же на земли́.

Роса́ бо, я́же от Тебе́, исцеле́ние им есть, земля́ же нечести́вых паде́т.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь шестая

Возопи́х в ско́рби мое́й ко Го́споду Бо́гу моему́, и услы́ша мя.

Из чре́ва а́дова вопль мой услы́шал еси́, глас мой, отве́ргл мя еси́ во глубины́ се́рдца морска́го, и ре́ки обыдо́ша мя.

Вся высоты́ Твоя́ и во́лны Твоя́ на мне преидо́ша.

И аз рех: отри́нухся от о́чию Твое́ю, еда́ приложу́ призре́ти ми к хра́му свято́му Твоему́? Возлия́ся вода́ до души́ моея́, бе́здна обы́де мя после́дняя.

На 8: Понре́ глава́ моя́ в разсе́ли гор, снидо́х в зе́млю, ея́же вереи́ ея́ закле́пи ве́чнии.

И да взы́дет из истле́ния живо́т мой к Тебе́, Го́споди Бо́же мой.

Внегда́ скончава́тися от Мене́ души́ мое́й, Го́спода помяну́х.

И да прии́дет к Тебе́ моли́тва моя́, к хра́му свято́му Твоему́.

На 4: Храня́щии су́етная и ло́жная ми́лость свою́ оста́виша.

Аз же со гла́сом хвале́ния и испове́дания пожру́ Тебе́: ели́ка обеща́х, возда́м Тебе́ во спасе́ние мое́, Го́сподеви.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь седмая

Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и хва́льно и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки, я́ко пра́веден еси́ о всех, я́же сотвори́л еси́ нам.

И вся дела́ Твоя́ и́стинна, и пра́ви путие́ Твои́, и вси суди́ Твои́ и́стинни.

И судьбы́ и́стинны сотвори́л еси́ по всем, я́же наве́л еси́ на ны, и на град святы́й оте́ц на́ших Иерусали́м.

Я́ко и́стиною и судо́м наве́л еси́ сия́ вся на ны грех ра́ди на́ших.

Я́ко согреши́хом и беззако́нновахом отступи́ти от Тебе́ и прегреши́хом во всех.

И за́поведей Твои́х не послу́шахом, ниже́ соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ нам, да бла́го нам бу́дет.

И вся, я́же сотвори́л еси́ нам, и вся, ели́ка наве́л еси́ нам, и́стинным судо́м сотвори́л еси́.

И пре́дал еси́ нас в ру́ки враго́в беззако́нных, ме́рзких отсту́пников, и царе́ви непра́ведну и лука́внейшу па́че всея́ земли́.

И ны́не несть нам отве́рсти уст, студ и поноше́ние бы́хом рабо́м Твои́м и чту́щим тя.

Не преда́ждь же нас до конца́ и́мене Твоего́ ра́ди, и не разори́ Заве́та Твоего́, и не отста́ви ми́лости Твоея́ от нас, Авраа́ма ра́ди, возлю́бленнаго от Тебе́, и за Исаа́ка, раба́ Твоего́, и Изра́иля свята́го Твоего́.

И́мже глаго́лал еси́ умно́жити се́мя их, я́ко зве́зды небе́сныя и я́ко песо́к при краи́ мо́ря.

Я́ко, Влады́ко, ума́лихомся па́че всех язы́к и есмы́ смире́ни по всей земли́ днесь грех ра́ди на́ших.

И несть во вре́мя сие́ нача́льника, и проро́ка и вожда́, ниже́ всесожже́ния, ниже́ же́ртвы, ниже́ приноше́ния, ниже́ кади́ла, ни ме́ста, е́же пожре́ти пред Тобо́ю и обрести́ ми́лость.

Но душе́ю сокруше́нною и ду́хом смире́нным да прия́ти бу́дем.

Я́ко во всесожже́ниих о́вних и ю́нчих и я́ко во тьмах а́гнец ту́чных, та́ко да бу́дет же́ртва на́ша пред

Тобо́ю днесь и да соверши́тся по Тебе́, я́ко несть студа́ уповаю́щим на Тя.

И ны́не возсле́дуем всем се́рдцем, и бои́мся Тебе́, и и́щем лица́ Твоего́.

Не посрами́ нас, но сотвори́ с на́ми по кро́тости Твое́й и по мно́жеству ми́лости Твоея́.

И изми́ нас по чудесе́м Твои́м, и даждь сла́ву И́мени Твоему́, Го́споди.

И да посра́мятся вси, явля́ющии рабо́м Твои́м зла́я, и да постыдя́тся от вся́кия си́лы, и кре́пость их да сокруши́тся.

И да разуме́ют, я́ко Ты еси́ Госпо́дь Бог Еди́н и сла́вен по все́й вселе́нней.

И не преста́ша влага́ющии я́ слуги́ царе́вы, жгу́ще пещь на́фтою30, и смоло́ю, и изгре́бьми31, и ро́ждием32.

На 14: И разлива́шеся пла́мень над пе́щию на ла́кти четы́ре де́сять де́вять.

И обы́де, и пожже́, я́же обре́те о пе́щи халде́йстей.

А́нгел же Госпо́день сни́де ку́пно с су́щими о Аза́рии в пещь.

И оттрясе́ пла́мень о́гненный от пе́щи.

И сотвори́ сре́днее пе́щи, я́ко дух росы́ шумя́щ, и не прикосну́ся их отню́дь огнь, ни оскорби́, ниже́ стужи́ их.

Тогда́ трие́, я́ко еди́неми усты́, поя́ху, и благо словля́ху, и сла́вляху Бо́га в пещи́, глаго́люще:

На 8: Благослове́н еси́, Го́споди Бо́же оте́ц на́ших, и препе́тый, и превозноси́мый во ве́ки.

И благослове́но И́мя сла́вы Твоея́ свято́е, препе́ тое и превозноси́мое во ве́ки.

Благослове́н еси́ в хра́ме святы́я сла́вы Твоея́, препе́тый и превозно си́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́, ви́дяй бе́здны, седя́́й на Херуви́мех, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

На 4: Благослове́н еси́ на престо́ле сла́вы Ца́рствия Твоего́, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Благослове́н еси́ на тве́рди Небе́сней, препе́тый и превозноси́мый во ве́ки.

