Источник

В 9-й день

Свята́го апосто́ла Матфи́я

НА ВЕЧЕ́РНИ

Блаже́н муж: 1-й антифо́н. На Го́споди, воззва́х: стихи́ры на 8: пра́здника 3 и свята́го 5.

Стихи́ры пра́здника, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Прииди́те, пресве́тлое Христо́во Боже́ственное преображе́ние/ ве́рно спра́зднуем/ и, измени́вшеся ны́не измене́нием до́брым,/ совзы́дем Ду́хом к высо́кому доброде́телей верху́ ученико́в Христо́вых:/ я́ко да с ни́ми, научи́вшеся стра́нных та́ин явле́нию,/ Спа́са Го́спода сла́вим.

Ра́дуйся и весели́ся благогове́йно,/ ве́рных Честна́я Це́рковь,/ ны́не пра́зднующи сей честны́й и всесве́тлый пра́здник:/ безобра́зие бо челове́ка/ всех Влады́ка, ны́не преобразу́ющийся,/ просвеща́ет я́сно заре́ю све́тлости неизрече́нныя,/ па́че зари́ со́лнца сия́ние испуща́юща све́тло.

Всех Бог Сый и Зижди́тель,/ бога́тством милосе́рдия неизрече́нным прие́м зрак ра́бий,/ Сий омраче́ния спа́сает ны́не дре́вняго,/ облиста́в лице́м/ и обнажи́в сия́ние Божества́ во пло́ти Свое́й,/ отону́дуже ужа́сни со стра́хом/ и ни́цы падше, ученицы́/ Влады́це всех поклони́шася.

И́ны стихи́ры апосто́ла, глас 1.

Подо́бен: Всехва́льнии му́ченицы:

Матфи́е апосто́ле,/ лик Боже́ственный напо́лнил еси́,/ из него́же Иу́да испаде́./ И Боже́ственными блиста́нии му́дрых твои́х сло́вес/ тьму отгна́л еси́ идолонеи́стовства/ Бо́жиею благода́тию./ И ны́не моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Матфи́е блаже́нне,/ Еде́м мы́сленный поте́кл еси́,/ я́ко река́, наводня́ема/ Боже́ственными вода́ми,/ и зе́млю напое́нии та́йными напои́л еси́/ и сию́ плодоно́сну показа́л еси́./ Те́мже моли́ся/ дарова́ти душа́м на́шим мир и ве́лию ми́лость.

Матфи́е Богодухнове́нне,/ ко́ло10 мирское освети́ша мо́лнии уче́ний твои́х,/ всех просвеща́юще,/ всех наставля́юще к Боже́ственному позна́нию,/ прия́телища Све́та содева́юще/ пре́жде спя́щия в нощи́ су́етства/ и во тьме вся́каго безбо́жия.

Сла́ва, глас 6:

Излия́ся благода́ть во устна́х твои́х,/ сла́вне апосто́ле Матфи́е,/ и был еси́ свеи́льник Це́ркве Христо́вы,/ уча́ слове́сныя о́вцы ве́ровати в Тро́ицу Еди́носущную/ и во еди́но Бо́жество́.

И ны́не, глас 2:

И́же све́том Твои́м всю вселе́нную освяти́в,/ на горе́ высо́це преобрази́лся еси́, Бла́же,/ показа́в ученико́м Твои́м си́лу Твою́,/ я́ко мир избавля́еши от преступле́ния./ Те́мже вопие́м Ти:/ Милосе́рде Го́споди, спаси́ ду́ши на́ша.

Вход, проки́мен дне, чте́ния три.

Дея́ний святы́х апосто́л чте́ние

(глава́ 1, 15–26):

Во дни ты́я, воста́в Петр посреде́ учени́к, рече́ (бе же име́н наро́да вку́пе я́ко сто и два́десять):/ му́жие бра́тие,/ подоба́ше сконча́тися писа́нию сему́,/ е́же предрече́ Дух Святы́й усты Дави́довыми о Иуде,/ бы́вшем вожди́, е́мшим Иису́са./ я́ко причте́н бе с на́ми/ и прия́л бя́ше жре́бий слу́жбы сея́./ Сей у́бо стяжа́ село́ от мзды непра́ведныя,/ и, ниц быв, просе́деся посреде́,/ и излия́ся вся утро́ба его́./ И разу́мно бысть всем живу́щим во Иерусали́ме,/ я́ко нарещи́ся селу́ Тому́ свои́м их язы́ком Акелдама́,/ е́же есть село́ кро́ве./ Пи́шет бо ся в кни́зе псало́мстей:/ да бу́дет двор его́ пуст,/ и да не бу́дет живу́щаго в нем,/ и епи́скопство его́ да прии́мет ин./ Подоба́ет у́бо, от сходи́вшихся с на́ми муже́й во вся́ко ле́то,/ в не́же вни́де и изы́де в нас Госпо́дь Иису́с,/ наче́н от креще́ния Иоа́ннова, да́же до дне,/ во́ньже вознесе́ся (на Не́бо) от нас,/ свиде́телю воскресе́ния его́ бы́ти с на́ми еди́ному от сих./ И поста́виша два:/ Ио́сифа, нарица́емаго Варса́ву, и́же нарече́н бысть Иу́ст, и Матфи́я./ И, помоли́вшеся, ре́ша:/ Ты, Го́споди, Сердцеве́дче всех,/ покажи́, его́же избра́л еси́, от сею́ двою́ еди́наго,/ прия́ти жре́бий служе́ния сего́ и апосто́льства,/ из него́же испаде́ Иу́да, ити́ в ме́сто свое́./ И да́ша жре́бия и́ма./ И паде́ жре́бий на Матфи́я./ И причте́н бысть ко единона́десяти апо́столом.

