Азбука веры Православная библиотека профессор Алексей Степанович Павлов Отрывки греческого текста канонических ответов русского митрополита Иоанна IIпрофессор Алексей Степанович Павлов

Отрывки греческого текста канонических ответов русского митрополита Иоанна II

Содержание

Профессор А. С. Павлов Περί νηπίων, πότε καί πῶς βαπτίζονται. Ερωτήματα εκκλησιαστικά πρός τόν μητροπολίτην Ρωσσίας  

 

Профессор А. С. Павлов

Трудно указать другой памятник нашей первоначальной церковной письменности, столь же темный и не вразумительный по языку, как известное «Правило» митрополита Иоанна II (1080–1088). Калайдович, впервые издавший этот памятник по древнейшему списку, находящемуся в софиевской пергаментной Кормчей XIII века, приписывает указанные недостатки «Правила» неискусившемуся переводчику: «ибо – замечает издатель – Иоанново послание не могло быть писано на языке славянском»1. По более исправному, хотя и довольно позднему списку (XVI в.), издан тот же памятник во 2-м томе «Истории Русской Церкви» преосвященного Макария. Новый издатель высказывает два предположения: «или митрополит Иоанн, не довольно знакомый со славянским языком, написал свое послание прямо по-славянски, или – если он писал по-гречески – переводчик недостаточно понимал язык греческий или славянский»2. Словом, существование греческого подлинника Иоанновых ответов представлялось или несомненным, или, по крайней мере, вероятным. Первое предположение вполне подтверждается найденными мною отрывками греческого текста, содержащими в себе 18 глав Иоаннова «Правила». Мне посчастливилось напасть на эту драгоценную находку в греческой рукописи 1756 года, принадлежащей отцу настоятелю одесской свято-троицкой греческой церкви архимандриту Евстафию Вулисме3. Главное содержание или, точнее сказать, первую часть этой рукописи составляет известная алфавитная синтагма канонического права Матфея Властаря. Ответы митрополита Иoaннa помещены здесь на ил. 549–550, под заглавием, очевидно относящимся только к первой статье: Περί νηπίων, πότε καί πῶς βαπτιζονται. Ερωτήματα εκκλησιαστικά πρός τον μητροπολίτην Ρωσσίας. Когда я объяснил просвещенному владельцу рукописи всю важность этой находки для русской церковной истории, каноники и филологии, он не только предоставил мне право издать в свет все, что я найду нужным, но и указал на другой список того же самого текста, находящийся в греческой рукописи венецианской библиотеки св. Марка, из собрания Наниев (codices Naniani4) №128. По этому указанию и в надежде найти здесь другой, может быть, более полный и исправный список, я, через посредство загребского академика Рачки, вступил в сношения с про – префектом названной библиотеки И. Велюдою, препроводив к нему копию всего, что сохранилось из ответов митрополита Иоанна в списке отца Вулисмы, и прося или снять такую же копию из тамошней рукописи, или, если она не представляет никаких дополнений к тексту, отметить на полях моей копии все разночтения. Список, находящийся в наниевом кодексе, оказался еще более сокращенным: в нем не достает 5 и 6 главы текста по списку отца Вулисмы; кроме того в конце 8 и 12 главы сделаны довольно значительный перемены. За всем тем венецианский список доставил несколько важных вариантов к одесскому, тщательно отмеченных г. Велюдою на полях моей копии и помещенных мною ниже под текстом.

Из сравнения греческих списков между собою и со славянским переводом открывается, что под руками позднейших переписчиков подлинный текст Иоанновых ответов подвергался постепенным сокращениям и переделкам преимущественно в тех пунктах, которые имели исключительное отношение к особенным обстоятельствам русской церкви в конце XI века. В списке о. Вулисмы еще уцелели два таких пункта в первоначальной своей редакции (гл. 5 и 6); но в венецианском – нет уже ни одного, за исключением разве правила о браках русских княжон с латинянами (гл. 14), которое могло иметь тогда практическую важность и для греческой церкви. Опуская целые главы Иоаннова «Правила», греческие переписчики точно также уничтожали и отдельные черты правил, имеющие такое же местно-русское значение. Так в начале 15-й главы подлинного текста опущено место о языческих жертвоприношениях у болот и колодезей и о браках без церковного благословения. Наконец, в греческом тексте есть одна глава, для которой не находится точного славянского перевода, именно – 10-ая.

Переписывая список отца Вулисмы, я позволил себе делать отступления от своего оригинала только в одной орфографии, именно исправлял все ошибки писца в употреблении надстрочных знаков и отдельных гласных и двугласных (ε, αι; η, ι, υ, ει, οι), которые, сообразно нынешнему произношению греков, сплошь да рядом идут одна за другую. В параллель греческому тексту поставлен старославянский перевод по пергаментному Варсонофьевскому списку Кормчей XIV в. (Чудов-монаст. №4), с вариантами по двум бумажным спискам Публичной Библиотеки: Берсеневскому первой половины XV века (отд. II. F. № 119, л. 40 об.) и Погодинскому XVI века (№ 234, л. 345 об.5). Находя эти три списка исправнейшими из всех, мною рассмотренных (числом около 50), я сделал попытку восстановить по ним первоначальный славянский текст издаваемых отрывков Иоаннова «Правила», руководясь, конечно, указаниями греческого подлинника. Именно: я внес в текст чудовского списка отдельные слова и целые предложения, взятые из других списков, если эти последние представляли более правильное чтение, т. е. более близкое подлиннику6; причем, однако, удержано в скобках и чтение основного, т. е. чудовского списка, или поставлена, тоже в скобках, черта, показывающая, что в основном списке вовсе нет соответствующего речения. Под текстом приведены и все другие варианты. Наконец, после каждой главы помещен русский перевод, который, в виду темноты и неправильности славянского, представляется далеко не лишним; к переводу присоединены, позади всего текста, примечания, в которых указаны источники отдельных правил и дано место нескольким филологическим и историческим объяснениям и догадкам.