Сла́ва: И ны́не:

Песнь осмая

Благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́ те, А́нгели Госпо́дни, Небеса́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́ те, во́ды вся, я́же превы́ше Небе́с, вся си́лы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, со́лнце и ме́сяц, зве́зды небе́сныя Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, всяк дождь и роса́, вси ду́си, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 14: Благослови́те, огнь и вар, студ и зной, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, ро́сы и и́ней, ле́ди и мраз, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́ те, сла́ны и сне́зи, но́щи и дни́е, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, свет и тьма, мо́лния и о́блацы, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, земля́, го́ры и хо́лми и вся, прозяба́ющая на ней, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, исто́чницы, моря́ и ре́ки, ки́ти и вся, дви́жущаяся в вода́х, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 8: Благослови́те, вся пти́цы небе́сныя, зве́рие и вси ско́ти, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, сы́нове челове́честии, да благослови́т Изра́иль Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, свяще́нницы Госпо́дни, раби́ Госпо́дни, Го́спода, по́й те и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, ду́си и ду́ши пра́ведных, преподо́бнии и смире́ннии се́рдцем, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

На 4: Благослови́те, Ана́ния, Аза́рия, Мисаи́л, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́те, апо́столи, проро́цы и му́ченицы Госпо́дни, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во ве́ки.

Благослови́м Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Хва́лим, благослови́м, покланя́емся Го́сподеви, пою́ще и превознося́ще во вся ве́ки.

Песнь Пресвятыя Богородицы:

Вели́чит душа́ Моя́ Го́спода, / и возра́довася дух Мой о Бо́зе, Спа́се Мое́м.

Припеваем ко стихом: Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без срав не́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Я́ко призре́ на смире́ние Рабы́ Своея́, /се бо от ны́не ублажа́т Мя вси ро́ди.

Я́ко сотвори́ Мне вели́чие Си́льный, / и свя́то И́мя Его́, и ми́лость Его́ в ро́ды родо́в боя́щимся Его́.

Сотвори́ держа́ву мы́шцею Свое́ю, / расточи́ го́рдыя мы́слию се́рдца их.

Низложи́ си́льныя со престо́л и вознесе́ смире́нныя, / а́лчущия испо́лни благ, и богатя́щияся отпусти́ тщи.

Восприя́т Изра́иля, О́трока Своего́, помяну́ти ми́лости, /я́коже глаго́ла ко отце́м на́шим, Авраа́му и се́мени его́, да́же до ве́ка.

Песнь девятая

Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев, я́ко посети́ и сотвори́ избавле́ние лю́дем Свои́м.

И воздви́же рог спасе́ния нам в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́.

Я́коже глаго́ла усты́ святы́х, су́щих от ве́ка проро́к Его́, спасе́ние от враг на́ших и из руки́ всех, ненави́дящих нас.

Сотвори́ти ми́лость со отцы́ на́шими и помяну́ти Заве́т Святы́й Свой.

На 8: Кля́тву, е́юже кля́тся ко Авраа́му, отцу́ на́шему, да́ти нам без стра́ха, из руки́ враг на́ших изба́вльшимся.

Служи́ти Ему́ преподо́бием и пра́вдою пред Ним вся дни живота́ на́шего.

И ты, отроча́, проро́к Вы́шняго нарече́шися, преды́деши бо пред лице́м Госпо́дним угото́вати пути́ Его́, да́ти ра́зум спасе́ния лю́дем Его́ во оставле́ние грех их милосе́рдия ра́ди ми́лости Бо́га на́шего.

На 4: В ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́, яви́тися во тьме и се́ни сме́ртней седя́щим, напра́вити но́ги на́ша на путь ми́рен.

Сла́ва: И ны́не:

И по ирмосе: Досто́йно есть: И ектения.

И аще есть Четыредесятница или аллилуия, глаголем светильны в случившийся глас, по трижды. По первом прочтении светильна глаголем сице:

В понедельник убо к первому: Предста́тельствы Безпло́тных Твои́х, и спаси́ мя.

Во вторник же: Моли́твами, Го́споди, Предте́чи Твоего́, и спаси́ мя.

В среду и пяток: Си́лою, Го́споди, Креста́ Твоего́, и спаси́ мя.

В четверток: Моли́твами, Го́споди, апо́стол Твои́х и святи́теля Никола́я, и спаси́ мя.

По втором прочтении, на Сла́ва: глаголати внегда в концах: Моли́твами, Го́споди, святы́х Твои́х, и спаси́ мя.

По третьем же прочтении, на И ны́не: в концах глаголати: Моли́твами, Го́споди, Богоро́дицы, и спаси́ мя.

Во светильне же 6-го гласа все три раза припеваем одинаково:

Низпосли́ душа́м на́шим свет Твой присносу́щный.

Хвалитные псалмы

По каноне, аще есть неделя: Свят Госпо́дь Бог наш: и утренний ексапостиларий.

И абие хвалитны:

Аще убо есть неделя, или Владычний праздник, или святый, имеяй великое славословие, поется сице:

Аще же в будний день не поем великаго славословия, глаголем начало стихов сице:

Первый лик: Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода. / Хвали́те Го́спода с Не бе́с, / хвали́те Его́ в Вы́шних. / Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́гу.

Первый: Хвали́те Го́спода с Небе́с. / Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́гу. Хвали́те Го́спода с Небе́с, / хвали́те Его́ в Вы́шних. / Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́гу.

Вторый лик: Хвали́те Его́, вси А́нгели Его́, / хвали́те Его́ вся Си́лы Его́. / Тебе́ подоба́ет песнь, Бо́гу.