Собо́рнаго посла́ния Иоа́ннова чте́ние

(1, главы́ 3, 21–4,6):

Возлю́бленнии,/ а́ще се́рдце на́ше не за́зрит нам,/ дерзнове́ние и́мамы к Бо́гу./ И его́же, а́ще про́сим, прие́млем от Него́,/ я́ко за́поведи его́ соблюда́ем и уго́дная пред Ним твори́м./ И сия́ есть за́поведь его́,/ да ве́руем во И́мя Сы́на его́ Иису́са Христа́/ и лю́бим друг дру́га, я́коже дал есть за́поведь нам./ И соблюда́яй за́поведи его́ в Нем пребыва́ет, и Той в нем,/ и о сем разуме́ем, я́ко пребыва́ет в нас,/ от Ду́ха, Его́же дал есть нам./ Возлю́бленнии, не вся́кому ду́ху ве́руйте,/ но искуша́йте ду́хи, а́ще от Бо́га суть,/ я́ко мно́зи лжепроро́цы изыдо́ша в мир./ О сем познава́йте Ду́ха Бо́жия и ду́ха ле́стча:/ всяк дух, и́же испове́дует Иису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, от Бо́га есть./ И всяк дух, и́же не испове́дует Иису́са Христа́, во пло́ти прише́дша, от Бо́га несть,/ и сей есть анти́христов,/ его́же слы́шасте, я́ко гряде́т, и ны́не в ми́ре есть уже́./ Вы от Бо́га есте́, ча́дца, и победи́сте тех,/ я́ко бо́лий есть и́же в вас, не́жели и́же в ми́ре./ Они́ от ми́ра суть, сего́ ра́ди от ми́ра глаго́лют,/ и мир тех послу́шает./ Мы от Бо́га есмы:/ и́же зна́ет Бо́га, послу́шает нас,/ и и́же несть от Бо́га, не послу́шает нас.

Собо́рнаго послания Иоа́ннова чте́ние

(1, глава́ 4, 11–16):

Возлю́бленнии,/ а́ще си́це возлюби́л есть нас Бог,/ и мы до́лжни есмы́ друг дру́га люби́ти./ Бо́га никто́же нигде́же ви́де./ А́ще друг дру́га лю́бим, Бог в нас пребыва́ет,/ и любы́ его́ соверше́нна есть в нас./ О сем разуме́ем, я́ко в Нем пребыва́ем, и Той в нас,/ я́ко от Ду́ха Своего́ дал есть нам./ И мы ви́дехом и свиде́тельствуем, я́ко Оте́ц посла́ Сы́на Спаси́теля ми́ру./ и́же а́ще испове́сть, я́ко Иису́с есть Сын Бо́жий,/ Бог в нем пребыва́ет, и той в Бо́зе./ И мы позна́хом и ве́ровахом любо́вь, ю́же и́мать Бог в нас./ Бог Любы́ есть,/ и пребыва́яй в любви́ в Бо́зе пребыва́ет,/ и Бог в нем пребыва́ет.

На стихо́вне стихи́ры, глас 6.

Подо́бен: Тридне́вен:

Вообра́жся за милосе́рдие, Христе́,/ во Ада́ма, пе́рваго челове́ка,/ от Де́вы яви́лся еси́ вторы́й Ада́м,/ на горе́ же, Спа́се мой, Фаво́рстей преобрази́лся еси́,/ обнажа́я Бо́жество́ Твое́.

Стих: Твоя́ суть Небеса́,/ и Твоя́ есть земля́.

Удиви́шася, зря́ще,/ Твоея́ благода́ти лу́чшии зако́на,/ преображе́ния, Христе́, на горе́ святе́й,/ с ни́миже покланя́емся Тебе́/ со Отце́м и Боже́ственным Ду́хом.

Стих: Фаво́р и Ермо́н/ о И́мени Твое́м возра́дуетася.

Просвеща́ется тварь я́сно Твои́м преображе́нием, Христе́,/ е́же Боже́ственным апосто́лом на Фаво́ре,/ Моисе́ю же и Илии́, показа́л еси́, Бог сый,/ неизрече́нно просия́в па́че со́лнца.

Сла́ва, глас 2:

Ре́вности Боже́ственныя испо́лнен,/ апосто́ле Матфи́е досточу́дне,/ ревну́я, поревнова́л еси́ Бо́гу Вседержи́телю,/ и́же и Боже́ственных тя чуде́с испо́лнена показа́,/ стра́нную бо ре́вность име́я,/ де́йствием нрав стяжа́л еси́./ Те́мже, в Вы́шних сый,/ с Вы́шними ли́ки вселя́емь,/ моли́ся, Богови́дче, Сло́ву, Христу́ Бо́гу на́шему,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, глас то́йже:

И́же на горе́ Фаво́рстей/ преображе́н во сла́ве, Христе́ Бо́же,/ и показа́в ученико́м Твои́м сла́ву Твоего́ Божества́,/ озари́ и нас све́том Твоего́ разуме́ния/ и наста́ви на стезю́ за́поведей Твои́х,/ я́ко еди́н Благ и Человеколю́бец.

Тропа́рь апосто́ла, глас 3:

Апосто́ле святы́й Матфи́е,/ моли́ Ми́лостиваго Бо́га,/ да прегреше́ний оставле́ние/ пода́ст душа́м на́шим.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 7:

Преобрази́лся еси́ на горе́, Христе́ Бо́же,/ показа́вый ученико́м Твои́м сла́ву Твою́,/ я́коже можа́ху,/ да возсия́ет и нам, гре́шным,/ Свет Твой присносу́щный/ моли́твами Богоро́дицы,/ Светода́вче, сла́ва Тебе́.

НА У́ТРЕНИ

На Бог Госпо́дь: тропа́рь пра́здника, два́жды. Сла́ва, апосто́ла. И ны́не, пра́здника.