Περί νηπίων, πότε καί πῶς βαπτίζονται. Ερωτήματα εκκλησιαστικά πρός τόν μητροπολίτην Ρωσσίας


α') ‘Ηρώτησας εἰτὀ αρτιγενές παιδίον τοσοῦτον ἐστίν ἐξησθενημένον, ὥστεμἠ δέχεσθαι τὀν μασθόν τῆς μητρός, εἰ χρεὼν αὐτὸ βαπτισθῆναι; Καἰ φῶμεν, ὄτι ἐπί μἐν τῶν ὐγιανόντων τριετίαν, ἢ καἰ ἐντός ταύτης μικρόν, ἢ ὑπέρ ταύτην ὡρίσαντο οῖ θεῖοι πατέρες προσμένειν. διὰ δὲ τάς αἰφνιδίους τοῦ θανάτου ἁρπαγάς, καί ἐπὶ τὸ βραχύτερον τὸν καιρὸν τοῦτον εὑρίσκομεν συνεσταλμένον. ἐπί δἐ τῶν λίαν ἀῤῥωστούντων τἠν ὀγδόην εὕρομεν ἡμέραν ὡρεσμένην, ἢ καί ὑπέρ ταύτην ὀλίγον. Διὰ δἐ τὸ μὴ ἀπελθειν πάντη ἀτελεστα τἀ τοιαῦτα βρέφη, ἐν ἧ δ ἂν ἡμέρᾳ ἢ ὤρᾳ ἐπικειμένη φαίνεταιἡ του θανάτου τομή, βαπτίζεσθαι δειτὀ τοιοῦτον νοσερὸν παιδίον. Въпросил еси: якоже новородившюся детищю болно будеть, яко не мощи (–) ни ссати матере прияти, достоить-ли, его крестити? Рекохомъ (–): якоже здравому в г҃ ѥ лето или боле(болно) повелеша святии отци ждати; незапных ради въсхыщеные смертию и мнею сего времени обретаемь повелевающю; а иже отинудь болно, и днии повелеваем и боле сего малы. Дажь не отидуть несвершени, сим младенцем в онже день или смерть належить незапная, или в кыи часъ, крестити же болнаго сего детища.

Спросил ты: если новорожденное дитя так немощно, что даже не в силах взять соска матери, должно ли (немедленно) крестить оное? Отвечаем: относительно здоровых св. отцы определили ждать до трех лет, или не много больше, или не много меньше. А на случаи внезапной смерти мы находим этот срок еще более сокращенным, именно: для сильно больных мы нашли определенным восьмой день; а чтобы такие младенцы не умерли не крещенными, нужно крестить их, в какой бы день и час ни грозил им удар смерти7.


β') Καἰ θηλαζούστης δἐ ἑτέρας μὴ εὑρισκομένης, ὡς ἐπύθου, διὰ τὸ ἐντὸς τῶν τεσσαράκοντα ήμερῶν ἀκάθαρτον εἰναι τήν μητέρα, ἵνα μὴ ἄτροφον καταλιμπανόμενον το βρέφος ἀποψύξη, ἀναγκαῖον παρά τῆς μητρὀς αὐτὸ θηλάζεσθαι κρεῖττον γὰρ ὁπωσδήποτε ζῆσαι, ἠ διὰ τὴν πολλὴν ἀκρίβειαν θανεῖν. Доилищи (доили) иной не обретающися, якоже въпросил еси, оже за м҃ дн҃ъ и не чисту сущю матерь, да не без кормьли (с кормьли) оумреть младенец, достоить ли матерь свою ссати? – Луче бо оживити, нежели многым въздержаньѥмь погубити.

Если, как ты спросил, нельзя найти другой кормилицы (для кормления крещенного при таких обстоятельствах младенца), а между тем мать, в продолжение 40 дней – нечиста: то – отвечаем мы – дабы дитя, оставляемое без питания, не умерло, необходимо, чтобы его кормила сама мать; ибо лучше (ему) каким бы то ни было способом оставаться в живых, нежели умирать вследствие излишней строгости (в соблюдение церковных правил)8.


γ') Περὶ τῶν ἁλισκομένων ζώων ὑπὸ κυνῶν καὶ ἀετῶν. А еже емлемыя животины от пса, ли от звери, ли от орла, или иноя птице, а оумираеть, аще не зарезано будеть человеком, якоже божествьнии отци повелеша, подобаеть ясти. Прилежи паче законоу, неже обычаю земле. Тоже бо съблюдеши и звероядиным.
Τὰ δὲ ἁλισκόμενα ζῶα ὑπὸ κυνῶν καὶ ἀετῶν, ἢ ἄλλων πτηνων καὶ νεκρούμενα, εἰ μὴ σφαγὴν ἐξ ἀνθρώπων δέξωνται, ὡς οἱ θεῖοι πατέρες ὡρίσαντο, οὐ δεῖ ἐσθίεσθαι. Πρόσκεισο οὖ μᾶλλον τῆ ἀκριβείᾳ, ἢ τῆ συνηθείᾳ τῆς χώρας. Τὸ αὐτὸ γὰρ τηρὴσεις καὶ τοῖς πνικτοῖς.

Животных, ловимых собаками и ястребами или другими птицами и умерщвляемых (на лову), но не заколотых людьми, по правилам божественных отцов, не должно употреблять в пищу. Итак, держись лучше точного смысла правил9, нежели – местных обычаев. Тоже самое соблюдай относительно звероядины и удавленины.


δ') Τοῖς δὲ μετὰ τῶν ἀζύμων ἱερουργοῦσι καὶ ἐν τῆ τυροφαγίᾳ κρέας ἐσθίουσι,καὶ τό αἶμα καί τά πνικτὰ, συγκοινωνεῖν μὲν καὶ συλλειτουργεῖν οὺκ έξεστι συνεσθίειν δὲ τουτοις, ἀνάγκης παρούσης, διὰ τὴν εἰςΧριστὸν ἀγάπην, οὐ πάνυ ἐστὶν ἀποτρόπαιον. Εἰδέ τις καὶ τοῦτο φεύγειν εθέλει, προφασιζόμεωος ίσως εὐλάβειαν ἢ ἀσθένειαν, ἐκφεύξεται ὁρατο δὲ, μὴ σκάνδαλον ἐκ τούτου ἔχθρας μεγάλης καὶ μνησικακίας ἀποτεχθῆ πάντως τοῦ μειζονος κακοῦ αἱρεῖσθαι(δεῖ) τὸ έλαττον. И сии иже ореснокомь служать и в сырную неделю мяса ядять в крови и давленину, сообшатися с ними или служити не подобаеть, ясти же с ними, нуженю сущее, Христовы любве ради, не отинудь въбранно. Аще кто хощеть сего оубегати, извеетъ имея(имети) чистоты ради или немощи, отбегнеть; блюдетежесю, да не зблазнъ от сего или вражда и злопоминанье родиться: подобаеть от болшаго зла изволити меншее.