Стихи: Хвали́те Его́, со́лнце и луна́, хвали́те Его́, вся зве́зды и свет. Хвали́те Его́, небеса́ небе́с, и вода́, я́же превы́ше небе́с, да восхва́лят И́мя Госпо́дне. Я́ко Той рече́, и бы́ша, Той повеле́, и созда́шася. Поста́ви я в век и в век ве́ка, повеле́ние положи́, и не ми́мо и́дет. Хвали́те Го́спода, от земли́ зми́еве и вся бе́здны, огнь, град, снег, го́лоть33, дух бу́рен, творя́щая сло́во Его́. Го́ры и вси хо́лми, древа́ плодоно́сна и вси ке́дри. Зве́рие и вси ско́ти, га́ди и пти́цы перна́ты. Ца́рие зе́мстии и вси лю́дие, кня́зи и вси судии́ зе́мстии. Ю́ноши и де́вы, ста́рцы с ю́нотами да восхва́лят И́мя Госпо́дне, я́ко вознесе́ся И́мя Того́ Еди́наго. Испове́дание Его́ на земли́ и на Небеси́, и вознесе́т рог люде́й Свои́х. Песнь всем преподо́бным Его́, сыново́м Изра́илевым, лю́дем, приближа́ющимся Ему́.

Воспо́йте Го́сподеви песнь но́ву, хвале́ние Его́ в це́ркви преподо́бных. Да возвесели́тся Изра́иль о сотво́ршем Его́, и сы́нове Сио́ни возра́дуются о Царе́ свое́м. Да восхва́лят И́мя Его́ в ли́це, в тимпа́не и псалти́ри да пою́т Ему́. Я́ко благоволи́т Госпо́дь в лю́дех Свои́х и возне́сет кро́ткия во спасе́ние. Восхва́лятся преподо́бнии во сла́ве и возра́дуются на ло́жах свои́х. Возноше́ния Бо́жия в горта́ни их, и мечи́ обою́ду остры́ в рука́х их, Сотвори́ти отмще́ние во язы́цех, обличе́ния в лю́дех, Связа́ти цари́ их пу́ты и сла́вныя их ручны́ми око́вы желе́зными.

От зде начинаем стихиры на 6:

Сотвори́ти в них суд напи́сан, / сла́ва сия́ бу́дет всем преподо́бным Его́.

Хвали́те Бо́га во святы́х Его́, / хвали́те Его́ во утверже́нии си́лы Его́.

На 4: Хвали́те Его́ на си́лах Его́, / хвали́те Его́ по мно́жеству вели́чествия Его́.

Хвали́те Его́ во гла́се тру́бнем, / хвали́те Его́ во псалти́ри и гу́слех.

Хвали́те Его́ в тимпа́не и ли́це, / хвали́те Его́ во стру́нах и орга́не.

Хвали́те Его́ в кимва́лех доброгла́сных, хвали́те Его́ в кимва́лех восклица́ния. / Вся́кое дыха́ние да хва́лит Го́спода.

Аще есть неделя, по стихирах: Сла́ва: стихира Евангельская.

Евангельские стихиры утренние

1-я стихира, глас 1:

На го́ру ученико́м иду́щим / за земно́е вознесе́ние, / предста́ Госпо́дь, и поклони́шася Ему́, / и да́нныя вла́сти везде́ научи́вшеся, / в поднебе́сную посыла́хуся, / пропове́дати е́же из ме́ртвых воскресе́ние, / и е́же на небеса́ возше́ствие; / и́мже и во ве́ки спребыва́ти нело́жный обеща́ся Христо́с Бог, / и Спас душ на́ших.

2-я стихира, глас 2:

С ми́ры прише́дшим я́же с Мари́ею жена́м, / и недоумева́ющимся, / ка́ко бу́дет им улучи́ти жела́ние, / Песнопения чина утрени179 яви́ся ка́мень взят, / и Боже́ственный ю́ноша, утоля́я мяте́ж душ их, / воста́ бо, глаго́лет, Иису́с Госпо́дь. / Те́мже пропове́дите пропове́дником Его́, / ученико́м же в Галиле́ю тещи́, / и ви́дети Его́ воскре́сша из ме́ртвых, / я́ко Жизнода́вца и Го́спода.

3-я стихира, глас 3:

Магдали́не Мари́и / Спа́сово благовеству́ющей из ме́ртвых воскресе́ние и явле́ние, / не ве́рующе ученицы́, / поноси́ми бы́ша о жестосе́рдии; / но зна́меньми воору́жшеся и чудесы́, / ко пропове́данию посыла́хуся. / И Ты у́бо, Го́споди, / к Нача́льному Све́ту возне́слся еси́ Отцу́, / они́ же пропове́даша всю́ду Сло́во, / чудесы́ уверя́юще. / Те́мже просвети́вшеся те́ми, / сла́вим Твое́ е́же из ме́ртвых воскресе́ние, / Человеколю́бче Го́споди.

4-я стихира, глас 4:

У́тро бе глубоко́, / и жены́ приидо́ша на гроб Твой Христе́; / но те́ло не обре́теся жела́емое и́ми. / Те́мже недоумева́ющимся, / и́же в ри́зах блеща́щихся предста́вшии глаго́лаху: / что Жива́го с ме́ртвыми и́щете? / воста́, я́коже предрече́; / что не по́мните глаго́л Его́? / и́мже ве́ровавша ви́денная пропове́даху; / но мня́хуся лжа благове́щения; / та́ко бы́ша еще́ ко́сни ученицы́. / Но Петр тече́, и ви́дев / просла́ви Твоя́ в себе́ чудеса́.

5-я стихира, глас 5:

О прему́дрых суде́б Твои́х Христе́! / ка́ко Петру́ у́бо плащани́цами еди́неми, / дал еси́ разуме́ти Твое́ воскресе́ние; / Луце́ же и Клео́пе спутеше́ствуя, бесе́довал еси́; / и бесе́дуяй не а́бие Себе́ явля́еши. / Те́мже и поноси́м быва́еши, / я́ко Еди́н прише́льствуяй во Иерусали́м, / и не причаща́яйся в коне́ц сове́та их, / но и́же вся к созда́ния по́льзе стро́я, / и я́же о Тебе́ проро́чествия откры́л еси́, / и внегда́ благослови́ти хлеб позна́лся еси́ им, / и́хже и пре́жде того́ сердца́ к позна́нию Твоему́ распала́стася, / и́же и ученико́м собра́нным / уже́ я́сно пропове́даста Твое́ воскресе́ние, / и́мже поми́луй нас.