По 1-й стихоло́гии седа́лен, глас 2:

Улови́в язы́ки, апосто́л сла́вный,/ научи́ концы́ земны́я Тебе́ кла́нятися со Отце́м и Ду́хом, Христе́ Бо́же./ того́ ра́ди утверди́ Це́рковь Твою́/ и ве́рным низпосли́ благослове́ние Твое́,/ Еди́не Ми́лостиве и Человеколю́бче.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

Челове́ческое измене́ние, е́же со сла́вою Твое́ю, Спа́се,/ второ́е и стра́шное Твоего́ прише́ствия показу́яй,/ на горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́./ Илия́ и Моисе́й глаго́лаху с Тобо́ю,/ и трие́х от учени́к спризва́в,/ и́же ви́девше, Влады́ко, сла́ву Твою́, блиста́нию Твоему́ удиви́шася./ И́же тогда́ сим Свет Твой возсия́вый, просвети́ души на́ша.

По 2-й стихоло́гии седа́лен, глас 4:

Лучу́, я́ко со́лнце пра́вды, испусти́ тя Христо́с,/ просвети́ти всю зе́млю, апосто́ле сла́вный Матфи́е,/ Боже́ственными твои́ми моли́твами озаря́еши/ и Боже́ственным све́том невече́рним всех просвеща́еши,/ ве́рою соверша́ющих святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас то́йже.

Подо́бен: Вознесы́йся:

Возше́д со ученики́ на го́ру и во сла́ве О́тчи облиста́в,/ с Моисе́ом Илия́ Тебе́ предстоя́т,/ зако́н бо и проро́цы я́ко Бо́гу слу́жат./ Ему́же и сыновство́ есте́ственное Роди́тель испове́дая, нарица́ше Сы́на,/ Его́же воспева́ем с Тобо́ю и Ду́хом.

По полиеле́и седа́лен, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

И́дольскую горды́ню низложи́в, Спа́совы стра́сти жела́я, Матфи́е апосто́ле,/ яви́лся еси́ ми́ру, с небесе́ всем источа́я чудеса́,/ и язы́ком был еси́, преблаже́нне, учи́тель./ Те́мже твою́ па́мять по досто́инству почита́ем,/ в пе́снех сла́вяще и ве́рно велича́юще, Богогла́се пребога́те,/ моли́ Христа́ Бо́га грехо́в оставле́ние пода́ти/ чту́щим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника, глас 4.

Подо́бен: Удиви́ся Ио́сиф:

На горе́ Фаво́рстей преобрази́лся еси́, Бо́же,/ посреде́ Илии́ и Моисе́я прему́дрых,/ со Иа́ковом, и Си́моном, и Иоа́нном./ Петр же, сый ту, сия́ Тебе́ глаго́лаше:/ добро есть зде сотвори́ти три се́ни,/ еди́ну Моисе́ю, и еди́ну Илии́, и еди́ну Тебе́, Влады́це Христу́./ И́же тогда́ сим Свет Твой возсия́вый, просвети́ души на́ша.

Степе́нна, 1-й антифо́н 4-го гла́са. Проки́мен, глас 4: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их,/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ его́ возвеща́ет твердь. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Иоа́нна, зача́ло 67.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6: Излия́ся благода́ть: пи́сана на Го́споди, воззва́х: Сла́ва.

Кано́н пра́здника со ирмосо́м на 6. Творе́ние кир Космы́, глас 4.

Песнь 1

Ирмо́с: Ли́цы изра́ильтестии,/ невла́жными стопа́ми/ понт Че́рмный и вла́жную глубину́ прогна́вше,/ вса́дники триста́ты враги́ ви́дяще в ней погруже́ны,/ с весе́лием поя́ху:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Глаго́лы живо́тныя друго́м Христо́с/ и о Боже́ственнем наказу́я Ца́рствии, рече́:/ во Мне Отца́ позна́йте;/ Све́том я́ко облиста́я непристу́пным, в ра́дости пою́ще:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Си́лою язы́к облече́теся, дру́зи ученицы́,/ чу́дни же бу́дете в бога́тстве их, я́ко сла́вы напо́лнитеся,/ я́ко явлю́ся светле́е со́лнца, облиста́я в ра́дости пою́щих:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Днесь Христо́с, на горе́ Фаво́рстей просия́в я́сно Боже́ственною заре́ю,/ я́коже обеща́ся, ученико́м обнажи́ зрак,/ светоно́сный же напо́лнившеся Боже́ственныя зари, в ра́дости поя́ху:/ пои́м Бо́гу на́шему, я́ко просла́вися.

Ин кано́н свята́го апосто́ла, на 8, его́же краегране́сие: Пе́сньми тя пою́, Матфи́е, Христо́в друже. Творе́ние Феофа́ново, глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Пои́м Го́сподеви,/ прове́дшему лю́ди Своя́ сквозе́ Чермно́е мо́ре,/ я́ко еди́н сла́вно просла́вися.

Пе́сньми твое́ светоно́сное пою́щу, Матфи́е, ны́не торжество,/ с Небесе́ ми зарю́ спасе́ния да́ти моли́ся.

Ве́лие со́лнце яви́лся еси́ Све́та Вели́каго, досточу́дне,/ с на́ми бо бы́вшу, бесе́довал еси́, нехода́тайственне, апосто́ле.

Зако́ном Влады́ки, блаже́нне, повину́яся,/ мре́жею уловля́еши твоего́ язы́ка из глуби́ны́ неве́дения концы́.

Богоро́дичен: Всего́ мя Спа́сает Сло́во Пребоже́ственное бла́гостию,/ восхоте́в из утро́бы Твоея́ воплоти́тися,/ Чи́стая Ма́ти Де́во.

Катава́сия пра́здника: Ли́цы изра́ильтестии:

Песнь 3

Ирмо́с: Лук си́льных изнемо́же,/ и немощству́ющии препоя́сашася си́лою,/ сего́ ра́ди утверди́ся в Го́споде се́рдце мое.

Во всего́ Ада́ма обле́кся, Христе́,/ очерне́вшее, измени́в, просвети́л еси́ дре́вле естество́/ и измене́нием зра́ка Твоего́ богосоде́лал еси́.