С теми, которые служат на опресноках и в сырную неделю едят мясо и кровь и удавленину, не должно сообщаться и сослужить; но есть с ними, в случае нужды, ради любви ко Христу, не должно слишком гнушаться. Если же кто хочет избежать и этого, под предлогом предосторожности или немощи, пусть избегнет; но с тем вместе пусть смотрит, чтобы отсюда не произошел соблазн великой вражды и злопамятования; надобно во всяком случае меньшее зло предпочитать большему10.


ε')Τοὐς δέ γε μὴ κοινωνοῦντας ἐν ταῖς, ἀκρωρείαις τῆς Ρωσσίας, ῶς ἔφησας, κατὰ τὴν μεγάλην τεσσαρακοστὴν, καὶ τὰ κρεὰ ὲσθίοντας καὶ τὰ μυσαρὰ, σπουδάζειν τε χρὴ παντὶ τρόπῳ ἐπιδιορθοῦσθαι καὶ θεραπεύειν τήν τοιαύτην κακίαν, νουθεσίαις και διδασκαλίαις, καὶ ἐπανάγειν πρὸς τὴν τοιαύτην κακίαν, νουθεσίαις καὶ διδασκαλίαις, καὶ ἐπανάγειν πρὸς τὴν εὐσέβειαν, καὶ καταπτοεῖν αὐτοὺς, ὡς μὴ ὄντας, χριστιανοὺς, ἵνα τῶ τοιούτῳ φόβῳ ἀπόσχωνταιτῆς κακίας, καὶ ἐπὶ τὸ εὐσεβέστερον καὶ εὐσχημονέστερον μετελθωσι. Καὶ ἐπιμένουσι δἐ καὶ μὴ μεταδιδόναι τῶν θείων ἁγιασμάτων, ἀλλ ὡς ἐθνικοὺς ἀληθῶς καὶ τῆ εὐσεβείᾳ ἀντιβαίνοντας (λογίζεσθαι), εἀν τῶ ἰδίῳ θελήματι πορεύεσθαι θελωσι. Иже не причащаеться краицех руськы (в рустей) земли, якоже еси рекл, и в великое говенье мясо ядять и скверное, подобаеть всякымь образомь направляти и възбраняти ту злобу наказаньемь и оученьемь, възвращати(възвращеньемь) на правоверное оученье, и потруженьемь, яко не крестьянину сущю, да темь страхом остануться тоя злобы и на веру благообразную пре(при)ложаться. Пребывающю (ще) же тако и не преложащуся(ться) не даяти имъ святаго причащенья. Но яко иноплеменника воистину и вере нашея противника поставити и в свою волю ходити.

Тех, которые, как ты сказал, (живя) на окраинах11 России, не причащаются в великую четыредесятницу и едят мясо и скверное, подобает всячески исправлять, и такое зло врачевать внушениями и поучениями, приводить их к благочестию и угрожать им, как не христианам, чтобы они таким страхом воздержались от зла и обратились к более благочестивому и благоприличному (образу жизни). Если же пребудут упорными и нераскаянными, то не причащать их божественных тайн, но считать как бы действительными язычниками и противниками благочестия, если они хотят следовать своей собственной воле.


ς') Τὰ αὐτὰ δὲ ἐργασόμενον (?) τοῖς ἀναίδην καὶ ἀνερυθριάστως γυναιξὶ δυσὶν ὁμιλεῖν ἀνεχομένοις πόρρω γὰρ τοῦτο τῆς νῦν εὐσχήμωνος πολιτείας. Тоже (-) створи иже бес студа (труда) и бес срама в҃ жене имеють: кроме сея нашея веры и гречьское благоверьство житья.

Также поступай12 и с теми, которые без стыда и без срама продолжают жить с двумя женами: ибо это противно нынешнему благочестию и благопристойности ромейского общежития.


ζ́)Τούς γε μὴν ἐπαοιδαῖς καὶ μαγείαις ἐσχολάκοτας, ειτε ἄνδρες εἰσὶν ειτε γυναῖκες, λόγοις καὶ νουθεσίαις τὰ πρῶτα ἐπιστρέφειν καὶ ἀποκόπτειν τῶν κακῶν ἔργων χρεών ἀμεταθέτους δὲ μένοντας αὐστηροτέρως κολάζειν εἰς ἀποτροπὴν τοῦ κακοῦ μὴ μέντοι θανατοῦν, ἢ ἀκρωτηριάζειν τὰ τούτων σώματα οὐ γὰρ ἀνέχεται τοῦτο ἐκκλησιαστική παιδεία καὶ νουθεσεία. Иже волхвованья и чародеянья творяще, аще мужю и жене, словесы и наказаньѥмь показати(ньемь) и обратити о злых; якоже о зла не преложаться, яро казнити навъзбраненье злу, но не до смерти оубивати, ни обрезати сих телесе: не бо приимаеть церковьное наказанье и оученье.

Занимающихся чародейством и волшебством, будут ли то мужчины или женщины, сначала отвращать от злых дел словами и наставлениями; если же пребудут неизменными, то в отвращение зла наказать их с большею строгостью, но не убивать до смерти и не уродовать их тел, ибо этого не допускает церковная дисциплина13.