6-я стихира, глас 6:

И́стинный мир Ты, Христе́, / к челове́ком Бо́жий мир Твой дая́, / по воста́нии ученико́м, / пристра́шны показа́л еси́ я́, / мня́щия дух ви́дети; / но ути́шил еси́ мяте́ж души́ их, / показа́вый ру́це и но́зе Твои́. / Оба́че не ве́рующим еще́ / бра́шен причаще́нием, / и уче́ний воспомина́нием, / отве́рзл еси́ их ум, / е́же разуме́ти Писа́ния; / и́мже и оте́ческое обетова́ние обеща́́в, / и благослови́в я́, отступи́л еси́ на не́бо. / Те́мже с ни́ми покланя́емся Тебе́, / Го́споди, сла́ва Тебе́.

7-я стихира, глас 7:

Се тьма и ра́но, / и что у гро́ба, Мари́е, стои́ши, / мно́гую тьму име́юще в ра́зуме, / в не́йже, где положе́н бысть, вопроша́еши, Иису́с? / Но ви́ждь сри́щущася ученики́, / ка́ко плащани́цами и сударе́м воскресе́ние обрето́ша, / и помяну́ша я́же о сих Писа́ния. / С ни́миже и и́миже и мы ве́ровавше, / воспева́ем Тя, Жизнода́вца Христа́.

8-я стихира, глас 8:

Мари́ины сле́зы не всу́е пролива́ются те́пле, / се бо сподо́бися и уча́щих А́нгелов, / и виде́ния Самого́ Иису́са; / но еще́ земна́я му́дрствует, / я́ко жена́ немощна́я. / Те́мже и отсыла́ется не прикаса́тися Христу́; / но оба́че пропове́дница посыла́ется Твои́м ученико́м, / и́мже благовествова́ние нося́щи, / е́же ко Оте́ческому жре́бию восхо́д возвеща́ющи; / с не́ю же сподо́би и нас явле́ния Твоего́, / Влады́ко Го́споди.

9-я стихира, глас 5:

Я́ко в после́дняя ле́та, / су́щу по́зде от суббо́т, / предста́л еси́ друго́м Христе́, / и чудесе́м чу́до известву́еши, / заключе́нным вхо́дом две́рным, / е́же из ме́ртвых Твое́ воскресе́ние. / Но испо́лнил еси́ ра́дости ученики́, / и Ду́ха Свята́го препода́л еси́ им, / и власть по́дал еси́ оставле́ния грехо́в, / и Фомы́ не оста́ вил еси́ в неве́рствия погружа́тися бу́ри. / Те́мже по да́ждь и нам ра́зум и́стинный / и оставле́ние прегреше́ний, / Благоутро́бне Го́споди.

10-я стихира, глас 6:

По е́же во ад соше́ствии, / е́же из ме́ртвых воскресе́нии, / скорбя́ще я́коже досто́яше, / о разлуче́нии Твое́м, Христе́, / ученицы́ на де́лание обрати́шася, / и па́́ки корабли́ и мре́жи, / и ло́ва нигде́же; / но Ты, Спа́се, яви́вся, я́ко Влады́ка всех, / одесну́ю мре́жи повелева́еши воврещи́, / и бысть сло́во де́ло вско́ре, / и мно́жество рыб мно́гое, / и ве́черя стра́нная гото́ва на земли́; / ея́же причасти́вшимся тогда́ Твои́м ученико́м / и нас ны́не мы́сленно сподо́ би наслади́теся, / Человеколю́бче Го́споди.

11-я стихира, глас 8:

Явля́я Себе́ ученико́м Твои́м, Спа́се, по воскресе́нии, / Си́мону дал еси́ ове́ц па́ству, / за любве́ воздая́ние, / я́же о па́стве попече́ния ища́. / Те́мже и глаго́лал еси́: / а́ще лю́биши Мя, Пе́тре, / паси́ а́гнцы Моя́, паси́ о́вцы Моя́. / Он же а́бие показу́я друголю́бное, / о друзе́м ученице́ вопроша́ше; / ихже моли́твами, Христе́, ста́до Твое́ сохраня́й, / от волко́в, губя́щих е́.

И ны́не, настоящий Богородичен:

Преблагослове́нна еси́, Богоро́дице Де́во, / Вопло́щшим бо ся из Тебе ад плени́ся, / Ада́м воззва́ся, кля́тва потреби́ся, Е́ва свободи́ся, / смерть умертви́ся, и мы ожи́хом. / Тем, воспева́юще, вопие́м: / благослове́н Христо́с Бог, / благоволи́вый та́ко, сла́ва Тебе́.

Священник: Сла́ва Тебе́, показа́вшему нам Свет.

И поем славословие великое:

Сла́ва в Вы́шних Бо́гу, / и на земли́ мир, / в челове́цех благоволе́ние. / Хва́лим Тя, благослови́м Тя, / кла́няем Ти ся, славосло́вим Тя, благодари́м Тя / вели́кия ра́ди сла́вы Твоея́. / Го́споди, Царю́ Небе́сный, Бо́ же О́тче Вседержи́телю. / Го́споди, Сы́не Едино́родный, Иису́се Христе́, и Святы́й Ду́ше. / Го́споди Бо́же, А́гнче Бо́жий, Сы́не Оте́чь, / взе́мляй грех ми́ра, поми́луй нас. / Взе́мляй грехи́ ми́ра, приими́ моли́тву на́шу. / Седя́й одесну́ю Отца́, поми́луй нас. /

Я́ко Ты еси́ Еди́н Свят, / Ты еси́ Еди́н Госпо́дь, Иису́с Христо́с, в Сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

На всяк день благословлю́ Тя и восхвалю́ И́мя Твое́ во ве́ки и в век ве́ка.

Сподо́би, Го́споди, в день сей без греха́ сохрани́тся нам. / Благослове́н еси́, Го́споди, Бо́же оте́ц на́ших, / и хва́льно, и просла́влено И́мя Твое́ во ве́ки, ами́нь.

Бу́ди, Го́споди, ми́лость Твоя́ на нас, я́коже упова́хом на Тя.

Благослове́н еси́, Го́споди, научи́ мя оправда́нием Твои́м. Трижды.