Столпо́м огнезра́чным и о́блаком дре́вле/ И́же в пусты́ни Изра́иля ве́дый,/ днесь на горе́ Фаво́рстей неизрече́нно во све́те Христо́с просия́.

Ин

Ирмо́с: Ты еси́ утвержде́ние/ притека́ющих к Тебе́, Го́споди,/ Ты еси́ Свет омраче́нных/ и пое́т Тя дух мой.

Возмо́гл еси́, укрепля́емь живонача́льным, му́дре, манове́нием,/ кре́пкаго коры́сти восхи́тити и порабо́тити благода́тию.

Любя́ Учи́теля,/ служа́ того́ манове́нием вседе́йственным,/ от пре́лести спаса́еши челове́ки, досточу́дне.

Тя двоенадеся́тному числу́ ученико́в ли́ка свята́го,/ вседе́йственный Дух исполня́юща, Богоглаго́ливе, избира́ет.

Богоро́дичен: Име́я Тя по́мощь,/ злых враго́в стремле́ния, Чи́стая, не ужаса́юся,/ име́я Тя Предста́тельницу, тех побежда́ю полки́.

Конда́к пра́здника, глас 7:

На горе́ преобрази́лся еси́,/ и я́коже вмеща́ху ученицы́ Твои́,/ сла́ву Твою́, Христе́ Бо́же, ви́деша,/ да егда́ Тя у́зрят распина́ема,/ страда́ние у́бо уразуме́ют во́льное,/ ми́рови же пропове́дят,/ я́ко Ты еси́ вои́стинну О́тчее сия́ние.

И́кос:

Воста́ните, лени́вии, и́же всегда́ ни́зу пони́кшии в зе́млю души́ моея́ по́мыслы,/ возми́теся и возвы́ситеся на высоту́ Боже́ственнаго восхожде́ния./ Притеце́м к Петру́ и к Зеведе́евым/ и вку́пе со о́неми Фаво́рскую го́ру дости́гнем,/ да ви́дим с ни́ми сла́ву Бо́га на́шего, глас же услы́шим,/ его́же свы́ше слы́шаша и пропове́даша О́тчее сия́ние.

Седа́лен апосто́ла, глас 8.

Подо́бен: Прему́дрости:

Мо́лниями твои́х сло́вес Боже́ственных/ попали́л еси́ пре́лесть лука́вую, ве́рныя просвети́л еси́,/ воспева́ти е́же во пло́ти прише́ствие, блаже́нне, все́ми Влады́чествующаго,/ и того́ стра́сти Боже́ственней поревнова́л еси́./ Отону́дуже соше́дшеся, святу́ю твою́ па́мять соверша́ем, веселя́щеся,/ и согла́сно вопие́м ти:/ Матфи́е апосто́ле, моли́ Христа́ Бо́га согреше́ний оставле́ние дарова́ти/ чтущим любо́вию святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, глас 2:

Незаходи́мое со́лнце яви́ся,/ Со́лнцу вели́кому присовоку́плься,/ Те́мже и просвети́ су́щих во тьме неразу́мия,/ отгоня́я неду́ги от душ и теле́с, Матфи́е, таи́н самови́дче,/ и служи́телю вои́стинну Христо́в,/ при́сно моли́ся Ему́ о всех нас.

И ны́не, пра́здника, глас 8.

Подо́бен: Повеле́нное:

Сокрове́нную мо́лнию под пло́тию существа́ Твоего́, Христе́,/ и Боже́ственнаго благоле́пия на святе́й показа́л еси́ горе́, Благоде́телю,/ просия́в су́щим с Тобо́ю ученико́м,/ и, разуме́вше нестерпи́му су́щу сла́ву Твою́, – Свят еси́, – возопи́ша,/ я́ко, непристу́пен Сый, ви́ден был еси́ пло́тию ми́рови, Еди́не Человеколю́бче.

Песнь 4

Ирмо́с: Услы́шах сла́вное смотре́ние твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко роди́лся еси́ от Де́вы,/ да от ле́сти изба́виши зову́щия:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Зако́н в Сина́и писа́нием вообража́я, Христе́ Бо́же,/ во о́блаце, и огни́, и мра́це, и в ви́хре яви́лся еси́ носи́м:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Да уве́риши сла́вное строе́ние твое́, Христе́ Бо́же,/ я́ко Сый пре́жде век и То́йже на о́блаце восхожде́ние положи́вый,/ на Фаво́ре неизрече́нно просия́л еси́.

Соглаго́люще, предстоя́ху раболе́пно Тебе́, Влады́це Христу́,/ к ни́мже па́рою огня́ и мра́ка и то́нким хла́дом бесе́довал еси́:/ сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Возвеща́ху сла́вное Креста́ ра́ди Твоего́, на Фаво́р прише́дше,/ и́же во огни́ Тя и купине́ дре́вле предви́де́вый Моисе́й/ и взя́тый на колесни́це о́гненней Илия́, Христе́.

Ин

Ирмо́с: Услы́шах, Го́споди,/ смотре́ния Твоего́ та́инство,/ разуме́х дела́ Твоя́/ и просла́вих твое́ Бо́жество́.

Еди́но естество́ Божества́,/ еди́но Ца́рство и госпо́дство возвеща́я, преблаже́нне,/ язы́ков стада́ улови́л еси́.

Наведе́ тя Госпо́дь на мо́ре жития́, прему́дре,/ я́коже коня́, смуща́юща многобо́жия го́рькия во́ды.

Сло́вом Боже́ственным обнови́л еси́ олядене́вшая сердца́, сла́вне,/ все́яв благоче́стие, исти́ны позна́ние.

Богоро́дичен: Де́вства сосу́де и невмести́маго естества́ селе́ние,/ ду́шу мою́ просвети́,/ омраче́нную мно́гими страстъми́.

Песнь 5

Ирмо́с: От све́та пресеки́й перворо́дный свет,/ я́ко во све́те дела́ пою́т Тя, Христе́, Соде́теля,/ во све́те Твое́м пути́ на́ша напра́ви.