η') Τό γε μὴν διὰ τὴν κατὰ Χριστὸν ἀγάπην καὶ ἔνωσιν ἀρχιερέα τινὰ ἐν τῆ ἐνορία ἑτέρου ἀρχιερέως, κατ ἐντολὴν αὐτοῦ καὶ σύνεσιν ἔγγραφον, ίερουργεῖν ἢ συλλειτουργεῖν οὐκ ἀθέμιτον, ἀλλὰ καὶ ἐπιτετραμμένον ἔξεστι γὰρ έκαστῳ τῶν ἰδίων δικαίων καταφρονεῖν. Τὸ παρ ἐνορίαν δὲ ιερατικόν τιἐργάζεσθαι, ἀλλότριον καὶ κεκώλυται, καὶ ὑπεύθυνον ποιεῖ τὸν πράσσοντα, ὅταν αὐτοβούλως καὶ ἀναιδῶς καὶ παρὰ γνώμην τοῦ ἐρχωρίου ἀρχιερέως ποιεῖ οὕτως. Иже по Христове любви и оутешеньи архиерея много власть, по заповеди его и по повеленью написана, служити или служите не въбранно, но и повеленое: достоить коемуждл своея правлы възообидети. Иже бо кто кроме своея власти ерейскочто творити, чюже и сбониеи церкви: ибо вино творити творящему, егда своевольство и бес студа и бес повеленья самоземца архиерея то творити.

Если по любви и единению во Христе какой-либо архиерей священнодействует в епархии другого архиерея или сослужит ему, с его ведома и письменного согласия, то это не беззаконно, напротив – дозволено: ибо каждый может поступаться своими правами14. Но совершать что-либо священническое, вне своей епархии, – совершать самовольно, безбоязненно и вопреки воле местного архиерея – это чуждо (церковному порядку), запрещено и делает ответственным совершителя.


θ΄) ᾿Εν δὲ τοῖς ἄσμασι τοῦ τε «᾿Ανάστηυθι» καὶ τοῦ «Πᾶσα πνοὴ» καὶ τοῦ «῾Αλληλούια» καὶ Προκειμένου τοῦ λυχνικοῦ, κεκράτηκεν ἔτι ἐκ παλαιοῦ ἔθος ἐκκλησιαστικὸν, τοὺς ἱερεῖς καὶ ἀρχιερεῖς καθέζεςθαι, τούς γε μὴν λαικοὺς, οὐδαμῶς, κἂν ἂρχων ᾖ τις, ἢ βασιλεύς. Иже в пении «Въскресни Господи» и «Всяко дыханье» и в «Аллилугия» и прокименъ аечернии церковнымь иереемь и архиереемь седати, белцемь или простьцемь никакоже, ащекнязь или царь будеть.

Во время пения «Воскресни, Господи» (помоги нам), «Всякое дыхание», «Аллилуия» и Прокимена вечернего, по установившемуся издревле церковному обычаю, иереи и архиереи сидят, простцы и миряне – никак, хотя бы то был князь или царь15.


ί) Καὶ τοὺς ἱερωμένους δὲ σπουδάζεινἱματίοις ἐκ μετάξης, ἢ ἐκ λίνου εἰργασμένοις, ἢ βαμβυκίνοις, καὶ ἐκ μέλανος χρώματος βεβαμμένοις, κατὰ τοὺς τῶν πατέρων κανόνας. Καὶ εἴγε ἴσως ἡ τῆς χώρας συνήυθεια τούτους εἰς διαφορίαν ἐλθεῖν παρασκευάζει, ἀλλἀ τέως ἐν ταῖς ἐκκλησίαστικαις ἀκολουθίαις τοιαῦτα ἐνδύεσθαι ἐκτὸς δὲ τούτων χαιρέτωσαν τῶ ἐγχωρίω ἕθει.

По правилам отцов, священным лицам должно заботиться о своих одеждах, чтобы они были или шелковые или бумажные, окрашенные в черный цвет. Но если местный обычай заставляет их носить различные одежды, то пусть, по крайней мере, надевают указанные в церквях и во время церковных служб, в других же случаях могут следовать местному обычаю16.


αί) Καὶ περὶ τῶν ὑποδιακόνων εἰς τὰ ἐξῆς ἀγονίζου, μὴ ἄλλως δέχεσθαι τὴν χειροτονίαν, εἰ μὴ πρότερον γυναιξὶ μετὰ γὰρ τὴν χειροτονίαν συνιόντες γυναιξὶν, ἀπολέσουσι τὸν βαθμόν. Τὰ δὲ προγεγενημένα, ὡς αὐτὸς βούλη καὶ δοκιμάζης, οἰκονόμησον. Или в подьяконьхъ (подьякех) на прочее потщися никакоже поставити, дóндеже оженяться; по поставлении же поимающе (поставлении же поимають) жены, погубляють чин свой. А иже преже створеная аще хощешь по искушенью (-) разсмотри (разсмотрити).

Что касается до иподиаконов, то на будущее время старайся, чтобы они не иначе получали рукоположение, как вступив предварительно в брак; ибо сочетающиеся с женами после рукоположения потеряют свою степень. Относительно же прежних случаев поступай по своей воле и усмотрению17.


ιβ´) Τὴν δὲ ἁγίαν τράπεζαν ξυλίνην οὖσαν, καὶ τὸν σεβάσμιον σταυρὸν, καὶ τὰς σεπτὰςεἰκόνας, κἂν λίαν παλαιωθῶσι, δεῖ περιποιεῖσθαι καὶ μὴ ἀφανίζειν εἰ δὲ λίαν σαθρώτατα εἴῃ, καὶ αἱ θεῖαι εἰκόνες οὐδόλως σώζουσι τοὺς γεγραμμένους τύπους τῶν ἁγίων, ἐν τόποις κηπευσίμοις, ἤ ἄλλως καθαρωτάτοις, ἔνθα οὔτε ἄνθρωπος, οὔτε ἄλλο τι ζῶον ἀπορρίπτεται ρυπῶδες, ἣ ἀκάθαρτον, θαπτέσθωσαν ἐν πάσῃ φυλακῆ καὶ παρατηρήσει κρεῖττον γάρ ἐστι συνέχεσθαι ταῦτα καὶ ἀνακαινίζεσθαι, ίνα μὴ φανῶμεν καταφρονοῦντες τῶν θείων καὶ σεβασμίωνκαὶ ἄπερ ἐξ ἀνάγκης, ἀνάγκη παντὸς ἄλλου τιμᾶν τε καὶ προτιμᾶν. Καὶ ἐνθάδε, ὡς εἶπας, κατ᾿ ἀνάγκην μετατίθενται μὲν αι ξύλιναι ἐκκλησίαι, ἕτεραι δὲ οὐ κατασκευάζονται, τὸν τόπον, ἐν ᾧ καὶ ἐν βήματι ή μυατιχὴ ἐτελεῖτο θυσία, περιφράττειν δεῖ καὶ ὡς εὐαγῆ καὶ αἰδέ σιμον συνέχειν, ινα μὴ ἐξ ού ἡγιάζοντό τινες, καταπατεῖται. Святую трапезу, древѧну сущю, и честныѩ кресты и иконы, аще ветхы будуть, постраивати, а не отврещи; аще отинудь ветхы будуть (и ветхо будеть), и божественныя(х) иконы(ъ) никакоже имеюще вписаныхъ образ святыхъ, в местех оградных или иных честныхъ, где ни человек, ни ино что животинъ пометвемо скверно, нечисто, погребуться со всѧкымь храненьемь. Луче бо воздръжати сих и постраивати(постраяти сих), да не явимся обидячи сихъ божественых и честных, иже ноужа паче иных чтити. Идеже, якоже (аще) рече (–), представляються древяны церквы, и ины на томь месте не поставляються, место, в немже олтарь, идеже тайна творяшеся(свершаеться), оградити и не прикосновено хранити, яко свято и честно, егда не отнужа священие приимаху, и нечестие попираються.