Го́споди, прибе́жище был еси́ нам в род и род. / Аз рех: Го́споди, поми́луй мя, исцели́ ду́шу мою́, я́ко согреши́х Тебе́. / Го́споди, к Тебе́ прибего́х, научи́ мя твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог мой, / я́ко у тебе́ Исто́чник Живота́, / во Све́те Твое́м у́зрим Свет. / Проба́ви ми́лость Твою́ ве́дущим Тя.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. Трижды.

Сла́ва, и ны́не: Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Таже вышшим гласом: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

И абие тропарь праздника.

Аще же есть неделя, поем тропарь воскресный.

В недели убо 1-го, 3-го, 5-го, 7-го гласа сей:

Днесь спасе́ние ми́ру бы́сть, / пое́м Воскре́сшему из гро́ба, / и Нача́льнику жи́зни на́шея: / разруши́в бо сме́ртию смерть, / побе́ду даде́ нам и ве́лию ми́лость.

Во глас же 2-й, 4-й, 6-й, 8-й, сей:

Воскре́с из гро́ба и у́зы растерза́л еси́ а́да, / разруши́л еси́ осужде́ние сме́рти, Го́споди, / вся от сете́й врага́ изба́вивый; / яви́вый же Себе́ апо́столом Твои́м, / посла́л еси́ я́ на про́поведь, / и те́ми мир Твой по́дал еси́ вселе́нней, / Еди́не Многоми́лостиве.

Таже ектении и отпуст. И час первый.

По мирной ектении глаголет лик первый антифон:

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода. / Благослове́н еси́, Го́споди.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя свято́е Его́.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода / и не забыва́й всех воздая́ний Его́.

Очища́ющаго вся беззако́ния твоя́, / исцеля́ющаго вся неду́ги твоя́.

Избавля́ющаго от истле́ния живо́т твой, / венча́ющаго тя ми́лостию и щедро́тами.

Исполня́ющаго во благи́х жела́ние твое́, / обнови́тся, я́ко о́рля, ю́ность твоя́.

Творя́й ми́лостыни Госпо́дь / и судьбу́ всем оби́димым, сказа́ пути́ Своя́ Моисе́ови, / сыново́м Изра́илевым хоте́ния Своя́.

Щедр и ми́лостив Госпо́дь, / долготерпели́в и много ми́лостив.

Не до конца́ прогне́вается, / ниже́ в век вражду́ет, не по беззако́нием на́шим сотвори́л есть нам, / ниже́ по грехо́м на́шим возда́л есть нам.

Я́ко по высоте́ Небе́сней от земли́, / утверди́л есть Госпо́дь ми́лость Свою́ на боя́щихся Его́.

Ели́ко отстоя́т восто́цы от за́пад, / уда́лил есть от нас беззако́ния на́ша.

Я́коже ще́дрит оте́ц сы́ны, / уще́дри Госпо́дь боя́щихся Его́. Я́ко Той позна́ созда́ние на́ше, / помяну́, я́ко персть есмы́.

Челове́к, я́ко трава́, дни́е Его́, / я́ко цвет се́льный, та́ко оцвете́т.

Я́ко дух про́йде в нем, и не бу́дет, / и не позна́ет ктому́ ме́ста своего́.

Ми́лость же Госпо́дня от ве́ка и до ве́ка / на боя́щихся Его́.

И пра́вда Его́ на сыне́х сыно́в, храня́щих заве́т Его́ / и по́мнящих за́поведи Его́, твори́ти я́.

Госпо́дь на Небеси́ угото́ва Престо́л Свой / и Ца́рство Его́ все́ми облада́ет.

Благослови́те Го́спода, вси А́нгели Его́, / си́льнии кре́постию, творя́щии сло́во Его́, услы́шати глас слове́с Его́.

Благослови́те Го́спода, вся си́лы Его́, / слуги́ Его́, творя́щии во́лю Его́.

Благослови́те Го́спода, вся дела́ Его́, / на вся́ком ме́сте влады́чества Его́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, / и вся вну́тренняя моя́ И́мя Свято́е Его́. / Благослове́н еси́, Го́споди.

По малой ектении поем вторый антифон:

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Хвали́, душе́ моя́, Го́спода, / восхвалю́ Го́спода в животе́ мое́м, / пою́ Бо́гу моему́, до́ндеже есмь.

Не наде́йтеся на кня́зи, на сы́ны челове́ческия, / в ни́хже несть спасе́ния.

Изы́дет дух его́, / и возврати́тся в зе́млю свою́, / в той день поги́бнут вся помышле́ния его́.

Блаже́н, ему́же Бог Иа́ковль помо́щник его́, / упова́ние его́ на Го́спода Бо́га своего́,

сотво́ршаго Не́бо и зе́млю, / мо́ре и вся, я́же в них,

храня́щаго и́стину в век, / творя́щаго суд оби́димым, даю́щаго пи́щу а́лчущим.

Госпо́дь реши́т окова́нныя, / Госпо́дь умудря́ет слепцы́,

Госпо́дь возво́дит низве́рженныя, / Госпо́дь лю́бит пра́ведники, Госпо́дь храни́т прише́льцы, / си́ра и вдову́ прии́мет и путь гре́шных погуби́т.

Воцари́тся Госпо́дь во век, / Бог твой, Сио́не, в род и род.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Песнь Иисусу Христу, во глас 2-й:

Единоро́дный Сы́не и Сло́ве Бо́жий, Безсме́ртен Сый / и изво́ливый спасе́ния на́шего ра́ди / воплоти́тися от Святы́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, / непрело́жно вочелове́чивыйся. / Распны́йся же, Христе́ Бо́же, / сме́ртию смерть попра́вый, / Еди́н Сый Святы́я Тро́ицы, / спрославля́емый Отцу́ и Свято́му Ду́ху, спаси́ нас.

Таже блаженны:

Во Ца́рствии Твое́м помяни́ нас, Го́споди, / егда́ прии́деши во Ца́рствии Твое́м.

На 12: Блаже́ни ни́щии ду́хом, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

Блаже́ни пла́чущии, / я́ко ти́и уте́шатся.

На 10: Блаже́ни кро́тции, / я́ко ти́и насле́дят зе́млю.