Пред лице́м Твои́м го́ры уклони́шася,/ свет бо и пред нога́ми неботе́чныя лучи́, Христе́, со́лнца прии́де,/ зрак зе́млен я́ко прия́ти благоволи́л еси́.

Се Спас, –/ вопия́ху Моисе́й и Илия́ ученико́м,/ на горе́ святе́й Фаво́рстей оглаша́емым, –/ Христо́с, Его́же дре́вле провозвести́хом Су́щаго Бо́га.

Неизме́нное естество́, челове́ческому приме́шся,/ оби́льно невеще́ственнаго Божества́ Свет/ изобнажи́в апосто́лом, неизрече́нно возсия́.

Тя, присносу́щное сия́ние, во Оте́честей сла́ве/ ученицы́ я́ко ви́девше возсия́вша, Христе́, Тебе́ вопия́ху:/ во све́те Твое́м пути́ на́ша напра́ви.

Ин

Ирмо́с: Вску́ю мя отри́нул еси́/ от лица́ Твоего́, Све́те незаходи́мый,/ и покры́ла мя есть чужда́я тьма, окая́ннаго?/ Но обрати́ мя и к све́ту за́поведей Твои́х/ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Я́ко многопло́дну ло́зу, и́стинный тя простре́ виногра́д,/ де́лающа грозд, пролива́юща вино́ спаси́тельное,/ его́же пи́вше, блаже́нне, одержи́мии неразу́мием,/ пре́лести пия́нство отверго́ша.

Ученико́в двоенадеся́тых яви́лся еси́, исполня́я лик блаже́нный,/ из него́же преда́тель себе́ отве́рг,/ приобре́те го́рькое удавле́ние, на Христа́ воздви́г пя́ту,/ тайновеща́телю Матфи́е чу́дне.

Соль Боже́ственна, вве́рглся еси́, блаже́нне, в мир, Матфи́е апосто́ле,/ гной пре́лести очища́я сла́дкими уче́нии,/ отгоня́ боле́зни и отъе́мля я́звы душ и теле́с, прехва́льне.

Богоро́дичен: Безо́бразных риз и дре́вняго совлече́ся умерщвле́ния Ада́м, Де́во,/ пречи́стым Твои́м рождество́м, Богоневе́сто/ и во оде́жду свя́ту и и́стинну облече́ся,/ ника́коже оскверне́ну страстьми́.

Песнь 6

Ирмо́с: Внегда́ скорбе́ти ми,/ возопи́х ко Го́споду,/ и услы́ша мя Бог спасе́ния моего́.

Сия́ния па́че со́лнца Свет ясне́йший, Спас, просия́в на Фаво́ре,/ нас просвети́л есть.

Возше́д на го́ру Фаво́рскую, преобрази́лся еси́, Христе́,/ и, лесть всю омрачи́в, нас просвети́л еси́.

Тя Бо́га позна́вше сла́внии апосто́ли,/ на Фаво́ре же, Христе́, уди́вльшеся, коле́на преклони́ша.

Ин

Ирмо́с: Очи́сти мя, Спа́се,/ мно́га бо беззако́ния моя́,/ и из глубины́ зол возведи́, молю́ся,/ к Тебе́ бо возопи́х, и услы́ши мя,/ Бо́же спасе́ния моего́.

Бог был еси́ положе́н, едине́нием Боже́ственным обожа́емь,/ и, перводе́лательны от Бо́га лучи́ прии́м, ве́рныя просвети́л еси́/ и зе́млю от мглы и́дольския очи́стил еси́.

Се Тебе́ вмеща́ется, учени́ку, вся́ко прорече́ние свяще́нных проро́к:/ самови́дец бо быв, Его́же дре́вле провозвести́ша,/ служи́телю Матфи́е, подо́бник же и апосто́л.

Богоро́дичен: Свяще́ние у́мное и неприкоснове́нно очисти́лище,/ све́щник злат и трапе́зу одушевле́ну,/ Хлеб носи́вшую живота́, Де́во, ве́рнии, Тя имену́ем.

Конда́к, глас 4.

Подо́бен: Яви́лся еси́ днесь:

Светоза́рное, я́ко со́лнце, во весь мир изше́дшее веща́ние твое́/ просвеща́ет язы́ческую Це́рковь благода́тию,/ чудоно́сче Матфи́е апо́столе.

И́кос:

Струю́ сло́ва пода́ждь ми, Го́споди, водно́е естество́ соде́явый,/ и се́рдце мое́ укрепи́, Благоутро́бне,/ и́же зе́млю утверди́вый сло́вом Твои́м,/ и просвети́ мое́ помышле́ние, све́том, я́ко ри́зою, одева́яйся,/ да глаго́лю и пою́ подо́бная:/ досто́йно почести́, Многоми́лостиве, Твоего́ Матфи́я апосто́ла.

Песнь 7

Ирмо́с: Авраа́мстии иногда́ в Вавило́не о́троцы/ пе́щный пла́мень попра́ша,/ пе́сньми взыва́юще:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Облиста́вшеся Све́том непристу́пным сла́вы на Фаво́рстей горе́,/ апосто́ли Христу́ вопия́ху:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Сия́нием Боже́ственнаго шу́ма, и росода́тельным о́блаком, Христе́,/ и заре́ю твое́ю наслажда́еми, апосто́ли поя́ху:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

В непристу́пном Све́те, я́ко ви́де Тя Петр,/ на Фаво́рстей горе́ облиста́вша, Христе́, возопи́:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

С Нача́льником жи́зни Христо́м су́ще, де́ти Зеведе́евы,/ я́ко испусти́ зра́ка Свет, возгреме́ша:/ оте́ц на́ших Бо́же, благослове́н еси́.

Ин

Ирмо́с: О́троцы евре́йстии в пещи́/ попра́ша пла́мень дерзнове́нно/ и на ро́су огнь преложи́ша, вопию́ще:/ благослове́н еси́, Го́споди Бо́же, во ве́ки.