Святую трапезу деревянную, также честный крест и священные иконы, хотя бы и весьма обветшалые, должно переделывать и сохранять, а не забрасывать. Если же святые иконы так попорчены, что на них не видно ликов святых: то зарывать их, со всяким хранением и соблюдением, в местах огороженных и чистых, где ни человек, ни животное не повергают нечистоте; но лучше было бы сохранять их и поновлять, чтобы мы не явились презрителями божественного и досточтимого, и, что по нужде, то нужно чтить и предпочитать всему другому18. Если же где либо, как ты сказал, по необходимости переставляются деревянные церкви, а другие (тут) не ставятся: в таком случае место, на котором совершалась в алтаре таинственная жертва, должно огородить, сделать недоступным и вообще охранять, как священное и святое, дабы не подвергалось попранию то, чем многие освящались.


ιγ´) ҆Ανδρὸς δὲ ἀποζυγέντος τῆς ἰδιάς γυναικὸς διὰ τὴν πρὸς τὴν μοναδικὴν πολιτείαν μετέλευσιν, ἤ ἐὰν ὑποζυγεῖσα γυνὴ έτεροζυγῆ, οὐ χρὴ τὸν τοιοῦτον κωλύεσθαι εἰς ἱερωσύνην ἐλθεῖν οὐδὲν γὰρ οὗτος ἡμάρτηκεν τὸν γὰρ ταύτην λαμβάνοντα μᾶλλον χρὴ παντελῶς εἴργεσθαι τῆς ἱερωσύνης. Мужа отлучившяся своего подружья, мнишьскаго ради житья, аще отлученая ѡ него жена со инемь сочтаться, не възбраняется ему на иереиство приити: ничтоже бо сгреши(сгрешьши), но иже сю паче (печаль) поиметь, сему възбранѧти иереиства, аще были мысли ныне хощет прияти.

Если муж разведется со своею женою, или если замужняя женщина выйдет замуж за другого19: то не должно препятствовать мужу получать священство: ибо он ничем не согрешил; напротив, кто возьмет таковую (т. е. разведшуюся со своим мужем), того следует совершенно устранять от священства.


ιδ᾽) Τὸ δὲ τὰς θυγατέρας τοῦ εὐγενεστάτου ἄρχοντος διδόναι νύμφας εἰς ἔθνη, τῶν ἀζύμων μεταλαμβάνοντα, ἀνάξιόν ἐστι καὶ λίαν ἀπρεπές. Εὐσεβὴς γἀρ ὢν Θεοῦ χάριτι καὶ ὀρθοδοξώτατος, (εἰ) τοιαῦτα ποιἠσεται τὰ τῶν οἰκείων παίδων συνοικέσια, ἐκκλησιαστικῶς παιδευθὴσεται. Иже дщерь благовернаго князя даяти за мужь в ину страну, идеже служать опреснокы и сквернояденья не отметаються, недостойно зело и неподобно. Благоверный бо есть Божиею благодатию, правоверный (правоверным) се сътворити своим детем сочтание божественный оустав и мирскый закон тояже веры благоверьство повелеваеть поимати.

Выдавать дочерей благороднейшего князя в замужество в народы, причащающиеся опресноками, недостойно и весьма неприлично. Ибо, он, Божией милостью благочестивый и православнейший князь, за такие браки своих детей имеет подвергнуться церковный запрещениям20.


ιε՛) Τοὺς δὲ καταλιμπάνοντας τὰς ἰδίας γαμετὰς καὶ κολλωμένους ἑτέρας, καὶ τοὺς μἠ μεταλαμβάνοντας τῶν ἁγίων μυστηρίων μηδὲ απαξ τοῦ ἐνιαυτοῦ, καὶ αὐτὸς οιδας προφανῶς ἀλλοτπίους ειναι τῆς καθ᾿ ἡμᾶς ἀμωμήτου πίστεως, καὶ ἀπεσχισμένους τῆς καθολικῆς ἐκκλησίας. Καὶ πάση δυνάμει ἀγωνίζου διορθοῦν τούτους καὶ μεταλλάττειν, καὶ μεταβάλλειν ἐπὶ τὸ εὐσεβέστερον καὶ εὐσχημονέστερον, χρώμενος ταῖς διδασκαλίαις, ουχ᾿ ἄπαξ ἢ δὶς, ἀλλὰ διαφόρως καὶ πολλάκις, ἕως ἂν συνιέντες ἐπιγνώσωσι τὴν ἀλήθειαν, καὶ τὸ καλὸν μεταμάθωσιν. ᾿Ενισταμένους δὲ, καὶ τῆς ιδίας κακίας μὴ ἀφισταμένους, ἀλλοττρίους λογίζεσθαι τῆς ἐκκλησίας, καὶ τῶν καθ ἡμᾶς δογμάτων ἀναξίος τε καὶ ἀμετόχους. И еже жруть бесом и болотом и кладезем и иже поимаються бес благословеннья съчтаються и жены отметаються, и свое жены пущають т прилепляються инымь (-), иже не приимають святых таин ни единою летом, аще не ѡ отца духовнаго связани будуть не (ни) причащатися, – и ты веси яве тем всемъ чюжимъ быти нашея веры, отвержени от зборныѩ церкви. И всею силою потщися възбранити и направлѧти на правую веру; имеи к ним наказаньѥ и пооученье не единою, ни дважды (-), но различьно, донеже оуведають и разумеють воистину и добру научаться. Не покарающея и своея злобы не останучеся чюжа имети от сборныя церкви, и нашихъ заповедии недостоины и не причастны.