Блаже́ни а́лчущии и жа́ждущии пра́вды, / я́ко ти́и насы́тятся.

На 8: Блаже́ни ми́лостивии, / я́ко ти́и поми́ловани бу́дут.

Блаже́ни чи́стии се́рдцем, / я́ко ти́и Бо́га у́зрят.

На 6: Блаже́ни миротво́рцы, / я́ко ти́и сы́нове Бо́жии нареку́тся.

Блаже́ни изгна́ни пра́вды ра́ди, / я́ко тех есть Ца́рство Небе́сное.

На 4: Блаже́ни есте́, егда́ поно́сят вам, / и изжену́т, и реку́т всяк зол глаго́л на вы, лжу́ще Мене́ ра́ди.

Ра́дуйтеся и весели́теся, / я́ко мзда ва́ша мно́га на Небесе́х.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну / и Свято́му Ду́ху.

И ны́не и при́сно / и во ве́ки веко́в, ами́нь.

Во иныя же дни, якоже устав изъявляет, поются антифоны вседневнии:

Антифон 1:

Бла́го есть испове́датися Го́сподеви.

Припев: Моли́твами Богоро́дицы, Спа́се, спаси́ нас.

Стих: Бла́го есть испове́датися Го́сподеви / и пе́ти И́мени Твоему́, Вы́шний. (Припев.)

Стих: Возвеща́ти зау́тра ми́лость Твою́ / и и́стину Твою́ на вся́ку нощь. (Припев.)

Стих: Я́ко прав Госпо́дь Бог наш, / и несть непра́вды в Нем. (Припев.)

Сла́ва: (Припев.)

И ны́не: (Припев.)

Антифон 2:

Господь воцари́ся, в ле́поту облече́ся.

Припев: Моли́твами святы́х Твои́х, Спа́се, спаси́ нас.

Стих: Госпо́дь воцари́ся, в ле́поту облече́ся, / облече́ся Госпо́дь в Си́лу и препоя́сася. (Припев.)

Сти́х: И́бо утверди́ вселе́нную, / я́же не подви́жится. (Припев.)

Стих: Свиде́ния Твоя́ уве́ришася зело́: / до́му Твоему́ подоба́ет святы́ня, Го́споди, в долготу́ дни́й. (Припев.)

Слава, и ныне: Единоро́дный Сы́не:

Антифон 3:

Прииди́те, возра́дуемся Го́сподеви, / воскли́кнем Бо́гу, Спаси́телю на́шему.

Припев: Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, во святы́х ди́вен Сый, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Стих: Предвари́м Лице́ Его́ во испове́дании, / и во псалме́х воскли́кнем Ему́. (Припев.)

Стих: Я́ко Бог ве́лий Госпо́дь / и Царь ве́лий по всей земли́. (Припев.)

Стих: Я́ко в руце́ Его́ вси концы́ земли́ / и высоты́ гор Того́ суть. (Припев.)

Стих: Я́ко Того́ есть мо́ре, и Той сотвори́ е́, / и су́шу ру́це Его́ созда́сте. (Припев.)

По входе же Евангелия:

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м ко Христу́. (Припев.)

Аще же неделя, припев:

Спаси́ ны, Сы́не Бо́жий, воскресы́й из ме́ртвых, пою́щия Ти: аллилу́ия.

Посем тропари и кондаки по уставу.

Таже Трисвятое:

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Без сме́ртный, поми́луй нас. (Трижды)

Сла́ва, и ны́не: Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

И вышшим гласом: Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас.

Прокимен, Апостол, аллилуия, Евангелие.

Опев Евангелия: Сла́ва Тебе́, Го́споди, сла́ва Тебе́.

Таже ектении и Херувимская песнь:

И́же Херуви́мы, та́йно образу́юще / и Животворя́щей Тро́ице Трисвяту́ю песнь припева́юще, / вся́кое ны́не жите́йское отложи́м попече́ние.

По входе же: Я́ко да Царя́ всех поды́мем, / А́нгельскими неви́димо дориноси́ма чи́нми. / Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

В Великий Четверток вместо Херувимской поем тропарь, глас 6:

Ве́чери Твоея́ Та́йныя / днесь, Сы́не Бо́жий, / прича́стника мя приими́, / не бо враго́м Твои́м та́йну пове́м, / ни лобза́ния Ти дам, я́ко Иу́да, / но, я́ко разбо́йник, испове́даю Тя: / помяни́ мя, Го́споди, во Ца́рствии Твое́м.

Сей тропарь глаголем дважды, и по входе единожды. Припеваем к нему: Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

В Великую же Субботу поем сие,

глас 6:

Да молчи́т вся́кая плоть челове́ча, / и да стои́т со стра́хом и тре́петом, / и ничто́же земно́е в себе́ да помышля́ет: / Царь бо ца́рствующих, / и Госпо́дь госпо́дствующих / прихо́дит закла́тися / и да́тися в снедь ве́рным.

И по входе: Предхо́дят же Сему́ ли́цы А́нгельстии / со вся́ким Нача́лом и Вла́стию, / многоочи́тии Херуви́ми / и шестокрила́тии Серафи́ми, / ли́ца закрыва́юще / и вопию́ще песнь: / аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Священник, ектению. Лик: Го́споди поми́луй. И: Пода́й Го́споди, по обычаю.

По ектениях священник: Мир всем.

Лик: И ду́хови твоему́.

Свяще́нник: Возлю́бим друг дру́га, да единомы́слием испове́мы.

Лик: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, / Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную.

Святый символ:

Ве́рую во Еди́наго Бо́га, Отца́ Вседержи́теля, / Творца́ Не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. / И во Еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия / Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век. / Све́та от Све́та, Бо́га И́стинна от Бо́га И́стинна, / рожде́нна, не сотворе́нна, Единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. / Нас ра́ди, челове́к, и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с Небе́с, / и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. / Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́ на, / и воскре́сшаго в тре́тий день, по Писа́нием. / И возше́дшаго на Небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. / И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. / И в Ду́ха Свята́го, Го́спода Животворя́щаго, И́же от Отца́ Исходя́щаго, / И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. / Во еди́ну Святу́ю Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. / Испове́дую еди́но Креще́ние во оставле́ние грехо́в. / Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых / и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Священник: Ста́нем до́бре:

Лик: Ми́лость ми́ра, же́ртву хвале́ния.