Ток изсуши́л еси́ пре́лести наводне́нием твоея́ Боже́ственныя му́дрости/ и пото́ком пи́щи напои́л еси́ ве́рою вопию́щия, сла́вне:/ Бо́же, благослове́н еси́.

Си́лою Бо́га Всеси́льнаго изнемого́ша вра́жия кова́рства/ пред лице́м твоего́, апосто́ле, ше́ствия/ и сокруши́шася го́ры же и хо́лми безбо́жия.

Богоро́дичен: Се, Ю́же рече́ Де́ву Ду́хом вели́кий Иса́ия,/ во чре́ве Бо́га зача́т и ражда́ет, Ему́же пое́м:/ Го́споди Бо́же, благослове́н еси́.

Песнь 8

Ирмо́с: В Вавило́не о́троцы,/ Боже́ственною распала́еми ре́вностию,/ мучи́теля и пла́мене преще́ние му́жески попра́ша/ и, посреде́ огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Манове́нием вся нося́й, нога́ми Пречи́стыми на го́ру взы́де Фаво́рскую Христо́с,/ на не́йже па́че со́лнечныя лучи́ облиста́ лице́м,/ и́же зако́ну старе́йшия и благода́ти показа́ пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Непристу́пною сла́вою на горе́ я́влься неизрече́нно Фаво́рстей,/ неодержи́мый и незаходи́мый Свет, О́тчее сия́ние,/ тварь уясни́в, челове́ки обожи́, пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Священноле́пно стоя́ще Моисе́й же и Илия́ на горе́ Фаво́ре,/ Боже́ственныя начерта́ние я́сно ипоста́си ви́девше,/ Христа́, во Оте́честей облиста́вша сла́ве, воспева́ху:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

И́же во зра́це Боже́ственнаго ра́ди явле́ния лице́ просла́вися иногда́ Моисе́ово,/ Христо́с же, я́ко ри́зою, Све́том и сла́вою одева́ется,/ Све́та бо самоде́телен Сый, озаря́ет пою́щия:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

От светоро́дна о́блака Христа́ ученицы́ объя́та зря́ще на Фаво́ре/ и ни́цы на зе́млю па́дше, ум просве́щше,/ со Отце́м сего́ поя́ху и Ду́хом:/ благослови́те, вся дела́ Госпо́дня, Го́спода.

Ин

Ирмо́с: Седмери́цею пещь/ халде́йский мучи́тель/ Богочести́вым неи́стовно разжже́,/ си́лою же лу́чшею спасе́ны, сия́ ви́дев,/ Творцу́ и Изба́вителю вопия́ше:/ о́троцы, благослови́те,/ свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Уста́ Бо́жия быв, из горта́ни восхити́л еси́ человекоуби́йцы,/ и́хже лю́те пожре́ и снедь соде́ла свое́й злобе, му́дре,/ и ба́нею пакибытия́ сих приве́л еси́ Го́сподеви, пою́щия непреста́нно:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Пре́лести меча́, зло́бы ору́жия, ору́жие быв Бо́жия Сло́ва, сла́вне,/ до конца́ истни́л еси́ и́дольския тре́бы,/ столпы́ же и хра́мы Боже́ственною си́лою низложи́л еси́,/ хра́мы же Тро́ицы соде́лал еси́, вопию́щия:/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Слове́сное яви́ся не́бо, пове́дуя Единоро́днаго сла́ву Бо́жию неизглаго́ланную,/ Матфи́й всему́дрый, мо́лния благода́ти, лове́ц заблу́ждших,/ све́щник Боже́ственнаго светозаре́ния, неизрече́нных таи́нник,/ того́ с весе́лием воспое́м согла́сно.

Богоро́дичен: Па́че естества́ зачала́ еси́,/ па́че сло́ва родила́ еси́ Соде́теля челове́ческаго естества́,/ бывша Челове́ка, Отцу́ неразлу́чна, Влады́чице Чи́стая./ Его́же пое́т вся тварь:/ о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте,/ лю́дие, превозноси́те во вся ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Рождество́ Твое́ нетле́нно яви́ся:/Бог из боку Твое́ю про́йде,/ я́ко Плотоно́сец яви́ся на земли́/ и с челове́ки поживе́./ Тя, Богоро́дице, тем вси велича́ем.

Ужа́сни но́вым светоли́тием внеза́пу ученицы́ осве́щшеся, друг дру́га зря́ху,/ уди́вльшеся же и к земли́ прекло́ньшеся,/ Тебе́, Влады́е всех, поклони́шася.

Шум из о́блака посыла́шеся богогла́сен, известву́я чу́до:/ Оте́ц бо Све́тов, – Сей есть Сын Мой возлю́бленный, – апосто́лом вопия́ше:/ Того́ послу́шайте.

Но́вая ви́девше и пресла́вная, глас Оте́ческий внуши́вше,/ на Фаво́ре Словесе́ слуги́, изображе́ние Первообра́знаго,/ Сей есть, – вопия́ху,– Спас наш.

О́бразе непреме́нный Су́щаго, недви́жиме, печа́ть неизме́нна,/ Сы́не, Сло́ве, му́дросте и мы́шце, десни́це Вы́шняго, Си́ло,/ Тя воспева́ем со Отце́м же и Ду́хом.

Ин

Ирмо́с: Устраши́ся всяк слух/ неизрече́нна Бо́жия снизхожде́ния,/ я́ко Вы́шний во́лею сни́де да́же и до пло́ти/ от деви́ческаго чре́ва быв Челове́к./ Те́мже Пречи́стую Богоро́дицу, ве́рнии, велича́ем.

Дру́га тя рече́ Спас, того́ служа́ща повеле́нием, блаже́нне апосто́ле,/ и насле́дника Ца́рствия Своего́, в бу́дущий стра́шный день соседа́теля,/ Матфи́е прему́дре, двоенадеся́тых учени́к исполне́ние.