Об оставляющих своих жен и прилепляющихся к другим, а равно и о тех, которые ни разу в году не причащаются св. тайн, ты и сам знаешь, что таковые явно чужды нашей непорочной веры и отсечены от кафолической церкви. И подвигнись всею силою исправить их и обратить к более благочестивому и благоприличному (образу жизни), убеждай их и поучай не однажды или дважды, но различно и часто, пока они, раскаявшись, не познают истины и не возвратятся на добрый путь. Тех же, которые упорствуют и не оставляют своей злобы, считай чуждыми церкви и недостойными и непричастными наших догматов21.


ις´( Μοναχὸν ἢ πρεσβύτερον ἢ διάκονον, χωρὶς ἐπιτροπῆς τοῦ κατὰ τόπον ἀρχειρέως ἱερουργεῖν, οἱ κανόωες κωλύουσι μετὰ γνώμης δὲ τούτου καὶ ἐντολῆς ἐγχειρεῖντοῖς ἱεροῖς, οὐδεν ἐστι προσιστάμενον. От иноя власти мниху или презвитерю или диакону (всякому служебнику), бес повеленья самоземца архиерея (своего епископа) слоужити святии правила (отцы) възбраняють; по повеленью же сих творити слоужбу несть возбранено.

Монаху или пресвитеру или диакону правила запрещают священнодействовать без поручения местного архиерея, но с его ведома и приказания не возбранено (им) приступать к совершению священнодействий.


ιζ´) Τοῖς δὲ συωεσθίουσι τοῖς ἐθνικοῖς, καὶ διὰ τῆς τοιαύτης ἀγωγῆς μολυνομένοις, εὐχὴν δεῖ ἐπιλέγειν, τὴν τῶν μιαροφαγησάντων, καὶ ἕτερον οὐδέν οὕτως αὐτοὺς δεκτέους καθιστασθαι. А иже ядять с погаными, по неведению (не ведая) оскврънившеся (–), молитву творити на осквернение токмо, и тако приимати достоить.

Над теми, которые ели вместе с язычниками и через такое обращение осквернились, должно читать молитву о скверноядших и больше нничего: так признавать их достойными приятия.


ιη´) Ταῖς δὲ μητράσι τῶν βαπτιζομένων παιδίων, ἐὰν ἀσθενῶς πάνο εχωσι καὶ νηστεύειν οἱ δύνωνται, συγγινώσκουσιν οἱ πατέρες καὶ οὐ πάνυ βιάζονται ταύτας, ἵνα μὶ (διὰ) την ἀκροτάτην νηστείαν ἐκκλίνωσι, καὶ περἰ τὴν ἰδίαν κινδυνεύσωσι ζωήν. Матерь же крестимых детии, ащеболни будуть и поститися не могуть, пращають отци, да не измогуть постомъ и свои погублять живот.

Матерям крестимых детей, если они слишком слабы и не могут поститься, отцы (церкви) оказывают снисхождение и не принуждают их к строгому посту, от которого они могли бы изнемочь и подвергнуть опасности свою жизнь22.

* * *

1

Русские Достопамятности, ч. 1, стр. 89. Москва, 1815.

2

Изд. 1, стр. 207. Сам текст правила (по списку Рум. Муз. №285 с вариантами по №281) – в примечании 430

3

О времени написания рукописи в конце замечено на поле: Το παρόν Βιβλίον πέρας εἴληφεν σύν Θεῷ ἐν ἔτει ἀπό Χριστοῦ γεννήσεως χιλιοστῷ ἐπτακοσιοστῷ πεντηκοστῷ ἔκτῳ.

4

Обстоятельное описание их находится в издании Мингарелли: Graeci codices manuscripti apud Nanios, patricios venetos, asservati. Bononiae. 1784.

5

Первый обозначается в вариантах литерой Б, последний – П. Кстати заметим, что Погодинский список есть такая же копия с недошедшего до нас номоканона, написанного в 1286 г. по воле волынского князя Владимира Васильковича, как и румянцевский список № 235, по которому «Правило» митрополита Иоанна издано преосвященным Макарием. Поэтому текст погодинского списка вполне сходен с румянцевским.

6

Вставки эти отличаются от основного текста косыми буквами.

7

Правило это основано на словах св. Григория Богослова, который наш митрополит приводит почти буквально. Высказав мнение, что таинство крещения над больными детьми должно совершаться в восьмой день или раньше, св. отец продолжает: περὶ δὲ τῶν ἄλλων δίδωμι γνώμην, τὶν τριετίαν ἀναμείνοντας, ἢ μικρὸν ἐντὸς τούτου, ἢ ὑπὲρ τοῦτο, οὕτως ἁγιάζειν (Migne, Patrol, curs. compl. ser. graeс. t. , col. 400).

8

Совершенно в том же смысле отвечал на этот вопрос современник Иоанна II, хартофилакс великой Церкви Петр (Εἰ δε καὶ τὸ βρέφος βαπτισθῆ, ὀφείλει θηλάζεσθαι παρὰ τῆς αὐτοῦ μητρὸς, ἔτι οὔσης ἀκαθάρτου; – Θηλάσει πάντως τὸ βρεφος, ἵνα μὴ ἀπόληται. Σύντ. καν. εκδ. ὑ ῾Ράλλη καὶ Ποτλῆ. V, 372).

9

Разумеются правила: апост. 63, труд. 67, гаугр. 2. – Этот, равно как и следующие два ответа, очевидно, направлены против латинян, от влияния которых так ревностно старались тогда оградить русскую церковь митрополиты, приходившие к нам из Греции. См. Историю Русс. Церкви Макария, т. 2, стр. 257–260 (изд. I).