Священник: Благода́ть Го́спода:

Лик: И со ду́хом твои́м.

Священник: Горе́ име́им сердца́.

Лик: И́мамы ко Го́споду.

Священник: Благодари́м Го́спода.

Лик: Досто́йно и пра́ведно есть покланя́тися Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, Тро́ице Единосу́щней и Неразде́льней.

Священник: Побе́дную песнь: Лик: Свят, Свят, Свят Госпо́дь Савао́ф, испо́лнь Не́бо и земля́ сла́вы Твоея́. Оса́нна в Вы́шних, Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, Оса́нна в Вы́шних.

Священник: Приими́те, яди́те:

Лик: Ами́нь.

Священник: Пи́йте от нея́ вси:

Лик: Ами́нь.

Священник: Твоя́ от Твои́х: Лик: Тебе́ пое́м, Тебе́ благослови́м, Тебе́ благодари́м, Го́споди, и мо́лим Ти ся, Бо́же наш.

Священник: Изря́дно о Пресвяте́й:

Лик, глас 8-й: Досто́йно есть я́ко вои́стинну / блажи́ти Тя, Богоро́дицу, / Присноблаже́нную, и Пренепоро́чную, / и Ма́терь Бо́га на́шего. / Честне́йшую Херуви́м / и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, / без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, / су́щую Богоро́дицу, Тя велича́ем.

Аще же Литургия Великаго Василия, за Достойно поем во глас 8-й:

О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, / А́нгельский Собо́р и челове́ческий род, / освяще́нный Хра́ме и Раю́ слове́сный, / де́вственная Похвало́, / из Нея́же Бог воплоти́ся, / и Младе́нец бысть, пре́жде век Сый Бог наш: / ложесна́ бо Твоя́ престо́л сотвори́ / и чре́во Твое́ простра́ннее Небе́с соде́ла. / О Тебе́ ра́дуется, Благода́тная, вся́кая тварь, сла́ва Тебе́.

Аще празднуем, поем до отдания задостойник.

Священник, ектению. Лик: Го́споди поми́луй. И: Пода́й Го́споди, по обычаю. Священник: И сподо́би нас, Влады́ко:

Людие: О́тче наш, И́же еси́ на Небесе́х, / да святи́тся И́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, / да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на Небеси́, и на земли́. / Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь, / и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим, / и не введи́ нас во искуше́ние, / но изба́ви нас от лука́ваго.

И прочее, по обычаю, до: Во́нмем. Свята́я святы́м.

Лик: Еди́н Свят, / Еди́н Госпо́дь, / Иису́с Христо́с, / во сла́ву Бо́га Отца́, ами́нь.

И поем причастный стих, якоже устав изъявляет. Припеваем к нему: Аллилу́ия. (Трижды)

Причастны седмицы

В неделю: Хвали́те Го́спода с Небе́с, хвали́те Его́ в Вы́шних.

В понедельник: Творя́й А́нгелы Своя́ ду́хи и слуги́ Своя́ пла́мень о́гненный.

Во вторник: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник, от слу́ха зла не убои́тся.

В среду: Ча́шу спасе́ния прииму́ и И́мя Госпо́дне при зову́.

В четверток: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их.

В пяток: Спасе́ние соде́лал еси́ посреде́ земли́, Бо́же.

В субботу: Ра́дуйтеся пра́веднии о Го́споде, пра́вым подоба́ет похвала́.

За упокой: Блаже́ни, я́же избра́л и прия́л еси́, Го́споди, и па́мять их в род и род.

[Праздничные причастны зри в Уставе] В явление Святых Даров священник речет:

Со стра́хом Бо́жиим и ве́рою приступи́те.

Людие: Благослове́н Гряды́й во И́мя Госпо́дне, Бог Госпо́дь и яви́ся нам.

И бывает причащение мирян. Припеваем причастен дня, или по обычаю причастен Пасхи:

Те́ло Христо́во приими́те, исто́чника бессме́ртнаго вкуси́те. Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Священник: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́:

Людие: Ви́дехом Свет И́стинный, прия́хом Ду́ха Небе́снаго, / обрето́хом ве́ру И́стинную, / Неразде́льней Тро́ице покланя́емся, / Та бо нас спасла́ есть.

Священник: Всегда́, ны́не и при́сно:

Людие: Ами́нь.

Да испо́лнятся уста́ на́ша / хвале́ния Твоего́, Го́споди, / я́ко да пое́м сла́ву Твою́, / я́ко сподо́бил еси́ нас причасти́тися / Святы́м Твои́м Боже́ственным, Безсме́ртным и Животворя́щим Та́йнам. / Соблюди́ нас во Твое́й Святы́ни / весь день поуча́тися пра́вде Твое́й. / Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Священник глаголет ектению и заамвонную молитву и раздает антидор людем.

Лик: Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́нно от ны́не и до ве́ка. (Трижды)

Псалом 33

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, / вы́ну хвала́ Его́ во усте́х мои́х.

О Го́споде похва́лится душа́ моя́, / да услы́шат кро́тции, и возвеселя́тся.

Возвели́чите Го́спода со мно́ю, / и вознесе́м и́мя Его́ вку́пе.

Взыска́х Го́спода, и услы́ша мя, / и от всех скорбе́й мои́х изба́ви мя.

Приступи́те к Нему́ и просвети́теся, / и ли́ца ва́ша не постыдя́тся.

Сей ни́щий воззва́, и Госпо́дь услы́ша и́, / и от всех скорбе́й его́ спасе́ и́.

Ополчи́тся А́нгел Госпо́день о́крест боя́щихся Его́ / и изба́вит их.

Вкуси́те и ви́дите, я́ко благ Госпо́дь: / блаже́н муж, и́же упова́ет Нань.

Бо́йтеся Го́спода вси святи́и Его́, / я́ко несть лише́ния боя́щимся Его́.

Бога́тии обнища́ша и взалка́ша, / взыска́ющии же Го́спода не лиша́тся вся́каго бла́га.