Ве́трилом, блаже́нне, Креста́ преше́д волну́ющееся мо́ре жития́,/ дости́гл еси́ ко приста́нищу поко́я и кра́йнему́ жела́нию/ и, ра́дуяся, ны́не предстои́ши со апосто́льским ли́ком,/ моля́ о нас Человеколю́бца.

Све́щник вои́стинну златоза́рен,/ свети́ло Ду́ха сия́ющее, яви́ся язы́к твой,/ попаля́ющ иноплеме́нная уче́ния, погаша́ющ огнь, му́дре, чужди́й,/ свет облиста́ющ во тьме неразу́мия спя́щим.

Богоро́дичен: Уста́вила еси́ еди́на в жена́х кля́тву первозда́нных, Богоневе́сто,/ Неопи́саннаго пло́тию ро́ждши опису́ема,/ обнови́ла еси́ преде́лы естества́, Нескве́рная,/ разстоя́щая пе́рвее пресла́вным хода́тайством Твои́м соеди́нила еси́.

Свети́лен апосто́ла.

Подо́бен: Ду́хом во святи́лищи:

Тече́ние кра́сных твои́х ног, Матфи́е апосто́ле,/ возврати́в к ше́ствию Небе́сному, возше́л еси́, ра́дуяся,/ и, Тро́ице предста́в, во Отце́ ви́диши Сы́на и Ду́ха Боже́ственнаго./ сего́ ра́ди ве́рою пресвяще́нную твою́ и Боже́ственную пра́зднуем па́мять.

Сла́ва, и ны́не, пра́здника:

Све́те неизме́нный, Сло́ве, Све́та Отца́ нерожде́нна, в явле́ннем све́те Твое́м,/ днесь на Фаво́ре Свет ви́дехом Отца́, Свет и Ду́ха,/ Све́том наставля́ющаго всю тварь.

На хвали́тех стихи́ры на 6. Пра́здника 3, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

На горе́ Фаво́рстей/ Тро́ицы сла́ва/ я́ве позна́ся,/ Тебе́ преобразу́ющуся,/ Спа́се мой Преблаги́й.

О́блак све́тел,/ я́сно простре́ся/ в преображе́нии,/ удиви́ Боже́ственных/ учени́к верх.

Илия́ с Моисе́ом/ предста́ша Тебе́, Сло́ве,/ в преображе́нии,/ Оте́ц же свиде́тельствоваше,/ с Небесе́ вещая.

И апосто́ла, 3, глас 4.

Подо́бен: Я́ко до́бля:

Тро́стию благода́тною/ от глубины́ су́етства челове́ки извле́кл еси́, досточу́дне,/ Учи́теля ма́нием повину́вся, Матфи́е,/ просве́щшаго по всему́ твое́ разуме́ние,/ апосто́ла и че́стна Богогла́сника/ тя, всеблаже́нне, показа́вши/ того́ непости́жнаго Божества́.

И́же Ду́ха сия́ние на тя сни́де/ во о́гненне виде́нии/ и тя, блаже́нне, Боже́ственное прия́телище соде́ла,/ ско́ро отгоня́ща безбо́жия мглу́/ и мир просвеща́юща/ сия́нием всему́дрых твои́х слове́с, тайноглаго́льниче,/ апосто́лов украше́ние,/ Христо́в самови́дче, блаже́нне.

Мо́лниями пропове́дания/ я́же во тьме седя́щия, сла́вне, просвети́в,/ показа́л еси́ сы́ны Влады́ки и Бо́га ве́ры ра́ди,/ Его́же страсте́м ревнова́л еси́ и сме́рти/ и сла́вы был еси́ насле́дник,/ я́ко му́др, я́ко богогла́сен,/ я́ко учени́к и́стины.

Сла́ва, глас 2:

Оста́вив земна́я,/ после́довал еси́ Христу́,/ и зна́менався дохнове́нием Свята́го Ду́ха,/ по́слан быв от Него́ в язы́ки поги́бшия,/ обраща́ти челове́ки во свет Богора́зумия,/ апосто́ле Матфи́е,/ и сконча́в по́двиги Боже́ственныя Твоея́ стра́сти/ и мук разли́чных,/ ду́шу твою́ Христу́ пре́дал еси́./ того́ моли́, всеблаже́нне,/ дарова́ти нам ве́лию ми́лость.

И ны́не, пра́здника, глас то́йже:

Ви́деша на горе́ Фаво́рстей/ Моисе́й же и Илия́/ от Де́вы Отрокови́цы Бо́га воплоще́нна/ челове́ком на избавле́ние.

Славосло́вие вели́кое.

НА ЛИТУРГИ́И

Блаже́нны, пра́здника песнь 4-я, на 4, и апосто́ла, песнь 6-я, на 4. Проки́мен, пра́здника. И свята́го. глас 8: Во всю зе́млю изы́де веща́ние их/ и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. Стих: Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ его́ возвеща́ет твердь. Апосто́л Дея́ний, зача́ло 2. Аллилу́ия, глас 1: Испове́дят Небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди. Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 40. Прича́стен пра́здника. И свята́го: Во всю зе́млю:

Святой апостол Матфий родился в Вифлееме и происходил из колена Иудина. С раннего детства он изучал Закон Божий по Священному Писанию Ветхого Завета под руководством святого Симеона Богоприимца.

Когда Господь Иисус Христос явил Себя миру, святой Матфий уверовал в Него как в Мессию, неотступно следовал за Ним и был избран в число 70 апостолов, которых Господь «посылал по два пред лицем Своим» (Лк.10:1). После Вознесения Спасителя апостол Матфий был избран по жребию в число 12 апостолов вместо отпадшего Иуды Искариотского (Деян.6:2, 8:14). Из Иерусалима вместе с апостолами Петром и Андреем он ходил в Антиохию Сирийскую, был в Каппадокийском городе Тиане и в Синопе. Здесь его заключили в темницу, из которой он был чудесно освобожден святым апостолом Андреем Первозванным. После этого апостол Матфий путешествовал в город Амасию на берегу Понта. Во время 3-го путешествия святого апостола Андрея, святой Матфий был с ним в Едессе и Севастии. По церковному преданию, он был с проповедью и в Эфиопии Понтийской (ныне Западная Грузия), где претерпел многие муки за Христа.