10

Тем же самым духом терпимости в отношении к латинянам отличается и другое сочинение митрополита Иоанна – послание к папе Клименту III, изданное в греческом подлиннике и славянском переводе В. И. Григоровичем в Учен. Зап. II отд. Акад. Наук I, отд. III, стр. 1–20.

11

На окраинах ꞊ ἐν ταῖς ἀκρωρείαις. Слово ἀκρώρεια, по употреблению его у известных писателей, означает вершину горы (ἄκρον τοῦ ὄρους). Так у Стефани приведено под этим словом следующее место из лексикона Гизихия: ᾽Ακρώρεια ἐξοχὴ. Εἰς τρία γὰρ διαιροῦσι τὸ ὂρος, εἰς ἀκρώρειαν, εἰς ὑπώρειαν, εἰς τέρμα. ᾽Ακρώρεια μέν ἐστι ἡ κορυφὴ, ὑπώρεια δὲ τὰ πλεῦρα, τέρμα δὲ τὰ τελευταῖα. Русская земля в XI веке не имела ни гор, ни горных жителей. Поэтому митрополит Иоанн не мог употребить слово ἀκρώρεια в том исключительном смысле, какой дают ему лексикографы. Вслед за старым нашим переводчиком, у которого выражение: ἐν ταῖς ἀκρωρείαις передано: крайних (крά ецъ – от край), мы принимаем это слово в более общем значении – отдаленной, крайней местности, окраины – на следующих основаниях: а) прилагательное ἄκρος и средний род в значении существительного ἄκρον означают не только верхний и верх, но вообще – крайний, конечный и край, конец, например, в следующих выражениях, приводимых у Стефани: ἄκρον στόμα πόντου; Πρύμνον τὸ ἔσχατον, τὸ ἄκρον; б) множественное τὰ ἄκρα и αἱ ἄκραι (от сущест. ἄκρα) означает именно termini, fines, limites, т. е. тоже, что и οἱ ὅροι, только – в более тесном и определенном смысле; отсюда и сложное ἀκρώρεἰα может быть производимо не только от ὄρος (τὸ) – гора, но и от ὄρος (ὁ) предел, грань, так что αἱ ἀκρωρείαι будет ꞊ οἱ ἄκροι ὅροι ꞊ последние, крайние пределы, или, как у нас говорилось в старину украйны; в) само содержание Иоаннова ответа даёт видеть, что речь идет вообще об окраинах русской земли, или о таких местностях, которые, будучи удалены от Киева – центра тогдашней церковной и государственной жизни, всего дольше служили приютом старых народных обычаев, противных законам и догматам Церкви.

12

Также поступай, по-гречески: τὰ αὐτὰ ἐργασόμενον. Тут, очевидно, наш подлинник испорчен. Надобно читать: τὰ αὐτὰ ἐργάξου или ἐργάση с предложенным дополнением: ἐπὶ τοῖς и т. д. Такой оборот уже употреблен выше в конце 3-й главы (Τὸ αὐτὸ γὰρ τηρήσεις καἰ ἐπὶ τοῖς θηριαλώτοις). – По своему содержанию, настоящая глава находится в тесной связи с предыдущей и последующей: во всех трех говорится о языческих обычаях, с особенным упорством державшихся на окраинах русской земли.

13

В церковном уставе св. Владимира дела о волшебстве, как известно, отнесены к суду святительскому, который при рассмотрении как, этих, так и других дел, ему подсудных, должен быль руководиться греческим номоканоном. Здесь, в номоканоне, чародеям и волшебникам определена смертная казнь или членовредительные наказания (Номок. Фотия тит. IX, гл. 25). Кроткий и человеколюбивый Иоанн II не велит настаивать на точном исполнении этих законов – даже в тех случаях, когда все нравственный меры исправления виновных окажутся безуспешными. «Убивать или уродовать тела людей – говорить он – противно духу Церкви и правилами церковной дисциплины». Однако, он предписывает наказывать нераскаянных и упорных суеверов «с большею строгостию» (αὐστηροτέρως κολάζειν), т. е., судя по ходу речи, подвергать их не только церковным, по и внешним наказаниям, виды которых определены были в церковном уставе Ярослава (денежные пени, заключение в дом церковный, предание «на казнь» князю и т. д.).

14

Место, на основании которого можно догадываться, что митрополит Иоанн II быль сведущ в греко-римском праве. Это – одно из общих юридических правил (regula juris, κανὼν τοῦ δικαίου, вошедшее из Юстиниановых законных книг и в Фотиев номоканон (Σύντ. I, 163: Γενικῶς γὰρ ἔξεστιν ἑκάστψ τῶν ὑπὲρ ἑαυτοῦ καταφροωεῖν) – Каноническое основание всего настоящего ответа составляют правила: апост. 14, 35; II всел. соб. 2; ефес. 8; трул. 20; антиох. 13,22; сард. 3, 11, 12.

15

Царь – βασιλεύς; такой перевод этого слова я нашел в одном только чудовском списке; во всех же остальных, мне известных, стоит тут: пророк. Если – что весьма вероятно – слово это принадлежит первоначальной славянской редакции «Правила», а чтение чудовского списка есть не более, как удачный домысл самого переписчика: то трудно объяснить, почему βασιλεύς переведено было пророк? Но что чтение наших греческих списков есть первоначальное, подлинное, т. е. происходящее от самого митрополита Иоанна, – в этом едва ли можно сомневаться. Оно с логической необходимостью предполагается всем содержанием настоящего ответа. Митрополит говорит, что во время пения названных им церковных песней духовные лица, именно иepeи и apxиеpeи сидят; из мирян же не сидит никто – ни князь, ни царь. Правда, на Руси тогда не было царей; но в настоящем случае, когда речь зашла о церковном обычае, который у нас был еще неизвестен и соблюдение которого могло казаться для русских князей унизительным, митрополиту – греку естественно было упомянуть и о своих (византийских) царях, соблюдавших в церквях этот обычай. Так точно и во многих других ответах Иоанн II ссылался на греческие законы и обычаи, как на образец для русских (см. по нашему изд. гл. β´, ε´ и θ´в славянском тексте, по изданию преосвящ. Макария, гл. 14, 22, 24, 31).