[Среда]

Прииди́те, ча́да, послу́шайте мене́, / стра́ху Госпо́дню научу́ вас.

Кто есть челове́к, хотя́й живо́т, / любя́й дни ви́дети бла́ги? Удержи́ язы́к твой от зла / и устне́ твои́, е́же не глаго́лати льсти.

Уклони́ся от зла и сотвори́ бла́го, / взыщи́ ми́ра и пожени́ и́.

О́чи Госпо́дни на пра́ведныя / и у́ши Его́ в моли́тву их.

Лице́ же Госпо́дне на творя́щия зла́я, / е́же потреби́ти от земли́ па́мять их.

Воззва́ша пра́веднии, и Госпо́дь услы́ша их, / и от всех скорбе́й их изба́ви их.

Близ Госпо́дь сокруше́нных се́рдцем/ и смире́нныя ду́хом спасе́т.

Мно́ги ско́рби пра́ведным,/ и от всех их изба́вит я́ Госпо́дь.

Храни́т Госпо́дь вся ко́сти их,/ ни еди́на от них сокруши́тся.

Смерть гре́шников люта́,/ и ненави́дящии пра́веднаго прегреша́т.

Изба́вит Госпо́дь ду́ши раб Свои́х // и не прегреша́т вси, упова́ющии на Него́.

Священник: Благослове́ние Госпо́дне на вас:

Лик: Аминь.

Священник: Сла́ва Тебе́, Христе́ Бо́же, упова́ние на́ше, сла́ва Тебе́.

Лик: Сла́ва, и ны́не: Го́споди поми́луй. (Трижды) Благослови́.

Священник отпуст. Людие многолетствуют, по обычаю.

Последование Литургии Преждеосвященных Даров

Аще служим Преждеосвященную Литургию, по вечерних паремиях канонарх глаголет посреди храма:

Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло, пред Тобо́ю, / воздея́ние руку́ мое́ю – / же́ртва вече́рняя.

И лик поет тожде: Да испра́вится:

Стих 1-й: Го́споди, воззва́х к Тебе́, услы́ши мя, / вонми́ гла́су моле́ния моего́, / внегда́ воззва́ти ми к Тебе́.

Лик: Да испра́вится моли́тва моя́:

Стих 2-й: Положи́, Го́споди, / хране́ние усто́м мои́м / и дверь огражде́ния / о устна́х мои́х.

Лик: Да испра́вится моли́тва моя́:

Стих 3-й: Не уклони́ се́рдце мое́ / в словеса́ лука́вствия / непщева́ти вины́ о гресе́х.

Лик: Да испра́вится моли́тва моя́:

И паки, канонарх: Да испра́вится моли́тва моя́, / я́ко кади́ло, пред Тобо́ю.

Лик: Воздея́ние руку́ мое́ю – / же́ртва вече́рняя.

Посем молитва Ефрема Сирина и ектении.

Вместо Херувимския песни глаголется сие.

Глас 6:

Ны́не Си́лы Небе́сныя / с на́ми неви́димо слу́жат, / се бо вхо́дит Царь Сла́вы, / се Же́ртва Та́йная / соверше́на дорино́сится. /

По входе Святых Даров продолжаем:

Ве́рою и любо́вию присту́пим, / да прича́стницы Жи́зни ве́чныя бу́дем. / Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

Ектения просительная, по нейже О́тче наш: И прочее Литургии.

Причастен: Вкуси́те и ви́дите, / я́ко Благ Госпо́дь. / Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

По явлении же Святых Даров возглас: Со стра́хом Бо́жиим:

Мы же отвещаем косно и со сладкопением, во глас 8:

Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя, / хвала́ Его́ во усте́х мои́х.

Таже причастие.

На возглас священника: Спаси́, Бо́же, лю́ди Твоя́: Лик: Хлеб Небе́сный и ча́шу жи́зни вкуси́те и ви́дите, / я́ко Благ Госпо́дь. / Аллилу́ия, аллилу́ия, аллилу́ия.

По еже сохранити Святая, священник возгласно: Всегда́, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в:

Лик: Ами́нь. Да испо́лнятся уста́ на́ша: (зри страницу 190).

Таже, Бу́ди И́мя Госпо́дне благослове́но: (Трижды)

И псалом 33: Благословлю́ Го́спода на вся́кое вре́мя: (зри страницу 191). И прочее окончание Божественныя Литургии.

* * *

15

В греческих богослужебных книгах эти тропари изложены в другой структуре: тропарь Крести́телю Христо́в: поется без стиха, на Сла́ву: поется тропарь Моли́те за ны, святи́и апо́столи:, на И ны́не: поется Богородичен Под Твое́ благоутро́бие: (прим. сост.)

16

Сляца́еми – согнуты, скорчены.

17

В Октоихе другая форма: ...рыда́юща.

18

В Октоихе: ...прише́дша.

19

Окаля́х– измарал, загрязнил По 50-м псалме.

20

Этот раздел основан на материале главы «Припевы к тропарям канонов на утрене». Богослужебные указания на 2006 год. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2005, стр. 661. (Прим. сост.)

21

В старообрядческой практике: Сла́ва, Го́споди, Кресту́ Твоему́ и Воскресе́нию.

22

При титуловани имен святых в запевах не принято употреблять географические названия (Вышинский, Оптинский, Кронштадтский и проч.), но сохраняются особые приставки к титулам (например: Святый великомучениче и целебниче Пантелеимоне..., или: Святый великомучениче и победоносче Георгие... )

23

Сла́на – иней.

24

Здесь приводится пример соединения воскресного Октоиха со святым без праздничного знака. О порядке соединения воскресного канона со святыми различных праздничных знаков см. Типикон, главы 3, 4, 5 (прим. сост.)

25

Тро́скот – трава.

26

Уты́ – ожирел, разжирел.

27

Секра́ти – тотчас, сейчас, только что.

28

Наляца́я – натягивая, напрягая.

29

Наляче́ши – натянешь, напряжешь.

30

На́фтою – нефтью.

31

Изгре́бьми – паклей.

32

Ро́ждием – ветками.

33

Го́лоть – лед.


Источник: Ирмологий / Сост. Е. Кустовский. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. - 264 с.

Комментарии для сайта Cackle