Когда святой апостол Матфий пришел в Македонию, то греки, желая испытать силу проповедуемой веры, дали ему выпить чашу с ядом, от которого человек тотчас же делался слепым. Святой Матфий выпил и не только сам не ослеп, но и исцелил от слепоты более 250 человек, возлагая на них руки и призывая имя Христово. Греки решили все-таки схватить его и посадить в темницу, но он стал для них невидим. В другой раз, когда язычники в ярости бросились, чтобы убить апостола, земля разверзлась и поглотила их. Так проходил святой апостол по странам, всех просвещая светом Евангелия. Из Македонии святой апостол Матфий снова вернулся в Иудею. «Ревности Божественныя исполнен», он творил великие чудеса Именем Господа Иисуса Христа, не переставая духовно просвещать своих соотечественников. Иудейский первосвященник Анан, ненавидевший Христа (по приказу Анана был сброшен с высоты храма апостол Иаков, брат Господень), приказал взять апостола Матфия и представить на суд синедриона в Иерусалиме.

Нечестивый Анан произнес речь, в которой кощунственно хулил Господа. В ответ святой апостол Матфий показал на пророчествах Ветхого Завета, что Иисус Христос – Истинный Бог, Мессия, обещанный Богом Израилю, Сын Божий, Единосущный и Совечный Богу Отцу. После этих слов святой апостол Матфий был осужден синедрионом на смерть и побит камнями. Когда святой Матфий был уже мертв, иудеи, скрывая преступление, отсекли ему голову и объявили правительству, что его казнили за непокорность римскому императору.

(Некоторые источники указывают, что святого апостола Матфия распяли на кресте, другие – что он скончался в Колхиде.) Смерть апостола за Христа последовала около 63 года.

Русский паломник Антоний свидетельствовал, что еще в 1200 году глава святого апостола Матфия находилась в Константинополе, в храме во имя Двенадцати святых апостолов.

Литература:

Полное собрание житий святых Православной Греко-Российской Церкви. Под редакцией Е. Поселянина. Месяц август. СПб., б. г.

Преподо́бнаго Мака́рия Ореде́жскаго, Новгоро́дскаго

Тропа́рь, глас 8:

Слез твои́х тече́ньми пусты́ни безпло́дное возде́лал еси́,/ и и́же из глубины́ воздыха́ньми во сто трудо́в уплодоноси́л еси́,/ и был еси́ свети́льник вселе́нней, сия́я чудесы́, Мака́рие, о́тче наш,/ моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́м на́шим.

Конда́к, глас 2.

Подо́бен: Вы́шних ища́:

Чи́стотою душе́вною Боже́ственно вооружи́вся/ и непреста́нныя моли́твы, я́ко копие́, вручи́в кре́пко,/ пробо́л еси́ бесо́вская ополче́ния, Мака́рие, о́тче наш,/ моли́ непреста́нно о всех нас.

Моли́тва

О свяще́нная главо́, земный а́нгеле и Небе́сный челове́че, преподо́бне и Богоно́сне о́тче наш Мака́рие! Припада́ем к Тебе́ с ве́рою и любо́вию и мо́лимтися приле́жно: яви́ нам, смире́нным и гре́шным, свято́е твое́ заступле́ние; се бо грех ра́ди на́ших не и́мамы свобо́ды чад Бо́жиих проси́ти о потре́бах на́ших Го́спода и Влады́ку на́шего, но Тебе́, моли́твенника благоприя́тнаго, к Нему́ предлага́ем и про́сим тя со усе́рдием мно́гим: испроси́ нам у бла́гости его́ благопотре́бныя дары душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду спасе́ния несумне́нну, любо́вь ко всем нелицеме́рну, в искуше́ниях му́жество, в злострада́ниих терпе́ние, в моли́твах постоя́нство, душ и теле́с здра́вие, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, жите́йских потре́б дово́льство, ми́рное и безмяте́жное житие́, благу́ю христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на стра́шнем Суде́ Христо́ве. Испроси́, уго́дниче Бо́жий, у Царя́ Ца́рствующих и Го́спода госпо́дствующих всем правосла́вным христиа́ном здра́вие, спасе́ние и на враги́ одоле́ние, Це́ркви Ру́сстей мир, тишину́ и благострое́ние. Не забу́ди, преподо́бне о́тче, и пусты́нное ме́сто по́двигов твои́х, но благоволи о нем, и просла́ви е́ чудотворе́нии твои́ми, и всех приходя́щих на поклоне́ние моще́м твои́м святы́м от искуше́ний диа́вольских и вся́каго зла ми́лостиво изба́ви. Ей, чудотво́рче святы́й, не лиши́ нас по́мощи твоея́ Небе́сныя, но моли́твами твои́ми всех нас приведи́ в приста́нище спасе́ния и насле́дники яви́ нас быти всесве́тлаго Ца́рствия Христо́ва, да пое́м и сла́вим неизрече́нныя щедро́ты Человеколю́бца Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, и твое́ свято́е оте́ческое заступле́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Преподобный Макарий Оредежский был учеником преподобного Александра Свирского (†30 августа 1533). Он совершал подвиги спасения на реке Оредеже у Ладожского озера, где основал монастырь. Блаженная кончина его последовала в 1532 году.

* * *

10

ко́ло – колесо, круг; здесь: суета, суему́дрие


Источник: Минея - М. : Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002-. 12 том. / Минея август. - 2002. / Ч. 1. – 448 с.; Ч. 2. – 432 с.; Ч. 3. – 384 с.

Комментарии для сайта Cackle