16

В предисловии (стр. 3) замечено, что для этой главы не находится точного славянского перевода. По своему содержанию она соответствует следующим двум главам славянского «Правила»: «Служебником иереем, иже облачаться в порт исподнии от кожь животных, ихже (П: от нихже) едать и неснеденых (П: или не от снедных), великия ради зимы (П: вины, рекше зимы), не възбраняем ни в грьцих, ни в руси, студени ради». – Иереем облитися в ризы различны (П: прибав: и в) шелковые ст҃ии (божествении) отцы (иже) на .ѕ҃.мь сборѣ си (cиa) всем подобаеть ниединому клирику ни в граде сущю, ни на пути ходящю в ризы неподобныя облачитися, ни ризы имети неподобны (подобны), якоже тем суть отлучени черных, якоже (черныя же) подобно, аще не будеть ту отинудь да (–) белых. Аще приступить кто, да не на неделю възложити в отлученье, опитемью» [Главы эти, приведенные нами по чудовскому списку, с вариантами из Погодинского, соответствует 14 и 34 главам по изд. Преосвящ. Макария]. В греческом тексте удержана общая мысль той и другой главы. Последняя из них есть неудачный перевод 27-го правила трульского собора: Μηδεὶς τῶν ἐν κλήρῳ καταλεγομένοις ἀπονεμηθείσαις εἰ δέ τις διαπράξοιτο τὸ τοιοῦτον, ἐπι έβδομάδα μίαν ἀφοπιζέσθω.

17

Апост. прав. 26, трул. 6; срав. анкир. 10.

18

Так перевожу я трудное и, вероятно, испорченное переписчиками место: καὶ ἅπερ ἐξ ἀνάγκης, ἀνάγκη παντὸς ἄλλου τιμᾶν τε καὶ προτιμᾶν. Нечто подобное имел перед глазами и славянский переводчик, как видно из слов Погодинского и Берсеневского списка, внесенных нами в текст чудовского: иже ноужа паче иных чтити. Мысль, впрочем, понятна: «тем внимательнее нужно охранять обветшалую святыню, чем более она ветшает». Можно догадываться, что Иоанн приводит тут какой-то общеупотребительный афоризм или пословицу, в которой содержалась остроумная игра словом ἀνάγκη.

19

Здесь нельзя не обратить внимания на отношение старого славянского перевода к греческому тексту. Переводчик, очевидно, читал: ᾿Ανδρὸς δὲ ἀποζυγέντος τῆς ἰδίας γυναικὸς διὰ τὴν πρὸς τὶν μοναδικὴν πολιτείαν μετέλευσιν, ἐὰν ἡ ἁποζυγεῖσα (а не ἢ ἐὰν ὑποζυγεῖσα) γυνὴ έτεροζυγῆ... и перевел: «Мужа отлучившяся своего подружья, мнишьскаго ради жития, аще отлученая от него жена со инѣмъ сочтаѥтсѧ». Т. е: в переводе указывается один только случай развода – со стороны мужа, оставляющего жену для принятия монашества, а в подлиннике еще – и другой – со стороны жены, оставляющей мужа для вступления в другой брак. С канонической точки зрения следует отдать предпочтение славянскому переводу: ибо, на основании 8-го правила неокесарийского собора, мирянин, жена которого виновна в открытом прелюбодеянии (а брак женщины – супруги = ὑποζυγεῖσα от живого законного мужа и есть именно такое прелюбодеяние), не может быть принят во священство. Но, с другой стороны, митрополит Иоанн, по особенными обстоятельствам места и времени, мог руководиться в настоящем случае не строгими смыслом церковного правила, а чисто нравственным взглядом на дело, как это и выражено в словах: «ибо он (муж) ничем не согрешил» (ни в том, ни в другом случае). Ср. Василия В. прав. 35.

20

См. Ист. Рус. Церкви преосвящ. Макария, т. II, примеч. 452 (изд. 1, стр. 353).

21

О мужьях, оставляющих своих жен, см. Bacилия Великого прав. 9 и 18; о христианах, не причащающихся св. таин, – трул. соб. пр. 80, антиох. 2.

22

Преосв. Макарий (Ист. Рус. Церкви т. II, стр. 213, изд. 1) так переводит это правило со славянского: «матери крестимых детей, если будут больны и не в состоянии соблюдать поста, передают этот долг отцам («отдавають отци»), чтобы самими не изнемочь и не погубить живота своего». Греческий текст не оставляет никакого сомнения в том, что здесь речь не о плотских отцах крестимых детей, а об отцах Церкви, которые снисходят к больным матерям (συγγινώσκουσιν οἱ πατέρες) и разрешают им пост, ради немощи. Так, Тимофей александрийский в 8-м правиле своем дозволяет родильнице употреблять всякую пищу даже в страстную неделю (τὸ Πάσχα).

Вам может быть интересно:

1. Сборник неизданных памятников византийского церковного права профессор Алексей Степанович Павлов

2. Памяти высокопреосв. Сергия (Спасского), архиеп. Владимирского профессор Анатолий Алексеевич Спасский

3. В Бозе почивший митрополит Санкт-Петербургский Антоний (Вадковский) и его славянофильские воззрения профессор Алексей Афанасьевич Дмитриевский

4. Латинская древнехристианская поэзия профессор Александр Иванович Садов

5. К вопросу о церковном суде в первые века христианства: [Ответ на критику труда «Церковный суд в первые века христианства»] профессор Николай Александрович Заозерский

6. В. Г. Белинский и гр. Л. Н. Толстой об искусстве и литературе профессор Александр Иванович Пономарёв

7. Состояние Церкви в Африке в эпоху владычества вандалов епископ Арсений (Иващенко)

8. Очерк истории апологетики и современно-научной постановки ее в западной богословской литературе профессор Николай Павлович Рождественский

9. Приветствие Казанской общине сестер милосердия Красного Креста, в день 25-летия ее существования, принесенное за литургией, 22 октября 1911 г., архимандритом Анастасием, инспектором Казанской духовной академии епископ Анастасий (Александров)

10. Столетие одного из памятников просветительной деятельности митрополита Платона протоиерей Андрей Беляев

Комментарии для сайта Cackle